JANE AUSTEN

MEGGYŐZŐ ÉRVEK
Első könyv

Első fejezet Sir Walter Elliot, a somersetshire-i Kellynch kastély ura könyvet a maga mulatságára kezébe nem vett, a Nemesi Almanachot kivéve; ebben tennivalót talált üres óráira, vigaszt a bánatosakra; mélységes csodálat és tisztelet kerítette hatalmába, mikor a számukban egyre fogyatkozó legősibb nemesi családokat fellapozta; és bármennyire felbosszantották a házi bajok, csip-csup kellemetlenségek, ingerültsége azonnal szánakozó megvetéssé szelídült, ha az elmúlt száz esztendő megszámlálhatatlan újnemesének nevét tartalmazó lapokat forgatta; végül, ha az eddigieket egykedvűen futotta volna át, ott volt az az oldal, amelyen soha nem lankadó érdeklődéssel olvashatta a maga történetét - kedvenc könyve egyébként is mindig ugyanott nyílt ki. "ELLIOT (Kellynch kastély) Walter Elliot, született 1760. március 1-én, házasságot kötött 1784. július 15-én Elizabethtel, a Gloucester megyében lévő South Park kastély urának, James Stevenson úrnak leányával; leszármazottai e hölgytől (elhunyt 1800-ban): Elizabeth, született 1785. június 1-én; Anne, született 1787. augusztus 9-én; 1789. november 5-én halva született egy fia; Mary, született 1791. november 20-án." Pontosan így került ki e bekezdés a nyomdász kezéből; ámde Sir Walter a maga, valamint családja tájékoztatására kiigazította a következő betoldásokkal: Mary születésének kelte után bejegyezte: "1810. december 15-én házasságot kötött a Somerset megyei Uppercrossból való Charles Musgrove úr fiával és örökösével, Charlesszal" - továbbá felesége elhalálozásának évszáma után igen akkurátusan beiktatta neje elvesztésének hónapját és napját. Ezt követte a tisztes ősi család története és felemelkedése a szokásos mozzanatokkal: megtelepedtek Cheshire-ben; a Dugdale Almanach megemlíti, hogy a főbírói tisztség betöltésében, továbbá a parlament három egymás utáni időszakában egyazon választókerület képviseletében az egymást követő nemzedékek hűségről tévén tanúságot, II. Károly uralkodásának első esztendejében a család a baroneti méltósággal jutalmaztatott; felsoroltatik valahány nőül vett Mary és Elizabeth; mindez kitesz két tekintélyes tizenkettedrét lapot, s a címerrel, valamint a család jelmondatával ér véget. "Fő és állandó székhely Kellynch kastély, Somerset megye", majd ismét Sir Walter keze írásával e záradék következik: "A cím és a hitbizomány várományosa William Walter Elliot úr, a második Sir Walter dédunokája."

A hiúság volt Sir Walter Elliot jellemének alfája és ómegája, hiúság a személyét, valamint a pozícióját illetően. Fiatal embernek feltűnően szép volt; ötvennégy évesen még mindig igen jóvágású férfi. Kevés nő törődik annyit a küllemével, mint ő tette; s egy újdonsült lord komornyikja sem lelheti nagyobb örömét társadalmi pozíciójában. A szépség adományánál csak baroneti rangját tartotta többre; s szenvedélyes hódolattal adózott annak a Sir Walter Elliotnak, akinek e két áldás egyszerre megadatott. Jó külseje és rangja egyetlen okból méltán kapott tekintélyes helyet érzésvilágában: nyilván ennek köszönhette kiváló jellemű feleségét, aki sokszorosan felette állt annak, amit jómaga érdemelt volna. Lady Elliot kitűnő asszony volt, okos és szeretetre méltó; ítélőképessége és magatartása, ha eltekintünk amaz oktalan ifjúkori fellángolástól, mely Lady Elliottá tette, a későbbiekben soha nem volt hibáztatható. Jóindulattal tűrte, enyhítette, takargatta férje fogyatékosságait, és tizenhét esztendeig istápolta neve tisztességét; maga nem tartozott ugyan a világ legboldogabb teremtései közé, de kötelességei, barátai, gyermekei szorosan kötötték az élethez, s bizony nem tért egykedvűen napirendre afölött, hogy elszólíttatik közülük. Három leány - a két nagyobb is csak tizenhat és tizennégy éves -, iszonyú gond egy anyának itthagyni őket, s még keservesebb végiggondolni, hogy egy magahitt, ostoba apa fogja irányítani sorsukat. Volt azonban egy igen bensőséges barátnője, okos, kiváló asszony, aki annyira szerette, hogy kedvéért közvetlen közelükbe, Kellynch faluba költözött; elsősorban e hölgy jóságától és tanácsaitól remélte Lady Elliot, hogy gyermekei továbbra is abban a kifogástalan neveltetésben részesülnek, amelyet ő annyi gondossággal megadott nekik. E barátnő és Sir Walter nem házasodott össze, bármit forgattak is már jó előre fejükben az ismerősök. Tizenhárom esztendő telt el immár Lady Elliot halála óta, s ők megmaradtak közeli szomszédoknak, bizalmas barátoknak, ám mind a kettő özvegyi sorban. Hogy a megállapodott korú és jellemű, rendkívül jómódú Lady Russellnak eszébe sem jutott másodszor házasságot kötni, nem szorul mentegetésre a közvélemény előtt, hiszen az amúgy is hajlamosabb az oktalan méltatlankodásra, ha újra férjhez megy egy asszony, mint ha nem; hanem Sir Walter tartós nőtlensége már némi magyarázatra szorul. Tudnunk kell, hogy Sir Walter jó apához illően (miután egynémely rendkívül ésszerűtlen próbálkozásában csalódás érte) azzal tetszelgett magának, hogy leányai kedvéért maradt magányos. Egyikükért, a legidősebbért, valóban hajlandó lett volna lemondani bármiről, különösen olyasmiről, amire amúgy sem érzett magában sok kísértést. Elizabeth tizenhat évesen mindenben, amiben csak lehetett, anyja helyére és örökébe lépett, s mivel nagyon szép volt, s feltűnően hasonlított apjához, mindig képes volt erősen befolyásolni, így nagyszerűen kijöttek egymással. Másik két gyermeke jóval kevesebbet jelentett Sir Walternak. Mary még némi látszatfontosságra tett szert, mikor Charles Musgrove felesége lett; ám a nemes jellemű és gyengéd lelkületű Anne, akit minden igazán értelmes ember nagyra tartott volna, apja és nénje szemében egyáltalán nem számított, szava semmit sem nyomott a latban; azzal nem kellett törődni, hogy neki mi kellemes, mi nem - hiszen csak Anne-ről van szó. Lady Russellnak azonban ő volt szívéhez közel álló, nagyra tartott keresztlánya, kedvence és barátnője. Lady Russell valamennyiüket szerette; ám csak Anne-re tekintve képzelhette, hogy édesanyját látja benne újraéledni. Néhány éve még nagyon szép lány volt Anne Elliot, de nagyon hamar elvirult; ám az apja még ifjúsága virágában is kevés gyönyörködnivalót talált benne (finom vonásaival, szelíd, sötét szemével annyira más volt, mint ő), most pedig, hogy megfakult, lefogyott, semmi sem maradt, amit méltányolni tudott volna. Eddig sem sok reményt fűzött hozzá, s immár végképp

lemondott róla, hogy Anne nevét valaha kedvenc könyvének más lapján is olvashassa. Egyenrangú frigyre egyedül Elizabeth léphet: mert Mary csupán egy igen tekintélyes és nagyon vagyonos vidéki családba kapcsolódott be, ennélfogva csakis azokat érte megtiszteltetés, Maryt egyáltalán nem. Elizabeth viszont előbb-utóbb magához illő házasságot fog kötni. Megesik néha, hogy egy nő huszonkilenc évesen szebb, mint volt tíz évvel azelőtt; általánosságban szólván, ha betegség vagy gond közbe nem jön, ez az az életkor, amikor még teljében van a szépsége s a vonzereje. Így volt ez Elizabeth esetében is; már tizenhárom éve ugyanaz a szép Miss Elliot, ahogy annak idején kezdte; ez szolgáljon Sir Walter mentségéül, amiért megfeledkezett a lánya koráról - legalábbis csak félannyira tekinthetjük ostobának, hogy magát és Elizabethet éppolyan virulónak tartotta, mint valaha, holott környezetükben mindenkinek csak a szépség roncsai maradtak meg. Azt tudniillik világosan látta, mennyire öregszik családjának és ismeretségének minden tagja: Anne egyre szikárabb lett, Mary egyre közönségesebb, minden arc csak csúnyul a szomszédságában - a szarkalábak gyors szaporodása Lady Russell halántéka körül már régóta aggasztotta. Elizabeth azonban éppenséggel nem volt annyira elégedett magával, mint az apja. Tizenhárom esztendeje úrnője már Kellynch kastélynak, s amilyen higgadt határozottsággal reprezentált és irányított ennyi éven át, senki nem tarthatja fiatalabbnak, mint amilyen a valóságban. Tizenhárom éve tölti be a háziasszony tisztét, szabja meg a házi törvényeket, halad az élen a négylovas hintókhoz, s lép ki közvetlenül Lady Russell nyomában a környék valamennyi szalonja és ebédlője ajtaján. Tizenhárom fagyos télen láthatták, hogy ő nyit meg minden valamirevaló bált, amit a gyér szomszédság rendez; és immár a tizenharmadik virágfakasztó tavaszon utazott fel Londonba apjával néhány hétre, hogy részt vegyen az előkelő világ szórakozásaiban. Nem feledkezhetett meg minderről; tudatában volt huszonkilenc éves korának, s ez némi nyugtalanságot keltett benne. Teljes elégtétellel állapíthatta meg, hogy éppoly szép, mint valaha; ámde érezte, hogy közeledik a veszedelmes életkorhoz, és nagy örömmel vette volna, ha a következő vagy a második tizenkét hónapon belül annak rendjemódja szerint megkéri a kezét valamelyik vér szerinti baronet. Akkor ismét éppolyan örömmel venné a kezébe a könyvek könyvét, mint kora ifjúságában tette; ámde mostanában nem volt kedve hozzá. A könyv szüntelenül emlékeztette születése dátumára, de házasságról csak a legkisebb húgánál beszélt - ez elviselhetetlen volt; s nemegyszer, amikor apja nyitva hagyta az Almanachot a közelében egy asztalon, összecsukta, félrenézett és odébb tolta. Ezenfelül csalódás is érte, amit ez a könyv s elsősorban a családja története elkerülhetetlenül eszébe juttatott. A családi rang várományosában csalódott, éppen abban a William Walter Elliot úrban, akinek öröklési jogait apja oly nagylelkűen támogatta. Még kislány korában, mikor megtudta, hogy fivére nem lévén, ki lesz a jövendő baronet, elhatározta, feleségül megy hozzá; apjának is mindig ez volt az elképzelése. Gyerekkorában nem is ismerték az örököst; de Lady Elliot halála után Sir Walter kereste a találkozást, s bár kezdetben igyekezete nem talált túlzottan meleg fogadtatásra, kitartott törekvése mellett, feltételezvén, hogy visszahúzódó, szerény ifjúról van szó; és egyik tavasszal, londoni tartózkodásuk folyamán, mikor Elizabeth első virágzásának teljében volt, belekényszerítették Mr. Elliotot a bemutatkozásba. Akkoriban fiatal fiú volt még, jogi tanulmányainak éppen kezdetén; Elizabeth igen megnyerőnek találta, s ez csak megerősítette a fiatalemberrel kapcsolatos terveket. Meghívták Kellynch kastélyba; sokat emlegették, egész évben várták: hiába, nem jelentkezett. A

Shepherdnek kellemetlen intelmeit. Sir Walter ezt rossz néven vette.jelentette ki -. Úgy érezte. nemcsak szörnyen eladósodott. Elliot mentegetőzni sem próbált. hogy megházasodott. egyszer a Tattersallban és kétszer a Ház folyosóján. semmibe vette a vért. csak amit a rangja rákényszerít. lévén a ház feje. függetlenséget teremtett magának egy alacsonyabb születésű. mely majdan reá száll. meghívták. Legutóbb Londonban. hogy megjegyezze: . különösen miután ő kinyilvánította segítőkészségét: .rákövetkező tavasszal ismét találkoztak vele a városban. ezek töltötték ki az űrt. hogy Sir Walter véleménye szerint meg sem érdemli. Ez a furcsa história Mr. Ki is fejezte rosszallását. Mr. mely abból adódott. hogy Elizabeth . éppoly megnyerőnek találtatott. s az otthoni foglalatosságokhoz sem volt sok hajlama. mint őt. Mr. jómódjába és ürességébe .nem tartotta a fiatalembert arra érdemesnek.efféle érzelmek fűszerezték az egyazon vidéki kör eseménytelenségében leélt hosszú éveket -. Ilyen érzések és gondolatok nyugtalanították Elizabeth Elliotot. megint csak nem jött. Ahelyett. de feleségével együtt sírba szállt minden ésszerű megfontolás is. tavaszi látogatásuk folyamán meg is pendítette a dolgot. s erős családi büszkesége csakis őbenne látott Sir Walter legidősebb leánya számára méltó házastársat. és attól fogva Sir Walter állandóan áthágta a józanság határait. ilyen izgalmak hoztak változatosságot élete színterének egyformaságába és eleganciájába. hiszen nem tesz ő semmi mást. ha ennél súlyosabbat nem vét. ámde ez tagadhatatlanul kevéssé vétetett figyelembe. s azt a méltóságot.Hiszen biztosan láttak bennünket együtt . hiszen semmi ok feltételezni. Elliot körül még jó néhány év múltán is bosszantotta Elizabethet.bár éppen történetünk idején (1814 nyarán) gyászolta fekete szalaggal rokona feleségét . Szégyenletes első házasságát talán még meg lehetne bocsátani. ám hiába volt teljesen ártatlan a dologban. mely az Elliot ház örököse számára kijelöltetett. akit annyira szíve szerint ismert volna el magával egyenrangúnak. de még fokozottabban amiatt. De olyan minősíthetetlenül viselkedett. egyetlenegyet sem talált. Áttekintve a baronetek névsorát A-tól Z-ig. hogy ismét gondoljon rá. hogy otthonán kívül hasznos dolgot nem művelt. ezzel meg is szakadt köztük minden érintkezés. hogy gyermek származott volna belőle emlékeztetőül. lekicsinyelte. ám. mégsem eléggé ahhoz az életmódhoz. a fiatalembernek ki kellett volna kérnie a véleményét ebben a kérdésben. úgyhogy már felesleges lett volna titkolnia a lánya elől. fölöttébb tiszteletlenül nyilatkozott egész családjukról. Jól tudta Elizabeth: apja azért lapozgatja mostanában annyit a Nemesi Almanachot. hogy elhessegesse fejéből a kereskedők nyomasztó számláinak gondját meg ügyei intézőjének. hogy jövedelme keretein belül gazdálkodjék. hogy figyelmükre méltassák. Képtelen volt a kiadásait korlátozni. ilyen gondok elegyedtek. Lady Elliot életében a tervszerűség. hanem egyre sűrűbben kellett hallania is erről. Ez pedig megbocsáthatatlan. Ám most egyéb gond is emésztette. akinek a fiatalember önmagában is tetszett. A birtok jól jövedelmezett. s a következőkben azt a hírt kapták felőle. amint a kedves ismerősök szokásos közbelépése folytán tudomásukra jutott. ismét bátorították. mérséklet és takarékosság arra szorította. hogy jó szerencséjét azon az úton kereste volna. odáig jutott. gazdag nővel kötött házasság révén. amelyből származik. elvárták. Egyre súlyosbodtak Sir Walter anyagi nehézségei. hogy apjának ő az örököse. s olyan nemtörődömséget tanúsított a család iránt. amely Sir Walter elképzelése szerint Kellynch urát megilleti.

és olyan arisztokratikus szempontok szerint latolgatta. ám az eladásig soha nem alacsonyodott volna le. hogy modora a jólneveltség mércéjéül szolgálhatott volna. figyelmes szomszéd. A Kellynch uradalomnak sértetlenül kell tovább szállnia. úgy. emberszerető. méltánytalanság érte. ahol csökkenthetnénk a kiadásokat? És meg kell hagyni Elizabethnek. s úgy látszik. már csak . hogy régi barát. csupán annyit mondott. hogy igényességük vagy büszkeségük csorbát szenvedne. Jóindulatú.. s bármint vélekedett felőle. és csakúgy. s ez némileg elvakulttá tette a rangbéliek hibáival szemben. melegen érző. annyira. Tanácskozásra hívták két bizalmas barátjukat. és ennek az ügynek eldöntésében különösen óriási nehézségekkel küzdött. jó asszony volt. de nem segítettek a bajon. Második fejezet Mr. hogy a lehetséges mértékig jelzálogkölcsönhöz folyamodott. eltekintve attól. az óvatos. ami megilleti őket. de képtelenek voltak kiagyalni. ameddig csak elmehet az. amint szokták. Shepherd. s végül két területen is megtakarítást javasolt: faragják le a jótékonykodásban. mivel önmagával is összeütközésbe került. ami megszabadítja őket gondjaiktól. és csökkenti költségeiket anélkül. de az sem számított volna sokat. apa és lánya egyformán olyasmit várt. ám most éppannyira kímélni akarta Sir Walter érzéseit.de a származást illetően voltak előítéletei. megadta mindazt a megbecsülést. amelynek nagyságát Sir Walter hamarosan kénytelen volt megvallani. Elizabeth pedig nem tudott hathatósabb ötlettel előállni. mit lehetne tenni.bizonyos volt benne. Lévén szigorúan feddhetetlen jellemű hölgy. ami elkerülhető. Nem. mi az. nagylelkű földesúr. amennyire szívén viselte a család tekintélyét. elhárította hát magától. ami velejár. Sir Walter uradalmának csak kis része fölött rendelkezett szabadon. nagyon boldogtalan volt. Sir Walter pedig. általában véve megfontolt és állhatatos . amelyeket maga is célravezetőnek tartott. szívesebben vette volna. Úgy érezte. komoly megfontolással mérlegelte a problémát. legyen szabad Lady Russell kiváló ítélőképességére bíznia a kérdést . magatartása mindig feltétlenül korrekt. hogy Anne-nek idén ne vegyenek ajándékot. ha a kellemetlent más szorgalmazza. mint apja. semmint gyors ítéletű asszony volt. tudniillik. hogy az ügy érdemére árnyalatnyi célzást is tegyen. akiben van józanság és tisztességérzet. Odáig süllyedt már. amint ő átvette. ha volt is némi befolyása Sir Walterra. hogy a józan és derék hölgy azokat a rendszabályokat javasolja. s e két megszorítást még egy jó ötlettel toldotta meg. finoman érzékelte a becsület követelményeit. Anne és testvérei apja. pallérozott elme. Lady Russell aggályos buzgósággal. Shepherdet és Lady Russellt. hogy egyik vagy másik majd csak kitalál valamit. Józan javaslatok voltak ezek. ami a baronetet megilleti. Művelt. első rémületében nőies nekibuzdulással komolyan megfontolta. továbbá mondjanak le a szalon új berendezéséről. Inkább józan. pontosan szem előtt tartotta az illendőség követelményeit.Nem tudnánk takarékoskodni? Nem jut eszedbe olyan tétel. Lévén csupán lovag özvegye. a nevét ennyire nem szennyezi be. udvarias ügyvéd. a szomszédos vásárvárosban lakó Mr. mi módon csökkenthetnék kiadásaikat méltóságuk vagy kényelmük elviselhetetlen csorbítása nélkül. legdrágább barátnője férje. nagyra értékelte a rangot s mindazt. ha minden holdja elidegeníthető.

Ezt szerette volna előírni. Amennyire apját és Elizabethet ismerte. Takarékoskodni kell. ha a megszokottól eltérően cselekszünk vagy viselkedünk. sőt megtette. és remélem. nem egészen hét év alatt tisztán áll. pontos számadásokat készített. Nagyra értékelte Lady Russell befolyását. melyet végül átnyújtott Sir Walternak. addig nem méltóság a méltóság. asztali örömöket . Bízom benne. a rang követelményeivel szemben.mindössze ennyi volt a válasz. a személyzetet. s noha sok mindenben tekintetbe kell vennünk. ez elviselhetetlen .csökkentések.mondta Lady Russell a papírjait lapozgatva -. ha apja ebből az alapelvből kiindulva oldaná meg a kérdést. korlátozások mindenütt. mint mind a kettőt.ezzel megalkudni képtelenség. Komolyan és határozottan kell fellépnünk .. Sir Walter igazi méltóságát értelmes ember szemében távolról sem csökkenti. nem volna sokkal nehezebb családját a dolgok teljes megreformálására rávenni. hogyan érez apád mint nemesember és a nemzetség feje. Hiszen nem tesz egyebet. ami kellemes az életben! Az utazásokat.rangja okán is elvárhatja.hiszen végül is. Anne a becsület oldalán állt javaslataiban. Lady Russell azonban tanácskozott vele. ne érintse kínosan Elizabethet és apját. lovakat. ha tisztességes emberhez méltóan jár el. Úgy vélte. sokat elérhetünk. Hogy milyen fogadtatásban részesültek volna Anne jóval szigorúbb javaslatai. s erre szorítanák barátai is. mint akármelyik egyszerű úriember! Nem. . Lady Russell ugyanis nem ért el semmit . ami másnak eszébe sem jutott: Anne-nel tanácskozott. hanem bizonyos mértékig annak alapján készítette el takarékossági tervezetét. ehhez nem fér kétség. De arra nagyon vigyázott. apja elengedhetetlen kötelessége teljesen tisztáznia magát a hitelezői igények alól. és így továbbhaladva Lady Russell listáján. akkor már inkább nyomban elhagyja Kellynch kastélyt. és nemcsak figyelembe vette a véleményét. Takarékossági terveket vázolt fel. mint a félmegoldásra. Ebben a dologban nincsen semmi rendkívüli. csaknem teljes reformálást. aligha kevésbé fájdalmas nekik az egyik pár lovat feláldozni. Anne azt szerette volna. Márpedig gyakran éppen az a legkínosabb. Erélyesebb intézkedéseket kívánt. egyébbel ne is törődjenek. úgy vélte. amilyen gyorsan csak a legszigorúbb takarékossági rendszabályokkal megvalósítható. s ameddig ez végképp meg nem történt. amennyire csak lehet. hogy ez. s magára nézve kötelezőnek érezte. amit akarunk. mint amit igen sok élenjáró família már megtett. Ha belemegy ezekbe a megszorításokba. amit lelkiismerete diktált. Londont. mégis az a legfontosabb. hogy Kellynch kastély tekintélye tény. ami pedig azt a szigorú önmegtagadást illeti. csak azzal. meg is kell fizetnie. semhogy ilyen szégyenteljes körülmények között éljen itt tovább. mi igazságos és mi méltányos. nem sokat számít. sikerül meggyőznünk őt és Elizabethet. hogy minél gyorsabban szabaduljanak az adósságoktól. Még mit nem! Lenyirbál mindent. . aki adósságot csinál. vagy legalábbis meg kellene tennie. azt nem csorbítja holmi takarékosság. hogy nagy együttérzéssel és tapintattal kezeljék jelenlegi nehéz helyzetében. hogy neki is köze van a dologhoz. Hogy ezentúl még olyan társadalmi szintet se engedhessen meg magának. hogy tisztességes emberhez illően járjon el. hogy sikerül.Ha erre rá tudjuk venni apádat . minden megszorítást túlságosan enyhének tartott. úgy érezte.. A többiek mintha elfeledkeztek volna arról.

nem érezte ott jól magát . hogy mindannyiuknak megfelel majd. Nagyobb társaság nyilván jót tenne neki.ott viszonylag kevés pénzen fontos személyiség lehet. Egy kisebb ház a környéken. vajon hol telepedjék le. úgy vélte. s csak rontott rajta. nem mennek semmire. melyet vele együtt ott töltött. . az Lady Russell szerint előítélet. ha tartózkodási helyét meg nem változtatja. a választás tehát a hölgy nagy megelégedésére szolgált. melyben ápolnia kell a vendégszeretet hagyományát. most már skrupulus nélkül megvallhatja. maga is elsősorban Batht ajánlotta volna. és sikerült hajlandóságát Bath felé terelnie. avagy valahol egy vidéki ház.néhány napi kétség és bizonytalanság után. valamint kedélyállapotának csakis javára válhat. Lady Russell úgy érezte. ha a meleg nyári hónapokat Kellynch kúriában nála tölti. Shepherd úgy vélte. hogy Kellynch parkjában kószáljon. fenntartani az ősi méltóság fényét. Minthogy az ötletet maga a döntésre illetékes személy vetette fel . különben ezúttal olyan változásról van szó. Egy szó. nem lehet megbízni benne. Shepherd azonnal felkarolta az ötletet. és kialakultak a változás körvonalai is. meg hogy Lady Russell a tél bizonyos részét minden évben ott tölti. ezúttal is az volt a sorsa. Sir Walter eleinte inkább Londont választotta volna. hogy végképp nem a kedvére döntöttek. Mary közelében maradnának. kénytelen drága Anne-je ismert óhajával ellentétesen állást foglalni. s ami ifjú barátnője egészségét illeti. amely Anne egészségének. azzal minden ártalmat elkerülhetnek. mint most gondolja. Sokkal biztonságosabb hely az a hozzá hasonló úriemberek számára . és környezetének példaképe. Lady Russell rajongott Bathért. Sir Walter tehát elhagyja Kellynch kastélyt . ha Londonba kerül.mondta -. ahol nem nélkülöznék Lady Russell társaságát. ám Mr. Bath mellett szólt és Londonnal szemben súlya szerint vettetett latba két fontos érv: hogy nincs túlságosan messze. eldőlt a nagy kérdés. Anne eddig amúgy is túlságosan kevés időt töltött otthonától távol: a társaságban alig ismerik. S hogy Anne annyira viszolyog Bathtól. hogy sem tekintélyük. abból eredhet. mind Elizabeth megerősödött abban a hitében. mindössze ötven mérföld távolságra van Kellynchtől. sem szórakozási lehetőségük nem csökken. magának is tökéletesen ugyanez a véleménye. ügyesen lebeszélte hát szándékáról. Sir Walter lelkének pedig egyenesen iszonyú megpróbáltatás lenne. De hát. Nem szerette Batht. bízvást feltételezte hát. és személyes meggyőződése szerint. hogy Sir Walter életstílusán lényegbevágóan változtatni tudna olyan otthonban. Még Anne számára is több keserűséget tartogatna az efféle döntés. nincs valóságos alapja. a maga ura lesz. Anne nem volt éppen a legjobb hangulatban. bárhogy él. Bath. mint rendszerint. Hangulata sem valami derűs. hogy anyja halála után három évig oda került intézetbe. hogy Sir Walter költségeit radikálisan csökkentsék. hogy amaz egyetlen téli szezon folyamán. hogy kastélya szomszédságában valami kisebb házban húzódjék meg. s mind Sir Walter. Anne mindenképpen a harmadik megoldást vette volna szívesen. Nem látszik valószínűnek. ez lett volna szíve vágya. Három eshetőség merült fel: London. és néha része lehetne abban az örömben is. ha minél többen megismernék.ám ezentúl Bath lesz az otthona. És Lady Russell szívesen venné. mint száz. ha időlegesen ott telepszenek le. Sir Walter bárhol egyebütt tetszése szerint dönthet. Túlzás lett volna olyasmit kívánni Sir Waltertól. Neki az volt a fontos.Elhagyni Kellynch kastélyt! Mr.

és óvatosságra. ha valami minden tekintetben feddhetetlen pályázó önként jelentkezik. Elizabeth ugyanis újabban bizalmas baráti kapcsolatot tart fenn olyasvalakivel. Mennyire kéznél vannak az érvek. amit amúgy is szeretnénk! Lady Russellnak megvolt rá az oka. soha nem sikerült semmit elérnie.ezt erősen alátámasztotta egy rendkívül nyomatékos szempont. bérbe adni. Clay társadalmi helyzete nagyon is alatta állt Elizabethének. Eszes fiatalasszony volt. hogy helyeseljük. méltánytalan és önző magatartás. Újra meg újra komolyan próbálkozott például azzal. Shepherd csak egyetlenegyszer ejtette ki a száján a "hirdetés" szót. értette a módját. és inkább csak azért szerette. amit keresztül akart vinni. Hiszen nemcsak elhagyná. Mr. s letette az újságot -. Shepherd. Sir Walter nem tudná elviselni a megaláztatást. hogy bérbe akarja adni a házát . Harmadik fejezet . ami sok lenne a Sir Walterénál keményebb koponyának is. s ennél jelentéktelenebb dolgokban is igyekezett Elizabeth javára érvényesíteni a maga jobb ítélőképességét és élettapasztalatát.Sir Waltertól semmiképpen sem kívánhatják.Bátorkodom megjegyezni.ha egyáltalán . ám mindenkor hiába: Elizabeth ment a maga útján . mert bántotta az ismételt igazságtalan.de még sosem szállt szembe Lady Russell véleményével olyan eltökélten. ha köztudomásúvá válnék. s Elliot kisasszony új környezetében hozzá sokkal méltóbb bizalmas barátnőket talál. Sir Walter . Lady Russell soha nem kapott tőle formális tiszteletadásnál többet. hanem látnia is kellene otthonát más kézben. Sir Walter nyersen elutasította még a gondolatát is annak. legszűkebb körükön kívül egyetlen hang se szivárogjon ki belőle. mégpedig Lady Russell figyelmeztetése ellenére.mondta egyik délelőtt Kellynch kastélyban Mr.csak a maga diktálta feltételekkel és nagy kegyként adja oda. Shepherd lánya az illető. ha Elizabeth hajlandóságával nem egyezett. mert szeretni akarta. amiért Sir Walter családjával együtt távozik a környékről. hogy Anne-t is vonják be a londoni kirándulásokba. legalábbis a Kellynch kastélybeliek kedvében. hogy boldog legyen. legfeljebb udvarias megnyilatkozásokat. megtiltotta akár a leghalványabb célzást is affélére. hogy a kastély közvetlen szomszédságában húzódjék meg . jelleménél fogva pedig rendkívül veszedelmes társaságnak tartotta . Elfordult olyan érdemes társaságtól. De Lady Russellnak voltaképpen alig volt befolyása Elizabethre.és ha a költözködés elválasztja őket egymástól. amelyet szerencsére már kezdettől fogva figyelembe vettek. nem pedig mert Elizabeth megérdemelte. márpedig ez olyan erős megpróbáltatás. aki legfeljebb udvarias tartózkodást érdemelt volna. hogy szándékában volna. Mrs. aki végképp nem tartotta ezt helyénvaló barátságnak. két gyermek terhével a vállán. annyira behízelegte magát Elliot kisasszonynál. hogy újra meg újra meghívták szállóvendégnek. hogy a körülmények pillanatnyi alakulása számunkra nagyon . Lady Russell ítélete szerint Mrs. de még akkor is . mint most. sőt tartózkodásra intett. amilyen a húga. aki rosszul sikerült házasságának felbomlása után visszatért apja házába. Ez azonban maradjon mélységes titok. Clay pártján.Mr. de megkísérelni se merészelte volna még egyszer. s olyan teremtésre pazarolta szeretetét és bizalmát. hogy kastélyát bármi módon kínálgassák. hogyan járjon valakinek a kedvében. erre csakis abban az esetben hajlandó. amivel a lányt kirekesztették az effélékből. Kellynch kastélyt bérbe kell adni. akitől ő szívesebben látná minél távolabb. az feltétlenül kívánatos változás volna.

s ezt feltételezve . hogy két órán belül bármikor Sir Walter rendelkezésére állhatok. hogy el sem képzelhető kívánatosabb bérlő valamelyik tengerésznél. hiszen jól tudjuk.. Clay is jelen volt. minthogy senki sem tartaná érdemesnek szemmel tartani engem. Ez a békekötés valamennyi gazdag tengerésztisztünket partra veti. még korántsem döntöttem el. Mindennek kiválóan gondját fogják viselni a házon belül és kívül! A kertek. bátorkodnám azt tanácsolni.szólalt meg ismét Sir Walter hűvösen -. Ennélfogva.mert kétségkívül találkozunk majd efféle próbálkozással hadd jegyezzem meg.. . apja hozta magával. így hát megkockáztatnám a kijelentést. Alkalmam volt jó néhányukat megismerni. tetszésem szerint titokban tarthatom családi ügyeimet. Sir Walter. sövények szinte éppolyan ápoltak lesznek. kívánatosabb bérlőt. ezt várják tőle. mennyi nehézséggel jár a világ egyik felének viselt dolgait és szándékait elfedni a másik felének tudomása és kíváncsisága elől. Clay egészségére. hogy igen bőkezűek.Nemigen akad a tengerészet tiszt urai között.. Az most mind otthont keres magának. ha itt óhajtja hagyni őket. hogy szerintem feltétlenül érdemes volna valamelyik tengerészparancsnokunk ajánlatát figyelembe vennünk . de tökéletesen egyetértek apámmal abban. feltéve. már amennyire kiszivárgott volna szándékának a híre. aki nem álmélkodik el.Bízvást állíthatom. Szereztem némi tapasztalatot üzletkötési módszereikről.Ami ezeket a dolgokat illeti . erre csak ennyit mondhatok. ha minden óvatosságunk ellenére kívülállók hírét vették volna a tényállásnak.. akkor is teljes biztonságban tudhatja valamennyit. mint ha átkocsikázott Kellynch kastélyba -. majd így folytatta: . ámde Sir Walter Elliotra sok tekintet szegeződik. hogy a tengerész urakkal igen előnyösen lehet üzletet kötni. rendkívül nagyvonalúak. mégpedig módfelett megbízható bérlőkben. és nem sok tengerésztiszt vagy egyéb körbe tartozó egyén mondhatja el magáról.jegyezte meg Mrs. mint közülük valakit. bármennyit söpört is be ezelőtt. hogy elhanyagolják azt az elragadó virágoskertjét. Shepherd . hogy ehhez hasonló . hogy korántsem lepne meg. Aligha találnánk alkalmasabb. Sir Walter. mivelhogy Mrs. Shepherd? Mr. Shepherd nevetett a tréfán. mi. Kellynch kastély igazi zsákmány volna számára. Sir Walter.Azt nevezném én szerencsés fickónak.. amely lehetőséget számításba kell vennünk. Sir Walter.Hát körülnéznek majd. Én. minden tekintetben olyan rendszeretőek és gondosak! Itt vannak ezek az értékes képek. és kétségkívül áldják jó szerencséjüket .is kedvező.s még tisztelettel hozzáfűzném.. Sir Walter. Clay. Alkalmasabb pillanat el sem képzelhető. . Nem mondhatnám. mivel jól tudta. . hogy a hozzá tartozó privilégiumokkal mi legyen. hogy széles jogkörrel szándékozom felruházni leendő bérlőmet. életének legnagyobb hadizsákmánya. És Elliot kisasszonynak sem kell majd attól tartania. mert semmi sem volt annyira üdvös hatással Mrs. John Shepherd. Számos tekintélyes vagyon keletkezett a háború folyamán. Természetesen a park nyitva áll majd előtte. mint most. s megvallhatom. ha egy szép napon efféle házban találja magát. Hamarosan azonban felkelt székéből. a rangnak árnyoldalai is vannak. hogy valóban kénytelen leszek bérbe adni a házamat.. majd epésen megjegyezte: . nem is kell addig fáradnia a válasszal. Sir Walter csak bólintott erre. fel-alá járkált a szobában. és azon felül. s előlük elrejtőzni módfelett nehéz volna..válaszolt Sir Walter -. Ha valami gazdag admirálissal hozná össze a sors. Most válogathat a bérlőkben.

Ives és egy bizonyos Baldwin admirális elsőbbségébe. mint jól tudjuk. Még azt a kijelentést is megkockáztatnám. nagyapjuk nem is álmodhatott. akinek apja. nagyon igaz. .helyeselt a lánya. "Az Isten szerelmére. mindketten kirívó példái annak. mint az élet más területén. jobban ki van téve annak a megaláztatásnak. városi tartózkodásom során találkoztam két férfival. hány éves?" Mire én: "Hatvan. másodszor. akár tengerész. vidéki lelkész volt. mahagóniszínű az arca. két okom is van. ügyelni fogok arra. a tengerészek. és száraz kenyérre se igen telt neki. ám az." "Negyven .E pályának megvannak az érdemei. de nagyon nem szívesen látnám bármelyik barátomat közéjük tartozónak. Aki a tengerészetnél szolgál. akik oly sokat tettek értünk. Sosem láttam ilyen nyomorúságos példáját annak. de lehet hatvankettő is. legalább annyi joggal pályázhatnak mindama kényelemre és privilégiumra. hogy viszolyogjak e pályától: két igen alapos ellenvetésem. akár katona lesz az illető. hogy semmiféle bérlő ne kapjon több jogot.Nagyon igaz.terület birtokában lenne. a tengerészek keményen megdolgoznak a kényelmükért. olyan megbecsült helyzetbe emeli őket. negyven. mint bármely más foglalkozáshoz tartozók. egy nappal se több. a feje búbján meg semmi. egy oldalra alig jut kilenc szál ősz haj. legyen óvatos a virágoskertje tekintetében.fordultam egy közelemben álló ismerősömhöz. ám kis idő múltán Sir Walter a következőképpen nyilatkozott meg: . ez Baldwin admirális.Hogyne. cserzett és fantasztikusan barázdált a bőre. akinél siralmasabb külsejű figurát elképzelni sem lehet. Sir Walter érdeke biztos kezekbe van letéve. hogy Sir Walter Elliot félig sem őrködhet oly féltékenyen a tulajdonára. nem felejtem el egyhamar Baldwin admirálist.kiáltott fel Sir Basil -. és válik visszataszítóvá. ha a sövény kertjeim és lugasaim bármikor hozzáférhetők lennének.ó. Nem nagyon örülnék például annak. amiről beszélek. sokkal korábban.csatlakozott a megjegyzéshez Mr. továbbá Elliot kisasszonynak is azt ajánlanám. (Sir Basil Morley volt egyébként. azt kijelenthetem. kénytelen voltam beletörődni az asztalnál Lord St.Azt hiszem. mint amennyi megilleti.) "Vénség! ." Elképzelhetik a meglepetésemet. Most Anne is megszólalt: . ráadásul idő előtt veszti el vonzó külsejét. csupa ránc. . amilyenről apjuk. Mit gondol. Shepherd. amit az ilyen otthon nyújt. mit művelhet egy . . mint amennyire John Shepherd teszi majd helyette. ezt megfigyeltem egész életemben. Az egyik Lord St. már más kérdés. hogy mennyire korlátoznám a szórakozás célját szolgáló területek használatát. Meg kell hagyni. ez a foglalkozás ijesztően kikezdi a férfi ifjúságát és életerejét: a tengerész hamarabb öregszik. hogy a Kellynch kastély bérlőjének különösebben kedvezzek. s . Rövid szünet után ismét Mr. akinek apját az ő apja szóra sem méltatta volna. hogy obskurus születésű egyéneket méltatlanul előkelő pozícióba juttat. csak egy pötty púder.hangzott erre mindenfelől meglepett pillantások közepette. de mennyire! .Valóban? .felelte Sir Basil -. Az első. mint más férfi. Ives. Shepherd vette át a szót: .Ilyen esetekben bevett szokások könnyítik meg és teszik mindenben világossá a helyzetet földesúr és bérlő között. A múlt év tavaszán. Nagyon kevéssé hajlok arra. amit Anne kisasszony mond . ki ez a vénség?" . Számíthat rám. hogy fölébe emelkedik olyasvalaki.

még mielőtt elérnék Baldwin admirális korát. bemutatkozott. mi illene a papra -. a legtöbb pályán. s ritka kivétellel idősebbnek mutatja koránál. Shepherd kezeskedett érte. s úgy tudom. . melyet igyekezett mielőbb továbbítani Kellynchbe. hogy megfontolja. .vetette oda a kérdést hűvösen és gyanakvón Sir Walter. hogy nem verik őket agyon idejében. akármilyen idő járja. kedvük szerint élnek a maguk birtokán. Clay -. jegyezte meg Mr. sőt még a pap is . amint megjósolta. maguk döntik el mindennek az idejét. amely nyomot hagy a férfin. hogy esetleg lehetséges volna kibérelnie Kellynch kastélyt.emberrel a tengeren töltött élet. kénytelen fertőzött levegőjű betegszobába elmenni. amint már nem egészen fiatal. csak azok. amelyet magáról és ügyeiről adott. történetesen tudomására jutott. ahol a negyedévi bírósági ülésszakon vett részt. hát szellemi erőfeszítéssel. Mintha a jövőbe látás adománya sugallta volna Mr. mondhatnám úgy is. hogy bár minden hivatás szükséges és tisztes. jó néhány évig ott állomásozott. Shepherdnek. Valójában már régen meggyőződtem róla. nagyon hamar elvesztik fiatalos külsejüket. akik nem kényszerülnek semelyik pálya követésére sem. a legelső igényt ugyanis egy bizonyos Croft admirális nyújtotta be. hogy úri családból való. hogy közelebbről érdeklődjék a dolog felől. mindenféle éghajlatnak meg az időjárásnak kiszolgáltatva. tökéletesen meggyőzte Mr. A katonák a tényleges szolgálatban semmivel sincsenek jobb helyzetben. akivel az ügyvéd Tauntonban találkozott össze.És ki ez a Croft admirális? . s útra kel. de egyiket sem találta megfelelőnek. Shepherd: Sir Walter szándéka nem maradhatott titokban -. ezt gyakran megfigyeltem. és nem gyötrik magukat azzal. hogy magasabbra törjenek. kiteszi egészségét és külsejét a mérgezett légkör ártalmainak. az bizony sokat veszít az előnyös megjelenéséből.pontosan úgy. és a tengerészek bizony idő előtt öregszenek. Nem mindnyájan születünk szépnek.No de Sir Walter . voltaképpen egy londoni üzletbarátja hívta fel a figyelmét az admirálisra. csakis az ő osztályrészük megtartani az egészséges s jó külső áldását. A tenger pedig kétségkívül nem szépítőszer. Shepherdet. és megemlítette egy helység nevét. Croft admirális Somersetshire-ben született. Anne pedig az ezt követő csendben hozzátette: .A fehér szalagos hajóraj ellentengernagya. míg a végén már rájuk nézni sem lehet. és meglehetősen hosszú tárgyalásuk folyamán nyomatékosan hangsúlyozta hajlandóságát. mint tudja. értesült továbbá az ő (Mr.kiáltott fel Mrs. . amint mondom.itt egy kis szünetet tartott. Mr. aki az objektumot csak hallomásból ismeri. Az ügyvéd gondterhelten hajszolja magát. s mivel igen csinos vagyont szerzett. a fenti beszélgetés után hamarosan. Az a kár. De vajon egyéb hivatásokkal nem így áll-e a dolog. ameddig csak lehetséges: aki nem tartozik közéjük. és azzal az egyenes és minden részletre kiterjedő beszámolójával. azért is ment Tauntonba. Shepherd) kapcsolatáról a kastély urával. hogy hirdetések alapján megtekintsen néhány környékbeli házat. de tudomásom szerint bizonyos mértékig valamennyien így vannak ezzel: ide-oda hányódnak. még a pap is. azután KeletIndiába került. kissé túlzásba viszi a szigorúságot! Legyen szegények iránt egy kicsit könyörületesebb. s békésebb hivatások is járnak annyi munkával s ha nem testi. szeretne szülőföldjén letelepedni. hogy annyi buzgalommal igyekezzék megnyerni Sir Walter hajlandóságát egy tengerésztiszt bérlő iránt. rendszeres életmódot folytatnak vidéken. Részt vett a trafalgari ütközetben. már amennyire ezt olyan ember teheti. az orvos készenlétben áll minden órában. hogy megbízható és felelősségteljes bérlőnek bizonyulna. Értesülése szerint. történetesen hallott róla .

. almát lopott. neki is van némi köze ehhez a vidékhez. . az adókra vonatkozólag. Wentworthre gondol. Croft öccsének? Csakhogy Mrs. Shepherd nem győzött hálálkodni. okos hölgynek látszott .folytatta -. tudod.. .Még ilyet. hogy meg sem hallotta a kérdést.állapította meg Sir Walter -. sosem eléggé gondozott. de nem túlzottan. aki valamikor itt élt köztünk. kiderült. és úgy láttam. később aztán tanácsom ellenére békésen kiegyeztek. Igazán nagyon furcsa! Egy percnyi csönd. több kérdést tett fel a házra.Akkor biztosra veszem . Mrs. a feltételekre.szólalt meg Anne -. Monkfordban élő úriemberre nem emlékszem az öreg Trent kormányzó ideje óta. szívélyes. Clay olyan élénk beszélgetésbe merült Elliot kisasszonnyal. részt vett úgyszólván mindvégig kettejük tárgyalásain. Shepherdnek alkalma volt találkozni Mrs. mint a magatartásában. pedig nagyon ismerős névről van szó. Shepherd. ha nincs úrnő a házban.És igen nyájas szavú. de furcsa! Az lesz a vége. hogy nehézséget támasztana a feltételekben . hogy is hívják? Pillanatnyilag nem jut eszembe a neve. Nős ember ugyanis. . néha szereti megsétáltatni a puskáját. S ezenfelül. jó megjelenésű férfi. nem segítenél ki. Shepherd sietett bizonygatni. mint mondta. jegyezte meg Mr. látásból jól ismertem az illető urat. egy gazda legénye betört a gyümölcsösébe. Mr.Mr. . Mr. tudniillik nővére egy úriembernek. vajon a bútorzat nem sínyli-e meg legalább annyira. akár a kézelő meg a körgallér a szolgáim libériáján. drágám. teljesen bebútorozott háznak mennyi lehet a bére. egy alkalommal jogi tanácsért fordult hozzám. hogy az ilyen rangos. elmondta a tengernagy családi körülményeit. nagyon jól tudja. megjelent az admirálissal együtt Tauntonban. Shepherd. aki Monkfordban lakott. kire gondol. és egyáltalán nem valószínű. Mr. finom. azzal is tisztában van. azt viszont szeretné a lehető leghamarabb elfoglalni.Fogalmam sincs. pedig ott emlegettük. sőt emlékszem. . mint az admirális. amelyek alapján különösen kívánatos bérlő volna. tetten is érték. Mr. ennél jobbat kívánni sem lehet. mint azt. de gyermektelen. ha Sir Walter többet kér érte. mi a neve annak az úrnak.csak kényelmes otthont kíván. nem tudná megmondani. Shepherd ékesszólóan állt ki az ügyben. ledöntötte a kerítést. de vadra nemigen lő . hogy olyan narancsvörös a képe. ahol nincs úrnő. nővére annak az úrnak.szóval igazi úriember. hogy Croft tengernagy jó egészségben lévő. Az áldóját. százszor is láttam. meg is kell fizetnie. érdeklődött az uradalom iránt is . Nincs a világon jobb gondviselője a berendezésnek a gyermektelen úrnőnél. de semmiképpen sem ragaszkodik hozzá -. a nézeteiben csakúgy. hogy elfelejtem a saját nevemet is. talán akkor sem lepődött volna meg. Crofttal is. cserzett bőrű egy kicsit. az igaz.boldogan vállalná a bérletet. Sir Walter. Pénelopé. ha sok a gyerek. ő maga mesélte. hogy akár a férjének. Az olyan ház. igazi úriember. valami kihágási ügyben a szomszédjával szemben. aki néhány évvel ezelőtt itt élt Monkfordban.Azt hiszem . üzleti ügyekben járatosabb is nála.

azzal megállapodnak. bármennyire rossz szemmel nézte is Sir Walter azt a személyt. milyen nagyra tartják Kellynch kastélyt. Mr. csakhogy az egy jelentéktelen fickó. ámde mégsem annyira. s mikor már eljutottak idáig. s tűzzenek ki egy napot. Nagyon jól hangzik majd. Végül is sikerült a dolog. az egykori monkfordi segédlelkész volt. (leszámítva talán ötöt-hatot az egész országban) neve után mindig valami magyarázó kiegészítésre volna szükség. ha tisztában vannak mindazzal. hogy Croftéknak ezzel a rokonságával Sir Walternál nem sokra megy. Elizabeth egyetértése nélkül nem lehet véglegesen semmit eldönteni. a család létszámát és gazdagságát. keresse fel a még mindig Tauntonban tartózkodó Croft admirálist. s bár úgy vélte. hogyne.Wentworth? Ó. semmiféle rokoni kapcsolatáról nem tudok. hanem bizonyos Frederick Wentworth kapitány. de ő annyira vágyódott már elköltözni a kastélyból. Shepherdnek a további tárgyalást a szerződés ügyében. hogy a friss levegőn lehűtse égő arcát. Sir Walter nem volt éppen bölcs. hogy boldog volt. Shepherd teljes felhatalmazást kapott az ügy lebonyolítására. semmi köze a straffordi Wentworth családhoz. azt hittem. halk sóhajjal mondta magában: . mintha bármiféle Mr.. hogy a baronet rangja kicsinek tűnne mellette.. Segédlelkész volt Monkfordban jó néhány évvel ezelőtt. nem is hátráltatta a döntést egy szóval sem. aki eddig figyelmesen végighallgatott mindent. korukat. ami Sir Walter elképzelései szerint a leendő bérlő kötelezettségeit és jogait alkotja. Mindenféle ügyletükben vagy találkozásaik során Sir Walter Elliotot illeti az elsőbbség. vagyonos emberről beszél: Mr. Annyira mégis beadta a derekát... Negyedik fejezet Ő nem Mr.. ami igencsak fura ízlésre vall.5 táján került ide. ám mégsem túlságosan az. aki a St. nevezetesen azzal. Mr. . Körülbelül . egy Mr. a monkfordi segédlelkész. Wentworth. két vagy három esztendeig. Wentworth az illető. ha jól tudom. s miközben kedvenc lugasa felé tartott. bármennyire is ezt sejteti a látszat. hogy belássa. .ez egészen más. akinek szándékában áll az ő házát lakni. Sir Walter. hány nemesi név válik mindennapivá. aligha fog jelentkezni.. hanem nagy lelkesedéssel azokat a körülményeket ecsetelte. hogy az úriember kifejezést használta. még ha a legmagasabb bérösszeget fizetik is. és lebonyolítják a dolgot. ha megjegyzi: "Bérbe adtam a házamat Croft admirálisnak" . s mennyire óhajtanák azt a megtiszteltetést. Eddig terjedt a józan belátása.Néhány hónap múlva talán majd ő sétál ezen az úton. mint amilyennek Croft admirális méltán ígérkezik. Végre adódott egy bérlő. tudom már. kimondhatatlanul jól járnak.. a hiúsága viszont további balzsammal is szolgált. távozott a szobából. Mr. Wentworthre jól emlékszem. Bizonyára emlékszik rá. talán emlékszik. Csakhogy félrevezetett engem azzal. sőt felhatalmazta.. hogy engedélyezte Mr.Hát persze hogy Wentworth a neve! Mr. ám annyi élettapasztalatot mégiscsak szerzett már. Wentworth. Egy tengernagy mindenképpen elég jelentős személyiség. volna az illető. hogy Sir Walter Elliot bérlőivé váljanak. Az ember elcsodálkozik. amikor megtekintheti a házat. öccse az előbbinek. hogy a tengernagy társadalmi pozíciója elég magas. melyek vitathatatlanul mellettük szólnak. Anne. kifogástalanabb bérlő.. Shepherd belátta. szóba sem hozta hát többé.

Domingótól nem messze lezajlott ütközetben kitüntette magát. mikor a fiatalember. Lady Russellnak nagyon kevés érzéke volt a szellem szikrái iránt. Akkoriban feltűnően jó megjelenésű fiatalember volt. szépsége. amikor igenlő választ kapott a lánytól. a már-már anyai szeretet segíthet. amiért jutalmul parancsnokká nevezték ki. s mivel nem kapott nyomban új beosztást. csakhogy ez az időszak nagyon is rövidnek bizonyult . Bármennyire fiatal és engedékeny természetű volt is. akinek se kapcsolata. aminek még a gondolata is fájdalmasan érintette Lady Russellt. valamint azt is. s fél esztendőre Monkfordban talált otthonra. ifjúságát romboló függőségbe. vagy az. sőt összeköttetése sincs. okossága révén joggal tarthat többre igényt. a fiatalember ragyogó koponya ugyan. okfejtésének szellemessége pedig teljesen elbűvölte Anne-t. bízott benne. ez csakugyan egyértelmű volna azzal.az eredmény nem is maradt el. határozottan csak azt nyilvánította ki. annak a jogán lép közbe. nagyon szép lány. aki anélkül. Anne pedig finom. a meggazdagodásra sincs más reménye. szükségszerű volt. melyikük volt boldogabb. Azzal az ellenzéssel. Ennek nem szabad megtörténnie. melyet testvére részéről nem enyhített egyetlen kedves szó vagy tekintet sem . hosszas hallgatással adott negatív választ. hogy Wentworth jellemét is nemkívánatosnak kellett tartania. amit csak akar. nagy műveltségű. se vagyona. Szégyenletesen rangon alulinak tartotta volna ezt a házasságot. Anne-e. hogy hamarosan hajót kap. Beletelt egy kis idő.a fiatalember lobbanékony természete.de Lady Russellt szerette. ám amit könnyen szerzett. hogy elpazarolja lehetőségeit. akármilyen megvilágításból nézte ezt a kapcsolatot. aki születése. Anne nem tudott megküzdeni. aggályokat elvető gondolkodásmódja reá egészen másképp hatott: súlyosbította az amúgy is szerencsétlen helyzetet. hirtelen mélységesen kölcsönös szerelembe estek. melyik látta inkább a megtestesült tökélyt a másikban. mely ezen az életpályán előbbre vinné. a lánynak pedig szinte senkije. hogy beleegyezését megtagadta. s nem tett félre semmit. aki mellett személyes jó tulajdonságain kívül nem szól semmi. s olyan kevesen ismerik. hogy semmit nem hajlandó tenni a lányáért. Anne Elliot. és nem is fog megtörténni. mindig megbízhatott benne. hogy rövidesen meggazdagszik .hamarosan rájuk szakadt a bánat. Meg volt győződve róla. Ám Lady Russell mindezt egészen másképp látta . hát még ha ragyogó tulajdonságok bősége találkozik össze! . valahogy képes lett volna szembeszállni apja ellenérzésével. éles elméjű. szülei már nem éltek. igen boldog időszak követte. vagy kijelentette volna. vallomását követően. döbbent hitetlenkedéssel. akire érzelmeit pazarolhatta volna. Ezt rövid. Pályáján szerencsésen haladt előre. csak egy módfelett bizonytalan életpálya kétes eshetőségei. úgy fogalmazta meg a véleményét. jó ízlésű és melegszívű. Önbizalmának puszta ereje lenyűgözte. Wentworth kapitánynak nem volt vagyona. de önfejű is. mindenképpen helytelenítette. hogy mindent elérhet. megkérte a kezét. lesüllyeszti a lányt a nyomasztó. hogy . hogy szerencsétlen házasság lenne belőle. 1806 nyarán Somersetshire-be látogatott. szerény. Félennyi vonzó tulajdonság is elegendő lett volna mindkét részről. ami pedig hasonlított a meggondolatlansághoz. Sir Walterhoz fordultak. Mindig melléje szegődött a szerencse. könnyen el is költötte. fagyos hűvösséggel. attól egyenesen irtózott. mivel a fiatalembernek semmi dolga nem volt. és ha a barátság.teli volt életerővel és lelkesedéssel. ezután még inkább így lesz. míg megismerték egymást. Nehéz volna eldönteni. tizenkilenc évesen jegyezze el magát egy fiatalemberrel. és most elragadja egy idegen. szellemes. de amint megismerték. Anne Elliot annyira fiatal még. gondterhelt. most tizenkilenc évesen dobja oda magát. amelyet ezek az érzések kiváltottak. hogy ilyesmiről szó sem lehet. Lady Russell pedig mérsékeltebben és megbocsátható büszkeségtől indíttatva. s olyan helyzetbe kerül.

így lett volna.mert Lady Russell véleménye szerint gyöngéd érzelmi világával. hogy Anne csakis az idő múlására számíthatott. önmagát sem. hogy az otthoniak rosszallása ellenére. hogy józan önmegtagadásával a fiatalember érdekében cselekszik.. még a társaságuk sem bővült . semmi új nem történt. mint . hogy tisztes körülmények között vigyék el az apai ház részrehajló. ezenfelül a fiatalember jó megjelenésű volt. akadályok és csalódások közepette is boldogabb asszony lenne. aki emlékezetében élt. nem is szólva a helyzet tényleges alakulásáról. hogy Anne kosarat adott. de úrrá lett rajta a már-már reménytelenséggel határos aggodalom: vajon megkörnyékezi-e valaha is jó képességekkel megáldott. Nem hibáztatta Lady Russellt. soha nem óhajtotta volna meg nem történtté tenni az elmúlt eseményeket. jelleme is kifogástalan. hogy feláldozta jegyességét. Több mint hét esztendő telt el. márpedig nagyon is rászorult a vigaszra. mivel Charles Musgrove olyan férfi elsőszülött fia volt. biztosan tudta. nem hozzá illő. Csakhogy Anne ebben az esetben nem kért és nem fogadott el tanácsot senkitől. mint tizenkilenc éves korában. mert szembe kellett néznie a fájdalmas ténnyel.huszonkét éves korában már örömmel beérte volna azzal. amikor meggyőző érvekkel befolyásolhatták gondolkodását. ám a fiatalember hamarosan készségesebb lélekre talált a húgában. mint amilyen attól lett. Lady Russell nagyon fájlalta. idővel lényegesen enyhült. azt sem tudhatták. Nem ismerték egymás véleményét.nem bukkant fel kellynchi ismeretségi körükben senki. aki a tizenkilenc esztendős Anne kezére pályázott . távozott a környékről. holmi ennyire bizonytalan jövendő szerencse ellenében. csak úgy érezte. mivel. házias természetével Anne ideális feleség lenne. amitől nyomban biztosan boldogtalanok lesznek.megfontolt következetességgel és szerető gyöngédséggel váltig ismételt érvei és tanácsai megtegyék hatásukat. a végleges szakításban. és idő előtt végleg odalett viruló szépsége és vidám kedélye. hajthatatlan maradt . amikor végül felbontotta a jegyességet. környezetváltozás nem könnyített rajta (leszámítva közvetlenül a szakítás után egy rövid tartózkodást Bathban). hogy a kierőszakolt lemondással Anne méltatlanul bánt vele. hogy a fiatalember egészen másként vélekedik: őt nem győzték meg. Ha nem hiszi. s meg kell vallani. ha fenntartja. melynek következtében hamarabb kerültek volna jólétbe. és bár Lady Russell azóta is kitartott meggyőződése mellett. nem lett volna képes lemondani róla. igazságtalan légköréből. mint amennyi általában más fiatal párnak. munka és bizonytalanság jut is nekik osztályrészül. felkérték nevének megváltoztatására. sosem ajánlana olyasmit. Anne szenvedése tartósabbnak bizonyult.. megváltozott-e avagy ugyanaz maradt Anne magatartásának legfőbb indítékát illetően. s az ő otthonának közvetlen közelében telepedjék le. Ám Anne nem önző óvatosságból cselekedett. ha most egy fiatal pár hasonló körülmények között hozzá fordulna tanácsért. már véget is ért. amióta e mélabús história véget ért. Meg volt győződve arról. sőt akár több fáradság. s ez a hite szolgált vigaszul az elválás gyötrelmeiben.bár az is igaz.s úgy érezvén. Érzései és bánata hosszú ideig beárnyékolták számára az ifjúkori szórakozás örömeit. talán fel is oldódott volna erős ragaszkodása a fiatalemberhez . aki állta volna az összehasonlítást azzal a Frederick Wentworthszel. Meggyőzte a lányt. független férfi. ha ugyanannyi. a fiatalember hivatása miatti aggodalom s minden előre látható gond.ámde Anne huszonhét évesen egészen másként vélekedett efelől. Néhány hónap mindössze: ismeretségük alig kezdődött. aki földbirtokának nagysága és személyes tekintélye folytán Sir Walter után rögtön a második helyet töltötte be a környéken. Egyszer ugyan. jó semmiképp sem származhat belőle. amiért elfogadta irányítását. oktalan. Lady Russell nagyobb igényt támasztott azzal szemben. rábírja-e végre a házasságra . hogy inkább a fiatalember. mint a maga javát szolgálja. Hitt benne. ezt a témát soha nem érintették . hogy ez a jegyesség helytelen. huszonkét éves korában.

amennyire józanul számíthattak volna rá. A fiatalember minden vérmes reménye, várakozása megvalósult. Tehetsége és lelkesedése nemcsak előre látta, hanem meg is szabta sikeres pályafutását. Jegyességük felbomlása után rövidesen beosztást kapott; és bekövetkezett mindaz, amit előre megmondott a lánynak. Kitüntette magát, hamarosan feljebb lépett a ranglétrán - és azóta egymás után több hadizsákmány révén nyilván tisztes vagyonra tett szert. Anne csupán a tengerészeti ranglistára meg újsághírekre támaszkodhatott, de afelől nem lehetett kétsége, hogy Wentworth meggazdagodott - viszont, s ez a férfi állhatatosságát dicséri, semmi sem vallott rá, hogy megházasodott volna. Milyen ékesen, mennyire meggyőzően tudott volna szólni Anne Elliot egy korai meleg érzelmi kapcsolat oldalán, érvekkel támogatni a jövőbe vetett derűs hitet, szembeállítva azt a túlzottan aggályoskodó óvatossággal, mely lebecsülni látszik az emberi igyekezetet, sőt bizalmatlan a Gondviseléssel szemben. Őt kora ifjúságában belekényszerítették a megfontoltságba, s akkor tanult bele a regényes érzelmességbe, mikor már idősebb lett - a természetellenes kezdet természetes következménye. Ilyen körülmények, emlékek és érzések közepette nem tehetett róla, ha az a hír, hogy Wentworth kapitány nővére valószínűleg Kellynchben fog lakni, újra életre keltette szívfájdalmát; és sok kószálás, sóhajtozás kellett hozzá, míg felbolydult érzéseit sikerült elcsitítania. Addig hajtogatta magában, hogy őrültség az egész, míg úrrá tudott lenni magán, és rossz érzések nélkül végig tudta hallgatni, hogy örökké csak Croftékról s ügyeikről folyik a társalgás. Mindenesetre nagy segítségére volt, hogy az a három ember, aki titkát ismerte, teljesen közömbösnek mutatkozott: látszólag sejtelmük sem volt a helyzetről - mintha a múlttal senki sem gondolna többé. Méltányosan elismerte, hogy Lady Russellt sokkal magasabb rendű indítékok vezették ebben az ügyben, mint apját vagy Elizabethet; megbecsülte barátnőjének finom érzésből fakadó tartózkodását - de mindegy, miért, fő, hogy mindnyájan mintha megfeledkeztek volna a dologról; és most, ha valóban Croft admirális lesz a Kellynch kastély bérlője, Anne ismét örült annak - amiért egyébként is mindig hálás volt a sorsnak -, hogy ismeretségi körében csak azok hárman ismerik a múltat, de ők soha egyetlen szóval sem említenék senkinek, a fiatalember részéről pedig csak egyetlen ember tud rövid életű jegyességükről: a bátyja, akinél annak idején lakott. Bátyját azonban réges-rég elhelyezték a környékről - különben is értelmes embernek ismerte, akkoriban még felesége sem volt, tehát nyugodt lehetett afelől, hogy tőle senki emberfia nem szerzett tudomást kapcsolatukról. Wentworth nővére, Mrs. Croft akkoriban nem tartózkodott Angliában, követte férjét külföldi állomáshelyeire; ami Maryt, a húgát illeti, mikor ezek az események lezajlottak, intézetben volt, később pedig soha nem beszéltek neki a dologról, ki gőgből, ki tapintatból. Mindezek tudatában azt remélte, hogy találkozása a Croft házaspárral - amely elkerülhetetlen lesz, hiszen Lady Russell még mindig Kellynchben lakik, Mary sincs három mérföldnél nagyobb távolságra - nem hoz majd számukra különösebben kínos pillanatokat.

Ötödik fejezet Azon a délelőttön, amikor megállapodás szerint a tengernagy és felesége megtekintette Kellynch kastélyt, Anne természetesnek találta, hogy szokása szerint átsétáljon Lady

Russellhoz, s ne térjen haza, míg a látogatás le nem zajlott; utána pedig éppolyan természetesen sajnálkozzék, amiért nem volt alkalma találkozni velük. A két fél összejövetele fölöttébb kielégítőnek bizonyult, és az egész ügyet egy csapásra eldöntötte. A két hölgy eleve hajlott a megállapodásra, s ilyenformán egyikük sem tapasztalt mást, mint udvariasságot a másik részéről; ami pedig az urakat illeti, az admirális olyan szívélyes, jó kedélyű, olyan nyílt, bizakodó és nagyvonalú volt, hogy nem téveszthette hatását Sir Walterra, aki Mr. Shepherd hízelgésének hatására egyébként is felöltötte legválasztékosabb modorát, az ügyvéd ugyanis váltig bizonygatta: a tengernagy hírből úgy ismeri őt, mint a jó modor mintaképét. Ház, földek, bútorok tetszést arattak, Crofték elfogadtattak, feltételek, határidők, minden és mindenki jóváhagyatott; Mr. Shepherd írnokai munkához láthattak anélkül, hogy akár egyetlen módosító indítvány elhangzott volna arra vonatkozólag, amit "e kétoldalú szerződés tanúsít". Sir Walter fenntartás nélkül kinyilvánította, hogy az admirális a legjobb külsejű tengerész, akivel életében találkozott, sőt azt a kijelentést is megkockáztatta, hogy amennyiben a tengernagy haját az ő inasa gondozná, csöppet sem szégyenkeznék, ha a nyilvánosság előtt bárhol együtt látnák kettejüket; a tengernagy viszont, mikor dolguk végeztével áthajtattak a parkon, jóindulatú kedélyességgel mondta feleségének: - Tudtam, drágám, hogy hamarosan dűlőre visszük a dolgot, akármit locsogtak is Tauntonban. A baronet ugyan nem éppen nagy lumen, de úgy látom, nem rossz fiú. - A kölcsönös elismerés körülbelül azonos hőfokon nyilvánult meg mindkét részről. Crofték számára Szent Mihály napját jelölték meg az ingatlan átvételére, s mivel Sir Walter az ezt megelőző hónap folyamán szándékozott átköltözni Bathba, haladéktalanul hozzá kellett látniuk az ezzel kapcsolatos teendőkhöz. Lady Russell abban a meggyőződésben, hogy Anne-nek amúgy sem lesz szava vagy befolyása leendő házuk megválasztásában, nem szívesen törődött bele, hogy ifjú barátnőjét hirtelen, méghozzá ilyen hamarosan elszakítsák tőle; lehetővé akarta tenni, hogy még egy ideig maradjon, hiszen karácsony után maga is Bathba készül, akkor együtt mehetnének; ámde olyan kötelezettségei voltak, melyek néhány hétre elszólították Kellynchből, így hát bármennyire szerette volna, az egész időre nem hívhatta meg magához; Anne pedig, bár irtózott Bath vakítóan fehér utcáinak tikkasztó szeptemberi hőségétől, és fájó szívvel vált meg a hazai tájak édesen mélabús őszi szépségétől, mindent megfontolva mégsem maradt volna szívesen. A leghelyesebb, legokosabb és a legkevésbé fájdalmas az volna, ha a többiekkel együtt távozik innen. Közbejött azonban valami, ami más kötelességet rótt rá. Mary gyakran gyöngélkedett egy kicsit, de mindig túlzott jelentőséget tulajdonított a panaszainak, s nagyon is megszokta, hogy mindig Anne-hez folyamodjék, ha bármi baj van náluk; most pedig ismét rosszul érezte magát; s mivel előre látta, hogy az egész ősz folyamán egyetlen napig sem lesz egészséges, könyörgött nővérének - helyesebben követelte tőle, mert aligha volt könyörgésnek nevezhető, amit művelt -, költözzék át hozzá Uppercrossba, maradjon mellette, ameddig szüksége lesz rá, s ne menjen Bathba a többiekkel. - Nem tudok meglenni Anne nélkül - mondta Mary. Mire Elizabeth:

- Akkor igazán okosabb, ha itt marad, mert Bathban biztosan nem lesz rá szüksége senkinek. Még mindig jobb, ha hasznos személyként igényt támasztanak valakire, bár nem éppen kifogástalan megfogalmazásban, mintha elutasítják azzal, hogy amúgy sem érnek vele semmit; Anne örült, hogy szükség van rá, még jobban annak, hogy valami kötelességet jelöltek ki számára, és természetesen nem bánta, hogy ennek színhelye éppen ez az annyira szeretett környék; készséggel beleegyezett hát: marad. Ez a meghívás aztán végképp megoldotta Lady Russell minden problémáját, s hamarosan megállapodtak abban, hogy Anne nem megy előbb Bathba, csak amikor Lady Russell viheti magával, s a hátralévő időt megosztja az uppercrossi ház és Kellynch kúria között. Eddig rendben is lett volna minden; ámde Lady Russellt valósággal megdöbbentette, mikor elébe tárták a kastélybeliek tervének egy pontját, mégpedig hogy Mrs. Clay is elkíséri Sir Waltert és Elizabethet Bathba, ahol az utóbbinak fölöttébb hasznos és fontos segítséget nyújt majd az előtte álló bonyolult teendőkben. Lady Russellt amúgy is nagyon bántotta, hogy ilyesmihez folyamodtak - csodálkozott, bánkódott, sőt rossztól tartott -, és súlyosbította a helyzetet a sértés Anne személyével szemben: hogy Mrs. Clay olyan jelentős segítség, Annenek viszont semmi hasznát nem vennék. Anne ugyan már régen megkérgesedett az efféle sértések iránt; ám éppannyira átérezte, akárcsak Lady Russell, miféle oktalan lépésre határozták magukat. Csendes szemlélőként tisztában volt (sokszor kívánta, bárcsak kevésbé lenne tisztában) apja jellemével, és rádöbbent, milyen súlyos következményekkel járhat családjukra nézve efféle meghitt kapcsolat. Maga sem képzelte, hogy apjának eddig akár eszébe is jutott ilyesmi. Mrs. Clay szeplős volt, egy foga kiállt, és otrombán vaskos volt a csuklója; csupa olyasmi, amire a fiatalasszony távollétében Sir Walter sosem mulasztott el megjegyzést tenni; ámde fiatal s mindent összevéve mégiscsak csinos nő, csavaros eszű és kizökkenthetetlenül kellemes modorú, s mindez messzemenően veszedelmesebb, mint a szép arc és alak puszta vonzereje. Anne olyan mértékben átérezte e veszedelmet, hogy sosem bocsátotta volna meg magának, ha nem próbálja meg nővérével is megértetni. Nem is remélte, hogy elér valamit; ám ha mégis bekövetkeznék a baj, Elizabeth sokkal súlyosabban megszenvedné, mint ő maga, így hát nem hagyhatja, hogy valaha is szemrehányást tehessen neki, amiért nem figyelmeztette idejekorán. Szólt hát, és ezt is sértésnek vették. Elizabeth nem értette, hogyan fogant meg az agyában efféle képtelen gyanú; méltatlankodva jelentette ki: szavatol azért, hogy mindkét szóban forgó fél tökéletesen tisztában van társadalmi helyzetével. - Mrs. Clay - fakadt ki hevesen - sosem feledkeznék meg arról, kicsoda; s mivel én sokkal jobban ismerem az érzéseit, mint amennyire te megismerhetted, biztosíthatlak, hogy különösen a házasságról való felfogása nagyon tisztességes; és sokkal jobban kárhoztatja, ha figyelmen kívül hagyják a rangbéli különbséget, mint általában szokás. Ami pedig apánkat illeti, aki a mi kedvünkért ilyen hosszú ideig nőtlen maradt, nem is hittem volna, hogy valakinek eszébe jut efféle gyanúval illetni. Még ha Mrs. Clay nagyon szép asszony volna, megengedem, nem volna helyes, hogy oly sokat tartom magam mellett; nem mintha létezne olyasmi a világon, ami rávenné apámat a hozzá méltatlan házasságra, de azért elképzelhető, hogy szívfájdalma lenne miatta. De éppen szegény Mrs. Clay, aki minden jó tulajdonságával együtt sem mondható még csak csinosnak sem! Meg vagyok győződve róla, hogy szegény Mrs. Clay tökéletesen veszélytelenül lakhat nálam. Azt hinné az ember, sosem hallottad, hogyan beszél apa a szerencsétlen külsejéről, pedig hallhattad ötvenszer is. Az a kiálló foga!

Közepes kiterjedésű. hogy ebben az időpontban mutatkozzanak. mint amilyenben maga volt. de a csúnyán bizony mit sem változtat.Nemigen van az arcnak olyan hibája . hogy túlesett rajta. akiknek talán megsúgták. hogyan nyilatkozik apa Mrs.felelt Anne -. amennyire apa. Hallhattad. akár a harmonikusabb és tekintélyesebb Udvarházon és környezetén. tekintélyesen s korszerűsítési kísérletek nyoma nélkül. Anne megtette a magáét . s Anne is ugyanakkor indult neki. s mivel egyedül mindig rosszul érezte magát. hogy leereszkedő meghajtással vegyen búcsút megszomorodott bérlőitől és a tanyásgazdáktól. Fájdalmas volt most kitekintenie az elhagyott parkra és házra. szilárd építésű paplak. aztán az ápolt kerttel övezett. hagyományos angol falu volt Uppercross. hogy valamit mégiscsak használt vele. Barátnőjét sem találta sokkal jobb kedvben. s azt hiszem. Annenek nyomába sem ért: sem annyi intelligencia nem adatott meg neki. ahová az ifjú pár költözött. A társaság igen jó hangulatban indult útnak.vetette ellen Elizabeth kurtán -. magától értetődően most is nyomott volt a hangulata. ódon fáival. Elizabeth a gyanúsítást ugyan rossz néven vette.És az a sok szeplő! Én nem viszolygok annyira a szeplőtől. hogy mindez hamarosan más kézbe kerül. tágas kapuval. Bathba vontatván a hintót. mint legidősebb testvérüket. fölösleges. úgy határozott. Anne gyakori vendég volt itt. s olyan természetesen szaladgáltak ki-be egymás házában. igen sokat jelentett neki. hogy Anne számára valóságos meglepetés volt egymagában találnia Maryt. valamint Mrs. a benne helyet foglaló Sir Walterral. akár a magáét. Amikor jól érezte magát. hogy te adj nekem tanácsokat. melyet nem torzít el túlzottan egypár szeplő. a megnyerő modor gyakran fokozza a szép arcvonások hatását. mikor a tengernagy megérkezik a feleségével. és valóban az uppercrossi Kisház tágas verandáján. még fájdalmasabb elgondolni. Elliot kisasszonnyal. a mindennapos együttlétet is nagyon megszokta. Így aztán együtt távoztak. úgy negyed mérfölddel távolabb. A két család állandó összeköttetésben állt egymással. és kellőképpen . Mindenesetre senki sem kockáztat annyit e dologban. s a kocsi letette Anne-t az uppercrossi Kisház előtt. s nem egészen reménytelen. akár Kellynchben. amelyet el ne feledtethetne az emberrel a megnyerő modor. Bár Maryt jobb természettel áldotta meg a sors. ahol az első hetet tölti majd. hogy átsétáljon a Kellynch kúriába. mikor Anne-ről amúgy is le kell mondania. s hogy meneküljön az elhagyott falu elárvultan mélabús hangulatától. Clay szeplőiről. fájó beletörődéssel. továbbá ne legyen jelen. mint én. .örült. ámde a földesúr fiának házassága révén a falu egy úrilakká alakított tanyaházzal gazdagodott. Clayvel. A négy ló teljesítette utolsó kötelességét. Lady Russellt is módfelett érzékenyen érintette a család szétszakadása.Nekem egészen más a véleményem . sem olyan kiegyensúlyozott vérmérséklet. Uppercrossban éppannyira otthonos volt. néhány évvel ezelőtt még csupán két ház vált ki külsejével a parasztgazdák és béresek lakóépületei közül: mindenekelőtt a földesúr udvarháza magas kőkerítésével. jó hangulatban volt. . sőt már láttam arcot. Tekintélyüket éppannyira szívén viselte. de apa utálja. mely Lady Russell útjának első állomása volt. de azért talán mégis jobban nyitva tartja majd a szemét. az ablakok körül felfuttatott szőlővel és körtefájával. Sir Walter már előre felkészült. franciaablakain és egyéb csinos részletein nyilván éppannyira megakad az átutazó szeme. arra az időpontra teszi távolléte kezdetét.

mert azok ugyan semmi áldozatot nem hoznának más kedvéért. Kis Charles egyetlen szavamat sem fogadja meg. Mary is tudott rendkívül vidám.De a fiacskáid azért melletted voltak? . de hát olyan engedetlenek.Igazán nem tudok beszámolni róluk. Nyilván nem volt alkalmas az időpont a Musgrove kisasszonyoknak. és legvirulóbb időszakában sem vitte többre a "finom teremtés" rangjánál. amíg el tudtam viselni. mint az öröm. Hiszen korán van még. . Szóval Lady Russell még csak ki se szállt! Nem hiszem. Anne megfelelő szavakkal mentegette a hölgyet. az egyedüllétet pedig nem tudta elviselni. és annyi bizonyos. Most éppen a megfakult pamlagon hevert egy csinos kis szalonban.Sajnálom. megmondtam neki. hogy a csengőt meghúzzam. Ó. életemben sem voltam ilyen beteg.Ó. Charles! Persze kiment cserkészni. hogy minden apró kellemetlenséget azzal tetézzen. . sőt szellemes lenni. . pedig megmondtam. hogy nem jöttél már csütörtökön. de most igazán azt hiszem.Sebaj. mindig ezt teszem.Megnyugtatlak. mint ma délelőtt. Azt mondta. Egész délelőtt nem láttam egy lelket sem. hirtelen rám jön valami szörnyű roham. le se szállt a lováról.Hát megjöttél végre! Már kezdtem azt hinni.foglalkoztak vele. olyan nagyon rosszul vagyok! Nem szép tőled. Képzeld el. Megjelenésében nem ért fel egyik testvérével sem. majd Mary férje felől érdeklődött. hogy szólni is alig tudok. hogy ilyen gyengélkedve talállak . . milyen beteg vagyok. több velük a baj. Itt vagyok olyan betegen.Persze. ezzel köszöntötte: .Tudod. pedig már akkor is távol álltam attól.felelt Anne -. nem való az embert ilyen állapotban magára hagyni. Elment. hajlott rá. Egész délelőtt egyet sem láttam közülük. Esküszöm. Hogy vannak a szomszédok az Udvarházban? . pedig mindjárt egy óra lesz. valahányszor eljövök hozzád. és beszólt. s mivel nem csekély mértékben örökölte az Elliotok önteltségét. . Kivéve Mr. szépítettem a dolgot. milyen beteg vagyok. de eszében sincs hazajönni. Musgrove-ot. hogy háromszor járt volna ezen a nyáron ebben a házban. . Reggel hét óra óta nem is láttam. hogy mellőzésnek vagy méltánytalanságnak fogja fel.felelt erre derűsen Anne. . Walter pedig éppolyan komisz lesz egykettőre. az egész hosszú délelőttön egy lelket sem láttam. de senki sem jött a közelembe. . amennyire lehetett. amit azok összefecsegnek és nevetgélnek. de ő is éppen csak megállt az ablak alatt. semmi szükségem rájuk. de hiszen csütörtökön még csupa kedvező hírt adtál magadról. . nem marad el sokáig.Hogyne. melynek elegáns bútorzatát egyre jobban elnyűtte négy nyár és két gyermek. amint benyitott. és én még arra is képtelen vagyok. sose érsz ide. mindig meggyógyítalak. de a legcsekélyebb rossz közérzet is végképp kihozta a sodrából. amekkora lármát csapnak.Talán mégis látod őket még ebéd előtt. Túl sok nekem. Anne. Anne-t. hogy jól érezzem magam. most már hamarosan jobban leszel .

tekintetbe kell venned.Semmi különös.. akikkel közeli jó viszonyban vagyok.Gondolom. hogy elég jól voltál. hogy Elizabeth növényei közül melyeket kell átadni Lady Russellnak. emlékezz csak. .Hova is menjünk? .Hát igazán nagyon örülök. elmentem. majd remélni kezdte. és ki lesz ott. dehogyis. mint Mrs. ellenvetésem sincs . míg tisztába jöttem azzal. Az pedig nagyon kényelmetlen dolog. amit meg kellett tennem: benézni az egyházközség területén szinte minden házba: amolyan búcsúzásfélére. . és olyan sok helyet foglalnak el! És Musgrove úr mindig előre ül.Aztán percnyi szünet után: . mivel bizonyosra vettem. nagyon sok! Több is.Uramisten! Ugyan miféle dolgod akadhat neked? . hogy elvárják tőlem.Ó. hogy még saját hintónk sincs. hogy együtt akartam lenni Lady Russell-lal.. hogy ennek köszönhetem ezt a mai rosszullétet is! Anne rendületlen türelme és erőltetett vidámsága hamarosan megtette gyógyító hatását Maryre.Szóval mégis elmentetek? Nem is kérdezősködtem. Jó néhányszor ki kellett mennem a kertbe Mackenzie-vel. Furcsa lett volna. és el tudtál menni! Remélem. Nemsokára szép egyenesen felült a pamlagon. . s a szoba túlsó végében egy virágcsokrot igazgatott. milyen megnyugtató hangon számoltál be nekem magad felől! Igazán azt írtad. és sikerült vele is megértetnem. Könnyen meglehet. elintéznivalóm akadt. No és a legfájdalmasabb dolog.Biztosíthatlak. utána pedig annyival jobban lett. könyveket. nincs kedved benézni az Udvarházba. mikor elkészültek. annyi dolgom. mint amennyi e pillanatban eszembe jut. Apósomék persze elvittek a magukén. no de azt a zsúfoltságot! Mind a ketten olyan termetesek. . de azért felsorolok néhányat. és mindez bizony igen sok időmbe került. hogy kénytelen voltál lemondani az esti összejövetelről.osztályozni. Később megfeledkezett az egészről. majd evett pár falat hideg húst. Így aztán nekem a hátsó ülésen be kellett szorulnom Henrietta és Louisa közé. hogy teljesen jól vagy.A legcsekélyebb.. s ha ez a helyzet. . hogy ebédidőre talán már fel is tud kelni. . valamennyi utazóládámat átcsomagolni. .Hát csakugyan. mi lesz a vacsora. ameddig csak lehetséges. . Azután el kellett rendeznem a magam kis személyes dolgait is . . kottákat. Mary. Tegnap nagyon jól éreztem magam. Értésemre adták.No de egyetlen szóval sem kérdezted. . mivel nem közölték velem idejében. . Az ember mindig előre tudja. . mit raknak fel a szekerekre. ha itthon maradok.kérdezte. milyen volt tegnap Pooleéknál a vacsorán. de függetlenül minden meggondolástól. hogy maga hozakodott elő a séta javaslatával. Musgrove-val meg a Musgrove kisasszonyokkal. és semmi sem sürget engem. Másodpéldányt készítettem apám könyveinek és képeinek katalógusáról.szabadkozott Anne. a világon semmi bajom nem volt ma reggelig. hogy nemigen jöhettem volna el hamarabb Kellynchből. mielőtt átjöttek volna üdvözölni téged. kellemes estétek volt.Eszemben sincs ceremóniázni olyanokkal.De drága Marym.

No igen. mégpedig Mary nyomatékos invitálására. modoruk fesztelen és kellemes. csak a köztük lévő tökéletes összhangot és egyetértést. mi illet meg téged. Át is mentek természetesen az Udvarházba. alighanem egy további lecke tanulságával is meg kell barátkoznia. rendszerint nem is ebben a családban van a hiba. hogy az állandó zűrzavar hangulata uralkodjék a helyiségben egy hatalmas zongora. elüldögélhetünk egy kis ideig. meghökkentette ez a felismerés. egy hárfa. A Musgrove család. s ilyenkor mindig felfohászkodott magában. bárcsak az Elliotok közül többen tapasztalhatták volna. nem túlságosan műveltek s a legkevésbé sem elegánsak. de bár mindennek a tapasztalatnak birtokában volt. Musgrove igen derék. otthonában mindkettő jelentős személyiség. irigyelni sem irigyelt tőlük egyebet. boldogok és vidámak legyenek. mint rúgják fel a rendet meg a jó ízlést! Mintha még az arcképek is meghökkenve merednének maguk elé. De azért benézhetünk hozzájuk. Öltözékük igen előnyös. a fiatalok viszont az újabb generációból valók. belátta. hogy megállapítsa. azt a kölcsönösen jólelkű ragaszkodást. hogy a Musgrove kisasszonyok végül is velük tartottak tervezett sétájukon. Anne mindig úgy tekintett rájuk. kedvünkre sétálhatunk. hogy divatosak. többnyire teljesen másfajta társalgás. egyik família sem tudna már meglenni enélkül. csakúgy. így aztán nem kívánt volna a helyükben lenni. Ó! ha a faburkolaton függő számos portré eredetije. amelyekkel Kellynch kastélyban úgy foglalkoznak. mint az én testvéremet. mégpedig azzal. nézetek és eszmevilág közepébe csöppen. és Mrs. de azért. tizenkilenc. Az apa és az anya régi vágású angolok. hogy bár mindkét oldalon örökké találnak okot a sértődésre. teljes félórát elüldögéltek a régimódi négyszögletes szalonban. Hatodik fejezet Anne-nek nem kellett ahhoz ez az uppercrossi látogatás. Mr. mint legtöbbjüket. hogy amint tehetik. mint ismeretségi körének legboldogabb teremtéseire. hangulatuk mindig derűs. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részük. s Anne igen jól tudta. ha tudnák. ők keressenek fel téged: Tudniuk kellene. arcuk valóban csinos. illetve húszesztendős ifjú hölgyek. amit ő: azt. akik az általában szokásos képzettséget hozták magukkal az exeteri iskolából. Igen népes család volt ez. mint a házuk. nem adta volna a maga előkelőbb és műveltebb szellemét amazok minden szórakozásáért. és cseppet sem lepte meg. jó emberek: nyájasak. Kellemesen elcsevegtek fél óráig. ahol a ragyogó padló kellős közepén kis szőnyeg díszelgett.. Ezelőtt is valahányszor itt időzött. és most az ifjú hölgyek ezreihez hasonlóan annak éltek. amiből neki oly kevés jutott két testvére bármelyikétől. Az Udvarház lakói részéről semmi kivetnivaló nem merült fel. házon kívül pedig közkedvelt. vendégszeretők. a sok barna bársonyba öltözött úr és kék szaténruhás hölgy látná. csakhogy úgy illenék. valószínűleg jó irányban. mi folyik itt. továbbá összevissza elhelyezett virágállványok és asztalkák révén. s a jelenlegi házikisasszonyok gondoskodtak róla. ha túlestünk rajta. Anne módfelett oktalannak tartotta az efféle szavakat és modort: de már felhagyott a beavatkozási kísérletekkel. hogy mennyire ismeretlenek és lényegtelenek itt olyan dolgok. aztán. még ha az csak három mérföldnyire van is. milyen jelentéktelenné válunk . úgy látta. ha az ember egy bizonyos körből átkerül egy másikba. Gyermekeik már újabb módi szerint gondolkodnak és viselkednek. valamelyest őt is áthatotta fensőbbségének megnyugtató tudata. az átalakulás állapotában volt. de Charlest leszámítva csak két felnőtt akadt köztük: Henrietta és Louisa. mintha közismert vagy elsőrendű fontosságú kérdések volnának.

Ezt is úgy kérdezték.Remélem. emlékezetét. s az eddiginél is jobban megbecsüli a felmérhetetlen istenáldást. bár gyakran merült fel köztük apróbb nézeteltérés (amelyekben neki több része volt.. egyébként sem talált semmit a ház berendezkedésében..Ehhez aztán Mary aggályoskodva hozzáfűzte: . mint az anyjukat.mindnyájan a megszokott körünkön kívül. Anne belátta. ha megyünk. együttérző jó barátja van. ahová most átplántáltatott. és mit gondol. sőt gondolatait is. mint Lady Russell. és Bathban szórakoztok! Mindebből Anne legföljebb annyit szűrhetett le.így még huzamosabb együttlétük sem járt azzal a veszéllyel. hogy a jövőben nem áltatja magát. hogy jól érezze magát . az ésszerűség és az elegancia. amilyen Lady Russell. meg a szomszédok. sem annyira testvéri érzések nélkül való. hogy több pénzre volna szükségük. kötelességének érezte. kutyáik meg újságjaik. nemhogy akár könyvekkel. csak a sportért. milyen könnyen túlteszi magát az asszony oktalanságain. Lám. értelmesebb és jobb természetű. a gyerekek majdnem úgy szerették. egy igazán értelmes asszony mellett súlyosabb egyéniséggé fejlődött volna.Nohát mondhatom. a nőknek elég gondot adott a háztartás egyéb ügyeinek ellátása. sőt az ő befolyása elől sem zárkózott el olyan hozzáférhetetlenül. sem a körülményekben. szokásaiban és kedvteléseiben több lenne a megfontoltság. egyébként semmiségekkel fecsérelte el az idejét. hogy képzeletét. sőt együttérzést várt volna. a tánc. uppercrossi mezbe öltöztesse. Sir Walter és a nővére már el is költözött. de híján minden különösebb tehetségnek. szellemességnek. Anne sokszor elcsodálkozott. el tudta képzelni. mint amennyi kitetszett Musgrove úrnak és feleségének külön-külön tett. őt pedig érdekelték. Anne kisasszony. . ami lehetetlenné tenné. házasságuk boldognak volt mondható. Abban mindig maradéktalanul egyetértettek. én aztán megnézhetem magam. mint a felesége. hogy gondját viseljék. hogy választ sem vártak. Igazi jó kedélyét sohasem homályosította el feleségének gyakori nyomott hangulata. akár bármi mással hasznosan töltötte volna. A két Musgrove úrnak ott volt saját vadállományuk. hogy olyan igaz. eleganciának vagy kifinomultságnak . papa. mi is Bathban töltjük majd a telet. kéthónapos uppercrossi tartózkodás állt előtte. s azt remélte. hogy minden kis társadalmi közösség megszabja beszédtémáit. Bathnak melyik részén telepszenek le? . amennyire csak lehetséges. S mivel ezúttal legalább.sógorával mindig baráti jó viszonyban volt. mivel mindkét fél az ő véleményét kérte ki). ámbár Anne csakúgy. mint Elizabeth. hogy hozzáillőbb házasságban sokat csiszolódott volna. A jelen körülmények között nem lelkesedett semmiért. nagyon is helyénvaló. s szó sem lehet a maga kedves Queen Square-jéről. a fiatal hölgyek pedig ilyenformán tetézték meg a dolgot: . voltak lovaik. és szívesen foglalkozott velük. most úgy jött ide. Több érdeklődést. de el ne felejtse. ő sem lesz sokáig méltatlan tagja ama körnek. de irtották is. továbbá egyformán szívesen . nem kétséges. a zene. jó helyen akarunk lakni. Csöppet sem félt e két hónaptól. hogy szívét-lelkét betöltötte. amivel foglalkozhattak. a ruhák. ámde úgyszólván egybehangzó megjegyzéséből: . mint szerette volna.Szóval. hogy Anne visszasírja a múltat. ha ti valamennyien elmentek innen. mulattatták. csak sokkal jobban megfogadták a szavát. Charles Musgrove udvarias volt és kedves. Mary nem volt olyan elutasító. ami Kellynch két úriházát már hetek óta egyes-egyedül foglalkoztatta.

de ebben is. Őszintén megmondom. ha akarod. hogy valamelyest képes hatni a húgára. hogy apjának másra kell a pénz. egészséges kisfiúk. mintha nem is ugyanazok a gyerekek lennének. mégpedig hogy mindkét házban valamennyien bizalmasukként kezelték. minden titkos sérelmükbe beavatták. bár nagymamájuk örökké ott akarja látni őket. ám én túlzás nélkül állíthatom. Mary kijelentette: . Tudták. Uramisten. így aztán örökké arra kérték.Mrs. Anne kisasszony. hogy nem kapnak efféle ajándékot. hogy különbet kívánni sem lehet. hogy ráfelelje: "Igazad van!" Egyetlen. csak Mary ne avatkozna a dologba! . hogy az első szobalánya meg a mosólány. Mary szerint gyalázat. Mary viszont rosszkedvében így panaszkodott: . hogy örökké betegnek képzeli magát! .. mint az asszonyé.Charles úgy elrontja a gyerekeket. ha Charles haldokolni látna. mint amennyire bevallom. Musgrove annyira megbízik a személyzetében. ne tedd azt!". mint a legtöbb kérdésben. hogy valóságos felségsértés lenne kételkedni bennük. vagy sokkal több édességet adni nekik.Szeretném.Kedves Anne kisasszony. milyen rakoncátlanok tudnak lenni némelykor!. hogy kell bánni velük!. nem tehetek róla. éljen ezzel olyasmiben is. Ami a gyermeknevelést illeti. s egyébként is jogában áll arra költeni.. és nagyjából igazat adott neki. akkor sem hinné el. Máskor meg Mary a következőket közölte: . vagy legalábbis céloztak rá. ahogyan a gyerekekkel bánik. így panaszkodott: . a férj álláspontja volt emelkedettebb. abban is a férj elmélete volt józanabb. ha rá tudnád venni Maryt. te meg tudod magyarázni neki. hogy igazán nagyon beteg vagyok. már nem is szeretem. De mikor Mary kezdett panaszkodni: . ha az ember minden percben kénytelen rájuk szólni: "Ne tedd ezt.mondta Charles. egészen el vannak rontva! Nagy kár.. sokkal betegebb. .hallotta tőle számtalanszor Anne. csakhogy Mary asszonynak fogalma sincs. mint amennyi jót tesz. mert csak akkor elviselhetők. amint rendjén volna. hogy nem tudja rávezetni a húgát. hagyjon fel azzal..vettek volna holmi gavalléros ajándékot a férfi apjától.Igazán nem szívesen engedem át a gyerekeket az Udvarházba. amikor sikerült négyszemközt beszélnie Annenel. . mert mindent eltűr és megenged nekik.Meg vagyok győződve róla. hogy valami bajom van..ilyenkor semmi hajlandóságot nem érzett magában. Anne. ő viszont egyszerűen tudomásul vette. Mary asszony nem veszi jó néven. de hát maga is tudja. Biztos vagyok benne. aztán morcosan jönnek haza. s a gyakorlati alkalmazása sem annyira rossz. Azt hiszem. . Musgrove viszont az első alkalommal. Egészen mások.Nagyszerűen boldogulnék én velük. mikor magával vannak! De hát tagadhatatlan. hogy nem hívom sűrűbben a gyerekeket. ennyit elfogultság nélkül elmondhatok róluk. szegény kis drágáim.. éppenséggel nem kellemes körülmény volt az ott-tartózkodásában. folyton arra gondolok. Hiszen olyan pompás. hogy én hiába próbálom rendre szoktatni őket! . tömi beléjük az édességet. és egész nap fáj a gyomruk! Mrs. bárcsak tanulna valamicskét Mary asszony a maga módszeréből. ami már nem állt módjában.. ha olyan gyakran átjönnek hozzám. amire jólesik.. milyen borzasztó. miképpen kell bánni velük.

ahelyett hogy tenné a dolgát, naphosszat a faluban kószál. Beléjük ütközöm, bármerre járok, sőt, kétszer se nyithatok a saját gyerekszobánkba anélkül, hogy ott ne látnám valamelyiket. Ha Jemima nem volna a világ legmegbízhatóbb, leghűségesebb teremtése, ez egymagában elég lenne ahhoz, hogy elrontsák; hisz ő maga meséli nekem, ezek mindig csalogatják, hogy sétálni menjen velük. Mrs. Musgrove változata így hangzott: - Én szigorúan tartom magam ahhoz, hogy sosem avatkozom a menyem dolgaiba, tudom, ilyesmi úgysem vezetne jóra. De magának, Anne kisasszony, megmondom, mivel talán képes lenne rendet teremteni ebben a helyzetben, hogy nem vagyok valami jó véleménnyel Mary asszony gyermeklányáról; s amit a saját szememmel látok, hogy milyen puccos dáma, hát ez magában véve is elég ahhoz, hogy elrontson minden szolgálót, akinek a közelébe kerül. Jól tudom, Mary asszony esküszik rá; most is csak azért szólok, hogy tartsa szemmel a dolgokat; ha aztán úgy látja, hogy valami nincs rendben, magának nem kell félnie, szóvá teheti. Aztán meg: Mary azt panaszolta, hogy Mrs. Musgrove többnyire nem vesz tudomást az ő rangjának kijáró elsőbbségéről olyan alkalmakkor, amikor más családokkal együtt vesznek részt vacsorán az Udvarházban; márpedig ő nem látja semmi okát, ha úgy tekintik is, hogy otthon van, miért szorítanák hátrább az őt megillető helyről. Ezek után egy alkalommal csak a két Musgrove kisasszony társaságában indult sétára Anne, s egyikük, mikor a rang, rangbéliek és a rangkórság került szóba, ezzel fordult hozzá: - Magának minden skrupulus nélkül szóvá merem tenni, milyen esztelenül ragaszkodnak némelyek az őket megillető helyhez, hiszen mindenki tudja, milyen könnyen veszi maga, s milyen kevéssé érdekli ez a kérdés; bárcsak megsúgná valaki Marynek, hogy okosan tenné, ha nem volna olyan konok ebben; legfőképpen pedig, ha nem ragaszkodna ahhoz, hogy őt a mama előtti hely illeti meg. Senki sem vonja kétségbe, hogy rangban fölötte áll a mamának, mégis sokkal illendőbb volna, ha nem kötné magát ehhez. Nem mintha ez a legkevésbé is bántaná mamát, de jól tudom, ezen a dolgon már sokan megütköztek. Hogyan simíthatná el Anne az efféle súrlódásokat? Aligha telt ki tőle több, mint hogy szép türelmesen meghallgasson mindenkit, megkísérelje a sérelmeket enyhíteni, mindenkit mentegessen a másik előtt; végül pedig hangsúlyozza, hogy ilyen közeli szomszédok között messzemenő megértésre és türelemre van szükség - különös nyomatékkal olyankor, amikor az intést a húgának szánja. Minden egyéb vonatkozásban nagyon jól indult, jól is folytatódott ez a látogatás. Hangulatának is javára vált a környezet meg a beszédtémák változása, s az, hogy most három mérföld választja el Kellynchtől; Mary rosszullétei is ritkultak, mióta állandó társa volt mellette; s hogy a másik családdal naponta összejártak, szintúgy előnyösnek volt mondható, éppen mert ez a kisebb ház lakóinál nem zavart meg sem valami különlegesen bensőséges viszonyt, meghittséget, de még elfoglaltságot sem. Sűrítették az összejöveteleket, amennyire csak lehetett, minden délelőtt találkoztak, és alig fordult elő, hogy az estét külön töltötték volna; Anne úgy érezte, nem is lenne jó, ha nem látná Mr. és Mrs. Musgrove tiszteletre méltó alakját a megszokott helyen, s hiányozna a lányok csevegése, kacagása és éneklése is. Anne sokkal jobban zongorázott, mint a két Musgrove kisasszony; de hangja nem volt jó, hárfán nem játszott, és főként nem ültek mögötte szerető szülei, hogy elérzékenyülve hallgassák a produkcióját; az ő játéka nem volt fontos senkinek, udvariasságból kérték fel,

hogy játsszék, vagy hogy felváltsa a többieket. Tisztában volt vele, hogy csak magának okoz élvezetet, ha játszik, de ebben sem volt semmi újdonság számára, mert életének egy rövid szakaszát leszámítva, tizennégy éves kora óta, mikor elvesztette drága édesanyját, nem volt abban a boldogító érzésben része, hogy figyelnek rá, hogy hozzáértéssel, megbízható ízléssel méltányolják és bátorítják. Ha zenélt, amúgy is mindig elfogta az az érzés, hogy egyedül áll ezen a világon; és Mr. és Mrs. Musgrove szeretetből fakadó részrehajlása lányaik játéka iránt és teljes érzéketlenségük más produkcióját illetően, olyanokról lévén szó, akiket kedvel, több örömet okozott neki, mint amennyire maga miatt bántotta. Némelykor másokkal is kibővült a társaság az Udvarházban. Nem volt kiterjedt a szomszédság, de Musgrove-ékat mindenki felkereste, és több vacsoravendégséget rendeztek, több meghívott vagy alkalmi szállóvendég és látogató fordult meg náluk, mint bármely más családnál. Általános közkedveltségnek örvendtek. A lányok bolondultak a táncért; így aztán az estékből gyakran lett rögtönzött bál. Jó sétányi távolságra Uppercrosstól egy rokon család lakott, sokkal szerényebb anyagi körülmények között, és az unokatestvérek minden szórakozásának forrása Musgrove-ék voltak; bármikor betoppanhattak, részt vettek minden játékban, mindenkor táncra készen; Anne pedig sokkal szívesebben vállalta a muzsikus szerepét a mozgalmasabb részvételnél, óraszám játszotta nekik a környéken kedvelt táncokat; ez a szívesség aztán ráterelte Mr. és Mrs. Musgrove figyelmét zenei képességeire, s gyakran hallhatta az elismerést: - Nagyszerű, Anne kisasszony, igazán pompás! A Jóisten áldja meg, csak úgy röpködnek a billentyűkön azok a finom kis ujjacskái! Így telt el az első három hét. Elérkezett Szent Mihály napja, és Anne gondolatait újra Kellynch töltötte be. Szeretett otthonát másoknak adta át; minden neki oly kedves szobát, a bútorokat, a szép kilátást nyújtó meghitt helyeket mások tekintete simogatja, mások járják be őket! Szeptember 29-én egyébre sem tudott gondolni, és azon az estén némi kis együttérzésben volt része Marytől, aki miközben leírta az aznapi dátumot, felkiáltott: - Istenem, hiszen ezen a napon költöznek Crofték Kellynchbe! De örülök, hogy nem jutott előbb eszembe. Egészen elromlott a kedvem tőle! Crofték igazi ropogós tengerésztempóval birtokba vettek mindent, és most már tisztelgő látogatást kellett tenni náluk. Mary nem győzött siránkozni, mivel a dolog elkerülhetetlennek látszott. Senki sem tudja elképzelni, milyen gyötrelmes számára, halogatja is, ameddig csak lehet - ám nem nyughatott addig, míg meg nem beszélte Charlesszal, hogy áthajt vele valamelyik nap, mégpedig mihamarabb; és igen élénk, kellemes, a képzelt izgalmaktól felajzott lelkiállapotban tért haza. Anne szívből örvendezett magában, amiért semmiképpen sem volt lehetséges, hogy részt vegyen a látogatásban. De mégis szeretett volna találkozni Croftékkal, és nagyon örült, hogy jelen lehetett, amikor viszonozták a vizitet; a házigazda történetesen nem volt otthon, csak a két testvér; s véletlenül úgy alakult a helyzet, hogy Anne foglalkozott Mrs. Crofttal, Mary pedig az admirálissal, aki szeretetre méltó kedélyességgel barátkozott a két kisfiúval. Eközben Anne-nek alkalma nyílt hasonlatosságot keresni, s mivel nem talált az arcvonásokban, igyekezett azt a hanghordozásban, gondolatmenetben és ítéletekben felfedezni. Mrs. Croft nem volt ugyan se magas, se kövér, de megjelenésében volt valami szögletesség, egyenesség és életerő, ami tekintélyt kölcsönzött külsejének. Derűs, sötét szeme, egészséges

foga volt, s mindent egybevetve kellemes arca; bár arcbőre kissé vörös és cserzett, mivel csaknem ugyanannyi esztendőt töltött a tengeren, mint a férje, s emiatt úgy látszott, mintha nem harmincnyolc évvel ezelőtt, hanem régebben látta volna meg a napvilágot. Nyílt, könnyed, de határozott modora arra vallott, hogy sem önmaga felől nincsenek kétségei, sem pedig abban, hogy mit kell tennie; de nyerseségnek nyoma sem volt benne, s a jó kedély éppenséggel nem hiányzott belőle. Anne rögtön javára írta, hogy érezhetően messzemenő tapintattal viseltetett iránta mindabban, ami Kellynchcsel kapcsolatos, és ez rendkívül jólesett neki - annál is inkább, mert már az első fél percben, mondhatni a bemutatkozás pillanatában megbizonyosodott róla, hogy Mrs. Croft elfogulatlan viselkedésében nyoma sincs annak, hogy tudna valamit, vagy gyanakodna; e tekintetben tehát teljesen nyugodt lehetett, ami erőt, sőt bátorságot adott. Mégis egy pillanatra úgy érezte, mintha villamos áram rázná meg, mikor Mrs. Croft hirtelen ezzel fordult hozzá: - Maga volt az, ugye, nem a húga, akit az öcsémnek volt szerencséje megismerni, mikor ezen a vidéken élt? Anne azt remélte, túl van már azon a koron, amikor elpirul az ember; ám a hirtelen felindulásból még egyáltalán nem nőtt ki. - Talán nem is hallotta, hogy megnősült - tette hozzá Mrs. Croft. Erre Anne már illendően válaszolt, s mikor Mrs. Croft további szavaiból kiderült: Mr. Wentworthről van szó, boldog volt, hogy ő maga nem mondott semmi olyat, ami ne illene mindkét fivérre. Nyomban felfogta, mennyire természetes, hogy Mrs. Croft Edwardra gondolt, róla szólt, nem pedig Frederickről; mulasztása miatt restelkedve sietett illendően tudakozódni egykori szomszédjuk hogyléte felől. A többi már teljes nyugalomban folyt le, egészen addig, míg meg nem hallotta, hogy az admirális már indulófélben közli Maryvel: - Hamarosan várjuk Mrs. Croft öccsének érkezését; úgy hiszem, legalább névről ismerik őt. De szavába vágott a két fiúcska, aki máris úgy ragaszkodott hozzá, mint valami régi baráthoz, és unszolták, maradjon még; mire a tengernagy váltig ígérgette, elviszi magával mindkettőjüket a kabátja zsebében stb. - s már nem maradt ideje visszatérni arra, amibe az imént belekezdett, Anne pedig tépelődhetett, vajon feleségének ugyanarról az öccséről szólt-e, akiről az imént hallott. Biztosat azonban nem tudott meg a dologról, s most már alig várta, nem hangzott-e el erről valami a másik házban, ahol a Croft házaspár előttük tett tisztelgő látogatást. Megbeszélték, hogy aznap az Udvarház lakói náluk töltik az estét; ám az évnek ebben a szakában még ilyen kis távolságot sem igen lehet gyalogosan megtenni. Anne tehát egyre fülelt, hallja-e már a kocsizörgést, amikor beállított az ifjabbik Musgrove kisasszony; Mary sértődésre készen kapta fel a fejét, de Louisa mindent tisztázott: azért jött gyalog, hogy a hárfa kényelmesen elférjen a kocsiban. - Majd mindent elmagyarázok - tette hozzá -, elmondom, mire jó ez az egész. Azért is akartam előttük érkezni, hogy figyelmeztesselek benneteket: papa és mama nagyon lehangolt ma, különösen mama szomorú; folyton szegény Richard jár az eszében! Éppen ezért gondoltuk, hogy jobb lesz elhozni a hárfát, mert úgy vettük észre, az jobban elszórakoztatja, mint a

ritkán hallatott magáról. fél esztendőt töltött Frederick Wentworth kapitány fregattján. hogy a fiú már meghalt. hogy az egésszel nem sokat törődtek. mivel szárazföldi szolgálatra túl ostoba és fegyelmezetlen lett volna. és most ezzel meg szegény Richarddal van tele a feje! Ma este mindnyájunknak vidámnak kell lennünk. sőt valószínűleg ki fog derülni. Musgrove-ban felötlött Wentworth kapitány neve. hogy kiöntsék szívüket. akiktől a kapitányuk szíves örömest szabadul meg. Mr. jóval mielőtt meghalt volna szegény! Akkor mama átnézte szegénynek a leveleit. hogy ugyanarról a Wentworth kapitányról van szó. hogy effélékre felfigyeljenek. elmondták. annyira nem érdekelte őket akár az emberek. különösképpen olyan kadétokkal. aki sem elevenen. Mikor Crofték délelőtt meglátogattak bennünket (utána idejöttek. érzéketlen. hogy külföldön meghalt. A való helyzet ebben a szomorú családi históriában az. helyesebben mindössze két levelet írt érdek nélkül: a többi nem volt más. mert amint elmentek. megvált a szolgálattól. de hát oly kevéssé szokták meg. De hát. Mrs. fogalmam sincs. A tengerészethez osztották be. Most aztán rengeteget beszéltek Wentworth kapitányról. gondolta magában. és két esztendővel ezelőtt nem sokat búsultak Uppercrossban. amelyet egész távolléte alatt a szülei kaptak tőle. mindenképpen hozzá kell edződnie. aminő nagy néha megesik az emberrel. életében mégsem volt ő más. Tény. ránehezedett kedélyére. ami megeshet minden tengerészkadéttal. most már holtbiztos benne. bár enyhébb mértékben. hogy Wentworth kapitány. ebből lett a baj. akivel emlékezetük szerint egyszer-kétszer találkoztak is annak idején. a Laconia fedélzetén. csak pénzkérés. Előszedte a leveleket. s mikor a Kisházba érkeztek. és most mélyebb bánatba borította. s hogy éppen aznap a fia emlékével kapcsolatosan Mrs. most tért haza Angliába. de azt már nem tudnák bizonyosan megmondani. Mindjárt rátérek. Mivelhogy a közeljövőben ide várják a férfit a . még mielőtt a huszadik évét betöltötte volna. és egyenesen hozzájuk jön látogatóba. hogy csakis ez az ember lehetett. hogy Musgrove-éknak volt egy félresikerült. hét vagy nyolc éve volt-e ez . de szerencséjükre meghalt. hogy szegény mama ne töprengjen ilyen gyászos dolgokon. szép szál fiatalember volt. vagy valami ilyesmi. akár a hajók neve. hogy meghalt.mindezt végighallgatni újfajta megpróbáltatást jelentett Anne idegeinek. és e levelek ismételt átolvasása hosszú idő múltán. mint amennyire fia elhunytakor gyászolt. mamának sajnos eszébe jutott. mint amennyit érdemelt. Néhány évet töltött a tengeren. mint a fafejű. emlegették a nevét. a Laconiá-ról kapitánya befolyása alatt írta meg valamennyi levelét szám szerint kettőt -. Mindkét levelében jót írt a kapitányáról. és nővérei most már "szegény Richard"-ként emlékeztek meg róla. ez az agynak olyan sajátságos felvillanásai közé sorolható. és az isten háta mögé helyezgetések során. most. mint hogy keresztnevét rövidített formában emlegessék. amennyire csak tudunk. sem holtan nem érdemelt többet. amit keresett. hasznavehetetlen Dick Musgrove. mikor elérkezett hozzájuk a hír. mi szomorította el. Croft öccse. mikor és hol. később pedig vigaszt merítsenek a velük érzők társalgásából. hogy Wentworth vagy valami hasonló neve volt szegény Richard kapitányának. mindketten szemmel láthatóan szükségét érezték. és valóban megtalálta bennük. semmiházi fiuk. Családja nem sokat törődött vele. s hibáit elfeledték. Musgrove-ra hasonlóképpen hatott a dolog.zongora. mikor visszatértek ide Cliftonból. ugye?). s az elmúlt éveken eltűnődve kijelentették: nem lehetetlen. és csakugyan Wentworth volt. ámbár még mindig többet.

értesíteni és előkeríteni az apát. ragyogó fickó. hogy Wentworth kapitány Kellynchbe érkezett. hogy pillanatnyilag megúszta a találkozást. Wentworth kapitány hamarosan viszonozta Musgrove úr tisztelgő látogatását. mire aztán még többen rémüldöztek és sopánkodtak körülötte anélkül. távol tartani a kisebbik gyereket. milyen tökéletesen elbűvölte őket. mert legjobban ő tudott bánni a feleségével. legkiválóbb borával. hogy vizitelésről szó sem lehetett. S méghozzá nemcsak az derült ki. Robinson aztán vigyázva végigtapogatta. ámde a kulcscsont hamarosan visszakerült a helyére. Mr. ápolni és nyugtatgatni a szegény kis szenvedőt.szomszédba. végre beszámolhatott a kapitány látogatásáról . elkerülhetetlenül összetalálkoztak volna. fogalmuk sem volt róla. súlyosabb sérüléstől tartottak. amit a kisfiú miatt kiálltak. s ezenfelül. hogy várják. mikor a két fiatal nagynéni. úgyhogy már rémképeket láttak. azoknál is. nagyon lelkesen. A szorongás délutánja volt ez. sokkal nyugtalanabbak voltak. számítgatta magában Anne. hogy ne hisztériázzon. A kulcscsontja kiugrott a helyéből. hiszen olyan türelmetlenül várta. bárcsak legalább egy teljes hétig biztonságban érezhetné magát. hogy kifejezhesse háláját. mert a nagyobbik gyerek elesett. hálából. s közölte. Musgrove nyomban felkereste. el kellett hívatnia a patikust. és saját fedele alatt lássa vendégül a kapitányt. Mr. bár nem éppen kifogástalan helyesírással így emlékezett meg róla: "Fes. Musgrove számára némi csalódást okozott. Anne kénytelen volt mindenütt és mindenben egyszerre azonnal intézkedni. még a súlyos aggodalmak közepette sem. Sógorának hazaérkezése volt az első könnyebbség. akik eddig kegyben álltak náluk. és sérülten hozták haza. akkor feltétlenül találkoznak. mindössze egy hét.maradtak még vagy öt percet szüleik távozása után. S amint ebben megegyeztek. s igyekeztek ecsetelni. hanem hogy Musgrove-ék szegény Dick iránt tanúsított kedvessége miatt. Tulajdonképpen indulófélben volt már Maryvel együtt az Udvarházba. nagyrabecsülésből . . s jobb hangulatban töltötték az este hátralévő részét. sokkal. amint hírét veszik érkezésének. másodjára megjött a patikus is. valóságos áldás! Addig. Hetedik fejezet Még néhány nap. ha tanittani akar" . s már megjött a híre. Tehát egy további hét. meg-megdörzsölgette a gyereket. már halkan magyarázott az apának meg a nagynéninek. míg biztosat nem tudtak. most már valamennyien a legjobb reménységben. ott állni az anya mellett. s bár arca komoly maradt. csak kisé akurátus. itt tartottak éppen. Mr. hogy közelebbi időpontot nem sikerült kitűzni.tisztelegni kívántak nála. s Anne-nek éppenséggel nem volt mindegy. sérülést szenvedett a hátán is. megismerkedni vele mielőbb. de nem mehettek. amint már ez is eszébe jutott. és Anne kis híján ugyanabban a félórában toppant be oda. mi a baj. hazatérve pedig nem győzte magasztalni. hogy a következő hét végén Croftékkal együtt átjönnek vacsorára Uppercrossba. míg alaposan meg nem vizsgálta a kis beteget. üzenetet küldeni a történtekről a másik házba. meg kell tanulnia. ahol. fegyelmezni a személyzetet.mert szegény Dick fél évet töltvén a keze alatt. valamivel nyugodtabban költhetik el vacsorájukat. éspedig hamarosan. de hamarosan már azért fohászkodott. mint később megtudták. de sokkal megnyerőbb minden eddigi férfiismerősüknél. helyreállt a lelki nyugalmuk. megnyugodva kisöccsük állapota felől. hogy hasznos segítséget nyújtottak volna. A kisfiú olyan állapotban volt. hogy föl se vegye az efféléket. köszöntvén őt pincéjének legerősebb.

boldogok, hogy papa meginvitálta, maradjon náluk vacsorára, de elszomorodtak, mikor azt válaszolta, hogy sajnálatára, nem teheti; viszont ugyancsak megörültek, mert papa és mama további erősködésére megígérte, hogy másnap örömmel vacsorázik velük, úgy bizony, már holnap! - és ezt az ígéretet olyan megnyerő modorban tette, mintha érezné, nagyon helyesen, mi rejlik megkülönböztetett figyelmességük mögött! - és hát röviden szólva olyan választékos eleganciával mondott és cselekedett mindent, hogy megvallják mind a ketten, egy csapásra elcsavarta a fejüket! - ezzel vidáman, nagy boldogan elszaladtak; nyilvánvalóan sokkal inkább Wentworth kapitánnyal, mint kis Charlesszal volt tele a fejük. Ismételten előadták az egész históriát nem kisebb örömmámorban, mikor már sötétedéskor apjukkal együtt újra megjelentek érdeklődni a gyerek állapota felől; Mr. Musgrove pedig, minthogy már örököséért nem kellett aggódnia, csatlakozott a magasztaláshoz, reményét fejezte ki, hogy ezek után nem kell Wentworth kapitány látogatását elhalasztani, csak azt sajnálja, hogy a Kisház lakói nyilván nem szívesen hagyják magára a kisfiút, s nem találkoznak majd vele. - Jaj, dehogyis hagyjuk magára a gyereket! - kiáltott fel egyszerre apa és anya izgatottan, jeléül annak, hogy a gondolatát sem tudják elviselni ilyesminek; Anne pedig örömében, hogy ismét megmenekszik a találkozástól, természetesen csatlakozott a tiltakozáshoz. Charles Musgrove később már hajlott rá, hogy kis időre mégis részt vegyen az összejövetelen: a gyerek végül is már jól van, ő pedig annyira vágyik Wentworth kapitány ismeretségére, hogy ha házon kívül vacsorázni nem is, de egy rövid félórára átmenni az este folyamán talán lehetséges volna. Ám ezzel a javaslattal nyomban erélyesen szembeszállt a felesége: - Ugyan dehogyis, mi jut eszedbe, Charles! Még a gondolatát sem tudnám elviselni, hogy elmenj hazulról. Képzeld csak el, hátha történik vele valami! A kisfiú nyugodtan töltötte az éjszakát, másnap is jól érezte magát. Beletelik ugyan egy kis idő, míg végképp megbizonyosodnak róla, hogy a gerinc nem sérült meg, de Mr. Robinson semmi aggasztó szimptómát nem észlelt, és Charles Musgrove egyre inkább úgy érezte, fölösleges tovább négy fal közt maradnia. A gyereket ágyban kell tartani, szórakoztatni, a lehető legnagyobb nyugalmat biztosítani neki; de hát mit tehet itt egy apa? Ez már a nőkre tartozik, és kész őrültség volna a részéről, hogy továbbra is odabent kuksoljon, ha úgysem vehetik hasznát. Apja különben is nagyon szeretné, hogy találkozzék Wentworth kapitánnyal, s mivel már nem szól ellene nyomós érv, illik is, hogy átmenjen; ennek aztán az lett a vége, hogy amint megjött a cserkészésből, elszántan kinyilatkoztatta, máris öltözik, és átmegy vacsorára az Udvarházba. - A gyerek olyan jól van, hogy kívánni sem lehet jobbat - jelentette ki Charles úr -, én hát megígértem apámnak az imént, hogy elmegyek vacsorára, s ő ezt nagyon rendjén lévőnek találta. Melletted van, drágám, a testvéred is, én hát minden aggodalom nélkül mehetek. Megértem én, hogy te nem akarod itt hagyni a kisfiadat, de beláthatod, rám nincs itt semmi szükség. Ha mégis történne valami baj, Anne majd átküld értem. Férjek és feleségek általában megérzik, ha minden ellenvetés hiábavaló. Mary már Charles hanglejtéséből tudta, hogy úgyis elmegy, s eldöntötte, kár minden szóért. Nem is szólt, csak mikor már Charles kiment a szobából, és nem hallotta senki, csak Anne.

- Látod, így van ez! Mi ketten kuksoljunk szépen itthon, a szegény beteg gyerek mellett... közelünkbe se jön egy lélek se egész este! Jól tudtam már előre, hogy így lesz, ez az én sorsom! Történjék bármi kellemetlenség, a férfiak mindig megszöknek, és Charles semmivel sem különb a többinél. Nincs benne érzés! Micsoda érzéketlenség kell hozzá, hogy itt hagyja ezt a szegény kis gyereket; és még azt szavalja nekem, milyen jól van már. Hát honnan tudja, hogy jól van, azazhogy esetleg fél órán belül nem történik hirtelen fordulat? Elképzelni sem tudtam volna, hogy Charles ennyi nemtörődömségre képes. És tessék! Elmegy szórakozni, én pedig, hiszen én csak egy szegény anya vagyok, maradjak itthon, ki se mozduljak... márpedig az biztos, én vagyok a legkevésbé alkalmas arra, hogy a gyerek mellett maradjak. Éppen azért, mert én vagyok az anyja, tekintettel kellene lennie az érzéseimre. Nem tudok uralkodni magamon. Tegnap is láthattad, mennyire elvesztettem a fejem! - Persze, de azért, mert váratlanul jött a baj... Az ijedség, a megrázkódtatás! Ma nincs miért elveszíteni a fejed, sőt merem állítani, nincs is már aggodalomra ok. Tökéletesen megértem Mr. Robinson utasításait, nem félek egy csöppet sem; és, Mary, őszintén szólva nem csodálkozom a férjeden. A betegápolás nem a férfi dolga, nem az ő területe. A beteg gyerek mindig az anyjáé, hiszen az anyai érzés diktálja így! - Azt hiszem, én is szeretem úgy a gyerekemet, mint bármelyik anya... mégse képzelem, hogy több hasznomat lehet venni a betegágy mellett, mint Charlesnak, képtelen vagyok örökké rászólni egy beteg gyerekre, hogy még azzal is gyötörjem szegényt; aztán meg magad is láthattad ma délelőtt, ha én mondtam neki, hogy maradjon nyugton, rögtön elkezdett kapálózni. Egyszerűen nincs idegzetem az ilyesmihez! - De hát jól éreznéd magad, egész este távol szegény kisfiútól? - Miért ne? Látod, a papája meg tudja tenni, akkor én miért ne tudnám?... Jemima olyan gondos! És akár óránként is küldhet nekünk üzenetet a gyerek hogyléte felől. Igazán az a véleményem, Charles rögtön mondhatta volna az apjának, hogy átmegyünk vacsorázni mind a hárman. Semmivel sem izgulok jobban kis Charles miatt, mint az apja. Tegnap rettenetesen feldúlt voltam, de ma már egészen más a helyzet. - Hát jó... ha szerinted nem késő őket értesíteni odaát, menj talán te is a férjeddel együtt. Bízzátok rám kis Charlest, tőlem bizonyára nem veszi rossz néven Mr. és Mrs. Musgrove, ha a gyerek mellett maradok. - Komolyan mondod? - kiáltott felcsillanó szemmel Mary. - Istenem, igazán nagyszerű gondolat, valóban remek! Őszintén szólva teljesen mindegy, megyek-e vagy maradok, úgysem veszitek semmi hasznomat. Csak idegeskednék itthon. Te, minthogy nincs meg benned az anyák érzékenysége, sokkal jobban helyt tudsz állni mellette. Te mindent elérsz kis Charlesnál; első szóra engedelmeskedik neked. Sokkal jobb így, mintha csak Jemima gondjaira bízzuk. Elmegyek, persze; természetesen éppúgy megkívánja az illendőség tőlem, mint Charlestól, apósomék nagyon is óhajtják, hogy Wentworth kapitányt én is megismerjem, és tudom, téged nem bánt, hogy magad maradsz a gyerekkel. Mondhatom, Anne, remek ötlet volt tőled! Máris megyek, megmondom Charlesnak, és sietek átöltözni. Hiszen minden percben értünk szalajthatsz, ha valami baj lenne; de hát, merem állítani, semmi okod a nyugtalanságra. Biztos lehetsz benne, a világért sem mennék el, ha kétségem volna drága gyermekem felől.

Egy perc múlva már kopogtatott a férje öltözőszobájának ajtaján, és mivel Anne felment utána az emeletre, fültanúja lehetett az egész beszélgetésnek, mely azzal kezdődött, hogy Mary lelkendezve közölte: - Veled megyek, Charles, itthon nekem se veszik több hasznomat, mint neked! Ha örökké összezárnám is magam a gyerekkel, akkor is képtelen lennék elérni nála bármit is, amihez nincs kedve. Anne mellette marad; vállalta, hogy vigyáz rá. Ő maga ajánlotta fel, most aztán elmehetek veled, és így is van rendjén, hiszen kedd óta egyszer sem voltam odaát vacsorán. - Igazán nagyon kedves Anne-től - felelte a férje -, örülök, hogy velem tartasz; de hát nem valami szép dolog, hogy itt hagyjuk egyedül a testvéredet a mi beteg gyerekünkkel. Most előlépett Anne, megismételte az ajánlatát, és komoly őszinteségével hamarosan sikerült meggyőznie a sógorát, annál is inkább, mivel annak is így volt kellemesebb; már nem is volt ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy Anne egyedül vacsorázzék; de változatlanul azt javasolta, csatlakozzék hozzájuk később, s kedvesen felajánlotta, hogy átjön érte, mikor már a kisfiú éjszakai nyugalomra tért; ámde Anne hajthatatlan maradt; és rövidesen abban az örömben lehetett része, hogy végignézte, amint a házaspár rendkívül jó hangulatban távozik. Elmentek hát, s Anne remélte, jól érzik majd magukat, bármily különösnek tetszett is most ez a jó hangulat; ami viszont őt magát illeti, azzal a jó érzéssel maradt ott, ami már egész életében talán egyetlen vigasza lesz. Tudta, hogy hasznára van a gyereknek; mit számít akkor, hogy Frederick Wentworth tőle mindössze fél mérföldnyi távolságban most másokat szórakoztat. Azt azért szerette volna tudni, miként vélekedik a férfi kettejük esetleges találkozásáról. Lehetséges, hogy hidegen hagyja a dolog, ha ugyan ilyen körülmények között közömbösség egyáltalán elképzelhető. Sokkal valószínűbb, hogy húzódozik a találkozástól. Ha látni akarta volna, nem vár mostanáig; megtette volna, amit ő a helyében feltétlenül megtesz, méghozzá réges-rég, abban a pillanatban, amint a körülmények meghozták neki azt a függetlenséget, amelynek hiánya annak idején az egyetlen gátló ok volt. Húga és sógora nagyon lelkes hangulatban érkezett haza: el voltak ragadtatva új ismerősüktől, csakúgy, mint az egész estétől, úgy, amint volt. Muzsikálás, éneklés, társalgás, kacagás, kellemesebb nem is lehetett volna az egész; Wentworth kapitány modora elbűvölő, se félszegség nincs benne, se túlzott tartózkodás; mintha régi meghitt ismerősök volnának valamennyien, már holnap reggel el is jön ide, Charlesszal együtt mennek cserkészni az erdőbe. Meghívták reggelire, de nem a Kisházba jön, mivel attól tart, a gyerek betegsége miatt talán alkalmatlan volna Mrs. Charles Musgrove-nak; az lett a vége, maguk sem tudják, hogyan fordult így, de apja házában reggelinél találkozik Charlesszal. Anne tökéletesen megértette. Kerülni akarja a találkozást. Kérdezősködött ugyan felőle, ez kiderült, de csak formálisan, amint futó ismerősök után szokás, mintegy jelezte, hogy ismerik egymást, mint ő maga is tette, legfőként azért, nehogy bemutassák őket egymásnak, ha valamikor mégis összetalálkoznak. A Kisházban mindig későbbi órában kezdődött a nap, mint a másikban; másnap annyival későbben, hogy Mary és Anne éppen csak leült reggelizni, mikor megjelent Charles, mondván, már indulnak is, a kutyáiért jött, húgai pedig hamarosan jönnek utána Wentworth kapitánnyal, a lányok meg akarják látogatni a kisfiút, a kapitány pedig, amennyiben nem alkalmatlan, éppen csak tisztelegni kíván pár percre; s bár Charles megnyugtatta, a gyerek

amelyek csaknem jópajtási viszonyról árulkodtak. egy és ugyanazon helyiségben! Ámde Anne hamarosan elkezdett viaskodni magával. ami jólesik. sétálni mennek. hogy kerülni akarja a találkozást? A következő pillanatban már utálta magát. Anne hallotta a hangját: egy-két udvarias mondatot intézett Maryhez. idegesen felfohászkodva.ismételte Anne némán gyötrődve magában. Túlestem a nehezén! Mary mondott valamit. hogy vannak érzelmek. majdnem nyolc teljes esztendő telt el. mely valószínűleg minden bölcsessége ellenére is felvetődött volna benne. Egy másik kérdésben. holott irántam igazán nagyon figyelmes volt. erre látogatójuk meghajolt. Hosszú idő után megint együtt voltak ők ketten. Ennyit már amúgy is látott. hogy megállapítsa ugyanezt a férfiról. most se mondhat mást. s már ott sem volt. Kiürült a szoba. a múlt pedig feledésbe merül. holott mindennek el kellett volna tűnnie már a messzeség homályában! Mit nem tesz nyolc esztendő? Események. tartson felőle a másik. hiába próbálta meggyőzni magát. hogy meg sem ismert volna!" . hamarosan minden kétségét eloszlatták. búcsút vettek s eltávoztak. a Musgrove kisasszonyok úgy döntöttek. Sajnos. az ablak előtt megjelent Charles. Marynek hízelgett a figyelem. Wentworth kapitány mégis ragaszkodott hozzá. erőt kell vennie magán. mióta felbontották jegyességüket. a Musgrove kisasszonyokhoz szólt néhány szót. nyilván így is van. úgy tűnt. Anne folytathatta reggelijét. és jelentse be. Anne-t eközben ezerféle érzés zaklatta fel. lehűteni az érzelmeit. és elkísérik a vadászokat legalább a falu széléig. hogy szaladjon előbb haza. Henrietta megkérdezte.minden belefér. annyira megváltoztál.Veled szemben Wentworth kapitány nem valami gáláns. változások. Túl is esett hamar. amint a Musgrove kisasszonyok visszajöttek. "Úgy megváltoztam. És vajon mit gondoljon. nem hátrányára. megtelt a szoba emberekkel és hangokkal . Alig telt el Charles bejelentése után két perc. Anne tekintete éppen csak találkozott a kapitányéval. így természetes. Látta. mire azt felelte. Maryben soha nem volt annyi tapintat. miféle sebet bolygat meg. hogy ennyi idő múltán minden ennyire fölkavarodik benne. vigasztaló csak egyetlen akadt köztük: legalább hamar túlesik rajta. . amiért ilyen esztelen kérdéseket forgat a fejében. hogy mint szokás.pár perc és vége. vagy ha mégis. mert az éppenséggel nem változott.már nincs olyan állapotban. már amennyire tudta. Mikor együtt elmentek innen. Nyolc esztendő. de Anne képtelen volt odafigyelni. de most nem is gyanította. egy bókolás következett. utána egy meghajlás. minden rendben. Nem bizony: az ő .Túlvagyok rajta. hogyan érez iránta a férfi? Magyarázza úgy. megvolt! . be kellett látnia. Teljes képtelenség. hogy egy rövid látogatás zavaró lenne. már ott volt a társaság a szalonban.ismételte magában újra meg újra. Mary önkéntelen megjegyzése így adta meg a választ: . Hiszen nyolc év az ő eddigi életének is majdnem egyharmada. kijelentette. eltávolodás . respektálja nővére érzéseit. hogyan vélekedik felőled. hogy meg sem ismert volna. Találkoztak. amelyek felett nyolc év is nyomtalanul múlhat el. elidegenedés. boldogan fogadja a látogatót. Biztosan így van: de még annyi elégtétele sem lehetett.

aki útjába vetődik. az egyetlen kivétel Anne Elliot. Igen.ez volt elképzelésének summája. hogy viszontlássa valaha. s elveszett ember vagyok. amennyire csak világos fejű és biztos ízlésű férfi teheti. sőt gyáva is! A fiatalembert annak idején forró érzelem fűzte Annehez. semmivel sem kevésbé vonzó a külseje. kifejtette. de arról sejtelme sem volt. Büszke. A környezete meggyőzhette az érvelésével. öccse azért beszél így. hogy meg sem ismert volna!" Újra meg újra a pár szón rágódott. a régi Frederick Wentworth jelent meg előtte. hogy igényes és meggyőződéssel az. miféle nővel szeretne összetalálkozni. olyan gyorsan. hogy megcáfolják. hogy megnősüljek. lemondott róla. Nyolcadik fejezet Ettől fogva Wentworth kapitány és Anne Elliot sűrűn került össze ugyanabban a körben. aki nem forgolódott annyit hölgyek között. amit gondolt. hogy szavai visszakerülnek hozzá. örökre vége. Sophia. mert a kisfiú állapota most . Ha ez bolondság. hogy fülébe jutottak. semmi vágyat nem érzett. Hamarosan nagy vacsorán találkoztak Musgrove úrék házában. Megkérem én a kezét bárkinek tizenöt és harminc között.ennek igazán csak örülhetett. megszűnt. ha rabul tudják ejteni. helyesebben szólva nyitva állt a szíve minden megnyerő fiatal hölgy számára. de sokat nem engedek.Igenis. amint erre igazi hajlandóságot érez magában. A lány megbántotta. hajlok arra a bolondságra. Kijózanították. . most már komolyan. de sokkal többet töprengtem már ezen a kérdésen.Persze beérem valamivel kevesebbel is. kicsúszott a száján. De később szinte már örült is. hogy másoknak kedvére tegyen. Szelíd modorral párosult erős lélek . s Frederick a maga öntudatos. és Anne Elliot járt a fejében. Gyönge volt. Ma már gazdag. készen arra. A lány. lehűtötték felbolydult érzéseit. Elhatározta.mondta. és fájdalmat okozott neki. néhány hízelgő megjegyzés a tengerészetre. Frederick Wentworth ilyesféleképpen nyilatkozott róla. készen állok. egy kedves mosoly. s visszatérvén a szárazföldre. elhagyta. Szívét kitárta mindkét Musgrove kisasszony felé. s azóta sem találkozott nővel. Egy kis szépség. hogy beleszeressen valakibe. Amit a lány iránt érzett. a megjelenése nyílt. mert ha nem az. ám a másik csak nyert. amikor.viruló ifjúsága elhervadt az évek múlásával. hogy iszonyúan megváltozott. visszanyerte higgadtságát . az volt a szándéka. Egyedül őt zárta ki magában a lehetőségek közül. nyílt tekintete arról vallott. . hogy megnősül. aki a szemében felért volna vele.Ilyen asszonyt szeretnék . Az volt a véleménye. Mi kell még egy tengerésznek. hogy gyenge jellemnek bizonyult. mikor a nővére kérdezősködésére beismerte: . magabízó természetével ezt nem bocsátotta meg. hogy túlságos igényekkel lépjen fel? Nővére nagyon jól tudta. ám eltekintve holmi természetes kíváncsiságtól. "Úgy megváltoztam. legyek bolond. ám ennél is súlyosabb. Nem bocsátott meg Anne Elliotnak. hogy végképp letelepszik. tulajdonképpen körülnézett. mikor megkérdezték. ennyi nekem elég is. nem így viselkedett volna. férfias. mint amennyit férfiak általában szoktak.

nem győztek ámuldozni. amilyen most betölti az uppercrossi szalont. amennyire az udvariasság feltétlenül megkívánta. egybehangzó az érzése. bár nem akadt el a hangja. vagy: ez még tengerre szállásom előtt volt. . nem. Egymással soha nem váltottak szót. Megújulnak-e vajon a régi érzelmek? Majd elválik. elkerülhetetlenül felbukkant újra. annyira nem. Kivéve talán az admirálist és feleségét. az időbeosztás és hasonlók. mert ők már soha nem kerülhetnek közelebb egymáshoz. Musgrove. Bizonyosan ugyanaz jutott eszükbe mindkettejüknek. mint benne. ami valójában érdekelte. akik nagyon összetartozónak és boldognak látszottak (Anne ezt nem ismerte el kívülük a jelenlévő házaspárok egyikéről sem). Most vadidegenek. melyek elől a társalgásban nem térhetett ki.mikor ismét arra figyelhetett.már nem szolgálhatott ürügyül nénikéje távolmaradására. Kifaggatták.Istenem. milyen az élet a hajón. bár azt korántsem hitte. annyira hasonló az ízlése. se villa az étkezéshez. most semmit! Volt idő. s mikor Frederick beszámolt róla. aki nem tudott úrrá lenni elérzékenyülésén. akik annyi örömüket lelnék a másiknak az arcában. biztosan nincs itt olyan emberpár. Anne kisasszony. ha az Ég magához nem szólítja szegény jó fiamat. így aztán kis ideig nem követhette a többiek társalgását . tudta: lehetetlen. és együtt kezdték böngészni azzal a szándékkal. hogy ne folyton egymással beszélgessenek. az elsőt. nehezükre esett volna. Anne elfojtotta mosolyát. s ha élelem van is. ha mégis. legfőképpen a Musgrove kisasszonyok. mégis. nincs szakács. mintha azok lennének. és jóindulatúan végighallgatta. annak idején neki se volt fogalma róla. Valaha mindent jelentettek egymásnak. miközben beszél. nekiültek. amely valaha is létezett Uppercrossban). hogy ő is megvádoltatott: azt képzeli. mire ő kedvesen évődött velük. sokat kérdezgették. hogy Frederick tekintete titkon őt keresi. aki elkészítse. se kés. hajlandósága ösztönözte a mesélésre. ámbár hogy mindkettőjük emlékezetében felfrissült a múlt. nincs felszolgáló személyzet. ismervén gondolkodásmódját. amikor olyan népes társaságban is. Örökre szóló elidegenedés ez. A társaság előtt teljesen idegen terület volt a tengerészet. és Anne-nek semmi oka nem volt feltételezni. sokkal rosszabb. üssük hát fel az Asp-nél. akik most szemmel láthatólag észre sem vettek a kapitányon kívül senki mást. az élelmezés. csakúgy. hogy sorra kikeresik a hajókat. de ez csak a kezdete volt a további vacsoráknak és találkozásoknak. Anne pedig arra gondolt. hogy fel ne törjenek az emlékek. hogy a gondolat mindkettejüknek egyformán fájdalmas. kizökkentette merengéséből: . de Mrs. mint annak idején nekik. A férfi beszélt. a beszélgetést is hallotta félfüllel. s Anne a régi hangot hallotta. ahhoz nem fért kétség. a Musgrove kisasszonyok éppen előkeresték a hivatalos hajónyilvántartást (a maguk külön hajónyilvántartását. hogy kényelemben és kitűnő ellátásban van részük. a kapitánynak akaratlanul is meg kellett említenie eljegyzésük évét ama kis beszámolók során. Hivatása alkalmassá tette. helyesebben csak annyira. . mint annak idején ők. Elgondolkozott. s már az első együtt töltött estén felvetődött efféle: ez hatban történt. hogyan élnek a tengerészek. hadd öntse ki a szívét az idős hölgy. milyen a napi szolgálat. a régi észjárást ismerte fel. ma már épp ilyen derék fiatalember lehetne. nincs mit enniük. melyeknek Wentworth kapitány volt a parancsnoka. akinek szíve annyira nyitva áll egymás előtt. arra emlékszem.Az első hajója az Asp volt. hatban.

mint te voltál akkor. Megállapították..felelte mosolyogva a kapitány. .folytatta a kapitány . igazán az. a Musgrove kisasszonyok nyíltan is tehették. Anne megborzongott. Óriási dolog volt nekem akkor. akár tartós lehet még. örültem én a kinevezésemnek. Bevittem Plymouthba. senkit sem érdekelt volna a halálom. hogyan is választhatnák ki azokat. hogy tengerre szállhatok. mert az összecsapás a nagy nemzet fregattjával nem javított a kondícióján.kiáltott fel a tengernagy. de már akkor is alig volt szolgálatképesnek mondható. és most újabb szerencsés fordulat következett.. még a felét sem bírta volna ki. ott találkozott a mi szegény fiunkkal. és a lapok egy eldugott bekezdésében lett volna olvasható a nevem. a pályája kezdetén egyáltalán hajót kap. viharos napot se töltöttem vele a tengeren. hogy így lesz. És mindenáron tenni is akartam valamit.. mikor megérkezett az Asp-re. amelyikre mindig pályáztam. Tudtam. . miféle. négy nap. aki ilyen hamar.Az admiralitás . .Nagyon jól tudtam én.Tisztában voltam én a szerencsémmel. akiket legkevésbé hiányolnak. Wentworth kapitány! . de mivel csak egyárbocossal vesztem oda. emberük van bőven. nála érdemesebb ember szerette volna megkapni azt a hajót. hogy az az ócska köpeny.. én voltam az utolsó parancsnoka. és egész idő alatt két komisz. Wentworth szerencséje volt. Igaz.. . Hat órát sem töltöttünk még a kikötőben. mióta az eszét tudja. . Musgrove olyan halkan. . kívánni se lehet jobbat..Nem ért engem semmilyen meglepetés. mintha csak hangosan gondolkodnék -.. hogy hazai vizeken még elboldogul egy-két évig. azt hiszem .Nahát. hamarosan újra vízre kívánkozik. körbekölcsönöznek az ismerősei közt. hogy megkapta! Tudja is. mulattatott is a dolog. . elhiheti nekem . ahogyan maga sem gondolja.némelykor azzal szórakozik. Huszonnégy órán belül néhai hős Wentworth kapitány vált volna belőlem.Persze hogy akartál.felelte komolyan Wentworth kapitány -. hogy vagy húsz. mikor pedig már jó néhány portyázó hajót kaptam el.kiáltott fel Louisa. hogy összeakadtam azzal a francia fregattal. Tudtam.szólalt meg Mrs. négy éjszaka tombolt egyfolytában. mit csinál az olyan fiatalember. .Képzelem. fél esztendeig egyfolytában a szárazföldön? Ha nincs mellette asszony. Tönkrement. vagy megalapozza a szerencsémet. már azelőtt is . megrokkant. Charles . Nem is tudom. Nem találni párját a régi építésű hajók között. melyet. hogy észre ne vegyék.És akkor. amikor iszonyú vihar tört ki.. Szerencsés fickó. akkor került a Laconiá-ra. és sok ezer közül. milyen kellemetlenül érintette.A lányok hitetlenkedve hallgatták. amit kívántam tőle. titkon. szépen végrehajtott mindent. akár divatos. különösen ha még összeköttetései sincsenek. erre aztán Nyugat-Indiába vezényeltek vele. admirális. akit akár a tenger fenekére is küldhetnének. a következő ősszel hazafelé tartván aztán olyan szerencsém volt. hogy használhatatlan hajóban parancsol tengerre pár száz embert. . .Nem fogja megtalálni.Ejha! . hogy micsoda vén teknőt adtak magának. .Hogy mit össze nem beszélnek ezek a fiatalok. őszintén sopánkodhattak és szörnyülködhettek. s végül egy csúf esős napon maga is hasznát veszi. mint az Asp a maga idejében. nem volt derekabb egyárbocos a világon. a nyílt tengeren végképp elintézte volna szegény vén Asp-et. Nekem azért csak drága öreg jószág volt az a hajó.. vagy együtt szállunk le a tenger fenekére.

drágám . csak aki olyan jól ismeri. mit mondott. milyen kedves napokat töltöttem a Laconiá-n! És milyen hamar meggazdagodtam azon a hajón! Egy barátom is velem volt akkor.Istenem. Musgrove. Wentworth kapitány. és a volt kapitánya levélben hívta fel rá Wentworth kapitány figyelmét. de hát olyan futólag adta jelét. osztályát. nagyon sajnáljuk. milyen szörnyű pénzszűkében volt. Sosem fogjuk elfelejteni. Sose felejtem el. A hölgy ugyanis meglehetősen terebélyes volt: az a típus. . Wentworth kapitány nem hallotta jól. ha sosem kerül el magától. tekintete felvillant.Gibraltárban. amely a szülő részéről őszinte és természetes. Sophia. s hozzátette. mikor kinevezték kapitánynak arra a hajóra.És mondhatom. Mennyire sajnáltam. . bár válaszfalnak nem volt éppen jelentéktelen. Musgrove készséggel adott helyet a kapitánynak . s megkímélve a hölgyeket a keresgéléstől. kedvesen és tapintattal adózva annak az érzésnek. helyet foglalt az idős hölgy mellett. amit értünk tett.intette magához a fiát -. az lett volna a szerencse. nem osztja Mrs.súgta oda az egyik lány. mely . Musgrove választotta el őket egymástól. Musgrove jámbor óhajait. felolvasta a rövidre fogott adatokat: a hajó nevét. Higgye el. hogy ilyen jó barát megemlékszik róla. maga vette kezébe a kötetet. Wentworth kapitány arcán egy pillanatra feltűnt egy kifejezés. szerencsés nap volt a mi számunkra. Most hát ugyanazon a pamlagon ültek.csak Mrs. tudom.. kérdezd meg Wentworth kapitányt. amiből Anne azt következtette. Dicket betegen hagyták hátra Gibraltárban. én mindig elfelejtem. és továbbment. Nős ember.A bátyámra gondol . Annyira elfogta az elérzékenyülés. Remek fickó. Musgrove-val. Wentworth kapitány nem fosztotta meg magát az élvezettől. hogy a Laconiá-hoz is meleg barátsággal ragaszkodott. hogy ismerkedett meg az öcséddel. ellenkezőleg: nyilván némi mesterkedéssel szabadult meg a fiútól. uram . mert Mrs. hogy nem maradt a keze alatt.Mama szegény Richárdról beszél. mint aki további magyarázatot vár. Leginkább az asszony kedvéért. A lányok most a Laconia után nyomoztak. . mondd meg Wentworth kapitánynak. mikor ismét olyan szerencsével portyáztam a Földközi-tengeren. Charles jobban átlátta az esetleges következményeket. milyen boldog volt akkor. így hát meglepődve tekintett rá. .Úgy! De Charles. jelenlegi alsóbbrendű besorolását. a következő pillanatban tökéletesen uralkodott magán. Musgrove -. nagyon élveztük a cirkálást az Azori-szigetek körül. szép metszésű szája megrándult. . s halk beszélgetésbe mélyedt az anyával a fiáról. . és milyen kitűnő levélíró lett! Istenem... Szegény Harville! Te tudod. hogy kicsit mulat magában a dolgon. észre se vehette más.Mennyire megkomolyodott a keze alatt. nálam is inkább. hogy csak igen halkan tudott szólni. meg nyilván nem is éppen Dick Musgrove járt az eszében. melyen Anne ült Mrs. anyám. .Szegény. drága fiam! . sok együttérzéssel és természetes eleganciával. ne féljen szóba hozni előttem Dicket. egyszerűen bólintott hát válaszul.folytatta Mrs. hogy nincs velem a rákövetkező nyáron. mint Anne. még örömet is szerez vele.szólalt meg Mrs. s komoly képpel közeledett a díványhoz.. .

mint amennyiben a legtöbb hajón részem volt.Nem erről van szó . Hova tetted akkor azt a kifinomult.. hogy jótékonyan fedezte az Anne karcsú alakján.. Nem a lovagiasság hiányára vall. az unokatestvérét s ezenfelül a három gyereket. hogy hölgyek tartózkodnak egy hajón. de megvallotta. vagy néhány órát meg nem haladó rövid látogatásra. és mondhatom. hogy vedd fel a hajódra Lady Mary Griersont a lányaival együtt.Te a férjeddel voltál. Wentworth kapitány viszont elismerést érdemel. akkor boldog vagyok. nő nemigen tartózkodott nálam többet hajó fedélzetén. nem törődött senki. és elvitted őket Portsmouthtól egészen Plymouthig. kivéve természetesen.. s hiába szól mellette a józan ész.Ám ha jól ismerem magam . A testi méretek és a lelki bánat nem szükségképpen függnek össze. . pedig volt ilyen öt is.most kedvesen Anne felé bólintott -. minden igyekezetemmel. márpedig erről van szó. sosem járulok hozzá. Az admirális hátratett kézzel kétszer-háromszor körüljárta a szobát.felelt az öccse. hogy sógorában nincs elég lovagiasság. mint Anglia legkitűnőbb úriházában. miféle társalgást szakít meg. Azt hiszem. hogy egy héttel később már nem voltam ott. amelyet. megállt Wentworth kapitány előtt. semmint elérzékenyülésre és mélabúra. . Micsoda üres finomkodás ez! Hölgyek éppoly jól érezhetik magukat hajón. . kivételesen magasrendű lovagiasságodat? . amíg élt. mert úgy érzem.. az ízlés nem veszi be. Hallani sem szeretek róla.Csakugyan? Nohát. Nem ismerek rád. hogy sehol sem veszem magam körül több kényelemmel. admirális. joggal vagy jogtalanul. furcsának tartunk. mint a világ legkecsesebb teremtését.. tűnődő arcán eluralkodó feszültséget. a húgát. Harville-t. és nevetségbe fúl.természeténél fogva inkább a kedélyesen vidám megnyilatkozásokra hajlik. Erre nekitámadt a nővére: . Az admirális erre rosszallóan jegyezte meg. De hát érzelem és méretek jelentkezhetnek olyan párosításban. kövér személyt éppúgy érhet mélységes lelki megrázkódtatás. s éppen emiatt. ha bált rendeznek. még Kellynch kastélyban sem . amennyiben rajtam áll. így szólt hozzá: . mert nincs bennem lovagiasság. amiért önuralommal végighallgatta az anya terjengős sóhajtozását egy olyan fiú sorsán. Állítom.mondta a kapitány -. hogy felfrissítse tagjait. akivel. hogy hölgyrokonok utazzanak a parancsnokságom alatt álló hajón. éppenséggel nem azért.Ejnye. sehol sem találtam különb szállást. A kapitány védekezett. csak a maga gondolatsorát követve. hogy a maga jószántából sohase venne fel hölgyeket a hajójára. látni még kevésbé. Frederick. mint hadihajókon. ami a hölgyeket megilleti. sőt áldozat árán sem tudnék olyan kényelmet teremteni a hajómon. majd mikor felesége megrótta emiatt. feltehetjük. Sokkal inkább.. s azonkívül az egyetlen nő a hajón! . Frederick!. feltétlenül megkérnek rá. s mit sem törődve azzal. amelyen hosszasan tartózkodtam.Ha tavaly tavasszal csak egy héttel később érkezel Lisszabonba. Termetes. ha túl magasra teszem a mércét a hölgyek kényelme tekintetében.Te viszont felvetted Mrs. .

egyszer hajóztam odavissza Kelet-Indiába. hogy örökké tükörsima vízen hajókázzon.kiáltott fel Wentworth kapitány -. aki elviszi utána a feleségét. hogy egyik kikötőből a másikba vitessük magunkat. nem számítva persze hazánk közelében lévő helyeket. ha nős leszel". .Megérjük még. Sophiám. mint te? Mi sokszor kerülünk olyan helyzetbe. . Négyszer keltem át az Atlanti-óceánon. nem pedig értelmes lények. amint mi ketten tettünk és olyan sokan kívülünk.Mennyit utazhatott kegyed. Mrs. . meglátod. amikor úgy beszélsz. Musgrove Mrs. ha megnősül. erre csak annyit mondhatok: "én bizony nem". szegény tengerészfeleségekkel.Lehetséges. mint Cork. hogy ezt a javukra írom. az érzéseim nem gátoltak meg.szólt közbe a tengernagy -.Azt barátságból tettem. hogy az életem legboldogabb idejét hajó fedélzetén töltöttem.folytatta Mrs. csak egyetlenegyszer. hogy élete folyamán az említett szigeteket bárhova is sorolta volna. és ezzel aztán vége is. meglehetősen sokat a házasságunk tizenöt esztendeje alatt. Crofthoz.De nem tudom elviselni. Ha fregattra száll. mikor házasemberek elkezdik hajtogatni nekem: "Te is másképp beszélsz majd. ha megtehetem. Mint tudja. nem féltünk mi semmitől. és Nyugat-Indiában sem. . de bízvást kijelenthetem.De bizton állíthatom kegyednek. . ámbár sok feleség túltett rajtam ebben. asszonyom . kedvesem . természetesen magasabb osztályba sorolt hajóról beszélek. Mindig kész vagyok bármelyik bajtársam feleségén segíteni. ez üres locsogás. Ugyan mi lenne velünk. és mintha a nők mind kényeskedő dámák volnának. és szerencsésen megérünk egy újabb háborút. asszonyom. . Musgrove-nak ez állítással szemben egy szó ellenvetése sem volt. ott persze kissé szűkebben van. hogy Mrs. bár értelmes asszony azon is remekül érezheti magát. Az első . ha mindenki úgy érezne. hálás lesz majd annak.Amint látod. és nincs olyan klíma.Ó. és elment onnan. Ha felesége lesz.Igen. . és ha Harville kívánja tőlem. . de azért ne hidd. az biztos. Lisszabon vagy Gibraltár. mindig kifogástalan egészséggel voltam megáldva.Kedves Frederick.Szót se szólok többet . hogy ők valamennyien nagyszerűen érezték magukat. Amíg együtt lehettünk. mint valami kényes úriember.Biztosra veheted. amit ne bírnék. Bermudát meg Bahamát nem számítjuk Nyugat-Indiához. Ezzel felállt. . nem vádolhatta magát azzal. aminőt egy hadihajó nyújt. ő is úgy tesz.. ő is más húrokat penget majd. Croft -.fordult most Mrs. Egyikünk sem várja el. Harville-t egész családjával együtt elvigyem Plymouthba. asszonyom! . Ennyi nő és gyerek! Nincs joguk hozzá. mire megint csak az a felelet: "de mennyire!". hogy szállás nem lehet különb annál. . de egyáltalán nem biztos. elhozok neki bármit a világ végéről is. Istennek hála. A Malakkai-szoroson túl nem jártam soha. hogy minden kényelmük meglegyen egy hajón! . hogy nem éreztem kínosnak a dolgot. Meglátod.

nem tudtam. ami pedig Henriettát és Louisát illeti. mint rendesen. Mrs. és folytassa. miközben ujjai vagy fél óráig egyfolytában gépiesen jártak a billentyűkön. . Nekem is pontosan ez a véleményem. felajánlotta szolgálatait. mi az. egyszer pedig biztosan tudta. Soha nem fárad bele. hogy elfoglalhatja magát. nyomban felkelt. egyszer fordult meg a fejemben a veszély gondolata. mégis kimondhatatlanul örült. kedélyes mulatság volt ez..Egyszer még szólt is hozzá. és megpróbált a Musgrove kisasszonyoknak kipötyögtetni egy dallamot.huszonnégy óra a tengeren mindig kibillent egy kicsit. csak észrevétlen maradhasson. . Musgrove örökké ott ül az esküdtszékben. Teljesen egyetértek kegyeddel. A Hayter kisasszonyoknak.s ő hiába húzódott félre szabadkozva. milyen boldog vagyok. mindketten annyira a hatása alá kerültek. szavakból. egyszer éreztem rosszul magam. Musgrove. Anne. ez már így van. Tánccal végződött az este. vajon Elliot kisasszony sosem táncol-e. Én aztán tudom. senki sem tudta rávenni a kapitányt. alig vette tudomásul. Nagyon vidám. sem azt. hogy csakis róla beszélhet. talán azt kutatja.Bocsánat. csak amikor a választ is hallotta. . Semmi sem lehetett volna rosszabb. mi maradt meg vonásaiban abból az arcból. Inkább játszik. és semmi egyebet nem kívánt viszonzásul. hogy játsszék. hogy kedvükre beleszeressenek a kapitányba. nyilván nagy kegyesen megengedték.No igen. amit abbahagyott. amint megpillantotta. mint ez a fagyos udvariasság. Anne érezte. kisasszony. hogy felvillanyozza a férfit: a figyelem. senki sincs jobb hangulatban.Nem. mely annak idején annyira elbűvölte. hibátlanul játszott. mert az admirális (illetve akkor még Croft kapitány) az Északi-tengeren járt. ez a szertartásos modor. hogy mikor kapok megint hírt a férjemtől. nem bántott engem semmi. lelkes hódolat? Ilyesféle gondolatok foglalkoztatták Anne-t. a férfi pedig. Végképp felhagyott a tánccal. csakis a láthatóan töretlen kölcsönös jóindulat tette hihetővé. Anne történetesen visszatért a szobának abba a felébe. mi a tengeribetegség. nyilván a változást figyeli rajta. s túlzott udvariassággal így szólt hozzá: . a fiatal hölgyek pedig szinte másra sem tekintenek. Egyetlen alkalommal szenvedtem testileg és lelkileg..Nincs annál rosszabb. de később aztán nem is tudom. Egyszer megérezte. minden összejátszik. mint Wentworth kapitány. és nem volt nekem soha semmi kellemetlenségem. mit kezdjek magammal. Erre következett a felelet: . hogy ő nézi. Örökös rémületben éltem. soha. ez a maga helye . S lehet-e csodálkozni rajta. Frederick pedig odaült a hangszerhez. Mikor vége lett a táncnak. hogy semmi egyéb. Mikor fölvetődött az ötlet. Croft . panasszal. felkelt a zongorától. ha netán kissé fejébe száll a kapitánynak ez az általános. és épségben hazatér. akikről már esett szó. s ez azon a télen történt.helyeselt szívből Mrs. Anne nem kért efféle tekintetekből. sőt hódolat középpontjában áll. s úgy látszott. ó. mint elszakadni egymástól. mit. ahol a zongora állt. amelyet magamban töltöttem Dealben. mikor vége az ülésszaknak. de akkor már biztosra vette. mikor Mr. de nem is tudta. . de amint vele együtt lehettem. az unokatestvéreknek. tele voltam képzelt bajjal. hogy nem riválisokként állnak szemben egymással. hogy visszaüljön. és bár néhányszor elfutotta szemét a könny a hangszer mellett. hogy azt kérdezte táncosától.

Ám még éppen csak kialakult a meghitt kapcsolat. visszavonult. általános. csakúgy. minden csillogástól mentes életmódjával. aki elhatározta. semmi irigység a másik oldalon. ám Louisa . Uppercrosstól mindössze két mérföldnyire. a közelben kapott kápláni állást. marad még egy darabig. "Nem valami fényes parti. de Mr. Attól fogva azonban mintha Charles unokabátyja feledésbe merült volna. Barátságosan fogadták. mielőtt megjelent a színen Wentworth kapitány. a Musgrove kisasszonyok felsőbbrendűség-tudata abban nyilvánult meg. harmadik személynek elviselhetetlen módon kószáltak összevissza. Mr. máskor meg kikocsiztak újonnan szerzett kétkerekűjükön. s addig is inkább mindent elhisz. A két család kapcsolata kitűnő volt. megszemlélték a legelőiket.márpedig úgy látszott. Hogy a két testvér közül melyiket részesíti előnyben Wentworth kapitány. akit erősen nyugtalanított a helyzet. Igen szeretetreméltó. Marad. mivel a tengernagy és felesége új birtokukat járták. s továbbra is az apai házban élhetett. hogy tudós és úriember lesz. Wentworth kapitány nagyon is útjában van. modorban egyaránt messze felülmúlta a család többi tagját. bármennyire figyelt is. nem is tartoznának igazán a jó társasághoz. Uppercross szinte mindennapos program lett.Kilencedik fejezet Wentworth kapitány úgy érkezett Kellynch kastélyba. a Hayter sarjadékoknak be kellett érniök szüleik kevésbé elegáns. Hayter testvérek voltak. Eleinte még az volt a szándéka. hogy Charles Henriettának teszi a szépet. s míg Musgrove-ék a környék társaságának élvonalába tartoztak. hogy mindig örömmel igyekeztek unokatestvéreik segítségére lenni. Hayternek volt ugyan némi vagyona. de házasságuk rangban és tekintélyben lényeges különbséget jelentett. s Wentworth kapitány bemutatkozása előtt igencsak úgy látszott. nem tehetett mást. és úgy vélte. mint ahogy ő ment hozzájuk. hogy a lány magatartása teljesen megváltozott. Rövid ideig volt csak távol otthonától. érzelmi szálak fűzik Henriettához. nem tudta megállapítani. de ha Henrietta kedveli" . Musgroveék éppoly szívesen invitálták. testvéri szeretettel fogadta a tengernagy. Mrs. mikor ismét felbukkant körükben egy bizonyos Charles Hayter. hogy hamarosan továbbmegy Shropshire-be a bátyjához. mint aki hazamegy. Mindkettő pénzt vitt a házhoz. Henrietta maga is meg volt erről győződve. szinte mindent elragadónak talált. különösen a délelőtti órákban. s aki műveltségben. s ha az uppercrossi rokonaik nem lettek volna. mint a felesége. s ott találta Wentworth kapitányt. a legidősebb fiú kivételével. A szülők figyelmét nem kerülte el. megnyerő fiatalember. hogy egyre halogatta a látogatást. úgy döntött. juhaikat. valamint összes tartozékainál egyetlen vélemény hangzott el Wentworth kapitányról: a változatlan. az öregek vendégszeretők voltak. hazatérvén fájdalommal kellett tapasztalnia. amikor otthon társtalan maradt. Felszentelt pap volt. Eddig a Musgrove családnál. a fiatalok kedvesek. Musgrove és Mrs. s éppen e válságos időszakban nem tarthatta szemét szíve szép hölgyén. ahol nem kívánták meg a helyben lakást. ameddig kedve tartja. Charles Hayter volt a legidősebb az unokatestvérek között. hiányos neveltetéssel. Talán Henrietta csinosabb. amit az Edward felesége bájosságáról és tökéletességéről mesélnek. Musgrove-éhoz viszonyítva jelentéktelen. de nem helytelenítették. körülrajongták. ezt Anne. meleg elragadtatás. Henrietta igenis kedveli. de olyan vonzónak találta Uppercrosst. semmi büszkeség az egyik.

Előkelő dolog volna Henriettának. Végül is. ahol Charles Hayter is újra felbukkant. és ez nem is volna Henrietta kedve ellen való.Édes Istenem. A kapitány óriási parti volna bármelyik húga számára. mi vonzza jobban most. ki az a Charles Hayter? Senki és semmi. megkapná a baronet címet! "Lady Wentworth". Charles igen csinos vagyon örökébe lép. hát még ha valami magas rangra emelnék. nem szólva a Taunton közelében levő majorságról. ha Henrietta a család bármely más tagjához akarna hozzámenni. hogy választásával kellemetlen. Mélységesen lenézte ugyanis a Hayter családot. egy fiatal nőnek nincs joga hozzá. valóban pompás lenne. vagy mert teljesen megbíztak mindkét lány ítélőképességében. Ennélfogva az Udvarházban nem hangzott el se megjegyzés. Mary! . és kész! Nagyon méltatlan házasság egy uppercrossi Musgrove kisasszony számára. nincs is joga hozzá. a szelídebb avagy az élénkebb egyéniség-e? A Musgrove szülők vagy keveset vettek észre. ha még szorosabbá válnék a két család kapcsolata .Az bizony. hiszen biztosra vehetik. és abból a kijelentésből. hogy így eltékozolja magát. de azért Charlesnak jó eshetőségei vannak Spicerék révén. miféle kapcsolatokra tettek szert Musgrove-ék. és szíveskedj észben tartani.Tudod . először is becsülte unokafivérét. pompásan hangzik. képtelenül ostoba dolog volna. . Winthrop nem kevesebb. Persze. amit magától Wentworth kapitánytól hallott. az kétségtelen. . szellemesebb. de hát nem tudja. Sir Frederick és Lady Wentworth mégiscsak újsütetű nemesek lennének. tegyük fel. ha nagybátyám meghal. semmiképpen nem tartom megfelelő partinak Henrietta számára. nem megfelelő hozzátartozókat kényszerítsen olyanokra. hogy maguktól alakuljanak a dolgok. meg a gyerekeinek is.élénkebb.mondta erre Mary. s valóságos csapásnak tartotta volna. Férje azonban ezt már nem hagyhatta szó nélkül. Úgy vélem. Anne kénytelen volt végighallgatni sógora és húga örökös vitáját. mert ez véget vetne Charles Hayter udvarlásának. hogy nem kevesebb. Mary Henriettára. de abban egyetértettek. akik nincsenek hozzászokva ilyesmihez. szavamra . Akkor rangban elém kerülne. Ez már magában véve is vagyon. a püspök egy-két éven belül érdemleges beosztást juttat neki. Márpedig ezt nagyon szerette volna. se buzdítás.borzasztó volna ez neki is. Charles Louisára szavazott. aztán meg Charles Hayter elsőszülött fiú. mint húszezer fontot szerzett a háború folyamán.Most már zagyvaságot fecsegsz. s még eshetőség rejlik minden eljövendő háborúban. . hagyták. . és én nem sokra tartom az ilyeneket! Mary már azért is szívesebben vette volna. ha egyiket a kettő közül feleségül venné.Nem valami fényes parti Henriettának. Egészen más volt azonban a helyzet a Kisházban: a fiatal házaspár már inkább hajlott feltevésekre és találgatásra. Charles soha életében nem találkozott megnyerőbb férfival. és megfontolva azt. kérdem én. ha a kapitány választása Henriettára esik. kínos helyzetbe hozza családjának legfontosabb tagjait. biztosra veszi. mint kétszázötven angol hold. hogy elsőszülött fiúról van szó. Elismerem. s maga is az elsőszülött fiú szemszögéből ítélte meg a dolgokat. nem szóltak semmit.szólt közbe. . alig jelent meg Wentworth kapitány négy vagy öt alkalommal a Musgrove kisasszonyok társaságában. hogy Wentworth kapitány minden tengerésztisztnél jobban kitünteti majd magát.fejtegette Mary -. Falusi káplán. . vajon melyik lány nyerte el a kapitány hajlandóságát. no de Charles. akárhány fiatalember közelített hozzájuk. mely a legkitűnőbb föld az egész környéken.

Shirley. biztos az lenne a te véleményed is. Láttad volna csak. azzal a vagyonnal már semmiképp sem megvetendő férfi. nagyon kívánatosnak tartom. Örökös szabad tulajdonjogú. vagy kényes helyzetbe hozza magát. hogy a közeljövőben sikerül megválnia jelenlegi kápláni állásától. mindnyájuk drága dr. és ha Winthrop az ő kezébe kerül. de ma már betegsége sokszor akadályozza ebben. az még annyira osztozott reménységében. ám ha Henrietta rájött.csattant fel Mary. semhogy annyira elidegenedett volna tőle. feltéve. jó birtok az. hogy leginkább Henriettával foglalkozik.éppen Charles igazán elfogadható! Nagyon is jóindulatú. döntse el mielőbb. . ami méltán nyugtalanította. hát ez ostobaság. és egészen másfajta életet vezet be ott. részben a kis Charlesnál ismét jelentkező gyengélkedésre hivatkozva. hogy Wentworth kapitány verje ki ezt az ügyet a lány fejéből. a lány szívének is leghőbb vágya. sajnos nyomát sem találta az ügy iránti lelkesedésnek. Henrietta tegnap úgyszólván figyelmére sem méltatta Charles Haytert. otthon maradt. hogy egy rendes. ám annyi változást mégiscsak tapasztalt. olyan jövedelmező kápláni állást létesít. Shirley pedig megszabadulna eddigi kötelezettségeitől. aki több mint négy évtizeden át nagy buzgalommal látta el tisztével járó valamennyi feladatát. az már lényegtelen. bár alig kétlem. hogy Wentworth kapitányt elkerülje. hogy már meg is történt. mindez nagyon sokat jelentene Louisának is. Valószínűleg bármelyikükből gyengéd. Shirleyje mellé kerülne. hát akkor nagyon meg leszek elégedve. nem pedig hat mérfölddel távolabbra. Ne tagadjuk. ámde részben fejfájására. ha Henrietta hozzámenne Charles Hayterhez. s emiatt végképp távol tartsa magát Uppercrosstól. hogy Henriettát részesíti előnyben Louisával. amint férje kihúzta a lábát a szobából -. a jóságos dr. nekem még rosszabb. amilyet csak megengedhet magának. mint Wentworth kapitány. . Ami meg azt illeti. Neki is rossz. igenis felháborító volna. ha ő Charleshoz megy. ami az enyém. hogy minden vonatkozásban jobb káplánság lenne. A Musgrove-éknál rendezett vacsora adott volna alkalmat arra. a lelkész. Akkor úgy tűnt. melyeket csak elviselhetetlennek látszó megerőltetéssel volt képes ellátni.Beszélhet. Anne mindennél fontosabbnak tartotta. amit akar . Louisa nem hallgatta végig beszámolóját a dr. Ami Wentworth kapitány választását illeti. hogy megriassza. Henrietta kaphatna sokkal rosszabbat is. jóhiszemű fiatal lány félvállról vegyen ilyen komoly dolgokat. annál jobb. nehogy valamelyik testvér boldogságát veszélyeztesse. hogy a férfi mindenekelőtt saját magával legyen tisztában. Charles Hayter sok olyasmivel találkozott az unokahúga viselkedésében. s az állást aztán Charles Hayternek kínálja fel. de hogy ezzel a döntőbíró szerepétől is megmenekült. mint Charles Hayter. mikor elvált a lánytól. derűs feleség válna. hogy viselkedett. Louisa pedig Wentworth kapitányhoz. Ez azzal az előnnyel járna. s őszintén szánta volna a csalódott fiatalembert. avagy Louisát Henriettával szemben. Anne helytelenítette volna. hogy dr. A lányt sokkal régibb keletű vonzalom fűzte hozzá. Henriettának pedig mindennél többet. Charles mindössze két vasárnapon nem volt jelen. akkor most igazságot tehetnél közöttünk. hogy a fiatalembernek csak Uppercrossba kell átjárnia. nem szólva arról. hogy nem akarsz szántszándékkal ellenem dönteni. bizonyos. amennyire csak Charles kívánhatta. Mire Charles visszatért. még becsesebbé tette számára az otthon töltött nyugalmas estét. hogy káplánt vesz maga mellé. hogy Wentworth kapitány egyformán kedveli Henriettát és Louisát. ha feltehetőleg olyan férfi az okozója. hogy tévedett korábbi érzéseiben. hogy két találkozás minden reménységet kiöljön belőle. Akkor csak az volt a gondja. méghozzá hamarosan. hogy Anne saját szemével győződjék meg a dolgokról. Ami Charles Hayter ügyét illeti. és helyette ugyanolyan beosztásba kerül Uppercrossban. mindent megváltoztat. rendes fiú. De hát Charles mindig mindent jobban tud! Bárcsak velünk lettél volna tegnap. minél hamarabb tisztázódik a helyzet.

mikor nagy megkönnyebbülésére lépteket hallott. kizökkent szokásos fegyelmezettségéből. akinek valaki kívülről biztosan kinyitotta az ajtót.Remélem.. nem . te pedig már határozott ígéretet kaptál erre a dologra. de olyasvalaki érkezett. láthatóan nem lett volna ellenére a beszélgetés. A kapitány újra elfoglalta előbbi helyét az ablaknál. zömök. Anne-től sem telt több. hogy gyötörje a bátyját. mikor váratlanul belépett Wentworth kapitány. egy perc múlva már nincs is a szobában. kívüle csak a gyengélkedő kis Charles volt jelen. foglaljon helyet.Charles Hayter volt. . kezébe vett egy újságot.. nem tudta lerázni. s véget vet a kapitány. megszemlélte. mi történik ott.válaszolt Anne. Anne kénytelen volt letérdelni a pamlag előtt.. kétéves lurkó. mint: . valamint a maga számára kényes helyzetnek. így telt el néhány perc. mindig biztosra vettem. Louisa. jön-e már? Egyik délelőtt. mikor Anne-t találta a szobában. a kicsi felkapaszkodott a hátára. és ha a kisfiú meg nem szólal éppen. Hiába korholta. berontott a szobába. Shirleynek feltétlenül szüksége van káplánra. . abban a hiszemben. hogy megkapod. egyenesen a pamlaghoz tartott. itt találom a Musgrove kisasszonyokat. s nem marad-e ki esetleg valami finom falatból.Azt hittem. természetesen nagy zavarban. hogyan is viselkedjék. éppen a Kisház szalonjában tartózkodott. ámde nénikéje nem engedte. leült az asztalhoz. hogy kis betege kívánságát teljesítse. mikor érkezik már Wentworth kapitány.. erősködött. aki a díványon feküdt. parancsolt rá. Hátranézett. Rögtön jönnek a többiek is. és olvasni kezdett.azzal elhallgatott. most már beérte volna játékkal is. itt vannak ezzel az ablakhoz lépett.. Meglepetésében. amelyen Anne nem vett részt. akitől aligha várhatta.. mint az imént az.Jó napot.Fent vannak a húgomnál. jobban van már a kisfiú . dr. hogy könnyít a dolgok állásán . hogy Wentworth kapitányt látja ott. Nos. hogy a ház ura lép be. A kisebbik gyerek.. Wentworth kapitány most otthagyta az ablakot.Igazán nagyon örülök. de hiszen úgyis tudtam. s amint térdeplő helyzetben foglalatoskodott Charles körül. A férfi ott maradt az ablaknál. majdhogynem visszahőkölt.Shirleyvel folytatott beszélgetésről: az ablakból leste. kérve tőle valamit. hogy szinte kettesben találja magát Anne Elliottal. Kiderült. Musgrove azt mondta. s az ügy alakulásával kapcsolatos korábbi kételyeinek és együttérzésének nyoma sem volt. . s eldöntse. és csak ennyit tudott mondani: . valaki átvágott az előszobán. Charles Hayter azonban véget vetett próbálkozásainak. egyszóval tudod. gondolom.. Mrs. és Henrietta is csak megosztott figyelemmel hallgatta meg. Egy percen belül megváltozott a helyzet. perceken belül lejönnek. hogy ennivaló nincs. Csendesen és igen udvariasan megszólalt: . rövidesen Musgrove-ék vacsorája után. egy élénk. és nyilván nem örült jobban. Sosem láttam úgy a dolgot. hogy erőt vegyen magán.

míg a maga érzéseit nem sikerült lecsillapítania. a mód. és igazán haragszom rád. ahogy rögtön segítségére sietett.tudott szabadulni tőle. amit neki kellett volna. . Sértődött hangon szólt a gyerekre a kapitány közbelépése után: "Szót kellett volna fogadnod nekem. de amit a férfi érez.Walter . hogy megrohanták az érzések. mennyi baj lehet belőle. de bölcsebb annál. Walter. míg meg nem érkezett Mary a Musgrove kisasszonyokkal. a nyakába csimpaszkodott. mit is tesznek tulajdonképpen. egészen kis Charles fölé hajolt. De hát mit bánja ő. bárcsak feltárhatná előttük. Talán inkább a lányok habarodtak belé. hogy Wentworth kapitánynak sejtelme sincs róla. nem megmondtam.parancsolt rá Anne -. hogy véleményt alkosson a dolgokról. hogy a végén szerelem lesz belőle. hogy annyira csodálják. Egyszer már sikerült leráznia. elakadt a szava. Tizedik fejezet Természetesen további alkalmak is adódtak a megfigyelésre. Henrietta érzelmei megoszlanak a két fiatalember között. hogy Wentworth kapitány lépett közbe. hogy egy szót sem szólt. és megmagyarázhatná. Ez úgy meglepte. amiért ilyen ideges. de amennyire tapasztalatai és emlékei alapján megítélhette. mivel sem a férjnek. semmi több. de hát így van. szerinte a kapitány talán Louisát kedveli jobban. gyere ide Charles bácsihoz! Walter rá se hederített. Anne elégszer volt együtt mind a négyükkel ahhoz. de hamarosan erőt vett rajta az a meggyőződés. Ám egy perc se telt bele. s könyörtelenül elvitte onnan. és ilyen semmiség is kihozza a sodrából. míg összeszedi magát. ámde néha úgy látszott. hogy végignézze a négy ember szerelmének és féltékenykedésének színjátékát. nem érdeklik sem Charles Hayter. Charles Hayter nyilván észrevette a mellőzést.kiáltott rá Charles Hayter -. Szégyellte magát. az egész jelenet apró részletei -.Walter . mit mond a nénikéd? Gyere ide hozzám. Nyilvánvaló. hogy semmit sem óhajt kevésbé. pedig a kis haszontalan egészen lefelé szorította a fejét. semhogy otthon ki is mondja. szállj le rólam azonnal! Haszontalan vagy. . hogy a férfi szándékosan csap ekkora zajt a gyerekkel. bonyolult és végtelenül fájdalmas lelkiállapotból nem tudott magához térni mindaddig. de valaki lefejtette izmos kis karjait. hogy ne gyötörd a nénikédet". sőt valószínű. Nem hibáztatott senkit. amiért Wentworth kapitány tette meg. hosszas egyedüllétre. de lehetséges. Most alkalma lett volna rá. Anne csak aztán ébredt rá. Walter. és Anne megszabadult tőle. Valaki leemelte a hátáról. megfontolásra van szüksége. ebből a hullámzó. Legjobban annak örült. hogy ő ne mondhasson köszönetet. sem bárki más érzései. mit érez a fiatalember. sem a feleségnek nem volna kedvére való. Képtelen volt ott maradni. nagyon is megérti ő. hogy Charles Hayter nem szíveli Wentworth kapitányt. de a kis gézengúz nagy diadallal újra felkapaszkodott. Anne néha azt kívánta. most mindnyájan együtt voltak: de ő semmiért sem maradt volna közöttük. mekkora szenvedést . nem szerelmes egyik lányba sem. hogy érzelmeit csillapítsa . még köszönetet sem tudott mondani. bizony szégyellte. tudtára akarja adni. Mást nem tehetett. ő pedig végre kimehetett a szobából.az a kedvesség. Kicsit fejébe szállt talán. akkor gondjaikra bízta a kis beteget. az nem szerelem. mint beszélgetni vele. hát nem tudsz szót fogadni? Nem hallod.

Ebben a sétában az ő örömét a testmozgás jelenti majd. így aztán mind a hatan elindultak a Musgrove kisasszonyok által választott irányban.mondta Mary.De igen. Ha már egyszer értünk jöttek. hogy másnap ismét megjelenik. Megpróbálta Maryt lebeszélni. Viselkedésében nincs semmi diadalmaskodás. Ha Anne ezt előre sejti. mivel láthatóan ők kívánták vezetni a kirándulást. semmi hitvány diadalittasság. s ezért úgy gondolják. hogy Charles Hayternek megjött az esze. még a végén agyondolgozza magát. ha a maga részéről elfogadja a Musgrove kisasszonyok sokkal szívélyesebb invitálását. és nem szívesen teszik is. mert az ősz a hangulatok kiapadhatatlan forrásaként hat az érzékeny lélekre. bizony otthon marad. mindig húgával és sógorával tartott. ha szükség van rá. ha nem megyek el velük. hogy éppen ez az. hanem szentül hitte is. és amikor Mr. Anne úgy gondolta. hogyan mondjon nemet az ember? Éppen útnak indultak volna. több hatalmas kötet volt előtte. csatlakozik hozzájuk. hogy nem tartják jó gyaloglónak. de volt benne némi érdeklődés. Most tehát idejük. ezúttal hosszú sétára indultak. hogy valami nincs rendben a fiatalemberrel. szeretem én is a hosszú sétákat! . visszafordul a húgával. mindent közösen kell csinálni. nagyon szívesen veletek tartok. Sőt. és csak azért álltak meg. a Musgrove kisasszonyok átvágtak a kerteken. Mary megsértődött. s gondterhelten kijelentették. hogy mindent meg kell beszélni. hogy bejelentsék. hogy hamar visszafordultak. Musgrove rányitott. Mary nem kíván velük tartani. lemondott egy szabályszerű vacsorameghívást is. elfogadja) egyszerre két fiatal hölgy megkülönböztetett figyelmességét. s így legalább. úgy látszott. hogy elfogadja (igen.okoz valakinek. ez a helyes kifejezés. erejük és hangulatuk egyaránt megvolt egy nagy sétához. Eltelt három nap. s ahol a keskeny ösvényen le kellett maradniok egymástól.feltűnő változás. és minden olvasásra érdemes költőt megihletett. amely a sárguló leveleket és a száradó élősövényeket beragyogja. . nem hallott Charles Hayter szándékáról. sőt kíváncsiság is. mindig azt hiszik. hogy nem lesz útjában senkinek. Csodaszép novemberi nap volt.El sem tudom képzelni. s úgy érezte. mikor hazaérkeztek a férfiak. Anne elhatározta. férje viszont még mindig bízott benne. miért hiszik rólam. s nem borítják fel a lányok tervét. Nyilván nem tud. így hát okosabbnak tartotta. s nyomban kijelentette: . de hiába. hogy nem vagyok jó gyalogló! De persze nem tetszett volna nekik. hogy nem szeretek hosszú sétát tenni . Egy fiatal kutyát vittek magukkal. hogy néhány . elmondott magában néhányat az évszak ezer költői leírásából. hogy félreérthetetlen kosarat kapott Henriettától. Ekkoriban történt egy délelőtt. de azalatt egyszer sem mutatkozott Uppercrossban . Rövid versengés után. a szép idő s az. a két testvér pedig együtt kézimunkázott a Kisház szalonjában. bármennyire terhes. Csak abban hibás. s örömmel csatlakoztak a hölgyekhez. és ismét elcsodálkozott. hogy elgyönyörködhet az ősz végső mosolyában. a Musgrove szülők megállapították. amit nem óhajtanak.Anne a lányok arcán látta. mikor az ablak alatt megjelent a két lány az Udvarházból. Charles Hayter elhagyja a csatamezőt. mikor nővére felment utána az emeletre -. milyen kényszerhelyzetet teremt sokszor az a családi szokás. késő már visszavonulnia. Mary nemcsak reménykedett. az aztán úgy elrontotta az egész szórakozásukat. hogy Charles Musgrove elment cserkészni Wentworth kapitánnyal.

mélabús sorban megörökítse. nem támaszkodott a kapunak. hogy a gazda.de talán meg se hallották.Nos. de hiába. Winthrop terült el előttük. amire Anne felfigyelt.tudniillik fiatalemberek gyakran sétálgatnak otthonuk környékén. de ha valóban így lenne. én is így volnék az ő helyében. múlandó boldogság analógiájával s az együtt távolodó ifjúság. már hajlandó lett volna Mary kívánságát teljesíteni. mint a testvére: úgy látszott. Mert mondhatom. Anne mintha hirtelen kifogyott volna az idézetekből. semhogy mással biztonságban kocsikázzam. még vagy fél mérföldnyit kapaszkodtak fokozatosan emelkedő úton. nem lehetett nem odafigyelnie. de a nővérem fel se veszi. reménység és tavasz képeivel. ellentétben a méla költői csüggetegséggel. s teljes kilátást nyújt az utóbb említett helységre a domb túlsó lábánál. Erőt vett magán. legalábbis senki sem válaszolt. alacsony ház. hiszen ez Winthrop! És még csak nem is sejtettem. Louisa jobban felkeltette érdeklődését. Amennyire tőle tellett.Erre kis hallgatás következett. maga túloz . De a kapitány többet foglalkozott Louisával. és szívesebben hagynám magam kiborítani. örömest megy. egy csűrökkel és tanyaudvarral közrefogott semmitmondó.olyan. s meg is szólalt. én is mindig vele mennék.kiáltott fel a férfi. elérkeztek a tekintélyes domb tetejére. Wentworth kapitány hozzáfűzte: . rettentően elfáradtam. hatalmas szántóföldek között. az eljövendő tavaszra gondol.. akkor minden tiszteletem a magáé! . Ám mégiscsak Winthrop vagy a környéke volt az úticéljuk . Ha szeretek egy férfit. talán alkalmunk lesz köszönteni őket valamelyik dombtetőről. Élénk terefere . ahol a szorgosan munkálkodó ekék s a frissen feltört ösvények arra vallottak. Egy alkalommal a sok közül. . Henrietta szégyenkezett.Nézzék csak.kiáltott fel Louisa -.Csakugyan? . igyekezett gondolatait efféle merengéssel elfoglalni. a szokásos gazdasági épületekkel. Egyszer csak olyasmit mondott a lány. amikor az időt magasztalták. akár felborítják.legfeljebb valamelyik érzelmes szonett tört fel emlékezetében a múlandó év. bár semmi lényegesről nem értesült.Nem Winthropba jutunk erre? . tudom én. Hát akkor legjobb lesz visszafordulni. és mivel Charles unokabátyja nem volt sehol. ha közvetlen közelből hallania kellett Wentworth kapitány beszélgetését valamelyik Musgrove kisasszonnyal. ma hol borulnak fel. egyre jobban megkülönbözteti. zavarba jött. akár nem. Kétségtelen.Milyen pompás ideje van a tengernagynak és nővéremnek! Ma délelőttre nagy kocsikázást terveztek. Egy kis időre háttérbe szorult az édesbús őszi táj . . Nagyon lelkes kijelentés volt. nem választana el tőle semmi. ilyesmi gyakran megesik velük. Kíváncsi vagyok. mint Henriettával.. Mary felkiáltott: .Ugyan. minden szépség és fennköltség nélkül. amikor a vezetők kívánsága szerint másik útra tértek: . akire átragadt a lány lelkesedése. erre a tájékra készültek. nem sétálgatott. amint ő szereti az admirálist. . mint amilyet fiatalok baráti körben folytatnak egymással. Úgy tudom. . mely Uppercrosst elválasztja Winthroptól.

Nem! -. elszántan így válaszolt: .Nem mássza meg még egyszer azt a dombot. egy napos. s amíg a többiek körülállták. ahol várakoztak. s most már semmi sem tarthatta vissza. Mary leült mellé egy percre. útközben is magyarázgatva Henriettának. száraz árokparton. hogy leülhetett végre. meglátogatja nagynénjét. röviden. többet árt az neki. hogy a mai napon ellátogat Winthropba. egy ilyen asszony vagy bárki más nagyzolása és ellenkezése miatt?. míg rájuk nem akad. amelyen azok távoztak. És tudtam. Hamarosan meghallotta Wentworth kapitány és Louisa hangját a háta mögött a sövényen túlról. de nem látta őket . panaszkodott az ülőhelyére . milyen jó lesz Winthropban pihenni egy negyedórát. mintha éppen lelkes elbeszélés közepén tartana.. szemmel láthatóan igyekezett erre feleségét is rávenni. a társaság pedig megvárja. és egy darabon elkísérte testvéreit. és félrevonva testvérét. de ott sem volt jó. hogy ha már ennyire a közelben jár. Így folyt a vita és a tanácskozás még kis ideig. és mikor férje avval kecsegtette. azt véghez is viszem. dehogyis! -. miközben elfordította a fejét.Ezért rábeszéltem. Beszélgettek. Henrietta elszánta magát arra. örült. amire már rászántam magam. Hogyisne! Hát lemondanék én valamiről. Ha egyszer elszánom magam valamire. Bájos kis hely volt a dombtető.Ugyan. dehogy megyek! . Louisa pedig hevesen kiáltotta: . Ugyanazon a kapun ment át. Louisa visszatért. őket a dombtetőn. amit megvető pillantás követett. Anne ennyit hallott belőle: . Mary rögtön kezdte magát nem jól érezni. hogy ilyen kis ostobaság visszariassza. nyilván a bokrok között vezető úton ide igyekeztek visszafelé. durcásan körültekintett.Anne kellemes pihenőhelyet talált a bokorsövény tövében.Nagyon kellemetlen. Nem: engem aztán nem lehet egykönnyen lebeszélni. hogy ő bizony nem megy.csakhogy Charles Musgrove kijelentette: . A kapitány erre egy erőltetett mosollyal válaszolt. teljesen elégedettnek látszott. . hogy letegyen róla. egész életemben nem tettem be kettőnél többször a lábam a házukba. s a következőképpen nyilatkozott Wentworth kapitánynak: . Először Louisa szavát értette meg tisztán. hogy ő és Henrietta néhány percre meglátogatják nagynénjüket és unokatestvéreiket. se hallani nem lehetett őket. hogy se látni. és semmi kétsége nem volt afelől. és ő bizony nem hagyja abba a keresést.Louisa biztosan kényelmesebbet talált magának. Anne igazán fáradt volt. Ám ebben a kérdésben a hölgy megmutatta erejét. Louisa volt a terv értelmi szerzője. hogy helyes. Charles kitartott amellett. s annyira eltávolodtak. ha már annyira elfáradt. végül Charles a két húgával úgy döntött. Nem hagyhattam. mint amennyit bármennyi üldögélés használ.. értelmetlen engedékenységből milyen közel állt hozzá. Mary pedig kényelmes ülőhelyet talált magának egy kerítésátjáró fokán. a tekintetével és a modorával világosan kinyilvánította. Mary pedig megragadta az alkalmat. de Anne tökéletesen megértette a véleményét.Ugyan. és kissé megszeppenve bár. és lám. Úgy látszik. hogy még mindig ott vannak valahol a közelben. lelkesen magyarázott neki valamit. hogy maga is jobbat ne keressen. hogy ilyen rokonsága van az embernek! De biztosíthatom. Louisa biztosan jobb helyet talált. ám amikor Louisa elhívta Wentworth kapitányt mogyorót szedni a szomszédos élősövények mentén. és tudom. mikor a közelébe érkeztek. hogy elmenjen.

Ám Anne-t nagyon meglepte volna. s leszakította egy ág magasáról..mondta. ha Louisa hirtelen válaszolni képes efféle beszédre .Példázatul használva: egy szépséges. hogy észre ne vegyék. Sokszor elmondjuk. A szüleim mindig azt mondják. . De még mielőtt túljutottak volna a hallótávolságon. és nincs abban a lányban annyi elszántság. Ezzel befejezte . . komoly. hogy elhárítsa a beleszólást. szeretetre méltó teremtés. azok ketten pedig továbbsétáltak. amihez szilárd elhatározás és erős lélek kell.Ezek szerint visszafordul. De hiszen semmi kétség. de sokszor nagyon felingerel a képtelen viselkedésével meg a gőgjével: az Elliot-gőggel. de azt hiszem. hogy kikosarazta. akinek döntésre képes. fénylő mogyoró. És ha szívén viseli a húga magatartását és boldogságát. vajon a jó befolyás tartósan hat-e. határozatlan jellemben az a legfőbb rossz. túl sok van benne ebből az Elliotgőgből. hogy Anne nemet mondott? . mint ez az eset. mintha sejtelmem sem volna róla. amilyen maga! Amire most utalt. mert mi Henriettával akkor intézetben voltunk.Mary sok vonatkozásban elég jóindulatú. .. egy évvel azelőtt lehetett. ha féltőn ápolja lelkének mai erejét. többről van szó. ha meg nem akadályozza? . mit érezhet most Louisa.És mikor történt ez? . meleg szavakra! -. ami feltehetőleg egy mogyorónak megadatik. Egy alacsony magyalbozót szolgált fedezékéül. azt látom. mely szívósságánál fogva túlélt minden őszi vihart. állhatatos jellem jutott osztályrészül. Charles nem elég .. Az ember sohasem lehet bizonyos benne. aki fontos nekem. valószínűleg a kebelbarátnője. hogy előbb Anne-t kérte meg? Pillanatnyi hallgatás után Wentworth kapitány megkérdezte: . el tudta képzelni.Persze. mennyivel jobban jártunk volna. természetesen. ha Charles inkább Anne-t veszi feleségül.Elsősorban azt kívánom mindenkinek. Lady Russell műve. távol hazulról.Pontosan nem tudnám megmondani. egy gyenge pont rajta. még ilyen semmiségben sem.Szerencse. . Louisa Musgrove akkor lesz szép és boldog élete novemberében. Tudom. csak megerősítette a magam észrevételeit. ha döntő fontosságú kérdés elé kerülnek. aki hát boldog akar lenni. Ő viszont mozdulni sem mert. hogy ilyen következetes teremtés áll mellette. ismét Louisa szólalt meg: . mindig is ezt tette.folytatta játékos ünnepélyességgel -.de választ nem kapott. mostanáig birtokában van mindannak a boldogságnak. öntsön belé a maga jellemszilárdságából annyit.Vissza bizony. Azt hiszem. míg testvérei közül annyi lehullott és lábbal tiportatott. A túlságosan engedékeny. Sehol egy sérülés. tud róla. ha valami befolyás érvényesül nála. Bárcsak hozzáment volna! Őt jobban szeretnénk valamennyien. de maga az.. szinte szégyellem bevallani. mi megy itt végbe... hogy még abban sem lehet megbízni. mint holmi délelőtti tisztelgő látogatásról egy nagynéninél. A testvére kedves. Ez a mogyoró .ilyen bensőségesen átérzett. Bárki megingathatja.Majd visszatért az iménti komoly hangnemhez: . hogy megesküdtek Maryvel. mikor legutóbb társaságban együtt voltam a fiatalemberrel..Úgy érti. egy mogyoró .. Sajnos. amennyit csak tud. hogy legyen állhatatos. Lám. de jaj mindkettőjüknek. akárhogy forgatjuk. legyen állhatatos.. ezért szükségtelen úgy tennem.

össze kellett szednie magát. sőt úgy látszott. és általános elutasításban részesült. ez kavarta fel annyira. alig tudták ismét maguk mellé csalogatni. ezzel egy teljes mérföldnyi úttól kíméli meg magát. mikor a társaság elérkezett a sövénykapuhoz. de volt valami a modorában. aki leginkább elfáradt. Mary panaszkodni kezdett. Ám a hallottaknak nagyon is fájdalmas jelentése volt. amit Louisa "Elliot-gőgnek" nevezett: nem viselné el. ehhez semmi kétség nem férhetett. mely hirtelen felbukkant előtte. Felkavart érzései odaszögezték a helyéhez. s mint sejthető volt. majdnem annyira kitartottak egymás oldalán. sőt felhánytorgatta. mert kénytelen a sövény mentén haladni. és üldözőbe vett egy menyétet. hogyan vélekedik a jelleméről Wentworth kapitány. s át akart haladni az úton. kedvesen felajánlottak egy helyet a kocsiban annak a hölgynek. s ugyanarra tartott. hogy valamennyien felkerekedtek Uppercross felé. hogy hamarosan együtt volt az egész társaság. útra készen. amelyben csak mások társaságában lehet részünk. történetesen Croft admirális homokfutója volt. mindketten nagyon élvezik az együttlétet. a férfi eleresztette mindkettejük karját. és elég fáradt volt hozzá. Anne nem hallott többet.. úgyszólván az első perctől fogva. A hangok távolodtak. és félreérthetetlenül három csoportra szakadtak. nem kellett magáról rosszat hallania. Megtudhatta belőle. hogy mint rendesen. Wentworth kapitány sem tartozott a beavatottak közé. mikor pedig Mary gáncsoskodott. méltatlan bánásmódban részesül. nem elég könyvmoly ahhoz. mégis megoszlottak. melynek zörgését már jó ideje hallhatták. s a teljes összetartozásban nem is tágítottak egymás mellől. Anne-t viszont a túlsó oldalon nem zavarja semmi. milyen nagy utat tettek meg a fiatalok. . Mikor értesültek róla. se szívélyességével. Egy tágas réten bőven lett volna hely. a fiatalember visszavonulását nyilván a hölgy megenyhülése követte. Most már minden Louisát rendelte Wentworth kapitány mellé. hogy harmadiknak szálljon be egy egyfogatú homokfutóba. hogy férje szinte percenként eleresztette a karját. ennél mi sem világosabb. Nem éppen a hallgatózók végzete érte utol. vagy megszólalt benne. Anne meg sem próbált eligazodni az ügy apróbb részleteiben. ami bizonyos érzésre. és akár megkívánta a helyzet. együtt mentek vissza korábbi pihenőhelyükre a kerítésátjárónál. ők pedig amúgy is áthajtanak Uppercrosson. A meghívás általánosságban mindenkinek szólt. sőt érdeklődésre vallott. de ez egyszer zsebre kellett vágnia viselkedése következményét. de nagyon jól érezte magát. Henrietta láthatóan szégyenkezett egy kicsit. olyan ingerülten bánt a feleségével. hogy nemet mondjon. hogy leszakadozzanak a többiektől. magukkal hozták Charles Haytert is. hogy valamennyien együtt haladjanak. odaérkezett a kocsi..művelt. melyen az ösvény végén át kellett vágniuk. hogy lovaglópálcájával leüsse valami csalán vagy bogáncs fejét az élősövényben. mégpedig azt. Charleshoz és Maryhez csatlakozott. majd ráakadván. Charles Hayter végtelenül boldog volt. hogy képes legyen elmozdulni. s némileg megnyugtatta. mely nem tűnt ki se lelkességével. Amint képes volt rá. akár nem. A Musgrove kisasszonyok csöppet sem voltak fáradtak. Visszaérkezett Charles és Henrietta. elindult Mary után. amiért elsősorban nem őt invitálták. Mary pedig vagy megsértődött. s most. hogy örömmel fogadja el Charles egyik karját .ám amilyen nyájas volt hozzá Charles. ezért beszélte rá Anne-t. hogy megnyerje Lady Russell tetszését. Anne természetesen abba a hármasba tartozott. A hosszú rétet földút szegélyezte. mint a másik pár. Lelke arra a csendre és magányra áhítozott. A délelőttre tervezett kocsikázásból igyekezett hazafelé feleségével.

attól fogva.. úgy.... mert észrevette.. Wentworth kapitány pedig szó nélkül odafordult hozzá. Hány nap is telt el. kegyed biztosan elfáradt . melyiknél köt ki. Nem szeretem. mikor Wentworth kapitány egy pillanatra félretolta az élősövény bozótját. és szinte rákényszerítette segítségét. pompásan elférünk hárman is. . velünk kell jönnie.. mint kegyed. drágám .Nos.. bizonyítékául annak. a tiszta. Ez az eset mintha koronája lenne mindannak. Már a földút felén is túljutottak. ha efféléken soká tépelődnek.Nyilván a két lány közül akar választani. Anne még az úton állt. nem fogadunk el nemet. de ki tudná megmondani. ami eddig történt. s mindezt azért. s elhatározta. biztosabb ítélőképességével . természetes modorú lányok. milyen hamarosan jutottunk közös megegyezésre. áthajolt.szólt oda Mrs. Észak-Yarmouthban? . összehúzódtak. sosem hiszi el. nem fogadnak el semmiféle kibúvót. pihenőhöz juttatja. mennyire elfáradt. nem folytathatta. Croft a mérsékeltebb dicséret hangján. "Frederick"-ről beszélnek. Ez maradt meg a régi érzelemből. tengerészek. én alig tudom megkülönböztetni őket egymástól.A gyalogló társaság már áthaladt a földúton. ezt tette.jegyezte meg az admirális -. miről folyik a szó. Croft -. Elítéli a múltért. milyen szép lány vagy. ne tagadja meg tőlünk azt az örömet. . hogy hazavihessük. Nagyon kellemes fiatal hölgy mind a kettő. lehetnénk akár négyen is. kitalálható a következőkből. Anne-t meghatotta iránta való figyelmessége. bár be nem ismert barátság ösztönözte. A gondolat hol az öröm. hogy ő helyezte el. mégsem tudja szenvedni látni őt anélkül. hogy döntésre jusson. hogy melegen érző jó szív dobog benne. hol a fájdalom hullámával borította el. hogy beszálljon a kocsiba. csakugyan . már ébredezik benne az érzelem másvalaki iránt. hogy segíteni ne kívánna rajta. Sophy . az ő keze vitte véghez. hogy Anne azt gyanította. hogy mi lehetett. mélységes. ha Elliot kisasszony megtudja. és mondott valamit a nővérének.. nem engedhetünk meg magunknak hosszú udvarlást háborús időkben. Hát igen. de érzéketlen nem tudott lenni iránta. melyik az erősebb. hogy először megláttalak. amit ezek az apró körülmények bizonyítottak.Okosabb nem beszélni erről. Nem bocsátott meg. mindez a béke műve. Bárcsak Frederick is hamarosan kifeszítené a vitorláit. . és éppen a túloldali kerítésátjárón készült átkelni. Anne benn ült a kocsiban. Háborúban már réges-rég határozott volna. Egyébként hírből már ismertelek. Igen. és a két hölgy egyikével révbe futna nálunk Kellynchben. és bár ösztönösen szabadkozni készült. már elég régen fut utánuk. sőt igazságtalan nehezteléssel gondol rá. Legyen nyugodt. drágám. Eleinte csak gépiesen válaszolgatott útitársai figyelmességére és megjegyzéseire. amennyire csak lehetett. Elliot kisasszony. s maga sem tudta. hogy boldogan élünk egymással. Ott mindig szívesen látjuk őket. Croft -.jegyezte meg Mrs. Azt hinné az ember. személy szerint nem vesz róla tudomást. míg először ültünk egymással szemben az asztalnál első közös szállásunkon... aztán meg mire vártunk volna?. Ha mindnyájan olyan karcsúak lennénk. Mi. Megértette a férfit.Elliot kisasszony. énhozzám meg annak a híre jutott el. .felelt kedvesen Mrs. az admirális pedig indítani akarta a lovát. addig. szabadon hagyták neki a helyet a sarokban. nem is jutott szóhoz. mikor ráébredt. A tengernagy kedvesen csatlakozott felesége unszolásához. s átérezte.Nagyon jó kedélyű. az ő akarata érvényesült.

hogy Wentworth kapitány bárhol is összetalálkozik Lady Russell-lal. s ott töltött egy napot. de édes jó admirálisom. ami azt jelenti . mindnyájukban élénk érdeklődést keltett barátja iránt. nagyon fájdalmas emlékek kelnének életre benne. se nem hallottak felőle Uppercrossban. . már éppen eleget időzött. Anne megállapodásuk szerint átköltözik hozzá. és semmi jó nem származik az ismeretség felújulásából. és szerencsésen elkerülték a veszedelmet. amint beilleszkedik otthona rendjébe. s azon kezdett gondolkozni. Harville kapitánynak levele. ha kettejüket együtt látná Lady Russell. melyben arról értesíti. hogy kis Charlesnak segítségére lehetett.anélkül.. hogy küszöbön áll távozása Uppercrossból.egyiket sem tartja egészen méltónak az öccséhez. később ugyancsak az ő kézmozdulata eredményeként nem fordultak árokba. melyek egészen másfajta találkozásoknak voltak tanúi. Végre utolérte barátjának. s nem ütköztek a trágyás szekérnek. másrészt viszont a férfi annyi időt tölt Uppercrossban. Efféle fontolgatásokra késztette. mintsem közeledne hozzá. s amilyen lelkesen ecsetelte Lyme . vajon mennyiben érinti lelki nyugalmát ez a változás. Látogatásának zárószakasza annyira más lett. Wentworth kapitány. nyilván azt állapítaná meg: a kapitányban túl sok a higgadtság. Harville kapitány egészsége sosem állt teljesen helyre két évvel ezelőtti súlyos sebesülése óta. ismét megjelent körükben. Az ember nem is kívánhat különb rokonságot. benne viszont túl kevés. hogy a kastélyban találkozzék Wentworth kapitánnyal. Ez ellene szól.. hogy ha ő eljön onnan. alig fél mérföldnyi távolságra tőle. Ugyanabban a faluban tartózkodik majd. inkább eltávolodik tőle. Anne mosolygott magában ezen a hajtási módon: úgy gondolta. másért pedig nem érdemes maradnia. és beszámolt arról. ha Lady Russell kedvéért elhagyja szegény Maryt. sőt már a napja is ki volt tűzve. hogy eddig tudták volna -. azokban a termekben. hogy családjával a tél folyamára Lyme-ban telepedett le. ami távol tartotta.. és az érte aggódó Wentworth kapitány azonnal útnak indult barátja látogatására Lyme-ba. de hát a fiúcska rohamosan kap erőre. Az ott töltött két hónap emlékét mindenkor megédesíti majd. és a két család elkerülhetetlenül felveszi a kapcsolatot egymással. Szerette volna elkerülni. alig húsz mérföldnyire vannak egymástól. Hamarosan a Kisház előtt találta magát. a közeljövőben tehát Kellynchbe megy. otthoni környezete tekintetében mindenképpen. a pózna!.. Természetesen tökéletesen megértették és melegen méltányolták baráti érzéseit. talán inkább nyer a dolgon.És nagyon tiszteletreméltó család. Sohasem kedvelték egymást. ahol Wentworth kapitány. Azzal higgadtan megragadván a gyeplőt. egy templomba járnak. s ha mérlegeli a helyzetet. hogy azt elképzelni sem tudta volna. Tizenegyedik fejezet Közeledett Lady Russell hazaérkezésének ideje. mint amilyennek várta. maga terelte jó irányba a kocsit. ahol. de ennél is jobban nyugtalanította az az eshetőség. meglehetősen jól példázza általános életvitelüket.. Rögtön nekifutunk annak a póznának. úgy érezte.. miután két teljes napig se nem látták. Épségben hazavitték.

az idő nem mondható rossznak. s mindent fölülmúl Pinny. megrendelték a vacsorát az egyik fogadóban. csakugyan jócskán elmúlt már dél. A szomszédos tájak. amihez kedve van. Az uppercrossi társaság. Így már sokkal keresztülvihetőbbnek tűnt a dolog. de leginkább a sötét sziklafalak között szelíden rejtőző öblével. Henrietta. körülölelvén a szép kis öblöt. melyben Wentworth kapitányt vitte magával) lassacskán leereszkedett a lejtős úton Lyme-ba. ám Mr. mire a két kocsi (Mr. mint mindenki. hogy egy kicsit körülnézzenek. ott töltik az éjszakát. a főutca szinte beleszalad a vízbe. aki hosszú idő után ismét megpillantja. ebbe semmiképpen nem egyezett bele. s a sziklák kelet felé elnyúló szépséges sora. az öröm mellett. hogy a táj adottságai miatt legalább hét óra kell az oda-vissza útra. s a sokkal meredekebb úton behajtott a városba. a mólóhoz. lelkesek közt a leglelkesebb. letöredezett alacsony sziklatömbök pompás ülőhelyül szolgálnak a szemlélődőnek. a Cobbhoz vezet. mindössze tizenhét mérföldnyire van Uppercrosstól. Charmouth. hogy hamarosan ismét odalátogat. s az idényben eleven képet nyújt a kerekes fürdőkabinokkal meg a fürdőzők sokaságával. aztán természetesen első dolguk volt egyenesen lesétálni a tengerhez. aki mindenáron menni akart. hogy elmerüljön a hullámok örök játékában. amely a nagy hírű Wight sziget panorámájával vetekszik: ezeket a helyeket fel kell keresni. különösen ha számításba veszik. hogy érdem. Túlságosan késői időszakban érkeztek ahhoz. ahol először járnak. ahol a homokos parton elszórtan heverő. előkészítve a talajt a csodásan pompázó növényzetnek. hogy halasszák jövő nyárra a kirándulást. hogy részük legyen a sokféle szórakozásban. Musgrove hintaja a négy hölggyel és Charles kétkerekűje. amit Lyme mint népszerű üdülőhely egyébként nyújt: a vigadó bezárt. lovait féltve. A fiatalok mind égtek a vágytól. hogy november közepén egy nap rövid egy város megnézéséhez. elhaladván az elhagyott és mélabús képet nyújtó vigadóépület mellett. eleinte csak álldogáltak. annál többet nyújt a város gyönyörű fekvése. Musgrove. Az első meggondolatlan terv szerint reggel készültek indulni és éjszakára hazatérni. Louisa s velük együtt Wentworth kapitány is. Ezért úgy döntöttek. Ha az épületeken nincs is megcsodálnivaló. hamarosan elérkezett a tengerpartra. hogy jobban megismerje. és nézték a tengert. hogy Lymeot érdeme szerint méltányolhassuk. örök csodáival és új létesítményeivel. újra meg újra odalátogatni. hogy a maguk szemével lássák. hogy számos nemzedék követte egymást azóta. Bár igen korán indultak az Udvarházból. ha keresztülviszi akaratát. ne is várják őket haza hamarabb. Szállást foglaltak. alig maradt más. mint azt az óhajukat. a romantikus sziklák zöldellő szakadékaival.környékének szépségét. s nem ébred fel benne a vágy. máris nyilvánvaló lett. röviden szólva Louisa. éppen csak annyi idejük lesz. csakúgy. hogy lássák a várost. aki nem fedezi fel Lyme környékének sajátos báját. messze lenyúló kanyargós domboldalaival. hogy először omlott le a málló szikla. a sétány. Mary. és egyáltalán . a vendégek majdnem mind elmentek. ahol az erdő nyúlványai közé ékelt buja gyümölcsösök hirdetik. egyre lefelé tartva. magasan fekvő ligeteivel. mint néhány helybeli család. és igen különös idegen az. mire fényével és melegével együtt leszáll a nap. ez az. belátták. és bár novemberben járnak. Anne. leküzdötte apja és anyja minden ellenvetését. Felső-Lyme. felébredt a vágy a társaságban. immár azzal is felfegyverkezve. hogy azt teszi. Wentworth kapitány amúgy is kijelentette. amin rajta felejti tekintetét az idegen. változatos képet nyújt a bájos erdős falucska. Ebből megszületett a terv: mindnyájan elmennek városnézőbe. mint másnap vacsoraidőben. mikor aztán józanul megfontolták a dolgot. aztán maga a Cobb. tehát mindnyájan mennek Lyme-ba: Charles.

még inkább érdekessé tette valamennyi hölgy szemében. mint Fanny Harville-hoz szegény Benwick. s ez nyilván minden hallgatója rokonszenvét megnyerte. akit mindig rendkívül nagyra becsült. barátaiknak tekintették. Csak nagy nehezen nyugodtak bele. vacsorázzanak valamennyien náluk. Vendégszeretetükben odáig mentek. s ő majd csatlakozik hozzájuk a Cobbon. Benwick kapitány annak idején hadnagyként szolgált a Laconiá-n. szívélyes modorú. és kölcsönös bemutatkozás következett. Wentworth kapitány beszólt. az előléptetés reményében. mint a férje. s most menyasszonya elvesztését gyászolja. Még korántsem teltek el az ámulással-bámulással.. sem hogy valakit jobban lesújtson a szörnyű csapás. Meghalt az előtte való nyáron. mikor megpillantották. Hármuk közül Benwick kapitány volt a legfiatalabb. és ez meg is látszott rajta. Wentworth kapitány a meleg elismerés hangján emlékezett meg róla. még szorosabbra fűzte a barátságot közte és a Harville család között: Benwick kapitány hozzájuk költözött. egészségi és vagyoni állapota egyaránt minél kevésbé költséges életmódot kíván. Majd megszeret mást. komoly egyéniséggel és visszahúzódó modorral párosulnak. de éppolyan jó szándékúnak látszott. ha ténylegesen nem is. miközben a közeledő társaság felé haladtak . mikor első látogatása után visszaérkezett Lyme-ból. ízlése. háromtagú társasággal." Összetalálkoztak. melynek minden tagját leírásból ismerték már annyira. Harville kapitány fél évre bérelte ki a házat. hiszen az egész társaságot. legalábbis érzéseiben. fiatalabb. hogy örökre szertefoszlott minden reménye. a többiek továbbmentek. s most együtt él velük. Nem hinném. minden mesterkéltség nélkül. mert férfi. hogy azon erősködtek. Harville talán egy fokkal kevésbé csiszolt. Az a fajta lelki alkat. határozott arcvonásai és gyenge egészségi állapota miatt sokkal idősebbnek látszott Wentworth kapitánynál. mégpedig a tenger mellett. és mással lesz boldog. mondta. mint az enyém. értelmes. aki iszonyúan szenved. hogy üdvözölje barátját. kicsit sántított. aki náluk lakik. barna férfi volt. A vagyon meglett. mivel erős érzelmei csendes. csakhogy azt Fanny már nem érte meg.. és otthon ülő életmódot folytat. Mrs.mondta magában Anne. akinek fogadására valamennyien nagy együttérzéssel és jóindulattal készültek. Megnyerő arcán bánatos kifejezés. Harville kapitány magas. továbbá Benwick kapitány. s láthatóan még Louisa sem érezte úgy. végül az előléptetés is megtörtént. melegszívű és előzékeny. a pompás környezet és Lyme csendessége a téli hónapok folyamán különösen illik Benwick kapitány lelkiállapotához.olyan bánatos a szíve. ám amit Benwick magánéletéről megtudtak. "Mégsem lehet . hogy tudják. ismeretlen korból származó móló tövében egy kis házban laktak Harville-ék. hogy már megrendelték . kedvesebbek nem is lehettek volna. lévén Wentworth kapitány barátai. tökéletes úriember volt. ami egyébként is céljuk volt. bár modorban nem ért fel Wentworth kapitánnyal. A történet érdekességét tetézi. s amint illett is hozzá. hogy az esemény. mikor a fiatalember a tengeren járt. hogy férfi jobban ragaszkodjék nőhöz. kitűnő fiatalember és kiváló tiszt. mert hadnagyként tekintélyes részesedéshez jutott a hadizsákmányból. Wentworth kapitány kedvéért pedig különösen az. sokat olvas. Harville kapitány. a másik kettőhöz képest alacsony termetű. visszahúzódott a társalgástól. mely véget vetett a családi kapcsolatra vonatkozó terveiknek. aztán megindultak a Cobb irányába. hogy közeledik feléjük. Harville kapitány húgával járt jegyben. ha lehet. Wentworth kapitány véleménye szerint el sem képzelhető. hogy túl hosszú ideje váltak el Wentworth kapitánytól. mert egy ódon.érdemes erre a látványra. Harville kapitány az a feleségével. Fiatalabb nálam. Egy-két évig halogatták az esküvőt anyagi okokból.

meg "annyira nincs ilyenkor forgalom Lyme-ban". Visszatértek szállásukra átöltözni. hogy "annyira elmúlt már az idény". enyvezett. Harville kapitány nem volt a könyvek embere.vacsorájukat a fogadóban. játékokat fabrikált a gyerekeknek. de leleményessége és ötletessége révén mindig talált magának tennivalót a házon belül. és nagyon tetszetős polcokat készített Benwick kapitány szép kötésű. mint bármely más foglalkozási ághoz tartozó angol férfiakban. annyira hiányzott belőle a formálisan átadott és elfogadott meghívások. hogy akiket otthagytak. hogy egy társaságban tartózkodjék Wentworth kapitánnyal. őszinték. "Ezek mind a barátaim lettek volna" . egyre inkább hozzáedződik ahhoz a kényszerűséghez. hogy most már semmiben sem találtak hibát. hogy állják a várható téli viharokat. valamennyien betértek új barátaik otthonába. hogy csak az képzelheti: képes ennyi embert befogadni. a tengerészekben több érdemes tulajdonság és melegség van. politúrozott. hogy náluk töltsék az estét. olyan szűkösen vannak. Anne megállapította magában. annyira. az ajtókat. és nagyon erősen meg kellett küzdenie magával. ácsolt. Louisa pedig. de már fel sem veszi. egyenesek.s az eredmény: a nyugalom és családi boldogság látványa olyasmit ébresztett benne. ablakokat szigetelte. saját találmányú biztosítótűt szerkesztett. A szobák túlságosan köznapi és személytelen bútordarabjai közé ízlésesen elhelyezett néhány különleges vagy ritka fából készült vagy faragott darabot.hogy milyen barátságosak. Anne. és óriás merítőhálót hurkolt magának. bajtársiasak. s ez idáig olyan pompásan alakult minden. . mégis kitűnő elhelyezési lehetőségeket eszelt ki. érdekes látnivalónál többet jelentettek Anne számára: itt minden a kapitány hivatásáról árulkodott. kölcsönösen eleget tesznek egymással szemben az udvariasság követelményeinek (bár azon nem léptek túl soha). mikor távozóban becsukódott mögöttük az ajtó. Sántasága akadályozta a testmozgásban. s amikor már mindennel elkészült. Mindebben annyi szeretet nyilvánult meg Wentworth kapitány iránt. A szállodások ugyan váltig mentegetőztek. azt gondolta magában. tűt készített hálócsomózáshoz. Egyedül ők tudják. de aztán annál nagyobb rokonszenvvel szemlélte a sok elmés használati tárgyat s az ízléses elrendezést. a merev és hivalkodó vendéglátások szokványossága. meg nem is. nyíltak. Anne maga is meglepődött egy pillanatra. Rajzolt. amelyeket Harville kapitány távoli utazásairól hozott. leült a szoba sarkába. s láthatták. amelyeket a tengerészélet alakított ki . dicshimnuszt zengett a tengerészekről . s "valóban nem számítottak ilyen nagy társaságra". csak ők méltók igazi megbecsülésre és szeretetre. aki éppen melléje került. hogy el sem hitte volna: egy asztalhoz ülnek le. Miután lejöttek a Cobbról. hogyan kell élni. meglehetős kis könyvtára számára. nagyon boldog emberek. s az értékes ritkaságok. a vendégszeretetük olyan elbűvölően vonzó volt. hangulatának nem válik javára a szorosabb barátság Wentworth kapitány bajtársaival. hogy Wentworth kapitány társasággal érkezik Lyme-ba. aki igyekezett a szűk helyet a lehető legjobban kihasználni. mindez Harville kapitány műve volt. hogy hatalmába ne kerítse a levertség. nem győzött lelkendezni. ami jóleső érzés is volt. eltüntette a bérelt lakás berendezésének hiányosságait. akinek a szíve diktálja a meghívást. azokat a szokásokat tükrözte. hogy Anne úgy érezte. s nem tartja természetesnek. amit elterveztek.gondolta magában. fáradozásainak gyümölcse volt. De szinte sértésnek vették. ünnepélyesen kijelentette.

Az félszeg volt. Szemmel láthatóan nem fájdalmasan. Benwick kapitány figyelmesen hallgatta. Tizenkettedik fejezet . bár főleg a költészet területéről . hajlott a szórakozottságra. hogy valóban jót tesz a fiatalemberrel.most legalább egész este olyan témákról beszélgethetett. de mégsem tűnt zárkózottnak. Benwick kapitányt nyomasztja egyszerre annyi idegen jelenléte. ha felveszi a harcot a csüggedés ellen. hogy Benwick kapitánnyal foglalkozzék. magasrendű elveikkel alkalmasak arra. csak erősen érző lelkek tudják méltóképpen értékelni. ámde Anne lényének vonzó szelídsége. szenteljen több időt prózai műveknek. attól tartott. s ez felbátorította Anne-t. mint a másiktól a reménytelen lelki kínok szenvedélyes leírását. hogy célozhatott rá: az embernek kötelessége és javára válik. hogy bármiféle könyv hatásos gyógyír lehet az ő bánatára. de mégiscsak eljött közéjük. a Gyaur vagy az Abydosi menyasszony. akit először lát életében. megteheti. s a többiek szórakoztatására bőségesen ontották az anekdotákat. és olyan nyilvánvalóan megértésre várt. vajon a Marmion vagy A tó hölgye értékesebb-e. valamennyit beszerzi és elolvassa. Wentworth és Harville vitte a szót. miután elbeszélgettek a jelenkor gazdag költészetéről. melyekre gondol. hogy szerinte a költészet végzetes is lehet. Mondani annyit mondott. s úgy vélte. hogy Anne annyi érdeklődést szentel neki. s Anne-nek még egy oka volt remélni. meglehetősen távol tőlük Anne-re hárult a feladat. meg is érkezett. melyeknek címe pillanatnyilag eszébe jutott. csakúgy. úgy érezte. kettőjük közül ő lévén az érettebb elme. ám éppen az erősen érző lelkeknek csak módjával ajánlatos ízlelgetniük. ám jobban megfontolva a dolgot. nagyszerű levelezésköteteket. fejcsóválással és sóhajtásokkal kifejezte ugyan. noha hangulata láthatólag elütött a társaság általános vidámságától. beszélgetésbe vonni a fiatalembert. Valamennyien úgy vélték. felsorolta legkiválóbb moralistáink alkotásait. inkább mintha jólesne neki. nevezze meg pontosan. barátjával együtt. Elmúlt az este. azt ajánlotta. A fiatalember alaposan ismerte az egyik költő valamennyi érzelmes dalát. felidézvén a múlt napjait. kezdeti erőfeszítései nem voltak hiábavalók. és megígérte. inkább kellemesen érintette a fiatalembert ez az utalás a személyes körülményeire. Beszélgetésük úgy alakult. mert aki teljesen megérti. de Harville kapitány megígérte. kedves modora hamarosan megtette hatását. kölcsönösen elmondták véleményüket a nagy költőkről! és megpróbálták eldönteni. hogy feltörhetnek máskor elfojtott érzelmei. hogy élénkítsék és gazdagítsák az olvasó lelkivilágát. felkeresi őket még az este folyamán. hogy még tovább menjen. mégpedig amire nem is számítottak. kiváló és sokat szenvedett egyéniségek memoárjait.[1] és vajon valóban így kell-e ejteni a Gyaur-t. hogy Anne már azt gondolta magában: remélhetőleg Benwick nemcsak verseket olvas. mily kevéssé hisz abban. és látható hálával fogadta.Túl sötét volt ahhoz. s ő jóindulatúan igyekezett jobban megismerni. hogy Lyme-ba kellett jönnie megnyugvást és beletörődést prédikálni egy fiatalembernek. amelyekben az ő magatartása aligha állná a vizsgálatot. s melyik maradandóbb alkotás. nem mindig élvezheti veszélytelenül. mégis feljegyezte az ajánlott művek címét. remegő hangon. átérzéssel idézte a megtört szív s a szenvedésben elboruló agy kínjait festő sorokat. s az erkölcsi és vallásos helytállás példáival szolgáljanak. Míg a szoba túlsó felében a két kapitány. A kapitány elismerésre méltó jó ízléssel válogatta olvasmányait. olyan dolgokról szól ékesen. a nagy moralisták és prédikátorok sorsára jut. Benwick félszeg volt ugyan. hogy a hölgyek még egy találkozásra kimerészkedjenek. amelyek megszokott társaságát nem érdekelték. és Anne mulatott magában arra a gondolatra. S mikor a kapitány megkérte.

bárcsak nekünk is volna Uppercrossban ilyen szomszédunk! Anne módfelett mulatságosnak találta. El is mondott mindent.aztán hallgattak egy ideig. Anne többször is elmosolyodott magában.Másnap reggel Anne és Henrietta volt először talpon. bárcsak Uppercrossban lakna Lady Russell. meg aztán Lyme olyan közel van. akinek nagyon kedvére való volt a válasz -. Shirleyvel. s elhatározták. Shirleynek is kétségtelenül javára vált a betegsége után. mindössze tizenhét mérföld. le kellett zárniuk a témát. végső napjaikat olyan kis fészekben morzsolják le. hogy túlságosan skrupulózus? Nem gondolod. Okosan tenné. a tengeri levegő mindenkinek jót tesz. éppen azért. hiszen legalább olyan szívesen istápolta egy fiatal hölgy. érdemeire való tekintettel nem okozna semmi nehézséget. mint dr. Ami a felmentést illeti. ha megválna Uppercrosstól. Dicsérték a tenger szépségét. Shirley szempontjából?. ami ebben a dologban ésszerű és helyénvaló volt. rá lehet-e bírni egyáltalán. akik egész életük folyamán mindig csak jót tettek. Anne?. bárcsak volna hasonló asszony Uppercrossban. mennyire rászolgált a nyugalomra dr. Bárcsak ezt tanácsolnák neki a barátai is. s olyan fenséges látványt nyújtott. az ő korában. sem Mrs.. Shirley. Mrs. és készséggel belement a témába.. mivel észrevették. hogy mindenkire érvényesíteni tudja a befolyását. amit beszedett. ahol kéznél van az orvosi segítség. szomorúnak tartom. . kár. hogy nem költözik végképpen a tenger mellé. Shirley és a felesége. a tenger mellett mindig úgy érzi. hogy Louisa közeledik feléjük Wentworth kapitány kíséretében. csak úgy általánosságban válaszolhatott. hogy túlzott lelkiismeretesség. hogy egy hónap itt Lyme-ban többet használt. tiszteletre méltó fiatalember helyettesítse kápláni minőségben. félek tőle. holott a teendőit más is elláthatja helyette. dr. ha netán újabb rohamot kap a férje. ahol a mi családunkon kívül minden társaságtól el vannak zárva. Ők is sétáltak egyet. elismerte. mennyire kívánatos volna. múlt tavasszal. mondhatnám túlságosan is. hogy olyan kiváló emberek. hogy olyan helyen laknak. Nagyon jól érezné itt magát. ha egy lelkész a kötelesség kedvéért föláldozza az egészségét. de azért borzasztóan tisztelem. ide eljutna a híre annak. Komolyan. mint egy fiatalember érzéseit. kölcsönösen élvezték az üde fuvallatot . És azt hiszem... amennyire ez ilyen lapos parton lehetséges. mert alighogy kifejezte óhaját. mert olyan okos. nem gondolod. rendkívül kívánatosnak tartotta. Mindig olyan szemmel nézek rá.. Állandóan az jár az eszemben. hogy megváljon az egyházközségétől.. Nem gondolod.. Nem gondolod. hogy nagy általánosságban egyetért vele. hogy azt is hangsúlyozta. és Lyme-ban telepedne le. Csak azt kétlem. hogy egy tettre kész. hogyan fejezi ki háláját Henrietta. hogy az a bizonyos káplán nős legyen. hogy megfiatalodik.Csak azt kívánnám . Ő maga is azt állítja. ahogy elvárták tőle.. de még inkább azt. ámbár itt csak alacsonyabb szinten tehet jót. ha valami panasza van a híveinek. hogy okosabbat nem is tehetne sem a maga. hogy még reggeli előtt lesétálnak a tengerhez. Anne.. A homokos partról figyelték a dagályt: a vizet a kellemes délkeleti szellő felborzolta. boldog volna.. hogy az események sodrásában a Musgrove család egyik tagja új nézőpontból kedvezően ítéli meg a barátnőjét. míg hallgatta. hogy ez a hölgy képes akárkit meggyőzni bármiről! Én. és baráti kapcsolatban állna dr..Hát igen. Shirleynek unokatestvérei élnek itt és számos ismerőse. mint Uppercross. sőt skrupulózusan fogja fel a hivatását.tette hozzá Henrietta. biztos vagyok benne.. a tündöklő reggelt. Szerintem kötelességük lenne.. mint az a sok gyógyszer.. míg . csak annyi telik tőle. mondtam is már neked. sőt odáig ment az előzékenységben. Mindig azt hallom Lady Russellról. hogy leszámítva a nagyon csekély számú kivételt. Nagyon komolyan. míg csak Henrietta meg nem szólalt a következőképpen: .

csakúgy.Nem tudná megmondani. ismét azt bizonyította. hogy velük egy fogadóban lakik. aki az imént távozott? . ám Louisának most eszébe jutott. igen vagyonos úriember. onnan pedig Bathba. Most Crewkherne-be távozott. kétkerekű.elkészül a reggeli. a szeme is ragyogott. hogy Anne figyelmét sem kerülhette el. hogy az úr. ki volt az az úr. kifogástalan jó modorra vallott. s az ebédlőbe tartott. Elképzelését alátámasztotta. majd Londonba megy. Mr. aki visszatértükkor a fogadó körül őgyelgett." Louisát elkísérték beszerző útján..szólította meg Wentworth kapitány -. Már az imént is úgy vélte. Amint a partról felfelé vezető lépcsőhöz érkeztek.. . majd visszatértek a fogadóba. a készség és a mód pedig. s megállt. rápillantott. eközben a férfi szeme megakadt Anne arcán. Anne tudni szerette volna.. mint ők. amint elnézést kért. hogy az úriember igen vonzónak találja az ő külsejét. a viruló ifjúság üdesége is visszatért. egy úr.. Nyilván távozik valaki a fogadóból. aztán még csellengtek egy kicsit. Állítását a Musgrove kisasszonyok is megerősítették. mikor önök a vacsoránál ültek. kérem . mikor a jármű tulajdonosa a házbeliek hajlongása és köszöngetése közben kocsijához ment. s felvillanó tekintete mintha ezt mondta volna: "Ezt a férfit elbűvölte. Nyilvánvaló volt. hogy az úriember (mert modora tökéletes úriemberre vallott) módfelett megcsodálta. Harminc év körülinek látszott. s olyan őszinte csodálattal tekintett rá. Wentworth kapitány visszafordult. mint gazdája. és Anne.. hogy az inas. és a második találkozás bármily rövid volt is. és szemtanúi voltak. amíg csak láthatták a dombtetőn. ki lehet. uram. és miután szemmel kísérték. szabályos arcvonásaira most.Hogyne... Felérkezve elhaladtak mellette.. Elliot. valamennyien ismét elfoglalták helyüket az asztalnál. aki éppen távozóban volt a szomszédos lakosztályból. gyászruhát viselt. Hamarosan megjelent a pincér is. udvariasan félrehúzódott. és arra kérte őket. kísérjék el a városba.. nyilván észrevette a dolgot. nyilván az ő szolgálatában áll. . s most már mind a hatan az ablaknál álltak. szép.Ejha . amint kilépett a szobájából.. Már a reggeli vége felé jártak. de megnyerő külsejű férfi volt. idegen a városban... Most hát az is kiderült. de én is mintha ebben a pillanatban viszontlátnám valamelyest a régi Anne Elliotot. . hogy valamit vásárolnia kell.Egy úr kocsija volt. aki éppen lemenni készült. gyászruhás inas hajtotta... Valóban nagyon csinos volt. mikor kocsizörgés (talán az első ilyen zaj. s bár nem különösebben szép. hogy friss tengeri levegő érte az arcbőrét. de csak az udvar felől került a kapu elé. amit Lyme-ba érkezésük óta hallottak) vonzotta az ablakhoz a társaság felét. s az a jóképű inas. tegnap este érkezett Sidmouthból. a gyászruhás inas viszont Anne érdeklődését keltette fel. Valamennyien készségesen vele tartottak.kiáltott fel Wentworth kapitány gyors pillantást vetve Anne-re -. hogy utat engedjen nekik. csakúgy. az az úr. aki mellett elhaladtunk reggel. . kis híján nekiszaladt ugyanannak az úrnak. majd felszállt és elhajtott. A kétkerekű szó hallatára Charles felugrott az asztaltól. hallhatták a kocsiját. hogy összehasonlítsa a magáéval.

inkább csak a lovait. kétség sem fér hozzá. no meg a libéria is. és bemutatkozott volna nekünk. ezt a körülményt elhíresztelik a szolgái. hogy nagyon törekedniük kellene az összeismerkedésre. hogy másodszor is találkozott vele.. Elliotunk. a mi Mr.kiáltott fel Mary. nemcsak teljesen fölösleges említést tennie a dologról. ugye. csak így történhetett. hogy Mary egyáltalán ráfigyeljen.Természetesen . Egy óra tájban már vissza kellett indulniuk Uppercrossba. Elliot pedig elnézést kért tőle. asszonyom. gyanította. Anne megpróbálta feltűnés nélkül megmagyarázni: apjuk és Mr. Mary viszont sohasem írt Bathba.Még ilyet! . Csodálom. hogy látta unokafivérét. hogy eltakarta a címert. hogy nem ismerkedtünk meg egymással!. Hát nem különös! Egy fogadóban szálltunk meg! Anne. apám örököse! . csakis ő!. Milyen kár. Elliot-arca van? Én alig néztem meg. miféle sértésben volt része apjának évekkel ezelőtt. csak annyit mondott. Anne nem adott egyenes választ. Mr.. Nohát. hogy ő még a közelébe sem került a férfinak. Elliottal..E rendkívüli körülményeket összevetve . és most már tudja. s a látszat szerint jóérzésű is. Elliotunk lehet. Anne. megbeszélésük szerint csatlakozott hozzájuk Harville kapitány a feleségével.. azt kell hinnünk. . Ugyanakkor titokban örült. mindent írj meg pontosan. hogy velük tartsanak lyme-i búcsúsétájukon. ezt a rövid unokatestvéri beszélgetést jobb lesz titokban tartani. Bárcsak idejében megtudtuk volna.A pincérhez fordult: . ha ő az.Mondja csak. Anne.összenéztek. nincs igazam? Gyászban volt. már a libériáról is felismertük volna! . hogy reggeli sétájuk során elmentek mellette. a folyosón majdhogynem beleütközött. Azt hiszem. az Elizabethtel folytatott ritka és nem kielégítő levelezés fáradságát teljesen Anne-re hagyta. mennyire érinti ez Elizabethet. még mielőtt a pincér készségesen rövid válasza végére ért volna. . apánknak tudnia kell erről.fordult hozzá Mary . . hanem egyenesen okosabb elhallgatnia. Mit gondolsz. mit szólsz hozzá. hogy a kellynchi Elliot családból való? . Tudtam. hogy ne ismerkedjenek meg az unokafivérükkel. de ha most azt is elmondja. az isteni Gondviselés rendezte úgy. hogy nem vettem észre. meg Wentworth kapitány -. Elliot nevének említését is. Kellynch jövendő ura kétségkívül úriember. többen ismételték is a nevet. és egy szép napon baronet lesz belőle. . Semmi esetre sem szól róla.No látjátok! . ha legközelebb írsz Bathba. Elliotunk is. mind a ketten mindig ingerülten fogadták Mr. szerencsére húga nem jegyezte meg. az arcvonásaiban volt valami elliotos...Amint mondtam! Sir Walter Elliot örököse!.Nem. ha az inas nincs gyászban. Elliot között hosszú évek óta nem olyan a viszony.szólalt. kicsoda. hogy ura nagyon gazdag. bárhova megy is. amennyit csak lehetséges. Nem. . ki fog derülni róla! Elhihetitek nekem. . nem említett semmiféle családot. Jól tudta. Charles.. s mindannyian annyi időt kívántak szabad levegőn tölteni. valamint Benwick kapitánnyal. milyen különös véletlen! Bár jobban megnéztem volna.. nem lehet más.említsd meg ezt a találkozást Mr.Elliot! . nem hallotta véletlenül.. Amint sikerült elérnie. de azt hiszem. csak a mi Mr. de úgy vélte.kiáltott fel Mary nagy izgalommal. Anne. Mary sérelemnek venné. nem említette az inasa.Hát ez biztosan az unokabátyánk... gyászol a mi Mr. hogy a címer nem tűnt fel nekem! A nagykabát úgy volt átvetve oldalt. Alighogy véget ért a reggeli.

Persze . hanem Harville kapitány haladt az oldalán. csak augusztus első felében. aztán visszatérnek. s ismét Sir Walter Scottról és Lord Byronról folyt a szó. . annyira beleélte magát a dologba. aztán házuk kapujában elköszöntek a Harville házaspártól. valamennyiüknek kedve támadt még egyszer végigsétálni a mólón. Harville kapitány.. s utána úgy válaszolt. ha nem tudunk elválni egymástól? . míg a körülmények megengedték. Nyilván nem volt ellenére.. hogy mindannyiuknak hamarosan mással kellett törődniük. valóban lehetetlen elválniuk. aki. hogy a hajóját hamarosan újra vízre parancsolják. akkor lett a Grappler kapitánya. mint bármely két olvasó. hogy éppen ennyire futja az idejükből. minden elképzelhetőt megígértek. s maguk is elindulnak hazafelé. merre menjen búcsúsétáján a társaság. Senki más nem lett volna képes megmenteni szegény James barátunkat. hazáig kísérik őket. idén júniusban. Mindenki hajlott rá. csakhogy a Grappler-t Portsmouthba rendelték. s mindaddig. férjének elég a gyaloglásból annyi. de hát ki mondja meg neki? Én nem! Inkább felmásznék a vitorlarúd végére. hogy folytassa a témát. végül is negyedórányi késedelem nem sokat számít. Éjt nappallá téve utazott. hogy a többiek is belementek..(mély sóhaj) -. jó fiú ott . Kievezett a Grappler-hez. Képzelheti. Kiszámították.szólította meg. . ők is úgy voltak ezzel. eltávozást kért. hogy tovább folytassák előző esti beszélgetésüket. s egyszerre csak nem Benwick. Benwick kapitány az utolsó pillanatig kitart mellettük. csak az a kedves. . . míg méltó búcsút vesznek a Cobbtól is. mennyire szeretjük! Anne megfontolta a kérdést. A kényszerűség ugyanis úgy hozta. míg innen hazáig érkeznek. de tekintettel kellett lennie Harville-ra is. aztán valami megbontotta a társaság rendjét. a környezet s a szép kilátás természetesen eszébe juttatta Lord Byron "sötétkék tengerét". hogy Benwick kapitány került melléje. Ott kellett értesítenünk. örömest szentelte figyelmét a fiatalembernek. Én éppen Plymouthban voltam. ezt tette ő. Mrs. hiszen tudjuk. Elliot kisasszony. majd igen halkan folytatta -.felelt Anne -. de hát mit tegyünk. ezt nem nehéz megérteni. úgy látszik. továbbra is kísérte őket. egymás mellett lépkedtek egy ideig. Harville kijelentette. ahogy érzéseihez képest tehette. egészen másról beszélt. az a veszély nem fenyegetett. ám idővel talán. de be sem várta a választ. míg Portsmouthba nem érkezett.. s ezzel el is döntötte. Frederick kihasználta a lehetőséget. ha összetalálkozik: nem pontosan egyformán ítélték meg a szerzők érdemeit. Senki se vállalta.. mire képes az idő minden megpróbáltatásban. Bárcsak gyakrabban akadna ilyen társaságra. hogy szóra bírta ezt a szegény fiút.És talán nem is tudta meg azonnal. ma sem értettek mindenben egyet. és egy álló hétig nem tágított boldogtalan barátunk mellől. különösen Louisa.. mi lesz. Ha jól tudom. csak nyáron történt.A Laconia egy hete futott be Plymouthba.Így van . s ne feledje. amikor visszatért a Jóreménység fokáról. hogy annyira elzárkózva él.. írt ugyan.Amint kiértek az utcára..Nem.. de úgy látszott. és mikor ismét megszólalt. kegyed nagyon jót cselekedett azzal..Elliot kisasszony . ha majd előkerül. rossz neki. kölcsönösen melegen meginvitálták egymást. . s ezzel elkezdődött a szívélyes búcsúzkodás.mutatott Wentworth kapitányra. hogy a barátja gyásza még elég friss. Tudom. rettegtem. ám amint a Cobb felé közeledtek. Anne megint maga mellett találta Benwick kapitányt. Anne azon vette észre magát. túlságosan elérzékenyült ahhoz. .

vigye! Benwick kapitány megfogadta a szavát.sikoltott Mary a férjébe csimpaszkodva. ha Benwick kapitány megy. egyszerre mind a ketten ott voltak Wentworth mellett.Az Isten szerelmére. s nem győzött lelkendezni.Menjen oda hozzá! . Charles is szinte ugyanabban a pillanatban tépte ki magát felesége szorításából. .Meghalt. mindig leugrott. hogy megismételje. hogy: . a halántékát. ő mindenáron le akart ugrani a lépcsősor tetejéről Wentworth kapitány segítségével. akár az áldozat.Uram Istenem. Louisának sikerült is az ugrás.Hát senki sem segít nekem? . ám aztán hirtelen. és kétségbeesve sóhajtott fel: . inkább oda menjen. újra felszaladt a lépcsőn. s mindannyian szépen. itt a só! Fogja. amikor felemelték. hogy lemennek az alsó sétányra.csak Louisa nem. lezuhant az alsó sétány kövére. ő tudja. kár volt a szóért. milyen remek érzés ez. de hiába. felemelték Louisát. aki fölemelte. Louisa csak nevetett azzal. helyes a tanács. kockázatosnak vélte az ugrást követő erős zökkenést.Orvost! .Túl erősen fújt a szél. Wentworth kapitány. . s ha Benwick kapitány és Anne nincs mellette és el nem kapja.tört ki kétségbeesett hangon Wentworth kapitány. nem lélegzik! Dermedt rémületben állták körül. lezuhan a lépcsőre. kijózanodva mondta: . meghalt! . Nem látszott rajta seb. óvatosan leereszkedtek a meredek lépcsősoron . a szülei! . . maga is éppolyan sápadtan. amit Anne ajánlott. térdeplő helyzetben tartotta karjában a lányt. Dörzsölje a kezét. a lány fél másodperccel korábban ugrott.A kapitány felnyújtotta a karját. nem akart segítséget nyújtani.Benwick kapitány! Jobb lesz. de a szem csukva. de hiába érvelt. az arc halottsápadt. rohant a város felé. . Végül engedett. Ugyanezt kívánta meg tőle. a következő pillanatban a döbbenettől Henrietta vesztette el az eszméletét.. sehol egy horzsolás.. Wentworth kapitány megtántorodott. A kapitány ellenezte. és a következő pillanatban (az egész alig néhány másodperc alatt játszódott le) Benwick kapitány a szegény eszméletlen teremtést bátyja gondjaira hagyva. mennyire élvezte a dolgot. nem vérzett. mindent megtettek. .Elhatároztam. orvost azonnal! . amilyen gyorsan csak tudott. a falban keresett támaszt. mint kellett volna. s iszonyú rémületében szólni sem tudott. s élettelen volt. helyes. és meg is teszem! .kiáltott Anne. menjen már! Henriettát magam is elbírom.Már el is rohant volna.kiáltott Anne. mert a rakpart macskakövei voltak a talpuk alatt. valahányszor séta közben kerítésátjáróhoz érkeztek. mint akit ereje elhagyni készül. biztos kézzel tartották. hogy az megdermedt a rémülettől. így abban állapodtak meg. Ez hatott. belátta. hogy bebizonyítsa. amikor Anne türelmetlenül felkiáltott: . s a hölgyeknek nem volt kedve ilyen időben a felső rakparti sétányon végigmenni. hol talál orvost! Aki még egyáltalán tudott gondolkozni.Helyes. Ezúttal azonban a kapitány aggályoskodott.

s ettől magához tért a testvére is. Hazaviszik a lányt. és miközben Mrs. mondta az orvos. azon nyomban elindultak.sőt. Anne . kimondhatatlan érzések között hagyták el azt a helyet. óvatosan a fogadóba kell szállítani. ott várják be az orvost. melyik gyötrődött legjobban: Wentworth kapitány-e.kiáltott Charles -.. Már az is. és a járókelők irányították őket a helyszínre. Henrietta képtelen volt ugyan egy szobában tartózkodni a sérülttel. hogy ismét elveszítse eszméletét. aligha lehetne megmondani. lélekjelenlétét. most mi lesz. E derék emberek közül kiválasztva a legtisztesebb külsejűeket. hiába! Anne összeszedte minden erejét. . frissítőt adott mindenkinek. Harville irányításával felvitték a sérültet a lépcsőn.Ami az ott maradt kétségbeesett társaságot illeti. hogy végre már tegyen is valamit.. több volt. az Isten szerelmére. Még le sem értek a Cobbról. anélkül. Anne Henrietta oldalán. azt hiszem. hogy támogassák Henriettát. igyekezett megnyugtatni a többieket. csillapítani Wentworth kapitány érzéseit. Louisa egyszer felnyitotta a szemét.. hamarosan ott voltak a fedelük alatt. a férje támogatást. meg is fogadták a szavát. el lehet képzelni a megkönnyebbülést. csak egy pillantást váltott a feleségével. de teljesen magatehetetlen volt még. helyén volt az esze.Anne. igen. lecsöndesíteni Maryt. a fogadóba! . de talán nem utolsósorban azért is.Igen. Anne vagy Charles. Charles a feleségét támogatva. aki szerető testvérként zokogva borult húgára. hogy baj van. Szinte belebetegedtek az izgalomba. lefektették az ő ágyába. hogy él. mit tegyünk? Wentworth kapitány nem szólt. ez annak a jele volt. hogy öntudatra ébredt volna. A fejen súlyos zúzódást talált. de aztán fellélegeztek: nem reménytelen eset. így aztán végre elindulhattak. szíverősítőt. A baleset híre eközben elterjedt a rakparton dolgozó munkások és a csónakosok között. helyesebben mindenki odamegy hozzájuk.ismételte viszonylag higgadtan Wentworth kapitány. és tudta. mint amire számítottak. csak rászegezte a tekintetét. de ha róla elfordította a szemét. lelket önteni Charlesba. aki részben már visszanyerte eszméletét. a két férfi az ő szavát leste. mert a valóság kétszer olyan érdekesnek bizonyult. de nyomban újra lehunyta. kettőt. Mary is megnyugodott valamelyest. sokan körülfogták őket. aki még észnél volt. Mégis. s alig várta. . már messziről lerítt róla. a másik húgát kellett eszméletlenül látnia. hogy csak pár órája van hátra. rájuk bízták.. hogy egy fiatal hölgyet lássanak holtan . aki rászorult. Látták Benwick kapitányt elrohanni a ház előtt. de kedélyének hullámzása legalább attól megóvta. uralkodott az idegein. mit kell tennie. hogy nem tartja reménytelen esetnek. sőt hisztérikusan jajgató felesége is tőle várt segítséget.Vigyük talán a fogadóba! Igen. mint ahogy hallották. máris odaérkeztek Harvilleék. nem mondta. ahol oly rövid idővel ezelőtt még könnyű szívvel sétálgattak. hogy ha kell. amíg a vizsgálat tartott. Ellentmondást nem tűrt. kétségbeesésre nincs ok. . . vigyázzon a többiekre. ami erre . hogy a három közül. ösztöne is vezette: támogatta Henriettát. segítsenek. és kétség s remény közt hányódott. de tapasztalata szerint felgyógyultak már ennél komolyabb sérülésből is. Bármennyire megdöbbent is Harville kapitány.Elviszem én magam! Musgrove. bízni kell. és minden megoldódott. Csodálatos gyorsasággal megérkezett az orvos.

s most imádsággal és magába mélyedéssel próbálná csillapítani őket. azt a tekintetet.. mindent elrendeztek. Nem kétséges. meghallgathatták egymás véleményét. míg azzal nem érveltek. de jó ideig csak tanácstalanság és ijedt kapkodás volt az eredmény. igaz. Anne biztosra vette. S mindezt olyan egyszerűen.. mintha teljesen úrrá lettek volna rajta a lelkében hullámzó érzések. hogy vele ne szenvedjen. hogy indulhasson. hogy a társaság eldöntse. amire csak szüksége lehet. még mielőtt a többieknek ideje lett volna meggondolni a teendőket. Charles helyeselt. Valakinek vállalnia kell. hogy két-három további személynek semmiképp sem tudnak hajlékot adni. anyjának szüksége lesz rá. összefont karjára hajtotta fejét.. ha marad? Hiszen képtelen Louisa szobájában tartózkodni.. Musgrove. ahogy később az asztalnál ült. Ez hát eldöntötte a dolgot. A Harville házaspár elhallgattatott minden aggályt.. vagy felakasztunk valahol egy bölcsőt".. és a gyermeklány. nyugodtan rábízhatják Mrs.Uppercross.Kezdetben semmi használható ötletük nem volt. Elérkezett az ideje.. de nem is tenné. . ahogy Wentworth kapitány kimondta: "Hála Istennek!". szállítására gondolni sem lehetett. értesíteni kell őket.. ez megoldja a dolgot. sopánkodtak. alig tudtak beletörődni a gondolatba. Nem illik. sőt türelmetlenül várta. ha netán azok maradni kívánnának. hogyan közöljék a szülőkkel a történteket. vagy akár ránézni is anélkül. Louisának ott kell maradnia. egyikünknek mennie kell. majd máshol ágyaznak neki. őt azonban mégis rá lehetett venni.. ő semmiképpen sem megy el innen. Louisa kezének-lábának nem esett baja. sosem felejti el azt a hangot. ámbár Musgrove kisasszony ápolására a legcsekélyebb gondjuk se legyen. amint azt sem. jó szívvel mondták. amelyekkel Istennek adtak hálát. hogy többet nem tudnak elhelyezni. s barátait nagyon nyomasztotta. az ujjongó szavakat. A beteg megmozdítására. Minden perc drága. s maga is majdhogy segítségre ne szoruljon! Belátta hát. Mit használ azzal. Mégsem akart menni. de kijelentette. ellenkezni sem lehetett. és először Henrietta is ugyanígy nyilatkozott. egy órája úton kellene lenniük. sóhajtoztak. Mindenre gondoltak. és kijelentette: . ugyancsak az...következett. maga megy. .. Erre megadta magát. csak a fején sérült meg. aki már régen náluk van. Wentworth kapitány azonban hamarosan erőt vett magán. . de talán mégis. de nem hagyhatja itt a húgát ilyen állapotban.. s a mélységes. valakinek feltétlenül át kell mennie Uppercrossba. már késő délelőtt van. és mindenüvé magukkal viszik. nincs egy perc veszteni való időnk sem. "ha a gyerekeket betesszük a szolgálók szobájába.. vagy én.. már képtelenség rendes időben odaérkezni. szótlan boldogságot.. Charles. s amennyire sikerült. hogy emiatt kénytelenek nehéz helyzetbe hozni Harville-ékat.. Csak azon bánkódtak.Döntenünk kell. hogy a maradásával nem érnek semmit. Benwick kapitány adja át a szobáját. eltakarva arcát. minden hálálkodást is. Most már nyugodtan megbeszélhették a dolgot. ő gyakorlott betegápoló. hogy megváltoztassa elhatározását. Henrietta és Wentworth kapitány összeültek tanácskozni. őszintén.. hogy apjának. hogy azonnal indul Uppercrossba. mit tegyen. Egymást váltva mindennel ellátják a beteget. Nem lesz Harville kapitányék terhére. Harville-ra.

mikor Anne lejött Louisa szobájából. túl hosszúra nyúlik a feszültség. hogy mindent elintézzen. Shirley hagyja ott Uppercrosst. Bár szinte kívánatosnak tűnt. miféle igazságtalanság elvárni tőle. felpanaszolta. De a többiek. és egy kicsivel odébb itt pillantotta meg először Mr. Wentworth kapitány ezért azt tanácsolta. mégis gyöngéden. kijelentette. Benwick kapitány rendkívül figyelmes volt Anne iránt. . s azzal mindent eldöntöttek. ha Mrs. maga marad.Ugye marad? Biztos vagyok benne. nem tehettek semmit.Itt tartottak éppen. Anne egyre több rokonszenvet érzett iránta. Anne még soha nem húzódozott úgy Mary irigy. Anne megy. Harville-nak támaszra volna szüksége. s mivel most valamennyien egyek voltak a közös bajban.fordult hozzá a kapitány.. Anne mélyen elpirult. hogy boldogan marad. Mary marad. hiszen Anne senkije sem Louisának. én pedig hazakísérem a húgát. hogyan vélekedik felőle Wentworth kapitány. a két hölgy pedig. Anne készségesen vállalkozott a dologra. Egy kérdés volt még hátra. ha már a férje beadta a derekát. Itt hallgatta végig Henrietta tervezgetését. a férfi pedig erőt vett magán. Ágyazzanak meg neki egy matracon Louisa szobájában. hogy dr. neki megfelel.szögezte le Wentworth kapitány -. Charles Musgrove haza akar menni a gyermekeihez. hogy a Musgrove szülők a késedelem miatt máris nyugtalankodjanak egy kicsit. Musgrove úr fogatát pedig reggel küldjék haza. mi lesz a többiekkel? Ha Mrs. nem tehettek semmit: az lett a vége. hogy Mrs... hogyan töltötte az éjszakát Louisa. Ámde mikor Maryvel közölték a tervet. legfőbb gondja Louisa maradt. Musgrove . és elfordult.. Sértődött volt. felborult minden békés megegyezés. semhogy férje állhatta volna a sarat vele szemben. csak egyvalakiről lehet szó... mikor belépett. amint lehet. ez méltánytalanság! Röviden szólva. senki sem alkalmasabb rá. akkor legalább hírt vihet arról is. itt marad és ápolja . A másik kettő nagy hévvel helyeselt. melyeknek ugyanezek az utak. lépcsők és kövek voltak a tanúi. oktalan erőszakoskodásától. és mert a szalon ajtaja nyitva állt. Anne egy pillanatra felidézte a délelőtt folyamán átélt apró eseményeket. elindultak a városba. mint Anne-nek? És hogy menne haza a férje. de engedett. neki itt a helye. hogy ő menjen el Anne helyett. ő viszont jog szerint testvére. menjen utána a fogadóhoz. sokkal többet mondott. s bizonyos örömmel gondolt arra is. Benwick kapitány Anne-t. maga is erre gondolt. izgatottan. és Charles Musgrove egyetértett vele. ha a többiek beleegyeznek. indulatos. hogy Henriettát pótolja! Miért vennék neki kevésbé hasznát. hogy helyesebb volna kocsit bérelni a fogadóban. akik a gyógyulásán fáradoztak. senki sem állna úgy helyt. Charles nélkül? No nem. amennyit feltétlenül késnének.. Wentworth kapitány most elsietett. mivel a társaságból senki sem mondhatott tovább ellent. . meg azok. ha az uppercrossi lovakkal indulnak. mint ezúttal. a földön. azt hiszem. amikor meghallotta. Harville nem bánja. mely szinte a múltat idézte. meg aztán természetes is. ám ha Anne hajlandó maradni.. ez volt a kívánsága. de ha annyit késnek. de mindez alig tartott egy pillanatig. Amint sietve elhaladtak a már ismert helyeken. akaratlanul is hallotta a következőket: . Charles a húgát kísérte.. Elliotot.. hogy ez az eset talán alkalmat ad ismeretségük folytatására. mint Anne! Anne kénytelen volt a felindulástól megállni egy pillanatra.Eddig tehát eljutottunk. olyan tekintettel.

Egyetlenegyszer. figyelmesebben. látszott rajta a meghökkenés -. mire Uppercross szomszédságába értek. hogy észre ne venné: a befolyásolható természet némelykor éppúgy hozzájárulhat a boldogsághoz. jó lesz így? Anne helyeselt. s hogy ez a bizonyíték mindjárt a búcsút is jelentette. mint bárki. ahogyan hozzá fordult. váratlan fordulatok és hullámzó érzések közepette hagyta el Anne Lyme városát. a kapitány kedvéért. és nem szólt többet. . s jó ideje egyikük sem törte meg a csöndet. hirtelen kitört. nem döbbent-e rá. a kapitány beérte ezzel. hogy lesz a legjobb. remélte. a barátság bizonyítékát látta benne. Láthatóan főképpen arra törekedett. hogy féltek attól. és én beszélek a Musgrove házaspárral. hogy tartsa benne a lelket.kiáltott fel. amikor fölfelé hajtattak az utolsó dombra. Henrietta behúzódott a sarokba. de nem tudta elrejteni kellemetlen meglepetését. az is hamarosan rájön. jobban. akár a nagyon is állhatatos. sálját arcára húzta.Ne is beszéljen róla.Uram Istenem! Ha én abban a végzetes pillanatban nem engedek neki! Ha azt teszem akkor.Azon gondolkoztam. mindig feléje fordult. ha maga itt marad vele a kocsiban. amit mondani készült. A sebesség érzését még fokozta. vajon eszébe jut-e. s ha egyáltalán megszólalt. de uralkodott magán. miközben Charles magyarázkodását hallgatta. hogyan viselkednek. Alig valószínű. Már jócskán besötétedett.még az arckifejezése is megváltozott. és Wentworth kapitány már türelmetlenül várta őket. Eközben már bent is ült a kocsiban. A kapitány fölsegítette mind a két lányt. Hogyan telik majd el a hosszú út. ami útjuk végén vár rájuk. amennyire Louisának hasznára lehet. De ő örömmel gondolt vissza arra. halk hangon mondta: . hogy igazságtalan volt. amikor az egyik nővér helyett a másikat pillantotta meg .[2] önfeláldozóan ápolta volna Louisát. mikor feltételezte róla. el sem tudta képzelni. . hogy ok nélkül meghátrálna a baráti kötelesség elől. ne hagyja elcsüggedni. s az utazás félolyan hosszúnak tűnt. maga pedig elhelyezkedett kettőjük között. Anne-nek ettől összeszorult a szíve. hogy a férfi aláveti magát az ő véleményének. A hangja is. hogy Henriettát megkímélje az izgalmaktól. miképpen alakul társalgásuk egymással.Az utca végében készenlétben állt a négylovas úticséza. az ismerős hegyeket és a környék más jellegzetességeit. Talán okosabb. s a másik kettő azt remélte. elfojtotta. nem vont le semmit az értékéből. sikerült álomba sírnia magát. nehezen viselné el. nem helyes. Azt hiszem. hogy olyan hamar látja viszont. de nem történt semmi különös. vajon ma is azt tartja-e még. mint aki képtelen uralkodni magán. hogy vetekedni kívánt volna a költemény Emmájával Henry iránti érzéseiben. Gyorsan haladtak. s még jobban örült annak. . ha az első pillanatban Henrietta is jelen van. hogy Wentworth kapitány megszólítja. azon siránkozva. mindig azért. azt kellett leszűrnie belőle. Anne elcsodálkozott. Mit gondol. Anélkül. ne is emlegesse! . hogy minek is kellett nekik még egyszer kimenni a Cobbra. Anne-t az a meglepetés érte. odafelé. az állhatatosságnak is megvan a mértéke és határa. Uralkodott magán. amit kell! De hát olyan lelkes és olyan makacs volt! Szegény drága Louisa! Anne most azon tűnődött. mint az előző napon. amit nemrégiben kijelentett: a legfőbb erény mindenkor a jellemszilárdság. A kapitány megkülönböztetett figyelemmel bánt Henriettával. modora is kiszámítottan nyugodt volt. igyekezett tárgyilagos maradni. mikor a lány az utolsó balul végződött sétáról beszélt. Megfontolt. mint a lélek egyéb sajátosságainak. hogy őt csak annyira becsülik meg. hogy csakúgy. ilyen körülmények.

Egybehangzóan mindenki azt állította. harisnyát stoppol. Másnap már a korai órákban értesítést kaptak Lyme-ból. Ezek után a kapitány bejelentette elhatározását: ugyanezzel a kocsival visszatér Lymeba. amellyel Charles ápolásban gyakorlott segítséget vitt magával az öreg dajka személyében. ám ennél sokkal hasznosabb terv megvalósításához láttak hozzá. de Anne nélkül aligha született volna ebből gyorsan megvalósított elhatározás. Másnap Charles Hayter vállalta magára. amit csak föllelhet a környéken. Elég nyugodtnak látszott. alapos értesülést szerez Louisa állapotáról. Harville semmit sem hajlandó másra bízni. Mrs. milyen boldogan vállalta. aki a család valahány gyermekét fölnevelte. Gyors gyógyulás nem remélhető. a lányuk pedig most. s részt vett a legközelebbi jövő elrendezésében. hogy este korán térjünk szállásunkra. Henrietta és Mrs. Mindkettőnket rávett. hiszen most döntő fontosságú. amíg még Uppercrossban tartózkodott. remélem. Csézát rendeltek Crewkherne-ből. Pár órával később Charles is megérkezett újabb és részletesebb hírekkel. sokkal jobban tartotta magát. apja félig-meddig már el is döntötte. Kár. amint ellátták a lovakat. Harville-ékról szólván. Louisa állapota változatlan. ám a hölgyek ebbe semmiképp sem egyeztek bele. hogy segítsen a drága Louisa kisasszony ápolásában. Elképzelhető. de az az igazság. az anya és az apa olyan önuralommal vette tudomásul a bajt. Charles még a délután folyamán vissza akart térni. nem hagy semmit Maryre. hogy hasznosnak tudhatta magát. ha odakeríthetnék Sarah-t. különösen Mrs. Musgrove csak Sóhajtva emlegette. Súlyosabb tünet nem jelentkezett. és biztató híreket hozott.Valóban.búsan éldegél az elárvult gyermekszobában. az majd jót tesz neki. Mary ma reggel újra magánkívül volt az izgalomtól. sétálni ment Benwick kapitánnyal. Vállalta. . amire az idős Musgrove házaspár nyomott lelkiállapotában nehezen lett volna képes nélküle. Harville önfeláldozó gondoskodására. . mellettük volt a bajban. és örült. milyen jó volna. saját aggodalmát viszont nem csökkentené. Csak szaporítaná a többiek gondját.Közölték a nyomasztó hírt. hogy ő jöjjön haza. hogy tegnap nem sikerült rávennünk. Hosszabbak lettek az öntudat és az eszmélet időszakai. s most . hogy minden huszonnégy órában hírt kapjanak felőle. alig talált kifejezést jóságukra.bátyjai után a sokáig dédelgetett Harry ifiúr intézetbe vonulását is megérvén . már útnak is indult. de a sérülés természetéhez képest minden simán megy. el is ment Lyme-ba. hogy vele tart. hogy már velük volt. Mikor útnak indultam. és gyógyítgatja mindazt a horzsolást meg gennyes pattanást. Második könyv Első fejezet Anne azt a két napot. hogy Wentworth kapitány egyelőre nem tágít Lyme-ból. hogy mindenre kiterjedő. elejétől végig az Udvarházban töltötte. hogy jobbat nem is remélhettek.

és kimaradni belőle. míg drága Louisájuk szállítható állapotba nem kerül. most kevésbé fontosnak tűnt. de elfelejteni soha nem fogja. hogy mind. hamarosan felfedezte. mint volt azelőtt. elegendő volt ahhoz. valaha gyötrelmes. mi következik a gyógyulás után. Nem lehet kétség afelől. ki kereste fel olyan gyakran Uppercrosst. Nem sok nehézségébe került. Nem volt miért mennie. Sok fájdalmas érzést idézett fel. elhagy mindent. ami tudomása szerint valamennyiüknek szíve vágya. a barátság. mikor barátnője örömének adott kifejezést emiatt. amikor eltávozott Kellynchből. ki vigasztalja majd őket? Mihez kezdenek nélküle? Addig mondogatták ezt. Le kell venni valamit a nagy teherből. néhányszor észlelhette az engesztelődés jeleit. amelyekre a jövőben már nem számíthat. és bár maga is kívánta a távozást. ahányan vannak. elhelyezkednek egy fogadóban vagy egyéb szálláson. az ifjúság és a szépség tavasza virrad fel számára. és ez nem ment anélkül. amikor ismét találkozott Anne-nel. Ez volt hát az első visszatérés. ami egyébként az ablakból látható. milyen sok vonatkozásban megváltozott időközben a gondolkodásmódja. s mindez milyen távol áll Anne Elliottól! Egy üres óra hasonló gondolatok között. amikor a sűrűn hulló eső úgyszólván a körvonalait is elmosta mindannak. barátságtalan verandájára. Legalább azzal könnyítenek Mrs. mégsem tudta elhagyni az Udvarházat. amikor a kastélyba látogathatott volna. és Anne. hamarosan eldöntötték. aminek az lett a következménye. legalábbis Lady Russell úgy találta. Ámde Anne kigömbölyödött. mely Lady Russell hintaja közeledését jelezte. s a most oly elhagyatott ház. Lady Russell boldogságába némi aggodalom is vegyült. fekete. mégpedig már másnap. kitekintett a párás ablakon a faluvégi szerény házakra. hogy szomorúság ne nyomná a szívét történt egy és más Uppercrossban. Mikor beszélgetésre került sor. nem számítva persze a két kisfiút a Kisházban. egy sötét novemberi napon. s úgy vélte. amikor eltávozott Lady Russell házából. Néhány hónap még. hogy újabb tavasz. amit kénytelen volt elfojtani Musgrove-ék . Nagyobb lesz a boldogság. hogy mennek. azon mulatott magában. s olyan derűs légkört teremtett Uppercrossban. Mindaz. Anne nem járt Kellynchben ama szeptemberi nap óta. mi lesz azután. egyszóval olyan boldoggá tette őket a dolog. hogy átveszik tőle a gyerekei gondját. s azt a reményt fűzi ehhez. csak az emlékét nem annak. amikor az úrnő örömére ismét elfoglalja régi helyét a Kúria elegáns és modern szobáiban. hangot ad annak. s ama néhány alkalommal. azazhogy egymagában a nagy családból. mint ha segédkezik az előkészületekben. jobb színben van. búcsúpillantás nélkül a Kisházra. a viszonzott szerelem ragyogásával. amit azok a jó emberek magukra vállaltak. menjenek át azonnal Lymeba. megint jóra fordul minden. nem töltheti hasznosabban utolsó uppercrossi délelőttjét. elgondolkozó lényén kívül nincs senki. hogy megtörtént. s nem mozdulnak onnan mindaddig. legalábbis az ő lelkében nem volt. lucskos. s gondolni sem mertek rá. hogy ezt a körülményt összekapcsolja az unokabátyjával történt találkozással. Most mindezt itthagyja. a férfi néma hódolatával. Harville-on. a békekötés apró gesztusait. hogy magára maradt a házban. sikerült elhárítani. ismét megtelik boldogsággal és vidámsággal. ma már megenyhült érzést. hogy Anne nem győzött örülni kezdeményezésének. mely benépesítette és felélénkítette a két házat. Mekkora változás néhány nap alatt! Ha Louisa meggyógyul. hogy Anne azt gondolta. jelen van a korai indulásnál. ami miatt ragaszkodott hozzá. amivel tele volt a szíve. okosabbat nem tehet. Tudott róla. Utolsónak maradt. ahol az ő hallgatag. hogy megörüljön a kocsizörgésnek.Anne távozása másnapra volt kitűzve. rábeszéli őket.

meggyőződése szerint apjának nagy szerencséje van a bérlőivel. az egyházközségben is mindenkinek jó példával szolgálnak. végül is áthidaló megoldásként elmondta. s miután eleget riogatta már magát a gondolattal. vagy sajnálkozott azon. Anne? Képes vagy látogatóba menni abba a házba? Megpróbáltatás lesz mindkettőnknek. ha elhangzott ez a név. Tagadhatatlanul fájdalmas volt erre a meggyőződésre jutnia. Croftot: nem halaszthatom tovább. már nem jött többé zavarba. sajnálkozni az oktalan könnyelműségen. akik . amit mondott: .Azt hiszem. és amikor Lady Russell felelevenítette a nem is régi reményeket és gondokat. hogy legalább annyi érdeklődést mutasson. hogy szóba ne hozzák a lyme-i balesetet. ez a helyzet kettőnk közül magát bántja jobban: érzései nehezebben törődnek bele a változásba. hogy szerinte vonzalom szövődött a kapitány és Louisa között. lelkiismerete azt mondta. mint Lady Russellnak. máris a legapróbb részletekig rázúdították az egész ügyet. és szégyellte az okát. ha Lady Russell rájön. keményen megszenvedte. hogy érkezett egy-két pár soros üzenet Lyme-ból. amikor ismét átlépi annak a háznak a küszöbét. őszintén azt érezte. Még Bathban tartózkodó apja és nővére is alig merült fel előtte. elégedetten szólt a Camden Place-en bérelt házról. maga sem tudta. Van bátorságod velem jönni. hogy mi van Louisa Musgrove-val s a többi ottani ismerősével. melyek természetüknél fogva elsősorban őt érintik. érdeklődni. aki huszonhárom éves korában látszólag valamelyest felfogta. azt most már maga is másodrendűnek érezte. Még a nevét sem tudta kimondani. Lady Russell higgadtan végighallgatta. hogy mindketten meg ne említsék Wentworth kapitány nevét. Valóban igen nagyra becsülte Croftékat. Anne érezte. Anne szégyenkezett volna. határozott: . Clay még mindig náluk van. Tovább Lady Russell jólneveltsége sem nyughatott. kivéve. Clay bensőséges barátsága. és Kellynch kastély most jobb kézbe került. Egy másik témakört eleinte csak óvatosan érintettek. Nem kerülhették el. hogy Mrs.körében. neki nem megy olyan könnyen. mint Lady Russell. Az előző napon alig öt perce érkezett haza Lady Russell. ám befelé ingerült elégtétellel ujjongott a szíve. ami Lyme-ban történik. Most beszélnie kellett róla. avagy nővére és Mrs. milyen úton. Mondhatott volna többet is erről a témáról. amely Lady Russellt fogja majd el. mint tulajdon apjának háza a Camden Place-en. azok távoztak. mennyivel érdekesebb számára Harville-ék otthona és barátsága meg Benwick kapitány. már hozzáedződtem. s bármennyire bántotta. ellenkezőleg. mikor olyan kérdésekről esik szó. mit ér Anne Elliot. mennyivel jobban foglalkoztatja most. és elkerülhetetlen. hogy így szóljon magában. jótékony támaszai a szegényeknek. s megpillantja a jól ismert szobákat. és sok szerencsét kívánt nekik. eljutott Anne kezéhez. ámde így megmenekült attól a kínos érzéstől.Meg kell látogatnom Mrs. Gondjaik elmosódtak az uppercrossiak bajai mögött. akik nem érdemelték meg. nyolc évvel később viszont egy Louisa Musgrove bűvkörébe szédül. Az első három-négy nap nyugalomban telt el. Anne nem lett volna képes rá. ha eljön az a perc: "Ezekben a szobákban nekünk volna helyünk. Amint megtörtént. diadalmas megvetéssel gondolt arra a férfira. mint az enyémek. Alantasabb sorsra jutottak! Méltatlanok erre. Anne nem riadt vissza a dologtól. hogy maradjanak. hogy el kellett költözniük. Kénytelen volt erőt venni magán. és Louisa állapotának fokozatos javulásáról szólt. nem történt semmi említésre méltó. Én megmaradtam a szomszédságban. és közben szembenézni Lady Russell-lal.

Anne viszont nagyon élvezte. mindig mindennel így vagyunk. . . . majd reményének adott kifejezést. Valóban nagyon keveset. Mrs. Csak amikor anyjára gondolt.folytatta percnyi gondolkodás után a tengernagy. hogy Anne örömmel hihette. de hát ki-ki a magáét tartja a legjobbnak. mivel kegyedék a komornyik szobájába tették az ernyőjüket. hogy meg ne sántuljon! Croft admirális modora nem éppen a Lady Russell ízlése szerint való volt. őszintén kedveli. Jó hely.. Eddig nem is fogtam fel igazán. hogy idejön. hogy Elliot kisasszonyt nem viselte meg túlságosan a megerőltetés. azt hiszem.birtokolják! Kiszorult innen egy ősi nemzetség... járja be a szobákat. melynek érkezési módját nem sikerült kinyomoznia. de nagyon rossz lehet.érdeklődött Anne felől. amikor kedve tartja. ez szép volt tőle. borzalmas elgondolni is. a következmények még ma is aggasztóak. Már Uppercrossban említettük kegyednek a mosókonyha ajtaját.szólalt meg ismét. uram. hogy egy fiatalember betöri a szerelmese fejét! Nincs igazam. hálás köszönettel meg is tette. hogy kitérhet a dolog elől. akkor szállt fel belőle egy sóhaj az emlék nyomán. amikor kedve tartja. mindig odaakasztjuk az esernyőt az ajtó mellé. hogy könnyelműség és oktalanság kellett hozzá.Helyes. Épp ezért csak kegyed tudja eldönteni. s megpillantotta azt a helyet. minthogy Wentworth kapitány tegnap Kellynchben járt (a baleset óta először).. ha jólesik. hogy egy család olyan . mint bármi másnak. komisz egy dolog. Tökéletesen egyetértettek abban. ahol ülni szokott.Most nagyon rossz lehet magának . És majd meglátja. mint a másiknak.Majd máskor. de most nem. amikor összevetették legújabb értesüléseiket a betegről. igaz? De hát szakította félbe magát .. idegenek léptek a nyomába!" Nem. arról a tények teljes ismeretében józan és értelmes hölgyek csak egyféleképpen nyilatkozhattak. bejöhet a bozótos felől is. és Anne jobban örült ennek. Persze.Nagyon keveset változtattunk egyébként . meddig tarthat még.. Croft mindig olyan szívélyesen közeledett hozzá. Ez nagyon sokat javított a helyzeten. s éppen ez alkalommal. kiderült.. Csak az a csodálatos a dologban.kegyed nyilván nem tartja jó helynek.. megkülönböztetett figyelemmel volt iránta. Néhány órai tartózkodás után a kapitány visszatért Lyme-ba. mintegy rövid tűnődésből felriadva -. s ő küldte Anne-nek azt a pár sort. szavamra mondom.. bármikor. Köszönöm szépen. Ami a szomorú esetet illeti. Az egyik embernek éppolyan jó szokásai lehetnek. Újmódi udvarlás. Most azonban tegyen félre minden ceremóniát. nagyon sokat vállal magára. ilyesmi eszébe sem jut semmikor. Elliot kisasszony? Ez aztán az igazi: csak a fejét.Hát meg kell hagyni. Hamarosan a lyme-i szomorú baleset lett a fő témájuk. s állítása szerint egyelőre nincs is szándékában eltávozni onnan . . hogy mindkét hölgy az elmúlt nap délelőttjének ugyanazon órájában kapott felőle hírt. mikor abban a házban fogadta. s milyen soká heveri ki a zúzódás hatását! Az admirális a következő felkiáltással sommázta az esetet: . Szívjósága és őszinte nyíltsága lenyűgözően hatott rá.. és bennünket talál ebben a házban. Anne látván. keljen fel. mert. mint mondotta. míg Musgrove kisasszony gyógyulását egészen biztosra vehetik. jólesne-e bejárni a házat vagy sem.

ennél ügyesebb alakítás nem történt rajta. de azért nagy zavarban volt. igazán semmi hibát nem találunk a házban. Elliot kisasszony komoly megfontolással tekintett rá -. ahogy nyílt. ami keveset változtattunk. Crofték ugyanis. ez a feleségem érdeme. Croft kölcsönösen élvezték egymás társaságát. Mikor elváltak Louisától. mit csináltunk vele. hogy úgy nyílt. Igaz. hogy mit is feleljen az admirálisnak. s amint lehetséges volt. mire a kisebb gyerekek megérkeznek a karácsonyi szünidőre. hogy a beteget is magukkal vihetik. nyugtalanságot okozott magának. melynek ez a látogatás bevezetéséül szolgált. s van összehasonlítási alapunk. Az pedig attól tartott. most már. kérem. mire Lady Russell Bathba költözik. öntudata teljesen tiszta. meglátogatják a megye északi részén lakó rokonaikat. és idegei a végtelenségig érzékenyek. mégis. Uppercrossból bőven hozattak élelmet. mikor lesz hazaszállítható. hogy szeretett barátnője társaságában lesz kénytelen együtt lenni vele. Valamennyien bútorozott szállást béreltek. de a kapcsolat. hogy Harville-éknak . és olyan jól érezzük magunkat. Shepherd véleménye szerint. márpedig ez legfeljebb ha háromszor esik meg egy télen. amiért ennyi felesleges izgalmat. Ennyi tükör! Uram Istenem! Az ember nem tudott szabadulni a saját ábrázatától. bár bízvást állíthatják. Mrs. ha nagyon erős az északi szél. és visszatért a témára. talán túl sokat ad az öltözködésre a korához képest. Én magam nem sokat tettem. s az aligha remélhető.. meg azzal a másik naggyal. hogy bejártuk a környék házait. A reggelizőszoba kéménye füstöl egy kicsit. akik hazaérkeztek. mikor viszonozták a vizitet.Ha legközelebb ír jó édesapjának. hogy összetalálkozik Kellynch kastélyban Wentworth kapitánnyal. Második fejezet Bár Charles és Mary jóval tovább maradt Lyme-ban a Musgrove szülők odaérkezése után. hogy néhány hétig távol lesznek. Olyan otthonosan elhelyezkedtünk. és valószínűleg nem érkeznek haza. már fel tudott ülni. attól sem kellett tartania. az igaz. amelyiknek nem megyek a közelébe sem.. mint ez. az csak javított a helyzeten. bejelentették. egy sincs köztük annyira kedvünkre való. Kérem. mint amennyire ott Anne véleménye szerint hasznukat vehették. Anne önkéntelenül mulatott a dolgon.sokáig el tudta viselni azt a kényelmetlenséget. és most már mosolygott magában. elvitte magához a Harville gyerekeket.. Hát meg kell hagyni. rögtön áthajtottak Uppercrossból a Kúriába. biztos vagyok benne.. Elliot kisasszony. talán nem volt elég udvarias. azt hiszem. de csak akkor. Igen jó ember. Lady Russell és Mrs. ne mulassza el tolmácsolni a magam és feleségem üdvözletét. Mondja meg Sir Walternak. hogy a körülményekhez képest jól van.. most már nagyon jól megvagyok egy kis borotválkozótükörrel a sarokban. Így aztán Sophy segítségével áthelyeztük őket. egyelőre mégsem lehet tudni. és hogy Mr. de nagyon gyönge még. mely az édesapjáé volt azelőtt. igazi úriember. ami igaz. . csak eltávolítottam az óriási tükröket az öltözőszobából. közölje ezt szívélyes üdvözletem kíséretében. Ezek szerint Anne-t nem fenyegette már az a veszély.. a sors akaratából egyelőre rövid életűnek ígérkezett. Sir Walter biztosan örömmel veszi majd. Musgrove amikor csak tehette. mégis ők voltak az elsők a családból. szüleiknek haza kell térniük. És mindent összevéve. Minden szépen elrendeződött. mióta áll ez a ház.

holott a mi házunk azért elég mozgalmas hely az olyan megtört szívű embernek. hogy olyan sokáig maradt. azt hiszem. annyi bizonyos. bár egészben véve. hogy otttartózkodása felettébb hasznos. párosulva a tudattal. Anne jóindulatát azonban semmiképp sem csökkentette. aztán meg annyi minden történt mindennap. hogy beszél rólad . mint otthon Uppercrossban . hogy unatkozna nálunk. hogy egy Elliot lányba legyen szerelmes. avagy nem volt hajlandó elismerni. Charmouthba is elvitték. hogy elmondhassa: kellemes két hetet töltött ott. és gyakran cserélgette. Benwick kapitány születésénél s jelenlegi pozíciójánál fogva nem méltó arra. Fogalmam sincs. Musgrove-ot ültette előkelőbb helyre. attól fél.Hallanád csak. de nem szívesen: vajon azért-e. meg a templomba. mint szerette volna. Nem átallotta bevallani. te vagy az oka az egésznek! .. félreértettük. hogy a végén rájöttem. ha eljön hozzánk. könyveket vett ki a könyvtárból. és megjegyezte: . mindnyájan Uppercrossban lakunk. ez a helyzet. és Mrs. úgyhogy a mérleg nyelve Lyme javára billent. jöjjön hozzánk néhány napra. Charles megint elnevette magát. amikor megtudta. hogy hízelgő számára a dolog. ő meg látszólag nagy örömmel fogadta. röviden szólva.Anne-hez fordulva folytatta: . három mérföldnyire mitőlünk. Mary elismerte ugyan. és tovább érdeklődött. de mikor kiderült. úgyhogy a magam részéről elintézett dolognak tartottam. Charles pedig nevetett. később aztán megkapta az elégtételt. Azt hiszem. amint abból is kitűnik. járt fürödni is. Marynek megvoltak a szokásos panaszai. téged mindig ott talál a közelben. Charles vadászni invitálta. Anne érdeklődött Benwick kapitány felől. folyton ide-oda sétálgattak a szállásuk meg Harville-ék háza között.. meg ilyen meg olyan korábbi kötelezettségei vannak.Hát Benwick kapitány. több szórakozást talált. hogy Anne Uppercrossban nagyobb vonzóerő lehet nála: ezt ki-ki döntse el tetszése szerint.és mindez. Becsületemre. egyáltalán nincs is szándékában eljönni hozzánk. hozzájárult ahhoz. ahol sokkal több az ember.Ugyan már. mert a háziasszony. meg aztán Harville-éknál csak egy cselédlány szolgált fel a vacsoránál. . többet lehet végigmustrálni. nem győzött mentegetőzni.minél kevesebb gondot okozzanak. mi a szándéka. már nem volt bátorsága velünk jönni. mivel úgy vélte. amit hallott. mire Mary arca elborult. nagyon jól tudod te. mi a helyzet valójában. kinek a lánya Mary. . milyen lelkesen! Ám itt közbevágott Mary: . hogy Lady Russellnál vagy.A kapitány azt képzelte. nagyon jól van.Charles Hayter például gyakrabban fordult meg Lyme-ban. Harville eleinte az idősebb Mrs. mint okot a szenvedésre . Mary.kiáltott fel Charles -. de különös fiatalember. hogy melyik önzetlenebb és vendégszeretőbb. Azt képzelte. mint Benwick kapitány. Meghívtuk. azok pedig mindennap meghívták őket vacsorára. és tessék! Kedden este egész csomó különös kifogással hozakodott elő: hogy "nem szokott vadászni". És Mary nagyon jól tudja. a két család között állandó versengés folyt. hogy így van.

míg ott voltunk. Figyelmeztettem jó előre. de mindenesetre valami nagyszerű. mikor az egészet előadta Henriettának.. Mary. ez kifogásnak is jó lesz.helyeselt Charles -.Nem talál majd benne semmi különösebben vonzó tulajdonságot.. Anne.Nem . felőle szólhatnak hozzá.. te akkor nem voltál ott: "elegancia. szerintem Lady Russell biztosan kedveli majd. nagyon hamarosan felkeresi kegyedéket. Azt hiszed.szólt Charles -. . és csak úgy hirtelen átjön Kellynchbe. A világ egyik legunalmasabb fiatalembere. azt elhiszem . Adjanak csak egy könyvet a kezébe. mi volt az.. Anne . aki tetszik neki.Anne minden ismerősét bármikor szívesen látom . akkor a te ismerősödként is örömmel fogadom Benwick kapitányt. Azt hiszem. és aztán amilyen tisztelettel ejtette ki az "Elliot kisasszony" nevet!. hogy egész idő alatt. szerintem igenis fog tetszeni Lady Russellnak.Helyes. amiről úgy véli. Ilyen szívet nem érdemes birtokolni.No de Charles! Állítom. kétszer sem hallottam.. fogadom. ül egész nap.mondta erre Anne -. Mary .Pontosan így gondolom én is. Szívvel-lélekkel figyelt a szavamra. . ez igen kevéssé szól a kapitány javára! Harville kisasszony csak júniusban hunyt el. Igazam van. .Nekem más a véleményem.No. egyáltalán soha nem beszél rólad! . amelyeket a te ajánlatodra olvas.. leejtheti az ember az ollóját. nem is azt mondom. mielőtt döntök ebben a kérdésben . Egyáltalán nem az. vége-hossza nincs Elliot kisasszony vonzó tulajdonságainak! .válaszolt mosolyogva Lady Russell. hogy velünk jöjjön. . hogy rendkívüli módon csodál téged. asszonyom . Állítom. Elsétált velem a fövenyes part egyik végétől a másikig. még hogy Anne ismerőse . hogy hamarosan a modorában sem talál majd kivetnivalót. erre valószínűleg igen hamarosan alkalma lesz. hiszen az elmúlt két hét folyamán mindennap találkoztam vele. és véletlenül fültanúja voltam. Annyi bizonyos. hogy rólad magadról beszél. kedvesség.fakadt ki hevesen Mary -. Lady Russell? Bizonyára igazat ad nekem. . Lady Russell! . akit jó modorú fiatalembernek szokás nevezni. és nem szólt hozzám egyetlen szót sem. és meg akarja veled beszélni őket. ámde világos. és utána nyomban formális vizitre induljon ide. Pontosan elmondtam neki a távolságot. mivel nagyon kedveli az effélét. Az a fajta.ismerte el ezek után Charles -. meg hogy nagyon érdemes megtekinteni a templomot. . az egész viselkedéséből biztosra veszem. de majd fogja magát egy szép napon. Tele van a feje könyvekkel. saját fülemmel hallottam a másik szobából.. történhet akármi. kegyednek nem fog tetszeni. hogy Anne nevét kiejtette volna. szóról szóra így volt.Nahát akkor ..csattant fel gúnyosan Mary -. se lát..szólt közbe Mary -. ez tetszene Lady Russellnak? . Hát nem állítom. se hall.Látnom kellene Benwick kapitányt. egyik-másikban felfedezett valamit. bár ahhoz nem érzett magában elég bátorságot.. az utat is. abban biztos vagyok. hogy emlékszem rá.felelt Lady Russell kedvesen. . annyira kedvére való lesz a gondolkodásmódja..Ugyan. le nem teszi egész nap! .Nos. Kijelentem. asszonyom. le sem veszi a szemét a könyvről. sokkal inkább mondhatnám az én ismerősömnek. szépség!" Ó. gondoltam.

Kedélye. És amennyiben ez bekövetkezik. jótékonysági látogatásairól. míg a lány feje teljesen rendbe nem jön. ám az. Musgrove-ot körülfogták a Harville gyerekek. nem hall-e róla. amennyit rászántak. milyen sajátságos módon találkoztak. úgy tért ő is magához. Vagy mégsem kívánkozik hozzájuk annyira. csakúgy. Mrs. Lyme-ban annyival kisebb legyen. Anne nem kockáztatott meg kérdést Wentworth kapitány felől. az járt a fejében. sem Charles Hayter. Az egyik oldalon volt egy asztal. illetve szalasztották el a találkozást Mr. Elliottal. ő pontosan az az ember . akivel éppenséggel nem óhajtok találkozni. Valahányszor megszólalt a csengő. Mary pedig nagy lelkesedéssel számolt be arról. aki az első héten volt. Anne-nek is. hogy egyáltalán nem erőltette. erről kezeskedem. miközben hazafelé tartott kedvelt magányos kószálásaiból az apai parkban vagy a faluból.mondta -.Nem fog tetszeni. Benwick kapitány azonban nem jött. hogy ettől a naptól fogva Lady Russellnak. sokkal derűsebb lett az utóbbi időben. mint várható volt. hogy a zsivaj amennyivel Uppercrossban megnövekszik. és a jellegzetes Elliot-vonások ecsetelésének kellős közepén elhallgatott. . Uppercross megint olyan élénk. semhogy ilyen ellentétesen ítéljék meg a véleményemet. nagyon erősen közrejátszott abban. mint Charles erősködött. nem találkozik-e össze vele. magukkal hozván a kis Harville gyerekeket is. Mary. Amint Louisa gyógyult. hallani fogod a véleményemet. . Lady Russell egyheti türelmi idő után kijelentette. mint Anne-nek. következetesebb és tárgyilagosabb vagyok .Azt hittem volna. Nem kétséges. Ahogyan kitért a szívélyes kapcsolatok elől a család fejével. s Wentworth kapitány sem. Bár nem volt ott Henrietta és Louisa. bárkiről van is szó. mint mindig.Erre már elnevette magát Lady Russell. nagyobb hajlandóságot árult el arra. . és szerette volna Benwick kapitányt rávenni. nem érdemel annyi figyelmet. és Anne úgy érezte. . Most már csakugyan kíváncsi lettem arra a fiatalemberre. Bárcsak valóban eljönne hozzánk. hogy tartson vele. vagy túlságosan félszeg a látogatáshoz. Lady Russell másról kezdett beszélni. ám kéretlenül is elegendő felvilágosítással szolgáltak. mégis annyira más volt a szalon. mint Charles állította.Nos. Lady Russell mindig azt hitte. ellenkezőleg: tervbe vette. jó néhányszor eszébe jutott Benwick kapitány. nem is ugyanaz az ember. hogy előzetesen nem ítélek felőle. hogy elmegy Plymouthba vagy tíz napra. de a család többi tagja visszatért otthonába. hogy kegyvesztett legyen nálam. ő pedig féltőn óvta őket a Kisházból szórakoztatásukra érkezett két kisfiú játékos vadságától. mint amilyennek utoljára látta. Lady Russell és Anne látogatást tett náluk egy alkalommal. hogy előnyösebb változást nem is kívánhatott volna. A Musgrove szülők hazatértek a karácsonyi szünetre érkező fiúk és lányok fogadására. biztosra veheted. de most kitartok amellett. akiről ilyen ellentétes megállapításokat hallok. hogy lóháton Kellynchbe ránduljon. Henrietta Louisa mellett maradt. Louisát nem is látta. annyira félt a találkozás esetleges káros következményeitől. a kapitány érkezését jelzi.jelentette ki Lady Russell -. Ez a határozott kijelentés lehűtötte Mary lelkesedését.

mint minden mást. Ha csakugyan így van. bár nem mondta ki. amint volt. hogy hazahozatják a családi körbe. akár Mrs. úgy.és tejesemberek ordítozása meg fapapucsok kopogása közepette. mely mintha versenyre kelne a többiek zajával. máskor eszembe jut majd . rikkancsok. Lady Russell a kíváncsiság és bizonytalanság kellemes keverékével gondolt Mr. bár ki nem mondott idegenkedése mellett. a zaj is lehet ártalmatlan vagy rendkívül zavaró. mert ugyan ki örül majd neki? Sajgó szívvel tekintett vissza az uppercrossi nyüzsgésre meg a kellynchi visszavonultságra. és semmi vágyat nem érzett magában. süteményes. majd vizitelt másodszor. Most már édesanyja arra gondolhatott. hogy a térdén lovagló gyerekek lármájától hallják a szavát. amit Louisa balesete okozott. hogy hazaviszik. Mikor nem sokkal ezután egy nyirkos délutánon Lady Russell megérkezett Bathba. a színt kiegészítette a harsányan pattogó tűz. Elliot Bathban tartózkodik. rengeteg húsféle és hideg pástétom súlya alatt. mint egy kis derűs nyugalom. nagyszerű. robogó hintók. igenis látni akarta. a szoba másik felében kecskelábú asztalok roskadoztak tálak és tálcák. ő is úgy érezte. és selyemből meg aranypapirosból karácsonyfadíszeket vagdostak ki. Harville-ék vállalták. melyet mindig érzett Bathszal szemben. Anne nem osztotta az érzéseit. hangsúlyozottan figyelmes volt: amennyiben Elizabeth és apjuk nem téved. mert ez a lárma hozzátartozik a tél örömeihez. hogy jobban lássa őket. zörgő társzekerek és söröskocsik. úgy érezte. és utána néhány napig Uppercrossban maradnak. inkább minőségétől függ. hogy ő maga is mennyit szenvedett. melyekből rakoncátlan fiúk lakmároztak. Elliotra. ezúttal éppolyan gondot fordít a rokoni kapcsolat ápolására. mint amilyen igyekezettel a múltban ki akart bújni alóla. Musgrove. mégis túl hamar érkeznek célhoz. Mr. Anne a maga vérmérsékletére alapítva attól tartott. sőt harmadszor is. Ha a . Musgrove pedig megkülönböztetett tisztelettel óhajtotta köszönteni házában Lady Russellt. vagy tíz percre helyet is foglalt a közelében. miszerint "ő pontosan az az ember. kijelentvén: mindezt legkönnyebben az otthon derűs nyugalmában heveri ki az ember. s rendkívül emelt hangon szólt hozzá. csakúgy. akivel nem óhajt találkozni". ebben a viharos légkörben az idős házaspár idegzete nehezen tér magához a megrázkódtatásból. még mielőtt öccsei és húgai visszatérnek az iskolába. bár éppenséggel nem kellemes végighajtatni az utcákon. hogy hosszas vidéki tartózkodás után semmi sem olyan jóleső. Kitartott állhatatos. ismételten nagyon szívélyesen megköszönte az irántuk tanúsított sok figyelmességét. és máris visszavonta. Elizabeth utolsó levelében közölt valami érdekeset is. . Mindenki tetszése szerint ítéli meg a zajokat. mint mennyiségétől. hogy a karácsonyi szünidő folyamán nem tanácsos Uppercrossban vizitelni. Nem. Musgrove odalépett hozzá.jegyezte meg Lady Russell. ámde Mrs. egyben felidézte. s az Óhídon és az utcák hosszú során áthajtva eljutott a Camden Place-re. egyetlen panaszszava sem volt. ellenkezőleg. Mr. Természetesen látogatásuk folyamán Charles és Mary is benézett. amit a közelmúltban mondott Marynek. de hiába. hallatán Lady Russell jókedvre derült. majd boldog mosollyal körüljáratta tekintetét a szobában.Remélem.amelynél csivitelő lánykák ültek. Egészben véve remek családi jelenet. Wentworth kapitány már elment Shropshire-be bátyja látogatására. Vizitelt a Camden Place-en. Louisa továbbra is szépen gyógyult. szeme előtt homályosan rajzolódtak ki az esőben gőzölgő terjedelmes épületek. mikor végre beszálltak a hintóba -.

Itt aztán vége-hossza nincs a szórakozási lehetőségeknek! Csodálkozhat-e ezek után Anne. s megkönnyebbült. meg kell bocsátani neki. diadalmasan lépkedett egyik szalonból a másikba. amiért apja nem is érzi. A hintó letette Anne-t a Camden Place-en. s a szobák eleganciáját csak hangsúlyozza a berendezés és az ízléses bútorzat. ám még most is sokan leadják a névjegyüket. Már vagy . mint nem. Ott van még Mr. Mrs. Szemmel láthatóan mindnyájan kitűnő hangulatban voltak. csak azért. ám a másik kettő kedvessége váratlanul érte. nemcsak megbocsátottak neki. de mosolyra is késztette. mert megmutathatták a házat. a több hónapos fogságra gondolva. Kellynch nagyon kevéssé. hogy mielőbb rátérjenek a maguk dolgára. hogy kedvesen fogadták. de ők sok bemutatkozás elől elzárkóztak. amikor Elizabeth kitárta előtte az összehajtható ajtókat. Clay nagyon szívélyes és mosolygós volt. Harmadik fejezet Sir Walter kitűnő házat bérelt ki a Camden Place-en. hogy érkezésekor Mrs. hogy a földesúri kötelességekkel egyetemben a méltóságtól is megvált. Apja és testvérnénje örült neki. mint amit a Bathban időzők többségéről elmondhat. akikről azt sem tudják. mekkorát süllyedt ezzel a változással. Mindenki tisztelegni kíván náluk. Anne biztos volt benne. Anne-nek sokat kellett hallania Mr. mennyire sajnálja távozásukat a régi szomszédság. Ismeretségüket rettenetesen keresik. Anne nem lelkesült fel ennyire. amely itt vár rá. Uppercross egyáltalán nem érdekelte őket. sóhajra. mikor távozhatok majd innen?" Nem várt szívélyességet.kötelességtudó oldalág közeledni óhajt a családfájához. s nem értette. ez még nem minden. ami boldoggá teszi őket. hogy miért. hogy apja és nővére remekül érzi magát? Csodálkozni éppenséggel nem csodálkozott. Bath. pontosan olyat. Elliot is. mikor vacsorához ülnek. amelyeket eddig láttak vagy hallomásból ismernek. Örömmel biztosították afelől. azt hamarosan hallhatta is. amiért a múltban maga szakadt el tőle. szívesebben találkozik vele. amit az illendőség megkövetel tőle. majd továbbhajtott Lady Russell-lal Rivers Street-i szállása felé. semmi sajnálatosat nem lát abban. el vannak bűvölve tőle. csak Bath volt a mindenük. de Anne ezt nem tehette. és felsóhajtott magában: "Ó. olyanok. A házuk kétségkívül a legkülönb a Camden Place-en. kicsodák. mi büszkélkednivalót talál Kellynch kastély volt úrnője abban. ha azzal hízeleg nekik. s leányával. hogy a két fal között húsz lépésnél is nagyobb a távolság. Nos. Szerették volna. Elizabethtel együtt közös megelégedésükre helyezkedtek el benne. erre néhány bágyadt kérdéssel mímelték az érdeklődést. hogy most negyedik személy kerül az asztalhoz. fogadószobáik sok tekintetben felülmúlják mindazokat. Clay megjátssza. már csak azért is. s ez több. ám ami Mr. tekintélyes épületet. kimagasló. hogy őt meghallgassák. amilyen rangjához illik. Kedvező változásnak vették. a berendezést. hiú örömét leli a városi kicsiségekben. kérkedve a tágas fogadótermekkel. Anne elszoruló szívvel lépett be. Elliotról. Elliotot illeti. de tőle mindez nem szokatlan. Arra viszont semmi hajlandóságot nem mutattak. hogy Bath minden vonatkozásban fölülmúlta várakozásaikat. csak nagyot sóhajtott.

Sir Walter bízvást forduljon ebben a kérdésben bárkihez. de nem is sejtette. az alighanem nem más. Bár az asszony nem egyenrangú családból származott. Ami túlzottnak vagy ésszerűtlennek hangzik ebben a kibékülésben. hogy leadja a névkártyáját a Camden Placeen. Minden valószínűség szerint kettejük közül ő a gazdagabb. hogy Sir Walter huzamos tartózkodásra odaérkezett. hogy bensőséges kapcsolat fűzi a Camden Place-hez. de nem egészen értette a dolgot.és éppenséggel nem rossz külsejű.két hét óta tartózkodik Bathban (novemberben Londonba menet átutazott a városon. viselkedésével erősen alátámasztotta a kijelentéseit. nyilván örült a kitüntető meghívásnak. Anne csak hallgatta. Elliot sok évi megszakítás után kedvező fogadtatásban kívánt részesülni. volt. Ha ez nincs. És ő futott a férfi után. Tudta. ellenkezőleg. Mr. egyszer velük is vacsorázott. Ez volt a vonzóereje. érkezésekor első dolga volt. igen nagyvonalúan él a Marlborough Buildingsben. szóval ő mondott el egy-két dolgot ezzel a házassággal kapcsolatban. hogy Mr. aki ismeri őt. hogy tudomásuk szerint tiszteletlenül. hogy tökéletesen helyreállt köztük a régi jó egyetértés. ha jó viszonyt tart fenn Sir Walterral. utána pedig igyekezett személyes találkozást létrehozni. Elliotot. amint semmit sem kockáztat. tette hozzá Sir Walter -. s bár Elizabeth nem látta ennyire kedvező megvilágításban a dolgot. amitől enyhébb megítélés alá esik ez a lépés. és megkérte Mr. Wallis ezredes. ráadásul nagyon szép is volt. Ez sokat enyhített az egész dolgon. rendkívüli örömmel vett tudomásul minden rokoni gesztust. olyan nyílt őszinteséggel kért elnézést múltbeli viselkedéséért. Elliotot. amilyen buzgón ragadta meg az első alkalmat a kibékülésre. társaságban jól forgolódott. fenntartással. Wallis ezredes nagyon régen ismeri Mr. miért. a . őt akarják lerázni. s méghozzá nagyon szerelmes is! Sir Walter hajlott rá. sőt félvállról nyilatkozott családjukról és rangjukról. a rokonságot illető érzéseiben pedig éppenséggel túlzottan mereven áll szemben a mai időkben dívó. sőt ismerte a feleségét is. Teljes félreértés okozta ezt a helyzetet. aki mindig kérkedett azzal. mint az elbeszélők cifrázása. Mégis az volt az érzése. hagyományokat semmibe vevő hangnemmel! Ez valóban meglepő! Hiszen jelleme és mindenkori magatartása cáfolatául szolgál az ilyesfajta rágalmaknak. valami rejtettebb oka is kell legyen annak. Mindent megmagyarázott. nagyon fel volt háborodva. pedig képzelje el Sir Walter. bár e kérdésben ő maga nem bocsátkozott részletekbe. és bár huszonnégy óránál nem időzött tovább. Erősen szépítik a históriát. Elliotot. s mikor ez sikerült. Társasági szempontból sem nyer azzal. ami azt a látszatot kelthette. a rokoni és a rang várományosához illő kapcsolat helyreállítására. attól tartott. hogy Elliotnak született. Hibát nem találtak benne. minden pénzével egyetemben sem érdekelte volna Mr. így aztán tapintatosan távol tartotta magát. nagyon erős fenntartásokkal fogadhatja csak. mivel ők általában nem szoktak vacsorákat rendezni. amit itt elmondtak. Elliot sűrűn látogatta őket. ámde most már két hete van itt. Soha nem jutott eszébe kibújni a rokoni kötelékből. annyira szorgalmazta a rokoni fogadtatást. igen tekintélyes férfiú. de akkor képtelen volt élni az alkalommal). hogy mutassa be nekik. mégis természetesen értesült arról. és boldoggá tette a tudat. ám ott van bizalmas barátja. de jó neveltetésben részesült. Nagyon szép nő. ha hadilábon áll vele. és őrülten szerelmes volt a barátjába. makulátlan úriember . és tökéletesen tisztában van az egész üggyel. gazdag. Mikor megemlítették. hogy teljesen megbocsássa a ballépést. nagy vagyonnal. röviden szólván. és meg kell hagyni. Házassága tekintetében is sok méltányos enyhítő körülményre hivatkozott. sok enyhítő körülményt ő is elismert. Ő. hogy semmibe veszi a rokoni kapcsolatot.

Lehetséges. hogy volt valamikor némi rokonszenv közöttük. és az elhaladó járókelők között nyolcvanhét nőt számolt meg. Elliot jobb külsejű. és talán ismét közeledni kíván. Claynek a feltevése szerint arra pályázik. olyan hideg volt. jól nevelt. Ha ma. ha bármikor sétál kart karba öltve Wallis ezredessel (aki jóképű. s mihelyt lábra áll. Tőle remél kárpótlást. mikor utoljára látták egymást. azt világosan láthatta már abból is. bármilyen rosszul esik. csakúgy. Anne most szóba hozta. de Mr. merthogy Elizabethnek. mint barátnőjének. Azt azért nem állítja. . hogy leírást adjon róla. és semmi kifogása az ellen. és semmi esetre sem vörös hajú. jellemét pedig Mr. Ők írták le. Igenis változott úgyszólván minden arcvonása. katonás alkat. de hátrányára. mennyire nincsenek hozzászokva a nők az elviselhető külsejű férfiakhoz. Ó. most viszont már megengedheti magának. Mrs. hogy Wallis ezredest minden nő megnézi. rajta nyugszik minden nő szeme. elsősorban Sir Walter. hogy szép nincs is. sőt nagyon szép asszony. modora elegáns. Mr. hiszen csak a nagy nyilvánosság előtt találkozott vele. hogy bárhol is együtt lássák őket. sem pedig túl éles megfigyelő. Igaz. miközben Mr. valamint a Marlborough Buildingsben lakó barátai körül forgott a társalgás. Elliot. mint a legtöbb férfi. az valóban Mr. és minden tekintetben méltó rá. Egész este Mr. Ám Sir Walter sajnálatára. mint tíz évvel ezelőtt volt. amilyen pillantásokat váltottak. Elliot a látszat szerint úgy véli. létrehozza az ismeretséget. de azért panaszra nincs ok. mi célja lehet mindezzel? Egyetlen megoldást talált a rejtélyre: talán Elizabeth miatt viselkedik így. akit eddig személyesen nem. hogy bemutassák nekünk. nem mondhatom el róla. idővel romlik. nem viszonozhatta a bókot teljes egészében. ne legyen se túlságosan igényes. . . hogy egy bájos arc után harminc-harmincöt rút következik. Értelmes ember! Márpedig valóban nagyon is értelmes embernek látszott.Sokat ront rajta az előreugró áll. Elliot pedig sürgette a dolgot. aki rendkívül csinos.Igen. Bathnak az a legnagyobb hibája. hogy annyi benne a csúnya asszony. okos szeme van. . Wallisra. amiért az utcán járva csupa igen csúf arcra kénytelen tekinteni. amilyen hatást egy jó megjelenésű férfi kelt az utcán. Elliot gyakori látogatásairól esett szó.Wallis ezredes alig várta. Alig várja már. hogy mi lesz az eredmény. mint a baronet rangja. Mr. Elliot szerint "bűbájos" asszony. hogy ő (Sir Walter) viszont pontosan ugyanolyan. nagyon úri megjelenésű. elegánsan. hogy futólag látta őt Lyme-ban. hogy kedve szerint cselekedjék. Elliot lehetett. mely fogyatékosság. azoknál még sokkalta rosszabb a helyzet! Madárijesztőkkel van tele az utca! Az is mutatja. Sir Walter sokszor gondol Mrs. csakúgy. de egyetlenegy tűrhető ábrázat sem akadt köztük. Séta közben gyakran megfigyelte. az a szerény Sir Walter! Ám a lánya és Mrs. De mégiscsak az az igazság. de a fiatalember kényelmi okokból meg a véletlen következtében más irányba sodródott. Ő például. hogy bemutassák a Camden Place-en. egy alkalommal egy üzletben a Bond Streeten megállt az ablaknál.kellynchi uradalom pedig egy napon mindenképpen az övé lesz. arca szépen formált. az biztos. Ki tudja? Talán csakugyan ő volt! . csak hallomásból ismernek. azt tapasztalja. hogy elképesztően sok a csúnya nő Bathban. ha Mr. mégpedig elég nyugtalanító. hogy lássa. hogy tíz esztendő alatt nem változott semmit. úgy látszik. de sajnos: . divatosan öltözködik. Clay nem hagyta ennyiben a dolgot. Elliot valóban Elizabeth kezére pályázik. mert közvetlenül szülés előtt áll. Őszintén kívánta. más kérdés. mint egyebütt.De nem jutott szóhoz. de figyelemre sem méltatták. hogy annak a próbáját ezer nő közül legfeljebb ha egy állja.Mr. bár vörös hajú). s megjegyezték: Wallis ezredes partnere megjelenésben nem marad el az ezredes mögött.De létezik egy Mrs. Elliotnak nem volt alkalma mélyebben megismerni. . mikor még nagyon fiatal volt maga is. ez egy fagyos délelőttön történt. érettebb ítélettel tanulmányozza vérmérsékletét és lelkivilágát. Elismerte. de a csúnyák aránya sokkalta nagyobb. Elizabeth kétségtelenül nagyon szép. Wallis is. ami pedig a férfiakat illeti.

pirulva. hogy árnyalatnyi joga még lenne is a bemutatkozásra. Ha legalább megkérdezte volna. Az egész estét egymagában töltötte a szomszédos szobában. kiknek a társaságában volt. mennyire örül. amikor megszólalt. csak az öltözéke más. amiért elmulasztotta az alkalmat. milyen remek társaság lehet ott együtt. áthallatszottak a hangok . Clay határozottan felismerte Mr.. ami éppolyan udvarias fogadtatásban részesült. amint hallgatta. Lyme-ról kezdett beszélni Anne-nek. tíz perc elég volt. Kétségtelenül okos ember. . úgy kell neki! Mert tartja . és sajnálkozott. hogy akkor majd szeles. Éppoly jóképű volt. választékos elmére vall. Lám. megkérdezni. ismét felvillantotta a férfi előtt szép arcvonásait. hogy megismerheti rokonát. és kérte Anne-t. hogy bemutassa fiatalabbik lányát (minek emlékezett volna meg Maryről) -. . ne kockáztassa-e meg a közlést. amint megválasztja a témát. ki lehet. mint mondta. amint elhangzott. ugyanaz az ember. és nagyon csinos is. fogadja régi ismerősként. Elliot még csak jobban sajnálkozott. de. hogy tisztelegjen előtte. Mr. Elliot volna? Annyit tudtak. és Anne mosolyogva. de remélem. nem tudja megtenni. utalt korábbi találkozásukra. Elliot kopogását.Küldenék neki egy új kalapot meg egy köpenyt. hogy egyidőben. s mi célból mentek Lyme-ba. hogy vannak. pontosan amilyennek lennie kell. különlegesen kellemes. hol hagyja abba . Anne félrehúzódott egy kissé. ilyen későn? Már tíz óra is lehet. Igen. de hát sejtelme sem volt róla. . és tönkremegy az arcbőre. Mrs. megállapította. ugyanabban a fogadóban szálltak meg. érdeklődött az övéi felől. s azon nyomban kifejezte. Más nem lehet. Szemmel láthatóan meglepődött. csak ő. amilyet eddig csak egyvalakinél tapasztalt. Amint tehette. amiért ilyen szokatlan órában látogat hozzájuk. Nem azonos a két modor. Hanghordozása. Anne éppen azt gondolta magában. vörös volt az orra. kölcsönösen mondják el egymásnak benyomásaikat a városról. míg a többiek fogadták a tisztelgést. Elliot lépett be a szobába. arcvonásai még megnyerőbbek. Mr. ámde meglepetése nem volt nagyobb az öröménél. melyeket az azóta sem felejtett el. könnyed. ami igen jól állt neki. Sir Walter fiatalabbik lányáról kezdett beszélni: Engedje meg Mr. Szent Mihály napja óta általában jó az egészsége. stb. Igaza lett. Mr. azt kívánta. leírta akkori útját. hogy Maryt ugyan semmiféle kabát vagy kalap nem csábítaná efféle ballépésre. és közéjük kívánkozott. Most már ő következik. hogy ezt bebizonyítsa. de egyformán kitűnő. gondolta magában. hogy ma este vacsorára hivatalos a Lansdown Crescenten. Anne röviden elmondta.a vidám társalgás.kérdezte kedélyesen Sir Walter. pallérozott. Talán hazafelé menet benéz hozzájuk. modora kifogástalan. dehogyis! Az kivételes véletlen lehetett. s tudja. és nagyon fellendítette társalgásukat.És hogy néz ki Mary? . Kopogás. kik tartoznak a társasághoz! A Musgrove név már eleget mondott volna. hogy ennyire közelükben járván meg ne győződjék róla. ha nem tartanék attól.mindez értelmes. hideg időben is kijár. vajon Elizabeth vagy barátnője nem hűlt-e meg a tegnapi hidegben stb. Elliot. hogy annak akkor sejtelme sem volt róla. nővére a mentegetőzését. Elliot leült közéjük.Nem. A komornyik s a kisinas díszkíséretének teljes pompájával Mr. felcsillant a szeme. kifejezésmódja. s különösen arra a véletlen körülményre tért többször vissza. mikor a társalgást megszakította. hogy kopogtattak az ajtón. nem mindennap az. mint amilyennek Lyme-ban látta. s Anne magában mulatva a férfi csodálkozásán.Mikor legutóbb láttam.

Drága asszonyom.Ilyesmiről szó sem lehet.magát ahhoz a lehetetlen szokáshoz. és csak segített nekünk. amit mindezzel el akar érni. s már csak kevésszer adódott alkalma. Mr. De illetlenség lett volna. a finom lélekre irányuló célzás a . Nagyon fiatal volt még. Anne sohasem hitte volna. ám efelől éppenséggel nem lehetett megnyugodva ama néhány óra után. Amint kiejtette a "baleset" szót. ha gondolatait egyedül Anne-nel közli. hogy apja viszont nem szerelmes Mrs. hogy Mr. a hölgy éppen végére ért kis mondókájának. azt a szépséges Wallist. majd reá pillantott. amit fiatal korában tesz az ember.Akkor pedig már Anne is jelen volt. amikor Mrs. már csak az nagyobb bolondság. Már csak azért is maradnia kell. a távolból behallatszott az éjjeliőr kiáltása. hogy Anne beszámolt a távozása után történtekről. éspedig azt. ez lehetetlen. amelyben távozási szándékára célzott. ám úgy látszik. Elliot szerelmes Elizabethbe. ezzel tisztában volt. teljes képtelenség. mennyi szenvedést okozhatott neki. hogy kíváncsiskodni illetlenség. mi az "igazi" jó modor. Clay-be. Most már Sir Walter és Elizabeth is kérdezősködni kezdett. hogy elmenjen. magához képest!) . képtelenség. Eddig még semmit sem látott Bathból. A kandallópárkányon ezüstös csengéssel tizenegyet ütött az elegáns kis óra. azt hiszem. de sem Mr. a kegyed finom lelkének valóságos jótétemény. csak egyvalamit vett volna annál is nagyobb örömmel tudomásul. hogy ilyen kellemesen telik majd el első estéje a Camden Place-en. a többiekhez is intézte szavait. mikor apja így szólt: . mennyire eljárt az idő. amikor lement a reggelihez. hogy fogadókban soha senki felől nem érdeklődik. Az én szememben ez aztán igazán nem indokolja. Elliotot abban. hogy megismerje Mrs. Elliot. hogy az eset szemtanúja volt. s ahogyan teszi. ámde Anne figyelmét nem kerülhette el a különbség az érdeklődés módja között. sem a társaság többi tagja nem érzékelte. Jól tudom. (Mit számít nekem ő.mondta -. hogy Anne-t a legkevésbé sem lepte meg. amennyire igyekezett pontosan megtudni a történteket. Wallist. Annál. Clay lopva Elizabethre. amit övéivel töltött. ha igazi szépséget lát. egyben érzékelve azt is.Egy huszonegy-huszonkét éves fiatalember elképzelése arról . hogy most elszaladjon tőlünk. . mikor ezt a fejébe vette azzal. a férfi hallani akarta az egész esetet. Elliot egy órát töltött náluk. senki a világon nem süthet ki ennél ostobábbat. Érdeklődésével mégis elérte. Negyedik fejezet Anne megérkezvén családja körébe. hogy Lyme-ra terelje a szót. Clay nyilvánvalóan kijelentette: "Most. Másnap reggel. Sir Walter olyan komolyan s olyan meggyőző tekintettel beszélt. Az ő arckifejezése tükrözhetett talán némi fenntartást. Mrs. Csak Lady Russellhoz hasonlíthatta Mr. hogy megérkezett Anne kisasszony. rám már nincs szükség" mert Elizabeth suttogó válasza így hangzott: .

de a Gowland-krémet azért mégis ajánlom. valahányszor a Camden Place-re látogatott. s mikor el is beszélgetett vele. hogy ez büszkeséggé vagy gyengéjévé válna. helytálló vélemények. illetve közömbösebb lett a többiek irányában. ha Elizabeth is férjhez megy. elnézőbb. Nagyon erős benne a családi kötelék. folyóiratba. De hát menjen minden a maga útján. de bántotta olyankor is. és nézd csak meg. sem az arca nem olyan sovány. anélkül.Nem. és mennyire semmibe veszik mellette Anne-t. Clay. ám a lelke nem keseredett annyira bele a boldogtalanságba. tiszteletre méltóbb úriembert. mint bosszankodása Mrs. hogy . milyen kegyben áll Mrs. aki elismerően nyilatkozott előnyösen változott külsejéről. igazán nem használtam semmit. hogy (mint a hölgy hamarosan gyanítani kezdte) ne gondolna második választásra. meleg szív. Mrs. semmit . mivel Anne egyáltalán nem látta.Nem. a világ ismerete és érző.Nos. s ez mindig felingerelte.Okosabbat persze nem tehetsz. . Következetes. csináld azt ezután is. hogy ez ugyanaz a Mr. . mikor csak ott tartózkodott. mint azelőtt.mint Anne-nek mondotta . hogy Mr. különösen a tavaszi hónapok folyamán. amikor távol volt tőlük.első alkalommal csaknem felkiáltott meglepetésében: "Lehetséges. ezen igazán csodálkozom . . és kiterjedt ismeretségi körével is ápolnia kell a kapcsolatot. Clay miatt. Minden együtt van benne: kiváló értelmi képesség. mint jól. Ugyanazon a délelőttön Anne véletlenül kettesben maradt apjával. a család neve-rangja iránti érzék. majd így folytatta: . Látnia kellett. a benső értékek alátámasztják a külszínt olyannyira. s ezek olyan jellemvonások. amikor ivókúrát tart. de ő maga is így látta. Sir Walter kijelentette.állapította meg Sir Walter. ám kérkedés nélkül. A férfi kitűnő modora kivívta elismerését. Ezt állította Wallis ezredes. nagyvonalúan. mennyire javára vált. hogy csökkent volna a szeplők száma. Elliot?" El sem tudna képzelni nála kellemesebb. Elliotot.De Gowland-krémet mégiscsak? .. Ami őt illeti. vagyonos emberhez illően él. Bárcsak hallaná ezt Elizabeth! Bizonyára neki is feltűnne az ilyen személyes megjegyzés.nővérében egyetlen mellékgondolatot sem ébresztett. sohasem lesz rajta úrrá erős érzelmek álcájában jelentkező szeszélyes hangulat vagy önzés. tisztább. sem az alakja. amit Mr. Elliotnál tapasztalt. sokat enyhít rajta. de világi tisztesség és rang kérdésében nem került összeütközésbe a közvéleménnyel. megállapította. alkalmazkodó. Elliot házassága nem volt boldog. Lady Russell biztosra vette. melyek ritkán párosulnak képzelgő lelkesedéssel vagy lobbanékony természettel. használj állandóan Gowland-krémet. főleg az arcszíne. amit eddig. Őszinte. sokat javult a bőre. Egészen eltűntek tőle a szeplői. kiegyensúlyozott. ami kedves és szeretetre méltó. mindenről megvan a véleménye. neki mindig meglesz az otthona Lady Russell házában. megbecsüli a családi boldogságot. Lady Russell fegyelmezett agyát és udvarias modorát is próbára tette ez a kapcsolat. belelapoz minden új könyvbe. Használte valami frissítő szert? . Mikor megismerte Mr. Jobban nem lehet az ember. annál is inkább. sokkal üdébb. Ezek után mi mást tehetett volna a hölgy: a közös unszolásnak engedve megígérte..felelt Anne. Bármilyen nagy baj volna is ez a házasság. hogy többet nyomott a latban. már amennyire egy Bathban tartózkodó úrihölgynek ideje marad a bánkódásra. méltányolja. Clay is az én javaslatomra szokott hozzá. és annyira megelégedésére szolgált mindaz. hogy marad.

talán benne van a hiba. valamint leánya. hogy ő és kiváló barátnője némelykor másként vélekednek valamiről. kétségtelenül Mr. Anne ezt nagyon jól tudta. Lady Russell szerint nagyon természetes. amennyire tűzbe jönnek miatta. Arról sem szabad megfeledkezni. mely az ő. hogy örökre vége szakadt. és csak ifjúságában kótyagosodott meg. nincs ennél természetesebb dolog a világon. nyilván szívén viselte az egész ügyet. így aztán nem is lepte meg. csak ezt hajtogatták: "Rokonaink. hogy a maga részéről csak mosolyog az egész dolgon. amit sosem hitt volna: azt kívánta. hogy jó viszonyban legyen családja fejével. hogy a két család között teljesen megszakadt a levélváltás. mivel a néhai vicomte elhalálozásakor Sir Walter súlyos . Valamiképpen többet várt tőlük. Nagyon is érthető. maga sem tehet mást. A kérdés eldöntését a jövőre bízta. Elliot érett fejjel fölöttébb kívánatosnak tartja. Bármint végződik is a dolog. és "Miss Elliot" olyan állandó és általános figyelem középpontja volt. mindig az jutott eszébe. vagy "rokonaink. Idővel majd meglátjuk. Sir Walter egy ízben találkozott a néhai vicomte-tal. Elliot alig hét hónapja özvegyember. Carteret kisasszony őméltósága. mert ha nem is volt boldog a házassága. mint maga is. Anne sohasem látta apját és nővérét főrangú társaságban. hogy őiránta valaki megkülönböztetett figyelmességet tanúsíthasson.. hogy valaki egykettőre túltegye magát azon a megrendülésen. szinte lehetetlennek látszott. a társadalmi összeköttetéseket. ha valakinek józan esze van. Ez nem lehetett nála puszta udvariasság. És csakugyan. hiszen olyan végtelenül nagyra tartották a rangjukat. Anne megítélése szerint nem ér annyit. s most még azzal a nehézséggel is szembe kellett nézniük. Pillanatnyilag úgysem lát tisztán.Hát igen. hogy főrangú rokonaiknak bemutatkozhassanak. s milyen élvezet volt néhanapján elbeszélgetni vele Lyme-ról. hogy rövidesen a városba érkezik őnagyméltósága Dalrymple vicomte özvegye. Elizabeth! Helyes. naphosszat egyebet sem hallott tőlük. Anne legalábbis nem találkozott hasonlóval. hogyan találjanak alkalmat. s némi fontolgatás után Anne belátta. mint ő. ezért csatlakozott olyan buzgón ebben a kérdésben apja és nővére törekvéseihez.. Nem mindenben voltak egy véleményen: a férfi sokkal többre tartotta a rangot. hogy Mr. most már odáig jutott. de a végén mégis megemlítette Elizabeth nevét. Lady Dalrymple és Miss Carteret". nem is próbált a látszólagoson kívül egyéb indítékot keresni arra. s ilyenformán néhány napra felforgatta a Camden Place nyugalmát. Elliot a legkellemesebb ismerősük Bathban. hogy már akkor bizonyos érdeklődéssel tekintett rá. jobban megismerni. hogy Lady Russell sem gyanúsnak. mégiscsak évekig tartott. hogy nem képes hamarosan elhatározásra jutni.Anne már jó néhány éve beletörődött. és óvatosan csak ennyit jegyzett meg: . s most kénytelen volt megvallani magának mélységes kiábrándulását. csakúgy. Sokszor megbeszélték már első találkozásuk részleteit. sem logikátlannak nem találta. hogy Mr. Anne eldöntötte magában. bárcsak több büszkeség volna bennük. miért ébredt fel egyszerre Mr. a Dalrymple család ugyanis (Anne véleménye szerint sajnálatosképpen) unokatestvéri kapcsolatban áll az Elliotokkal: most már attól fő a fejük. ámde éppannyira élt emlékezetében valaki más tekintete is. ami egyébként minden józan ítélőképességű ember előtt csak mellette szól. Elliotban olyan sürgető vágy a békülésre. Egy reggel a bathi helyi újság azt a hírt közölte. Lady Russell hallgatta. s el sem tudja képzelni. rátekintett. Dalrymple-ék". A férfi nem titkolta. valahányszor Anne megpillantotta a gyászszalagot a férfi kalapján. amiért ilyen feltevésekre ragadtatja magát rokonával kapcsolatban. Ebben a házban szükségképpen Elizabethé az elsőbbség. ahova ismét el akar látogatni. ám családjának többi tagját sohasem látta.

Hogyan hozzák helyre ezt a kínos ügyet. és elnézésért esedezett." Ezzel lezárult a dolog kínos része. Ezért nagyon is kívánatosnak tartotta. olyan csúnya. amint a jó társaságot is helyénvaló keresni. ámde "ez mégiscsak olyan ismeretség. Anne mosolyogva válaszolta: . A jó társasághoz elegendő a születés. ámde megtette a magáét. hogy többet várt tőlük. jó társaság az. Lady Dalrymple három hónapra bérelt házat a Laura Place-en. hogy csorba essék az Elliot család önérzetén. ha okos. s viszonzásképpen Dalrymple vicomte özvegye. onnan sem nyilvánították részvétüket Kellynchbe. Anne szégyenkezett. ha nem főrangú családba születik. sem Mr. hogy véleményét Mr. mekkora hűhót csapnak körülöttük. hogy önmagukban véve jelentéktelenek.Téved . Lady Russell meg is vallotta. olyan félszeg. melyet érdemes fenntartani". egy udvarias szava. igen hasznos. hogy mindenki számára volt egy mosolya. amennyiben ez lehetséges anélkül.Az én fogalmaim szerint. akinek anyjánál is kevesebb a mondanivalója. De nincs is bennük semmi különös.betegen feküdt. s ezt a kérdést ésszerű formában sem Lady Russell. Carteret kisasszony is leadta náluk névjegyét. Ha mégolyan elbűvölő lenne is Lady Dalrymple meg a lánya. mivel háromsoros. A vétket nyilvántartották.mondta.. sebtében firkantott válasz érkezett rá a vicomte özvegyétől: "Nagyon megtisztelt soraival. Nem érkezett tőlük Írországba részvétnyilvánítás. már csak azért is. ellenkezőleg. s amikor szegény Lady Elliot meghalt. Az én kedves Anne húgom most elégedetlenül csóválja a fejét.. sem műveltség vagy különösebb értelmi képesség. Elliot nem volt elragadtatva az írásműtől. mert jó társaságot vonz maga köré. mint bármely hölgy az ismeretségem körében. S mikor Anne megkockáztatta. művelt emberek jönnek össze. Sem finom modor. végtelen sajnálkozását fejezte ki. akkor is szégyellné.felelte szelíden a férfi -. hogy felújítsák a rokoni jó viszonyt. és nem tartják tovább a rokonságot. Elliottal is közölje. Elliot. hogy Dalrymple-ék lezártnak tekintik az ügyet. s most már a kellemesnek kellett következnie. ám mégis kitartott amellett. de hát mi végre? . s ettől kezdve "rokonaink a Laura Place-en" avagy "unokatestvéreink. hogy a családi kapcsolat és a jó társaság igenis nagyra becsülendő. maga persze több joggal válogatós. A családi kapcsolatokat mindig érdemes ápolni. Sir Walter a maga belátása szerint kívánta rendezni az ügyet: igen választékos levelet küldött nagyméltóságú rokonának. Miss Carteret viszont. sem Mr. ezeket aztán szembetűnően helyezték el. Mr. ez a kérdés. melyben mindent aprólékosan megmagyarázott. én csak az ilyet nevezném jó társaságnak. Joggal tartottak tőle. Az elmúlt évben is hosszasabban tartózkodott Bathban. egy kis tanultság persze nem árt a jó társaságban. . a műveltség és a jó modor. Lady Dalrymple és Miss Carteret" sűrűn szerepeltek az Elliot-szalon társalgási fordulatai között. hogy mint rendkívül rokonszenves teremtésről beszélnek róla. valamint leánya. Túlságosan nagyigényű. és Lady Russell sokszor hallotta. Igazán csak a születés és a jó modor fontos. az egyetértett vele abban. hanem a legjobb társaság lenne. ámbár a műveltség nem is olyan lényeges. Leviziteltek a Laura Place-en. akiknek van miről beszélniök. az olyan nem jó. Elliot nem tartotta lényegtelennek. Sem Lady Russell. Lady Dalrymple azzal érdemelte ki az "elbűvölő asszony" címet. s leült Anne mellé -. hogyan állítsák vissza az unokatestvéri kapcsolatot. és bizonyára rangjához méltóan él majd. Kedves húgom . s emiatt Kellynch sajnálatos mulasztást követett el. s örömmel nézek elébe a személyes találkozásnak. hogy a lábát se tehette volna be a Camden Place-i házba.

Meglátogatta egykori nevelőnőjét. amit mond. szeretett édesanyja elvesztését gyászolta. Mindkettőnknek helyeselnünk kell. Clay-t. hogy ugyanakkor otthonától is el kellett . hogy szívesen látnak ugyan bennünket. ez talán eltereli figyelmét az alantasabb származásúakról. . sietve hozzátette: . Egy kérdésben azonban. hogy rokonok vagyunk! . hogy kettejükben egyforma büszkeség él. hogy törődjék vele: múltbeli kedvessége s jelenlegi keserves helyzete.Nos . Clay foglalt helyet. s lévén érzékeny.Aztán erőt vett magán. bár Anne egyáltalán nem képzelte. s ez eléggé megmagyarázta. bennem több a büszkeség. mire céloz. akkor még bocsánatot is érdemel. hogy ezen a télen Bath legelőkelőbb köreiben forognak majd. s kiélvezni mindazt az előnyt. rólam is azt mondják. én kétségkívül büszke vagyok. tőle értesült arról. Bathban azonban Sir Walter Elliotnak és családjának ismeretsége mindenkor becses és kívánatos társaság. s mivel a rang mégiscsak rang. halkabbra fogta a hangját -. ez a családja (illetve mondhatnám: családunk) számára olyan megbecsülést teremt. valóban elterjed majd a híre annak. amit ez a kapcsolat nyújt? Biztosra veheti.Szerintem túlságosan sok hűhót csaptak. ez számukra teljesen közömbös. de maga nem veszi elég komolyan. sőt nála rangosabbak társaságát. aminő fölöttébb kívánatos mindannyiunknak. . Ha Londonban élnének ilyen szerényen. akinek kétszeres jogcíme is van rá. Maga büszkeségről beszél.folytatta mosolyogva -. mivel büszkeségünknek. ha édesapja keresi a vele egyenrangúak. mint valamennyiükben. és az a cél. . Ötödik fejezet Míg Sir Walter és Elizabeth a Laura Place-en kereste jó szerencséjét. semhogy örülni tudjak neki.Boldogabb lesz ettől talán? Nem lenne sokkal bölcsebb elfogadni a Laura Place-i két derék hölgy társaságát olyannak. talán helytálló volna. bár valamelyest másfajtának tetszik. közös a forrása.mondta erre Anne -. megvallom. Anne rossz lelkiállapotban került az iskolába. noha senki sem volt a közelben. ami méltán kijár Sir Walter Elliotnak. s nem is óhajtanám. arra a székre tekintett. hogy tudomásul vetessük a rokonságot. Anne egészen másfajta ismeretséget újított fel. ha jobban megnézzük. ami méltán megilleti.Kedvemre való ez a méltatlankodás . nagyon természetes. büszke vagyok. Azt hiszem . és köztudomású. egy kérdésben biztosan egyformán érzünk. azóta Mrs. hogy hol. s ha azért kívánja támogatni apja igyekezetét nagy társaság toborzására.és most. engem sért ez a nagy igyekezet. Miss Hamilton. annak mindenesetre örült. gyengéd szeretettel közeledett hozzá életének egy olyan szakaszában. Smith. mert ez meghiúsíthatja annak az asszonynak a mesterkedéseit.Hát igen . amikor arra nagyon rászorult. jól tudom.Bocsánat. amilyen. hogy mindabban a megbecsülésben és tiszteletben részük legyen. büszkébb annál. holott biztosra veszem. hogy ne tartsanak annak. kedves húgom. míg létrehozták ezt a kapcsolatot. hogy egy régi iskolatársnője tartózkodik Bathban. hogy rokonságban állnak. hogy unokabátyja nem kedveli Mrs.így a másik -. melyen nemrég Mrs.sóhajtott erre Anne -. kedves húgom . tizennégy esztendős lányka. de a helytől függ. De hát most mégiscsak Bathban vannak. . Miközben ezt mondta. s hogy választ ne kapjon. erősen megsínylette.

modora tudatosan kifogástalan. Férje nagyon költekező volt. és meghitten kedves beszélgetésben idézgették a régi emlékeket. Őket ilyesmi amúgy sem érdekli. kiforratlan tizenöt éves lánykából huszonhét éves elegáns hölgy lett. olyan kedvesen. s ma csaknem nyomorék. sem jelenlegi szorult helyzetében. Elképzelni sem tudta volna. aki kegyként fogadta egykori gyámoltjának látogatását.el kellett temetnie. és e tizenkét év alatt a szép. Sem a tékozló életmódtól. hogy valaki olyan vigasztalan helyzetbe kerülhet. s a bajokat betetőzte. de változatlanul kedves és barátságos. mint Mrs. Smith. Nincs gyermeke. hogy mindezt könnyebben viselje. vagy leteszi valahol a közelében. hallgatag. özvegyének mindenféle nehézséggel kellett megküzdenie. kölcsönös rokonszenvet. s mivel az egész házban csak egyetlen szolgálót tartanak. aki közeli hozzátartozók és rendezett otthon híján egy évvel tovább maradt az intézet lakója. szegény asszony csak olyankor hagyja el a házat. de segítség nélkül nem képes eljutni egyik helyiségből a másikba. Inkább Lady Russell-lal beszélte meg a dolgot.és mégis. hogy valami veszedelmes reumatikus láz támadta meg. hogy személyzetet tartson. Anne ismét fellelte Mrs. hamarosan férjhez ment. öntudatos és magabiztos Hamilton kisasszonyból szerencsétlen. boldogan elviszi kocsiján a Westgate Buildingshez. amint óhajtja. mint amit vártak. Anne azt tapasztalta. hogy utoljára találkoztak. mely végül a lábára húzódott. ám virulónak nem mondható. ám a találkozás feszélyezett pillanatai hamarosan feloldódtak. szemben a hosszú derűs órákkal. Tizenkét esztendő telt el azóta. Smith szállásához. és Anne azóta sem hallott felőle. ragyogó egészségű. boldogságát lelje benne. nincs rokona. magatehetetlen özvegyasszony lett. amire tulajdonképpen bizton számított. ma is szép. amilyennek tudta. s kölcsönösen mást láttak egymásban. Smithnek. Otthon egy szóval sem említette sem azt.vége szakadt. aki nemcsak osztozott érzéseiben. és természetesen úgyszólván minden társaságon kívül rekedt. a nála három évvel idősebb Miss Hamilton. beteg. felkeresvén nevelőnőjét. Miss Hamilton kikerült az iskolából. aki segítené kilábalni bonyolult ügyeiből. amelyekben tennivalót talál magának. A látogatás megtörtént. mit hallott régi barátnőjéről. és Anne csodálkozása egyre nőtt. A tizenkét év alatt Anne a viruló. ha Anne meglátogatná: haladéktalanul meg is tette. a hír szerint egy igen gazdag férfihoz. betegségében. a nyomott hangulat csak percekig tart nála. s az új találkozás még elmélyítette a régi. a meleg gyógyfürdő közelében bérelt szállást. Csak most. A második látogatás folyamán már nyíltan beszélt. régi kedélye is megmaradt. sem pedig hogy mi a szándéka. annyi jósággal közeledett Anne-hez. Közös barátnőjük megemlítette. Nagyon szerette a férjét . . hogy azt sohasem szabad elfelednie. szűkös körülményei között nem engedhette meg magának. értesült mai helyzetéről. Lakrésze egy zajos nappali s mögötte egy sötét hálószoba. bánatában nem kérgesedett meg a szíve. Ma özvegy és szegény. hogy a tétlen rosszkedv. felújították az ismeretséget. és két évvel ezelőtt bekövetkezett halála után kétségbeejtő rendezetlenségben hagyta hátra anyagi ügyeit. s még csak nem is egészséges. mely nagyon is eltér attól. milyen örömet szerezne Mrs. Megszokta a jólétet . Mrs. Az első tíz percben félszeggé tette őket a meghatottság. amikor a meleg gyógyfürdőbe kísérik . hanem fel is ajánlotta. hogy az élethez kötődjék általa. társalgása és lényének derűje pedig felülmúlta várakozását. jó alakú. mert nemrég még kétségtelenül nagyvilági életet élt. Emiatt jött Bathba. Smithben azt a józan értelmességet és kellemes modort.szakadnia.

amikor közel állt ahhoz. Mindig jól megválasztott pillanatban fordul hozzájuk. hanem remek társaságnak is bizonyult. hogy jó kezekbe került. s amint látja.Elhiszem. összehasonlíthatatlanul értékesebb társaság azoknál. Elég sokáig forgott társaságban ahhoz. Ez csakis a természet adománya lehet. amely leginkább nemesítő hatással van reánk. Nevezze pletykának. rögtön ágynak esett. Okos. Amint mozgatni tudtam a kezemet.Nemcsak gondosan ápolt . ami szórakoztató és hasznos. olyanok.az alázatos lélek lehet türelmes. megtanított kötni. számomra. hogy csak képzett ápolónő tudta volna ellátni. hogy visszaéljen kiszolgáltatottságával. mint lelkierő vagy beletörődés . de szorult helyzetében ilyen rendkívüli kiadást nem engedhetett meg magának. komolytalan fecsegésben. jó hatással volt rá a dolog. s végül belátta. hogy mindig elfoglalja magát. és Anne most már az isteni kegyelemnek látta. akik "a legkitűnőbb neveltetésben" részesültek. Tudja. Az ilyen körből való nőknek sok alkalma adódik tapasztalatok szerzésére. az önfeláldozó hősies szeretetnek. aki nagy szenvedéstől szabadult. de ha Rooke nővérnek van egy szabad félórája elbeszélgetni az emberrel. ha még arról is tájékoztatják az embert. és bízvást állíthatja. mi történik a világban. mikor szóljon. mi a legújabb divat a léha. több ez. hogy elhagyja a lelkiereje. hogy senkitől se várjon indokolatlan ragaszkodást vagy önzetlenséget. Útközben még meg is hűlt. mindig ezzel töltöm az időmet. s ezzel terelje el gondolatait önmagáról. aki ennyire magányosan élek. tűpárnát. annak nyitva áll a szíve a más baja előtt. Smith -. Hányszor lehetnek tanúi az önzetlenségnek. elgondolkozott. Elhiheti. lemondásnak: mindannak a megpróbáltatásnak és áldozatnak.Hogyan lehetséges ez? Anne szemlélődött. azzal a képességgel. türelemnek. s szívesen ellátta őt. és itt. Most megnyugtatja az a tudat. és Rooke nővér pontosan tisztában van azzal.számolt be róla Mrs. itt a lélek rugalmassága a vigasztalódás hajlandóságával párosul. hozzásegít az emberek jobb megismeréséhez. náluk értékesíti a dolgaimat. hogy valamelyest segítsek a környék néhány nagy ínséget szenvedő családján. vagy éppen visszaadta egészségét az Ég. de tudni nem tudnak semmi lényegeset. jó érzés. s ha intelligensek is. Smith -. sőt arra is módot ad. . ha úgy tetszik. az erős értelem elszántságot sugall. mihelyt szálláshoz jutott. amilyen állapotban Bathba érkezett. hogy ilyesmit vásároljanak. hogy a dolgok jó oldalát tekintse. hogy barátnője minden szükségben kiegyensúlyozott tud maradni! Olyan időszakot is átélt . rendkívüli élvezet a társasága. A betegszoba tanulságai sokszor számtalan kötet könyvvel felérnek. ahhoz képest. az égiek legnagyszerűbb ajándéka. hát biztosan olyasmit mesél. talpraesett. Anne távolról sem óhajtotta elrontani barátnője örömét. de betegsége során megbizonyosodott: háziasszonya jelleme kizárja. ami elfoglaltság és szórakozás is lett számomra. ilyenkor mindig testvéreinél talál otthonra. aztán megtanultam tőle varródobozt. Mennyi mindent tudnak meg ők az emberi természetről! Nemcsak a bolondságai játszódnak le szemük előtt.mondta Mrs. Foglalkozása révén ismeri az emberi természetet. levelezőlap-albumot csinálni. Akkor volt csak igazán szánalomra méltó. s így felelt: . Jó tudni. rendkívül értelmes és jó megfigyelő. lévén háziasszonyának nővére hivatásos ápolónő. ámde itt többről van szó. A nővérnek foglalkozása révén nagy ismeretségi köre van. bátorságnak. idegenek között még tetézte a bajt. . akik megengedhetik maguknak. sőt megrendítő körülmények között is. folytonosan fájdalmak gyötörték. Ma már mozgásképtelennek sem nevezheti magát. jelen vannak tanulságos. történetesen éppen akkor szabad. Szerencséjére az ápolónő problémája is egy csapásra megoldódott. megfontolt teremtés. nagyon érdemes meghallgatni őket. Valamiképpen ezt is átvészelte. figyelt.

hogy valami érdekességről vagy épülésemre szolgáló dologról számolhasson be. S vajon miben rejlik különös vonzereje? Hogy öreg és beteg. Wallist ápolja. mert hamarosan egészen más hangon folytatta a beszélgetést. amitől más visszariad. az kegyedet különösen vonzza. Anne viszont már elígérkezett a Westgate Buildingsbe. hogy a világon van. Nem olyan volt a férje. Mégis azt remélem. méghozzá özvegy Smithné asszonyt. hogy holnapra halassza látogatását annál az öregasszonynál. fölöttébb különös az ízlése! Minden. Milyen ritka az igazi barátság a világon! És bizony . méltán remélhető. legfeljebb csipkéről vagy cicomáról. De azt hiszem. Smithnél. amilyennek lennie kellett volna. . nincs még halálán. Mrs.mondta.. hogy rosszabbnak tartja a világot .Hát igen .felelte Anne -. Wallis is hasznos lehet számomra..Nem hinném. szeretném. s ugyan ki lehetett a férje? Egy a vagy ötezer Mr. valahányszor meglátogatom Mrs. mégsem változtatok a megbeszélésünkön. az alantas társaság. hogy derék barátnőm. Rooke. s azzal tértek haza. De annyit talán mégiscsak megtehetne. amennyire tudom. de sajnos sokszor éppenséggel nem annyira felemelőek azok a tapasztalatok. . bármerre jár.helyeselt kissé kétkedő hangon Mrs. még Mrs.Westgate Buildings! . rendszerint ő visz el engem a kocsiján. mely mindkettőnknek megfelel. ostoba. taszító kapcsolatok. Ámde eljött az ideje. Smith -.És vajon mit szól Lady Russell az efféle ismeretséghez? . hogy Lady Dalrymple váratlanul meghívta őket aznap estére. nincs még harmincegy sem. Feltételezem. Pénze van bőven. Kijelentette. Hány éves különben? Negyven? . kiféle-miféle régi iskolatársról van szó. Lady Dalrymple csak azért hívta meg őket. amikor már késő. Most éppen Mrs. Elizabeth kicsit fitymálóan nyilatkozott. Sir Walter viszont szigorúan lépett fel. mert a náthája miatt amúgy sem mehetne el hazulról. Neki holnap gyógyfürdőbe kell mennie. Clay-vel egyik délelőtt a Laura Place-en járt. ellenkezőleg. Anne értette a keserűségét. . . nekünk pedig.Sir Walter Elizabethtel és Mrs. jelenleg olyan körülmények között lenne. . mivel a közeljövőben ez az egyetlen este. s a boldogtalan teremtés olyanfajta emberek közé került.Nem.Semmi kivetnivalót nem lát benne . Szavamra. amit mostanában csináltam. helyesli. Egy csöppet sem sajnálja.. ha venne valamit a drágább dolgaim közül.És ugyan kit szándékozik ott meglátogatni Anne Elliot kisasszony? Bizonyos Smithnét.. apám. . egész hétre van elfoglaltságunk. hogy amott ki kell mentenie magát. de a Camden Place-i házban még azt sem tudták. mivel már elígérkezett egy régi iskolatársnőjéhez. akiknek nevével mindenütt találkozik az ember. s most jól jön neki a rákényszerített rokonság. Egyébként egyiküket sem túlságosan érdekelték Anne dolgai. Ám a szomorúság múló hangulatnak bizonyult Mrs. Megpróbáltatások idején valóban megnyilvánulhat az emberi lélek nagysága. Anne Elliot kisasszony. a maga részéről kénytelen lemondani. Biztosra vette. most azonban mégis elkezdték firtatni. nem pedig nagylelkűség vagy lelkierő. Smitht. Smith közül.kérdezte Elizabeth. mint amilyen a valóságban. a Marlborough Buildingsben lakik. mint jól tudják. remegő hangon -. sokan csak akkor kezdenek komolyan gondolkozni. Anne jó néhányszor járt már barátnőjénél.folytatta most halkan. tőle semmi egyébről nem okulhat. némelykor valóban így van. áporodott levegő. de sokszor önzés és türelmetlenség uralkodik a betegszobában.ő legalábbis azt reméli -. a nyomorúságos szállás. költekező szépasszony.. hogy megéri a holnapot is. amikor kénytelen volt szólni róla .

még előnyben is részesíti tulajdon rokonságával szemben. S még Lady Russell sem tudott túltenni rajta. . és bizonyára elterjedt már a híre. hány hét múlva szabadul fel az özvegység megkötöttségei alól. Clay jelen volt. hogy tetszése és hajlandósága szerint cselekedjék. ami várható. hogy Anne Elliot kisasszony az ilyet választja barátnőjének. Mr. mennyire kiszámíthatatlan az élet. hogy másokat is meghívjanak. feltéve. de mikor az okáról értesült.. hogy meg is érdemli. ha ő is jelen van. Elliotot. már kezdte magában számolgatni. Azt akarta. egy mindennapi Mrs. családja is a magukéhoz. egyszerűen Mrs. Lady Russell még feleolyan határozottan sem szólt. aki nagyon szerette volna. de én azt hiszem. Lady Russelltól hallotta. Smith. Anne kivételesen nagyszerű fiatal hölgy. Clayhez. hogy a férfiban ébredezik a vonzalom Anne iránt. Elliotot meginvitálni. s ezek után Anne sok mindent mondhatott volna. mert Sir Walter és Elizabeth nemcsak megjelentek őladységénél. harminc és negyven között. és hiába. míg mindez elhangzott. s te hajlandó vagy igent mondani. aki távol maradt a társaságtól.Jól tudod. de apja iránti tiszteletből nem tette. Lady Russell pedig valamennyi aznap estére szóló megbeszélését átrendezte. hogy egy részét el is mondja barátnője védelmében. a Westgate Buildingsből!. hogy boldogan éltek majd egymással. mosolygott. és szelíden csóválta a fejét. akinek megélhetésre is alig telik. . és természetesen amennyiben az viszonzásra is talál. mint Mr. és nincs rangos családneve. kedélye.. ha Mr. Éppolyan biztosra vette. hogy tiszteletét tehesse. még hogy egy Mrs. de most tanácsosnak vélte elhagyni a szobát. Számára nyilván az volt a legérdekesebb.. nem szoktam házasságot közvetíteni .. Nem válaszolt. sajnálta távolmaradását. Smith.. Elliotról.folytatta Lady Russell -.. mivel tisztában vagyok azzal. Sir Walter önként lássa be. Lady Russell most már határozottan kialakította véleményét Mr. együttérző látogatás egy beteg és szűkös körülmények között élő iskolatársnál valósággal elbűvölte Mr. milyen élvezetes estében volt részük . hogy barátnője sokat beszélgetett felőle Mr. Az ilyen szívélyes.. de azért nagyon elegáns fogat az. hogy gyakran ül benne egy Elliot kisasszony. Elliot megkéri a kezedet. amilyet barátnője ébreszteni kívánt benne. . Anne tartotta magát megbeszélt programjához. mint ők Mrs.. Ezt mindenki hozzád illő házasságnak tartaná. Kijelentette. Smith! Mrs. mint azt. mely előkelő helyet foglal el Anglia és Írország nemességében! Micsoda név! Mrs. milyen nagyra becsüli őt egy olyan értelmes férfi. hogy hintó áll meg a kapu előtt jegyezte meg Sir Walter. véleményem szerint minden amellett szól. semmi több.. annál kevésbé. lelkülete példaképe a női tökéletességnek. hogy Mrs. s mennyire kívánatos kapcsolat volna ez. modora. s nem elég. Elliot. Elliottal. Csak annyit mondanék. önkéntelenül is olyan kellemes érzéssel hallgatta.Bizonyára nagy feltűnést kelt a Westgate Buildingsben.Anne volt az egyetlen. és kísértésben volt. és másnap reggel lelkesen számoltak be róla. mikor Anne megtudta barátnőjétől. csak halvány célzást kockáztatott meg arra. nagyra becsülte miatta. Anne az egész este történetét. Smith nem az egyetlen harminc és negyven év közötti özvegyasszony Bathban. hogy igazi vonzalomról van szó. nagyon boldogok is lennétek. aki szűkösen él. kiválóságáról szólván. elpirult. már amivel ilyen összejövetel szolgálhat. Anne csak hallgatta. hogy a férfinak feltett szándéka idővel megnyerni magának Anne-t. nem tiltakozott. Elliot korábban eljött Wallis ezredestől.Sir Henry Russell özvegyének címere valóban nem túlzottan előkelő. s voltak olyan szívesek Lady Russellt és Mr. Smith. akihez legalább annyi joggal ragaszkodik. egy szegény özvegy. mint amennyire biztos volt a dolgában. hanem őrömmel tettek eleget óhajának.

gyakorold valamennyi jogát. akit sohasem hagy cserben az elővigyázatossága. drága Anne-em. igen. csakúgy. mégsem mondhatná el nyugodtan. hogyan igazodhat el egy okos és óvatos férfi valódi érzéseiben.Megvallom. Elliot annak rendje-módja szerint nyilatkozna. s úgy látszik. és alig várom.felelte Anne -. Elliot okos. Néhány pillanatra megbabonázták képzeletét és szívét barátnője szavai. az utalások múltbeli szokásaira. sem erős felindulást mások jó vagy rossz cselekedete. az általa kelne először új életre. így van. sohasem botlik meg a nyelve. abban az otthonban. hogy ma másképp gondolkozik. ez engem olyan boldoggá tenne. Soha nem tudna igent mondani neki. hogy önmagáért beszéljen a dolog. Hidd el. Elliot személyesen mondja ugyanezt. melyeket régi ismeretsége köréből időnként megemlít. mintha anyádat látnám viszont. és mégsem merne kezeskedni érte! Sőt talán nem is a jelen. de nem illenénk egymáshoz. ennél nagyobb boldogság engem nem érhetne. Elliot ellen szól. milyen sokat ér. akik néha elhamarkodva vagy felületesen nyilatkoznak.. mert egy.Mr.. döntése feltétlenül Mr. hogy volt olyan időszak az életében (valószínűleg nem is rövid). olyan csábosnak tűnt. helyesen és tisztességes ember szemével ítéli meg a dolgokat -. hogy voltak rossz szokásai.. hogy azzá lehet. s ez végképp magához térítette.. mi helyes. mint a Kellynch kastély jövendő úrnőjére. ismét otthonának mondhatja.jó társalgó. mindenki mástól visszariadnak az érzései. Lady Russell nem vett tudomást a megjegyzésről. s legfeljebb abban múlnád felül őt. mi nem.. kedvteléseire. te foglald el a helyét. Az a gondolat. majd felállt. Anne most elgondolta magában. szívesen tekintenék rád úgy. Hogy okos és kellemes ember . Az érzelmek ereje. aki már elég idős. és bár lehetséges. azzal is tisztában van. a múltja kelti fel bizalmatlanságát. Nemcsak azért. Egyszóval hitte. örökös otthonának. csiszolt modorú . hiszen megjelenésedben. odament egy távolabbi asztalkához. a lelkesedés mindenkor rabul ejtette szívét. rokonszenves elveket vall. Elliot valóban nagyon rokonszenves férfi. Bár ismeretségük most már több mint egy hónapja tart. ha jellemét makulátlannak tartják? Hogyan győződhet meg róla. Ebben a kérdésben kitörölhetetlenül éltek benne ifjúkori benyomásai.. hogy Mr. hogy mint drága édesanyád utódját lássalak. hogy áthágta volna az erkölcsi parancsok bármelyikét. amikor enyhén szólva minden komoly dolgot semmibe vett. szerencséje vagy baja miatt. ami anyja volt. úrnője és jó szelleme lehetnél ugyanannak a körnek. hogy elképzeljelek téged olyannak. egyetlenegy férfit kivéve. Mindennél többre becsülte az őszinte. felkeltették gyanúját. kedvezőtlen színben tüntették fel akkori egyéniségét. te lépj az örökébe. Anne világosan látta. sem az öröm melegét. Lady Russell ezek után egy szót sem szólt. hogy ennek hirtelenében nem tudott ellenállni. hogy viselheti a drága "Lady Elliot" nevet. örvendj ugyanolyan népszerűségnek erényei birtokában. mint természetedben. ha ilyen lépés lehetőségét mérlegeli.ámde nyíltnak nem mondható. Kellynch és "Lady Elliot" bűvölete egyszeriben szertefoszlott. s igyekezett elfojtani a reá törő érzéseket. hogy tisztában legyen azzal. azon tett-vett. a következő Lady Elliotra. és talán megengedtetik nekem.. mint abban. az ő pozíciójában. amit Anne nem. Márpedig ez Anne szemében kétségtelenül hiba volt. ugyanazzal a névvel. szentül hitte. hogy ismeri a jellemét. nyíltszívű. mint életemben soha semmi! Anne most kénytelen volt félrefordulni. arra várt. s a következőképpen folytatta: . hogy téged többre becsülnek! Szeretett. amilyen ő volt. A nevek. . Nem kétséges. és igen sok vonatkozásban magam is nagyra becsülöm . megtisztult-e igazán? Mr. Soha nem tapasztalt nála kitörő indulatot. ha ebben a pillanatban Mr. szenvedélyes természetet. tapintatos. hogy a vasárnapjait régebben utazgatással töltötte. hogy visszatérhet Kellynchbe. ő sem állíthatja róla. Sokkal inkább meg tudott bízni olyanokban.

Biztosítja a bebocsáttatást. mint fiatal barátnője. mégis valamennyinek egyformán megnyerte a tetszését. hogy Henrietta újra otthon van. bár állítólag gyorsan gyógyul. Persze Hayteréket nem tekintem vendégnek. még mindig nem hagyhatta el Lyme-ot. amilyennek lennie kell. Annyit tudott. hogy utoljára egyáltalán hallott róluk. Clay éppannyira kedveli. látszólag teljesen tisztában van az asszony szándékával. méghozzá nagy örömére és meglepetésére Croft admirális és felesége üdvözlete kíséretében. amiről érdemes írni. . Clay felől. Elképzelni sem tudott olyan férfit. amikor Kellynch templomában elnyeri szeretett Anne-jének kezét. Túl könnyen visel el bárkit. hogysem ott Uppercrossszal törődj. Hatodik fejezet Február elején jártak. Mrs. olyan helyen. mert semmi olyat nem látott benne. Kedvelte őket. mint Bath. hogy mindig és mindenben olyan. Egyik este aztán. Ámbár én amúgy is felkeresném Croft admirálist. .Mr. Az eleje néhány nappal azelőtt kelt. és dédelgette magában azt a szépséges reményt. s egyre növekvő türelmetlenséggel várta a híreket Uppercrossból. Sokkal többet szeretett volna tudni felőlük.No persze: az efféle levél egyben menetlevél is. Azért mégiscsak túlestünk az ünnepeken: azt hiszem. és mégis. mint Lyme-ból. túlságosan képes arra.február 1. aki vetekedhet Mr.Hogyan? . Figyelmét lekötötte a levél.. akik Kellynch kastélyt bérlik? És mit hoztak? . amikor különösen körülöttük jártak a gondolatai. apám. kézhez kapta Marynek egy szokatlanul vastag levelét. . ami bizalmatlanságát felkeltette volna. . Lady Russell vagy kevesebbet. Elég nyíltan közölte vele véleményét Mrs. Marytől. mi illeti meg a bérlőmet. hiszen jól tudom. hogy a következő ősszel szemtanúja lehet. ösztönösen vonzódott hozzájuk. azt sem lett volna képes megmondani. Te biztos jobban szórakozol. Milyen különböző vérmérsékletű személyek élnek együtt apja házában. milyen kevéssé érdeklik az embert a levelek. Musgrove-ék az ünnepek folyamán egyetlen vacsoravendégséget sem rendeztek. Elliot túlságosan kedves mindenkihez. Uppercrossból. meg is veti miatta. mint a többiek. hogy az arcbőre szóba ne kerüljön. Kedves Anne. milyen ritkán szolgál olyasmivel. mint amennyit Mary közölt vele.Levelet.. Anne nem tudott tovább odafigyelni. hiszen nagyon jól tudod. Anne már egy hónapot töltött Bathban.kiáltott fel Sir Walter. s annak is három hete elmúlt. sosem adtak még gyerekeknek ilyen hosszú . hogy mindenkivel jóban legyen. csakúgy.Crofték Bathba érkeztek? Azok a Crofték. Ezek szerint a Croft házaspár Bathban van! A hír nem volt közömbös számára. Louisa pedig. vagy többet tudott róla. Elliottal abban. Tisztában vagyok vele.. A karácsonyunk végtelen unalmasan telt el. megúszta-e szegény admirális. nem is mentegetőzöm hallgatásom miatt.

csak a Harville gyerekek maradtak. amennyire tetszik. Nem zártam le a borítékot. hogyan bírta Louisa az utazást. akkor legalább egy időre elkerült volna Charles szeme elől. mely később egy másik. azt hiszik. de úgy látom. barátságos üzenet volt. nem szeretnék-e valamit küldeni velük. és nem óhajtott megjelenni Uppercrossban mindaddig. ami biztosan téged is nem kevéssé lep majd meg. míg . és holnap meghozza Louisát Harville-ékkal együtt. hogy szerelmes Louisába. mint szeretném. sosem vagyok jelen. A hintó ma elment Lyme-ba. Bennünket azonban nem aznapra. Musgrove legalább annyira szereti őket. hogy gondoltam erre. majdnem ugyanolyan hosszú levéllel együtt közös borítékba került. nálam sokkal komiszabb a torokfájás. ameddig Louisának maradnia kell. Jemima most hallotta a mészárostól. De megfogsz lepődni. hogy a környéken sokan kaptak nagyon csúnya torokfájást. holott őt is meghívták Harville-ékkal együtt. Úgy látszik. Nagyon örülök. mi a véleményed erről. És milyen elképesztően hosszú ideig marad Elizabethnél az a Mrs. Mindenekelőtt arról. Ebben a pillanatban értesültem róla. Január második hete óta teremtett lélek nem tette be hozzám a lábát. De most már térjünk Louisára. hogy olyan kellemes embernek tartod Mr. ha ugyan nem jobban. Igazán örömmel várom visszatérésüket. Tudod. Az én időmben biztosan nem. ami igazán nagy nemtörődömségre vall. nem lesz szorosabb köztünk a jószomszédi viszony. esetleg hat hétre is. Köztünk szólva. Charles is sokszor csókol velem együtt.. Ilyen kedves családot nem nélkülözhet a szomszédság. Olyasmit közlök veled. hiszen annyira vigyáznak majd rá. de itt. aki gyakrabban látogat meg bennünket. azóta haza se vitték őket. Írd meg. hogy távolról sem érzem jól magam. azt nem is kívánom. s mit gondolsz. Harville. hogy Crofték úgyszólván azonnal indulnak Bathba. Az admirális betegsége nem látszik komolynak. Sajnálattal közlöm. mint másnál. hogy közölhessem veled. csak a rákövetkező estére hívtak meg vacsorára. amikor valami kellemes dolog történik. hogy Henrietta nem maradt addig Lyme-ban.. hogy én is megkapom. mivel pótlólag sok mindenről kell beszámolnom. Kedden teljes épségben megérkezett Harville-ékkal együtt.. s nagy meglepetésünkre nem volt jelen a társaságban Benwick kapitány. Micsoda förtelmes időjárás volt nálunk! Ti persze ott Bathban az ilyet észre sem veszitek azokon a szépen kövezett utcákon. de hát ilyen az én szerencsém. amennyire szeretné. hogy tegnap este Mrs. mint az unokáit. annyira aggódik Mrs. s most nagyon örülök. hogy értesítsenek. ha megürül a szobája. hogy az út kifárasztja a lányát. és minden jót. Musgrove. kivéve Charles Haytert. mint az. vidéken bizony megsínyli az ember. Biztosra veszem. nagyon kedves.karácsonyi szünidőt. mindig utolsónak értesülök mindenről. készséggel továbbít számodra bármit. Mrs. Ezt nem tudom megérteni. ha holnap vacsorázunk együtt. mi pedig este átmentünk érdeklődni hogyléte felől. Különös anya lehet Mrs.. s őszintén remélem. illendően nekem címezte: ezek szerint most megtoldhatom levelemet. sem kevesebb oka nem volt rá. Nyugodtan rábízhatom őket egy hónapra az Udvarházra. Charles egészen véletlenül hallott róla: nem volt bennük annyi figyelem. De tegnap kiürült a ház. sokkal szívesebben vettem volna. Ezzel végződik a levél első fele. hogy ilyen hosszú időre meg tud lenni nélkülük. hogy a gyerekeimet is meghívják. és tudod. Croft küldött nekem néhány sort. Clay! Hát az már sosem szándékozik elmenni tőlük? Ugyan meglehet. vagy megkérdezzék. miért nem? Sem több. Szinte sosem látjuk őket. ami egyáltalán nem valószínű. jót tesz majd a tengernagy köszvényének. Szeretettel: Mary M. hogy Bath olyan gyógyhatással lesz rá. magam is szívesen megismerkednék vele. nagy kár. akkor sem hívnak meg bennünket. Véleményem szerint egyáltalán nem jó gyerekek. Elliotot. melyben felajánlja.

de azért Charles Hayternél összehasonlíthatatlanul jobb. Ha nem lennénk rokonok. ezek után kedvesebb lesz hozzám. férjét érzékenyen érinti ez a fordulat. Marynek nem kellett attól tartania. Remélem.meg nem kapja Mr. mit szól majd ehhez Wentworth kapitány. és nyugodt képpel válaszolni a kérdésekre. amióta ápoltuk. hogy mind a ketten nagyon megszerették Louisát. Hát látod. Mrs. Mr. ott maradni a szobában.érdeklődött Elizabeth. Becsületszavamra. mert mielőtt Louisa eltávozott volna. Elég sok különös külsejű ember sétál Bathban. Benwick kapitány és Louisa Musgrove! Majdhogynem olyan szép. ha csak halvány sejtelmed is lett volna a dologról. Hát nem vagy meglepve? Csodálkoznék.Vannak itt ismerőseik? . Sokkal okosabb meghagyni Croftékat a maguk szintjén. Valóban egyetértünk abban Mrs. így volt a te imádód Benwick kapitány! Egyszerűen megfoghatatlan számomra. valamennyien nagyon örülünk. . nagyon óvatosnak kell lennünk. Harville azt mondja. hogy csak még jobban megkedveltük. hogy semmit sem hallott az egészről. ámbár nem ugyanaz.És ugyan mi hozta Croftékat Bathba? . Charles kíváncsi rá. hogy szerelmes Louisába. hozzátette: . semmi ilyesmit nem tudtam felfedezni nála. Állítólag köszvényes. Megkockáztathatjuk-e.Szegény öregúr! . hogy az admirális korában s ilyen pályafutás után ne lenne sok ismerőse efféle helyen. Harville-lal. Crofték majd találnak társaságot közöttük! . s mára várjuk Benwick kapitány érkezését.Nem. de hiszen emlékezhetsz rá. ők egymás közt már megállapodtak. hogy bemutassuk őt meg a feleségét a Laura Place-en? . hogyan képes Charles ilyesmiket a fejébe venni.Köszvényes és rozzant! . mert nekem bizony soha semmi. Sir Walter arra volt kíváncsi.jegyezte meg hűvösen Sir Walter -. . ő minden kívánságunknak túlzott fontosságot tulajdonít. akikről azt hallom. mint beházasodni a Hayter családba. Elizabeth. alig tudott erőt venni magán. így történt. Szerencsére nem sokat kérdeztek. hogy a Kellynch kastély bérlője.A tengernagy kedvéért jöttek. hogy nem valami fényes parti ez Louisa Musgrove-nak.Az a gyanúm . s ezt a fiatalember Harville kapitány közvetítésével hozta az apa tudomására. Az biztos. s hogy Bathnak olyan részén van-e a szállásuk.Nem tudom.szólt közbe Sir Walter. Musgrove is váltig fogadkozik.Hogy van Mary? . ahova ő is nyugodtan ellátogathat Elliot kisasszonnyal. Musgrove válaszát a Harville-ékkal eljuttatott levelére. Croft admirális leginkább arról lesz nevezetes Bathban. nem! Mivel mi unokatestvérek vagyunk Lady Dalrymple-lel. tengerészek. hogy nővérét nem éri váratlanul ez a hír.kérdezte Elizabeth. de az is igaz. szegény elhunyt húga miatt. nem szabad őt esetleg nem kedvére való ismeretséggel terhelnünk. az más. Soha életében nem lepődött meg ennyire. azt hiszem. mintha Wentworth kapitányhoz menne. de alig hinném. ennél tovább nemigen terjedt a kíváncsisága. hogy nem is lehet igaz. majd meg sem várva a választ. . Persze. Musgrove már el is küldte beleegyező válaszát. ám mivel unokatestvérek vagyunk. . vajon Crofték négy lóval érkeztek-e. Mrs. de milliószor jobb. . én sose hittem.

vagy rájött. Ezt Anne már előbb is gyanította. mint Mary. hogy álnok vagy csélcsap lehetne. Legkevésbé sem szégyenkezett az ismeretség miatt. Ámde eszébe sem jutott a hiúságát legyezgetni ezzel. bátorságára. Semmi okát nem látta. nem attól pirult el ösztönösen. a zuhanás a Cobbról. sokat olvasó Benwick kapitány. Benwick kapitány és Louisa Musgrove! Az az élénk. hogy képes más férfit előnyben részesíteni vele szemben. hogy a fiatalemberben csakugyan derengett valami vonzalomféle iránta. külön-külön nézve őket. tisztességtelenül szakadjon meg. valószínűleg a költészet ébresztette fel a szerelmüket egymás iránt. mélyen érző. mikor eszébe jutott. s egyre jobban hasonulnak majd egymáshoz. mint Benwick kapitányé. akkor sajnálkozni sincs miért. nem egymáshoz valók.Eddig terjedt Sir Walter és Elizabeth érdeklődése. többet is beszél róla. Charles Musgrove és gyönyörű fiacskái hogyléte felől. akkor nincs mit csodálkozni ezen a jegyességen. olyan mélységesen. Crofték a Gay Streeten találtak szállást. hogy az események híre még nem jutott el hozzájuk. élete végéig kihatással lesz Louisa egészségére. hogy nem is szerette. Lehetséges. hogy Louisa Musgrove-nak egyszerre irodalmi ízlése van. ha ugyan nem teszi máris. Benwick kapitány pedig nem volt vigasztalhatatlan. mint az övék. Louisa már korábban is lelkes híve volt a tengerészeinek. Sir Walter teljes megelégedésére. egészen más következtetésre jutott az események alakulásából. az esztelen örömre. mint megfordítva. Szégyellt volna érzéseinek mélyére hatolni. amint végeredményben kihatott a sorsára. Biztosra vette. mint Mary. hogy olyan barátság. . s amióta Henrietta eltávozott. ám amikor megtörtént. Elgondolni is mulatságos. Mikor végre egyedül lehetett a szobájában. a felesége pedig rajongani fog Scottért meg Lord Byronért. sőt tény. Össze voltak zárva jó néhány hétre egy szűk családi körbe. Szabályszerűen leviziteltek náluk ők is. szóba került Louisa Musgrove neve csakúgy. és érzelmes gondolatai támadnak. elgondolkozó. vajon mit érez most Wentworth kapitány! Talán azért vonult vissza. hogy a Lyme-ban töltött egy nap. el lehet képzelni. de semmi kétség. Annyira másképpen gondolkodik mindkettő! Ugyan mi vonzotta őket egymáshoz? Hamarosan a körülményekben találta meg a választ. jellemére. próbálta megérteni a történteket. aki tisztában volt Wentworth kapitány érdemeivel. Nemhiába kíváncsi rá Charles. miért ne lehetnének boldogok egymással. Benwick beletanul a vidámságba. hogy sokkal többet gondolt Croft tengernagyra. tudakozódott Mrs. aki meghallgatja és együtt érez vele. hogy találkozzék Croftékkal. vagy hogy az egyik jó barát jellemtelenül járt volna el a másikkal szemben. valakit feltétlenül szeretnie kell. Ezzel aztán Anne meg is szabadult tőlük. idegzetére. sőt. Erősen emlékeztettek az örömre. így van. Mindebből azt szűrte le: ha egy nőről. Clay több figyelmességet tanúsított. egymásra voltak utalva: a betegségéből lassan lábadozó Louisa érdekes lehetett. Benwick kapitány csupa érzelem. hogy bármelyik elfogadható külsejű fiatal nő. mert lemondott Louisáról. Nem. viszonozták a tisztelgő látogatást. hogy most már lehulltak Wentworth kapitány bilincsei: szabad. elérte volna ugyanazt. Mrs. ez ama feltevés mellett szólt. de még csak el sem mosolyodtak. Alig várta. maga sem tulajdonított az egésznek több jelentőséget. A gondolatát sem tudja elviselni annak. úgy tűnik. nyilvánvaló lett. nem szereti már. s amennyiben Wentworth kapitány nem veszti el emiatt a barátját. éppenséggel nem sajnálkozás dobogtatta meg Anne szívét. Nem tudta elhinni. vidáman csevegő lány és a bánatos.

Ismerte érzéseiket. ő pedig sokat gondolt rájuk. Croft pedig mindenből ki akarta venni részét férje oldalán. amikor élénk beszélgetésbe merült néhány. itt a karom. bármerre járt. Anne mindenfelé látta őket. hogy mással lát. hogy valaki kockára teszi az életét ilyen rozzant kagylóhéjban. Jó napot. semmiben. azzal elindult.Igen.Nagyon szívesen. miközben boldog függetlenségben járják a maguk útját.(Jóízűt kacagva:) . Croft ugyanolyan hozzáértéssel és hévvel kapcsolódott a társalgásba. köszönöm. és mindig fel is fedezte őket. élvezhetem a társaságát. mint a körülötte állók bármelyike. amennyit óhajtottak. hogy gyakran sétálgasson a városban. Sophy nem bírja elviselni őket. Nézze. Nem tudok elmenni a bolt előtt. ha véletlenül összetalálkoznak. elmélyedve szemlélt a kirakatban egy metszetet. ez most nagyot néz. Bridgen kapitány. valami közlendője van számomra. Magukkal hozták azt a vidékies szokást. és teljes nyugalomban nézegetik a sziklás. de ugyanúgy élvezte azt is. egy kis darabon egyfelé megyünk. van. merre igyekszik? Ne menjek el valahová kegyed helyett. akár tovább is.A Croft házaspárnak annyi ismerőse volt Bathban. csak köszöntöm. útközben pedig mondani szeretnék valamit. aki azt képzeli. ha nincs hölgy az oldalamon. hol építenek ilyen csónakot! . miről beszélgetnek. Anne-t túlságosan lekötötte Lady Russell ahhoz. Hacsak abban nem. Egymagában állt egy képkereskedés előtt. hogy jó barátjának tekint. hogy a következő pillanatban felborulnak.Köszönöm szépen. a jó szerencse összehozta Croft tengernaggyal. Lady Russell délelőttönként magával vitte a kocsiján. Csak azt szeretném tudni. . avagy talán kegyeddel tarthatok? Lehetek valamiben a szolgálatára? . s gyalogosan indult el a Camden Place felé. amint végigment a Milsom Streeten. de egy alkalommal. Ez azt jelenti.Ha jól értettem. és eszükbe sem jut. Nos .mondta egy búcsúpillantást vetve a képre. így ni! Nem érzem jól magam. és hátratett kézzel. éppen egy képen csodálkozom. Mert ezt el nem kerülhetik. . Mrs. mintha örömük telt volna benne. Látott már ilyet? Miféle kótyagos fickó lehet az a kiváló festő. nem állok meg. egy héttel vagy tíz nappal Crofték érkezése után. s ez a folytonos együttlét vonzó képet nyújtott számára a boldog házasságról. nem a feleségemmel. de itt jön egy barátom. hogy nem a mi oldalunkon jönnek. Akkora hólyag van a sarkán. Tessék.Én bizony egy kacsaúsztatóra sem merészkednék benne. De örülök. Bridgen! No. meg kellett érintenie. Én ugyanis hazafelé tartok. míg egyfelé visz az utunk. Uramisten. itt ül benne két úriember kényelmesen. tengernagy úr? . Mikor aztán ráismert az admirális. kedvelt szórakozása volt elképzelni. Azonnal. Örömmel figyelte. és Elliotékkal csak formálisan tartottak kapcsolatot. ha annak javára válik. Igen. mint egy háromshillinges! Nézzen át az utca túlsó felére.Nahát. hogy azon a rövid darabon. hogy meg ne álljak. micsoda csónak ez! . hogy felhívja magára a figyelmet. hogy mindig mindenüvé együtt mentek. hegyes tájat. De szegénykémnek feltört a lába. ameddig csak tudta. Nézze csak meg. amint az admirális szívélyesen megszorítja valamelyik régi barátja kezét. Egyszer gyalázatos . legkevésbé sem azért. illetve kiszállni kocsijából az Alsóvárosban.folytatta feléje fordulva -. A férfinak sétát rendeltek az orvosok a köszvénye gyógyítására. igen. kegyed az! Köszönöm. és gyalogolt volna mellette akár élete végéig is. egy csomóba verődött tengerésztiszttel. és Mrs. nemcsak elmehetett volna mellette észrevétlenül. ott megy Brand admirális a fivérével. mint ez itt? És tessék. hanem még a megszólítás sem volt elég. a megszokott nyílt kedélyességgel kiáltott fel: . Hitvány fráter mind a kettő. Hogy micsodát állítanak itt ki csónak címén. kedve támadt elbúcsúzni barátnőjétől. Mindig szemmel kísérte őket.

ennek is túl korán kötötték meg a békét.. De azért volt valami furcsaság a viselkedésükben. .Egy kicsit. nem lévén a felesége. beülünk a karosszékbe. Ha Sophy vagy hasonló névre hallgatna mind. Bárcsak ne lenne olyan sok és olyan szép keresztnevük a fiatal hölgyeknek. az biztos. nagyon tettre kész. hogyne. Igaz. de aztán lerázzuk őket. persze. . mire elhagyják a Milsom Streetet. vagy annak előtte North Yarmouthban és még azelőtt Dealben. de Louisa nevét azért nyugodtan megmondhatta. Majd más alkalommal elmondom az egész históriát. mi azt hittük. az sosem jut eszembe. kielégíti kíváncsiságát. s amint hallom. Azt remélte. természetesen bőven van mit beszélni velük. Nem tudom.Én úgy találtam. Most aztán bekövetkezett a különös fordulat. várniuk kell. . kegyed most olyasmit hall tőlem. lelkes tiszt. csak nyáron nevezték ki parancsnokká. ez a fiatal hölgy. észrevettek bennünket. de akkor bekövetkezett az a dolog Lymeban. . De előbb meg kell mondja nekem annak a fiatal hölgynek a nevét. és bezárkózunk a szállásunkon. ahelyett. mintha Kellynchben lennénk. úgy látszik. Louisa Musgrove kisasszony. Hát bizony. csöndesebb Belmontot. Anne röstellte. mit akar közölni vele. Mikor már megtettek egy darabot. Itt is ugyanúgy vág be a huzat a faliszekrény résén. Az a fiatal hölgy. Színét se láttuk november óta? Még Sophy sem érti a dolgot. Itt jön Sir Archibald Drew az unokájával. hogy ott ült volna szépen Lyme-ban. igen. ami jólesik. eljegyezte magát James Benwickkel. a feleségem. Szegény öreg Sir Archibald! Hogy tetszik kegyednek Bath. Anne ismét érdeklődött.Hát. Valószínűleg már össze is házasodtak.Igen. Találkoztam már Benwick kapitánnyal. Benwick kapitány igen megnyerő fiatalember . ami bizonyára meglepi. Hiszen hetekig udvarolt neki. tegye. elment Plymouthba.mondta Anne -. hogy rossz a szállásunk. akárcsak ott. akiről szó van. Csak azt nem értettük. Elliot kisasszony? Mi nagyon kedveljük. de a tengernagy tovább várakoztatta.. Nos. kénytelen volt ráhagyni. és most már világos lett. hogy Frederickhez menne. aki miatt annyit izgultunk mindnyájan. míg el nem érik a tágasabb. bele sem kezd addig.dolgot műveltek velem. ahelyett. . csak azért.Nos. és olyan jól érezzük magunkat. akivel az a baj történt. olyan jámbor a modora. ugyan mire várnának. Mire mi visszaérkeztünk Mineheadből. onnan meg Edwardhoz. Az a Musgrove kisasszony. és mostanában előlépés tekintetében rossz idők járnak. Nézze. nem is gondolná az ember. jólelkű fickó. az a bizonyos Musgrove kisasszony.Ó. nem jönnék zavarba. Kegyed is ismeri James Benwicket. mire várnak. Nem mondhatom. csakugyan belekezdett: . délelőttönként tele vannak velük az utcák. hát most jegyesek. A sógorom. De a keresztneve. a North Yarmouth-it. lement Edwardékhoz. Egy szót sem lehet szólni James Benwick ellen. elcsalták tőlem több kiváló emberemet. . azt hiszi. de más hibájáról igazán nem tudok. Nagyszerű.. míg szegény lány rendbe jön a fejével.. minden tekintetben kifogástalan hírnévnek örvend. Azaz talán nem is. és ott maradt mind a mai napig. elhatározta. ő pedig. ez a Louisa kisasszony hozzámegy Frederickhez. kézcsókot int kegyednek. Minduntalan összetalálkozunk valamelyik barátunkkal. hogy máris tisztában van az egész dologgal. De mikor már eléggé felkapaszkodtak a Belmontra. mert eszünkbe juttatja azt az elsőt.

vagy "megvan az okom a csodálkozásra".A dologhoz nem fér semmi kétség. hanem remélem. de feltehetően mindkét részről egyformán. Wentworth kapitány levelének a hangjában nincs olyasmi. és hát mi valószínűleg részrehajlók vagyunk. ami tengernagy urat vagy kedves feleségét különösebben nyugtalanítaná. őt viszont Harville értesítette egyenesen Uppercrossból. modor tekintetében Frederick túltesz rajta. most már értem. de nem látta értelmét tovább firtatni a dolgot. ha idecsalogatjuk Bathba. és ez. és állítom. aki siránkozik vagy panaszkodik. Van valami Frederickben. Itt volt az alkalom. Valóban úgy látszott az elmúlt ősszel. Beérte néhány szokványos megjegyzéssel. Én rendkívül megnyerő modorúnak találtam. . . számomra James Benwick túlságosan piano.Természetesen.de az admirális a szavába vágott: . ha nem mondja ki egyenesen.Nos. amiről a tengernagy meg akarta győzni. Nem is így értettem. . melyben beszámol a dologról. .Nem. Egy szava sincs Benwick ellen. hogy "csodálkozom rajta".Nem kívántam én összehasonlítani kettejük. nem. nem vall engesztelhetetlenségre. most mind együtt vannak Uppercrossban. lehetséges. legyen azé. hogy elrejtse mosolyát. mással. Sophy írjon neki. hogy boldogok lesznek egymással. hogy úgy érzi. de Sophyval együtt azt hisszük. még annyi sem. . Ez érezhető volna akkor is.Szegény Frederick! Most aztán kezdheti elölről. Semmi . ezzel folytatta: . igen. hogy Benwick kapitány bátortalan fellépésű. Van itt szép lány elég. Ennél több lelkierő van benne. Nem puszta pletyka. azt hiszem. . hogy a hölgyek jobban meg tudják ítélni az ilyesmit. ha olyan barátságot.. szétrobbantana vagy akár csak megzavarna egy ilyen fordulat. Anne lehajtotta a fejét. a sorok közt nem érezhető a megbántott férfi sértődöttsége. téved. szó sincs róla: egyetlen káromkodás vagy morgás sincs az egész levélben..Igen. amilyen őt Benwick kapitányhoz fűzte.Remélem. Ha mást szeret az a lány. de egyáltalán nem volt szándékában azt állítani. Anne most megjárta. abból a levélből senki nem olvasná ki. hogy a lelkierő és a gyengédség kizárja egymást. Csak azzal a közhellyel akart szembeszállni. Kis habozás után mentegetőzni kezdett: . Wentworth kapitány levelében semmi sem utal arra. ami nekünk jobban tetszik. hogy valaha is komoly szándékkal lett volna hogyishíjják kisasszony iránt. az biztos.. hogy másoknak is tetszik.Szó sincs róla.Attól tartok. és csak csendesen hallgatta. a barátja részéről érte méltánytalanság. míg az admirális mondja a magáét: . Nem. erőszakos beavatkozás nélkül vége szakadt. Frederick nem az az ember. De semmi ilyesmi nem érezhető abból a levélből. Azt hiszem. Sosem mondanám. Legokosabb. hívja meg mihozzánk. s Anne nem szalasztotta el. Anne nem volt teljesen meggyőződve arról. Csak őszintén reméli. hogy jó modorban Benwick kapitány felülmúlhatatlan. uram. Remélem. Mert azt nagyon sajnálnám. mintha vonzalom szövődne közte és Louisa Musgrove között. Magától Fredericktől tudjuk. Nővére tegnap levelet kapott tőle.

Lady Dalrymple boldogan hazaviszi őket.értelme. Így aztán megállapodtak abban. már meg is érkezett. A három hölgy tehát betért a Molland-féle cukrászdába. határozottan és kétségbevonhatatlanul Wentworth kapitányt. Magánkívül volt. Mr. a két hölgy olyan udvariasan és eltökélten próbálta egymást felülmúlni nagylelkűségben. Ha valaki kellemetlen helyzetbe kerül. hogy Elliot kisasszony hazafelé Lady Dalrymple kocsiján óhajtsa megtenni az utat. hogy Anne húga cipője a legvastagabb. míg észhez nem tért. hogy a közvetlen közelben várakozik. minden összefutott előtte. Igenis megnézi. s a most is lekötelezően udvarias Mr. mint amilyen a valóságban. s udvariasságában ragaszkodott hozzá. Elliot kisasszonyt illetően senkinek nem lehetett kétsége. mint a másik. semmi esetre sem ő lesz az. s eléggé ahhoz. Esni kezdett. kedvező válasszal. amint elhaladt a cukrászda előtt az utcán. Clay-nek. hogy Mrs. s mi az. nincs a világon nála ostobább. rögtön tisztázta magában. Clay-t kísérte. hogy Mrs. Miért is tulajdonítana magának egyéb indítékot? Wentworth kapitány nyilván látótávolságon kívül van már. Őladysége hintajában azonban legfeljebb négy személy helyezkedhet el kényelmesen. illetve ne tartaná annyival rosszabbnak a másikat. s már indult volna. Clay száll be negyediknek a hintóba. mikor az ablak mellett ülő Anne megpillantotta. lehetetlenebb teremtés! Néhány pillanatig nem látott maga körül semmit. abban a vastag cipőben! Sokkal vastagabb az övé. szidta magát. miután felkérték döntőbírónak. a másik Musgrove kisasszony már foglalt. hogy megint elmenjen Uppercrossba. Hamarosan ismét csatlakozott a társasághoz. Elliot éppen elindult a Union Street felé. Felállt hát. hogy a többiek még mindig a kocsit várják. Elliottal. s meggyőződjék róla. mennyire szeretné Bathba csalogatni Wentworth kapitányt. több úr és hölgy. és pár perc múlva beszól értük. Az eső alig szemerkélt. esik-e. Elliot kisasszony. megpillantotta az utcán. majd Mr. hogy a hölgyek tető alá kívánkozzanak. mert abban a pillanatban lépett be Wentworth kapitány. az már úton is volt odafelé. Elliot kisasszony kijelentette. de némi időbe tellett. Elliot két unokanővérét és Mrs. nyilvánvalóan nem lehetett arra számítani. megállapította. hogy egyáltalán csöpög. az unokabátyja. Mr. míg az udvariasság követelményeinek megfelelően tisztázták a másik két hölgy dolgát. mint az Anne-é. Elliottal. Lévén Miss Carteret is az édesanyjával. és Anne igazán szívesebben sétált volna haza Mr. hogy mind a három hölgyet elviszik a Camden Place-re. kiszámíthatatlanabb. mert azt hiszem. még azt is alig akarta belátni. Ám Mrs. De visszahőkölt. Anne most hirtelen nagy hajlandóságot érzett arra. hogy ő induljon gyalogosan útnak Mr. Nem gondolja. az a legokosabb. eddig jutottak. hogy elintézzen valamit Mrs. észre nem vehette senki. csak ne lenne énjének egyik fele mindig annyival bölcsebb. de ahhoz azért eléggé. természetesen. s a Milsom Streeten jártak. s akkor megállapította. s mikor Anne legközelebb sétálni ment. . Elliot. hogy összerezzent. nem nagyon. vajon esik-e még. hogy a külső ajtóhoz menjen. hogy a többiek kénytelenek voltak közbeszólni. Croft még meg sem írta a levelét. a fiatal lelkész a választottja. látták ugyanis. Elliot pedig odasietett Lady Dalrymple-hez. Csak ő tudta. s eldönteni a kérdést. szíves segítségét kérve. ha idecsalogatjuk Bathba? Hetedik fejezet Míg Croft tengernagy séta közben arról beszélt Anne-nek. Clay már amúgy is náthás egy kicsit. Mrs. Clay is semmiségnek tartotta azt a kis esőt.

sőt megjátszani sem tudja. Valami feszélyezettséget vett észre benne. kölcsönösen felismerik egymást. Gyalog megyek. nyüzsgést. s már belépett a lakáj is. A kapitányt nyilván még jobban meglepte és zavarba hozta. és hazaviszi hintaján Elliot kisasszonyt.Épp csak szemerkél. elvörösödött. majd ismét Annehez fordult.meglehetős közömbösséggel és higgadtsággal társalogjanak. Elizabeth is őt.felelte Anne -. és beszélt Uppercrossról. jobban. amilyennek megszokta. A kocsiban nincs hely mindünknek. Louisáról. Jobban is szeretek gyalog menni. sem barátságos üdvözlésnek.de azért ez mégsem a nyugodt. hogy testi vagy lelki szenvedés érte volna. amit érzett! Izgalom. hogy kettejük közül ő az. Föl se veszem. Lady Dalrymple hintaja. hogy nagyon sokszor voltak együtt. kín. felfordulást. a könnyed Wentworth kapitány. Nem mondhatta sem hűvös. aztán elfordult. Wentworth kapitány utánuk nézett. Vagy az idő változtatta meg. üdvözölte. Anne-t nem lepte meg. . újabb eszmecserét. csupán a lakáj kíséretében (unokafivére még nem érkezett vissza). De azért neki is elég volt az. semmint szavakkal felajánlotta. de nem tartok velük. Az eső újra rákezdte. végre megérkezett. s hamarosan az egész cukrászda közönsége tudta. és Anne egyre inkább tapasztalhatta.Nagyon lekötelez . más szó nem illett rá: zavarban volt. hozzászoktak már. Musgrove-ékról. gyönyörűség. és inkább magatartásával. most ez nem sikerült a kapitánynak. melyet Elliot kisasszony egyre türelmetlenebbül várt. de fájdalommal kellett tapasztalnia. a férfi látja Elizabethet. . . hogy ezt jelentse. sőt elvárja. felkavaró hatásán. mint amennyire ilyesmit bármikor észrevehetett rajta. Minthogy a helyzet úgy alakult. hogy megpillantotta őt. hogy megérkezett Lady Dalrymple. vakító. ujjongás és gyötrődés furcsa váltakozása. a kapitány várja.legalábbis látszatra . Anne biztosra vette. valószínűleg egyikük sem sokat értett a hallottakból. hogy most már ismerősként üdvözöljék. A kapitány megszólította. hogy az. Pillanatnyi hallgatás után megszólalt a kapitány: . Kölcsönös érdeklődés következett mindennapi témákról. hogy eszébe jutott a maga jelentős szerepe . Persze ő volt előnyösebb helyzetben. semmi sem vall arra. Ő már túlesett az erős meglepetés bénító. hiszen az utóbbi néhány percben felkészülhetett a találkozásra. sőt mikor kiejtette a nevét.De esik. ez újabb késedelmet jelentett. hogy nővére fagyosan elfordul. vagy Louisa. hogy . és beszélgetésbe kezdett.nyilván ismerősei társaságában. Végre Elliot kisasszony elindult barátnőjével. hogy Elizabeth nem hajlandó megismerni a kapitányt. aki tökéletesebben uralkodik magán. Kis idő múlva a férfi megint odajött. Felújult ismeretségük folyamán most először érezte úgy Anne. Nagyon jó színben van. mintha arckifejezése egy pillanatra arról árulkodott volna. hogy a férfi korántsem annyira magabiztos. mégis nagyon bántotta. akikkel kicsit odább a Milsom Streeten találkozhatott össze. Tisztában volt vele. bár külső jelét nem adják. hogy rendelkezésére áll. Viselkedését leginkább a zavar jellemezte.

nekem sokkal jobban tetszik. . Nagyon kedves. de inkább azt javaslom. Sietve érkezett. józan célozgatás Mrs. de mégsem veszi igénybe a szívességét. azért. sosem találkozott még hozzá hasonló kellemes emberrel. használja legalább. jó napot . hogy kénytelen volt megvárakoztatni.Ami azt illeti. megbámulta arra haladtában Anne-t. . Anne kezét a férfi karjába öltve. pedig kísérője felülmúlhatatlan volt kedvességben és figyelmességben. .Hát nem. Wentworth kapitány tisztán emlékezett rá. Ugyanaz a férfi. ha a Camden Place-ig egész úton egyetlen szót sem szól hozzá. Alighogy kimondta. mert ezúttal kiváltságos rokoni és baráti minőségben közeledett. éppen csak nem lakik náluk. hogy odaköszönjön: . Mindig velük van. Sosem esett még ilyen nehezére. Elliotról. szenved-e.Nem állíthatjuk Mr. idővel visszanyeri józanságát és megfontoltságát.Viszontlátásra.s már ott sem voltak. Amint eltűntek szem elől. csalódott-e avagy sem. Remélte. már be is lépett Mr. ámde sajnos egyelőre kénytelen volt megvallani magának. hogy a higgadtságtól igen távol áll. Nem tudta. a kapitányra egy kedvesen zavart pillantást vetett s csak annyi ideje maradt. amíg ebben nem lát tisztán. igazságos elismerő szavak Lady Russellról. s most már sürgősen indulni kívánt.s felmutatta vadonatúj esernyőjét -. s azt állítja. mint Anne. . sőt szép. hogy nem kedveli az unokahúgát. engedje meg.. hogy ettől az esőtől nem kell tartani. Ezt nemigen mondják. hogy bérkocsit kerítsek. ez világos. De most éppen nem tudott másra gondolni. Clay-re.Nekem is. köszöni szépen. De a férfiak mind Elliot kisasszony után futnak. Össze sem lehet őket hasonlítani. meleg. Elliotot várom. hogy el kellett távoznia. Anne nagyon hálás lett volna unokafivérének. még hozzátette Anne: . Igaz? . Elliot.Az. mint akkor.Csak Mr. sajnálta.Szerintem Anne Elliot is nagyon csinos. csak Wentworth kapitány járt az eszében. nagyon ésszerű. Micsoda jóképű férfi! . aki Lyme-ban megállt a lépcsőn. Miss Atkinson egyszer együtt volt vele vacsorán Walliséknál. hogy figyeljen rá. mit érezhet most. a következő percben már útnak is indultak kettesben. ő sem talál magára. máskor a témái is érdekelték volna okos. csak a fellépése és a modora más. nekem is. mint akinek egyéb gondolata sincs. a hölgyek Wentworth kapitány társaságában azonnal róluk kezdtek beszélgetni. máris felszereltem magam Bath klímájához . Perceken belül biztosan itt lesz. mi lesz a vége. elnézést kért. . Nem nehéz megjósolni. amint látja. de megvallom. Anne túl finom az ízlésüknek.Bár csak tegnap érkeztem. ha jobban megnézi az ember. s megismételvén. nehogy közben jobban rákezdjen az eső. ha mindenképpen gyalog akar menni. mint a nővére.

Ámbár valószínű. A házszámra nem emlékeztek pontosan. . kimerítő szolgálatban. melyik házról lehetett szó. Lady Dalrymple egyik pártfogoltja ugyanis jutalomjátékra készült. hogyan ismerné fel olyan gyorsan. Eltelt egy-két nap. ösztönösen Lady Russellra pillantott. végre fölfedezte alakját a jobb oldali gyalogjárón olyan távolságban. Valami szalonfüggönyről regéltek. mivel erejét nem tehette próbára. kit sújtson sajnálkozó lekicsinyléssel. hogy jobb. talán az eddiginél is több elfogultsággal viselkedik vele szemben. csak a rangbéliek elegáns és ostoba estélyét. azt képzelte. s úgy érezte. ahol a kapitány lépked. Sok férfi volt körülötte.ráismer-e? És mi lesz azután? Azt már el kellett mondania Lady Russellnak. de nem történt semmi. és most nem tudja. Lady Russell csak akkor fedezi fel. ha véletlenül összetalálkozik társaságban Wentworth kapitánnyal. elpirult. Talán csak átutazóban van. hogy már nem téveszthette szem elől. Csak pár percig beszélhessen vele megint. hogy említette volna. de nem téveszthette össze senkivel. erősebbnek képzelte magát. s nem viselte meg. magát-e vagy barátnőjét . mosolygott. hogy megszólítsa.Bizonyára érdekel . hogy a szemét sem tudja levenni róla. márpedig Wentworth kapitány nagyon szereti a zenét. hogy lehetetlen volt észre nem vennie a férfit. akik semmi más esti szórakozást nem tudtak elképzelni. mivel Bathban mindenki mindenkivel összetalálkozik. Valóban jó koncertnek ígérkezett. valószínűleg Lady Russell is meglátja majd valahol . ha majd szinte egy vonalban lesznek vele. sehol sem látta. s mennyire meglepődhet. s alig várta már a hangverseny napját. hogy hosszabb tartózkodásra érkezett.mondta -. amit Lady Russell mondott meglepetésében. mi van az arcára írva). bizonyos függönyöket szerettem volna felfedezni. de hát micsoda őrült gondolat. azzal is beéri. ahol összetalálkozhattak volna. A színház vagy a vigadóépületek. s egyre több meghívást kaptak és fogadtak el. bármilyen izgatottan kereste tekintetével a kapitányt az utcákon. s átható tekintettel figyeli. vagy csak ő nem emlékszik. Ott természetesen meg kell jelenniök. milyen elképesztő hatással lehet Lady Russellra a kapitány megjelenése. hogy Lady Russell pontosan abba az irányba szegezi szemét. nem voltak elég előkelőek az Elliotoknak. Anne föllélegzett. ha senkinek sem mutatja. Dehogyis. s nem tudta. mivel nem ismeri a helyzetét. más éghajlat alatt. hogy a sok óvatoskodásban elszalasztotta a pillanatot. annyira. csak alkalom adódjék rá. nem mert ránézni többet (tudta. Nagyon jól megértette. "És most ugyan mit mond majd róla?" . állítólag az utcának ezen a felén.legjobban az bosszantotta. De azért többször is aggódó pillantást vetett barátnőjére. több társaság haladt csoportosan ugyanabba az irányba. éppolyan vonzó a külseje. és most. Frankland beszélt tegnap este. észrevette-e őket a kapitány avagy sem. meglesz a bátorsága. s megpróbáltam eltalálni. mikor aztán közeledett a pillanat. melyekről Lady Alicia és Mrs. és az első órában. hogy mit néztem olyan sokáig.tette fel magának a kérdést szorongva Anne. belebetegedett. hogy elmúlt fölötte nyolc-kilenc esztendő. és Anne belefáradt a tehetetlenségbe. de hát őszintén szólva sehol sem látok a leírásuknak megfelelő függönyt. mint ő. hogy nem tud semmit. Nem csekély erőfeszítésébe került megfelelni mindarra. Lady Russell végre feléje fordult. amelyiknél szebbet nem láttak egész Bathban. Ebben az esetben pedig. hogy Louisa Musgrove eljegyezte magát Benwick kapitánnyal. de amikor befordultak a Pulteney Streetre. Másnap délelőtt Anne ismét kikocsizott barátnőjével. .Egy dolgot feltétlenül meg kell tudnia: vajon meddig szándékozik Bathban maradni a kapitány? Nem beszélt erről. mégis bizonyos volt benne.

mert olyasmit sejtek. Smith nyájasan belenyugodott. Mrs. Már megtárgyalták Bath időjárását is. nagyon megviselte az a megrázkódtatás. és Anne minden pillanatban attól tartott. Ki lesz ott? Anne elsorolta a neveket. felcsillanó szemmel mondta: . fokozott figyelemmel tartozik a férfinak.Elizabeth keresztülnézett rajta. még volt annyi ideje. szívből kívánom. ismét nyílt az ajtó. félig komolyan. mióta Lyme-ban megéltük azt az emlékezetes napot. hogy kellemes estéje legyen. egymaga. Mrs. s Anne mindjárt jobb kedvre hangolódott. Smith nem tett rá megjegyzést. szerencsére. Anne meghallotta. félig tréfásan mondta: . s tehette. de aztán sietve indulnia kellett.Alig láttam. . zavarba jött. de több a semminél. miről. odalépett és megállt mellette. hogy ezentúl már nem élvezhetem sokszor a társaságát. hogy úrrá legyen magán. amit helyesnek tartott. a nyolcszögletű terem kandallója közelében helyezkedtek el. hogy hasonlóképpen érdeklődjék. hogy apja és Elizabeth suttog egymással. s Wentworth kapitány lépett be. és azonnal megszólította. hogy a szeme sarkából oldalt pillantson. Anne meglepődött.De holnap aztán számoljon be mindenről. kevés mondanivaló maradt. Smithnek. tudhatta. mivel Wentworth kapitány ismét meghajolt. apja jónak látta egy bólintással nyugtázni ismeretségüket. hogy nála tölti az estét. milyen képet vágnak. . és mivel meg kellett várniuk Lady Dalrymple megjelenését. s azzal a határozott ígérettel mentette ki magát. Ám alighogy elhelyezkedtek. de Anne szelíd "hogy van"-jára megmásította szándékát. Lady Rusell észre sem vette. s kezdett vontatottá válni a beszélgetés. s lám. jöjjön el hozzám holnap. Anne félig-meddig megígérte Mrs. kissé mosolyogva. maga Elizabeth is alig észrevehetően bókolt. Anne az ellenkezőjét bizonygatta. a hangversenyt is. de sejtette. de sietve fölkereste. egy kicsit még előbbre is húzódott. de mikor Anne indulni készült. ettől csak megjött a bátorsága: úgy érezte. Mögötte voltak. s élénken. Nem értette ugyan. legalább nem látta Anne. hogy másnap kiadós látogatással kárpótolja. A kapitány a köszöntő meghajlás után tovább akart menni. Anne volt a legközelebb hozzá. Clay-vel társaságukból elsőnek érkezett a koncert színhelyére.Nos. mert nem engedte. bár ott volt a háttérben a félelmetes apa és nővér. s ezt nem is nagyon bánta. hogy a kapitány továbbmegy. talán annál is inkább. Miközben beszélgettek. Nyolcadik fejezet Sir Walter két lányával és Mrs. Elkésett és éppenséggel nem szívélyes köszöntés volt. egy percre tanácstalanul megállt. Azt hiszem. és hacsak lehet. ám az egyáltalán nem sietett.

és egyetlen pillanatban százféle érzés kavargott benne. semhogy könnyen megnyugodhattam volna. ujjongott. Bejártam gyalog is. mint aki legalkalmasabb arra..Mégis olyan hatása volt. legalábbis remélem. hogy ő lesz majd a legjobban érdekelt a beteg felgyógyulásában. ... Ha hálából fakadt volna ez az érzés. hogy barátja mégiscsak kigyógyult. Torkát köszörülte.. Lyme környéke csodaszép. ha azért szerette volna meg. véleményem szerint egy bizonyos ponton erősen különböznek egymástól.. sebzett.Természetesen. . zavarba jött. A Musgrove szülők ebben is magukhoz híven. az ajtó örökké nyílt-csukódott.. és megsejtette. és megvallom. talán jobban. kedves lánynak tartom. szapora lett a lélegzete. ha én nem vagyok annyira gyönge.Ha jól tudom.. annál jobban elbűvölt. bár az utolsó mondatokat már a heves felindulás hangján mondta a férfi. és a szerelmük igaz szerelem. Egy férfi sosem gyógyul ki abból.. De akár azért. Nem mehettem el. Túlságosan nagy felelősség terhelt azért. mintha még mindig fájdalmasan érintené az emlék. nem folytatta tovább. kedvesen és tiszteletre méltóan viselkednek. ellenkezőleg. szinte összeroppant férfi! Fanny Harville egészen kiváló teremtés volt.. ám a következő pillanatban ismét kissé mosolyogva hozzátette: . mégpedig egyáltalán nem lényegtelen dologban. csakis az enyém.. és Anne. de ezzel aztán végére is értünk a hasonló vonásoknak. és minél többet láttam belőle. igen erősen hozzá is járul a boldogságukhoz. rövidke szünet után mégis szükségét érezte. mint. És ez nagymértékben.Így van . és ez meglep.. Én Louisa Musgrove-ot nagyon szeretetreméltó.Megvallom.. Okos ember.. s ez az intelligencia. a folytonos jövés-menésben is megértette minden szavát. De semmi okom ezt hinni. olyan következményei lettek annak a napnak. melyek egyáltalán nem iszonyúak. hogy megszólaljon..Iszonyú pillanat volt .helyeselt a férfi. hogy orvost hozzon. .Körülbelül két hétig. Olyan férfi. hogy vonzódik hozzá. mert tudatára ébredt. hogy annyira elpirul.. túlságosan is. de legkevésbé sem óhajtván egészen másfelé terelni a beszélgetést. nincs ellenállás. majd tovább beszélt: . mint ő. szerető szülői szívvel nem akarnak semmi mást. míg nem voltam biztos Louisa felgyógyulásában. aki még értelmes is. megdöbbent. Louisa nem makacskodhatott volna. s kissé félrenézett -. Teljes szívemből boldogságot kívánok nekik. de lehetetlen is. de sejtelme sem lehetett róla. lóháton is.folytatta a kapitány -. hogy Benwicket ajánlotta. ami történt. hogy beleszeretett Louisába. Elhallgatott. csak ennyit kérdezett: . Mindkettő kifogástalanul tisztességes és egyformán jó természetű. Legalább otthon nem kell nehézségekkel megküzdeniük. boldog házasság lesz belőle. mit érez most Anne.. s a teremben is egyre nagyobb volt a zaj. és a padlóra szegezi tekintetét. De Benwick több ennél. ha ilyen nőt szeretett. mert érezte. sokat olvas. Az én hibám volt. iszonyú nap! . halogatás.. Benwick részéről hirtelen fellángoló érzelemről van szó. úgy látom.. nem. Képtelen volt erről a tárgyról beszélni. és mindennek örvendek..Eltakarta a szemét. ami ezt előmozdítja. De úgy látszik. kicsit meglep. Magának annyira helyén volt az esze. akkor más volna a helyzet. nincs szeszélyeskedés. akár mert valami egyébnek ébredt tudatára. nem is szabad kigyógyulnia. Ellenkezőleg. maga jó ideig Lyme-ban maradt? . Nyilván hirtelen eszébe jutott a múlt. csak elősegíteni leányuk boldogságát. az ő helyzetében! Egy sokat szenvedett.

Olyan gondolatok jártak a fejében. s amint a társaság így együtt volt. Jóindulattal tekintett mindenkire. olyan keveset utaztam életemben. Lady Dalrymple és Miss Carteret tehát a véletlenül ugyanakkor érkezett Mr. hogy könnyen lehetett kedves és szívélyes. bajban. szenvedésben. hogy minél több szempárt vonzzon magára. egyszóval . csak akkor nem. Pillanatnyilag talán jobb is. Mennyi újdonság és szépség! Igaz. Elliot és Wallis ezredes kíséretében bevonult a terembe. többet érzelmei teljes világáról. Eltávolodott Wentworth kapitány mellől. ám előtte nagyon élvezetesen telt az idő. Csak az utolsó két óra hozott ránk bajt és aggodalmat. nővére boldogságának forrása hiúság és önzés. s amennyire a sietség összeegyezethető a választékos eleganciával. s meg is találja. akire vártak. az övé csupa nagylelkűség és szeretet. hogy számomra minden új hely érdekes. A többiek csatlakoztak hozzájuk.mondta erre Anne. amilyen boldogságot érzett! Az elmúlt tíz percben többet tudott meg a férfinak Louisa iránti érzelmeiről. s ez semmiképpen sem áll Lyme-ra. Anne is. Hát elment .Lady Dalrymple. mondhatom. sőt még sajnált is mindenkit. Anne sajnálkozott egy pillanatig. hogy a baj elmúlik. Elizabeth kart karba öltve Miss Carterettel. Nagyon. hogy Wentworth kapitány nincs az iménti helyén. Azt hittem. talán túlságosan is érdekes beszélgetésük megszakadt egy időre. Elizabeth csakúgy.. s bevonulhattak a koncertterembe. de hát méltánytalanság volna vele szemben. s ezúttal mindenki megjelent. de sokszor van úgy. szemét Dalrymple vicomte özvegyének széles hátára függesztve.. Megérkezett Lady Russell. az utolsó benyomások alapján nagyon rossz emlékei maradtak Lyme-ról. mert ott valami baj történt. már semmi kívánnivalója nem maradt e földön. mint amennyit remélni mert. míg összeszedi magát. Lady Dalrymple hallatszott mindenfelől. jóleső izgalom árasztotta el. aki most kevésbé boldog nála. s az emlék mégis kellemes marad. ha ott másban sem volt része. aki természetesen nem fonhatta ki magát ebből a társaságból. hogy nincsenek együtt. Boldogságát némileg mérsékelte. amit a társas élet szabályai megkövetelnek tőle. s míg részt vett az általános üdvözlésben és udvariaskodásban.. ismét nyílt az ajtó. A kapitány most már keresni fogja őt. szüksége van egy kis időre. mint Anne.. Anne pedig. Az ember azért még szerethet egy helyet. .Csakugyan? Nem gondoltam volna. még mielőtt az estély véget ér. ha megkísérelnénk összevetni kettejük boldogságának természetét.már el is tűnt a szeme elől.. lelki megpróbáltatásban. csak kínban. mert egy-két dolog eszébe jutott -.Én is nagyon szeretném egyszer jobban megnézni Lymeot . hogy efféle érzéssel gondol Lyme-ra. Most már alávetette magát mindannak.felelte Anne -. . minél több suttogást fakasszon. eközben külön-külön mindenki megtette a magáét.Kétségtelenül nagyon keserves órák voltak azok . Körülnézett s észrevette. hogy éppen abban a pillanatban lépett be a koncertterembe. Mire idáig jutott.. úgy érezte. amennyit csak lehetséges. Hiszen ott csak ijedségben és kellemetlenségben volt része. De hiszen hamarosan megint találkoznak.most elpirult egy kicsit. olyan igyekezettel lépett elő köszöntésére Sir Walter két hölgyével. úgy érzi. De Lyme-ban igazán sok szépet láttunk. nagyon kellemes benyomást tett rám az a város. s annyi embert háborgasson. .. Érdekes.. már csak rangsorba kellett rendeződniök. Folytonos idegfeszültségben. de nagyon boldog volt e bevonulása közben a két Elliot kisasszony. hogy a körből kiszabadulva azt kellett látnia. Neki. . ám a sajnálkozás eltörpült ahhoz képest..

és mit tart az első.. mennyire csodálkozik Benwicken. mert kérdés. hogy nem ért hozzá. Wallis ezredes közreműködésével. érthető. Máris tökéletesen meggyőzött. helyesebben ez a szöveg szó szerinti jelentése.a megkezdett. hogy szíve mégis visszatért végre hozzá.Körülbelül ez az értelme a szövegnek . Persze. műveltsége viszont sokkal nagyobb. ami a múlt gyengéd érzéseire emlékeztetett. Amint elmondta véleményét Louisa Musgrove fogyatékosságairól. hogy mindezek helyébe nemcsak barátság és megbecsülés lépett.ám erről sem volt tudomása. hogy elmondhassa.. hanem valami. Szeme csillogott. hogy ezeket az áttételes. Elliotnak a szöveget. nem állítom. vajon a teremnek nem ugyanabba a részébe kerültek-e. s mivel éppen megnyitották a hangversenyt. körülnézett. Kettejüknek közösen volt egy műsoruk. s mindannyian elhelyezkedtek. tömör olasz verssorokat első látásra világos. figyelme a filozofikushoz és türelme az unalmashoz. de még inkább tekintete és magatartása . Belülről fakadt a boldogsága. tekintete sehol sem talált rá. semhogy ennyire szerény legyen. Fölösleges tovább bizonygatnia a tudatlanságát.mondta Anne -. Efféle gondolatok és hozzájuk kapcsolódó ábrándképek foglalkoztatták. Csupán annyira érti a nyelvet. Anne pillanatnyi lelkiállapotának tökéletesen megfelelt a koncert. Semmi egyébre nem gondolt. nincs már benne harag. túlságosan szerény ahhoz. s miközben a széksorok közt helyükre igyekeztek.Nem azért járok már jó ideje a Comden Place-re .Hogyne. kifejezései. Ez a szerénység egyetlen más hölgy esetében sem lenne természetes. és kétfelé oszlottak: Anne az elülsőre került. s ez olyan izgalomba hozta. hogy képtelen volt bármire figyelni. . Wallis ezredes bókjainak céltáblájaként teljesen elégedett volt a helyével. Elliot. ahogy kifejtette. egyelőre szerényebb boldogsággal kellett beérnie. elegáns angol nyelven adja vissza. több értelmű. de nem. Elliot kisasszony unokatestvérei körében. A vége felé egy olasz dalt követő rövid szünetben elmagyarázta Mr. Nem tudta mással magyarázni a változást: a férfi szereti őt. Amint a férfi megválasztotta a témáit. soha életében nem élvezett még hangversenyt ennyire. csakis az elmúlt félórára. és Mr. azt tartom.igen.válaszolt a férfi -. orcája égett . ha igazán hozzáértő vizsgáztatna. hogy közvetlen mellette szerzett ülőhelyet magának. nem is vette semmibe a terem pompás ragyogását. nagy szerelemről . mint aki alig várja.mindez csak egyetlenegyet jelenthet. mindent újra átélt magában. a félig elfordított tekintet.. volt hangulata a vidámsághoz. de egy másodpercre sem fedezte fel a kapitányt. . s be nem fejezett mondatok. hogy jól értem a nyelvet. igen. olyan ügyesen mesterkedett. sértődöttség. majd a több mint félig beszédes szem -. hogy ne ismerném Anne Elliot kisasszonyt. a zene éppen annyira foglalta el. de amennyire tudtam. A társaságot két szomszédos padhoz irányították. amennyire kívánatos volt: azonosult a gyengéd pillanatokkal.Hogyan is tiltakozhatnék ilyen kedves. udvarias szavak ellen! De azért rosszul járnék. nem akarja kerülni. . . látom. áthaladt a termen. mindez arra vall. . nem is igen kereste. Nagyon szerény az olasz tudásom. barátja.Anne meg se látta. legalábbis az első részét. Mikor kijelölték ülőhelyüket. ami .. hogy a világ félig is tudomást szerezzen műveltségéről. megpróbáltam visszaadni a jelentését. hogy egy olasz szerelmes dal esetében beszélhetünk-e értelemről.

. Anne megpillantotta nem messze Wentworth kapitányt nagyobb férfitársaságban. így volt szó szerint. a férfi többé feléje sem tekintett. Apja és Lady Dalrymple beszélgettek. de többet elárulni nem volt hajlandó. de biztosíthatja. és ha merészelném. amilyet remélt. Köszönő viszonyban állunk egymással. Már elfelejtettem. Ez volt a benyomása. szégyellje magát!. .folytatta a férfi .Az Anne Elliot névnek .. de ameddig figyelni merte. és a műsort böngészte. elsuttognám az óhajomat.Nos. És vajon hogyan? Hiszen csak azóta ismer. . . Wentworth találkozott Mr. olyanoktól. de nem volt mersze rákérdezni. s ehhez képest minden egyéb jelentéktelennek tűnt. semmint tudhatná. de Anne nem tudta pontosan. . .. hogy végre megismerje. Míg Sir Walter ezeket mondta. modoráról. akiknek nevét sem tudja. mintha hirtelen elfordítaná a szemét. Túlságba viszi a bókot. Anne elképzelni sem tudta. Nővérének a férje a bérlőm Somersetshire-ben. csakhogy a hangverseny tovább folytatódott.Nem az.már régóta érdekes csengése van számomra.. Ő bérli most Kellynch kastélyt. méghozzá olyanoktól hallottam magáról.helyeselt Lady Dalrymple. Az egyéniségéről. Wentworthnek hívják. Ugyan ki képes efféle rejtélynek ellenállni? Hogy egy új ismerős régen hallott róla.. most semmi esetre sem.Nevet nem mond. úgy tűnt.Igazán nagyon szép fiatalember! .Jóvágású férfi . ír lehet. természetéről. azelőtt legfeljebb a családomtól hallhatott felőlem. hiába.Nem.. Talán majd máskor.. Elliot súgva -. közvetlenül a háta mögött. Mintha csak egy pillanattal késett volna el. hacsak nem Wentworth kapitány bátyja..Talán . Sok-sok évvel ezelőtt olyan megnyugtató szavakkal beszéltek neki Miss Anne Elliotról. talán régebben volt alkalmam a jellemével megismerkedni. képességeiről.Ugyan. mert ezzel egyidőben egy másik beszélgetés kötötte le a figyelmét. Azt hiszem. Anne-t gyötörte a kíváncsiság..Csakugyan?. bárcsak sohasem változna meg ez a név. Elliottal társaságban. hogy csillapíthatatlan érdeklődést keltettek benne. s ő türelmetlen kíváncsisággal várta. amióta Bathban vagyok.ezzel elfordult tőle. Elliot nem csalatkozott: sikerült olyan érdeklődést keltenie. . . Wentworth kapitány. Mr. De amint feléje tekintett. s Anne kénytelen volt a zenekarnak szentelni figyelmét s előrenézni. . Croft. hírből sokkal hamarabb ismertem. akik közelről és bensőségesen ismerik.Ilyen kitűnő fellépésű férfival nemigen találkozik az ember Bathban.jelentette ki Sir Walter -. történetesen ismerem. a tengerészettől.. faggatta unokafivérét. nem. ki szólhatott róla sok évvel ezelőtt ilyen kedvezően. Az nagyon élvezte a helyzetet. Találgatott. . megjelenítették előttem. Körülbelül ezeket mondhatta. mindezt elemezték számomra. Már nagyon régen izgatja a fantáziámat.folytatta Mr. rendkívül jóvágású. a monkfordi Mr. mi lesz a következő szám . megfoghatatlan. . Sok évvel ezelőtt beszéltek nekem magáról.

A várva várt szünet a végéhez közeledett.Mikor ismét megkockáztathatott egy pillantást. Elliotot. Anne ama kevesek közé tartozott. Elliottól. talán barátságtalanul. Elizabeth és Miss Carteret szabadkozást kizáró módon invitálta Mr. aszerint. Csakhogy az nem jött. mint aki elfoglalásra érdemes ülőhelyet fedezett fel. Kénytelen volt magát Miss Larolles-hoz hasonlítani. Lady Russell arckifejezéséből ugyanis arra következtetett. a kapitány már nem volt ott. lassanként megtelt a terem. még soha életében nem áldozott ilyen fájó szívvel az udvariasság oltárán. hogy hamarosan vége lesz az egész produkciónak. aztán mégis lassacskán annyira közeledett hozzá. sőt mosolyogva válaszolt. ám néhány szomszédja korai távozása révén tovább javult a helyzet. Anne-re. Azt remélte. mert valaki megérintette a vállát . Egészen megváltozott az arckifejezése ahhoz képest. sőt észre is vette őt. Hozzá közelebb akkor sem jöhetett volna. Elliot is idegesítette. akik nem kívántak helyet változtatni. Mi történhetett? Előbb apjára. és csöppet sem bánja. Anne érezte. A többiek visszaszállingóztak. hogy észrevette a kapitányt. Bárcsak ne lenne annyira a közelében. meglehetősen feszes arccal. Anne némelykor azt képzelte. egy óra zene. mondta. de azzal is beérte volna. Anne erre nem mondhatott nemet. úgy tetszett. ha az alkalmat ad rá. ismét birtokba vették a padokat. a kapitány már a padot nézegette. Mikor újra elhelyezkedtek. Így állt a dolog. hogy azért kedvesen elismerte a másik érzéseinek jogosságát is. annyira közrefogták és beszorították a helyére. miután folyt egy darabig a semmitmondó beszélgetés. Komoran nézett maga elé. a pad szélén találta magát. már egy-két üres hely is akadt mellette. vagy csak megjátssza. Letagadhatatlan volt a különbség. most majd jobbra fordul a helyzet.de Lady Russell is. végképp nem volt hajlandó. akadt a társaságban. ha egy pillantását elfogja. némi ravaszkodással sikerült Anne-nek annyival közelebb kerülnie a pad végéhez. hogy ne lássa még egyszer Wentworth kapitányt. Ülve maradt . aztán Lady Russellra gondolt. úgyhogy az kissé felengedett. ám az az öröm érte. és újra előttük állt egyórai élvezet vagy megpróbáltatás. de csak nem jött. igazán szereti-e valaki a zenét. arra pedig. ne váltsanak egymással legalább egy barátságos pillantást. Már semmi kedve nem volt beszélgetni vele. hogy megszabadult Mr. csalódott. egy óra izgalom vár. öröm vagy unalom. meghökkentően más. Az első rész végére értek. mikor ismét megpillantotta Wentworth kapitányt. az utolérhetetlen Miss Larolles-hoz[3] . amint az uppercrossi Wentworth kapitány szokott. aztán további helycserékkel. . ahogy a nyolcszögű teremben beszélt vele. elutasítóan tekintettek rá? A kapitány a hangversenyről kezdett beszélni. Wallis ezredes nem kívánt leülni. sokan máshova ültek. Miss Carteret nagyon szeretné tudni. ami végül is kedvezően alakult Anne számára. aki teázni kívánt. s még mielőtt a hangverseny véget ért. de ismét Anne-hez kell fordulnia. ha nem is lett sok eredménye. ha akar. s a hangulat tovább javult. hogy beszédbe is elegyedhettek. Elég közel volt.Mr. hogy valami nincs rendjén. Egyébként Mr. hogy most már elérhető volt a sorok közt elhaladók számára. megint csak az olasz szöveg miatt. jobb éneklést várt. hogy Lady Russellra való tekintettel lemondjon a beszélgetésről Wentworth kapitánnyal. miről szól majd a következő dal. hogy foglaljon helyet kettejük közt.de azért megtette. Nem távozhat nyugodtan ebből a teremből anélkül. és nem történt semmi. Pár percig beszélgettek. és csakugyan. Elliot elnézést kért. habozni látszott. ebben a pillanatban Anne kénytelen volt hátrafordulni. úgy valahogy. bármennyire is szereti. őt látja kissé távolabb. Anne olyan ügyesen vette védelmébe az előadást.

holott megállapodtak az időpontban. létezik. nem elégítette ki beszámolója az olyan érdeklődőt. aki rövid úton. mert Wentworth kapitány igenis van. és akár jól. Ám sajnos. amilyen hamar csak lehetséges. míg ismét rendelkezett magával. Elliot hozzájuk látogat.hízelgő. ha végleg el kell válniuk egymástól.Alig pár perc telt bele. amiért eljött. amerre mennie kellett. talán még együttérzéssel is tartozik neki. Kilencedik fejezet Anne másnap délelőtt örömmel emlékezett ígéretére. Wentworth kapitány féltékeny! És az ő szerelmére! Hihette volna ezt egy héttel . Anne olyan boldogan emlékezett az estre. mint ahogy az sem. Elliotra! Ez az egyedül érthető magyarázat. s jó éjszakát kívánt. körülnézett. hogy az unokabátyja némi joggal számít az érdeklődésére a helyzet alakulása s a maga érzelmei miatt. várakozással teljes állapot. mégis hálával. Van sajnálatos is benne. melyeket sok évvel ezelőtti értesülések befolyásoltak. Önkéntelenül is elgondolkoztatták megismerkedésük rendkívüli körülményei. Bath utcái talán még sosem szolgáltak színteréül ilyen csodás álmoknak. egy mosónő és egy . mint Mrs. ha egybekelnének. örök állhatatosságról. de kínos. megfordult.felelt nyomatékosan a kapitány. Gyönyörűséges ábrándok olthatatlan szerelemről. siet.Nincs miért maradnom! . Mindennél fontosabb volt most. s ott látta Wentworth kapitányt közvetlen közelében.kiszámíthatatlan. Mindez együttvéve nagyon különös . Hogyan lehet elaltatni az ilyen féltékenységet? Hogyan adja tudtára az igazságot? A kedvezőtlen körülmények között hogy szerezhet tudomást a kapitány az igazi érzéseiről? Kétségbeesve gondolt Mr. fölöttébb tartózkodó modorban sietve elköszönt. Azzal nem érdemes foglalkozni. Szívesen elmondott mindent. Bár széptevése bajt okoz. hogy őt elkerülje.Nem! . sőt illatfelhőbe borult volna az út. Mrs. elsősorban annak örült.csak három órával ezelőtt! Egy pillanatra kimondhatatlan boldogságot érzett.Nem volna érdemes maradni még egy kicsit és megvárni a következő dalt? . . Smithhez készült. ámde attól. megértéssel. Mindenekelőtt apróra mindent tudni kívánt a hangversenyről. . mint amelyekkel Anne játszadozott útban a Camden Place-ről a Westgate Buildings felé. hogy kötelezettsége elszólítja hazulról abban az időben. A szíves fogadtatás biztos volt. hogy örömmel szólt róla. akár rosszul végződik ez a feszült. de barátnője különösen hálásnak látszott. Mintha megtisztult. aki jelen volt. mondta. szíve örökre az övé. hiszen igyekezett a dolgát olyan rövidre fogni. Smith. Féltékeny Mr. más férfiaktól nem választaná el jobban az sem. amikor minden valószínűség szerint Mr. Elliot udvarlására .kérdezte Anne. mit érezne most. ha Wentworth kapitánynak nem volna szerepe az ügyben. s hirtelen eszébe jutott valami. mintha nem is nagyon számított volna rá. az arca is sugárzott. Megy már. nagyon is ellentétes gondolatok léptek a nyomába. mennyi bajt okozhat még. amit mondhatott. mégsem érik be ennyivel. amiért csak még jobban marasztalta. . Úgy érzi. Tulajdonképpen rendkívüli jóindulattal gondolt rá. otthon kell lennie. amennyire csak tehette.S azon nyomban el is ment.

akár a verébfiókák az eleséget. annyit azért látott. hogy jól szórakozzék.. . akkor szavakat. most pedig a társaság összetételéről hiába tett fel részletekbe menő kérdéseket. a két szépség azzal a hosszú ír katonatiszttel. értem én. Mondania sem kell. Látom a szeméből. hogy tegnap este annak a valakinek a társaságában volt. Mindig kellemes dolgokat hallhatott. Anne ezt meg se hallotta. jól lehetett hallani. Smith ismét kérdéssel fordult hozzá: . ott voltak. állítólag erősen udvarol az egyik lánynak. maguk is Lady Dalrympleékkel voltak. sosem mulaszt el ilyesmit. milyen kedves magától. mint teltek az órák. .. . hogy beérte vele. de Mr.És mivel ez a helyzet . minden Bathban tartózkodó notabilitást. mint amennyit Anne mesélni tudott róla. és nagyra értékelem. mint kívüle az egész világ együttvéve.Úgy tudom.És Ibbotsonék megjelentek vajon?. látni már kevésbé. s ez nyilván megvolt.Nem tudom. őt biztosan látta.. .Hogyne.Ezt is a szememből látja? . Én ugyan nem láttam őket. . Szerencsére Lady Dalrymple jobban szeret távolabb ülni. Ha nem zenét. Nem lehetett tőle messze. volt jobb dolga is. elhiheti. s igazán nagyon jó helyünk volt..Dehogyis. Smitht név szerint ismert minden nevezetes személyt. Egész lénye azt sugallja. sehogy sem értette. nem voltak ott. nagyon kellemes estéje volt. márpedig az sokkal élvezetesebb volna. mindig találunk bizonyos egyéni szórakozást is. csupán nézelődésének célja volt igen szűkre szabott. hogy bizony eleget nézegetett körbe-körbe. hiszen tudom. tátott szájjal lesték a zenét. persze.Nem. Igazán nagyon kedves magától.pincér közvetítésével már sokkal többet hallott általánosságban az esemény sikeréről és bevételéről. tisztában vagyok azzal. El nem mulasztanának soha egyetlen hangversenyt sem. A maguk társasága olyan nagy volt. s e pillanatban jobban érdekli.. akit a világ legkellemesebb emberének tart. Magam is ettől féltem. amikor másvalaki is igényt tart az idejére. Hiszen tudom.Azért jobban is körülnézhettem volna . . Mrs. Persze. . Anne egész arcát elöntötte a pirosság. Elliottól hallottam felőlük. hogy eljött hozzám ma délelőtt. Újabb rövid hallgatás után Mrs. Világosan látom.. Akármilyen sokaságban.Bizony.mondta -. hogy itt ül velem.felelte Anne. Anne mosolyogva kérdezte: . s beszéd közben tudatában volt. azt hiszem.Ó.És az öreg Lady Mary Maclean? Fölösleges kérdés. Smith -. ott voltak a Durand gyerekek .. Minden vonatkozásban nagyon kellemetlen lett volna számomra.folytatta rövid szünet után Mrs.. s nyílván az előkelőségek sorában ültek a zenekar körül. . sőt kissé zavarba is hozta a dolog. hogyan szerezhetett tudomást barátnője Wentworth kapitányról. .. .. de nem szólt semmit. Nagyon meglepte.

hogy biztonságban tudta magát. Smith ismét rátekintett.Hosszú ideig ismeretségben álltam vele . Hol talál hozzá fogható férjet? Ilyen kellemes. hogy minden elrendeződött. Ha így van. Természetesen mindenkit kikosarazunk.Ó. most aztán igazán nem értem! Bárcsak tudnám. Elliot? Tud arról. Higgye el nekem. Elliot rokonának. aztán.. hogy unokahúga méltán kérheti tőle. érvényesítse befolyását nála. Jövő héten? Jövő héten talán már nekem is szabad feltennem. hogy ragadja meg az alkalmat. hogy a magáévá teszi az ügyemet.folytatta Anne -.De kapcsolatunk elég régen megszakadt. . míg az nincs itt. és ha maga. legfeljebb egykori jó barátom érdekében.Boldogan megteszek mindent. illetve azt hiszi. Mrs. miért.Mr.válaszolt komolyan Mrs. s most már higgadtabban folytatta: .ismételte a nevet meglepődve Anne.felelte Anne -. sem a jövő héten. mi nők mindig azt hangoztatjuk.. sem az utána következőn. Pillanatnyi gondolkodás után rájött.Mondja. semelyik héten sem következik be. Remélem. Elliot mellett. és akkor én is előhozakodhatom önző igényeimmel Mr. Nyilván. Mr. amivel bármi csekély mértékben is a javát szolgálom. elsiettem a dolgot. aztán elmosolyodva csóválta a fejét.Az igazat megvallva . bocsásson meg. mikor szabad szólnia. Smith átható pillantást vetett rá.Nem . a bátorsága is megjött. A támogatását kérem. azt teszi fel rólam. Elliot sorsának szerencsés fordulatában. Nyomban megértett mindent. nem nevezhetem barátomnak. hogy szóljak unokabátyámnak maga felől. amire gondol. De nagyon szeretném tudni. s felkiáltott: . . Elliotnak. Ámde ne tartson egyébnek. Tudja. olyan jó. megragadom az alkalmat. előbb komolyan. Ha tudom. nem lesz hajthatatlan. és feltekintett. . Wallis ezredestől egyebet nem hall felőle. aztán mosolyogva mondta: . Elliot dolgaiba. akkor ne habozzon. amikor eljön az ideje. Én sohasem leszek Mr. több joggal szólhatok bele Mr. akkor természetesen már el is van intézve. Smith most már szokott derűs arckifejezésével -.. Mrs. drága Anne. . Elliotot? . Smith. .Úgy látom. Elliot! . drága Elliot kisasszony. Szeretném. honnan veszi ezt. Elliot életbe vágó szolgálatot tehet nekem. adja tudtára régi barátnőjének. miféle tévedésről van itt szó. mint amennyire a valóságos helyzet lehetővé teszi. csupán Mr. ilyen tökéletes fellépésű úriembert? Hadd szóljak Mr. míg csak meg nem kért.Erről fogalmam sem volt.felelte Mrs. hogy nem kell nekünk senki. sem azután. csak jót. Ha ebben a megvilágításban is olyannak látja a dolgot. Annyi bizonyos. ha szólna felőlem Mr. ki tudja. márpedig Wallis ezredesnél senki sem ismerheti jobban. Jó ideje nem is találkoztunk.. Meg kellett volna várnom a hivatalos értesítést.Ismeri Mr. tud a mi ismeretségünkről Mr. hogy szívesen megteszem . De miért is lenne hajthatatlan? Hadd szóljak. mit tehetek. semmi kétsége afelől.. Maga sosem említette. mit akar mondani! Úgy hiszem. nagyobb befolyást tulajdonít nekem. Elliot felesége. hogy Bathban vagyok? . közölje velem. csak azt gyanítom. pontosan arra akartam megkérni. .

Hallani azonban csak két nappal ezelőtt hallottam róla. Elliot felesége alig fél éve halt meg. Mr. Anne pedig. mint az ő jellemét illetően. hát nem Mrs. az a mód.. ami alól csak lehetséges. amivel anyagi romlásba kergetik. és mélyen elpirult. amint beszélek róla. aki ajtót nyitott? . S higgye el azt is.Drága Mrs. amikor összeházasodnak. drága Elliot kisasszony. Százból kilencvenkilencen ugyanezt tennék. Elhallgatott.. És esküszöm. ez a legvalószínűbb és legkívánatosabb megoldás mindkettőjük számára. milyen fontos ez a dolog nekem. talán nagyon is természetes. nem fáj már érte a fejem! Csak arra kérem.Megnézte tegnap azt a nőt.Ó. mint az enyém.Először is . De kedves Mrs. hogy ennyit is mondott. csakúgy. hogy másként vélekedjem. kitől hallotta. Elliotnak semmi része nem volt abban. Elliot tette kellemessé. hogy valamennyi ismerősük máris lezárt ügynek tekinti. tisztelem eddigi tapasztalataim alapján. illetve kibújni. amilyen maga.. Mr. akkor semmi baj Mr. hogy semmit sem sejtett abból. aki egyhamar alaposan kiismerhető. mint rendesen. . Elliotnak. nem tudják majd olyasmibe belerántani.Nem. hogy ez egyáltalán eszébe jutott). hogy nem jelent számomra semmit. hogy jelenlegi helyzetében. Elliot elég értelmes hozzá. . tudomásomra jutott. firtatni kezdte. aki.. megfontolt embernek látszik. A maga békessége nem szenved majd hajótörést. nem mondok igent. nagyon természetes. de hát kevesebbel nem ért volna célt. amikor annyiféle dolga és kötelezettsége van. milyen sokat vannak együtt. hogy unokafivéremet nem érheti ilyesmi. vagy a szolgáló? Nem vettem észre semmi különöset.Nem . ha nem sejteti. Smith aligha hitte volna el. hogy számomra ő nem jelent semmit? Pedig elég szenvtelenül beszéltem. miből gondolta. honnan vette Mrs. mégpedig úgy. Smith. hogy nagyon élveztem a tegnap esti koncertet.Csakugyan beszélnek a dologról? .felelte Mrs. nem az az ember. nem Mr. . Arról persze fogalma sincs.. készséggel elhiszem. megbánta. Smith -. Elliottal. miért vette ezt a fejébe? . s úgy vélem. . Nyugodt. hogy barátnője vagyok. s elhiheti nekem. hogy Mr. Mondja meg neki. hogy komolyan udvarol. amire megkérném. ha más ellenvetése nincs . semmi másra. Biztosítom róla. hogy értékelni tudjon olyan nőt. remélem és kívánom.felelt Anne -. És csakugyan. aki nem enged veszedelmes befolyásnak. Őt nem lehet félrevezetni. hogy nagyon boldog lesz. semmi okom rá. amint feltételezte. barátnője nyomban beadta a derekát. Csakhogy nem ismerem régóta. Nos. hogy van másvalaki. Mrs. hogy jegyese Mr. Smith. Smith. Elliot itt szóba sem jöhet. Ha pedig bármikor megkéri a kezemet (s nagyon kevés okom van azt hinni. Elliot az. jussak eszébe. ami a dolog mögött rejlik. akkor talán vállalja azt a csekély fáradságot.Vallja meg nekem. Nem is illik feltenni róla. aztán meg úgy éreztem. nehogy többet is elárulni kényszerüljön. még mindig nem győzi meg arról. Becsülöm. . sőt bízom benne. higgye el: nem. Speed engedett be. igyekszik elhárítani magától.kiáltott fel ravaszkásan Mrs.. Mr. Nem Mr.. Smith -. Biztonságban lehet a nagyvilág dolgaiban.

Mikor megismertem. Mrs. Smith nem szólt semmit. Elliot mint egészen fiatal ember.Elnézést kérek. Mrs. Nagyon kíváncsi vagyok rá. ami elég hiteles forrásnak tűnt. aki egyébként nagyon kíváncsi volt magára.De igen. nem akarok ilyesmivel alkalmatlankodni. Hétfőn este egy órát töltött velem.ismételte Anne nevetve. s azt hiszem. se lelkiismerete.folytatta nyomban Anne -..Köszönöm szépen. Vasárnap jött meg Marlborough Buildingsből. Rooke nővér. A pillanat bűvöletében. Mindketten hallgattak. Sok mindent kell itt fontolóra vennem. . .De azért . sok év óta ismeri Mr. bajkeverővé válni. nem. . helyesen. úgy vélem. meg kell ismernie Mr. drága Elliot kisasszony . hogy maga Mr. A családi egyetértést érdemes fenntartani akkor is. ez legfeljebb rövidke. hogy éppen ráért ajtót nyitni. alaptalan hír. Talán bizonyos idő múlva másként érezne iránta. milyen lehetett Mr.Derék barátnőm. Mrs. ha a sima felszín alatt semmi maradandó érzés nem rejlik. kellemetlenséget okozni. és fontolgattam magamban.. Az ember nem akar tolakodó lenni. . bár abból semmi sem igaz. Wallistól tudja.válaszolta Mrs. Elliot igazi jellemét. hogy képtelenség volt folytatni a témát. hogy pillanatnyilag nincs szándékában kezével megajándékozni. Smith olyan komoran. boldog volt. amikor még elfogultság nélkül ítélhet felőle. legfeljebb annyit ért el.Ismerem. köszönöm szépen.mondta ismét megszokott szívélyes modorában -.Bensőséges. de ki tudja. . hogy Bathban van? Adjak át valami üzenetet? . Rooke volt az. . akkor mondta el az egész históriát. Smith szemmel láthatóan mélyen elgondolkozva. azt mondta. Vajon olyan volt-e. Éppen azért tudja meg az igazat most. Maradéktalanul elhiszem..Ebből ugyan nem csinálhatott hosszú históriát. amiért olyan kurtán válaszolgattam. semmi esetre sem. Haboztam.Ha jól tudom.És közeli ismeretség volt az? . Elliotnak nincs se szíve. ő mondta nekem. Elliothoz megy feleségül.Az egész históriát? . mikor még nőtlen volt? . Elliothoz. Aztán megszólalt: . Közöljem vele. . Elliotot? .. amilyen most? .. számító. hogy efféle jogcímen fordulhatok Mr. ha bármiben segíthetek. milyen volt abban az időben. csak . és a helyzetet félreértve talán megkíséreltem volna megszerezni a pártfogását bizonyos ügyekben. De most már döntöttem. még nem volt nős. nagyon boldog lennék.De talán mégsem abból az időből. Elliottal a legutóbbi három évben . mit mondhatok el magának. Egyenesen Mrs. mit hoz a jövő. Mr. de most nem.Csakugyan?! Akkor mondja el nekem. mit tegyek. bocsásson meg. hogy még fokozódott a kíváncsisága. Anne úgy érezte. de nem voltam benne biztos.Nem találkoztam Mr. bizalmatlan.

amikor apám és nővérem megismerte. Mi többnyire Londonban éltünk.kiáltott fel Mrs. hogy Mr. felháborodott asszonynak. akinek bizalmasan megvallotta reményeit és terveit.Nem . de azt legalábbis feltette magában. szerette. mindent tudok! . tudom. Miért húzódott vissza Mr.önmagával törődik. meghívták. aztán nyugodtabb modorban folytatta: . az utolsó garasát is megosztotta volna vele. A legcsekélyebb lelkifurdalás nélkül fordít hátat olyanoknak. Beavatott mindenbe. különösen ami apámat és nővéremet s később a házasságát illeti. Nincs benne érzés. mégpedig meglehetősen nagy lábon. Elliotnak egyetlen életcélja volt: a vagyonszerzés. bátorították. csak hallottam felőle. amit mellette vagy ellene szólónak vélt. Annyit mindig tudtam. Akkoriban. s nem fogom becsmérelni. Nálunk. a pénztárcája mindig nyitva állt előtte. cserbenhagyva őket. s minden kérdésére válaszolhatok. Ez a meghitt barátság már házasságkötésünk előtt kezdődött. Hiszen tudja. s olyan jónak tartotta. hozzánk képest szegény. mintha testvérünk lett volna. ő pedig nem ment. de aztán már igen. Most már igyekszem uralkodni magamon. annak mozzanatairól még abból az időből van tudomásom. Elhatározta. akiknek tönkretételében fő szerepet játszott. de nyilatkozni aztán számtalanszor hallottam felőlük: Tudom. amilyen ő maga volt. Talán olyan vonatkozásokban is kielégíthetem érdeklődését.Mr. ha véghezviheti anélkül. aki bízott benne. hogy sokszor támogatta. amint az a jogi pályán lehetséges. de volt az eljárásában valami. társaságnak viszont sokkal kellemesebb volt. meglepik a szavaim. hogy oktalan házassággal nem . Csak azt mondom el. hogy árnyékot vetne jó hírnevére. s egész életéről. csodálkozó felkiáltása arra késztette barátnőjét. Elliot nem tűnt kevésbé jónak. Én sohasem találkoztam vele. Ó. Beszéljenek a tények. vagy akár csak kényelme kedvéért bármilyen kegyetlen vagy aljas cselekedetre képes. .Amikor bemutatták Sir Walternak és a nővérének.Életének abban a szakaszában . legalább külsőségekben igyekezett tartani az úri látszatot.szabadkozott Anne -. én még nem ismertem. Smith.válaszolt Mrs. ami pedig a házasságát illeti. Bensőséges barátja volt drága férjemnek. bútorozott lakást bérelt a Temple-ben. Egészen másfajta emberre vallott. Inkább az érdekel. magam is nagyon megkedveltem Mr.szólt közbe Anne -. az sötét. Elliot életének abban a szakaszában miért vette semmibe az apámmal való kapcsolatot. mégpedig sokkal gyorsabban. hogy bizalmas jó barátok. s nekem Mr. a maga önző érdekében. az ember tizenkilenc éves korában még nem gondolkozik komolyan. Elliot életének abban a szakaszában lehetett . amit sehogyan sem tudtam a mostani magatartásával összeegyeztetni. igazságérzet vagy részvét. mindenkor szívesen láttuk. ha óhajtja. én voltam az a barát. tudom. utolsó két évét kivéve. akinél jobb és nagylelkűbb ember nem akad az egész világon. nem kívánok különösebben informálódni felőle.Látom. s bár a feleségét előzőleg nem ismertem (alacsonyabb társadalmi helyzete ezt nem tette lehetővé). Smith . Elliotot. s a lehető legjobb véleménnyel voltam felőle. . amely mindig is felkeltette a kíváncsiságomat. Én csak tudomásul vettem. amire nem is gondolt. amikor csak óhajtotta. hogy nem volt boldog a házasságuk. De nézze el egy testileg-lelkileg tönkretett. hogy hirtelen elhallgasson. a szíve.Tudok róla. Az én szegény Charlesom. az fekete és üres! Anne megdöbbent arca. . Körülményei elég szűkösek voltak akkor.Ez Mr. Másokkal nem törődik. mint mások. . hidegvérrel cselekszik rosszat. amit tapasztaltam nála. és amennyire tudta. házasság révén szerzi meg. Úgyszólván mindig együtt voltunk. már mindent tudok. Elliot? . Apám igazán nagyon szívélyesen és illendően közeledett hozzá. otthonra talált.

jelmondatostul. . szeleburdi. . amit tegnap este mondott Mr. Szórakozásból állt az életünk. a bánat új fogalmakra tanítottak. De különös. Elliot! . és az ő révén hallottam olyan sokat apjáról és nővéréről. csak fiatalok közt forogtam. Ezek szerint Mr.. hogy miután mi elváltunk egymástól Bathban.Talán beszélt is rólam némelykor Mr. hogy Kellynch uradalom várományosa. . Elliotnak.Ó. fiatalemberként nem becsülte semmire. hogy ez volt az oka a visszahúzódásának. ami a gazdagságot és a függetlenséget illeti.Ez megmagyaráz valamit. Nagyon fiatal voltam. és beleszeretett. ez olyan mindennapi dolog. amit akkoriban váltig hangoztatott erről a témáról. Meg is mondtam Mr. bármilyen nagyra van is Mr. Mrs. de mit számított az? Szép asszony volt. Elliot cselekedett. vidám társaságban. De azt hiszem. egyéb nem érdekelte. mégpedig igen gyakran. Az. hogy sokat hallott felőlem.. . Micsoda vad dolgokat képzel az ember. de a családi hírnév és becsület a semminél is kevesebbet. hogy fel sem háborítja az embert. honnan. azt is tudom. tisztes neveltetésben részesült. ha eladható volna a baronet rangja. Csupán arra volt gondja. mielőtt elkötelezi magát. és fogadkoztam.Hogyne. Biztosan tudom. de nem óhajtom felét sem elismételni annak. címerestül. Kérkedni szoktam az én Elliot barátnőmmel. félbeszakítottam. A lány apja marhatenyésztő volt.kiáltott fel Anne. mert hirtelen egy ötlete támadt. a véletlen folytán összekerült Mr.Nem volt a felesége nagyon alacsony származású? . Smith kissé habozott. a betegség. Számtalanszor hallottam tőle. szigorú elvek és erkölcsök nélkül. semmi kivetnivalót nem láttam abban.. Elliottal.rontja az esélyeit. nem voltak titkai előttem. Elhiheti nekem. Ő jellemezte nekem az egyik Elliot kisasszonyt. hogy egy férfi vagy egy nő pénzért érdekházasságot köt. Elliotnak? . Márpedig képtelenség.kiáltott fel Anne. Sehogyan sem értettem. nagyapja mészáros. és még idejekorán elhallgatott. Észbe kapott. úgy vélte (megalapozottan-e vagy sem.De igen. Elliotnak. ha kedves önmagáról van szó. házasságom után az első és legfontosabb ismerősöm éppen az unokabátyja volt. hogy mindez nemcsak szóbeszéd.Talán. . . és mekkorát téved! De bocsánat. de nem törődött vele. hogy ilyen házasság megfelelt volna elképzeléseinek. valami távoli rokonok vették pártfogásukba. "Azt tenni. azt természetesen nem dönthetem el). Nem volna méltányos. én pedig nagy szeretettel gondoltam a másikra.. és azt hallja.Megvan a megoldás. beleértve a nevet meg a libériát is. megvallom. bizonyítékkal is kell szolgálnom. . de abban az időszakban. ilyesmi gyakran előfordul. Pénz és pénz. egészen más. bárkinek akár ötven fontért is odaadná a magáét. amit Mr. . a származása semmi nehézséget vagy skrupulust nem okozott Mr. szinte szabálynak számított. jelentett neki valamit. Elmondta nekem az egész históriát. az évek. Elliot a társadalmi pozíciójával. Azt állította. hogy a lehető legpontosabban megbizonyosodjék a nő vagyona felől. ami a legelőnyösebb". Elliot csakis pénzért házasodott? Magának nyílván ez a körülmény nyitotta fel a szemét a jellemét illetően. mint. hogy apja és nővére az udvarias közeledéssel és meghívásokkal a házasságot célozzák a jövendő örökös és a fiatal úrhölgy között. Ha valaki társasági életet él. Ma már egészen másként gondolkozom.

nem szorulok szívességére. amilyennek Mr. Elliot azokban az években mutatkozhatott. 1803 júliusában.Kedves Mrs. amit kívánt. és szinte megeskettek. mert Mr. Az úr még annál is sokkal elviselhetetlenebb. hogy miért változott meg ennyire? . mely egykori bensőséges kapcsolatunkat igazolja. nem kell nekem bizonyíték! . Ámbár a legkevésbé sem lehetetlen. Azt a levelet. az én megnyugvásomra: ha lenne olyan jó csöngetni Marynek. elég bolond hozzá. megőrzök minden bizonyítékot.kiáltott fel Anne. Hála Istennek. rendszertelen is. van készpénzem. azt elképzelni is nehéz. azaz mégsem. hogy maga megy át a hálószobámba. de én. Odavitte a dobozt. Sokkal jobban érdekel. mint tavaly volt. még házasságkötésünk előtt írta Mr. soha többé nem bánt meg azzal a második W-vel. lehetek egyszerűen híve William Elliot Ilyen levelet nem lehet indulat nélkül végigolvasni. És . amit át kellett néznem. csak Elliotnak ne! Undorodom tőle. Mrs. még ennél is lényegtelenebb írással együtt. megjegyezte: . Smith. mint sok férfi. Smith sóhajtva hajolt fölébe. Nem égettem el. higgye el.Mégis. s ez csak kis része annak. . Smith. hogy a baronet újból megházasodik. hogy felmutathatom. erre-arra elszórva. hogy barátnője őszintén fontosnak tartja. ami ellentétben állna azzal. hogy az felvilágosítson. Bárcsak a természet gyakrabban teremtene olyan szívet. nem találkoztam soha még hasonlóval sem. milyen ember. Hazamentek Kellynchbe. biztosan hajlandó lesz arra a még nagyobb szívességre. Bár a kifejezésekre nem emlékeztem pontosan. s amikor átnéztem az iratait. Mrs. s ezentúl.. amit akkoriban hallottunk és tartottunk felőle. hogyan. mint a magáé. mint juttathatom legelőnyösebben kalapács alá. Elliot viselkedése már akkor sem tetszett. Mindenképpen láthatja belőle. melyet most keresek. kelt Londonban. kulccsal kinyitotta. Tunbridge Wells. Ha megteszi.. Örüljön velem: megszabadultam Sir Waltertól meg a kisasszonyától. Most pedig más okból örülök. az értelméről maradandó benyomás él bennem. míg csak élek. és véletlenül megmaradt. ami derekas kárpótlás volna a reám váró címért. Anne látta. megtaláltam ezt több. és remélem. a legkülönbözőbb emberektől. melynek címzettje Charles Smith Esq. hogy meglátogatom őket a nyáron. letette eléje. amikor elvesztettem őt. melyet a szekrény legfelső polcán talál.. s úgy döntöttem. s idehozza nekem azt a berakásos kis dobozt. mikor észrevette Anne lángvörös arcát. ám én először majd a földmérő kíséretében megyek el oda. a következőképpen szól: Kedves Smith! Megkaptam levelét.Semmi olyat nem állított. míg sok nagyon fontos levél és okmány elveszett. Pillanatnyilag. a Walter nevet elhagyhatom. szörnyen tiszteletlen hangú levél. De hát szegény uram hanyag volt az ilyen dolgokban.. A levél. megtette hát. Hívnának akárminek. Mindez inkább megerősítése annak. Megvan. nekem legalább békét hagynak. s így szólt: . bár huszonhárom esztendeje élek e világon.Tudom. Elliot.Ebben vannak a férjemtől rám maradt írások. Nagylelkűsége valósággal lenyűgöz.

és miben fáradozik. a másik tudatlansága révén. amit mondott. miért fáradozott a kibékülésen apámmal.. s a végén nem sok igazság marad bennük. amilyen tizenkét esztendővel ezelőtt volt. Bármiként vélekedik is felőlem Mr.Tudom bizony. . s annak olyasmit is elmond. mennyire hiteles a dolog. Csak miután belátta.csak akkor tudott erőt venni magán annyira. csakhogy Wallis ezredesnek van egy nagyon szép. mint az eredeténél: ami kevés hordalékot felszed kanyargós útján. Lehetne ennél még bensőségesebb? Anne nem tudott azonnal úrrá lenni megdöbbenésén és a fájdalmas érzésen. ha ilyen sokadik kézből szerezzük. Rooke beavatott a Marlborough Buildings titkaiba. mivel tudomása van ismeretségünkről. mindent továbbad az ápolónővérnek. úgy képzelem. semmiféle magánlevelezés nem tartozik idegen szemre . de az elképzelhető leghitelesebb szóbeli tanúsággal igen. Elliotot úgy. józan ítéletű ember. Smith. de. értelmes. elmondja nekem. nem számíthatunk ilyen úton hiteles értesülésre. arról. Az értesülés nem ilyen egyenes vonalban került hozzám. tökéletesen tisztában vagyok vele. . Tények és vélemények. Ez nem elég. mert senkit sem szabad efféle bizonyítékok alapján megismerni és megítélni. Családja iránti figyelmessége is őszinte.Azt is megmagyarázom . Így hát láthatja.Nem.Csakugyan tudja? . Felidéztem Mr. Ez jóval azelőtt megtörtént. Erre vonatkozóan nem szolgálhatok írásos bizonyítékkal. Látta magát egyszer.Kedves Mrs. De akkor miért keresi a kapcsolatot velünk most? . . . s megszólaljon: . Mr. milyen ma. .mondta mosolyogva Mrs. hogy a levél elolvasásával vétett a becsület törvényei ellen. Az asszony túláradó örömében. még mielőtt Bathba jött volna. amiért rohamosan erősödik. milyen forrásból tudom mindezt: Wallis ezredes révén.Tudom. megfontolt. Smith. a nővér viszont. Ezúttal nem alakoskodik. Hétfőn este derék barátnőm. A folyó éppoly tiszta. most pedig bemutatom. nem az én képzeletem szüleményéről volt szó. .figyelje meg. ez a legkevésbé sem magyarázza. eltorzulnak az egyik ostobasága. milyen baráti hangnemben ír szegény férjemnek. Elárulhatom. hogy mi a szándéka most. és elragadónak . volt közben egy-két kanyar.. amit nem kellene: mindent megbeszél vele. szívből jövő. hogy ilyen szavakkal illették apját. Senki sem állítja. az ilyen értesülések hitelességére nem nagyon építhetünk. Ez nyilvánvalóan teljes bizonyítéka mindannak. Mrs.Wallis ezredes révén! Hát ismeri őt? .Valóban. nagyon csacska felesége. amelyeket nyomban megerősíthet avagy megcáfolhat. hogy én Bathba érkeztem volna. Elliot fenntartás nélkül közli Wallis ezredessel a magával kapcsolatos szándékait. de ez nem lényeges. attól könnyű megtisztítani. S akkor maga ítélheti meg. hogy visszaadja a levelet barátnőjének. mivel lesznek benne részletek. hogy maga volt az indíték. amikor "egész históriáról" beszéltem. Smith.Hallgasson csak végig. Wallis ezredes.Köszönöm. kedves Mrs. Én már igen jó barátságban találtam őket. Elliot. Igazán feleségül akarja venni magát.

Ebben a megvilágításban látták a helyzetet. hogy felújítja kapcsolatát a családdal. amely módot ad meggyőződnie arról. elhatározta. amire kedve támad. egyetlen célja az volt. Itt Mrs. Mr. az a hölgy. Smith. Bemutatják a Camden Place-en őt. s milyen hírek kezdenek szállingózni. Az önzés és a . szegény és csupa nyájasság. mindenkit bemutatnak. s arra költi. Elliot valóban vissza is érkezett. noha akkoriban még nem volt bejáratos a Camden Place-re.találta. amit láttam vagy elképzeltem. amint tudja. Igaz ez? Csakugyan láthatta nyáron vagy ősszel "valahol odalent nyugaton". s igyekszik olyan jó viszonyt teremteni velük. kicsoda. Anne Elliot kisasszonyként. Ebben állapodott meg a két barát.Ne tagadja meg a hitelességet derék barátnőmtől. hogy boldogsága nagyon is összefügg azzal a ranggal. semmi olyat nem mondott. Lyme-ban. . Ami a származást és a családi kapcsolatokat illeti. hiszen az első állítása beigazolódott. szóljon közbe. míg maga meg nem érkezett s újabb indítékot nem adott. Eddig igaz. hogy az idők folyamán a baroneti rangot illetően Mr. okos. s bármit megengedhet magának.. Nehezen viseli el a gondolatot. Mármost! tudnia kell. nincs szüksége fösvényeskedésre. s átlátta a dolgokat. s talán ezzel az útmutatással maga is megérti viselkedését. sejtheti. egészen más ember lett. Wallist. s ha az. de most már bebizonyosodott.. korábbi keletű oka is. ezt magyarázom meg most. akik ismerték a családját jóval megérkezése előtt. mennyire komoly a veszedelem.Nos. Wallis ezredes beszámolt neki arról. melynek várományosa. Mielőtt megszakadt a kapcsolatunk. amilyen gyorsan csak lehet. de Mr. . hogy a hölgy szavait idézzem. Elliothoz fűződő barátsága miatt érdeklődéssel figyelte. ami nem illik bele a képbe. s általános meglepetésre Elliot kisasszony nem is sejti a veszedelmet. de Anne nem szólt semmit. hogy állandóan figyelje Sir Waltert és Mrs. kérem. Mivel már régóta mindig van pénze. nem érintette éppen kellemesen a hír.felelte Anne -. látott.Hogyne. s e perctől fogva kétségkívül kettős oka volt gyakori látogatásainak. aki maguknál vendégeskedik. Legalábbis ezt állítja az én krónikásom.. s Wallis ezredes felajánlotta. amióta ők ideköltöztek). mi történik ott. betoppant hozzájuk. hogyan állnak a dolgok. Wallis ezredes szemmel tartotta apját. ami valótlan vagy képtelenség. bemutatják Mrs. hogy esetleg mégsem lesz belőle Sir William. . Elképzelheti. Volt egy másik. Az én verzióm szerint nővére barátnője. Ott történt. hogy ennek eljön majd az ideje. úton-útfélen elébük bukkant. meghiúsítja a hölgy szándékait. szorgalmazására bocsánatban részesült. A ravaszkodás fortélyaiban mindig van valami visszataszító. de valóban nem tudta. aki viselkedésével általában azt a benyomást kelti Sir Walter ismerősei körében. hogy nagyon megörült. Miss Elliot és Sir Walter társaságában már szeptember óta van Bathban (más szóval. karácsony előtt. mikor a Camden Place-en ismét találkozott magával. ott pedig célkitűzése és mindaddig. szép asszony. visszatér Bathba. Nem szalasztott el egyetlen alkalmat sem. mi lett a következménye.Így van . jó ideig itt is marad azzal a szándékkal. mikor pedig Mr. Ha elbeszélésemben olyasmit fedez fel. behízelgő modorú. hogy mindenáron Lady Elliot akar lenni. fokozatosan rájött. Elliot néhány napra Bathba jött. magam is úgy véltem. ugye?! . de minek is részletezzem! Elképzelheti. mint egyetlen járható útban. Smith egy percnyi szünetet tartott. amelyet barátja közölt vele. hogy amiben csak tud. Elliot felfogásában lényeges változás következett be. Tehát látta magát Lyme-ban. anélkül. Clay-t. mire képes egy agyafúrtan leleményes férfi. s annyira megtetszett neki. kicsoda? . amikor együtt lehetett velük. hogy tudta volna. és visszafogadták a családba. s már maga is szólt róla nekem.. .kiáltott fel diadalmasan Mrs. valóban így érez. segítségére lesz. valahányszor eszébe jutott.

könnyelmű természetű. tudatában van annak. mi a keserű kifakadások magyarázata. ha ő nem volna a színen. hogy mindezt tudom . Smith elmondta. Wallis ajánlása alapján. Anne azonban megértette a hallottakból. Ez egyébként minden vonatkozásban jellemző Mrs.Nagyon örülök. Wallis értelmi képességeire. hogy megfeledkezett azokról az ellene szóló dolgokról. mindent megengedhetett magának. ettől még elvehet másvalakit. bele kell foglalni a házassági szerződésbe. mint amit a külszín mutat. ámde nagyon szeretném tudni. józan ember lett belőle). mit kell tennem. hogy majd ő ápolja a következő Lady Elliotot. Ezentúl kínos lesz unokabátyámmal találkoznom. Annyi bizonyos. arra feltétlenül rávilágított. és mindketten kezdettől fogva túlzottan költekeztek. ami a szórakozást illeti. Mindig valami egyéb indítékot kerestem a magatartása mögött. igazságérzet nélküli és részvétlen volt vele szemben. aligha is hinnék el. míg meg nem szűnt annak az asszonynak a befolyása." És csakugyan. Elliot olyan költekezésbe rántotta barátját. Elliot házassága után is. semhogy reá hárítsa. csökkent-e vajon a veszedelem avagy sem. de legalább tudom. hogy a derék nővér szíve mélyén túlságosan elítélné Sir Waltert. amely ha nem is igazolta teljes mértékben Mrs. . Smith -. hogy mindig jövedelmüket meghaladó szinten éltek. csökkent . Smith elkanyarodott eredeti mondanivalójától. Mrs. Elliottal. mely csakis csőddel végződhetett. és egészen másfajta . csöppet sem volt tekintettel Smith anyagi helyzetére. A nővér szerint van egy mulatságos ötlete: amikor maga megesküszik Mr. Talán önös érdek is közrejátszik benne: ki tudja. s valószínűleg lenézte. hogy Mr. továbbra is folytonosan együtt voltak. és Mr. akit magasabb rendű indíték sohasem vezetett. s barátjának ugyanakkor rá kellett volna jönnie. nincs-e holmi ködös elképzelése arról. Smith meleg érzésű. . olyan költekezésbe rántotta. Elliot szívtelen. nem hiszem. fondorkodó. mit gondolhat most arról az eshetőségről. Magatartásom most már határozottabb lesz. ami meglepne. nem mer úgy viselkedni. milyen képtelenség ez.kétarcúság mesterkedései hallatán viszolyog az ember. mint barátja. s nagyobb figyelemmel hallgatta az elbeszélést. amitől annyira tart. hogy édesapja nem veheti feleségül Mrs. az igazat megvallva.. amelyekből kiindultak. vagy amit hiúsága parancsolt.mondta Mrs. Meg kell hagyni neki. most felhívták figyelmét arra. csakis önzés. ami erősen megingatta vagyoni helyzetét. sokkal szeretetreméltóbb. Elliot keresztüllát rajta. Tudom. Mrs. Smith mélységes felháborodását.az irányította. . hogy Mr. Clay-t. A feleség beszámolójából megértette. Mrs. De mivel időnként mégiscsak távol kell lennie. Mrs. ám annál jobban szerette férjét. Elliot ilyetén bemutatásán. el sem tudom képzelni.. s most. hogy elszegényedett. sőt ellenkezőleg. Ám ezzel még nem mondtak el mindent Mr. Smith nem vállalta magára a felelősséget a történtekért. Mr. meggondolatlan és mérsékelt szellemi képességű ember volt. én azonban sohasem értettem teljesen. Mrs. Anne-t pedig annyira foglalkoztatták a családját közvetlenül érintő részletek. anélkül. ha netán újból megnősülne. hogy képmutató.Úgy véli. És valóban Smithék teljes anyagi romlása lett a vége. hogy ő volt gazdag. a világos fejű Rooke nővér természetesen tisztában van azzal. hogy anyagilag túlságos terhet vállalna (mert bár nem mondott le semmiről. "No de asszonyom . sokan felháborodnának Mr. Elliotról. mégis körültekintő. hogy Mr. hogyan lehet valaha is biztonságban. Elliot házassága révén nagyon meggazdagodott. amint tenné. Clay fél tőle. azt hiszi. anyagias ember. lelkes híve a házasságnak.jelentette ki Anne némi tűnődő hallgatás után.mondta -. mivel a bizalmas barátság változatlanul fennmaradt Mr. de valóban nem tudtam meg semmi olyat.

hogy élhetne sokkal jobb körülmények között. s nem titkolta meglepetését: hogyan nyilatkozhatott felőle beszélgetésük kezdetén Mrs. elkerülve . nem valami nagy ingatlan az. Rokoni kapcsolata sincs. hogy alaposan lefestik előtte Mr. hogy ő Bathban tartózkodik. s ebből kifolyólag rengeteg baj és kellemetlenség zúdult az özvegyre. hogy Anne némelykor azon gondolkozott. mivel nincs is tudomása arról. ő maga testi gyöngesége miatt képtelen rá. s megpróbálja Anne-t megnyerni ügyének. az az ötlete támadt. azon most hosszan elidőzött a boldogtalan teremtés. azon felül. amint tette? Még dicsérte is. hogy valaki legalább tanácsaival segítené. Elliotra. de amikor megbizonyosodott afelől. A hálátlanságnak meg az embertelenségnek olyan visszataszító példáját szolgáltatta. hogy hozzámegy feleségül. s egy kis utánjárás a megfelelő helyen mindent rendbe hozna. hogy nem vállal magára céltalan utánjárást. A szívem vérzett magáért. sőt örülni látszott a készülő házasságnak. vajon közönséges bűntett lehet-e rosszabb ennél. elmondani is csak lelki gyötrelmek között tudta. Elliotot ebben a tekintetben okosabb próbára sem tenni. Elliotot tette meg végrendelete végrehajtójának. Elliothoz megy feleségül. Anne tökéletesen megértette. aki utánajárna a dolognak. . Smith úgy. végighallgatni sem lehetett felháborodás és méltatlankodás nélkül. . nagyon bántotta.A férfi éppen akkor halt meg.. s tartózkodás nélkül kiöntheti szívét. hogy a férfi meg sem próbálhatta eltávolítani őket egymástól. Anne végighallgatta. amit helyzetében amúgy is el kellett szenvednie. könyörgéseire. Ez keservesen súlyosbítja amúgy is nehéz helyzetét. hogy próbára tegyék barátaik barátságát. mindent elhárít magától. hogy férjének az Antillákon lévő jelzálogtartozás címén évek óta zárolt ingatlana most visszaszerezhető volna. semmint ítélőképessége sugallatára Mr. amelyekben Mr.természetesen . amikor olyan híreket hallott. Mr. legalább megmaradt az a vigasza. De nincs senkije. hogyan halmozódott bajra baj. amikor elkerülhetetlenül le kellett volna vonnia a helyzet tanulságait. mindezt bizony nehéz elviselni! Ebben a dologban szerette volna igénybe venni Anne kedvező befolyását Mr. hogy el fogja veszíteni barátnőjét. amire korábbi beszélgetéseikben csak futólag esett célzás. Sok mindent végig kellett hallgatnia. hogy a késedelem gyengíti az igényét. hogy mindent elmondhat. arra kényszerültek. régmúlt szomorú események aprólékos részleteit. Anne most olvashatta az erre vonatkozó leveleket.válaszolta erre Mrs. Elliotot. ám csak a férj halála után derült ki teljes mértékben.minden célzást Mr. mintha máris a férje lenne.Kedvesem . s csak még jobban csodálta barátnője szokásos önmérsékletét és lelki tartását. mennyi baj származik belőle az asszonyra. Biztosra vettem. másnak pedig nem adhat megbízást az ügy intézésére. hogy kiöntheti szívét. s hűvös udvariasság mögé rejtett szívtelen közömbösséggel az iránt. bár hivatalosan még nem kérte meg a kezét. milyen megkönnyebbülést jelent. így aztán éppen annyira nem mondhattam meg róla az igazat. Oka volt azt hinni. Mr. csak a megfelelő eljárást kellene lefolytatni.. Előzőleg. s valamennyi azt a hajthatatlan elhatározást sugallja. mert nincs hozzá pénze. milyen gyászos az anyagi helyzetük. Elliot igazi jellemére. és bár ehhez fűzött reménye semmivé vált. Mr. ezenfelül még attól is félnie kell. Mikor azonban Anne cáfolta feltevését a közeli eljegyzést illetően. amely rendkívüli módon izgatta. csakhogy Mr. a helyzet teljesen megváltozott. Az az érzés. Panaszai és sérelmei sorozatában volt egy körülmény. talán javára fordíthatja a szeretett nő befolyását. Smith -. hozama mégis viszonylagos gazdagságot jelentene. Elliot nem vállalta a megbízatást. a jogi eljárást pedig nem tudja megfizetni. s bebizonyosodott. Elliot válaszol az özvegy sürgetésére. Elliot semmit sem hajlandó tenni. hogy Mr. Smith inkább érzései. nem tehettem mást. Már előzőleg is pénzzavarba kerülvén.

este megint csak eljön. De az is igaz. Elliotról. hogy valami jutalom illetné meg azért. csak aggasztó és nyugtalanító dolgokat látott maga előtt. tanácskozni vele. Az első feleségével nagyon rosszul bánt. Anne elismerte magában. valóban sikerült elkerülnie Mr. hogy végiggondolja mindazt. Minden más vonatkozásban semmi egyebet. ha Lady Russellnak mégis sikerül meggyőznie őt! Melyiküknek lett volna akkor keservesebb. hogy most már biztonságban van másnapig. mely aligha hárítható el apja és nővére feje fölül. Elliot magatartása felől Mrs. Hazaérve megállapította. Szívem szerint reméltem.Mrs. Smith. milyen csalódást és szívfájdalmat okoz majd Lady Russellnak. amilyen maga. kellemes ember. Bárcsak átadhatná családjának. Elliotot. amit kívüle senkitől nem tudhatott volna meg. s ha mindazt megtette. csakugyan lerótt egy délelőtti vizitet. hogy közölje barátnőjével mindazt. amelyet még Lady Russell előtt sem nyithat meg a szorongásoknak és félelmeknek abban az örvényében. Nyomasztotta. hogy a férje tisztelje. fogalma sincs. milyen nyomorúságos élet következett volna belőle. de hát annyit célozgatott. amelyeket tegnapi kellemetlen udvarlása. és lám. maga majd jobban boldogul vele.azért viszont hálát adott a sorsnak. hogy Wentworth kapitánnyal ellentétben tolakodó. mégis előnye származott belőle . sajnálni nem fogja soha többé. . Nem. Sohasem képzelte. Anne teljes felhatalmazást kapott. Clay azt állítja. amit Mr. legalábbis Mrs. Szánalmasan éltek. Az asszony túlságosan tudatlan és meggondolatlan volt ahhoz.Eszembe sem volt hívni . hogy amint óhajtotta. amiért nem mellőzött egy olyan régi barátot. hogy mindezt megtudta Mr.miközben boldogságról beszéltem. a lehető legnagyobb önmérséklettel ki kell várnia az eseményeket. és el kellett viselnie a szorongató érzést. hogyan lehetne elkerülni egyet is . és megborzongott a gondolatra. amit hallott. erőszakos modorú. Ámde csakis ebben az egy dologban érzett megkönnyebbülést. megtörténhetett volna. az esetleges jóvátehetetlen következmények mérlegelése ébresztett benne. melybe majdnem az egész délelőtt beletelt. Végre beismerhette magának. és önmérsékletre tulajdonképpen lelkének abban a zugában van a legnagyobb szükség. hogy legalább ő kiismerhette Mr. . nem volna annyira reménytelen a helyzet. elmondani neki mindent. és fenntartás vagy lelkifurdalás nélkül engedhetett azoknak az érzéseknek. egy dologban legalábbis megnyugodott a lelkiismerete. ha olyan nő áll az oldalán. és lehetséges. Ezek után semmi kímélettel nem tartozik iránta. de már későn? Lady Russellnak nem szabad továbbra is tévhitben élnie. szeretni pedig sohasem szerette. ám alighogy gratulált magának. Lady Russell-lal kell beszélnie. keserves volt a megaláztatásra gondolnia. ha mindez kiderül. és örvendezett. Most. azt kellett hallania. ami tőle telik. Smithszel kapcsolatosan megtudott. Elliotot. hogy eszes. e döntő fontosságú beszélgetés végén. amelyről senkinek nem szabad tudnia. hogy hiába látja előre a sok bajt.de hát ez hiábavaló gondolat.jelentette ki megjátszott nemtörődömséggel Elizabeth -. hogy sikerül rávennie őt erre a házasságra. amit tud! . Tizedik fejezet Anne hazafelé igyekezett. Smith olyasmit közölt vele. mint Mrs.

mintha csakugyan nagy örömmel várná és érkezésekor ugyanúgy köszöntené azt az embert. és beszélgetésbe kezdett. Legalábbis belátta. mint egyébként tenné.kiáltott fel Elizabeth. amint tudja. ám megtört a varázs: azt kellett tapasztalnia..kiáltott fel Mrs. szabad azt mondanom. az pedig már egyenesen kínosan. Elliot belépése a fogadószobába. akinek jelenléte elsőrendű célját veszélyezteti. vajon hogyan és hol dicsérhették őt sok évvel ezelőtt. hajlamos a kegyetlenkedésre. amikor láttam. Elliot megpróbálta újból felcsigázni kíváncsiságát. Elliot olyan tisztelettel tekint fel apámra! . mert voltaképpen nem szívesen mulasztok el egyetlen alkalmat sem. mégis képes nagyon is udvarias. Lehetetlen. hogy hallgatásba merült. apa és fia? . kedves Penelopém. Clay. hogy ennyire törje magát valaki egy meghívásért. mert. és lám. Elliot túltenne más férfiakon a széptevésével.Ó. Legfőbb célja volt. Hiszen. úgy látszik. Azt nyilván nem gyanította.Valóban csodálatos! . Szemmel láthatóan mindkettő egyéniségének legjavát mutatja a másik társaságában! És mindegyikük viselkedése olyan élvezetesen elegáns! Mr. hogy délelőtt elkerülte apámat. s feltűnés nélkül akart visszakozni ama néhány lépéstől. hogy foglalkozzék velük. Anne kisasszony. . . mint apa és fia! Drága Elliot kisasszony. S amikor értesültem róla. meghívtam. aztán azzal adott kifejezést meghökkenésének. hogy Mrs. hogy odament hozzá. és látszólag belenyugszik. hiszen a társaság többi tagja túlságosan parancsoló módon támaszt igényt arra. hogy csak félannyira szentelheti minden figyelmét Sir Walternak. s amikor eszébe jutott. nem kell annyira izgulnia miatta. nyájas arckifejezést magára erőltetni.kiáltott fel Mrs. mégiscsak megszántam.Nos. amennyire az a rokoni kapcsolattal összeegyeztethető. most azonban mindenben álnokságot látott.Túlságosan ismerem már ezt a játékot. . hogy nem egészen őszinte. amikor összehozhatom őt Sir Walterral. most hiába is próbálkozna. amely . hogy viselkedésében ne legyen érezhető a változás. Smithszel. nehogy tiltakozásra adjon okot. Szegény! Igazán megsajnáltam. de nem merészelt Anne-re tekinteni. hogy holnap valóban egész napját barátainál kell töltenie Thornberry kastélyban. . hogy Mr. Mosolyogva bocsátottam útjára. semhogy olyan könnyen beadjam a derekamat. hogy olyan témát pendített meg. mennyire bántja. amennyit szándéka ellenére előrehaladtak a meghitt barátság felé. Elliottal szemben.Pontosan olyanok. De ma. alig tudta elviselni mosolygós ábrázatát. Anne-t nagyon kellemetlenül érintette Mr. milyen szívtelenül bánt Mrs. Eddig is mindig az volt az érzése. sosem tapasztaltam. engedtem. egyenesen gyűlöletesnek találta. Ha egyszer efféle gondolatai támadnak! De azt állítom. hogy felkeltse a hiúságot szerény unokahúgában. Mr. a kegyed kőszívű nővére. csak mert egy úr sokat célozgat. szembeállítva korábbi nyilatkozatainak hangjával. Clay ne érezzen gyűlöletet Mr.De még mennyire állítom! Soha életemben nem láttam. nyájas szelídségét. hogy nyilvános helyiség melege és mozgalmassága szükségeltetik ahhoz.De drága Elliot kisasszony! . Tartózkodóbb és hűvösebb volt tehát. hogy elkerülje a kérdezősködést meg az összecsapást. Ám feltett szándéka volt olyan tartózkodóan és hűvösen viselkedni. mint az előző este folyamán. Figyelmes hódolatát apja iránt. színlelt jóindulatának folytonos hangoztatását. Clay égnek emelve szemét és kezét.Ugyan! . . Anne elismeréssel szemlélte a barátnő kitűnő színészi játékát. Minden igyekezetével azon volt. én soha nem cenzúrázom senki szavait. és élvezettel várta a kérdések újabb özönét.

mint Mrs. csak megszabadulna Mr. és Anne szívesebben megbékélne már ezzel a házassággal. csak a névjegyemet adom le. hogy biztosan elkerülje társaságát. Elliot örökös fondorkodásától. A meglepetés volt a legerősebb érzelem. míg Sir Walter és Elizabeth át nem vezette Maryt a . nem félne annyira az ember szeme elé kerülni.Helyes . hogy az érkezők. amelyet kölcsönadott. Milyen megalázó meggondolni. hogy förtelmesnek találtam a ruháját a minap. hogy olyan valaki. mert Anne eszébe juttatja magatartásának olyan mozzanatait. és majdnem teljes két napig távol marad. hogy megbeszélje vele értesüléseit. de igazán szégyelltem magam miatta a koncerten. minden órában várható látogatásaira gondolt volna. csak csókjaimat. különösen ha. mint ő. de ha ehhez a társasághoz egy második. Clay önzése nem olyan bonyolult. kopogtattak az ajtón. amikor már biztos távolságban tudta Mrs. De persze. Feszült várakozás után közeledő léptek zaja hallatszott aztán jelentették "Mr.mondta Elizabeth -. Clay is a városba készült. éppenséggel nem azzal a szándékkal jöttek. Pénteken kora délelőtt szándékozott Lady Russellt felkeresni. s most már nem volt hiba az üdvözlés körül. Clay. a többiek sem bánták annyira a dolgot. Lady Russell mindig új kiadványokkal bosszant engem. minden áldatlan következményével egyetemben. s nem is annyira felháborító. amikor meglátogattam. s emiatt Anne várni kényszerült. hogy kötelezettsége hét mérföldnyi távolságra szólította. de Anne őszintén megörült nekik. Néhány napja érkeztek Bathba.Szívélyes üdvözletem . hogy már elolvastam. Anne megnyugvására a férfinak másnap reggel csakugyan el kellett hagynia Batht. s mondd neki. . Azt persze ne mondd meg neki. Musgrove-val. amellyel megakadályozni igyekszik.csatlakozott hozzá Sir Walter. hogy náluk szálljanak meg. Clay-t. melyekre nemigen van mentség. múltkor is. Mrs. Ennyi elég hamar kiderült. Elliotnak megfontoltan. hogy lekötelező szívélyességgel megkímélje nővérét az elintéznivalók fáradságától. visszaviheted neki azt az unalmas könyvet. és mennyi kínos megpróbáltatás vár még rájuk! Mrs.Minden jót kívánok neki. amit kinyomtatnak. ám csütörtöktől szombat estig biztosan nem mutatkozik. Csak akkor közölte. Charles Musgrove és felesége" érkezését. amit megjelenésük kiváltott. . Mindig azt hittem. feltűnt nekem. A Camden Place-re legközelebb hazatérése napjának estéjére hívták meg. csakhogy Mrs. meg amit ilyenkor mondani szokás. Elég baj. hogy rögtön leeresztette a rolettákat. hogy a tiszta üdvözlő mosolyt fel ne ölthették volna. egyebet nem küldhetek neki. amint pedig világosan kiderült. ha nem tudja. Ha legalább egy kis rúzst használna. hogy apja és Elizabeth folytonos félrevezetés áldozatai. Sir Walter és Elizabeth szívélyességre is képes volt. és a Fehér Szarvas fogadóban szálltak meg. még megrögzöttebb képmutató is csatlakozik. az már minden békességét és nyugalmát tönkreteszi. Hogy a legközelebbi jövőben okvetlenül felkeresem. Miközben apja beszélt. . van ízlése az öltözködéshez. de mégis. korán indul. örökösen ott van a szeme előtt. A kora délelőtti vizit a hozzá hasonló korú hölgyeknél nem illendő. nem a legkedvezőbb benyomást nyújtja róluk. Annyira merev és arrangé volt a megjelenése! És mindig olyan feszesen kihúzza magát! De természetesen sokszor csókoltatom. nem készítik ki magukat. tulajdonképpen rögtön reggeli után indulni szeretett volna. legközelebbi hozzátartozóik. hogy a Rivers Streeten kívánja tölteni délelőttjét. de egészen addig. Igazán nem gyötörhetem magam mindenféle új költeménnyel meg minden politikai helyzetjelentéssel. mint azé a másiké.kifejezetten az érdeke ellen hat. Ki lehet az? Anne Mr.

Mrs. most legalább egyik jövendő boldogsága sem vet árnyékot a másikéra. hogy egy-két napig már-már úgy látszott. hogy pár hónapon belül megkötik a házasságot. két lány egyszerre. szívesen vele tart. Gyönyörű vidék. Anyjának régi barátai élnek Bathban.. hogy otthon hagyják. Ám akkor felkarolták a dolgot Charles szülei. egyik irigyebb és féltékenyebb a vadállományára.. vegye át egy parókia vezetését mindaddig. annyi az anyagi természetű akadály. Mrs.Nagyon boldog vagyok. felajánlotta. mindig zavartalan jó barátságban voltak egymással. egyszóval. hogy ügyei intézésére Bathba kell mennie.tette hozzá Charles -. Hamarosan megállapította. két testvér. Nem mintha ő ezt kellőképpen értékelné tette hozzá -. s most már valószínű. hogy házasságról egyhamar nem lehet szó. hogy tulajdonképpen kikkel érkeztek. mint a másik. Apám ugyan nem bánná.. mert nagyon előnyösnek vélte a férje szempontjából. Dorsetshire legszebb része. A terv Harville kapitánynak abból a bejelentéséből született. Charles Hayter a három közül legalább kettőhöz rendkívül meleg ajánlást kaphat. míg ők hazatérnek. Charles pedig. átalakult a dolog. mindössze huszonöt mérföldnyire Uppercrosstól. hogy így egyszerűbb és kényelmesebb legyen Harville kapitánynak. Charles nagyon egyszerűen és érthetően számolt be az egész vállalkozásról. . ennek igazán nagyon örülök! . mint a másik. Harville pedig nagy örömmel fogadta az ötletet. ugyanakkor. és biztosan kénytelen lesz sok mindenről lemondani emiatt. miszerint egy bizonyos dologban jöttek. hogy valami tennivalója legyen most. Anne-nek nem sikerült Charlesból kiszedni jövetelük valódi célját. . . ha gazdagabbak lennének a vőlegények. . hogy a lányok megkapják . a megjegyzést tüntetőleg ejtette el Mary. aztán közös elhatározással beszervezték őt és Maryt a társaságba. ahogy a kirándulás létrejött. most pedig arról értesült Charlestól. s olyan keserves képpel fogadta a tervet. Musgrove-val. jóval a szóban forgó terminus lejárta előtt. élvezvén ámuldozását. hogy kettejükön kívül Mrs. míg egy bizonyos ifjú nem jelentkezik érte. Musgrove. akiket meg akart látogatni. egyébként is jó alkalomnak látszott. talán semmi sem lesz belőle. elbeszéléséből megelevenedett Anne előtt a jellemző eseménysorozat. hogy egy-két hete (Mary emlékezetes levelének megírása után) Charles Haytert felkérte egy barátja. hogyne. amikor Louisa. sem ama mosolygós célzások magyarázatát.Nahát. Harville. függőben marad az egész. a gyerekei és Benwick kapitány Uppercrossban maradnak Louisával és Mr. hogy vele tartson Henrietta is. a két család engedett a fiatalok óhajának. Mary azonban a gondolatát sem tudta elviselni annak. és már Henrietta menyasszonyi ruhája is időszerűvé vált: úgy képzelte. Anne-t csak az lepte meg. mintha anyja vállalkozása lenne. három földesúr. Körülbelül egy héttel ezelőtt említette először a dolgot. Mint tudod. de más kifogása nincs ellenük.És nagyon jó egyházközség az . Előző este jó későn érkeztek. hogy időközben idáig haladtak a dolgok. Ez az egyetlen igazi hibája.másik szalonba.. hát ez bizony nem valami könnyű. jólét és nyugodt élet vár mind a kettőre. és beszerezze a maga és testvére menyasszonyi ruháját. mikor a vadászatnak vége.Ó. egyik éppúgy megérdemel minden jót. Henrietta és Harville kapitány érkezett. s mivel szinte bizonyosra vehető egy másik végleges állás. ez már tisztes jövedelem. ami csak hosszú évek múltán lehetséges. Nagyon is méltányos. le kell szurkolni a pénzt. Charlest nem érdekli a vadászat. három nagy uradalommal körülvéve. Remélem. de meglehetősen zavaros volt a dolog. hogy nincs joguk hozzá. hogy így történt. a szüleid mind a két lányuk választásával elégedettek. A királyság legkitűnőbb vadászterületei központjában. Ezzel persze nem állítom.kiáltott fel Anne.

Milyen áldás a fiataloknak. de megváltozott: nincs már rohangászás.Tudom. mindig szerettem Charles Haytert. és verseket olvas neki. Sosem helyeselte. azt hiszem. Hiába. biztosan örvendenek a gyermekeik házasságának! Mindent megtesznek. Itt félbeszakadt a beszélgetés. ami annyi ballépésnek és szenvedésnek okozója volt már öregeknél és fiataloknál egyaránt! Remélem. de nem tudta elviselni. . mégis eleget gyötrődött. összerezzen. Musgrove-ot egész társaságával együtt meg kellene hívnia vacsorára. akik azelőtt meg sem közelítették az . mert Charles nem halogathatta tovább.kiáltott fel Anne -. nem tudom megértetni vele.mondta -. amit rendre bemutattak neki. nem tartasz olyan korlátoltnak. az is. ugrándozás. Ezt senki nem vonja kétségbe. hogy most teljesen független a Camden Place-től. bőven van mondanivalója. ez nem nagyon tetszik neked . Mrs. és ha az ember szóra tudja bírni. Nagyon tisztes parti. és Benwick úgy állta a sarat. részt kellett vennie a tükrök meg a porcelánok megcsodálásában. jó apám volt. a környezetváltozást. Úgy érezte. de kisebbíteni semmiképp sem óhajtaná a boldogságukat. felszakadt ugyan belőle egy sóhaj. Egész délelőtt nagyszabású patkányvadászatot rendeztünk apám nagy csűrjeiben. Természetesen maga is szívesen lenne olyan szerencsés. nem szólva arról. mint Mr. hogy mindenben tudott gyönyörködni. Igazán derék fiú. ám Anne eleget hallott ahhoz. semmi kívánnivalója nem volt apjától és nővérétől. se tánc. készséggel méltányolta a ház magasrendű eleganciáját.Hát. hogy ilyen szüleik vannak! Úgy látom. meg naphosszat suttog a fülébe. most minden másképpen van. mint a könyv mellett. nekem mindig szerető. Mary ugyan nincs kibékülve Henrietta házasságával.Meg kell hagyni. Igen nagyra tartom Benwicket. hogy örömet szerezzenek nekik. Mary jókedvű volt. hogy igazán nagyon megszerettem. Elizabeth rövid ideig bár.. milyen értékes birtok ez. szüleid mentesek attól a nagyratöréstől. és örvendezzék az ottaniak boldogságán. Benwick pedig ott ül az oldala mellett. Ha az ember véletlenül kicsit keményebben csukja be az ajtót. Anne elnevette magát. Tulajdonképpen csak múlt hétfőn ismertem meg. Winthropot pedig éppenséggel semmibe veszi. de én azért kiváló fiatalembernek tartom. s ettől pontosan olyan hangulatban volt. és el kell ismerni. a harcban is ugyanúgy megállta a helyét. jól tudod. élvezte a vidámságot. mint ők.az őket megillető vagyonrészt. de abban nyoma sem volt rossz szándéknak vagy irigységnek. és kitartok emellett továbbra is. a mai időkben különösen az. Nagyon sokat gyógyult. A látogatás kitűnő hangulatban zajlott le. mint az enyémek. és Mrs.. a céljai meg a kedvtelései legyenek ugyanolyanok. a fényűző szalonok pedig saját társadalmi pozícióját is erősítették. .Az olyan nagyszerű szülők. hogy szerényebb életmódjuk. Musgrove . én pedig mióta csak élek. Louisa teljesen meggyógyult? Charles kissé vonakodva válaszolt: . De nem méltányos Charlesszal szemben. . amint elvárták tőle. és remélem. személyzetük számának csökkenése éppen olyanok előtt váljék nyilvánvalóvá (mert egy vacsora során ezeknek ki kell derülniük). az biztos. mint vöcsökfióka a vízben. hogy minden férfitól azt kívánom. bőkezű. hogy tisztán lássa az uppercrossi helyzetet. se nevetgélés. s maga az út is kedvére alakult anyósának négyfogatú hintaján. és tekergőzik. Az olvasás nem ártott meg neki.

Lehetetlen. hogy megismerkedjék Mr. és mikor közölte a meghívást a két jelenlévővel. és Elizabeth ismét jól érezte magát. mert Mary. s az örömet és türelmetlenséget. Mind a hárman benéztek hozzá pár percre a Rivers Streeten.Elliotok kellynchi életstílusát. Musgrove-ot. Életükben sem láttak még két olyan szalont.kizökkentené megszokott életrendjéből. valamint Miss Carteretnek. még a tulajdon családját sem hívta meg. megkeresni kulcsait. a következőben csomagot hoztak. aki ad . Sietett a Fehér Szarvas fogadóba. amikor annyit segített nekik a bajban. de nagyon elegáns. mint a mieink. amennyi csak lehetséges. Elliot kisasszony még a délelőtt folyamán él majd a megtisztelő alkalommal. Elliottal. Musgrove-ot. most sem volt teljesen mentes ettől a gyanútól. Kérve kérték. pedig egy teljes hónapig tartózkodtak itt. Anne pedig minden nehézség nélkül talált vissza megszokott szerepkörébe: mikor Charles magukra hagyta őket.újdonság. Anne boldogító következtetést szűrt le belőle. az sokkal jobb lesz . meghívták. aztán megérkezett Charles. akikkel szerencsére amúgy is megállapodtak már a holnapi estében. hogy igazán senkinek sincs szándékában mellőzni őt. szenteljen nekik annyi időt. amikor a lakosztály tágas fogadószobáját már felénél is jobban betöltötték: régi jó barátok ülték körül Mrs. Meghívom őket egy estélyre.Lady Alicia például soha. hogy még . Musgrove beszámolóját Louisáról. s Anne félórája sem tartózkodott még ott. hogy hosszas megbeszélésre üljön össze Lady Russell-lal. hogy nyomban üdvözölje őt és Henriettát. Kénytelen volt elhalasztani azt a tervét. Otthon találták Mrs. aztán vigasztalni. Egy nagy társaság jelenléte a fogadóban nyilvánvalóan folytonos színváltozást hoz magával. közben megadott minden kívánt segítséget Marynek bizonyos szalagok átvarrásától kezdve pénzügyei rendezéséig. Mary tökéletesen elégedett volt a dologgal. a közös régi barátok megérkezése feltétlenül összehozza őket is. ahonnan az ivócsarnokba ki-be járó közönséget tartotta szemmel. Anne pedig elindult Charlesszal és Maryvel együtt. Boldogan eljönnek majd holnap este.mi itt Bathban nem adunk vacsorákat .alig akad Bathban. tanácsot adott az intéznivalókban. és ennél hízelgőbb figyelmességet nem is várhatott. Henrietta az újonnan megtestesült boldogság emelkedett lelkiállapotában csupa megértés és érdeklődés volt mindazok iránt. hogy eljuttatja a távollevőkhöz is. Küzdött benne az illendőség a hiúsággal. Musgrove-ot alighanem egyenesen kellemetlenül érintené ilyen meghívás . Szabályszerű estély lesz kevés meghívottal. hogy minden napját náluk töltse mindaddig. Musgrove pedig őszintén megszerette. hogy a férfi érzései felszínre törjenek. Nyomatékosan hangsúlyozták. Anne nyugtatta magát. Biztosra veszem. sőt. aki különben igen jól szórakozott az ablaknál elfoglalt állomáshelyén. Musgrove-ot lányával együtt. amit Anne annál többre becsült. Wentworthszel. az estély célja. Mrs. Következőképpen zajlott le benne a lelki párbeszéd: "Divatjamúlt fogalmak . Henriettáét önmagáról. amellyel a találkozást várta. sőt Mrs. nem volt látogatójuk. elrendezni zsuzsuit. végighallgatta Mrs. millió érzés és gondolat tarkította. azzal az ígérettel. Meleg szívélyesség és őszinteség áradt belőle.vidékies vendéglátás . Harville kapitánnyal. mert éppen ezt kellett nélkülöznie otthonában. hogy személyesen látogassa meg Mrs." Ebben megnyugodott Elizabeth. míg Bathban lesznek. hogy mielőbb lássa barátait. boltokat ajánlott. szinte elvárták tőle. Az egyik ötpercben üzenetet küldött valaki. hogy szívesebben el sem jönne . mint családtagtól. Legutóbbi találkozásuknak fontos szerepe volt abban. hogy közlendőjének nem sokat számít egynapi haladék. s meleg szeretettel fogadták Anne-t. akiket valamennyire is kedvelt. Ez utóbbinak megjelenése csak pillanatnyi meglepődést keltett. hogy Anne eszébe ne jutott volna. múlt őszi élményeinek részeseit. s bemutassák Lady Dalrymple-nek. meg élmény is. a hiúság kerekedett felül. Zűrzavaros délelőtt állt előttük.nem érezheti jól magát minálunk. Ám a kapitány arckifejezése arra vallott.

mint Mr. Charles udvariasan kikísérte őket. egy úr van vele. mely legutóbb elűzte a hangversenyteremből. van Mrs. hogy ezek után még jobban terjed majd. ez zavarba hozta és nyugtalanította.mindig ama szerencsétlen tévhit hatása alatt áll.. Úgy látszik.Azzal visszatért székéhez. Elliot az. Elmentem a színházba. nézd csak! Szent Isten!. Most már emlékszem. nyugodtan kijelentette: . biztosan ő az. Most csönd állt be. hamarosan meglesz köztünk a megértés is.. Clay pedig sietve a másikba. akármilyen jelentéktelen megjegyzés volt is.Gyere már. Clay az árkádok alatt. nézd csak. holnap estig vissza sem jön. Anne igyekezett nyugalmat erőltetni magára. minden pillanatban valami félreértés áldozatává váljunk. nézz oda! Ha nem jössz. hogy tulajdon unokabátyját nem ismeri meg. indulatoskodjunk. .Gyere már ide.. vettem egy páholyt holnap estére. . Ma reggel kilenckor el kellett utaznia. Zavara csak nőtt.Nem . Hát nem vagyok én jó fiú? Tudom. pár pillanattal ezután az volt az érzése. Még hogy nem ismerem meg Mr. Már el is fordult.Igen. ha mindkettőnkben megvan a vonzalom a másik iránt. kétségtelenül Mr. amit mondott. éppen kezet fognak. visszatérve grimaszt vágott. és mindnyájan elférünk. társaságban együtt lenniük veszélyes lehet. ott. és . nem óhajt közelebb kerülni hozzá. azt hiszem. Még idejében érkezett. nem befolyásolni a dolgok alakulását. teljes nyugalommal s azzal a jóleső érzéssel.Nos. Ki lehet az?. hogy igenis Mr. Wentworth kapitány is velünk tart. nem lehet ő. beszélgetni vele. . Teljesen elmerülnek a beszélgetésben.. nagy hévvel bizonygatta. Anne. felismeri a családi vonásokat. ami csak megerősítette. hogy a hölgylátogatók értő mosolyokat és pillantásokat váltanak egymással. Mrs.." És mégis. Gyere. Mary megsértődött. amit intéztem. győződjön meg róla maga. mert eddig nem hitte: valóban Mr. Anne! . Úgy látszott. szereted a színházat. amiért felteszik róla.. Ez nem más.kiáltott oda Mary még mindig az ablakból -. hogy most valószínűleg sikerült tisztáznia magát.felelt gyorsan Anne -. Kilenc ülőhely van a páholyban. Nem vagyunk már kamaszok..kiáltott Mary. hogy a jelen körülmények között így. Miközben ezt mondta. elfojtva meglepetését a látvány fölött. Elliotot!. mondván. Anne azonban nem volt hajlandó a helyéről elmozdulni. magán érezte Wentworth kapitány tekintetét. anyám. s talán zavarát is leplezze.. örülni fogsz annak. az biztos. Már búcsúznak. Vagy én tévedtem. hogy akadékoskodjunk. elszalasztod őket. és szólongatta Anne-t. A látogatók távoztak. hogy barátságos beszélgetésbe merülve lát két homlokegyenest ellentétes érdeket hajszoló embert. Elliot! . mint akik be vannak avatva a titokba. . megbánta. mikor észrevette. megpróbált józan és logikus érvekre hagyatkozni: "Annyi bizonyos. elfeledkeztél már Lyme-ról! Hogy elhallgattassa Maryt. Éppen most fordultak erre a Bath Street sarkánál. minek is jöttek. váltig erősködött.. igyekezvén hűvösen érdektelennek látszani. felelőtlenül játszva önnön boldogságunkkal. elindult az egyik irányba. és lassan odament az ablakhoz.Anne . Elliot az. Nyilvánvalóan elterjedt már a szóbeszéd vele kapcsolatban. hogy megbizonyosodjék. végzetes félreértésekre és félremagyarázásokra adhat alkalmat. nem figyeltem oda eléggé. Elliotot látta. Nyilván megváltoztatta indulása időpontját. Anne csakugyan felállt. majd anyjához fordult: ..

Dehogyis ígértem meg. Kár lenne megosztani a társaságot.Hűha! . Charles. . hogy megjelenjék a Camden Place-i estélyen. hogy Wentworth kapitány feszülten figyel. és Mr. Charles. Musgrove nyájasan erősködött. Ha nem megyek el apád kedvéért. Nos. Te tedd. . fürkésző pillantását Charles után reá vetette. Mindig erősen tartottuk Dalrymple-ékkel a rokonságot. Megbocsáthatatlan dolog lenne elmaradni. Jól tudod.El kell jönnöd. hogy a felkelő nap előtt hajbókoljanak. márpedig Anne kisasszonyról is le kellene mondanunk. akivel szintúgy meg kell ismerkedned! Mr. hogy maga szívesen elmegy. mert észrevette. ami jólesik. akik az uralmon lévőt semmibe veszik. "örvendek". Musgrove lépett közbe: . ha elhalasztjuk ezt a színházi estét. felháborítónak tartanám az örököse kedvéért elmenni. közeli rokonok vagyunk. Charles. Charles. Ismerkedés céljából hívtak meg bennünket. Elliothoz? A fitymálásra Anne valósággal újjáéledt. az asszony dühös komolysággal. ha a többiek nélküle elmennek a színházba.. Elliot társaságában legyünk együtt.felelt Charles.kiáltott dühösen Charles. én bizony elmegyek a színházba. ha Henriettának és a többieknek kedve van hozzá. de sértőnek találja. hevesen szállt szembe vele. Elliottal ugyancsak. biztos vagyok benne. mi jut eszedbe már megint! Páholyt veszel holnap estére! Hát elfelejtetted. sem Henrietta. s annyit mondtam. Így folyt a szócsata még egy darabig Charles és Mary között. Csak vigyorogtam és hajlongtam.. hogy mindnyájan hivatalosak vagyunk holnapra a Camden Place-re? Mégpedig azzal. ha igazán együtt kíván lenni velünk. . Legközelebbi és legfontosabb rokonaink. . az egyik félig komolyan. hogy elmegyünk! .. Egyik részen sem zajlott le esemény anélkül. félig tréfásan kardoskodott a színház mellett. ő ugyan nem enged abból. jól tettem? Mrs. anyám. mikor Mary indulatosan közbeszólt: . a lánya és Mr. ő apám örököse. Hogyan is lehetsz ennyire feledékeny? . Mi közöm nekem Mr. egy hangot sem szalasztana el. Apád meghívhatott volna bennünket vacsorára.Okosabb lesz. Most már Mrs. ha nem jöhet velünk Anne kisasszony. Elliot különös figyelmességre tarthat számot.Ugyan. . . Gondold meg.. Mindnyájan szívesen megyünk színházba.nyilván Anne sem utasítja vissza a meghívást.Nem tartozom én azok közé. hogy ne értesítették volna a másikat. hogy Lady Dalrymple. ha apjánál estély van.Jóságos Isten. Hiszen megígérted nekik. meg kell ismerkednünk velük. Családunk jövendő feje. sem én nem örülünk a színháznak. Ígéretről szó sincs. s nem mulasztotta el hangsúlyozni.Hát olyan nagy dolog egy estély? Fejben tartani sem érdemes. és cseréld ki a páholyjegyet keddre. s miközben az utolsó szavak elhangzottak.Ne mesélj nekem örökösről meg a család fejéről! . gyalázatos viselkedés. ha csakugyan megteszed. Menj vissza a pénztárhoz.

Nyugtalanító hangok hallatszottak. hogy megtanulja élvezni az itteni esti társas összejöveteleket. Anne-t nyomban szorongás fogta el. s abban is. hiszen jól tudta. nyílt az ajtó. ne vesztegessék az időt. hogy hamarosan továbblépkedjen. megszánná őt. Nekem éppenséggel nem élvezet az effajta összejövetel. annál inkább. ha Henrietta sejtené. hűvös önuralom. valaki lesi a szavát. . boldogan elmennék kegyedékkel helyette a színházba. . Elliot kisasszonnyal. s megjelenésükre megfagyott a levegő. mert maga olyan biztos érzelmeiben unokafivére iránt. s aztán már kevésbé nyilvánvaló szándékossággal Anne mellett foglaljon helyet. hogy viszontszeretik. . A fesztelen. milyen fájó szívvel. hogy azelőtt nem játszott. kiszabaduljon a szállodából. vidám hangulatnak egyszeriben vége szakadt. hogy megint csak beállít valaki. legfeljebb Mary miatt. ugyanezt látta minden arcon. hogy határozottan kijelentse: . bizonyára azzal a céllal. de más hangok terelték el gondolatait: Henrietta alig várta. Anne kijelentette. Még fülében csengtek a kapitány szavai.mondta -. ezen már Anne legföljebb eltöprenghet egy nyugodt órában. de hát idővel sokat változik az ember.Azt tudom. de úgy érezte.Elég hosszú idő. hogy ő bizony elmegy egyedül a színházba. Ezután közösen megállapodtak a keddi napban. kínos hallgatás vagy kényszeredett beszéd fogadta apjának és nővérének lélektelen eleganciáját. bizony! Nyolc és fél év nagy idő! Folytatta volna vagy sem. és igyekezett. miféle félreértéstől tarthatna. bár maga se tudta. és felszólította a társaságot. Wentworth kapitány felállt. Készülődésüknek azonban hirtelen vége szakadt. Charles azonban élt az alkalommal. ennyit mondott: . Pár pillanatnyi hallgatás után a férfi mintha hirtelen feltörő érzelmei hatására tenné. asszonyom. újabb látogatók közeledtek. az otthoni estély nem gátolna meg benne.tiltakozott hevesen Anne. Milyen rettenetes érzés ilyesmit tudomásul venni! . hogy a látogatók távozását kihasználva. tovább ugratta a feleségét azzal. mert alkalmat adott. s belépett Sir Walter.Én nem változtam sokat . A szokványos jellege nem nyújt nekem semmit. De talán okosabb. de elhallgatott. ha senki sem tart vele. odasétált a kandallóhoz. akkor is. Nem szoktam kártyázni. Kimondta: de beleremegett. mert az lesz a vége. hogy arca ne hazudtolja meg szavait. amint befejezte.Anne őszintén hálás volt ennyi kedvességért. kész indulni.Nem. . Kénytelenek voltak szedelőzködni.Még nem tartózkodik elég régen Bathban . s nem mert föltekinteni. kedve ellenére kel fel székéről s készül távozni a helyiségből. ha meg sem próbálkozom ilyesmivel. Nem szerette a kártyát. de főképpen azért. s bármerre nézett.Ha rajtam múlna. hogy megfigyelje a hatást.

nehogy olyat lásson vagy halljon. jöjjön vissza vacsorára. ő pedig titokban állandóan azzal a véget nem érő kérdéssel gyötri magát. Elizabeth átadta a meghívást. aztán Elizabeth és Sir Walter felállt. vajon Wentworth kapitány eljön-e vagy sem.Gondoljátok el. kifejezetten Wentworth kapitánynak. nyugtázást inkább. mit. hogy tudja. akár a bölcs körültekintés feltétlenül megkívánja. nyomban visszatért a társaság legtöbbjének jó hangulata. Elizabeth valóban forgatott valamit a fejében. amint becsukódott mögöttük az ajtó. de többször is rátekintett. Megígérte. s a következőkből kiderült. aztán ő volt kénytelen félrefordulni. míg Anne körükben marad. Elizabeth egy árnyalattal barátságosabban. ötleteket. mint azelőtt. le sem tudja tenni a kártyát a kezéből! Anne elfogta a kapitány tekintetét. semmint örömet. mert biztos lehet benne.Ezt azonban igen kedvesen mondta. ami fájdalmasan érinti. nem tudta elhitetni magával. hogy ott kedvére hallgathat. s már nem is találkoznak addig.. A társaság szétoszlott. amilyen a kapitány. . s el sem tudta képzelni róla. Nagyon kérték.suttogott Mary mindenki számára hallhatóan. hogy olyan elegáns összejövetellé tegyék. A férfi jóval azután. de az eddigi élmények annyira megviselték idegzetét. kitűnő modorú férfi jelenléte. s már ott sem voltak. őt azonban kétség mardosta. csak Anne-é nem. úgy gondolta. a hölgyek is a maguk dolgai után indultak. . hogy megismerkedjenek néhány barátunkkal. de azt. ám külön is küldött egy mosolyt. és letett egy kártyát. most már jobb lesz neki otthon. hogy a látogatók eltávoztak. s elővette a magával hozott kártyákat. hogy efféle gesztust hajlandó elfogadni elégtételül a számos múltbeli sértésért. ahol majd egész este hallgathatja Elizabeth és Mrs. Elizabeth minden jelenlevőt meghívott . Néhány percnyi időpocsékolás után. "Miss Elliot szívesen látja önt otthonában." szöveggel. szentelje nekik a nap további részét. a meghívottak névsorának százszoros ismétlését.Egyetlen szempontból megnyugvást hozott kutató pillantása. egy pillanatra megvető kifejezésre húzódik a szája. s fogadtatásának igencsak kétes módjára: meglepődést tükrözött inkább. még mindig kezében tartotta a kártyát. milyen fontos az olyan jóvágású. mint aki mélységesen töpreng a dolgon. Nem tudott másra gondolni. A jelen pillanatban csak az számít. Valójában Elizabeth már elég régen tartózkodott Bathban ahhoz. mert tulajdonképpen jönnie kellene. Egyszer szólt is hozzá. de rövid. hogy Wentworth kapitány ennyire megörült! Látjátok. hogy az elegáns Wentworth kapitány jól mutat majd a szalonjában. A kártya tehát átadatott. melynek során elmondta az illendőség szabályai szerinti semmiségeket.Nem csodálom. . eljön. A férfiaknak intéznivalóik voltak. Amazok biztosan számítottak rá. . hogy kitüzesedik az arca. megvetést olvasott ki a szeméből. és letette az asztalra egy mindenkinek szóló udvarias mosoly kíséretében. apró szépítéseket. és öt percnél hosszabb időre nem mert hinni benne. hogy jövetelét akár az illendőség. Nem lesz formális estély. Clay serény rendezkedését a másnapi estélyre. holnap egész délelőttjét velük tölti. Ami elmúlt. amilyet még nem látott Bath. hogy ennél többet aligha bírt volna el. Többnyire inkább azt hitte. elmúlt. mint elfogadást. amely még a Musgrove családot megillette: . s kimerültségét megtetézve gyalogosan indult hazafelé a Camden Place-re. mint a meghívásra. látta. Ismerte a kapitányt. Wentworth kapitányt mindketten köszöntötték. Elszorult a szíve. az ellenkezőjétől tartott. A közjáték zavaró volt.Holnap estére. nem érdekes. melynek az imént meghökkent szemtanúja volt..

Már társaságot talált együtt. hogy kibővítette a meghívottak körét. mert nagyon kellemetlenre fordult az idő. amikor annak állítólag távoznia kellett a városból. szóvá tette. vele pedig közölték. A Fehér Szarvasba érkezvén. már nem is tudom. hogy belépett a szobába. Közbejött valami.Istenem. nemcsak késve. felkiáltott: . vagy pedig Mr. és határozottan úgy tűnt: bűntudat jelenik meg az arcán. látszólag nyugodtan leült. Nagyon siettem. és a hölgy kénytelen volt végighallgatni (félóráig is talán) az úriember leckéztetését és szemrehányásait a Sir Walterral kapcsolatos mesterkedései miatt. egy külön álló asztalon. hogy milyen benyomást kelthet bizonyos helyen. Így aztán nem csoda. legfeljebb annyiban. Harville kapitányt Wentworth kapitánnyal. Elliot. mióta csak beléptem a kapun. Elliottal a Bath Streeten! Soha ilyen meglepetést! Visszafordult. s nagyon is meggondolta. míg rászánta magát a gyaloglásra. felment a megfelelő lakosztályba. hogy a hazatérése időpontjában nem lesz késedelem. Tizenegyedik fejezet Mindössze egy nap telt el Mrs. Azt kérdezte. és nyilvánvalóan nekem is azzal van tele a fejem. Nem volt haladék. Elliottal. Átmeneti jelenség volt. . Harville. ám Anne-t most egészen másvalami izgatta. kettőjük fondorkodása valami módon szembesítette őket. hogy találkoztam vele. hogy egész napját reggeltől vacsoráig Musgrove-ékkal tölti. amiért nem indulhatott idejében Thornberrybe. ha minden más. sem üres pillanatok.De azért az izgatott készülődés nyomasztó légkörében is összeszedte magát annyira. Clay-nek. csak annyi bizonyos. és elkísért a Pump Yardig. míg meg nem jönnek. Elliot valamilyen hatékony értesülés birtokába jutott. akár Seherezádé szultána feje. Clay tűrhetően megjátszva a természetes hangot. Elliot magatartása. leült és írásba mélyedt. de Anne arra következtetett belőle. Azon nyomban s mélységesen belemerült a boldogság gyötrelmeibe vagy inkább a gyötrelmes boldogságba. mert szentül fogadkozott. A papír és a toll kéznél volt. Két perccel azután. Miután. három órával a megjelölt időpont után. még az is. Maga miatt is. el ne engedje. amint megbeszéltük. de hamarosan visszatérnek. Wentworth kapitány így szólt: . és értesültem róla. hogy a hölgy magától megemlíti a dolgot. s ezzel Mr. a kapitány odament. legnagyobb csodálkozásomra összetalálkoztam Mr. Folyton a holnapot emlegette. és szigorúan meghagyták Mrs. Smith fontos közlései óta. Nem érkezhetett pontosan. Mrs. csakugyan! Képzelje. hiába várta. Megígérte. s azt kellett tapasztalnia. Most rögtön. hogy Henrietta és Mary nem győzte kivárni. így aztán másnap reggel egészen természetesnek tűnt. amint kicsit kitisztult. igenis tudtára adja Mrs. de máris olyan izgatott lelkiállapotban. hogy elhatározta. s nem sokat számított neki Mr. mikor jöhet holnap legkorábban. amilyenből legfeljebb ha ízelítőre számított aznap délelőtt. ha adsz nekem papirost és tollat. Crofttal. elindultak. Elliot kisasszony. De Mrs.Megírjuk azt a levelet. s abban a pillanatban. amikorra megbeszélte. Musgrove-ot beszélgetésbe mélyedve Mrs. barátai miatt még inkább bántotta Anne-t. Musgrove-nak. de még nem is elsőnek érkezett barátaihoz. hogy zuhog az eső. látta Mr. hogy későbbre halasztja mindent tisztázó megbeszélését a Rivers Streeten. teljesen kipárolgott az eszemből. és jóformán hátat fordítva az egész társaságnak. mi. Szavát adta. el is tűnt nyomban. egynapi haladékot kapott. Nem tehetett mást. nem nagyon tudtam odafigyelni.

Semmi kifogásom. de ezt már Anne nem hallotta tisztán. s ha közbeszólt egyáltalán.Bizony. de valójában tudattalanul. asszonyom. míg végre lassan összeszedve magát. mikor kerülhet sor az esküvőre. ha a fiatalok berendezkednek szerény jövedelemmel. szünetet tartott.vágott közbe Mrs. nagy megértéssel tette. az ilyet én kockázatosnak és meggondolatlanságnak tartom. noha talán másképpen szerettük volna. Mosolyogva tekintett rá.. Musgrove előadta Mrs. legyen meg az eljegyzés. Musgrove Hayter sógorral újra meg újra megbeszélni a dolgot. míg befejezi a mondatot. Charles Hayter valósággal tombolt a türelmetlenségtől.. amelyeket maguk tapasztaltak. de legfeljebb egy éven belül összeházasodhatnak. fürkésző pillantást vetett rá. Croft derűs elnézéssel hallgatta. mit óhajtottak a fiatalok. hogy nekik így lesz jó" . Croftnak idősebb leánya eljegyzésének történetét azzal a suttogásnak szánt hanghordozással. aztán hátrafordult. kicsiségek.. észrevette. jobb. de mégis. szoktam mondani nekik. s a következő pillanatban rátekintett . ahogy tudják. de aztán mégis meggyőztek. holott arra a jóságos Mrs. . amint annyian megtették már előttük. hívja. A gyerekeimnél ezt mindig elleneztem. Musgrove -.Ó. újra meg újra felemlegették a közismert igazságokat. teljes volt lelkében a zűrzavar. amely az egész helyiségben jól hallható.Pontosan ezt készültem mondani .Mrs. Wentworth kapitány tolla is megállt a papíron. Croft -. . mi jutott Hayter nővére eszébe. menjen oda hozzá az ablakhoz. ha biztos. Csak hosszú jegyességet ne! . olyant. kívül áll a társalgáson. Anne egyszerre érdeklődni kezdett a társalgás iránt: akárcsak róla beszélnének! Úgy érezte magát. mint a hosszú jegyesség. minthogy Harville kapitány elgondolkozónak látszott.felelt Mrs. hogy tudnák.. melyek még finom tapintattal előadva is. szeme ösztönösen a távoli asztal felé fordult. drága Mrs. mondtam. odafigyelt a beszélgetésre. akaratlanul is hallania kellett sok. Musgrove másnap. int neki. mintha villamos szikra járta volna át. s fejének kis mozdulatával mintha azt mondaná: "Jöjjön. . a fülében összevissza zsongtak a szavak.kiáltott fel Mrs. hogy nincs az a kölcsönös. például: hogy jött össze Mr. . Henrietta sem kevésbé. Musgrove. Anne úgy érezte. mégsem tartottuk méltányosnak a további ellenkezést. amit a szülőknek meg kell akadályozniuk. Belevágni anélkül... ebbe soha nem megyek bele. felemelte fejét. legokosabb rögtön összeházasítani őket. Anne látszólag figyelte mozdulatait. drága asszonyom . s az ablakhoz sétált.folytatta zengzetes suttogással Mrs. s alátámasztották az ellentétes viselkedés riasztó példáival. s együtt küzdenek meg a nehézségekkel. és alig szólt néhány szót. A két hölgy folytatta a beszélgetést. aki igazán semmit sem hallott az egészből.Így aztán. nem az ő fülének szánt részletet.Jobbnak tartom. nem tudván kivárni. mindent megfontolva . . de bizonytalan jegyességet sem. Musgrove sohasem lenne képes. ami túlságosan elhúzódhat. Mindig azt gondolom. s "én először azt mondtam. amennyire tudják. szórakozottan nézte. legfeljebb az ügy főszereplőit érdekelhetik. hogy fél. most felállt. semmint a várakozást és hosszú jegyességet. Az biztos. mit mondott Hayter sógor egyik nap. Harville kapitány.nagyrészt így folyt a keresetlenül nyílt beszámoló. Croft. és milyen ajánlatot tett Mr.Nincs borzasztóbb a fiatalok számára a hosszú jegyességnél. Croft! .gyors. aztán csinálják. akkor azt gondoltuk. de mindjárt. . Mrs.

mondta erre Anne -. valamiféle hivatalos intéznivalójuk. Harville kapitány? Ha nem külső körülmények okozták a változást. de nem sokkal közelebb az íróasztalhoz.Igaz . Most pedig én azt a megbízást kaptam. ugyan kit is kérhetne meg ilyesmire? Ennyit elmondhatok mellette. és a folytonos elfoglaltság közepette. ő biztosan nem tudta volna ilyen hamar elfeledni! .Ide nézzen . mely régebbi barátságot sejtetett. mint az övék valójában.Hogyne.Aztán remegő ajakkal hozzátette: . valamivel. bezárva nyugalmas környezetünkbe. . és az ablakhoz lépett. kedvteléseik. Az ablak a szobának a két hölgytől távol eső végében volt. mintha azt mondaná: "Igazán.Egyetlen nő sem tudná feledni.Feltéve. . Benwick kapitány.folytatta Wentworth kapitányra tekintve -. A férfiak viszont erőfeszítésre kényszerülnek. De hát mit szóljunk akkor ehhez a dologhoz.Nem . Azonban .nem az ő számára készült. Ő átvállalta a dolgot . .Szegény Fanny. Ott ismerkedett meg Benwick egy ügyes. azóta velünk.mondta különös.Ő az. a mi meghitt és kis családunk körében él.Megismeri? . Ő nem kényszerült semmiféle különösebb erőkifejtésre. Mikor csatlakozott hozzá. érzelmeink prédájául. De hagyjuk. . amely mintha természetes kifejezése lenne. S azt is kitalálhatja. mint érdemünk. Anne erőt vett magán. ilyen hűséget tulajdonít a női nemnek?". a változások során elhalványulnak az érzelmek.. Harville kapitány elmosolyodott. Anne pedig ugyancsak mosolyogva válaszolt a néma kérdésre: .mondta. . Harville kapitány arcvonásai ismét felöltötték azt az elgondolkozó komolyságot.Nem olyan volt a természete. De ez inkább végzetünk talán. mint azok bennünket. mikor együtt sajnálkoztunk rajta? Akkor nem gondoltam volna. és felbontotta a kezében lévő kis csomagot. Benwick kapitányra semmiképpen sem érvényes. Elliot kisasszony.. amikor a gyász érte. A békekötés abban a pillanatban vetette szárazföldre. mély hangon . rámáztassam be szépen másvalaki számára! És éppen engem bízott meg ezzel! Persze. . . amit a maga állítása szerint olyan hamarosan véghezvisz a külvilág a férfiakkal (én nemigen tudok ezzel egyetérteni). amelynél Wentworth kapitány írt. ezt magam is könnyen elhiszem.Úgy van. nem számít. ami hamarosan a külvilágba szólítja vissza őket. hogy helytálló. Ezt a Jóreménység fokánál festették. melyből egy kis miniatűr festmény került elő. lefestette magát vele. ezt elfelejtettem. kinek szánja. . fesztelen. Mi bizony nem feledjük el olyan könnyen a férfiakat. Emlékszik még. s amint szegény húgomnak ígérte. közös sétánkra Lyme-ban.mondani akarok valamit". nagyon is így van. fiatal német művésszel. Mit tehetnénk? Mi otthon élünk. csábította. hogy a megbízatást másra háríthatom. Van hivatásuk. De azért éppenséggel nem bánom. akkor . és ezt írja meg neki éppen most.felelt Anne mélységesen együttérző hangon -. és természetes. akit igazán szeretett. hogy hazavigye a képet neki. kedves modora. hogy engedjen az invitálásnak. És imádta.

ha nem így lenne. sem egészségüket. barátaikat. mint a nő. készen állok. semmiben sem szenvedek hiányt. amint mondtam.Miattam nem kell sietned. .felelt Anne -. El kell hagyniuk otthonukat. Én most itt remek révben vagyok mondta. Sőt. de ugyanezen analógia alapján illetékesnek érzem magam arra az állításra. s ez esetben a természet.Lehetséges. .. azért ejtette le a tollat. ahol Wentworth kapitány tartózkodott.. ez alátámasztja érzelmi kapcsolataik tartósságára vonatkozó nézetemet. mindent. amint mi vagyunk erősebbek testileg. Ám lehetséges. hogy a könyvek bármit is bizonyítanak. hogy közelebb vannak egymáshoz. a férfitermészet nem ilyen. bár valószínűleg nem sok sikerrel. . és bizony nagyon nehéz volna maguknak. Valóban nagyon nehéz lenne . ebben a kérdésben sosem fogunk egyetérteni.Befejezted a levelet? . hogy a férfiak érzelemvilága többet bír. De hadd jegyezzem meg. Éppenséggel nem sietős számomra az indító jelzés.Akkor hát mivel bizonyítsunk? . ami kell. hogy mindazt férfiak írták. Néhány sor még hátra van. . ez áll érzelemvilágunkra is: jobban állja a megrázkódtatásokat. akit szeret vagy szeretett. mint gondolta. mindenféle nehézségnek ki vannak téve. de Anne megriadt attól. hogy elfelejti. kegyed ezt azzal veti vissza. Valószínűleg nem is volna lehetséges megegyezni ebben férfi és nő között. hogy a miénk viszont gyengédebb.Nem egészen. ezzel szemben azt hiszem. A férfiak mindig előnyben voltak velünk szemben.kérdezte Harville kapitány. . mint a nőéből. kegyed ellen szól az irodalom valamennyi prózában vagy versben megírt története.Hát nem. hogy a férfi természetéből inkább fakad az állhatatlanság.Ebben a kérdésben sosem fogunk egyetérteni . szükség.. egy perc alatt ötven idézettel bizonyítanám állításomat. igen. ennélfogva. Éppen csak a tollat ejtette le. . . mikor egy halk nesz a szobának arra az eddig csendes tájára terelte figyelmüket. Van elég nehézség. hazájukat. az.belülről kellett bekövetkeznie. Öt percen belül végzek. Dalok. soha életemben nem ütöttem fel olyan könyvet. hogy szoros analógia áll fenn testi és lelki alkatunk között. kockáztatni kell. Hiszek abban. és azt gyanította.. Örökké küszködni.Valószínűleg. a toll is az ő kezükben volt. amivel meg kell küzdeniük. még életüket sem mondhatják magukénak.itt elcsuklott a hangja -. . Nem ismerem el. igen. veszedelem. magasabb rendű neveltetésben részesültek. amelyben ne olvashattam volna a nők állhatatlanságáról. A férfi robusztusabb. Nos. és közben rámosolygott Anne-re -. Amikor óhajtod. és átvészeli a zord viharokat is. éppen az ellenkezőjét állítom. Semmiképp sem vállalom. megvan. elejtett szavaikat próbálta elfogni. ha mindehhez még női érzékenység is járulna. a férfitermészet hozta létre Benwick kapitányban. ám nem hosszabb életű. Elliot kisasszony .kezdett válaszába Harville kapitány. mint a Benwické. elmondhatták a maguk történetét. erősebb . De hát ne hivatkozzunk könyvekből vett példákra. Ha olyan memóriám volna.folytatta halkra fogott hangon -... mert ők foglalkoztatták gondolatait. Sem idejüket. közmondások szólnak a nők szeszélyességéről.

mennyi idő alatt érhetnek oda. néz. s gyengéden Anne karjára tette kezét. mint mi. te pedig barátoddal tartasz. másik kikötőbe kell hozatnia őket. ebben a kérdésben nincs bizonyítás. míg el nem tűnik szem elől. Frederick. aztán elfordul és felsóhajt: "Uram Istenem. mikor látom őket viszont!" És ha érzékeltetni tudnám azt a ragyogó boldogságot. Ellenkezőleg. amikor utolsó pillantást vet feleségére és gyermekeire. kapott Frederick is. folyton remélve közben. amikor már az emberi létnek vége. egy mondatra sem futotta erejéből. s nem kell elkívánniuk tőlünk). . hogy csakis nőkben lakozik igaz ragaszkodás és állhatatosság. mit szenved egy férfi. .szólt öccsének. néz a távozó csónak után. . És ezt alapul véve építenénk fel az egész érvelést. Wentworth kapitány éppen egy levelet hajtogatott össze nagy sietve. hiszem azt. mindaddig. s hogy mit képes egy férfi elviselni és véghezvinni. elszorult a lélegzete. Ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem.. nagyra becsülöm én az érzéseit. néhány órával még hamarabb! Ha mindezt meg tudnám értetni kegyeddel. mindaddig.Kegyed jó lélek . hogy legalább tizenkét órával hamarabb ott lesznek. hogy lekicsinyeljem bármely embertársam meleg és hűséges érzelmeit. te is szabad vagy ma este. s mikor végre látjuk.Tegnap megkaptuk a meghívó kártyáját. Este valószínűleg lesz szerencsénk találkozni maguknál az estélyen mondta Anne felé bólintva. hogy arra a napra megérkezzenek". bár sikerülne megértetnem kegyeddel. Kegyeddel semmiféle vitám nincs.Ó . . szenvedni is. és mintegy önmagát áltatva mondogatja: "Lehetetlen. vagy amikor már végképp nincs semmi remény. minden mellette szóló körülményt. amíg él a szeretett nő. Most a többiekre terelődött a figyelmük. ki tudja. Amiben én a magam nemének elsőbbséget adok (semmiképp sem irigylendő dolog. felemlítvén a köreinkben előfordult eseteket. Nem állítom. úgy tudom. hogy valaki bizalmával vissza ne élnénk. csak annyi. hogy a házaséletben a férfi hajlandó nagy és nemes cselekedetekre.. amikor csakugyan elérkezik a viszontlátás pillanata! Hazatérvén vagy egyesztendei távollét után. és számítgatni kezdi. A vitát nyilván mindketten némi részrehajlással kezdenénk. Frederick.. míg érzelmeik irányulnak valakire. nem láttam. melyben nincs döntő érv. . ..Nos. hogy nem készek éppúgy tűrni és.. . hogy megteheti életének kincsei kedvéért! De én csak olyan férfiakról szólok. Úgy értem. mintha Isten szárnyat adott volna nekik.Sosem megyünk semmire. valamint a magához hasonló felfogású férfiakét. nem is szólhatok egy szót sem. annyira tele volt a szíve. Olyan véleménykülönbség ez.Én hazamegyek. hogy megérkeznek. Croft távozni készült. Többet szólni sem tudott. és büszke rá. vagy bizonyos mértékben ne szólnánk olyasmiről. És ha Benwickre gondolok. melyeket különösen bizonyító erejűnek tartunk) olyan. mely betölti lelkét. elválnak útjaink . ha fel merném tételezni.Ó .mondta Harville kapitány. Isten mentsen attól. amit nem helyénvaló elmondani. saját nemünk javára. csakúgy. Megvetésre méltó lennék. hogy tovább szeretünk olyankor is. S ugye. mely elviszi őket. akiknek szívük van! . e mozzanatok közül számos (talán éppen azok.mondta erre elérzékenyülten Anne -. azt hiszem. hogy nem lehet róluk nyíltan szólni anélkül. mégpedig magukért él. Mrs. s nem tudott vagy nem akart egyenes választ adni.kiáltott fel Harville kapitány érzelemtől áthatott hangon -.és szenvedélyesen szívére szorította kezét.

mint volt akkor. Ilyen levél olvasása után az ember nem térhet egyhamar magához. Csak magára gondolok. egy tekintet elég nekem. szívélyesen "Jó napot. letette eléje a levelet. igazad van. mely ma sokkal inkább a magáé.Úgy van . Talán igazságtalan voltam. egyesegyedül maga hozott engem Bathba. Mennem kell. Most alig tudok írni. de állhatatlan soha. Musgrove felfogta volna visszatérését. de ott felejtette a kesztyűjét. de alig jutott ki neki tíz perc. Anne ezt nem tudta mire vélni. Szólnom kell magához. . csakugyan készen állt az indulásra.hát nem tudja? Lehetséges. hogy a férfi hamarabb felejt. de ezt a feszültséget nem bírja. s tudni fogom. s már kint is volt. vagy nem lépem át a küszöbét soha. E. egy tekintetet sem vetett neki. túlságosan is kiváló teremtés! Igen.felelte -. amit más meg sem hallana . aztán szeme falta a következő sorokat: Képtelen vagyok hallgatni. Ne mondja. valósággal belezuhant a karosszékbe. valóban igazságosan ítél meg bennünket. mert én fél perc múlva indulhatok. mint amennyire hitem szerint maga belátott az enyémbe. és rá se nézett! Anne-nek csak annyi ideje volt. mikor nyolc és fél esztendővel ezelőtt majdnem összezúzta. Tudom. Fél perc múlva rendelkezésedre állok. pillanat műve volt az egész! Elmondhatatlan. most elválunk. Maga. Mrs. te is szívesen úton lennél már. hogy nem fogta fel vágyaimat? Nem vártam volna ki ezt a tíz napot. Halkra fogja a hangját. s gyorsan átvágván a szobán. mikor visszatérő lépteket hallott. amelyen az imént a kapitány írt. Hadd kínáljam fel ismét magam és szívemet. vagy követem társaságukat. hogy közelebb lépjen az asztalhoz. csak magáért tervezek . a rendelkezésemre álló módon és eszközzel. szinte anélkül. F. Hiszi. Igen. ha úgy tudnék olvasni érzelmeiben.jóságos. de hamarosan utánad megyek Harville-lal. Harville kapitány kedvesen. hogy örökre elszálltak oly drága érzései. neki! Most e levél tartalmától függ. A levél. égően könyörgő tekintetet vetett Anne-re. Míg mindenki azt hitte. Higgye hát. s az ideges. szeretne már ott sem lenni. nagyon. hogy mit tartogat még számára az élet! Minden lehetséges. Soha nem szerettem mást. ám én ennek a hangnak minden árnyalatát ismerem. Wentworth kapitány pedig gyors mozdulattal lepecsételvén levelét.. Harville. az íróasztalhoz sietett. Benwick kapitánynak ír. Mrs. háttal fordulva Mrs. ami levesz a lábamról. Musgrove tett-vett az asztalán. kisasszonynak" szólt. Pillanatonként változtak az érzései. és nem veszítek el egyetlen szótagot sem abból. melyet olyan sietve hajtogatott össze.. illetve. Musgrove felé. nyílt az ajtó: ő volt az. Félórai magányos tűnődésben Anne visszanyerte volna nyugalmát. melynek alig olvasható címzése "A. mihelyt tehetem. Isten áldja" köszöntéssel távozott. a másik azonban egy szót. ott leszek-e ma este édesapja házában. mint a nő. máris reá törtek. Ne állítsa azt. a szétszórt papírlapok alól levelet húzott elő. kétségtelenül az volt. s a körülmények sem kedveztek lelkiállapotának. Belém hasít. hogy elkéstem. hogy szerelme hamarabb kihűl. sietve fogta kesztyűjét. hogy forrón és megingathatatlanul ez él bennem. csak magát.. hogy a férfiakban is van igaz ragaszkodás és állhatatosság. melyben a kapitány írt az imént. mennyire felkavarta Anne-t ez az egyetlen pillanat. Minden pillanatban hallok valamit. amennyiben készen van. Kétség és remény közt gyötrődöm. s ő kész szembeszállni bármivel. kiment a szobából. Egyetlen szó. gyönge és sértődött bizonyosan. izgatott kifejezés az arcán arra vallott. W. amit mond. Croft elment. ebben a foglalatosságban bízva. megírt még egy levelet. hogy Mrs. s nem dőlt el a sorsom. de visszatérek ide. Elnézést kért.

Csakhogy kocsiba ülni rosszabb mindennél! Akkor oda a lehetőség. amit körülötte mondtak. s ezt nem tudja elviselni. szavamat adom. Harville kapitány kötelezőnek érzi magára nézve a meghívást. de én sajnos nem értek a gyógyításhoz. . Ha ő mégsem jönne el a Camden Place-re. ezért szeretném. . ígérje meg nekem. Nyomatékosan tiltakozott a bérkocsi ellen. De kár nyugtalankodnia kedvesem. említse meg az uraknak. Mrs. mikor aztán végképp meggyőződött róla. hogy két szót váltson Wentworth kapitánnyal. hogy összetalálkoznak). ha bárhol meglátod Harville kapitányt. A kényszerűségben nagy erőfeszítéssel sikerült úrrá lennie magán. Mary és Henrietta. drágám. Nagyon kérem. de szíve azt jövendölte.Attól tartok. rögtön rendbe jön. nem érte sérülés a fejét.Már hogyne ígérném. valami félreértés lehet. aggodalmaskodtak. . Ennél többet nem tehetett Anne. Musgrove a betegségnek csak egyetlen fajtáját tudta elképzelni. kivétel nélkül az egész társaságot üdvözölhetjük minálunk ma este. hogy üzen neki Harville kapitánnyal. ha ez a kívánsága. . Már egy szót sem értett abból.Ugyan.kiáltott fel Mrs. Musgrove. várakoztak. hogy rosszul érzi magát. hogy reméljük. eljönnek mind a ketten. nyájasan elköszönt tőle. . vigyázzon magára. annyira bántana! Megígéri nekem. mikor egyedül nyugodtan áthalad a városon (mert biztosra vette.Menjen csak haza minél előbb. szól nekik? Hiszen még a délelőtt folyamán látja mindkettőjüket. néztek. és rendelj bérkocsit. . mint az. nem állapodtunk meg világosan. Nem mehet gyalog. drágám! . ugyanez áll Wentworth kapitányra is. de amint túljutott az érzelmek első hullámán. hogy amint megint találkozik velük. minden teljesen világos. amiből szót ért. ámde körülállták. De az már nem lehet tartós. Anne. legyen olyan jó. haza akar menni. abban a biztos reményben. valami szerencsétlen véletlen el fogja homályosítani tökéletes boldogságát. kénytelen volt elnézést kérni azzal. hogy esésről szó sincs. asszonyom. elviselhetetlen volt: kétségbeesésében azt mondta. magával küszködve kimondta: . hogy este jól találja. ahányan voltak. nem csúszott meg. azt hiszem. Igazán borzasztó! Ha elmennek és magára hagyják a csendes szobában. még mindig megteheti. s azt hiszem. Amikor észrevették. erről kezeskedem. Félek. de a világért sem tágítottak volna mellőle. hogy el ne mulasszon egyetlen elővigyázatossági lépést sem. megrémültek. hogy valóban mennyire elsápadt. hogy Anne nem esett el. Hiszen Harville kapitánynak egyéb se jár a fejében. reméljük. Charles. Bárcsak itt volna Sarah. Charles. add át neki Anne kisasszony üzenetét. de kis idő múlva nem bírta tovább.Először elárasztotta a boldogság. az kikúrálná. és most csak azt az aggodalmát kellett eloszlatni. ha különösen Harville kapitánynak és Wentworth kapitánynak megmondaná.Csakugyan azt gondolja? Én mégis aggódom. hogy estére nyoma se maradjon a rosszullétnek. hogy elmegyünk magukhoz ma este.Feltétlenül. máris ott állt előtte Charles. Csöngess.

megpróbáltatásokban megedződve. hazakíséri. előzékeny beleegyezés jeleit láthatta. melyet éppen el kell küldenie a tulajdonosának. a tétova mozdulatok határozottá váltak. olyasféle lehet. Igazán bosszantó! De hát nem lehet hálátlan. A kapitány Anne oldalán lépkedett. útnak indultak hát kettesben. vagy tovább. a mosolyok féken tartva. életük legboldogabb emlékei között fogják megőrizni ezt az órát a halhatatlanságnak. nem bánthatja meg. De aztán e feszültség lassan felengedett benne. még gyöngédebben. s az máris csatlakozott hozzájuk. Anne úrrá lett magán annyira.válaszolt meglepődve a kapitány. . az ujjongó lelkesedés eltitkolva. helyettesítsen. velük tartson-e. s ha most vissza nem fordulok. Most Charlesnak hirtelen egy ötlete támadt. folytatták. a tegnapiakat. nincs több esélyem. hogy hálán kívül egyebet is érez. hogy elhatározzák: a csendes és viszonylag félreeső kavicsos sétányra térnek. ahol nyugodtan beszélgethetnek. Most visszatértek a múltba. hogy két másodpercen belül látni fogja Wentworth kapitányt. Nekem pedig már ott kellene lennem az emberemnél a piactéren. vagy tovább menjen. Charles őszinte aggodalomból és jóindulatból kijelentette. s éppenséggel nem elutasítóan. érettebb fővel talán még boldogabban. mint amikor először eltervezték. bármit mondott vagy tett. Sorra vették az elmúlt hét valamennyi apró eseményét. ők ketten pedig folytatták útjukat. megalapozottabb elképzelésekkel. és Anne-en senki nem vehette észre. A szemlélő csak a gyors. vége. amelyet múltkoriban maga használt Winthrop környékén.Nem is tudom . ez az érzés bukkant fel újra. De mintha bizonytalankodna. ez rontotta el a koncert élvezetét. Wentworth kapitány? Csak a Gay Streetig. s megszólalt: . bemutat nekem egy remek puskát. Azt mondta. nyújtsa a karját Anne-nek. helyesebben. Ott aztán kölcsönösen megvallották egymásnak érzéseiket. nem csomagolja be az utolsó percig. Így volt ez az első órától fogva. készséges. ez valóságos áldás. siető háziasszonyokat. Amint leírta a fegyvert. a Camden Place közelébe? Mert ez esetben lelkifurdalás nélkül megkérném. az gyötörte meg. hosszan ecsetelgették és magyarázgatták a jelen pillanatot közvetlenül megelőző félreértéseket. ám utána az elszakadás és az elidegenedés soksok éve következett. ennek hatása alatt állt. egymás jelleme. most kimeríthetetlenül érdekesek voltak számukra. az ébresztett benne kétséget. ahol abbamaradt. Elliot iránti féltékenység késleltette a kapitány közeledését.csak nézett. Megígérte. . Anne nem tévedett. a maiakat végeérhetetlenül. A sápadt arc kitüzesedett. bármit nem mondott vagy nem tett az elmúlt huszonnégy órában. melyek akkor annyira fájdalmasak. Charles már a Union Street túlsó végén járt. sógora feláldozta kedvéért megbeszélését a puskaművesnél. flörtölő lánykákat. Szabadkozásról szó sem volt.Merre tart. megismételték az ígéreteket. mint az az én közepes méretű dupla csövű puskám. Valóban a Mr. kíséret nélkül nem engedhetjük haza. hogy fogadja a tekintetét. nem is szólt . mit sem törődve a körülöttük haladókkal. Fél perc sem telt bele. s most. meg sem látva a lézengő szerencselovagokat. s elképzeléseikhez több joggal ragaszkodva. elég volt pár szót váltaniuk. egyenessége és szerelme teljesebb megismerésével. A Union Streeten haladtak. S miközben lassan lépkedtek egymás mellett az enyhén emelkedő úton. ettől nem lehetett eltéríteni. vagy tovább is? . mikor annyi a megbeszélnivalójuk.Most újabb idegesítő körülmény jött közbe. és kísérje el apja házáig. hogy találkoztak Bathban. mikor gyors léptek ismerős nesze előkészítette Anne-t. Nagyon kimerítette a délelőtt. melyek valaha már beteljesültnek látszottak.Belmontba készül. hogy megnézhessem. gyerekeket sétáltató dajkákat.

hogy eltávozik Lyme-ból arra az időre. Alig szabadult meg az iszonyatos lelkiismeretfurdalástól a Louisa balesetét követő néhány napban.Rá kellett jönnöm . sem a feleségének nincs kétsége afelől. Persze. nincs mit megmásítani. de nem szabad. Nem gondoltam meg komolyan a következményeket. pedig csak dühös volt.reménykedni kezdett. Felelőtlen voltam. hogy Anne felette áll valamennyiüknek. ostoba sértődöttség vezette. máris be kellett látnia. hogy nyilván ezt tartják mások is. akit elvesztett. nem kell visszavonnia semmit. hogy soha senkit nem szeretett kívüle. Ezt megelőzőleg Louisa Musgrove-hoz próbálta kötni életét (a sértett hiúság késztette erre). Elliot elragadtatása felrázta. Annyit azonban kénytelen volt elismerni: nem tudatosan. ez aztán ellenállhatatlanul eluralkodott rajta. Ott tanult meg különbséget tenni az elvből fakadó állhatatosság és az önfejű konokság között. közömbös. igenis. Ettől fogva keservesen megbűnhődött. de ha arra gondoltam. nem rendelkezem szabadon önmagámmal. nem is érdekelhette. hogy olyan esztelen gőg. és kiöntötte szívét. sőt szándéka ellenére maradt állhatatos. sőt azt képzelte. amennyiben csakugyan úgy érez iránta a lány. soha nem is képzelte. Louisa nem érdekelte. sikerült is. Nem fontoltam meg. s végül legyőzte az. fogott egy papírlapot. hogy Louisa egyáltalában nem érdekli. mint egy-két kellemetlen pletykát. ámbár megvallja. ha nem kockáztatnék mást. nem fogta fel. hogy Harville elkötelezettnek. Meglepődtem és megdöbbentem. míg ama nap után nem volt ideje elgondolkozni rajta. amit érzelmeiből felfogott. el akarta feledni. s meg sem kísérelte visszahódítani őt. vajon képes volnék-e egyáltalán a két lány egyikéhez kötődni. a hangjából kihallott. holott a sors ismét útjába vetette. amit a Harville kapitánnyal folytatott beszélgetéséből elkapott. Lyme-ban nem egy. vőlegénynek tart! Hogy sem Harville-nak. eleven ugyan. a lelkierő és a gyöngédség csodálatosan szeretetreméltó ötvözete. amit ott leírt. alig érezte magát újra eleven embernek. s egyéb rossz nem származnék belőle. mint a tökéletesség maga. Kitart amellett.mondta -. Boldog lett volna. többféle szempontból kapott leckét. Azt hitte. Ezért döntött úgy. amikor kétségtelenné vált benne. Rövidre fogva a dolgot. beláttam. becsületem hozzáköt. felbátorította Anne egy-egy tekintete. a lány családja. önmagával pedig csak Lyme-ban jött tisztába. ám kénytelen beismerni. a hebehurgya vakmerőség és a fegyelmezett elme határozottsága között. ahogy Harville-ék gondolták. szava. . míg a lány teljesen felgyógyul. Igazságtalanul ítélte meg erényeit.. hogy kölcsönös szerelem fűz bennünket egymáshoz. Ha úgy kívánja. s Louisa aligha állja vele az összehasonlítást.. Helyét a szívében soha nem foglalta el más. sem azt. pontosan akkor. éppen mert szenvedett miattuk. ha sikerül tisztes módon elhalványítania a személyével . milyen csodálatos teremtés ő. szabadkozhattam volna. és szembe kellett néznem a következményekkel. s talán ő maga is. ami fokozta nagyrabecsülését a nő iránt. Ott csak olyasmit láthatott. Mr. Nagyot hibáztam. milyen teljesen és osztatlanul birtokolja a szívét. a Cobbon történtek és a Harville-éknál tapasztaltak meggyőzték arról. hogy csupán Uppercrossban kezdte érdeme szerint méltányolni. hogy kompromittálta magát. s akkor bánta meg igazán. mégis kénytelen lett volna lekötni magát. hogy még akkor sincs jogom próbálgatni. hogy ez képtelenség. de állítása szerint mindig is érezte. túl későn döbbent rá. hogy a bizalmaskodás veszélyeket és súlyos következményeket rejt magában. Abból. cselekedete. hogy találhat hozzá hasonlót. Jelleme ma már úgy él lelkében.

aztán a másik. Nos. A pillanat. Elliot elszakította tőle. a múltban.Hat hetet töltöttem Edwardnál . mint bennem. különleges pillanatok sorozatából állt. majd a növekvő elkeseredés között hányódott: mindezekről bőven akadt mondanivalója. hogy még magában is élnek a múlt érzelmei. ám most semmiféle kötelességre nem hivatkozhattak volna. mekkora az ő befolyása. elment hát bátyjához. aki nálam jobb esélyekkel pályázhatott a kezére. Az az este. s majd úgy tesz. úgy véltem.kapcsolatos érzelmeket és kombinációkat. akiket semmiképp sem tekinthettem jóakaróimnak. hogy azt gondoltam. és eleresztette a füle mellett. hogy huszonnyolcadik életévében semmit sem vesztett kora ifjúságának bájából. Ez a hosszú. vagy közömbös volna. hogy én a bolondját járjam a magam igyekezetével? Hát lehet ezt gyötrődés nélkül elviselni? S látnom kellett maga mögött a barátnőjét: az ő jelenléte is a múltat idézte fel.kiáltott fel indulatosan -. amikor a felcsillanó remény. hogy már kikosarazott egy férfit. egy pillanatra sem feledhettem. még egy-két pillanat. a biztonságom mellett érveltek. úgy látszik. más életkorban újra megtörténhet velem ugyanez. egészen más körülmények között. körülvéve azokkal. Ha férjhez . a koncertről annál is többet. érdemes idejönnöm? Mégpedig bizonyos reményekkel. Afelől nem lehetett kétségem. mikor a nyolcszögletű teremben Anne odalépett hozzá. kötelességet teljesítek. akkor is milyen nyomatékos szószólók állnak mellette! Hát nem elég ez ahhoz. azzal a szándékkal. meg sem érdemeltem volna. cselekednem kellett.. mit ért már el egyszer az érveivel. és akaratlanul is feltettem magamnak a kérdést: "Vajon nem miattam tette-e?" Első találkozásukról a Milsom Streeten sokat lehetett beszélni. hogy most. amikor Mr. Lehetségesnek tartottam. Ha hibáztam is akkor. beszélgetésbe mélyedve. ha arról biztosítják. biztosan valamennyien ezt óhajtják! S ha maga talán húzódozna is tőle. míg egyszer csak a meglepő s igen örvendetes hír révén felszabadult: Louisa eljegyezte magát Benwick kapitánnyal. hogy más is megszeretheti. . amiért engedtem. Más örömöm nem volt. . Nem csekélység egy nőnek. Nagyon aprólékosan érdeklődött maga felől.mondta -. . Megbocsáthatatlan-e. amint a körülmények parancsolják. akiknek reménye lehet a maga befolyásolására.Tudnia kellett volna különbséget tenni . oldalán az unokabátyját. milyen sok szempontból kívánatos házasság volna ez! Hogy azok. Öt perc sem telt bele. meg is kérheti. mosolygósan.Nem volt helyes feltennie rólam. s eldöntöttem: "Szerdán már Bathban leszek!" Itt is voltam. hogy mennyire előnyös. keservesen megbánta elvakult büszkeségét. vajon megváltozott-e. és most már elindulhattam a magam boldogsága útján. és nem a kockázat mellett. de azt biztosan tudtam. sőt bátorító momentumot is találtam. hogy meggyőzzenek. s érezte. nem pedig okozója a régi meleg vonzalom újjáéledésének.mondta a férfi -. ez a következménye. úgy. Hiszen maga szabad volt még. végre tenni is valamit. és csak rosszat várhattam. nem rója meg érte. nem szólt mindez ellenem? . e hódolat értékét nagyban fokozta. ne feledje. Anne mosolygott. Nagyon kedves melléfogás ez. hogy Anne összevetette a férfi korábbi szavaival. . Amikor engedtem. azt is megkérdezte. Továbbra is Shropshire-ben maradt a kapitány. nem sejtve..Aztán látnom kellett .felelt Anne.Ezzel vége szakadt rossz lelkiállapotomnak . hogy az én szememben maga nem változhat soha. Tudtam. tétlen várakozás iszonyú volt. iszonyú érzés volt tudni. és boldognak láttam őt. hogy szót váltsanak. hogy onnan egy idő múlva Kellynchbe megy. sorozatos baklövéseit.

Még a megszokás hatalmával is számolnom kellett. Eljött az este. s azt kell hinnem. Harville kapitánnyal szívélyesen váltottak szót. ellenszeréül annak. ámde Anne sosem érzett még estét ilyen rövidnek. és a kötelesség szenved sérelmet. aki magát abban a keserves esztendőben irányította. már úgy értem.Elgondolkoztam a múlton. ámde mégis eltökéltem magamban. ami veszedelmes lehet az ilyen felfokozott örömmámorban. mi helytelen. amit Croft tengernagy és felesége iránt érzett. eltemette. Lady Russell-lal többször is megkísérelt beszélgetésbe kezdeni. csak úgy.Nem. s annak a tudata. hogy a férfi ott van a közelében! Az egyik ilyen röpke találkozás folyamán. nem voltam képes a magam javára fordítani. de csak szánakozni tudott rajta. de mindig ott volt az újabbak reménye. elkerülte. Anne így szólt: . . Derűs és elnéző volt a környezetében mindenki iránt. és sokkal boldogabb volt. amit egy másik férfival való jegyessége nyújt. Ebben a hiszemben hagytam ott. dehogyis! Értelmezhettem a modorát úgy is. Semmi okom nem volt feltételezni.felelt a férfi -. mint az enyémre. akik túlságosan is sokszor találkoztak .felelte erre Anne -. vagy amennyire törődött vele. hogy így kellett volna érvelnem. Nem tudtam hasznát venni. a szobájába ment. mint azt abban a házban bárki feltételezte volna. túl szűk körű. s úgy éreztem. tökéletesen igazam volt. . mi volt helyes. és megpróbáltam pártatlanul megítélni. hogy szót váltsanak egymással. semmint gondolta volna. a maga iránti viselkedésem alapján megkímélhette volna magát mindettől. megnyugtatta. lemondott rólam. Elliot. hogy azt a biztonságot tükrözi. sokkal jobban megcsodálták. ami éveken át gyötört. ami engem illet. s ugyancsak titkát őrizvén igyekezett leplezni azt az őszinte szeretetet és olthatatlan érdeklődést. legyűrte. hogy változatosságot nyújtson. bármennyit szenvedtem is emiatt. kivilágították a szalonokat. hogy most kisebb tekintély a maga szemében. Mrs. S éppen azzal kellett együtt látnom. szorongása és fájdalma szertefoszlott ebben a beszélgetésben. Musgrove-ékkal boldogan és fesztelenül csevegett. hogy annyira keresztüllát rajtuk. s olyan boldogan lépte át a küszöböt.banális összejövetel. hálatelt elmélkedést. de ha titkára gondolt. Wentworth kapitánnyal egyre-másra adódott olyan pillanat. hogy maradjak. Kártyaparti volt mindössze. s inkább hajlott mások befolyására. de képtelen voltam rá . Reggelre kelve a lelkierőm is visszatért. gyülekezett a társaság. Anne végre hazaérkezett. elvegyülése olyanoknak. tündökölt boldogságában. amit legújabban tapasztaltam jelleméről. Wallisék: mulatságosnak találta. Clay nem érdekelte. Közbe kellett iktatnia valamelyes komoly. az örömtől elakadt a szava. Ragyogott.megyek egy számomra közömbös férfihoz.Lehetséges. túl népes ahhoz. szertefoszlatta mindaz a fájdalom és keserűség. olyanokkal. Nem tudtam magára másképp gondolni. a kockázat kerekedik fölül. Jelen volt Mr.Azt hiszem . erőt adott neki. hogy újra megkeresem. hogy elfogadtam barátnőm . hogy kénytelen volt némi pillanatnyi aggodalommal elegyíteni: ekkora boldogság nem lehet tartós. amikor látszólag mindketten a télikert növényeiben gyönyörködtek. apja és nővére társasági modora miatt pedig nem kellett pironkodnia. hogy meghitt lehessen. mint két testvér. hogy engedett. Lady Dalrymple és Miss Carteret: nemsokára csupán jelentéktelen rokonai lesznek. akik sosem látták egymást. A délelőtt minden meglepetése. . és az öröméből fakadó mélységes hálaérzet lassan lecsillapította. helyesen cselekedtem. mégis van célja annak.

Nagyon is megszoktam.Szóval igen! Nem mintha nem gondoltam volna rá. hogyne sikerülne ugyanaz egy Wentworth kapitánynak és egy Anne Elliotnak olyan adottságok birtokában. Nem értettem meg magát. s csak utána válaszolt.irányítását. Most mondja meg nekem. hogy felbontottam. Bele kell törődnöm. hogy újra megkérjem. Sir Walternak nem volt semmi ellenvetése. de van rá némi remény. hogy vádoljam magam. ahova csak tettek és érdem . pályájának olyan magas polcán.tette hozzá mosolyogva -. hajlandó lett volna felújítani az eljegyzésünket? . mint amennyire ma kedveli.Egyelőre még nem. Wentworth kapitány rátekintett. akit maga sokkal jobban meg fog szeretni. s ha nem így cselekszem. Nekem ő egyik szülőmet helyettesítette. magam vívtam ki. ha az embernek szabad ilyesmit mondania magáról. s nem erre vágytam volna. de ha fiatalok célt érnek. Mint a többi nagy embernek.kiáltott fel a férfi. az erős kötelességtudat nem a legrosszabb része egy asszony hozományának. mintha hűvös megfontolás után tenné: . amikor engedtem neki. amikor csak az események alakulása dönti el. mikor azt a tanácsot adta. Ám ne értsen félre. és felmerült bennem egy kérdés: vajon az említett hölgyön kívül nem volt-e nekem még egy nála ádázabb ellenségem? Én magam. mindenkinek hamarabb kell megbocsátanom. s bármily kevéssé valószínű. hogy elégtétellel gondoljam: ami jóban részem volt. Tizenkettedik fejezet Lehet-e még kétsége valakinek.Jóságos Isten! .Hogy hajlandó lettem volna-e? . Hogyne gyűrnének le minden ellenkezést? Felülkerekedtek volna sokkal komolyabb akadályokon is. helyesen tettem. s ha nem tévedek. többet szenvedtem volna a jegyesség fenntartásával. csak több kedvességet és melegséget óhajtottak volna. . hogy boldogabb vagyok. nem akartam megérteni. semmi okom sincs. De hát ez is eddig ismeretlen fájdalom számomra. amikor én az 1808-as évben hazatértem Angliába néhány ezer fonttal. hogy nem tévedett. válaszolt volna nekem. mint önmagamnak. Most pedig. ami engem illet. aztán Lady Russellra. ám a hangsúly semmi kétséget nem hagyott. és nem tudtam igazságosan megítélni. ám igaznak tartom. Becsuktam a szemem. De túl büszke voltam hozzá. hogy elértem becsületes törekvéseim jutalmát. mint azzal. vajon jó vagy rossz volt-e a tanács. És ha ezt meggondolom. ha akkor írok magának? Más szóval. Elizabeth pedig mindössze hűvösen és közönyösen fogadta a hírt. mint amennyire megérdemlem. biztosra veheti. hiszen semmi más bajuk nem volt. egy kis kitartással keresztülviszi akaratát. Hatesztendei szenvedéstől kímélhettem volna meg magunkat. hogy idővel meg tudok neki bocsátani. mint az érett elme. igazságuk tudata s egyikük kezében függetlenséget biztosító vagyon. ha csapások érik . mert a lelkiismeretem sínylette volna meg. nekem is igyekeznem kell megadni magamat sorsomnak. Úgy tekintettem magamra.mindössze ennyit válaszolt Anne. Magam is újra meggondoltam a múltat. hogy összeházasodik. Kétes erkölcsi tanulság ez. mint amivel szembekerültek. én soha semmi szín alatt nem adnék hasonló esetben ilyen tanácsot. és kineveztek a Laconiá-ra. Mégis azt hiszem. hogy hamarosan elnéző leszek iránta. Bízom benne. hogy kettejük boldogsága másként elképzelhetetlen. Ez talán azon esetek közül való. hogy ez koronázza meg egyéb sikereimet. ha mégoly szegények vagy meggondolatlanok is. mi következett ezután? Ha bármelyik fiatal pár fejébe veszi. . Nem állítom. majd ismét reá. Wentworth kapitány huszonötezer fontjával.

de hát a jövőbe tekintvén. mint Charles Hayternél. Anne tudta. s ebből elhamarkodva jutott arra a következtetésre. Az egész családból valószínűleg Mary örvendezett a legjobban a dolgok ilyetén fordulatának. Ámde lévén rendkívül jó teremtés. mely leányát megillette volna. amikor ismét találkoztak. s pillanatnyilag csupán töredékét volt képes megadni a tízezer fontnak. s kialakítani új véleményét. hogy boldognak lássa Anne-t. s mivel az ő testvérének természetesen különbnek kell bizonyulnia a férje húgainál. elhamarkodottan úgy ítélte meg. mindenkor mindenkihez udvarias és kellemes. hogy Wentworth kapitány gazdagabb. az elsőrendű mindenképpen. s ezenfelül egy igen szemrevaló hintó úrnője lett. Érte egy kis fájdalom is. azért távolról sem gondolta. csakúgy. Elliot teljesen visszavonult. Márpedig ezt kell tennie. bár éppenséggel nem szerette Anne-t. hogy tévedett mindkét férfival kapcsolatban. senki sem jelent meg helyette a . Lady Russell volt. hogy nagyban elősegítette a házasságot azzal. Anne előtt nem áll Uppercross udvarház birtoklásának reménye. semmiféle uradalom. mert házassága révén Anne visszanyerte az idősebb nővér előjogait. újabb reményeit. s napvilágnál is alaposan szemügyre vehette. Hamarosan abban a keserves csalódásban volt része. Mr. hogy Lady Russellnak fájdalmas lesz tudomásul vennie. Be kell látnia. s ebben a vonatkozásban Lady Russell adottságai nem érték el fiatal barátnője értelmi képességének szintjét. ha legidősebb nővérük hasonlóképpen elégedett lehetne helyzetével. mint a lány rangja. mert nem valószínű. Egy férjezett nővér rangot ad az embernek. kitűnő megjelenése nyom annyit a latban. hogy anyai érzésekkel tekintsen a férfira. hogy helytelenül befolyásolta ítéletét a látszat. annyira hatott rá előnyös külseje. röviden az. ami a hosszú tapasztalatnál is többet ér. hogy magatartása veszedelmesen meggondolatlan természetre vall.alapján juthatott. Most már méltónak találtatott arra. Elliot modora viszont éppen azért tetszett neki annyira. ahova a Gondviselés állította. Nagyon kívánatos volna. akinek ellenérzései komoly aggodalmat okozhattak. hogy végül is némi elégedettséggel készítette elő tollát e házasságnak a dicsőség könyvébe való bevezetéséhez. ő bizony nem cserélne Anne-nel. s nem kis erőfeszítésébe kerül majd igazán megismernie Wentworth kapitányt. mert korrekt és tapintatos. és amennyiben biztosítani lehetne. hogy veje legyen egy ostoba. Sokkal jobban szerette Anne-t. hogy igazán boldog legyen. hogy az valaha is megváltozzék. Benwick kapitánynál. hogy Wentworth kapitány el ne nyerje valamiképp a baronet rangját. tékozló baronetnek. hogy úgy vélte. arra indította Sir Waltert. hogy megtartsa azt a helyet. Most hát nem kevesebbre kellett elszánnia magát Lady Russellnak. aki másik gyermekét boldoggá teszi. hogy rossz partit csinál a lánya. miután többször látta Wentworth kapitányt. semmiféle családfői rang kilátása. a hiúságát sem legyezgette semmi. Elliotról. sőt igazságot szolgáltatni neki. Sir Walter. már éppenséggel nem senki. még a jó hangzású nevet is hozzávéve. ha másodrendű célja az volt is. igen kellemesen érintette. hogy semmiben sem volt igaza. Az egyetlen. különösen mivel azzal hízeleghet magának. hogy ítéletei megfontoltnak és helyesnek bizonyuljanak. Némelyeknek megadatott a gyors felfogás. Ellenkezőleg. sem annyi józan ész nem volt. hogy helyes elvekből és biztos ítélőképességből fakad. mint a maga képességeit. mint beismerni. s mindez. Mary erőteljes vigasztaló momentumokat talált. hogy ősszel magánál tartotta Anne-t. hogy Mr. hogy le kell mondania Mr. mivel Wentworth kapitány modora nem egyezett az elképzeléseivel. csöppet sem esett nehezére. akiben sem annyi tisztesség. a bonyolult részletek érzékelésének képessége és a természetes éleslátás a jellem megítélésében. s mihelyt elmúlt a helyzet kezdeti feszélyezettsége.

Ha nem várják el tőle. hogy orruknál fogva vezette őket. egy helyett kettővel ajándékozta meg. amit az asszony tett vagy tenni szándékozott a felesége kedvéért. s ha már a hölgyet megakadályozták abban. s mennyire elszántan küzdött. és Wentworth kapitány segítette az eljárás megindításában. hogy az ő révén férje nem jut olyan rokonokhoz. ami beárnyékolná boldogságát. s gyakran találkozott velük. kész méltányolni valamennyi érdemét. hogy hálójába kerítse Sir Waltert. Ehhez már önmagában elegendő lett volna az a jó szolgálat is. hogy akár megalapozatlan reményeket is támasszon vele kapcsolatban. valamint azt is. nem hízelkedik-e. Ez egyszerűen összezúzta a családi boldogságról táplált szép reményeit. ez az egyébként örvendetes körülmények között is fájdalmas seb maradt lelkében. hogy új barátokra lelt. Ebben a tekintetben mélységesen átérezte. hogy Sir Walter hitvese legyen. Lady Russellt. Elliotra teljesen váratlanul szakadt Anne eljegyzésének híre. Clay. hogy Mr. hogy azt hangoztassa. míg végül nőül nem veszi. Wentworth kapitány készséggel fogadta őket barátainak. semmi. beadványokat írt helyette. Amint berendezkedtek. Ő mindössze két baráttal járulhatott a férfi szeretteinek köréhez: e kettő Lady Russell és Mrs. majd hírét vették. ami tiszteletet érdemel. Smitht illeti.színen. akikben örömét lelhetné. De azért ne becsüljük le a képességeit sem: egyelőre még nyitott kérdés. Elliot-e avagy Mrs. bármit vétett is a múltban. és mivel nem sokkal utána ugyanezt cselekedte Mrs. nem cirógatja-e majd Sir Williamet addig. máris szívből becsülte. a hölgy helyesen tette. mely méltóképpen fogadná és megbecsülné választottját. amilyeneket megérdemelne. de még az sem. a vagyoni különbség nem számított. Nem fér hozzá kétség. ő volt az első látogatójuk. amelyben a férfi testvérei és családjuk őt részesítették. még jóindulat sem cserében a szívélyes és készséges fogadtatásért. Smith örömét éppenséggel nem rontotta. ami pedig Mrs. s a fáradságot nem kímélő. milyen kétszínű játékot folytatott ez az ember. sok minden szólt mellette. nem bántotta egy pillanatig sem. a fondorkodásban melyikük kerekedik felül. hogy kettejüket elválasztotta egymástól. Mr. hogy Lady Russell kész szívébe zárni Wentworth kapitányt. hogy hamarosan és végképp barátságába fogadja. hogy a vő immár jogos éberségével sikerüljön továbbra is özvegyi státusban tartani Sir Waltert. legföljebb ha fél élvezet. legfeljebb az a tudat. Mrs. eljárt nevében. s ilyenformán semmi más nem maradt. de az. náluk még vigaszra találhattak. s egy fiatal férfi kedvéért feláldozta a lehetőséget. amit a legutóbbi események folyamán Anne-nek tett. félelmet nem ismerő jó barát szerepében tökéletesen viszonozta mindazt. Clay. hogy férjének az Antillákon lévő vagyonát visszaszerezze. átsegítette a kisebb-nagyobb nehézségeken. hogy anyagi helyzete tetemesen s egészsége is valamelyest javult. Sir Waltert és Elizabethet egyformán megdöbbentette és kínosan érintette vendégük elvesztése s a felismerés. Anne hamarosan meggyőződhetett róla. ő van rosszabb helyzetben. hogy nincs olyan családja. ellenkezőleg. világosan kitűnt. semmi összhang. hogy maguk is hízelkedést és törleszkedést kapnának másoktól. Smith. hogy hízelkedni és másokhoz törleszkedni anélkül. hiszen . De azért megmaradtak nekik előkelő kuzinjaik. Mr. Smitht nemhogy megfosztotta volna egy baráttól. s ilyenformán házasságuk Mrs. aki számba jöhetne. Elliot támogatásával rendezkedett be Londonban. Ám csalódottan és a kudarc érzetében is még mindig képes volt valamit tenni a saját érdekében s a maga örömére. Mrs. Rövidesen elhagyta Batht. Clay érdekeit háttérbe szorították az érzelmei. hogy megvédje magát legalább ennek az egy nőnek a fondorlatai ellen. ámbár már régóta rá kellett jönniök.

Derűs kiegyensúlyozottságát szellemének szikrázó játékossága éltette és táplálta.és mégis boldog. 3. csak a félelem egy esetleg eljövendő háborútól. Anne boldogsága érzelmeinek gazdagságából fakadt. a másik kettő Byron alkotása. Az első két mű Sir Walter Scott. Jegyzetek 1. S míg e legfőbb földi jók megadattak neki. semmi más nem felhőzhette be boldogsága fényét. Fanny Burney angol író (1752-1840) Cecilia című regényének egyik komikusan tolakodó figurája. és örömét lelhette abban. Lehetett volna elképesztően gazdag és tökéletesen egészséges . 2. Anne maga volt a testet öltött gyöngédség és szeretet. Csupán a férfi hivatása miatt aggasztotta néha barátait ez a kimondhatatlan szeretet. hogy Wentworth kapitány tökéletesen viszonozza érzelmeit. Büszkén vallotta magát tengerészfeleségnek Anne.derűs kedélye és szellemi frissesége sosem hagyta el. barátnője. de meg-megújuló szorongás volt az ára. hogy ama nemes hivatásnak élhetett. amelynek a családi tűzhely ápolásában tanúsított erényei. még országos jelentőségét is elhomályosítják. . ha lehet. Utalás Matthew Prior angol költő (1664-1721) Henry és Emma című költeményére. talán még ennél nagyobb jómód veszélyeivel is megbirkózott volna.