You are on page 1of 10

Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

CHỤP THÉP CÓ SẴN


TS. Võ Trương Như Ngọc

Mục Tiêu Học Tập


1. Trình bày ñược chỉ ñịnh và chống chỉ ñịnh của chụp thép có sẵn
2. Trình bày ñược các nguyên tắc chính ñể ñảm bảo ñược sự sát khít của
chụp thép
3. Trình bày ñược các bước kỹ thuật lắp chụp thép có sẵn trực tiếp
Đại Cương

SSC ®−îc sö dông trong nha khoa phôc håi RTE lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m
1950 bëi Humphrey. Nh×n chung SSC dïng ®Ó t¸i t¹o nh÷ng r¨ng s÷a bÞ bÓ
qu¸ lín, dïng cho nh÷ng miÕng tr¸m Amalgam nhiÒu mÆt, gióp r¨ng tån t¹i
l©u trªn cung hµm, chôp ®−îc s¶n xuÊt víi nhiÒu kÝch th−íc kh¸c nhau vµ
cÇn ®iÒu chØnh ®−êng viÒn ®Ó khÝt khao víi tõng r¨ng.

I. Chỉ ñịnh và chống chỉ ñịnh của chụp thép có sẵn

ChØ ®Þnh:
1. T¸i t¹o r¨ng s÷a vµ r¨ng vÜnh viÔn trÎ bÞ s©u r¨ng qu¸ lín, s©u nhiÒu mÆt.

2. R¨ng s÷a vµ r¨ng vÜnh viÔn trÎ bÞ thiÕu s¶n men.

3. T¸i t¹o r¨ng s÷a sau khi d· ®iÒu trÞ tuû buång hoÆc tuû ch©n.

4. Phôc håi nh÷ng r¨ng cã sù bÊt th−êng vÒ di truyÒn nh− sinh men bÊt toµn.

5. T¸i t¹o ë nh÷ng trÎ tÊt nguyÒn hoÆc ë trÎ vÖ sinh r¨ng miÖng kÐm, viÖc sö
dông mét vËt liÖu kh¸c cã thÓ bÞ thÊt b¹i.

6. Lµm trô cho 1 bé phËn gi÷ kho¶ng hoÆc mét khÝ cô chØnh h×nh.

7. §iÒu trÞ t¹m thêi mét r¨ng bÞ g·y.

*** 1
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

Chèng chØ ®Þnh.


1. BÖnh nh©n kh«ng hîp t¸c.

2. Ch©n r¨ng s÷a tiªu qu¸ 1/2 chiÒu dµi ch©n r¨ng.
Ưu ñiểm cña chôp so víi c¸c vËt liÖu kh¸c sö dông trong nha khoa trÎ em.

¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm


Amalgam - §¬n gi¶n - Kh«ng dÝnh
- Nhanh - §ßi hái l−u gi÷ c¬ häc lç tr¸m
- RÏ - G©y h¹i cho m«i tr−êng vµ nghÒ
- Kh«ng g©y nhËy c¶m nghiÖp
- BÒn - G©y lo l¾ng cho céng ®ång
Composite - DÝnh - G©y nhËy c¶m
- ThÈm mü - §ßi hái Ruber dam
- §Æc tÝnh mßn cã thÓ chÊp - - S©u r¨ng thø ph¸t
nhËn ®−îc - Gi¸ thµnh cao
- Yªu cÇu nhiÒu trang thiÕt bÞ
Glass- - DÝnh -Thêi gian ®«ng cøng dµi
ionomer - ThÈm mü. - Gißn, dÔ vì.
Cement - Gi¶i phãng Fluor - Xu h−íng soi mßn vµ mßn.
- Kh«ng c¶n quang
GIC c¶i tiÕn - DÝnh. - §é bÒn ch−a ®−îc biÕt
Compomere - ThÈm mü. - HÊp thu n−íc
- Yªu cÇu nhiÒu trang thiÕt bÞ - Mét sè c¶n quang
- Thao t¸c ®¬n gi¶n
Chuïp thÐp - RÊt bÒn - Mµi r¨ng nhiÒu
(Stainless- - B¶o vÖ vµ n©ng ®ì tæ chøc - §ßi hái sù hîp t¸c cña bÖnh
Steel cßn l¹i cña R. nh©n.
Crowns)

Hai nguyªn t¾c ®Ó ®¹t ®−îc sù thÝch øng tèt nhÊt cña SSC cho RHS.
ChØ cã 1 sè Ýt c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ, phÇn lín c¸c SSC th× ®¸p øng
tèt ë trong miÖng. c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ nh− nghiÕn r¨ng khi mang SSC

*** 2
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

chóng cã thÓ bÞ dÑt xuèng nh−ng mµ vÒ mÆt l©m sµng th× nã vÉn cã thÓ tiÕp
tôc ®−îc chÊp nhËn trong nhiÒu n¨m. Khi chôp XQ th× kÕt qu¶ kh«ng ®−îc
tèt. trªn phim c¸c r×a cña c¸c chôp thÝch øng kÐm ë mÆt tiÕp xóc, th−êng th×
nã qu¸ dµi, ®−êng cong cña chôp ®−îc lµm l¹i th× kh«ng tèt, tuy nhiªn thËt
may m¾n, nh÷ng ®iÓm khuyÕt nµy chØ cã 1 Ýt t¸c dông cã h¹i cho tæ chøc nha
chu n©ng ®ì, nã cã thÓ tr¸nh ®−îc nÕu chóng ta tu©n theo 2 nguyªn t¾c
chÝnh: chiÒu dµi cña chôp vµ h×nh thÓ r×a lîi cña chôp.
ChiÒu dµi cña chôp.
ChiÒu dµi cña chôp ®· ®ái hái ®Õn ®óng ®−êng viÒn lîi hoÆc trªn
®−êng viÒn kîi 1 Ýt vµ liÒn víi ®−êng lÑm tù nhiªn. Nh−ng ®iÒu quan träng lµ
nã ph¶i v−ît qua ®−êng vßng lín nhÊt 1 chót vÒ phÝa cuèng, ®èi víi r¨ng s÷a
th−êng ë ngay trªn nhó lîi mét Ýt, khi chiÒu cao cña chôp ®−îc mµi ®i ®Ó cho
t×a lîi cña nã gÇn víi ®−êng vßng lín nhÊt cña th©n r¨ng th× diÖn tiÕp xóc
gi÷a chôp vµ r¨ng tèt h¬n vµ chôp sÏ s¸t khÝt tèt víi r¨ng.
H×nh d¸ng cña r×a chôp.
H×nh d¸ng cña r×a chôp th× kh¸c nhau gi÷a r¨ng hµm s÷a 4 vµ RHS 5
còng nh− gi÷a mÆt ngoµi, mÆt trong, mÆt gÇn vµ xa. H×nh d¸ng cña r×a chôp
®ßi hái ph¶i gièng víi h×nh d¸ng cña ®−êng viÒn lîi. NÕu quan s¸t theo viÒn
lîi xung quanh RHS 5 chóng ta sÏ thÊy r»ng chiÒu cao tÝnh tõ lîi ®Õn mÆt
nhai sÏ gi¨m dÇn däc theo ®−êng viÒn lîi vÒ phÝa gÇn vµ phÝa xa. H×nh d¸ng
ngoµi cña ®−êng viÒn lîi xung quanh mÆt ngoµi vµ mÆt trong cña RHS th×
tr«ng gièng nh− ®−êng c−êi. Trong khi ®ã RHS 4 th× kh¸c, do phÇn cæ r¨ng ë
phÝa ngoµi gÇn th−êng vång nªn ®−êng viÒn lîi còng ®i vâng xuèng tõ xa tíi
gÇn tr«ng gièng nh− h×nh ch÷ S bÞ gi·n réng ra. §−êng viÒn lîi ë mÆt trong
cña RHS 4 th× còng gièng nh− ®−êng c−êi.
Nh− thÕ h×nh d¸ng cña r×a chôp bao gåm mét lo¹t c¸c ®−êng cong
hoÆc cung ®−îc x¸c ®Þnh b»ng h×nh d¸ng cña ®−êng viÒn lîi, nã kh«ng cã
c¸c gãc nhän, c¸c ®−êng zÝc z¾c, hoÆc c¸c gãc qu¸ më hoÆc lµ 1 ®−êng
th¼ng. NÕu nh− r×a chôp ®−îc c¾t vµ ®¸nh bãng cã h×nh d¸ng t−¬ng tù nh−

*** 3
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

h×nh d¸ng cña ®−êng viÒn lîi th× sÏ ®¶m b¶o ®−îc sù s¸t khÝt gi÷a chôp vµ
r¨ng.

H×nh 6.6. H×nh thÓ mÆt ngoµi vµ trong cña r¨ng hµm s÷a I vµ II
II. C¸c b−íc söa so¹n vµ ®Æt chôp.
1. KiÓm tra khíp c¾n tr−íc khi thùc hiÖn.
2. G©y tª, ®Æt ®ª.
3. LÊy s¹ch ngµ s©u b»ng mòi khoan trßn tèc ®é chËm hoÆc c©y n¹o ngµ nÕu
r¨ng ch−a ch÷a tñy. NÕu s©u r¨ng lan xuèng d−íi lîi th× t¸i t¹o l¹i xoang II
hoÆc xoang III víi GIC.
4. Chuẩn bị cùi răng
4.1. Dïng mòi khoan chãp trô hoÆc mòi kim c−¬ng h¹ thÊp mÆt nhai kho¶ng
1,5mm theo h×nh thÓ gi¶i phÉu mÆt nhai.
4.2. C¾t mÆt bªn còng víi mòi khoan trªn, ph¸ bá ®iÓm tiÕp xóc víi r¨ng kÕ
bªn, t¹o thµnh bªn th¼ng ®øng, h¬i héi tô vÒ phÝa mÆt nhai. §−êng hoµn tÊt
d¹ng bê xu«i (feather-edge).
Chó ý: Kh«ng ph¹m vµo cÊu tróc r¨ng kÕ cËn.
4.3 Lµm trßn tÊt c¶ c¸c gãc. §Æt mòi khoan nghiªng 30 - 450 so víi mÆt nhai
®Ó lµm trßn ®−êng gãc nhai ngoµi vµ nhai trong. ViÖc mµi mÆt ngoµi vµ mÆt
träng chØ giíi h¹n ë bê v¸t nµy vµ chØ ë 1/3 nhai cña th©n r¨ng. NÕu u ngoµi
*** 4
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

th©n r¨ng g©y khã kh¨n cho viÖc chän chôp r¨ng thÝch hîp th× cã thÓ mµi bít
mÆt ngoµi vµ mÆt trong. Tuy nhiªn, kh«ng ®−îc ph¹m ®Õn phÇn d−íi lîi v×
phÇn th¾t l¹i ë cæ r¨ng sÏ l−u gi÷ m·o r¨ng.
Nªn mµi r¨ng lµ tèi thiÓu. chØ mµi ë mÆt gÇn, mÆt xa vµ mÆt nhai cña
r¨ng kh«ng mµi mÆt ngoµi vµ trong ®Ó ®¶m b¶o ®−îc phÇn l−u gi÷ ë cæ r¨ng
trõ tr−êng hîp ë mét vµi r¨ng hµm s÷a thø nhÊt do phÇn u låi men r¨ng qu¸
lín chóng t«i ph¶i mµi bít ®i mét Ýt ë mÆt ngoµi. ë mÆt nhai th× chóng t«i
mµi theo h×nh ch÷ V kho¶ng 1mm, cßn ë mÆt gÇn vµ xa chóng t«i mµi theo
bê xu«i, mµi bá hÕt c¸c ®iÓm tiÕp xóc gi÷a 2 r¨ng, kh«ng t¹o khÊc.

Trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn ph¶i l¾p c¶ 2 chôp ë trªn cïng mét cung
r¨ng chóng t«i nhËn thÊy ë phÇn tiÕp xóc gi÷a 2 r¨ng cÇn ph¶i mµi nhiÒu h¬n
th× viÖc l¾p chôp míi ®−îc dÔ dµng.

Trong nh÷ng tr−êng hîp kh«ng cã r¨ng giíi h¹n ë xa th× chóng ta
còng cÇn ph¶i mµi ë mÆt xa cña r¨ng nÕu kh«ng chôp sÏ bÞ kªnh kh«ng s¸t
khÝt ®−îc
7. Lùa chän chôp r¨ng:
CÇn l−u ý 3 ®iÓm sau:
* KÝch th−íc gÇn xa thÝch hîp.
* Lóc ®Æt chôp vµo ph¶i h¬i chÆt.
* ChiÒu cao khíp c¾n ®óng.
Thö chôp trªn r¨ng b»ng c¸ch ®Æt chôp ë phÝa trong vµ xoay vÒ phÝa
ngoµi ®Ó chôp l−ít trªn mÆt ngoµi vµ r·nh lîi. Ta sÏ c¶m thÊy cã sù cä x¸t
khi chôp l−ít trªn u ngoµi cña r¨ng. Mét sè r¨ng n»m gi÷a hai kÝch th−íc:
hoÆc lµ qu¸ nhá kh«ng thÓ ®Æt vµo r¨ng, hoÆc qu¸ réng. Trong tr−êng hîp
nµy ph¶i mµi nhá th©n r¨ng ®Ó võa víi m·o cã kÝch th−íc nhá.
Sau khi ®· ®Æt chôp vµo r¨ng, kiÓm tra s¬ bé t−¬ng quan khíp c¾n
b»ng c¸ch so s¸nh víi chiÒu cao gê bªn cña r¨ng kÕ cËn.

*** 5
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

NÕu th©n r¨ng kh«ng n»m cïng møc nh− r¨ng kÕ cËn th× cã lÏ do c¸c
nguyªn nh©n sau:
- ViÖc h¹ thÊp mÆt nhai kh«ng ®ñ ®−a ®Õn th©n r¨ng qu¸ dµi.
- Cã mét gê ë kÏ lîi hoÆc ®iÓm tiÕp xóc víi r¨ng ch−a ®−îc mµi bá
khiÕn r¨ng kh«ng xuèng hoµn toµn.
NÕu lîi tr¾ng ra quanh chôp, cã nghÜa lµ chôp qu¸ dµi hoÆc d− ®−êng
viÒn quanh chôp. Bê chôp mµi song song víi lîi viÒn quanh r¨ng vµ ngang
®−êng viÒn lîi. §−êng viÒn ph¶i cong ®Òu vµ kh«ng cã nh÷ng ®−êng gãc bÐn
nhän.
8. Dïng k×m 114 uèn cong bê chôp (ë 1/3 lîi) vµo trong lµm gi¶m chu vi bê
m·o ®Ó t¸i t¹o l¹i ®−êng nÐt gi¶i phÉu cña th©n r¨ng tù nhiªn vµ t¹o sù khÝt
khao cña lîi vµ th©n r¨ng.
Dïng k×m ®Æc biÖt 800-417 ®Ó uèn cong 1 mm bê viÒn lîi ®Ó t¹o sù
khÝt chÆt cña bê chôp vµo cæ r¨ng. Sù khÝt chÆt cña bê chôp gióp:
- L−u c¬ häc cña chôp r¨ng.
- B¶o vÖ cement khái tiÕp xóc víi n−íc bät.
- Gi÷ lîi kháe m¹nh.
Sau khi ®· t¹o ®−êng viÒn lîi, g¾n vµo r¨ng vµ kiÓm tra sù khÝt khao cña
®−êng viÒn, ®iÓm tiÕp xóc. NÕu ®iÓm tiÕp xóc kh«ng tèt, cã thÓ t¹o l¹i b»ng k×m
112 (Ball and socket). LÊy chôp ra b»ng c¸ch dïng mét c©y c¹o v«i ®Æt ë bê lîi,
mét ngãn tay ph¶i gi÷ trªn chôp lóc lÊy ra ®Ó kiÓm so¸t sù di chuyÓn.
§Ó lùa chän chôp ®−îc chÝnh x¸c chóng t«i th−êng sö dông lo¹i th−íc
compa ®Çu nhá vµ cã thang chia ®é kÌm theo ®Ó ®o kho¶ng c¸ch gÇn xa cña
r¨ng ë trªn miÖng. §o tõ mÆt xa cña r¨ng kÕ tiÕp ë phÝa tr−íc ®Õn mÆt gÇn
cña r¨ng kÕ tiÕp ë phÝa sau Trong tr−êng hîp kh«ng cßn r¨ng giíi h¹n chóng
t«i th−êng −íc l−îng dùa theo r¨ng bªn ®èi diÖn vµ r¨ng ®èi ®Ønh.
Do kÝch th−íc r¨ng cã nhiÒu thay ®æi trong khi chôp ®−îc s¶n suÊt
theo mét sè kÝch th−íc nhÊt ®Þnh nªn trong tr−êng hîp kh«ng lùa chän ®−îc
chôp cã kÝch th−íc trïng víi kÝch th−íc thËt cña r¨ng chóng t«i còng ®ång ý

*** 6
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

víi c¸c t¸c gi¶ nh− Marten, Randall, Sabine, Fortier ... lµ lùa chän c¸c chôp
cã kÝch th−íc nhá h¬n mét Ýt h¬n lµ chän nh÷ng chôp cã kÝch th−íc lín h¬n
Theo c¸c t¸c gi¶ nh− Braff [22], Spelding [26], Black [3]. ...th× r×a
chôp cã thÓ n»m ë ngay ®−êng viÒn lîi hoÆc ë d−íi lîi 0,5-1mm. ViÖc nµy
cã chñ ý lµ ®Ó phßng tr¸nh s©u r¨ng thø ph¸t ë vïng cã khe hë v× theo c¸c t¸c
gi¶ nµy th× khe hë gi÷a chôp vµ r¨ng lµ kho¶ng 200 –500 micrometre, lóc
®Çy cement sÏ lÊp ®Çy vµ vÒ sÏ bÞ hoµ tµn ®Ó l¹i c¸c khe hë chøa vi khuÈn vµ
m¶ng b¸m nªn chôp cÇn ®−a s©u vao d−íi lîi ®Ó tr¸nh c¸c khoang hë.
Tuy nhiªn Loe (1968) vµ Waerhaug (1969) th× ngay tõ nh−ng n¨m
tr−íc ®©y còng ®· khuyªn kh«ng nªn ®Ó chôp ë d−íi lîi [3]. Quan ®iÓm nµy
rÊt gièng víi quan ®iÓm cña c¸c t¸c gi¶ gÇn ®©y nh− Sabine, Dorignac,
Javotte Nancylµ tèt h¬n hÕt lµ nªn ®Æt r×a chôp ë vÞ trÝ ngay ®−êng viÒn lîi
MÆt kh¸c ngµy nay c¸c chÊt liÖu g¾n rÊt tèt nªn chóng t«i nghÜ r»ng viÖc ®Æt
chôp ë d−íi ®−êng viÒn lîi ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng tiªu cement ®Ó l¹i c¸c kho¶ng
trèng lµ kh«ng cÇn thiÕt n÷a.
§¸nh bãng chôp: ®©y lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng ®Ó tr¸nh c¸c kÝch
thÝch c¬ häc t¹i chç vµ lµm gi¶m nguy c¬ Ých tô m¶ng b¸m. Nên sử dụng các
mũi cao su ñể ñánh bóng chứ không dùng các mũi khoan kim cương ñể ñánh
bóng

H×nh 4.1: Bê chôp sau khi H×nh 4.2: Bê chôp sau khi
c¾t b»ng kÐo ®−îc quan s¸t ®¸nh bãng b»ng mòi mµi
b»ng kÝnh hiÓn vi quÐt mµu tr¾ng ®−îc quan s¸t
phãng ®¹i lªn 900 lÇn b»ng kÝnh hiÓn vi quÐt
phãng ®¹i lªn 900 lÇn

*** 7
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

H×nh 4.3: Bê chôp sau khi H×nh 4.4: Bê chôp sau khi
®¸nh bãng b»ng mòi cao su ®¸nh bãng b»ng mòi cao su
mµu xanh ®−îc quan s¸t mµu xanh xung quanh cã
b»ng kÝnh hiÓn vi quÐt phãng viÒn vµng ®−îc quan s¸t b»ng
®¹i lªn 900 lÇn kÝnh hiÓn vi quÐt phãng ®¹i
lªn 900 lÇn
9. LÊy ®ª ra vµ ®Æt chôp vµo ®Ó kiÓm tra khíp c¾n. Kh¸m khíp c¾n hai bªn ë
t−¬ng quan t©m. KiÓm tra xem lîi cã bÞ tr¾ng kh«ng.
10. Lµm nh½n vµ ®¸nh bãng sau cïng tr−íc khi g¾n xi m¨ng.
11. Röa vµ thæi kh« chôp, g¾n chụp
- Vật liệu gắn: xi m¨ng phosphate kÏm, polycarboxylate hoÆc glassionomer.
Nên sử dụng các loại GIC cải tiến ñể gắn chụp. NÕu dïng xi m¨ng phosphate
kÏm, ph¶i ®Æt hai líp vec-ni trªn r¨ng sèng tr−íc khi g¾n.
- Kỹ thuật gắn:
+ Kỹ thuật gắn chụp cã nhiÒu khã kh¨n h¬n so víi viÖc g¾n c¸c chôp th«ng
th−êng kh¸c. Do khi mµi chuÈn bÞ mµi chóng t«i chØ mµi ë mÆt gÇn, mÆt xa
vµ mÆt nhai nªn khi g¾n chôp cÇn ph¶i cho chÊt g¾n ®ñ ®Ó lÊp kÝn c¸c chç
chuÈn bÞ tr−íc. §¸nh xi m¨ng cho vµo ®Çy 2/3 chôp vµ phñ tÊt c¶ mÆt trong.
Khi ®−a chôp vµo chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn mét ®éng t¸c xoay tõ trong ra
ngoµi, tõ mÆt l−ìi hoÆc khÈu c¸i ®Õn mÆt tiÒn ®×nh. Khi chôp l−ít qua mÆt
tiÒn ®×nh qua ®−êng vßng lín nhÊt råi chui xuèng n»m s¸t khÝt ë cæ r¨ng
chóng ta sÏ cã c¶m gi¸c nh− c¶m gi¸c Ên nót chai.
+ Thæi kh« r¨ng vµ ®Æt chôp vµo. Dïng c¸n g−¬ng Ên xuèng hoÆc b¶o bÖnh
nh©n c¾n trªn mét c©y ®Ì l−ìi ®Ó b¶o ®¶m chôp xuèng s¸t. Tr−íc khi xi
*** 8
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

m¨ng cøng, b¶o bÖnh nh©n c¾n l¹i ë t−¬ng quan t©m ®Ó kiÓm tra l¹i khíp
c¾n.
Trong lóc chê cement ®«ng cøng, cÇn ph¶i dïng tay ®Ó gi÷ chôp ®Ó
tr¸nh c¸c di lÖch bÊt th−êng do trÎ em rÊt khã cã thÓ gi÷ hµm d−íi ë mét t−
thÕ æn ®Þnh.
Trong nh÷ng tr−êng hîp læ s©u nhiÒu mÆt ch−a cÇn ®iÒu trÞ tuû, nên sử
dụng các vật liệu ñể bảo vệ tủy như: Dycal, MMC, Cavitec hoÆc Procal (bao
gåm Ca(OH)2 , ZnO, Eugenol, Verni ). Theo Fortier, khi g¾n b»ng kÏm
Oxyphosphate th× viÖc b¶o vÖ tuû b»ng c¸c chÊt trªn lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó
tr¸nh tÝnh acide cña cement lµ tæn th−¬ng ®Õn tuû
+ LÊy s¹ch xi m¨ng d− b»ng mòi th¸m tr¸m và chỉ tơ nha khoa
H−íng dÉn cha mÑ vµ bÖnh nh©n:
• Ch¶i r¨ng vïng lợi quanh chụp
• Kh«ng ®−îc ¨n c¸c lo¹i kÑo cøng dÎo ngoµi viÖc g©y s©u r¨ng nhanh,
cßn cã thÓ lµm bong chôp.
• NÕu cã vÊn ®Ò bÊt th−êng nh− chôp r¨ng bÞ láng hoÆc bong ra th× ph¶i
®Õn nha sÜ ngay.
• Chôp r¨ng sÏ rông cïng víi r¨ng s÷a tr−íc khi r¨ng vÜnh viÔn thay thÕ mäc.
Kỹ thuật gián tiếp
- Mài chuẩn bị cùi răng
- Lấy dấu, ñổ mẫu
- Lựa chọn chụp và cắt ñiều chỉnh trên mẫu
- Thử chụp và lắp chụp
Kỹ thuật khắc phục nhược ñiểm không thẩm mỹ của chụp thép: sau khi
gắn chụp dïng mòi khoan c¾t thÐp c¾t t¹o mét cöa sæ ë mÆt ngoµi cña r¨ng
vµ sau ®ã phôc håi l¹i h×nh thÓ cña r¨ng b»ng GIC hoÆc Composit. Tuy nhiªn
ph−¬ng ph¸p nµy cã rÊt nhiÒu nh−îc ®iÓm, miÕng tr¸m rÊt dÔ bÞ bong vµ sù

*** 9
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ
Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt Bộ Môn Răng Trẻ Em

thËt th× chóng ta vÉn nh×n thÊy sù hiÖn diÖn cña chôp thÐp ë trong miÖng cña
bÖnh nh©n.
Kết Luận
So với những vật liệu thông thường khác, chụp thép có sẵn có
nhiều ưu ñiểm ñể phục hồi răng hàm sữa như: rÊt bÒn, b¶o vÖ vµ n©ng ®ì
®−îc tæ chøc cßn l¹i cña r¨ng, phôc håi l¹i ®−îc h×nh d¸ng cña th©n r¨ng
®−îc dÔ dµng, diÖn tiÕp xóc víi c¸c r¨ng bªn tèt tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng d¾t
thøc ¨n rÊt phiÒn to¸i cho trÎ, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, tiÕt kiÖm ®−îc nhiÒu thêi
gian cho bÖnh nh©n vµ cho nha sÜ, kỹ thuật ñơn giản...Do vậy, chúng ta nên
chú ý tới vấn ñề lựa chọn vật liệu hơn nữa ñể sử dụng ñúng và phù hợp giúp
cho việc bảo vệ răng sữa cũng như là các răng vĩnh viễn ñược tốt hơn

*** 10
Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ