You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Jaroslaw Deminet
Data: 2011.03.28
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4095 — 18:35:57 +02'00' Poz. 341

341
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l
z dnia 9 marca 2011 r.

v.p
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca powiednio zarządzenia wojewody albo uchwały
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprze-
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, dawana:”;
poz. 95) w jednolitym tekście ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stano- 2) ust. 1b powinien mieć brzmienie:
wiącym załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu „1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gos- się w szczególności warunki udzielania boni-
podarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651), fikat i wysokość stawek procentowych.”.
w art. 68:

.go
1) w ust. 1 zdanie wstępne powinno mieć brzmienie:
„Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie od- Marszałek Sejmu: G. Schetyna
rcl
w.
ww