You are on page 1of 3

J AROSLAV F OLTA 1933–2011

Dne 25. března 2011, krátce před svými 78 narozeninami, zemřel v Praze po dlouhé nemoci RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

Narodil se 2. 4. 1933 v Plzni. V letech 1951–1955 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1955–1959 byl aspirantem a v letech 1959–1993 vědeckým pracovníkem Historického ústavu ČSAV v Praze v oddělení pro dějiny přírodních věd a techniky. V roce 1961 na MFF UK obhájil titul kandidáta věd, konkrétně v oboru fyzikálně matematických věd. Od

roku 1993 působil jako vedoucí oddělení dějin techniky Národního technického muzea v Praze. V letech 1993–1995 dokončil v roce 1990 započatou přípravu vydání Studií o technice v českých zemích 1918–1945, navrhl koncepci další etapy této práce a v letech 1996–1998 sestavil osnovu zpracování dějin techniky v českých zemích pro léta 1945–1992. Projekt širokého autorského kolektivu dovedl k obhajobě a posléze i k dalšímu doplnění, dokončení a k redakční přípravě k tisku. Na základě jeho návrhu byl Národnímu technickému muzeu přiznán výzkumný záměr „Dějiny věd a techniky“ na léta 1999–2003. Nejvýznamnějším publikačním výstupem tohoto výzkumného záměru se staly třísvazkové Studie o technice v českých zemích oceněné zvláštní cenou Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2003. U příležitosti zahájení výstavy Machina Mundi bylo Dr. Foltovi 7. listopadu 2005 v budově Národního technického muzea předáno ministrem kultury Vítězslavem Jandákem ocenění ministerstva kultury za dlouholetou práci ve výzkumu a vývoji. Cena ohodnotila nejen celoživotní práci J. Folty v oboru dějin přírodních věd a techniky, ale konkrétně využila příležitosti nedávného završení práce na třísvazkových Studiích o technice. Dr. Foltovi byl jako řešiteli doporučen k podpoře i následný výzkumný záměr „Česká technika na pozadí světového vývoje“ (2004–2010, MK). Mimo jiné zorganizoval v Praze mezinárodní sympozium „Ernst Mach v rozvoji fyziky“ (1988), „Místo dějin a filozofie vědy ve výuce“ (1991), dva pražské světové kongresy Společnosti pro umění a vědu 1992 a 1994 (SVU – Washington), dále mezinárodní sympozia „Vědecké historické přístroje“ (1995), „Mystérium cosmographicum" (1996), „Věda a technika rudolfínské doby“ (1997), „Počátky bádání o elektřině“ (1998), „Minulost a budoucnost výpočetní techniky“ (1998). Byl činným i v redakčních radách časopisů Dějiny věd a techniky (od r. 1968) a Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (od r. 1964). Od r. 1997 byl editorem nové série periodika Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague Studies in the History of Science and Technology, vycházejícího v kongresových jazycích. Od roku 2003 editorsky vedl publikační řadu Práce z dějin techniky a přírodních věd. Od r. 1989 byl místopředsedou Společnosti pro dějiny věd a techniky, od téhož roku vicepresidentem a od r. 1997 presidentem Mezinárodní komise pro vyučování dějinám věd a techniky Mezinárodní unie pro dějiny a filozofii vědy (Oddělení dějin věd). Od r. 1999 byl místopředsedou Rady vědeckých společností ČR, od r. 1998 pak členem vědecké rady Historického ústavu AV ČR a od r. 1999 místopředsedou oborové rady programu „Zpřístupňování výsledků výzkumu české veřejnosti“ MŠMT ČR. Externě vyučoval dějin matematiky na MFF UK (1962–1991) a PedF UK (od 1991). Ve vědecké práci se soustřeďoval na dějiny

matematiky, zejména geometrie, a na obecné otázky vývoje vědy a dějiny techniky. Od konce roku 2007 mu zdravotní komplikace nedovolovaly aktivně se zúčastňovat vědeckého života a svých funkcí v četných organizacích se vzdal.

Jarda Folta byl člověk plný síly a energie, je těžké uvěřit tomu, že tyto jeho tak samozřejmé vlastnosti se mohou vyčerpat a zmizet. Byl hluboce oddaný svému oboru, v němž má u nás nesmírné zásluhy, a pomohl mu značně I v uznání na mezinárodním poli. Bude tady bolestně chybět.