You are on page 1of 23

CHỤP THÉP CÓ SẴN

TS.Võ Trương Như Ngọc


ChØ ®Þnh cña chôp thÐp
R¨ng vì to

R¨ng sau ch÷ tñy

RHS giai ®o¹n I vµ II


¦u vµ nh−îc ®iÓm cña chôp thÐp
so víi c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c
 ¦u ®iÓm:
 B¶o vÖ vµ n©ng ®ì
®−îc tæ chøc cßn Nh−îc ®iÓm
l¹i  Kh«ng thÈm mü
 Phôc håi l¹i ®−îc  Chi phÝ ban ®Çu lín
h×nh d¸ng th©n
r¨ng dÔ dµng
 §é bÒn cao
 HiÖu qu¶ kinh tÕ
Thµnh phÇn hîp kim

Unitek (%) 3M (%)


Nickel 8-12 72
Chrome 18-20 14-17
Carbon 0,08 0,15
Mangan 2 1
Silice 1 0,5
Cuivre 0,5
Fe 65-72 6-10
C¸c lo¹i chôp thÐp
Hai nguyªn t¾c chÝnh ®Ó ®¶m b¶o
sù s¸t khÝt tèt nhÊt cña chôp thÐp
• ChiÒu dµi cña chôp H×nh d¸ng cña r×a chôp
NguyÔn Thu Hoµ 5 tuæi

Sau 6 th¸ng
NguyÔn Ph−¬ng Linh 5 tuæi

Sau 6 th¸ng
Kü ThuËt L¾p Chôp ThÐp
§óng

Sai
 §¸nh bãng b»ng mòi khoan

 §¸nh bãng b»ng mòi cao su


Kü ThuËt Gi¸n TiÕp
Xin Ch©n Thµnh
C¶m ¥n !