You are on page 1of 4

PUBLIC

Ngày 28 tháng 2 năm 2011

TẬP ĐOÀN HSBC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010- NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT 1

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh

Lợi nhuận cơ bản trước thuế tăng gần 5 tỉ đô la Mỹ, tăng tương đương 36% đạt mức 18,4 tỉ
đô la Mỹ.

Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo tăng hơn gấp đôi đạt mức 19 tỉ đô la Mỹ.

Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông tăng đạt mức 13,2 tỉ đô la Mỹ (2009: 5,8 tỉ đô la
Mỹ)

Dự phòng nợ xấu giảm 12,4 tỉ đô la Mỹ xuống còn 14 tỉ đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm
2006.

Lãi trên mỗi cổ phiếu tăng 115% đạt mức 0,73 đô la Mỹ (2009: 0,34 đô la Mỹ)

Tổng chi trả cổ tức năm 2010 đã công bố đạt 6,3 tỉ đô la Mỹ, tương đương với 0,36 đô la
Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông, trong đó chi trả cổ tức lần thứ tư trong năm 2010 đạt 0,12
đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu phổ thông.

Tiếp tục đạt lợi nhuận với mô hình kinh doanh trên toàn cầu

Lần đầu tiên tính từ năm 2006, HSBC đạt lợi nhuận từ tất cả các khối kinh doanh và các
khu vực thị trường bao gồm cả Bắc Mỹ.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân đạt lợi nhuận trước
thuế 3,5 tỉ đô la Mỹ.

Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận trước thuế
tăng 48%, đạt 6 tỉ đô la Mỹ.

Khối dịch vụ Tài chính Doanh Nghiệp toàn cầu và nghiệp vụ Kinh doanh Vốn đạt mức lợi
nhuận trước thuế là 9,2 tỉ đô la Mỹ, chỉ sau mức lợi nhuận của năm 2009.

Theo báo cáo, các thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn chiếm 34% tỷ trọng cho vay
khách hàng, tăng lên từ 26% của 2008.

Lần đầu tiên, khối các thị trường Châu Á Thái Bình Dương không kể Hồng Kông đạt mức
lợi nhuận trước thuế là 5,7 tỉ đô la Mỹ, tương đương với mức lợi nhuận đạt được tại Hồng
Kông.

This news release is issued by Registered Office and Group Head Office:
HSBC Holdings plc 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
Web: www.hsbc.com
Incorporated in England with limited liability. Registered number 617987
Tập đoàn HSBC- Báo cáo tài chính năm 2010- Những điểm nổi bật/2 PUBLIC

Tiếp tục tăng trưởng về vốn – hệ số vốn cơ bản cấp 1 tăng lên mức 10,5% từ mức 9,4% của
năm 2009.

Duy trì thanh khoản cao – tỉ lệ vốn cho vay trên vốn huy động đạt 78,1%.

Mở rộng hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các nhu cầu của khách hàng

Cho vay khách hàng tăng 8%, đạt 958 tỉ đô la Mỹ; tổng tiền gửi tăng 7%, đạt 1.200 tỉ đô la
Mỹ.

Ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực cho vay mua nhà có thế chấp tại Hồng Kông; tăng
trưởng thị phần đáng kể trong lĩnh vực này tại Anh Quốc.

Tại Anh Quốc, tổng dư nợ khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp tăng 3%, đạt mức 39,5 tỷ
bảng Anh; các khoản cho vay mới tăng 17% đạt mức 9,9 tỉ bảng Anh.

Tại Anh Quốc, các khoản vay mới dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 19%, đạt 2,4 tỉ
bảng Anh, tổng dư nợ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 1,6% do khách hàng
thanh toán nợ.

Tính trên toàn cầu, khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp tăng thêm hơn nửa triệu khách
hàng mới. Mỗi tuần, HSBC đã hỗ trợ được 2.400 doanh nghiệp khởi nghiệp tại Anh Quốc.

Theo báo cáo, tổng tài sản do tập đoàn quản lý tại các thị trường mới nổi tăng 20% đạt mức
145 tỉ đô la Mỹ.

(1): Tất cả các số trong phần này đều là số cơ bản, trừ khi được giải thích khác. Số cơ bản
không tính đến sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo giá thị trường, sự khác biệt về
tiền tệ và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán doanh nghiệp và tính theo cùng một loại tiền
tệ.

TẬP ĐOÀN HSBC CÔNG BỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 19,037 TỶ ĐÔ LA
MỸ 1

• Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn HSBC trong năm 2010 đạt mức 19,037 tỉ đô la Mỹ, tăng
11,958 tỉ đô la Mỹ, tương đương tăng 169% so với năm 2009.
• Lãi thuần từ hoạt động cho vay và tiền gửi đạt 39,441 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn 1,289 tỷ đô la
Mỹ, hay 3,2% so với năm 2009.
• Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi ro tín
dụng khác là 68,247 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,066 tỷ đô la Mỹ, hay 3,1% so với năm 2009.
• Tổng chi phí hoạt động là 37,688 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,293 tỷ đô la Mỹ, hay 9,6% so với năm
2009. Không tính đến sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo giá thị trường, sự
khác biệt về tiền tệ và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán doanh nghiệp chi phí hoạt
động năm 2010 tăng 8% so với năm 2009.
This news release is issued by Registered Office and Group Head Office:
HSBC Holdings plc 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
Web: www.hsbc.com
Incorporated in England with limited liability. Registered number 617987
Tập đoàn HSBC- Báo cáo tài chính năm 2010- Những điểm nổi bật/3 PUBLIC

• Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC là 55,2% so với 52,0% của năm 2009.
• Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng khác năm 2010 là 14,039 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn năm
2009 12,449 tỷ đô la Mỹ.
• Hệ số vốn cấp 1 cơ bản và tổng hệ số vốn cấp 1 của Tập đoàn được duy trì vững mạnh ở
mức 10,5% và 12,1% tương ứng, tính đến 31 tháng 12 năm 2010.
• Tổng tài sản của Tập đoàn tính đến 31 tháng 12 năm 2010 là 2.455 tỷ đô la Mỹ, tăng 91 tỷ
đô la Mỹ tương ứng với 3,8% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2009.

(1): Tất cả các số trong phần này đều là số theo báo cáo trừ khi được giải thích khác. Khi đề
cập đến từ “cơ bản”trong các diễn giải này có nghĩa là thông tin so sánh đã được trình bày
theo cùng đơn vị tiền tệ, đã loại trừ sự thay đổi do việc đánh giá các khoản nợ theo giá thị
trường, và ảnh hưởng từ các nghiệp vụ mua và bán doanh nghiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG HỒNG KÔNG THƯỢNG HẢI
TRONG NĂM 2010 – CÁC KẾT QUẢ CHÍNH

• Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và rủi ro tín
dụng khác tăng 11%, đạt mức 131,566 tỷ đô la Hồng Kông (2009: 117,998 tỷ đô la Hồng
Kông)
• Lợi nhuận trước thuế tăng 25% đạt mức 77,885 tỷ đô la Hồng Kông (2009: 62,093 tỷ đô la
Hồng Kông).
• Lợi nhuận có thể phân phối tăng 27% đạt 57,597 tỷ đô la Hồng Kông (2009: đạt 45,396 tỷ
đô la Hồng Kông).
• Tỉ suất sinh lợi bình quân trên vốn cổ đông là 21,2% (2009: 19,8%)
• Giá trị tài sản tăng 16% đạt mức 5.040 tỷ đô la Hồng Kông (2009: 4.361 tỷ đô la Hồng
Kông).
• Hệ số an toàn vốn là 14,7%; hệ số an toàn vốn cơ bản là 11,7% (so với hệ số an toàn vốn
16,1% và hệ số an toàn vốn cơ bản 12,2% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009)
• Hệ số hiệu quả chi phí là 45,8% (so với 44,4% năm 2009).

ends/more

Thông tin báo chí xin vui lòng liên hệ


Cao Thị Hương Giang
Giám đốc Truyền Thông
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tel: 84 8 520 3232
giangcao@hsbc.com.vn
Tập đoàn HSBC
This news release is issued by Registered Office and Group Head Office:
HSBC Holdings plc 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
Web: www.hsbc.com
Incorporated in England with limited liability. Registered number 617987
Tập đoàn HSBC- Báo cáo tài chính năm 2010- Những điểm nổi bật/4 PUBLIC

Tập đoàn HSBC có trụ sở đặt tại Luân Đôn. Với khoảng 8.000 văn phòng và chi nhánh tại 87 quốc gia và vùng lãnh
thổ và tài sản trị giá 2.455 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 2010, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức
dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới.
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chính của Tập đoàn HSBC, là một trong
những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới.

ends/all

This news release is issued by Registered Office and Group Head Office:
HSBC Holdings plc 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
Web: www.hsbc.com
Incorporated in England with limited liability. Registered number 617987