You are on page 1of 1

Zalecenia

Leczenie Ran 2010;7(3–4):79–106


© Evereth Publishing, 2010

Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Col- Grupa Robocza:


legium Medicum w Bydgoszczy UMK w To-
runiu
1S Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Col- Maria T. Szewczyk1,2 | Maciej Sopata3 | Arkadiusz Jawień2
legium Medicum w Bydgoszczy UMK w To- Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Justyna Cwajda-Białasik1
runiu, Studenckie Koło Naukowe Marek Kucharzewski4 | Maria Kózka5 | Lucyna Kiełbasa6 | Joanna Stafiej7
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium
Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Karolina Pietras1S | Aleksandra Popow1 | Lidia Harenda8 | Grażyna Wawrzyńska9
3 Katedra i  Klinika Medycyny Paliatywnej Anna Łabuńska2 | Renata Wasik10 | Danuta Miałkowska11 | Paulina Mościcka2
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Elżbieta Mierzejewska12 | Maria Burzyńska12 | Gabriela Marek13
4 Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogól- Agnieszka Babińska14 | Elżbieta Brzozowska15 | Wioletta Dwojak16
nej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Gabriela Chmiel17 | Elżbieta Mrozińska17 | Brygida Zwierzchowska18
w Katowicach
5 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Colle- Anna Gabrielczak18 | Irena Pawłowska19 | Czesława Kiełpikowska20
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie- Renata Śliwińska21 | Sławomira Michalak2 | Helena Pietroń22 | Bogdan Koziarski23
go w Krakowie
6 Szpital Wojewódzki w Olsztynie
7 Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy
Koordynator Zaleceń:
8 Oddział Intensywnej Terapii i  Anestezjolo-
} Dr hab. med. Maria T. Szewczyk, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela,
gii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82,
w Toruniu
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl
9 Przychodnia na Szwederowie w Bydgoszczy
10 Oddział Radioterapii i Regionalne Centrum
Onkologii w Bydgoszczy
11 Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrz- Rozwój nauk i  technologii medycznej umożliwia stosowanie coraz to lepszych metod
nych Uniwersyteckiego Centrum Medycz- diagnostycznych i  leczniczych, co przyczynia się do wydłużenia egzystencji populacji
nego w Gdańsku ludzkiej. Ludzie żyją dłużej, jednak starość często naznaczona jest skutkami chorób prze-
12 Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej
wlekłych oraz ich powikłaniami. Jakość życia zależna od zdrowia zostaje zredukowana
Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
13 Przychodnia Dan-Med Sp. z.o.o w Bydgosz- czynnikami wynikającymi z tych chorób. Jednym z takich czynników są odleżyny – nie-
czy zwykle trudne w leczeniu rany przewlekłe.
14 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Odleżyny wiążą się z przykrym dla chorego doświadczeniem bólu i cierpieniem, zarówno
w Toruniu w wymiarze fizycznym, jak i psychospołecznym. Od drugiej połowy XX wieku prowadzo-
15 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
16 Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ne są badania nad etiologią i patogenezą odleżyn, poszukuje się skutecznych sposobów
17 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i  Psy- zapobiegania i leczenia ran odleżynowych. Mimo to, wciąż jeszcze jesteśmy dalecy od
chicznie Chorych w Świeciu zrozumienia wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem i gojeniem się tych
18 SPZOZ, Przychodnia w Sadkach ran [1]. Wieloaspektowość odleżyn sprawia, że są one tematem otwartym dla dalszych
19 Oddział Intensywnej Terapii Uniwersytec-
poszukiwań, badań i dyskusji.
kiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropi-
kalnej w Gdyni W  niniejszym opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę na temat odle-
20 Bydgoska Medyczna Przychodnia Centrum żyn: omówiono przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje
Sp. z o.o. kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady
21 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w  Byd- leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME.
goszczy
22 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lu-
blinie
23 NZOZ „PRO VITA”, Ryjewo