P. 1
nota

nota

|Views: 11,771|Likes:
Published by Pearl Harbour

More info:

Published by: Pearl Harbour on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU
 • 7.1 .1Konsep
 • i. Apakah maksud pengujian?
 • iii. Apakah maksud pengukuran?
 • 7.1.2Tujuan Pengujian dan Penilaian
 • Kepentingan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
 • Rumusan
 • Rajah 2: Kepentingan penilaian
 • 7.1. 3Jadual Penentuan Ujian (JPU)
 • Jadual 1: Contoh JPU
 • Langkah 1:
 • Jadual 2: Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Masa Belajar
 • Langkah II
 • Langkah III
 • Domain Kognitif Taksonomi Bloom
 • Rajah 3: Domain Kognitif Taksonomi Bloom
 • Langkah IV
 • Jadual 3: Pengiraan Soalan Mengikut Topik
 • Langkah V:
 • Langkah VI:
 • Latihan 2
 • Arahan:
 • Pemarkahan dan Markat
 • Contoh Penentuan Ciri-ciri Esei
 • Secara Perincian (Analitikal)
 • c. Kebaikan dan Kelemahan Kedua-dua Teknik Pemarkahan
 • 7.1.4Item Ujian
 • Jenis-jenis Ujian
 • Objektif
 • Item Respon Bebas
 • Item Respon Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan)
 • PEMARAH
 • Aras kemahiran item objektif aneka pilihan
 • Teknik Kloz
 • Soalan Subjektif
 • Pembinaan Ujian
 • Prinsip-Prinsip Asas Dalam Pengujian dan Penilaian
 • 7.1.5Jenis Ujian
 • I. Portfolio
 • Tujuan Portfolio
 • Kegunaan Portfolio
 • Ciri-Ciri Portfolio
 • Jenis-jenis Portfolio
 • Perbezaan Antara Penialain Tradisional Dengan Penilaian Portfolio
 • II. Pemerhatian
 • III.Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
 • IV.Penilaian Melalui Projek
 • V. Penilaian Melalui Ujian
 • 7.1.7Instrumen Penilaian
 • Jenis-jenis Alat/ Instrumen Penilaian Bahasa
 • Soalan 1: (30 markah)

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU Konsep Pengujian, Pengukuran, dan Penilaian Dalam kehidupan kita, pengujian, pengukuran dan penilaian

telah dilakukan dalam semua situasi yang memerlukan keputusan atau pertimbangan dibuat. Begitu juga dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tugas dan tanggungjawab seorang guru bukan hanya setakat mengajar dan melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran , malah dia perlu mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku. Lalu dia membuat penilaian untuk mengetahui aspek yang yang telah diajar dan dikuasai dengan baik oleh pelajarnya, dan aspek-aspek yang yang masih lemah dan memerlukan tumpuan dalam pengajaran akan datang. Berdasarkan maklum balas daripada penilaian ini, guru seharusnya dapat membuat keputusan tentang aspek kemahiran yang telah dipelajari, atau yang perlu diajarkan, diulang semula, atau diberi latihan tambahan. Walau bagaimanapun, istilah pengujian, pengukuran dan penilaian kadang kala saling ditukar ganti. Contohnya, apabila seorang guru mengedar ujian pencapaian, dia mungkin menyatakan yang dia sedang ‘menguji’ pencapaian, ‘mengukur’ pencapaian atau ‘menilai’ pencapaian dengan tidak mengambil endah maksud khusus sesuatu istilah tersebut. Sebenarnya, istilah-istilah ini ada kelainannya dan tidak sepatutnya saling ditukar ganti. Dengan itu, semua pengajar yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran perlu mengetahui perbezaan antara ketiga-tiga istilah ini agar tidak tersalah pakai.

Pengujiann

Pengukuran

Penilaian

Rajah 1 : Konsep pengujian, pengukuran, dan penilaian

7.1 .1 Konsep Berdasarkan rangka konsep di atas, mari kita fahami dan lihat kelainan pengertian antara ketigatiga istilah tersebut.

MSJ 2007

1

i.

Apakah maksud pengujian?

Antara ketiga-tiga istilah yang disebut di atas, pengujian selalunya dianggap yang tersempit maksudnya. Pengujian memberi erti proses penyerahan satu set terpiawai soalansoalan yang perlu dijawab, atau satu instrumen atau satu prosedur sistematik bagi mengukur satu sampel tingkah laku atau perubahan sebahagian daripada semua tingkah laku seseorang individu. Hasil daripada jawapan tersebut ialah satu ukuran yang diberi dalam bentuk numerik (dipanggil markat) yang menjadi ciri kepada individu itu. Oleh itu, pengujian menjelaskan tentang berapa baguskah prestasi individu tertentu. Maksud terpiawai di sini, adalahlah bahawa semua prosedur telah dinyatakan awal lagi dan semua pelajar dalam sesuatu kumpulan diuji dengan soalan atau masalah yang sama dan dengan cara yang sama di samping mendapat arahan yang sama. Markat atau skor (juga biasa dikenali dengan markah dalam ujian di sekolah) yang diperolehi hasil daripada jawapan kepada sesuatu ujian ialah sebagai indikator atau penunjuk numerik tentang prestasi pelajar. Mengapakah kita perlukan markat numerik dan tidak hanya menggunakan penjelasan adjektif seperti “lemah”, “amat baik” atau “hampir baik” untuk menjelaskan prestasi pelajar? Markat dalam bentuk numerik diperlukan kerana ketepatannya. Ketepatan inilah yang membezakan antara markat-markat, contohnya, dua pelajar yang mencapai tahap “hampir sama baik” iaitu 79% dan 80%. Walaupun terdapat satu markah perbezaan sahaja tetapi dua pelajar ini memperoleh gred yang berbeza iaitu B+ untuk 79% dan A untuk 80%. Selain daripada itu, jika keputusan diberi dalam bentuk markat, analisis selanjutnya boleh dilaksanakan dan ini akan membantu untuk membuat sesuatu keputusan. Tegasnya, pengujian bertujuan untuk menentukan pencapaian seseorang pelajar dalam sesuatu pembelajaran dan berguna untuk menempatkan pelajar dalam kumpulan belajar yang sesuai.

ii.

Apakah pula maksud ujian?

Ujian ialah satu alat. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Akan tetapi, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi tidak baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Dari itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya, jika guru menguji tahap kefahaman pelajar tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini adalah tidak menggalakkan.

Fakta Penting Pengujian Satu alat atau prosedur sistematik bagi mengukur satu sampel tingkah laku. Ini menjawab soalan kepada setakat mana prestasi individu jika dibandingkan dengan prestasi individu yang lain, atau berbanding dengan tugas yang ditentukan.

MSJ 2007

2

iii.

Apakah maksud pengukuran?

Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. Akan tetapi, pengukuran menggambarkan konsep yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran memberi maksud sebagai proses memperoleh penjelasan numerik tentang setakat mana individu mempunyai sesuatu ciri yang disukat dengan menggunakan alat ( alat ujian). Ini bermakna, pengukuran mengukur secara kuantitatif peringkat pencapaian atau kedudukan pelajar. Pada lazimnya, guru menggunakan ujian untuk mengukur prestasi pelajarnya. Hasil nilai kuantitatif pengukuran ini biasanya dibandingkan dengan nilai maksimum yang diperuntukkan bagi alat, dan perbandingan inilah menggambarkan pencapaian pelajar. Dengan kata lain, pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diberi iaitu pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. Contohnya, Ani mendapat 80 markah dan Arif pula memperoleh 75 markah dalam ujian Bahasa Melayu. Pengukuran sesuatu ciri boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Penggunaan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan adalah contoh di mana maklumat boleh diperoleh dalam bentuk kuantitatif (numerik) tanpa ujian. Pengukuran juga boleh merujuk kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan. Walau bagaimanapun, pengukuran, sama seperti pengujian iaitu tidak bersifat mutlak. Kenapa? Cuba kita fikirkan dua perkara ini. Penggunaan alat fizikal seperti kayu meter untuk mengukur ketinggian sudah tentu dapat dilakukan dengan tepat. Sebaliknya, bolehkah anda mengukur “ketinggian” tahap mental atau pencapaian seseorang itu dengan tepat? Contohnya, seorang pelajar yang memperoleh markat 80 tidak boleh dikatakan mengetahui dua kali ganda lebih banyak daripada pengetahuan yang diperolehi oleh seorang yang mencapai markat 40 walaupun angka 80 ialah dua kali angka 40. Bagi seorang pelajar yang mendapat markat sifar pula, ini tidak bermakna yang pelajar itu langsung tidak mempelajari apa yang telah diajarkan dalam pelajaran yang diuji. Ini berkemungkinan ada pengetahuan yang diperolehnya akan tetapi pengetahuan ini tidak tercakup dalam pengukuran yang dilaksanakan. Tegasnya, adalah penting dalam pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu mestilah benar atau sah. Oleh sebab pengukuran hanyalah sebagai satu penunjuk, dari itu, sesiapa yang hendak mengguna sesuatu pengukuran perlulah ia terlebih dahulu memastikan alat ukur atau instrumen itu adalah objektif, sah dan boleh dipercayai. Jika alat ukur telah melalui proses-proses ini, alat ukur tersebut akan dapat mengukur hampir tepat apa yang hendak diukur. Jadi, seorang guru itu haruslah jelas akan tujuannya menguji di dalam bilik darjah dan cuba mendapatkan suatu ujian yang tepat yang dapat memenuhi tujuan itu. Fakta Penting Pengukuran

Proses mendapatkan penjelasan secara numerik setakat mana individu mempunyai ciriciri tertentu.
3

MSJ 2007

iv.

Apakah maksud penilaian?

Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et al. (1971, m.s xxv) menyatakan bahawa “Penilaian sebagai ‘the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.” Jika digunakan begini, maksud penilaian merangkumi dan menjangkau lebih daripada ‘pengujian’ dan ‘pengukuran’. Definisi lain pula mengklasifikasikan penilaian sebagai pertimbangan profesional atau sebagai satu proses yang membenarkan seseorang membuat pertimbangan tentang kebaikan atau nilai sesuatu. Begitu juga, penilaian boleh dijelaskan sebagai satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat bagi menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran. Dengan demikian, penilaian merujuk proses mentafsir atau memberi nilai yang bercorak kualitatif tentang sesuatu kemahiran bahasa berdasarkan jumlah markat pencapaian hasil daripada pengukuran yang telah dilakukan secara kuantitatif. Contohnya, Nazrin yang mendapat markat sebanyak 90% dalam sesuatu kemahiran bahasa mungkin dinilai sebagai mencapai tahap cemerlang dan Fiqah pula yang mendapat jumlah markat sebanyak 10% mungkin dinilai sebagai berada pada tahap yang sangat lemah. Jadi, perkataan cemerlang, baik, sederhana, lemah atau sangat lemah yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markat yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. Dari itu penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kualitatif dan / atau kuantitaif. Secara kuantitatif, maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh dikumpul, disusun, diperkemas dan diringkaskan dalam kaedah atau gambaran yang lebih mudah difahami. Secara kualitatif pula, maklumat dapat dinyatakan, mungkin tidak mengikut angka yang tepat, tetapi dapat menjelaskan atau menerangkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat secara nyata. Dalam contoh di atas, Nazrin telah menunjukkan kemajuan yang amat baik atau cemerlang dalam kemahiran bahasa. Sebagai contoh lain, jika dua pelajar mencapai ukuran (skor ujian) yang sama, katakan dalam ujian kefahaman, kita boleh menilai kedua-dua ukuran itu dengan cara yang berbeza. Katakan, pada akhir Tahun 5, Syawal dan Saiful didapati membaca di tahap yang sama iaitu tahap Tahun 5. Mengikut pengukuran, pelajar ini dikatakan mencapai tahap yang sama. Akan tetapi, pada awal tahun, Syawal sebenarnya sedang membaca pada tahap pelajar Tahun 3 sementara Saiful sedang membaca pada tahap pelajar Tahun 4. Dari itu, dari segi penilaian, kedua-dua pencapaian ini adalah tidak sama. Situasi menunjukkan bahawa Syawal itu telah berkembang atau maju pada tahap yang luar biasa pantas sementara Saiful berkembang pada kadar yang biasa. Ini menunjukkan keadaaan yang lebih komprehensif terdapat pada penilaian berbanding dengan pengujian dan pengukuran. Fakta Penting Penilaian Proses mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat untuk menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran.

MSJ 2007

4

v.

Konsep penaksiran

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

• • • •

Proses ialah langkah/ tindakan/ operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Maklumat ialah bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Penghakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. Produk dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Penaksiran haruslah dilihat sebagai: i. ii. iii. iv. proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran, aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran, aktiviti yang dijalankan secara berterusan, dan aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik.

7.1.2

Tujuan Pengujian dan Penilaian

Guru di sekolah kerap kali mengadakan ujian dari semasa ke semasa. Ini adalah kerana ujian merupakan cara tunggal guru dan pelajar dapat mengetahui sama ada pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah atau sebaliknya. Jelas ternyata bahawa ujian sangat penting untuk menilai kemajuan pelajar dan kejayaan guru, juga mengesan kebolehan dan kelemahan pelajar serta menilai pembelajaran yang sedang berlaku . Dengan cara ini, pelajar atau guru dapat mengetahui tindakan susulan yang seharusnya diambil. Pengujian boleh dijalankan sebelum pengajaran, untuk mengetahui pencapaian asas pelajar, supaya guru dapat memilih aktiviti yang sesuai dengan pencapaian pelajar tersebut. Pengujian yang dilakukan pada akhir pelajaran pula ialah untuk menilai kesan pelajaran pada pelajar dan aspek-aspek pelajaran yang perlu dibaiki. Oleh itu, antara tujuan ujian adalah seperti yang berikut:

MSJ 2007

5

tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu bidang pelajaran akan diketahui. Kedua-dua jenis ujian itu bertujuan untuk menilai pencapaian pelajar. setelah mendapat maklum balas tentang hasil ujian anak-anak mereka akan berikhtiar untuk mendapatkan bimbingan tambahan bagi anak-anak mereka. Selain guru. Sebaliknya. Bagi mendapatkan maklum balas Hasil yang diperoleh daripada satu-satu ujian akan memberikan maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kepada guru dan pelajar. Bagi pelajar pula. Sebagai alat mencari punca kelemahan Dalam pendidikan pemulihan. iv.i. Sebagai penggerak Ujian memainkan peranan sebagai penggerak bagi pelajar. Penilaian Guru menggunakan ujian untuk menilai prestasi dan kemajuan para pelajar. Pada pengajaran seterusnya guru mungkin mengubah pendekatan yang digunakan atau mempermudahkan isi penyampaian untuk menambah kefahaman para pelajar. nyatalah ujian berperanan sebagai penggerak yang kuat bagi pelajar-pelajar di sekolah. Sesetengah ibu bapa. Bagi guru. Ujian juga digunakan untuk menilai MSJ 2007 6 . keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar pelajar berkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat. Setelah diberi ujian diagnostik. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yang disampaikan itu difahami oleh pelajar. barulah guru menggunakan maklumat itu untuk membuat perancangan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran pemulihan. Ujian ini merupakan ujian formatif yang diberikan sepanjang tahun atau ujian sumatif yang diberikan bagi setiap akhir semester atau akhir tahun. Dengan itu. ujian diagnostik dijalankan untuk mengesan punca kelemahan para pelajar. Begitu juga keadaan pelajar di kelas yang akan menempuh peperiksaan. ibu bapa juga akan tahu aras pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran yang berkenaan. Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. Sekiranya didapati ramai pelajar gagal dalam satu-satu ujian walaupun para pelajar telah diberitahu tentang ujian itu terlebih dahulu. Kaedah pengajaran alternatif yang akan digunakan adalah berdasarkan hasil yang diperoleh daripada ujian diagnostik. para pelajar cenderung untuk memberi perhatian kepada pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pelajar-pelajar Tingkatan 3. iii. Setelah diumumkan gred atau markah yang diperoleh. maka guru perlu mengkaji sebab-sebabnya. 5 dan 6 biasanya lebih tekun membuat persediaaan untuk menghadapi peperiksaan umum. hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik. ii. hasil ujian dapat memberitahunya sama ada kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan itu sesuai. Sebahagian besar pelajar akan hanya mula mengulang kaji bahan-bahan pelajaran lampau apabila diberitahu ujian akan diadakan. Dengan adanya ujian.

Pensijilan Pelajar-pelajar di peringkat PMR. Bagi membuat klasifikasi Prestasi pelajar dalam satu-satu ujian boleh digunakan untuk tujuan klasifikasi. pelajar-pelajar yang ingin masuk ke Maktab Rendah Sains MARA atau sekolah-sekolah berasrama penuh perlu menduduki ujian-ujian tertentu. prestasi yang sederahana baik dalam Kumpulan B dan Kumpulan C. vii. aktiviti dan isi pelajaran yang disediakan dapat menampung keperluan pelajar berkenaan. guru dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang pengetahuan sedia ada pada pelajar. Seterusnya guru akan merancang isi pelajaran dan menggunakan pendekatan atau kaedah yang sejajar dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Dalam situasi sekolah. Selain itu. ix. Misalnya. manakala yang lemah dalam Kumpulan D. viii. maka pembelajaran boleh dikatakan telah berlaku. Guru sentiasa menggunakan kriteria kebolehan untuk membahagikan pelajarpelajar. Pihak berkuasa akan membuat pemilihan berdasarkan prestasi pelajar dalam ujian-ujian tersebut. jelas satu lagi peranan pengujian adalah untuk pensijilan.pembelajaran pelajar. guru boleh menjalankan satu ujian ringkas untuk menilai sama ada objektif pelajaran tercapai atau tidak. Para pelajar yang menunjukkan prestasi yang paling baik dikumpulkan dalam Kumpulan A. v. vi. Sekiranya tercapai. MSJ 2007 7 . Contoh ujian yang bertujuan membuat ramalan adalah seperi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan. Pemilihan Hasil ujian sentiasa digunakan oleh pihak-pihak berkuasa untuk memilih caloncalon memasuki satu-satu kursus atau jurusan. guru mungkin menjalankan ujian prognostik untuk membuat ramalan tentang kecenderungan dan kebolehan pelajar. Ujian seperti ini biasanya dijalankan oleh pihak berkuasa semasa memilih calon-calon bagi sesuatu kursus atau latihan. Di dalam bilik darjah. Pembelajaran lampau Ujian juga dijalankan oleh seorang guru untuk mengetahui pembelajaran lampau seseorang pelajar. Pengumpulan seperti ini akan membantu guru menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan. Gred-gred pada sijil-sijil bergantung pada pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan tersebut. Hasil daripada ujian prognostik ini akan digunakan oleh guru dalam perancangan kaedah. Setelah satu-satu unit pelajaran selesai diajar. Dengan cara ini. SPM dan STPM akan menerima sijil-sijil yang berkenaan setelah lulus peperiksaan tersebut. Hasil daripada ini. bahan-bahan pengajaran dan alat-alat bantu mengajar. Bagi membuat ramalan Sesetengah ujian dijalankan dengan tujuan membuat ramalan tentang kemungkinan seseorang calon itu mencapai kejayaan dalam sesuatu kursus.

biografi dan sebagainya. Sebaliknya. ii. Tujuannya ialah untuk melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang dan digunakan maklumat ini untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya. MSJ 2007 8 . pemerhatian. Begitu juga guru. Dengan lain perkataan guru-guru itu dapat melihat sejauh manakah pengajarannya itu berhasil. ujian daya dan ujian perlakuan sentiasa digunakan oleh para penyelidik dalam menjalankan kajian mereka. Kejayaan mahupun kegagalan mereka bertitik -tolak daripada ujian yang menilai mereka sebagai orang yang pandai atau lemah. Kepentingan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ketara dan sangat penting. maktab dan politeknik. Untuk mengetahui keupayaan. Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu. Untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain. Penyelidikan Sesuatu penyelidikan memerlukan maklumat daripada berbagai-bagai sumber. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar. Hasil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. seseorang guru itu perlu bertindak membaiki cara pengajarannya. Untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. x. ujian kepantasan. maklumat dapat diperoleh daripada ujian. Ujian seperti ini biasanya disebut sebagai praujian atau ‘pretest’. manakala keputusan dalam peperiksaan STPM digunakan untuk pemilihan ke universiti. iv. Apatah tidaknya. Dalam penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan. iii. rendah peratus lulus. Biasanya. Para pelajar sering mengalami trauma bila berhadapan dengan ujian. kepentingan penilaian adalah seperti berikut: i. Oleh itu. Tinggi peratus yang lulus bermakna berjayalah seseorang guru itu mengajar pelajarnya.keputusan peperiksaan PMR juga digunakan untuk memilih pelajar untuk jurusan sains dan sastera. Mereka selalunya resah apabila menerima keputusan ujian pelajarnya. Begitu juga keputusan dalam peperiksaan SPM digunakan untuk melayakkan pelajar memasuki program matrikulasi. Untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. ujian-ujian seperti ini disediakan oleh guru sendiri untuk menguji aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran tertentu. Keputusan pelbagai jenis ujian tara. Kejayaan dan kegagalan mereka mengajar terletak pada keputusan pencapaian pelajarnya. Daripada ujian inilah guru-guru biasanya dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya. penggunaan soal selidik.

Kepentingan penilaian Bimbingan konsep dan kemahiran. Guru-guru dengan mudah dapat menyalurkan pelajar-pelajar mereka ke jurusan-jurusan tertentu mengikut kebolehan mereka sepeti jurusan sains. hasil alat-alat itu juga hendaklah boleh dipercayai. Ini penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar. Pengumpulan mengikut kebolehan. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat mempertingkatkan pengajaran mereka. Ujian dan penilaian adalah juga berguna kepada pelajar-pelajar. Rajah 2: Kepentingan penilaian MSJ 2007 9 .v. Di samping itu. sastera dan teknikal. Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Tujuannya ialah untuk kerja-kerja pemulihan dan pengayaan. Untuk membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. viii. Alat-alat penilaian itu seharusnya dapat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. ibu bapa dan guru. guru hendaklah sering berusaha ke arah menggubal alat-lat penilaian yang praktis dan realistik. Rumusan Berdasarkan kenyataan bahawa penilaian itu sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melaluinya mereka berpeluang untuk mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. Laporan kemajuan untuk kegunaan pelajar. vi. Laporan dan rekod untuk kegunaan kaunselor dan ahli psikologi. vii. Pengesahan paras pencapaian .

80% Sekarang. dalam ujian buatan guru. Bilangan item ujian bagi setiap topik dan kemahiran itu pula ditentukan oleh jumlah masa yang diperuntukkan untuk pengajarannya. Ini menegaskan betapa pentingnya JPU dalam penggubalan item ujian. Ringkasnya. Bentuk Ujian sama ada berbentuk objektif. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian ialah dengan menyediakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). satu soalan yang didapati senang bagi sekumpulan pelajar mungkin susah untuk sekumpulan pelajar lain. Namun begitu. JPU yang dikenali sebagai “Test Blue Print” dan “Test Specification” adalah merupakan satu matriks yang terdiri daripada dua paksi: paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras Kemahiran” (melintang). maka bilangan soalan bagi topik 1 seharusnya lebih banyak daripada soalan topik 2. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. kandungan dan aras kemahiran. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . sederhana dan susah dari segi aras kesukarannya. Aras kesukaran soalan lebih kurang memadai aras kemahiran yang diuji. Maklumat Dalam JPU JPU mempunyai maklumat seperti yang berikut: • • • • • • Kandungan Ujian yang berupa topik-topik pelajaran. mengikut taksonomi yang digunakan. Bilangan item yang mengikut bentuk. aras kesukaran soalan ini merupakan satu perkara yang relatif. Manakala soalan yang menguji kemahiran sintesis dan penilaian pula adalah merupakan soalan yang susah. kepentingan JPU adalah seperti yang berikut. ii. Kita dapat simpulkan bahawa pengetahuan dan kemahiran yang disenaraikan dalam JPU haruslah berupa pengetahuan dan kemahiran yang terkandung dalam sukatan pelajaran serta yang telah diajar di dalam bilik darjah. jika topik 1 memerlukan dua minggu untuk diajar dan topik 2 cuma memakan masa seminggu.7. Contohnya. 3 Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. JPU juga menetapkan bilangan soalan yang dikatakan senang. Yakni. Definisi Ujian yang baik mestilah mempunyai rancangan yang rapi. mari kita bincangkan butiran-butiran di atas. kertas kursus dan lain-lain. esei. Ini bererti. MSJ 2007 10 . soalan aras pengetahuan biasanya adalah lebih mudah berbanding dengan soalan aras kefahaman. Jadi. Perbincangan di atas menyentuh tentang jenis maklumat yang terkandung dalam JPU. amali. guru harus membina soalan mengikut kebolehan pelajarnya.1. aplikasi dan analisis yang merupakan soalan sederhana. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.

Bil Contoh JPU Objektif Kognitif Jumlah Jam 1 1 20 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 4 1 5 6 1 16 Item Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Tatabahasa • Kata ganda • Kata majmuk • Kata terbitan Membaca dan Memaham • Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. Memberi panduan untuk membentuk format ujian. dan MSJ 2007 11 . Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Pentingnya Jadual Penentuan Ujian • • • • • • • • • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Memberi panduan untuk membentuk soalan. iv. menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji. • Memberi erti perkataan 15 2 2 1.1 1. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.iii. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Peribahasa • Simpulan Bahasa • Perumpamaan Jumlah 2 5 40 2 1 1 1 1 1 4 32 Jadual 1: Contoh JPU Maklumat daripada contoh di atas memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JPU iaitu: • • • ujian tidak dibina sembarangan.2 1 1 1 12 1.3 berdasarkan petikan di atas. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.

2 Tanda baca 20 • Membentuk ayat Membaca dan Memaham • Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.• memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran. Perkara-perkara yang menjadi asas pertimbangan itu ialah: MSJ 2007 12 . Panjang petikan prosa ialah lebih kurang 150 patah perkataan. • Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas Peribahasa • Simpulan bahasa • Perumpamaan Jumlah 15 1.3 5 40 Jadual 2: Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Masa Belajar Langkah II Tentukan soalan yang akan dibina itu. Pemilihan bentuk soalan haruslah berasaskan pertimbangan yang baik. v. Bil Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Masa B el aj ar 1.1 Tatabahasa • Kata ganda • 1. Langkah-langkah Membina JPU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.

jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jum. mengatakan : mengingat semula fakta. penaakulan formal Ada pemindahan kemahiran. Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom 3 Domain kognitif . emosi dan perasaan psikomotor . b. mengadili melahirkan pendapat. Masa keseluruhan Langkah III Tentukan model aras kesukaran item. kreatif. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item. data dan lain-lain Mudah Rajah 3: Domain Kognitif Taksonomi Bloom Langkah IV Apakah jenis ujian yang akan diuji? • Ujian objektif MSJ 2007 13 . menilai.menitiberatkan sikap.• • • • Contoh: tujuan ujian itu diadakan masa yang diperuntukkan untuk ujian itu umur pelajar bilangan pelajar yang diuji a. deduktif. induktif. menyelesaikan masalah 2 Kefahaman 1 Pengetahuan menerangkan. menjelaskan. membandingkan.aktiviti fizikal Domain Kognitif Taksonomi Bloom kompleks 6 Penilaian 5 Sintesis 4 Analisis 3 Aplikasi : : : : : memilih. mengembangkan logik.aktiviti mental afektif . c.

1 Bidang/Topik/Topik Kecil Tatabahasa • Kata ganda • Tanda baca • Membentuk ayat Membaca dan Memaham • Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. esei dll). Peribahasa • Simpulan bahasa • Perumpaan 5 5 ____ 40 x 32 4 Jumlah 40 32 Jadual 3: Pengiraan Soalan Mengikut Topik Langkah V: • • • Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. 1. MSJ 2007 14 .2 15 15 ____ 40 x 32 12 1.3 berdasarkan petikan di atas. Petikan prosa yang penjangnya lebih kurang 150 patah perkataan • Memberi erti perkataan Masa Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 20 20 ____ 40 x 32 16 1. struktur.• • • Ujian struktur Ujian esei Dan lain-lain. Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar). Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil. Pemarkahan.

dan prosedur penilaian perlu diambil perhatian. Justeru. Latihan 2 Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti pelajar. Rumusan Dalam penilaian. data-data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. pengkelasan atau bimbingan. JPU berperanan penting. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif. Pemarkahan dan Markat i. Susunan nombor soalan mengikut tajuk.• • • Langkah VI: Menyatakan mata pelajaran. penekanan yang wajar terhadap objektif pembelajaran. Seterusnya. • Sediakan satu JPU berdasarkan contoh format di atas. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Ini akan diikuti dengan isu yang berkaitan dengan pemarkahan. Pengenalan Topik ini akan bermula dengan tujuan memberi markah. Arahan: • Tetapkan bilangan item. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif. Oleh itu. topik ini akan memperihalkan tentang sistem MSJ 2007 15 . Tingkatan.

pemarkahan yang boleh digunakan dan apakah pula simbol pemarkahan yang lazim digunakan. Pendidik juga dipengaruhi oleh markah. memohon biasiswa atau mencari pekerjaan nanti. menghurai dan membincangkan beberapa sistem pemarkahan yang boleh digunakan. Oleh itu. MSJ 2007 16 . Adalah tidak mustahil bagi pelajar untuk mengambil lebih berat tentang markah yang mereka dapati dalam ujian tatabahasa. Kepentingan Pemarkahan Markah adalah sebahagian daripada budaya dalam pendidikan. Dengan itu. apakah tujuan memberi markah kepada ujian atau tugasan yang telah dibuat oleh pelajar? Adakah ia diberikan sebagai ganjaran atau dendaan? Jika jawapan anda adalah “ya” kepada soalan sebelum ini. Begitu juga. daripada pengetahuan dan kemahiran yang mereka belajar daripada aspek tersebut. pelajar menyedari dari awal lagi bahawa mereka akan diberi gred atau markah bergantung kepada prestasi mereka di sekolah. dan juga antara institusi pendidikan . Oleh itu. dan membandingkan kelebihan dan kelemahan simbol-simbol yang digunakan dalam pemarkahan. markah sangat bermakna kepada pelajar dan juga ibu bapa mereka. ii. maka jawapannya adalah salah. iii. Guru mengambil masa yang lama untuk memprosesnya. dan pada akhirnya ada pihak yang tidak berpuas hati tentang markah atau gred yang diperoleh. yang kadang kala menyebabkan pelajar risau. bagi guru. Proses memberi gred bukan sahaja memerlukan banyak masa tetapi juga usaha. anda akan dapat: i. biasanya untuk mengagihkan pelajar kepada kelas yang leibh pandai atau sebaliknya. menyatakan sebab mengadakan pemarkahan. setelah mengikuti topik ini. tidak begitu difahami. Ia telah menjadi asas kepada beberapa tindakan dan keputusan di institusi pendidikan. iv. Jika perkara seperti ini berlaku. tidak ramai pelajar gemar diberi gred kepada pencapaian mereka. Ia bertujuan untuk memberi maklum balas tentang pencapaian pelajar. ini merupakan keutamaan yang salah dan menimbulkan implikasi yang membahayakan. dan bukannya sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat. Oleh itu. Ada kalanya markah diberi secara terburu-buru dan sistem pemarkahan. Ibu bapa tahu bahawa pelajar dibanding antara satu sama lain melalui markah yang mereka perolehi. Malangnya. ii. kadang kala tidak sedemikian. Markah bukanlah untuk memberi ganjaran atau pun mendenda pelajar. Pelajar dan juga guru mengambil berat tentang markah yang diperoleh dalam ujian. jika ada. misalnya. Ini adalah kerana kadangkala markah tidak diguna dengan bijak. Oleh sebab markah sangat penting bagi kebanyakan orang. membincangkan isu-isu berkaitan dengan prosedur pemberian markah. disalah tafsir ataupun diguna sebagai senjata untuk mendenda pelajar. Ibu bapa juga menyedari bahawa markah yang diperoleh anak mereka akan memberi kesan kepada anak-anak mereka dalam pelbagai perkara seperti peluang melanjutkan pelajaran. iii. maka kita perlu berhati-hati dan bersifat objektif semasa memberi markah. Tujuan Pemarkahan Salah satu daripada tugas yang paling tidak seronok bagi guru ialah memberi markah atau gred. Perlu diingat bahawa sistem yang berlainan mempunyai kebaikan dan kelemahan yang berbeza juga. Tegasnya.

v. sikap. minat. Asas Pemberian Markah. a. Pertimbangan yang paling asas tentang apa yang patut dicerminkan oleh markah merupakan isu yang paling utama.iv. Adakah gred yang diberikan itu betul-betul mencerminkan penilaian prestasi yang tepat tentang sesuatu mata pelajaran seperti bahasa. sebaiknya. sudah tentu skor ujian sukar untuk ditafsir. matematik. Teknik Pemarkahan Ujian Esei Secara Keseluruhan (Holistik) MSJ 2007 17 . sains dan sebagainya? Atau adakah gred tersebut juga merangkumi perkara-perkara lain seperti kerja yang bersih. Faktor-faktor lain tidak patut dipertimbangkan kerana perkara-perkara seperti motivasi sikap dan sebagainya sukar diukur secara objektif. markah yang diberikan hendaklah mencerminkan pencapaian akademik semata-mata. Jika asas pemberian gred masih memasukkan faktorfaktor lain selain daripada pencapaian. motivasi dan personaliti? Jawapannya ialah apabila markah diberikan berkaitan dengan mata pelajaran akademik. usaha. bahasa penyampaian yang menarik. tulisan baik.

tidak terdapat kesalahan-kesalahan bahasa yang serius. sudah tentulah karangan itu meninggalkan kesan tanggapan (impression) yang positif kepada guru atau pemeriksa. iaitu bentuk perincian seperti ejaan. D dan sebagainya. Contoh Penentuan Ciri-ciri Esei Bil. Pemarkahan esei mengikut teknik ini. iaitu dari prestasi baik di atas dan prestasi terburuk di bawah. menarik gaya penyampaian dan jelas pula huraiannya. Peraturan memberi markah esei secara holistik: 1. Bahasa (15 markah) Menggunakan bahasa yang betul. C. Berdasarkan kesan secara keseluruhan. Kemudian. • Menyusun skrip-skripm pelajar mengikut prestasi. sekiranya sesebuah karangan pelajar itu baik kandungannya. pemeriksa itu hendaklah membaca skrip pada kali kedua untuk menetapkan gred yang difikirkan sesuai bagi setiap skrip berdasarkan ciri-ciri esei yang dikatakan ‘cemerlang’. tidak terdapat kesalahan ejaan. Esei Cemerlang MSJ 2007 18 . bentuk tulisan. ‘baik’. idea-idea yang dikemukakan meyakinkan. pengelolaan dan proses. Pemeriksa yang menggunakan skala norminal hendaklah membaca skrip jawapan pelajar sekali. Langkah-langkah pemarkahan cara holistik dengan menggunakan skala ordinal ialah: • Memeriksa setiap skrip pelajar secara keseluruhan.Pemarkahan secara keseluruhan bererti sesebuah esei itu dinilai berdasarkan kesan keseluruhannya kepada pemeriksa. B. Ini bermaksud keseluruhan adalah lebih penting daripada bahagian-bahagian sesuatu jawapan esei. Pembahagian markah : Keseluruhan 35 markah ( untuk bahasa. Contohnya. isi dan susunan) 2. gaya. • Memeberikan gred kepada skrip berdasarkan peratus yang telah dipertimbangkan untuk setiap kumpulan. sekurang-kurangnya lima isi yang membayangkan kematangan fikiran dan baik susunannya. lancar dan jelas. iaitu skala ordinal dan skala norminal. berdasarkan kriteria kandungan. terdapat dua jenis skala yang lazimnya digunakan. Panduan am : Pemeriksa hendaklah membaca esei ini sekali lalu untuk mendapatkan gambaran mengenai mutu esei mengikut perkara-perkara berikut: • • • Isi ( 25 markah) Isi yang sesuai. • Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberikan gred A. untuk mendapatkan gambaran setinggi mana tahap jawapan pelajar itu. Gaya ( 10 markah) Setelah membaca esei sekali lalu. tatabahasa. karangan seperti ini bolehlah diberikan markah ‘cemerlang’. tetapkan mutu esei itu mengikut pangkat yang ditentukan. perbendaharaan kata dan lain-lain tidak perlu diasing-asingkan kerana yang dinilai oleh pemeriksa ialah kualiti keseluruhan karangan berkenaan. Di bawah pemarkahan secara holistik ini. ‘sederhana’ dan ‘lemah’ .

1 2 3 4 5 6 Esei sederhana Isinya ada tetapi kurang tepat. Menunjukkan penguasaan ejaan yang memuaskan. pembaca tidak merasakan sebarang kejanggalan. Terdapat kesilapan-kesilapan ejaan walaupun tidak begitu teruk. Bil. Idea-idea tidak meyakinkan dan tidak memperlihatkan kematangan. Tidak memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik. Calon memperlihatkan kematangan tetapi tidaklah sebaik atau setinggi peringkat ‘cemerlang’. Bil. Walau bagaimanapun. Mungkin terdapat sedikit kejanggalan tetapi tidaklah mencacatkan esei secara keseluruhan. 1 2 3 4 5 6 Esei baik Isinya tepat dan jumlahnya mencukupi tetapi kurang terperinci huraiannya. Jumlahnya mencukupi tetapi huraiannya kurang terperinci. Terdapat idea yang kurang meyakinkan dan memperlihatkan kematangan yang amat sederhana.1 2 3 4 5 6 Isinya tepat dan jumlahnya mencukupi. Idea dijalin dengan baik walaupun mungkin terdapat sedikit kelonggaran (jalinan agak kurang mantap) Menunjukkan penguasaan bahasa yanga baik. Dapat meyakinkan pembaca. MSJ 2007 19 . Dapat meyakinkan pembaca. Idea-idea dijalin dengan kemas dalam perenggan-perenggan yang bersesuaian panjangnya. Terdapat kelemahan dalam penggunaan bahasa. misalnya terdapat struktur dan penggunaan perkataan yang salah. terdapat sedikit-sedikit kesilapan yang tidak begitu serius. 1 2 Esei lemah Isi dangkal dan tidak tepat. Bil. Idea-idea dijalin dengan tidak begitu kemas dan tidak diperkembangkan dengan baik. Memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik. pemeriksa mendapati kejanggalan dan mungkin terdapat bahagian-bahagian yang kurang jelas. Memperlihatkan penguasaan ejaan yang memuaskan. Memperlihatkan penggunaan bahasa baku yang baik iaitu dari segi struktur dan perbendaharaan kata. Memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik. Huraiannya terperinci dan jelas. Tidak memuatkan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan calon untuk memperlihatkan kematangan.

3 4 5 6 Jalinan idea tidak kemas. Peringatan: Esei dibaca sekali lagi dengan lebih teliti. Secara Perincian (Analitikal) Cara pemarkahan ini sering digunakan dalam peperiksaan. Menunjukkan kelemahan yang serius dalam aspek ejaan. Tidak menguasai teknik penulisan. Mutu pemarkahan banyak bergantung kepada pemeriksa yang berpengalaman serta mahir dalam bidang yang berkenaan. Dengan cara ini.pelajar tersebut. Penguasaan bahasa lemah. unsur-unsur terpenting yang merangkumi kriteria kandungan. Kesalahan isi. Bagaimanapun. Setengah markah dipotong bagi setiap ejaan yang salah sehingga maksimum sebanyak tiga markah. tidak ada huraian dan perkembangan idea. bahasa dan ejaan dibulatkan. Terdapat banyak kesalahan yang dilakukan. Proses pemarkahan dengan cara holistik merupakan cara pemarkahan yang subjektif. pengelolaan dan proses adalah diperiksa secara MSJ 2007 20 . ciri keobjektifan dalam pemarkahan cara holistik boleh dipertingkatkan dengan mengadakan penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa yang memeriksa skrip pelajar. Pemeriksa dapat merasakan kelonggaran dan kejanggalan penyampaian isi.

Dengan mengasingkan aspekaspek yang dinilai. kemahiran penulisan seolah-olah terasing. oleh itu pelajar tidak dapat melihat di mana kekuatan dan kelemahan karangan mereka. Pelajar-pelajar dapat melihat di mana dan apa kelemahan mereka. Pemeriksaan memerlukan masa yang panjang. Sekiranya pemeriksaan memerlukan ramai guru. 4. unit-unit kecil jawapan pelajar akan dicari dan markah diberi mengikut peruntukan yang diberi dalam skim pemarkahan. Orang yang kurang mahir dalam bidang penulisan boleh menjalankan tugas pemeriksaan. 2. Semasa pemarkahan. 3. Dapat menilai kebolehan am dalam bidang penulisan. Semua aspek penulisan diberikan pertimbangan yang sama rata. Esei boleh diperiksa hanya dengan sekali baca. Setiap tiga kesalahan ditolak satu markah). latihan yang banyak boleh dijalankan. dan (b) dua kelemahan yang terdapat dalam pendekatan induktif untuk pengajaran tatabahasa. Dengan cara ini kebolehpercayaan dan ketekalan dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa mematuhi skim pemarkahan itu dengan teliti. 20 (aspek yang dinilai kelicinan pengolahan dan kesesuaian pemerengganan. 2. 1. Kebolehan penulisan secara keseluruhan sukar dilihat. 1. 4. Kelemahan 1. 3. 2 Perincian / Analitikal MSJ 2007 21 .berasingan. Pemeriksaan boleh dibuat dengan lebih tepat. 3. Pelajar bebas menulis Menulis esei merupakan suatu kemahiran yang memerlukan gabungan beberapa proses. ( 10 markah ) Skim pemarkahan: (a) dua kelebihan------------2 x 2 ½ = 5 markah (b) dua kelemahan----------2 x 2 ½ = 5 markah ________ Jumlah 10 markah ________ c. Contoh perincian (A) : Isi Bahasa Gaya Jumlah 40 (5 markah bagi setiap isi yang diulas dan diperkembangkan dengan baik) 40 (aspek yang dinilai ialah tatabahasa dan penggunaan perkataan. 2. 3. kordinasi sukar dilaksanakan. Penulisan bukan lagi merupakan paduan beberapa proses secara natural. 1 Kebaikan dan Kelemahan Kedua-dua Teknik Pemarkahan Teknik Keseluruhan / Holistik Kebaikan 1. Kesalahan pelajar dapat diperlihatkan dengan jelas. 100 Contoh (B): Soalan : Huraikan (a) dua kelebihan. Guru mungkin bersifat bias semasa memeriksa. Tiada maklumat diagnostik yang khusus. Bil. 2.

item yang terlalu mudah dan sukar. Item-item yang dibina dan dipilih juga hendaklah berasaskan kepada kemahiran-kemahiran bahasa. apa yang hendak diuji. bertutur. objektif dan subjektif Objektif Sesuatu ujian itu dikatakan ujian objektif kerana pemeriksa yang berlainan akan memberi markah yang sama apabila memeriksa kertas yang sama. Sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. rangsangan yang kabur. Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. arahan yang tidak jelas. tidak ada pengkhususan dalam bidang yang disoal dan item yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesalahan lain. Ujian objektif dibentuk daripada beberapa item objektif yang boleh diperiksa secara objektif iaitu pemeriksa-pemeriksa berlainan memperoleh skor yang sama ketika memeriksa tindakan balas yang serupa ( Gronland.1.4. Ini berguna bagi guru dalam memperbaiki dan mempertingkatkan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau paling MSJ 2007 22 . membaca dan menulis perlu diuji dengan menggunakan pelbagai jenis ujian dan teknik pembinaan item ujian yang sesuai. Kesalahan-kesalahan ini akan menjejaskan kesahan dan kebolehpercayaan bahan ujian kita itu. penguasaan pelajar-pelajar terhadap kemahiran mendengar. Hanya apabila item-item ujian ini ditadbirkan kepada pelajar-pelajar barulah timbul pelbagai masalah umpamanya dari segi konsep. tiada jawapan yang tidak digunakan langsung. item yang bertindan.4 Item Ujian Biasanya kita menganggap pembinaan item dalam ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. objektif dan isi kandungan pelajaran. Di bawah ini diperturunkan beberapa jenis ujian iaitu: i. bagaimana item ujian itu ditadbirkan dan bila serta masa ujian itu dijalankan. Jenis-jenis Ujian Berbagai-bagai jenis ujian dapat digunakan dengan berkesan sekiranya ia dirancang dan sesuai pula dengan kemahiran yang hendak diuji. kita perlu menentukan tujuan ujian itu dibuat. Dalam pengajaran pembelajaran bahasa KBSR dan KBSM. Mungkin menekankan kepada ‘mencari kesalahan’ drp ‘mencari kekuatan’ esei. 1977). 7. jenis dan bentuk item ujian. ii. Kenyataan ini menunjukkan objektiviti sesuatu ujian itu merujuk kepada bagaimana skor diperoleh. Oleh yang demikian kita perlu sedar tentang beberapa aspek pembinaan item-item ujian bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah. kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar dalam pembelajarannya.

an) b) Apakah lawan bagi perkataan untung? ( rugi) ii. Item Salah-Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). b) Item Respon Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atu paling tepat. Item-item itu ialah format Salah-Betul. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. Di bawah ini ditunjukkan beberapa contoh jenis item respon bebas. Format-format ini dikira sebagai item-item dua pilihan oleh kerana kesemuanya melibatkan penerimaan atau penafian. Jenis soalan: contoh: a) Imbuhan apakah yang terdapat dalam perkataan kemahiran? (ke . item respons bebas ( jenis sumbangan) item respons tetap ( item objektif pilihan) Item Respon Bebas Soalan jenis ini memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan jawapan sendiri pada ruang yang disediakan. i. Item Melengkapkan Penyataan Contoh: a) Kita mesti naik bas ke rumah Nasharudin kerana rumahnya _____(jauh) dari tempat ini. item jenis aneka pilihan dan kloz. Ariff pernah _________(tinggal) di Kuala Lumpur. dan aneka pilihan. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. b. i. item jenis padanan. Item objektif boleh dibahagikan kepada dua jenis berdasarkan cara tindakbalas yang diberikan kepada pelajar iaitu: a. MSJ 2007 23 .baik. Padanan. Biasanya jawapan ditulis di hujung soalan atau dalam kotak yang disediakan.

Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan merupakan jenis ujian objektif yang paling popular sekali di kalangan pembina item ujian. Kata Bilangan Himpunan 3.Contoh bagi Item Dua Pilihan: a) Nyatakan sama ada pernyataan berikut Betul atau Salah. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di ruang A dengan objek/ perkara diruang B. Aminah mempunyai dua ekor arnab C. Pelajar kelas itu mengeluarkan buku masing-masing apabila guru masuk ke kelas. Item Padanan Ya/Tidak ii. D. Kata Bilangan Tentu 2. MSJ 2007 24 . B. Ruangan A dipanggil pokok soalan (premise) dan ruangan B dipanggil jawapan (response). iii. Kata Bilangan Pecahan 4. Ruangan A (Kata Bilangan) 1. B /S b) Nyatakan Ya atau Tidak pada pernyataan berikut: i) Bahasa adalah sesuatu yang diwarisi. Separuh bahagian hartanya akan diserahkan kepada rumah anak yatim. Item aneka pilihan adalah dari golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindakbalas terbatas. i) Simpulan bahasa kaki bangku bermaksud orang yang berjalan tanpa kasut. Kata Bilangan Pisahan Ruangan B (Contoh) A. Kelima-lima pelajar diarahkan supaya berjumpa dengan Pengetua. Contoh : Padankan kata bilangan dengan contoh yang diberi dengan menggunakan garisan lurus untuk menghubungkan kotak-kotak yang diberi.perkara . Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua ruangan senarai yang mengandungi perkataan atau frasa.

Guru yang gemuk itu ditimpa kemalangan. b. (D) mempunyai satu kata adjektif dan unsur-unsur keterangan lain seperti kata bantu atau kata penguat. keringan mengeringkan kekeringan berkeringan Jenis Jawapan Terbaik Contoh: 1. Di antara ayat-ayat berikut yang manakah ayat suruhan? (A) (B) (C) (D) Jangan lari. c. Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap Contoh: 1. MSJ 2007 25 . Sungguh mustahil untuknya melarikan diri. Ayat yang tergolong dalam ayat selapis ialah (A) (B) (C) (D) Jika dia rajin dia lulus. (C) menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.a. Sila duduk sekarang. Harap anda dapat datang esok. Padamkan lampu itu. Mengisi Tempat Kosong Contoh: 1. Mereka membaca buku di perpustakaan. (A) (B) (C) (D) d. Item aneka pilihan berbentuk soalan Contoh: 1. Air di dalam kolam itu _______ kerana hujan sudah lama tidak turun. Definisi terbaik bagi kata adjektif ialah kata yang (A) menunjukkan sifat sesuatu. (B) menerangkan keadaan bagi sesuatu kata nama.

tidak. (C) kuda-kuda. MSJ 2007 26 . Jenis Negatif Tumpuan pelajar dipusatkan kepada mencari fakta yang salah. Pendamai IV. Pilih perkataan yang berlawanan dengan perkataan berhuruf besar. Contoh (a) : Cantuman jenis sesuai/ tidak sesuai h.e. Pokok soalan sering mengandungi perkataan kecuali. (D) kura-kura. Analogi Contoh: Arahan: Tiap-tiap pasangan perkataan di bawah diikuti empat pasang perkataan. merah tua (C) jambu merah : hijau Antonim Contoh: Arahan: Tiap-tiap soalan dimulakan dengan perkataan berhuruf besar dan diikuti oleh lima perkataan. hitam : putih E) F) (D) kain merah merah : : : f. (B) rama-rama. Pengampun III. dan lain-lain. Contoh: Semua kata ganda di bawah mempunyai aspek makna yang sama kecuali (A) labi-labi. Pilih pasangan yang mempunyai perkaitan dengan pasangan awal. PEMARAH I. Peramah (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja g. bukan. Penyabar II. Item Jenis Cantuman.

III dan IV Contoh (b): Jenis cantuman aneka pelengkap yang mempunyai urutan/ sekuen. III. 1. III. II. V. III.1. IV. II dan IV sahaja I. III. III. IV I. Susunan pembuka kata ucapan di atas mengikut urutan yang betul ialah (A) (B) (C) (D) I. Setiap bulan abanglah yang menyokong persekolahan kami bertiga. Orang ramai menyokong langkah langkah pihak berkuasa membenteras kegiatan cetak rompak. II. III dan IV II.Yang Amat Berhormat iii. i. II. I. Yang Berbahagia (A) (B) (C) (D) 2. III. Para pelajar sekolah itu diminta menyokong pasukan bola baling sekolah mereka yang akan bertanding esok. V I. Susun senarai di bawah mengikut urutan keutamaan.Yang Berhormat iv. II. II. Yang dimuliakan Saudara Pengerusi Majlis Yang Berusaha Tuan Pengetua Sekolah Guru-guru dan ibu bapa Tuan-tuan dan puan-puan Yang Berbahagia Tuan Pegawai Daerah Di bawah ialah senarai rujukan hormat tetamu yang hadir dalam satu majlis.Yang Berusaha ii. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. II. V. I dan IV IV. II. IV. II dan I I. Pilih ayat atau ayat-ayat yang menggunakan kata yang berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. IV. (A) (B) (C) (D) Mereka menyokong dan memapah lelaki yang hampir pitam itu agar tidak rebah. MSJ 2007 27 . . V. IV Aras kemahiran item objektif aneka pilihan Item objektif aneka pilihan boleh dibina untuk semua aras kemahiran bidang kognitif di bawah kategori Taksonomi Bloom.II. IV. III. III. II. V I. IV dan I III. I.

meninterpretasi. menukar dan menjelaskan fakta. Jelaskan. Kumpulkan. Bandingkan. teori yang telah dipelajari. Karangkan. Sintesis Aras ini menguji kebolehan pelajar mencantumkan. mengkritik. perbezaan dan perhubungan di antara satu sama lain. konsep. Gubahkan. Aplikasi Aras ini menguji kebolehan pelajar menggunakan fakta. Tafsirkan. Nilaikan. menggabungkan dan mengintegrasikan fakta-fakta atau idea-idea yang berkaitan. Klasifikasikan Gabungkan. Analisis Aras ini menguji kebolehan pelajar membanding dan menghuraikan factorfaktor kesamaan. Bentukkan. Kirakan. Benarkan. erti. definisi yang dipelajari 2. Tukarkan. Nyatakan Huraikan. mengesahkan. Uruskan. merumuskan. prinsip. hukum. 5. Asingkan. Senaraikan. ciptaan. Bilakah. Kritikan. hukum. Susunkan. teori. Tafsirkan. Demonstrasikan. menilaikan. Bandingkan. Apakah. Gunakan Bezakan. menterjemah. pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. 3. teori dan sebagainya. Kata-kata kerja Manakah. Terangkan. Mengapa.Aras kemahiran dalam bidang kognitif Pengetahuan Aras ini menguji kebolehan pelajar mengingat kembali fakta. Bahagikan. Huraikan. Bezakan. Penilaian Aras ini menguji kebolehan pelajar membuktikan. 6. atau memberi pendapat sesuatu penyataan. Ulaskan. merekabentuk. Buktikan. Rumuskan. Kefahaman Aras ini menguji kebolehan kebolehan pelajar memahami. karya. 4. Selesaikan. Berikan. Siapakah. hokum. istilah. susunkan. Teknik Kloz MSJ 2007 28 . Tunjukkan. konsep. 1. prinsip. prinsip.

telah. Sumbangan yang sentiasa ______ masuk dari penderma-penderma atau _______ hartawan secara tidak langsung ______ membantu mereka dalam menjalankan ______ untuk memberi didikan serta ______ yang sempurna kepada kanak-kanak berkenan. ketiadaan. menubuhkan. mengalir. budak-budak. kekurangan ganjaran. Contoh: Isikan tempat-tempat kosong dalam petikan berikut dengan perkataan-perkataan yang sesuai. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. MSJ 2007 29 .Teknik menggunakan ujian kloz sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah. Jawapan Menguntukkan. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. ahli-ahli. membuat. para. aktiviti. berdasarkan senarai. dan sepatutunya boleh diuruskan oleh guru-guru bahasa Melayu. bertambah. kepada. Pada mulanya. ini semua tidak sukar dilakukan. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. penjagaan. oleh. kemunduran. anak-anak. pentadbiran dan pemarkahan. percubaan. Kemudian. menghadiahkan. Kerajaan negeri Johor bersedia ______ sedikit bantuan yang diperlukan _____ pihak persendirian dalam usaha ______ bangunan tambahan di kawasan rumah _______ yatim di situ untuk menampung _______ mereka.

Bina ayat yang mengandungi: (i) Kata kerja aktif tak transitif ____________________________________________________ (ii) Kata kerja aktif transitif ____________________________________________________ ( 2 markah ) Beri dua contoh perkataan bahasa Melayu yang terkecuali daripada hukum keselarasan vokal. Item-item struktur ini memberi pelajar panduan/ bimbingan/ rangka serta memberi rangsangan / bahan asas untuk memulakan jawapan. Item Jenis Struktur Item jenis struktur merupakan item-item yang disusun dan diatur secara sistematik dan berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar atau berkaitan dengan satu-satu tema. Dalam pembinaan item ini. Jenis soalan struktur ini mengehadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. Contoh: 1. Jawapan yang diperlukan adalah pendek. iaitu satu atau dua ayat sahaja. (ii) ii. Tindak balas yang dikehendaki ditentukan oleh penggubal soalan ujian itu. Sekiranya bebas. Soalan esei pula terbahagi kepada dua jenis iaitu tindak balas terhad dan jenis tindak balas lanjutan. ____________________________________________________ (iii) ____________________________________________________ ( 2 markah) 2. beberapa item pendek boleh dihubungkan menjadi set item-item yang dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sama. Ia juga memberi tanda isyarat yang tetap bagi bertindak balas terhadap soalan berdasarkan petunjuk markah dan ruang jawapan yang disediakan. Soalan ujian subjektif boleh dibahagikan kepada item jenis struktur dan esei. Ini terbentuk daripada satu atau dua bahagian iaitu jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan.Soalan Subjektif Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan pelajar memberi tindak balas secara lisan atau bertulis. Item Jenis Esei MSJ 2007 30 . Sebagai satu ujian ringkas mengenai sesuatu tajuk/ perkara . tindak balas itu adalah karangan dan sekiranya terhad. i. ia mungkin merupakan satu ayat sahaja. Tindak balas pelajar mungkin bebas atau terhad. item struktur sebenarnya mengandungi elemen item objektif dan item esei.

Item jenis esei merupakan item yang memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dan lisan dengan perkataan sendiri. Banyak keputusan yang berkaitan dengan pelajar adalah dilakukan bedasarkan keputusan ujian atau peperiksaan. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya objektif pelajaran. 1. Dari itu. MSJ 2007 31 . Oleh itu. dan  jenis soalan.  kemahiran yang akan diuji dan pemberatannya. Contoh pembinaan item esei. Item ini berupaya mengukur aras kognitif isi yang terbatas. Tindak balas terbatas (TBT) Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu. menilai fakta. kebolehpercayaan pemarkahannya adalah rendah. Tindak balas lanjutan (TBL) “ Membaca Kunci Kejayaan “. Item jenis esei boleh mengukur peringkat kognitif yang tinggi. 1. Tindak balas yang diberikan itu adalah subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit. dan hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas. ( 25 markah ) Pembinaan Ujian Membina soalan-soalan ujian yang relevan dan boleh dipertahankan memerlukan kemahiran teknikal dan kreatif.  aras kesukaran soalan mengikut taksonomi Bloom. Gerak balas tersebut memerlukan jawapan yang meluas dan bebas dari segi mengumpulkan fakta. Ia memberi peluang kepada calon membuktikan tindak balas yang lebih kompleks. dan pelan tindakan atau jadual penentuan ujian telah disediakan. ( 6 markah) Item jenis TBT ini membataskan isi dan bentuk tindak balas. ( 9 markah ) (b) Tuliskan sebuah pantun berkait yang mengandungi dua rangkap. Bincangkan cara-cara untuk menanam sikap suka membaca di kalangan pelajar hari ini. Cogan kata ini menunjukkan betapa pentingnya membaca. (a) Nyatakan tiga bentuk pantun dan berikan contoh bagi tiap-tiap bentuk. guru adalah bertanggung jawab untuk menyediakan ujian dengan teliti dan sistemastik agar kualiti ujian dapat dikawal rapi. Batasan dan bentuk ini dinyatakan dalam soalan. Batasan ini dapat mengurangkan masalah kebolepercayaan pemarkahan. Ini dihadkan kepada skop atau topik tertentu. mengatur idea dan mengembeling idea-idea secara logic hingga menghasilkan jawapan yang asli. a. Soalan-soalan yang digubal seharusnya mematuhi pelan tindakan atau jadual penentuan dari aspek-aspek yang berikut:  topik yang akan diuji dan pemberatannya.

Sepertimana yang telah dihuraikan di atas tadi. soalan objektif adalah jenis soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan yang tepat dan ringkas supaya ia dapat diperiksa dengan mudah dan cepat. Soalan jenis objektif memerlukan sumbangan pelajar dan soalan yang cuma memerlukan pilihan.Dalam menentukan jenis soalan bagi sesuatu ujian. ujian objektif dikatakan mempunyai keobjektifan yang paling tinggi kerana semua pemeriksa akan memberi markah yang sama kepada setiap soalan yang dikemukakan. MSJ 2007 32 . Justeru itu. guru mempunyai pilihan untuk mengemukakan antara soalan objektif dengan soalan subjektif. Soalan subjektif pula terdiri daripada soalan tindak balas terhad (jawapan agak pendek) dan soalan tindak balas lanjutan (jawapan panjang yang tidak terhad).

MSJ 2007 33 .

kalau tahap penguasaan bahasa yang sebenarnya. tidak mungkin pelajar akan mencapai skor atau markat yang sama jika pelajar tersebut mengambil ujian yang sama berulang kali. Memang semua ujian yang dihasilkan akan memberi maklumat yang tepat. instrumen penilaian dan pengujian itu dianggap tidak mempunyai nilai kesahan yang tinggi. Maka dengan itu. digubal. Kesahan ujian merujuk kepada soalan adakah sesuatu ujian itu mengukur apa yang hendak diukur. Ujian juga boleh berfungsi sama dengan penimbang tadi. maka pada dasarnya penilaian dan pengujian itu tidak berjaya mencungkil maklumat sebenar tentang penguasaan bahasa pelajar tersebut. Konsep kesahan dalam bidang penilaian dan pengujian dimaksudkan kepada ketepatan sesuatu instrumen penilaian atau pengujian itu dalam mengukur. maka penilaian dan pengujian yang dapat dianggap mempunyai sifat kesahan yang tinggi ialah apabila keputusan yang ditunjukkan oleh hasil ujian terhadap pelajar tadi dapat menunjukkan bahawa tahap penguasaan bahasa pelajar itu adalah sempurna. kalau objektif penggubalan sesuatu instrumen ujian itu bertujuan untuk menilai atau menguji sesuatu yang telah ditentukan secara khusus. katakanlah untuk menguji keluasan dan keberkesanan pengunaan perbendaharaan kata. tetapi kandungan atau butiranbutiran dalam instrumen ujian itu tidak dapat mengukur objektif tersebut dengan tepat. Kebolehpercayaan ujian pula merujuk kapada soalan adakah sesuatu ujian itu mengukur apa yang diukur dengan tepat. Walau bagaimanapun. Sesuatu penimbang atau neraca sebagai alat untuk menimbang berat adalah dikatakan penimbang yang boleh dipercayai jika penimbang itu dapat memberi bacaan yang sama atau tekal (konsisten) bagi berat bahan yang sama di ketika-ketika yang berlainan. ini bermakna bahawa markat atau skor yang diperolehi pelajar akan sentiasa diperoleh tidak kira bila ketikanya pelajar ini mengambil ujian yang sama tersebut. penilaian dan pengujian itu mestilah dapat memberikan maklumat setiap mungkin tentang pencapaian atau prestasi pelajar kesan daripada proses pembelajaran yang mereka lalui. menilai atau menguji sesuatu yang hendak dinilai. diuji dan diukur. maka semakin tinggi nilai kesahan sesuatu instrumen pengujian itu. misalnya butiran-butiran ujian hanya menyentuh tentang penggunaan kata-kata. Semakan tepat atau semakin hampir maklumat yang diperolehi daripada penilaian dan pengujian tentang keadaan atau kedudukan sesuatu itu dengan keadaan atau kedudukan yang sebenarnya. 34 . Sebagai contoh. Penilaian dan Pengujian Itu Mestilah Mempunyai Sifat “Kesahan” (validity). Tentunya. Di antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Sekiranya pelajar mengambil ujian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Begitu juga halnya. yang dimiliki seseorang pelajar itu adalah sempurna. Ini bermakna.Prinsip-Prinsip Asas Dalam Pengujian dan Penilaian Sesuatu penilaian dan pengujian yang baik dan bermutu ialah penilaian dan pengujian yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Tetapi kalau hasil penilaian dan pengujian memperlihatkan bahawa penguasaan pelajar itu hanya pada tahap sederhana. penilaian dan pengujian itu mestilah dirancang. Pelajar yang menduduki sesuatu ujian berulang kali mungkin akan mencapai skor yang lebih baik kerana telah MSJ 2007 ii. secara realiti. iaitu berasaskan prinsip-prinsip yang tertentu. Ketepatan ujian yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada ketekalan atau konsistensi sesuatu ujian. Kebolehpercayaan Ujian. untuk mendapatkan hasil yang sedemikian. ditadbirkan dan diinterpretasikan dengan sebaik-baiknya.

 Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Keselarasan keadaan bagi setiap pelajar perlu dipastikan supaya semua pelajar yang mengambil ujian adalah sama. pelajar berkenaan akan mencapai keputusan yang semakin menurun hanya disebabkan oleh penurunan motivasi.mempelajari daripada kesalahan yang telah dilakukan hasil daripada ujian kali pertama.  Masa yang cukup perlu diberikan kepada pelajar dan guru untuk membuat persediaan. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. semakin bilangan soalan berrtambah. Bagi menjamin kebolehpercayaan ujian yang tingi. maka ukuran ini mempunyai selisihan yang sedikit atau tiada langsung. Di antaranya ialah objektif ujian. dari itu skema permarkahan yang jelas perlulah disediakan dan diikuti dengan sepenuhnya oleh semua pemeriksa.  Semua pelajar yang mengambil ujian perlulah disediakan dengan keadaan yang sama dan selesa supaya mereka dapat menjawab soalan dengan sebaik-baiknya dengan tidak berlaku keadaan tidak adil. dan  Semakin objektif permarkahan maka semakin tinggi kebolehpercayaan. keadaan persekitaran. Ataupun. Kebolehpercayaan sesuatu ujian boleh dipertingkat jika prinsip-prinsip berikut diikuti:  Banyakkan soalan agar tidak menggalakkan pelajar meneka (asalkan tidak terlampau banyak). jika ujian yang diberikan adalah dalam bentuk subjektif seperti ujian esei. Dari itu. bahkan dengan ujian yang mengandungi item atau soalan yang setara. Dengan kata lain. dan bilangan soalan yang terlalu banyak boleh menyebabkan pengurangan kebolehpercayaan ujian. keadaan ujian perlu dikawal agar tidak timbul selisihan antara pelajar yang mengambil ujian. Secara lazimnya. Kawalan punca-punca atau faktor-faktor yang menghasilkan selisihan adalah amat penting dalam pembentukan dan pentadbiran ujian. secara am. bukannya dengann ujian yang sama. pengujian dilakukan sebanyak dua kali. Ujian sepatutnya dalam bentuk yang sanggup ditadbir oleh guru seperti ujian bertulis. bagi menentukan kebolehpercayaan ujian. Walau bagaimanapun. kandungannya. atau disebabkan keletihan mengambil ujian. MSJ 2007 35 . pembina item ujian harus memahami terlebih dahulu akan objektif yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar berdasarkan bahan-bahan dalam sukatan pelajaran bagi satu-satu program pengajaran dan pembelajaran itu. Punca-punca seperti kesihatan dan emosi calon. senang difahami dan tidak mengelirukan.  Arahan serta soalan adalah terang. cara memeriksa. semakin tepat pencapaian sesuatu pelajar. Jika ujian memberi maklumat yang tepat dan konsisten.

Contohnya dalam bulan Januari. Ia berbentuk khusus dan terhad hanya kepada unit tertentu dalam pendidikan bahasa. guru telah mengajar muridnya 10 simpulan bahasa. Baisanya. Aspek-aspek bahasa yang lain seperti tatabahasa. kemahiran-kemahiran bahasa yang diuji adalah banyak dan menyeluruh seperti lisan. semantik dan peribahasa (simpulan bahasa atau/dan perumpamaan).5 Jenis Ujian Terdapat dua jenis ujian.1. Perbezaan antara kedua-dua jenis ujian tersebut pada asasnya berdasarkan skop kemahiran. bacaan dan penulisan. atau ujian pembendaharaan kata tentang beberapa sinonim atau antonim yang boleh digolongkan dalam ujian jenis ini. atau oleh Lembaga Peperiksaan bagi tahap penting persekolahan seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi penghujung persekolahan menengah rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi penghujung persekolahan menengah dan menengah atas adalah merupakan ujian bahasa yang bercorak sumatif. seperti selepas satu semester atau satu tahun persekolahan. dan pada akhir bulan itu dia ingin menguji pemahaman muridnya tentang simpulan bahasa yang telah diajar dalam bulan itu. Biasanya. MSJ 2007 36 . perbendaharaan kata. Oleh kerana skop pengajaran dan pembelajaran berbentuk Ujian Formatif itu diasaskan dan dibina secara terhad maka ujian tersebut sudah semestinya tidak menyeluruh dalam semua kemahiran atau aspek bahasa. dan seumpamanya kerap juga menjadi bahan ujian dalam ujian bahasa yang bercorak sumatif. aspek tertentu dalam tatabahasa seperti dalam penggunaan imbuhan awalan atau/dan akhiran.7. Ujian Formatif Ujian formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau subkemahiran bahasa yang telah diajar. Misalnya ujian bahasa yang dibina oleh guru untuk ujian akhir semester dan tahun. jangka masa pengajaran dan pembelajaran atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. subkemahiran atau sesuatu aspek bahasa yang telah diajar dalam jangka masa yang pendek seperti mingguan atau bulanan. iaitu ujian formatif dan ujian sumatif. ujian tersebut berasaskan sesuatu kemahiran. skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut dibina agak terhad dan tidak luas. Biasanya. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif itu diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. i. Ujian Sumatif Ujian Sumatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiran bahasa yang telah diajar secara jangka masa yang panjang. Tujuan utama Ujian Formatif ini dibina dan dijalankan oleh guru ialah untuk menguji kemajuan murid dalam mencapai atau menguasai subkemahiran bahasa dalam membentuk sesuatu kemahiran bagi bacaan dan kefahaman. ii.

Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Rujukan kriteria 8. Dengan demikian. langkah-langkah untuk memastikan penilaian itu adalah sah dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi hendaklah ditekankan. Sepanjang pengajaran Kognitif. SPM 2. Untuk itu. Gagal/lulus 9. Seterusnya. Portfolio i.sukar 6. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan. Perbezaan Fungsi Masa Penekanan Sifat Kesukaran Alat Jenis ujian Pelaporan Contoh Ujian sumatif 1. Apakah Porfolio? Koleksi ini meliputi: Portfolio ialah satu cara mengumpul koleksi pelajar • memilih kandungan yang menunjukkan usaha pelajar. Dibentuk khas 7. Kognitif 4. Peperiksaan akhir tahun 7. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Jumlah skor 9. UPSR. I.iii.1.6 Kaedah Penilaian Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. Terhad kepada tugasan 5. Ujian bulanan/lembaran kerja 7. Perbezaan ujian formatif dan sumatif Ujian formatif 1. PMR. Pelajar yang lemah pula akan dibimbing dalam program pemulihan supaya dia dapat memperbaiki prestasinya. Pada akhir unit/kursus 3. Berubah-ubah 6. Senang . pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang akan dibimbing dan diberi peluang untuk integrasi menegak supaya potensinya dapat dimaksimumkan. guru perlu didedahkan kepada pelbagai cara untuk menjalankan penilaian di dalam bilik darjah dengan lebih berkesan. psikomotor dan afektif 4. Pensijilan atau penggredan 2. Beraneka jenis 5. kemajuan dan • menentukan kriteria pemilihan prestasi dalam satu/ beberapa bidang.Rujukan norma 8. • menentukan penilaian MSJ 2007 37 .

Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara autentik. portfolio merupakan satu bentuk sejarah pembelajaran pelajar yang didokumentasi dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif ( Shulman. Hasil kerja didokumentasikan dalam pelbagai bentuk yang boleh menunjukkan keasliaannya. Kegunaan Portfolio Portfolio digunakan untuk: • • • • menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). prosedur kerja. • • MSJ 2007 38 . halatuju. 1993). 1992). Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk: • • • memberi peluang pelajar mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. Ciri-Ciri Portfolio • • Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional. pengalaman dan harapan. 1992). Kesimpulannya. merupakan satu sistem pelbagai dimensi yang memberi gambaran lengkap tentang kebolehan dan perkembangan pelajar ( Harlin. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja yang original melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja lapangan (field work). Digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. menilai secara sumatif pembelajaran pelajar. Juga. • menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar. komen dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. Memuatkan catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang sudah dibuat untuk menentukan tindakan susulan. menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan (performance assessment). Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. matlamat.• refleksi kendiri pelajar Portfolio juga terdiri daripada bahan-bahan yang menunjukkan kemajuan pelajar terhadap pencapaian matlamat pembelajaran untuk satu jangka masa (Ryan & Kuhs.

Bahan Bukti Bertulis Bahan tulisan hasil usaha pelajar secara individu atau secara kolaboratif. Bahan yang dimuatkan mestilah menunjukkan proses dalam penghasilannya. Cadangan Bahanbahan Bukti Portfolio Contoh Jenis Bahan i. Bahan Sokongan Bahan sokongan sebagai lampiran atau ilustrasi untuk mengukuh dan memantapkan hasil tulisan. bahan fotostat yang berkaitan gambar foto nota kuliah carta/ graf/ jadual bibliografi B. Bahan Bukti Perlakuan Bahan bukti perlakuan (performance) pelajar yang menunjukkan prestasinya dalam bidang yang berkenaan dengan tugasnya. laporan kemajuan • P&P di bilik darjah • Di padang ( mata pelajaran PJK) • Di makmal ( Sains) • Di bengkel KH/ ERT iii.• Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. Kandungan Portfolio • • • • • • • Sampel tulisan pelajar Laporan tinjauan buku Rakaman video Sampel aktiviti komputer Senarai buku rujukan Projek atau kerja kursus Markat-markat ujian Jenis A. MSJ 2007 39 . kertas kerja artikel/ esei catatan nota perancangan/ jadual kerja skrip jawapan ujian surat yang ditulis oleh pelajar pengurusan grafik petikan jurnal penulisan/ komen refleksi i. senarai semak ii. c. rakaman audio-video iv. borang prestasi. surat/ sijil pengiktirafan i.

• Koleksi bahan yang dipilih khas untuk menggambarkan hasil terbaik seseorang atau kumpulan pelajar • Hanya mengandungi hasil akhir. • Kebanyakan bahan dipilih oleh pelajar. Produk Pengajaran: • Aktiviti rekabentuk guru • hafazan Satu skor sahaja. Portfolio Hasil • Menggambarkan pencapaian objektif pembelajaran dalam satu-satu bidang pembelajaran. hasil akhir. • Mengandungi catatan. Portfolio Dokumentari • Koleksi kerja pelajar yang dikumpulkan khusus untuk penilaian. Judgmental: paksa pelajar untuk belajar. b. Perbezaan Antara Penialain Tradisional Dengan Penilaian Portfolio Dimensi Tujuan Ujian Fokus Maklum balas Tujuan Ujian Kertas dan pensel Skop sempit formal Pengurusan Ambil masa untuk tentukan keputusan MSJ 2007 40 . • Bahan bukti mencerminkan pencapaian pelajar. Penilaian Tradisional Sumatif: rumusan apa yang telah berlaku.Jenis-jenis Portfolio a. muktamad. lakaran. • Bahan dalam portfolio menggambarkan pencapaian pelajar mengenai hasil pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran. deraf awal. • Kandungan bukan sahaja hasil akhir tetapi termasuk juga bukti proses yang dilalui untuk menghasilkannya. Portfolio Kerja • Koleksi hasil kerja harian pelajar. • Memberi peluang kepada guru untuk melihat dan membuat refleksi mengenai keberkesanan proses pengajaran. tidak boleh ubah. • • • Penilaian Portfolio Formatif: menjana input Developmental: diagnostik Proses Pengajaran: • Aktiviti rekabentuk pelajar • Pemikiran dan bersepadu Komen dari rakan sebaya. • Menggalakkan perkembangan diri melalui proses refleksi. guru: Sepanjang proses dan ada masa mengubah • • • • • • Pelbagai tugasan multimedia multidimensi autentik informal Bersepadu dalam rutin kelas untuk c.

afektif. • menyesuaikan jangka masa pemerhatian dengan keadaan dan keperluan. • Memerhati untuk jangka pencdek dan jangka panjang. • • • ii. b. Pemerhatian Pemerhatian ialah: dilakukan secara berterusan tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajran. iv. rekod anekdot dan rekod profil. • dibuat oleh pelajar ( individu/ kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.Bilik Darjah Garis Panduan Rujukan Norma • Maklum balas semerta Rujukan Kriteria • II. meliputi aspek kognitif. • gobal atau analitik mengikut objektif pemerhatian. psikomotor. iii. bahan dan persekitaran • mengambil tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan. MSJ 2007 41 . Jenis Pemerhatian Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/ diperhati iaitu: • Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretasi) dan tanggapan (judgment). • menggunakan instrumen seperti senarai semak. • dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. Boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masingmasing. Boleh dilaksanakan dengan instrumen seperti senarai semak. faktor bahan dan persekitaran. • Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’. • meningkatkan motivasi pelajar. skala kadar. rekod anekdot. Diperhatikan secara menyeluruh. Strategi Pemerhatian Strategi pemerhatian dilakukan secara: • berterusan mengikut keperluan yang dirancang. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. Fungsi Pemerhatian a. Penilaian melalui pemerhatian boleh: • digunakan oleh guru untuk melihat perkembangan individu/ kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. afektif. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar merancang tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seperti: • menjalankan aktiviti pemulihan/ pengukuhan. psikomotor.

penolakan jumlah markah tertentu akan dibuat sekiranya didapati ada individu di dalam sesuatu kumpulan enggan memberi kerjasama kepada kumpulannya. Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Pengenalan Dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri.perlukah tugasan itu dinilai secara berproses. Pemerhatian yang terancang membantu guru: • mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/ menolak minat tersebut. Kontrak Pembelajaran atau dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan. pemudahcara. III. Persetujuan ini biasanya meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan penghasilan tugasan yang berkenaan. rakan sebaya. c. bagaimanakah pula penilaian dibuat pada setiap proses? Konsekuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak tersebut. dan bila tugasan itu perlu disiapkan . atau pada hasil akhirnya sahaja? Jika berproses. • menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan.Adakah secara individu atau berkumpulan? Jika berkumpulan. bagaimanakah input yang diharapkan daripada setiap individu yang terlibat? Berapa lama. MSJ 2007 42 . Kriteria ini ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. Biasanya terdapat kompromi dalam kriteria di atas. iaitu: • • • • Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan .• mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang disenaraikan. bagaimana pembelajaran itu akan dilaksana dan dihasilkan dalam jangka waktu dan juga corak penilaian tugasan yang ditetapkan sendiri oleh individu berkenaan. para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari. Misalnya. dan diri sendiri. • mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran. • mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar. • mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran. d.Tahap manakah tugasan itu perlu disiapkan? Bagaimana tugasan itu akan dilaksanakan . pendidik dan mentor. • mengesan kemampuan / tahap pemikiran pelajar. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranan sendiri sebagai penyampai maklumat. secara bertulis.

atau  beberapa set objektif disarankan oleh guru. Penilaian objektif tugasan  objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan strategi perlaksanaannya. pelajar menyatakan gred akademik yang diharapkan. atau  pelajar merangka beberapa objektif. e. dan kemudiannya manamana yang paling sesuai dan dipersetujui oleh guru. i. dalam kontraknya. kaedah. mengenal pasti dan merekod. atau c.  jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru. iv. g. f. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. b. dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan yang berkenaan. h. mempamerkan bukti yang menunjukkan bahawa objektif telah tercapai. menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri. menghasilkan kerja yang terancang.ii. c. Penilaian  MSJ 2007 43 . Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? Kontrak ini boleh digunakan dalam pelbagai cara mengiut tahap penglibatan pelajar dalam menentukan objektif. menetapkan jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan pelajar: a. menentukan bagaimana dan pada tahap mana pencapaian matlamat pembelajaran/tugasan akan dinilai. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. d. b. pelajar kemudian memilih mana-mana yang difikirnya paling sesuai. Hasil Pembelajaran  pelajar yang berkenaan bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya sama ada dalam bentuk portfolio. Antara cara-caranya ialah: a. laporan kajian. rencana dsb. dan penilaian tugasan yang berkenaan. membuat refleksi bukan sahaja pada akhir tugasan tetapi juga pada sepanjang proses kerjanya iaitu dari awal hingga ke hasil terakhir.

Seperkara lagi. sementara penggredan perlu dikawal oleh guru agar kesahannya tidak terjejas. Senarai semak ini mesti disusun bersama penghasilan dan penilaian tugasan. Penilaian dibuat oleh individu berkenaan dan rakan sebaya. terlebih dahulu peserta akan menentukan matlamat yang akan dicapainya pada akhir kerja atau tugasan yang berkenaan. tahap kerja yang telah disempurnakan di samping memberi maklumat tentang apa yang perlu dibuatnya. d. penilaian selalunya berpusatkan pelajar. atau ditetapkan oleh guru sahaja. senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. • Bagi setiap kontrak pembelajaran. Guru juga memberi kata putus terhadap gred akhirnya mendapat persetujuan ketiga-tiga pihak yang terbabit. Format / Bentuk Keperluan tugasan/kontrak pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan kursus/tugasan dan pihak yang terlibat. MSJ 2007 44 . atau gred terakhir boleh dibincangkan. ataupun ditetapkan oleh guru dan dibentangkan kepada pelajar semasa membuat ‘negotiation’ sebelum mematrikan kontrak tersebut. berdasarkan syarat-syarat atau kriteria tertentu. Format senarai semak boleh dibuat mengikut keperluan kursus. anda perlu ingat bahawa: • Dalam kontrak pembelajaran. kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas. Kemudian dia akan memastikan pula kaedah dan prosedur serta jangka waktu yang akan diambil olehnya pada tahap tertentu dalam proses menyempurnakan tugasan/projek/kerja tersebut. dan kompromi di antara guru dan pelajar tersebut. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya. • Untuk membuat kontrak pembelajaran. Kesemua rancangan ini akan dirakamkan di dalam bentuk kontrak pembelajaran yang ditandatangani sendiri. tugasan dan persetujuan bersama oleh kesemua pihak yang terlibat. Kontrak ini kemudian akan menjadi dokumen yang akan mengingatkannya tentang objektif/tujuan kerjanya. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi (selepas dipersetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam penghasilan dan penilaiannya). Sebaliknya.   sistem penggredan dan kaedah penilaian keseluruhan proses dan hasilan tugasan ditentukan oleh guru. dan bagaimana penggredan dibuat perlu juga dilampirkan. Sesetengah kursus/tugasan/projek memerlukan kontrak yang amat formal.

............. Objektif : 1.. ii........... 1989).................Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : . Ciri-Ciri Penilaian Projek MSJ 2007 45 ......... Nama: Tandatangan guru ................................................................ Jangka waktu pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian bagi peringkat ini dibuat catatan Tandatangan kendiri .......... Tahun / Tingkatan : . Nama: IV............................------------------------------------------------------------3... Nama: Tandatangan rakan sebaya .............................. Nama : ............................. Penilaian Melalui Projek Pengenalan Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar( Wiggins...... i............................................................------------------------------------------------------------- Perkembangan Peringkat Apa yang saya mahu capai pada peringkat ini Bagaimana saya akan laksanakan peringkat ini.........-------------------------------------------------------------2.. Tugasan : . .......................

Penilaian di sekolah perlu memberi peluang pelajar mengembangkan potensinya secara bebas. • Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji / membentukkan sesuatu • Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu • Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah • Aktiviti yang bermakna Dengan itu penilaian projek ini dapat : • mengulkur proses meta-kognitif dan sikap pelajar. V. membina model. lakonan.integrasi pengetahuan . • Pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif: . portfolio. visual.membuat / menyediakan projek . • Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. dll). • Memperoleh skor yang diberi berdasarkan kriteria spesifik. Tiada didapati satu jawapan yang benar.kemahiran merancang . • Tugasan prestasi – drama. minat dan nilai diperoleh melalui kaedah bukan ujian ( pemerhatian.kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. i. Pengenalan Penilaian memerlukan bukti dan maklumat secara kuantitatif dan kualitatif sebelum satu pertimbangan mengenai perkembangan dan prestasi pelajar dapat dibuat. perlakuan. projek. persembahan.kumpulan koperatif • Pelajar boleh menjalankan tugasan secara individu atau berpasukan. Jenis-jenis Penilaian Projek • Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis ( main peranan). Penilaian Melalui Ujian. • Portfolio – koleksi tugasan berdasarkan prestasi. • Extended tasks assignment – menulis puisi. iii. Maklumat yang bersifat kuantitatif tentang pelajar lebih mudah diperoleh melalui pelbagai ujian manakala maklumat kualitatif seperti sikap. bermakna dan MSJ 2007 46 .kreativiti . kinestetik) • Menggunakan jangka panjang. poster atau model. • Pelajar dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif. Untuk mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.• Projek / tugasan mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. • Membantu pelajar mengesan bidang-bidang kelebihannya dan menggunakan kelebihan ini sebaik mungkin. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. • Peluang menilai pelajar dalam: . • Sintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran.

kaedah Computer Adadtive Testing (CAT) dapat melaksanakan tugas pengujian ini dengan berkesan. dan sentiasa bersedia untuk mengambil peperiksaan seterusnya. Penilaian seumpamana ini sedang dilakukan oleh Lembaga Peperiksaan. • • ii. Pencapaian pelajar direkod dalam Laporan Prestasi dan Rekod Profil untuk memudahkan guru mengikuti perkembangan pembelajaran setiap pelajar. Ini bermakna pelajar yang berprestasi cemerlang diberi peluang diintegrasikan pembelajarannya secara menegak (vertical integration) mengikut tahun / tahap yang lebih tinggi dan diintegrasikan secara mendatar (horizonatal integration) mengikut unit-unit pembelajaran yang lebih tinggi dalam tahun/tahap yang sama. Kementerian Pelajaran Malaysia. serta kepelbagaian cara supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Penilaian formatif dapat mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran pelajar serta dapat mengukur kemajuan pelajar setelah mereka melalaui satu-satu unit pelajaran. menimbulkan celik akal. perkara berikut perlu dilaksanakan. Pelbagai jenis ujian dan item yang bermutu dibina Analisis item dijalankan untuk memastikan item bermutu dipilih Perancangan Ujian Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan ujian termasuk unsur-unsur motivasi. Tindakan susulan juga dapat dibuat serta merta. Ujian yang baik perlu ada item yang bermutu. MSJ 2007 47 . boleh mengambil ujian yang sama. Satu kumpulan item ( item pool) yang besar akan memastikan guru memperoleh item yang diperlukan dari semasa ke semasa. mencabar minda. Dengan cara multiple dilevery. Analisis item yang dijalankan selepas sesuatu ujian atau praujian membantu dalam hal pemilihan item. Kedua-dua penilaian formatif dan sumatif saling membantu untuk membentuk satu program penilaian yang berkesan. Dengan alat perkakas dan sumber yang sesuai serta perisian dan bank item yang besar. Sebelum mentadbirkan ujian.tidak menakutkan pelajar. Manakala pelajar yang berprestasi rendah. Pelajar yang berlainan gred misalnya. ini akan menjadi motivasi kepada seseorang pelajar untuk meningkatkan pencapaian supaya selaras dengan pencapaian pelajar lain. tindakan susulan serta merta akan diambil bagi memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki kemahiran dan pengetahuan yang belum dikuasai mengikut kemampuan (patching) sehingga membolehkannya mengikuti unit pembelajaran seterusnya. penilai perlu mengambil kira keperluan dan kemampuan individu. Strategi berikut boleh dijadikan panduan semasa merancang ujian jenis objektif. sudah pasti perlu merancang beberapa strategi supaya ujian itu dapat mengukur perkara yang hendak diukur. refleksi. mengurangkan tekanan. guru juga boleh mendapatkan gambaran prestasi keseluruhan pelajar bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penilaian sumatif. Untuk memastikan item pool atau bank item yang mengandungi item pelbagai strand atau kemahiran yang bermutu dari semasa ke semasa. Pada akhir sesuatu tempoh semester atau tahun. menimbulkan kesediaan.

MSJ 2007 48 . Mendiagnos kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar. Langkah 2 i. Menilai tahap penguasaan ilmu. Merancang program pemulihan dan pengayaan. ii.Langkah 1 : Tahukah tujuan ujian? i. iv.nilai/sikap Aspek kemahiran: • pedagogi • pemudahcaraan • berfikir • belajar • teknologi maklumat (IT) Aspek personaliti • tingkah laku • gaya kognitif • pelbagai kecerdasan ( mutiple intelligences) • kecerdasan emosi ( emotional intelligence) iv. : Tahukah bidang yang akan dinilai? Aspek kognitif. Menilai kemahiran prasyarat. ii. iii. iii. Aspek afektif.

cigu .. Bukan penutur jati. Contoh instrumen pengujian yang lain ialah rubrik. penyoalan..tu .... dan pengurusan grafik.7 Instrumen Penilaian Terdapat beberapa alat atau instrumen untuk menilai kemahiran bahasa . Jenis-jenis Alat/ Instrumen Penilaian Bahasa i. Sebutan 1. Dialek .baghu 2. Adalah perlu diingat bahawa kesesuaian alat dan kaedah serta tujuan penilaian adalah penting untuk memperoleh kesahan dan kebolehpercayaan pengujian..pikiak .7. Rubrik Soalan 1: (30 markah) ISI (20%) : (6 markah) Tugasan 1 (4 markah) (5 markah) A. Ada antaranya telahpun dihuraikan dalam tajuk pembinaan item dan kaedah menilai bahasa seperti kloz.. Struktur Ayat lama-lama pandailah kau orang jawab sajalah itu latihan ini cakap banyak pulak bolehlah bah. skala Linkert.. Ini adalah kerana setiap alat atau instrumen mempunyai keberkesanan masing-masing untuk mengukur kemahiran bahasa yang berbeza juga. dan senarai semak.bah.       Penutur bahasa kedua Pengaruh dialek Pengaruh bahasa pasar Guru yang tidak menggunakan bahasa baku Murid yang mempunyai pelbagai latar belakang bahasa/dialek Mana-mana yang sesuai. PMT (50%) : (15 markah) MSJ 2007 49 ..1. B.

  Dapat menyatakan 2 perkataan Dapat menyatakan 2 struktur ayat Dengan jelas dan tepat. Contoh: orang-orang  Contoh aktiviti: ulangan sebutan secara individu. Dapat menjelaskan teknik yang dipilih.  Aktiviti berpasangan. kumpulan dan kelas.       RUBRIK Soalan 1 Markah / Gred Kriteria  Menyatak an 4 kesilapan perkataan  Dapat menyenarikan 4 kesilapan struktur ayat dengan jelas 90-100 A 80-89 A7579 B+ 70-74 B 65-69 B60-64 C+ 55-59 C 50-54 C 40-49 D+ 30-39 D 0-29 E Penguasaan Isi Kandungan (20%)  Dapat menyatakan 3 kesilapan perkataan.  -0-1 perkataan  2 ayat  kurang tepat dan kurang jelas.  Dapat menyenaraikan 3 kesilapan ayat dengan jelas dan tepat. MSJ 2007 50 . Mematuhi prinsip teknik latih tubi. Kesilapan ejaan yang minimum. predikat.Tugasan 2 ( 2 markah) 1.  Dapat menyatakan 4 perkataan  Dapat menyatakan 4 perkataan  Kurang jelas dan tepat. kumpulan dan kelas Latih tubi pasangan pemintal lidah  Dapat menyenaraikan perkataan yang bermasalah: [r]  Proses pengulangan: dari perlahan – semakin cepat.    Latih tubi Latih tubi pasangan minimal Latih tubi pemintal lidah Latih tubi tukar ganti (10 markah) latih tubi pasangan minimal  Menyatakan perkataan yang hampir sama bunyi dengan perkataan dalam petikan. Pemilihan perkataan yang sesuai. KOMINIKASI (10%) : ( 3 markah) Penggunaan ayat yang gramatis. KEFAHAMAN KONSEP (20%) : (6 Markah) Menyatakan punca berlakunya kesilapan. Ayat  Latih tubi tukar ganti  Menyediakan rajah tukar ganti : subjek.

persembahan yang tidak tersusun  penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah lemah.   Dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan  Dapat menyatakan teknik yang dipilih  Mematuhi prinsip penggunaan teknik Tidak menjawab /menjawab kurang jelas. MSJ 2007 51 . dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan  dapata menyatakan teknik yang dipilih  mematuhi prinsip penggunaan teknik penerangan masih jelas.    Dapat menyatakan 1 punca berlakunya kesilapan Dapat memberi 1 contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal Tidak dapat memberi contoh Penerangan kurang tepat dan kurang jelas.Kefahaman Konsep (20%) dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan  dapat menjelaskan teknik yang dipilih  mematuhi prinsip penggunaan teknik penerangan jelas  . Markah /Gred Kriteria Penguasaan Kemahiran Proses Berfikir (50%) 90-100 A 80-89 A- 7579 B+ 70-74 B 65-69 B- 60-64 C+ 55-59 C 50-54 C 40-49 D+ 30-39 D  0-29 E Kemahiran Komunikasi (20%)  dapat menyatakan 5 punca berlakunya kesilapan  dapat memberi 3 contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal  dapat memberi 2 contoh latih tubi tukar ganti  peneranga n jelas dan tepat  Persembahan sangat tersusun dan menarik  Penguasaan bahasa sangat baik  Pengelolaan hujah sangat mantap  Dapat menyatakan 4 punca berlakunya kesilapan  Dapat memberi 2 contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal  Dapat memberi 2 contoh latih tubi tukar ganti  Penerangan tepat dan jelas.   Persembahan yang memuaskan Penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah memuaskan. Dapat memberi 2 contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal. Persembahan baik dan menarik  Penguasaan bahasa baik dan pengelolaan hujah mantap.  .   Dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan  Dapat menyatakan teknik yang dipilih  Mematuhi prinsip penggunaan teknik Tepat tetapi kurang jelas Dapat menyatakan punca berlakunya kesilapan  Dapat menyatakan teknik yang dipilih  Mematuhi prinsip penggunaan teknik Kurang tepat dan kurang jelas. Dapat memberi contoh latih tubi tukar ganti Penerangan tepat jelas.   Dapat menyatakan 3 punca berlakunya kesilapan  Dapat memberi 2 contoh aktiviti latih tubi pasangan minimal  Dapat memberi 2 contoh latih tubi tukar ganti  Penerangan tepat jelas  Persembahan kurang tersususn dan menarik  Penguasaan bahasa dan pengelolaan hujah kurang mantap    Dapat menyatakan 2 punca berlakunya kesilapan.

jelaslah bahawa dalam pengajaran bahasa. Penilaian sangat penting untuk memastikan bahawa objektif pengajaran tercapai. MSJ 2007 52 . Penilaian berterusan perlu dijalankan secara sistematik dan bijak kerana penguasaan kemahiran berbahasa dan aspek bahasa tidak berlaku dengan serta merta tetapi merupakan proses developmental. iaitu secara formal atau tidak formal dengan pelbagai bentuk pentaksiran dan pelbagai jenis instrumen yang sesuai dengan kemahiran berbahasa.Rumusan Penaksiran dan penilaian kemahiran bahasa dan aspek bahasa wajar dijalankan secara berterusan. sepertimana yang telah dihurai dan perbincangkan terdahulu. Tegasnya. bahan pengajaran dan pembelajaran serta pendekatan pengajaran yang digunakan. penilaian adalah sama pentingnya dengan sukatan pelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->