Dette dokumentet inngår i samlingen av strategisk ufullstendige skriv som skal forelegges internasjonale menneskerettighetstribunaler o.a.

Undertegnede er politisk flyktning og asylsøker, og har siden 1992 manglet diplomatiske og vennligsinnede relasjoner med det norske statsapparatet.

NYTT DRAPSFORSØK ― SUMMARISK ORIENTERING OG POLITIANMELDELSE AV TOMMY SKARBØ MFL

Summarisk orientering
Undertegnede politianmeldte den 30. okt. f.å. Tommy SKARBØ (adr.: Vågshaugen 12, 6270 Brattvåg) og hans biologiske far, Geir Ove SKARBØ (adr.: Eivind Engens vei 2, 2319 Hamar), til ansatte ved Haram lensmannskontor for å ha fremsatt en rekke drapstrusler mot undertegnede via SMSer/telefonsamtaler. Samtlige trusler er fullgodt dokumentert, og politietaten har bl.a. digitale opptak av alle telefonsamtaler med Geir Ove SKARBØ. Den 13. nov. f.å. ― mellom kl 02:45 og 02:50 ― ble Tommy SKARBØ observert av vitner utenfor hovedinngangsdøren i Åsen 4, Brattvåg.

1

Hr SKARBØ prøvde først å åpne eller bryte opp nevnte dør før han flere ganger banket på med en påmontert dørhammer ― han var åpenbart lettere beruset, og bar på et skytevåpen (sannsynligvis et haglgevær). Den norske politietaten disponerer audiovisuelt materiell som dokumenterer drapsforsøket.

Nytt drapsforsøk
Rundt kl 19:35 den 12. ds. forlot undertegnede sin bopel i Åsen 4, Brattvåg, for å kjøpe dagligvarer i en lokal butikk. Det ble hurtig klart at kriminelle og fiendtlig innstilte elementer på fordekt vis holdt butikkens inngangsparti under oppsyn fra utsiden, og at en kvinnelig representant for disse gjorde innkjøp i samme tidsrom som undertegnede ― dvs. mellom kl 19:45 og 20:00. Den aktuelle butikken lukket dørene ca. kl 20:05, og undertegnede ble stående i nærheten av korresponderende hovedutgang i minst 10 minutter mens fiendens bevegelser ble nærmere klarlagt. Man fikk hurtig sikre indikasjoner på at Tommy SKARBØ og hans medsammensvorne hadde arrangert den amatørmessige spaningen, og en detalj disse hadde oversett avslørte at de hadde planlagt et regulært attentat med et skytevåpen i kaliber .308 Winchester (selv om våpenet på dette tidspunktet ikke ble fysisk observert, var man aldri i tvil om at det dreide seg om en ganske vanlig jaktrifle med kikkertsikte). Mens undertegnede meget forsiktig nærmet seg sin bopel, fikk man full visshet om at hr SKARBØ og hans medskyldige hadde utplassert en bevæpnet mannsperson på en åsrygg like vest for nevnte butikk, og at snikskytteren holdt min egen gate og bostedsadresse under oppsikt med tanke på å skyte meg når jeg returnerte til mitt hjem med varene. Skytterens kamuflerte post ble nøyaktig registrert, og man tok seg frem til et punkt like under åsryggen han umulig kunne beskyte/observere. På dette strategiske punktet ble undertegnede stående helt stille i ca. 25 minutter, og dette gjorde de kriminelle usikker på hvor jeg hadde blitt av. Nå dukket det opp en hvit personbil med to mannspersoner som svært sakte kjørte ned en nærliggende gang-/sykkelvei, og det er klart at dette var samme kjøretøyet som litt tidligere på kvelden hadde satt av snikskytteren ved inngangen til åsen som ligger mindre enn 70 meter øst for Haram vidaregå2

ande skule. Personene i bilen fikk et lite sjokk da de plutselig oppdaget undertegnede, men det var vanskelig for dem å rygge i mørket så de ble nødt til å passere meg på mindre enn to meters avstand ― ansiktene deres er lett gjenkjennelige. Å bli iakttatt på denne uventede måten var selvfølgelig en meget alvorlig strek i regningen for attentatmennene som nesten umiddelbart tok telefonisk kontakt med den utposterte snikskytteren for å diskutere saken. Snikskytteren prøvde nå å endre sin håpløse posisjon, men alle bevegelsene hans ble nøye overvåket og.....skuddet han frustrert avfyrte med jaktriflen ca. kl 20:45 ble følgelig et bomskudd! Straks han hadde skutt, flyktet snikskytteren. Før det hadde gått fem minutter etter det fullbyrdede drapsforsøket, kastet mennene i den hvite personbilen ut høytsmellende fyrverkeri flere steder i Brattvåg sentrum ― bl.a. i nærheten av lensmannskontoret! Formålet med dette var naturligvis å lure personer som hadde hørt geværskuddet til å tro at smellet stammet fra mer eller mindre tilfeldig fyrverkeribruk...! Det finnes uavhengige vitneobservasjoner av skyteepisoden og mennene i sistnevnte personbil m.m., og det understrekes at undertegnede aldri har hatt personlig kontakt med noen av de direkte involverte i drapsplanleggingen/-forsøket. Det er vanskelig å finne et rasjonelt og på noe vis aktverdig fundament for drapsforsøket, men det ansees bevist at vrangforestillinger/psykoser/sosiopati, alkoholisme, misunnelse og kriminelle tilbøyeligheter utgjør en betydelig del av motivet. Man regner som sikkert at politiansatte på forhånd kjente til drapsplanene.

Politianmeldelse
Alle som på noe vis har vært delaktig i å planlegge, skjule, og/eller gjennomføre de ovenfor beskrevne drapsforsøkene begjæres siktet/tiltalt/straffet. Blant de man begjærer avhørt som mistenkte i saken nevnes spesielt:

3

   

Øystein SOLHJELL, 6462 Raudsand Linda SVENSLI, 6462 Raudsand Torbjørn RAUSAND, 6462 Raudsand Sigmund Martin EKREM, 6270 Brattvåg

Når dette dokumentet publiseres har politiet i Molde hatt god anledning til å avhøre/pågripe etc de mistenkte med bostedsadresse i Nesset kommune. Etterforskningen i saken er enkel, og faren for bevisforspillelse liten. Man understreker at de to hovedmistenkte i saken ― Geir Ove SKARBØ og Tommy SKARBØ ― ble begjært pågrepet/internert allerede i slutten av september f.å., og at man i den forbindelse bl.a varslet spesialhelsetjenesten i Haram kommune. Mht. Tommy SKARBØ og Geir Ove SKARBØ er det aktuelt å nytte strl § 39 c. mv om forvaring i anstalt under kriminalomsorgen ― cf strl § 62 mv. Riksadvokat Tor-Aksel BUSCH (jf saksnr. 10168094 mv), lederen for Spesialenheten for politisaker Jan Egil PRESTHUS (jf sak nr 10168094 882/10-123 mv), samt betjentene Ole Ivar NYBØ og Kåre BALSNES ved Haram lensmannskontor begjæres alle siktet/tiltalt/straffet for medvirkning til ovennevnte drapsforsøk idet man understreker at forsettlig og illegal pliktunnlatelse i dette tilfellet sees som en medvirkningshandling. Empirisk legger man til grunn at sentrale deler av det norske statsapparatet ønsker å fremprovosere og eventuelt belønne ulike overgrep og forbrytelser mot undertegnede.

Brattvåg, 29. mars 2011

Wilh. Werner WINTHER
4

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful