You are on page 1of 23

| 

î 

 
  
| 


î 
 

 

  


| 

 
 

 !   (
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
î 

 


 * î % %  
% 


 ! 
%  

+

 
 


 *  !
 ,

- %+ .  
 
/

- 
   
* 
 

 
  

| 

 
 

 !   )
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
î  
 * î 


% +
 - 1

-  - 

* 1
 

%   


* 
 
2!

  +

* 
 
2!

+
 

* 
 3+
 
 
| 

 
 

 !   0
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
¦ 
 
 


 * 1
 

% 
  
 
 


 * 
 
+
 5 
 
 
 
 
 

 3

! 
 
 * 
 ++

2!

 
 
 
!

  * 
1
 
 
 
 
 
 
+ 6
7 

* 
 
 
! 
 
 
 


* 
! 2%!

| 

 
 

 !   4
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
G  


  


| 

 
 

 !   8
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
ü | 


 * î  


 


* 
+ 


 list1.Additem R 
 * !% 
  
 
 

* î 
 
 
 

list1.Clear

| 

 
 

 !   "
 "#$%& '! 
%
| 
î 

  | 
  
  

3rivate Sub cmdCalc_Click() Dim intTheValue As Integer

intTheValue = CInt(txtTheValue.Text)
intSum = intSum + intTheValue µintSum is form level


 intNumValues = intNumValues + 1 µform level
txtSum.Text = Str(intSum)

txtNumValues.Text = Str(intNumValues)
  lstEntries.AddItem str(intTheValue)
txtTheValue.Text = "´
 txtTheValue.SetFocus
End Sub
 


| 

 
 

 !   9
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 

 ü
G 
 
 


  !% 
 
    
1
; 

 
 + 
1; ,

G i   i  
i   i 
 
    
 i 
 ! 
 i  <  

  
 
 i  <   +  
i  <   +   i  <   

 
 
  
 
 i  <  +  


| 

 
 

 !   :
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
  ¦ G 


 


 ¦ 
 | 
|  

 G ! G m  
m 

m 

m  

  
m  
 !   


 


| 

 
 

 !   =
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
| 
  
 
3rivate Sub cmdCalc_Click()


Dim intTheValue as Integer, intSum as Integer
 
Dim intNumValues as Integer, intCounter as Integer
intSum = 0 µInitialize Sum to Zero

 If txtNumValues.Text = "" Then ¶Number not entered

Msgbox "3lease enter number of values to be summed³
Exit Sub ¶Do not go into loop

 End if
 intNumValues = CInt(txtNumValues.Text)
For intCounter = 1 to intNumValues
 intTheValue = CInt(InputBox("Enter next value"))
 
intSum = intSum + intTheValue
lstEntries.AddItem Str(intTheValue) µAdd to list
 Next
txtSum.Text = Str(intSum)
 lstEntries.AddItem "Sum is " & Str(intSum)
 End Sub

| 

 
 

 !   ($
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 


 * î
  + >  
 ./

 + *   
+  ./


%
 +
$ 1(* .
/  + 


  


 * 
 + 
 
?!,

For intCounter = 0 to lstEntries.ListCount - 1
Debug.3rint lstEntries.List(intCounter)
 Next


| 

 
 

 !   ((
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
 
 

 * 
 
+
2!
+
 

 x  
x 
 


  
x

* 
% +

- @! 
  
%+


 - ? ! 
 
%+
- @! 
 
%+

 
- ? ! 
 
%+
* 
  
 +

 %
 
*   
 +

 %

| 

 
 

 !   ()
 "#$%& '! 
%
| 
î 

     
  
* î +
 +  
1  ,½ m  m 


  


 

* î +
 +  1  ,
 
½
  
  m  m 


 


| 

 
 

 !   (0
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
  
 
½ 
 


      
½ J  ½ J 

 
  
 
 
  
 
  

 Ô Ô 
 
  
 

½ 
 

       
½ J  ½ J 
 
  
 

 
  
 
  
 
Ô Ô 

 
  
 

| 

 
 

 !   (4
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
 
 ü " # 
 G 

* 
  
  
 
  


 
*   


 


 
 #

* 
+% 
A 
 % ! 

  % 
#

  * 


  +

  %

 + 
 

 + ! 
#
* î
% ++ ,$ 
%>
 
 +

* ?!  + #

| 

 
 

 !   (8
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
ü
!$ 
G 
*  +  
  

 %
  %
   + 
 +
 
 2%
#
* î 
+
 
   + +

 2!>  
   
% 
2
  +

 +  ¦G . + +/ "#
* @  ?  
 @   +


   +#
*    B 
2
 
 .

 !    


/#
* 
  + %   
 
 ;#


| 

 
 

 !   ("
 "#$%& '! 
%
| 
î 

  
 
 G

  
*  ! B ,

 pen ³è for Input as #

* î  +
 +>   C>

 
 Input # R è i R


*     + 
 

  Close #


* @  @   +
 +
Do Until EF()
 Input #, R è i R

Loop

| 

 
 

 !   (9
 "#$%& '! 
%
| 
î |  ! G


 
 
3rivate Sub cmdCalc_Click()


Dim intTheValue As Integer, intSum As Integer
 Dim intNumValues As Integer
pen "a:\SumData.txt" For Input As #10

 intSum = 0
 intNumValues = 0
Do Until EF(10) ¶Input to end of file

 Input #10, intTheValue

intSum = intSum + intTheValue
intNumValues = intNumValues + 1

 
lstEntries.AddItem Str(intTheValue)
Loop
txtNumValues.Text = Str(intNumValues)

txtSum.Text = Str(intSum)
lstEntries.AddItem "Sum is " & str(intSum)
 
 Close #10
End Sub
| 

 
 

 !   (:
 "#$%& '! 
%
| 
î 

  î |  
 


 *     +   
 
 #

 *   
   % 

  
1!  +   


 % % 2  ! 

!#

* B 

% + +
   

! 

%> !     
  
 ! . +/> > 


 ! # 
+  &

* î    

  
 
+     > >
  ./ 

 #

| 

 
 

 !   (=
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
  £ |  


 
Ñ  
 |

   
 ! "

Ñ #    
 

   !
 

  "
 Ñ 
 

 
  $
 
 
 $%  
! " 
 

 Ô  !
 cboMembers.RemoveItem cboMembers.ListIndex


| 

 
 

 !   )$
 "#$%& '! 
%
| 
î 

  
 


 * ; ! #&  
 
! 
#
* G   
1; !  
1; # î 
 ! 
  +

 +  
#

 * î
 2% 


 

 
  
1; ,
* !%  
 

 +
 

 1; #
 
* !%  ; +
 

1
 ;  
 ; +
 

1
; #
 * !%   

  ;
   !  #

| 

 
 

 !   )(
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 
 
|
 ¦G * 
  
 % 
!   #
* 
 +  ! G
'"
   #

 
* B + 
>

 
%
 
  +?! 


  
 
x
 
 * 
  
  2#
| 

 
 

 !   ))
 "#$%& '! 
%
| 
î 

 

 
 


 * % 
 #
 
 
 
 ?!#

 * D 2? %   2 %  


 î
#î +
 
!
 ! ? ?!#
* @  !! % +

  
 
 
#

* @ î 
2 
   
   
 !! ! 

+

 #
| 

 
 

 !   )0
 "#$%& '! 
%