You are on page 1of 1

emacs

Obsługa C-x C-c wyjście z emacsa


plików C-x C-f otwórz plik w nowym buforze
i C-x C-v otwórz plik w bieżącym buforze
buforów C-x 4 C-f otwórz plik w nowym oknie (dzieli ekran na pół)
C-x C-s zapisz plik
C-x C-w zapisz plik jako
C-x i wstaw zawartość pliku do bufora
C-x C-b wyświetl listę buforów
C-x b otwórz bufor
C-x 4 b otwórz bufor w nowym oknie
Pomoc C-h i dokumentacja
C-h b lista skrótów klawiszowych
C-h f funkcje emacsa
C-h t tutorial
Poruszanie C-f lub → znak do przodu
kursorem C-b lub ← znak do tyłu
C-n lub ↓ w dół
C-p lub ↑ w górę
M-f do następnego słowa
M-b do poprzedniego słowa
C-a początek linii
C-e koniec linii
M-a początek zdania
M-e koniec zdania
M-f następne słowo
M-b poprzednie słowo
C-v lub PageDown następna strona
M-v lub PageUp poprzednia strona
M-< początek pliku
M-> koniec pliku
C-l odświeża ekran i ustawia aktualną linię na środku ekranu
Okna C-x 2 podział ekranu w poziomie
C-x 3 podział ekranu w pionie
C-x 0 zamknij okno
C-x 1 zamknij pozostałe okna
C-x o następne okno
Szukaj C-s szukaj (do przodu)
zamień C-r szukaj (do tyłu)
M-% zamień
Edycja backspace usuń znak na lewo od kursora
tekstu C-d lub Delete usuń znak pod kursorem
M-d usuń do końca słowa
M-Backspace usuń do końca poprzedniego słowa
C-k usuń do końca linii (przenosi do schowka)
M-k usuń do końca zdania (przenosi do schowka)
1
C-x Backspace usuń do końca poprzedniego zdania (przenosi do schowka)
C-u 0 C-k usuń do początku linii
C-x k usuń zawartość bufora
C-x u lub C- undo - cofnij ostatnią operację
Bloki C-space zaznaczenie początku bloku (koniec bloku określa kursor)
tekstu C-x C-x zamień początek bloku z położeniem kursora
i C-w przenieś blok do schowka
schowek M-w kopiuj blok do schowka
C-y [M-y] wstaw zawartość schowka [wstaw kolejne zawartości schowska]
powłoka M-! wywołanie polecenia powłoki
Funkcje M-x funkcja wykonaj funkcję np. M-x flyispell-mode - uruchomienie sprawdzania pisowni tekstu
powtórzenia C-u liczba AKCJA np. C-u 6 C-n przesunie kursor o sześć linii w dół
Inne C-g zatrzymaj działanie operacji
przydatne C-x d przeglądaj katalogi
polecenia C-$ sprawdź pisownię słowa

Tabela 1: Ścišga z emacs-a, oznaczenia : C-x oznacza Ctrl+x (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl wciskamy x), M-x
odpowiednio Alt+x