fÀZ¿ sÍËie fÀZ¿ fÀYA

ÆÌ¿B¿ Ұμa ÔkAÌ¿ ÆAjÎñ»A ÒÎrÄ¿ ªiBq 16
202 Ò´q ÓÃBN»A iËf»A
ÑjÇB´»A-ÑfÍfV»A jv¿
ÒÎIj¨»A jv¿ ÒÍiÌÈÀU

Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E
A Vodafone Company

11431 ÑjÇB´»A , ÐeB¨À»A -½ÎÄ»A sÎÃiÌ· C7 iBNbÀ»A ©³ÌÀ»BI
Ðl·jÀ»A iÌZÀ»A X 3/15 Án³ :ÏnÎÖj»A l·jÀ»A

´""¶

ÒÎIj¨»A jv¿ ÒÍiÌÈÀU - jIÌN·C Å¿ peBn»A ÒÄÍf¿
+202 529 2888 ËC 888 : ՚Ý_______________À¨»A Ò¿fa : ÆÌ_°_Î_¼_M
+202 529 2881 ËC 881 : ½Î___________vZN»A Ò¿fa
: OÃjN_ÚâA Ó__¼§ ©__³Ì__À»A
www.vodafone.com.eg

BC01-Mar-11 RN:000

Á³i LBnY
Á³i ÑiÌMB¯
PBÃ˰μN»A ef§
ÑiÌMB°»A cÍiBM

1.31163613
00198703480311-3

1
2011/03/01

.Â.X

2011/02/28 Ó»A 2011/02/01

Å¿ ÒJmBZÀ»A ÑiN¯

199^00
0^00
5^00

ÐjÈ_q ºAjNqG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PÃiNÃA Æ̯Ae̯
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÒίByG PB¿fa

329^82

--------------------

ÒμZ¿

0^00

--------------------

ÒλËe

0^00
0^00

--------------------

¾AÌVM
fÎui ½ÍÌZM

ÒÍjÈq ÂÌmi

--------------------

ÑjÎv³ ½ÖBmi/ÌÍfί /ÒÎMÌu PBÀ»B¸¿

--------------------

(çAj¸q ϼ¨¯eG /OÃjNÃA ½ÍBIÌ¿) PB¿fa
0^00
0^00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÂAfbN_mšâA Ò³BI
- - - - - - ÂAfbNmšâA / PBÍÌNZÀ»A / ÑiÌvÀ»A ½ÖBmj»A

ÔjaC PBÍÌnM Ë PB¿Ìva
0^00
533^82
80^07

--------------------

ªÌÀVÀ»A
%15 PB¨ÎJÀ»A ÒJÍjy

613^89

--------------------

ÑjN°»A ÊhÇ ªÌÀV¿

0^00

613^89

-----------------

Ôj__aC/ÒuBa ~Ëj§

--------------------

(çAi̯ eAfn»A KUAË)

µIBn»A fÎuj»A

, lÍl¨»A BļÎÀ§
ÓUjÍ Æ̯Ae̯ PB¿fbI Á¸¨NÀM iAjÀNmA ÆBÀz»
cÍiBM Ó¯ ÑiÌMB°»A ÒÀγ eAfnI Á¸¿Bγ ÑB§Aj¿
±³Ì¼» BÍeB°M ¹»gË eAfn¼» f§Ì¿ jaE ÊBv³C
KMjNÍ f³ B¿ Ë äBλE Ò¿fb¼» Ó¼¸»A ËC ÓÖlV»A
.ÒίByG ÂÌmi ÒÍC Å¿ ¹»g Ó¼§
, lÍl¨»A BļÎÀ§
Á¼¨»A ÕBUjI ,¾AÌVN»A Ò¿fa Á¸¿AfbNmA Ò»BY ϯ
O»Ak B¿ Æ̸M f³ Ò¿fb»A ÊhÇ ±Î»B¸M |¨I ÆC
BÇiBÎNaBI ÁNÀ³ ÏN»A Ò¸Jr»A Ôf» Ò´¼¨¿
Ó¼§ Ò°¼¸N»A ÊhÇ Ò¯ByG ÁNÎm .¾AÌVN¼»
.BÈ¿šÝNmA i̯ Á¸MiÌMB¯

Ò´ZNnÀ»A ÒÀδ»A Ï»BÀUG
Dñb»A Ë ÌÈn»A Af§B¿

2011/03/22 eAf_n¼» f§Ì¿ jaE

1.31163613
00198703480311-3
22Å¿ 1 ÒZ°u

Á³i LBnY
Á³i ÑiÌMB¯

613^89 Ò´ZNnÀ»A ÒÀδ»A Ï»BÀUG

31163613 Á³i LBnY Ñef¨N¿ PBÃ̰μM ¾ËfU f¨I Ï»BÀUšâA PB¨ÎJÀ»A ÒJÍjy Ï»BÀUšâA fÃBIeËjI 3G ±ÍšÜ / ÔjaC PBÍÌnM fÎuj»A ½ÍÌZMË PBÀ»B¸¿ Ï»Ëe ¾AÌVM PBÀ»B¸¿ ÒλËe PBÀ»B¸¿ ÒμZ¿ ÂÌmi ÒÍjÈq Ò¿fb»A ªÌà ¾ÌÀZ¿ Æ̰μM Á³i 611^340 531^60 0^00 11^40 182^00 9^37 24^82 304^00 ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A Ò¿fa 100216021 111^000 111^00 0^00 111^00- 0^00 0^00 0^00 222^00 Ò§jn»A µÖB¯ OÃjNÚâA Ò¿fa 224179456 0^000 0^00 0^00 0^00 0^00 0^00 0^00 0^00 ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A Ò¿fa 160416278 22Å¿ 2 ÒZ°u .ÏmÌ¿ ±B§ fÀYA jÍfÇ ÒnÚàA 00198703480311-3 Á³i ÑiÌMB¯ ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A LBnY ±r· 1.

ÏmÌ¿ ±B§ fÀYA jÍfÇ ÒnÚàA 00198703480311-3 Á³i ÑiÌMB¯ ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A LBnY ±r· 1.31163613 Á³i LBnY fÎuj»A ½ÍÌZM Ò¿fa Ò°¼¸N» ½v°¿ jÍj´M ½ÎÀ¨»A ÐlÍl§ Ó¼§ ½ÀNrÍ ½v°¿ jÍj´M ÊBÃeC Á¸» Âf´Ã .¡a ½¸» ÂAfbNmšÜA AhÇ ÒÀγ Ï»BÀUGË .fÎuj»A ½ÍÌZM Ò¿fa ÂAfbNmA ½IB´¿ µZNnÀ»AË Ò´¯jÀ»A ÑiÌMB°»BI iÌ·hÀ»A 120^00 ­¼JÀ»A Ó»BÀUG Ó»G ÊiBqšâBI ¡a ½¸» Ò¿fb»A ÂAfbNmšÜ PAjÀ»A ef§ Ï»BÀUG Ó»G Ò¯ByšâBI jÈr»A AhÇ ¾šÝa fÎui ½ÍÌZNI O¿B³ ÏN»AË BÈÃ̸¼NÀM ÏN»A ¾ÌÀZÀ»A ¢Ìña ÂB³iC ©ÎÀU .½ÎuB°M Å¿ Á¸» É¿f´Í BÀ» Á¸ÃBnZNmA Ó¼§ jÍj´N»A AhÇ kÌZÍ ÆC Åμ¿éA Ñef¨N¿ PBÃ̰μM ¾ËfU ¡a ½· ŧ Ò´ZNnÀ»A ÒÀδ»A Ï»BÀUG ¡a ½¸» Ò¿fb»A ÂAfbNmA PAj¿ ef§ Ï»BÀUG Á³i ¾ÌÀZ¿ Æ̰μM 120 3 100216021 22Å¿ 3 ÒZ°u .

ÏmÌ¿ ±B§ fÀYA jÍfÇ ÒnÚàA 00198703480311-3 Á³i ÑiÌMB¯ ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A LBnY ±r· 1.31163613 Á³i LBnY Free Extras BÈ·šÝÈNmA ÁNÍ Á» ÏN»A ½ÖBmj»A/ µÖB³f»A ÂeB´»A jÈr»A Ó»A ²BzM* 22Å¿ 4 ÒZ°u Ò¸¼ÈNnÀ»A ½ÖBmj»A/ µÖB³f»A 0 0 Ò¼YjÀ»A/ÒÍjÈr»A ÒÎÃBVÀ»A ½ÖBmj»A ËC µÖB³f»A ϯByG ÉηÌI ¾ÌÀZÀ»A Á³i 0 Free calls to all numbers 100216021 0 0 647 Free calls to all numbers 100216021 0 0 0 Free 500 SMS to all Vodafone 100216021 0 33 0 Free 500 SMS to all Vodafone 100216021 .

eg BĨ³Ì¿ Ó¼§ ¾Ìaf»A ËC 818 _I ¾BvMšÜA ¹Ä¸ÀÍ Ò´ZNnÀ»A BÍAfÈ»AË ¢B´Ä»A Å¿ ºfÎui ŧ šݨNmšÝ» .com.Æ̯Ae̯ Ò¸Jq ¹¿AfbNmšÜ Aj¸q "ÆAË Æ̯Ae̯" PF¯B¸¿ W¿BÃjI ½ÎuB°M PF¯B¸À»A -- 22Å¿ 5 ÒZ°u ¢B´Ã Ò¿fbNn¿ fÎuj»A Ï»BZ»A ¢B´Ã ÑfÍfU fÎuj»A µIBn»A Á³i Æ̰μN»A 0 5403 1457 3946 100216021 .ÏmÌ¿ ±B§ fÀYA jÍfÇ ÒnÚàA 00198703480311-3 Á³i ÑiÌMB¯ ¾ÌÀZÀ»A Æ̰μN»A LBnY ±r· 1. Æ̯Ae̯ ©¿ .31163613 Á³i LBnY . ÒÍfÈ· ÑfYAË Òñ´Ã Ó¼§ ɼIB´¿ ½vZM ²Ìm Æ̯Ae̯ Ò¸Jq ¾šÝa Å¿ É´°ÄM Ðjv¿ ÉÎÄU ½· ÆAË Æ̯Ae̯ W¿BÃjI ©¿ .ÁȳB´ZNmA ÒÍAfI Å¿ ÅοB§ iËj¿ f¨I ÂAfbNmšÝ» ÒZ»Bu jΫ \JvM ¹B´Ã ÆC Ò¤YšÝÀ»A ÌUjà .ÒÍfÈ»A ÒÀγ PeAekA ¢B´Ä»A ef§ eAekA BÀ¼·Ë www.ÆAË Æ̯Ae̯ W¿BÃjI µÍj ŧ ÅÍlÎÀÀ»A BÄ֚ÝÀ¨» Ò¿fb»A Å¿ ÔÌNn¿ Ó¼§C ÁÍf´N» BÀÖAe Ó¨nà ÅZà .vodafone.