You are on page 1of 1

ညီၫႊတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

United Nationalities
Nationalities Federal Council (Union of Burma)

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကုိ အျမန္ရပ္တန္ေပးရန္


႔ေပးရန္
သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ)တပ္မေတာ္အစုိးရသည္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ


တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လုပ္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ အႏွစ္ (၂၀) မွ်ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ေဒသအသီးသီးတြင္ အထုိက္
အေလ်ာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား၊ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ တဖြဲ႕တစည္းလုံး
၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစီအစဥ္မဟုတ္ပဲ၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ကုိသာလွ်င္ဖဲ့ၿပီး “နယ္ျခားေစာင့္တပ္”
Border Guard Force အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္မႈေၾကာင့္၊ ေျပလည္မႈကုိ မရရွိႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါ။

၂။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ၍၊ အႏုိင္ရရွိေသာ


ႏုိင္ငံေရးပါတီတျုိ႔ ဖင့္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ စတင္ေခၚယူၿပီး၊
လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္္၏ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္လာရျခင္းတုိ႔
ေၾကာင့္၊ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္၊ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ထပ္မံ၍ မျဖစ္ေပၚေစရန္၊ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္
ပါသည္။

၃။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပျဲြ ဖင့္ တက္လာေသာ အစုိးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေကာင္းရာေကာင္း


ေၾကာင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္၊ ယခုမတ္လ
(၁၃) ရက္ေန႔မွစ၍၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကုိ လက္နက္
ႀကီးမ်ားသုံး၍ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနသည္ကုိ သိရွိရသည္။ ထုိေဒသမွ
ရပ္ရြာမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ စစ္ေဘးဒဏ္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ဳိးစုံ ႀကံဳေတြ႔ ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ရွမ္းျပည္
တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္သည္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း
တဖြဲျ႔ ဖစ္သည့္အျပင္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္လည္း၊ ညီလာခံၿပီးဆုံးသည္အထိ တက္ႂကြစာြ
ကုိယ္စားလွယ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

၄။ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈလ်က္၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၊


ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္အား၊ နအဖစစ္တပ္မွ ထုိးစစ္ဆင္စစ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈ
ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ အျမန္ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာႀကံရန္အတြက္၊ မိမိတုိ႔
ညီၫႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွ ေတာင္းဆုိပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၊
၁၃၇၂ ခု၊ တေပါင္းလဆုတ္ (၁၀) ရက္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္။