ACTIVITAT DE COAVALUACIÓ AMB CONSENS PREVI DELS CRITERIS D’ AVALUACIÓ Activitat: avaluar el bloc, com a portafoli docent, del

curs del professorat interí, d’un/a company/a.
Nom del mestre/a que ha construït el bloc: …Alba Diago ………………………………………………………………. Nom del mestre/a que l’avalua: ……Núria Romeu Bernadí……………………………………………………………... Criteris d’avaluació Activitats Sí No Activitats destacables És interessant l’enllaç que aporta. La 1. Presentació personal i context X Seminari: Ha lletra de la cançó pot donar per bones professional realitzat totes les reflexions des d’un punt de vista activitats educatiu. proposades. 2. Pla emergència És interessant llegir la pròpia X experiència que exposa l’Alba. 3. Salut i seguretat Està molt bé la comparativa dels X diversos riscos treballats amb els de la seva pròpia escola. 4. Reflexió sobre la presentació: “un nus al En la reflexió de l’Alba també s’hi pot X llençol” observar l’enriquiment de la pràctica reflexiva feta durant la sessió del curset. 5. Anàlisi i reflexió sobre el vídeo “Miguel X Àngel Santos” 6. Aportació d’un vídeo: “……..” 7. Decret 142/2007: ordenació àrea: …… Aspectes millorables/ observacions

Trobo que està bé la introducció que fa abans d’iniciar la tasca demanada. Trobo que són bons els detalls que va explicant. És interessant els dubtes que planteja arran de la reflexió que fa sobre el Power Point. Penso que són destacables les seves reflexions referents a la pràctica docent, pel que fa a la Llengua Anglesa.

X X X X X X X

El vídeo proposat conté informacions molt enriquidores. L’anàlisi que fa és molt bo i aclaridor.

8. Aportació UP i anàlisi

La Up que presenta és bona, malgrat la organització d’aquesta sigui bastant diferent a la meva. És una bona tècnica per a memoritzar els noms dels companys, trencar el gel, agafar confiança... És un sociograma molt clar, amb preguntes que poden resultar molt útils per a conèixer més un grup d’alumnes. És encertada la comparativa que descriu entre el que succeeix al vídeo i el que acostuma a passar a l’aula. Descriu molt bé el cas treballat, les seves reflexions, les dels companys...

Taller Dinàmica d’aula i resolució de conflictes: Ha realitzat totes les activitats proposades

1. Fitxa dinàmica aula “…”

2. Aplicació sociograma

Penso que l’esquema és molt complet i ressalta les característiques més destacables de l’àrea. L’Alba és crítica en tot allò que creu que podria millorar. Penso que aquesta qualitat és molt bona per no deixar mai d’aprendre. Coneixia aquesta dinàmica del grup d’escoltes on vaig i m’ha fet gràcia trobar-la al seu bloc. L’esquema està molt bé, tant pel que fa a les preguntes com pels resultats.

3. Anàlisi vídeo “Dinner for two”

4. Redescripció del cas …………….

L’explicació de la seva experiència personal (similar a la del cas) és bona, ja que sempre se’n pot aprendre.

Curs de Formació inicial per al professorat interí.

1

T aller Tutoria i relacions amb les famílies i serveis externs:Ha realitzat totes les activitats proposades Taller Diversitat, interculturalitat i avaluació: Ha realitzat totes les activitats proposades

1. Lectura i reflexió de l’article “una de cada diez cabezes piensa i nueve invisten”

X X X

Connecta altres coneixements adquirits arran de tasques fetes en aquest curs, fet que trobo molt positiu.

2.

Aportació d’una situació relacionada amb el taller de tutoria

1. Reflexió sobre el vídeo “racisme”

"No ensenyis a integrar a un alumne en
concret amb unes característiques diferents, sinó ensenya a veure positivament les diferències, ja que tots ho som d'una manera o altre i aquest aprenentatge serà vàlid per sempre amb qualsevol persona." Fa una bona síntesi del que vàrem treballar al curset

Aquesta aportació que inclou l’Alba en la seva reflexió, m’ha agradat.

2. Redescripció “ orientacions per a un mestre/a Novell sobre com tractar alumnat amb TDAH 3. Coavaluació del bloc d’un company/a 4. Tancament del bloc: valoracions finals Taller Educació 1. Reflexió d’un article Emocional i Salut del docent: Ha realitzat totes les activitats1 S’aporten informacions complementàries d’interès docent

X X X X

Bona aportació, la del vídeo M’agrada el punt de vista de l’Alba, quan dóna importància al fet de tenir una ment oberta per no parar mai d’aprendre, créixer... En alguna de les tasques fa aportacions extres que, per cert, m’han semblat molt interessants i enriquidores. En el bloc de l’Alba s’hi poden trobar tant resums molt ben estructurats i complets, com esquemes que serveixen per donar la informació clau d’una manera molt aclarida. En general, totes les tasques ho compleixen

X X X X

Es fan servir tècniques de síntesi: resums, mapes conceptuals, esquemes, gràfics, etc El bloc s’organitza en les etiquetes seguint les orientacions del curs. Els continguts es presenten amb claredat i correcció material i formal Destaca una activitat en la que creus que el teu company/a ha gaudit durant la seva elaboració. Justifica-ho.

En totes les seves elaboracions.

Penso que l’elaboració del sociograma, ja que va ser una tasca amb qual tenies la oportunitat de conèixer molt millor el teu alumnat, tant pel que fa a l’ actual com pel que podem tenir en un futur.

1

Curs de Formació inicial per al professorat interí.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful