INDIAN BABE GROUP

Malayalam Sex Story
അഅഅഅഅഅഅ അഅഅഅഅഅഅ അഅഅഅ
അന ഞാന‍ പരീ ഡിഗരിക പഠിക കാലം. എനിക പരീക ഏതാ്് അടതോപാഴാണ
പണം അടകാതതിനാല‍ കറ് വിോഛദിചത്വലിയ ഒര തക ബിലല ആയി വതിനാല‍
അതടകാന‍ പണമിലലായിരന. പഠിതം മടങാതിരികാനായി എെ് എണെറ
അമാവണെറ വീ’്ിോലക പറഞയച അമാവന‍ ഒര അറപത വയസ കഴിഞ ആളാണ
ഭാഗവതംവായനയാണ ഉപജീവനം. പ മിലി’റിയില‍ ഇര െചറിയ െപന‍ഷനംഉ്്. അമാവിക
ഒര അമതിനടത പരയം വരം. അമാവന‍ െപ തസിനിമയിെല പിളെയ ോപാെല
ഇരികം.
കടോപാെല െമലിഞവളഞിരികം. അമാവി അങിെന അലല നലല തടിയം എോപാഴം
ഉടകസവ്ഭാവവം െചറിയ ഒര മീശയം. അമായിക ഒര മകള‍ ആണ. അവെളദെര
എവിെടോയാ െക’്ിചയച. മന പിോളരം ആയി.
അവളെട ഭര‍താവ്പണം
ആവശയ്മളോപാള‍ അവെള അമാവണെറ അടോതകയകം. അലലാെതവലിയ ബനം
ഒനമിലല. ഒര അടകളയം ര മറികളം നീഒര വരാനയം ോചര‍താണ അമാവണെറ വീട
കകസം കളിമറിയം ഒനമിലല വിശാലമായ പറമാണ കകസ് , അടകളക അല‍പം
ദെരയായി മറച െക’്ിയ ഒര ഓലപര ആണ കളിമറി അന ഇെത ോപാെല പണവം
പരതാപവം ഒനം ആറ്‍കമിലല ഒര പാലകാടന‍ നാ’്ിന‍പറം എളിന‍ ചര മണകം
വയലകള‍ അങിെനെയാര കവിതയിെലല പരീകകാലം ഉല‍സവകാലം ആണോലലാ
ഭാഗവതവായന മികവാറം എലലാ അമലങളിലം ഉ്് അതിന അമോതാ മോറാ രപ കി’്ും
അതം അമലവാസികളം ോകതര കമറികളം കനിയണം വായനയം നായിരികണം രാവിെല
മതല‍ െതാള കീറ ഈ പാരായണം ആെരങിലം ശരധികനോ്ാഎങ്ക സംശയമാണ.
ഞാന‍ഏതായാലം ഇന വെര ശരധിചി’്ിലല. അമാവന‍ പെക ആള ഭയങര ഭകന‍ആണ.
ോനരം ോവളപിെന നാല മണിെക എഴോനല‍കം കളിച ഭ്സകറിഇ’്ു തലയില‍ ഒര െക’്ും
െക’്ി മഞെകാളാെത യാതര ആകം.
അമാവിക മഡ് ഉെ് ങില‍ വലല ക’ന‍ കാപി ഉ്ാകിെകാടകം. പളികാരന‍ െതെക
മറിയിലം അമായി അടകളകടതള മറിയിലംആണ കിടപ്. അെതനാെണന എനിക
മനസിലായിലല. അമാവന വലല വ്‍തം ഉോ്ാ അോതാ പികപ് ഇലലാതതിനാോലാ
എോനാ അെതാനംഅറിയിലല. ഞാന‍ അത അസവ്ാഭാവികമായി കിര തം ഇലല
അടകളയില‍ നിനം വരോമാള‍ വരാനയാണ അവിെട തറയില‍ പായവിരിചാണ എണെറ
കിടപ.്് അമാവന മാതരെമ ഒര ക’്ില‍ ഉ്ായിരനള. ക’്ില‍ എന പറയാന‍ പറിലല.
നടക കഴിഞ ഒര അവശിഷം. അമാവണെറപ’്ാളതിെല െകാതകവല ഇ’്ു മടിയ ഒര
നാറ കടാരം അതര െത. അമാവന‍ അതില‍ കിടകമായിരോ്ാ എനം അറിയിലല ഒര
െപാടി മണംആണ ആ മറിയില‍. ഞാന‍ രാതരി പതിെനാന മണീ വെര ഒെക
ഇരനപഠികം. രാവിെല എഴോനല‍കാന‍ എനിക കഴിഞിര്ിലല. രാവിെല ഉടത
ൈകലി പതച മടി കയയ്ു തടകള‍കിടയില‍ തിരകി ഉറങതിണെറസഖം ഒന െവോറ െത.
ഉഷ കാലം ആയിനാല‍ രാവിെല ആണഅല‍പം തണത കാറു വരത.്്

Page 1 of 14

INDIAN BABE GROUP
അോപാള‍ ഉറങാന‍ നലല സഖം ആണ. പെക അമാവണെറ വീ’്ില‍ കാല കതിയ മതല‍
ആ സഖം എനികനഷമായി. നാലമണീോക അമാവന‍ എഴോനറു കെറ നാമജപം ആയി
െതകവടക നടകം. കളികാന‍ ോപാക വഴിയം തിരിെക വരോമാഴം ഒെകഎെ് ത’്ും
എണെറ ഉറകം ോപാകം. അന ഞാന‍ െചോപാള‍ അമാവി ഉചയണിണെറ ഒരകം
കഴിഞഅടകളയില‍ നിനം െതകിനിയിോലക വരകയായിരന. അമാവി ശംഖ മാര‍ക്
ൈകലിയം ചവ അെലലങില‍ പച െറൌകോപാെലയള ‘വസംആയിരികം മികോപാഴം
ോവഷം. മാറത ോതാര‍െതാനം ഇട പതിവിലല. മലകള‍ കെറ ഉ്്. അതിങെന
ോബാഡീസിനളില‍ പകതിയം പകതിെവളിയിലമായി തങികിടകം. വയറ നാല മടക. ്്
നലല െവളപാണമഞോചര ചറി ഇരികോപാെല ഇരികം.
ഓോരാ മടകിനിടയിലം വിയര‍പമണീകള‍ പറി പിടിചിരികം. െപാകിള‍ ചിലോപാള‍ കാണാം
ചിലോപാള‍കാണിലല. ഒര വലിയ െനലലികയെട വലിപം വരം െപാകിളിന വലിയ ോരാമം
ഉള പരക്ത
‍ ിയലല അമായി മടിയം ചരതിനാല‍ അധികം നീളമിലല. ഒെകഒര വടോപാെല
വാരിെക’്ി വചിരികം. കളികാനള സമയം ആെണങില‍ മടിെയലലാം കടി െപാകി
ഉചിയില‍ ബദെന ോപാെല വച െക’്ും കയിലികടിയില‍ ഒര അരപാവാടോപാെല എോനാ
ഒന ഉെ്നം വരാംഇെലലനം വരാം. അെതാെക സമയം ോപാെല വീ’്ില‍
ആളകള‍വരോപാെലയം അമാവിയെട മഡോപാെലയം ഇരികം. ഒര മാലഅറത വലിയ ഒര
രകയമായി കിടന ആടികളികം. ഗരവായറ്‍ പപടവ’തില‍ കകം എോപാഴം വിയര‍ത്
നനഞിരികം..
ഒര ശനിയാഴ ഉചക ഞാന‍ അടകളയിലെട ആണ വീ’്ില‍ കയറിയത. ്് അമാവി
അോപാള‍ ഉടതിര ൈകലിയെട ോകാനല െകാ്ു നനഞകകം ‘വ്സിന മകളിലെട
തടകകയായിരന. ‘ോഹാ എെനാര ഉഷംോദഹം െമാതം ചട കര വന ഷര‍’്ിടാന‍
വയയ്ാതായി’ ഞാന‍ പറഞ. ബനിയനം കലിയം ആണ എണെറ ോവഷം അങാടി സിനിമ
ഇറങിയ കാലം ജയണെറ ചവ ബനിയന‍ അന വലിയ ോകരസ് ആണ െചറപകാരെട
ഇടയില‍ , ‘ഓ ഒനം പറയശശീ ോനാക എണെറ തട െമാതം കര ആയി ‘ ഇത പറഞ
അമായി കയിലി െപാകി െവളത െകാഴത തട ഏതാണ മകാലം എെ് കാണിച
ശരിയാണ അമായിയെട െവളത െകാഴത തട മഴവന‍ െചമ കരകള‍ ആണ ചികന‍
ോപാകിണെറ തടകം ോപാെല െചമന നില‍കന പഴപിെലലന മാതരം ചവ െപരകയെട
അകെത നിറമാണ പലയിടതം എെനാര െകാഴതതടകള‍ ഒന ര പറം ോപാള മാറിയ വാഴ
ോപാെല ഇരികന അതിമോനാഹരെമ്ി പോറയ അമായി തികഞ സവ്ാഭാവികതോയാെട തട
മഴവന‍ െവളിയിലാകി ോകാട ോകാട എ മ’്ില‍ അങിെന നിന ‘ശരിയാ കാല‍ ചികന‍ ോപാക്
ആെണന ോതാനം ‘ ഞാന‍ ത’്ിവി’്ു ‘ഡാ നിണെറ കരിനാക വളെചാനം പറയാെത ,
നീ വലലതം കഴിചി’്ാോണാ വത് ഇോലലല‍ ദാ ഈ പപടം കാച ഞാന‍ കളിചി’്ും വരാം’
ചീന ച’്ിയില‍ തിളക എണോയാെടാപം നാലഞ കീറിയ പപടം എെ് ഏല‍പിചഅമയി
അയയില‍ കിട ഒര ഈരിഴയന‍ ോതാര‍തമായി മറോതകിറങി. അടകളയെട അഴികളിലെട
എനിക അമായിയെട ചലനങള‍ കാണാം.

Page 2 of 14

INDIAN BABE GROUP
അമായി ‘വസ് അഴിച ോബാഡീസമാതരം ഇ’്ു കിണറില‍ നിനം െവളം ോകാരാന‍ തടങി
എന അനായാസം ആണ അമായി വലിയ ഇരമ്ബകറ് കിണറിലിറകി െവളം ോകാരി ഒര
ക’്ുകതിോലക നിറകത. ്് അമായിയെട ൈകലി നിതംബ വിടവിോലക കയറി
അമാവിയെട ഇര ചനികളെടയം വലിപവം ആകാരവം എനിക അടകളയില‍
നിനംകാണാം. ക’്ുകം എനം അ്ാവ എനം പറയ െചമ കിടാരം തനിെയെപാകാന‍
അമായി ശരമിച. നടിലല. പിെ് അടകളയെട ോനെര ോനാകി, ‘ഡാ ശശീ പപടം കാചി
കഴിെഞങില‍ ഇോങാെ്’്ാന വി ‘ എൈ്വിളിചതനസരിച ഞാന‍ െചന. ‘ഒര വശത
പിടിെയടാ ഈ െവളം മറപരകകത െകാ്ൂ െവകണം’ അങിെന അമായിയം ഞാനം
കടി അ്ാവ പിടിച െപാകി മറപരയില‍ െകാ്ുെവച. മറപര എല‍ ആക്‍തിയില‍ ശീമെകാ
മരങളില‍ െമടഞ ഓല െക’്ി ഉ്ാകിയതാണ ഓലെയലലാം ദരവിച കഴിഞ. പിെ് ഒര
മറെയനപറയാം.
അതരെയയള തറയില‍ ചരല‍കലലുകള‍ ഇ’്ിരികന നടെകാരപര പാറകലലും.
അവിെടലലാം മതരതിണെറ രക ഗനം ആണ. െവളിയില‍ഒര അലക കലലും ഉ്്.
അമായി മതരം വിസര‍ജികതം മറപരയില‍ ആയിരികണം അെലലങില‍ ഇതര രക മണം
വരാന‍ വഴിയിലല ‘ ഡാ നീ ോപായി അവിെട ഇരിക ോചാറ അടചി’്ിരികകയാ ഞാന‍
വി’്ുവാങാം. ോമാര കറിയം ോതാരനം ഉ്് പപടം ഉോ്ല‍ നിണെറ അമാവന പിെ് ഒനം
ോവ, ഇതവെര കിലല’ എനം പറഞ അമാവികളികാനായി മറപരയിോലക ോപായി ഞാന‍
അടകലായില‍ തിരിച വന. ഞാന‍ വീ്ും ോനാകിയോപാള‍ അമാവി ആ ഒറ ോതാര‍തം
ഉടത ൈകലി അലക കലലില‍ ോസാപി’്ു തിരമകയാണ ോഹാ അമാവിയെട ച്നികളം
തടകളം ഏതാ്ു െതാണറ ശതമാനവം കാണാം അമാവണെറഒര ഭാഗയ്ം എലലാെത എന
പറയാന‍. അന രാതരി കിടോപാള‍ എനിക ഉറകം വിലല പകല‍ കഅ മ്്ാവിയെട രപം
ആ മദകതവ്ം ഒെക ഓര‍മയില‍ തങി നില‍കകാരണം കണ വടിയായി നില‍കകയാണ.
അെ്ാെക സ്്കാരയ്തയെട കറവ മലം പഴയിോലാ കളങളിോലാ കളികാന‍ ോപാകോമാള‍
മാതരമാണഞാന‍ സവ്യം ോഭാഗം െചയിരത. ്് കഴെതാപം െവളതില‍ നിനസവ്യം
ോഭാഗം െചയയ്ു സഖം കി’്ിലല, ജീവിതതിെല ഏറവം വലിയ നിര‍വ്‍തി ആണ
െവളതില‍ നിനള വാണമടി. പാലകാടന‍ കളങളില‍ െചറമികളെട കളിസീന‍ കവാണം
വിട സഖം കി’്ിയി’്ിലല. ഒരപെക ആ പരായതിണെറ പരോതയ്കത കടി ആവാം
ഇതിന കാരണം.
അമാവനം അമാവിയം ഒെക ഉറകം പിടിചി’്ു്ാവം ൈലറണചി’്ുംപറെത നിലാവ
കാരണം ഞാന‍ കിടക്ിടത പാല‍ െവളിചം. വാവ അടെതന ോതാനന അതെകാ്ാോണാ
എോനാ എനികം ഒര കാമപരോവശം. എങിെനയാെണറിഞിലല ഞാന‍ അമാവിയെട
മറിയിോലകപതെക
െചന.
വീടിനകത
കതകകള‍
ഒനം
അടകകോയാ
ചാരകോയാെചയയ്ാറിലല. െവളിയില‍ കിടാല‍ തണകന എന കാരണം പറയാം
എനസമാധാനിച ഞാന‍ അമായി കിടക്ിടത് െചന. ആ മറിയിലംകിളിവാതിലിലെട
വര പരകാശം ഉ്്. അമായി െവ’്ിയി’ വാഴോപാെലകിടകന. വലിയ ഒര പനമായയില‍
ആണ അമായി കിടകത. ്്ഒര തലയിണ മാതരം ഉ. ്് പതോപാ വിരിോപാ ഒനം െത
ഇലല. ഞാനം ആപായയെട ഒര അറത െചന കിടന. എനിന ഇവിെട വന കിടകന

Page 3 of 14

INDIAN BABE GROUP
എന ോചാദിചാല‍ പറത എോനാ െചാറിയന എന പറയാം എന ഞാന‍മനസില‍ കരതി.
അമാവന‍ ഇനി നാല മണീോക എഴോനല‍ക.
അതിനമന‍പ് തിരിെക ോപായി കിടകണം. ഉറങാന‍ പാടിലല. അമാവിയെട അടത കിടന
അല‍പ ോനരം കഴിഞോപാള‍ അമായിയെട കനളതിണെറമണം എനിക അനഭവെപ’്ൂ.
അമായി കയയ്ുകള‍ രം െപാകി തലക പിറകില‍ വച കിടകകയായിരന അോപാള‍ ഞാന‍
െമലല കെയയ്തിഅമയിയെട കകങളില‍ പരതി. അതതം അമാവിക ഒര പട ോപാലം
ഇലല കകങളില‍ പരായം ആകംോതാറം കകങളിെല ോരാമങള‍ െകാഴിഞ ോപാകോമാ?
ോമല‍ച്ില‍ െപാടി മീശ ഉള അമാവിക അകണകിന ോഗാെഡൌണിലം കകതിലം
നിറെയ ോരാമം ഉ്ാോവണതോലല? അമാവിയെട ൈകലിയം മാറി കിടകകയാണ തടകള‍
കാറു കി’്ാന‍ അമായി െത അകറി ഇ’താോണാ ഉറകതില‍ അറിയാെത അകന
ോപായതാോണാ? പതെക ഞാന‍ ഒര കെയയ്ട ത അമയിയെട തടക വച തണപള തട
നലല മിനസമള അക വശം അല‍പംപരകനാവാന‍ തടങ മോറ ഭാഗം.
തടയെട മധയ്തില‍ ഇര ൈകപടം അറിയാെത മകളിോലക ചലിച. എെ് ഏോതാ പിശാച്
ൈധരയ്ം തനോവാ അറിയിലല. മകളിോലക െച കയയ്ില‍ അമായിയെട അരെക’്്
തടഞോപാള‍ ഞാന‍ ഒന െഞ’്ുക െതെചയ. അമാവിയെട പല‍തകിടിയെട വശങള‍
എണെറ വിരലകളില‍ െതാ’്ു അറിയാെത കയയ്ു നിരങി അമായിയെട തരിോകാണം
എണെറകയയ്ിലായി. ഒര ആമെയോപാെല എണെറ പതങിയ ൈകപടം അമായിയെടപറിന
മകളില‍ വിശരമിച. കയയ്നകാെത അല‍പോനരം ഇരന. അമാവികഒര ചലനവം ഇലല
വലിയ ഒര ഇഡലി ആണ അമായിയെട പവര‍. ഇഡലിക നിറെയ ോരാമം ഉെ്നമാതരം.
നടക ഒര നീപിളര‍പം. ഇഡലിയെടമകള‍ ഭാഗം നലല മിനസമളതാണ. ഒര ഇളം ചടം
ഉ്്. അമായിയെട പറിന നടകള ചാലില‍ ഞാന‍ ച്ു വിരല‍ െകാ്ുഒന ഓടിച. എ്ി’്ൂ
ആ ച്ൂവിരല‍ എണെറ മകിനടപിച. എണെറ അരെക’്ുെചാറിയോമാള‍ ഉ്ാക അോത
മണം െത. ഇലയട പഴങോമാള‍ ഉ്ാക ഒര നറമണം.
അല‍പം മതര ഗനം കലര‍്ി’്ുെ്നംപറയാം. അോപാള‍ അമാവണെറ മറിയില‍ ഒര ചമ
ോക’്ു പരിഭരാനനായി ഞാന‍െപെ്’ന അമായിയെട കിടക വി’്ു. എണെറ കിടകയില‍
ോപായി കിടന. അവിെട കിടന ഒര വാണം വി’്ു . സാധാരണ വരതിണെറ
പതിന‍മടങശകളം എണെറ കയയ്ിലാെക നിറഞ. െവകയെട മണമള ശകളം.
കയയ്ുനിറെയ. ജലില‍ ോതചാല‍ സംശയം ോതാനോമാ എെ്ാെക ഭയന ഞാന‍ആ ശകളം
നകികടിച. ൈവറമിന‍ വലലതം ഉെ് ങില‍ തിരിെകവയറിോലക െത ോപാെക’. പച മ’
കടിച ോപാെല ോതാ്ി. അോതാെടനിദരാ ോദവി എെ് അനഗരഹിച. പിോറ ദിവസം ഞാന‍ ഒര
അങലാോപാെടയാണ എഴോനറത് രാതരിയില‍ ഞാന‍ കാണിച സാഹസം അമായി
അറിഞിരികോമാ എ ആശങ ഉ്ായിരന എ്ാല‍ അമായിക െപരമാറതില‍ മാറം ഒനം
കാണാഞതിനാല‍ ഞാന‍ആശവ്സിച. അനം രാതരി ഞാന‍ ഒര പനരു കഴിഞോപാള‍
നിരങിഅമായി കിടക പായയെട അറത് െചന കിടന.

Page 4 of 14

INDIAN BABE GROUP
അന
അമായിോബാഡീസ
മാതരോമ
ഇ’്ി’്ു്ായിരനള.
റവക
ഊരി
അടെതവിെടോയാഇ’്ിരന.
ഞാന‍
അമയിയെട
അടത
കിടന
മിനസമള
കകങള‍ഒെക ഒന െതാ’്ു ോനാകി. അമായിയെട കകങളില‍ നിനം ഒര
വാടിയജമനിപവിണെറ ോനര‍ത ഗനം ഉ്ായിരന. അമായിയെട പറു ോബാഡീസിനളില‍
തിങി വിങി നില‍കകയാണ കരിക ോപാെലവലപമള മലകള‍. ഞാന‍ കയയ്ു െകാ്ൂ
ോബാഡീസിന മകളിലെട ആമലര‍ െകാങകള‍ ഒെക ഒന അളെവടത. പിെ് ഉണരോമാ
എെ്ോപടിയില‍ കയയ്ു താെഴക നിരകി. അമായിയെട മാംസളമായ വയര‍. വയറിണെറ
അറതള ചളകകോളാെട എണെറ കയയ്ിണെറ സര‍ശം അറിഞ. അമായി ോബാധം
െക’ോപാെല ഉറകമായിരനതിനല‍ എണെറ അമായിപരയ്ോവകണം നിര‍ബാധം തടര‍ന.
അമായിയെട അരെക’്ില‍ ൈകലിെചരകി വചിരത ഞാന‍ പതെക ഇളകി. വിറക
കരങോളാെട ൈകലി യെട രറ ങള‍ ഞാന‍ ര വശങളിോലക ഇ’്ു ഇോപാള‍അമായിയെട
അരെക’്ില‍ എനിക എവിെട ോവണെമങിലം െതാടാം. മറെവാനമിലലാെത അരന
്ിലാെവളിചതില‍ സില‍ക സിതയെട ഉദരം ോപാെല പരന നീളമള വയറിനടിയില‍ വലിയ
ഒര െപാനകാട ഉ്ായിരന നലല തഴച മറിയ ോരാമങള‍ ചര് പശിമയള ഒര സിറിംഗ്
െമതോപാെല അമായിയെട ്്പറിെന മറച വളറ്‍ന നിന ഞാന‍ പതെക അമ്മയിയെട
പറിണെറ പിളര‍പിോലക എണെറ ച്ു വിരല‍ ഇ’്ൂ നിരകി അമയിക ഒര അനകവ്ും
ഇലല അതിനാല‍ ഞാന‍ ൈധരയ് പര‍വവ്ം വിരല‍ താോഴക െകാ്ുോപ ്ായി അമയിയെട
പറിണെറ തരിോകാണം കഴിഞാല‍ തോഴക ോപാകോമാള‍ ഒളിചിരിക മദന ഗഹവ്രം ക
പിടിച ഫസ് എ ശബോതാെട എണെറ ച്ൂ വിരലിണെറ അഗരം അമായിയെട പണല‍
ദവ്ാരതില‍ കയറി ചടള എണ ഒഴകി വര ഒര‍ കഴല‍ ോപാെല ആണ എനിക ആ ദവ്ാരം
അനഭവെപ’ത് അതിനകത് സഖകരമായ ഒര ഇളം ചട ഉ്ായിരന ഞാന‍ വിരലില‍ണെറ
തമ് െകാ്് അമ്മയിയെറ അരെക’്ിെല െചമരതിപ ദളങള‍ ോപാെല ഇരിക പറിണെറ
അരികില‍ചളിഞ് അരികകളില‍ െതാ’്ു ോനാകി വീ്ൂം എണെറ കയയ്ു അമായിയെട
അരെക’്ിെല സരിംഗ് ോരാമങളീല‍ എതിയോപാള‍ എണെറ കയയ്ില‍ ോവെറആോരാ പിടിച
ഞാന‍
െഞ’്ിോപായി
അത
അമായിയെട
കയയ്ായിരന.
അമായി
ഉണര‍നകിടകകയായിരന. എണെറ കയയ്ിണെറ പറത കടി സവ്നം ൈക
വച്മര‍തകയാണ അമായി ഞാന‍ െഞ’്ി അകലാന‍ തടങിയോപാള‍ അമായി എണെറ
തലയില‍ പിടിച അമായിയെട മാറിോലക് വലിച ോചര‍ത എ്ി’്ു പറഞ ‘കഴോവറീ നീ
ആള വിചാരിചോപാെല അലലോലലാ എനിനാട ഇവിെട വന കിടത്?’ “അത അമായീ”,
ഞാന‍ വികി വികി പറഞ ‘അവിെട കിടി’്ു ഉറകം വിലല എോനാ കടികന അതാ’
‘നിണെറ കടി എനിക മനസിലാെയടാ ക’്ാ സാരമിലല നീ ോപടികഞാ ന‍ ആോരാടം
പറയിലല നീയിെതാെക എവിെട നിനം പഠിച? ‘എെനാെക പഠിച എ്ാ ോചാദികത്?’
‘എടാ കളം പറയരത്
ഒനം പഠികാെത ആെണാ നീ പാതി രാതരി എണെറ കാലിണെറ എോടല‍ കയയ്ി ’്ു തപാന‍
വത് എെനാര ൈധരയ്മാെണട ഇപോഴ നിനക, നീ ഒര പാവമാെണാണോലലാ എലലാവരം
പറയത്, സതയ്ം പറ നിനക ൈപചയം ഉോ്ാ?’ ‘അമാവീ അമാവി ഒരികല‍ തട
കാണിചിോലല ചട കരവിണെറ കാരയം പറഞോപാള‍ അത കി പാള‍ തടങിയ

Page 5 of 14

INDIAN BABE GROUP
ആഗരഹമാണ ആ തടയില‍ ഒന പിടികാന‍’ ‘എ്ി’്ു തടയില‍ അലലോലലാടാ ശശീ
എണെറ കവെകോടലോലല നീ തപിയെതലലാം’ ‘അത അത െതാ’ോപാള‍ സഹിചിലല
എെനാര മിനസമാണ അമായീെട ോദഹം അമാവന‍ ഒര ഭാഗയ്വാന‍ െത’ ‘ഓ ആ
മയിരണെറ കാരയ്ം ഒനം പറയെടാ ശശീ എനം നാോമാം ജപിച നടകകയാ ഒരതി
ഇങിെന ഉെ്ന വിചാരോമയിലല ഉചക ോചാറണാന‍ ോനരം മാതരം മാധവീനം പറഞ
നീ’്ി വിളികം പിെ് കാലത ക’ന‍ കാപികം
‘ ‘അോപാള‍ അമാവന‍ അമാവിെയ പരിപാടി ഒനം നടതറിോലല?’ ‘ോഹാ പരിപാടി
െപാെക എെനാര ആോവശമായിരന ഇപം കാവി ഉടതതില‍ പിെ് എെ് ോവഭ ്ാഗവതം
വായിക ആ ഷാരെത അമിണിെയയാ ഇപം ഇഷം അവള കാരയ്ം പറയോമാള‍ നറ
നാകാണ’ ‘ആ ോകാനന‍ പലലി കിളവിോയാ’ ‘ആ ഷാരെത െപണങെളലലാം
പോവശീകരിക ്ാന‍ മിടകികളാ അതായിരികം ‘ ‘ഇതര സ?രി ആയ അമാവി ഉളോപാള‍
ആ മലയം ഒനമിലലാത ആ വലയ്മെയ ആോണാ അമാവനിഷം വിശവ്സികാന‍
പറു്ിലല’ ‘െവറെത ഇരന െസാളാനാ നിണെറ അമാവന അലലാെത അോങറ്‍ക ഒനം
പറിലല, സാമാനം െപാങിയി’്് െകാലലം എതര ആയിെയറിയാോമാ, നിണെറ സാമാനം
ഞാന‍ ഒന കാെണ’ എന് മഴപ് നിണെറ അ്ിക’ ഇത പറഞ അമായിയെട കയയ്ു
അയഞ ലങികിടയിലെട എണെറ കലച നി സമാനതില‍ പിടികടി എണെറ ചട പിടിച
കണ അമാവിയെട കയയ്ില‍ ഇരന വിങിെപാ’്ി ‘ോഹാ എെനാര ബലമാെണടാ നിണെറ
കണക ഇവന‍ നിന
െകാലവിളി വിളികകയാണോലലാ തപലം വരനോലലാ നീ ൈക പിടികോമാടാ ശശീ’
‘അമാവീെട തട കരാ്്ര തി പിടിച’ ‘െഹാ നാണമിലലോലലാടാ എണെറ അബധതിന
നിെ് അോപാള‍ അതരയം കാണികാന‍ ോതാ്ിോപായി െകാചനോലല എന വിചാരിച നീ
െകാചനലല കളകഴോവറി ആെണങ്ക അറിഞകടായിരന നാണമിലലാെത പറയോലലാ
അതം ക ൈക പിടിെചന നിണെറ അോമെട പരായം ഉ്് എനികം അറിയാോമാ?’ ‘ഓ
അതര ഒനമിലല അമായി ‘ ‘ോപാടാ പഞാര അടികാെത’ അമായി എണെറ ലിംഗം
കയയ്ിലി’്ു കലകി രസിച െകാ്് പറഞ അോതാെടാപം കണയെട മകളില‍ വര തപല‍
ോപാെലയള ദരാവകം വിരല‍ തമ് െകാ്്വടിച കളഞ.
പതെകഅതിണെറ മകടം െവളിയിലാകി അഗര ചര‍മം പിറോകാ’്ു അനായാസം നീങി.
‘നലലവണം െതാലിയ പഴം ആണോലലാടാ ശശീ എനം ൈകവളം ഇടന് അോലല, നിണെറ
വീ’്ില‍ കിടകോമാള‍ ആെര ഓര‍താ നീ ൈക പിടികത്?’ “അങിെന ഒനമിലല
െതെകടെത െസൌദാമിനി ോചചി ചിലോപാള‍ മലയം കാ’്ി മറം അ്്കം, അത ജലില‍ കടി
ോനാകി പിടിച കളയം ” “ഓ ആ ശരുംഗാരി അവള‍ കഴപ് മത് നില‍കകയാ അവളെട
െക്ി’്്യാന‍ പ’്ാളതില‍ അോലല?” “ഇോപാള‍ നാ’്ില്” ‘ഓ ഈ പ’്ാളകാരന‍മാര‍
എലലാം എനം മദയ്പാനമാ നിണെറ അമാവെന ോപാെല ബാരകില‍ കിടന ൈക പിടിച
പിടിച് അവര‍െകാനം ഭാോരയ് ോവാതായി ‘ “അതിരിെക’ െതകടെത െസൌദാമിനീെട
മലയലലാെത നീ ആെരെയങിലം മഴവോന കി ‘്ുോ്ാ?” “ആെര കാണാന‍ സിനിോമല‍ കി

Page 6 of 14

INDIAN BABE GROUP
‘്ു് ” “എ്ാ നീ ഇോപാള‍ ോകാ, ൈലറിടരത്, അമാവന‍ ഉണരം, അോലലലം ഏഴര
െവളപിന ഉണരം, ഇപം ചമ തടങം ”
അമാവിയെട സമതം കി’്ിയ സിതിക് പിെ് ആദയ്മായി അനഭവിക സരീയെട
നഗരപം ഞാന‍ അനകാരതില‍ ആസവ്ദികാന‍ആരംഭിച. ോബാഡീസ് െപാകി
അമാവിയെട പര മലകള‍ ഞാനാെക ഒന െപരമാറി െവളം നിറച ബല ോപാെല മലര‍ന
കിട അമായിയെട മലര‍ െകാങകള‍ അമീബ വളരോപാെല പള പള എന തളമി
അമായിയെട ശംഖമാര‍ക് ൈകലി ഉരിഞ ഞാന‍ തലയണകീഴില‍ വച അോപാള‍ അമാവി
എണെറ ലങിയം പറിെചടതഎെ് െക’്ിപിടിച. അദാമം ഹവവ്ായം ോപാെല ഞാനം
അമാവിയം തഴപായയില‍ കിടന ര ആനകെള ോപാെല മദിച രസികാന‍ തടങി
‘െഞകിെപാ’്ികാെതടാ ശശീ നിനക ഞാന‍ വായില‍ വച തരാം വലിച കടി ോമാോന’ എന
പറഞ അമായി തണെറ മതങ മലകളില‍ ഒനഇര’്ില‍ എണെറ വായകളിോലക തളി
വച. ഞാന‍ അതില‍ നകിെകാ്ിര ോപാള‍ അമായി ഒര ശീല‍കരോതാെട എണെറ
തലവലിച മാറത് ോചര‍തമര‍തി പറഞ. ‘നകാെത വലിച കടി ശശീ ‘ ‘പാല വരോമാ
അമായീ’ ഞാന‍ ോചാദിച ‘പാെലലലാം പ് നിറച ഉ്ായിരെ് ടാ ഇപം നീ ചപികടീ ഹാ
ഹാ ‘ അമായി എണെറ തല പിടിച മാറകള‍ രം മാറി മാറി കടിപികകയായിരന മലയെട
െഞ’്ുകള‍ വളരന്ായിരന
പെക പാല‍ ഒനം വിലല െഞ’്ിന ചറും കര ോപാെല തടിപകള‍ ഒര മലെഞ’്ില‍
നീഒരപടയം ഉ്ായിരന. “ചപികടി ശശീ ചപി വലിെകടാ ക’്ാ ” എണെറ കണ ഇരമ്
കമിോപാെല അമാവിയെട വയറില‍ കതി തളകന്ായിരന അമാവി ഇടകിെട അതിെന
പിടിച െനകകയംെതാലികകയം െചയ. പതെക ഞാനം അമയിയം പായയില‍ കിടന
പരസരം ശരീരങള‍ പിണച ര പാമകള‍ ോപാെലചറിപിണയകയായിരന. ഒടവില‍
ഞങളെട അരെക’്ുകള‍ പരസപരംഉരഞ എണെറ മീശ അമാവിയെട മഖതം ഉരസി.
അമായിയെടപറിണെറ ോരാമങള‍ എണെറ അരെക’്ിെല ോരാമങളമായി െക’്ുപിണഞ.
ഞാന‍ അമാവിയെട ച്ുകള‍ വായിലാകി കടികാന‍ തടങി അമാവി ആദയ്ം ച് മാറാന‍
ശരമിെചങിലം പിെ് തിരിചം എെ് ചംബികാന‍ആരംഭിച.
അമായിയെട മഖമാെക ഞാന‍ നകി ോനരത ഉപരസമളമഖം. അമായി കിടന
അമറന്ായിരന. കണകള‍ അടഞിരന. സിനിമകളില‍ ഒെക പഴതില‍ ്ി’ഡ് കയറ
ോപാെല ഇരമലക ോപാെലയള കണകള‍ പറിനളിോലക കയറത് കി ‘്ുെ് ങിലം
അമായിയെട തടിച തടകള‍കിടയില‍ എവിെടയാണ കണ കയോറെതനഇര’്ില‍ എനിക
മനസിലായിലല. പെക അല‍പം കഴിഞോപാള‍ തണെറ കാലകള‍ അല‍പം അകറി വലത
കയയ്ുെകാ്് എണെറ കണ പിടിച അമായി െത അവരെട വഴ വഴതപറിണെറ ഉളിോലക
എണെറ ലിംഗം കയറി. ആദയ്മായി എണെറ കണ പറിണെറസഖം അറിഞ നിമിഷം.
പരായം ഉെ് ങിലം അമായിയെട പറിന ൈടറ്ഉ്ായിരന. പറിനളില കയറിയ കണ
അല‍പം ആ വഴവഴത സഖം അറിഞ അോപാോഴകം ര കയയ്ു െകാ്ും അമാവി എണെറ
ചനികളില‍ പിടിച തിോലക കടതല‍ ോചര‍ത് ‘അടിെകടാ ശശീ െപാങീം താണം അടിക
എ്ാെല സഖം വര’ അമാവി െചവിയില‍ കടിച െകാ്്മനരിച.

Page 7 of 14

INDIAN BABE GROUP
െപാങിയം താണം അടിക എെ്ാെക പറയാം പെക െചയയ്ാന‍ പരിചയമിലലാെത്്
അതതര ഏളപമലല െപാങോമാള‍ കണ െവളിയില‍ ഊരി വരതായിരന എണെറ പരശം
പെക അമാവി അതിെനാപം കാലകറിപിടിച ഉളില‍ െവചതിനാല‍ എനിക സഹായമായി.
മന‍ പരിചയം ഇലലാതവര‍ കലയ്ാണം കഴിച മാസങള‍ കഴിഞാലം അ്ി
ോപായഅണാെന ോപാെല നടകാന‍ കാരണം ഇെതാെക െത.
ശരികം കളിയെടസഖം അറിയണെമങില‍ നലല ആണറികെള കളിച പഠികണം.
െഹറ്‍കലീസ്ൈസകിള‍ ോപാെലയാണ ആണറിമാര‍. അതില‍ ചവി’്ി പഠിചാല‍ പിെ് ബീ
എസ് അ ൈസകിള‍ ഒെക അനായാസം പലരീതിയില‍ ഓടികാം അമായി എണെറ
ൈലംഗിക ഗര െത ആയിരന ശിഷയ്ണെറ െതറുകള‍ മനസിലാകിോനര‍വഴിക നയിക
കമാശീലമള ഗര. കറച സമയം കണ ഊരിയം കയറിയം രസമിലലാെത കളിച എങിലം
െപെ്’ന െത എനിക ടരാക് പിടികി’്ി പതെക പതെക കണ ഊരാെതെത
അമാവിയെട ഗഹയിോലക് പിസ്റ ചലിപികാന‍ എനിക സാധിച. അഭിന?ന സചകമായി
അമായിയെട ൈകകള‍ എണെറ ചനികള‍പിടിച കശകി. ഒപം പലലു ഞറമകയം
ശീല‍കാരങള‍ പറതവിടകയം െചയ.
പതെക എനിക െവളം ചീറാനള സമയംആയതായി എനിക ോതാ്ി. അടിയയ്ുെട സീഡ്
ഞാന‍ ക’്ി. അമായി അടിയില‍ കിടന പലലു െഞരിച ങം ന‍ഘം എന
െചറതായിപറഞെകാ്ിരന. െപെ്’ന എനിക ശകളം ചീറി അത വര കിടഅമായിയെട
പറിോലക പരവഹിച. കിതച തളര‍ ഞാന‍ അമായിയെടവശോതക മറിഞ. അമാവി
പെക ഉടന‍ െത എെ് ഉനി മാറി പറഞ “ോപായി നിണെറ സലത കിടക നീ
ഉറങിോപാകം അമാവന‍ ഇോപാള‍ ഉണരം” അതോക’ ഞാന‍ ൈകലി ഒെക തപി എടത്
എണെറ പായയില‍ോപായി കിടന. പിെ് എഴോനറോപാള‍ കണില‍ സരയ്ണെറ
പരകാശകിരണങള‍എതിയോപാള‍ ആണ. “എന ഉറകാമെണടാ ശശീ ഇത നീ പഠികാന‍
അോലല ഇവിെട വത്?അോതാ ഉറങാോനാ? എഴോനല‍ക മണി ഒന‍പതായി”.
ഞാന‍ ൈകലി വാരിചറി സാധാരണ രാവിെല കണ വടിവീരന‍ ആയി നില‍കതാണ
ഉണര‍്ാല‍ അവന‍ താഴാെത ഞാന‍ ആെരയം അഭിമഖീകരികാറ തയല് എ്ാല‍ അന കണ
ഇളകമിലലാെത തങികിടന “അമാവന‍ ോപാോയാ?” “കാലെത ോപായി ഓചിറ ഭജനം
ഇരികാന‍ ോപായിരികവാ ഇനി നാല ദിയവ്സം കഴിോഞ വര നീ ഇവിെട െത കാണണം
എന നിണെറ അോമെട അടത പറഞി’്ാണ ോപായത്” അമാവണെറ ഭകിയം ഭജനയം
നീണാള‍ വാെഴ’ അന രാതരി അമാവി കളിെചാരങി ഒര നോവാഢെയോപാെല െസറും
ഒെക ഉടതാണ കിടകാന‍വത് കയയ്ില‍ ഒര ഗ്ളാസ് പാലം ഒര ബാബിോലാണാ ചിരിയം.
“കടിെകടാ ക’്ാ ഇന നമള‍ക് ആെരയം ോപടികാെത എലലാം െചയയ്ാം”അമായി മ?
ഹാസം െപാഴിച.
പാല‍ ഞാന‍ വാങി കടിച തീരതിന മന‍പ് അമാവി ഗ്ളാസ് പിടിച “പകതി എനികളതാ
ക’്ാ “, അമാവി പതിവിലലാെത നലല ഒര െമത െകാ്്പായയില‍ ഇ’്ിരന നലല ഒര
െബഡ് ഷീറും വിരിചിരന. “ശശീ എങിെന ഉയിരെ് ടാ ോമാോന ഇലെത കളി, ോമാന

Page 8 of 14

INDIAN BABE GROUP
എണെറ പവര‍ ഇഷെപ്ി’്ാ?” അമായി നാണമിലലാെത ോചാദിച “സവ്റഗതില‍
ോപാകോപാെല ഉ്ായിരന ” ഞാന‍ മറപടി പറഞ “ഇനി നീ ആ െസൌദാമിനീെയം മറും ക
ൈകപിടിച കളയരത് അെതലലാം അമായീെട പറിോലക ഒഴിോചാടാ ശശീ” “അമാവിക
ഇങിെന െതറി പറയാന‍ നാണം ഇോലല” “എനാടാ ശശീ ഇതില‍ െതറി കണക പറം പറിന
കണയം എോപാഴം ോവണം നിണെറ കണ ോപാെല നലല ഒര കണ കി ‘്ിലല സതയ്ം
പറഞാല‍ ഇെലയാ എണെറ പറിണെറ കടി ഒന മാറിയത് ൈദവം െകാ്ു തതാണ ശശീ
നിെ് ഇവിെട, നീ കിടെകടാ നിണെറ കണ അമാവി ഒന കാെണ’ ” ഇത പറഞ അമാവി
എെ് തളി കിടകയില‍ ഇ’്ു ഉടതിര മ്ിനിടയില‍ കയയ്ി’്് കണയില‍ പിടിച.
“എെനാര ബലമാണിതിന നീ ജ’്ി ഒനം ഇടതിോലലടാ” “വീ’്ില‍ ഇടതിലല അമാവി
ഇടതിലലോലലാ അതോപാെല” “അമായി ഇന ഇ’്ി’്ുെടാ ജ’്ി അലല ഒര ” “അെതനാ
ഈ ഒര” “നീകി ‘്ിോലല,
എടാ ജ’്ീം ോകാോണാനം ഒെക ഇപഴെത ക്ീം െമാോലം ഇലലാത െപണങള‍ അോലല
ഇടത് ഞങെളാെക ഒര അണ ഉടകത് എ്ാോല ചനി ഒെക മറകി പെറാെക ഇറകി
നില‍ക ഇത ഉടകാതത െകാ്ാണ ഇപഴെത െപണങെളാെക വയറം ചാടി ചനീം തീമി
നടകത് , ഇതാ ോനാക ” എന പറഞ അമായി ഉടതിര െസറ് മ്അഴിച ഉടയാെത
അയയില‍ ഇ’്ു. അങിെനയാണ ഒര ഞാന‍ ആദയ്ം കാണത് ോനരിയ ഒര െവളത മ്
നര‍തകിമാര‍ ഉടകത് ോപാെല അരയില‍ ചറി ഒരറം മ്ിലെട എടത് പി്ില‍ െകാ്ുവന
ഗദവിടവിണെറ
തടകതില‍
മറകി
ചറി
െവചിരികയായിരന
മ്
വളെര
ോനരിയതായിരതിനാല‍ അമാവിയെട െവളത തടകള‍ അവയ്കമായി കാണന‍ കഴിയം
അമാവിയെട ര ചനികളം വ്യ്തമായി അറിയാം “ഇെതങിെനയാ അഴികക ?”
“എളപം ആെണട പറഞ തരാം എനിന ആകരാനം ഇന രാതരി െമാതം കിടകകയോലല
ആദയ്ം നിണെറ ക’െന ഞാന‍ ഒന പിടിെക’ ” െമതയില‍ മലര‍ന കിട എണെറ
അരെക’്ില‍ മഖം ോചര‍ത് അല‍പം താോഴകിറങി കിടകകയായിരന അമായി
“എെനാര വലിയ ഉകള‍ ഇത നിറോയ പാലാോണാടാ ശശീ” അത പറഞ അമായി എണെറ
ഉകള‍ തോലാടി ‘കി്ീ’ അമായി ോപരമപര‍വവ്ം ഉകളില‍ തോലാടി ഉമ െവച പിെ് എണെറ
കണ മകടം വായിോലക വച ോനാവാെത കടിച “എടാ ശശീ എെനാര ബലമാെണടാ ഇതിന
ോനാക് ഈ ഒറകണന‍ കിടന െപടകത് ഇത വലല െകാച െപപിളാരെട പറിെലങാനം
കയറിയാല‍ െപാളിഞ ോപാകം ോമാെന അമായിക
ോപാലം ശവ്ാസം മ’്ി ഇെല ഇത കയറിയോപാള‍, എടാ ഒറകണ എെ് പണി
സഖിപിെകടാ” “അമാവി എണെറ പറത കിടാല‍ എങിെനയാ പരിപാടി നടതത്
അതിരിെക’ ഇെല പരിപാടി ഇഷെപ്ി’്ാ?” “ഇഷെപ്ി’്ാ എോ്ാ എതര നാളാെയടാ
എണെറ പറിണെറ കടി ഒന മാറിയി’്് ഇെല നിണെറ ആനകണ കയറിയോപാള‍ എനിക
തറാനം െപടകാനം ഒരമിച ോതാ്ി പെക നീ ഒരപാട് പഠികാന് സാരമിലല നിെ്
അമാവി എലലാം പഠിപിചതരാം ക’ന‍ ഞാന‍ പറയോപാെല െചയാല‍ മതി” അമായിെയ
പിടിചയര‍തി ഞാന‍ െതരെതെര ഉമെവച പിെ് ഉടപ്ഊരി ോബാഡീസിണെറ െക’്്
അമാവി െത അഴിച തന. ഞാന‍ മലകള‍ രം പിടിച കശകി െഞരിച മലകണകള‍ ഞരടി

Page 9 of 14

INDIAN BABE GROUP
അമാവിെയ സഖിപിച “എെനാര മലയാണമായീ പതഭ കിോലാ വരമോലലാ കയയ്ില‍
നില‍ക്ിലല ” “അത രം നിനക
മതിവരോവാളം ചപാനളതാെണടാ ശശീ” ഞാന‍ മലകള‍ മാറി മാറി കടിച െകാ്്
അമായിയെട പര വയറില‍ തടവി െപാകിള‍ കഴിയി വിലരി’്ു കറകി “അമായീെട വയര‍
എെനാര മിനസം എെനാര പരപ് ഈ െപാകിളില‍ അരകിോലാ എണ ഒഴകമോലലാ”
“എണ ോവെടാ ശശീ ോതന‍ ഒഴികാം നിനക നകി കടികാം ക’്ാ” “ഇെതവിെട െക’്ി
വചിരികത് താറഴിെക’ ോമാോള” “പിറകിെല െക’്ില‍ പിടിച വലിെകടാ കോണ എലലാം
പറഞതാല‍ പിെ് എനാ രസം എടാ ശശീ നീയിപം എെ് എനവാ വിളിചത്” “ോമാോളന”
“എടാ കളക’്ാ എനിക ഇഷം ആെയടാ എെ് നീ ഇനി ോമാോളനവിളിചാല‍ മതി. നിണെറ
ആനകണ
കയെറടാ ോമാോന അമായീെട താറഴിെകടാ ക’്ാ” അമാവിെയ ചരിച കിടതി ക്ി
വിടവില‍ കയറി വചിര ഒരയെട അറം ഞാന‍ ഊരിയോപാള‍ ഒരറം സവ്തനരമായി “ോമാോള
നിണെറ ക്ികള‍ പാതാള ക്ികള‍ ആണോലലാ” “അത നിനക പിടിച രസികാനളതാടാ
ശശീ” “ഞാന‍ ഒര മ് അമായിയെട അരയില‍ െചരകിയ മോറ അറം മാറി അതതം അമായി
ഒര െപാരഞാണം ധരിചിരന അറത് ഒര രക ബനിച പഴയ ഒര ഒഡയ്ാണം “ോഹാ
അരഞാണം ഒെക ഉോ്ാ ഇെല കിലലോലലാ” “ഇണൈറ ആദയ് രാതരി അോലലടാ ശശീ
ഇതിന വെര ഇ’്ി’്ിലല എലലാം നിനക് എണെറ സമനമാെണടാ കോണ” “പറീ
നിണെറ തടകള‍െകന മിനസം െവണകല‍ തടകളാണോലലാ ോമാോള”
“എണെറ തടെയലലാം നിനക തഴകി സഖികാനളതാെണടാ ശശീ” “ോമാോള നിണെറ
പറിന എെതാര വലിപം താമരകളം ോപാെല ഉോലലാ” “അത നിനക നീനി തടികാനള
കളമാെണന വിചാരിോചാ ശശീ” അമാവിയെട അരെക’്ില‍ ഞാന‍ മഖം പഴി. ോതന‍
വരികയെട മണം. ോതന‍ ഒലികാനം തടങിയിരികന പലലു െകാളാെത ഞാന‍ ആ
തരിോകാണതിണെറ മാസള ഭാഗതില‍ കടിച അമായി പാമിെന ോപാെലചീറി. വീര‍ത
െപാങിയ പ’രെട ഇഡലി ോപാലള പറിണെറ ഒത മധയ്തില‍ഒര താോകാല‍ ദവ്ാരം
ോപാെല പണല‍കഴിയെട തടകം. ഞാന‍ വിരലകള‍ െകാ്് പറിണെറ ഭിതികല‍ വലിചകറി
ോചാര തടിക , മീനിണെറ െചകിളകള‍ ോപാെലയള പറിണെറ അകം ഭിതികള‍ െകാഴത
നിറമിലലാത മദജലം മയക ഒര മണം പറിനളില‍ നിനം വമികന്ായിരന
“ഇവിെടലലാം നനഞ് കതിര‍ോലലാ ോമാോള ഭയങര ഒലിപാണോലലാ”
“കെറ ോനരം െകാ്് എെ് െകാതിപികകയോലലടാ ക’്ാ നീ എണെറ െമാലയം ക്ീം
എലലാം നീ പിടിച തഴകോമാള‍ എെന പവര‍ ചരതതാടാ ശശീ, പ്ാരം പറയാെത
കയോറടാ കോണ” “കയറാം ോമാോള എന ധ്‍തി ഈ ോതന‍ നലല ോടസ്റാണോലലാ നകി
കടിച െകാ്് ഞാന‍ ോചാദിച അമാവി ക്ി െപാകി കാല‍ അകറി നകാന‍ പാകതില‍
അരെക ‘്ുയര‍തി തോപാള‍ ഞാന‍ പിറകില‍ കയയ്ു വച ഭാരിച ചനികള‍ക സോപാര‍ട്
നല‍കി അമാവിയെട വിസ്ത
‍ മായ അരെകടിണെറ മധയ്തിലള താമരപവിെല ോതന‍

Page 10 of 14

INDIAN BABE GROUP
ഉറിഞ്ചി കടിച അമാവി കടതല‍ കടതല‍ അരെകട െപാകി തലയം രണ കാല‍പാദങളം
മാതരോമ തറയില‍ െതാ’്ി’്ുള.
കാവടി ോപാെല വളഞനികകയാണ അമാവി. പ’്ി മറിോതങാ തിനതോപാെല ഞാന‍
അമാവിയെട പറിണെറ ോരാമം ോചര‍ത് കാനിയോപാള‍ അമാവി വനയ് മ്‍ഗെതോപാെല മര
കയയ്ുകള‍ മറകി െഞരിച പിെ് എെന തല പിടിച കടതല‍ ശകിോയാെട അപതിോലക
അമര‍തി “ോഹാ എെനാര സഖ്മാട ശശീ എണെറ കനം പറം ചപികടിെകടാ ” വിരല‍
െകാ്് പവര‍ വലിച പിളര‍തി ഒര മാസകഷണം എണെറ പലലിോലക വചമര‍തി മര
െകാ്് “ഇ്ാടാ കന് പിടി വിടോലല കടികാെത ചെപടാ ശശീ അവിെട ” എനിക ശവ്ാസം
മ’്ിെയങിലം റബര‍ ോപാെല ഇരിക ആ മാംസകഷണം ച്ുകള‍ ോചര‍ത വലിച
കടിചോപാള‍ അമാവി ോദഹം ആസകലം വിറകത് ഞാന‍ അറിഞ തളല‍
പനികാരെനോപാെല അമാവി വളഞ നില‍കകയാണ ഒര പളക ോഗാ’്ിോപാെലയള ഒര
മാംസകഷണം അതില‍ നാക െതാടോമാെഴാെക അമാവി ആവിവി ചളം വിളികത് ോപാെല
ശകിയില‍ ശീല‍കാരങള‍ പറത വി’്ു ഹാവ അോമ എനിക വെയയ്ടാ ശശീ പറ തിത
മതീടാ ശശീ ഞാനിപം ചാകം മതീടാ ” ഇത പറഞ അമാവി എണെറ തല ദെര മാറന‍
ശരമിചപെക ഞാന‍ വി’്ിലല.
അമാവിയെട കന എണെറ ച്ില‍ ഇരന വിറചോപാള‍ അമാ്ാവി കാല‍ െമതയില‍
ചവ്ി’്ി കീറാന‍ തടങി അമാവിഉടോലാെട സവ്ര‍ഗോതക ോപാവകയാണ. എണെറ പത
വിരലകളം അമാവിയെട മാംസളമായ ചനികള‍കളില‍ അളിപിടിച കയറിയനഇതിനിെട
അമാവി ോവദന ഒനം അറിയ്ിലല. െപെ്’ന ഠിം എന അമാവിയെട അരെക’്് താെഴ
വന എെ് തളികളഞ അമാവി കമഴ്ന കിടന ഏങലടിച കിതച ഞാന‍ എണെറ
പലലുകള‍കിടയില‍ കയറിയ ഒര നീപ െ്ാറ്‍ ോരാമം നഖമനയാല‍ വലിെചടകാന‍ ോനാകി
അമാവി ആ കിടപ് അഞ മിനി്ി’്ാളം കിടന അോപാള‍ ഞാന‍ അമാവിയെട
ചനികള‍കിടയില‍ മഖം ോചര‍ത് അമാവിയെട ഗദം നാക െകാ്് െതാ’്ു അവിെടാെക
നിറെയ പടയായിരന അമാവി കികിളിെകാ്്പളഞ.
“െശ എവിെടാെകയാെണടാ നക്ി എണെറ െകാോതാം പറം ഒെക നീ എങിെന നകന
നിനക െവറപിെലല? ” പതെക ചരിഞ എെ് മാോറാടണച തല മലകളില‍ അമര‍തി ഒര
കയയ്ു െകാ്് തോലാടി അോപാഴം കിതപ് മാറാെത അമാവി ോചാദിച “അത സാരമിലല
ോമാള‍ സഖിോചാ അത പറ”"സഖിോചാ എോ്ാ ഉടോലാെട സവ്ര‍ഗതില‍ ോപാെയടാ. ഇങിെന
ജീവിതതില‍ സഖിചി’്ിലല പത ദിവസം തറാതിരന തറിയ ോപാെല ഒരപരമ സഖം. നീ
ശശിയലല കാമോദവന‍ ആെണടാ ോമാോന” “അമാവി രതിറാണീയം”
“പി്ി രതിറാണി ഒെക പായിരന ഇോപാള‍ എലലാം തങീം വലിഞം ോപാെയടാ മതകി
ആെയന കരതിയതായിരന ഇന നീ എെ് ഒര പഷിണിയാകി” “ശശീ” “ങം”
“അവിെടലലാം നകാന‍ നിനകറപിലലായിരോ്ാ സതയ്ം പറ” “ോഹാ എനറപ് നലല
രസമോലല പെക പലലിണെറ ഇടയില‍ എലലാം ോരാമം ോകറി” “അതപിെ് കാലിണെറ
എോടല‍ ോരാമം
ഇലലാതിരികോമാ,
വടിചിെ്’്ാര പാട് നാളായി ഇടകിെട

Page 11 of 14

INDIAN BABE GROUP
വടിപികതായിരന” “ആര വടികം അമാവോനാ?” “െശ ആ കണ എണെറ പവര‍ കന ്ാള‍
മറന അയാള‍െകപഴം ഭാഗതവം്് വായിചാല‍ മതിയോലലാ ഉചക നലല ോചാറം ക’്ാനം
ോവണം അതര െത” “പിെ് അമാവി െത വടികോമാ?”
“ോപാടാ എനികതോലല പണി, ആ ബാര‍ബര‍ രാമണെറ െപണ വടിച തരം അഞ രപോയാ
കെറ അരിോയാ െകാടതാല‍ മതി” “നലല രസം ആയിരികമോലലാ അോപാള‍ കാണാന‍”
“ോപാട ഒര രോസാമിലല കാലിണെറ എോടല‍ നാല പട ഇെലലങില‍ പവര‍ എനിന
െകാളാം” “എ്ാലം ോമാള‍ പറഞ ോക’ോപാള‍ ഒര െകാതി പട ഇോലലല‍ നകാന‍ നലല
സഖം ആയിരികം , ോതന‍ ഒഴിച നകിതരാം” “ോപാടാ നിനകറിയിലല വടിക അന
കഴപമിലല പിെ് പരപര ഇരികം രാഴ കഴിയണം പട എലലാം നിരകാന‍ അതവെര ഒര
സോഖാം ഇലല”
“അത െകാളാമോലലാ ോവെറ ആെരങിലം നകിയി’്ുോ്ാ?” “നീയാോരാടം പറയോലല ആ
െപണ വടിചി’്് ചിലോപാള‍ ചപി തരം അലലാെതങിനയാെണടാ ഞാന‍ പിടിച നില‍കത്
, അവള‍കത വലിയ ഇഷം ആണ താനം , പെക ആരം ഇലലാത സമയോത െചയയ്ു
പെക നിെ്ോപാെല ആരം പറിലല നീ ഒര ഉസാദ് ആണ നീ നകി നകി എെ്
െകാലലാെകാല െചയ ഇനി പ്ാരം പറയാെത നിണെറ ആനകണ ഇടിച ോകറ്, ശരിക
ഒന പണ സഖം ആര നാകി’ടിചാലം കി’്ിലല, നിനെകനാ ഒര ചട കറവ് , മടോതാ?”
“അലല ൈലറ് കിടകോമാള‍ ഒര നാണം, ൈലറു െകടെത’” “ൈലറ് അണകോണല‍
അണക ഇടോണല‍ ഇട എനിക ഒനമിലല ഞാന‍ ഇ്ാ നിനക മഴവെന കിടന തിരികന
നകി നകി എണെറ കടി ഇളകിയി’്്
പ്ാരം പറയാെത ഇനിെയങിലം ോകെറടാ ശശീ’ “െപെ്’ന ോപാകോമാ എന ോപടി അതാ
െപെ്’ന ോപായാല‍ അമാവി എെ് െകാലലിോലല” “അതാെണാ മ ചാോര അത ഞാന‍
ശരിയാകി തരാം വരാറകോമാള‍ പറഞാല‍ മതി നിണെറ ഉയില‍ ഒര െഞക െഞകം
ഞാന‍ അോതാെട കണ ഛര‍ദികിലല” “ോനാവോമാ” “കാണാന‍ ോപാക പരം പറഞ
ോബാറകാെത അടി തടങ ക’്ാ” ഞാന‍ ൈലറണച അമ്മായിയെട മകളില‍ കയറി കണ
എടതഅമാവിയെട ഗഹോയാടടപിചോപാള‍ അമായി പിടിച് അകത് െവച.
പിെ് അടി തടങി ഇതവണ ഊരി ോപായിലല. കളീ പഠിച എന പറയാം. പ്ളക് പ്ളക്
ഗ്ളക് ഗ്ളക് എന ശബം വന അമാവി താളതില‍ എണെറഅടിയില‍ കിടന പണല‍
ആസവ്ദിച. ച്ും പലലുകളം ക’്ിപിടിചമദാലസയായി മലറ്‍ന കിടന. ഗ്ളക് ഗ്ളക്
പ്ളക പ്ളക താളതില‍ ഞാന‍ പണിെകാടതോപാള‍ അമാവിക മഖം നിര‍ വ്‍തിയാല‍
നിറഞ “ഹ ക’്ാ ആ ഹാ അങിെന അങിെന ഹാ ഹ ഹ ഹ െകാെലലട എെ്
െകാെലലടാ പ’്ീ ” “പണ െകാളാോമാ ോമാോള” “അഹ ആഹ ഹ ഹ ഹ്ഹ ഹ്ഹ ങം ങം
സീഡ് കെ്’ടാ ആഹ് അങിെന അങിെന പഠിചോലലാടാ ക’്ാ എണെറ കളിവീരാ ശശീ”
ഞാന‍ സീഡ് പിെ്യം ക’്ി ഇടക അമാവി എണെറ ഉകള‍ ഒന െഞകം അല‍പം ോവദന
ോതാ്ിയാലം അത സഖമള ോവദന ആണ െവളം വര ലകണം ഇലലാതാകം

Page 12 of 14

INDIAN BABE GROUP
അോപാള‍ , പണി പണി എണെറ കണകടവെര ആ പറില‍ കയറി അമാവിയെട മലകള‍
തളികളികന. ങം ങം ഹ ഹ അമ്മവി മര െകാ്ിരന െപെ്’ന എണെറ കഴതില‍
െക’്ിപിടിച “ഹം ഇനി ഒഴിോചാടാ ശശീ മതിയാെയടാ പീ കനം ോചര‍ത് കയോറടാ ഇചിരി
കടി മകളിോലാ’്് നിരങി അടി ക’്ാ ഇപം എനിക വരം നീയം ഒഴിോചാ” “പറീ സഖം
ഉോ്ാ?” “ഉെടാ കോണ എണെറ കാമോദവാ” “പണ െകാളാോമാടീ കഴപീ” “ഓം നമര‍
ആെണടാ കോണ” “വരാന‍ ോപാകട് ” “ഒഴിെകടാ ോമാോന” കൈളമാക് അകെലയെലലന
മനസിലായ ഞാന‍ കഴിവിണെറ പരമാവധി സീഡില‍ അടിച
എണെറ ശകളം താമസികാെത അമാവിയെട പറിനളിോലക ചീറി ഒഴകി അത കഴിഞ
ഞങള‍ െചമീന‍ സിനിമ ോപാെല നഗരായി െക’്ിപിടിച കിടന അമാവി എണെറ
തലമടിയില‍ വിരല‍ കയറി തോലാടി “അമാവന‍ ഈയിെട എങാനം വരോമാ? “വരോമാള‍
വെര’ ഭജനം അോലല ആ ോകാനം പലലീെട കെട കടിലം െക’്ി മണില‍
കിടകകയായിരികം എപോഴലം ഒര നാള‍ വരം ” “ആ ഒര നാള‍ വരം അതവെര ഞാന‍
പണിതരാം” “അയാള‍ വാലം നിെ് ഞാന‍ വിടതിലല പെക പഠികാന‍ വി’്് പരീക
ോതാല‍കരത് , പഠിോതാം ോവണം പരിപാടീം ോവണം അോതയള” അങിെന ഞാന‍ പല
രാതരികള‍ അമാവിയെട കെട കിടനറങി , പണലില‍ ോഡാകടോററ് കി’്ി പരീ ഡിഗരീ
െസകന‍ഡ് കളാസില‍ പാസായി പിെ്െതാഴില‍ ോതടി ോബാംോബ ഗജറാത് ഗള‍ഫ് ഒെക
ോപായി.
അമാവി പതെക എണെറ സരണകളില‍ നിനം മാഞ ോപായി , പല
െപണങെളയംപണാന‍ അവസരം കി’്ി. ഒനം ോമാശമായി’്ിലല ആരം കറം
പറഞി’്ിലല. ഇങിെന അവെരെയാെക പണി സഖിപികാന‍ എനിക് കഴിയത്
ആൈലംഗിക ഗരവിണെറ ശികണം െകാ്ാണ.
(സമാപം)
……………………………………………………………………….
Non Stop Adult Entertainment only at Indian Babe Group!
Click Here to Join for Free!
You received this story from
INDIAN BABE GROUP
http://groups.yahoo.com/group/indian_babe_group
HOTTEST of the HOT
NAUGHTIEST of the NAUGHTY
A Female Group for Adult Fun and Entertainment of Every Type
WE DO NOT CLAIM THAT WE ALWAYS PRESENT THE BEST
MEMBERS OPINE THAT WE PRESENT THE BEST

Page 13 of 14

INDIAN BABE GROUP

Page 14 of 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful