You are on page 1of 1

1.

Coordinación (elementos ao mesmo nivel funcional)

e
ou
elemento 1 pero elemento 2
é dicir

2. Subordinación (elementos a diferente nivel funcional)

elemento 1 elemento 2

3. Interdependencia (elementos que se necesitan mutuamente)

elemento 1 ↔ elemento 2