You are on page 1of 2

Penologija i kazneno izvršno pravo

Ispitna pitanja

1. Pojam i predmet Penologije


2. Penologija i druge nauke
3. Razvojne faze kažnjavanja prestupnika
4. Period privatne reakcije na kriminalitet
5. Period državne javne reakcije na kriminalitet
6. Vrste kazni i njihovo dejstvo na ljudsko ponašanje
7. Savremeni problemi kazne lišenja slobode
8. Savremeni oblici alternativnih kazni
9. Pojava prvih zatvora i njihova evolucija
10. Evropska zatvorska pravila
11. Klasični sistemi izvršenja kazni lišenja slobode u svijetu
12. Ćelijski sistem izvršenja kazne zatvora
13. Progresivni sistem izvršenja kazne zatvora
14. Uticaj klasičnih sistema na sistem izvršenja kazne lišenja slobode u Crnoj Gori
15. Vaspitanje, prevaspitanje, resocijalizacija i socijalna adaptacija
16. Individualizacija kao penološki problem
17. Pojam tretmana osuđenika
18. Principi tretmana osuđenika
19. Oblici tretmana osuđenika
20. Individualni oblici tretmana
21. Direktni i nedirektni individualni tretman
22. Grupni oblici tretmana osuđenika
23. Ciljevi grupnog tretmana osuđenika
24. Obrazovanje osuđenih lica
25. Rad kao oblik tretmana
26. Okupaciona i radna terapija
27. Tretman maloljetnika
28. Osnovni tipovi i klasifakicaja kazneno -popravnih ustanova
29. Organizacija i osoblje kazneno-popravnih zavoda
30. Pojam zatvorske zajednice
31. Osuđenička supkultura
32. Osuđenički neformalni sistemi
33. Posljedice lišenja slobode
34. Frustacija i deprivacija osuđenika
35. Oblici prilagođavanja na zatvorsku sredinu
36. Tipovi osuđeničkih uloga
37. Osuđenički konflikti
38. Pojam i predmet kazneno izvršnog prava
39. Istorijski aspekti kazneno izvršnog prava dzenita.kliko@pfk.ba
40. Razvoj krivičnog zakonodavstva u Crnoj Gori
41. Pojam i vrste krivičnih sankcija u KZ CG.
42. Kazna kao vrsta krivične sankcije
43. Pojam i cilj izvršenja krivičnih sankcija
44. Principi izvršenja krivičnih sankcija
45. Osnovni principi izvršenja kazne zatvora
46. Upućivanje u kazneno popravnu ustanovu
47. Klasifikacija i raspoređivanje osuđenika u kazneno-popravne zavode
48. Kazneno popravne ustanove za izvršenje kazne zatvora
49. Organizacija kazneno-popravnih ustanova u Crnoj Gori
50. Organizacija zavoda za izvršenje kazne zatvora
51. Prijem u zatvorsku ustanovu
52. Položaj osuđenika za vrijeme izdržavanja kazne lišenja slobode
53. Prava osuđenika za vrijeme izdržavanja kazne
54. Disciplina i red u kazneno-popravnim zavodima
55. Mjere za održavanje reda i bezbjednosti
56. Primjena sredstava prinude nad osuđenicima
57. Posebne disciplinske mjere prema osuđenicima
58. Disciplinski postupak prema osuđenim licima
59. Uslovni otpust
60. Izvršenje novčane kazne
61. Izvršenje kazne rada u javnom interesu
62. Izvršenje mjera upozorenja
63. Pojam i primjene mjera bezbjednosti u kazneno izvršnoj praksi
64. Obavezno psihijatrisko liječenje i čuvanje u zdravstvenim ustanovama
65. Obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi
66. Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana
67. Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti
68. Krivične sankcije prema maloljetnicima
69. Pojam, svrha i vrsta vaspitnih mjere
70. Disciplinske mjere prema maloljetnicima
71. Mjere pojačanog nadzora prema maloljetnicima
72. Pojačani nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca
73. Pojačani nadzor od strane organa starateljstva
74. Pojačani nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje maloljetnika
75. Svrha i vrste zavodskih vaspitnih mjera
76. Vaspitna mjera upućivanje u vaspitnu ustanovu
77. Vaspitna mjera upućivanje u vaspitno popravni dom
78. Maloljetnički zatvor
79. Primjena alternativnih mjera prema maloljetnicima (vaspitni nalozi)
80. Izvršenje mjere pritvora
81. Oduzimanje imovinske koristi
82. Pravne posljedice osude
83. Rehabilitacija
84. Davanje podataka iz kaznene evidencije
85. Kaznene sankcije i izvršenje za krivična djela pravnih lica
86. Odgovornost maloljetnika za prekršaje i krivične sankcije

Predavač,
Doc.dr Vukoman Golubović