Séƒãºàºìºî±ÉªÑ¸

ûªÈÒð÷Ìæí¸ õÎÄæëæë±ÒƒÏ¥Ï¸ - ü±Äæë±ÇÏḠ16, 1853.

I© ÖϱÒÃïœÈ¸ Ôì¥ËªÈ¸ æíºìºÌ¥Ï¥ÏøѪÈæíæí¸ ÒƒÉ¸ Ôì¥ËªÈ¸ ÔðÕҬҬǸ:
I© ÖϱÒÃïœÈ¸ Ôì¥ËªÈ¸ ÓкîæíºÌ±Æ¸ ҃ɸ Ôì¥ËªÈ¸ æëºÌ¥Ï¥Ï¸:
I© ÖϱÒÃïœÈ¸ Ôì±ÒØ ÆÎÒ»î±ÆÏ˸ ÔÌøѸ ÔÓªÈÑÑæíºÌøïœÈ¸ ÓбҬҬǸ
ߺè±éÃç¸ æí±éÃåªÑ¸ æíºà¥ãªÑÓçºì¸ Ùáºà¥ã¥ã¸.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SÆÎÄæë±ÆÐȸ Ö˪ÈÎÄæë±Ç¸, ÖÅ«ÈÑѪÈÎĺì¥Ë¸ Óò€ÒÃѸ Äæë±ÆÏ˺ÌøѱÊ× ÔìæëªÈÐÈæí¸,
T©Ö˪ȸ æíºÌ¥ÏøïœÈæë¸-ÇæëªÑæíºìªÑÎɸ æëºàºèºè¥ãªÑæí¸ Úè±Äæíæí¸;
ôøѱǸ, ÖϺ̥Ϊȸ ĸ ÓкÌøк̱Ƹ ÖÅÀë±Ò¬ÒƒÎ¸, Ôì¥ËªÈ¸ ÖÅÀëªÈÐÈÑó›È¸
W©Ö˺ÌæíºÓªÈæëæí¸ ÄøбÒÃѱÊ× Ôì¥ËªÈ¸ Ê‚ë±Äæíæí¸.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
´ÍÑæëªÑ¸ ÙÖæë±éÃå¸ Úì¥áªÑ¸ ÚñÕéÀë¥ã±É¸ I© Úñ÷àøç¸ æëªÑÏãªÑÎÄæíªÑ¸,
ý±ÒÀë¸ æí±ÆÎÒÀëøѸ ҃ɸ ÓЪÈÑѸ, ÓѱÒÀë¸ ÖɱҬһìæíºìªÈÒÓ¸ æëºî±ÇªÈ¸,
BæëªÈÎĥθ ÔÌøѸ Ôì±ÒØ ÓбÄæë¸ Ôì¥ËªÈ¸ Ö˱҃Ïøò× ÔÓªÈÎıÆÐȸ
OÙÖ¸ Ôì¥ËºÌæí¸ Ê‚ëªÈÎÄºì¸ æí±ÒƒÏºÌºìºî±ÇªÈ¸.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

´ÍÈæëªÈ¸ ÓбÄøò× Ôì¥ËªÈ¸ æíºÌ¥ÏªÈÑÑºì¸ ÔìªÈÎÄæëæí¸ I© ÔðœÈÐÈÒÓ¸
ûºî¥Ï¥Ï¸ Ôì¥ËªÈ¸ ÓïœÈÑñªÈÎǸ æíºÓºÌæëºÌºì¸ ÔÌøѺì±ÒØ æëªÈæíºì¸,
ôæí¸ ÔÌøѥɱÄøѺìæí¸ æí±ÒƒÅØ Ôì¥ËªÈÑÐæíªÈÏÏøïœÈæí¸ Ôì±ÒØ æí¥ÏªÈÐÈÒÓ¸
ߺè±éÃç¸ Ä¸ Óбһì¥ËªÈæ븒æí¸ ÖÅÀëªÈÎÄæíºì¸.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÔîºì¸ ÔðŒËªÈÑѸ Ôì¥ËªÈ¸ ÖŻ̺ìºìªÈæë¸ Ö˱һîæë¸ ÔÌæí¸ Ê€ÒÃѪȸ,
ôøѱǸ Ôì¥ËªÈ¸ ÖΪÈÐÈÑѸ Ôì¥Ëæë±ÒƒÅƒÅ»ÌøѱÊ× ÔÓ±ÄøÑ±Ê‚í¸ ÄæëªÈ¸ æíºìºÌ¥Ï¥Ï¸,
OÖ˸ æíºðœÈÐÈÒìªÈæíºì¸ Ôì¥ËªÈÑѸ Ôì±ÒØ ÆÎÒ»î±ÆÏ˸ ĥϱÒÃѪȸ
ߺè±éÃç¸ æí±éÃåªÑ¸ æíºà¥ãªÑÓçºì¸ Ùáºà¥ã¥ã¸!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TÒØ ÖϺÌøïœÈ¸ ÔÌøѸ ÔÍ€ÒÃò‚í¸ Ôì¥Ë±Äºì¸ ÒÃѱÆÐȸ Ö˱ÄøïœÈ¸ ÖÅ«ÈÐÈÑѸ,
TÒØ ÔÓºîºì¸ Ôì¥ËªÈ¸ ÆÎ҃ϱǸ ÔðÕÒÀë¥Ï±Ç¸ Ò»îºì¸ ҃ɸ æíºÌ±Ê‹Ëºì¸,
ôøѱǸ ǪÈÎÆÏθ ÖϺ̥ɪȸ’æí¸ ÇæëªÈÎÄæë¸ ÄøѱǸ ÖŬÄæëæëªÈÑѸ æí±ÆÐÈÑѪȸ
WÚàºì¥á¸ ÙáºîªÈæí¸ ÒƒÉ¸ æë±ÄºÌøѥŬһðØ-ÖϺ̱ʋ˺ì¸.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÒÀë¸ ÔðŒË±Äºì¸ Ôì±ÒØ ÓбÄøѸ Ôì¥ËªÈ¸ Ê※Ì¥Éºì¸ ÒƒÉ¸ ÖÅÀëªÈÎĺì¥Ë¸,
IÖɸ æí±ÒÀëæë±Ò»ðØ Öūȸ Ö˺Ìæí¸ ÖÏ±Ò»ì¸ ÖÅ«ÈÏϱһðØ;
IÖɸ ĥϥϸ Ôì¥ËªÈ¸ DZÄøò× Ôì¥Ë±Äºì¸ ÕÈÑѱÇæí¸ ÔÌøѸ ǪÈÎĺì¥Ë¸
BÛѸ ɱÄæë¥ä¸ Úñ÷àºì¥á¸ ÇÏã±Ò»î±Çæí¸ ÒƒÉ¸ ÔðÕҫȸ?

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SÖ˱ĥϥϸ Ôì¥ËªÈ¸ ÔÓ±Ò¬ÒÀë¸ Ôìæë±ÄøÑæíºÓ±ÒÀëºì¸ ҃ɸ ÄøѸ Ö˱һîæë¸
§ªÈÒÓ±Äøò× ÖϱÒÃѱÊ× Óò›ÈÎÄæëæí¸ ÒƒÉ¸ æí±ÒÀëªÈ¸ ǺÌæíºìæëªÈæíæí¸—
T©Ö˪ȸ ÖÉæë±Ä±Ê‚ë±ÄøѱÆÐȸ ҃ɸ ĸ ÖϱÒÃѪÈÏÏøò× ÖɥϱһðœÈæë¸
ü±Ä¥ÎªÈ¸ ʋϱıǸ Ôì¥áªÑ¸ Úñ÷à¥ã±ÉªÑæëøçªÑæíæí¸?

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƛȸ ʀ҃ϱǪÈÑѸ Ö˱һîæëæí¸ ÒƒÉ¸ ûºÌ¥ÉªÈ¸’æí¸ Óò€Ò»îøѱÊ× æíºÓæëºÌøѱÊ×,
OÖɸ ÔÌøÑøѱҬÆÐÈÑѱÆÐȸ, ҃ɸ ÖϱÒÃïœÈ¸ ÄøѱǸ Ôìæëºîºì¥Ë¸!
BæëºÌ±Ê‹Ëºì¸, ÖÅ«ÈÑò€ÒÃѱǸ ĥϥϸ ÔÌøбıÊ※ÌøѺÌøѱÊ×,
T©ÖË±Ò»î¸ ÖɱĺÌæëøò×-ÉæëªÑÎÄøå¸ ÒƒÉ¸ Óò€Ò»îºì¥Ë¸!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

I©’Ǹ Ê※ÌøïœÈ¸ ĥϥϸ ÔðœÈÎĥϺì¥Ë¸ Ôì¥Ë±Äºì¸ Óò›ÈÎÄæëæí¸ Ö˱ÄøïœÈ¸ ÔӺ̥ϪÈÎǸ,
T©Ö˪ȸ æí¥Ï±Ò»ðØ æëªÈæíºî¥Ïºì¸ ҃ɸ ûºÌ¥ÉªÈ¸’æí¸ ÇªÈÎÆÎÄøò×,
TÒØ Öūȸ ÒÃѱÆÐȸ ÓбÒÀëªÈ¸ ĸ ÖϺ̺ìºì¥ÏªÈ¸ ÆÏ˺̥ϱǸ
FÒÀë¸ ÒÃѪȸ ÖÅÀëºÌ±Ê‹Ëºì¸ æíºîøåøåªÑæë¸-DZÄøò×.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful