P. 1
Grile Anatomie UMf Iasi 2009

Grile Anatomie UMf Iasi 2009

5.0

|Views: 4,371|Likes:
Published by Sergiu Sergiulica

More info:

Published by: Sergiu Sergiulica on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

"

I

(1fiATOMI(1
$1

~!

:\r

FIZIOLOGI(1 OMULUI
COLEGERE DE TESTE PENTRO ADMITERE
EDITIE VAMBlIA PENTRL' , CONCURSULDE AD~lITERE 2009

(.HEORGHE PETRESCU iMIRCEA ZAMFI@ DOINA LUCIA FRANCU MIHAl DINU SCUTARIU

CORNELIU NEAMTU SIMONA MIHAELA SLATINEANU DUMITRU pADURARU ANA STRATONE

ANATOMIA~I FIZIOLOGIA OMULUI
CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITERE Editia a IV-a revizuiui ~iaddugiui

IWITURA "GR. T. POPA", U.M.F. IA$I

Descrierea CIP a Bibliotecii Natiunale a Romaulcl PETRESCU, GHEORGHE Anatomia si fizioiogia ornului. Culegcre de teste pcntru admitcrc I Gheorghe Petrescu, Corneliu Neamtu, Mircca Zamfilj, Simona Mihaela Slatineanu, Doina Lueia Francu, Dumitru Paduraru, Mihai Dinu Scutariu, Ana Stratone.. -- Iasi: Editura Gr. T. Popa, 2008 ISBN 978-973-7682-46-8 1. Petrescu, Gheorghe Il. Neam(u, Comeliu Ill. gamfir, Mirec~

INTRODUCERE
in acest volum sunt cuprinse intrebarile - test din tematica pentru .-"/I£'lIr.",1de admitere dill sesiunea 2009, la proba de concurs BJOLOGIE 1. }lJllllllalele~colare de referintii, valabile pentru concursul de «dmitere in iJ,,,iiliimautu/ superior - 2009, sunt manualele alternative «vizate de !H.E.C., dupii cum all studiat absolventii de liceu promotia 2009. Culegerea coniine teste elaborate ill acord ell programa scolard de ttiologie 1, clam a XI-a. Tip de test" - complement simplu La fiecare intrebare se alege eel mai bun riispuns dill 5 variante prop use.

Univcrsitatea

de Medicine nr. I G

si Fannacie

Ia-$i

Str. Universitat.i

Toun- drCpl//ri/t' !<'I.~'i Nici
IIIII/m',

aSHjlu'/

({('CSIC! lncr/ni
l'O/1I11f

ulHlr{ill

lIlI/u/"l/ilii ('U/)jll/If
'rl', .\'(/1/

,~j

",'rlillirii

,,('/".
I)I'{"
'(/

TPopa" nici lin din

() IJ/{r/c'

dill
.\/I{{

OC/',\/
/}/{'(

uu I}()(J/('
(II/!J!

/1

'/"{III,V!I!isd

('//'c'/I'lllIh'

'of/it',

in. -tnsrv

-(JI"!

/11/'1/

I"~'/'11/isflllh

scrisd

//(/I1I'(/IIIIIi/rilol'

.\'1111a ,'r/illfl'ii

1111.11111. 1111111

11111,11
I'

Iii 1 l!ll

11'1.1

II 11111111 '11illl

I

11,1(11,1, 11111,\1

r\h 01111111 'I,
''I"

It

11111,1, 1111 'II

I,

"c 11

1'.I'llp'I" lusi,
_

111\11111

11111101

I'I~II'\._'_'I_I_X"_O

151 .LSTlA:)l I~I'~I'lRl\ '... 101 118 134 :.'\ NGELE '.....I'-...I'-...... . . 74 .. I\1USCULAR ABSORBTIA ....IEMUL '..TEMUL I \CRI'TIA TIA CIRCULATOR RDNALA ENDOCRINE.15 29 . (01 ilNDELE '....PRODlJCEREA .... II':MUL NERVOS \ N. 169 ...>ILIMF A (Mediul ... . OSOS .. ..CUPRINS ( I'IIILA. 60 .Ie... . . ..187 MI'.\ LlD\ TO RII ..1 .... intern) .TABOLISMUL RI'. . .....Ie...TEMUL I ll( . .43 .. . TESUTCRI. .... .............. .. 86 .

mitocondrii presinapticc chimic poatc fi sarcoplasma fibrci musculare a axonului ~i cu mediator postsinaptica Care din urmatoarele xiuaptlca? A. fibra musculara Iibrelor neteda esre 0 celula polinucleata (hematiile adulte ~ihepatocitele) este dispus central musculare striate scheletice exista si eelule anucleate I c.COMPLEMENT Nuck-ul: .yi numarul 10/01 de intrebari se Vii stabili In perioada concursului. componenta 2oo-sooA. stocarea etape CII face parte din transmiterea U In veziculele sinaptice ale cornponentci mediatorului presinaptiee H.. continutul iestelor. La rtdactarea testelor din velum au fest utilizate manualele de Biologic I clasa a XI-a aprobate de M. cste invclit dcsfasoara (' I). (spatiu de reprezcntata de butonul cuprins terminal al i\. fanta sinaptica presinaptica C. unei sin apse cuprinde: postsinaptica. de cafre Comisia de admitere.\ contine unul sau rnai multi nucleoli intr-o membrana schimburilc bogati in ARN eLI pori. aparitia potentialului postsinaptic excitalor patrundc patrundc E. prevazuta Dupa tragerea la sorii a subiectelor. [ara insa a modifica fondul aces/ora. Tcsuturi CELULA. in!re membrana de dcndritc1c sau si eea postsinaptica) presinaptica initiala componentei poatc fi rcprczcntata unui neuron se gasesc. componenta axonului ~. tripla.'/i rezerva dreptul de a reformula. nucleul "I ructura Structure probei de concurs. impdrtirea lor pc capito Ie ~'i subcapitole din tematica dati. cc dctcrmina rapida a mediatorului postsinaptic hiperpolarizarea de catre enzimele . eliberarea rnediatorului 111 Ianta sinaptica. inactivarea sinaptica Na") san a potentialului K+. dup. componenta portiunea D. Comisia de concurs {. la nivelul vezicule striate E.Ed C dupii care au studial absolventii de liceu din promotia 2009.Celula. prin care se II. TESUTURI SIMPLU INTREBARI . . in cantitate proportionala C. actiunea pcrrneahilitatii) eu frccvcnta impulsurilor mcmbranci posts inapt ice (cresterea (daca in celula in hi bitor (cand rnembranei) din fanta mecliarorului asupra D.i caz.

Tesutul este posibi I darorita permeabilitatii celulare. uuistratificate bronhiolelor pavimentoasc simple intra In constitutia trahcala 0 stratificatc se gasesc 111 canalele mari de excrctie mucoasei ale l' I). cartilaginos E. are valori rnai rnari dccat timpul util se gasesc In rnucoasa intra in constitutia si a bronhiilor vezicii urinare in pcrie C. Tcsuturi Celula. Tesutul conjunctiv cartilaginos: A. cartilaginos organici sc gascsc 'ill conccntratie mai mare comparariv cu lichidul interstitial D. Tesuturi 4. sc realizeaza prin proeese fizice de difuziune (tara consum de cncrgie) B. reticulul D. pscudosiratificate D. este localizat B. membrana eu structura au aspect omogen electronic prczinta optic. anionii mal mare comparativ aproximativ eu K- mucoasei au cili care formeaza bordura 8. transportul membranei 5. se face prin vezicule de fagocitoza D. esre un tesur muscular viteza de contractie unui nuelcu unic asezai central cu contractie este medic si a eelei netede (neuroni realizeaza legaiura sornatomotori) dintre neuronii in jurul fibrei 6. Ic. uninucleate unor discuri intercalarc involunta-a A. carrilaginos fundamenrala fibros elastic reticular continc condroitina care asigura nutritia si traheale Iormeaza formeaza formeaza 2 cartilajele discurile laringeale cgala cu cea a Cl C. arc valori mai mici dccftt reobaza Epiteliile de acoperire: A. ribozomii E. se poate face ~i prin pinocitoza E.ucolcrna 111 contractie la microscopul 0 II ~. prezcnta E. cromatina 7. cilindrice stratificatc mar: I' In celula musculara in rcpaus: 1\ Na I se gaseste 'ill concentraiie B. endoplasmic se gascste f01111eaZa intercalari ~ineuronii este fermata visccrornotori din cclulc glialc rasucite este sediul biosintezei corpii tigroizi este constiruita proteinclor spccifice I' ieaca Schwarm miclinicc II C. cubicc stratificate D. K I se gase~(e in conccntratic C. Transportul membranal' NU se caracterizeaza prin: A. centrozomul numai in celula nervoasa numai din ARN nucleara ('rnnaxia: /\ esle un parametru cstc 0 coustanra reactia al conductibilitatii de timp din momentul excitarii ueuronului stirnulului pana la indi [erent tie intensitatca ncuronalc de 10 .30 ori Il. derivat din clulclc au lungimca de 1-12 nun .Celula."iulnervos: A. muscularurii saltatorie scheletice (neuroni specializate (neuronii) predomina numeric in tesutul contact unele eu altele la nivelul D. substanta B. se face prin transport ATP) activ (eu cons LIm de energie furnizata de 111111 muscular c striat: contine un sistem tubular specific. I". 3 . ionii de Cl se gasesc in conceniratie mai mare fata de ionii de Na + ionii deNa' patrund din exterior cu consum de energie intervertebralc urechii hialin formeaza scheleiul embrionului pavilionul E. hialoplasma este LInsistem eoloidal hererogen B. Srructur a celu lei: A. iar 1a de discuri clare si altcrnanta uuunccate I) miozina intra in strucrura miofilarnentelor subtiri H constituie sarcomcrul I sL'gmennll cuprins intre doua membrane muscular striat de tip cardiac NU este curucterlzat in miocard cardiace sunt netede. pavimenroase glandelor 8.llc(llcn1a: ell rol important nuofibrilele nucroscopul genera Ie a trilaminata prin: ~i Yin in III C. cartilagiuos D. cclulele nervos IL ill toate fibre Ie nervoasc r neuronii motori asigura visccrornotori) I) neuronii somatomotori conduccrca conrractia cstc rapida. arata timpul necesar de riispuns. fibrclc musculare C.

Idllllullislratilicat pavimentos: din cclulc ncuniforme. este 0 celula anucleata deoarecc ovarieni printr-un arc garnitura iiuie endoieliul endoteliul cromozoru D.100 mV In neuron care nu depinde permeabilitatii selective a membranei I. este constituita polarizarea pentru dintr-un :\. anioni organici) C. E. epiteliu I cclulele acesrui epiteliu D. Potentialul membranar valoare de repaus: 13 toate celu1cle fj '" Celula.catuit Iorrncaza ('tlllsi turtite ~i poligonale si limfatice digestiv de la stornac In rect pleura. formcaza E. bronhiolele sanguine tuhului C. dcriva din cclulelc A. sum bogat vascularizate I). are valori de pana la D. se forrneaza E.iloarele \ • . Membrana celulara: electric pozi tiv pe fata exrerna datorita K+ a carei este rnai marc 111 mediul intracelular separar printr-o (' I' prezinta cclulclc membrana Il. constituie tormeaza de tesut conjunetiv pentru ositicarea inrervcrtebrale cu cpitcliile unita]: funcrionale condroplaste ~i condrocitc moalc endocondrala matricca discurile impreuna cste alcaiuit cste Ull (. I]i inverscaza permeabilitatii E. este 0 varietatc 8.I. I). are 0 valoare 90 m V In fibra miocardica de activitatca pompei ventriculara Na/K si transportului caracteristici rotdeauna structurale celulci ereditare apartin nucleului: de -90 / . Tesururi 13.celule mature sunt bogat vascularizate lui Eustaehio I). cartilajul cartilajul cartilajul elastic se poate Inlilln. se formeaza prin maturarea medulara ovarului foliculilor 1"(1l1\inc numai ARN in structura (150 . multe celule dedit mczenchirnale sunt acclcasi conjunctive fundamental" de tesutul conjunctiv emhrionare indifercnt 8. se formeaza din foliculii din preovul care se gasesc in epiteliul proces de maturarc de I II constituie 1111 intra in alcatuirca plcurelor acoperire al ovarului I j uu-liul \ II pseudostratlflcat: cxte alcatuir din mai multe straruri de inaltimi variabile din celule a caror nuclei sunt siruati la nivele diferire trompclor pluristratificat prezinta la polul bazal cili sau microvili uterine intra In structura 15. oll\lIle unul sau mai multi nucleoli [n-m. este cea mai mare celula din organism B. prczinta II I an' afirmatii referitoare A rcalizcaza 0 la tesutul conjunctiv perfects bazilara ~i neinervate subs. are aceeasi C. are 0 valoare se datoresre B.Celula.200 mm) de Graaf prczenti haploida 1'.Il'varate: A. alcatuite 'are dill urrnatuarele OI.0vulul: A.anta sunt adeviirute: de care este doua lip uri de celulc: simbioza cu tesutul epitelial 16.wi\ional 101111 In eentrul 1\ II Irunsmi lerea caracterelor scxualc . este strabatuta fosfolipidice D. A.uiilc ~i cclulcle t bogati in ARN somatici ~i un au 22 cromozomi sa pasiv al ionilor prin membrana I omovom sexual 14.celule tinere ~icondrocite (depolarizarc) prin cresterea lipide si proteine sunt de 2 tipuri: condroplaste si inervare .elecirica de apa si ioni difuzibili din molecule (:--Ia"... l '. de canale ionice. cr. cclulclc Il afirrnatii rcfcritoarc la tcsutul cartilaginos sunt .u. . si tapeteaza vaselor mucoasei 111 de \ II "sic a. si la nivelul hialin constiruic fibros formcaza rnatricca pavilionul 5 laringelui si a trompei pentru osificarea urechii si aripile nasului cnrloconjuncriva 4 I' (de cartilaj) . C. Tesuturi dtn '" III. dublu strat fostoproreic. Tcsutul cartilaginos hialin: A. esre incarcata concentratie rna. peunite transportul transmcmbranar K".

h. cardIac E. . . . "esutun 22. (scheletic) intelllC alungita cent:t. ce prezinta numai prclungirca axonica (siruati in ganglionii B. ell rol de legatura unidirectional. moron. unipolari. stnar (scheletic). prln urrna"torl'. retina) D. participa la Iormarea tecii de mielina 24. sensjl~vi. tesurul compact se gasesre in epifizele oaselor lungi R.CeJuhl.' • A. secretori ~i de asociatie 1ll1I11al HI. substanta fundamcntala este strucurata In lamele osoase formate din oscina imprcgnata cu saruri fosfocalice D. Dupa functie ncuronii se clasifica in: A. . Tesururi B. Excitabili. 'x. dispozitia este Iormata Ranvier din celule gliale aplatizate. ~.te ~i in splina teaca T lenle.ehaetara definita ea proprietatea la:. au rol trofic. C. spinali) cu mai multe dendrite (celulele receptoare si un axon ell conun C. srriat (scheleticj. osteocitele. E. .ji trofic 1'. cardiac (striai) si net d . coniine trei tipuri de celule: osteoblasre.on mai rnan. au centru celular ~i se divid inrens B. teaca Henle esie continua si insotestc axonul pana la primclc ramificatii rnotori $1 de asociatie ' partine 26. osteoplaste si osteoclastc 23. teslltuJUl conjuncnv C. e Care din urmatoarele caracteristici NU apartine celulelor gliale D. secreta substanta fundamentals (oscina) A. tcaca de mielina C. ovali ~i rorunzi E sensitivi. C. srrrat (VIsceral). bipolari. se caracterizeaza 10 . Care din urmiitoarcle reticuJat'? caracteristici NU a . prezinta fibre de colagen ji de rericulina B. sunt 1111Ilt mai numeroase decat neuronii 29. . aIe 1'01 In aparare (tagoeitoza) . uumai striar de rip cardiac . cronaxia eu valori de 10 .' . ca timpul util • ilitarea care reprezinra capacitatea de a ra' '.. A. . pseudounipolari ~ibasronase din 25. .tatea neuronlllui parametn: B I· bi . cstc: tcaca de mielina.crii turnorilor diu sistemul nervos central D. ~I cat rae (nJUlllullllar) C. Dupa numarul de prelungiri neuronii se clasifica in: A. nered (sche1etic) ~I neted de tip scheleric neled (visceral).:_egase. tcaca Schwam! D.la 'I Celula. D. ~i esle formata din lamele concentrice B. este mserar pe pcrerii organclor sc contractii involuntar are celule de forma cilindrica are pozilia nueleilor In celu!e are Vlleza de conlraqw mica 'lesutul conjunctiv dur: A. T esutul B muscular se clasitlca in: neteel (visceral) si " 'd'. t:1CC parte din lesllturile In ganglionii conjunctive Iimfauci rnoi de la interior este celulara spre exterior. cicatrizant si fagocitar (distrug celulele strainc) E. pselldmmipolari. . numar de stimulI receptionali pe unitatea de :fn~~dC la un anunur util definir ca limpulmaxim necesar C. intercalari.pundc m mod continuu Ia stirnul: ncurol1ului de a C. . Tecile care invelesc axonul se caracterlzeaza prin: A. .lll1lpul influx nervos peurru a prod srimulut uce ." '. (multIl1111tar) (ncvrogliilor)? A. Tesutul muscular striat A.' r~oba~a defini:ii c~ rapiciItatea eu care aqioneaza p_~floa a I. '. tlbrelc ~e retlcuhna sum dispuse in retca D. teaca Schwarm E. tcaca Henle secreta teaea de mielina si are rol trofic ~i de protecue B. sunt singurclc formatiuni nervoase care dau nas. predomina celulele conjunctive de miclina (substanta lipoproteica) 6 7 . ee con due influxul spre dendrite D. . celule mature. piramidali ~i de asociatie 1TI11lti~olari sensitivi B. intre care sc ana strangulatiilc tecilor.. C. multipolari.

.. Tesuturi A. stria: (epiteliul absorbant) 0 uu platou 33. de acoperire plurislralilicate: tapctcaza pleura. Care afirmafie privind Potcnlialele de membrana A. epiteliilc D. epiteliile cubicc sc gascsc in srrucrura eilindriee intriiin constiiutia valului palatin mucoasei bucale ~i e II e e ghale: A. Epitcliile :\.l hCll1atogc1l8 unele au celule cilindrice cu microvili. Epiteliile de tranzitie NU se caracterizeazii A..' • b . Tecite neu rona le : A. forma si numarul de distensie B. cea 111a1 lllICa di tercn~·a de 14 C' I I III . B. . pl11teJ"3za raullflcalnle axonice ~i dendritice teaca Henle acopera partial fibra nervoas. dur auditiv extern varierate de tesur conjuncri« eonductului B. fibra muscularii striata scheletica unular celui neuronal este falsa? d . • oteu ial i .Celula. straturilor rnucoasei mucoasci mucoasei a organului ureterale urctralc vczicii prin: 111functie de gradul de celule variaza 35.... dispoziria spccilicii a lrabcculelor corpului oaselor lUl1ai E. SU1:t in nU111ar mai rnic dccar ncuronii B. d' ispun lamelc sarcomerele sunt prezente epifizelor C. esle prczenr in structura C. e protecne eaca "c . sursa de calciu ncccsar contractiei este lenta provine ~i din rericulul 32.uine C.. care forrncaza mucoasci trompclor uterine) in perie (epiteliul B. Iormeazr.terpUll intre neuroni ~j vaselc snnQ. C. uninucleate jonctiuni prin: A.. E. ill jurul "caro. Ii . ISh .wann esre dispusa concentne In jurul tecii Henle ~. D. . epiteliul 8 9 . epireliile F.pii E. neuronul C.m 17. . . intra 1n constitutia se intalnesc se intalnesc mucoasei in mucoasa si 111 mucoasa intestinal epiteliile unistratificate tuturor urerului care fonneaza bordura segmenrelor uterine cillndrice? digestiv se tubului asiomii O!. allele au eelule eu cili. (50-60 rnV) E. ~~. l mtre ccle doua te\e ale membrane. . Muschiul Cclulu.. pcricardul C. Tesutn] osos spongios: A.c lJdYCle71stcnta trompelor si a epididimului c. are uu porenua! de repaus de -120 III V libra musculara netedii '11" .. ~e:lIl. pOlteIl1iallll de repaus ai fibrei miocardice va oare de -90 mV ventriculare '8.in 1epa LIS.. la adult fomlcaza B. cpitcliilc ell cclule superficialc cheratinizate . Care afirrnatie NL caracrerlzeaza A. I~! pierd capacitalea de diviziune ~ esotagiene pavimeutoase intra in structura urctcrului D. pariic. se gasqtc Iamcle supcriiciale inimeriorul ale oaselor oaselor late lunD. D in trabecule se gase~~emiiduv. este prezenr 111slructura epiglorei C. . fibrele sunt netede.) la exterior intra in constitutia intra in consiitutia cand veziea urinara In intrcgime urinarc devine pluristratificat D. este format dill canale haversiel1e osoasc concentricc D. leaca de mielina are rol izolator si d . sirnfiza pubiana D. in. e acuune arc ( ' J nerv are un potential E. Tesuturi 3 I. Cartilajul hialin: seplulllazal II•. fon~eaza B. C. B. c- E. cera I excitanrul nu mai este influxul CI depolanzarea spon lana a Ullom dintre fibre epiteliile formcaza pavirnenioasc pavimcntoasc cpiderma ~ipcritoneul os. teaca Schwann este de natura eonj unctiva B. nu prezinra la /(ll1llarea tccii Henle prelullgili ei(oplasmatice W. viteza de contractie E.' este caracterizat fusi forme.ra in constitutia cstc goala. In cazul musehilor vis . esre 0 neted visceral Nl. . intre fibre sun! prezente sarcoplasmic D.

" ci _ si 9 Iaringiana B..de tesut semimoale central grasirne (ac!ipoeite) B. jonctiunu. rgamca _ 0 impregnata ell saruri) B. nutritia sa se realizeaza E. secl~etOatC' prag a stimuli!or) B. cpitclii pluristratificate sunt in penc:rd. haversian musculare rosie osoasa es:e situat in jurul unor organe (rinichi. l1U este vascnlarizat ~i nici inervat. formeazii cartilajele costale si trahcale D. In neuroni. sunt . A. prezinta U COIlJUI ..z. D. E.' de secrene ~l 42. reticulul cndop asnnc rugos l o-asesc liberi in citoplasma B.. • care predornina.'. rnucoasele . Tesutul conjuncrlv adipos: A. aparatul Golgi arc functii legate de procesele digestie _. centrozomul nu se gascstc in cclula nervoasa E. 43.. . 111 . Care A afirmatie este adeviiratii? epitelii simple (unistratificate) laringiana . esrc () varieiar. de a raspunde numar de stimul: pc unitatca de timp) I). sunt cilindrice stratificatc glandular parenchimul 10 11 .. E. de Suslinere ~i de aparere B. labilitalea (capacitatea ncuronulu. celule ~i substama fundamcnlala 5i putine intracelulara 16. reticu!ul J I I . B. cste format din fibre musculare a carer contracno lirnitara $i se raspaude~Te pe distanle mici E. pleura $1 pel~t~:l::l C.'SII tI ' A. Care afirrnatie prl\ In (" I' Icns formeaza corpusculii A. Tesutul conjunctiv fibros se gase~(e localizat in: peretii arterclor fasciile maduva hipoderm lamelele sistemului ~i vcncIor si tendoane . cste slab vascularizat E. C. din tesuiurilc cunjunctive are rcl trofic.inlre fibre Iipsesc D. sunt adapostite 11l cavitan mU111te ." prin: . epitelii pseudostratificatc se gasesc 111l1lUCOa. .' . Tcsuturi 40..Celula. sursa de calciu necesar sarcopJasll1ic contractiei eSle exclusiv esre fina.timuli: supralill1inari au acelasi efecl ca $i cei eu intensitatea (!egea "tot sau nimic") LJ. la un anurnit cronaxia (Lunpul maXi111nccesar unui stimul avand 0 jntensiLate penrru a produce un influx nervos) . ~l lL1 C . Muschtu: neted multiunitar NU se caracterizeazii prin: A. reobaza NU caractel'izeaza (imensitatea excitabilitatea neuronala'? "rag condroblastc . estc eel mai raspandit E. condrocitc1c (celule tinere) condroplaste '". ~. E. .. ictiv semidur NU se caractcrizc3. C.• I ucocitc dub!a fala de reobazil.. r. epileli'ile epitcliilc senzoriale glandulare alcatuiesc _. cstc localizat in rnu~chii irisului B. cste iipsit de plasticitare si slab vasculariLat C. Tesuturi Cclula. substanta fundamcntala. splina) D. pe seama pcnc~l1drulu~. _( b t in substanta fundamentala condrina su s an a . . d rrvanitele celulare citoplasmatice este falsa?. J~. este si tuar in derm s: hipoderrn D. NbiSSI '1' se' c' n ozomr C prag endoplasmic rugas lizozornii sunt mal numerosi in celulele sau ala~a\i reticulului . este secretata de 41. . Tesurut conjuncnv fibros: A. contine prepolldcrent fibre de colagen n. tirnpu' uti I (timpu] minim necesar unui stimul cu intensitatea pentru a produce un influx nervos) C. Care parametru A.. sarcornerelc sunt absente C.e1ebucala " esofaziana D. contine celule mari care depozitenzii c.

sunt celule primordiale B. Celulele A. D.reliul asigurata inccpand C. 49. corpul ncuronal B. Tesutul A. Tesuluri Celu1a. au strand profund generator) de timp care ailing la nivelul " ca urmare a D. C. . ro! in difuziunc rnluri NlJ sunt ale epiteliilor agcntilor mccanici de acoperire: il1lerhaversiene eu osteocite impotriva sisterne haversiene ostcoplastc nu este vascularizar sinapselor chimice: transmitcrea unidirectional" a impulsului de cu uervos E. sc gascsc in structura E. Epitelille pavimentoase A. C. cu 0 se gase$te numai in nevrax este alcatuita impulsul din celule gliale daca teaca Schwalm in sintcza proteica a fost afectata eentripet C. E. B. rol in filrrare D. glandulare secreta hormoni elimina . B.uuetii masculini: elaborata in organe cavitarc canal nutritive sau 1a cxterioruJ A. Epiteliile A. ~u miofilamente grease de actina ~i subtiri de miozu» IlJtra In stmctlU'a viscerclor trunchiului osos compact are in strucillra dispusc conccIJlric urmatoarele elemellte conduce se poate regenera sunt implicate ncurofibrilcle EXCn'TIE: . rol de protcctic B. este . se formeaza au un uucleu au 0 inervatie au ca urutate (ure dintre sarcornerul urrnatoarele allrmatil referitoare vegctativa morfoflllIC(ionala A. constituie B.a au gamitura au mobilitatca cromozomiala secretin direct In sauge au rolul de a absorbi tesutulu] muscular central spcrmatozoidului E. ca urmare a eliberarij tcntonu! preslllaptic rnediatoru!ui formar din celule care se inmultesc apare un potentiat de aqiul1c In 12 13 . L Care din urmatoarele A. ro! in absorbtic unistrutificate: vascular apical" microvili esofagiene $i amucoasei bronhiolelor activ (strat mucoasei p!eurei elementelor figurate ale sangelui 51. axonul D.cilitata ~~. La nivelut A. (. din care se vor forma spermatozoizii unistratificar diploida de glicogcnul cu pubertatea la neuron sun! corecte? al tubilor serniniferi in coada (22 + X sau 22 + Y) care se gaseste In ep.Celula. teaca Schwann C. pot prezenta acettl-colmcsleraza DiVorizeaza componenra postsinaptica de mediator eiiberara pc unitatea numarul de irnpulsuri butonului terminal legarea acetilcolinei endoteliul C. I).secretia corpului nu i~i elimina i~i elimina exocrine: . se gasesc in structura D. D. potcnualu] posrsinaplic inhihitor se instaleaza patruudcrii Na I III neuron E. se formeaza prinrr-un subslanlcie striat: (' I).I'. . E. 50. neuronul E. B. rol in regenerarea E. cantitatea III margine" esre invers propot1ionalii C. !amelc osoase slsteme . B. secret. Tesuturi 48.

h~rcle sale visceromotorii au originea 1n nucleul B. prin Iibrcle sale consriru:e lllteroceptlv3 anterioara meningele este alcatuira spinale plexuri: cenusie din axoriii neuronilor cervical. vezicale este localizar D. centrii vasoconstrictori. cenrrul parasimpatic ~i piloerector )i detecatiei sunt situati in sunt localizati in 2.l spinocerebelos spinobulbare 3.L. centrii parasirnpatici segmentele dorsala E. nervii spinali formeaza C. motori si calc de conducere sensibilitatoa c cc inerveaza B. centrul simpatic lombara (L1-Ll) ~1 cu cortexul cerebral. Care din urmiHo3l'ele falsa? posterior ' lil b . ongmea aparenza este in santu] rctroolivar interscgmcntare segmente ale SNC SLJnl fibre lungi care fae legatura C. Care a~rmatie vag este in co recta '! amhizuu din bulb . 1.COMPLEMENT SlMPLU zona incerta extrapiramidal motorii initiate 111 anile corticale A. se angaieaza sc inchid in coarnele C. inhibit tonusul E. a t d: Ib m g 0 11S R. ramura E. functional are rol in stabilizarea cxtrapiramidale 'are din urrnatoarele uu-dulare A. cordoanele B. ramura 14 coutractia comunicanra dorsals lombar 9i sacrat ~i asigura din fibre nervoase. Sun I mase de substan\a talamus B. Corpil striati: SISTEl\1UL NERVOS . cu maduva spinari: afirrnatii privind centrii rellexelor vegetative 111 maduva c. toracal. A.. P" idus la baza ~I putamen la varf) afirmatii privind ped asupra Inisc5rilor ' (form 11 este incorecta? a1 contincntei sudorali ai mictiunii S2-S4 este localizat in maduva cervicolatera. vase de sange ~i tesut conjunctiv fibre vegetative paravertebral: contine musculaturii netede din tegument ell ganglionii face Iegatura 15 .c ~l rne 1a e nucleii I). "rill peduneu lui inferior se angajeaza B. sunt constituili E din jlhre aferenrc prin trei perech: Curdoanele medulare: postcrioare rubrospinale contin nurna: tract uri descendente se gasesc in conloanele direct (Flechsig) ~i tectospinale latera!e este situat in cordonul sunt situate in cordoanele intre ~i eferente tracrul spiuocercbelos A. cxercita 0 influenta moderatoare gcneralizala active coman date de cortexul cerebral musculaturii netcde cu. maduva roraco-lombara C. fihrele senzoriale f) ~1 va 11til gustative provin din ganglionul fib~~llelsomatomotOrII palatin se distrihuie mll~chil()r laringehn.__ plexiform faringelui 7.prind nucleul cauda! ~i nucleullentieular . radacina A.. uncu I cere c1o~1 este 'pi [I s nocerehc os fasciculul de h. relfexele substantei vegetative cenusii rnedulare D. tasciculele diferite 1'\ ervii spinali: A. penuu E. trunchiul cerebral este conecrar ell cerehelul pedunculi cerebelo~i D. 11· ~. tractul anterior prm pedunculul superior ventral (Gowcrs) prtvind nervul se angajcaz.1I1. pnn pedunculul olrvocerebelos cerebelos superior fasciculul _ . D. nucleii diencefalici. sunt conectau mezencefahcl cenu~ie situate deasupra si di I d ~ '. sunt constituiti D.I"IIIUSIII \ II ( substanta substanta substanta NU este caracterlzat cenusie cenusie cenusie apartine formeaza tormeaza Iormeaza sistemului activitatii prin: nucleul campul subialarnic Iui Fore! INTREBARI . tracturile C.Sistemul nervos Sistemul nervos .e ale pupilodilatator medulare medulare. tasciculele posterioare E.

cn: din mezenccfal fibrele radiate (V) este un nuclcul ]). sunt situati la baza ernisfcrclor B. instinetelor . patetic! C.. X. nucleii ambiguu (IX. nuclcii accesor al oculomororuju: (III) ~l lacrimal vegetativi ai nervilor cranieni din punre 10. de E. Care din urrnaum] nervi cranient asigllrii inervatia somatosenzitivii tegumenruluj urechil extemev A. .. . neocortexul. fasciculelc tectospinale mezencefal E. produc midriaza I. sunt situati deasupra si lateral de talamus orig inea cailor descendenn. sunt arii spccializate In care se proiecreaza (aria auditiva) este alcaruir din bulbii. . stall la baza formarii reproducere) D. arhicortexul.. contribuie C. au originca II. inerveaza C. fasciculels. nucleulmczencefalic al trigemenului nervilor cran.ulevarate? A. ambiguu. ]I. Meningele cerebrospinale A. cerebrul in D. ciliar . l~n~rc\lla[ striate caudat.Sistcmul nervus Sisrcmul r'll('1 8. aria prcmotoarc to. zonc1e de asociatie pentru filJlqiile situate in lobul temporal D. ~. arahnoida subtire ~ivasculara siruata medl~n. hipocampice renrezinia estc constitui r mai ales din pirarnidale sunr tibrele A. E.~ la distanta circulare ale muschiului ale irisului in vederca A.. ~i trigonul olfacriv 11. nerves 'Ii ahducens: . au r01 stimulator creierul de compoliament. ell aspect fibros siruara la intenor (captuseste cuua B." . formatiunile B. inerveaza B. (alimentar. piamater sub tire si bogat vascularizata (c srtuata 13 exterior ~l a err la suprafata maduvci) . Calle motilitiltii iuvuluntare l~i au origlnea ill: A. ucleii trunchiului cerebral: neagra sunt nuclei proprii din mezeuccral (X) sun! nuclei moror 31 l'ibn'le vegetative diu nervul oculomotor: in nucleul fibrele arnbiguu din bulb. (nre din urmatoarele caracteristici reflexe NO sunt ale rcflexclor conditionate? A. J\. se tormeaza pc baza reflexelor neconditiouatc x . psihice C. l11edulara rcticlllospinale r ' incrvcaza muschiul oblic superior al globului ocular I). 11U sunt con stante E.ji auditive ~i de comnortamenr I. sunt tcrnporare B. glosofaringicni D. XI) ~i al hipoglosului scnzitivi ai nervilor cranieni din bulb (XIl) sunr nuclei (VII) sunr nuclei II 'are din urmatoarele afirmatii referitoare la ganglionii bazali sunt . arahnoida subtirc ~i avasculara 17 b. fasciculelc B. relaxcaza muschiul ciliar intcrvcnind D. vag B. Scoarta cerebralii: 1a constituirea in structure asupra caii piramidale. sunt iudividuale C. duramater subtire ~ibogat vascularizata E. accesor 16 . nucleii salivator inferior (IX) si dorsal al vagului vegctativi ai nervilor cranicni din bulb C. fascieulcle C. ariile somestezice vizuale tracrurile (aria vizuala) . rrohleari a I h. • •.. " de '5 C. _ D. nucleii olivari si substantr. de aparare. forrnaliune noua filogenctic. ."\1111 nervi micsti reala a fibrelor aparcnta muschiul rnotorii 111 19i au originea in nucleii anditivi cvadrigemeni an originea bulb . cuprind ccrcbcloasc '. fasciculete mbrospinale olivospinale veslibulospinale isi au origines j~i au originea i$i au originea in nucleii rosii talarnici in nuclei: dintati in colieulii din ccrebel bulbari din I~. all originea merveaz» pe fata posrerioara a trunchiului ocular santul bulbo-ponrin drept ex (em al globulill J~i an originea ill subsranta reticulara I I 9. duramatcr craniana) sunt alditl~ite din: . ronusului rnusculaturii lor nucleul D.

unde (' substanta ccnusie din cornponenta sa este dispusa la extenoi ~i timpuI de I).. 12.. realizeaza concxiuni subcorticale D. rarnura vcntrala trunehiului D.mic-5t1 fiind alcanu]: B.'1'<' buza superioara . inrraluminari C. llll iradiaza diferir in Iunctio de intensitatea stimulului cste situat inapoia ~i a puntii proprletatl: . 1\ ervi] OClllonHltori: A. tc de uclcii ccnusic scpara c en . . eceptori pot fi $i exteroreceptori Vater Pacini sau Golgi I S"oarta cerebeloasa prezinta urrnatoarele A..icpa t IC si larineian c: hepatic. punte . . tirmchan: eS{)fa~lall~ lanngla.~ZC~lCcf~l . B.Sistemul nerves 17. hipogastric pancreatic hepatic. pe fata posterolaterala sub mcmngc piramide pedunculii bulbare TV.1 superior si infenor. ". :tratul ~rallular (extern) (intern) prezinta neuron: granulari este situat imcdiat _ " se vede ~i epifiza se vedc ~i talamusul se vad ambele se aila originea llLl de talie nuca B.~iai • 4 . 'este alcatuita din patru straturi I 9. rumura mandibulara (senziriva) se distribuie posterioara a limbii si buza inferioara _ 13 mandibula.mginea nerv senzorial reala e reprezentata si de nucleul .. pulmonar. inferior.. Care din alirllla(iilc referitoare cerebral sunt adevarate? A. toate proprietatile de mal sus n. stratul "ranular E... nici un raspuns corect . pancreatic H. gastric.1 I umura rnaxilara inerveaza. originea aparentii C. Care din afirrnatiile la muschi] spateJui . mijlocii cerebe... mezenteric. hipognst: IC . ramura posterioara B. receptorii speei fiei pot fj corpuscul. splenic.. poaat e fi organizata si 111 nuclei mediali. se obscrva bazali printr-o lama de substanta alba . masncator din bulb C. substanra ceuusie. se distrihuie din fibre somatomotorii de nucleul ~i visceromotorii somatic ocular si rctlexul e reprezentarn oculomotor la tali muschii extrinseci ai globului Ia muschii radiari ai irisului de acoll1odare E. pe fara posterioara E. sunt . stratul molecular (extern) esie bogat in celule (' stratul mijlociu este format din celulele piritorme D. . pe fata anterolateralit C. au eel putin 3 neuroni B. raunrra dorsal afirmatii sunt adeviirate pentru rarnurtlo '. lormeaza inrervine scoarta cerebrala tonusului muscular bulbului in mentinerea C. . mczcntcnc '. Care din urrniitoarele nervulut spinal: A. neuronii se clasifica larenta e lung ~i timpuI de Iatenra e lung in senziriv. rarnura vcntrala este 111ixUisi sc distribuie cefci 18. pielea regiunn tempera e . .Ij Sistemul nervos I \ HI ~ rigclllen: l'slt: till se distribuie la mu~chii ferei si ai spareiu] superioarc regiunii spatelui a se distribuie se distribuie se distribuie la membrele la tegumentul la mu~chii ~i inferioare anterolaterale a II I) . . printre fuuctiile sale sunr ~irellexul pupilar-lcltomotor '''' l'Iexurile previscerale sunt ~i:.. partca <lin prnprietatile are forma ovoida structurale ale creierul_ui mic sunt a~evaratc? cerebral polisinaptice: unniitoare Nli sunt adevarate pentru rcflexch- i\ si este situat anterior ~a(a de trunchiul A.1nl. . hipogastric D.e profunde nu impart cercbclul in lobuli . .' SUpelJ01. este alcaruit diu 2 masc de substanta .. rumura anterioarii originea aparenta se afla in bulb. hepatic ~I 18 19 . I. " C.] E. celiac. nu numai ell ariilc corricalc . se distribuie D.osi aparenm a llervului 'I'alamusul: A.. ci $1ell cele 20.. iaringian.". celiac. pancreatIc. pe fata anterolaterala la configura(ia externii a tr'unchiuhj} Il.laterali. mezenteric.. PurL11llC D. ..: . A. pulrnonar. .l. motor ~i inrercalar I{ santuri.palarul moale. " splenic. .)i F. Ii. pc fata posterolaterala D.

nucleii B. fibrele motorii B. E.... aria de asociatie activitatea sexuala pari. . nujlocii secretin de iutegrare secreta prln: parasimparica...' .rala are rol in reactiile D. hipofizar lobului anterior starilor scoarta cerebruHi . . 'ulul'vczical si a sfincteruluJ vezlcalmte111 1\ I daxiln:a muse 11I 'I I "'al. temporal" cu rol in rcflexelc are 1'01in rcactiilc oltactivo-sornatice ernotionale ~i in vegetativa C. 1 If t' . aria . au stranse lcgaturi vegetative si sis.nla\l<. care se depoziteaza in neurohipofiza horrnoni numiti factori de eliberare.'. sunr legate intre ele prin corpul calos. sensibilitarca spino-cerebeloasc ale maduvei voluntara ~i all ill doilea neuron in coarnele prin tractul spinotalamic lateral medulare termica estc condusa I I 11II(lria.: e.sura c comportarncruul altcmanta afcctiv-ernotional parasimparica. sunr mai vechi.' 1\. ~i sexual derermina rcacti: D. ." ) sexuala paricto-occipitala cu hipotalamusul 20 realizcaza integrarca limbic superioara C. aria prefrontala intcrvine in delel111inarea personaitta\l1 ~1 ale corticale de asociatie: habenular. excitarea vegetative . undc fOJ mcaza I). N"ocortexul de asociatie Nli este caracterizat br I' ra ~I conn . conduc antenoare D.Sistemul uervos 26. tracrurile posterioare C.zcaza acomodarea pentm vederea de aproape I) I' Ill' se angajeaza prin cordoancle dL'l<ol'Illina secretin IlItlilhoconstriqie din m-miitnarele urc concxiuni glandelar lacrimale motilitatea aflrrnatii privind eu mezel1cefaiuL sistemullimbic hipotalamusul estc falsii? ~I Ul111 nuclei ce se angajeaza prin cordonnl lateral mcdular opus E. Hipotalamusul A. sensibilitatea aparcnta este la nivelul santulu: bulbo-pontin gustative in 2/3 anrerioare ale limbii au originea si salivator in punrc.emp. deglutitie. carcdelmutcaza gl1U~ll[J1c • t ' substanta cenusie este dispusa numai 1a extenor.' " A. acestuia nu are nici creek senzttrve.~ (submandibulara 28."dl' caracterizcaz3 stlmulare» simp~ti~u~~i? . toate cailc sensibilitatii proprioceptive an al rrcilea neuron in talarnus 27. asigura 1\ I' lalamici . maduvei B.emul F. din punct de vedcre filogenetic D.' . fibrele parasimpatice lacrimo-muco-uazal asigura salivare expresia ~i endocrine fctei (prin muschii si parotida) ~i secrctia glandelor 1'lIIisferele cerebrale: . 1 are doua zone' paleot:nrtexu\ (creieru 0 ac 1\ . coordoncaza de veghe si somn prin: ~1 nuclei: posteriori.cto-occipitala reahzeaza . ~ actlvitatil a . rczinta doua fete: laterala ~i mediala . de integrare adaptati ve de termoreglarc 29. aria de asociatie a activitatii E.. . 1111lCjlOna" 'c' ' ... _ actrv itatea .. care un ventncullateral. In nuclcii superior mimicii) (supt.1. nucleii regleaza C. rcgleaza NU se caracterlzeaza anteriori. secreta vasopresina care si i\. Zoncle '\3: i\ lndepline~te functii psihice .' . 'ill asocicrc ell chcncctaluL .) si . ice) ari1icortexul (eonstituit rnai ales dmfo1111a\IUmlupocamplee contribuie la mcntincrca homcostazlel med1l11mllltern . sensibilitatea proprioccptiva consrienta estc condusa prin tracrurile spino-bulbare si are deutoneuronul in coarnele posterioare ale d.. inelud nueleul B.. cascstc 111 I' 'i cel"lorahidian . ~ . runctie aria . Care caracteristidi A.." inlervinc ill controllliunor miscari legate de actul all111<. tngonul ccnusie I I.' emotlOllalc ~I 111 aetlvltatca integrarea supenoara . Care Sistemul nerves II . cere I' ·1. originea C. mel 1110to111 21 . fiecare en iisfcr sc b . afirmatie caracterlzeaza calle ascendente mcdulare? A.' .. ocitocina.1 NU apartlne nervului facial? au originca intr-un nucleu siruat in punte I I.. I eu ic '" Ie. controleaza vegetativa I' musticaue) ~l regleaza.. ~'etele sunt slrabalulc de scizuri. prin comractia mu?chilor rad)an ai tnSUllll . E.. ..

hipotalamusul. .' .. ~i eel poslganglronall se ace ~i cpitalamusul d01l3 functii: este static de rcleu pcntru f > sa estc coordonara si esie centrul de intcgrare uncle se inchid importantc pcntru reflexe functiilc vegetative ~i de regula citt mai aproapc de madllva .hrele posrganglionare simpatico sunt adren~rglce: ~u eX~ep\l~ -c i celor care sc termina l11111usculamra vlscerala care suni colmelblce sornatice 36. allmb. este lcgar de centrii olfacrivi de pc fata lateralao din glanda pituitara formcaza ~i nucleul habenular ~i comisura cenusie habenula. . de care este a arahnoidei prin pedunculii fine detcrmina de rners ducc la abolirea rcflexelor 1 I " IIIgl4lsofaringian: . Cerebelul: A. substania habenulara C. .\..uerale ale maduvei laterovertebrali sinapsa dintrc ncuronii . rnczencefalul vegetativ C. trunchiului cerebral. estc un ucrv mixt B. intre mezcncefal tija hipotizci.Sisrcmul nerves Sistemul nerves 34. se distribuie muschilor laringc1ui ~i faringel U1 D. in alcatuirea meratalamusui C. radacina spinata are originen realfl in coarnclc latcrale ccrvicalc E.' .incste hipcrtonia ~i a miscarilor si rulburari . reala in nucleu Iamblguu di 1ll b lb II _ 37.: afirrnatie NU caracterizcaza calea eferenta a arcului retlex din doi ucuronr: preganghon:u vegetallVl iUlI. rcllexcle b. activitatea D.alic'! cste formata Sl postgan" S111lpatlcl 35.u c' nriginea aparenta III santul preollvar I' Ilhrele visceromotorii "'''~lIrr. csre forrnata ~l din axonii neuronilor din gangl!ol111 slmpallCl pregangiionari . acrioneaza asupra complexului hipotalamo-hipofizar ernisferelor eercbrale E.lglll secretia submandlbulara ..I'-. cste situat sub lobii occipitali separat printr-o prclungire B. esrc legat de mezencefa: C.' amb:guu elm.. creste secrelia II Ncrvul accesur: i\. extirparea E. Functia [3. este ccntrul cerebelului sa intra talamusul. vczical . c)(ocrina a pancreasulu' 11.. a sen sibilitatca din zona trompe: lui Eustachlo st a urcchii nucrne . de centru reflex a trunchiului rcflexul rcflexul vegetativ cerebral include: de ruse lacrimal de clipire si de orientare a (in col iculii quadrigemcni puntii sonm-veghc i~i au A.. ate mat uvei este sediul reflcxului de sursa de lumina sc inchid numai la nivelul a miscarilor rosu de reglare ~i a alternantei sediul in nucleul 22 23 .kl'Grrnina . I:. sfinctcrului . contractia secreliei glandei riroide muschiului vezical si relaxarea ..' 0-]"ionar din coarnele . smile habenulei III 1 nre efcctc NU caracterizeaza stimularea parasimpaticului? . Epitalamusul: A. erectie i . sensibilitatea II . Diencefatul: A. ~i H (' I) de cortcxul cerebral caile scnziiivoS01113rice C:-ite tormata din axonii ncuronilor l. radacina bulbara arc originca . rcflexelc salivare C.. arhicercbelul a echilibrului D. mtem II. . indcplincste scnzoriale E. arhiccrebelului palcocerebetului musculaturii 1 " . este constituit B. stimularea l'. are originea aparcnta In santul hulho-pol1tin I . uucleui habenular intervinc 1n oricntarca capului in functic de sursa zgomorului D. cxtirparea antigravitationale osteotendinoase ai cmisferelor cerebrale. in bulb se include 111 puntc se inchide capului in functie superiori) D. [.: b lb II au originea gustativa de saliva pentru in nucleul glanda cerebrali supcriori functia de reglare din 1/3 postcnoara (lobul floculonodular) indcp. secretia glandelor lacrimalc . . este situat in prelungirca ernisferelc B.

•. se mai numesc D. rcaia III nueleu D. nucleul principal salivator solitar abducens al trigemenului superior ~i eel lacrimal ~i eel "I facialului 10101111" laln.. ucupa canalul vertebrallntre vertebrclc: B. . Reflexele medulare somatice polisinaptice: .oik piramidale i\ II. 1.coccigian 2 I ) ("LTV ical 1 .. au eel putin un neuron intercalar C. este nerv motor care are filere soma lee D. duran1ater si peretelc 050S 43. puntea talamus ganglionii spinali lui Varolio medular c0111ullareral I) I' 45. aparcuta sc gascsic 111 sp fI B. ( '. mase dense de reticol endoplasmic 1 .sacrat 1 II . -ala peutru [ibrele sumatlce se gase~te 111 ll1e7.I I I u'mu. cste constituit din emisfcrele cerebeloase B.lombar 2 I nervoasc rcrvica12 .'rvica12 ..'urnnn Ihl~.. . . ( . ale motricitli\ii voluntare ale sensibiliUi\ii proprioceptive 46.1~pllUlrll . al treilea neuron E. nucieul nervuiui puuualer si arahlloiLift dllfmnater II 11\111.(iin: imii nellroni) ai caii scnsibilita\ii exteroceptive sunt A. are traicctul prin tractul spiuotalamic prin cordonul lateral opus Krause si Ruffini ~i de la anrerior prin: 1111\ .' arahnoida:. nu iradiaza reflcxe miotatice sau osteotcndinoase de cxrensie bulbul rahidian It. E. cortexul mijlociu.. C. a\iul (tintre ]1edullculii cerebelo$i . I). .l1nnter II1111 pl~\lnater si duran1atcr IIIII~' C.1 buJui ocuJar si rididilOrul iuerveaza mu~chiul oblic supcnOi a . onglllea re .. all un limp de larentil foarte semi fl. Iihrele simpatice din conslltU\13 sa I§l au ongmca E.0 plcoapci 24 25 ..limnaliuni parasimpatice) _ _ '. . .. nuclcul D. este condusa C. Calca senstbtlitatii termice sl dureroase NU sc caracrerizeaza A. ti si vegetative A. conduc influx uri nervoase: exteroceptIVe $i voluntare . arc deutoneuronul In cornul posterior D. Neocercbelul NU este caracterizat prin: A. nucleul motor al trigemenului E. in punte nu se afla unul din urrnatorti nuclei: A. nucleul B. asigura ~. O. B.1 .-ahidian se !(aSe~te: 11\' pl.·rvicall -lombar 4 t'I. Corpusculii Nissl reprezinta: A.. III din ll1czcnccfal accesor a nerv u \.Sistcmul nerves Si~temul nerves 42.. C...i utlu. sunt reflexc E. .enCe a I C. aducc inforrnatii terminatiile este in ralarnus de la corpusculii libcre nTyical 2 . oi .11. ol~g~lGa. incluziuni complex neuronalc Golgi modificat lizozomalc rugos mase dense de ribozomi I\ vr vuloculomotor: _ . lllcon§llente (simpatice §i viscerale cel mai important de scoarta ale motrieita\ii ale motlicitatii ale 111otricitii\ii automate fine comandatc capacnatii sa duce la tulburitri '" este urrnata fine de rners ~i la hipcrtonie musculara de pierdcrea de executie F.. si nucleu! dintat fiind eel cerebrala a I) C . extirparea extirparea miscarilor ccrebclos ganglionar coordonarea miscarilor prezinta trei srraturi.lombar pr 3 44.

are originea reala penrru fibrele aparenra motorii in bulb a punrii E. coniine ~i maudibula-j si mororii pentru: D. are originea C.!rnentul receptor A. pielea buzei supcrioare . de la discurilc ~i vibratorii va fi vazut dar prin: 55. utricula . V[] Segmentul A. reducerea D. Care din urmiitoarele glosofaringieni? A. 1000-3000 Fe. I). accentuarea curburii 13. IX C.""·j. piclea Irunt. de la corpusculii de la corpusculii de la corpusculii tactile. D. Nucieul A. B. n obiect aflat In punctum remorum corneei A. utricula al auzului semicirculare cohlcar rnernbranoase I':. 2000 'Ierminatlile B. glanda parotid" B. are originca reala pen tru fibrele somatosenzitive Gasser B. . Omul B. are trei ramun E..V D. X 53. E. C. A. fibrele viscero-senzitive A. D. C. C. G. III C. Nervul cranian V: in gaugliouul lobul frontal lobul temporal lobul occipital talamus poate diferentia un nurnar de mirosnri cnprins intre: c. sacula canalele canalul H.i a pleoapei inferioare F.SOOO 1500 . ramura 54. lobu! parietal A.Sistemul nerves Analizatorii 52.i sacul" 26 27 . fibrele somatOl11otorii ale nervului glosot:\ringian fibrele visceromotorii Iibrele somatosenzilive structuri ale trigemcnului sunt inervate de nervu n. E.2000 sub 1500 4000 nervoase libere Pacini Ruffini Krause Merkel prcsionalc receptioneaza excitatii: pc fala posterioara maxilara D. fibrelc C. muschi ul ridicaror al pleoapei superioaro . tara acomodarc acccntuarca reducerea curburii crisralinului curburii curburii cristalinului corneei se afla situat in: D. maxilara olfactiva. din urmiitnrii cerebra!"! nervi cranieni nu 15i au origlnca reala in ANALIZATORII INTREBARI . Care trunchlu] A. E.COMPLEMENT central al analizatorului optic SIMPLU se afla III: E. 40()() . fibre senzitivc rcala arnbiguu din bulb arc origine senzitivc ale nervului pneumogastric ale ncrvului IX parasimpalice ale nervulni B. tennicc.nuschii rnimicii C.

ncuronilor caii uptice sc gasc~te la nivelul: genicula: lateral . D. Endolimfa: A. derermina muschiului tnnpanutn. corpului B.eprezrntii ~onil sinaptica intrc neuron. au dendritelc in contact eu portiuuilc contractile ale i"U". fibrelc intrafusalc prirnesc axoni ai neuronilor motori alta din coarnelc D. celule pigmcillarc O. determina relaxarea fusului neuro-muscular 28 29 . consriruie protoucuronul fascicolului spino-talamic lateral retinei se giisesc: receptoare 8. prelungmle intern din structura celulcior 11. Care dill urmiitoal'ele celule din structura nervoase: A. :. sudoriparc libere in cornee Krause localizati in hipoderm la niveiul I' I{l'ceptorii pentru sensihilitate terrnica: r\. I). sunt terminatii glomerulilor B. E. anterioarc senzitive spinal oboseala ~1 obisnuinta rncdularc sunt dendrite si axoni ai ncuronilor dill F. I.icircular aflar in planul miscari] cupula daca nu sc manifests 11. ar e cu Con si basLona~ ~~ deplaseazilln canalul loc ronrea capuln] ~lbrapile vibrauile sem. sunt receptori I:. celule muilipolare c refine! Nt) sunt cel I uc se gasesc in hipcdcrm pentru eald Il. pruneste. celule adipoasc C. sunt pcntru rcce corpusculii D. neuronilor bipolari D. cste formam din ccluie fotoreceploare 10. in stratul granular A. receptori pcnrru senzatia de eald glandelor sudoriparc E. Ncuronil motori gamma din coarnele anterioure medulare: A. SW11 receptori pentru reee nervoasc glandelor nervoase libcrc situate in epiderm. slrahllui granular extern al retinei 7. esre 0 Iimitantii exrcrna: ale celulclor gliale A. zona centralii multipolari melanic $1 9.Iolllerulii glandelor sudoripare: \. sc gascsc in epiderm I L sc gasesc in derm C. ~an:mlte E. primesc impulsuri de la trunchiul cerebral. terminatiile senzitive a fibrelor primarc au vitcza Icuta de conducere H. D. hipotalamus E. In strnctura retinei. chiasmei optice E. Deutoneul'onul A.gase~tc "' ra~pa ll1i~ciirii alltrcneazii sale pcrilimfci vestibulara produse In nivelul Iielieolremci ~i[I] rampa timpanica I~.~. de undele sonore direct prin vibratiilc . bipoiari D.AnaJi:zatorii 6. axonii neuroniJor bipolar: multipolari multipolar: bipolari I I Care din urrnatoarele structurl NLI sc gasesc In hipoderm? A. celule fotoreceptoare B. sunt pentru eald corpusculii Ruffini Iocalizati numai In derrn E. canale de cxcretic a glandelor sudoripare B. sunl terminatii C. terminariile ganglionul E. reteaua vasculara 1·1 La nivelul fusului neuro-muscular: A. celllle bipolare C. dclll11lteaLOaretina spre fata exterua retca de prclungiri inrrafusalc primcstc arar inervatie senzitiva C.ILl. membrana B. csre founata dill cclule care conun pigment cat 9i motorie C. corpii neuronilor D. Iac sinapsa de lip placa motorie direct contractia cu fibrele intrafusalc striat substanta reticulata si C. sinapse dinlre neuronii si Imiltipolari glomerulii E. corpii neuronilor C. multipolari Analizatorl i I I (. ir~deplasa-o in dircc[ia C. ccJule amacrine E.

facrorii din me dill NU pot produce olfactiv disfunctii asupra analizarorului ~i pneumatic ~i fac sinapsa cu C. corpusculii Ruffini.:-1 ~l :-)caT1~a) e a D.-' nicovala ~ . Care din afirmatille rcferitoare la receptoril cutanari sunt adevarate? A. la exterior prczinta fercastra ovala san fercasrra rotunda . 1\. Segmentul intermediar 31 analizatnrului olfactiv LJ.' (clocan. medic prezina ciocanul. Care din aflrrnatllle referltoare adcvarate? A.' al trompe: Ill. . pe par\ile Iarerale de piclc fcrcastra rotunda previne cu 1 olul 19. receptorii ca durere cuianati nu pot transmite impulsuri a osului parietal _ B.Analiverorii Analizatorii 16. ." C. .. tracrurile oifacrivc ajung In profunzimea santului temporal superior rnentine presiunea cndolimlei 1\.ulcvarate? A. celulc de sustiuere.. epidermul contine superficial la analizatorul stratul germinativ cutanat sunt 'are din urmatoarcle ~i profund proprieta\i referitoare la papilele gustative sunt stratul cornos B. primul strat al pielii de Ia suprafaui D. rracturilc olfactive se proiecteaza in paleocortex D. papilele 1'. papilele D. numita casa timpanului si a trompe: lui lOuSlachlO fiind 0 cavitate pneumatica B.I lin mugure gllstativ contine: A. nervii clractivi strabar un os nercgular celulele mitrale auzului C. discurile Mcrcke: se adapteaza rapid ~i total D. pres1Unllor A. eiemenrele rare celularc 17. dermul papilar reticular . celule senzorialc gustatrve C. ell lui Eusrachio inlerna forrnata din labirintul fibres ~i labirintul membranos 1 te' a dendriielor chemoreceptorilor aila 0 umflarura 10-20 cili olfactivi '\ (ure din atlrrnatlile refer ito are la ureclteamedie sunt_ar evara c. in partca opus de 2-3 em' siruata drepiul larnei ciuruite a se b. sunt localizati care pot fi iuterpretatc ir epiderm E. . cei 10-20 de cili olfactivi ai analizatorului olfactiv maresc suprafata de contact cu substantele odorante E. dituziune si osmoza din lichidul intercelular estc siruat mai spre suprafata la nivelul strarului papilar asczate pe partile posterolatelalc ale Iimbii cornparariv cu dcrrnul ~i reticular sunr relativ filiforme sunt in numar del SO 200 .' care coutin -ecepton tactili sunt de lorma fileloi de carte E. cclule senzoriale Golgi Mazzoni care sum reccptori D. interna esre formata dill labirint OS us sapat 111 stanca o. papilele circulllvalate ll. B. are un percte medial ce prezintii de a . tesurul subcutanat se atla in contact direct cu rnediu: extern spre profunzime estc hranit prin C.sul Ll1 III apropjerca caruia se al1[l originca rcam ~~ ~rlgen1enu lui D. prczinta un perele lateral acoperit . epiteliu C. asemanarori ell corpusculii Pacini. corpusculii Meissner sun: stimulati nivelul papilclor derrnice B.. eom~nicarea ei cu trompa lui I':ustachio pc ambele egalarca tete ale timpanului 30 31 . nicovala si lablrlnlul membranos . pori guslalivi. papilelc caliciformc fungiJonne . arc doar doi ncuroni proiectati pc fata mcdiala a lobilor temporali B axonii ncuronilor bipoluri dill bulbul olfactiv fac sinapsa cu celulele multipolare C. bii de lonna unor cupe sunt grupate pe varfirllrm It (in numar de 9-11) situate la ban limbii . rnucoasa acopera cele trci oscioarc . papile gusfative Ilrccbea: A. . papilele C. medic esrc situata intr-o cavitate lingual de sustincrc .r. fibre oervoasc. E. in hipoderrn pentru rece se gascsc corpusculii de atingeri line ~i localizati ~i I" . In polul apical al cclulelor B. Analizatorul A. 11U olfactiv: 0 reprezinta exceptie privind calea de conducere III arc 0 supralata etmoidului C. buton gustaliv.

terminatiile B. corectarea axelor oculare globului ocular prin conrractia extrinscci apoasa este un lichid secretat de corpul ciliar ~i drenat prin D. axonii neuronilor din ganglionul ncrvu lu cranian V III C. Jusurile tendon Vater Pacini stimulati nervoase de miscari uvnrilc I ~ . receprorii pentru senzatia de reee. vibrariile vestibulara C.ru neuromusculare: exteroceptori contractila.Analizatorii Anahzatoni 24.cxrremitatile . Care dintre afirmatiile referitoare oboseala sunt adeviiratc? A. iibrele rnusculare sistcrnul D. pot reception» D. Receptnrii cutunati A. cupriude B. muschiul din melc III . Acomodarea B. presiunea perilimfci E. la frccvcutc membranes rna: In\[ij dintr-o retea de fibre ncrvoase 9i in pericondru. si printrc ligamcnte 8 din rampa timpanica perilimfe: endolimfei deoarecc membrana B. terminariile ocular D. cristalinul vascularizat estc 0 lentil a biconvex". umoarca sistemul transparenta venos este bngat inervata C. protoneuronut este situat In ganglionul A. sunt Iormati butonaie C. pot fi localizali esle loarte subtire inalte vibrcaza membrana nazi lara de la baza melcului ~i viteza de intindere unui rnusch.raturile pielii B.proprioreceptori Vater Pacini situau prezenti printre fibrcle musculare ~i I i. scazand cstc maxima. corneca C.. de la fcrcastra perilimfei II.'llul neurornusculare situate la loeul de unire intrc muschi ' la loeul de unire dintre muschi D. corpusculii intcnsitatc E. inforrneaza pureruice 26. procesul distante permanent bazilara scaritei este cornprimata relaxea/a vizuala NU esre caracterizara cristalinului imagine prin: A. corpul virros umple spatiul dintrc iris si retina si este un gel transparent E. esie formata din trci neuroni din rnetatnlanmg Pacini sunt stirnulati de miscari slabe. corpusculii E corpusculii tendon Golgi .\ sunt eei mai imporranri portiune centrala receptor! medulare fusului suut singurii anterioare 1-:. mai voluminoasa oboseala sau obisnuinta alfa din coarnele care nu manifesra 0 libere care sunt proprioreceptori a: durcrii si ) . I" cxrrcmitatilc fusului ajung axonii motoneuronilor se prind pe fibrclc inrrafusale prin: sunt rransmise 25. Care din urmiitoarcle variantc dcourece curbura cristalinului nu D. terminatiile C. \paratul 0 undclor propagate tirnpanul. distanta dinrre ochi $i punctum prOXi11111ln scade eu varsta darorira scaderii elasticitarii cristalinului E. acornodarea vizuala estc limitara. rnudificarca curburii optic sc caractcrizeaza medii rransparenre prin: si opacc ~i vascularizata prin care se formcaza mai mici de 6 m clara a ohiectelor musculaturii situate la a A. demoneuronul mezenccfal Corti Iormeaza rarnura cohleara a quarlrigemeni medial inferiori din libere sc gascsc si la uivelul corneei globului estc situat in coliculii D. al treilea neuron se afla In corpul genicular E. Segmentul periferic al aualizatnrului motor este reprezcntat rap ide de: I A. vibratiile se transmit sonore A. poate creste la infinir 27. In zona in care amplirudinea nervos central dcspre atingcrile membrana E. sunt mai numerosi la nivclul mainilor (in epiderm) 32 33 . corpusculii C. invelita intr-o capsula.i cxtrafusale] la reccptorii ce nil manlfesra prcvazure eu tcrminat. care I1U este si nici iucrvat NU se caractcrlzeaza nervoase Ruffini nervoasc rcccptioncaza prin: cxcitatiile pentru senzatia de eald NLJ apartine caii auditive'! spiral Corti I I. corpusculii B. corpusculii libere sum situate in reate st. sunr localiza.) \Il'canis.i sau tendoane striat la om ~i striate (intrafusale auzului "IV se caracterizeaz3 ovala. rapide si de mica Krause.

strarul granular C. grudul de solubiluate C. au rol in perceperea F. cu functii rrofice ~i de proiec. dcuroneuronul este situat in ganglionii gascste in nuclcul VII. reprezinta partea anterioara a runicii cxtcrnc intrinseca a glubului ocular ocular vt1rsta. care sunt cclule nervoase inalt specializate ce n11 sc divid E. prevazuta eu 10-20 cili D.iii 35. este strabaruta posterior de nervul optic a globului O. pigmentilor pcuneabi. concentratia subs tan tei odorante B. crcstcrca rcceptoare ~i aparitia E. este binc vascularizar I). invelit in hialoida I':. tOI aici se ana terminatii ncrvoase liberc E. stratul cclulclor fotoreceptoare cuprinde celule eu conuri si bastonase. este nevascularizata C.itatii fotoscnsibili sprc al lreilca neuron din metaralamus gustul din 113 posterioara zona V -ului lingual facial rcceptioucaza D. U caracterizcaza receptor: stlmularea retinei? luminoasc constii in excitarca lor de catre radiatiile intrc 390 ~i760 11111 B. Segn. rransformarca condus sub forma de influx nervos modulat 34 35 .entul de conducere al analizntnrulul receptor B. cristalinul cstc legat de corpul ciliar prin Iigamcntul suspensor xclerotica: 1\. corpul vitros se gasesre intre cristalin si retina. Dermul NU se earacterizcaza prin: A. umoarea comee de procesele ciliarc. ( 'are din urrniituarele afirrnatii privind straturile lncorecta? 1\. nervul din nucleul C scindarea iodopsina. este transparenra si binc vascularizata 34. coniine foliculi pi lo)i si glande sebacec D. este lin tcsut conjunctiv dens B. ncrvii olfactivi D. bipolare de cclulcle F. nervul vag inerveaza potentialului de receptor potcntialului de receptor in potential de actiunc. axonii neuronilor umflatura olfactive au traseu p5na Ia tracturilo bipolar: se termina C11 si cci multipolari care un buron terminal. celulcle mitrale din tractul olfactiv reprezinta deuloneuronul c. corneea ale aparatului secretata optic NU se caractcrlzeaza dar bogat mervata prln: transparenra apoasa. stratul plexiform bipolari intern estc format intern reprezinta retinei este formeaza fotosensibili bipolar: dinrre neuronii din corpul neuronilor zona sinaptica C.Anaiizarorii Analizatorii 32. Segmcntul de conducere al analizatorului A. primul (neuronui bipolar) axonii neuronilor olfactivi din mucoasa olfactiva olfactive IN. conrine ~i canale de excretic ale glandelor 33. pe ea se inscra rnuscularura F. Intensitatca senzaticl olfactive NU depinde de: A. aceasta cupnnse procese J'I. axonii neuronilor D. IX ~iX ga gustativ: nervosi de pe rraicctul nervilor \". lumina strabate retina solitar din punte in drumul a limbii lor de pigmentii solitar se incruciseaza rana I" stratul pigmentar sub influenra cclulclor LInde este absorbita luminii in retinol si fotoscnsibili cu eliberare din eelulele de energic rnembranei cu con uri ~i basronasc C. protoneuronul cranieni B. lentila bicouvcxa situata in spatele irisului. celulele culorilor cu conuri predomina ~i contin rodopsina 1n macula lutea. I~ comactul cu hipodermul prezinra papilele dermice h \It'cliile transparentc "\. primul srrat asigura sinteza pigmeniilor B. cat ~i protoneuron multipolari olfacriv: Iiind atar nervii A. sex ~i starca fiziologica C. umiditatca mucoasei mucoasei a substaniei odorante olfacti ve olfacrivc a organismul ui sudoripare II.ie 1>. acornodarea D E. este tunica vasculara. cste alcatuir din doi neuroni. Care din urrnatoarele A. sc gaseste intre si iris si cste drenata de venele scleroricii (' cristalinul.

aducc mformatii B. cilii de la polul apical 81 celulclor tectoria (' ~1 vin ill contact sc gascstc in mdculme1l10ranOs. irisul. convexitatca prin: corpului ciliar carc a cr. rarnpa timpanica comunica cu fcrcastra rotunda II Care aflrrnatie 43. A. este formata eli functii trofice ciliare din labirintul mc. contractia muschilor circulari ai corpului ciliar esre stimulaia parasirnpatic de Irebuie ell membrana timpanului a~e7ati pe fereastra ovala. dcformari E. format din muschiul circulate musculatura exle ana cndolimfa C. traclul optic face sinapsa cu deutoncuronul in corpul gcniculat lateral F. cerulele ciliate sunt insotite de cclulc de sustinere 41. ~i radiare interiorul caruia se afla melcul osos B. IV si VI 36 37 .a a retiuei temporals parte de acecasi nazala parte ~i a retinei din partca opusa I I ( are aflrmatie '\. axonii ncuronilor din nucleii vesiibulari arhiccrcbcl. Acornodarca marcsc la uistanta N l! se caracterizcaza reflex. absenta lungimii axei ochiului cristalinului si/sau ale cr. la acest nivel se gascste C. lahirintul osos cste constituit din utricula.? Scarpa hulbo-puntim ramura vestibulara . intre labirinlul osos si eel membranes 42. se pigrnentara. cstc situaia intr-o cavitate a osului parietal C. cornuuicii A. sacula ~i canalul cohlear D.nbranos. contine. vasculara. Tunica mijlucie A. aducc informatii fibrele tracrului ternporala de la jurnatatea de lajumatarea de aceeasi naza.stalinului vederea ciliar. maduva ji uucleii nervilor E. coroida. sc realizeaza B. cio~8nul vine in contact E. in canalul cohlear se gascsc receptorii acustici si vestibulari E.Anahzatorii Analizatorii 40. ligamentul fetei antcrioare radiari ai corpului lensiouat ciliar favorizeaza ell bucofaringele prin trornpa lui Eustachio rotuude se afla ohi ectelor apropiate de muschii radiari ai corpului 8. reccptorii audiuvi E. ganglionul a retinei ell membrana reticulara bazilara D.sialinului fotosensibili ocbiul eu deficicnte pdvind calea vestibulara cste incorectii.ari din gangliol1ul B. deutoneuronul (' axonii ncuronilor ana in gangJiollullui se gascstc in nucleii vestibu. tunica vasculara a globului ocular extrinseca E. a gIobului ocular NU include: membrana ciliar ~i procesele ill corpul ciliar. intrc membrana timpanica ~i membrana ferestrei lanrul cle oscioarc D. continc privind organullui cclulcle rcceptoare Corti cste incorecta? dispuse rcccptoare pe membrana medial strabat . variatia indicelui de refractie clasticitatii ale corneei pigmentilor culorilor) (cu apariria Scarpa formeaza a celui de al VIII-lea nerv cranian D. baza celulclor scnzoriale este conectata cu dendritele neuronilor care secreta din Corti. pentru marirea convexitatii crisralinului ligamentul suspensor sa fie rclaxat I" I irechea lnterna: A. coutractia C. I' rechea medic: 1\.. sub acriunca muschilor san micsoreaza muschilor suspensor. fibrele tractului optic se indreapta ~ispre coliculii quadrigemeni superiori D. primul neuron se B. auditive pe un rand ~i membrana . 8. situar in columcla rcticulara I':. sara! 111osul temporal. scaderea D. al trei lea neuron este situat in talamus emit colaterale oculnmotori sprc prcsbitismului) din celulele ell conuri (pcrturbari in percepcrea lll. mcnti ne crista Iinul aplauzar D. membrana I '. Traetul optic: A. cu fibre musculare ~i celulc pigmcnlare a globului ocular D. rncdificarea C. Care din urmiitorii factor! i\lU caracterlzeaza (arnetrop)? A. ' optic aduc informatii din jumatatea lateral pe 2-4 randuri 11. C. .

in cele rrei ampule ale canalelor C. canalele scmicirclllare membranonse 45° unul tala de celalali B. dercrminata de de adaptarc D. c~rpuscuhi E. liniara din .. U1 49. crestele deservesc ampulare echilibrul dcservesc cchilibru' static ~i acceleralia sunt conectatc la C. D.• sunt dispuse 111 '. foliculii pilosi.I til trei planuri... ceJulelc receptoare ganglionul Scarpa ell dendri iele ncuronilor eohlear: 50. Organele tendinoase Golgi NU se caractcrizeaza A. cilii celulelor gclatmoas«. I. ' mitralc . dupa ce strabat membrana Corti audiriv este organul scnzoriale superior E. A.: la trei planuri. Corti. irnpreuna manifesta generate tensiunii prin: A. sunt sLimulate de crcsterea coutracria musculara B. pot fi grupati in jurul papilelor formeazii V -ull ingual.unda. receptorul C. maculele sernicirculare deservesc numita receptoare echilibrul cupula semicirculare dinarnic . canalele semicirculare mernbranoase 90° unul fata de celelaltc fl. R:lssncr ~ . eornee D. deschiderile canalelor semicirculare cinci) se rae In utricula ~isa(lila C. papilele foliate se gascsc pc marginilc postenoare ale limbii gustativ confine celule de sustincrc la care ajung fibre nervoase . prin helicotrema.acllIatc . inferior pc membrana constituit tectoria. . miscarile ferestrei ovale determina transmiterea C algoreceplorii sunt situati in epiderm.. nu prezinta feuomenul C. cc1ulc1c mitrale can (in protoneuronul intra ill structura caii olfacrivc 01facriv trigonului S('grucntul receptor al analizatorului A. comunicarea presionalc F vibratiile rarnpei rimpanice ale perilimfci cu fcreastra tactila protopatica Krause ~i rcrminatiile nervoase libere .cu terminatij (dendrite ale neuronilor din ganglionii spinali) receptor: care nu ell fusurile neuromusculare oboseala san obisnuinta sunt singurii S"gmentul receptor vestibular: A. vibratiile osicular B. 38 intr-o rnasa 39 . cilii celulelor din organul de acesti proprioceptori inhiba cOl1tmqia reticulate. corpusculii leziuni Meissner ~i Merkel sunt tennorecep:on la stimuli ncspcciticr B. axonii deutoneuronilor se proiecteaza in ncuronul talamic D. axonii protoncuronilor B. nervii olfactivi perilirnfei produc vibrau: ale clldolimfei os al analizatorului strabat in celulclc olfa:tiv: . situati III derm ~1epiderm rOlunda asignra varial:iile dinlabirinlul OS .\ ualizatorij 48. (in num. sunr formate dintr-o rctea de fibre nervoase prcvazun. sensibilitatea Golgi. lama cruruita a ermoidul I$i au originea . termoreceptorii celulare sunt scnsibili . canalele D. timpanului sc transmit carre urcchea exrerna prin lanrul sub lire care undolor Anal izatorii .I Ih'ceptorii cutanati: A.. papilele E. are peretele in tendoanc... intr-un B. are ca receptori spccifici corpusculii .. are peretele constituit bazilara din lama spirala D. D. . in canalul B. Corti din membrana se afla organul . cilii celulelor receploare din crestcle masa gelatinoasa uumita cupula D.. ''''cgmentul de cunducere A. se afla maculclc in utricula ampulare membranoase din macule se deschid sunt inglobati E. cohlcsr. bulbii ollactiv: E. Mecanismul auzului implicii: A. 0 membrana separa urechea medie de canalul cohlear membranei sonorc perilimfei din rarnpa vestibulara perilimfei din rarnpa timpanica C.ir de . sunt inglobali iar maculele intr-o 1-3 celulc sCllzonalc. Care din afirmatlile vestibular cste falsa? privind segmentul receptor al analizatorului sunr dispuse membranoase ampulare dinamic. sunt ill contact eli membrana E. impulsurile musculara buronate E. . gustanve .~ care determina . Ruffin: ~i Pacini sunt mecanorecepton ~i apoi. . scarila sc sprij ina pe fereastra ro. mugurii C. mugurele Cunalul mugure gustativi fungiforme gustativ se gasesc gustativ: .

all rcprczinta la exterior 0 80% din masa glandei de glande capsula mezodermica. glandele B. foliculiua D. rncdulosuprarcnala 4. melanina somatice motorii II. medulosuprarcnala 13. sistemul lcgarura circulator Cll epiteliala mij loci i prin tracrul hipotalarnoPapa-Fielding lace '. continua activitatea C. glueagonul provin din organele T. lobii anterior si posterior hipofizar I). cste situata in sparele traheei B. in dreprul cartilajului traheal ell secretie interna din organism. fibre nervoase E. este bogar vascularizata 1]. I':. secreta hormonul scxuale E. cstc eca mai mare glanda greutate de 100 g a garului. glandele D. Corpul galbCII: aldostcron hormonala a ferneii dupa varsta de 60 de ani I Ii1'0 Ii:r. lirnlocitele participa din rnaduva de imunitate osoasa ~i diferentiate cclulara in maduva osoasa in timus. esle tlmnatfl din doi lobi uniti iutrc ei plio isimul tiroidian C. originare la procesele migrcaza la pubertate sternului limfoide (ganglioni limfarici. Epiflza confine: nucleii hipotalarnici 1a baza cnccfalului. favorizcaza E. 5. epiteliale prczinta grupate UI1 3. E. evolueaza pe cale sangvina I~:.Glandele endocrine Gl. medulosuprarenala •• 'I'imusul: A. hormonii estrogcni tirnic po ate Ii indusa de catre secretia . suprarenalelc rinichilorsi in virsta simpatici D. la fcl eu ganglionii la tel eu gonadele (80%) si adrenaline (20%) situate la polii superiori ai sunt 0 percchc are origine de origiuc secreta D. este legara de nucleii hipotalamiei il. cciodermica. hormonul D. tiroida E. arc 0 dezvoltare C. este localizata mixedemului in ~au. cpifiza glande endocrine au structurii foliculara: corticosuprarcnalc mcdulo-suprarenale C. timocitele ti11111S) I).COMPLEMENT SIMPLU /\. calcitonina E. avand 0 A.a rurceasca a osului sfcnoid producerca de FSH liroida: A.Ialldele suprarenale: A. ncuroni 13. hipofiza C.a: . cste situata in partea laterala al carui nume iI poartii D. cste controlat 2. Timusnl: A. urmatnrtlor noradrenalina B.:IlldeJe endocrine CLANDELE ENDOCRINE INTREBART 1. contine celule cu ro! in imuniratea 0 celulara puremica odatii cu inaintarea C. splina. secreta progestcron D. Urmatnarele A. Stare a de hipergJicemie hormoni: A. secreta port hiporalamo-hipofizat anteriori B. ste situ at inapoia e si a pcricardului 40 4] . insulina C. timocitclc D. are dezvoltare si in fata sternului max ima dupa pu bertate timic care stimuleaza dezvolrarea zlandclor b in acini (. lobul anterior reprezinta 23% dim masa glandei au origine II. corticosuprarcna:a. ~islab inervata parcnchim glandular format din celule structural. celule nevroglice C.

Secretia de aldusteron: A. cste situat deasupra In metabolismul stcrnului. hiposecrctie hiposecretic hipcrsecretic hiposccretie se illtiilne~te in: de vasopresina de ADH de aldosteron de mineraloconicoizi anterior si aidosroron memoriei imunitare D.:. K ~i Ca I':. rczistcnta D. crcste eliminarile de Na. activeaza transportul aminoacizilor risulara a proteiuc1or 111 celule si stimulcaza sinteza E. B. irascibilitare si confuzii mintale sistemului nerves C. stimuleaza anabolisrnul proteic prin scadcrca climinarilor n.icemiant B. spasme arc actiuui vasculare este secrciata de zona ell engine ectodermica de neurohipofiza pc receptori colinergici i glucocorticolze la frig parului si a dintilor ale musculaturii digestive a suprarenalei cste secrctaia sc fixeaza I H (. dar Icziuni ale hipotalamusului tiroidei ~i inapoia 42 43 . care intervine ~i'in dezvoliarea urganelor sexualc E. D. D. ACTH ~i a Na I in dezvoltarca II intensilica oxidarea lipidelor. C.Glandele endocrine 10. scad sensibilitatea la stimuli olfactivi si gustalivi se produce daca exista secretie crcscuta de ACTH hipoglicemie si obczitate (are din urmatoarele caracteristici :'\IV apartiue timusului? A. B. E. secreta timocrcscina.. zona corticala a foliculului provin din celnlele primordia Iimfocitclor C. D. E. scad numaru) 13. Sistemul endocrin Glandele endocrine difuz: in reactiile A. secretin a srimuieaza muscularura viscerala ~iparticipa ID1U1l1tare • u r olin urmatorti II.ILlcocorticoizii: A. de azot E. rcnina ~i angiotensina participa In reactiile imunitare 13. arc efecte sirnilare ell cele ale stimularu parasirnpatic 11U ':II'e din urmiitnarcle manlfestarl NU apare in tetanic? /\. are rol in formarea timic esre formats le hematopoicticc T. C D. C. intcrvine (STH) NlJ are urmatoarele celulelor actiuni: 11.mlui'! calcitonina II hormoni NU an interventie In metabolismul C. C. histarnina ~j serotonina inrervin in rcglarea si coordonarca activirarilor secretorii digestive 12. de honnon se tnsotcsre se insotcste are aceleasi glucozei deterrnina B. Hipersecretla A. colecistochinina si pancreozimina intervin in regla rca si coordonarea activitiitilor endocrine pancreatice I) I somatotropul ociiocina I . scad permcabilitatca tubilor distali peutru apa D. proteice arc cfcct de crutare a glucidelor asigurand cncrgia necesara sintezei ~i deci rol hipcrg. este invel it intr-o capsula conjunctiva. calciului. caderea I. care din maduva In pastrarca osoasa 14. I\urepinefrina: A. prostaglandinelc moduleaza acrivitanl« celulare purathormonul I imocrescina D. E. provoaca daca este 111 execs boala Addison sanguina de Na+ ~i IC. din care pomese septuri care il impart In lobuli B. contractu convulsive necoutrolatc ale rnusculaturii schclctice Il. este reglara de catrc concentratia rcnina este controlata de conccntratia sanguina este inhibata de scaderca volemiei si a vitaminci K I). de scadere ponderala de hipotensiunc efccre ea ~i insulina asupra concentratiei plasmarice a 1'1 de elemente figurate ale sangelui cresc absorbria Iipidclor C. specializate diu timocite. 1("1'1111)11111 somatotrop \. Cresterea volemiei A. este asiguraia de zona ell origine ectodermica a glandei suprarenalc 12.

Glandele endocrine 20. hormon_ii siii au actiune exclusiv a scbelehl1ui membrclor infcrioare (pigmeii) hepatica $1 rnusculara 23. pe langa sistemul hipotalamo-hipofizar. arc din urmatuarele earacteristici :"It: aparjine melatontnei" i\. secretia de melaionina C. prin cresrerca secrctici de mineraloconicoizi . este un horrnon seeretat CLi rol in dezvolrarea gliale ale cpifizei estc inhibata si cresrerea de lumina organismulni. D. gusa endemica se manitesta prin crcsterea in volum a riroidei insotitii de hiperfunctia accsteia ' E. c:. hipcrsecretia sa poate ducc la acumularea de corpi cerouici mvc1ul sistcrnului nervos E. Insulina: A. tli~erseeretia hormonllor curtlcosuprarenallcnl "<U se caracterlzeaza pnn: A. secretia dezvolt:lrii sexuale precoce (FSH ~i L11) exclusiv hipcrglicemie de celulelc a ale panercasului hepatica endocrin ~i musculara 21. secreta hormoni eu actiune identica celci a SI\V simpatic D. C. inhiba gluconeogeneza la din alllinoacizL hormonii pot face parte din '" in functle de struclura nrmatcarclc categorii A. reglarea sccretiei sale sc face mai ales pc cale ncrvoasa hiperglicemianta prin glicogenoliva E. provocata de excesul de glucocorticoizi. Tiroida se caracterizeaza prin tuptul ca: A. oligomincrale B. efecte aseman5roafC hirolinr celor date de stimulaTea err in reglarea secretiei de aldosieron intervin. E. la fel eu ganglionii B.. nroxma acuoneaza rnai rapid ~i cste rnai acriva decar triiodotironi na C. sindromul androgenital. prill laptul favorizcaza climinarea urinara de losfor se af]:] in cantitate scazuta in saugele unor popula\ii se mai nurneste si diabetogen prczinta 0 secreue redusa in conditii anteriori hipotalamici de stress duee la: atiicane 'H. efeetc inverse eelor dare de lezarea E. detcnnina C. nu produce mai mult de 8 g de tiroxina de-a lungul unei vieti B.Iucagunul: A. b. 22. scadc gradul de urilizare a glucozci in celule D. variatiilc volumului concentrauer K' dill sange si dill lichidul interstitial sanguin ~iale 44 45 . are origine ecrodermica. diaberui zaharat B. ell aparitia hipertcnsiunii arterialc B. stimuleaza transformarca glucozci in trigliceridc C. eliminarea unor canritati mici de urina diluata lobulni posterior lobului hipofizar anterior C stimularca consumului de Iichide D. hipcrglicemic D. 0 proteina al carei constituent principal este aminoacidu' riroxina D. are rol in inhibarca . este secretata de cclulelc pancreasului endoerin prin glieogenolizii de simpalic a glucozci a ale insulelor Lancerhans C din sa estc stimulata celulara D. (.. Lezar ea nucleilor A. hipertcnsiune arterials. activiiarea osteoc1astelor hormon ce stimulcaza Glandele endocrine I (. eLi apanua pubertatii prccoce la copii C boala lui Cushing. inhiba sccrctia hormonului de eliberare a gonadotropillc1or 1'. secreta ~i caniitati mici de calcitoniua. coloidul tiroidian contiue tiroglobulina. steroli E. de cclulclc 13. Care mecanismul principal E. boala lui Con11 (prin cxces de aldostcron). este secreta! B. cuprinde 20(YO masa glandei suprarcnale din D. creste utilizarea B. vitamine C. care so manitesta prin obeziratc. glicogen '7 Hormonul de cre~tere: A. provocat de cxcesul de sexosieroizi. asigura dczvoltarea B. are efect hiperglicemiant I). boala lui Basedow-Gravcs. ccluloza ehimid de substante: de reglare a sccretiei de insulina estc cel nervos '" U apartine simpatici dill urmatoarele caracteristicl polisolubile medulosuprarenalel? A.

Care din urmiitoarele A. P in celule 32.pal crcsterea convulsive ('arc din afirrnatiile . efecte se datoresc STH'! urinare de sodium de acizi gra~i ca unnare a eliberarii I" I". prine. GIIICOCOJiicoizii: ~Ullt s~el~eta~i de zo~a ell origine ectodennica a glandei suprarenah. se insoteste de gu~a exoftalmica 13. cand sun! secretati 111 cantirati crescute O. crcsterea elnmuarilor urinare de Na. este implicar in deiinitivarca caracterelor sexualc secundare de glucoza In sange: stimuleaza secretin de insulin a stimuleaza secretin de glucagon poate fi consecinta secretiei scazute de glucocorticoizi nu se poate darora ADH se inrnlneste in diabetul insipid 31. cste legal de lobulmijlociu prin tija piruitara D. reprezinta ~i mediatorii chimici ai SNV simpatic 46 47 .Glandele endocrine Glnndele 1J endocrine 29.i. se insoteste de cresterea metabolismului bazal I" se insoteste de gU~3 endernica. stlmularea descarcarilor de giucoza din ficat E. Calcitonina: A. eliminFnilor scad~rea eoneentrarici sanguine lor din depozite'e adipoase (. C. I). llU din tubii colcctori i\. Lobul posterior al hipofizei: A. C.iei ale Inllsculaturii de calciu 111s~nge scheletice 1/ are ca ~fecl. I" reclus b. intensifiearea piilrundcrii glucozei si a aminoacizilor D.Ianda tlroida: /\. sunt dcrivati din colcsterol Il. cste secreiar de catre celulele interstitiale B. B. (' zona cu origine ectndermica suprarenale: scad furta de contractic a miocardului isi rcglcaza sccrctia prin mecanisme ncuroumorale de tip feedback produc acidoza atunci cand sunt sccrctati in cantitati scazutc (hiposccrctic) D. slimuleazil secretin cOlticosuprarenalci C. are forma unci lame cpitelialc Hipnsecretla de hormoni liroidieni: B.ulcviirate? A.30() mg de riroxina refcritoarc la glandele cortlcusuprarenale sunt B. 111terVI11 111mClabol1srnul apci ~i sarurilor minerale C. care se produce prin hipertrofia foliculilor tiroidieni 'resterea concentratiei i\. contine in lichidul B. all ca eject crqterea eliminarilor de azot D. la adult. crcsc sensibilitatca la stimuli auditivi si gustative A. B. B. i~i regleaza prndusi pe eale ncrvoasa a glandei Hormnnii A. sinrcrizeazn hormonal ocitocina E.ice I c. crcxterea B. Hurmunu] testosterun: A. stimulcaza eliminarile de apa prin urina prin cresterea penneabilila(ij tubilor distal: pentru apa ' E. follicular 0 proteina denumita tirozina C. i~i reduce dimensiunile in conditiile carentei de iod secreta horrnoni care detrmina cresteri de greutate ale orcauismulu: atune. pacientii care au secretie crescuta de glucocorticoizi sunt obezi eu exces de aldosteron secrctia de catre de hormoni 33. C produce contractu D. Ca. are ral in maturarea corpului gal ben C. secreta hormoni cu actiune catabolizanta asupra proteinelor musculare ~i plasma. estc controlal de catre ocitocina D. B. dercrmina tetanie E. N. arc rol :111 crcsiere E. sc insotcstc de ingrasarc cxagcrata datorita crcstcrii catabolismului proteic J). au origine ectoderrnica hormonii glucocorticoizi la pacientii reduc e. depozireaza hormonal antidiuretic 30.sec~·etata In cantitare calcmlur crcscuta dadi in sange scade conccntraria c. I). esre un hormon secretat 5i de catre celnle din glanda tiroida concenrra.iminarile volumul exclusiv de azoL de sange circulant este este . K. produce zi lnic intre 100 . arc cousccintc atat la adult cat ~i la copil t'.

hipcrglicemia determina scaderea sccretiei de insulina arc efecre hiperglieemiantc hepatica si musculara produc glicemic 1·a c. polifagie C. se insotestc de glicozurie )).. produce hipogl iccmie h. ". TSH. Care din urrnatorii Iwrmoni are ca efect scadcrea p H-ului urinar? A." asupra nivelului glucozellll . .Glandele endocrine Glandele endocrine 39. timocrcscina . I' ]10 inhiba climinarea urjnara a calciului Iunctii ~i a oxidarilor "Idtonina Nl] realizeazii una din urmatoarele sau . hipersecrctia polidipsia glucagonul glicogenoliza F. adrenalina produce tahicardie si hipotcnsi line arteriala n hormonii tropi sunt: STH. hipergliccmie 48 ~~ arc cfccte antagonice h01111011i10rsexuali 49 . hormonii de insulina produce hiperglicemie de insulina ~i de AD! I stimuleaza prin acclasi apare in hiposecretie 1t . gluconeogenezci determina insulina . ACTH. . LTH stimuleaza Honnonii de oxigen la fernei sccretia lactara prin scaderea cousumul ui r urhurmouul NU este un hormon care: tavorizeaza absorbtia calciului la nivel intestinal It... este secrerara t' I). LH ~iLTH C. produce 13.<)1l1atotropul I vusoprcsina deoarcce medulosuprarcua. Care din urmatoarele aflrmatii sunt adevarate? A. cpinefriua hormoni are ea efect eresterea presiunii de catrc cclule din glanda tiroida si din parallrolde II. 41. eire acelasi efect ca si aldosteronul asupra eliminarilor urinare de potasiu (.. deterrnina lIillerseerelia A.rlciumiua I) . FSH. ".. srimuleaza activitatea ostcoelastclor I). D. cpiuerrina R. glucagcnul D. regleaza sccrctia prin nivelul calciului i~i ionic urinal' D. STH are efect antagonist F."\iei de glucoza " ill " sange determina prin stimularea gluconeogenezei arc cfcct hiperglicemiant hiperglicemie adrenalinei produs . eritropoerina 43. corticosteron Dimelatonina E. iusulina B. Care din urmatoarele efeete este cornun diahetului insipid ~i diabelului zaharat? A poliurie B. aldosteronul B. din urmatorlt arteriale? A. C. E. mclatonina E. E. . produce de lnsuliua: hipcrglicemie polidipsie 42. B. giucagonul pnn stimularca D. hiperfagie D. .ieni mecanism ca ~i hormonii glucocorticoizi 40. . gastrin a 1". cortizol C. sccreuei de pnn inhi barea . .' ~I . glicozuric C. Can. Parathormonul produce hipcrcalcernie ~i hiperlosfatemic tiroidieni au effect calorigcn celulare. este un honnon hipocalcemiant inhibit fonnarea osteoclastelor determina cresterca cliruinarilo:' cresterea calciului uriuare de calciu din singe C. insulina afirmatii sunt adevarate'! crestcrca concenl1. nu modifica nivelul gliccmiei ( 'arc din urmatoarele A. Care din urmiitoarele afirmatli sunt adcvararc? A.lin urmatorii hormoni NU intervin in metabolismul l'elrathoml011lll calciului? 1\ III11oercsci113 C."cteristici: /\.

51.a dupa varsta copiHlrici B.. h0D110nii tiroidieni 52. tubilor distali In sange ADH si ocitocina E. glicogcnoliza reprezinra 50% din masa hipofizara actiuni apartine epinefrinei'? u~oara a vase lor coronate dilatatori ai pupilei sistcmului reticula! si a celor pulmonate ~ieolectori B. . elibcreaza hipofizar din nucleii hipotalamici dc imunitate 1I11lora15.. este localizata B. neurohipofiza la baza crcicrului. reprezinta t' stornacului.. . are efecre gonadotropic" I\liueralocurticoizii.. contractia C. E. este sinterizata B.l ellz~nle cc1ulclor celulelor 11 inrlucnteaza l1Jl activitatea hermon hormoni altor glande endocrine gonadoiropinelor se poare manifcsta prin hipergiteel111c prln hlperg\tcel11lc clibercaza elibcrcaza din urrniitorii calcitonina un h0J1110n a carui sccretie estc supusa ritmului circadian care stimuleaza secrctia beta se manifests priviod . prin sistemul inhibarc ncrvoasa D. T partlclpante . ( are din urmatoarele 1I1<'(\lllosuprarenalieni il.. C. hipersecretia mineralo c011icoizilor determina apei pe cale renala 51 circulant crcstcrca elimmarll . A._ 50. .onlll are urmatoarele actiuni: . Care din urmatoarele A. reglarea secl'qiei atirmatii hormonii "Ill! are efect hipcrglicemiant ? A.. de calcltOl11~la D. E. endocrina. masci sangelui muschilor hepatica (nu si musculara) prin inhibarea C. ai pancrcasului exocrin ~isecreta 111pnoclpa. arc ~i funqiL. detcrl11ll1a acidovii . honnonul C.' . in timpul somnului. adrenalina una din urmatoarele intr-o lojii formata produsii afirmatii : 1 E. Hipofizei NU Ii este caracteristlca nerves reprezinta 20% din hormonii medulo . prin sccretla. i_nvolueal'. Vasopresina: A. D. D. sccretata E.1arc origine 1I port hipotalamo-hipofizar. extrasul de timus stimulcaza minerahzarea osoasa E. C. adrenal ina somatotrop 1\U estc adevarata'! _ lor se face CXclUSIV pe cale nervoasa Il. Glanda pineala: A.Glaudele endocrine Giandele endocrine •. instressu' emotional prcdornina noradrenalina . la nivelul acestuia so difCl'cnliaza proceselc Iimfocitclc . rcprezentati prin aldostcron: A. stare de alcrla corticala act: vator ascendent E. in conditii ai nefronilor de hipersecre\ie . a osului sfcnoid de dura mater ai si si saua rurceasca hipotalamo-hipofizar. anteriori de neurosccretie factorii de eliberare l'imusul: A.. determina reabsorbtia Na+ ~i eliminarca K+ la nivclul . cortizolul D. cstc reprezentat un hormon dezvolrarca sexual» precoce zlandulari Il. este sintctizara colccrori D. arc 0 nctiune extrem de lcnta D. lobul intermcdiar 53. vasoconstrictie B. .'. suprarenahem .. ll1 nuclei lor hiporalarnici ajung la neuronipofiza mijlocii ajung In adeuohipofiza :. in cantitati rnari produce diahetul insipid este secretata de hipotalamus de neurohipofiza de timus pentru apa a celulelor tubilor proximali C. . _ \ hiperglicel11ie prin glicogenoliza hepatica ~l l11usculara 1\ inhiba sinteza stimuleaza de corpi eetonici celulara la nivelull1catulUl la nivel hepatic 49. prin tractul C. are in structura parasimpatice B.. creste perrneabiliratea ~i ( \._ . C. intre duodcn s) sphna 1Ou/~) in masa intregului pancreas d ~ . hiposecre\ia ducc la boala lui Conn. eu cresterca D. _" contractia muschilor consrrictori 50 ai pupilei . Care B secreta l1U I'nncreasul codocrin: /\. scade urilizarea a glucozei sea de gluconcogcneza .'. noradrenalina are actiuni mai atenuatc dcca: adrenult113 la nivclul sistcmllilli I~. secretia celor doi horrnoni cste redusa . hKa!. sinteza proteinelor I J.. hipoSecrc\ia I'" nipersccrctia de insulc1c Langerhans asezate intre acmn . este situat inapoia sa fibre nervoase care srimuleaza vegetative simpatice si B.

K. Hormonul urmatoarele (STH) NU Ii cste caracteristica actiunl biologice: sinteza de corpi cetonici acromegalie iuanitie.ji LH prin tija pituitara si prin tractnl hipotalamo- ( . l\ D. Calcitonin ~i SOl1m sa este stimulatil de hipogIicemie.115 g B. de reglare este dependent posteriori 52 53 . _. secreta zona care ehbereaza cstc lcgata de talamus /\DI-I reprevinta de glanda de origine epiteliala c. hipcrsccreua sa la marurirate produce C. Senzatie I' Scadcrca de slabiciune fortci ~icontractici inimii tiroidian este: 60.Glandele endocrine Glandele endocrine 59. . Hipofiza sc mal numeste si glanda pineala crestc excitabilitatea I'.l sunt ale hormonilur a glandei hormonului pituitare? de clibcrarc cliberati . Boala Basedow-Graves glucozei si a calabolisrnului glucidic D. p. 31hJp~!tzel . Care din lIrmatoarele actiunl NU apartin hormonilor tiroidieni?: bazal a Ili(l er lunctla 1\ A. Care cetogencza tiroidian ncteda h0l11lO11 I" orielne r: 1I. I). reduc depozitele lipidice prin activarea lipolizei C._ . I' A. manifeslat prin crestcrca metabolismuilli B. permit elirninarea determina cfcet contracti! unci urini mai concentr~t~ unei cantirati mai mIC1 D. ca ~iIobul antenor 0. Are actiuni afirmatie asemaniltoare utcrina eliminarea calcitoninei pc celulcle mioepiteliale din canalele . Medulosuprarenala E. Parathormonul C. srimu'eaza activitarea gonadelor E. I) origine origine hormoni hormoni nucleilor . stimulcaza B. prolactina ~i hormonii se nurnesre ncurohipotlzil sunt FSH . inhiba sinteza de carpi cetonici 61. Ca. au efect calorigcn. de zona 62. Esre un F. Adenohipofiza Gonadotropinelc D. din masa glandei neurohormon: . Lobul posterior hipofizar STH. S'Fl l-ul stimuleaza B. Fpifiza '" eurohlpcflza: /\. 1'1 iucipala proteina din coloidul II.". 1 ce cu rol de control a caror mecanism hipotalamici al glandelor tiroida $1 secreta mineralocorticoizii cardiaca aproximativ D.' din urmiitoarele efecte Nl. Insulina are aceeasi cantarcstc elibereaza suprarenale elibereaza integrirarea cu Iubul l1UjlOC1Ual hipofizei . somatotrop proteic una din r ' Secretia de melatonina I).\ II.~ de unna galactofore (. Scadc calccmia B. Ncurohipofiza lobul anterior lohul posterior portiunile hipofizar . scade elimin3rilc de Na. (. Tirozina IL Tiroxina t: A. ConrTacta muscujanm. E. are aceeasi II. Ocitocina A. dcterrnina hipergliccmie prin intensificarea absorbtie: liroidianii deterrnina: Mixcdcrnul intestinale I)..5 g de 0. Srimuleaza C. scad carabohsmu. Cat e aflrmatis estc falsa? descarcarea de glucoza din ficat ~i ocirocina glantiulotropi sintctizeaza secreta ADH-ul (':lr~ din urmatoarele IIIL-varate? la glanda pituitara sunt . I' ec!odermicii "inhibiT secretia cresc volemia a gonadotropinclor . cste adcvarata? se rnai llumqte rcgleaza 9i gland" piruirara fos[oca1cic metabolisl1lul A. (. secretin Tiroglobuliua a afirmatii are 0 greutatc are 0 grentate referitoare dc 0.375 g. E. 23 I~/O I) Triiodorironina starile de stress '" I'. I). 63.

arterele care iriga hipofiza provin din artera carotida activitatea horrnoni interns oasele bazci craniului cuprinde B. periostul formarea 'cnrura A.rarca de membrana: lormeazli JI OSOS SIMPLU are secretin COMPLEMENT F. articulatiilor pelvlana: mcmbrului inferior de eel 31 Lrunchiului si femur posterioara alcaruicstc intre leaga scheletul continc este forrnata dill cc1c rrei oase coxa le. C. Wanda pineala: A. ('. spre deosebire 0 fi ind articulatio de tip sincondroza de centura scapulara. C. estc situalh 111scaua lurceasca 70. FSH. osul sacrum simfiza pubiana. II.5 g Sistemul osos B. MSH mclanina inhibata In lumina a osului sfcnoid C SISTEMUL INTREBARl'.IIl' t 01 din urmatoarele pcriosrul ~I propozitii referitoare putcrnic coniine la periost :'lit! este care asigura prorectia secreta un hermon care inlnba sccrcria . D. E. cea anterioara endocnne secreta hormoui care coordoneaza secreta ruturor glandelor I. ~i de remanicrc determine crcstcrea ill latime a uaselor I" nou-nascut in stare de membrana complet la 2 ani de encondrala si sub denumirea sun! fontanelele. cea pelviana un cadru mai elastic 1:. D.Glandelc endocrine 69. e-re cunoscuta celulcle lobului anterior ACTH. numai doua crape: mineral. este articulatie de lip gonfoza 54 5S . rata a periosiului materia tibrelor cresterea scnsibilitatea in grosime a osului se datcrcaza de la interior in portiunea pcriostului I'. I l.'d[t? este un invclis vascularizat organice ostcoblasrele care reinnoiesc prin prczcnta extern al osului alimentarca intcrna osoasa la durcrc a pcriosrului care insotesc este explicata stratului nervoasc vasele sanguine secreta oseina ce se alatura spre exterior care nu participa In osului eu substante II (. In care osteoblasrele acopcra cpifizele vcchi in piituri conccntricc. ctintarc~te secreta secreta 0.Ii. Care din U1'miitoarde afirmalii prtviud Itipotiza sunt adevarate? A. TSH. osificandu-se tropi (STH. I >. Lll) contine un lob anterior de origine epitcliala lobu: intermcdiar de origin« ectodermica ~iunul posterior de MSH C . formats prin articularea 0 cdc trei oase coxale.

sunt articulatii cu grad variabil de mobilitate libcr este format din: ~i falange rnetaearpiel1e femur. . lichidul sinovial arc rol de lubrifian: '. 0 articlliatie sinovialii: A. nu prezima caviiare articulara de cartilaj hialin. rarsienc. osul secundar de mincralizarc D. radi usul u i) sunt formatiuni maxilaruf. aselc zigomalice. ostcogencza estc prOCCSlIl de formare membranelor conjullctive E. prin osificare se dezvolia prin osificarc 5.D. Care din atirmatiile releritoare la schelet este adcviirata: A.ircul se leaga de corp prin doi pedunculi spinoasa articulate orificiilor sinovinla ce C. II (ure din urmatoarele de ani A.a articulara. Cresrerea oaselor NU este intluentata de: A. esre 0 articulatie • lu-lctul memhrului superior NU se caracterizeaza prin: \ ccntura scapulara mainii cstc fermata din omoplat ~i clavicula metacarpiene ~i lalange 1\ scheletul este alcaruit din carpiene.eh. C.~ellrocraniul frontal) regiunea ~1 1\.ipofizele roralitatea vertebral vcrtebrele suprapuse Caplu$e~te capsu. enzime cu 1'01 de calcificre 11011110niisexuali alimenta[ie hormonul vasopresin3 I) (lase le membrelor vcrtcbrala de cartilaj superioare lcaga oasele mernbrelor E. suprafetele (cavitatea I). ccntura se dczvolra scapulara de membrana (partial) de coloana B. osul primm. CDaste. este llcfunqional se dcsrasoara . occipitalo vcrtcbrale sacrum si coccis (e~moid.C) (' clavicula (fosfaraze) I. s. ligamentele . E. calciul cantonat comparativ D. oasele incep sil creasca afirrnatii referitoare la oase sunt adevarate? In lungime si grcsime la varsta de 20 . In osificarea brut. o n I'. capsula articulara leaga capetele pot fi sfcricc a sternului). osos sub forma B. D. interior 1111111dibula. III IllarlroLelc 'IV sc curactcrizcaza prin: oaselor ca un manson concave 6. sfeuoid . articulare glenoida articulare (capul humerusului).. articularie senumobila siuovia: secretat C~m\i11elichidul trombocltare arnculatiei muschii I) . ell rol de protectie Sistemul osos B. . oseina prezerua in oase confera durirare oaselor constructive procesele 56 57 . ba zuru I este alcatuit B. cantitarea minerale de oscina crestc eu varsta in defavoarea secundara proceselc constructive concormrenr eu cele de distfll"ere esie functional b C. vitamine (A. in forma de rnosor (trohleea fibroase exte alcaruit din oase l1epcrechi percchi (tcmporale. procesele demineralizare III cpifiza are 0 ratri mal mare de inlocuirc sunt mai active la batrani cu cele de eu eel din diafiza C. B.Sistemulos05 4. uhrcle NV se caractertzeaza prin: \ rorpul vertebral upofizele de membrana 1'01 capetele osoasc sunt acoperite a supratetelor articuiarc 0 este siruat anterior ~i transverse articuleaza vertebrale vertebra li sunt apofize pe care sc prind intre ele formeaza canalul I: . ~chelerul cutter t:1facicc estc alcatuit din stern. a coloanei ~i parierale) C. Osteogcneza I\U se caracterizeaza prin: A. oaselo ferei cuprind: lacrimale ~I frontalc F. II. din oasele coxalc.eletulmemhnllui tib:e si ulna. patelit. omoplai si toracica D.25 sarurilor 7. esrc D. in osificarea primara predomina a tesutulu. Iubrifianr ~i coniine cclule care Inlatura reslurilc rezullale din erozinnile fixa are E.

T I SI1'I1A 1':. 15.~ . Care din urmatoarele A. afirmatii se refera la oasele piciorului'? Iesieri este UII os lung care are puncto de illSer(ie pcnrru mll~chii alciitlliesc 0 intrc clc un strat de tcsut osos sponglOs . a osului lung conjunctive se fOlmeaza subsranra osoasa r l'. intre oasele constituiente sc realizeuza aniculatii In care sunt permise mi~cari de circmnduqie E. . . Care din IIrmiitoarele caracteristici A. rClDl1eazii fcmum] B. esie formam numai dill oase nepereehe E. cOllstituie un cadru rigid 0 I til Sistemul osos structura mobila trunchiului de eel al piciorului prin sudarea vertcbrelor . 1:1 limit.' ' care cuprind " la formarea E. oascle tarsiene ~imetatarsiene una transversal a boJtil IOl1gillJdinaia si I) xunt acoperite " __ care mtra 111 ulcatuirea articulatiilor coolin tesut osos spougias . D.toracice $i stern E.' ". tarsiene $i metatarsiene D.. . sunr fonnate din: femur.(']c oasclor lungi prczinta urmatnarele r \( '!'!'TIA: . ill timpul expirului se maresre diamctrul C. peretele capsulei dislocarea este intarit de hgarne~te pe. '" E CII a penostu I ') . ~1Umeroase insertii musculare.)cari ('. pnn OSI icare ue: 1. are loe 11l0delarca osului primar de catre in lungime a osului caractere eu . la fat ..~ l~nce diametrllllongillJdinal dnlero-posterior 13.. '" curtilajul de crcstcrc sc gascstc doar la limita dintre diafiza ~. un os lung care Iormeaza paqilc COl11pOllentcl1U permit 111i. mai ales lllu~c1lll~r fcsicri . Ieaga schclerut D. cstc Intarit de ligamente plarnani.. format verticala impreuna . -\. femurul \ II coutin tcsut osos compact la pcrifcrie .. in capsula articulara cxista 0 prcsiunc pozinva ce mentine oasele 111 I. rinichi organe de il11portal1(ii vitaLi: inima. _ . '_ sunt acoperite de periost: in portiunea care uu partictpa articulatiilor . ' _ I). est . . Care dill IIrmiitoarele atirmatii referiloare adevilrate'? A. tibie. in tirnpul inspirului contracria toracicc sc miqoreaza diafj-agmului la cu tia toradcii sunr prin 31 cutiei oasele in contact si impiedica Il. este tonnara din oascle coxale formate coceigicne ~i din osul sacru format din sudarca veltebrelor '·.iOn fibres (prelungl. . peroneu. Cennn-s pelvlana: A. eu epifiza sc afla cartilajclc de crcstere.'sle srrabarura de canalul medular .'. se fOlTueaza prin ositicare de membrana ( upsula articulara prezinta urmatoarele I' \( 'EPTIA: .Ie acopcrita la exterior de periost (membrana conjuncnva v. este cel mal lung as din corp. wnmct la uncle articulatii intraarticulare peretclc capsulei .Iiza in lungime interioara a oaselor . _ " cu coxalul constituie 0 articulatio corilica (sferoida) I). la osul femur l'I'Ueste c~r~cUi? smgur scheletul cO~ipsel . alcatuie~te B. de cartilaj articular 1113hn: la capetele B. vertcbrel.ixcularizata) C. rezista la a presiune de 1500 Kg 58 59 . ce contmc _ _. in etapa de rcrnanicre apartm osiliciirii de membrana? se l11ultipliea lIel natogen. realizeaza cresteres 14. ~.il/.Sistcmu! 0505 12.rfirmatie privind diafiza osului lung cstc fal~a? .re caracteristici. adiiposte9le si protejeaza cstc captusita de 0 membrana sinoviala fermata din tesut coniunctiv lax eu fibre de etas-ina . H. este aldituita din coasre. . este un cadru rigid deoarece miicula(iile care se stahilesc intre I" (urc afirrnatie reterltoare /\. cste un nlan. in ctapa mineralii ostcoclastc cclulele C. eu rol sacrale r' 13. . sunt f ormaate din doua lame de tesut osos compact . maduva [Q~IC.' . __ _ . in erapa proteid D.>leIonnara din tcsut osos compact . ' mentine Ul care. cc aSlgma crcsterea cp.. la intenor C.

abductie-adductie. include referitoare coloana la scheletul trunchiului vertcbrei este Iulsa? I ( .·caflrrnatie referitoare /\. la periost estc falsa? a oaselor ostcoblastc . Care din lIrmatoarcle adevarata '! A. ill crapa de disrrugere a carlilajului. I). •. ac~per" lungi. permite cresterea in lungime a osului I). D._ se mul. esto consrituita OSOS. in locul celulelor cartilaginoase raman cavita]: in care patrund muguri de tcsur conjunctivo-vascular « 'are din urmaroarele t'~h~ corecta? Il. B. prin prezenta fibrelor nervoase ce insotesc substml\el I'.. in prima etapa. caracterlzeaza osilicarea de cartilaj? ce participii la t()]TI1area bazei C ·:. de cartilaj ('. celulcle cartilaginoase este un os scurr se forrncaza sc articuleaza se articuicaz» irnprcuna partial prin ositicarc de membrana a omoplatulu: extern cu cavitatea gienoida intern ell corpul stcmuluj fOl1l1eaZ3 centum in ostcoblasre I':.11<' Si~leJ1l111usus din afirrnatiile se articuleaza pubis prin (' II I.:llizeaza crestcrea etapa de remanierc (distrugerea se dcsfasoara zTsn 111 grosime a oaselor se realizeaza prin proccse de osrcoliza propriuosoase de catre osteoclaste) I). D.iplica ~l se rransforrna . E. ctapa de remanicrc eu scapula pelviana 60 61 .. ~l areul vertebral vertebrali parrea inferioara primele carrilaje costale se leaga de corpul a sternului proprii prczinra. C. intre ele formand din sudarea sirnfiza pubiana sunt oase late) formate ahoy trei case: ilium. ischium . in portiunea articula. Care afirmatie A. D. ce penmte si circumductie 111l~Can este apendiccle IO perechi de coaste se articuleaza eu osul sacrum coloana vertchrnlj curburi Jiziologice atat in plan sagital catsi articulatie de Ilexieextensie. B. rCi.Sisiemul 080S 20. alirrna!ii prlvind ostcogeneza ~LJ este din totalitatea $i • are din urrnatoarele (nn.iilor la durere. frccarca ..~ ._ proceselor prcdornina de formare a osului proceselc a tesurnlu] constructive osoasa se In osului sunt articulatii fixe in care intre cele dona oase cxrsta _ h:e de osificare de modelarc primara ruuctionat» in etapa de osificare tesut fibros 1\. ~ . B. care nu participa _ la 22... coaste ~i stem prin doi pediculi xifoid direct eu sternul. duce la formarea craniului esle puternic asigura fata exrerna formarea vascularizat 'in grosirne ouselor a periosrului coutine osului etmoid. sururile cranienc (' I). privind anterior oasele coxale este falsa? .ai mica 'f.rucnve de distrugere dintrc corpurilc trohoide semirnobila (exemplu. E. dintate (iutre oasele parietal e) sunt articulan: vertebrale cste 0 articulatie de rotatic . . cstc caractcristica uumai osificarii . I:. ducc la forma rea mandibulci ctapa cstc cca de osificare . . delimiteaza mobila rotatie bazllIul.apa de osificare secundara. Clavicula: A. E. saptamiinile 3-4 de dezvoltare crnbrionara etapa de osificare secundum functional aflrmat]l se final1zeaza cu formarea in unele articularii se gasestc 1111 cartilaj-menisc lichidul sinovial care direcrioneaza spre Iocul unde csrc n. este sensibil vasele doar in doua etape. procesele desla~oara dupa celc cons. Iipsind etapa de osifieare sanguine din periost 23. crcsterca epifizele (' B. E. .. permit miscar: mobile In e. It. D.. Se formeaza impreuna articulatia prin osificarc eu temurul esle cndocondrala si eu femurul 0 vertcbrala. articulatia articulariile la genunchi). 2I. . primele procese de osificare apar 13 nivelul claviculci.:cta? \ sindesmozele afirrnatii referitoare la articulatii NU este . C. frontal. C. C. \. ultima afirmatii referitoare la oslflcarca cndocondrala 1\. Care din urmiitoarele A.

de tip brela- schelelul factori l\U influenteaza cresterea oaselor? 11 ". se nume~te coccis C. formcaza canalul vertebral prin Sllprapuncrca . acopcra partial dializcle in portiuuea I). vitaminele C. cu grad variabil de mobilitare B. are corp vertebral ~i forma de inc! D. Care din urmatoarele A. hormonii B. conrin III srrucrura E.Sisremul 080S Sistemul 0505 28. cste () srructura putin vascularizata ('. normal in regiunea cefvical5 ~ilombara In forrnarea cat si spongios ell convexitatca oricntaHi anterior D. doar cu primele '1(1 le corcspunde cu cartilagiile de coaste se fOllllea/. se numeste B. E tiroidieni sexuali endocrina ~i paratiroidicni t I. reprczinra partea pasiva a sisrernului "rima vertebra ..' 1L au structura variabila III functic de rcgiuue $\ rolululdeplullt C. este fermata prin suprapunerca B. _ care nu parncipa la formarea hipofizari A. se a!1iculeaz5 I: manivela fcrmcaza eu humcrusul cu osul coxal realiz311l1 gambei 0 C. ligamentele 29. curburi ale coloallci eerviealft: axis . asigur5 crcsterea osului in lungime si groslme .\.. capsula articuiara lcaga capcrele oaselor ca un manson D. E.ii referitoare la schelct IIU cste corccta: locomotor rrunchiului 32. este un os pneumatic 1\ arc in srrucrura sa numai tesut osos compact (' se articuleaza Il. prezinlii l. Care caracterlstica NU apartine artrodiilor? A. honnonii E. hormonii D. corpunlor veriebrnlc n. C. secretin suut iormatiuni fibroasc care lmaresc articulatia articulatie . . schelerul membrcior superioare prin centum scapulara C. intre oascle care se articuleaza se intcrpune 0 iormatiune fibrocart: laginoasn IllIIurul: \. arcul vertebral F. vin in contact ~i cu cartilagiile contin In interior tesut osos spongios C. Colonna vcrtebrula: A. are suprafctc de aruculare pcntru si E. eli concavitatca oricntata posterior E. lntalnite C. este format numai din totalitatca 62 oasclor Iungi :. sc articulcaza 31. sunt articulatii mobile.rdozele I\lJ se caracterizcazii ea mild: A. . Eplflzelor osoase B. sunt acoperite de periost In zona care nu parricipa articulatiilor D. membrana sinoviala este bogat vascularivara 9i inervata E. afirrnatii: articularc sunt case late una din urmatoarele de crestcre A. curburile articulare coloane: din plan sagital sc numesc doua tipuri de apofize: 10 percchi D. curburi ale c:oloanci vertebra le in plan sagital B. D. I .. are III srructura sa un stat intern ce contine ostcoblaste \ ertcbrele: . prin suprapunerea vertebral pcdiculilor articulatiilar nu are sensibilitate durcroasa I~. Care din urmatorli A. -r iostul: . 13 nou nascut D.i scune 63 .i prin osificare de membrana D.\. .. a timusului a 30-31 vcrtebre vcrtcbrali sc delimitcaza scolioze rnuscularc ~i canalul 30. scheletu) conjunctivctfontancle) truncbiului cuprinde cste fixat de scheletui exista membrane inrre oasele cranienc 1:3.\.. sunt preV3zLltc ell apofize spinoase situate lateral. condilii humeral! verte bra lc In plan frontal contiu un canal modular afinnat.coastele sternul . lor atat (CSUl 050S compact I. nu are corp vertebral coloana vertebral a ..

D. participa fatului la locomolie de: la Iac pane imprcuna ell fibula din centura Ih "'"hstanta numita oseina este secretatii A. Vertebrcle din regiunea ---------------1""". B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare cste la apofizele vertehrale adevarata: A. Scapula: intre de prin discuri inrervcrrebrale \. au la nivelul parietale arcului vertebral (' I' ill diploea stcrnului unui adult se gascste maduva rosie functic antitoxica diploe contin la exteriorullor arricularea vertcbrelor E. mandibula A. temporalul pcrmitc miscarile ~l ale mandibulei B. osteoclaste C.a(i care din atirmatiile Sistcmul oso~ cervicala sl dorsala eu exceptia primelor urmatoare rcferitoare la oasele late esre care dona cervicale: A. • "'~krea III grosime a oaselor: \ se realizeaza prin osificare de cartilaj It. C. prin astragal. clavicula cornplera . C..~. ost~ucite H. reprczinta rczerva rndeplinesce 0 functic autitoxica I). I) I' IllIa se desta~oar5 se datorcaza se numestc dupa cresterca stratului ostcoliza in Iungime a oaselor are loc pana la 20-25 de ani intern al periosrului D. Oasele A. este un us rotund C. prczenra nUJUaI r: ll. apofizc!e din aflrrnatlile de rnai jos Nl. forrneaza articulatii 41. sunt articulate 40. sun t nesudate B. II (. I". are To1 hematopoietic datorita maduvei oasele I". pentru vertebrcle regiunii toracale C. E.Sistemul osos 38. cste un os pozitionat D. periost L osteoplaste 64 65 . de membrana cu tibia sifcmurul pelviana t' asigura Or[oslatismul 0 tarsiene: formeaza articulatiile se formeaza se articuleaza cu oasele meratarsiene prin osificare superior. cste un os a! vlscerocraniului se formcaza prin osificare de membrana la batrani. au corpul vertebral oasele late sunt formate din doua lame de tesut OS05 compact 080S situar posterior dispus anterior apofize transverse care permit 1\ cuprind intre ele un strat de tesut printrc oascle late se alla ~i oasele pot lodeplini 0 spongios . este un os lung apartinand schcletului bratului la50% I). articulalia ell .ne din urrnatoarcle functii NU apartine sistemulul osos? de substante minerale . pot ti pozitionare la nivelul corpului vertebral. se pot prezenta en 0 prclungire a eorpului vertebral in cazul primci vencbre cervicale transverse si spinoase servesc insertiilor muscularc I.l. osteoblastc D. sunt sudate intre elc 39. corespllnde mandibulci: . formeaza anterior 0 ell nIta 0 de clavicula de lip biela ceutura manivela ell dc protrac\ie-retraclie se articulcaza doua cu humcrusul impreuna articulatio posterior cu vertebra atlas F. au arcul vertebral D. se poatc nucsora de liJicare-eoborare __ pana . rosii. prin cadcrca din\ilor. singurc scheletul piciorului au 0 mobilitate reclus . pot fi pozitionatc median (transverse) san lateral (spinoase) B.

lacrimale B. humerus ~i humerus I). tonmrca B.Sistcmuf osos 47. iucepe sa se dezvolte C se realizcaza exterior la aproape de varsta de 5 ani si rnetacarpiene dcsfasurata de la interior spre D. suprafetc eu Iemurul C. Centura scapuiara este fermata dill: A. in rnijiocullesutului spongias al diafizei I) I' in totalitarc • t. Oasele perechi ale neurocraniului A. Osteoclastul are roJ in: A. in epifi7ii B. nu prezinta periost 66 67 . sfenoid si temporal C. arc un canal medular care coniine miiduva hernatoveua B. clavicula E. CanaJuJmedular esre situat: A. in mijlocul oasclor late [). distrugerea ~i limitarea formarii D. foartc arcuita f01111Cazflplatfusul intrc oasclc carpicne In plan longitudinal prin intermediul D. formarea periostului c-stc un as care participa \. :OI:(in in structura lor atal tesur osos compact cal ~i spongios In tonnarea lor llrse~te ctapa minerala E. zigomatice important sa atat tesut osos compact cat si spongios routine . se formeaza I' visccrocraniul 8. Care din urmiitoarcle caracteristici apartin osului Iat? A.l' lormeaza prin osi Iicare de membrana la forrnarea de articularc care adapostcstc scheletului directs la batrani piciorului maduva cenusie. C. oasele coxale ~i stern ~i omoplar n.rvclc boltil craniene: \ I\ I' so formcaza prin osificare au 0 de cartilaj CLl crestere mai intcnsa cornparariv prin acelasi oasclc fetci de tip sincondrozc ea si maxilarul inferior sunt legate uncle de altele prin articulatii lip de osificare furmeaza 50. faza proteica a osteogenezci E.. este mentmuta tcndoaue muschilor si este tensionara prin C.ionat exterior D. 01110pl31 si clavicula II. parietale .lta plantara: A. este realizara 51. '" din urmaroarclc \ II oase se forrneaza prin ositicare de cartilaj? lroutal maxilar occipital lemur claviculele inferior E frontale >i occipirale 49.Ji tcmporale D. in centrul canalului havers C. clavicula C. contin in structura lor numai tesut OSllS compact P~Li. L prezinta :1"0 ell un canal medular rol biologic in structura 48. ill cenrrul diafizei E. sccretia asteoplastelor de oseina tcsutului osos I' i SUII!: J Sistcmul osos Illdl :.

4. C.). B. mioglobina este un amestec biochimice ale contractiei I". D. muschi: scaleni 13. nervi 1\ cndornisiurn lnvclcst« fieeare fibril musculara si este alcaruir din fact' parte: fibre colagene ?i elasrice r : incrvatia somatomotorie este reprezentata II tascia musculara muschiului sunt forrnati III • A. de axouii extremitatile inotoneuronilor gamma care intra in structura placii motorii invelesre atfit eorpul catsi striat medial D E. muscnii trapezi C.lIii spatelui ~iai cefei: \ I\ . 5. D. Printre muschtl "are asigllra mimica nu existii: A. muschii rnuschii rnuschi] prevcrtehrali hioidicni muschiul triceps sural corrine rotula in tendon muschii extensori ~i flexori ai dcgcrclor sc gascsc la nivelul coapsei muschii fester. I'rotcinele musculare sunt reprezentatc A.eaza canriratea prcM'Zil. al gurii ~ibuccinator D. enzimatice. Dintre creatina fosfocreatinn acetilcolina hemoglobina muschft membrelor inferioare rnuschiul drept posterior muschiu] triceps muschiul gcmenul brabial I' II 1I111~chiisuprahioidieni masticatori orbicular ridica mandibula sunt grupau I. proteinele miofibrilare sunt mioglobina. are structura fibroasa manifesra ~1 0 mare rcactivitarc enzirnatice Jata de ion: de ionii de Ca"+ ATP (' globuline miozina are structure fibrilara si poseda de enzime catalizand hidroliza A TP I).COMPLEMENT SIMPLU 1.Sistemul muscular Sisternul muscular srSTEMUL MUSCULAR INTREBARI . E. 111 procescle musculare Miozina: A. C. coniine substante organice 80% I\. muschiu] muschii muschiul mu. E. muschiu: zigom3tic B. B.~proprietati g care sunt inactivate inhiba desfacerca legaturilor macroergicc a1"C structura ana. muschiul psoas biceps brahial din tesut muscular uurpozitia chimica a muschiului: 1\.oaga cu mioglobina 0 din rnolccula de energie necesara contractiei 68 69 .uuschii muschiul dintari sunr situati in plan Ioarte prolund romboid este siruat in plan primm muschii dorsali sunt situati in plan secundar I) 1I111~cbii trapezi Stull situati ill plan superficial \ muschiul ridicaror al omoplatului este situat in plan tertiar 'Io. C D. miogen.chiul mental ptcrigoidicnii buccinator frontal II" . E. C. E. In componenta muschtlor gatului nn intra: A. luiozin8 1\11I~('hii somatici NU se caracterizeaza prin: \ pcrimisium exte alcatuit din tesut conjunctiv lax: vase ~. mic si rnijlociu se gasesc 111 jurul articulatiei coxofemurale l uvchii capului: \ 1\ muscbii muschiul inuschii uiuschii temporali mental coboara se gasestc mandibula stemoclcidomastoidieni de: 18 nivelul barbici in jurul orifici: lor fetei sunt rnuschi masticatori 3. proprietati ce intervine albumine. mare. B.'lIii membrelor inferioare: \ 1\ I} inuschii muschiul adductori cvadriceps sunt gernenul medial ~i lateral ~i solear lui Achile se continua cu tendonul 2. actina reg.

muscin i hioidicni B. unor structuri care se depolarizeaza dupa stimulate electrica H. II I). unor formatiuni care se dcpolarizeaza spontan inervatiei I) J'". abductorul bratului superior NU face parte: categoric de . udductia si extensia bratului E. roratia. protcmelor contractile in proportie de 75 % din rotalul substantelor orgamce C. C. muschii irisului de tip multiunitar D. B. IS. rnuschii pielosul muschii intrinseci gatului mimicii ai globului ocular vutomatismul preprlu al muschilor visccrali sc datoreaza: \. muschiul biceps femural rnuschiul gastrocnelnian al coapsei ( .nuschi la actiunea nerezi unui stimul eu valoare prin contractie B. E. cailor urinare 12. rnuschii erectori ai Iirului de par ruuschii ciliari radian C musciui extensori ai degetelor D. lri cepsul brahi~1 pronatorul antebratului biccpsul brahial ' prag supinatorul muschii untebratulu. "lIlIt viscerali lIU Ii se poate atribui una din urmatoarelc este asigurata de sistemul nervus vegetativ ( . vase lor sanguine Il uterului cailor nazale cu exceptia I). roturia 9i supinatia br~tului grade de distensie striat de a sc scurta dupa intindcrc de a raspunde prin conrractic la ac.triaji ai capului fac parte: A. I. D. adductia. rnuschiul croiror E muschiul cvadriceps femural 16.Sistema! muscular Sistemul muscular 11. Printrc B. Din muschii membrului A. in compozitla chlrnica a muschilor se constata prezenta: A. mcmbrulul \. D. saruriIor si ionilor minerali in proportie de aproximativ 1 % B. I) I' propnetatea capaciratca incetarea proprietatea tensiunea proprictatea proprictatea unui stimul reprezlnta: striar de a putea realiza lueru mecanic nctcd de a rcvcni la forma initiala dupa neted visceral de asi mentine constanta muschiului muschiului cxtensiei la diferite sale muschiului muschiului muschiu'ui tricepsului hrahlal poate determina: rotatia si pronatia bratuiu: antcbratuiui roratia si extensia abducatia. muschii pronatori ai toracelui C. Dintre rnuschii trunchiulul fac parte: A.iunea 70 71 . 'I C. Dintre muschii . gl ucidelor in proportie de 10% din totalul substal1\elor organiee apei 11l proporne de 55 % din totalul substantelor anorganice \11I~chiiviscera Ii NlJ lntr a III structura: \.\. adductia.. vegetative organizarii miocardic extrinseci F muschiu: sternoeleidomastoidian comportamenrului datorita visceral de tip "sincitiu" striate in toate organele ell exceptia (esutului 13. lipidelor numai in 11111Vhiiviscerali .\. diafragma D. muschiul rnuschiul pielosul trunchiului intcrpectoral 1'1 vtuschilor . IL muschi viscerali: muschii ciliari circulari rnuschii uterului inferior nu se anii: A. I' vaselor sanguine pcretilor tubului digestiv E.Iracteristici: inervatia inervatia are rolul de a Ie iutensifica sau dimiuua activitatca nu contiu fibre uctcdc reprczinta raspund 0 14. IL (. I'lasjicitatca musculara . Ilexia ~iextensia degelelor D. C D. E. muschii hioidieni B. Contractia A.

. Stimularea B. E.elo. de elibcrarea mediatorului aeetilcoli1l3 ' detcrmina apariua pol (. poatc avea luc numai prin influx ncrvos este UDTIatj de perioada de latenta cc precede o· din urmiitoarele afirrnatii privind contractia musculara produce cal dura rnajoritatii muschilor posturale NU este contractia III".proces activat de M 2 elibemrca Ca'" din l11itocondrie g cuplarea excitatiei cu conb'aqia 1\. trece prin laze de contractie este intluxul izometricii izotonica sponrang spontana a fibrelor a un or fibre ~I(I~chiul \ IlU initicrca oricarei coniractii B. neregulal E. obisnuita. exeitantul vlsceralr: nervos este slab dezvoltat fiind. e aze es e prezenra In cursul contl. . D. In cazut mU5chiior A. . eiibcrarea . C.. C. raza de contraqie dureaza 10 40 rns in cursu! fazei de relaxare sarcoplasl1mtic ill 'arc din urmatoarele urusculara? \. reprezinta contractie muschiului capacitatea neted estc strict dependenta de a raspundc de eliberarea mediatorului chimic 13 intluxu1 nerves prin 72 73 . este caractcristica este caracteristica iar reticulul muschiul scheletiei este ummta. tic I I . ~Iunecarea filarnentelor de miozina printre ceie de actina dplOplcrca discurilor lntunccate ale sarcomc. influxu]nervos traversea-a placilc motorii excrtarunl cste rcprezei t· t d d I' ucrvoase en a c epo anzarca excitanml musculare esrc reprezentat de de[lolarizarca 0 neted este sub control multiunitar Nl. D. d' . ell eliberare glicogenului si a glucozei.Sister-a! muScUlal 22. D. in "1' II I e leo u II. eu cat reobaza excitabilitatea timpul util ~i cro- excitabilitatii eslc musculare arc loc reintroducerea are Ioc repolarizarea S Ca2. cuplarea I'. si Iormarea de energie A TP si eliberare forrnarca actomiozinei. excitatia '. C. Una din urmiitoarel musculare: A. resinieza ( '.. pelllloablittall1lllelllbranel sinteza A TP.\ transformarea ATP in ADP.. Una din unniitoarele caracteristici nil face parte d.' en ra U u: e placa pnn intermediul medlatorullll sinaptie are ea efect repolarizarea unitan: lllotorii H contractia ( 1) vontractia t rnusculaturii lipscstc nuschii netezi se contracts transversal ill activirarea mai lent deoarccc sarcoplasmic sisternul 23. c a a ra se ace pnn unci sccusc simple unite prin punti pe distante mari 24. parametrii naxia Nt: caractcrizeaza sunt reobaza. . muschiul cu ata( mai excitabil ~i crouaxia au E. fibrei musculare: I II (. fac . datorita scadeni biochimice musculare NU includ: .actid III Ie lCO 1I si nu se raspandqte I <c ana in muschii ~I('canismele Ca'+ (1' . si izoronica. I I . de obicei. urata? vontractia izomctrica izotonica izomctrica de tuburi.. valori mai mari cursu! Iazei de relaxarc ( col . D. arco cmer (' 10 muschii striati cronaxia este mai midi la flexori decar la extensori I). contrac!ie: In pr ocesul de A B.ului acesruia salcopJasmatlC . degradarea A TP din ADP si fosfocrcatina ell formarca actomiozinei de cncrgic I).l se caracterizeaza voluntar priu: si nu de tipul II contractiile (' cstc alcatuit i nrercelulare I) coruractia sale sunt de tipul unui tctanos din fibre musculare sa este fina ~i gradata netezi din iris ale cnntructiei separate. E. transmiterea influxului Iibrele nervoase nervos de la < cclula I· I . fa: t -.. B.. C. ~~~~~~- Sistcmul mu~cllbl A. refacerea "J actinei ell rniozina glicogenului afirrnutii 25. .

prin: dar partiala. B. "daroriei aeroba de oxigen" ceiulelor musculare B t' 0 capaCltate cea 1111pOItantasursa ue \ COl1vertue In enerwe c c ~ _~ de caldl7ra in organIsm miofilamentclor I) nurnai 0 sursa de caldura _.fara 1 produce mi'lcare nu este caracteristicii mu~chilor . D. musculara se numeste untca: sccusa musculara produce lucru mecalllc. ( untrac\ia iZOln~trjdi: __.:ontme rna· .. 'reseut" a 11lUsculatufIl l '. ~ . este 0 stare e c . Muschiu] striat In organism: A. 1r prezinta variatia hmg1l11111~11J7C I1U r~alrzcal:adleUmel:~~~~:. T onusnl muscular N U se caracterizeaza A.fhii de impulsuri netezi: . Contractia A.PI necaruc In proportle de 30 .derii acclilcolinei la uivdul platH motam I)..G .. are rol esential in mentinerea de la SNC prin nervii motori. . . d1ce I . D.~~ cste lIlSO\1 a IlU srriati din organism ill cnergia produsa repaus comanda voluntara iensiunii apare numai sponian in organism.. . . pos~da proprietatea de automatism I I prin acriunea unor grope musculare cu participarea uno: ~iexrcnsoare.: ara "" .'seda sistemu transvc I uc boual uezvollal lrczintfi un retrcul sarcop asma eo. sc supune nu prezinia prczinta legii "tot sau nimic" contractie B.j 0 kg/em' intrarea In activitate arc 0 forta de conrracrie nu prezinta contractii III 'nnusul muscular: " IT tutor fibrclor unui muschi . C. de natura reflcxa." "'. in perioada de retacerc a muschiului nu arc loc: A. E.\. ri rezerve de substan\e el1erg c. .inta: 0/ ehberata III . acu111ularii de acid p. C. norrnale mentinut a musculaturii ~i in mimica provenite de la primite 'tI -. pc baza informatiilor I) . continuarea metabolizarca achirarca rcspiratia scurtarea producerii acidului 3 intense lactic a energiei 0 periouda de timp I't I' ncrgla \ 0 x t tim ul contractiei nu repre:t. C.. Tetanusulmuscular: A. " u-chi seaderii substan\elor maerovlglc. caraetcrizcaza musculatula IIU ~ise datorcaza numai unei excitatii I' B. -culara p~lstreazaconstanla l. E. E.. nu contribuic la tcrmoreglare I' .0 d e COl wertu e . nu se propaga 75 intrari: III acrivi late a ruiuror fibrelor tetanice 74 . nu delel111inil 0 stare de lenSlllne c ' D. B. sursa pentru energia consumata \l1 1 mecanic 34.ruV'C m -nuschi 1\ (' lipsei de O~ ~ .Sistemul muscular Sistemul muscular 30.in ucru I c ilortca in propome d e 70 0/ capaCitate . I" rsal de tubun I'. aparc III conditiilc stimularii unice a muschiului la CP la oxidarca aeroba a glucozei In fa/a de relaxare se intalneste apeleaza apeleaza 4 rar in organism . C. reprezinta starea de contrac\I" a 1 tii In stare de somn d ontraetle pennanen. schelellcl 32. t' -npul lucmlui I' . posrurii B. . gradara imcdiara si totala dupa stimulare in cazul cuprinsa intrc 3._lllm ~ . are rol important E.0 cltilnica 11131 _."c contnlcttl mai rapid ." hiului 1n cursul activita\ii mu~chiului ('nntractia II. este un fcnomen cxteroceptori D. D. este stare de contractie C. E.enS1U~ea :nu~ \ \ \ \ 1\ 1I 1110cliflca luugimea lllu~chlll1Ul postmala _ 31. D. B.huscala museu I' "nu se datoreaz.. tonusul parghii postural tensoare in terrnoreglare cste realizar permanenta. _~ I' aculllulalii de aci(llaclic \ initial (a sursa de energie initial ca sursa de cnergie apare in cazul trisoanclor 33. supraliminare se intalneste frccvcnt In organism are acceasi utilizeaza durara la toti muschii 1111Inai prmluce cal dura izotonicli: . osteoarticularc agonisre si aniagoniste.

C. -SO 01 d111 greutate~l ~orp\l ut .. Raportul dintre ATP-ul prod us prin oxidarea anaerobii ~i eel prod us prin oxidare aeroha IIU reprezinta: A.0 l C reprezmta a 1 '\stelllulmlocOlllO or 1\ 0\ v A fusului neuro-muscular Iibrele motorii reprezentate de axonii neuronilor alfa [) F tc paslve a e S I sunt COlllponell 4' \ 0 din (!re\llalea Cl'rpU Ul reprezm1a aploxnnallv. 8 se c\aslflca 1t111lU. activitatii 'IIU este rezultatul: conjugate a eomponcntclor biomccanice pasive ~i active ostco-anicular . C.. D. . In cazu' oxidarii anaerobe 2 1110li AT!'i34 moli ATP pentru fiecare Inc\'vatia senZlti. . ~1 este ridicata I . mentinerii corpului lipsei activitatii reflcxe neurornusculare proiectiei cenrrului de greutate in poligonul de sprijin I" I . fihrelc senzitive fibrcle mororii fibrele motorii care se distribuie ce iucrveaza reprczentate sensitivi capetelor corpusculii de dcndritelc gamma de: Iusului neuro-muscular Golgi alta periferice ale tcndinosi neuronilor axonii neuronilor pentru portiunile \\tll. E..\. nctul de plecare de la: chilor schelcttci arc pu C Scoarta ccrebralU . la\1 ai abde \ Defeca\le II \ t. Neuronii senz1tivi dill cornu p al miiduvel . 1..' viteza de propagare de raspuns de 12 m/s insialarea perioadci refractare de la ficcare excitare dad! frecvcnta nu detennina stimulare iu cursul propagarii ofera posibilitarea nu se propaga . B. natura reflcxa controlul conrractii a producerii sale prin: musculara de 1a \ II primite Drep\i abd0111111ah Din\ali Pectorali SNC in cursul accsrei forme de activitare intretinute pe baza informatiilor in realizarea dar partiala mimicii a muscuiarurii. D. . 45. Croltori I' Inlercostali 'I \h"chi. D.- ·U articipa ile cutiei toraclce I' p . Inervatia snmatlca a muschilor estc reprezentata A.vitati: conjugate a sisternului muscular si osreoarticular C..' . cu II g. Unda de depolarizare a fibrei musculare: A. mu~cbll: 42. _ .Sistemul muscular Sistemu1 muscular 41. Ortostatismul A. Ii axonali D. prezinra 0 I" -~ p"rtc din muse \ I' atului. Tropomiozina . B. Troponina l' Enuoll1isium I). are durata de propagate de 20-30 InS B. libra musculara striata'? ' 1\. al Micliune Cre~tcrea Inspira\ie .. I asterior E. in cazul oxidarii in eazul oxidarii mol de glucoza E. E.' menului NU participa la: E.. aci. proprioceptor: lipsa unui rol esenrial permancnta I).dieni uiot '1II1~\:ar . ." domina1e pres1l1nl1 ab ale sisternului I) l\xpira\ic 13. activitatii muschilor agonist: ~i antagonist: D. in cazul oxidarii aerobe 25% anaerobe aerobe 5% 95 % Miozina I' 1\ Acti1l<l B. F. Butonii l"numa ". S0111anC1 hl . din ofj!. contractie 43..prOXl111atl\' ~ . NU contIDe .anism: 200' din "lcutatca corpulu1 repteZ1nta apJoX_lll1atlv l:cerall Sl ncteZl \o\untan S. 0 EXCEPTIE: S\cmoeleidomastOldlanul Ilioidienii M arele dorsal l'ielosn1 gillului ido1l1astoidian Sternoc 1e . C. ~ 77 76 ..chi.a a mus I Ftbrele musculalc 1l1tralusa e i\ I' cxtrafusale B \<\hlele lnnseu me c . .. 44.. in cazul oxidarii aerobe 34 mali AT!' peurru ficcarc mol de glucoza D. Tonusul muscular NU se caracterlzeaza A. C.

. " ura rnaintarca bolului a nnen se astg . or ' arc un JO I' an titraurnatic ) de protcctic mecamca '. . intestinal l'. 11. C. apollcvrozcle OSoasc care la l1lU$chii lungi all Illl 1'01 in insertia capctelor nlll~chi1()r I).a cea mal . t: I neutralizeaza actiunca COl OZl\ a a .g astrice este evidentlata prin: glandclor seer e. B. '. scurri (orbiculari) E. C. I'.. . D. H . bti. . sunr aleatniti tiecare din corp ~i lendoanc 5i circulari 53. u lui duodenal in stomac I J.aci ciorn idric de catrc glandele pilorice cid ':1 '1 H. l'la de miscari I. co. este lcnta pentru activita!ea motorle a . F. . onl I de catre glandele fundice . sccreua de pepsinogen secretia de amilaza . fasciile lllllscuiare conjunctive care E. elibcrarea de D. epimisium..gmcntu . reci conjunctive vascularizatc \.. .' .. tundicc realizeazJ in mU$chii illtrinseci ai globlllui ocular lInitilli motorii estc asigurata de neuroni din gangliouul spinal este ahsenta in unit5[ik motorii ale mU$chilor extrinseci oculan ('. t . de mucus sl bleat b ona '1\. permn alunecarea ( . leslitulligal11entar (condramisiUl11) 54. cste supusa " lUIUi proces H.\. E. Se impart In: lungi. facilitcazii refluxul canlll1l~ 1 . . VascuJal'izaria mu~chilor scheletici: A. area lichidelor prca concentrate Se ae .. este prCV5Z11tfleu cili vibrarili este patura prczinta . bili . externa • e peretclui cardia lc glande 78 ---- -----79 .fa t" de p. motorie: lin nurnar variabil eu librele sensitive de fibre l11usculare riiSfJ.tumacului . B.COMPLEMENT " din sucul gastric: O. evacu: . perimisiuIl1 ~i exomisjul11 B. . E. C. '1 a devarata? gasrrica a fir m atii privind II . " . permanent d e .. Din stl'Uctul'a mll~chilol' stl'iafi scheletici fac parte: A. . prezinta D. R INTREB A" l ..II'C " urrnatoarele . secrctia de ercpsina '. li 'tar spre cardia ( '. Mu~chii A. d 1"1 'de aflatc la temperatura e 1(. 1 Jan protejeaza mucoasa gastnca . ese evacuarea _ .a dintrc hi li are D. activiratea motorie gasrnca este rcprezen a A ton ice si peristalticc 55. scheletici: (1oco1110lia) Digestia ~iabsorbtia prezinla nurnai contractii lentc care asigura deplasarea nu pot menline pozina corpului prin courra"!ii ton icc nen'os pot determina deplasarea in Jipsa impulsurilor vern Ie de la sisteulill (sfinctcre) ~ lucina D1GESTIA SI ABSORBTIA SIMPLU .. innoire de catrc ~ alandele . HCI asupra mucoasci intcstinale C. D. B. 0 suprafata nereda .itine capilare mll~chillI fiind un mare COllSlllllalor de eritrocite care sunr fUnqiona/e in tOla/ltate in reraus CUartcrele contine vene care au alt traseu call1paraliv estc partial Illllc(ionalii in repaus implica prczenta conjuncti vc nervoasa inerveazii lTlu$chllll imprcullii vaselor lil11falice care sc extinu inal.~. . t diuesiiva a sarurilor of era protcctie fata de acuunca all 0 . Fibra A. . l' id a protcinelor are rol in digestia c 11m '. \lucoasa inrestinala: A. f e rapid . secrcua .Sistemlllmuscular 52. 11 c csie abundenUi.]ndile ill tot vccuie constiluie a unitare motori" vctivltatea .u-a (eeilar 37°C .

Identiflcati propozitla falsa referitoare la enzimele sucului intestinal: A.. sufera in vezlcub biliar5 trans orn1an c -. D. cste un condncr lungime C. II tic' I .1 II ~. ~_ _ r61 c ale celule seroase.sc in vena centrolobulara _ ' . 1 ~ l1u1s1._' de caIre vezicllla biliara . sfincterul vagi ell stomacul prin orificiul este asigurata Auerbach de plexurile mczentcric somaiica superior Meissner I . ezentata l1lcrvatia sirnpauca estc repr ~ simpalicul toracal superior de fibre provenitc de la ale desavarsesc Esofagul B..hllldcle subllngualec_ '. . . b ' ~1 11 IC R.a 0 reteu n I vegetative cardia Meissner si 1\. in portiunea orizontala din plcxul digestive au loe procescle I' t' ce drept . cste seeretata contll1UU .. C. con(me sarun I. celu e e up c se dcs I'd In vena centrolobulara I' capilarcle Sll111S01dcse esc II anal extern arc inervatie prczinta realivata numite prin ncrvii tenii ca C. E. '_ . Ide salivare: . 1 . mucoasa secreta E.lk mucoase b axilare conlm 111 specla e . are NU se curacterlzcaza 0 prin: III I "hnlul hepatic:. n. . capilarele sinusolde sc fOll11eaZa p P cenlrolobulare.. i\.onarea graslmllor . 6. _" l 'd'mensionala \ hcpatocile\C fonnea'!.uterci hepaticc . _ de fibrcle pregangJionare 1\ mervatia parasilnpallca cste a:'-I1~llata lel1l . g IllLlCOaSe. glandele si pilorice contine vag 9i fibre parasimpatice E.' C'C si formea7a D. m:rv\10T faci Ii si olosofaring. t' bilian catc au 10 Ul C1· '-" (' contine plgmen I.ontin in special celule scroase l'. D." aC13.11nneaza srsierm " cana lCU . tunica musculara trci benzi circulare D.. glande I gu 111'. . conIine \esut conjunctlV ell Illulla su . din c'lpilarele sinusoide I b lara pnmc~te sangc' . e . \ c1l. rin ca ilarizarea vcnei t. comunica 7. "I~ 'funelie secretin bilci 1 I K fer au ca prmelpa a 11. ~I stang~_ cana 1e 1e tepa I bstanta fundamcntala E. direct 'r.or si glucidclor in chirnul intestinal miscarile digestia intestinal odata eu cclulele • I u . inervatia ~i inferior B.de atre ficat nUl1laJ m pello. f -' 'alitative si cantltatwe I~. esre secretata c ca. este bogat incrvat Auerbach) \2:asesc spatiile Di:-. I' orizoniala gastricc cardiale cxtrinseca cuprindc antrul si canalul secreta provenire hormoni piloric ~i mucus (gastrina) provcnite celiac din nervul secreta numai acid clorhidric fibre simpatico 1: glandelc incrvatia C. Stomucul: A.'. I).Iandcle parolidc con\m III PIOPO. " 0 '" . intestinale a glucide. _. canaliclIle\e biiiarc mtralob~ me se uncs . se gasesc hepatoclte e c . sunt produse rnucoasa dcsavarscsc prczente reglcaza de glande din pcretelc intestinal descuamate hpidelor din ajung In Iumcnul intestinala digcstia chimica pcristaltice chimica a proteinelor. incepc la nivelul musculomcmbranos de 25 t.' l~.• nivelllliobululul epa 'arc sunt celule anucleate /\. 'd' degradarca hemoglob111el .111 in Dchiurile direia se din capilarizarea cartilajului (plexurile tiroid ncrvoasc I\ (. _ '" 11 intrahepatic ell pcre(i proprii li lelc biliare l.' D. " adele digestlve .. B. sc intindc sa prczinta mucus pliuri semicirculare ileocecala si coniine glandc de Ia valvula 13 anus (aproximativ 4-6 m) I nib: . .Digesria si absorbnc Digestia $1 eusorbtia 5. . de reliculina 80 81 . vella centro 0 u (_ .~ ) cle provetllt se varsa $1 sange E. "b'Jiare care prov 111 111 . portiunca B." . Intestinal gros: A.

maltoza ~igalactoza E. pennrtc trecei "a . permitc amidonului preparat dextrine.. n. intcrvine pasiv in masticatie si deglutitie (' 11. .ervatie senzitiva asigurata de ncrvul XII B. .lnqionalc a flcatllh. cclule hepallce I L lo buli hepatici cc conlin numai hepatoclte C0111un r» . se fon11ea:t. peritoneul C.11 E. venelc Iatero 0 c •. \\ eel I cpatlce ~! vena celltrolobulara o c ~ t" drcpt ~I sang - au inervatie simpatica asigurata de nervii glosofaringieni cclule mucoasc bog at vascularizata si 'li ( IJ cupilare contin In strucrura parenchim organizat lor predominant I'. ell vene1e pancreatice I bulare care se con iuua B. rcprezinta vascularlzatia t\ln~\lOnala a [icatu \.~ n. B. I).Digcstia $i absorbtia Digcstia ~1 absorbtia 13.. are actiunc optima la pH foarte acid degradarea pana 13 stadiul de 11. transporta mijlocie zc ell substan\e rezultate din de la ficat spre P aman sang r '.' . _ 1 \ i fl. septun care sc espn alul col~doc: glorncr~'larend din capsula tibroasa hepatica 1:::. Incepe la locul de Ull1rc a cana n m CIS hepatic C.' B.1 cana . artcra hepatica esp . un orificiu D. actioneaza numai asupra amidonului preparat I I \ ". . " tic Cll canalul I:..3 din umrea venei sp ern . _ I' I). un orificiu superior. musch i netczi 17. are incrvatie motorie asigurara de nervul XIT D. orificiul I' I" cavitatea bucal.clura 14. . bilei sprc vez!cula t\. Amilaza sallvara: A. _ use nereaulat (lSp .ca ce apaql\1e CHell a re 16. venelc cenl. I ice gastricc ~i mezcnterica . este ram a1 venei 1.~a~ . \ "II" porta: 1\. plexul nervos B. arc ir... are papile fungiforme Ia baza limbii E. cpiteliu cilindric secretor E. epiteliu pavimentos D.d .- cardia care comunica cu faringelc E. . sunt situate in mucoasa bucala C. III struetura faringelui sc ana: faringian lax chcratinizar din rarnuri ale nervi lor X ~i XIl A. rinsa direct din aorta .I ihulul hucal ponte comunica eu: \. sunt constiruite dinrr-o stroma conjunctiva 111 cordoane celularc :Iu . li I" t'onnata in lobulii hepatlcl C. _.O I).I ". ]. ~I du. plexul nerves Auerbach metabolism . mare concava rnucoasa gastrica .' propriu-zisa interna a ncatul"i eOll~ille: . b'l"lima 15. actioneaza este singura asupra amidonului enzima prczenta crud si preparar in saliva laringele prin orificiul cardia lui Eustaclllo loscl~ nazalc prin vestibu\ul supenor D. sc gasestc in vesribulul bueai cornun !lill vascularizatia ficatlllui face parte: f\. den face legatllfa intre pancrea.l1 1<~.. curbura sub care se gascste interior. pilorul care comunica ClI duodenul B. face legatura intrc ficat ~l slol. . esoragul prill orifleiul arnlgdallan t I. c. contme UTI" . se descbide ill ileon '.:3Ves11penoare 82 83 .roiobu\are care se varsa 111 . anera hepati. canalu! hepauc :. Lirnba: A. Glandelc parntide: A. sinusoidclc lobulului hepatic ti . sunr situate intre urechc ~i muschiul masticator i\. Din punet de vedere anatomic stomacui prezinra: A.'. tesur conjunctiv C. -~ vena cava superioarft c.

ncutralizeaza chiruul gastric I). ' di . se realizcaza prin pinoc.e realizeaza II cxclusiv prin inervatic reflex parasimpatica neconditionate en participarea ncrvilor cranicni VI si VIII . se produce sClIldarea iipidelor ramase sublire ' . epireliu gastric contln: III lllucoasa Meissner Auerbach In stratul museu ar in straruj mueos I' lutestinul gros: A.C. 'to n III es Inul gros: ilorei bacteliene '. arc pH·tll de 7. involuntara realizeaza trecerea bolului alimentar din cavitatca bucala in esofag timpul faringian voluntar realizeaza trecerea bolului alimentard:n laringe in laringe un lant de evenirnentc miscari perisialtice motorii in care in ctapa esofagiana au loc _:l. III lJltes till 1I I 26. POhOllllelitel gus anvi IlC(Ja de prcgiitire a digcsliei ell aiurorur enzimelor . Tunicikperetelui A.5 27. Diges-ia $1 absorbtia 1I"I'.' ' aerobe asupra compu. se face In functie de scindarea lor sub actiunea enzirnclor digestive 11. prezinta un inteus proces de absorbtie a apei pavirnentos --- B. CXlIn vegetative 1 D. " l' . din organism a virusului ' """ rcceptorilort '. . lleah'OlbJle . are Ioc C. Absorbtia vitaminelor . C11 sa'lun 'I e b'l' inure 24.J. arc actiune antiseptica C.. liposolubilc crcle prCCUll1 I' 1 ' ~ soc III $1 ~1 II sc finalizeaza prin ajungcrea pe cale portala la ficat lipidelor cxcl'e~ia de acid uric ~i crcalinina eliminarca porasm] sllmularea fu . t.'iUPCllo<ue 1:1 stomaculUJ 84 ~-~=' coniine flora bacteriana aeroba de fcrrnentatie in colonul descendent C. Printre functiile salivei nil sc giise~te: A. d' . unor saruri ale melaieior B.toza . are loc sinteza de ccllliozii reflcxe a caror ccntru cste 111mezcnccfal timpul faringian care sc rcalizeaza prin deschidcrca laringelui participarca epiglotei ell \h. in eazul vitaminelor bidrosoillbilc complexc. ~lC oe B._" 111 pane» a treia a 'I sigmoid ' co Gnu Ul sigmoid I" ." . cIlmdric simpiu $i olande c'lrdial" ' • E.I:II'"a secretiel salivarc: '.. cstc locul unde se sintctizeaza vitaminc din cornplexul D E.rn cursul E. indcpilrtarca E. D. contine bicarbonat de sodium E.II'Cloc numai prin mecanisme IInplica mecanisme II nervoase prin intcrmediul librelor E. se Sl1ltet12eazil vitamina C C. III cazul transport U III Igeshv: nurnai pcntru Vilal11incle liposolubile pcntru vrtamina D $i K" 'I ' "Sll111 ar eu ahsorb(ia iipidelor ntuua: pentru Vltan1111cle hidrosolubile vltamlllelor hidrosolubile (vir ' pasiv .c D. . are loe ill prima parte a illtCSlillullli gros E. I':. plexuri vegetalive C pic ' .Digcsua $i ahsorbtia 23. coniine flora bacteriana aeroba de putrefactie in colonul descendent D..rocesuilli de 1'<'J'Inentatie: A.)llor de catre 'I nosrganglionarc simpatico ale rnaduvei ccrvicale arc IDe prin mecanisme vegetative pc cale parasimpatica tavorizeaza producerea unei sa live vascoase A. . se c esta~()al a IJ1 colonnl I x. se Sllltetizeaza complexul vitaminic B..5-R... contine saruri hiliarc care favorizeaza I~.orbtia intestinalii a vitaminelor: ". arc loe sub actiunea baciillilli lactic I I mecanisme I D III . ). prezinta contractii in masii in segmcnrul numil ileon B. fihre tri "_ 0 ( C III mucoasf s nate 111 stratulmllselliar al jumiitatii . D. se desfii'loara -. xucul gastric: ernulsionarea C. Procesul de putrefactie o " re oc pnn film1area de I. . are 10 .A) are Ioc prin a' la lIivelul tub 1 ."'. epiteln. se realizcaza numai prin mecanisme active H. are lac pnn aqiunea proleici lledigerali B.iposolubilc arc lac similar glucidclor prin tormarca de cornplexe ell sarurilc bil iare t'.. orelonului A.v 1 anuna B. 85 . arc ca fezu/tat limfii 1) Ilq:lutitia cuprinde: \ iaza bucala 111 intregimc II formatca de am)' """. oruac cal" se absoarbe C.

are loc exc\uSlV prll1 n~l. za~ pentrl.D . contiue glande de tip l11UCOS E. C. Dintil de lupte apar astfel: A. sor . . . C.. curbun.Digcsua si absorbtia Digestia ~i absorbtia 1\ 33. Ul . . di 1 la nivelul mici. este sepalata cs . . prez1l1ta eU e ' se face Cll participarea unei secretii de stimulare se realizeaza are lee si prin interventia derermina aparitia unci secretii salivare vascoasc numai prin reflexe exclusiv cortexului condirionatc cerebral care transmite comenzi prin reflexe neconditionatc se realizeaza implica centrilor partieiparea salivari bulbo-pontini 87 86 ... NU prczinta vilozit:1\lll1ICSlmale este D t. t dispuse tonzitu ma E. "pliuri care se datoresc conU3C. D. la 6 luni: caninii B. musculaturii netedc a ..de hepa\()ennIl13 • cstc snmu a a· '. . I lal111ie cu rol stimulator . nu pcrml\e abs biia akaol _. Dupa ajungerea A.. ~ .'llIlCtla I Auerbach . B. alimeutelor in stomac: in duodeu accsruia sc destinde biliare 6-7 ore I"~ ele sunt trecure irucdiat aces tea stationeaza muscularura lnccp asupra peretilor \hsorbtia intestinala:. are in structura sa cpitcliu pavimentos D. D. . 1 I' . .' 36. cliu cllindric unislratiflcat j\ este forrnata din "plte. arc ca cfcct trccerca eO(l\!llUIU UI JJ1 . prczlnta a nl\ e 1 . .. f .\.d ubmucoasa prmll-un .kjunlll: .lel B..n trecc[ca \ I.tra . in cazul proteinelor se realtzea73 pI 1 difuziune . I t. . . C. are ca substrat energetic ATP ~ '. li -. la 9 luni: primii premolari la II luni: primii incisivi in prima jumatate incisivi in anul al treilea: ultimii premolari a anului al doilca de viatn: urmatorul rand de II . D.de atre nervu sp di (_. D. I[atura mucoasel . C. prin eontrac\ii segrm. . secretiei sallvare: simpaticului sistemnlui care stimulat parasirnpauc induce aparitia care in coudirii sali vare apoasa 11 t\1ucoasa gastric~: . C. nobi Iii a 1l1tesllllU I· gr os A.l lipide se face nUJ1131prui PlllOCllo polipeplidelor prin C.. Sucul pancreatic in cursul digestiei chimice nu actioneaza prin: A. Iat de ditre hormonul blltvcnhna l'. 35. este contro Iata e C( . B.. E. . . III tnucoasei valvule coniventc B. 1·· testinului sublile In ccc \ '. conrine glande de lip submucos nolorie a intestinului suotirc: .nlare t.cIII intestinal: \. Reglarea A..e 1\1 rc loc sub "qiunea stimultlor natula I cal . iv se reahzeaza numai pnn lnecalllsm acu ~\.de nllscan pem U are I~. pre7. scindarea inrerventia hidroliza aruidonului lactozei tripsinci elasiazc: crud in glucoza ~i galactoza emulsionatc asupra proteinelor asupra lipidclor transformarea "... are un pH neutnl coniine acid clnrhiJric intestinal actiuni de tip lipolitic nu coniine mUCUS tale llliumenul contine cnzime care nu sunt secre. estc rcprezcnta a . este formaia coniine plcxuri a sistemului digestiv: din tesut conjuncriv vegetative lax toarte slab vascularizai circular It) 1. .. a intcriorul stamacului . ~ pozi\ia flxa a intestl11uhu subllre J ( repre711lla 37. . Tunica submucoasa A..JJ1~ c vaselor g. ozilionat intrc stomae ~I duoden .lriee . B. B. ( '.. denuJ11lt musct . cresC prestunea . este stunu ( 34. E. . I C. E. . E. \ \.. ulUl . cste P()~\llune I. p. D. . ele ineep sa fie rapid arnestecare lor actiuni ale siinltilor L. ~. t de tesut muscular stria . D. de osmoz5 '\.calusm .

suh influenta a apei se realizenza de calciusi minerale in intestinul ~i a vitaminei 1111 subtirc fosfor sc realizeaza 46. de 20 de dinti canini. 1 arc incrvatie sornatica asigurata cortical de nervii rusinosi c. In cursul procesului procescle unniitoare: A. Ulierea carnii de cMre incisjvi de rnasticatie NU se reallzeaza unul din .inll In J urui varstci de 7 ani arcada incisivi. reprczinta segmcntul are calioru de 1. Colonul cuprindc: A. I).1{) I~ne C. B. C.. stanga prin canalul Santorini Wirsung n. primeste cornunica primesre reprezinta secrctia IL arc forma de potcoava. llU absuarbc 45. siruar inrre valvula ileo . scdiul procesclor de '10 btic . D.dngU a(11 e COIOllUlui paniuni C.i absorbtia 43. C. 1I.' r me leGmente . '1' . E. canini ~i premolari trei ani de viata caracteristici: continc apare In cursul prirnilor contine pe ficcarc pigl11ell~i biliari dureaza p. . cok nul sigmoid vbsnrbtla la nivelul tubului digcstiv: J\..ri . I:. parathormonului D la nivelul se realizeazn intcstinului subtire de pinociroza si a intestinului gros K I'. plexul B $[ a vrtamine. (' I).. are inervatic somatica asigurata de nervii pelvici C. prczlI1til iutre ~an(uriJe ~i 'I . t' sc face numai a ionilor a sarurilor la nivelul intestinului subtirc si inrestinul gros pasiv. ( sor ic a ape] SI a uno di D . cstc rcprczentata " Sfincterul anal extern: A. are loe pentru protcinc numai prin rnecanisme Ikntitia A. (-ceca a ~l rect E. premolari 8. In hila NU se gasesc: A. endocrina I" IIdccatia: 1\. NU penni te procese de ahsorb~ie D.. .. are inervatie vcgctativa H. ell stomacul secretia portiuuca ell concavitatea prin pi lor a pancrcasului fixa a intestinului subtire ~olani COlllribllle Ia slaramarea paJ(lclparea d1l1(lior $i limbii are Ioc slimularea receptorilor dlgestla proteinelor D. H. IntestinUI gros N II este: sediul unor degraderi chimicc dalorarc llorci rnicr bi scdiu de sinteza a vitanlinelor din comni« .. lipaza lipide ~imolari E.. Intestinul gros: A.56 anal extern este relaxat tubului digcstiv in rnaduva 5i sfincterul anal apa rnusculaturii si a unor grupe I·:. srruat intrc valvula ileo cecala si anus . 8. r: 44. C. nu ponte fi controlat 88 89 . C 1\ 1 A. cstc format din fibre musculare neiede D. m1cslerol [) E. I). E. de lapte NU prezinta una din urrnatoarele numai incisivi. Digesria ~iabsorbtia II IllIa din propozltiile de mai [os reFeritoare la duoden Nli cstc cxocrina a pancreasului prin canalul spn.5 m proximal al tubului digestiv I).. 1"1 procminente nurn ire halls~. ulevarata: alimcntelor gllstativi si olfa . esre un act cxclusiv voluntar 8. .Digestia :. 47. saruri biliare C. cecul recrul ileonul jcjunn] I) cstc un act reflex exclusiv are centrii medulari se produce intern estc contractat arc loc ClI participarea de muschi striat: daca sfiuctcrul conditional sacrata S4 .

i este leprezentatii de artera hepatica aduce la ficat sange incarcat mucoasa gastnca estc reprezentata de sislcmul cu substanle absorbile de carrc continc ilU cntcrocrinina A'. I). . Unor lormaliuni foliculare B.Digestia . necheratinizat 56. Deschiderea !C. vilozitii[ilor intestinale salivate parotide Meissner lnervatia senzitiva data de nervnl \l craman Plexul·vegetativ submucos . B. In emulsionarea vitaminclor intestinal lecale . intcstinalc ileocecal Oddi colecisrului involuntarc (veziculei biliare) netede sub forma: ale musculaturii sunt dispuse 57. B. Unor piramide rrunchiate 91 radiara 90 . E. Contractii T leT 12 pontini I. . di mil urrncaza rmaroarele traseul afirmatii privind venei porte in cadrul sarurile biliare este Ialsa? . C. D. evacuarea bi lei I) I' E.. .. Din structura A B. Unor lame celulare neanasromozate C." A.' SI"macul prezinta: A. sfincterul inlern prevazui nervos somatic cu fibre striate inervate de sistemlll gastric 55. ~ corinne cnZllnc _ contine pcptidaze. Care din lIrmiitoarelc afirmatii privind veziclIla biliarii este adevarata? A. Muuurii gustativi ( '. b at circuitu Ul entero- epa rc c favorizcaza cmulsiouarea lipidclor din alimente redue tensiunea superficiala a lipidelor faciliteaza actiunca lipazclor directe sau indirccre nu au actiuni digestive striata este srimular.. hepatocitele A.. C. Epiteliul mucoasci de tip pavirnentos Il..•. t' . E. Sfincterul (' Sfincrerul D. a lieatului: xucul intestinal: 1\. sllncterul extern cu fibre muscular. E. colecistochininei 54. ccnrrii mcdulari centrii cortical! de catre: cervi cali nervul coceigian cenrrii medulari ccntrii ncrvosi I III lohulul hepatic. B. C. B.. incepe prin capilare la Ilivelu I intcslinuh. anatomicii a recrulut face parte: de sistemul lax simplu. are un pH a1calin H. Des~hiderea glandelor I) 1\.~j absorbria 53. (. lipaze ~izahandaze lumenul intestinal rcprczinta calea de eliminare secretate 111 cantitate mare 11l I' port hepatic a substantclor . D.inervate stratul submucos format din tesut conjuncnv pcritoncul mucoasa care il1vele~te eomplet recrul vcsetativ ~ . l'i!:ll1cntii biliari: /\ ioaca un rol important . VascularizlIfia nurrlnvn A. . I. Mueoasa digestivii are In structura sa epiteliu pavimcutos pluristratit1cat necheratinizat la nivelul: A. canalele glalldelor duodenului esofagului sromaculu. c. toxice digestive aduce Ia ticat sangc Incar-eat cu bioxid de carbon (' 1'> U corespund cavitatil bucalc: iI. depoziteaza bila in perioade!e digestive a ticatului se observa prezcn. D. D. C. E. lipidelor 11. Detecatla este controlata A.. Unui epiteliu pluristratificat I.. Vilozitati 11. Cordoanelor celulare en dispozitic D. D. . •• •• stratrticat .a sa pe tala supcnoara are rolul de a dilua bila are in strucmra sub actiunea sa IlluSculatura Digestia II ( ~l absorbtia . favorizeaza absorbtia I liposolubile srimuleaza dau coloratia neutralizeaza peristaltismul maieriilor chimul 1n a carui structura inh·ii un epiteliu pavimentos hO I). C. 1 \.

vezicula biliarfl ( '. biliverdina D. Rinichi 65. ligamentnl a C. chimotripsina 68. Stomac B. Tripsina 66. lipazei inlestinalc F. colonul transvers D. B.-atului: A. maltoza B. carboxipeptidaza 92 93 . lnresrin gros D. Pcpsina D. I. canalul E D. cceul B. amilaza salivara B_ amilaza pancreatica C. rma-toarcle formatiuni NU se gasesc pe fata inferioara arc [I til U ' I. rectul 67. Vena porta se formeaza din unirea venelor care Nu provin de Ia: A. Care din urmstoarete cuzimc all actlune proteolltica asupra produsitor de digestie: /\. Sueul pancreatic A. colonul ascendent cis tic tiJ1ci!onn forma(iuni nu intra in structura lntcstiuutui vena porta C. Intestin subtire C.abfermenr Ptialina contine: '0 C . pigmen\ilor II. hilul hepallc I~. samri\or D. Splina si pancreas -' ilor este rcalizata en participarca: IIIl1lsionarca graSllm 1\.>i absorbtia 64. Care din urmatoarele A. lipazei biliari biliare pancrealicc l'.. Un lichid limpede cu un pH acid E. jejunul E. lipazei gastrice 1'.Digestia $i ubscrbtia 1'1 I' Digcstia :. enrerochinaza E. pepsina C. Care din urmatoarele gros? A. tripsina E. amilaza enzlme sunt secretate sub forma activa: \ pancrcatica D.

t' I. mncoasa bronhiilor este alealu\ a I miscarea care adcra intim la entia toracica prin trahec in plamaui cxpirarori aerului alveolar pseudostratifical ciliar . comunica eli nasO a fu e\iilor analizatorului olfacUv l.. . mobilizarca pleurci dcplasarea contractia scaderea plaminilor aerului muschilor presiunii odata ell procese: curiei toracice darorira II " NlJ se caractcrizcaza prin: \rborelc bron~lc " schid alveolele pnlmonare " ' i\.'I je hialinc ~i elastlce L.1 I'.. de lip aerob acestuia tenorneu determina asociat crestcrea concenrratiei de carbon de acid piruvic la inceputul ell febra musculara de hioxid fizic prclungit tree In respiratie in care este dcpasit.\. A. uura rcspirarorii. parlicipa 13 reahzarea n .Respiratia RESPIRATIA lNTREBARI . E. inchidc . E. - a P curet 1" sunt reprczentaie alveolar partiala cu valoarea de carbon prin variaua de aproximativ 140 nun JIg si de cea a de 60 111111 Hg t lor mccanoreccprorii . " 1\ I' compartimente ale organismului partiala Ia nivelul aerului avind valoarca valorilor ill scnsul gradieutului de presiunea lan~gtan~. . x .qlc aernl \llsplrat t I mise \a nivclullarillgelui "d rczonanta pentru sune e e e ' este camela ~ . id t cunoscuta 1'.NU se caracterizcaLa prill: E.area can aenene eli cea. oxigenului bioxiduiui D.nan se ga~e~te in cavitatea i f '\a viscerala 01. C01TIunica cu orofaringele 1>.aerul deplasarea gazelor rcspiratorii 111 singele capilar nesemnificativ . laringca a 111 I 'I' . este fomlal din 6 earn aje n Il. g.. enereaza s1U1Cte corzilot voca to g. in cursul inspirului sunt inhibate urrnatnarele A. nu reprezinta oxigenului B. dioestiva tnnuci:.: ~nn ..ra\lel . epereche: eplg 1ota. ' ' ". 'I 1I iteliuhn pulmonar \ este secretal de cc u c e ep . D.lvitatea naza a 1\. . nivclul tartnge UI: ' " . bronhwle e sun ca .uumerate mai jos:.dlidului pleuralt. corespunde 0 SID" afirma1ie eorectii din cele de carbon in aerul respirat. "marullui Adam". _ f ringele pnn coane . Presiunile partiale ale gazelor respiratorii A. proeminen\a earlilajulUl cncoi es e ' arlleno. c 1' SIMPLU 1\ deschiderea schimbnri . C. apare in cursul efortului din momenrul cclulara dcpasirca in sangc.. I).annge le:. in saCll alveolan se de _ 'le d'ntr-un epiteliu clhndnc H. ' liu cilindric stratifieat '1 l '"ptu~lte cu un epne I t. '. ~. "I t mpclOl Eustac 110 oritlcll e. ro respiralonr I) 1 trecerea aemlLii conlunicarea ell csofagul . 1_. hi h mle reSplnllOrH . B. bronhiolcle sc continua 1 Jcoiare cu cana\ele av 94 . cstc prezent lntre foila diafragmatlca:. I). Pragul de anaerobioza: A. una din cauzele difuziei gaze lor prin membrana alveolo-capilara 2. largirea cutiei toracice spre exterior B. laringcle este forrnat d1l1 1 caru a 3. are rolin mecani"a insp._' I' de cartilai hialin complete D. sub dCllumlIea de desehiderea se rcfera la consumul unu i d'art fizic se refera la consumul muscular de bioxid de carbon in repaus lola este 0 struChlra carulaglOoaSa ce D. . vibra\ille iDlp~r . g r' f mpul deg Iuti I iet .COMPLEMENT 1. .id. D. C. infiuenteaza diferite presiunc C. influenteaza cardiovascularreprccinta factorul si bioxidului principal al schimburilor presiunilor partiale ale alveolar in de a • ~I " I' NU se constata: . muschii purificf\ si umc7. are rolm sc 1I1ll uruc o-.derenuinate de diferentcle I . ' Iota tiroid cricoid.. bronhii1e primarc prCZ111ta me e 1:.

implidi D. Cll formarea de acid carbonic h. d np ct e I). fi~le:e SUnrMICC provin din ganglioni.de? I l' . 1" m cornp ete 11. mal nne (preZinlta . COllJUIlCt1ve conune scgmente alcatuito din lobi I... esre 0 strucmra fibro-mllsculo-cartilaginoasii B.Iobi: superior. . Pliimanii: ______________________ R~es~·p~ir~"\~ia ___ A. Traheca NU se caractel'izeazii prin: A. 111proportic de 8 % sub forma dizolvata D. I:. cste 0 componcnta a capacitatii pulmonare totalc C se poate determina prin efcctuarea pneumograrnei I). trece din al veolc ill sange iar interalveolar de prcsiune pulmonate organicc pana la faza de acid partiala dintre diferentei 12. participarea centrului pneumotaxic nervi lor cranieni pontin hulbari B. dill sangc III spatiul interstitial exisicntci sangele oxidarii trei . error: di tr-o f : _ 10 cJa. plamann sunr pr tci ti d . B. Plamanul: CO. lllU stang mal mare si unul drcpl .' .Respuaua 9. t l~ '. . au strucrurs ~. mijlociu si interior delimitate COl A. _. se fac In conditiile aerul alvcolarsi ill care 0. se realizeaza datoriui cxistcntei acelorasi valori ale presiunii partialc a gazelor respiratorii la nivel capilar e 13. C.cu!an/a!lanUlnllva D. III cursul inspiruilli A. E. dr. arc I{cglarca c valoare maxima de 300() ml a rcspiruttei: A. se poatc determina 0 numai prin etecruarea spirometriei I:. se dcsfasoara in doua crape: pulmonata si tisulara sc fac in vedcrca E.ica sc bazeaza punre pe activitarea neuronilor inspinuori D. esle realizara de srructuri nervoase din formatiunea reticulata ponto-mezencefa. D. includ etapa pulmonata C. B. piruvic numi re acini c pestltlc formar din unirati siructurale 1110nan dar nu ~l illllctionale toracali I' 'I'ranspurtul A.in 16-20 inele de :artilaJ·11··I· I Ef I " . segnlelltara mijlociu si inferior II cste aSigurala de mica eircula(ie j 'npaciratea vlrala: fie~ar~ pliiman are [rei lobi: superior. E." _ . SUI _1:ncOlljurari de pleure repre7entatc de membrane seroase n a catune din trei [Oil' ( . postenor prezinta 0 membranii museu lo-conjullctiva C cste srruata anterior fap de csorac . C. este iucrvar de ganglionii parasimpatiei transporrul transporlul transportul sanguin al gazelor rcspiratorii O2 sub forma dizolvata ]\'U implica: 13. E. . combinarea anionului carbonic cu potasiul din eritrocite si forma rea de bicarbonar 96 97 . va. e penloneu. mu~ch1U1 dmfragma are loc eonlractia se relaxeaza intcrni 11l11~chilor inlrecostah CO. ace egarura dmtre lannge si bronlli. sub forma de carboxihcmoglobina B. ~. D. cervical! inn. procesul de hidratarc a CO.l..numai circulatia se realizcaza se rcalizeazn prin contributia cerurilor respirator.. B. all 0 structura scgmentanl ) --.le primate automata /I. scade dlametlUllongitudinal al culiei toracice C. Pliimanii: A. E. are loe scadcrea de repaus. mediaia ~l visccrala) prczmia tiecare 2 fete: medialii ~ieostalii sunt in numa. se mrrouuce in fieeare plarruln 500 em' de aer D.cerala 10. prcsiunii intrapulmonare 0. reprezinta suma volumelor inspirator de rczerva ~i expirator de rczerva I~. C. 1(. cu contributia rcspiratorii X I ~i XII xchlmburile gazoase la nivel pulmonar: em-u ana functionalaj care asigura schil11bul respirator de gaz c A.~Pt prezi~tii din capilarele substantclor a: c lobi subunpiif\lp in ullitali l11ortologice septu-. membrana seroasa alciitllitii III r-o 101ta panetalii ~l una vi. estc alcMuirii d. ~icxpiratori din C. .'-' pane a a.

b natii din plasmrl (\ . . C.:: . se reali7eaza cu aJutorul O1g~nc .apnl~lta Cll un epne '. 1 ~ rticiparca corzl1or naza e . b· . A. venrilatia conrractiilor prcsiunca tisulara se amplifica arterial direct proportional creste semnificativ ell intensiiarea musculare 0.. arc un OIificiu superior . saiurare sanguina de 0. peste nn anumir nivel de 0. b C)fT1lacom mat c ib loc l1l1ll1at su l. . xclusiv de catfe I~ O '" ) aSlgmat e.' rlllclpal a laringc\ur B.0 .sa . se prodllc cu pall1Clp~le~ 111 ~ . C. E. E. . .ulletele articulate: .tile respiratorii superioare indud fosele nazale ce se caracterizeaz a C.e11111 . fib . se realizeaza in conditiile presiunii paniale intrncelularc a O2 de 47 rnm Hg " .. ta' una din caractcristicile I raheea prezlII' .. in efortul fizic prelunglt: A. in etapa de acomodare sistemcle respirator $i circulator suficicnt pcntru realizarea adapturilor nccesare IlU au limp unei 'I I'lamanii: A. din venos de 40 nun Hg .. este c. 1 1. mai mare dedit sanguine 13 nivclul marii tluxului vaselor 'r t . D. sc gasesc lnainlea plramldel naza e valorii prcsiunii partiale a CO. t. sc intind de la oriClciJie naza e yana .. dercrrnina debitul scaderea coucenrratiei de 0.90 'Yo din cantitatea de 0. . in sangele arterial scade puternic D.te crescute de 0:. . F 15 70 inele cartllagmoase urmatoare: 19. se rcalizcaza gradicntului D. 1· 'd lllucoasa 0\ i'activii la interior sunt acopente exc USI: _e e A. pril~ rata mediala vin In raport cu dlafragma o.1 pnnClp:i e presiunea CO. . suut generate 'ill egala masura a a B.'t In cursul inspirului c.ullln spre alveo e ~ p 1 99 \ . sanouinc si vasclc limfatlce .. in timpnl efortului fizic: A. contin plcxuJ pulmonar format 111 r c. cavltatea uc: .cu\are striate C eonlme I re 111U '. b aHi si farin'"ana . in concenua\le de ~5 "b' . cat ~1 al de acid lactic din sange cfortului cardiac $i consumul ill muschii striati cresc rnai repede dedit capacitatca de ventilatic se Iac srocari de molecule macroergicc expirulni . B. . I '-lacplolota " c. _ inti vd de la orificiilc nazale pana la coan . . D. b··d lui de carbon: "' -enos sub forma libera dizolvata 111 e 0\" ~ 21. ulmonarc unde este ell erat loe de 1" \e. sangum al lOX~ u I de catre.sange . Transportul r. consumat rnuschii tree I" rcspiratia aeroba (prag de aerobioza) pragului de anaerobioza muscular.. cresterea dilatarea presiunii D. vasele saiisfacerii ceru. sunt cfcctul vibra\lel a palnl pet ec eapru~e~te laringclc . la inceputul . ta 0 "ascularizmie ' ....Respira\ia 111. C. sc numestc se reaiizeaza snngele prin deplasarea de presiune hematoza in conditiile gazelor rcspiratorii in sensu I invers "I acid partiala in conditiile pH-ului pr-in: .' 2 bronhn pnnclpa e stan. . din sangcle B. se produc eu pa ... ' numu glota . in sangele . E. .. a ' . bi ·1-1· carbohemoglobina .: . redusa D... Printre modlflcartlc ce survin la altitudini mad in procesul respirator N{j se constatii: A.~ sponglOu.\. . se llnpalte m drepte E. 1 E. . . depasirea D. ' . [iu respirator plunstranflcat B. lipsa hiperventilatiei B.} . b >. O. . prcluara de B. muschii rcspira permanent anaerob E.. 'hi de pliei ak rnueoascl cc E... . pram' . pose.erealizcaza plasma cstc este are are ~i a presiunii intracraniene ca urmarc a scaderii mai mica in oxihemoglobina de sange din piamater arterial 98 0. lor rezonatoare din care fae parte D..lilul plamfmului pe fata extern a COlllumc~ di b rmhia principala. pe fata bazala prczintas~I~~I. concentratie C. E. lusiv de catre Ical 0 '. t. B. asigurat exc I . muschii organism consnma 80 . arhona\ii din hcrnati! (70 %) .. 1 '0· si 3 bronhii . au 0 consistenta . 20. Etapa tisulara a schimbului de gaze respiratorii: A presupune difuzia gazelor respirarorii intre sange ~itcsururi B.

I' d' 1al cutiei toraclce prm relaxarea B. -'ta\il' functionale C. ~. 1 ..lra 1:11 caz de apnee nccesi c . B. 111 Himani Ul P 101 100 . d ....' urmeaza 0 • D. fortat in pliiman se gilsesc urrnamarele . B. cresterea rcspiratiilor oxigenului centrilor $i azotului respiratori de: in sangc mezcncefalici scaderea scaderea frccventei arnplitudinii A. 29.. in sangc care detcrmina E. of era 0 cresterc a concentratiei oxigcnului in sangelc venos de la SO % la 90 % ill limp de 3 secunde III cursu] schimbului de gaze alveolar C. crcsterea CO.4 C. VC D VR E. III cursu tnspt .1 sun! prezen1e in P asrna ~l e lc care nfl. deoarcce la aces\e pel sonae .. _. VR \ \. in pillman C. pHl. B.iese in regiuni muntoase c . CV D CPT E. D.".' h mau: sub forma de nllog1obm. sunt prez . Centrii A. se contracta prcsiunca luand 0 forma curba. p . prczinta la nivelul lor 0 presiune a oxigenului mai mare dedit 111 sangele din arterelc pulmonarc \' nupa un expir fortat care urmeaz raman: A. . ' .. st diametrcle A. CV C. reduse la persoanc _ numai pentru 2 .1nfHnl se destill pasrv. minute D. Reglarca urnorala a respirutiei dcpinde A.' . au E. de cupola pll1nlanii urmeaza sc micsoreaza acriv 111 repaus aerului excursiile din alveolele custii toracice pulmonate E inspirul foqat este favorizata patrundcrca activa a aeru . sunt nelimitate ~ . cei bulbari sunt conecrati cu ccntrul pneumotaxic de Iii care primesc inllucnte cxcitatoare iutermitente I·t. B. Alvcolelc pulmonnre: A sunt in numar de aproximativ 150 . ente nurnai 'in plasma 1:3. C. _. a C.Respiratia \ 1 Rezcrvele de oxigen din organism: 27. VER-VR VIR+VR . Wl pcrere gros alcatuit dintr-un epiteliu artcriala pluricelular .. cre~te d131netrul ongitu ina diafragmulu i C.. muschii plarnanii diafragma inrercostali se cornprima se conrracta detenninand ridicarea coasrclor e . ~ . sunt mal . ii unui inspir forInt. Himrlllii se destind activ .200 mil ioanc in fiecarc plaman B. exci tabilitatea centrilor rcspiratori bulbar: 28. prezin':a numai 0 rctea capilara respiratori: poseda cervicala cei expiratori si cei inspiratori 0 activitate exclusiv voluntara diafragm simultun din maduva sunr conecrati eu centrul motor al rnuschiului se uctiveaza volume respiratorii: A. CPT B. E. atat in inspnul de repaus cat ~I III D.3 numarul de hernatiilm "ote scazut E. . VIR+VER I VR dcoarece . cu~ca loraClca 1~1ma:e\> e xpansiunea p13111antlor • I' 'rului' JO... in sange care determina CO. concentratia excitabilitatca respirutiilor D. asigl. In cursu] expirului: A. :1 . apncusrici au 0 actiune permanent inhibiroare asuprn ccntrilor inspiraiori E. _'. La srar~itul nnm msprr D..

D. E. . E.tcni voluJ11ului 1'1 (ure 36. en ru lIltrodncerea in plamiini ave i .a vascularizatia este asigurata bronsic plarnfinilor sunt de artcrele pulmonate nutritiva intr I1 . P' r(' I' a ra a 111 sangele de 2500 m ~ arteria. ." . sa muschii 0 laringeali care torrncaza corzilc vocalc epiglota de previne patrundcrea alimcnrelor glorei. are in constitutia inrermcdiul I). ta cle. .' _ ll10lecula de hemo 1 bi _ 0 capdala se fixeaza pc Fe' din di go ina 111 aeru] alveolar are pr .' hemoglobina B.ia a ue 40 mill HO' III molectIia t» de rarila pcntru 0 perioada de limp 102 103 . B. leI tnraCICC Cl'esc dal"ori ~ . arterclc ('. Igen se face de la al veole ' '. din[a(i . men(lOlla(i la PUl1ctual B tlOneaza nurnaj mu~ehii presiunea pulmonar dimensitmile pulmonar acrului cut' din pliimDni cresre d. 74 111111 Hg vocalc sun! mai scurte sunetele joase corzilor vocalc atat iau nasiere vibratiei C. dc .. bronsicc insotcsc . peutru introuucerea Respiratia 'j n. In tirnpu! inspil'lI)ui: A." I . Oxigenu): A. cap: ru c ale vcnelor prin vene!c transfcrul bronhiolelor rcspiratorii ramificatiilc nivelul arterei pulrnonare tcrminale aduc sange. are atat functie respiratorie cat si digestiva Il. IL ill mod voluntar rcspiratla A. PUlulOnare a mve ul Lonel de transfer . _. cand corzile vocale lor ~i glota este ]. ( are din urmatoarele A. . E. -in ~I l1lu~chii mici pcnrru ] omastoldlelll. E.' a '0. C D. dccar pent .~idiall'agm I1tc1'\ In mU~cllIl Intercostali acrulpiitfllndc in pliimJni pasiv daca acn " . rcferttoarc la fouatie sunt adevarate? 'locale vibrcaza pe toata ai laringelui actioneaza asupra coardelor esre ma: mare sunetc inalte se obtin atune.' arborele pima la nivelul bronsic R. . .p IImonare spre 1alIlI!Jca(1IIe capilare pulnlOnare de CO .Respimfia 35. oprita pentru superficializata accelerara un anumit I\U poatc fi: timp dill vencle puln lOnnre are 0 presiullc este transpoltal in _ .. esiune pa111ala intre alve IV penrru CO. arnan.ulevaratc? A. . f . .: . are 10c schilllhul ~ PI are:.c aduc sangerc afirmatii incarcat cu CO. brouhiolelor venele pulmonare venelc bronsice sangele venos este adus 1. . vascularizatia arteriala 13. O. extrinseci B. ~I (dpIlare til. " .. dup~ cc stnlbate membrana alveol _" . translerul D.' " 0 atd cu cre~terca VOhUllUlui 111 pV . E. Illterm . peclorali.. D. f are din urrnatoarcle aflrmatii referttoare la laringe sunt adevaratc? i\. srructura este capiusit corzi vocale I' de mucoasa in caile respiratcri: prin carnlaginoasa care include care fonneaza 2 perechi laringeala este format din 9 cartilaje cartilajul tiroid si cartilajul dintre care 3 sunt nepcrcche aritenoid) (epiglota.: 111 pcntru OXIgen diferenta de pr '.jrgita corzile copiii au vocea mai lnalLii dcoarece cand aerul rrecc prin glota ingusla fonatia se rcalizeaza cu ajutorul superioare cat si inferioare 37. La nivelul rnernbl'anei alveolo ca 'I A. in atriul drept 111cava infcrioara insotesc arborele pan a la C. de gaze lesplratnru dIU capilarele alveolare din afirmatiile refcritoare . eSlUllea partlalil rnai d aerul expirar c mare edt cea din are prcsiunea la 0 allitudine D. C JelU a veolar ~I sangele . ale vcnelo. E.. muschii lungimea C. ..ap10XlJnarrv . a vIR mterv . de ox' . 2 se ace de la ramifica[iile" '1 _ spre alveole . . C. sternocleid ".. . . amplificaia fara participarea controlului cortical sange nurnai fixar pe F ~2+d' C part' I' I .

\esutun i'aetorul de menlinere a gradlentu u: pr \ II . C. E... prczen\a llxidazelor E. ~ 0 din sange NU reprezinta: .\ 7 % de catre hioxielul de carbon proprietate importanta a: II. 10 % sub torm3 dizlll~ata I). r. este asiguralij de nervul pulmonar B. C. iraliei ale resp cclulare E. D. B.. . t" l'\lransportul azotullll dm s1I1g" aJu a c • infralobara segmentare I'j I arc dintre formelc de transp~1 -t I CO ae 2 prin sInge NU sint In plasma E. I'.u. bioxid de carbon de transport ale Orin 2P .' tn hematie . t' decvalc condi\iile existen\er unei cantlla. 6 % sub 1"orma disoclata _.(. de nervul toracal alveolo . _ " tit ate a oxi"enuhn din smge Intreaga can c C' 'din eritroeit: . lnervatia bronhiilor: A.cnului rranea73. se realizeaza nervului prin sistemul simpatic relaxarea cu actiune bronho-dilataroare hronhicc.capilarc Nt! se constatii prezenta: . Itber dizolval 44.. E. . D.''in urnl. D. Pe 0 sectiune sub bifurcatia A.fOrJnarea oxihemoglobmCI I ""llleaza . C.: I-lbCO. D.ia 42. . E.. C.henloc > vag care determine musculaturii 70 %) sub forn1tl de bicarbonatt . mitoconchii ". I '~san"um a acestui gaz ' . bronhiilor acinului siinge sunt reprezentate in ""rmete 45.. presiunea sarurarea ca raspuns critrogenina apare scadcrea a hiperventilatici 43.. ". II 1) transversala traheei primare etectuata prin cavitatea prezenta: toracica imediaf se va evidentia \-lbO.. "lobina 97 I~'O sub forn1a cornblllata cu . d hi d O.. c . R.Ie ~. estc favorinlta de Fe . in structura A. . in prezen\a redllctazelor de oxigen in orgamsm . .~.mane In stare de Fe. . ." somatic eli rol bronhoconstrictor 100 % sub i"onna de hemogloblna ." 3+ 'in rocesul de reducere e. D. comb1ll31ed oXIgC I 1."[\azelor B.. Dad 0 persuaua se aft" In conditiile naturale de mai jos referitoarc arterial ale altitudinii de 25()1I I HI m. C. peliculei spatiului membranei acelulare interstitial membrana arteriolei tibrclor bazala a capilarului pulmonate A... D. 70 % de caue bicarbona\1 1 % forma lib era '7 'Yo -B 0. una din aflrmatiile :"IV este adcvarata: A. de rericulina 105 104 . ··c a tnl1spOrUl ut b II ctapa 0bl IgaWll c . A...3 procesuhtl de OXl ~1C. . C. cste rcprezemata implied sisternut estc asigurara de sistemul nervos parasimpatic prin intcrmediul "rllportie de: _ " 11. la hipoxia secreta ell hemoglobin" intrucat formarea presiunii biox idului de carbon din singe . \' 23 % de calr. . prezen\3 e . = ortului sana:uin a acestul gaz clapa inl\wla a lransp . D. laringele cste 0 IIl'lcntate In propor\ie eorecta: '. bronhiei bronhiei diafragmei la functia respiratorie .1 a C. trci etape . hipcrventilaria i'orl11a dizolvata a ()o in entroel! . bronhiei B. O2 din sangcle cste de 74 nun Hg partiala Ull in HbO.. . m~' hhera~.te eonvernt III Fe pI . IJllimele xu au loc in: 46. scade de la 97 % la 94 % nu poate cresre presiunea tisulara rinichii a O2 din sangc hormon numit i.n r e:<. I' esionai plasma . E.ca urm. B. Motricitatea ductelor alveolci brouhiolclor terminale alveolare pulmonate prineipale pulmonar I) u. .Respiralia Respira.-.

necesaru 1 metabolic pentru 0 01 c hidratarea CO. . B. . se I'ealizeaza ell contributia unllia din urmiitoaref .re a transferului de encrgie I). r-~prczU1ta. 1. c uprind: I' plamani prinrr-o cxpiratic . I). 55.volumul de aer ce ponte . apneustic pnntin: . C.._. "\ii/min . Respiratia tisularii se realizeazii ell participa"ea: A.raria 52.-... ... - eelu'llrii fae parte ul'lniitoarele procese: celulara " in acrul alveolar ~ He ue vapor:.1I1l1 t' prczcntc numai 111 p as . . care: I" cursu] respiratiei tisulare rezultil cantitiifi importante A. cavitatca pleura a 111 "x ltatul inmultirii volumu U1 . lar "datoriei de oxigen sc ustfcl insta al ea '.rsnrura. I . 'il In caz de apnee '. rata respiratorli . favorizandu11 ~'(lIbumul de oxigen la ll1~c?un . din critrocite si [onnarea aciuului fonnarea bicarbonatul ui de K' 111 plasmii forlllarea hidratarea hidmtarea bicarbonatului CO. .unt nclimitatc . B... lin.a. are acriune exc iratoare intermilcnta asup ( .)i fOl'lnarea J I.. azotului ea factar calalizator 53." .' . D. e( volumu I to t a 1 cc rcprczinta canntarea . . ··t I" care reprevmru rezu capacitatea vi ~' '. so stocheazanul11ai 111Iegaturile ADP deH+ de electroni se elibereaza ca UIlnarc a transfcrului sunr Ul1l1a.. transportor de eiectroni panilla hioxidul de carbon 11lolecular se eJibcreaza ca UIlnare a hidrogenilrii fosfomIlli stimulcaza exp1ral1~ ~1:1~~:~:~ulpneumotaxic . itr un Insp'J' non " _• introdus III plamani printr. are functic smcrgrca ci ._ 1 rna sanguma 70 _ 24 sccundc pentru z in caz de B.lSi~uril necesitatile I' . ""' id 1 re lese (11l • f volumul rezt ua en. .: u apa in acrul alveolar de 160111111 b degrauarea anaeroha a gJucozci In membrana oxidarea acizilol' gra~i 1n milocond.47 11111l Hg ill aerul alveolar . D.iuuile partiule ale gazelor respira torii sunt in aerul ins pi rat ~i '( '0. . E. . carbamic I" . '" itilatie nu reusesc sa egaleze .. curenr cu numarul de I espna_ . capaciratea pulmonarji care c. .Rc~pira~ia Resp. rmediul E. I':. suora centrului 111sp1ralO1 . . Din respiratia A. tc.. ~ 1°9 . 1 al c c .' . l 60 111111 Hg In aeru] inspirat n. interstitial ~i celular 11umai a reaqiilor de axidare a celor doua gaze respiratorii parliala existente 111lresectoareli '1' de 021n organism: j'l \( ... functionale D.. srimuleaza srimuleaza centrul centrul illsl~lrato~cxpirator 106 107 .: . reaqiilor eonSUl11atoare de encrgie E. . f or. CO.. ':'". . C. "" " ..rlar urmatoarele: .rii dccarboxiIal'ea citoplaSlllil eliberarea reducerea procJu~i1or illleJ'medimi rczultati \ »lumele din cicJuI Krebs 111 \ I~ t' de neutroni aerob" a bioxidului de carbon E. C. unpreuna cu CaraCllak~ de '"1 efortului muscular.CO J _ .. C.rea fosforiIiirii ATP se elibercaza ca unna.inspirat . I' . D. procese: Transpol'tu' A.rpnee .. . centrilor respiratori bulbari I' In laniu) " ( -urrul A. . '0.timp ce un 1111l1Ul . de acr care intra $1 lese din volumul curent ce reprezmta cantita ea plamin in cursul r~Spira\lCI de repaus . din plasma oxigenului de Na' in eritrocite . B.160 mmHg in aerul . II ( '. proceselor ch1l1icc de difu~illlle (Oxigen ~i COl) gradientelor diferite de presiunc capilar. d aer ce poate II introdusa 111 -..160111111Hg 54.

fuz. 64. VO~tln~tlo'nreZi~ual reprezintii: . grosunea 111 b. II 11I~!.em.. E. B.u. ' '\ E raile. .('lc: C Hioidian D. ell () EXCEI'TlIi. ~ . ra coeficicntul de difllzie a ' In capl/arul PUlmollar D. rer rulll10nare I). hialin cilindric pseudostratificat ciliar rertiare ~i bronhiole C. pulmonare (' laringiali nil au rol in: vorbire inchidcrca glotei deglutitie cantat E. Cartil . presllInea '. Peletele (apilar C ll-fembrau b B' I' previne patrunderea eanilajului iruermediul face legatura \11I~ c hii E D. D. . primare caractcristicl: Ionncaza se continua prezmta prezinra flU Ii se poate atribui una din urrnatoarele B.' veo o-capilara I Respiratia . Apa11iu circulariei func' . ' a a gazului -. prin contractia muschilor abdominali.e . nil membrana A . ~. ' D. ~V ' l. vpir'atie fortata.ntenoide 8. III gazelor p . Tiroid cstc format in totalitate I.I aJe c larinoel >'\ A' " til Stint ' \lu mai ponte 11 eliminat urmiit DarcIe. epiglota trci cartilagii cricoid In caile rcspiratorii prin alimcntelor cricoid prin cartilajul nepcreche care sunt: cartilajul si carilajul . Cricoid 62 - din 3 carti lagc bialine IlJczinta catiIajul tiroid mai binc dezvo. IDlJuenfata d . . ReSpiralia . Epire/ill d a azalii clIdote/inla e lip sunplu p . SUlIl ralllllri ale urtc.) ioN Hronhiilor A. lCllln raspUllS coreet 1:.ei cxcrcuare de bor111011ulparatiroidian are in componenta timid.10 ""I" . E. masticatie r>J" _ ao: tCI roracice . _. Sunr ralTll1ri a1e . inclc de cartilaj sunr permanent deschise lor epiteliu in structura 108 109 . 1<00 Cm] plIator de feZel'""u _. alveolo ' ' -lldoleliul capi/ar capllllre /liU illtI'a: .\ II. Capaci tate a vi [alii caile intrapulmonure eu bronhiile secundare. pH-ul gazelor r" ' 0 o-capllare B ' PleSlllJlea 60 R' . In strUctur" mcmb. Artel'eie broll~ice: A.L~~~ .' .I' II r-lirninat suplirnentar: \ I'lt II \ I( \ II{ II .tat datorita influen.. b. ata d. Debitul ventilator C. Transpon:l s:1l]ge cu C6. . D . .onale . Pleura visccralii avunClItos cu traheea timid alVeolar 63. Vo/umul ins '. . al tlala a gazu/ui in I partial' a Veola PU11J1Ona• C .- ____ alv p" . mai eSPlralorii V aer 61. ' gazu/ul E em lanel alve 1 ' ' .

INTREBARI ' COMPLEMENT SllvlPLU (. componenta epiteliu capiiar D. _ . . . B.. 0 rol analog arteriolelor din si 1 . B. . Ilrollhiolele: A.n rransformarea fibrinogenului forma rea tromboplasrinei sanguine neutroflle capilar I. migra sprc tesururile srrabate fagocita perctcle rnicroorganismele D. D. n SIStCl11L1 carrhovascular au poslbllnatea crcslerii si miq . Alveolde: A. ercditar I. LIII A. C. conrin cartilaj hialin prezin~a exclnsiv datont" peretelui Sangclc ~i lirnfa l11uscLIlatura striala 't·]· em 1 agmos h. E. C. un antigen caracteristic hcmariilor eel care poate induce o incomparibilitate sanguina intrc marna ~i daca lalal cstc Rh pozrnv anticorpiJor rat ~i ama Rl1 negativ m in plasma sanguina materna a hematiile farului daca eel care poate induce producerea antiRh care pot distruge embrionul cstc Rh poziriv iar mama Rh negativ D. B. au ostl:uctura adaplatii schimblllilor gazoase alveol ar . in transformarca cu aglutinina transfuzic existentei din plasma B. E.x . Celulcle '\IU au proprietatca infectatc de a : A.§. rupelo sanguine: "\IU explica de transfuzii sunt implicate aglutinogenul D. . D -. ~ SANCELE ~I LIMFA (Mediul intern) . prezenta in citoplasma granulatii care se coloreaza in roz en coloranri 110 neutri 111 .. ill cursul A. gaze 01 lesprratorlJ egalii cu 200- de pe hemaiii ~i Rhesus Nt! este: B. sunr eli tusite '. C. C. d· ..'ll1ta 0 membrana {()rmala din endoteliu au lll. se confer. eoagu lartl au loe urmatoarele sanguine sc fixeaza proccse: "I~ lilaiginil(ll" plachcrcle plagii de Iibrcle conjunctive din plaga vasoconstrictia peretilor formarea trombusului vasculari plachetar in fibrilla solubila consta .69. ill Slslemul respnalor . transporta gaze respi rarorii E. eu un eplteIru cubIc plurislratificat aparitia de eventuale incompatibi fibrinogenutui litati in uncle cazuri in fibrinri 70. nu se modifies primeasca sc datoreaza aglutininelor l-uctorul A. C. B. f' c c III iccare plaman 250 n/ o era u suprafara de schimb a Q de-a lungul vietii la acclasi agluunogcuului c 1. SLIm In numar de 300 milioan" f E. C. E. ~larll Wt1lctrullil p.. nu sunt cauza fenomcnului de aglutinare corespunzatoare arunci cand se intalneste individ eu conditia sa 1111 ple. prezent numai la om E.

rcpICZ1l1.. umane di -n oreutatca t> corpulul . sunr cclule imobi!e capabile sa cmira pscudopode B. din rotallil lcucoCltelm reprel. CU EXCEPTIA: arc urmato. compOZIiti e hirnica difera de la un \esut la alml C. sunt celule de forma discoidala. arc con\inUL scazut de protclile . ce apare In prezenta unei glucoprotcine un 11011110n 1(1. 1:"1U .ra I D. D.mtat' 5 T'/ din rotalul leucocltelo 10 eozinofile: '. Celulelc bawlile: sunt agranularc " _ . . nucleate cchilibrului este osoasa constant rosie in sangc datorita poliglobulia. ~OO A. t-a crcsteri ale num51ullll _ 0 l e 111 o .'. Trombina NU reprczinta: A. . . 6. cresterea E. ..le lroprictlili. un factor care actioncaza 0 Lichidul formarea fibrinci insolubile solubil asupra fibriuogenului substanta ce rezulra din protrombina inactiva tromboplastinei care estc [a rindul ei 0 si a Ca'T prin rransforrnarea subsianta considerata . . leucocitcle E. cresterea infectiousc D. volumul de sallgc stagnanT (in heal. A. estc "lcat1. cresc in stadiile tardive ale inflam:l\lllor _ 5 6 'y. 8."_. din laSl118 si ekrnente hgurak B. nu conIine clemente figurate E. C . Leucocitele: A.Sangele:?i Sangele $i limfa limfa 5. au \n eitoplas1113 granule C. ncprotcica ficr trivalent B." b lil alero lee . lcucopoicza pot ies: din vasele capilare are lee in maduva (fagocirozii) osoasa rosie pentru monocite granulocitc a numarului normala de 20 . .: _ . Celulelc mcdiu/mms de sange al hematiilor durata medie ce viaza a eritrocitelor cste de 7 zile . reprez. B.' IIlterstttla '_ . au diametru leucocitara I I. D. 113 112 . D. proreica. . . E. Celulele A.Sangele sunt adevarate: biconcava. E.lre ( . limfa reprczl11ta 1. C. populatiilor II.• bolileparaZltare . .. Elementele 1i~lIrate ale sangeluh au 0 durata de viata de 17 zile mediu de 6-8 microni polinuclearcle cozinofile sc gasesc 2-4% 111ii csre de 150-300 E. j' a tesut wbelilanat) D. sp ID . nu con.25 nllcrOll1 L:oll~in substan1c vasoC()nstrlctOa~e r E.' . oran i bazici care hxeaza col \ leucocuelor are lac in holi i z. sc .. eritrocitele B. ~. numarul E.a .nt 1 P < . .: .' 1 flltral dill capilarelc hmtaTlce A. -roscopice intercelulare estc un licuid apos atlat in spail1 e nne n. _ ~ . numarul D. in formula D. ~ e 1111n3 de sange sunlmai puline dccat eOZ]110fl1ck P au diamclru este forrnata dintr-o grupare hcmul care contine globina ~i0 A. . 0 euzima care favorizeaza B. C. ~1 oalobinci din erilrocite A arc cnloarc rO~le datonta tern b ~ ... t3 cresterca numaru Ll l 111 . all nuclei biloba\i 13. trombocitele B. prez111 D. .lllta. 7. Care dill afirmatiiie urmatoare A.. cste lin tesu coni •_ . ret ~I . Ii n /() VOl dinlre hematocrit caractcristica hemoglobina grupare si hernoliza a hcrnatiilor.io granule 111cHoplasma sunt capahile de diapedeza neutrolile. rnononucleurelc contin In ciroplasrna granulatii motiv pcniru care sc mai numesc C. pt ezm < .. . critropoieza C. monocitele C. rrezinta R5 % dill totalul1euCDClTC101 .' b t 1'1 fund'llllciltalil lichida t iuncuv cu su s anu 'C.:. _ 800/mnl sange sc gas esc 111 nUlndl de.c1udul mterSII\. caracterizeaza prin: . arc loc In maduva ramanc tcmporara critrocitclor numerics cste de circa 3 I E.

fibrinei. formaren formarca fibrinei C. B(IIl). ('. l1]igreaza In tesuturi ~ise transfOll11a in macrotnge sunt celule '0 1':I:Jpelecoagularii sunt in ordine cronologicii urrnatoarele: A. D. Iormarea rcuactozimului factori ce intervin in digeSlia lllicrobilor din 111cgacariocite C. sunt celulc stericc cu nuclei mici B. se gascstc in plasma color ell grupa sanguina 0(1) B.in un nuclcu polilobat 17. au 0 durata de viala cuprinsa lntre cnteva are si cativa .nulti nuclei E. reprezinta 65 % din totalul leucocitelor D. sunt in nurnar de 700 . formarca formarea trcrnboplasrinei. gJobulinele din structura hemoglobinci din cellllcIe s I" I' acu III vite 111 de celule sanguine '. E. A(II).\. Dinrre componcntclc plasmci fue parte: A. pot primi sange de la grupele A(Tl) si 0(1) indiferent E. tormarea formarea trombinei. II. arc loc producerea C. prczinra anticorpul alfa de Rh se COllst<Hail1lerventia enzirnei erjtropoietina secrctata de rinichi se produc elemente figurate sanguine nurnai in lieat la aduIr C. sc gascste in plasma celor cu grupa sanguine AB(IV) C. D. 114 115 . ri rcprezinra 'i % din totalul ICllcocitelor ' <111 "'tapete coaguHirii sangelui cupriud: . D. formarca trombinei. sunl distruse In ficar ~i rinichi E.ll10genu U1 I. AB(IV) D. eli~ereaza B. hormonul lactic C. nil'a capaciian tagoeitarc ' B.Sangcle si J irnfa Sange le si I" limfa 0 14. B. con.900!mmJ sange E nici un raspuns nu este cored 15. se gasqte in plasma grupelor OCT). C. MOllocitele: A. tormarea plasminei E. formarea fibrinei. D. lipide precum fibrinogenul E. fonnarea tromboplasrinci. formarea trombinei. Hemostaza: A. [n cursul bematopoiezei: A. AB(lV) si 0(1) D. B. prezinta 1n plasma autigcnul A B. Factorul Rh: 18. poate fi defiuitiva dopulUJ plachctar I:elnporara se realizeaza prin agJutinarca trombocitelor prin tonnarea trombusului numai 111inleriorul 111 faza ternporara de transformarea ' fihri A. trornbinci.a de via(a de 1-3 zilc 'I. hormonu! testosteron B. de Iimlclcitc in ticar a J milion de critrocite!24 arc )2. produc antigeni C. Pcrsoanele ce pusedii grupii sanguina A(II): A. are lac producerea D. forrnarea cheagului. LimfOcitele: A. pot fi Rh negarivi 23. pot dona sange la grupele A(II). formarea fibrinei tromboplastinei D. se ma11l/esta prin vaso(lilata\le putcrnica se realizeazii hemoragie ~i prin dcvlerea "](_ sangelui la locul UI j d C s-a pro us 0 c. nrezinta mai . B. E. Trombocitelc: A. molecule orgauice precurn bicarbonatul ~i microclcmcntclc D. au rol in hemosrazn 16. E. cuplarea cuplarca formarca formarea celor celor 16 factori ai coagularii 16 factori ai coagularii din trombiua 111 prezenta in prezenta ioni lor de Ca" ionilor de K+ tromboplastinei rromboplastinei din protrombina E. persoanele care 11posed" pot 11homozigoti DD san heterozigoti Dd se mosieneste pc linic materna in fibrins esre reprezentata . formarea tromboplastinci. are lac formarca ernbrionnr se tOlme[Jza In maduva hematogcna au dura.

mai mare rata de cca a ape: rarcoi i coniine uree 1 cide sub formr'lle plcaturi mici . . A.' dobandeste -' 116 . rcprezlnta in me tc f .1 d 'a sc administreaza vaccinu!'i care /I.. In 1'3pOl'[ de nevoile C. (' con\1ne 0 su san.ccare r spcciale hematopoictice apoi sprc din sacul vitelin si care migrcaza C.. grupa B(III) Rh negativ grupa 0(1) Rh negativ . . este paslva mnuai dac ~ li ~ rin anticorpii. ~ B. con.~ .. .. C. . prcziuta In cornpozl\la sa su s an aproximaliv 10 % . glucoza care se absoarbe din intestin in vena cava superioara si B. diamelru .Sangek:. " d 7 _ 8 % din totalui substall\eior propOl\IC e din care se un volum de lichid circulant circa 3 litri D. eni atcIluat1 sall motp contin g~l~l '. r su rafata lolala aringc 5500 m conl1tlC hcmatll a caro P b t' \e minerale in proporlic D. lichid circulant 0 n.?i limfa 24.re sc anlicorpii care traverscaza p1acen\a 117 initial! _ .. prez1l11" In co ...ac .''' Jimfatici in eadrul procesului de j': sunt distruse in gang 101111 h"moliza 111 " I'Insma sanguina:. C..ilrocitcle: i\ D. p. este ereditara daeD est\! rca izata p D. prezintn in cursul leucopoiezei hemostaza E. _ tratii constante contnblllncl . t. au proprietatea extrern de rapide 27. a 1 ~ 26.. placCllta spre f51 \ .' "'I-\'i silll~e\ui nurnila hclerostazie astfel la reahzarea plOpIlI. . Sangele reprezlnta: A. crcditarrt. D. '.1 avand un compartimenr densitate E. aproximativ X micrometti 111 y .' . rcprezinta procesul de distrugerc a cclulelor sanguine B..lne hel11ahi care 1l1LlSOara . ajungc astfella ficat glicogen care scindar in Iicar esre cliberat in sange sub forma de cste transportata prin C. D. cstc pasiva dobandltii artl]CIa . \ nucleate con1ine hematii dintre care n11111al e e c transport a oxigen 2 de tic a D. . eXlstcnta 13 lla~te.HEM . . __ edi 15 % din greutatca corporala la barbati . _.'La tro1l1bina OUllt!. h'I'bnliui hidroeleclrohllc 1 ti I mentmerca ec 1 1 I) au ca ro escn .. 'a 5..' .: . arc mecanisme etapa inrcrmediara nurnira E. organismului se realizeaza provenite timus cu participarea celulclor embrionar 0 III Siingele: . la 0 persoana de 60 kg circa 35 litri avaud un compartirncnt este tatal sau cste mama sa '.1i litri B.e adlninistreaza serlin immune B. dizo1vatc ill ea contine fibrinogen _ .b t ta prot"idi nunuta .' torturi le musclllare scurte cresc numeric temporar me. un velum de lichid circulant circa 2 lirri principalul eu 10%. Raspundlrea suhstantelor uutritlve 10 organism prln intermedinl sangelui se realizeazii de catre: A. E. f . fl: te la altitlldini sub uivclul marn tcntom a a . la 0 persoana de 70 kg circa 5. .' .13 I.. E. I la popllla\iile ce traiesc I~ rezinta 1111 DUmar pern1anent cr~scu ~. este 0 functic care are loc inrermireut. care traverseaza C.-llilllfa Sangele -. gruipa 0(1) Rh ncgaiiv dccat numai dad donatoml grupa 13(III) Rh negativ dccat nurnai daca donatorul 25.:·l i. grupa 0(1) I~h pozi riv B.. giucoza fiind transportal la muschi glicerina care absorbita la nivelul esofaguhri II Imunitalea: . . i$i mentiuc COil . F dureaza pasiva dobandilrl pc ea e natura a anticorpii atata timp d\t pcrsisHi de \a mama prin or vena limfatica aminoacizi 111 vena subclaviculara stnnga direct la inirna din ce SUIlt absorhiti in sangc ~i transportau iar apoi la ficat acizii grasi care sintetizaf vena porta la intestin in tical sunr transport ali prin sangele unde sunt eliminati E. Hematopnieza: A. .0 persoana ell grupa sangulna R(IIl) Rh negatlv nu poate primi sangc de la: A. stlnnentll m coneen c I~. mpol1en~a sa g m. stagnant circulant de de cOlliin" proteine 111 .. i\.

. sunt ce u e .a rczerva de oxygen < I bi . I.Siinge1c ~j limfa Sangele 32. u Sll e .. si ~ si anticorp anti I nu contine tordeauna aglutlll!llC.1 mal daea contine anugene A.numai 111 cantitiiti rna.nii III couditii de scadere a cann .ColaleraJe vasului lezar se Contract" putemic timpul vasculo-plaehetar este indus ~i procesul de Coaglliare care so produce definitive .15 g la 1001111 de sange oxihcl11og1obilla iar cu CO 2 A C n n sunt cc u e d dit al bnzof leloi au diameu ul mai mare e . S' sunt distruse In fie nr. Eritropoieza: A. E. megacariocite I' 1·'1 ea si celulele heparice 1 I binucleate.care reprcztn de (). A B ..P"5) slab acre a \' . J\ au 0 durara de viata m . iar In plasma aglutinine nu pot prim. E. _ COIlS(itllind 85 % din popularic In plasmii JJiciodat. C. Rh-: ell gnlpa AIl indiffercllt de Rh D. D. 35. d natural NU conune colteaza '~. . I'tTS03IJele ell gnlpii All A. C. eri tropoicnue: . sunr majoritare. unei personae contine aruigcnc g rupa sanguina . . unor factori de natura plasmalicii.1 anti D .a E. mici de 500 Ill/ 33. au pe hemalii antigen<: A ~i factor RJ.i tisulara . . R. sange de 13 0 persoana cu gmpa AIl ~i Rhpot dona s._ au 0 duruta de viat de ap B. 11 ~I lina ~p contine Fc . B ~ -'. in Cursul hemostazci liziologice: A. . D. . E.. (J.. ~i grupa AIl pal dona Jll persollae cu grupii All ~i Rh+ sange in C.... .. IIIfluenra . D. a pnrmr o ru .le in cantitate arc In constil"ll(ia sa 0 parte protcicii de care se leaga O)(igCllUI de 14 . nue L1 pel SOdne 111<11 -.. de care se lcaga oXigellUI fonniind oxillellloglobin!i III Eritrocitele: . pot primi Sange de Ia OJ Rh.e. rcactie ··!. _ in conditii _ dcoarccc eXlsta nu variaza cu numar moliza v a\ end a Iorma unui disc biconcav normale un de sc cOl11bina cu Oxigenlll iormand tOl1nand carboxihel11oglobina cchilibru IJ E 36. au In plasmii agJutinogclJc D.indifcrent sistenlUlui ABO face parte pril1litorul ariee can!itate diu cc grupi\ a IN C. atat 111 plasma cat $i in hematii J D." reacrie B C. timpu1 plasmatic se desta~oar5 lllainiea lilllpului vascular p1achctar dopnl p/. Sangclui procc" cOlJtiJJlIU de fonnarc a clemcntelor cste un B. I: 1 grupa ABIV si Rhimit 0 transfuzie eu sango (Hl '" . C. au TIl plasma antigene # Hh+: A ~j D alf" ~ilimfa C. E. Hemoglobina: A. un or celule mari nunute II. fl. se forrneaz a prin fraeruenrarea..j aglurinine 34. _ ai marc ea a hcmatiilor . pot dona Ia personae Rh 1-~i RJl.. roximativ 4 luni ". D. 3G 'c in ficat _ . .ll 3lJti-Rh B . tigurate ale intre entropoieza ~1 he le care locuiesc ... 10 organc ca ~i leucopoieza lipsa proteinelor elm plaS_l11a rinci alelor minerale existente r prczen Ia in coutinutul san a r organism 119 . E. -. ~1 ~ au . Scrul ' '\ .e divid ~.. au au preZclltc anti-R. uuinc prin diapedeza sang . I t" line (J. D. la altitudine sum in numar e. t. . C. a contiu miog 0 l~a. nt adevaral. D. E.'ehetar se dcstn~onrii in timpu1 J. 1 esc In malul marl] )500 m Id(il de cele care ocui . . rinic 1 I binucleate pot parasi vase. II Sa'n<felese carac t enz eaza prin: . iutcrvin munai _ tcrc In splina si ficat se Iormeaza dupa nas c . I"~ Care din afirmatii ' - ··1 referlroare 13hcma tii .. B.. sange intr-o cprubcta in care s-a ag u Ul1110 _. i in nmpu I I'lasmaric al coagu am a. Pcrsoanele care au Rh-: A. esrc stimulatii de crqterea canlitiitii de oxigen din sange arc Inc dupa na~lerc in fieat ~i 111aduva OSoasa se intensi1!cii 2500111 se desflj~oara la 0 pcrsoana in acclea~i care se ueplascazii III altitudinea de "' A. E. Se gase.. • are 0 duratii ina: mare decal cel plasmatic sub aqiunea tl"Omblicitara .j neutra temperatura d c. A ~l ASI" ~I • B..elllostazci vasel. ac Y l. 8. .. " ? B. . dill sangc su b.pc supr alaia IOJ aglutininc (J. ~1 ~ .inge la perSOanc ell I' I'rombocitde: . III oatc fi obtinut daca se recr _ I' c bstanta anticoagulanta adaugat su " . se gase§te 111 Sange.

tranSpOrtul apei de Ja nivelul intcmWdiul critroeiteJor intestlllnlui sllbrirc 13 [esUluri prin prCCllllJ urcen. pal fi: albuminc. 44. continc . se cuumera: A. Cj'e~terii tel11peraturii corporale SIlProtemcle . t"i lipide b f . la altitudine 0 scadere :\.. . D. E. . calcitonina B. de erin op uieza l\'U nccesitii: A. B. b."aug :. I. din volumul . () sea dere a hematiilor . icoroilor intra in cornpozitia antrcorp 'i reprezinta plasma ticc:.. C.il galbeUii ~i rinichi E. 11: de (esut conjnJ]criv Ii bros avallo interinru1 IX Procesul .ii lichidul ti.. acid folic C. . E. canalul toracie drept C. . Dintre orgallelc lilUloide fac parte: A licatul B. se d curentul sanguin I').te..lllqia de aparare vasocOostriqie impalriva U au proprietatea de ". I. La nivelul plasmei pc care a prill siutctiza gillbina I prin legatllra interstitial E. U forma cilindric alunglla" _ intre 2-3 milioane/mm a . prezil1lil douii ZOne: C()liicala . B.·cle atirmatii limfatici NU este adeviiratii: A.. 45. _ rumita un zlobina ' C. ti1l1usnl en [oate cil este 0 glalloil cndocrillil plfilninii proteine plasrnaticc 'I de 0 1 o/100ml coniine glucoza in cantua e 'b E. s. e. vitamina l:l 12 C. . 1/ Eritrocitele:. . \.:. D.r B. 1oo-en si adrena 11l( '" 'alabu1111e. Prilltre f!lucfiile . '1 aproxirnanv - 120 -121 .. l de albumine 1I anspor .AII1 plasma _ c proteina in proccnt d e gO 0/.I sanguin . . su a'111. 'ntli In eforturi museu are pIC". . ponte prezenta la pop ulatiilc ce traiesc c Il.Sangele ~iIimt~ 42. hidrosratica a s e I' a asiaura pregtunca .' C._ unar variabil III sange prczmra un an lionii limfatici sunt distrusc 111 g..!lugelu.'. su» I' l11Chi§i 111capsule separal de trabecule rcferitoare la ganglionii C. D. g . plexurile Meisner D. I rn ". din totalul de e line 1 . A.. GI~bU:~I~:~~aeS:pasiV in masa sal~ge~~I~'~~~la~~.. . 01 din substante 1e dizolvate 111 . 1-. . C. B. D. splina ganglioni. . ficr I 1\ tmnspOliul suhstan[clor reZllllatc din anabolism actdu] uric . coutine a critrocitelor in p1asnl~ a 0 Ib l11aduva nsoa. . In (esuturile limfatici unde arc loc hemoli"a eritrocitclor N(] este: Snngele si limfa ' ele: I "Iung.°"'1 sanuclui . ficatul B. plasma '. Precizati care din unniitoa.. Sediul distrllgerii A. C D. Iib .)i l11edularii prodnc lillll0Cite Vase1c e[erentc limfa Piirase~te P011lesc de 1a hilul ganglionului gang1ianullil11fatic prill vasek limfalic afcrente E. 43. a discoidala sunt celulc nucleate de 101m.. J n. D. reprezmta 3) "I 10.:ru~ pseudopodelor . sintetiza cfcctua anticorpi fagocitoza D. sc uep lasa prin miscari arne 01 c . eriiropoictina c.~iall10nlClcuJ transpo'tul gazelor respiratorii care se realizea/Ii sanguine nllmai sub formii dizol vata llJentincrea eChilibrului hidroeleClralitic rcalizeaZQ intrc l11eJilll extern . prcz normala D.

" n 1 Or patogelll In organislll Il. are rol in mentiucrca echilibrului hitlrodectrolitie S. Il. splina D. Limfocitele: A. au 0 durat" de viara de la Ciltev. . . I. fibrinogen eu 0 valoare proceniuala de 7 % din proteinele totale plasmatice l). dimensiuni reduse (2 . Iichid interstitial parruns printr-un sistern de vase capilare limfaticc B. . pasivil dobiindita artiflcl'al C-I ' Pl in admll1lstrarc de senm imU1J'-' . B.4 [1) 0 durata medie de viata de 0 saptarnana C. .lmunitatra: A aeliva dobiindilil artif . D. se jormeaza in al11igdale E. .lIIgele confine: plasma care arc apa in proportie de XO% 11. este 0 substanta lipidica complexa maljOS . D. B.Jtiei C.. D. nrnu. SlJltetizeazii hepalina a (II c Ia cateva zcci de luni E. Pill] acinlIl1lstrarea r. . gang1ioui limj. este formats din hem ?i un pigment c.!fici . are rol in rcspiratia tisulara D. activa dohinditii natural est' .. e elltO:I'I' H cOl 'ma 1Il macrolage - 11. C 1\ d B. neutrofilc ce reprezinra 40 'Xl din numarul total 31 leucoci telor /\. l. Obdndlla de Ia mama prio lapte1e a taeut E. R. V(lCCllJun care connn at'. E.. Sll1telizeaza glohina 54. 'e Castlg'lt" d I cc !.Sangek $1 limt1 51. a ..' t' " bO'1 ' ' v CI~ l"Ma dupa .lela se rea1l7eaza . . Upa patrunderea hlstamina slab d •• primitor age t 1 . un numar de ISO nuclcii lobuli capacitati hemostaticc 300 de mii/mm ' 122 123 . maduva rosi« osoasa E. E.l marern natural (ste dr' " . tiroida 52.e a a rn linn a patrundelii a" ('1 b .. Limfocitele NU se < • . de j'laSlva dobiindil. are rol in mentiucrca echilibrului acido-bazic 1'. lndicati care din propoziliile de la monocite : A II rmoglobina: A.. un lichid deosebit de lichidul interstitial C.: 1 . H. au mlcleu ill [onnii de rinich. prolitercazit B . sc pot trans .imfa N U reprezinta: A. nil esre adevarata sunt ce1c mal mari 1eucocite C.C 0 personna gcn lor patogeni in organislll D. plasma in proportie de 45 'YO C.. a e a l11al11~ prin anticorpii C .( C. D.ormeHza In: A . globuline III proportie de 20 'Yo b. sllltetlzeaza Saugele si limfa I'rilldpiul compatibilitatii grupelor de singe in cazul transfuziilor IH\l'aIllIla: '\. '. 'I 0 components a sisremului circulator limfocitc mature un lichid care transports Trombocitele NU prezlnta: A. ln sangele primitorului sa nu existc aglutinine care sa reactionezc ell aglutinogenele eritrociiarc ale donatorilor csre valabil pentru donatorii universali indiferenl de cantitatca de (. .ra~ierSCijzaplacenta \. scindeazii fibrinogenuI h sangele donatorului sa IlU contina leucocite care sa lntalncasca la aglutinine specifice este valabilln cazul primitorilor universal. r f . indifcrcnt de canritatea de silnge implica aplicarea lui numai in conditiile udrninistrarii unei rrausfuzii de sange tara critrocite sange 53. I: C. 11 lcorpl spcc... un lichid care se varsa direct in sistcmul arterial o()3ndJtil artificial are lac' .~ d.' .

l!Jc(ic de prezenta aglutinogenilor de pe hematii1c primitorullil B. Bazotllelc Eozinofiiele Polimoriolltlnclenrc "'eutroiileie pO ale hl). I). Iii serul sanguin b tan\a fundamen a .~ic osoasa B. . E. " lar de tesur conjunctiv un up parncu . Trombocirele C. sunt distruse . C.PTIE: A. formeaza cal 1 h ' . A. formeaza carboxihernoglo lila ell. - r elemenie eritrocite cal ~ sc .I . reprezl. sunt elemente de I.. a carbl cmoglobina cu . E. in cantita(i rnic: D. '" slim distrusc '. 15 . B. connn coutin . L'poprotcine C. cu singe conservet hemoglobinei sunr urmMoarele. e.. Normal. ... an forma de disc biconvex 62. se poate ." . E. B. Imunitatea fl. Iicat si rinichi rin hcmoliza In gdll" . Transfuzia NlJ se administreaza: A. CO. HCl11atiilc la origille din llladuva ro. Substal1(e minerale 63. plasma sangvina ]\I u continc: A. . sc formeaza • sub actiunea heparinci E. Hemoglobin" rructozil NeurohOl1'1oni H Globulele rosii: It . '. in fi. . !\V au granulatii intracitopJasmatice: A. _. . Dob:il1ditii activ prin vacciuare C. rmumtate rauzir intrc tcsutun . sc.. Limfocitele D. Dobiindilil Dob:lnditii pasiv prin adminisrrarea de seruri imune activ printr-o boalil contagioasii 65. B. E. Ereditara D. E. . A. n. _ 1S la 100 g de sange E. e.SfingeJe ~i /imfn 60. zlobu) ina . corpului se separa in trei stratun: '. Sunr lipsite de nucleu: A. D. reprezinta B.. E.. ell 0 EXCI. E. sum celulc eu nucleu lobat '1' 13. Globulelc albe: . B. ill fUnC(ie de prczen(a agilltininclor din plasma ai primitoruilli C. contine plasma. CO . Caracteristicile E. Trombocitele C. bern format elm fici \1 " . " D. _ anucoagt s 61. ca su s _' '. .. 18 _ 22 rr la 100 d de sange " hcmog <II0bin a ill canntaie de Hemoglobina: hi .. coniine '. produs esre 0 combinatie stabila a hemoglobinci Carboxihemoglobina este 0 cOl1lbina(ie slabil:1 ell CO Transportii C02 sub fonna de carbohemoglobinii Trallsporta 02 formand oxihenlOglobill:l Transporrii C02 Methemoglobina 7 I" ritrocitelc: . farii hemalii Sangele si lirnfu t..: si 01". Dobanditii pasiv prilltr-o boala Contagioasii 13.. prin hemoilz~ :11 t1:n~'liOllii limfatici. sub formA de carbohemoglobinil.. cu agcnti oxidanti C1. D.s inra celulclc fixe sanguine R.. reprezinta 12 . A sunt celule anuclcatc .con~. mai putin una: stabil h e. .. D. E07innfilele MOJ]ocitele 70.'. au 0 durata de vi:'Ia de ISO Zl c 'oni prczinta Ull diamctru de 7-8 ~l11Cl D._ p I creroprotema lobina care cste 0 1 bcmog '. reprezinta in greuiatc 14 g e 124 125 . _. 64. se formeava in maduva spinaru e. au I'01 cscntial in . ina 01 bina in combinatie B tormeaza methcmog o. l CO 2 E.1~ % din g' icoaculante telor 111 prezcnta SL1bst nn. A.... 'O'anele eritrofonnatom C. D. __divid mitotic figurate ..angele: A. couun .

." lmonarei sunt deschise C. .din tesut muscular striat I). E. ventriculele sunt cavlta\1lnC~I. J>resiunca arteriala .. au un voium de s5nge care reprezinUj 20% din sangele circulant E. our strat de cclule S11110 ' • _.triclllelor E.. .Sistemul circulator Sistemul circulator SISTEJ\tIUL CIRCULATOR INTREBARI 1. Care dill artel-iaJe'! ul'miitorii factnri NV intlucllteazii valorile presiullii . . fazelc ciclului cardiac (sistola $i diastola) _.. . '. sunr mai elastice comparativ sangvin eu arlerelc . cave mtenoare A. arc loc umplerea ell sange a v 1 ca unnare si a sistolei atriale estc maxima la nivelul seqiune totala arteriolelur C. <. i\. stratul intern a l _ c.. 1 'ge· { e san ~ 't. cardlac. A.'. valvulele atno-ven ...! in vena sUbelavicl!lanl stanga) :.. estcto'UD tcsut conducator sp ecializat .. for 1 din cclule nervoasc D.-aselor di este alcatui a. se In lind pe 0 lungimc aproximativ egalii ell cea a vaselor saugvine B. it tin septul interatrial D. are valoare" B.ltemica: SIMPLU in cireulalia cea niai micala . ractcrizeazii prin: Atriilc se c~ .. . au pc traseul lor ganglioni 1iervo~i care COntin lil11fOcite T -t arelc proprtetati.e].t"111 LIesirnpla inn a ea I capilarclor me 0 strucrura ex re . _ . 'hid cele 4 vetje pulmonare in atriul siang se desc . A.. D. drept. C Iimfatice au urma 0 . dUCTIll roracic sc varsa 1l1_V_e~ll-=-as 127 _ . are valori crescule dad elastici[atea perqilor arteriali csre scazutii D. con tin lim8. .. presiune" dislensibile SUlllmai decar arterele si pot tJ considerate "cisrerne de D. . I capcte si tormcaza . D." Care din adevarate'! urmatoarele afirma!ii I'elel'itoare 13 vasele Iimfalicc sunt 'I.COMPLEMENT si.E. _ "1 C rnuschii pari ai _ rricule prin orificii e . NO' . valvulclc sigmoide ale_ao:tel ~::" 0 . .:teic 'atriului . subclaviculara stanga E. ducrul limfatic drepr prezmta .. ori riciului de varsare a veo. esut muscular netes C cudoteliul cste format d111( a b: I' si fibre dc colagen • • ~. t I 'genera Ie: .mea arterelor C. . 'a inferioara vena cav B.>. _. nodulul arnoventnc atriovenrriculare . are acelea~i valor] pe tot parcursul sistCJllului arterial (artcre. .olectcaza llll a I C ducturile 1111 alice c . 1 t' A. volumul sangvin A.i canaluJ toracic (care sc varsa In vena slIbclavieuJara dreapta) B.. .. .~ide accea au un !I. in atriul drept se deschidc Tesutul nodal al inimii: . Sple~l. III apropierea C. . Peretelc C.1 in tirnpul dlasto e. D... COil(in s<lngc in care presiullea a celui din vencle pull110nare mai mare partiala a oxigcllului estc aceca~i cu VOIUIll asizura automarisrnul '.a arteriole. III . "'. I . eiastici. capilare) E. in majoruatea \esutlmlor. ste prevavut cu va ve '.. A. ruruca me ic _" . llucturilor limfaticc e .. tricularc sunt 111eme B. .. dintr-un VaseJe . clJrgerca conlinua a sangelui E.1 modificate B. . vascozitatca sBngelUi 3. 01111. ie~irca aOJ'lei din inimii daturita cI'e~terii suprafetei de D..x . fasciculul atrioventricular nodulul sinoatrial es[e srrua C:~~l 1 t. Venele din circulafia sistcmicil: prin siStcll1111arterial B. '1 'i au forma comea . au pere[ii rna: putin elastici decM ai venelor C. nembrana aza a ~ . septul iurcrventriculat ular se gasestc 111 . I I on are spre atnu siang A sangele poatc trece dill vene c Pl~ Ill) . se deseriu douii man vase colectoare limtatice: mare" vena limlilticii (care se var. . 0 EXCEPTIA: rerele vasto dilataiic A. pompeaza Sl11lU It at t sabzelc 111 yen ~c E. .te alcatuita diinrr-un strar de fibre c as lee B. _ d I atuit 0I .. peretele tunica mtema arc . iuruca cxterna es . care are 0 eOIl1pozitie asemaniitoare eu cea a sangelui E. situale la nivclul membJelor interioare prezinla valvllle 4. arc valori care nu variazii in mporr cu ciclul canliae 2. bdorninala zona a 0 numita cisterna chili _ li I' dill capilarele Iimfatice ' l: fatic . . '. sunt situate in partca supe noara ~ U11l1l11 B. cap il are 1e limfaticc sunr IIlC use a I .

SiSlt.:l1l11J

circulator

10. Sisternul aortic:
A. estc alciituit din artern aorta si ramurile ei comllne ~i

Sistemul

circulator

1-1.Revolutia cardlaca:
A. are loc ca urmare dureaza dureaza durcaza rcprezinta a unci succesiuni conrractie - rclaxare /min cardiace

B. dill crosa aOlilCa iar na~tere arter 1 . . subc1avieulare e c caronde
C. din aorta desccndenta Arterele mczellteric

ahd0ll1inalii " ". . .' .. . . IdU nd~tcle lrullchlUl celiac. e ~l ar terele iliace cxterns . artera sllbclavicula" . E' . - .• ' ra sc C0l1tlllu,1 cu artern brahiClID

B. C.
D.

0.8 sec un de Ia 11nritm de 90 contractu/min 0, lO secunde 0, J 0 secunde () succesiune la un ritm de 80 contractii la
1Ul

ritm de 60 contractii/min

. artcr a J!wca comUlla

._ 'a se contmua ell artera fCl11urala lu rnernbrn] inferior

F.
1'i.

de cicluri cardiace

] 1. Inervatia A.
B. C.

extrinsecii a inirnii:

in

cursul revolutiei
A. B. C. D. E. presiunca saugele diastole

cardiace:
aorrei

sistola cste iniliata In ventricole cresic III arrii 111 iimpul contractici n\1 poatc ret1ua in vcne in timpul sistolei

cste reillizat5 cxclusiv prin fibre simpat" . esre rcaliz,ua exclusiv prin fihr ' Ice . est 1 re paraSllllparlce e reprczelltata de tibre ale 11crvilor v . .,. ." card,aca ~i produc dilaiari ,. agl care scad ae1!Vltatea D a ana vaselor coronate . este reprczenrata de picxui atrial car . . . nervo~i ' e contlnc mal mulp ganglioni E. este reprczentara de nervi cardiac' . . . . miocarduh i ~i produc di] t'. . J care slll11ulcazi1 activitatea 1 a ana vasclor Coronare

atriale

sistola atriala dureaza atriala dureaza

0.3 sec
0.4 sec

II,. Care din urmiitoarele A. B. nodulul sinoatrial

aflrmatii N LJ caracterlzeaza tcsurul nodal? este situat In apropicrea orificiului de varsare a
de nodulul contractia rczultata sinoatrial se raspandcsc atriale

vcnei cave infcrioare potcntialelc tasciculul cuprindcsi asigura de actiune generate rapid (0.8-1 rn/sec), producand fibrelor miocardicc

12. Automatismul
A.

cardiac:
a inimi, de a esuru nodal inimi. de a se c '. ' in condi iiI ol1.:,acta tn rnrnu] irnplis de I e 1cZdlll ceJJlldor automati

B,

estc proprietatea specifica Ullluen. ta stimulilor dint" reprczmlii capacitarca nodulul atrioventricular resplralori

I

.

., ,

.
sub

se COlltldcla ntnuc

C.
D. E.

Hiss estc situar in seprul interventricular reteaua Purkinje, cardiac din rarnificaliilc faseiculului ventricular!

Hiss in perctii

automatismu:

C.
D.
E.

aSlgurii conlractii ale inimi i cu a fr , . . . lecven!a de 40 'i0 ' .. rrunur 1I1 cazul comcnzi lor lccar . . eXcIlatll pe est' .'. . P e din Ilodulul sinllsal • c prOPlIctalea I11lOcardullli de a condue mrregut miocanl on uce unda de conlrac(ic In I~i are eentrul de eamanda

.

17. Care din urmatoarele A. B. endocardul valvele invelisul extern, cavitatca dcsprind E. scheletul

afirmatii :\U caracterlzeaza inima? este un organ musculo-cavitar, siruar 111 mcdiastin
se continua cu cndorcliul vasclor de sange si imbraca strat si inimii extern se numcste pericardica din aorta imediat la iesirea diu ventricul de srratul de tesut peri card $i este format dintr-un fibres, lnrre care se gaseste seros, si un strat intern,

in plcxul atria]

C.
.' '.

13. Excitabilitatca A.

cardiacii: I I .. a Jaspullde la srrmull sa alba cel p t' .. I Sl ,'1' ' .' ,U 111 va oarea prag . ,rucntu 01 card race d . .' de intcnsitntea acestora e a laspunde Ia slimu1i
11l1U U

." B . reprezuua proprietatea
. lndepcndent C. D. E, rcprezmra proprictalea

cste proprielarca siructulilor adecvatl cu conditia ea sti

cardiacc

de'

D. vascularizatia artcriala este asigurata de artcrcle coronate, care se
fibros al inimii este consuruit

estc penl1ancnta
prezinlii

miocardu!ui

de a se COl tn

1rae a

t

conjunctiv dens siiuat intre arrii ~ivcntricule

cea rna: mare inte11sitate In timpul sisto!ei

128 129

Sistemui

circulator Sisternul circulator

18. CieluJ ventricular NU t A . es e caracterizat . . . SlStola ventricularii propulsea7a circpr~~: ll1traventricular 'a ~! J din vOluU1U1de

B

. . ~I~cme clclu dureaza
!)

fi

.

sa

'1, Care ~e A. B.

din urrnatorii aspiraiia contractiile

factor; NU deterrnina intoarcerea
sisto lei ventrieularc viscerale vascular"

silngclui

venos

la inima?
atriala in timpul musculaturii

b8tiii!minul

0,8 S, la 0 fre

. nenta
0\

cardiaca

de este de circa

C. D.

80 nun Hg

in timpul di· t'l . as u ei, presiunea....
111

.: SlSlel1ll1l arterial

presiu1Jci:l l1JLlXjnla care se produ " drept dce 17l timpu] ., t I . " "' nu epa;;e~te 25 lUl11 J I, SIS () e1 vemricuIului " cand vall>'ir~ '.. . g _,,_.' ., . en preSH1ll11 llHravenlricul " '-' PlC.mllJl1 aortei valvel' t" . are 0 depa~e$te pc cea a '. 'e a 1l0-venlncuIare Se tnthid 19. Care dill urm-t A . a .oarcle particularitiiti NU ' . prezlIltii un strat JllUScular sub ir apartme veneJor? B. valoarea me Ii . te . ( Ie a preSJUl1ii illtnl"v,' ,~ C . tll11]cile nu sum b' d I" enO",e esie 5 01111 Hg D. la n" ~ wee 1l1lHatc PlOpulsilJea sangelui dm . . co,nlribuic .)i respi1;tia 'enele abdol111nalc In eele toracice E. v I. ene e SHu He sub nivellli uurmi prCZilll:l. valve. , . 20. Care din unuM .. f . pc pcretcle 1l1tcrn A " orn acton NU duee la CI' . , " cle~terea rezlstcnlci perifcriee totaic e~terea pre'lUulI JI"t"riale?

C. aspiraiia toracica 111 timpul inspirului D. pulsatia arterelor aflate in acelasi "pachet E. prezenta valvulelor venoase in venele

cu venele inimii

situate

sub nivelul

n. Care
A, 1:3, C. D. E.

afirmatie refcrltoarc
artera femurala trunchiul arterial artera rnezenterica artcra brahiala tunica mijlocie fibre elastice

la slsteruul arterial este falsa?
artera iliaca externa este Tarn din aorta descendenta plcaca artcrci direct din ciirja aortica axilare din

continua

superioara brahioccfalic

cstc continuarca a arterelor

mijlocii

este fonnata prepouderenr

24. Care afirmatie
A. B. C,

privitoare

la cordul stang celc dou

NU cste adevarata?
pulmonare, care aduc

in atriul stang sc dcschid sange oxigenat sangclc stang, prevazur drept trccc in ventriculul

a vcne

de la plan-ani sti,ng prin orificiul amoventricular en valva minala ~U1ng sunt mai grosi decat cei ai vcntriculului valva bicuspids In ventrieulul se inchide si

J3'

C. D.

, st:111u1area SI111paticului ~i vasoco

E.

_, -r.. . . st1muJarca simpati' 1 '" l1stuc(la a1tenolelor , '1 " ell U1ce duee la stIll I " , ,.. lena e ~l) 111conSeCil1~8 h s . ~d lU Mea cOnstnc(Jci scaderea debitnll1' , .~'.' ca erca fluxull1i urillar fi'eCVelltei cardiace
afir matu .. . refentoare
I CDJ

peretii ventriculului cand ventriculul sangele oxigenar

vaselor D. E.

rae

staug sc contracta, csre propulsat stang evacuarea

cre~terea

in aorta slang a 20% din

21. Care diu IIl"lniitoarde adevaratii?
.

sistola atriala determine sangele aflat in atnul

A.

la ciclul ca 'd', N ' I lac, U este

clectnce
B. C. D. E.

ciclul cardiac " '

sre r . es e l11Sollt de 1l1anifest1r'

'

1

.. acu~tlce,

25. Care din urmatoarele
A. B. C. D. E. infcrioara

aflrmatil

N 1I caracterizeaza
ambelc

cordul

drept? cat si

mec;-Jl1ice ~i . SCt111lullare ale ~i puJsuJ

in atriul drcpt sc dcschid

vcnc cave, atilt superioara, corouar,

zgolllotul diastolic. produs de lnchiderc' " a(111e1~1ale anerci Pllll11011are " a \alvulelor manJfesrarile llY'C"I" ," . ' este scurr ~1ascutit arterial
"" nICe l11Sotltoa .

in arriul drepr se deschidesi venele inimii orificiul bronsice cuspidele papilari valvei tricuspide atrio-ventricular

sinusul

in care conflueaza

1e sunt socui apexiall sub fimna

drept esle previizur eu valva tricuspida atilt artera pulmonara, sunt orientate cat si arterele datorira

l11anifestariJe electrice electrocaTdiogralllei

se 1me'" ",' blstreaza

din ventriculul

drept pornesc

fiecare ciclu cardiac produce tr',' ,'. elcctrocardio' ei unue dlstmete pe gramn, unda P rcprczentand '.... J. ______________ --:;= ,'C,PO dllzarea
,'r

spre ventricul ventricular

unor corzi rendinoase, venlriculilor

fixate de peretele

prin rnuschii

130
131

Sislemul circulator 26. in ~eri~ada cuprinsii Intre sfil " " . UI~,I n~l sistole atriule: r~ltul ,"stolel ventriculare ~i inccputlll II. Ganglionii limfatici:

Sistemul circulator

:ntncolele sunt cavitali 1ncilise , sall~ele treec din ventricolc s re arrso, C ~Itl}lle sUlllin sistola iar ventJ,rcol~::e:eleIl1an ,(aorta, pulmonara) D, atlllle $1 ventrieolcl " ' II] o18stola E, miocardui esre rneX~i~~I~li~ 018stol;1 III 27. Revolutia cardiacii:

B

A. au functii in erniterea R S[111t mplicati i

poteruialclor de tromboeite

de actiune

spontanc

miocardice

c. au rol
12, Vasele A, B, C.

in Iagocitoza rezervor de sange vitala

in producerea

D, sunt un important

E. sunt organe de .mporranra
lirnfatice: au strucrura se asearnana capilare converg difcrita

A.

se seurteazil in rahical'dic

Rare 0 duralii care variaz' d" Cad a 11 eel proportio 1 f .. re urata rnai mica de 0 X • • na ell reeventa eardiac~ D, pome avca 0 durara ,'c sec 1ll ca7ul sIi11l1liarii vagul;li iJ

de eea a venclor sanguine principalc intoarcerea

prin peretii rnai gros: ~i inrrucar ambele tipuri de in vena

prezcnta ma i -edusa de valve
ell capilarclc incep "in degel de rnanusa" 111 trei trunchiuri functie care se varsa impreuna protcinelor
~j

B asedow E.
28 Care
,

.,

111[11

lnare de 0 R
'

sec

I

a pac!enti!

'

cu ciOala eardiaee D,

cste perioada de timp cu rinsa 1 '. ' succesive p nrrc dOlla 7gomotc d' , IIrrna(olltrele arterele bwnsiee
In

cava infcrioara au ca priucipala inapoi in Iichidul

A. B, arrerele hcpa.iee
C. arierde renale

vase NU a

. . partlO Clrculatiei

sistemice:

E.

interstitial prczinra 0 circulatic a limfei ell viteza lenra gravitatici
asigura, asigura, poseda asigura

I'll marc parte contra

0, arlerele plIlmo!lare 8. vena porta
29. Care din ur 't , rna oarcle car-actere mort' I o! . arlenolde sunr considerate" ".0 O"lce apar!1ll arterel()r? arterele mali au 1'01 d ", cIst~ll1e de presillne" arterelc mici jii a "to _" e rezervor'- sanguin t ". ,'I ClIO lele sun: eonside' t" i umcilo (externFl m01' " ' la c ec lIze de iJigatie" bine delimitate' ocre $1 lllternii) dill slruchlra perctellll' 11 ' u sunr endutellul care le eiiptu~e .te 1a " , ventricular ~ Il]tenor CUllTl1IlIa endocardul

1.1. Sistemul

A.
B. C. O. 11 :.,

venos: la nivelu: micii circulatii,
la plaman,
0

incarcarca

auriculului
ell C01111

stang ell
celc

s8nge oxigcnat colecrarca sangelui incarcat patru vcne pulmonate capacitate de irci ori mai mica dedit a arrerelor hcmodinarnica principala elasticitatea vcntriculara din are ca proprietatc inroarcerea

D

B. C.

A,

'

E

,

sangelui la inirna prin aspiratia tirnpul sistolei arrialc

,4, Circulatia capilarii:
A, este in mare parte neadaptabila capilare sunt inchise permite extern cantirarca de sange circulanta fibrelor exclusiv prin modificarea musculare din de prin permeabilitatc direct din mediul C
I),

30. Circulati" sisternicii: A ' . as!g~ra tral1sporTlil 0, 91a substa " ", JI1Il1lapnn sistemul arterial" nlelol nutlltlve ~,'

di n cauza eli in repaus foarte multe dizolvate

de la lesuturi spre

B.

schimbul de apa ~isubstante

:e lllal1l1l11le$te ~i mica cireulalie meepe de 1a nivelu] ventriculului d D, CO!l(me in ral1lificntiile 1'" 1 • !cpt pana la a trill 1 stang " . . <H eUa c sanae ea' _ . '-_ oXlge~ ca ,~I venele pulmonaTe b' re arc aecla~l con(inl1l de 12, aSlgura pnn sistemul vencs trans ' . , la 1111111" piiim3ni la ' POIlu I sangelUJ ineareat cu CO, de
'0 ,_

i~i poatc rnodifica sfincterelor peretclc estc influentaia capilar schimbul asigura filtrarc

prccapilare putcrnic periferic de activitatca de subsranre

E,

prin procesul

132 133

connne 0 pu pa a c E.1 13 scadc In tentOrIll ai . prorrombina trombina in plasma C. Care din a IrID..\ . eele scmilunare . nu prezinta sc contracts automat (tip tetanic) cxcirabilc de actina ~i miozina 11111l0dcontinuo fiind In permanent" sistelOului cardiov~sCU!a:~a '\.in .. pentru desfasurarea \'1 .: _ n uncnla mu~Cbl j1apl all au 1Il COl P la sphna 37. Ir. . A scadc 1n t1l11pU las. cste indepcndcnta nu po ate continua de influentc endocrine .. chiar daca inima creste ca un11' . D. E.f atiile rcferitnare II. reprezinta sisrola are 0 viteza de deplasare daca sc inrcgisncaza electrica a inirnii grafic (clectrocardiograrna) se inregistreaza de 40 . B. in procesul de coagulare: A. C.. C.' .l1surifn. b tiunea vasopresinel . E.80 . . . .50 m/scc privind activitatca poare oferi informatii unda care se transmite prin perctele arterial la Iiecare . Pulsu! arterial: A. 1mpiedica . D. E poate uvea \(1 .ll1 COlZl . estc necesara exagcrara fibrinogenul cste necesara prezcnta prezenta vi taminei ionului K care impiedica formarea a cheaguri'or de calciu "pare din fibrinri rezulta din trornbina procesului de transformarc a protrombinci 111 trornbokinaza care sc gascste din abundcnt. B. se raspan esc .istenta perrfellca sang_U1l1"? . . all ca origine In mod 0 . Fibrele miocardice: A. sunt multinucleate B.7 sec) si diasiola (0. " lori creseute d3caa sea . ._ prnduc hen1ati\. si re. . ~ 'd lent (0 01 m/scc 13. . "N U suot adevarate? produce limfoClte ..~nalntc de ni:l~len. . I Intoardi in atriu '. cOIl. e formeaza . con.ea nil depindc de aClivitalea cardl: de: freeven\a D.". r~ntll . da de la Oliticiul atriovenlricll ar sunt lw"vitZllte ell valva tnellSpl C unda de contractic prag de excitatie sLiing .UIlOE. .imgelc sa se •..a D.. in forma embrionara C. germinativi I C llislruge hemalll . este gencrara de impulsuri bioelcctricc plecate din sistemul nodal: . Activitatea inimii: A. sittla~ii orice reglune a E p . are a relaxaru museu a u la inima scoasa din organism saturat ell oxigen cardiadi.9 sec) 134 - 135 . d anunlite at aves ca origine. d . "'.in valva bicuSp. cele .. eonduc F. . I ' Iba care eontme cenn D. ""organ hl11101 caf 11lZl1 marc: numai hematii E. coutin miofilamenrc D. plecate din nOllulu1 atnovenlllcl 11npl." . .' .. .SisteJ11111irculato1 c Sistcmul circulator 35.) ..' l'IItent1a1e eel 1 LUIfrbros al illimn /\ este necesara sunt "eneralc de sc ie e . sc poate palpa in orice rcgiune a corpului 38.r. " venoase D. I ·tenolar Su ae.' bi 't nodulul sinoatrial L. Presiunca sanguina: I di tole . I d actl u ne cardiace: . tcndinoasc COn. tin valva semilunara pulmonata ce H. III v atvcle 36. .da (mltr ). este eel j1entru produce rea limfoeiiclor . liar cu frecven. I .. 111 functic : "d frecventa constanta IDl1111l avao ' . debinll este pus2i in ser fiziologic estc supusa lcgilor obosclii cste reprezenrata ventriculara de sistola ventricutara (0. A B. D. i'l rii netede arleno are C. B. L de 70 . .

~

-.

Sistemulcirculator .~~-":"::_~':':'C'-A. . II S3ngvioe: . se reahzeaza .. . . - eu partJclparea cxcl _.

eglarea presiun", anglOtcnsl11ii

_

Sisterm.;

circulator

B. sc r l' ~. ,ea 12eaza ell panici

C. are ioe cu p " . . aJtIClparea cemriio' nUl1l,Jjvas()Const' . 1 vaSOllJotori bu/b'" . D. -,. nqle an care lJJdu . ,e reallZeazil cxc] '. . c
. USIV

.'1 S111usuicarotidian

1 rcn1lJa_ a"_, , .. r!ca b,]j orecepl.ori/or Sitllali 111 _. ' carla allll"

. xc USIVa sisten1U1u

._

II l'eretele capilar:
A. permite (. ". III (are permite realizarca transfer de schimburi de substante apei eu peretele asigurii celorlalte vase sangvine nutritive sprc spatiul interstitial Il. nu permite D. permire

icsirca hematiilor nurnai treeerea identica factori

prin diapcdcza

pnu act: .

arc 0 structura din urmiitorii

E. ~;":'::I~)~~:oleaZil [recvenra ~ar~~~~~~eaCC111riio[' vasomOlori bulb;'11 - za eXc]USIV pc cale . umornla 44. Pulsul arterial:
A. B. La a pcretilor aneriali 11 l' Producc .: 1 1111pui tim . Pun proragarea dilalii ..rii ' pul S)sto/el Vcntricllla.re bl uste a pererilor venosi iI
Se

lntoarcerea

sangelul venos spre
a valvulelor vcnoase

inima? A. activitatca ll. aspiraria de pompa toracica aspiro-rcspingatoare in timpul expirului care Trag in jos planseul lcmuralc si iliace) atria-ventricular
[11

cI

eSte rertczentat
t

ias 0 er ventriculare

i.

de diJ"t. " area brus

in timpul inspirului

.x

C. "pros a abdominala" D. conrracriile
~j

ventriculare (pcntru venele

scad prcsiunca

ventricule

oc cODcomitem E. are loc concomitent
45. eal'e din alinnat""1

D. arc J

C. se propagj

ell 0 vitezil _ . egala ClI cea
CU

fi eCme slstoJa vcntriClliara cu lCeare sisto/a atriaHi

fi

<,

a

fl

I

F.

gravitatia

UXUlllisangvin

I') Care din afirmatiile
A. densiratea intensitatea respeciiv

referitoare la capilare sunt corecte?
iurr-un tesut esie invers proportionala merabolice care so desfasoara ell in iesutul

capilarclor proccsclor

S rnctcre pe to C J all 0 iungimc d 5 a a lIllgi[1]ea lor D. e. nun G. se nnnstomozeazii 111 rcreic
d
L.

B. prezim' C-'.

a d eVaratc? e a capilarele .' A . saogHnc . c."ntmln percte un strat d. cuculara c fibr'c musculare nere J
f

-

.11

... e I efentoar

I

sunr

. .( en (1!sPOzitie e

13. peretclc capilar poate 11strabatut (prin diapedeza) de catre globulelc albe din sangc C. viteza mare de circulatie a sangelui prin capilare perrnite 0 irigarc
adecvata D. canuiatea iesurului de sange care intra intr-o retca de capilurc nctcde din structura intre sisremul se continua perctclui capilar Iace legarura artcriale vasculari: cstc H..:glalfl de capilar limlaticc

46. I'eret I e c aortei contine' A fib· . ., . 1 re IJUlneroase de./ ._ 13. II c 38lma car -ce u e musclilare neted e )t conferti plasticirate C. ceiu /e lUU' I e seu are striale D . 0 prop E orric llJal mare de fibre '. fibre muscu/are lletcde' . __nlU8cuiare netede decat lib
.'> •

all nlUic" ~ ,c a Intema (enJoteliu/, ullistratlfica(e

'.. . ) joulJat dIn ecluie

catrc fibrele musculare

. 'i' . CJ mdnce

E.

sistcmul dcoarece

arterial oi eel limfutic.

capilarelc peretilor

ell capilarele

~u. Elasticitatea

;\. se rnanifesta in specialla nivelul arterelor mici ~i artcriolelor H. arnortizcaza unda de soc din timpul sistolei ventriculare
re e C1SI]ce

CaJe 11 confcra

o llJare dlslen.,ibilitate

_.'

I

.

C. E.

cste 0 caracteristica curgerca fibrclor se datoreste

specifica continua elastice

venelor a sangelui in curgere sacadata din tunica interna

D. transforma

136
137

Si~tenJlI' circltiatOJ 51. Care din aftrm A. tiil a,1I e referit(Jal'c la l . • este un organ muscu1 ,,"Ima sunt adeviiratc? I ' o-cavirn- SItuat retr ' a organismul in r ' C IOpentoncal ',' , cpaus arc un debit card' d " , onfic1lJ1 atno-venriculor dr lac e apIOXlal11tJv 511111111 are c I cpt este prevazut eu v 1 I bi c c In structura sa un lYJlJschi I ,t d d '3 vu a lCUSPld" automalism ,Ie e otat cu proprietme de
b ,

Sistemul

circulator

B
C

,

,

I),

.., Venelc: A. sunt vase elastice care amortizeaza unda de soc provocara de sis tala vcntriculara B. au III strucrura perctelui 0 tunica medic subtire C. au 0 capacitate de trei 01; mai midi decal a arterclor deoarecc sum
foarre distcnsibile

E. prhne~tc 111 arrii sanae venus
pulmonare

pnn ~ellele cave ~i prin venele

'

,

D. au ca proprietate
E, au ea proprietatc

principal a elasticiratea contractilitatea, datorata tunicii interne din

52. Atrfn] stallg:
A. pri11lqtc sange venos prin cele at. B, ComUllica ell ventricul 1 .r.. P I U vcuc pulmonare , u wepl pnntr U ifici tncuspida - 11on ICW prevaZUl eu valvld" stan'" ' _ b_' (ontll1C sange vcnos , Pluneste Sllllgc care are ur ti ' di -, 1 COll,mut de OXlae •_ 1U aorta, prtn eel" do - . b n asclIlanator E, I ua vene pulmonare es ,e separat r'e atriul <frept printr-u/l sept
Ct.

pcrctele lor
\liocardul:

D.'

C. ca 'Ii veutrieulul
A

eu cel

A are proprietatca de a raspunde maxirnal la stimuli care egalcaza sau dcpasesc valoarea prag B, este format dintr-o retea de fibre musculare netede inseratc pe un schelet fibres C. este mai dezvolrar la nivelul atriilor decar al ventriculelor
D, atrial nu estc independent E. vcntricuiului deoarece tricuspida ~ 7. Care din urmatoarele A. au pcrctcle arterele format iutre vcntriculul structural de eel ventricular drept esre mai gros dccat eel al ventricolului drcpt ~i atriul drept se gasesic

53.

SUing
valvula

Care din proprietiitile mioca . striatj? . rdulul este Comuna .. .
A. rttl1lJcii fl, excitabilitatca

CII

a muscl i1

. ] or

a.uto,m3tismul_ care caracterizeaz7.'

.

,

a po"brlttatea

de alltoexeitare

caracteristici
din acelcasi

apartiu capilarclor?
tunici (medic, interna, extern a) ca si

automatiSlllul care este 0 proprictal" . ~. Slna!1 seheletici si 111115C11" t ' , comnn. ,5' pcnlru mll~chii D. eontraetilitalea _. . '. // ne eZI vrsccrall _. " capacrtatca l1luschiului d .~ . , ot1Tnllit de 1lI1ensitate rrllg . e a Iaspundc maXlJllalla E. COolractilitatea _ proprietate dca rf , sti/l]ulul aden'al est' I' cal ",spuode pun contraetie dac5 . " si-tol," " c 54. p reslUnea artetriala N LJ'~ ap teat atilt In " a cat $1 /J] d,astolii , este mllucntat:i d . ,'t. frecven!a eardiaca ' C catre: B, v3scozimtea sangellli

C.

8,

all

~ivenelc pcretcle irnpermeabil pcntru apa
0

C. au E.

morricitatc

datorata

actiunii

musculaturii continuu

netcde

din perctii lor

D, nu I~i pot modi fica lurnenul
circulatia capilarn sc adaptcaza la nevoile mctabolicc ~l!. In timpul unui cielu cardiac:

A. valvulele atrio-ventriculare se deschid dupa inchiderea valvulclor sigmoide (semiiunare) B. intre momentul cand valvulele atrio-ventricularc se lnchid ~i pana
sc deschid cavitate valvulele sigmoide (semilunarc) venrriculul cste
0

C. volumul de sange circulant D. eiasticilatea perctilor aneriali E. zgomotul [ sistoiic

deschisa C. aplicarea unui sti1l1L111npcrioada
atrio-ventricularc D, sangcle E, atrialc inchidcrea ~i iuchiderca lreee din atrii In venlrieule valvulelor

dintre deschidcrea lor, ramane

valvulelor

fara

raspuns sisrolei

numai in timpul sisto lei atrialc are 10e la inccputul

arrio-ventriculare

138
139

59. Primu' zgomot d' A. sc produce ~a~ lac (zgomotull sistolic) B. se dato" ,~lllccputtll sisto1ei mrinle 1eazn 1l1eh1dei11lUirral ". . C. este SCUrt ~iascutu er 81tllCUSpldei
D. exte urrnar de 0 p~rioad' • E. . d' a III care veutriculr 1 . pro us pnn inchiderea valvulel ". . . l_ pnmestc

Si.<;{cmuJ

circulalor

S istemul eifel! lator

114. I'resiunea arteriala
A.

scade:

in

cazul transfuziilor

de sange

13. La varste inaintare

pulmonare

sange dill a!J'jj oi car e xe gasese la baza arterei

C. Cand crestc frecventa cardiaca D. Cand crcste raportul clemente figurate/volumu: plasmatic din sange
E. Cand se inrensifica srimu.area parusimpatica

60.

~al'e din urmatorii mima'!

fadori f . . . _• a~orrzeaza mtoareerea

A. dlSlensibilitatea vcnelor B. gravltatia - 1.1nivelul l11emb., ., .' . C. gravitatia la ni 'I 1 . lanelOJ lllfeuoare 1) co I . .'.. . Vel! capulll! ~J giilului . I ttaqnlc ventnculare "" •. c·,· care IraO-IllJos pI .
lese

sau" J • ~e lIJ spre
I

(,5. Dintre structurile [esutulul nodal, unul '\TV exista: A. Fascicolul Hiss B. Nodulul arterial
C. Rctcaua Purxinjc

E. rclaxarca .
6 I, Caraeteristicile A[I

preSlllllea intnlatrial{i diap"l" I' •

C

.

an~eu
.

I

atna-ventricular

.

S1

D. Nodulul atrioventricular E. Nodulul sinusa: 66. Ductelc lirnfaticc:
A. drencaza drcncaza au pcretele lirnfa din corp numai in ducrul roracic /imfa din corp numai in ducrul limfaric limfatic drept

llltraabdominale

• ",lUll UJ1n rilllpul

illS"

..paatleJ pun Cte$terea pre,siunii

'.

.

micii eireu]' t" a,U sunt urmat ] . nc ude artera pulmonari! "are e, cu n EXCEI'TIE: B. Se terminii In atriul sUlna C. !nclude anereIc broll~ic; D. Ineepc din Velltricolul dre t E. Include Tete . " p
au» caprlara I . perialvealara lnclud .

B.
C. D.

E.

.nrcrn prevazur cu valve sunt celc rnai mici vase ale sistcmuiui sc gasesc lUI111.ai111maduva osoasa

62. Diastola genera'" normalii'
A.

e SISto a \'cntriClI/arn

B. Include sisto/a atria/a C. Nu include r ' di . Oala lastola atrial;; D. Durca7ii 0,3 sccondc

67. Sistcmullimfatie: A. contine un lichid care arc 0 compozitie asemanatoare saugelui B. contine un lichid ce arc 0 cornpozitie asemanaroare lichidului interstitial C. continc un lichid care in final se varsa in sistemul arterial D. proicjeaza organismul imporriva actiunilor Iagocitare ale
limfocitelor F. confine capilare limfatice

E. InclUde zgomotul 1 63. Zgomotele cardiace: . B. D' t j' ngJ ~I asclllll.e ias a Ice sunr mai SC1II1e . d '. C. Sum scurtes. . ~I e ton.1lllate JoaS'1 D . e §1 ascllllte la lnchiderca vi, .' . Sunt mar lungi ~i de toann te i _ a ,ulelOJ atn"ventnculare sellliluuare I a e .Ioasa Ia Inehiderea valvule/or
E.
SUl][

care colecteaza limfa din sistcrnul venos

A. Sistolice Sllllt .nai lu

'.

68. Tesutul muscular cardiac: A. continc fibre cu diametrul ~i lungimea mai mici comparativ cu tibrelc muscularc scheleticc B. contine fibre cardiace multinucleate C. prczinra in interiorul fibrclor miocardice putine mitocondrii D. prezinra in ntcriorul fibrelor miocardice un rcticul endoplasmatic
sarac E

ascutite

.

"

si s

ellIte a Inch,derca
140

.

I-

.

va/vulelOJ' s

CflllllJ)(JfC

'1

contine in cndocard

structuri

embrionare

de tip tesut nodal

141

sc reabsoarbe E. arc uric : till A. Il. Cl se secreta in proportie mai marc dccat se reubsoarbc B. uodulul sinoatrial . '-iegascstc 3. se gnscste III canritare mai mare dccat ureea in urina urin» dar Ill! sc gaseste refcrtroure ~i in sange la secretia tubularii sunt din urmatoarele ufirrnatii corecte? A. E.lUllctIva .. se realizeaza pasiv pentru apa. . Care din aflrmatlllc referitoare la urina primara sunt adcvarate '! A. crestc cauritariv 111ingestii mari de apii ~i hipcrtcnsiune arterials 143 . perete e atrillilli drept D . 711. este un proces reglat in special B. pcntru 1\a sc desfnsoara Acidul B.. 11+ sc secreta D. '. _ B ce se uascste in I' · llodulul atrioventric I. Reabsorbtia EXCRETIA RENALA INTREBi\. proteinele prin mecanisme active de reabsorbtie tubulara in pasiv ~ide aceea sunt absente in acelasi SCllS ell procesul prin mecanisrn se secreta urina fi.nala 4. sc dcsfasoara E.RI . B. are 0 in urma procesului tubulara idenrica ell de filtrare glomerulara ~i de secretie $i de reabsorbt:e cornpozitie a plasmei E. consta In trecerea E. poate fi secreta! la nivclul tubilor uriniferi prag ridicai de rcabsorbrie pasiv In nivelul tubului urinifer C. rereaua PlJrkinje care se J'3l11ilica in 3mbele auriclIlc 2. uree ~i ~a+ apei $i a U1101' substantc din urina in sangc in tubul distal in cea mai mare proportie D. sc formeaza D. . C c.asclcolllillis care p . Epicardul: A.11 e l1JUsculare care expu: proteJeazj cavita[ilc inimii' I . · . apa ~iglucoza se secreta prin mecanisme active C._ .Sisremul circubtor 69. _b. pcrete e Interatrial C c: • II aJ prezcnt In I · . . este cgala cantitariv ell urina finala B.: omqte din nodul I .' _ dla epILellU-Co' . reprezinta () membra.COMPLEMENT SIMPLU tubulara : pc cale nervoasa de 10-20% la nivclul tubului distal in proportie A. Excretia renals D.lsIgura COnlrac("j . a apei se rcalizeaza no al estc aJciiluit din: A. Zcazii sangele are aproximativ 300 a $1 va vele b in vase I.. IlU contine proteine $i glucoza C. Care '111 D.esutul l are rol impOrtant In conducep.'ill111sUJ cOrOllFtr I u atnoventricular d ~itubului colector C. E.. ea ll111uxulllJ ncrvos .

. . arterele iotcrlnbare f(lf1llcaza 0 alta retea capilara care inconjoarii . . sut conjuncliv fibres . " I (la interior) ~l crrcu .uia renal rcnal511lconjoara la nefron este adcvarata: glOl11crullll. D. . llipertcnsilU]ca 9..ratca uretcrclor D. antiperistaltlce.es . ansa Henle arc proximal 0 portiune descendclltil care continua tubul contort catre simpatic care stlllll:leaza E. Vasclllarizafia A. 'I11r LeIlSlU renala arc IIrmiitoarelc caractere. secreta mucus c . rin urctere: 12. _ .. .terc circulare forrncaza mste s inc _. tubul COntort distal prezilll<l mai mUlti microvili deeiH tubul conton proximal (au roi 111 marirea Suprafe. ulsarii acestcia A.. I niscarilor pensta I rcalizat eu ajutoru j inl il ~ notilitatea ureterelor entre parasimpatic care ll~ u 1a ~ _ are loc intre calice ~i vezlc. este 'eparati prin septmi rcnalc I . volumul __ " G arten. If ce este controlat nerves de . C. realizer B. Uretcrele NU sc car acrcrizeaza prin: fibre muscularc nete d e dispuse _... longitudina _ ". I miscarilor pcnsta Ie eu aJutolu . in de ' ..zi 1~O ml/zi . It" 'C esre controlar . tubul COntort proximal pseudostral ificat ciliat . . ural protector ' .pre peri/eric rennie sc desch. la S(rllctura rinichiului sunr . secrct. Care atirmatii referitoare A. 13. Vezica urinara: A. baza piramidelor Malpighi COllstituie papila renalli E. . hipotensiullea D. fl. cci doi riruch: COll(in un rnilion de nefroni . '. D. " I A.' se simetizeaza angiotensm a ea urrnare sistolicc anaiotensina cc . cclulelc mucoasc: it dintr-un epiieliu de tranZl1le.. Aparatul juxtaglomerular 7. de scadcrca 8. '" . glomerular B C' D. Transpo r tul urrnu p . papilele C. srratul intern estc alcaruit di _ . ingestia mare de apa C.:are loc intre bazinet si vezica urmai a 144 145 ..'. adventicca es e _.. tiecare . se nll11ii'ul in artere arcnate inhib» secreua. CU EXCEI'TIA: illtr-un gloillerul a11eriolli aferentii patmnde atunci presiunca dnd: A. E. artenolei cferente ~i presmnen mai crescuta din glomemlare C. sc desfasoara in conditiile prop miscari '. ala sea de d e tcrminand riltrarului B. scaderea 100 ml. piramidcle B.." ' st '. _ osterior prosta Cl ..'. '. ' tre bazinct ~i vezica unnara E. itcliu de tranzine mucoasa cste a'catuita dintr-un ep 6. 111 vezica striat rnucoasa B.. t. E. .. . de eu mal putm e urrnar sed '11 de te eu 111alIllU c volumul urinar crcs . rcnaj.~ urlI~a~a. C. lobi. 10. anerele interlobularc se imparl in arterioLe elerente D. alcatuita ulf1 t. museu . -. E.] in calicii mic: artcrele arcuate sc gaseso la nivellll zonei de granitii di ntre zona corticalc1 ~i cea l11edufara D. D. cu care ['Jrl11eazii Corpusculul are peretelc t(11111attlintr-llil epitcliu natremiei . la barbat esrc suuata p . artera renala este ramuril a aortei abdOl11inaie C.• mtervmc m regIa rea presiuuii arterrale . . Care din IIrmiitorii factori pot inhiba procesuI de ultrafiltrare glomerularii? A. t rul si ovarul la fcmeie so invecincaza cu u co..ei de reabsorb tie) B. E.. csterii valorilor a cr v dererrniuata . straru rena Ic sunr orientate eu varful . cap. _ di tcsut muscular _!II. d e a ldosteron '...cxcretia rermJa Excretia rcnaln 5. Care dill atirlllatiile refedtoare adevarate? A. sunt organe rubulare care fac lcgarm ~I 111 :c 11." crcscutii de ADH tunica musculara cste alcannra la nivelul deschiderii uretcrelor u rinara. lar este alcaruit din ... vasoconsrrictia capsula !:lowman cOJtJparativ cu cca din capilarcle istc sfi .: . _ prin spre vczica nerves de C. lar (la exterior) . '" _ motil. ". capilarelc peritubulare tubulii IJefronnlui E..

prin peretele enzirnatice renal NU este realizat: prin mecanisme prin procesc priu procese darorita de reabsorbtic de secretic de conccntratie nu este corect C. ramuri ale iliacei comunc glomerulul renal iuterlobulare interlobare efercnta iriga zona medulara formand tree printre pirarnidelc se recapilarizeaza rena Ie lui BOW11131ill este asigurata ~ h 'l' nte din capilarcle sanguine consta'ill trecerea unor s~ sa. I ra cste mal marc E presiullea intracapsu a capilareie glomerularc este mai mare deeth cea definitiva '0 Reabsorb\ia -.f.. . .t:xcretia renala Excretia renala 13. 147 146 .. pnll lllllCh . ~.. asigurand consb b aSIY .. " capilarele a 0l11elll . \ capsulel glomeltl ale. se realizeaza B. bsorb actiY dista I N ' K+ acidul nric se rea unii anlll10acizi! g1ucoza.. . tree 2 000 . .• t1tlllentl al unnet . " tubulara NU sc car. c ." t rt distal ~i eanalul co ector proximal. . tl ruror componen ..t C este alcaturt lim corp s I I renal.. .. B. D. are loc numai la nivelullllbu 111 con . . lombare pe marginea prezinta mediala B. 16. " I· iarc sllnt de" . 'mtleal! au ansa .oar e D. 'ilat In contact suans cu . 1 Bowmann. C. hi on'me peste un I . fer 13 fieeare rime I C I I '1alpighi ~i tubu unru . Rinichil A. plasma. estc trecerea. 111ecanis111ele de reahzare glomerularc ducc la forrnarca suut ac eleasi ell cde ale ultrafiltrant . in cursul a 24 ore la nivelul rinichiului: A. dreneaza iiltratul E.. D. B.. eupnndc capsu a . B. Sin I' . slratlllintern a. C11 C'lpliarc e III -. D. 17. Secre~ia tubulara: L\ . artercle arterelc aneriola arteriala rcnala: de arterele renale.. rubul contort glomerlliar di 111 al sistemului adrenosimparic cclulibrul hidrosalin acido-bazic Tara a influenta tubular proxtmal. ' se afla suspendati In apropiere participa de pcretelc gastricc la fixarea rinichiul rinichilor fascia renala si pediculul renal drept cste situat putin mai sus decat eel stang 21. C apa.. . dedIt presiunea din D... A. -' -tc a apel sc rcab::. '.. arteriolele cfercnte se capilarizcaza. de saruri ~i ap~ din a mediului intern a NU se caracterizeazii sunt organe verrebralc retroperitonealc. . . I la BoWl11aJln ~i tn mbii urnu en . . . . renina . I.ula ~Iomem ala caps ~ 14. .25 g de protcine prin: situate de 0 parte ~i de alia a coloanei sinusul si hilul renal posterior al cavitatii " acterizcaz prin: .180 litri de 5 ~ 6 ori zilnic cste filtrat In rotalirate 19 UltratUtrarea glomerulara: telor nlasl11ei sangllinc din capilarclc .. de fi nrare . .. cea mat mare pal E. .ltl\ C • capilai e e. .rrina definitive extracelular de urina primara fermata este de 170 . ~ prin urina 20 . " Henle mai scurta . E in jurul capsulei . olomeru u .. A.. urinn prlmale. a. . a C. Transportul A. E. A. D. tublll contor . lllhU~a~~: :ortexul renal. . ' . I r Oll'entra\ia . C.. '\lirer peritublliare In lumenul tubulU1 un. vascularlzatta A. Henle . E. gradienrulu: nici U11 raspuns 15. active -d ...I -ezmta dlspo/. C.auglotenstna: prin secreua de renina la nivelul asupra vaselor lJ stirnuleaza vezicii urinarc eliberarea de limfatice are efecr vasoconstrictor prin intermediul aldosrcron este U11 puternic mentinc cchilibrul de substante inhibitor angiotcnsinei U caracterizeazii prin: " 18. se dest1i~oara oat p1l11 t" tort proxilnal ~l a anset Ul C. . u"culul rena 1" .1..OIlS ' . I olol11erulare ll1 capsu St·) de ori mai pcnneabl le pC!1tIl.: l11ccalllsme c . Sistemul codocrin A.. ansa Hcnle. C. J\efronull'l! sc . pI .2 SOO li tri de sange B. absorbtie rinichlUl reg eaza c . C. I D. '. \n compara IC. 1111·lion de ne\rolll .. pl'tsma .' ~ \. nrimare din iubul Uf[llller III . cantitatea lichidul cantiiatea se elimina de . i nee 500 Ille sange . E.. . nc fromi c. I d· muSChl1 scheletici u. . D. In ~4 de ore. capilareie sanguine. treccrea U\101 \. prm re 1 pre510111t osmotlCC tan 3 . D. B.' . E. urcea ~I CI se rca sor P ~ b la nivelul tubulUl contmt .

.eCIC "'. nu con\\ll~ g ucoz . _" '\ cste situal retropentoncal. . Aparatului A. contine toti constitUle11!:l plaSlnatlcL reabsorbi in tubu1 mllllter ._cat eel drept .. . D.: 'l niveiu' tubulU1 unl1lfer .ul de elimmare pnn secrc cr 111ai ales asupra E.' . estc sediUl proces . . D. lulara a rinicl11L11ul . . Vezica urlnara: A.. . C..' . . perctelui vczical si sub control intern este involuntara rrimite efcrentc strabar oblic muscularura C. . ' reabsorb pasll a . L rinu fina a.: .. .' tie a penicilinel ~l r.. Slang cste situat mar JOs de .. . . Urina A. ell tubul distal . ' .-. sc formeaz cu 0 rata e. dcoarece acesna se . in hipertiroidisrn este predominanta actionand si controleaza asupra irigatiei mai ales renale glornerulilor. a'.eaza centrii sacrati simpatici ai mictiunii. rcabs()arbc 111 tolalltate urerrci are raport posterior . lor de rca 501 . an10niac ~l giucOZa _ are 0 vllscularizn. b d' ltratiltral1TI 27.' • docrina pnn S1nteza ~l e 1 13. C. E. . a permite secreta renina E apararul juxtaglomerular 23. ' .. E. . . E.zuta 111 D. tort proximal: 29. t·\ . caz de hipcrtensilme _ C care estc SC[l. rcglarea tubului reglarea acrivitatea umorala urinar ncrvoasa capi larclor renale ~i actioneaza ce provin din nervul vag. '. r . .. alaturi prin fibre inhiba de fibrc1e hipogastrice. se form. la rei ca ~i pancreasul . :l' lui inlern prin rcabsorb\W lk . situarca dctermina ~i tubul contort distal are ro1 En reglarea are rol indirect. . 1 1 tubului 1101ma proxnnal peristaltica ale . Rinichiul: . E. Care A.cin vezica urmara pnn un este un act reflex. acestca sfincrcrului vezical urina nu poare rcflua in urctere. .. . Juxtaglomerular la contactul secreria N U ii este caracteristie: dintre arteriole 26. prin fibre aferente ale nervilor pelvici ce vezica se umple. micsorcaza . in prin sisternul sanguina echilibrului glomcrulara. le deuarece aceasta ge D.rv . . . . t' . B. 1 ~ a 'ill condl\l1 . 111icrovill compara .. NU caractcrtzeaza de distcnsia peretelui mictiunea? vczical in care sc :3 mvc u de de contraqie (1)ung. din care 0 parte so vor C..le rcdusa postganglionarc contractiilc rnuschiu lui vezical prin: lateralc ale maduvei diureza . . mentiuerea ultrafiltrarea cand presiunca presiunii de renrna arteriale rcnina-angiotensina-aldostcron.. . esre un organ caviiar. bs I t e ])asiva pcutru uree ~l . se lonncaz5 in cantitate de 180 :lTI11l a k . . are peretele mucoasa la barbati sirabatur vezicala cste formata simfizei pubiene oblic de entre uretcre din cpiteliu cu prostara cubic stratiricar . . I ubu con A. arc funC\lC ell angiotensin~ 11. . Reglarea A. determina fibrelc parasimpatice.1. selor de lca sor ). hidrosalin este prea marc pentru .24 ore B.: . C.H este sed. -. C COll\i11e aml11oaclZ\lIl .ul proccse . B estc sedr. 0'\0111eru1ar5 pnmar . declansar vezicala 11.. B..caza eli 0 fa a 1. distensia C.1 .. cste situat 111zona mec bs 'b\l'e activa a apci si glucoZC1 .Excretia renal a afcrenra 22. pe masura deoarece contractia medular centrul 28. siruat deasupra B. 25. d 'oarece acestca se reabsor 111 u A nu c011\ine pwte1l1e e . ~. 148 .. E.. . f a de insulina cOll\ioc glue(r/a in luper.' l ac d baZIC al IDeL lU asigura echlhbru aci (). . proeesuhu de 1 tralC e se formeaza ca 0 C01~s~C1~~a5an . 24. conccntra\le rna' 1111 . la fcmeie cste situata lntre uter si rect din urmatoarele gascsc receptori aflrmatii specilici stimu. '" " rberarea de eritropoletma ~1 . cu originea vasocoustrictia este predominanta diureza scade fibrcle in coarnele I0111bare. 1 1 lubullll prox1mal totalltalc la mve u. D. E. ldituit din cclule cu pn\l111 are peretele formal din epue IU a D. D. .. D. C. C'l decat tn plasma B. functiei renale este caraeterizata simpatice.. simpatic din maduva lornbara care.

caracteriLat3 prin crcoleri progressiVe ale presiull. Vasoprcsina: A are ncb Ul1C ant . propor\ionale cu Ulnplerea vezicaU\ D.cantiratea de urina I czm a _ . artera rcnal care inlra a bare B.Ie scaderea presiunii B12 C. 1 . • . 1 monul rinichiului sunt adcvaratc: In rinichi prin hil este ram din iliac" intem A. .1rea nervoa 01· x. ' asupra eliminariloi . La rezl area umorala a acti ... vitarnina 33. iormonii tiroidieni au acelasi ef de apa lasi elect ca E. D .ia E. sccrerata de catre neuroni h~.cuJar neted) B. arterele inlerlobularc provin din artercle inlerlo C. B.. .. . " . convexa ~i medialii . are in pere\i rcceptori care sout stunulati <. ._ . apa de form arc a urinii ' pnn mecanisme a ti . sunt org relToperilOl1cale<. . Vezica are 1n slructur sa fibre nlUsculare neledc care sc conlracta suh A. iberata din hipo.I" .3 anviotensine: la .~' ~nqlci renale deoarece este are actume anal 0 a amrci est c e I' 0.I eliminarilor Ul inare d~ sodiumagolllca ell aldosteronul asupra 12 In procesul _ . A. angiotensina reduce .t }onu stimulcaza 'I .~ vici distribuic glomenllilor ~itubi lor filerelc nerv parasil1lpatice care provin diu nervii pel crcsc oasc diureza prin vasodilata\ia arteriole\or '6. cste di. ' iminarile {J:• intervine In r ee .ptu~ita in interior de l1roteliU. \". arterio\ele aferente care provin din arterele interlobul se E. a ~I Wif . A . au B. uree E fosfati anorganici. - illtravezieale... urinara: a ac\iunea nervi lor pelvici B. de 0 parte ~i de alta ane a coloan"i vcrtebralc D.COl1cava) pre7.p cc daea sfincrerul intern al .A.. tisular u scad'erea pl l-ului 150 . parricipa angi vitatli rcnalc: B ' angiotensina care' 11 . E se rodu __ e se relaxeaz» ~I II Rinichii: func(ic Clldocrina prin secreiia de ADH la nivclullUbului <.epitc\iu care pennitc absorb. uriDliprevazuta cu Joua sfinctere: intc!11(constituil din fibre este musculare striate) ~i ext en' (aldituit din \csut mu:. ~re effect hipocalcem." de aldosreron glomcrul. .ii . . In ucnteaza rata de filtrare C.C.. . g\omcrulul renal se fonneaz3 prin capihuizarea arleriole\or are aJercnte D. E. sunt org pereehe situa1i 'in regiunca sac raJa. C. Na _ c ivc se secreta: C. prczinta 2 lobi (anterior si lloskrior) si doua relc (laterall1F.Iistal A. Care din urmatoarcle afirma~ii rcferitoare la vasculariza. . CID. . parathor . ..Icoarec"sunt acoperiti de peritoncu ane atat pe fata allterioara cat si pc cea posteri()ara C. Care din urmatoarele aflr marn rcferitoare I .... B reprc: t. . urce.a rnictiuue sunt corect este cxciusiv un act fl e umnata 111 24 de ore • C ' re ex mcdul I estc un reflex cal C me c a! a copm sub un an D are Joe daca rnuschiul vezical medulari in mad uva toraco-lomb II entru 'I r a simuhan ' ' incterele vczical ' ..30' • Excretia renal" .ia D. ..inta in zona medulara piral1lidele Malpighi iar in zona cor!lCaU\ piramidel" Ferrein .ian: c iminarile urinare de eaJciu si de ace . parathorn '1' cCIC\. intravezicalc arc plaslicitate. . actioneaza la nivelul Iuturor sezn I conservare a apei III organism b rente or nefronului ell erect de ' . mve ul arteriolelor renale de apa za posrcrioara pentru a stimula e I' .u .' concomitent se rclaxeaza Sfinct eru extern vezical sc contra I n1UI~c111uIUi ' I II b 31. arc acceasi actiune la niv e lei capilarelor ea si .

cste un conduct exterior prin care urina este . E. Care din 'l1'm-t A. precis F. . B B.?i nu se reabsorb furnizat are \111 prag renal ridicat ~i se gaseste valoarea pragului vezicii urinare : C. ' medulara ?I cortJeala. __ . cicarbouatii O. glucoza . ~ cca din plasma 111M final a cOlllparativ cu a oarele afirmatii sunt ad nu sc secreta . urina nu reflucaza ureterele (striat) in B.' . Ureterul: A.ramide separate de in urina finala concentratia de urina finala eliminata In 24 de ore se numeste scade proportional cu scaderea temperaturii 38. iruervin si hormoni parathonnonul hormoni B. intervine -12. in urina numai caud de Na+ si K+ de catrc aparatul juxtaglomerular D. . pH-ul urinii tinaie 'Ire 0 valo . C... a esre ~ga/a cu calltiratea ". D. este pozitionat E. La nivelul A_ mecca still1uleaza $i angiotensina urinifer glucoza ell consum ~l acidul uric tubului urmara ' se rcabsoarbe 39._. eeil PI' -ui sanguia I' P' OXIJnal sc absoarb' ' /. g UCOza din min" prim<lrii e 1!l tota [tate apa ~i COJlc~l1tratia de uree cs!e ll1ai marc In u . (muscular) 1ll1el11(1l111coasii) ~iextern D_ est '-. D. B.xl. .1 urinii In ·11. prezenta urinii in bazinel d t _ ' _e ce al Ulerrci sUper-ionre . en pentru Zona llledu lara (111 .: . cste depa~ita 43. nu inrervin miucralocorticoizi rcabsorbtia secreiata : pasiv. Stincterul A.li are 111Zona mcdulara piramiuele /'v . c.s" la culoare . _ eh11l1lldta din vczrca urinara /. cste sub controlul este un act reflex D. avand un prag renal ridicat si CI. este constituit delimtlate III. C. aIcil!in daca alim proteme animale d cantital. '" " . . continc urinare R contine extern e clor prezcnlilln urina primara pH-ul urinii estc mil. ~ de la nivelul acelasi tip de fibre musculare fibre musculare organizare nervos ca si eele din peretelc circular ca ~i sfincicrul deoarecc vezicii eDta[1a csre bogata in irnern C.d e CIJ1lm8 !!enerarel1 d d ' care eplascaza urina spre' " .'reJia rcnalii _ A. care se dcschid D_ E de apa ingerata cste mai mare dedit in mictiune are aspect diJi ir . Care din afirmatiile refcritoarc in uretere sun! prevazure la eliminarea cu doua sfinctere: de cantitatea de proteine urinii sunt adevarate? vezicalc deoarcce si extern intern (netcd) In tirnpul umplerii are in Zona co t' l. in reglarea B..ea de clor 'l' e 1ll1l1latapnn urina final ~. septuri . se reabsorb glucoza E. . ' 'r lea a nUmal glomel1JIi ren'. aSpect granulat) .evarale? I' 'are 111almare de 't 'I a ruvetu) tubu/ui conran '. ParmcIJimul ________ renal: ----==~-------din doua zone ' ". C.So reabsorb de energic aetiv de AlP numai ureea.des ' _" stnata) ~I cea corticala' (. E.~. al escll. ..i e -.37. e captu~It de un eplleliu direrit d 'I ' E.'. intcrvine calciu activitatii rcnale: tiroidieni care produce cresterca eliminarii urinate de A. c un e penstaltice vezrc» c." bazinet lalp1ghl.L p. Sle aleatUlt III zona medularil din 20 -" .. estc prevazttt cu dO[]ii sfineterc vezrca urinaril care 1. aldesteronul E. arninoacizii. se relaxeaza vezicii sistemului vcgetativ intern mictiunca superior [ala de sfincterul CLl In acelasi timp sfincterul intern ~i cu rnuscularura urinare permitand rnictiunea 152 - 153 ._ ' I1IPlCulca retlllxul are perelele a1ciituit din doue straluri' .. diureza plasma cantitatea diureza este influentata sanguina Excrejia renala A.

contin 0 zona medulara In care se gasesc sacrata. coruine din piramidele rcnale rara a delimirare orientate precisa C. se face prin transport treccrea pas iv. 5C realizcaza D. Reabsorbtia glomerulului venoase retcaua la vascularizatia arrerialc ~j Lie capilarc se continua cu B. arterele arcuate dcriva din arterele intcrlobare inrerlobularc aferenta sangelui interlobare presiuuca sanguina genercaza ulterior este mai Sl:azuta dedit din capilarele glomerulare altor artere si se renale Malpighi in artcrele rcuale este interioara sunt situate intre piramidele interlobulare : tubului direct eu artcrele tuhulara a clorului A. au vascularizatie ~ifunctionala glomerulii renali B. se rcalizeaza numai daca intervine ADB ~ialdcsteronul 155 . la nivelul capilarelc arterclc C. este formata diu piramide S l. in artcriola prcsiunea D. nutritiva A. are aspect granular ~i este deschisa la culoare B. se rcalizeaza C. sunt organc retropcritoneale D. reprezinta In proportie exclusiv de 99'% la nivelul distal contort distal B.i I" Rinichil : dubla . arterele continua 52. sunr siruati in regiunea vertrebrale E. prcsiunea E. Zona medulara a parench trnului renal: A. Care din aflrmatllle de mai jos refcritnare rinichiului sunt adevarate ? A. contine piramidele glomeruli rcnale (Malpighi) ~i ruhi urini teri renale a caror varfuri se numesc papile renale ell varful spre pcriferie E. C. este alcaruiia D. in sonsul gradientelor In tubul canton clorului din capilarcle sanguine de conccnrraiie pcrirubulare in lurncnul tubular E.". sunt pozitionati slang) datorita de 0 parte si de alta a coloanei drept estc mai SLIS la nivcle difcrite marimii spatiului (rinichiul ocupat ca eel de catre ficat .4 ' EXcretiJ rcna!.

Praglll renal: _______________ A. B. Ultrafiltrarea glomerlliara formarea ultrafiltratul atal centrii sacrari (simpatici) (din maduva lombara) 56. 1" 01 ell eel 31 fiJt. pI 1-1I1urinii finale arc 0 valoare B.lUlul ansel Honle se d' III produce diabct insipid . uncle medicamente) ~M.' . scadc peristaltismul C. 'oU UJ D. csre descris cep sa . '" A. juxramedllIJl.:el enle Sunl Corecte ? '.5 I.' cncubra (Ia lJuenor) $i IOIlalattdl1lusC_Ui.cii retl . C e '. cste JD" .t' IInlna . In uriua pot aparea ~i substantc (alcool. mirosul in urina finals urinii proaspete este de arnoniac 1n cazul unci alimentatii mai mare decat pl-l-ul saangelui sunt se gas esc in mod n01111alproteine dar accstea B. distcnsia vezieii urinate declanseaza retlexul reflexul de micti unc deoarece din peretclc urinara vezical produce de mictiune vezica urinara se care a cilt prin plasticiraie declanseaza 0 exterior b U lUala (la eXlellor) ] care urrna e ( J ( ·s e e lrl1!Ui:ull din vczic rcceptorilor impulsuri progresiva se transrni l prin nervii rusinosi 0' direct la scoarta senzatiei cerebrala de mictiune urinii in vezica inrravezicale urinare crestere pana la aparitia stimuleaza vezicii si pe eei parasimparici 60. are co rczultat tuturor segmenielor A. nu dcclunscaza caracterizeaza C. H B. pentm tOalc MlbstalJ 'I lJrma primara ' je e care se t1Itreaz" . . . E. idcntica urinii primate glomerular A. C.. lireterele : 59. ano III l1ledularii I .~l aCJd uric .IiiJea unnu in afirmatii estc corecra ? A. . Care din aflrmatiile de mai jos snnt corecte? A.e 111 hn11ellul tuhu1u. arlenola . are roJul de a eh . Pii[nl1JS~ ~~~I'ta ~a netroni. se desJa$oanl de-a lungul' . '.. se desTa§oara nUlllai pri g mea tubuhl] urinifer eli .. peretelui prezinta niste " rI? \eZlca urinara l11UsclIlatum uretere \ supape . distensia A.'t 1 sal1!. are un eplleliu t1lr(I nu d. . DClUra peletelUl 11/1 strr baZ1l1et ~I \'CZlca urru . creste pcrmeabilitatea B._ uca w 111ara la prezIUt5 fiecare cate douil sfi E. acumularea prcsiunii E. . • a . J . . are ca rezultar 24 ore C. iI . e e care sc gase' lJU apara in urinJ sc peste valoarea rmo 1 . in urina prirnara absente C. cal $1pe ccle in exccs pot fi toxlee penlnl or . Care dill urmiltoarcle cau . ubstanjc1e din urina finalii in . cOleetcaza fluid J d' a nefhmu cOllieali l1lcdu ". canst' . w.53. care impicd. ".: .' ctenshCl ale an .ecndellte c A. l11tlegulw nctj'Oll " Imina sllbslantele care '. ca substanj ~ za . se desTa~oarii pc toata ltll1 . D. " 1am ell a plasmei D. llTJnrfer pr111l1lecanism asemil! . cxcirarea D.' '7. PIll . estc creseut pentru "Iuc() ... poate fi reglata atat prin mecanisme E../1 se gasesc in D' src scazur penrl1! urce f7 penllhe 5 . Seel'cria tubulara : : nefronului care este In cantitate care are 0 cornpozitie uervoasc de 1.la /livelul descl'." S Inetere w.u nered cu drspo21[Je ala C sum conducte f). estc posibila Bowman daiorita fapiului cii prcsiunea cal si umorale glomerulare de la nivelul capsulei din capilarele este mai mare dedit presiunca glomerulare 156 157 . af !reuta _ gasestc > 0 rciea de >' e capilare volemici care pro vi 11 direct 55."iil E. " . 11 111 tubul COlllort roxi" '.p. a III Irallsportui sl1bstall~e10r dil " .:.iellJ ureterelo . ac IVe deoarcce are roJul de C. sc reabsoarba . . are loc la nivclul B. crestc diurcza D. 4. urina este alcaiina ell proteine animale in organism l<:nal. _ 1a1 ~I r1 Irausportii in zom . Care din urmatearcle B. lala prrn IlJtenllediu1 por(iu .SlIbSlalltele care pot fi' . gallIsm . secretat E poate detcrmina in canutati apa a tubilor urinii (bipersecretic) uriniferi ~i concentratia crescute cresterea E' . repreziUlJ conCelJtrajia 1a care s. nn 111ecaIlIsmc'. sunt or"ane tub I B au in st~ U are care fae legattna ill1Je . l. . I toxlce orgallisl1111111i a O. Hormonul antidiuretic : pentru intestinal care ajung incidental .

'1 B. . arc loc cu participarea centrilor sfincterului sfinctcrului extern vezical In stare do intern vczical inervat de D. eiibenr d ' . d H ..61. lie 111 tubl! nefro 'J ' gradlCnlelor de cOllcemratie 111 se tac impotriva or D.. nerv!)S prin aid 11711: B' oSleron. partic' x.eerelia tubula " C reprez' C ' ra .. prezinta hormoni constituit sunt organe tubulare 13 nivelul care tac Iegarura din 2 straturi care fac Iegarura pcretelui 0 intrc nefron si vezica intre bazinet urinara si vezica urinara coniine mucoasa a carei sccretic . calC crqte iluxuJ capil"r E.. implica 0\ . r " . Care ascl·tillne A .. lubul Contort proxin 1'" ':"l1oasa eompOllelltii ra -'!hlat In eorliealii c.01 I'a tubulara C upa .~' «r ue neurohlpofizli (" . are 10 d . D. A. prtn aldosrcron . La for-mar-ea u coieetor proxima) Siluat l' . Vltrafiltrare E. are un gust ut. tub lienal SHuat in l11cdulara Exurctia renala 1. ansa lui H ie F en \. aldosterOllul la mentine c 'P dm rubii colectorj in sanae tubiIor reuaJj 011stant echilibrul Na elK + I ": a nlvelul a' C. so realizeaza nervi rusinosi de distcnsia eu participarea ell participarea C. lOa urrna pril11anl D.>or sarar 64. cea mHi volu .-aOa renala l\U ct.. . proprieratea peste SOO ml D.~alliitos: . vegctatJva p. se realizeava renale constrictici si di latarii piramidclor ce provin din nervi substantelor sernnificariv E. ' s e adevaratii: esrc . are lIll pH usor a] I' b 0 IIlCI C. pnn ADH la nivelultubiior c ute. c unllehid g'-/b . sunt organe tubulare B. preziuta /a uivelul peretclui celule rnuscularc striate 69..j reab. ca suln l' 1l1tT\. implica asupra secrctiei 65.6. senzatia 67. D. ca IZcaza dup. au pcretelc C. g/Ol1lcrulul . ADH scade reabsoTbria d. Plasticitatea vezicii urlnare reprezinta: de a-si mentine constanta presiunea intravezicala in A. (and organisnml "d . C.aura a presi unii intravczicalc la un volum vezical de de a creste numarul C.' atorilil hemo'"l h' .". Reglarea activitatii A. l' c IIitrat!lllInut mictiunll: generarea de impulsuri de origine vevical parasimpatici toracali vczicala care ajung pc la cortexul pcretelui nervosi cerebral A. . ce srulluJeaZ!i reu l· b . lata '11 eorr-exul renal . proprietatca conditiile cresterii VOlU111Ului de mictiuni pe uniratea de timp de a-si modi fica tonusnl peretilor vezicali In cursul umplcrii vezicii D.ma a a IlllUi om . 0 I a g olllerularii' A. papJielc renale 11U1treglllle in nwdulara D. .oconslriC(ia altelioJei oter: '~a sorbrla K+ ~i excrqia Na+ . . se rc. se rcalizeaza contractie E. . pnn hpsa ADH ' Ontort! proxl11lali . proprietatea B. _ c. Reflcxui imperioasa de mictionare 62. Reglarea A activita+j" • renale se realize' ' 68. D' prill va. a ca III este u~or a111£lrd y r r calea nervi lor parasimparici B. trnnsporturile acf. Urina B. 'b' scad e 111lIpertensiulle . participarca Cll renale: liormonului de renina participarca natriuretic atrial cu ro! inhibitor B. cste declansat D. rpa: H. arc un aspect op J E' a escent . ne ronului.' . rcalJzeazii 320 ml d. 63. pter e COntll]UU A. implicit participarea splahnici ell fibrclor parasimparice roJ in reglarca vegctariva sc realizeaza in cadrul reglarii nervoase cu participarea chimice produse la nivclul arteriolelor afcrcnte cousra in principal de glucagon In reglarea ratei Iiltrari: dependcnta 159 . .. Urcterelc: I " . U1 Bowmann este silt " C. ara E. E.0 1II. pastrarea cons.

t ' die J resOrbtlC/ D. randamentu' denozitelc activeaza gliccrolul acidului lactic din lipiclelc circulante grasi este mai scazur tiroidieni care energetic lipidice lipoliza se cupleaza protldic tiroidieni.70 R FX:CfQi. eC!etMa de calice cole t . hormonii aminoacizii structurale C.l ' secretat de 1Jipofiza all[erj~a:. STH B C. E 3. O. protcinele B. intra in alcaruirea au ro I energetic sc gasesc 111 plasma absorbite digestiv prin amfimixic in concentratic dupa mctabolizare de aproximativ patrund in nucleul celulclor 160 161 . E. se sintctizeaza 18nivelul celulelor in special din lipidele alimentare digcrate si absorbite mcmbranei mirocondriale si celularc 280 mg/dl B. COlI pcntnl api' mal e$te pcrmeabiJ' ' . arc prilltre mec ' Hatea tUbllor amsmcIe s'.. car C scade . D. ~i /\CTH au etect catabolizanr plasmarici sunt utilizari pentru sinteza unor prorcinc san ca material excedcntare este energetic gruparii amino a arninoacizilor energetic encrgciicc $i aminoacizii utilizati In scopuri ~i functionale degradare substante sunt de regula r. egJarca 1I1l10raJii a activO _ . in metabolisrnul A.} . " c de K+ azu PrIll aCfwnea aldOstero 1 eOllCclItla[la Ullnalil C nu III de stnll11I 1!11piJcilpal. calcitonina 2. urrnatorf hormoni stimuleaza SIMPLU la nivel glicogenoliza glucagon hormoni tiroidieni D. D. rolul esential dczaminarea 31 proteiuelor consta III picrderea 4.1 renal. A presupuu'. adrennlina E.~l1tervel1tjahonnOlllJIui antidiuretic " ------------------ Metabolismul MET ABOLISMUL INTREBARl . glicerolul lipidic: se cupleaza cu cailc mctubolice adipoase sc realizeuza acizilor ale glucidelcr prin intermediul 8. C.COMPLEMENT I.. Care dintre muscular? A. E.: t a ADH care x. C... It"tlJ "cnaJe: --------------Be Se realIzea par 11L'lpalea •t\DJ'. cu cailc metabolice 1\ U s-a constatat glucagonul eli: ale proteinelor al dcgradarii formarea depoziielor decat eel glucidic cresc sub actiunea horrnonilor In metabollsmul A. Identiflcati informatla falsa privind fosfolipidele: A. le/parea renllJei s' " _ pJeSUPlllle intervcn I'.

. B.. 1_ '80 .'. B. sunt bidro~'zale ~nl~~:~~tah. transmiterea D.riilor di ficat ~itcsutul adipes A.se sunt transforrnala esierificarea .I P acizu g: as itocondriilor c. . fotoreceplia E.3 K.. 1. il1fiuxului nervos (medialori (rodopsilla $i iodopsina) hidroelcclrolitice ' . id j circulanrc vuarmna 2 nntetizeaza din trigliceri e~. " fi all. exogenaivelul iniestinului i subti 'e) I su \ll 12.". dezal11inarea a1l1oniacului duce la tannarea oxidativii aminoacizi]or esentiali dUce la formarea unui acid gras . a ajunse in ctrcu d. D. Mctaholizal'ea 3minoacizilor include: i poa e I I I de origine endogena . 'malllie . 20% trec in limfa ~I apor m . .)i ll1ioZina) ehimici) C. oxidarea Ia nivel eUlanat in vitamina 03 sau constirujionale . trallsamillarca.:poase.XOgC118 in hOllnoni steroizi ell ace~lia t fi transformat In: D.~:\~. . 9.. . ColcsteroJul NV se caracterizeazii el1~rgctlc. acizii grasi liberi. "0 (la ruvclul pie u. acizii gras:. CO. se formeazii din triglicelidele din depoLitele adipoase poate (1 silltetizat din aci7i biliari la !livelul ficatului .~. A la c prin: cnzimatice A. circulatia genera a E. OXidareu celufara: A.Co A poate parucipI degradarii . poate fi transfomlat E.' D ' la nivel ce!u Iat . 'i B honnoni "steIO]ZI: Iprin . C. s .tenl1ediare la care . d catre plasma cub form g.' acizr 'lor " ". b forma de lipide de regerva 'l te in iesurun su 1_ D. T 'glicerideIc: n A. Colcstel"olul: MetHboJismuJ Metabolismul A.0 a de licoprotcine _ aung Ia .i 111viilarea (neul'Ohol'lnol1i) C.) U se giise~te In plaSlllain cOneentratic C. transfonnarea unor rroteillC 11]aminoacizi B.e B. uti'J'Iza tiI E. $i esrc degradalJ anaerohii canst" a 1 g de glucozn pe ealea (']clului Krebs piill"la in rrall"tonnarca glucozei elibereaZil 5. B C 0. B' C. deearhoxilarca 0. memoria . acetil-eoA C. raze lortisolare) poate transfOll]]at ill vitamina D3 (1a llivciul pielii. colesterolul poa e . tia ~ellela. E. glieojiza in acetil-CoA tn liceridele rol SI ca substrat acizi grasi ale glucideloi pi to D.. Se sintetizeazii din acizi esentiali $i [lOate ti csteri/ieal are origine cndogena ~i C. b .. liberi .numelo acid I ascorbicicsi enzime) ~I enzime ' participa .solarc) aCI U . poate Ii transformat 6.. sub aqiullea 8. mat in acizi biliari (prin reaqii nivelul rnitocondriilor) 13 nivelu' ribozomilor ~I a ill a 13 procesul de gheogenogeneza cazut 'I crasi ace II . mitocondriiIor hormoni poate fill"lna B. I ' ._ acetil-Co pana la . cste mal s . pot ." aCIZIl g ra ~i din plasma !'IU sun E.A CTH .)i a de eMTe .: 'I fosfolipidclor in carpi cetonici . utilizate tim depew c~ c B.pot fi utilizaie ca proreu e .' ficat pe calc porta a '_ . lipidclor prcs~~~~~. cxista su I 1 iitocondrii or 10 . SC S111 ietizeaza la nive u n in proccnr lj e 1. dezaminarea reductivil duce 13 fonnarea Ul1ui cetoacid C. adevarate.c~l 11. H20. ic]i sub actiunea raze I 0 f . re de strucrura sunt vehiculate I. PI' biusintcza trigliceride si 01 . PI-otdnele indeplinesc l'olur1 fUllctionale..? " . glicoliza aerobii se fmalizeazii cu obtinerea acidului piruvic E. CU EXCEPTlA: A.: rezenti _.""\. poare fi transfo.% sunl utilizat: III . ~ . . sterolici prin reactii eUZill1aliec 13 nivclul de 15 mg!dl 10. un aminoacid reprezintii pierdel'ea grupihii amino (-)\H ) dezarnillarea 2 -. randamenrul energetic " a dccat eel glucidic _ c. colesterolnl se s _ ificat lOU aCIZlI grasi t fi ester: Ie. pol f depozi a .»: E. D E ' A. I co lesierolului Contro]"l schimburilor ---------------------~1~62~---------- _ 163 .JIce zliccrolu] sc cupleaza ell cal e ~ elicczcuului I' t nn oxidate mtermec I ul " C 1 sum dcerac d. degratlarca acmba din eudml cielului Krebs elibereazil cllergia neCesal'ii pentm sillteza a 38 de leg5nlri maCroel'giee A TP 7. b forma dc fosfolipide III . re t·enitoare la . eontraqia muscularil (actina . Catabolizarea A. B Care din •.5. . C~leS::::i ~)iliari (prin reactii enZilll:~~C~t. .uroxrna. 11t de 50% .

rri liung . ' peste 800/ di ~ icerol en. lipidele se abs .' U1celulele hepatice aza 111 sange sub forma de e pana In produsii trigliceride ' aCIZlI gra~I ~i ~ Qlice" . se sintctizeaza re la losfolipide NU B. prelllergatoare. contro ) eritropoiezci lu D. rcsmtcza. u ana gencrala sunt cn alta generala 1 nivclulnonnal al trejlIpIde protoplasmatice d depozirate in ig iceridclor poate f I" ' c srructura e sunt vchiculare de catre I I :0 mg!100 1111anae s p asma sub f ~ este . A B. trallsfonnare 16. E.a de carpi cetunici la nivelul Ilcatul ui D. 1a nivelul creatinei ui fIcatul D.::" "~i~.' b chilomicronii re~~ lCcl~dclor sub forma d~ ~ vasele limfatice de ~'OO" forma d. toate 01' I cu consum energeti cste corecta? C D E gane e pot 11 t ' C intra in alcaru ' ] enza fosfolipide ' irea m b intra ill alcatuirea me 011ranei 1111toe ondri ale ~e.Metabolistnul C 14. obtinerea elin1inarea aminoacizilor \'olDimp\ica: gruparii carbo"il din mo\ccuJa aminoacizilor (neCCSara proces e10r de amine prin1are ca serotonina 17. cpifiza . fi 113 1" CI se acumuie lipidcle :111 sunt catabolizare rat. . Metabolismul 18. rizlicerid lee 1 sunt hidroliza ' c ' na b' adipocitele pot 1 . Care aflrrnati A _. Care afi . atnortiacul poate fl transfoI1l1at in acid glUl .:lieeride NU est e coreera? d I' se scm a i Ig iceride ~isli .'" glicerolul si aCI" gras:. rcfaccrea unor aminoacizi prin transalninare E. ill acizi grasi lib '. ~ ismului . . In plasma controlul schiJ:nburilor C. B.. Care din urmiitoarele cai Nt) este urm de cettlacizi'? u1 A.gla~l 01 sub forma de f a ipidelor abs bi . " ant d .tcro are alirmatle refcritoa ' A.. Ie privitoare It' . 11l diaberul zaha'~ re unor fosfolipidc portc ~I ajung in B. F. " ocnne. in eicl Krebs.roill It III D. sinlcZ lie glucOZa (ftu1C\ia gluconeogenctica a ficatul ) a oxida\i la E. D. C. parte na azotul a anlOniacal este ulilizata pcntrll biosinteza lli (prodUS a\ anabolismului prolidic) ri D. unde sunt atii 0 Ii.c carbon sunt abso bi . In care din unnatoarele A.b ' ac1ZU grasi cu I I ar on ajung 13 d upa". . e I' 1lJ . E.. ' 19. degradarc pan a la acctil-Co A si intrarea. careia ii cent era le d ' cverseaza .Ieatul $1 rinichiul. monogliceride . amoniacul poate fi e\imina1 snb forma de saru de alnoniu amic 10. nervoase superioarc) obtinerea C.ru. B. IS. I. te 111decurs de 1-2 vo I umul lor p. trccere a III circuitul sanzuu t lulelc epitcliului intcsri I 01 grasi eu Ian! Dr e d e la forrnare t.b s nuca parte' li .. I 164 . rolu1 energetic meniinefca echilibrului tampon sanguine) ele p ce sinretizeaza a' fosfolipide . pentro biosintez creatin poate fi inii de catre flora anaeroba ~i de plltrefaqie la nivclul iata colonului descendent ' ( epozua triIg li iceride in cantita all d e 50-60% din . '}i H2 in glutamina (prin C01l1binare cu acido glotan1ic) os u1ui nive\ul ftcatului ~i a !'istem norY ui C.:. . corti701 l) acilio-bazic (rrin tibrinngcn ~i si.0 111 trialicerid ' . C D. ajunse 11J "ire tree " limfa si apoi . ficat prin vena porta v Zl1 cu Iant scurr de atomi de c . B. R ~.Icat unde dan na: te Dr rte lOU calca venei " C. Decarboxilarea A. ~i a slstclnu\ul nervos 1 eglarea 20. . B.n:neablhtate selcc~~'rallel du cciulare.iuroelectrOlitice u (eritropoietina.bO" orma de fosfolipidc l cOIl1plet pana la CO.~~ aflrrnatie . memoria ~i Inva\areB roluri NU sunt implicateproteine\e? (prolcine neuro nale ) l. " . de amine ca histamina ~i tiamina (ell 1'01vason10tor) ei a este elapa ini\iala. ~I esutun sub forma d . cste proeesul de (legradare a aminoacizilor grllpari an. '. lind metal I' C lZCa7Q 1a care parncipa ~I glanda lipidic Se face' prm mecanisme end' ' .inice ea prin indep3.. III eire 1 . C trigliceridcle 21. _____ !. in un acesmi proces rezulta "moniac si acid gras C. rrigliceridele se s " d cazaTl:. sinteL. A trigliceridele : ~. resmtct cetonici ' corpt . .11ar unci NU e ste adevarata? Irrnatie privitoarc <\ I" a nivelul intestinul la mctabolisrnul Int ermedi rar allipidelor glicerina si acizi lui subtirc. Dezaminarea oxidativa NU illlplidi: A.

1mre compaltimentul intra. Carc allJ-mafie PI'ivit03"C Ja metabolismuJ apci .111 apa recc. coeficicnlul respirator (raportul dill[re CO eiimillM $i O ll e 2 cO sumat) arc valoarea cea mai mare in cazul oxillarii glllcidclor aportui energetic a1 glucide lor este 11lalmare decat ill lipidcJor rnineralc ~j 26.$i extracelular.l1 cetonici la nivelu co ell 1 forma ll1 Corpl _ se pot rransr b de putreiactie florei aero e sub actumca norci : I d termoliza sunt . dorii eliminate l' t proportionala eu cvaporarc a su _.'''. si legumentul ala a temp eraturn _ '. ediului ambient __ nai marc proP 11 UnlldlT~~tea ill .! Metabolismul 25.111Cl can '. . . . Gluconeogcneza. apa endogenii. proteic. " la pIC '. . '11 a B. senzatia de sete <lpa de O. C. hormol1ii sexuali SUIll hormoni catabolizallti nIII metabolislnul lipide/or E. lac nurnat aca [ at C Pluri tempera picrderi le de ca _ I sre supus unor foartc ridicate 167 . adevaratii? Care aliJ-matie privitoare A reglarea nervoasa direct~ a procesc/or sistcmulnervos vegetaliv realizeaza adrellalinei snDpa[ie prill intermediul B. activitiiiii aclivitiirii metaholice reglarea en7ima/iec cclulare se reaJizeazii pri. in lichidul intracelular la un deficit de 8. 1 'bat de hormonu p. creicTilI i~i Illeetea%ii D. adcviirate.:. P LJ [IClpJ SISIClllUI '.coreeta?afirmatie referitoare Care A. se pot [ra11SI01ma. C.de glucocor 1 esie snmu a a . rroport:e ca prm are centru de leg _ . cel1tmi selei es[e 10caliz3( inlJipotalamusul nUdeilor anteriori secretori de ADH anterior. B.. d . rderea de caldura p11l . . ' E 27.· esie 11111 .. 'nl'eg1area l1letaboIis1l1ului gll1cidic STH-111 are eject a abolizal11 D. procesul de """':"~: :. . ..o din caldura picrde ad p \ C ~1 convectie corpul ?1: t ~-e de la caldura pnn con uc 1__ 0 racire prealabila. 28. 1 aucrearic secretat c .'te B. 1 iradiere estc mrec .org'fJllS111U e . A Termoreg ar. E. • Care din aflrmatli tille referitoare la procesu e . va orarea sudori ii are. I' t. I In. t: d aportul al imentar cste b oat celulcle A din in glucide A are loc al1. CO!'} P . • B.'<v este cOI'ectii? A. insulina $. temperCltunl la rcglarea OIetabolisOIului NU este metabolice 0 pot f transforma \. .. energie slibstanfele D. ..8?-. cantitativ 41g apil) re~l1ltatil dinlantul respirator se declan$eaz" Variaz. co P da ~[a!ea la cald rde ~'i0. vascle sanguine ale Plleh ~ stop cardiac scu unui camcu ala ta brusc Sl apare n _ ul) coronartene se contrac 1") on mai binc decat aer .'.: iehi si pancreas Oct' Vitaminele nu au roJ In fUmizarca dc D. C. din prucesu '._ sistcmul rcspiratot itcricu.i cataholi73nri hOrtnonii tiroidiclli $i gJucagol]ul U SUn! ACTH.1 reglarea umors tiroidicni ~l hipofizari I tC11111(. Pot forma corp! ee ( prunare pnn eliminar ea _ 1C biogcne cat box: \ 24. .ll COlltrolul pot forma m~111 . ale loc sub influe \ hom1u11110r se I C.conducand " cal dura de nurna ~ (apa E I I III I 23. . · termoliza sc Irea Plll1VdSO constrictie . 'lIzeaza pnn proccse ."itia de aliJnellte. ~ cardiovascu 81. D E C. . in apropierc. activitCltca la 0 picrderc de J 5% a apei din Organism. )ul ierde caldura pnll II . . : ::. H C f) I ea: pel fizice la carc ." _ _ lare In hipotalamu_su . insu d' hi oclicernie se insorestc e 1p ~ _ 'ti coizi . 'adiere 111 aceca~l I ._ Idura sc reulizcaza 1Il cea r 1c 0 · mve IU I piclii . C:' B C se desfasoara In Iicar.esu! de dccarboxilarc din molecule in aminoacizi pnn plOces I IUlu1 descendent.. honl1on. sex. A · ? 1posterior . se face dMOrita unoI' forte osmotice ales de prezellta 11110r ')ruri minera/e " care depind rna. .e rc 1 -1 vascle atunci I cand tan~ . Ia metabolismul energetic NlJ e.::. lele Langerhans .{'v1daboJismul 22.aflar in hipotalarnu nn distruucrea centru U1 sul anterior _ I' 'II I1II I in func(ie de substania oxidatii (la WOg lipide revenind llJito ndria/. ll1i~cafea apei In duhlu Sens. D I:_ L ln me tabolislll l cortizol. ingc. cea rnai mare parte a cnergiei elibera/il de substan(ele (circa 80%) cste transfonnata 1n energie caloric5 energetice acizii rezultati I de dezaminare: e la nivclul ficatului valorilc matabolis1l1Ului baZaJ SUIII influenTate de varstii.

. ~ . a SU be. poate Ii transformut constituic snbstratul III acizii biliari prin reactii enzimatice pcntru sinteza metabolic vitaminei tiroidieni este numai de origine endogene K 11 I es e caracteristicii [I este utilizar in sinteza hormonilor eel care intra in circuitul nu poate li estcrificat l. undo slln~ sUPl:se Ii . C. Glucoza: B. .i\1eLaholisl11ul Metabolismul 29. D. e sa aceti: coen71111Cl A ccsc or IoelllJIllCe avand ca rezuital obtinc d [c . R. po ate fl oxidate h prin pro' cesu . lic(Jt.. D. isu . E. B. B. D. pro I bi . E..l1Ilor I. C. H. Substanje[e in n. C. g tcerntcr . B. E. glicolizei anaerobe 35.n ficat ce il detin intrand intrucat se gasestc rolul structural mcmbranei rolul structural llpidlc prin: ill cornpozitia exclusiv cclulare nurnai 1n membrana mirocoudriala rolul lor energetic faptul ca nu sunt catabolizare din plasma pot ex 1:-.d . indiferent de vuloaI'ea I' '. c .cetileoenzimii A degradar11 anacrobe in cadrul ciclului K1' b . cu acizii gras] ' CI ea e cgatun 36. Fosfolipidele particlpa In metabolismul A. D. arc cea rna: mare valoare energeti en nu poale fi prczenm 111urina. C. E. A. B. . 11 aciduilli 37. ficar prin vena porta 1 ajung upa absorbce lUrestinal51a 34..x se l1UlllCSC esenliali daca n .la nivelnl ficatului prezent . .. B. A' nutritive obtinurs di n a mente prrn dl"eslie. proccsului de oxidare tisulara '. duns .. pot rczulta In organism din hidroliza trigliceridel . E. Metabolismul llpldlc: A.Cii~S111U111 sub nic: 0 forma In formarea pe calc umorala estc user de disociat 168 [69 . in condipi I' .' '. D.::':li:~')bita in intestlll..' .. si H 0 partial in ~licog2en I '- 33. rorma esteri . MetabO[isrnlJlUi intermcdiar I\lJ A.\. ill mcrabollsmul intcrmediar trigliccridele cuprinde gliccrolul se scindeaza resinieza a[ llpldelor: nurnai in aeizi grasi liberi in mucoasa intcstinul ui subtirc A A. C. Id e g icoliza pan5 13CO. Culesterolui: A. B. D. Reglarea metabolismului: .. 31. . . utilizcaza glicerina cuprindc implica sinteza in conditii rrigliceridelor normale in mucoasa gastrica ln tcsuturi depozitarea paratiroidieni de carpi cetonici substante absorbitc prin epiteiiul intesrinal precum ~. se transkmna c. (gilcOgcllogenezii) I( 1CI estc controlat de hormonii arc lac In vena porta 30. sunt l1!:rodllSc In celulelc organismului procesclOJ de aSIlllllalle si dezasimila(ie sunr 1'eprezentate cmulSIficatc ~i de amilloaciLi se lran51'011113in alfaglicerofosfat numai panii la acetilcoenzirna aeizii gras: pot fi degradati care sunr In prealabil ' din acizii grasi nu se poate obtine colcsterol nu pot servi Ia forma rea depozitclor particrpa numai la iutretincrea nu contnbule de rczerv..~~. Acizii gra~i: A. sc realizeaza nu imrlicii exclude prin mecanisme controlul sistcmelor hormonilor cclulare nervos enzimatice in accst proces de reglarea ncrvoasa somatic are loc cu participarea participarea sistemului fllnC\iilor vitale ai: ~~'~~:lgraSI... E.. 01 e rezerva adus! numai prin apOI:t ~iiI~:'~:lfi suneuzan din organism ci sunr ClI lanliling de atorni de carbol .~. sinteza lor care arc loc numai . de trigliceridc .. C. 1 11 ( e mam(ie se formeaZ3 din produ$i negluc'" . D. B. transll':'l11Mii glucozci macroergice 32. D. E. ra : .d . E. 111 'i" czammarr. D.~. J propOl1ic de 5 % ' a eu co estcrolui sc degradecza prin deearbox'I'" 1 ale Ao . '. C.

B Cal llJetabolic / . A g "CldIC: . a Ixa de 36-6<. au 0 concent. a i '.s. B. . . aprOX1ll1ativ 55 medIe rot lc d a a e glucozii d' ~.." Sllllllltilizati d>. . 'I . f P'1l! cuplare a E.. ale lac cu paltiei. OJgamSlT] de B. pratcl!1c eu ral fl . impreuna constanta cu procesul a gliccmiei catabolic de polimerizarc a glucozei in glicogen In ficar si rcprezinta forma de depozitare a lipidelor de glicogenogeneza asigllra valoarea este procesu: rnuschi C. peniru SlIlleza d . .. (tP10XUlJati\ . trallsJol1narea I . . A completa a 1g glucoza care elibereaza rezulta 4 molecule 9 Kcal undc. s wa1 nlln]. E. IIlctlOnal ell cuJanti: A. 111 sa!JEte de' . eatabolizarca C ac~re) ill acid pirllvic ans onnaren lui anaCloba (j gJ. aSlgura Concentra j P!oeesele tie g/ico .b' Iltu .' 9.38._ exc lISlv de . apol (in faza de r'f . . aminoacizi1o/ene D. D. transformarea acidului lactic in aeetil 1:>. C 10m nu all relarii de cChilib~1JI~SIl1 pelllrll oblinerea de enera' sunr prezen(i cste Un I' Degradarca aeroba a glucozel: A. Gllcogeuoliza: A. B. 0 tmerea de acid I " g lIcozii in dona 11]o/e I . codificatii de palea AR1\ lllesager care tr ~g~un eleclI'I(. OSlll de orO'a . a PlodllS fillal numai .]i prolein . B. in acizi grasi liberi si colestcrol din depozitele sub actiunca ca substrat si acizi grasi iau parte la formarca chilornicrorulor lipazei in gliccrol 171 . procesul catabolic el rCPTezentat de •.1 cu e de acid' . '. L as.' ellcrgie suficiem' lJCoze! care fil111ize _ .~tn.11catal'ZiJl. Se rea1izeazii .1 . esu de ali . sunt vchiculare se scindcaza trigliccridele energetic. Glie I' o rza NV CUllst' • <'\.: . . D E .c"l D. Ill] incepe ell patrunderea acetil-Co A in ciclul Krebs ~ir de procesc oxidorcducatoare. C1nft. se desfasoara deterrnina. cocnzima C. . Bi(Jsinteza A. a aJnInoaClzilor pril11 _. AmllJoacizii . PlIvmd modul de aral1ja"eaI1S~lIe I11forl11'1IJ. I B ". ]zll~]atic 0 . Dll pot fl fol '. OUna de glYcerol e g uelde depozitatii ill or . C. G. E.'ll1 . ga'". NU ClJPllnde proc . pentru fiecare molecula de acctil-Co A genercaza encrgia nccesara pcntru sinteza a 38 moli ATP II. . 1110eeule! de I . SCilldarea Eti" a pentrll Slllteza a 2 lcg~tu " aza 0 canLrtate de leogellului c II maCrocrgice de ATP < > '-. '1 ale -14. .' are ca Produ . Trigliceridcle: A. E sunt hidrolizate de catre plasma sub forma de lipoproreine generala 60% din trigliceride tree in lirnfa si apoi in circulatia adipoase. sub actiunea unor enzime nespecifice are sediul principal al desfasurarii in splina 40. i\JetabolisOilll I '. sub f . .' e OlgalW:-. prote' J Melaboljsmuf Metabolismui . E.· C b.. are c .p llzlm lIllcrslI(1 Ii C. glicogenul (I eXcllJsiv in sa~:. . eac C . printrde CO" In nucleu intr-o prima faza.7-1. utilizate C.ccs llletnboi' ce1nlar «vvnc co arc lac 1a nive/ul . 2 g!litm I a constantil a gillcozei • • gcnoiIza ~J glieolIz. concentratia normals a glucozei in sangc (glicemia) este de 0. D.3 gil sange . 3 rn: '. actIC 111 (CSIIlI. este reprc/elllat . '" Cogenogenezil C . degradurea gbcogenului si transformarea lui in glucoza se realizeaza E. rerrC7intii puntca d I _ proteinelor e cgnturii I!lire direrite x. face parte din oxidarea Ull D. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adcvaratez: 1\. PJ III cuplare . all D . . e cu 101 structural 3 .~ucceSllI1lC de react"'.g 111 gura 111elllinere'j I . . Inc (Jr': Pl[.'"1 41.~"c C[J proteincle rislIlare". E. I muscular ~i tr f plmVII' D.. • < IHel rezerve d I. i:tSlgura 0 . . l<lfJc plasl11atic' t. nivelul glicemiei esie rnentinut numai prin depozitarca glucozci in tesurul hepatic procesele si asigura degradarea sau muscular nu afecreaza constanta nivelul glicemiei sunt compensarorii pe cea aeroba $1 glicogenogcneza a glicemici a continua hormoni i tiroidieni valuarea auacroba de gliccgenoliza a glucozci 45. .

PO~te c.ij este fa1sil? A. I· ill coauularea sange UI lulara si in repararea " .. E. .. .. l Iipidelor transportul sanguin a I II II IIII I I IIII II II A.'la nivclul eitop1aSll1ci celulelor din Jieat ~i leSlIllIl adipos. .jscsc in trig/iceride in prOportie de 25% din cantitatca totala 52. Se C. ' .oizi acizii gra~i 0 C.. intestinala a . dezaminat ill sInge 1a 47. pOd fi climinat pnn _ unna. cu lant scurr de . aminoaeizii lIeesCl1tiali provillnumai din alimcnte Decarboxilarea:.. ia museu ara in contractu I . 25% din acizii gra~i diu plasma existi\ sub lonna de fosfo/ipide D. Care din Rlirmati.. A. slim parncu fibrina _ . t~ 49.." • D. Dezaminarea B. D. Intre amil!oaCizii plaslllarici ~i proleinele lisu/are exista un echiJibnJ dioamic A. lor zrasi ell Ian] IUIlg de ca . B. es .. B. . D. glucoza ~i 48. le consti . obtin amine biogenc .1 .. inar sub forma ~ _. E.. proccs p nn care sc secundarc 173 . D. creatnuna te f eliminai s. lonna . cuplarca peptidice) fimqionale duec la biosjIlleza proteinelor UlJ proces de dezaminarc B.. eetoacizii sc POt tmnsfonna ill COlpi cetonici In !livelul pa creasu1ui este genctatoarc nllmai de aminoacizi esel1tiali ll E. conrribuie a igmenti biliai I combinarea acestora cu p ~ I digcstiv 31 glucidcloi sunt 0 etapa . III prin degradarea tinei molecule-gram de acid gras cu 6 atomi de carbon se ob(in 38 l1lOIecn1e de A TP C. cea rnai mare palte a aminoacizi/or sUferii au 0 COllcel1trarie plas1l1atica de 35. 111 catabolosmu . . E.rolul A. a si dczvoltarca ce . trallsformat Stet. oatc fi i itiata de flora acro ba ~i cle ferrnentatie ( . .1. le sterol.lc de mai..r C.ios privitoare Ia aminoaci7.• b forma de uree ~I Il.. eliminarea UJ lei molecule de C Odin 2 molecula reprc7intii pierderca de c. \ estc 0 substanta roxica • J' saruri bicarbonate ... " 'czinta a acizi ·1or gr a'l CSell\13 1 ~ . B. sc sinletizeaz. r sunr deg ad3(i 11] itoeondrii priu hidrolizil pana 13 aceti1-Co A.65 g/dl la !livc/ul libo:COllti10r. nivclul sistemului nervos _ zlucoza a . le: E. C. I· absorbtia aClZ1 b. I amulOaci:Ci1or (prill legaturi speci/iee. le la nivelul aminoacizilor . Acizii gnl~i: concelltra(ie variind intre 18 ~i 20 mg/d! I ~() Amoniacu: ~ . C. .. h(JIl I" III F. Colcst(. NU pot indeplinii. A. slructurale $1 53.. E. este etapa meiabolismul reprczinraun . .ltrc Jlllinoaciz. repre zurta 1 .. ce lulelor uzatc g. B a .MctabolisllluJ 46. . arnmoac .. c.till ite din monogliceride.e.: " doar la cone en . repi 'alizeaz. lc fi trans lormat bios x» . B. . I lui ascendent . nervos it rea influxu U1 in transnn ere. pornind de 1a acetil-Co A.d I "cere e Ie co . Protelnelc A. tru 10 mteza crea tinei in orgalll>m ·te utiliza tpcn . oxidatha a al}JiuoaciziJor: a/ehidiee . se por . tratii mari _.izilor . D. carbon . esterificat D. . ahsorh]I. 11111. 111 cresterea ~ . su 1. f mctiona e. nUlYJai 1n 51. ell rol vaSo111otOJ . inei molecule de OXIli de carbon 111 forma amtne . co acest proces . prinOOU de elirninare a L 0 rezu/taii g/UCOlleogcnezii pril1 .1 . prezent E..Jlla din f om rele prin care se 1. NlJ poat" Ii : i1] honnolli ell Metabclismul trallstorll1M in vitamina D. . cetoaeizii D. reprezrn . poa. .. a unci gnlpiiri duee la fonnarea de eetoacizi ~i jJ1"oteine iibriJare se POt transforma in glucozii. . Chilomicrouii: ..ipidelcr ._ urrna t 0 arele rolun I I .

at"' " 1 lataw Illtraee1ulare . se a a Ill1npot I aa pnllll"adierc corpul . ratia alimentaru trebuie sa contina maximum 65% glucide E.lctUIa 51 fiJnC D olgallismul Se po t d SCOZJlMeaOPtlllJil 'it astfei tlollahtatea E se rrodllC rav il e a . prnpoziria falsi! dill urmatoarele In conditiile encrgogenc. C . l'. A centruJ setei esre JocaJiz:~jaboltsmlll hidric SlInt adev'.. Anaerob Ull proces: de energie chimic: a unor compusi a rezervclor de tormare . fl" . D.cc mecanismele inhibitorii de teed back a cficientei caraliiicc enzimelor asigura adaprarea lor pe termen lung cste 60.1<"< E. corrizolui proteic ~i hormouii sexuali au rol anabolic esre rcalizara de adrenalinei rapida d E ZI rue de sodiu est. E. setca Se d prezellfa lInol atorcazii e 1 . D. te I[ 11 ca ura Se eentrul termolizei cu -. Care are Joe sub actiunea cnzimelor digestive E. . ". lleCCsanJ1 '1 ..~:CdUlar.. 'caderea cant"t" [ " g . . . De rcfacere fl. se ill len s··['fi _. '.3 atIl de caJciu i .I011ezc I "P1Cj fa ' • Illcm lanele ceI[[la _' ala a Ii dena[u1'ate C ' Iepul sa Sl sallge1c ill pastl eaza va . e e"lld E. 0 plt. C"l'e afirm a II pnvitoare la ' . Int1·0 camitate de 2'. se poatc detennina mctabolismul numai prin metode reprezinta calorimctricc energetic CClTISlllTIUJ energetic minim ncccsar 57. avand aceeasi valoare indifcreru dc sex C. londor nllnerali A '.menimii . c . 111 olganlsm 1l1l( (1 01monll fIroidi' . II matu privit false? oare la rnetabolismul" . 11sDnge csie detenllinatii D. f'" ~~-=~':'.. lO11lJ '" e0 metabolismul reglarea nervoasii dirccra a proceselor sistemul nerves vegera. IIJ l11bib:U'caa [. ~l:. xc USIY[lUmai dez11'd' . "a lZlOlogicii deo' b' C IV HatH enZlmelor Se 11<1UUlllai . TerDloliza: A. 55.1 din rnedIU t mcrnbol." B. metabolisrnul baza: are valori scazute la pacientii cu hipcrtiroidic 61. enol' lllImai I . flllTe com .apia 1a vanatllIe de tern ' pOilte cueula g e tlllblllan mct'bohce PCfmur. C.: par a tll"OJ de '. . 1JL hlpota1alllu. coeficieniul respirator (raportui dintre CO. C Ja' . ea Wl01 procese f " _ .1 IIllI Ita tea este ridical<l) 0 III cilIdllril (iradlerea Scad " O. cste Ur!l]ar .' pe calc renalil activitatea /0 a "pel d1l1 or'tJnism . de iutcnsiricarc C.. STH-ul..Jr~~~~~sralllelor organice deoarece I este prezem III 11. ellZllllele pot Sa a t "lIte a ot'ganismuJui' 13 b C. in cazul ernperatuJ"ii inconst· A.zara la nivelul musculaturii striate de catrc frisonul tcrmic sunt adevarare? sunt celulare. insulina. nu se ponte real iza . aoa Se elimina 1a ext.' lIPOlllnC(ic a giandelor . . Care aflrmatll privind regia rea rnetabulismului A.sul POsterio' ar"h. ca llJ cond'('! ~ '. . umorale in ~9. () mecanismele de reglare a rnetaholismului ~i '. C.54. . . plerde . De degradare aeroba a unor compusi chirnici intcrmediari 175 . nervoase B.rdcre de 10'" .' emanatoill"C ell ce C. .«: .11 e vazoeollSh-1'cl' "'lel 174 .~. in Ul111a caruia rezulta C02 ~iH20 D. ~~m~ qut e csre esential de ' B. P"araSllllpatieului ' .:' a 0 persoana de 70 K 'J enr. C1cJeruII~i 1nceteaz 011$Carea apei. allrmatii scadcrii privind tcmperaturii a in termogeneza are loe numai unor procese celular datorita l' panl men tul illtr . . D. d l1linern1i' e c 5-6 grame au 0 lllJrOrtant· f ." ~ . a all1LJsui posterio' l 'd' plerde?5~ di . este rczultarul rnctabolismulu. eliminar ~i O2 elirninat) arc cea 111aimare valoare In cazul catabolizarii glucidelor D.. Anabolismul este A. saruri miI~:~~1~o11e osmotice Ce de rind 111:~ Se 1.strl. In repaus este realizata sursa cea mai importanta in ficat de caldura cste activitatea musculaturii STriate lennogeneza cste real. B. i~~~sltanre!e mineralc IllI s:. " ._-MctJDUlislllUl _ Metabolismul . .:._ . Mentionati termogcneza: A. Care afirmatie referitoare la metabolismul energetic adevarata? A. E. 18 niYelul pi I" IZICC pnn care 85% di 'ld _ B.01 mediui exterior B. _.)1 pe cale respiratorie mentinerii functiilor vitale. aqnure as' . Can.iv parasimpatic controlul sintczei enzimelor asigura merabolice adaptarea ' prin inrermediul a procesclor a 56.

D. cum ar f acidul lactic si acidul piruvic 70. re ioc 1. GllcogelJogeneza: A/he IDe la nivclul fieahllui . E. . Cic1I1I Krebs cu . prin hormonii steroizi prin proceselc 0 iruermirenrc de lipogenezii exercitata si lipoliza de lipaze ------- metaboIisll1ui intelTIledJ'o " esla$oara Ia nivel celuiar CO t' .' n~ve 1I1 rinichilllui " e lea)lZcaza din g '. elibcreaza formeaza urmiituarcle in structura roluri: biomcmbranelor.'.1 ' 1 C S . ~ pe care lc ' ti . proc. ~" ~ (.':n~1L:'_i'I d _ Merabotisrnul 67. trunstormarca transformarca lactic in acctil cocnzima 63. eonS1Jhlenrii 1 . a lZat numai in conditii B. C. Nu intra in comn " ..:"C'ta. depozire de rezerva. .. _______________ 177 ..':lis'. afirmalie prjyin n. .1 lea l. D. Se' r . IIlC 1uile ~i procese ad'cu I'. ' samil1area re nu I1lclude $i dez ' De Siuteza a u B1TIlnarea aminoacizilor ]]or COllJPlIo '1' " ' vI c lI111lelSirllchrrali adcviira . Ilst01Jnarea amo ' . E. e Ipogeneza "=' B. constituie " d mctahoJismul int. B. C.. Care aflrmatle prlvinrl gluconeogeneza A. E. ·! catabolizarea prin glicoli~:'-l \. Intra In alciituirea e . ' cetoacI7llor in amino . " 1 VJtanlllla 03 E.c Il1Il1are . C. B. C. a 111 CC11!poZi(iaho ' . D. I\'u inr1'" ' OZl(ra ac.cOIl/a anaerob". se mai poate sintetiza ncglucidice pnn gluconcogcncva. Colesterolul: A. '..' utamma Jl1treat r:. Sc realizeazii d' .. eJrbcrarcal b' oS a a de enernie .-"b"'-O'. cOnSiItlllC totalil t s» ra totalitat . D. B. acidului glicoliza moleculei in glicoliza acid lactic este proccsul de glucoza musculara anabolic intr-o prima A ce realizeaza i'lIz5.'1 . rcprezinta siuteza glieogeuului continuti este adevarata? din amiuoacizi sau din lipide tisulare pot fi convertiti a organismnlui K din . F. 68.. • JOIIlJan10r ti ' ~ "gel"sau cndogeni P<il1iila obi' su Cnte de Conslitucnfii E.a ea tmastDrmil '1 ' hi . D.._ su CIa B.-:::~M:. ell exceptia: sangelui organism in glicogen aeroba anacroba prin inrermediul in lipide sau aminoacizi prin gluconcogeneza a cahllrea triglicerideIor 6S. afirrnatii acroba prfvltoare glucozei la metabolismul se desfasoara gillcillic Will C ~._ 3crZI pnn tnns" ' l) . . metabolic. . Lipidcle indeplinese A. • ' e l1letabolJslIl bazal c' Include si tran' " alea subst aBle 1or organ icc c: are Ca' . adevih'atii? A. unde asigura intrand acestora C.: . de ll'itura. D. Degradarea acetiI CoA 69. Care er medra r NlJ este . ic "I ProtldlC " ' .m cerOaCI7. pnnde: A. '-' .i tk:gradarc dcgradarea aeroba dctermina.>eaZa $1 din lipidc 64. Care COllsrii 111 deal'od' --:.I' 1 ' n OJ C '''mce "su am esc c metabolice care se d . hllo1lllC1'01l1Ior 111 ~' in doua molecule rezulta de acid piruvic care esre transfonnat in rolul predominant al glucidelor este eel structural acid piruvic. C. protectia functional. Intra . D. glucoza A. Nn poate 1l Ir 'f' lIllonrlnr stemizi D "~s orma! ir ' .62.)". sinteza in proicinele este singura sursa de glucoza vitaminei de glucoza sub actiunca in muschi. " ' ea lTa11s10r ""1 ' COllstltuenlii de natlira exo"e:l~all Or Chl111ice pe care Ie Su[eril B. 90'% din aminoacizii in acid piruvic in conditii rcprezinta glucoza substante de iuanitie. {~l ( ns HlIle nstlhlIc totaliLatea [r"11S"" _.CIZI gra~l E. ex ~. . Din fie at. structural. Care A._.zllo1' biliar.. metabohzabili Illelea prOdu$ilor intcllllcdhl'i cupnllde ll1erahu)isll1uI gilleidie 176 cantitate lactic rcdusa de energie sub actiunca E. asupra acidului ~~=:~'~ lipid'._ ~ Transfol1lJarea ' Pdl1a Ia C02 ~i H20 C Tra . . raspandircain transformarea transformarea carabolizarca catabolizarca pilate urrna mal multe cal. lllacu/llll11 gJ '_ . Catabolhmul este un 1\ Re r proces: .. 66. co . .

eXcretor cat si gane apartin la b . '-l secreta hormoni estrcgeni In faza luteala a ciclului abdorninala si anterior inccpe sa se dezvolte este un organ percche dupa fecundatie fata de vezica siruat in cavitatea este simat in pelvis in spaicle rectului urinara 5. OVOCin.. de su . D.upra vc '. Ovogeneza NU se caractertzcaza prin: A. are dm urmiitoarele or ' Tatura C01IJlllui. .enta t ' ' 1a cu 2 . penoara a Uretrei ZlClJ unnare $i In .-)lI1gura dry· . coniine glande a caror secrctie suporta lubrefiaza vaginul a stratului ~i 11JCJoitee IZlllne !DltOtlCii $1rn ' B. (ill una a IIi a i ".ReprodUcerea Rcproduccrea [NTREBARI _ COMP I. 1l1cJude ~i 0 div: '. ovarian ovaricni ~iprin celulcle corpului in cmbrion irnediat xe desra~oarii inca r 1 dezvolt . Care din urmiit A oarele afirmat" . reprezinra producerca de gamcti ferninini B. zona medulara. nu csre vascularizat I 6. e apar odata CU d' .0 ata ell C' c a lJastere si ll1cepe printr-o diviziu' '~ este regiat de FSl{ (sp ne !DelOti .. CstICu/eloT ill 3C ' su tempe .' PCllllntJda n spelllJatocirul i' . Ovarul: A. LElYfENT S1!'vfPLU i$i realizeaza foliculilor functia cndocrina prin celulelc tccii interne a galbcn. . . veziculele sel]]il1~lc D. cana/ul deferent C. tJ~l 'ch. . . la suprafata D. ~lca/lll. DWnatlve primaro ord' IZlune IlJJtoticJ 1 III II sc fonneaZii s . Spermatogeneza: A . se marestc foliculii ovarieni seroasa ovulul pana cand membrana se rupe ~i clibercaza primordial: este inconjurat de 0 membrana foliculara proem ina in afara ovarului. E. . C.lsecundar E. Ovarul: A. ovogoniile sunr celule germinative primate haploide C.~. cU[ltinde 0 . C. C. D. Scmmiferi UI E. se lUI de iOlJllarc a S e ' semn 11e s~cretil i P lInatozolZllol C aSpect lartos care mtl . In taza mensrruala superficial suporia modificari proccse de dezinregrare 2. prcovului sc divide mitotic devenind in trornpa uterina se maturcaza ovul fccundabil 178 j 179 . lJretra 7. la nastcre sc gascsc 4 milioane B._ D. So desw$oar. E. cnnatogonia) ca a celulei ge . cavitatea foliculului I toatc fazelc prin care treee un ovul de la la maturare contine progresiv de foliculi palla siruata periferic. epldId1mui este d 11SUot COI'ecte" B vczlculele.j tcsl[cululUi de I .. B. II urllJa careia di . caracterele seXUal C01110ara partea " e secUndar SUlll evidente in '.d bogat 1110'1 _ P'Ostata este sltuata I a in alcatllJrea 'pennel "ucoza. ciclul ovarian cuprinde stadiul primordial B. . .b A tt b" " reproduc<lto!'? ar at atat sislemul ' .' _. I lJ a11JJulte dJl-lZJUIlI cicliee in umpul celor doua laze (foliculinica menstrual sub actiunea luteala) a ciclului menstrual sc ingroasa in faza proliferativa a ciclului progcsteronului E. E spermatOl!encz[J pnl11lJ ani de viafa lterentierea seXtlillii $i ~ c Cste favori 'Scrot llJel1(i • .3 °c b . Zilta de fa[lrUI ~ lJe 0 tcmpcratu -r: ca pre7. REPRODUCE REA I.. D.' _ (ea. prostata E. ovocitul de ordin I estc 0 celula diploids care rezulra prin mitoza ovogoniilor D.lIea lepl lOtrallle11ne d'B. Endornetru: A.

spermatoeitele de ordin au setul cornplet de eromozomi E.0t11\J1a1e ran1lU3 '.lncea . dilercntierea sexual" B. este acoperit de B.' si vase D._ 1 manson pnma . 7 _ "\ "C sub tempela ell - di in serol care esle spen"atozOidu\ lU3. in faza prolifcrativa mueoasa uterina se ingroasa. ltraScrata a DIe . Care ._ a aortci abJ. in Iaza mcnstruala. - c. . >rcche SI\Ua . produce gameri masculini (spcrmatidc) 15. sperrnatociteic de ordin I sunr haploide B.hmda '. epldidim ~i canalul c er toLOIZllor 1'... arc pe m 3 mai i. I' hid \aptos. de ori secreta ]10lTI10nl is . diastinu\ teslieu\Ul\ll . . in faza secrctoric..· dupa amf1ll1lXl'-' . 0 membrana seroasa porn esc spre interior septuri celulele intcrsritiale Leydig secreta honnoni androgeni fiecare tesricul cuprinde 200.. dezintegrarca strarului superficial 31 mucoasci superioara se continua eu colul uterin uterine estc situata inalntca 'VeL. duel1a de spermatoI01Zlll1CePd . 111eepsa s .ntarca - C. p. .' .. Testicul : A. epidtdin1Uji "zeaza este cca tesliculara.de tcmperamra a estc tavonza a spennatogencz£ _. pOZI\W II c favorizfll1d .Rcproducl:Tea Reproducerca 8. si pilozirate mai redusa la fete 16. d care intra in COlnpOZI D. "lbul!. "'eratura cu 2-3 °C peste me 1. 0 te in pelvis intre veLlea un . por\iunc a un. . _ .. determina nivelul SCaZLl[ al hormonilor E. 0 nezel SUllt oua w .. bri ile care apar\lll tromp " \' ct eu t\JT\ ru . mea sl1erl11~. cclulelc germinative prim are sc gascsc pe membrana bazala a tubilor seminifcri C.mportanta arlcra e \:3. aroinea ~ anteri<1adi..arc 0 crecazu a'hug 1adevarate? [0. Prostata: _ rubu\o-acinoaSa A. . b.lte . sc D.il11ede 600 >tm d f -ent este are 0 u~ . f I perrnatogenez< E.. testiculu1ui se mgroa~a c D. d'. C. . spennatoZO\ diferen\ierca sexu ala . . cei . t secreta un ic tc' .' _ " lonn5nd E. . " e dezyolte llne rat C. B... D. vohunu ul ' 11. lura corpu\1. _ dczvoWi dIn luna a _ " 13 partea mf. Uterul: A. diviztUlli meiol1CC ~l 0 A. > c .' '." B SllllI 11l con a ... aci . testiculului NU sc caractcrlzcaza prin: este invel it la exterior de albuginee. Sperrnatogeneza: A.a. divi·/.ell it are la ovar sun nara si reel rel .e aproximatlV 500 D. Care din urmaroarele caractere sunt considerate caractere sexuale secundare? A.. D. rine C. _ o.lin afirmatiile \ g. are forma de para cu varful in sus C.eursul spermato~e Ill· . Care n . Structura A. ' . " icii urinare B. sunt organe pe . ovulul nefecundat sub influenta estrogenilor.:\cruh_\\ B. dezvolta hipofizari gland. id s\lnt adeyara c. onadolfopi .oara. 1 101 crestc lU sarerna E. sani. e 11vaseu all 4-a a vtC\l1 lnha1. C'. 'illCOfl)Oara ca Ul echo:: sltual 'U b vezica unn~\I a '\ta sperme1 este un organ per . amrimixia sccretia de horrnoui sexuali de ciirrc corticosuprerenala bazinul mai larg si vocca ingrosara la baieti voce mai inalta..iulle nlilotlCa _ . 1ncetinitii de tenSl\lllea pe c . . se elimina in vagi II 13. E. . estc 0 g. C.li . D. clor utenne A. 12. 300 lobul i celulele seminalc Jill tubii contori produc spermatozoizi lobulul testicular contine 1-4 rubi seminiferi contort: din care ..I c S temperamra corpu]m. 1l. _ . 0 membrana extcnsibila si rezisrcnta prezinta la nivelul marginii superioare mediasrinul testicular este un organ pereche siruar in pelvis stocheaza sperma ~i csre sediu de maturarc J spermarozoizilor este 0 glanda cu structura rubulo-acinoasa care are functie cxocrina ~i endocrina 180 . In are _'.11 . . . spcrmatogoniile se divid prin mitoza rezulrand spermaiozoizi D. I'esticulul: A. t... '. nllUe <1tcrnp a . la exrremitatea 9... E. din afirmatiilc referito e odata cu \4.

E. lin tub e spcnnatozoizi) e semulale E. prostata 18~ Cal'e din Ul"Juiitoarele carat' '" paratului genital. nervoase bazinului.: si foliculi este situat in pelvis. C.1 c 1!l. 24. Prjutre cal'act .. 23.gem . melude 1111' d' '· Incepe la pubeftate a m Urmilto"rele ca " B . cndometrul se B. coniine ovarieni primordial! sanguillt.. Spcrmatogcneza 1'. liehidul secretat. prin cordonul are 1'01de bariera. tubl seminiferi sec "1'1 II se atJa ceiui 1 ' rc a lormonii andro' e e Illterstiliaie Levd' C. schirnburile $1 B. C.H-ului rnici si de corricosuprarenalc rnucoasci uterine D.: m'lSCuhn? . sum secretari de ceh.. spe1l1!atozoizilo' cat 11]InJctozii c . cUP1Jnd vC7. ' . "tensllel A ..' c prUllare Iur " ' lonnam 311drooelli s" metaholISl1Juiui el1lIZant "e race sub infl E. fiind legat prin ligarncnrc uterine prezinra ell pcrctclc ovaricni in interior II I" I cu uierul si cu trompele siruara periferic.17 T . • Jar l1J canalul E SLudta dea"upra' ' . ' (Producilroare d. menstrual ingroasa are urmatoarelc in faza proliferative. D.ea 1 1]] dza""lb'l spennalocite de ord. rrostata ~ipcnisul e.. I de albuginec scpturi conjunctive I I estc sinlata _ . proteme in cad.' . llenta h011110n111ui cste fixara de peretele trccerea uterului ~ilegata de fa! de la ale ombilical impiedicand maternc agentilor patogeni coriale unor virusuri) se dcschid In vilozitatile mama la fat (ell exccptia vase le sanguine placeniei 183 ... zona mcdulara. prostata seCreta . asigura estrogeni C. stratul profund se secreta din nou al rnucoasei uterine estrogen] ~iprogcsreron sc elimina u.. A .. ill de corpul galben in cantitati ~ide placenta I. i' a elr. 011 este 1 ~ . esre si organ endocrin.. mJoralldrogeni NVillta . »c 11e e srennato7.ele or sexual . 19. 0 '. f'. n' esre reglata de FSH ' 11]cepand de ia puneHate .. progesreron are forma discoidala. B.1 aparfille 1 g andelor anex eae 1 In stadiul de foliculi 22. E. un mucus boo. llltre tubii seminife'" ~-. D. sccundari siruata central. prOstata cste ' ..1 '\.. .:. la periferie si cavitari " doar toliculi care trimite I.. care l/lUlaJ mulle ". Placenta NU este caracrerlzata prin: A. S lCII C se produc zilnic 3 l1Ji1i~a m~otlc. . B.oizi c Ii ensflcde 1101'1110 ' . D. Semmjer miisoar' . in faza mcnstruala faza menstrual ciclul menstrual sub influent» cuprinsa progestcronului. reZlIlialld spcrmatide 20. .lurul portiuoii iniliale o. < re c R' estl(. lin lobul t prezilltil una d' In urmaloa _ Reproducerea I 21. 'd' to t' 1 01 IlIUI II se div'd '. nlImal a caract . stlInuieaza dezvoltarea estosterollul.. • ' ue vCC'lC I J.. ..1 '' Bee sCUwJ'jle ovarul devine mic. ' . in faza secretorie. str iltun de eelul ' D. 1 colesterol . prolactina. pe lIJembraIJ!l h. . D. F secretia de 1 " .eZIC/J urinare . este incunjurat la menopauza.C A. se desfa . stmmlea' .. fihn. 1 ' e (U~lgIlra 11lotilitatea ] 9.(aSmteza de ..1. Ciclul A. ractenstJci: ~oara PC1ll1anent . feminine de gaze si hrana intrc mama ~i fal secretand gonadotrofine. B. sunt sintctizati menstrual sunt sccrerati sum secrerati stimuleaza scxualc NU sun! caracter izati prln: de celulele fohculare in prima parte a ciclului (in timpul sarcinii) ~i tcsticul caracrerclor spennatociteie de .rul '.n:I1 ~ I or semiuiferi se gasese initial 0 . I ' . . C.ular COntine 0 . a estc derenninara nu este influentat de nivclu) ridicat al estrogeuilor de constitutia fizica si de rasa e Horrnonii estrogeni A. " llIelrcl deferent " U e e semlnale estc elimiJ . Ovarul prezintii urmiitoarele caracteristici: VH::-. sintetizaI din D. . SUr( alciltuili d' .icul. zona corticala.. iar foliculii primordial! caracteristici: ovarieni raman doar . cxcesul de cstrogcni proliferarea secundarc inhib« secretia ~idezvoltarca e. pn11cipalulllorm de ll1tcrstlfiale Levdl'g Jmm. • . in a 2-a jumatate. c ubll scminiferi " HcprOdllcereH cont0rti aracteriHici: Nt] . E.

II C uc ' Care din llnna 0 . c\> curiae y . jlroc"sc de oSlftcarc.. C. a unn131 Ul uelen . s erl11atoCltc pnWln lhtl sp _ . "in care se esC B. E. .I. se af\a suo contrO 'J I snenl1atogcneZCl " si 0 faza lurea'a sc ingroa~a are 0 f"zit proliferativa intens vascularizat este coutrolat in care cndometrul ~i devine C. pro d UCd 0 hi . 29. . .. T . -ese privcsC > Reprod\Jl.H d sjlcrmatoZ01Z1 e~ . D.' . at de {al'tul ca: NU cste caraetenz 4 Testosteronul . are 0 faza roliculinica . eslC unjllrcat in t dmtre sexe . .11 varsta 27. ca 1. aprox. B. C.." prima A.. ltlConJll~ _ la de urerra epld1dl111ara c. este U11 organ alungir cu dimensiuni intratesticular a canalelor al cailor seminifere T sticolo1 no este: . B. conlin 0 coa a sc .. si '10I1dodcnnLl\t1l l1tenna.t \. D.. in faza prolifcrativa consra in maturarea degcnerarea ovulului aiungand la 4 .- u. S"l I' ncZoucrt11U ui : ~ . -!1a sub cont10 doi ani de. . t-tll\ui este de D. ad~n exterior d\ntl Illng1mCa a 1 ge aud bUtatle ]TIlI1l ! nt'nea grupU1Ul e ce . ca durara 13 aproximativ se a lui Ul . nun1i.. vezica bihara . prezenta ~'.volt. este strabatu ' lesticularc. h ~-. h kt'uml. fon11area nl0rtl ~L ' . (I la poten\a . laSll .exuala E.lUne au d 'hid canalele " ~ . C. Care din urmiitoarcle A.l.' landa llroducatoare ep retrei A.: . B. estc locul de convergenta C.111al1V em 25 caracteristici crornozomiala apartin gametului masculin '? 22 -j poatc avea garnitura formarea are un numar diploid in cursul procesului si 0 singura diviziune x B. D. in faza luteala este initiate de FSH formarea D. E. E.J1 . marna 26. llldeop\asmel JisPUl1 de Ul1 cajl cu ~1 e l'enrezinta 0 prelung1re a 1 .6 em 32. partlC1p conHO U <r- suh actiunea progcsteronului gonad ali nu ~i de cei gonadotropi numai de hormonii 184 . lrc \4 . Ciclul menstrual: A. are 2 laze: foliculinica foliculinica si luteala endornetrul foliculului. D.-_ \ \' ~llI\a in nl\. . formal din mtl~Chl .Reprcducerea 25.wata sub se poale hi1wrtrofla la r= 'soi:\ncle 1.. lui FSH 3. E.'~rea dC/. a Irc1a jlol1. Epididimul: A. C.IC~)"\Stl 30. sangclui la fat NU se caracrertzeaza unei circulatii pulmonate functionale prin: _" "rca ('ulhriolluhn . D. sangelc venos este amcstecat cu eel arterial celc doua atrii comunica ccle doua artere ombilicalc prin orificiul transports lui Botallo sangele venos de la carja aortica se lcaga printr-un canal de artera pulmonara B.J\lc -t arele proc . are 3 faze: menstruala. E. _ .. are 0 durata de 3-5 zile se srabilizeaza menstruatie C. E. oe radia\ii\e eOSllllCC sunt distn1~i e"c\u. '!'" diviIiulli cc\u\are cu d lule care rorI11caJ. E. -5. adaposlit in scro .unde de auaetla _ I).\\. I> schclctU\Ul .. Circulatla A. Ciclul ovartan: A. D J).16 ani de Vla\a d111 d· '\'\1' se fonneuz· formal In. C. C. E. formal din jlarene anexa care cste sediul de Iorrnarc D. rcprezlnta 0 g .::>. sa este reglata de LH de cromozomi sexual inccpe sa se formeze odata eu difcrentierea de formate mirotica a mcioticc SUUl mai multe diviziuni d s en11alOZoizl prostata: . . acopen. Sl'ermalozOIZII: i\ 'B· . si secrctoare 33. E. se gasestc in partea inferioara B.\11 n1al1~on . ral I~l nnjlla>" Ib forma dc b\astoc. se ingroasa ovulatie.. c -terOD ci "t r de test<" B. csrc primul segment estc 0 glanda a resriculului de aproximativ deferente a spermatozoizilor 5 . perioada t irn 28. e ·1 de a1bllotlWC A. este si. ~ctodcrn1u Ul. ...6 rum corpului galbeu. I \.\ . apan\la c.

progesteronul este sintctizat in cantitati mari de catre foliculii ovariem. C.. Ice ~l III de la nastere. C. P . Ed -u ccar 111 lllod . din atirmatiile refcritoare la rubul scminifer sunt corecte? sunt cauale de excretic a vcziculelor seminale sc continua direct ell canalul ejaculator sunt alcaruiie din mai rnulre straiuri de celule seminate care secreta hormoni androgeni. Intre a 6-a si a 13-a zi endomcrrul se illgroa~". aldl1tO)da placeuta vezicula 'czlcula al111l1Ol1c:i anIrea embnolJulll .d 40. "Ice ale testosteron I . ..' ra 0 lcubri D. n11detemlinil a '. prczenti in zona corticala a ovarului sc gascsc la ferneia adulta in diverse stadii diverse de dczvoltare C. . 111. B.zvo [area ITI l1coasci ute . Ciclul menstrual' A. nne 11 U 43. O. C. C.. tunzarea scxuat p c . . dUl'eazil 3 . J 1 111 call111.n' h 1()llculul crmatogeneza a ezvoItarea ]arillgeIui soe 36. 1 . IJ a OVogeneza ' ll1 reglUllca pubiana E... implica Graafian cupriude implica ovulatia formarea in ulrimul stadiu a placcruci foliculului ovarian trecerea ~i directa de Ia Ioliculul pruu. D.. B. ' cuumlil ~i h(lrmoni ext' f I' scXUale sccundare cand SUnl in exce . ue Ovare cupnnde III cursu I .ecrerari /-' ga en controlat lJU .La s ell11atozoidului ' maturarea [olieulul' II11lJucoasa uterillii u.e Jrrofiazii cil j unui ciclu ovarian: A. C. Hormo D..ltel)']se enllmerii' 8 a Care a'lgu1 il ill . marurizarea c 11 masculin sau fel11inin C l11a' ol'jJoralii . SflllluIeazii inhib . . stJnlUleaZii LH 1 ap mal reduse de ' .35. 1 -ul . efectul c. 38 in tirnpul n. D. se secreta hormoni gonadali (estrogen si progestcron). dcourccc numai in fazcle ciclului menstrual. Or ce Ii sunr caractcrist' E. Ill] CI se secreta ( . Printre ancxeIc embr' A I01lareNU vezlcula . . D. c pamla caracrereior . ovanan 1l1dat' a nn sexllali . E. I A. 1111 PUmcle srad" E. 42. .z) e . esie in1 . Honnonii e. spermarozoizi. strarul superficial al rnucoasei uterine se dczinrcgreaza ~1se elimina 111faza mcnstruala.S '1 OlmonlJ secretnti .c vitelinii car _ re . B. tubii unui lobul se WIese inrr-un tub drept (colcctur) 187 . B. secreta h01111011i gouadotropi (FSH) E. Cle11nil18de' ] nonna1 ·. c: D. se rnatureaza sub influenta hormonilor gonadali D. B. . C" d . Foliculii ovarieni: . spatiul dintre tubii serninifcri confine celule care secreta E. D. de hipofizii 37. .c'b _ atabohzanl proteic II UI se enllmel'a: llliJ) a tlezvolr. se maturcaza in mai multe faze care reprezinra ciclul menstrual.Hro"e e. . sunt prezcnti 111 numar de 400 000 ill zona medulara a a este I mal dc hormo " re oc In lJive1ul COrnulu)' Ihl111 . in faza cuprinsa E. E. Care A. ReprOducereCl Reproducerea I"lntrc aqiulIi'e bio'oo' A. cuprinde tccundatia lace posibila transformarea in globul polar 41. B olltrO]at lllllJ1ai de h' '. B. estc c . inl1 39. foliculii ovaricni secreta in prima faza a ciclului hormoni estrogeni. suut d . ru t eVenllnentc1 a urarea foIicu]ului . s stlJ}]uleazii FS L[ 3n sum seCret (" . A marcarea fcnotipult UCll!eazii: B. (lCUlla de placentii A . . Cn] 'halea PJ/ozitiitii' . CicJul ovarian: A. ovarului .

B. esrc slimulatii de LH g nr.. ilia e: In exclusivirare corurolara ill [ de catre hormonii ~ I 52. Plostata este a glanc!ii it bene llIllllllesriclllar 11ftnare l ulo·ae1l10asii situara d .' "B.s~f:~. re oe ~i In glanda suprarenal: . a1bu1l1geea til' . A. )feet dill celUlcle e" . aractenSf!ci rcferit ' A . 46. -. In llrma unor p' . e clomozomi D.~U0l1UlltJleinoSlil11U1anto:lel1111cii circular din fibre musculare sub actiunca ocitocinei hormonilor ovaricni . asttel il ancoreaza gcnadorrofine. prezin[. C '.:1lUatoZOIZilof nlmut scazur de f 48. c e extens1b11. mascuh" Sunt ad·. Reproducer-en Reproducerca este un organ pcreche .. adapostcste E. me10t"'e $i 0 diviziul1ilmft~~~ce. E. estc muschi ul cardiac . CameOi: eslc format contracra nerede care la femei gravide A B. . B. 1n zona ell cnzil1]c end interstitiului endocrin d D. diviziuni lonneazil d'.7 .s care ClIprinde dou. B. II .tll' . D. gonadotrop feminin la femcie secrctati din hipofiza 'III [' sunr sediu de r.1 C. . a c hnrmoni audl"O e " A. snmuleaza 0 1118 --_ de car-e placenta noua ovulatic. 3 I c ce U ele care alc't . re l1J tenslUlle par I· . sccretati ~i estrogeni... C.J pe mara' sltual 11] pelvis C ' "mea superina " '. D. E. . C ~ e ntclozii "are din lIrmiitoaJ"eJe C. A. sc gascsre intre vagin ~i reel este un organ cavitos ciclice cunoscute C.. (IV<l1 1. '. '.44.' • ~ un cro1ll0zom X '. stocheaza' c Ol1l1are a spel111atozui7ilor C. ulul secrcta eJ(elusiv tesroster ca bonade11l1asculiue adulte on.a. seere(1a lor lUobiliratea '" . estc un honnon estc un harmon cste sccreiat are sccretia posterioara estc secretat in cantitari rnari in prima faza a ciclnlui ovarian. are inervar' a e01l11111. spiral at se .1 Ino( 11111 . C. a tu urrna unuj D. slocheaza Spel1l1a patu.13 ep1d1dimlll albuginee' enol' de 0 membntl1ii I"Qrt.uvlc IL'ciIIILiI dupf tiXlIIllI:IIC. C. esteunorgan caprusit de 1I1W'oa-'. este ilCOpetit la eXI' . a E.Ie vegetativa sun . cvn: cclllie maturc ' g lnlJUat1ve pf'inlarc . Se contin un 11I1111ar diploid conlin tOtdeallna 'i d . C.' I) Spel1llatoac gasesc 111 pelvis E testic .IIic.ah'"' n. Veziculele sem' I ~l!llJe §l maturare 51.. Testiculul: A. 8.ituailll a1nlollh'Il III xp. cr . unre 111scror E. reproducator .1 _c . .JSliprll vczicii gonadele 1l1asculine se ~ . gonadal. (Spcnna . . Care din afirrnatiile rererltoarc la uter '""{ ad. 0 este legata de lat prin cordonul care transporta ombilical care contine vena sange venos de la ta! la mama.. d . Care dintre afirmatiile rcferitoare la placenta sunt adevaratc? A.J dl'C. < C. . I 189 . So fonneaz." $1 parasimpatic5 49. e neza are ca reZUliat formal' . nu est b . ill cazul unei sarcini norrnale pcrrnirc nidali.'1 zigotului 50.mlol gOl1adalt D. cste real1zatii de "I I . esrc mhibatii de catre I . ev arate? B. vilozita\i care impiedica trecerea virusilor de la mama la prezinta secreta hormonii ombilicala lungi (vilozitati-crampon) in uter prolacrina carc se rixeava de 1llt ~. a/-tlQUra prin _ . Secreti . oare la s!Stemul . e su COntrolul hornw'. ._ .1 It! nivclul mucoasci dupa aproximativ 6-7 vile de la Iccundalic." a.. sufera modi ficari ciclice lunare suh influenta este format din fibre musculare striate la nivelul colului III ~ 47. Mlnmetrul: A. cste format din fibre musculare $i striate dispuse longitudinal. t. C.. Progesteronul: A. d D . J eta un ll1UcllS cu un co' SPL. E.~~.a UlCSc rubii semillifcri E.. sec':. rut are rol de bariera.111 sub numele de ciclu musculo-cavitos ovulul imediat ::-.111 ·. "" pnn I11nturare Weesc de d1Vi7" .:I.llIid 45. SlInt gland" pereebe S1l •" D. ' 8.

1 ciclului ovarian . se fOlmeaza inca de ia llil$tere 111 cursu] proeesului de spennalogcneZii. Care dintre alirmafiile urmiitoare sunr Corecte ~ Care din aflrmatiile referitoare la 58. a1antoiua B.. sp crrnatozoizn . d l' . diviziunc nurotica III C. .' rozestcron .. 1 in timpul perioadei lutea e a -c D. atilt estrogeru r cat ~l p Jaea ovu lun. i d LH e J 190 191 . j'f mucoasei n-l uterine se descoai . Spermatozoidul: A. galbcn. placenta C. prczinta B. C. . '''ind sub actiuuea progestelO. . in C01'P :\1ucoasa uterll1~.. 54.. . u a fost fecundat .. . nului ." IIl1d". ' . _'. renstruul .. . c _. sc fonncaZil direct din spel111atogonie rrintr-un praces de maturate D. .. Rcproducerca . are 0 durnta de Vial" mai mica deciit ovu111!dupa ce a fast e!imina. II C. progesteron . inl'ilnesc ovulul expulz l' '. a ziobu' polar .." a ovarului zona mc 11 ala. ~ se elimina imprcuna cu 0\ U I albcn care secreta estrogern ~l C. I . .. In dZ J( "Ii . .. 'c 11')'"0"". formeaza dupa ovulatic COlpU g E... transpOlia ovu/u! de 101 ovar 1a urer prill llli~cjri perista/lice adapostqte 101 sarcinii normalii cl11btiol1uI p<iUi\cand tlevine fat o (lnna a 3-a de sarcina) sunr cilptu~ite de 1l1Ucoasa f0I111ati\din epiteliu cili. A. 113 interns a irompei uterine estc _? 55.\1 I. .grostmea sub acnuncs'a horrnonilor estrogen: .". se f0l111eaza pnn maturnrca 'pennatiddor a ciclului n .Ii ..c vezicu!a vite!illa care sc dezvoltii odata eu placenta n. TrOlllpele uterine: A. tiva cndomcuul . _ persista ~1 ale .. . ale este influcntata OCl numai . in cazul cand ovu ~ _' " I trimestru de sarcina activitate cndocrina 111 IJicl'ca calJa1elor deferent" sc asoeiaza ell sCllderea activitiitii SCXua!e androgeniIa barb"l deoareee csrc inhibatll secretia de hOll11011i IIII il. t5ieren calla1elor defcrentc nu se asoeiazii ell scildcren aClivitalii scxuale In bllrbat fl.nu conrin in strUctura lor fibre lTlUscuIare Ovogeneza: . . a ovulului din IOItCll Iii 0 varieni situati in ~ .. sunr anexe embrionare? 57. C81'c prunu 59. este gonada 1l1aseulinii B.. d egen creaza in aproxunatn recundat. lui nefecundat . de eele mai multo on . E.._ . structur. poate secre I'a.i . di t dupa fecundare pcrmi tc nidatia l111e 13 au 1'01u1de a capta 60. corplli gal ben E.~~ 53. . .. transforma 111 corpa alb ' f a secrctorie ciclului. . lui gal ben _ cste rezultatul acti vitatii corpui x ~ urma careia sc forrncazaa B.l D. .Iralul HIl'l'll . II este proccsul de f0l111aJC . "' formeaza P"" proliferarea e I zalben 'Ill ~~t:fi~ll~ corecta. presupune ~I a . Care dintre urmiltoarele A.. faza foliculinica a clc_ui~ corp galbcu . C.1 al tlolle. corpl tl "' . l r ovana 11 c'II'C Ie)C dllJlJ ovulauc. corpu I galben involucaza aca . _ . in faza secretone a CICIIlui menstrual . in taza pro I era . tii este corecni? Care dintre urmatoarelc afil~~a I! ovulul nu a 1"0. c. strual . preovulul :. I I'. zat In foliculul se transforms '. se modifies se ". 'i' A. folicular ramas in unna . A. II II . diviziuni mnoncc 1 B. 10 zile to _ . D. se f01111eaZaimpreuna ell pre a ovocirului II . men. C. '\" lsi dublcaz. cretor Il. gal benOvula(ic epite1iuI ovarian pro1ifereaza ~itormeazfj corpul dup)j E.x . E. ovulatiei .. C D. fosr E. . E.ndrie pJuristralifieat E.I \ 1 . .. f!:alhen D.. .. dacii OHl1u111Ucxre fecundat invO!ueazii ~i se lrallsf"nna 56. 1 C. ovuIu! 1a Capalu! dillspre uter tj'anjuri. . corU0l111!omb1ica! D. pubertate l1lascu1illi sum ce1ule dip10ide care Incep sa xe forl1leze In gal1lelii D.. _ ovulul in urma unet .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->