1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

Dar nimeni nu înŃelege nimic. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. de alt adevăr. “de unde venim şi unde mergem”. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. toŃi se uită. cei care îşi mai aduc aminte. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. ca de exemplu: “cine suntem”. către alte orizonturi. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. care au făcut programul dinainte. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. majoritatea trăind la limita sărăciei. care au supralicitat creditele. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . ci din contră. dar nu înŃeleg.” “dacă am fost. Câteodată. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. setea de cunoaştere a multora a crescut. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii.zece ani. Întrebări existenŃiale. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. sau suntem vizitaŃi”. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. ascultă. dar nu văd. inclusiv să ne distrugem planeta. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală.

îndeosebi după apariŃia Internetului. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. inundând continentele. cu minciunile şi 6 . ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. sau a unor mari catastrofe naturale. a conştiinŃei umane. ştiinŃă. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. distorsiuni peste distorsiuni. eliberarea negrilor. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. Într-adevăr. spiritualitate. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. Vedem deci o derută totală. chiar a sfârşitului planetei. mass media oficială nemaiputând stăvili. Explozia informaŃională. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. probabilitatea unui război. filozofie. fiecare pretinzând că spune adevărul. Să amintim numai de emanciparea femeii. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. implorând ajutorul divin.naturale. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. căderea comunismului. debalansată ecologic. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. tehnică. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. se pare că nu mai pot trece neobservate. arte. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. în tot acest iureş de informaŃie. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure.

Vremea copilăriei rasei umane a trecut. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. acest proces. de aceea prima reacŃie. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. normală dealtfel. cercetări şi experimente. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade.cenzura. aşa cum este şi normal. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. în sfârşit ne-am maturizat. Epoca de Aur. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. de o incredibilă complexitate. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. iar susul va deveni jos. După mulŃi ani de studii. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. dacă îl acceptăm sau nu. o păcăleală. va fi că nu se poate să fie adevărate. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. la un nivel superior de experienŃă. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. de a merge mai departe pe scara evolutiva. albul va deveni negru. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care.

la lumina cunoaşterii. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. menit a vă schimba total viaŃa. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. pentru a începe o 8 . în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. neinfluenŃat de nici o dogmă. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. Nu sunt propriile mele teorii. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. Eu am doar meritul că le-am citit. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. sau vreo grupare religioasă. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. filozofie. sau concepŃii. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor.

opriŃi-vă aici. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. sunteŃi pe calea cea bună. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. format din sute de bucăŃele dispersate. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. aceea de redescoperire a adevărului. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor.viaŃă nouă. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. 9 .

10 .

11 .

mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. Hotărât lucru.2. acum câteva sute de ani. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. Nimeni. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. că reprezintă particularităŃi sau efecte. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. univers şi legile lui de funcŃionare. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. se pare că este încă pe placul conservatorilor. pe cont propriu. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. în sine. nu cauza. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. nu şi cauzele reale ale acestora. mai puŃin obişnuită. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc.

în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu).2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. 13 . vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. pentru care nu mai există nici enigme. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. nici paradoxuri. particular în spaŃiu. vechea viziune. Datorită lor. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. l-a inspirat pe Isaac Newton. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. cu Teoria Generală a RelativităŃii. o nouă viziune şi o nouă teorie. 2. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. care a încercat să explice realitatea. Rene Descartes.descoperiri.

electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. De aceea. Conform acestei fizici. S-au construit acceleratoare de particule imense. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. cu aceleaşi rezultate. eliberând subparticule. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. urmată în 1915. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. o cauză materială. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. se sparge în părŃi minuscule. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. sau câmpuri de energie. în funcŃie 14 .ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. interacŃionând cu obiectele fizice. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. pentru a desface atomul în părŃi componente. fiind într-o derută totală.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. lumea exterioară este strict obiectivă. forŃe măsurabile. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. Pe lângă neutroni. cum ar fi cel din ElveŃia. 2. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori.

Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. ci ca unul singur. sau se accelerează. În 1900. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie.de observator şi obiectul observat. având o frecvenŃă fixă. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. necesar pentru a se deplasa. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. dintre observator şi obiectul observat. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. el a studiat liniile spectrale. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Plank a descoperit că.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

au concluzionat că aceasta. unde timpul şi spaŃiul nu există. au lucrat la o “teleportare cuantică”. trimişi în direcŃii diferite. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii.instantaneu. altele decât cel fizic. una din 20 . peste fluviul Dunărea. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. adică unitarism. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. unde are loc o comunicaŃie instantanee. este falsă. în 1993. nevăzut şi neperceput de noi. În aprilie 2004. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. fie există alte hiperspaŃii. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. utilizând doi fotoni gemeni. asistată de programe complexe pe calculator. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. ci de fenomenul de nonlocalitate. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. însă în adevăr. în anumite condiŃii. Inginerii de la IBM. pe o distanŃă de 800m. De exemplu.

neînŃelegând de ce. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. separaŃia fiind doar o iluzie. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. este o singură entitate. un singur sistem. de către David Bohm.faŃă şi alta din lateral. va vedea doi peşti separaŃi. la un nivel mai profund. Deci întreg universul. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. un observator neutru. interconectat. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. Spre surprinderea sa. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină.

5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. în figura de mai sus.Ceea ce vedem. Iată un extras din cartea Dr. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. Şi o ultimă “bomba”. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. în formă de picături. etc. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid).) din univers!!! 2. Ea explică cum se pot 22 . în ceaŃă. planete. neclare. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. Când au fost studiaŃi electronii. sunt obiecte sferice.

sunt atât de minuscule. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. denumite corzi (stringuri). se comportă haotic şi nu fix. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. pe lângă lumea noastră fizică.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. 2. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. Este vorba de Teoria Haosului. alte dimensiuni. asemenea celor de vioară. acestea prin combinare. ce le oferă un grad de libertate. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. neglijând micile deviaŃii de măsurat. ce caracterizează fenomenele cuantice. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. se manifestă în diferite particule subatomice. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). sau mişcările planetelor pe orbite. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. mai înalte. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. Universul 23 . din scara diatonică. ci ele operează în anumite marje stabilite. oscilaŃia unui pendul. Ea spune ca incertitudinea. Însă aceste stringuri.

fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. ele au un grad de ordine ascunsă. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit.nu este în nici un caz deterministic. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. a descoperit că există o ordine ascunsă. iar legile fizice. ce se repetă la diferite scări. pe când era angajat la IBM. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. sau în bronhiile ce formează plămânii. decât legi. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. torusul şi atractorul “străin”. cercul. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. în timp. în New York. formaŃi din unităŃi geometrice. până la infinit. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . a fost noŃiunea de fractal. adică o configuraŃie geometrică. par la prima vedere a fi haotice. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. sunt şi ele supuse transformării. “obiceiuri fizice”. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. creând o ordine ascunsă. Acesta. Haosul este atras de atractori. chiar şi în preŃurile la bursă. la un nivel mai profund. El a studiat preŃul bumbacului. evoluŃiei. Universul este doar un sistem în evoluŃie. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. sau cristalizarea apei în gheaŃă.

în loc de a vedea că nu există energie. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). iar energia să fie nulă. 2. din acest câmp. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. Însă. peste tot în univers. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. de la Universitatea Princetown. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. vin în realitatea noastră. Concluzia 25 . Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. energia existând din belşug. la punctul de fierbere.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). Dr. Universul nu este niciodată în repaus. John Wheeler şi Richard Feynman. pentru numai câteva miimi de secundă. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. Conform vechii teorii Newtoniene. apoi dispar. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol.

fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. de care nu suntem conştienŃi. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. ajungând în centrul vasului. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. în scopul de a putea fi înŃelese. de la două difuzoare. Temperatura în centrul acestei bule. ci din potriva. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. ea a fost în atenŃia multor cercetători. În urma acestei vibraŃii. Însă din considerente militare. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. de către Lorentz şi Heavenside. ele rămânând doar în faza de laborator.este că materia nu este o substanŃă condensată. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. 26 . este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. denumit “generator electric static”. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. atinge valoarea de 30. se formează o mică bulă de aer care.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită.

în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. experimentul Michelson. ale câmpului electromagnetic. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. 2. folosind bobine de inducŃie. el a construit o baterie. După aproape o sută de ani. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. teoria eterului. La începutul secolului al XX lea. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. Printre altele. Aşa că. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. care este prezentă peste tot.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. revine în actualitate.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. dar cu o tensiune de sute de volŃi. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . această energie. asemenea unui ocean de energie vibratorie. deoarece nu există nimic altceva decât unde. în 1979. etc. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. pentru a crea aceste unde.

Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. Undele sunt de tip sferic.că. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. sau pierdută de umanitate. 28 . în energia eterului. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. din istoria ştiinŃei. Masa este simplu. aceste mişcări oscilatorii în energie. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. la nivel subatomic. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. ca fiind formată din mici vârtejuri. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. Combinate în configuraŃii sferice. Modelul descrie materia. inerŃia creată de vortexuri. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. precum şi gravitaŃia. tridimensionale. Deci. bazat pe eter. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. care este prezentă peste tot în univers.

9 Cymatics Dr. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. în formă sferică. aceste forme se modificau. folosind un balon de sticlă. lichidul arătând ca fiind tulbure. Când însă era supus vibraŃiilor sonore. vizibile. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi).. În starea de repaus. 2. 29 . Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. aceştia difuzau uniform. umplut cu apă.

în scopul de a crea iluzia materiei. pe care l-a descoperit fizica cuantică. capabile de a crea o imagine. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. Prin lucrările sale. a avansat matematica cu 100 de ani. În ele. care curge prin toate obiectele fizice. cum ar fi funcŃiile modulare. numărul 24 (8x3) apare repetat. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. ce dă “formă” energiei eterice. Daniel Winter. asemenea spectrului luminii. în Fizica Imploziei. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. Acesta este un exemplu a 30 . El a fost comparat cu o supernovă. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor.Acesta este cel mai elocvent experiment.

deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. cubul. 31 . bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. Miraculos. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). bazate pe numărul 8. Ei nu erau conştienŃi însă. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. Aceste geometrii Platonice. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. Deci. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. numărul 24 este înlocuit cu 8. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. au fost denumite astfel. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Când aceste funcŃii sunt generalizate.

sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. ce are la bază apa curgătoare. de 27. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. În experimentul făcut de Dr. foarte mare. Bruce DePalma. astfel că apa. acest principiu care sfidează gravitaŃia. îndreptat în jos şi l-am înclina. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă.000 rot/min. în loc să curgă vertical. se aruncă două mingi. să curgă în lateral. care ar putea influenŃa 32 . Singura diferenŃă. din două catapulte.2. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. în înŃelesul clasic.

Când a rotit acest dispozitiv. adică de un flux magnetic. spre surprinderea sa. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. cea rotitoare absorbind mai multă. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. Peste hârtie a lipit un disc.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. conform teoriei clasice a electromagnetismului. asemănător unei monede. În acest scop. care să taie spirele rotorului. este nevoie de două componente: stator şi rotor. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. că pentru a genera un curent electric. fără nici un stator! 33 . el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric.rezultatul. asemănător unei lumânări. având ambele capete tăiate perfect plat. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. 2. Pe acest disc. a pus apoi două perii colectoare. din cupru. legate la un galvanometru. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană.

Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. chiar există şi se poate extrage energie din el. de către forŃa centrifugă. iar celălalt pe margine. într-un sistem izolat. am avea o mişcare perpetuă. decât cele utilizate în industria noastră. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. Fără această energie eterică. prin rotaŃie. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. ceea ce ar 34 . Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. având un pol în centru.

apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. chiar şi când acesta s-a oprit. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . 2. ce cântarea 11 kg. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. ele se rotesc în sensuri opuse. A magnetizat un rotor. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. după care l-a oprit. Spre surprinderea sa însă. care la rândul său se roteşte şi el. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. La fel este şi eterul. aşa cum am mai spus. Având axele de rotaŃie verticale. pe cea orizontală. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. prin rotaŃie. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. ce compune magnetul. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. După mai puŃin de un minut. Chiar după oprirea sa. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv.

o parte din el curge înapoi. În acest dispozitiv. care a apărut şi în mass-media. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. Deci practic apar două forŃe. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. la temperaturi foarte scăzute). să leviteze. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. asemenea vârtejului într-o apă. una în jos. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească.2. o situaŃie de echilibru.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. 36 . în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). de cădere a corpurilor. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. cei trei magneŃi determină inelul. din material superconductor.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ce se combină natural în Solidele Platonice.2. încălzind un microcluster de Iridium. ci “nori de energie eterică”. De exemplu. aşa zişi de valenŃă. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. în funcŃie de vibraŃia lor. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . în formă de cub. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. În cadrul lor electronii. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. ce curg către nucleu. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. datorită curgerii energiei negative. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. se mişcă liber. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. la 850 grade C.

2. în 42 . aşa cum noi îl măsurăm. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. în acest caz armonici ale numărului 144. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. la o anumită densitate. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. pe ceas. funcŃie de viteza luminii. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. 2. sau a secundei. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer.a eterului. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. Timpul. la nivel microscopic. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. Soarele. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. conform timpului nostru. nu la mişcarea Soarelui. ia forma unui tetraedru. a lui John Nordberg. ce se schimbă în intervale armonice. Molecula de apă. Mişcarea relativă a unei secunde. Teoria Marii Unificări. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază.

raportată la perioada unui an pământesc. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. unele cu altele. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. Având acces la date luate prin satelit. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui.2422 zile. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. de 365. Deoarece Soarele este un corp gazos.4545 zile. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. suferă schimbări energetice. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. sau petele solare. Acest ciclu l-a denumit bit. ce îi afectează structura. cu cea a polilor săi. i-a apărut următorul grafic: 43 . când au loc aceste transformări dimensionale.

asemenea bătăilor inimii.49 ani de activitate intensă. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. Maurice a trasat un grafic. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. formate în urma vibraŃiei eterului. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. bazat pe 87.1 ani. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. După cum am mai menŃionat. apar după un ciclu de periodicitate. în număr de cinci. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. de 11. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară.499299 ani. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. Studiind apoi istoria umanităŃii.4545 biŃi. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. foarte aproape de 11. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. aceste poligoane regulate. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). apoi a grecilor. perioadelor de întuneric. cu diferite frecvenŃe.Ciclurile petelor solare. de declin economic şi cultural. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. activitatea joasă. fiecare 44 . respectiv căderii de civilizaŃii! 2. Încă de pe vremea egiptenilor.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI.

21. formând un nod fix. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante.3. 2. Atât formarea materiei.5. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria.. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur.89.. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. phi=1..8. 45 . Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie.34.61803399.13. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. care-i poartă numele şi anume: 1. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază.vârf al poliedrelor atingând o sferă.55.144. etc. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc.

El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. creşterea populaŃiei.Fiecare număr din acest şir. 3/2=1.60. 8/5=1. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. sistemul solar. etc. etc. plante. 144/89=1.5. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. muzică. 5/3=1. cum ar fi piramidele din Egipt.0. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. se obŃine ca sumă a celor două precedente. bursa de valori. De asemenea raportul dintre două numere consecutive.618. ADN. sau în arhitectura grecească. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale.667. 46 .

şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. de-a lungul a 10 ani.2. pozele luate de către NASA de pe Marte. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . comparativ cu grupul de control. de o perfecŃiune tehnologică. foarte amănunŃit. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. un antivirus. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. De asemenea. atât pe uscat cât şi sub oceane. Care a fost însă scopul acestor construcŃii.

apoi odată plantate. Unul ar fi. sudate sau lipite între ele. lemn. având mai multe scopuri. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare.9 din lungimea bazei. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. am să vă dau câteva indicii. Important este ca. lungimea muchiei este egală cu 0. Deci. să nu depăşească 72 de grade. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. aur. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. De exemplu. menŃinerea lui pe orbită.- una şi cinci zile. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. sau metal (cupru. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. Şi pentru această valoare. sau argint). evitarea inversiunii 48 . ŃinuŃi în piramidă. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. pentru balansarea energetică a Pământului. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). Materialul poate fi plastic.

a trecut prin iniŃierea în piramidă. o forŃă creatoare. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. 49 . din aura trupului lor. monumente. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. asemănător unui fluid. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. În urma acestor iniŃieri. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. consemnate în vechile texte sfinte. Din cele prezentate anterior. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. ci vortexuri în acest eter. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. Însuşi marele mesager Isus Cristos. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). legende şi ştiinŃe esoterice. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). care face regulile jocului. asemenea “zeilor”.22 Tehnologia Formării Universului Acum. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean.polilor magnetici. aşteptând să fie redescoperit. care a izbucnit din nimic. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. sau a cataclismelor naturale. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. la nivel cuantic. Apoi. 2. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni.

nu se amestecă şi se omogenizează. din univers. De asemenea. aşa cum am văzut anterior. cu geometrii cristaline. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. dar dinspre sud. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. Axa centrală a acestora. BineînŃeles. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. galaxiile şi universurile se aşează. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. în final totul are forma unei Sfere Universale. are viteza şi presiunea maximă. printre care şi studiul “materiei negre”. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. ci exercită o presiune între ele. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. ci toroizi sferici. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. Această mică sferă este o replică a întregului. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. datorită presiunii înconjurătoare. ele se vor contopi. În cea mai mare parte a timpului. În 50 . Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. Aceste două fluide. reprezintă sfere concentrice. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. Aşadar. Deci. îşi vor creşte dimensiunea. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). iar porŃiunea respectivă.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. În interiorul acestora se află micile sfere. pentru uşurinŃa înŃelegerii. din A1 şi A2. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). stratificate (incluse unele în altele). pe care. Nenumărate observaŃii şi experimente. în timp ce A2 tot spre centru. o să le denumim A1 şi A2. care s-a divizat în cele două forme de eter.

Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. datorat presiunii exterioare. până la infinit. care îşi continuă rotaŃia. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. Asemenea cercurilor concentrice. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. Aceste mişcări. care scade dinspre centru spre periferie.urma acestei presiuni. se vor forma sfere concentrice. asemenea unui elastic. 51 . ce se va transmite în cele două straturi. vor pulsa cu un ritm constant. unde va lua naştere energie electromagnetică. comportându-se ca un Oscilator Central. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. la suprafeŃele de contact. a sferei centrale. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. altfel spus cu un Soare Central. adică lumină şi materie. de implozie – explozie. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. Sunt 7 sfere de bază. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. asemenea unei “respiraŃii” regulate. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. Datorită interferenŃei undelor. asemenea straturilor unei cepe. care sunt diferite pentru fiecare sferă. Teoretic. prezentat anterior. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. care formează 7 densităŃi. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. în centrul sferei se va forma o sferă.

Şi tot aşa. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. din fiecare densitate de bază. Astfel se formează o metagalaxie. respectiv maximă. după care colapsează. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. din ce în ce mai mici. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. În timp. minimă. înseamnă că toată materia ce se formează. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. spre exterior. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. forma acesteia fiind de spirală plană. de-a lungul planului lor eliptic. poate fi observat în evoluŃia stelelor. vor forma miliarde de stele. fiind într-o stare de rotaŃie. demonstrând construcŃia fractalică a universului. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. va duce la o expulzare a materiei. iar fiecare dintre stele va forma planete. apoi crescând în mărime. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. Sfera Universală. Acest proces de expansiune şi contracŃie. se va forma lumea cuantică. în subdiviziuni armonice. au nişte limite. la început ele sunt mici. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. denumită “supernovă”. formată din 52 . dinspre Soarele Central. Deci în final. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. se va roti de asemenea.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. după aceleaşi principii. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. generând galaxii. care la rândul lor. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. ajung la stadiul de “gigant roşu”.

pe care-l produc. făcând obiectele fie să leviteze. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . putând fi produse în laborator. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. atrăgând obiectele metalice. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. permit acestei energii să curgă.două straturi rotitoare. Globurile luminoase. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. de diferite dimensiuni. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. până acum. şi la o scară mai mică. aceste sfere luminoase plasmatice. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. 53 - . fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. Roschin şi Godin. datorită câmpului electric foarte puternic. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. fără a–şi slăbi intensitatea. în anii cu activitate solară intensă.sud. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Searl. Structura de torus.

cunoscut sub denumirea de heliosferă. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. s-au observat la planetele gazoase. 54 . cunoscută sub numele de “halou galactic”. exercitată asupra galaxiei. în sensuri opuse. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. a găsit prin experienŃe de laborator.este vorba de materie şi antimaterie. planete şi gaz. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. care este de asemenea în formă de torus sferic. fie emană o energie. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. asemenea Oscilatorului Central. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. Acest halou sferic. Unele atmosfere. bineînŃeles tot în formă de torus. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. Benzi de gaze rotitoare. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. de-a lungul ecuatorului. se ridică şi coboară. determinându-i rotaŃia. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. ci din plasmă.Dr. fie au un inel vizibil. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. având forma unei spirale în plan. având materia formată la nivelul eliptic. cum ar fi cea a lui Venus. Soarele nostru are un câmp magnetic. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . o replică în miniatură a macrocosmosului. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal.

într-un gaz de Argon rece. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. staŃionar). nu sunt distribuite uniform. decât prin cele gravitaŃionale. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. Borge Nodland şi John Ralston. denumite “superclusteri”. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. explică cum câmpurile de torsiune. ci formează o axă universală. Aşa cum se vede din figura de mai sus. se ştie că se adună în forme sferice. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud.mai degrabă. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. Grupurile de galaxii. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 .

distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. pentru sistemul său planetar. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . Fizicianul Ray Tomes a găsit că. B. sunt interconectate prin raportul 34560. ar trebui să găsim o unificare armonică. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. valabilă în tot universul. Soarele este el însuşi un oscilator. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. În 1998. la toate nivelele. J.adevăr cel real.

cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. de sferele invizibile de energie. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. Putem spune deci. foarte pe scurt felul cum. ce au permis planetelor să se formeze. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. A1 şi A2. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. Unele din sfere sunt mai turtite. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. datorită faptului că sistemul solar. Venus şi Pământ. atât faŃă de steaua centrală. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. Dar să nu uităm însă. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. erau zone de presiune joasă. este influenŃat de forŃele din galaxie. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. descoperit. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. în direcŃia de deplasare. formând elipse. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. în mişcarea sa. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. 57 . din punct de vedere fizic. că toată această creaŃie are un scop. orbitând în jurul său.spre surprinderea sa. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. foarte. de rotaŃia celor două straturi. că sistemul solar este format din sfere concentrice. În mod normal. De asemenea.

lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. În procesul de evoluŃie. stelele în galaxii. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. toate aceste denumiri. dacă vom sfida. al paranormalului şi al supranaturalului. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. crezând că. un singur SISTEM. la punctul fierbinte. divizat prin el însuşi în părŃi. cu titlul de “supranatural”. VedeŃi. 2. sau vom da nume unui fenomen natural. planetele se transformă în stele. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. conform ciclurilor armonice. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. Totul este O FIINłĂ. destulă satisfacŃie. nu trebuie sfidat. galaxiile în metagalaxii. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. despre adevărata fizică a universului. fiecare parte fiind asemenea întregului. asemenea celulelor din trupul nostru. înseamnă de fapt acelaşi lucru.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. stea şi planetă. căreia i-am dat până acum. fie şi la unu la mie dintre noi. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . pe principiul fractalilor. o entitate. la esenŃa lucrurilor. etc.fiecare galaxie. sau “paranormal”. misiunea noastră s-a încheiat. supunându-se unor transformări.

folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. cu care a măsurat energia subtilă. În acest scop a construit un dispozitiv special. sub o milionime de watt. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei.000 de gauss. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. echivalent cu 20. este cauza acestei iluzii. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. conştiinŃa dispare. Dr. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. ADEVĂRUL. este TOT CEEA CE ESTE. Qi Gong. dacă îl vom vedea sau nu. William Tiller a construit un contor Geiger. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. să fie asemenea unei “chei fermecate”. odată cunoscut. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice.5 microni). El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. ultrasenzitiv. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza.

autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. Celula 60 . organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). Astfel o colonie de celule. ce le asigură funcŃiile necesare. Adică celula.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. ale calculatoarelor noastre. Deci totul este de fapt. care alcătuiesc un organ. sau gena. ca fiind capabile de adevărate miracole. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. similar unui SUPERCOMPUTER. Ea este cea care. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. de lumea medicală. ce are grijă de colonie. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. în vindecare. mai bine zis programată. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. are la rândul ei un program general. nu a minŃii raŃionale. având superprograme. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. din circuitele integrate.

el a demonstrat cum 61 . Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. digestie. pe care l-a denumi Efectul Hado. etc. Celulele. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. sexual. sistem nervos. Prin nenumărate experimente. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent.este un organism în miniatură. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. funcŃionând pe principiul fractalilor. Izolate de organism.

Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. pe plante şi alte forme de viaŃă. sau îi pune muzică. sau chiar nu apăreau de loc. Un alt test a fost făcut cu un vierme. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. când trimitea gânduri negative. planta creşte şi înfloreşte. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. se comporta 62 . datorită conŃinutului său în bacterii. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. cu forme foarte complexe şi simetrice. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. iar când îi trimite dragoste. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. ceva asemănător detectorului de minciuni. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. au dat rezultate similare. Experimentele cu iaurt. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. nu doar trupul nostru.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. După mai multe încercări. care a fost pus pe o farfurie. apa forma cristale. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. cristalele erau imperfecte.

ca prin minune. ExplicaŃia? Simplu. de pe alte insule. Întâmplare? Nicidecum. Cu timpul. Cartofii fiind murdari. maimuŃele nu îi mâncau. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. În natură nu există coincidenŃe. materializarea şi 63 . o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. pe care îi aruncau în nisip. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Într-o zi însă. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. din insula Koshima. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. levitaŃia. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. cum ar fi. astfel ferindu-l de pericol. percepŃia extrasenzorială.ca şi cum ştia lecŃia. fără a se arde de loc. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi.

ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. de a vindeca. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. precum şi între mâinile subiecŃilor. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. celebrul magician american Chris Angel. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. în peste 100 de ocazii. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). În zilele noastre.dematerializarea obiectelor. Ermolayev apuca întâi obiectul. face demonstraŃii de levitaŃie. capacitatea de a vedea aura şi energiile. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. mers pe apă. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. în vecinătatea obiectelor respective. de peste jumătate de kilogram. între anii 1973 şi 1974. etc. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. după care acesta rămânea suspendat în aer.

de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. pentru a levita obiecte.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. pe o traiectorie parabolică.influenŃa un obiect aflat la distanŃă. ce era înconjurată înspre nord de stânci. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. este LevitaŃia Tibetană. cu unghiul de 90 de grade. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. folosind diverse sunete. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. la aproximativ 250m de stâncă.. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. a lui Bruce Cathie. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. În mijlocul acestei pajişti.5m lăŃime. la o distanŃă de 63 m de piatră. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. având pe ea câteva 65 . se afla un bloc de piatră. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră.. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. de 1m lungime şi 1. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător.

Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. etc. dar când se apropia. După ce a făcut câteva ajustări la centură. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. efectele dispăreau. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. cercetător în domeniul insectelor. Deodată. ele reveneau la la loc. să aibă un gust ciudat metalic în gură. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. După câteva minute de concentrare. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. era trupul uman! 66 . ce stătea în colŃul laboratorului. Dar într-o zi. ca o sonerie. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. În curând descoperi că. magnetometre. cu termometre. inclusiv o stare de greaŃă. electrometre. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. simŃi o senzaŃie de căldură. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. un glob de fier.butoane. la marginea unei ridicături. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. astupând-o. detectoare de ultrasunete. Punându-şi capul deasupra sa. Apoi intensificându-şi concentrarea. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. toate simptomele se repetară. concentrându-se din nou. Victor Grebennikov. obiectul a început a se scufunda în pământ. iar în urechi auzea o Ńiuială. ca şi când. s-a întins ca să se odihnească. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. Începu apoi o serie întreagă de teste.

având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. Stanislav Grof. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. cu care a făcut nenumărate călătorii. a fost capabil să leviteze. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. Cercetările sale au mers mai departe. ci pur şi simplu de geometria corpului. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . realizând un scaun. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. în urma expunerii la acest câmp. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. germinaŃiei grâului şi a altor plante. din plastic. denumită LSD. în prezenŃa acestui câmp. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. a drojdiei. metal. hârtie. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. pe care l-a folosit pentru vindecări.Construind aceeaşi arhitectură artificial. lemn. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. a obŃinut acelaşi efect. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. 67 . ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. sau schizofrenie. fiind opus celui de piramidă.

psihiatrie. în această stare de transă. datele din experimentele cu LSD. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. practic fără limite. medicină şi ştiinŃă în general. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Cu altă ocazie. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. care nu posedau un trup fizic: îngeri. care ia toate formele de existenŃa fizică. ele confirmându-se ulterior. 68 . AlŃii se puneau în pielea rudelor. ceea ce desigur. necunoscute de ea la nivel mental. din plane de existenŃă superioare. este superficială şi incorectă.Unul a relatat experienŃa ca embrion. Dar ciudat. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. că înŃelegerea curentă despre univers. etc. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. ghizi spirituali. Nu am nici o îndoială în mintea mea. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane.

atât din încarnarea prezentă. Tehnica sa era simplă. Dr. cu rezultate deosebite. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. apoi cum celulele bolnave se micşorau. sau din “baza de date universale”. consideraŃi incurabili. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. nu există nici timp şi nici spaŃiu.accesând date. care nu se limitează doar la sănătate. efectuate în toată lumea. medic oncolog în Dallas. Texas. cât şi din altele. cancerul era în regresie la 12. despre care nici măcar nu aveau habar. la care durata de viaŃă era de 12 luni. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. în timp ce cele sănătoase le luau locul. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). Carl Simonton. cât şi din viitor. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. într-o stare de profundă relaxare. atât din trecut. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. sau să explorăm alte lumi paralele. 63 erau încă în viaŃă. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. arată că 69 . Numeroase studii. De exemplu. 14 erau perfect sănătoşi. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. În Planul Astral al conştiinŃei pure. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi.

pe nume Krebiozen. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. cu o vopsea inofensivă. Cunoscut este cazul lui Wright. dar de fapt au mers 40 km. este doar un truc mental. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. de exemplu. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. mergea pe picioarele sale. doar înscenau operaŃia. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. un pacient bolnav de cancer. la diferite culturi. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. din interiorul nostru. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. În loc de a-i trata real. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. la analize. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. altora că vor merge 60km. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. este hipnoza. Astfel pacientului i se 70 . Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. după weekend. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. altora nu. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. iar după 10 zile. era bine.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice.

iar după 10 zile. fructe. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. În final. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. cu scopul de a vedea. nu la nivel mental. în care adesea materializa mâncare. denumită boala lui Brocq şi anume. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. asemenea reptilelor. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. care s-a născut cu o boală genetică. deoarece era o boală genetică. din Londra. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. După 5 zile. Sigur. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . obiecte exotice. braŃul său era perfect normal. este un indian. este reprogramată. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). stratul de pe mâna stângă a căzut. de la spitalul Regina Victoria. etc. toată pielea i-a revenit la normal. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Hipnoterapistul A. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. Mason. considerat “sfânt”. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. Iată exemplul unui tânăr.înserează o credinŃă în subconştient. De asemenea. în urma tratamentului. pielea sa era solzoasă. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. Atunci când acesta trece prin mulŃime. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. Prin aceasta. gata încălzită.

de-a lungul a 20 de ani. De asemenea.latentă (adormită). luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. Ingo Swan. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. despre care noi 72 . au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. Oricum. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. pipăit. apoi a fost preluat de Armata Americană. Multe ar fi de spus despre starea de somn. gust şi miros. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. în scopul de a crea spioni psi. auz. Cercetările efectuate de către Dr. iar aceştia. în stare de transă. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. acesta le interpretează. Deci imaginile şi sunetele. Programul a început sub urmărirea CIA. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. conform programării anterioare. În multe din aceste cercetări mentale. care odată ajunse la creier. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. în domeniul “vederii la distanŃă”. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. care au fost apoi denumite Dosarele X.

Trebuie să existe o bază de date. pe două căi. nu ar putea imagina. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. În timpul somnului. oameni şi întâmplări. capabil de a lua informaŃii din eter. la nivelul conştiinŃei. ca urmare a unui software. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. exterioară lui. care par foarte reale. de unde în timpul somnului. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. De asemenea. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. una exterioară şi altă interioară. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente.credem că reprezintă lumea exterioară. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. sau întâmplări noi. sau inventa locuri. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. generată de unde electromagnetice. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. recepŃionează altele pe o altă cale. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. din trecutul şi viitorul planetei. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. a sufletului. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. dar visăm locuri. cea directă. din ultima sută de ani. asemenea unui computer. a făcut diagnostice după 73 . El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. sau oameni paranormali. persoane. conform programărilor anterioare.

astrologia. etc. 74 . foarte complex din punct de vedere tehnologic. cunoscută sub numele de New Age. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. viaŃa neştiută a lui Isus. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. deşi nu avea nici o pregătire medicală. sau în spaŃiu. având programe proprii. schimbările ce vor urma pe Pământ. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. De aceea acest vehicul (trup). percepŃia extrasenzorială. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). reîncarnarea. care este etern şi fără limite în timp. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). Atlantida. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea.poza bolnavului. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. Egiptul antic şi piramidele. un instrument. materială. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. legile universale. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. Trupul fizic. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). dând tratamentele necesare.

în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. cu care îşi asigurau hrana proprie. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. cu acordul gazdei. De multe ori. Indiferent care ar fi cauza. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. Şi acum este momentul să înŃelegem. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. fiind legate sentimental de persoana respectivă. mai ales în cazul spiritelor negative. nici separaŃie.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . cel posedat nu era “în apele lui”. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). alte spirite aparŃineau unor rude decedate. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. doar în puŃine momente. pentru a-l îndepărta. prin care o entitate inteligentă superioară. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. care nu vroiau să părăsească planul Pământului.

în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. ar apărea o interferenŃă distructivă. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. compasiune) sunt adevărate elixire. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . bucurie. egoism. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. ură. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. Numai oamenii. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. ca undă purtătoare. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. Nici nu s-ar putea altfel. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului.spirituală. “apă vie”. căci schimbându-şi energia. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. în toate textele spirituale. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. cea a polarităŃilor. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. pace. nu numai chimic. având diferite frecvenŃe. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur.

organele. doar prin întâmplare. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. cât timp ar trebui? 77 . în tot acest complex de universe. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. decât IUBIRE. este că ele nu s-au dezvoltat gradat.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. 2. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. cât şi vertical. de acum 530 de milioane de ani. Reamintirea se face treptat. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. când ai 3. din alte prototipuri. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. îi va lua 2 minute.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. El a folosit analogia cu un cub Rubik. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. Toate sistemele biologice. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. sistemul imunitar. simŃurile.

aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson.000 de ani. acum 35. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea.1 miliarde de nucleotide. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). nu la toŃi. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Restul este adormit. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. ci înainte. Nucleotidele formează legături.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă.000 şi 90. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN.000 de proteine diferite). fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. însă apărând numai la o parte din indivizi. perechi de bază între două lanŃuri de ADN. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. a fost efectuat într-un efort 78 . ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. ce a avut loc la omul de Neanderthal. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. căci astfel ar fi murit toate speciile. guanine (G) şi timine (T). Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. citozine (C). ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi.

urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. mici schimbări. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. fericite. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. Teoria CreaŃiei Inteligente. El a făcut următorul experiment. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. fondatorul ei fiind Michael Behe. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent.000 care să explice reproducerea şi 30. Spune că au loc etape de progres. sau răsturnat.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor.000 de proteine diferite. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză.000 de gene (70. ca singura posibilitate de hrană. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. nu prin 79 . aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. Aceasta în loc de a muri. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. ce respectă anumite cicluri. gradual.

de la formele de viaŃă mai simple. la cele mai complexe. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. sunt transformate în energie electromagnetică. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. ci se acumulează în timp. Nu 80 . ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. ca o undă. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. Moleculele de ADN. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. evoluŃie cuantică. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii.dezvoltare liniară. emoŃiile devenind energie în mişcare. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. înainte ca să apară noua specie. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre.dfdfdf. pentru că ele nu au existat!. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. în scopul de a crea noi specii. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. în acelaşi timp.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. în glandele din trupul uman.61803399). El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie.

Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. ci în toate moleculele. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. 81 . nu numai în moleculele de ADN. folosind clorofila printr-un proces. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. Lumina soarelui este stocată. ca şi biofotonii în organisme. super coerent.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. care iniŃiază replica celulelor. El a dovedit experimental. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. uniform distribuit. ei pot să moară. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. emoŃională şi sănătate. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. de asemenea metabolismul celular. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. cu scopul de a lua fotonii de la soare. denumit fotosinteză. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. în urma consumului de hrană.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal.

puterea de vindecare spontană. ci serveşte de asemenea. la stocarea de date pentru comunicaŃie. fiind cu mult superior acestuia. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. cuvinte şi gânduri. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. fără a înlocui genele. intuiŃia. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Lingviştii au descoperit că. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . În plus. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. Cercetătorii ruşi însă. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj.

folosind radiaŃia laser endogenă”. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. nu a fost necesară decodarea lor. lăsate de 83 . Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. din vecinătatea găurilor negre. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. producând “găuri de vierme”. fără a mai utiliza procedeele clasice. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. De exemplu.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. se pot obŃine efecte de clonare. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. modificându-i informaŃia genetică. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic.

niciuna nemaiştiind ce să facă. atâta vreme cât este în viaŃă. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. Nu contează cât de departe este. blochează hipercomunicaŃia. Dacă însă regina este ucisă.stelele ce au ars. toată colonia îşi încetează lucrul. grijile. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. chiar şi când este departe. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. prin intermediul conştiinŃei de grup. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). numind-o Sonata Diavolului. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. furnicile lucrătoare rămase. Stressul. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. vor continua să construiască adăpostul conform planului. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. De-a lungul mai multor ani. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. etc. de care nu 84 . un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. sau hipnoză).

Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). Efectele secundare. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice.avea habar. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. în vecinătatea persoanei respective. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. apoi când acest câmp se disipează. ci de un “câmp de unde de torsiune”. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. în Florida. nemaifiind science – fiction. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. aparatele funcŃionează din nou normal. pe măsura dezvoltării lor. Întrebat cum a descoperit aceste formule. 85 . au putut fi explicate ştiinŃific.. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. aceasta fiind uitată. După toate aparenŃele. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. în secolul al 19 lea. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. inexplicabile. sau telepatia. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme.

Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. În general. sau meditează simultan la pace. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. diferit faŃă de superconductoarele artificiale.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. Acest fenomen are 86 . vremea este greu de influenŃat de un singur individ. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. extrem de mici. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. sunt foarte instabile. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. În anumite condiŃii însă. ar avea puteri asemănătoare zeilor. în meditaŃie. care cauzează o senzaŃie plăcută. sau coloane vizibile de lumină. Normal aceste găuri de vierme. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. Când un mare număr de oameni se gândesc. care conŃin cantităŃi mari de energie. În anumite lucrări de vindecare a planetei. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C).

Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. ar crea semnalele de “on” şi “off”. în urma noilor studii. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. în final rezultând un “computer cuantic”. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). similare computerelor digitale.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. fie ca o undă de energie. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum.

CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc.de ENERGIE UNIVERSALĂ.000 de fosile marine. sau în explozii. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. Un organism marin simplu. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. ci foarte activă 2. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1.

Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate.schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA. a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . . .Marte are şi ea o încălzire globală.Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice.Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente.000 de ani . referitoare la sistemul nostru solar: . furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare. comparativ cu ultimii 11. însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic. pentru o aşa zisă “planetă moartă” . deşi se îndepărtează de Soare 89 .Saturn în ultimii 20 de ani.Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .

Adică există SPERANłĂ!!! 90 . fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. determinându-le să devină tot mai strălucitoare. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. religioasă şi socială.În 6. din ultimii ani.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică.

arătând că universul are forma unui dodecagon. Nenumărate formaŃiuni geometrice. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice.2. asemănător unei mingi de fotbal. al lui Al Gore. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. ce apar peste noapte în lanurile de 91 .

92 . ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.grâu. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare.

unde 93 . Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional.timp. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. Când a trecut-o prin sticlă. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. În afara realităŃii noastre există o alta. cu zona întunecată de pe Neptun. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. ea este fixă în spaŃiu. în care spaŃiul şi timpul se inversează. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. ci de exemplu. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. denumită spaŃiu . nimic deosebit nu s-a întâmplat. existând un alt tărâm. cu o grosime de 100 nanometri. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. dar se poate deplasa în timp.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. În lumea inversă. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. Viruşii. se transformă din solid în energie pură. O particulă aflată în realitatea noastră. având o lăŃime de 1 nanometru. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. este fixă în timp. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. putându-se deplasa doar în spaŃiu. denumită timp-spaŃiu. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. însă când a transferat-o prin cuarŃ. paralelă. ajungând la cultura sănătoasă. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. după reflexia de un perete. la una sănătoasă.

În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. prin intermediul cărora se poate călători în timp. Chiar şi după moartea sa. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. în care nu ne putem deplasa. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. decât liniar. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. s-a constatat. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. cum încă mai cred unii. în cele 3 direcŃii. a trebuit să găsească un canal. sau al piramidelor. I-a povestit 94 . prin citirea jurnalului său. însă suntem fixaŃi în timp.timpul este extins. iar în exterior timpspaŃiu. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. Acesta este tărâmul viselor. al experienŃelor paranormale. Putem face analogia cu un măr. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. cei doi au menŃinut un contact telepatic. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. ceea ce nu a fost tocmai uşor. Pe de altă parte. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. iar pentru a comunica. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. sau un torus. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. curbând-o. cum ar fi cel de la Stonehenge. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. După moartea lui Watkins. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. curgerea sa fiind asemenea unui rău. planul astral. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins.

cu centrul în centrul creierului. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. în sfere concentrice. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. ce are forma unui con de brad. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 .despre chakre. unde se petrec toate procesele conştiente. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. din mitologia Egipteană. picturi şi monumente. căci o întâlnim în nenumărate texte. zeul lumii subterane. care aveau în vârful coifurilor această formă. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. Osiris. Tot ce se întâmplă. de con de brad. se întâmplă în interiorul acestor sfere.

96 . Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. având în centru glanda pineală. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. Când toate chakrele se mută în jurul capului. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. Shiva are părul coafat ca un con. în mijlocul frunŃii. În Hinduism.se urcă spre glanda pineala. putem avea acces la celălalt tărâm. zeiŃa distrugerii.

este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. având la baza inscripŃii 97 . Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. Lângă ea se află un sarcofag deschis. Dionisus portarul lumii de dincolo. are în vârful lăncii tot un con. În Matei 6. ci ca fiind legat de spirit. în zona denumită Curtea Conului.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi.Zeul vinului. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. tot trupul tău va fi luminat. Dacă va fi ochiul tău curat. Şi asta nu e totul. Bachus. nu ochii). pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. adică al 3 lea ochi.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. deci în prezenŃa întunericului. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. sau experienŃe mistice. Ea emite apoi melatonină. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. transă. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. înainte de culcare. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. sau ayahuasca.Şi neaşteptat. hipnoză. o substanŃă care calmează sistemul nervos. întâlniri cu fiinŃe 99 . yopo. Ńinute în secret. călătorii în tărâmuri paranormale. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. fiind extrasă din plante ca. departe de cei mulŃi. călătorii în timp. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului.

cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. datorită dietei greşite. sau băuturilor carbogazoase.spirituale. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. folosindu-ne ochiul minŃii. care în timp se calcifiază. În absenŃa luminii. fluorului din pasta de dinŃi. din spaŃiu-timp. situat pe frunte (punctul negru). care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. doar când călătoreşti în timp. fără a avea acces la cea spirituală. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. furnizând imagini şi sunete. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . sau ochiul spiritual. fluoritei din apă. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. pentru a se activa. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. alimentate de imaginaŃie. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. De aceea. care se transformă în unde. În interiorul său. permiŃând percepŃia. când ai vise. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. considerându-ne fiinŃe divine. Ea lucrează asemenea unui televizor. se formează mici molecule de microclusteri. glanda pineală este umplută cu apă. însă câteodată. ci pentru că are nevoie de multă energie. Desigur. Simbolismul din Biblie. SubstanŃe ca LSD sau DMT. etc. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. referitor la semnul fiarei. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. pot duce la blocarea ei. apărând dereglări. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. Înăuntrul său. adică trăieşti în întuneric.

de secole. are în centrul său. ce se formează la nivelul creierului. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns.treaz. Studiul timpanului urechii. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. obŃinându-se un sunet holografic. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. ce credeŃi? Glanda pineală. similar cu o hologramă din lumină. după care se poate forma un tetraedru regulat. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. în simbolul de pe spatele 101 .

apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. bazat pe principiul ecranului TV. Un exemplu este filmul Contact. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. Desigur. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. în care omenirea. care este apoi realizată şi testată. 102 . în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega.

Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. În epava navei prăbuşite la Roswell. creează scutul electromagnetic. prin rotire cu o viteză foarte mare. El a refăcut genetic sămânŃa originară. în 1947. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. fiind utilizat printre altele. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. împreună cu o rasă de extratereştri.Se poate observa cum părŃile componente sunt. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. Este vorba de 103 . în Aria 51. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. venită din viitor. ale lui George Bush. El a fost denumit looking glass. a suferit nişte dereglări genetice. care fiind originară de pe Pământ. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. rezervorul şi inelele care.

pentru toată lumea. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. în vederea salvării acelei rase. căci el este în continuă transformare. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. care sunt astăzi la modă. războaie. În decembrie 2006. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. foarte clar. necesară călătoriei în timp. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. babei Vanga şi multe altele. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. cu scopul de a lua o mostră de ADN. greu de descifrat chiar şi pe calculator. au fost dezactivate. liniştită spre Noua Lume. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. De aceea vreau să subliniez. însă. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. 104 . că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. sau vom face o tranziŃie calmă.

având puteri paranormale. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. până la nivelul cosmic. a fost realizată. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. În filmul XMen. persoanei aşezate în acest scaun. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. aruncând asupra ei globuri de foc. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. în timpul celui de al doilea război mondial. un baraj energetic. după modelul celei rămase de la Atlantida. pentru a călători pe Marte. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. o galaxie. pe care nu erau capabili să îl treacă. SubiecŃii simŃeau în acel punct. În Total Recall. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. putând fi orice. în care puterea mentală îi este amplificată. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. ci devine o linie dreaptă. graficul nu mai are forma sinusoidală. În filmul Minority Report. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. i se amplificau gândurile. fiind respinşi cu brutalitate. A fost denumit scaunul Montauk. aşezaŃi în scaune plutitoare. după 21 decembrie 2012. oameni. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor.

618) care. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. în secret. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. Practic. 2. la numărul de aur (1. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. pentru evacuare. apoi vor avea loc la intervale de o lună. câteva în 2010. unde de altfel a fost realizată o bază. în caz de cataclisme.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. nu sunt deloc. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. esoterice. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. războaie. păstrându-se cu mare grijă. prezentate anterior. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. fiind unul în 2009. precum şi a galaxiilor. ci unul exponenŃial. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. având o nouă vibraŃie. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. în cercuri restrânse. deşi par a fi noi. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. o săptămână.gheaŃa din Antarctica. etc. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 .

secole de-a rândul. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . explică toate enigmele şi toate blocajele. acest model al realităŃii. cum de altfel şi trebuie să fie. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. ceea ce este cel mai important. arhangheli. este deosebit de elegant. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el.de distorsiune. Însă. diavoli. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. Creştinismul. Un lucru este însă clar. etc. Deşi este simplu de înŃeles. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. cu care s-a confruntat ştiinŃa. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. ca principii generale.

mai marele tuturor.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. însă în trecut. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. autodisciplină şi privaŃiuni. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 .

în care se pune accent pe experimentarea Divinului.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat. Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea.

mai ales meditaŃia. luminoasă. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. unele foarte diferite de altele. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii).. pot lua legătura cu spiritele.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică.

în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. Tibet) şi în America (indienii nativi). în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. de-a lungul istoriei. sau chiar zilnic horoscopul. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. De multe ori. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. ca de altfel toate informaŃiile vechi. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. au impus o religie extrem de deformată. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. Toate separaŃiile acestea sunt false. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. care era deosebit de avansată. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. Această ştiinŃă. în comparaŃie cu a noastră. ce stau în 111 . aceea a ADEVĂRULUI. o singură spiritualitate. Desigur. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. sau căi religioase. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal.rele. cu scopul de a impune altora anumite idei. s-a ajuns pană la crime şi războaie. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. în care. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. din păcate. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens.

În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers.spatele creaŃiei. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. Totul fiind perfect programat. într-un singur sistem. Să ne amintim că totul este energie interconectată. locul de naştere. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. De aici şi apariŃia horoscopului. emoŃiile) este CREATOARE. iar după aceste două etape premergătoare. înainte de a se încarna. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. Trupul 112 . şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. Energia noastră (gândurile. cel puŃin între BINE şi RĂU. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. etc. putându-se provoca şi controla moartea clinică. care desigur are o explicaŃie fizică. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. părinŃii. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare.

este conectat cu energia universală. au făcut experienŃe în afara trupului. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. este asemănat cu un ocean de energie. Vechile scripturi Vedic (India). O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. Clarvăzătorii din vechime. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . au două componente. care trebuiesc activaŃi. În viziunea acesteia. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. prin centrii energetici (chackre). la două dintre ele. Tot ceea ce există. care mai apoi s-au expandat în 7. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. nu material. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. De asemenea. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). pe care o denumeşte prana. ele sunt vii.fiind pur energetic. necesare vieŃii. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. Cristalele sunt materie organică.

vei avea experienŃe mistice foarte puternice. anume plantele. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. 114 . animalele şi omul.trunchi şi căŃărându-te în copac. incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. iar deasupra tuturor Creatorul.

etc. se credea că această creaŃie. Perşii. de dragoste şi compasiune. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. atât în nord cât şi în sud. care studia principiile feminine ale creaŃiei. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. în jurul căreia se roteşte Pământul. de forŃă şi logică. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. în cercuri restrânse. cele ale Cavalerilor Templieri. Ea a fost foarte bine păstrată. sau oul cosmic. Anticii hinduşi şi scandinavi. Cealaltă. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. Chaldeenii şi Japonezii. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. După cum este uşor de observat. situat în partea de sus. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . sau marele univers este asemenea unui copac divin. a templelor greceşti. ce arată ca o mişcare de vortex. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. Grecii. radiază 6 linii. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. Egipt şi Atlantizi. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. ale masonilor. cu sensul către centru. credeau că macrocosmosul. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. a tot ce este în univers. precum şi două zone conice. Ochiul Drept a lui Horus. sau lumi. poate fi descrisă prin forme geometrice. au legende ce descriu axa copacului. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei.

alte sfere. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem.figurile geometriei sacre. sunt denumite forme feminine. cu forme rigide. în Floarea VieŃii. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. deoarece sunt rotunjite. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. Cercurile colorate cu forme rotunde. cu centrul în interiorul celei precedente. partea masculină. vom obŃine Fructul VieŃii. 116 .

CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. Întâmplare? Nicidecum. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. a lui Leonardo da Vinci. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. care reprezintă subiectul central în Kabbala. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. iar cercul mare Soarele. sau într-un cerc. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. Cercul mic reprezintă Luna.

Platon explica în cartea sa Timaeus. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. ca un 118 . nefiind altceva decât o reprezentare în plan. a două tetraedre regulate întrepătrunse. sculptate în piatră. a lui Brahman. La muzeul Ashmolean din Oxford. a evreilor. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. se află 5 solide platonice. datate o mie de ani înainte de Platon.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent.noi astăzi. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida.

adică phi. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. literele sale nefiind alese întâmplător. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. ca proiecŃii. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 .indiciu de bază al creaŃiei. în dimensionarea marii piramide. cu toate distorsionările şi manipulările respective. deosebit de avansate. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. dau numărul phi. Prima literă este o spirală. apoi o deplasăm pe verticală. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. în mod succesiv. pe feŃele laterale vor apare. toate celelalte litere!!! Vedem deci. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. au existat în trecut pe Pământ. ce veghează deasupra tuturor. masculin şi feminin. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. lumină şi întuneric). Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii.

asemenea undelor de radio emise de o antenă. este o singură “entitate”. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. adică a Numărului de Aur. este şi va fi. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. pleacă de la premisa.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. arată ca nişte sfere ce se expandează. a involuat. pretutindeni. demonstrată prin nenumărate experimente. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. în care se experimentează viaŃa. În termeni foarte simpli. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. un singur sistem. este o iluzie. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. pe care îl vom denumi ETER.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. Din acest motiv ele au fost 120 . ce se combină în structuri geometrice. Materia nu există. care la rândul lor. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. că tot ceea ce a fost. nu în plan. asemenea Solidelor Platonice. De aceea ele sunt formate din două unde plane. până la infinit. sub forma unui torus.

din atmosfera Pământului. 121 . sau dacă vreŃi. humanoizi). prin intermediul ADN-ului. imaginile de pe monitor reprezentând materia. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. nu se deranjează unele pe altele. lumile. prin creerea de lumi (universe. adică întregul se regăseşte în formă identică. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. energii şi inteligenŃă. în toate părŃile sale. în scopul de a realiza anumite funcŃii. acest proces fiind denumit evoluŃie. Totul este construit pe principiul fractalilor. stele. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. plante. îşi păstrează identitatea. Scopul principal este experimentarea. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie.denumite unde de torsiune. Diversele entităŃi sunt preprogramate. însă la scară mai mică. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). Organele de percepŃie ale fiinŃelor. al hologramei. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. după cicluri cosmice prestabilite. planete. galaxii. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. crează iluzia separaŃiei. care au diferite nivele de frecvenŃe. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. de a se reuni cu totalul. Deci. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. asemenea posturilor de radio. diferitele densităŃi. minerale. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume.

Dacă astfel stau treburile în univers. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. pe măsura evoluŃiei lor. se pot transforma în “superoameni”. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. capabilă de a manipula şi controla energia brută. călătorii în timp. teleportare. dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. bazate pe antigravitaŃie. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate.adică “baza personală de date”. iar oamenii. 122 . porŃi stelare. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA.

123 .

CREATORUL ŞI CREAłIA 3. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. Nu este nici pe departe cea mai bună. o teorie ştiinŃifică. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică.3.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. noŃiunile de timp. sau cea mai benefică. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. invizibilă ochiului. o existenŃă fizică tridimensională. o cauză. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. ea are în spate o forŃă motoare. ci este doar atât: o variantă posibilă. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. în aşa zisa materie. TendinŃa noastră de 124 . doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. “după chipul şi asemănarea Sa”. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. fie ea o operă artistică. sub formă de imaginaŃie. pe tot parcursul istoriei sale. de natură energetică. unde să ne desfăşurăm viaŃa. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. un aparat tehnic. Nimic nu poate lua formă fizică. asemenea unui teren de joacă. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. din fiecare secundă.

“Marele Zeu”. 3. sau “Dumnezeu”. această energie conştientă de ea însăşi. de către cei “aleşi”. Un lucru este însă sigur. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. Deci. de evoluŃie. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. ele au existat şi există din belşug. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. El a fost denumit “Creatorul Unic”. este esenŃa Creatorului. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. însă nu sunt popularizate pe larg. din aceleaşi motive. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. Nu a existat. de-a lungul mileniilor.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. fiind nemişcată. denumit viaŃă. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. peste tot şi în toate. “Unicul Zeu”. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. să viseze la tot felul de experienŃe. sau “Tot Ceea Ce Este”. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc.mai bine. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze.

creând diverse zone distincte. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. fără a vedea nici măcar un punct. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. galaxiile. care de fapt nici nu ar fi posibilă. ca ochii şi urechile noastre. Deoarece nu există “aici şi acolo”. asemenea câmpului din jurul unui magnet. Astfel s-au format lumi. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. în bătaia brizei şi a soarelui. deodată a apărut soluŃia. nemaifiind nimeni altcineva. Nu este o separaŃie fizică. tridimensionale. tânjea după experienŃă. Ele nu sunt solide. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. o reŃea infinită de curgeri energetice.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. relaxaŃi şi fericiŃi. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. nu sunt materiale şi nici adevărate. sunt impresii. doar el. creierul uman. Deci lumile create. Stările de agregare solid. fără a auzi nici un sunet. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. având diverse forme şi culori. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. s-au creat “realităŃi virtuale”. prin oscilaŃie. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . apoi interpretate în interiorului unui computer. inclusiv omul. pe malul mării şi ne simŃim bine. Orice este în universul acesta. după tovărăşie. stelele.

fiind un singur sistem. în spatele iluziei totul este interconectat. 127 . prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. sisteme tehnologice foarte complexe. în scop de experimentare. s-au realizat actorii. încet. a scenei. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. sau spirite. adică fiinŃele: plantele. denumite Gardienii CreaŃiei.ne da senzaŃia că sunt reale. a decorului. de a se reîntoarce la Sursă. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. denumit evoluŃie. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. După realizarea cadrului. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. animalele şi oamenii. aşa zisele suflete. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. asemenea computerelor. funcŃionând pe principii informatice. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu.

aşa cum greşit a presupus Darwin. există diferite nivele de experienŃe. iar omul pe cel de-al treilea. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. ci energetico-vibratorii. În principiu sunt şapte nivele de bază. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. însă nu este vorba de procese pur mecanice. ea nu poate fi impusă de altcineva. Mineralele sunt pe nivelul întâi. ci doar asistată. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo.3. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. care însă nu sunt altceva decât limitări voite.atât 128 . ForŃa motoare este “intenŃia”. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. care sunt în număr infinit.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. cum de altfel a presupus Descartes. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. Ce este mai departe. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. în marele plan al creaŃiei. prin voinŃă proprie. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi.

Însă aceste particule subatomice. într-o clipire. ele apar şi dispar din realitatea noastră. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. El este doar înrudit cu aceasta. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. UnităŃile vibratorii de bază. trecerea de la un nivel la altul. adică electronii. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. asemenea Solidelor Platonice.conştiinŃa proprie. sau cu două pâlnii puse cap la cap. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. dând 129 . ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. nefăcându-se. cu viteze atât de mari. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. în etape. Acestea se asociază în forme geometrice. orice structură. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. călătorind în mai multe realităŃi paralele. În plus. fără a avea o formă anumită. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. Odată înŃeles acest lucru. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. sau modificat. cât şi conştiinŃa mai înaltă. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. Este. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. cea de grup. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. care este responsabilă de planeta Pământ. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. dacă vreŃi o analogie. acesta este format. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. De altfel.

aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă.naştere aşa ziselor particule subatomice. implicarea devenind totală. Cu timpul însă. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. de a lua forma ei. devenind parte din acŃiune. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. de unde vin şi în ce scop sunt aici. un cub. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. Ea este asemenea unui computer. împreună cu personajele virtuale ale filmului. care la rândul lor formează atomul. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. a fost şi este de curiozitate. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. în care noi suntem acum. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. 3. care au fost stocate în baza sa de date. dragoste absolută şi bucurie. uitând cine sunt. entităŃile separate din întreg. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. plângând sau râzând. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. de-a lungul succesivelor incarnări. dând naştere la adevărate tragedii. pentru dimensiunea a treia. De exemplu. care trăieşte 130 . iar pentru densitatea a patra. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior.

ele sunt date de interpretarea mentală personală. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. în interesul grupului. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. fiecare individ are memoria “albă”. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. armonie şi dragoste. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. apoi pe 131 . astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. De aceea s-a introdus uitarea. în sens intrinsec. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. demonice. este liber şi este cunoscător al adevărului. trăind în pace. Totul este interpretarea minŃii. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. sufletul. La naştere. La fel noŃiunea de suferinŃă. ele sunt unelte de experimentare. este iluzorie şi relativă. nu doar al celui personal. aşa zise negative. iar viaŃa era un adevărat Paradis. a acestei iluzii. Ele nu fac parte din alt sistem. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. care este etern. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. de-a lungul timpului. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. Însă această experienŃă era unilaterală.

Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. prieteni. prin filtrul raŃiunii. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. ce are aceleaşi tabieturi. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. toŃi cei din jurul său. denumit Iad. ci care au doar puncte comune. fără a o mai trece prin gândire. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. părinŃi. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. fără putinŃa de a o controla. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. face aceleaşi glume. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. sau mişcări necontrolate. Ne transformă într-un “robot”. educatori. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. automată. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. aceleaşi ticuri. ea crează materie. dă aceleaşi replici. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. inconştient. experienŃe fizice. şi aşa mai departe.măsura trecerii timpului. Păcatul nu există cu adevărat. dintr-o gamă de probabilităŃi. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută.

gândurile. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. acestea sunt din spectrul negativ. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. care se amplifică şi se învârt în cerc. alte entităŃi de conştiinŃă. fără a avea nici un control asupra lui. cine suntem. folosindu-se de noi. evoluŃia nu se face de la sine. Sigur. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili.a ceea ce gândeşte. sau face. De cele mai multe ori. el va fi utilizat în viitor. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. dar după un timp lucrurile se vor 133 . Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. fără a fi convins. în sensul autocontrolului personal . făcând analize inutile. să aibă voinŃa de a lucra cu el. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. neavând nici o utilitate. În aceasta constă evoluŃia omului. simte. chiar dacă nu în prezent. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. la început aceasta va părea imposibil. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate.“adormire”. este doar ajutată şi asistată. sau de inimă. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră.

ne vom simŃi mai bine. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. mai veseli. cât mai mult posibil. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. care nu sunt nici necesare. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. vom descoperi o lume nouă. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. încet. Cu timpul. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. Încet.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. ne va cuprinde fiinŃa. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. Abia după ce am înŃeles aceasta. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. nici în avantajul nostru. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. De fapt. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. efectul fiind o pace mentală. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare.

toate scenariile fiind scrise dinainte. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. şi să evolueze spiritual. spectre de realităŃi paralele. este vorba de faptul că. aceasta având în final un singur scop. sau dramele. o vom putea schimba. atunci când vom avea voinŃa necesară. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. ştim că este doar un film. Scopul suprem al fiecărui suflet. într-un permanent “moment prezent”. este de a se 135 . Înainte de fiecare întrupare. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. În lumea absolutului neexistând timp. peste care nimeni nu intervine. la nivelul său de conştiinŃă. iar actorii nu se omoară cu adevărat. deşi rezultatul se ştie. căci aceasta a fost alegerea noastră. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. sau mai bine zis. nu sunt percepute de El astfel. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. ExperienŃele. Noi am creat această lume şi numai noi. totul se întâmplă simultan. în funcŃie de agenda proprie. dinainte proiectate. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. prin alegerile proprii. Mai pe înŃelesul tuturor. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. prin realităŃi paralele. aşa zise negative. De fapt fiecare conştiinŃă trece. sufletele îşi aleg conjunctura. este asigurat. care reprezintă tot ce este.3. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa.

iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. destinaŃia fiind dinainte asigurată. perfect calculat. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. este poate cea mai mare frică pe care o avem. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. ci în lumea absolutului.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. De fapt este şederea aici pe planetă. Până atunci însă. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. Totul fiind dinainte programat. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. uniunea cu tot ce este. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. originea şi locul nostru real nu este aici. drumul fiecărui suflet este. asemenea părinŃii pe copii. experimentează extazul. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. în felul său. desigur cu efectele dureroase aferente. ca prin farmec. Frica de moarte. total opuse. 136 . până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. Deci să nu ne temem. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. este cea mai bună variantă pentru noi. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. pe drumul evoluŃiei. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. extratereştri. Când vom ajunge să realizăm aceasta. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru.

137 . cu precizie matematică. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. devenind din nou viaŃă. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. totul se transformă”. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. reintră în ciclul natural al Pământului. căci nu o poate schimba. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. este numai împotriva noastră. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. nu avem nici un motiv de frică. hrană pentru plante şi animale. atât pentru conştiinŃa proprie. totul este perfect proiectat dinainte. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. vom putea zice că am trăit cu adevărat. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. cu care trebuie să se împace. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct.Deci să ne bucurăm. Vedem deci cât de magistral este acest proces. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. mereu. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. cât şi pentru cea de grup. Numai astfel în final. mereu. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. Să învăŃăm să acceptăm. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. Şi dacă nu ne place prezentul. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. Atunci se reîntoarce de unde a venit. până la sfârşitul vieŃii. Cât despre noi.

asemenea recepŃiei staŃiilor TV. stele. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. Dacă această mişcare. dacă ne uităm în trecut. Aceste energii. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. având nenumărate frecvenŃe. nimic nu este separat. Orice gând. se suprapun în acelaşi spaŃiu. nu există decât un singur sistem. filozofiile. noi înşine suntem energie. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. 3. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. cât şi de la mediul înconjurător. Fluxurile de energii. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. operele de artă. asemenea semnalelor radio. toate evenimentele par să fie acolo simultan. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei.6 Despre Energie Totul este energie. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. totul.De deasupra. galaxii. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. această vibraŃie ar înceta. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. privind peste veacuri. construcŃiile. orice senzaŃie. fără a se deranja unele pe altele. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. tehnologiile. ştiinŃele. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . ViaŃa ca definiŃie.

în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. de reamintire mai exact. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. Corpul fizic al omului nu este singurul. Orice gând. cum sunt de exemplu îngerii. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. mai sunt încă şase învelişuri similare. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. cum ar fi corpul astral. nici de aparate electromagnetice de măsurare. este inclus şi Creatorul. creând o hologramă luminoasă. căci nefiind separaŃie între noi şi El. orice emoŃie este energie creatoare. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. La nivel personal. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. în această hologramă generală mutidimensională. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. trăind diferite aventuri. aşa cum o demonstrează procesele din univers.limitate la anumite game de frecvenŃe. ca şi cele trăite în starea de veghe. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. iar gradul ei de densitate. la rândul Său. având densităŃi din ce în ce mai mici. altele mai rarefiate. deşi însumată poate ajunge la valori imense. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. aşa zisele corpuri de lumină. care sunt la fel de reale sau virtuale. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. însă. Fiecare gând creează o realitate. facem pentru El. sau cel eteric. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. ceea ce noi facem. toŃi suntem acelaşi. prin această mare de energie conştientă. cum este cazul omului. iar nivelul 139 . Noi şi El suntem acelaşi. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru.

în timp ce la lucru. suntem superenergizaŃi. de ziua onomastică. Orice contact interuman. să râdem să ne bucurăm din orice. prin gânduri şi atitudini negative. persoanele respective influenŃându-se reciproc. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. Cu răbdare. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. Faptul că nu avem din belşug energie. nu este greu de loc. este din cauză că noi o blocăm mental. Când suntem veseli. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. Să creăm. în ceea 140 . iubitori. în timp el va apare cu siguranŃă. Vom vedea că la anumite ocazii. la un concert. capabili de a “răsturna munŃii”. la un mare meci de fotbal. memoria funcŃionează mai bine. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. Crăciun. dacă nu în totalitate. fiind hrănite cu “apă vie”. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. nu neapărat numai cel fizic. deoarece ea este infinită în univers. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. şi ne simŃim perfect sănătoşi. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre.de energie din corpul nostru este scăzut. să avem un hobby. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. implică un schimb de energie. măcar în timpul liber. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. să iubim.

Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. cu care se simt conectaŃi. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). prin luarea de informaŃii din baza de date universală. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. Din punct de vedere fizic. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. ca întreg. reale. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. sau ale grecilor antici. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei.ce priveşte frecvenŃa. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. nu a celor mulŃi. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. De-a lungul istoriei omenirii. vindecători. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. în ei şi în puterea Creatorului. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. Din cele mai vechi timpuri. decât credinŃa. pe vremea lui Pitagora. de a se teleporta. oameni capabili de a levita. ne-au făcut să le sfidăm. 3. 141 . Ńinute în secret. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă.

Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. dacă urmăm calea sa. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. politice corespunzătoare acestor idei.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. ba 142 . a luminii şi a iubirii. cea a dragostei şi a luminii. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. de-a lungul evoluŃiei noastre. ci un fiu al Luminii. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. necunoaştere şi supunere. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. în scopul de a Ńine masele în frică. Adevărul este că Isus. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. acestea fiind create pe premise false. financiare. Problema este ce vrem să facem acum. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. au părut exagerări ale unui idealist. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. Ce alegere vom face însă pentru viitor. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. căci despre el este vorba. care le-au Ńinut pentru ei. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu.

arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. de către fiecare dintre noi! 143 . dacă aveŃi credinŃă”. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. Oricât am vrea să ne amăgim. sau confiscate. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. în preajma dezastrului planetar global. Iată cum cel mai mare master. acum. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. nici între noi şi el. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. Noi toŃi suntem Unul. textele gnostice arse. au fost manipulate.încă şi mai multe. punându-se în loc nişte teologii false. atunci când eşti înlănŃuit. având o planetă distrusă. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. Din păcate religiile care vorbesc în numele său.

144 .

145 .

Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. odată cu deplasarea 146 . formată din bine şi rău. de-a lungul a multor incarnări. programe. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei.4. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe.22. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. una pozitivă şi alta negativă. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. creaŃia universului s-a făcut în etape. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. după nişte cicluri prestabilite. a întregului. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. din conştiinŃa totală a Creatorului. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. după principul fractalilor. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. date de respiraŃia divină a soarelui central. La sfârşitul ciclului. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Pe măsura maturizării lor. inteligente. la noi subsisteme.

le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). în care sufletele trebuie să înveŃe. unde oamenii sunt actorii. fiinŃe inteligente superioare nouă. stabilindu-se în centrul planetei. pentru a evolua mai departe. Această scenă. creatorii universului. o şcoală. 4.planetei gazdă prin univers. în urma exploziei atomice. fraŃi din spaŃiul cosmic. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. ca dealtfel orice altă planetă. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. bine camuflaŃi. ce fuseseră eliberate. Aceste trupuri superluminoase. sufletele s-au încarnat. ca fiind o scenă cosmică. Ele 147 . lecŃia iubirii necondiŃionate. necesare reîncarnării sufletelor.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. au venit pe Pământ. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. capabile de a se încarna în timpuri diferite. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. aflată între Jupiter şi Marte. are în spatele cortinei regizori. humanoizi compleŃi. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. care cunoscând regulile jocului universal.

de-a lungul a mii de încarnări. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. încât sufletele din Mellona. aflaŃi la suprafaŃă. grădina Edenului. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. până când au devenit fiinŃe umane complete. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. pentru a produce o umanitate universală. cei nemuritori. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. pentru această geneză biologică. care prin 148 . au căpătat trupuri adecvate. Au creat oameni. fraŃii din spaŃiu. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. Până atunci. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. La început. având trupuri eterice. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. în interiorul Pământului. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. au construit oraşe subterane. după chipul şi asemănarea lor. în care spiritele se incarnau. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. pentru a atinge completarea. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. au venit voluntari pe Pământ. Au creat Agartha. Totul a mers conform planului. Din acel moment au existat două feluri de oameni.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. De aceea. FraŃii Luminii. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare.

puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. decăzând pe scara evoluŃiei. pe drumul ei spre maturizare. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. sufletele lor făcând o alegere voluntară. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. IniŃial. S-au creat civilizaŃii. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. ToŃi profeŃii. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. masterau puterea de a vindeca. 149 . care s-au dezvoltat şi au apus. Gardienii EvoluŃiei. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. din corpul fizic. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. prin cele cinci simŃuri. mult mai mari decât muritorii de rând. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate.încarnări succesive. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului.

Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. Nu cunoşteau munca. pe un continent în Oceanul Atlantic. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. Rasa umană din acea vreme. Nu existau proprietăŃi. explorau spaŃiul cosmic. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. Ştiau că aveau puteri adormite. De aceea. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. spirituale. materiale. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. şi a celei exterioare. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. Rezultatul a fost iluminarea totală. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. biologică.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. trăiau în belşug. iar bolile erau în totalitate vindecabile. a existat o civilizaŃie. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii.4. iar ei celulele. împărŃind toate bogăŃiile. talentele şi aptitudinile erau încurajate. ÎnŃelegerea lumii interioare. că ea este trupul. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. nici egocentrism. nu erau bogaŃi şi săraci. se realiza prin iniŃieri în temple. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. denumit Atlantida.

Au studiat gravitaŃia. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. nu în texte scrise. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. într-un limbaj universal. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. generând şi întărind ego-ul. ştiind ce se va întâmpla. aşezate în punctele energetice ale planetei. utilizând cristale foarte puternice. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. trecând prin Epoca Întunericului. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. ce va putea fi descifrat de oameni. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. Masterii ÎnŃelepciunii. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. ci codate matematic. Extratereştrii au părăsit planeta. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. în însăşi construcŃia lor geometrică. Au cercetat electrogravitaŃia. la sfârşitul Epocii Întunericului. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . în catastrofe naturale. pentru a controla structura materiei. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. AlŃii s-au retras în centrul planetei.

una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). limbile şi tradiŃiile s-au divizat. au apărut conducătorii şi elita. naŃiile s-au răspândit. Însă. una exoterică. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. separaŃie şi individualism. în căutarea sunetului primordial. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. 4. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. luptă ce a continuat până în zilele noastre. pentru ei. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. au fost duse în 152 . Gruparea cea nouă. fiind neştiutori. ce a stat la originea formării universului. care au început o milenară luptă pentru putere. în multiple încarnări. se închinau la ei şi îi serveau. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). un grup de studenŃi. cunoştiinŃele.4 Epoca Întunericului După catastrofă. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. pentru cei mulŃi. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. totul a progresat în polaritate. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. spiritul lor a decăzut tot mai mult.comunicarea cu lumile superioare. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. CeilalŃi. FrăŃia Întunericului.

Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. S-a jucat jocul. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. în frăŃia Dragonului Roşu. de la ConfederaŃia Galactică. cu misiuni secrete. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. 153 . în est. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. Purtătorii luminii. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. ajutând trecerea la Epoca de Aur. altele în Tibet şi în India. Din timp în timp. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. necesar evoluŃiei umanităŃii.Egipt. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. “când două părŃi se luptă. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. au introdus un program secret de educaŃie. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. între cele două polarităŃi.

ci doar un observator. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. ci doar un plan grandios. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. religiile. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. erau iniŃiaŃi. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. Agartha este un oraş eteric. s-au retras înainte de dezastru. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. care nu eşuează niciodată. sistemele sociale. Toate regimurile politice. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. prin introducerea noii ordini mondiale. a masculinului. s-au materializat din când în când. periodic.Contele de Saint Germain. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. Agartha a reprezentat polul Alfa. al lumii materiale. IluminaŃii. de exemplu. subpământean. latura spiritului. apare în istorie câteva secole de-a rândul. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. ceea ce este de-a dreptul imposibil. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. A fost impusă influenŃa Soarelui. până când oamenii vor deveni 154 . prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. alŃii ca emisari. unii ca masteri încarnaŃi. Ce s-a întâmplat cu Agartha. ca o forŃă de balansare. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. au avut acelaşi obiectiv. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. pentru a nu se crea un întuneric total. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. Nimic.

denumit avatarul Ascensiunii. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. evreii au înflorit. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. a manifestat iubirea necondiŃionată. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. În final. pentru a pune fundaŃia omului zeu. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. aceştia înflorind. temple. de la Potop la Abraham şi Moise. El va introduce noua eră a Vărsătorului. Isus. dându-le cunoştiinŃe. Noul avatar este un grup complex de suflete. din umbră. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. Fiecare eră a avut un rol. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. a omului complex.capabili de a le lua din interiorul lor. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. Astfel a apărut Kabbala. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . Ultimul avatar. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. Pe vremea Vechiului Testament. oraşe şi civilizaŃii. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. 4. cu rolul de a răspândi mesajul. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele.

Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. nimeni nu este total negativ. practic. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. religiile. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. EvoluŃia omului este 156 . de la Atlantida la Egipt. Masonii şi IluminaŃii. jumătate animal. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. Australia. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. Toate forŃele conducătoare. înŃelegere. America. ci de a deprograma structura ego-ului. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. sau societatea. lucrând mână în mână cu Creatorul. Totul este doar o experienŃă. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. căci practic erau jumătate om. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. adusă de Isus. sistemele statale. prin mijlocirea extratereştrilor. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. au construit temple şi au furnizat bani. ci ghizii ei. Roma şi toate culturile Europene. încet. la Greci.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. pentru a-l educa pe om. În timpul misiunii sale. astăzi.

Puterea lor ajunsese atât de mare. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. De-a lungul timpului. Apostolul Petru. construind castele şi introducând sistemul monetar. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. ele erau dinadins distorsionate. a cerut să fie spânzurat de picioare. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. iar documentele autentice arse. a falsificat scripturile originale. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. au căpătat averi. au încercat să afle adevărul. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. încât îi înfruntau chiar 157 . cuvintele sale au fost interpretate greşit. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. urmând strict cuvinte moarte. văzând aceasta. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. După moartea lui Isus. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. Multe alte frăŃii însă. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. datorită necunoaşterii. sau falsificate. pentru a simboliza confuzia creată. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. care era de partea romanilor. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate.asemenea aurului.

el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. în trecut. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. înfiinŃând Noul Ordin Templier. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. Ca urmare. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. cu părul blond şi ochi albaştri. profeŃită de Isus. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. cum ar fi Bhagavad Gita. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. 4. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. El a studiat vechile scrieri indiene. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). locul de naştere a lui Adolf Hitler. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. a părăsit vechiul ordin. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. descendentă directă a zeilor din Atlantida. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. pe nume Lanz Von Liebenfels. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor.şi pe regi. despre cum. un călugăr din Viena.

dincolo de munŃi. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. din umbră. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. Prin folosirea drogurilor. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. făcea mare propagandă acestor idei. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. de o mie de ani. comunism. care spuneau că. după cum povesteau textele hinduiste. datorită faptului că tatăl său. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. până când omenirea se va sătura de războaie. în care cele două frăŃii se 159 . Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. o bătea pe mama sa. colaborator la revista ocultă Osara. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. fiind alcoolic. Hitler a devenit medium. IluminaŃii. după care Isus va reveni pe Pământ. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. indiferent că este vorba de regat. Dietrich Ecart.zei originari din Atalantida. sau cataclism. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei.

160 . în schimbul oferirii de material biologic de studiu. antigravitaŃională. Printre altele. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. din rândul prizonierilor. de practicarea magiei negre. în preajma polului sud şi găsind-o.acuzau din nou reciproc. de fapt. De asemenea. Hitler. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin.

în locul care este cel 161 . mai întâi. după care. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. pentru alŃii Eliberarea.7 Epoca de Aur Şi astfel. la nivelul următor. după culoarea părului. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. rasa umană a ajuns în fine. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. la maturitate.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. unde a trăit ascuns. el a reuşit să fugă. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. 4. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. în Argentina. cea exterioară o va urma. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. după mii şi mii de ani de încarnări. pentru unii va fi Apocalipsa. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. sau a ochilor. o rasă nu poate fi superioară alteia. Ciclul cosmic al întunericului. împreună cu soŃia sa. ci prin modificarea lumii interioare. până în anul 1987. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe.

corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. să-şi înceteze activitatea. Ei s-au adunat în locuri specifice. la ora 11:11 a.. împreună cu arhanghelul Mihai. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a.m. după somnul de milenii realizând că universul este viu. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. reŃeaua magnetică a Pământului. Pe data de 11 ianuarie 1991. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. telepatic şi prin chanelling. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. Au făcut un plan. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. pentru a se încarna pe Pământ. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. activând porŃile către ascensiune. Periodic s-au trimis informaŃii. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. Foarte mulŃi oameni se trezesc. 162 .mai potrivit pentru el. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. în centrii energetici ai planetei. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. În deplasarea sa prin galaxie. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni.

se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. teleportarea. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. a fost pe cât posibil muşamalizată. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. oamenii intrând în grădina Edenului.misiunea lor fiind îndeplinită. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. În final. De aceea orice întâlnire de gradul trei. iar negativul va dispare pentru totdeauna. de care aveau nevoie. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . pentru antrenamente şi instruire. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. călătoria în timp. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. dar Ńinute departe de cei mulŃi. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. în schimbul materialului genetic. contrazicând părerile oficiale. porŃile stelare. toate tainele fizicii universale (energia liberă. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. în Aria 51. Practic. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ.

politică.adevărurile vieŃii. nu numai în persoanele alese. căci fiecare va deveni propriul său master. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. Orice structură socială. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. religioasă. se va restructura. vremea masterilor se va încheia. sau va dispare. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. 164 . Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. ca o expresie desăvârşită a Divinului.

165 .

a levita. avea percepŃie extrasenzorială. Antrenamentul Spiritual. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. manipula materia. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. mişca obiecte fără atingerea fizică. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. Omul actual. Nu înseamnă că 166 . Această evoluŃie. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. deşi este asigurată. Deci spirit. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. adică un superhumanoid. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. mai pe înŃelesul clasic. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. oricum nu vei fi de acord cu el. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. poate avea loc mai repede sau mai încet. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. a călători în timp şi spaŃiu. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. capabil de: a trăi nelimitat.5. ci foarte reale. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi.

va trece în Dimensiunea a 4 a. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. ce a fost creată dinadins. pentru a pune bazele Epocii de Aur. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. eşti pe calea cea bună. ci doar interpretări mentale. Tu ai fost. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. conform ciclului cosmic. Miza jocului este foarte mare. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. în care te zbaŃi acum. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. de forŃe superioare omului. de către Unicul Creator. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. poŃi doar să o uiŃi. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. la stadiul de adevăraŃi 167 . programat cu precizie matematică. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. să învăŃăm şi să evoluăm. Dacă însă. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie.este rău. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. vor ascende pe Noul Pământ.

prezentate în această carte. cum este şi trupul nostru. pipăit. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. asemănător cu cele din starea de veghe. sau Creator. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. văz. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. miros şi gust. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. auz. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. asemenea curgerii unui fluid. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. care crează realităŃi fizice. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. o inteligenŃă supremă. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. este nu numai neadevărat. toate organismele sunt vii. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. 5. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. este o conştiinŃă.humanoizi. De aceea. Nimic nu este stabil. materiale. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. Toate corpurile cereşti. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre.

neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. la nivelul minŃii logice. Trupul fizic. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. de mişcare. Omul este un complex format din minte. Aceste trupuri. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. din alte tărâmuri de existenŃă. prin intermediul glandei pineale. în cea mai mare parte a timpului. Trăim. de această dată direct. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. după un lung şi greu antrenament. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. în funcŃie de 169 . dar nu este aşa. altor entităŃi. este voinŃa. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. precum şi a aştrilor. reprezintă adevărul absolut. care este asemenea unei porŃi stelare. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. formează aura. în general. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). Ele sunt dispuse în straturi. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. mai puŃin dense. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. pe care îl vedem. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. instinctiv şi sexual. emoŃional. Singura forŃă pe care o avem.electromagnetice vin. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi.

capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. pur energetice. Zeci de 170 . ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. alcătuită din carne şi oase.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. ceea ce este bine. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. 5. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. fără un trup fizic. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă.nivelul spiritual al fiecăruia. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. decât o maşinărie materială. bazată pe toate programările anterioare. pe care îl formează. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. memoriile anterioare sunt şterse. ConştiinŃele superioare. Deci mai degrabă. din acest ocean de conştiinŃe. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. pe de altă parte însă. Singura problemă este că odată cu încarnarea. ceea ce este fals. cu infinitul. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. controlează şi dirijează. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). având diferite densităŃi. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist.

ne dau tot felul de impulsuri. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. exterioare nouă. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. Atâta este puterea a de concentrare a omului. de a ne calma iureşul gândurilor. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . de exemplu. sau de mare pericol. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. Un alt exerciŃiu ar fi ca. pentru a participa la experienŃă. în a vedea cine suntem cu adevărat. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. bucurie. de exemplu. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. Ele sunt asemenea prădătorilor. De aceea primul pas în a realiza aceasta. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. aşa cum bate vântul. tot cu ochii pe ceas. este de a ne opri din ceea ce facem. sufletul. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. bazate pe frică şi negativitate. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. se trezeşte din adormirea sa. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri.entităŃi inteligente.

Apoi luaŃi de exemplu. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. văzându-i toate detaliile. etc. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. Aceasta este informaŃia pură. o anumită imagine. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. de exemplu un pix. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. cu ochiul minŃii. din ce material este alcătuit. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. sau o canapea. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. care a fost procesul lui de fabricaŃie.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. interioară. 172 . ca şi când vă uitaŃi la televizor. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. să zicem o floare. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. să vă apropiaŃi de ea. venită din eter. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. ce formă şi ce culoare are. pe care o percepeŃi cu ochii. există şi o alta. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. ContemplaŃi un obiect. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. în afara lumii exterioare. Uitându-vă fix la el.

alŃii numai ascultând muzică. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. sau o roată cu spiŃe colorate. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. fie în poziŃia de lotus. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. să vă aşezaŃi repede. Metodele sunt foarte variate. sute de şcoli dau diverse tehnici. dacă ameŃiŃi. Stând în picioare. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Este bine să fiŃi în faŃa patului. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. După 2-3 173 . Acest exerciŃiu. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. în sens invers acelor de ceasornic. nu numai să opriŃi mintea. oriunde v-aŃi afla. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. deşi dă o ameŃeală uşoară.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. merg cel mai bine. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. sunteŃi în control. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. pentru ca. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. care vi se potriveşte. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. putând încetini undele creierului în maximum două minute. care spun ele.

abdomen. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. şi acestea trebuiesc relaxate. stând relaxaŃi la soare. lăsaŃi-le să curgă. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. cu divinul. de la creştetul capului coborând pe gât. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. de visare conştientă. ca şi când aŃi dormit câteva ore. inima. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. cu timpul însă. asemenea celei de înainte de a adormi. picioare. bazin. o intensitate greu de imaginat. piept. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. pentru a vă adânci în relaxare. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. Când o doriŃi. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. căci sunt multe de făcut în această stare. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. Starea aceasta este denumită starea alfa. apoi deschideŃi ochii. Nu omiteŃi organele interne vitale. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. Încet. cu sufletul. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. încet. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. mâini. De multe ori vă pot apărea imagini. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. revenind înapoi în lumea fizică.respiraŃii adânci. umeri. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. încet. gândurile fiind cu mult 174 . ficatul şi rinichii. începeŃi relaxarea trupului. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. spate. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. încet. vă va cuprinde. nu vă opuneŃi. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă.

veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. Deci caută prieteni. este o eliberare. Iar 175 . cu orice preŃ. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Oricum un lucru este sigur. de meditaŃie.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. crezând că normalul e să fii ca ei. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. cu mult mai grandios şi mai liber. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. de bine ce ai început să scoŃi capul. cu mult mai presus de acestea. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. care sunt şi ei pe acest drum. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. nimeni nu te va crede. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. MulŃi vor spune că nu eşti normal. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. ci o inteligenŃă superioară. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. Frica de moarte va dispare. Însă fii pregătit. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. odată ce aŃi înŃeles aceasta. când are loc o trezire în masă a sufletelor. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. Acest tip de exerciŃiu.încetinite.

sau conştiinŃa.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. totul este mecanic. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . societatea. de mişcare. emoŃional. mişcările. este distorsionat şi fals. Vezi cum vorbele. din alte lumi. este asemenea unei puşcării. Aşa cum am mai spus mintea. tot ce spun religiile. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. oricând dorim. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. de când ai deschis ochii. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. cultura. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. Fii deci ca un luptător. secându-te de energie. Însă nu uita. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. ca un mecanism. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. divinul este în interiorul tău. filozofiile. ştiinŃa oficială. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. ToŃi avem ghizi spirituali. toŃi avem un Sine Superior. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. Ei sunt acolo pentru noi. instinctiv şi sexual. acŃiunile. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. aşa zişii centri şi anume: logic.

cum ar fi. El este situat. realizarea unei impresii. să zicem învăŃarea scrisului. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. supărare. frică. De asemenea. este mai întâi însuşită de centrul logic. secreŃia glandelor. afirmaŃia. funcŃionarea organelor interne. şamd. Toate funcŃiile de gândire. în zona pieptului.mecanism care analizează şi judecă. vorbirea. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. până la conducerea automobilului. Orice mişcare nouă. a jocurilor sportive. îşi au originea aici. Dacă ar fi aşa. de toate reflexele interioare. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. memoria gustului. bucurie. digestia. asimilaŃia. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. circulaŃia sângelui. formarea de reprezentări şi concepte. Pe de altă parte. uimire. imaginaŃia. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. negaŃia. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. 177 . ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. comparaŃia. centrul emoŃional se află în zona şalelor. respiraŃia. care odată programată este transferată la cel de mişcare. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului.

meşteşugăreşti. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. animalic. sau ticuri. prin memorii. emoŃională şi intelectuală. entuziasm intelectual. un alt centru poate să-i ia locul. De exemplu. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. strănutul. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. sau asociaŃii. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. una pozitivă şi alta negativă. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. căscatul. de a descoperi. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. sport.memoria mirosului. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. pasiuni. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. râsul. 178 . dans. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. dacă apare un dezechilibru. simŃ estetic. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. deşi există aceşti centri specializaŃi. Din considerente de supravieŃuire. memoria durerii. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată.

care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. să devii practic jumătate bărbat. la nivelul centrului intelectual. fără suflet. intelectual şi emoŃional. adică să balansăm cei doi centri. ConsecinŃa acestui lucru este că. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. de la caz la caz existând variaŃiuni. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. După controlul gândurilor. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. EmoŃiile se abat în general. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. ca un trăsnet asupra noastră.De exemplu. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. De fapt. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. de aceea 179 . Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. că fie bărbat fie femeie. Problema este însă. Desigur aceasta este adevărat în general. în cea mai mare parte. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile.

meditaŃie. Vorbitul. iar vorbitul prea mult. duce la un consum de energie. poŃi trece la etapa de control. emoŃiile şi mişcările în totalitate. când eşti stăpânit de frică. nimic şi nimeni nu te poate salva. ieşitul la o plimbare. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. îŃi pierzi conştiinŃa. în general. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. eşti pierdut total. încet vei progresa. exerciŃii de respiraŃie. ascultarea de muzică. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. gândurile. persoană. însă savurează orice victorie şi încet. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. eşti prins într-o activitate. necontrolat.trebuie să ne luptăm cu ele. Identificarea este foarte dăunătoare. situaŃie. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. sau activitate. duce la pierderea conştiinŃei. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . Observă că atunci când eşti prea surescitat.

emoŃii.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. încearcă doar să îŃi ia energie. calmi. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. pentru că nu ştiu. 5. oricât ar fie ele de avansate. veseli. Nu uita că trăim într-un univers prădător. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. Este de preferat.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. care încearcă să definească imagini. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală.stare de bine. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. iubitori. ExperienŃa este cea care dă adevărul. sunete. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. care îşi apără pielea în permanenŃă. negativişti. Caută grupuri de oameni pozitivi. că nu ştiu ce fac. sau violenŃi. între care energia circulă liber şi se amplifică. deschişi. Cuvintele sunt doar simboluri. debarasarea 181 . Observă cum mai toŃi oamenii. deoarece e mai uşor. sau trăiri. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. când acesta face o boroboaŃă. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. de vibraŃie şi energie înaltă.

trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. De unul singur îŃi va fi foarte greu. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. Trupul uman are nevoie de mişcare. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. preluată din rezervorul general. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. sedentarism. O şcoală. sau un grup sunt de preferat. scoate din memorie. ticuri. luată în sens invers. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. ExerciŃiile fizice. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. de la cele mai noi evenimente. apoi pe măsura antrenamentului. care este de-a dreptul imens. alimentaŃia deficitară. Observă cum la început oboseşti uşor. obiceiuri mecanice. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. capacitatea de efort creşte. Începe. mai ales cele de forŃă. apare un aflux de energie. apărând o plăcere a mişcării.de vicii. Supraefortul este cel mai important. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. nu numai fizică dar şi mentală. Aceasta nu este uşor desigur. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. vorbitul prea mult. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. toate persoanele şi evenimentele.

o transformare. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. Tu eşti singurul tău judecător. sau vătămat. ele au scopul lor în evoluŃie. nu există decât experienŃa. 183 . Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli.făcut. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. un nou început. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. este din cauză că nu ştiu. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). Şi dacă cea mai mare frică este să mori. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. Totul este doar în mintea ta. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. se întâmplă obligatoriu. Important nu este ce ai făcut. e doar un prag. Tu şi experienŃa ta. oricât ar fi ea de dură. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. Deci nu ai fi putut să eviŃi. nu îŃi vei înceta existenŃa.

încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. ajută-l cu ceea ce are nevoie. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. în lumină şi întuneric. iar viaŃa ta este perfectă. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. Foloseşte-l la maximum. despre nimic. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. suntem un fir de praf într-un univers infinit. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. fii brav. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. chiar dacă-Ńi este greu. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. sau handicapaŃii de pe planetă. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Nu te văita la nimeni. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. de fapt ai foarte puŃin timp. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. Nu avem nici o importanŃă. Nu îŃi este de nici un ajutor. ToŃi şi toate sunt perfecte. fără cea a întunericului. în bine şi rău. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. sau în trecut. Nu ai o eternitate aici. pe această planetă. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. Nu poate fi experienŃă a luminii. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. Abia eşti conştient de al tău.

Priveşte totul detaşat. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Vezi tabloul general al creaŃiei. nu judeca pe nimeni. sau un vis. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. nu te implica prea mult emoŃional. Stai cât mai mult în bucurie. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. Fă din orice activitate o meditaŃie. ca pe un film. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Puterea omului este incalculabilă. Alege deci conştient. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. în orice eveniment. nimic nu este serios. sau situaŃie. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. în veselie. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană.pentru nimeni şi nimic. Fiecare clipă este de aur. asemenea unui copil. grandoarea şi măreŃia lui. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă.

după care urcă pe şira spinării.diferite. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. Culoarea asociată este roşu. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . Nevoile ei sunt instinctuale. prin eliberarea de hormoni. prin picioare. din spectrul luminii. pentru a balansa sistemul endocrin. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. de supravieŃuire. hrană şi adăpost. precum şi o glandă endocrină. Ea conduce energia pământului în sus.

aquamarină. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. rubin. voinŃa. care stă adormită. carnelian. Cristale utilizate: safir. senzaŃii şi mişcare. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . citrină. Cristale utilizate: peridot. Chakra Gâtului este situată la gât. Cristale utilizate: jasper roşu. reprezentând limbajul. nu domina. Cristale utilizate: topaz. cum ar fi cea a sunetului. garnet roşu. Culoarea asociată este albastru. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. aşteptând să fie trezită. dorinŃe. ego-ul şi unitatea. opal. cuarŃ roz. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. pentru a se ridica spre cap. Culoarea asociată este verde. carnelian. turmalină galbenă. să avem un simŃământ de pace. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului.energia evoluŃiei conştiinŃei. Culoarea asociată este galben. Ne dă energie. calcită. spontaneitate şi puterea de a accepta. Ne permite să iubim intens. Ea ne dă puterea personală. rodonită. safir albastru. să simŃim compasiune. topaz roz. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. emerald.

lapis iazuli. Cristale utilizate: topaz albastru. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. în evoluŃia noastră actuală. înŃelepciune. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. Cristale utilizate: moldavită. înŃelegere. Dă conştiinŃa pură.ceilalŃi şi să fim buni oratori. este multidimensională. ametist. Culoarea asociată este violet. Este legată de actul vederii spirituale. Ne conectează cu cosmosul. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. turcoaz. conexie spirituală şi extaz. Cristale utilizate: celestită. Cristale utilizate: diamant. sugilită. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. holografică şi situată în afara timpului. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Aceşti centri energetici. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Culoarea asociată este indigo. situată deasupra cm. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. Ne aduce informaŃie. cea care le controlează pe toate celelalte. safir albastru. selenită. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. rotindu-se cu o viteză foarte 188 .

În meditaŃie. sunt de o mare sensibilitate. Simptomele fizice includ dureri de picioare. Perfectul echilibru dintre minte.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. în gândirea şi comportamentul nostru. sau acŃiune. sentiment. ne simŃim victime. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. de Unicul Creator. până ajunge la 189 . Un exerciŃiu foarte uşor. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. sau cap. precum şi dezvoltarea voinŃei. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. prin fiecare chakră. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. începând cu cea a rădăcinii. La cea de a cincea înŃelepciunea. La cea de a treia. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. pe rând. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. spate. sau suntem egoişti. ele încep să se cristalizeze. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. fugim de realitatea fizică. Când sunt nebalansate.

etc Reflexologia. YAM. de activare şi balansare a chakrelor. RAM. nu au puterea. OM Concentrarea asupra yantrelor. foloseşte punctele din palme şi tălpi. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. HAM. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. deşi sunt foarte importante. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. 190 . sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. corespunzătoare chakrelor.cea a coroanei. cafelei. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. 5. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. prin masarea acestora. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. VAM. cu care se masează locurile de pe corp. alcoolului.

Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. după o perioadă relativ scurtă. Printre cele mai puternice cristale sunt. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. în mijlocul naturii. Observă pe fiecare. În trecut. iniŃierea spirituală era făcută în temple. aglomerate. diferite de cea a aurei proprii. moldavita. cum te simŃi. Iată câteva recomandări. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. ce efect are asupra ta. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. de a ne deschide spiritual. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. aşa zisele vortexe.singure. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. Orice cristal este uşor de simŃit. dacă este relaxată. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. având o gamă largă de frecvenŃe. pe malul mării. asistată de către masteri. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. calcita. Practic. cum îŃi este mintea. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. Caută locuri liniştite. sau în locuri sacre. a aerului şi a apei. ce respectă principiile geometriei sacre. situate în centrii energetici ai planetei. turcoazul şi lapis iazuli. Lucrând cu ele. la început. de meditaŃie. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. Aici energia este deosebit de puternică. Acestea sunt construcŃii megalitice. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. în oraşele mari. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . totul este energie. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. sau surescitată. Ca o regulă generală.

nivelul de amplificare diferă. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală.capabile de a face să curgă energia. din Egipt. capabilă de a amplifica energia. la alŃii cât şi la diferite obiecte. minte. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. Kanite. Aur. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . plasticul. Jasper. Nu este greu. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Labradorite Balans.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. Ca material se poate utiliza lemnul. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. Într-o încăpere cu lumină difuză. cuprul. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. Lepidolită Concentrare: Fluorite. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. sau aluminiul.

După terminarea şedinŃei. Anumite substanŃe psihedelice. De asemenea. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. Pentru că. sau albastru. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ.alb. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. te poate hipnotiza. în care mintea îŃi este total oprită. sau chiar un prieten mai iniŃiat. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. cu acordul tău bineînŃeles. ca şi când dormi. Acesta poate fi contactat. inducându-Ńi o stare de relaxare. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. cum ar fi. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. de exemplu. În această stare. el poate comunica prin tine. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. a unui obiect roşu. Fiecare persoană are un Sine Superior. mult mai profundă decât meditaŃia. însă eşti conştient. cu alte entităŃi inteligente. iar 193 . un instructor. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. pentru a o asista. obŃinute din plante. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. întrun scop prestabilit. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa.

pe planetă au fost însămânŃate. deoarece. nu tot timpul. doar de câteva ori în viaŃă. vei începe să visezi conştient. a matricei.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. nu sunt recomandabile. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. de către Creator. etc. ci doar la început. nu le folosi. în scop de amuzament. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. nefiind naturale. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. care te Ńine prizonier. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. mai înalte. Aşa zisele droguri sintetice. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. asemenea unui robot. 194 . şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. tranchilizantele. la petreceri. morfină. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. marihuana. Ele trebuiesc folosite. Sigur. Plantele practic. sute de astfel de plante. anumite ciuperci. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. Închizând ochii. cum fac mulŃi. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. cocaină. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. percepŃia ta se limitează. DMT-ul. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. la dependenŃă. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. cum se deplasează pe un grafic.

Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. Cu timpul meditaŃia. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. de a stabili contacte cu Sinele Superior. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . a auzi voci. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. notează-le dacă este necesar. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. chiar dacă nu o vezi. În această stare. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. fiori prin corp. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. depărtează-le. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. toată experienŃa este doar imaginaŃie. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. apropie-le. în lateral. fără a adormi. care pot fi de o intensitate foarte mare. a urechilor. ca de transă. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. simte această energie. łine palmele faŃă în faŃă. de a vedea imagini. Aceşti fiori. sau pe şira spinării. după o vreme te vei simŃi. sunt deosebit de benefici. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri.

tău. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. eşti o fiinŃă divină. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. 196 . forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. esenŃa Creatorului. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. puterea ta este infinită. Şi nu uita. ci doar un ocean infinit de energie conştientă.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

mentale şi emoŃionale. sau un sentiment de inutilitate. în anul 1988. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Datorită scăderii densităŃii celulelor. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. în paralel cu schimbările fizice. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. pot apare dureri. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. prin trezirea spirituală obişnuită. Între etape există perioade de gol. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. care pot da stări de depresie. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. cauzate de moartea egou-lui. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus.proces se desfăşoară în etape. precum şi a vibraŃiei planetei. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. spiritul are un nivel mai ridicat. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele.

Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. ci se arde. având ca efect îngrăşarea. Clarviziunea practic va lua locul 203 . trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. La nivelul al nouălea. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. Ele se manifestă ca Ńiuituri. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. înotul. ducând la dereglări metabolice. La începutul nivelului al zecelea. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. etc). care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. distrugând receptorii de insulină din celule. Aceste mesaje. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. Este începutul trezirii spirituale.chiar şi apariŃia diareei. ce intră în el. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. alergarea. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. sau bâzâieli în cap.

devenind mai luminos. reprezintă ascensiunea. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. AbilităŃile spirituale continuă să crească. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. În fine nivelul al doisprezecelea. tu fiind tot aici. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. dar un altul. 204 . Ele sunt printre noi. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. extazul. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. cu misiunea de a ajuta procesul. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. cum ar fi de exemplu. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. uniunea cu Creatorul Universal. care se întâmplă într-o clipă. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. Este de fapt un proces foarte simplu.

atât în starea de veghe. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. Acestea de obicei. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. taifunuri. secete. Aceste fiinŃe extraterestre. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii.). nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. dacă există cu adevărat. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . care este nevoită să reacŃioneze. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. etc. de către forŃele întunericului. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. la nivel personal. Deci. cât şi în vis. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Ei practic.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. prin contacte cu diverse persoane. lucrează în plan telepatic. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. Răspunsul este foarte simplu. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. aceasta făcându-se. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. ar însemna o impunere. cutremure. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. mai evoluate. în general.

Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . Să credem în proces. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). în puterea Creatorului. Deci este timpul să ne bucurăm. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. nu să ne speriem. este acum. Energia crescândă. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. care are loc dinspre interior spre exterior. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. astăzi în viaŃa fiecăruia. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. De aceea. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. este vorba de o revoluŃie paşnică. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. care va intra în trupurile noastre. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. iar pe de alta. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. ieşind de sub capcana iluziei. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. spirituală.

Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. indiferent unde se află.. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. este să dorim să ne schimbăm. etc. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. Tot ce avem de făcut. aşa cum spunea Isus. sau unii. veseliei şi ajutorului reciproc. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. în care moartea va dispare.ajutorul minŃii).. 207 . compasiunii. nu separată că acum. sau unde vor ajunge. în dragoste şi pace. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. puterea de vindecare spontană. căci într-un fel sau altul. chiar direct într-a 5 a. în care vom trăi ca o familie. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. putând fi modelat după plac. sau vom sări într-a 4 a. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. telepatia. Nu sună frumos? Aceasta va fi. călătoria în timp. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. ca în filmul Stargate. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. pe care de atâta timp am uitat-o. adevăratul Paradis. Suntem o generaŃie norocoasă. în armonie cu noua planetă. capacitatea de a transforma şi crea materie.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. 212 . Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc.

H. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E.Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. Brenilly. J.

Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 . Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.

NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt. Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.

uk depalma.pair.com geometrycode.html greatdreams.com goldmanmethod.nl crystalinks.com/munck.co.com trufax.com digg. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com singtech.com lauralee.org centerpointe.com learningmeditation.com soulsofdistortion.com orbit.com gyro-scope.com amasci.com 216 .com universeofpower.com silvaultramindsystems.com/sg/index.ca enterprisemission.shtml goldennumber.com hemi-sync.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com servtech.org philosophy.org keelynet.net 21stcenturysciencetech.com cycle-trader.com/freenrg/tors cseti.org newciv.

htm hado.ex.net hypnosis.lightworker.net divinecosmos.org/mckenna.com livingcosmos.ac.net projectavalon.html primarypeception.com ourhollowearth.com lightworkers.com athenapolis.uk tmgnow.com cropcircleconnector.com 217 .com nealedonaldwalsch.tripod.com deoxy.com superstringtheory.com/Grebennikov/index.org projectcamelot.com newton.com antigravitypower.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful