You are on page 1of 2

BERRITZEN

COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS PROMOCIÓN ECONÓMICA
Merkataritzan Gabonetako Campañas de promoción de
SUSTAPEN EKONOMIKOA
eta Udako sustapen kanpai- Navidad y Verano para los co-
nak egin, tasak eta zergak mercios, descenso de tasa e
jaitsi (zaborrengatiko tasan impuestos (una rebaja del 35%
%35eko beherapena), lan- en la tasa de basura), 390.000€
gabezian dauden getxotarrak en ayudas para la contratación
zuzen kontratatzen lagun- directa de desempleados ge-
tzeko 390.000 € eman, txotarras, revitalización de
merkataritzako hiriguneak centros urbanos comárcales
biziberritu (Torrene/Zabala, (Torrene/Zabala, Urkijo, Caja de
Urkijo, Aurrezki Kutxa), Ahorros), terrazas cubiertas
kanpoko terraza estaliak, bi- exteriores, organización de
sitariak ekartzeko ekimenak eventos para tracción de visi-
antolatu (Itsasoaren astea, Getxoko Kultur Etxeko tantes (Semana del Mar, festivales del Aula de Cultura
jaialdiak, Getxoko Sirenoa etab...), edota Getxora de Getxo, el Sirenod e Getxo,…) o la atracción de
kruzero gehiago etorrarazi. nuevos Cruceros a Getxo.

LANGABEZI-TASA ASKOZ TXIKIAGOA DA GETXON LA TASA DEL PARO EN GETXO, ES MUCHO ME-
EUSKADIN EDO ESPAINIAN BAINO. NOR QUE EN EUSKADI O ESPAÑA.

10,7 GETXO
13,4 CAV
SABER HACER EN GETXO GETXON JAKIN ETA EGIN
20,6 20,6 ESPAÑA
10,7 13,4 SABER HACER FRENTE KRISIARI AURRE EGITEN
2011ko urtarrileko langabezi tasa (%) A LA CRISIS Y CREAR JAKIN ETA LANPOSTUAK
Enero 2011. Tasa de desempleo (%) IMANOL LANDA PUESTOS DE TRABAJO SORTU
Langabeziari aurre egin, ekonomia bultzatu, La lucha contra el desempleo, la dinamización Getxo-Andra Marin Lantegi Batuak Digitalizazio Centro de Digitalización de Lantegi Batuak en
merkataritzari laguntza eman, eta ostalaritza económica y el apoyo al comercio, la hostelería zentrua. Gaitasun murriztua duten pertsonentzako Getxo-Andra Mari. 40 puestos de trabajo directos
nahiz turismoa sustatzea, horiexek izan dira y el turismo son objetivo prioritario de EAJ-PNV 40 lanpostu. para personas con discapacidad.
EAJren helburu nagusiak Getxon. en Getxo.

Eta hortxe daude datuak, erakusgarri. Gure Y los datos lo demuestran. Hemos cumplido CEDEMOS Mugikortasun Iraunkorrerako Eraldaketa CEDEMOS Centro de Transformación de Movilidad
konpromisoak bete egin ditugu, eta horrela nuestros compromisos, y, como siempre, lo zentrua Errotatxu poligonoan, Emausekin batera, Sostenible en el Polígono Errotatxu, para el desarrollo
jarraituko dugu, beti bezala. vamos a seguir haciendo. mugikortasun iraunkorreko zerbitzuak garatzeko, eta de servicios de movilidad sostenible con Emaus, y la
baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzako 28 generación de más de 28 empleos para personas en
enplegu baino gehiago sortzeko. riesgo de exclusión.
Lau urtean 10.198.962 euro inbertitu ditugu. 10.198.962 euros invertidos en cuatro años.

Faduran Ostalaritza-Aisialdia-Enplegua proiektua. Proyecto de Hostelería-Ocio-Empleo en Fadura.
GETXOLAN: 166 enpresa berrik 250 lanpostu gehiago GETXOLAN: 166 nuevas empresas, con 250 puestos Getxon Kirolak espazioa Ostalaritzarako berreskuratu, Se recupera el espacio destinado a Hostelería el Getxo
ekarri dute. Horrez gain, 669 enplegu sustatu dira, de trabajo. Y además, la promoción de 669 empleos, bertan Txikigune berria eta prestakuntzarako espazio Kirolak, con un nuevo Txikigune y un espacio destinado
eta arreta berezia jarri da emakumeak kontratatzen con especial atención al empleo de las mujeres (441 bat dituela, baztertzeko arriskuan dauden pertsonak a la formación, subrayando la inserción laboral de
(441 kontratu). contratos femeninos). lan-munduan sartuz. Sei urtean 26 lanpostu sortuko personas en riesgo de exclusión. En seis años se van
dira eta 120 pertsonari a generar 26 puestos
IMANOL LANDA, KRISI GA- IMANOL LANDA, SABER prestakuntza emango de trabajo y se formará
RAIAN LANBEZIARI AURRE HACER UN ESFUERZO EN LA zaie. a 120 personas.
EGITEN JAKIN ETA HORREN LUCHA CONTRA EL DESEM-
ALDE AHALEGINDU. PLEO EN TIEMPOS DE CRISIS
Getxoko merkataritza, Programas de impulso
ostalaritza eta turis- y promoción al sector
BISCAYTIK. Bake Eder, BISCAYTIK. El centro para el moa bultzatzeko eta comercial, hostelero y
jakintzarako zentrua, eta conocimiento de Bake Eder y sustatzeko programak, turístico de Getxo con
Areetako Azokako teknologia el complejo tecnológico del sustapen kanpainak campañas de pro-
gunea. 50 enplegu zuzen, eta Mercado de Las Arenas. 50 eginez, kruzeroak moción, atracción de
horrez gain, ekimen honen empleos directos más los que etorraraziz, eskaintza cruceros, ofertas
inguruan sor litezkeenak. se generen en torno a esta turistikoak sortuz eta turísticas, revitalización
iniciativa. merkataritzarako hiri- de centros urbanos
guneak biziberrituz. comerciales
GETXO, BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO ETA GETXO SE SITÚA COMO REFERENTE DE LA
SOZIALAREN EREDU. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL.