You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany

przez Jaroslaw Deminet


Data: 2011.03.28
18:39:29 +02'00'

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l
Warszawa, dnia 28 marca 2011 r. Nr 64

v.p
TREŚĆ:
Poz.:

US TA WA

332 — z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
— Prawo o miarach . . . . . . . . . . . . . . . 4054

R OZ P ORZ Ą D Z E NIE R A D Y M INIS TR ÓW

.go
333 — z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez oso-
bę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny

cji Rolnictwa . . . . .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

R OZ P ORZĄ D ZENIA :

.
.

.
.

.
.

.
. .

. .
. . .

334 — Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie


szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
. .

335 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie


w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojsko-
4067

4068

wego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontr-


rcl
wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego . . . . . . . 4069

336 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomo-
cy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 . . . . . 4070

337 — Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w spra-


wie opłat za czynności rzeczników patentowych . . . . . . . . . 4076

338 — Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie


w.

w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste . . . 4077

339 — Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie


w sprawie utworzenia sądów gospodarczych . . . . . . . . . 4078

340 — Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie


gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . . . . . . . . 4080

O B W I E S Z C Z E NIE MA RS Z A Ł K A S E J M U R ZEC ZY POS POLITEJ POLS K IEJ


ww

341 — z dnia 9 marca 2011 r. o sprostowaniu błędów . . . . . . . . . 4095

W Y ROK T RY BUNA Ł U K ONS TY TUC Y JNEGO

342 — z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08 . . . . . . . . . . 4096