You are on page 1of 16

c Ê ÊÊÊÊÊ

 
 Ê
ÊÊ ÊÊ ÊÊ 
  Ê
Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê!Ê "Ê#$Ê %Ê Ê !Ê&'!()Ê!*)Ê
+)Ê!,Ê-. Ê#/$Ê 01Ê%Ê2()Ê2*)Ê+)2/ÊÊ1Ê3Ê45Ê!Ê 6Ê7Ê
8Ê
9: Ê

1(()Ê 1(()+)Ê1()Ê1(*)Ê1**)Ê+)1*+)Ê1(/)Ê1*/)Ê+)1/ÊÊ;Ê 5Ê7Ê/<Ê7=Ê
>Ê ? Ê2@ÊÊ!ÊÊ1ÊA3Ê1Ê3Ê ÊBÊ %Ê Ê9Ê5Ê 6Ê
-()Ê-*)+)Ê-/ÊC5Ê 6Ê ÊDÊDÊ6Ê; Ê5Ê EÊ-()Ê-*)Ê+)-/Ê
Ê 2@Ê 9FÊ79FÊGHÊ7IÊ B Ê
Ê Ê
Ê J((Ê&Ê1(*Ê&Ê+&Ê1(/Ê
Ê J*(Ê&Ê1**Ê&Ê+&Ê1*/Ê
Ê +Ê
Ê J(Ê&Ê1*&Ê+&Ê1/Ê
Ê
Ê <Ê>ÊÊ Ê )Ê 5Ê ?ÊÊ Ê9HÊA5 Ê
Ê Ê
9HÊ( ÊKL1ÊM?1Ê ÊA3Ê
NÊ Ê> Ê Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊODÊ (Ê *Ê Ê QÊ Ê /Ê PÊA3Ê
P%Ê Ê
!(Ê ((Ê (*Ê +Ê (QÊ +Ê (/Ê (@Ê
!*Ê *(Ê **Ê +Ê *QÊ +Ê */Ê *@Ê
+Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê
!Ê (Ê R*Ê +Ê QÊ +Ê /Ê @Ê
+Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê +Ê
!Ê (Ê *Ê +Ê QÊ +Ê /Ê @Ê
PÊA3Ê @(Ê @*Ê +Ê @QÊ +Ê @/Ê Ê
P Ê7ÊDÊDÊ6Ê BÊQÊASÊÊQÊ Ê <Ê5Ê %Ê Ê!Ê
Ê
9HÊ* Ê %Ê Ê Ê = Ê
Ê @Ê&Êß Ê QÊ Ê Ê ÊPÊA3Ê Ê <Ê5Ê %Ê
Ê!Ê
Ê
Ê @QÊ&Êß ÊQÊ Ê Ê ÊPÊA3Ê Ê <Ê ÊDÊ BÊQÊ
Ê
Ê Ê&Êß Ê QÊÊ&ß Ê@Ê ÊPÊA3Ê Ê <Ê79:ÊM. Ê
Ê
 Q Ê
Ê QTÊ&Ê Ê Ê Ê Ê ÊK3Ê Ê <Ê5Ê %Ê Ê!Ê ÊÊ
Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê DÊ BÊQÊ
—?Ê U Ê>Ê ÊQÊ7ÊV&ÊW)Ê 5Ê ?ÊÊ9HÊ BÊX)Ê9:Ê
Ê <ÊA5Ê
9HÊ BÊYÊ
Ê
9HÊX ÊPZÊ [A Ê 3Ê/6 ÊÊ PÊ&Êß
 ÊÊ\(Ê
 

Ê
9HÊY Ê] 1ÊÊ ^Ê ÊÊB5Ê Ê <ÊQ_ÊWÊGHÊÊ ^Ê Ê/?Ê
0`ÊBÊG Ê %Ê
Ê45Ê1.1Ê 1)ÊA5Ê7Ê ?ÊÊ
ÊÊ EÊ9HÊ(Ê
Ê
*Ê\(/\(
9HÊW ÊK ÊA ÊPÊGHÊÊ&Êab )Ê?ÊP_Ê&)ÊU1Ê0Ê>Ê ? Ê2@)Ê
9:Ê
Ê ÊcÊ2@Ê2 ^)Ê?ÊdÊOKÊeM[
Ê ZÊ %ÊM ÊAU ÊJ-V*ÊGHÊ0Ê
CÊ ÊfgÊ&Ê\(\()Ê?ÊJÊVÊbÊ ZÊhÊ0Ê2@)Ê9:Ê
ÊASÊ ÊcÊ2@Ê

c 

 


    !  " #

IIÊi9Êj Ê Ê ZÊ Ê9HÊ7 Ê9:Ê


ÊA ÊGHÊ18Ê
jÊ ? )Ê %Ê Ê
N Ê/6Ê
[ ÊÊ5)ÊkÊ 01Ê CÊNÊ [ ÊÊl)Ê Ê7ÊG5Ê kÊ45Ê)ÊQÊ Ê
 ÊhÊ BÊ
jÊ ? ÊASÊ7ÊmÊ Ê5G%Ên ÊQÊ ÊQÊ
Ê
c Ê Ê—01ÊA3Ê
NÊG Ê>ÊeM[
Ê
Ê

c ÊP%Ê Ê )ÊAoÊnÊÊKpOÊ45ÊeM[
Ê
;Ê1 1ÊÊKpO ÊKpO[()Ê[*)+ÊÊ
Ê
(@ Êe*Ê&ÊKpOÊ* f*Ê
*@ ÊeXÊ&ÊKpOÊX fXÊ
X@ ÊeYÊ&ÊKpOÊY fYÊ
Y@ ÊeWÊ&ÊKpOÊW fWÊ
W@ ÊeqÊ&ÊKpOÊq fqÊ
Ê
@(Ê ÊrÊ&ÊKpOÊ* qÊ
@*Ê ÊrÊ&ÊKpOÊ* qÊ
@XÊ ÊfrÊ&ÊKpOÊf* fqÊ
Ê
ÊÊ ÊerÊ&ÊKpOÊe* eqÊ
Ê
s? Ê>Ê ÊÊ79:Ê>ÊA3Ê
NÊA5 Ê
c ÊP%Ê Ê 8ÊA3Ê
jÊ ? )Ê 8ÊA3Ê
jÊ ? Ê&Ê ÊIÊ Ê tÊÊ
Ê
Ê

Ê
Ê
s? Ê>Ê Ê79:Ê>ÊA3Ê
NÊA5 Ê
Ê
Ê
c Ê P%Ê M Ê AU Ê J-V*Ê GHÊ 0Ê CÊ Ê fgÊ &Ê \(\(Ê Ê Ê
2uPeKP5 5
v5[)[M1[ [v5[Ê wHÊ 5 5
Ê 5[Ê
Ê 8Ê A3Ê CÊ ?)Ê
[M1[ [Ê5[Ê
Ê 8ÊA3Ê
jÊ ? Ê
c$%&'( ')c*+,-c+./

s? Ê>ÊJÊ Ê79:Ê
Ê Ê
Giá tr͓ P XW*xxe\(XÊ
Ê

wZÊJÊ_Êb&@@W)Ê 5Ê ÊcÊ2@)Ê BÊBÊ7 Ê c5ÊyÊ ÊA3Ê1Ê3Ê/ Ê5Ê
 ÊWÊ Ê13Ê7yÊ Ê
Ê
Ê
Bài 2:

Ӣ mӝt bӋnh viӋn lӟn, sӕ ca cҩp cӭu trong 5 ngày chӑn ngүu nhiên đưӧc
ghi lҥi như sau:

Buәi sang: 44 53 56 49 38 Buәi chiӅu; 33 42 15 30 45

Buәi tӕi: 39 24 30 27 30

Vӟi mӭc ý nghĩa 5%, có thӇ cho rҵng sӕ ca cҩp cӭu trung bình trong ba
buәi sáng, chiӅu, tӕi la như nhau không?

Bài làm:

Đây là bài toán phân tích phương sai mӝt yӃu tӕ.
x c đích cӫa bài toán là đánh giá sӵ ҧnh hưӣng cӫa sӕ ca cҩp cӭu trung
bình vào mӝt ngày.

Ta dùng x đӇ giҧi.

Nhұp dӳ liӋu vào bҧng tính:

Áp d ng ³Anova:ingle Factor´.

1) Nhҩp lҫn lưӧt đơn lӋnh Tools và lӋnh Data Analysis.


2) hӑn chương trình Anova: single Factor trong hӝp thoҥi Data
analysis rӗi nhҩp nút ok.
3) Trong hӝp thoҥi Anova: single factor lҫn lưӧt ҩn đӏnh:
 Phҥm vi đҫu vào(Input Range)
 ách sҳp xӃp theo hàng hay cӝt(group by)
 Nhҩn dӳ liӋu( labels in fisrt row?column).

Ta đưӧc kӃt quҧ:

! G5 ÊK

g5 Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê
KpOO!z{Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
oun Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Groups t
um rag arian 
h|ÊA5}Ê WÊ *Y@Ê Y~Ê W(WÊ Ê Ê Ê
h|Ê6Ê WÊ (qWÊ XXÊ (XxWÊ Ê Ê Ê
h|Ê h}Ê WÊ (W@Ê X@Ê X(WÊ Ê Ê Ê
Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê
!— w!Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

our of Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
ariation

 f 
  alu rit
[ €[[Ê q*qxqq @@(Xqr X~~W*x Ê
] 1AÊ xX@Ê *Ê YqWÊ XÊ WÊ YÊ
 Ê rY(qqq Ê
] 1AÊ ~x@Ê (*Ê rÊ
Ê Ê Ê Ê
Ê
P 5
Ê Ê (~*@Ê Ê (YÊ ÊÊ
Ê Ê
ÊÊ Ê
ÊÊ Ê
ÊÊ Ê
Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Hӝp thoҥi Anova:single factor.

KӃt quҧ và biӋn luұn:

F=6.269663> F0.05=3.88529

ä Bác bӓ giҧ thiӃt H0.


Vұy vӟi mӭc ý nghĩa 5%, ta chưa thӇ kӃt luұn sӕ ca cҩp cӭu trung bình
trong ba buәi sáng, chiӅu, tӕi là như nhau.

Ê
Ê

c 

I.Ñeà baøi:

xoät nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh ôû xyõ ñeå xaùc ñònh moái quan
heä giöõa chieàu cao cuûa moät ngöôøi vaø côõ giaày cuûa hoï.Nhaø
nghieân cöùu ñaõ thu ñöôïc baûng soá lieäu sau:

Trong ñoù laø chieàu cao (ñôn vò laø inches) coøn Y laø côõ giaày .Tính
tyû soá töông Quan,heä soá töông quan vaø heä soá xaùc ñònh cuûa Y
ñoái vôùi .Vôùi möùc yù nghóa b=5%,coù keát luaän gì veà moái töông
quan giöõa vaø Y(phi tuyeán hay tuyeán tính)?.Tìm ñöôøng hoài quy
cuûa Y ñoái vôùi .Tính sai soá tieâu chuaån cuûa ñöôøng hoài quy.

II.DÊÊ Ê Ê

J2‚—ÊPƒ2ÊP„…—]ʆp!—Êw‡Ê2ˆuʆp{Ê

II.höông trình hoã trôï giaûi:

xcel 2007.

III.Baøi giaûi:

aäp laïi baûng:


xôû xcel 2007,nhaäp vaøo baûng soá lieäu nhö sau :

_Baûng 1_

au ñoù môû hoäp coâng cuï Data Analysis choïn chöông trình Regression
,nhaäp vaøo(ñaùnh daáu) caùc giaù trò nhö sau :
_baûng 2_

Nhaáp OK,ta ñöôïc baûng sau:

_baûng 3_
a>Tyû soá töông quan cuûa Y ñoái vôùi :

Ta coù : =F/T

Vôùi : T=.14 ôû baûng 3 = 46,4

F= ‚(Ti²/Ni) T²/N =(15²+15²+13²+22²+11²)/276²/10 =106,4

Vaäy : = 106,4/46,4 = 2,2931

b>Heä soá töông quan :

r = B.4 ôû baûng 3(xutilple R) = 0,7166

c>Heä soá xaùc ñònh:

r² = B.5 ôû baûng 3 = 0,5135

d>b = 0,05 ,ñaùnh giaù moái töông quan giöõa vaø Y:

Ta coù heä soá töông quan giöõa vaø Y:

0< r = 0,7166 <1 :vaäy vaø Y coù khuynh höôùng tuyeán tính vôùi

möùc ñoä lieân quan khaù.

*eùt moái töông quan phi tuyeán giöõa vaø Y,ta duøng test thoáng keâ

³
F = [( r²)(nk)]/ [(1 )(k2)]

= [(2,29310,5135)(105)]/[12,2931)(52)]=2,2937

Tra baûng phaân boá Fisher coù b =0,05 vaø coù baäc töï do laø

(3,5) ta ñöôïc haèng soá c :

c =5,41

Vì | F| = 2,2937< c=5,41 :chaáp nhaän giaû thieát Ho :khoâng coù

töông quan phi tuyeán giöõa vaø Y.

e>Tìm ñöôøng hoài quy cuûa Y ñoái vôùi :

*Phöông trình hoài quy : y = ax+b

Trong ñoù:

a = B.18 ôû baûng 3 = 0,4843

b = B.17 ôû baûng 3 = 24,2638

Vaäy pt hoài quy: y = 0,4843x ± 24,2638

*Traéc nghieäm thoáng keâ: (b= 0,05)

+Traéc nghieäm t:

Tra baûng phaân boá tudent ¥ = N2= 8


t(0,05) = 2,306

t0 =| D.17 baûng 3| = 2,21< t(0,05) = 2,306

=>chU1Ê0Ê>Ê ? Ho.Ê

t1=| D.18 baûng 3| = 2,91> t(0,05)

=>baùc boû giaû thuyeát Ho.

+Traéc nghieäm F:

Tra baûng F vôùi baäc töï do :v1=1,v2=N2=8 : Fo=5,32

F = .12 baûng 3 = 8,44 > F(0,05)

=>baùc boû giaû thieát Ho.

Vaäy heä soá 24,2638 c45Ê1 Ê"Ê Ê/hÊÊjʉ5Ê 3Ê/6Ê) heä soá

0,4843 cuûa phöông trình hoài quy y = 0,4843x ± 24,2638 coù yù nghóa

thoáng keâ. wÊ1 Ê"Ê Ê %Ê:1Ê

f>ai soá tieâu chuaån cuûa ñöôøng hoài quy :

s = B.7 baûng 3 = 1,6798 .

4. M t cu c thăm dò đ c ti n hành M b i vi n nghiên c u xã h i n i ti ng


Gallup đ nghiên c u m i quan h gi a ngh nghi p c a m t ng i v i quan ni m
c a anh ta v tiêu chu n đ o đ c và tính trung th c . K t qu c a vi c kh o sát
m t ng u nghiên g m 380 ng i cho ta s li u sao đây :
V i m c ý nghĩa 5% , hãy xác đ nh xem có m i quan h hay không ? Bài làm

a)

D ng bài toán : so sánh nhi u t s .

Thu t toán :

 M ch ng trình MS-Excel
 —h p b ng d li u
Tính t ng hàng t ng c t

Tính t n s lý thuy t=(t ng hang x t ng c t)/t ng c ng

G i hàm CHITEST, nh p d li u vào ch n đ u ra cho d li u.

 K t qu
Thu đ c giá tr P(Tqs<Qv0,01)

— u P(Tqs<Qv0,01)>ɲ ch p nh n gi thuy t H0

— u ng c l i thì bác b gi thuy t H0


b)Quá trình gi i thu t :

—h p d li u vào b ng tính :

 ÊÊÊ Ê
Ê

Ch n ô Ev và nh p bi u th c =SUM(Bv :Dv). Dùng con tr kéo đ nút t đ ng


đi n t ô Ev đ n ô E5.

-T ng các c t :ch n ô B6 và nh p bi u th c =SUM(Bv :B5).Dùng con tr tr kéo đ


nút t đ ng đi n t ô B6 đ n ô D6.

-T ng c ng ch n ô E6 và nh p bi u th c =SUM(Ev : E5)

 Ê Ê Ê Ê Ê Ê

-Ch n ô B9 và nh p bi u th c=SUM($B$6*Ev)/$E$6 . Dùng con tr kéo đ nút t


đ ng đi n t ô B9 đ n ô B1v.

-Ch n ô C9 và nh p bi u th c=SUM($C$6*Ev)/$E$6. Dùng con tr kéo đ nút t


đ ng đi n t ô C9 đ n ô C1v.

-Ch n ô D9 và nh p bi u th c=SUM($D$6*Ev)/$E$6. Dùng con tr kéo đ nút t


đ ng đi n t ô D9 đ n ô D1v.
Ta đ c b ng sau :

G i hàm CHITEST tính giá tr P

—h p vào Insert ch n Insert Fuction sau đó ch n Chitest r i nh n OK

Xu t hi n h p tho i Fuction Agruments :

-—h p các giá tr t n s quan sát vào m c Actual_range

- —h p các giá tr t n s vào m c Expected_ range.—h p OK

Giá tr c a ͞P͟ đ c tính b ng hàm s Chitest:=chitest(Bv:D5,B9:D1v).


m Ê
Ê P(X> X^v) =3,7.10^(-10) < ɲ=0,05.=> Lo i gi thi t Ho.

V y s không có m i quan h v tiêu chu n đ o đ c và trung th c gi a bác sĩ ,


lu t s , nhà kinh doanh và nhà chính tr .

Related Interests