You are on page 1of 84

I!

,

., ~

&

..

,-

-

OIN TCATA TARA

!I

CCLABCRATORI LEVEL

R®Qactia LEVEL l?i deschide portlle pentru oricine dow$te sa devina colaboraror,

Dadi €?ti In stare sa iri astern! gandurile pe hartie Intr-un mod coerent,$tii limba engle-,za la perfectie, lurnea jocerilor nu mai are secrete pentru tine ~i vrei 58. fad un ban cinstit, trimite un e-rnail cu detatli despre tine ~i un articol" despre jocul tau preferat la adresa rn itz a@le:.Lel.Jfl.

"articolul trebu ie sil se inscrie In limita a maxim 7000 de caracrere.

Un'maTe$te,detaiii pe www.lsvel.rc

IEOIHlRl~L LEVEL

> Imi placjccurile as,a QUIll sunt ele, Vreail 0 arma~i un monstru in care sa trag. Am nevoie 'dean de cateva regmaente de soldati 81 de o armata, I1l1Potriva oareia' s~. rna avant. Nu vreau surprize, vreau sa stru oe joe, Vreau sa nu ma

, .

tr-eaeso in mijloeul mtstuntt, pierdut in taste si objective.

"

Pentru mine, totul trebuie sa fie

clarsi cat se poate de familiar.

. ,

Daca . ceva nu e stmeat, de oe·sa n

repa:ri? Lasati joeurtle asa cum

-, ' .' ,

sunt, Inspira~'i-va din alasici. Nu

vreau nimic fH4i,' ~.

A<~ad r-e v e n irn la DQ@M 3. Ne place p.entru ~a e DOOM Scir'lu vr ern mai rrrult de Iii; 1;'1. 11 ur>,ll;rtl penrru )!lr~plri"a noastr~ nS:putinta hi (ala m'a:$.i:nii' d:e, m.a:rkering a m:aii m-ari!of cempanii. Injl:.lram1orurilede ""b,11501&, dar t1U reuslrn .sa ne IMpiriim ain. Su.Gc~Slll [or . .-5tagnam ~I.iiice~ul .ell !ifcel'u.l 0 sa uitaiTfc,1 ~'1B€'e.rna.j mUlL.

!II Mitz"s

LE'JE

On-line www.atarl.l;om/mvI1I2/

Neverwinter Nights 2 va deveni realitate

Producator Obsidhm Entertainment Dlstribuitor Atarl

Data lansArii primavara iU06

Tocrnai cand rredearrr c.'i flravul RPG va fi pus la piim~nt de C;"\lre viguro5uI Action, Atari a s;':irit cu un cornunicat de presa ce va ind!!zi inirnlle ($1 sfibiileJ multor fanatict, Forgotten Realms: Neverwlnter Nights: 2 este pe bancul d lut;IlI siva f terminar (zic eO prln 20e6. Avand tn vedere succesul cunoscut de catre biftriinul Neverwlnter Nights (mii de module create.de fani, c-orijelJli~, repetantii, casniEli di,,5lJuse, harnsterl morti d foarne s.a.rn.d.), ma asteptarn ta un ,as:,emenea anunt mulL mal devrerne, dar, cum spun batranii, mai bi.ne mal t3n:iu ded,t nidod~t5.

AC1:Jm dl afj 'aflat vestea cea rnai bun a, 0 s~ v-o spun ?i pe cea bLlniJ:

NWN 2 va creste mare ~i san-alOS sub stricta sup~ilveghere a celor de la Ob.sif;lian Entertairrrnent, :;;i AU sub ochiul atent al lui BtoWpre. P~ntru a spulbera once umbra .de 7ndoi()l~ CIJ privire la pr0fe~ion.aIJismul e:elor de Ill, Obsidian, 0 sa va vorbesc puriM despre IltaUlI" companiei, Acesta ~e- ni.Jmli!~te Feargus Urquhartsi, deea avetisenzatia ca atl mai ausit aces! nurne undeva, sa ';iti)'i ca. simturil@ nu va In~ala, Feargus

5~a aflal, p-ana <tum un ali, la oarma Black Isle Studi@5 (Plal'1estape Torment, lcewlnd Dale si Fallout 2), compan!e care, crsd eu, nu rnai .are nevoie de nici o prezentare. Mai rnult, tntf-uf] iruervlu acordat site"uiui GameSpy, Feargus a facut eunoscute nurnele a doi dif'itre memqrii echipei care lucreaza din greu la NWN 2. Primul dintre acestia este Darren Monahan, unul ojnLr~ prlJdudtl'orii seriei Icewind Dale, iar Oil doitea se num'~te Marc Helmes, fost art director nl prirnului NWN.

De~i nu mai jailed. rolul prmcipal tn pnvestea,Neverwinter NightE, BioWare

I1U s-a abtiriut s~$tea p~ margine ~i Ii va ajuta p€ eei de Ia 0b1iidian cu un sfat dOUR, cu U herig tne Wafic (1f1 cazu I nostru, Aurora), dupa puteri. urmand ra de restul (deSign, art, Im'bun;h~tirladllse engfn.Ei"ullui) ~~ se ocupe ceata lui Fei:lrgus.

De~i rnajoritatea fanilor &e asteapta ca WN 2 sa preia povestea de a(010 de urtde a lasat.o Hordes of the Underdark, Fearsus are altceva In gand. Chiar dad decorul va fi a.cela~i (Imp~ejlll'imile orasului Nev.erwinter), povestea va fi una nOLJ-nOLl~a, iar 2-0 va

redeveni nivelul maxim la care va veti putea duce personajul OJ toate acestea, eel care oft:e~~ la gandu I eli iar vor trebui s~ \HeaSC~ un persona] de mic nu Irebuies:a di~Re-re. Feargus a promisca primele ore cle iQe vor fj extrem de interesante Si nu va vor rasa timp sa f)J5n,ge~i selTlil-a ne:tericltului pe care il ghidati prin Neverwin[er.

Aceste<J; rrind spuse, I'lU consider dl everwlnter Nigl'lts 2 se ana pe mai"i bune $1 pot sa stau lillj~tit p-an~ 1112006, canq j0~ul va vedea lumina rafturilor.

• cicLAN

-

CDLIN MCRAE 2D05

Vestee re'il M fi c:i posesorii ric console PS2 nu VOl" putea juc" Colin McI~,le deoarece nu va exista II varianra ;ii pCl1lrllt-i. Vestea iJull,i este c.'i vorbirn doar despre posesorii de consult! PS2 din America de Nurrl. Bel mai rn'UII. Codemosiers a anuntat ca nici vari,lIll;1 de PC IlU ViJ Ii clisponiIJilJ

in magazine, ri po,He fi ClIITlp,'1rd!,J do.rr online, A~,) (.] .iu rdl11,lS doar cei ell xbox, cart' .1;;leapIJ fericiti lansarea jocului, lnl[(:' limp, in l.nropa, Viilltl I.' lrutnoasJ ?i in s(lptcmiJl'if' vorn avea Colin McRae 2005 pc r;(, PS2 si Xbox,

-

GTA: SAN ANCREAS - SIZE COES MATTER

o 110Ui'i ~'ir~' despre 5,111 Andreas.

C<i va ii pentru PS2 v-arn spus, pOle v-am .uat;ll, i.ll" rlespre datJ rit' I ,1 11 S,) 1'1::' IlU V-J spu!> nirneni Ilimil. Si nid 110Ud.

Rovenintl in pre/en" screenshot-u ri noi Ill! avern, cIal.) dE' lansare im:5 I1U i:1 devenlt oficialit. i,ll' F'S2-ul inc;! 0!Srt' fd\'Orilul c('lor de 1,1

ROl'kslar. 111 schimn, am affal (",1 San Andreas Ill' Vi) tine lei putin 1.'111 de ore (U orhii bel iliin televizor (S,lU, d,K.J dJ AI de Sus, In monitor). I SO de OI'e de joe! ;\51.a inSl'"mllJ (,j e dl' (121 pulin ~d~e ori rnai m,lf'(.' dt'c;i1 l<nIOi< (pO,l!t' VOl 1-,)1 i terminal in 111,1i !..llli in limp dedll'nilk')' I_ling, 1.1IJ ...

\NWw.level.ro

The Roots

N E.W S I1.EVEL

Prl)ducat0r Tannhauser Gte Oistribuitor Cenega Publishing Data Ian ani 2B februarie 2005 On·nne www.therllOls:game.com

~i dad! tot am tnceput ziua cu un RPG, de dragul consecveruei 0 ~a v~ mal pevestesc despre unul. I,l'ltilulat The Roots, el VOl fi Ifmdust;l€!,'Eatr Tarmhauser G~te (P)mp,anie cu sediul in Wroclaw, PviI9n~C1), Dvpa cum observati, din ca tn tie rnai mull1 polonezl ~ bag1f coada 1n R,PG-uri. Mai Intal The Witcher, arum The Roots" ma 'intreb ce mal urmeaz;ii? OtiCLlI1l, cunoscandu-i pe poh!'le~i, nu pot decril\ ~mil aucur, D~ distrib,utie sa va (leupa Cefl'egl'l PLJbli~hin:g (compomie de care ali auzit ~i vqti rna; auzi co

sigu ra nt1.l).

Ca Tn orlce RPG ,yO,) van~", povestea ,e invarte in fllrul con lictului dintre Bine~i Roau, forke reprezentate in The ROots de Demon Lord ?i Lady of Life, dol plictisiti care, rn loc-sa-si vflda de treburile lor zetesri. se bat €J doi berbe{;i. Ca oe Gll/icei, oarnenii ~i 111 lor liber arbitru (§~ pare~~ liberul ilrbitru 1i bpga numal ln bud uG,uri) EU nt antrE'llati 11'1 acest cOhflicr. Aparent, Bjnele Ilwinge, Raul este li1chi~ lhltr-un copac (!?) :Ii viatil'1~i continua cursu I firesc. Dar aparentele In,;;alar pentru di 111 The Roots nirnic I'lU este a~a cum pare. Raul deschide un ochl, 8lm~Je Ii deschide pe

arnandois] 11 zareste pe Van, care l$i vedea de treabli lini~tit. Ce urmeaza este le.orne d,e ghieit. Yan purte 0 m~na pe Sable ~i una IJE: Magie ~i porne?te un rnasacru rftero)~iG pe c&mpii I'e !nver;:o:it£ ale Lorath-ului

Caleaspre victorie e IlJnga~f a.neveioas;'i ~ de-a lungul ~i va veti.datl oehii cu efecte spectate rnenite S8 'II~ dilate pupilele, motion apture dtt cuprinde, tot ce rnseamna "realistic weather effecrmJJ'$i rnulte alte

PROGNOZA PE 2005 - eccs

Artivision <l anuntat IJrogr,ll)1ul rornpetitional pentru perioada aprilie :W05 - rnartie 1006 (,le1l'" anul fiscal 20061.

As,,) Ll ill ,In'i1~r,1 IX'rioCld,l S(' vor lam,] "i sequel-uri ILl urmatoarek: jocuri: True Crime, Cal I 01 Duly. Spider-Man, TOllY Hawk, Shrek ~i Quake, Se pare (,i e-le ,e vor orienta ~prL' IlUU,) gt"l1l'r,liie cli;' consult" dar ,l(e~l<1 l"~le Inc,) un zvon,

bornbonele- pentru ochi.

Totl eel interesatl de RPG-ul celor de la Tannhauser Gate mal au 1'16 asteptat ~iUeva luni bune (2'8 febnJaFie 2QOS) pan~ 'dind VQlf ctvea 0cazia ';;$-1' Joace pe PC Si pe Xbox. De~i nu vor exista variante pentru Sony Play5tation 2 ?i Nintencio Garnef.ube. 0 varianta speciala pentru Nokia N-Gage, intitulata The Roots: Gates of Chaos, se afla :;i ea ill productte.

• cioLAN

I=IAT'CH~UL OE FAR CRY ARE NEVOIE DE UN PATCH

Cei de la Ubisoft au decis ,5 l:pi de 1.1 Ubisoft ,HI d"'ti~ C.1 patch-ul de Far Cry are nevoie de potch-ul de Far Cry. Asadar. mull asreptatul patch de Far Cry V,l r;}m;'lIW muir il~tqJtiltul patch de F,lf Cry. Motivul? Incoillpalibilit,ltl''] ell unele pl.ki gral'ice cu chipset ATI este motivul, A~Jd.lr, 11Li instala] i pc1(ch-ul de FJr Cry 1.2 l}c'lltru ca in cur.md Vol veni p.uch-ul pentru pJlch ,i in sr';hsil v:1 veti in..;(,ll,l parch-ul d,' Far Cry 1.1. Noi ~J tim sJniHo~i s,) jim!

DigitAlI

IJl1il!l~DECK

.IiiIJsiJJiIiJ COMPUTERS

DE:.C'K CQro)pl.Mrs InH. SA. tel:021..Q.U.400 ~<leck.'"

R;.pn •• """'UIAMSUNG~" R<>nw11a • s.rvlca· C~! .. SAMSUNG--fT Rcmmtla

.samsun electronics,.ro

Surprize de'ls japanezi

Daca vreunul dintre VQi credea dl japonezii S-€fU powlft, se jr~~ala. Tocrnal am aflat dl Hirenebu Sakaguchi are In plan !;lou1l RPG-uri mari ciit dOLia tile de post. N_imic spectsculos p~lnij seurn, Un individ ~j doua RPG-uri. illsa dim:! indJviGui e fostul vlcepresedlnre al Square 5i, rnai rnult, unul dintre creatorii seriei Final Fantasy, brusc totul devine dit se poate de lnteresant,

laponezul nostru a pi'lr;:isit Square pentru a-sl infiinla propria ccrnpanie preducaroare de jocuri, Mi.st Walker, 0 coropanie midi, dar plina de angajari ale?! pe-spTanceana. $tirea devine ~-l

rnai interesanta cand aflam nurnele vicepressdintelul cornpanisi. Acesta este Kensuke Tanaka, un alt "defect" (in sensu] bun) care a lucrat eu Square Enlx ~i $i~a bagat coada. In proieete precum FinaJ Fantasy Tactics Advance ~i PlayOnJine. Cunos~~nd lndeaproape razultatele rnuncit celer dO'i, arrr o mare banlJiaJ;'l di voi fi plac,ut surprins de tel€ doua RPG-uri.

Hlronobu Sakaguchi a {0f>1 destul de zgarcitln declaratii si s-a rrurlturnlt sa ne astgure dt (oata "Intelepciunea" acurnulata in 20 de ani de experi nti'i In

dementu va f rnuncita p'~na la eputzare. Mai mt/lt, acest Hironobu ne-a asigurat di toate iaeili;> bune care au fa,cUt serla Final Fantasy ceea ce este astazi nu vor lipsi din eele dou a RPG-url aflate tn

5heJiSnock: Nam 1&7 lidos
'!t' Golin McRae Rally 2Q05 Codetnas:ters
0 Call of Duty: Unite.d Offensive ActlviS'iol'l
Q
N Tiger Woods PGA iOUR 2005 :fA
loW
- Port Royale .2 AS:carO'n
c::
= Code name: Panzers CDV
~
loW Conflict: Vietnam sc
t Euro Rally Champion D~y~en
w
In Armies of Exigo fA
Silent Storm GQI'd JoWooD eputzere in speranta cil aceste doua jocuri vor aduce laerimi fn ochii

j ucatorilor", a declarat Hi ronobu eu fata lojmflata. de plans. Ell Ill! pot-decat 6.1-i urez "Si la mai mare, Hlronobute tat,il! $i fa-ma sa plJmg cum n-arn mai plans p:an~ acum!!!!"

$i fjindd I1W avem poze mai recente, mai jos puteti adrnira rnunca lui Hlronebu. Final Fantasy cat cuprlndel Si una bucata Hiroaobu (eel din rnijloc).

BLCOORAVNE VINE iN ROMANIA:

Oil, ati auzitbine. adaptarea pentru n1arele ecran ,1 [ocului BlooclRnyne se \'<1 filrna 1.'1 110; in batatur.a. Si nu nurnal arJr ... AClri[a.care 0\'<1 interpreta pe sexoasa sugatOilfe de ~ange nu e. alta decilt Kristana Loken, dupa care ni s-au scurs ochii In Terminator .J. Pe langi'i frurnoasa de mal ,(IS, filmul rI mai are Tn dlstributie s! pe uratul de Ben Kings!e)" ore ar (I"€bu! probaoil $.1 fie eel care Sil rlea un iz de profesionalism iilmului.

InsjarSit, pori sli te hucul'i de un flultet surToull(J de calitate in jilmele pe D J1D $i in jocuril« ife pI! PC-ul 84:11 con sola ta ~ideo

Design modern Ii liitra.c'tiv

Putara to!al~ 60W RMS

SubWJ:)ofer 35 W tn incintii de lernn

2 !Oatflll~ X 12.:;W '8oranatl ma:gnetic Telecomanoa' pe fir au mUfa c(li~ti IIi pqtentiometi"e PpwerNollim - Bass .1na119

Sunet de lna/~ fidelltate putare to:tala: 90W RM$ Subwoofer 40W Il1lnclr;fa de temn .5: $omeli?)!. 1 OW E!,.rana~ magne!lc

__ 'liiE''liIlIiO"'- Telacomanda' pe fil;C!! mufA elitl ~I =0=. .... - pot&n~ome!Jre Power/VQlum - 8l'1s$ - Re?,(

SfLV£R

Compafibile cu PC / DVD player PlayStation® 2/ Xbox® I G.ameCube™

www.hercules.com

Unic importator: UbisoftRoIIillnia, Str. SiretDr, 95, sector 1" Bneuresti, 'Iel.: 021-5690600 Fax: 021-56906()1, e-mail: sales@\lhis<!ft.ro

Carrefour (8

NE"WS

Codernasters amana 0 aerie de tit.uri. Ceceoare?

LunQScu1U1 producator englez continua sarabanda am~n5ri lor prin decizia de a amana 0 serle de jocuri cu lomE!. preponderent mi 11kir]" pe care Ie a~leptam eli nerabdare. Astful, Operation flashpoint;2 a ajurrs a fie anuntar pentru fOil!Tlnq 200(j" lar lartsarea V~rs.ilJn1i de )(00)<' t primulul Oper,ation Flashpoinl. joe ce s-a viindut in p.este un rnilion de exemplare, nu va mai avea loc in toarnna anului 2004, cum se anuntase inlll<'ll, ci tocmal in vara '.uI 2'105. rns.ul \lVerli1l'1e CQmmand: Battle for Europe 1939- 1945, produs de rl!~ii ae I a 1 C, nu sta nici ~I mal bine, eu t(ilate ca rnunca la el este foarts i,®sibJI $a lle fi incht:)lal, istetii de la CQdemasl.et~ '9.fl.w>gandrt'~~-1 arnane paniiin vara anului 2,~)0"5, ehiar dad jocul urma sa riB lansat in vara acestui an. Toats aceste,?ma,narl vil1 t)Je fgndui negocierilg>r dtntre Codemasters ~i Utlis.o'ft, gi.ga.nlul producatqr $j qis!ribuitGi francez urrriarind .achizifJonarea urgenta ~i cat rnai

.1'Jant<ljs,ru;a din punctde vedere financiar cpmpaniei engleze. Jar dada ne gahdim €i1 In mcrnsntul il1f~ir.a'rii acestor rahdmi pe hattie negocierile dintre cele cloua companii saafla intr-un stsdiu foarte avansst, exis[a toate :;aosele ca Operation Flashpoint 2, alatuti de toalecel~ll:llte titluri mentlonate rna, 'S U'S , s.a vlJ.da rafturife magaiinelor sub aripioara ocrotitoare a celor de la Ubisoft. Morivul pentru c-are

nu la VQm j\Jca pf'~a curun(..j este tlnui extrern de fir<isc. Simt jo uri care Sf! VGr vinde ca p~I1nea G<lldll., 0 adevaral1ii mana c@reasca pentr.u orice distrib(j~t0r _:;i R®at~ tocrna] qeacee®. discu~ile vor dura eeva rnai mult, t(l-i de la C@dellTa$ter~ gandindu-se $i et la mulJ;imea deveFzis,ori-'Ce le vor umple buzunarete rleindipatoan::;

• KlMC

reRt- Constanta 103,9 MHz. Sinaia t03,9 MHz. Baciiu 102,1 MHz . Y Ploie,ti 100,6 MHz • la,1 100,4 MHz. Cimpina 93,9 MHz. Mangalia 89,0 i e net 18 mix.rdsnet.ro! S une-ti arerea la fanatic amer2004@ ahoo.com

LEVEL NEWS

Atari alnunta RTS-ul Act of War::

J -

Direct: Action

[) istrii.>uj1tJr A tari

Producator fiigen Sxstem~

Data lansarii prhnavara 2005

---~~--

Onh

vorn putea juca 11'1' relul lor doar in mtiltipJayer. La prima vetoiere, Act ef War pare un joe de strategie Q oricare.altul, I;rFindpal~le avantaje 8!leacestoi·a

parlmd a fj doar grafica ~ncredlibil de deta"liata::;i spatiile marl de jQ€. Veti constn, i bt\ze, veti ctiuta resurse, ia r Vill,bilita:t~a se reduce la ceea ICe v~d, prepriile trupe, Acsstea vor putlilaAtaca

i narni cui in prop ri ile d6ili ri ~i veti putea urmi:iri cele dQua parti IUf'ltan~u-se in interlorulauestora p~n~ cand una Bintre eJI'! va iesi fnvitlg~tol.1r€, Vor exlsta ~i

.loclli seaffa in producpe tn ogradafrancezilor de la Eugen Systems ~i urmeaza sa fr~ lijrnsl'lt Tn prim.il.vara arrulul ~005, 101. realizarea loi cantribwind si b:1nelfunoscuful autor ~i expert ln dOITle.niul p(J)liticii armatel arnericane, Q;;}le Brdwn.

Actlunea din AetofWar:Qir~t1 Actien se petrece in viitoru~ apropiat ~i se ir1'larte Tn jlJrlil unor forte de eiita ale armatel a rnericane- care ire opu n cornplotulul pus la cale de catre un puterntc conglome.at petrcller; A(;~~ta l!rmare~e" sa ra,sfQarne actuate ordirre fnClnruaia prin ridicarea pre~ullli petrolLilui ~i prln atentate terorlste asupra prtncipalelor puteri potitlce ~i militate ale lurnii. Pe pareursul

campanls] single player, veti. prelua atatrolul arrnatei arnericane, asa cum o stirn in zilele noastre, cat si al unei unitati antitef!'lriste, numite "T?~k Forte Taloa", ce se bucura de acce~uJ la tel~ rnai nol tellnologii si arrne experi'me.ntale, Jucat@rul va aVB<I la dispazltle ln lupta 0 seriede vehicule cornandafe de la distanfa care, combinate. cu puterea

d i~tfUGtiva a el icopterelor Apache ~ i a tancurllor amerioane Abramssi Paladin, Ii vor face sarcins rnulr mal u~oara. Detaliile despre a treiafaqj,l.me a jocului, teroristii, ne stmt lriS'a apr®ape necunoscutadar din c:eea ce am aflat

DOOM :3 SATE RECORDURI ... iN PIRATERIE

PL'slt' 'i0,000 de ropi i ill-'g,ll(' "le° lO( ului DOOi\\ .l au rost ~k'~r:\rc.lll~ elf' pIC rcll'k,lp pl·f·l·tu-p(·(·r ill wc"k-('ml-ul dinainlca Idn~,llii oficialL', Apdl ili.1 jUt urilur in'] il1t<'.1 l.rn ... ;'lfii ,-"tt' Ull IUCfU normal, ill~;i DOOM :J ball' orin· nxord. Pagllhek' P<.tiITI,lll' de companiu Allrt·I.llll·flllic!.1 ,t' licii(:\ 1.1 ~lIll1,\ dr' 2.74tJ,5110 cll' dolarisi .1,,[.) I.lr.'i ,1 IUd ill <. .deui \..,1- ri.lnlt'l", r,lsp,lndile pt· CD-uri pi,-,11 ,au t'l'lt, 11I,lIt· III h.ird-ul dt' 1,1 lII1U' .,au altul, id Srll't\.v,ul' ."ll1 Arli\·i,iOIl nu all ,1I1UllIJI jill,,! (e Ill,lsuri VOl' IUd pentru .1 n'duu' pierd(>ril!" (.lrt' ,t' vor ridir,' 1,1 C,)ll'VJ rni lio.nu- bunc- tI\~ dul,Hi,

elements deosebite, cum ar f posibiiltetea ~e a Captura prizonieri de razbo: care vo) vor ajuta sa: aturnulati noi resurse. lar dadi vreti irffonnapi

des pre arrnatele ce va a~tepta In fata, lot cE':itrebJii:e sa-fateti' est~ sa interogati prilonierii. Pe de alta parte, inarnicul po9.\e fa€:ellcela~i luau cu pri'zoniecrii capturati din tabara voastr,a, a-sa ciii va trooui "Hrti foa"rte aten~i cum ~i peelne veri trimite la lnainta.r,e, impett;antln economia jocului sstefsiultn carese g~sesc diversele resurse pe .cuprinsu! planetei. De exemplu,. In Egipt, pentru a supravietui, yep fi nevai,!i sa a:p~rati ~isa ex?! Q;'Itari ra:fin.l\ri i Ie de petrol, fleta rei zone de poe glob co,respunzftndu-i tin anumittip-de ~e5ur"se,

• IGMD

www.1evel.ro

LEV NewS

Valve ID face lata. Din nau.

lata ci\gefliile de la Valve au iacut-o din noul Ca i cum rr-ar fi fast de aJuf1s d a~j .5di.p_ill codu' 5llrSa de Hl2, cesa cea amana! jocul 'U apreape un an, rata ca astazi a:fiiim Ga cie$tep1ii a~tia au rel,J$it sa fad public un ff~jer eu reate dialogurlle din Half-life 2, dezvaluind astfel toata povestea jocului.

Flsierul a putnt Ii download-at 1:) dafacu beta-ul de Counter-Strike: $ourr-,.e, demn de luatlnseami:t-flind faptul d roar;) chestia s-a Illtamplat cu putin inalnte de II1~rCarea jocului in reteaua Steam.

Ce (auta fijiierul ALA acolo, cred t~ nkl ei hLJ ;?till, boss-ul de 18 Valve, Doug Lombardt, refu:z~nd ~.\i mea oriee fel de declarant pe aceasta temit Cert este eli la aceastil ora mull; dirrtrn vol dj.s.cl,Ita pe margrnea finalulu: "nea:>teptaY al jocului 9i se __ g~nd.esE de t13lirani va ~i aveC! nevoie protl~cat0rul ca sa lanseze un joe ce tnceps sa sernene din ce in G~ mai muir CU 0 gllJm~ proasta, Daca intreaga poveste se dovedeste a f adevaraili, ma a$tept ca prbdudRorii st'i-$i ceara mii de s-cuze in fata garnerului -de rand pentru g~€~~a- cpmi.sa $i chiar sa anuote i:iJn5na[@,:'I jOCUILli cu inca un an pentru 'a-i r0suie scenarhrl, Ar fi culrnea ca apoi sa nesurprindacu 0 rlOua gaHi! Orrcum, tncep sa cred d tantalai mai mad ca

S. T.A.L.K.E.R. AMANAT

a-~tia nu am mal v.azul. Cine ~tie, poate atuncl cand 0 sa larrseze Half-Life 2_ ehlar e s5 gasim p!i CD un CLI totul alt joe. Sau P()J1G pan"a: atunci Bparc Duke NUKem Forever. NUt m-ar surprinde, Bravo,

bilreti l Bravo!

.\ lull ,15IeptdluIJI'S/I,I'G .11 color d(_~ 1;1 csc Game WOllrl,1 11),[ illn'lll.lI. i\CC'~1,1 IllI \·i1111.11 ii lans.u 1.1 sf1'ir~ilul .11:('511Ii ,,11. Cidhi.- in [11C('pulul,1J1ului viitor:

Pl-:' c:ll de! proilSl!\ p,m' ~Ijn-',l rle l'l\il. IlU r:red c:i c~ll~ cazul Sil ii picingcI11 pre,! multdc illii;]. loud ell icum uu ICr~l g.l!., de 1.1il"i1I('.ll~ilili! rt-'f)cd0, i,n 0 poztuonare ;1 s;;;II;ll dt~ apro.rpo de 1£ll1s,1Iil", uuorsupcr-roncurenti precurn IX)O!\ I 3 sau 1·1.1Ii-lii~' ~ IlU i-ar d pi iii.

• KiIV!C

In """uJ ~rI'lZIifnfel unO," ~nlr6aC~(j "rar<11lfl!&

ptCo--u I U'iVEL,

."'tnbohll "" BVEta

euJ0II18!I n_lila 1n <;a:;atl' !ahmcll.- ~I

M@ p~CD

CUMPARATURI DE VARA

THO d d.u.nu In.-Ii JlII,in de: Jll milio'llw (!!!) dc' dDIMi 1)1::11\ It I ,1 Cllll1p~r,l ReliC slu.Iioul (';lrc ,1 prodlJ~ 1·!oll1('!\·vurld ~i f\lIl,llICll'.lZJ .icum b \iV,ll"lhllnll1t:r -10,000: I)dwn 1)1 \\'.lr.O gro<17i'i dc' heml!

I1C',IS(·11Wlll'(l. gig.1I1tul mt·di.l~\OL Tillw \V.1lfWr;1 !J;lgal m~naill Illirtnft;'! ~i .1clImpJ.r,11 ,\iOllOlilh 1'[odUCliPI!S (prndu,:t,torii luiNo (JnL' l.ives F,xevQI, TRQN 2.D (ltd. 1)01<lli~le(tI1'1i1ci.m' IIU ,HI 1(1,[ I:lcute puhlire.

www.level.OIo

Produs disponibiJ in toare magazine1e de spectalltate

: Ultra PRO , .. Computers

Carrefour (& e

REVIEW

G01:hlcll_

Va Are Empty

Mutan'bulJ ~mnezicul !1iFPB-u1

>

Nu stiu cum lise. spune prin alta Rar)i, dar in Rusiaoamenil c;u ldei se nume c Digital Spray Studios. in 1nchipuirea indillizilor in cauza, Stal in ar f lasat balill producerea de arsenal atomic, dlctatorul fiind rnult mai Interesat de obtinerea soldatului rus ell 'rnbunlt~tiri. Astfel, pe baza de inginejie genetica, G5ta~LlI ro~u arfi"trebults~ tieVitla mal rapid, mai flutemk, mai rezist€nt (aventual sa aiba ~i do~aipii rnai 'l!'npl;,!~4i. Nimehi n-a.spus ca aruncatuI ciorapilor cu prastia nu € atsc cu arma biologica .. J. In fine, cam astea emu vtsurile de la Kremlin.1n cons"ecinta, a fast ales un ora~el uitat de lumesl de: CIA, s~a ridicat un rnandru labcrator secret de experimentare pi totul a fost birre ?lfrlJmo'$. IPilm:3 cand ...

intr-o buns diminea~ a anilor "50 ...

... Ivan Ivanovid 5e trezi t>t1l:panit de Q,senzalLe tare ciudata. Avea impresia eEl mobila Ii fusese mutata prin ,<,:asa Tn

tl mJ=iiJ I noptil. Altiel nu f;;) putfl'a,explica de ce canapeaua e ln hoi saude ce dulapul cu rraine Sfa tn baleen, A,sta"Ca 5a nu mai vorbirn despre faseinarita prezent~ a patului in baie, lucru observat dup,'5 ce a coberar eu pieioarcle in dq5~t.lmpLJrlta afaeerel "HDt'arat iucru", f$i zise Ivan lvanovic], I/s-acllGnit

N~-i~la~ati Ilortofelulla dispozljie. E mana-sparta

nevast;a-tnea, ~fiam eu ca revistele alea 'lmperiallste. $i decadente cu proletar! viguro},i nu SlIr1t luc:ru bun. Acum a apucat-o sa mute rnobila. Daca maine vrea sa varuim? A, dar lJite, am scilpat, nu mai avsm peren ... ". N-i:iwcit deed dteptul, Iy.ana f.\i:cut singurul IUGtl) de bun siml pe eare ar puree 5a-1 faea, un rus varitabil. A plecat spre tocul de ce-

rnuniune spirituala (rrurnit prozaic ~i "cr:~~nla(f) tn speranta ca poate se va gltsi cineva in drum 513.-1 ci nsteasca. .. asta,sa-llamurea:sdL

Afiicutbum

Pana la unna; sea lamuflt Ivan Ivanovici care era situatia, Marel'!? centru de cercetare ~iirise In aer (de aucurie probabll, .. j, transfonnand o~a:>ulln wine ~j rnajoritatea locuitorllor in praf_~i pulbere. Ce~ cart! au avut nesimtireasa 8upravie\!Uiasc1l au prirnit Instant sratut de mutant, purer] supranaturale $i tI sanatoasa dbzac de demsnta ca bonus ka tot era superoferta). lntr-o asemertea If),CiI~ie ae: v~s se

'Sodalis", decadent

trezeste ~i eroul nostru (nu, nu est€! vorba de Ivan Ivanovici. EI deja nu mal este·; .. hac. .. -t;teaz.). La inceput, acest Gordon Freeman, varianta rlJseasca, nu stie absolut nirnic dssprs she. Sau, daca preferi, ~tie CaE arnnezic, Dar curri instinctul de erou nu tine de rnemorte, omuli~i la inirna-n dinti ~i pusca in mana ~i porneste 18 lupta. Peate-peate va afla si el 'Cirie e, cum a ajuns 08;001.0 ~i cum poate drege problema Ca sa~1 dea un fentacul die ajutor, prpdudit6rii i-au pus 101. dis~oziFe uituEului noSHu atal un arsenal tlpic perioadei, precurn ~i (aid devine mai interesant) puteri de mutant. Cum Ie va folo.S'i ~i de ce ramane de vazul,cen e ca rnl€snire,~ ~n cauza nu vel fi gratis.

inca nu m-arn lamurit dacae furies sau cQnsHpat

\MNW.leveLr.::l

Aproape de I.urnea de'zl~uita

Ca 'bric.€ FFS care s1:" respetffi, ¥o\,J Are Ernplyofera 0 gam~ diversa. de cetatent p~hop;;}~f,.~1 OJ asped dude!, nu,mai buni de ri1a~elarK in- plus. prod.uditol'ii au indus III doua prezen1e cat S6 poste,de f:ugube~e. Prima jivina cars I'TIi-a arras aten~ia a fast "ca,ine,le, lui P8V~OV",

o petaie eare mu~di, se <]rirJeaza ;;i ekplodea:;Xi. Parte? burra esteca erQul nu are nevoie de~ iiijeqii anttrabiee. Rigor m{)rti~ pr6tejeaza foarte bine. A doua creatura promitatoare este gaina de doi metri ~i jumatate. E periculoasd? Doar palla e erneri. Dupa, IlU maie. Ca f a pt divers: iti dai seama ce omiern beton ie~ dintr-un"'llsemene~ oy?

s.:!i.l1.e€em tolu~jlJ\'!soo gaioa CIJ pr~dna ~a:u, mai blrre zis, p~ !anga) $i sii iii &,pun deul'LV6'rbe despre:AL P6tdvit eeIQn::!e~larl'ita de' pJffduta'tmi,(.!ste rnai mult decat retoin'an-d:at sa faEiinamicii una Cll textura imediat 0l! I-ai reperal:'. Dam! nu, B c-amrnasol. Baletii sum multi ~j! tot prooue;'lJ:or1'i spun, nL~el cam :de~t~p(l.. E d estl! I ;sa \tao IT o_ LIm OJ,], de e rou sau sa audi 0 detunatura de arma ~>:i au ~ia~ilt~lJt Prilpanil c~ ~i p~h;lC0IQ citt.ul1i un ZVOf\ tampji ('~~nifelul de E!rQ\1 f' eel mal gU:3t0s preparat: La urrrn-urmsi. O!;R pretfmlli sa ai de.Ia hi}te mutah}i pafal'loiGil

Crs!!?ul nost:ru. cuibul?cl'" de grczavii

Fok;lotul citadin ne-afnvaiat ca viitorul e rnic, nsgru si bate ta u$2L Oar .curn a~ata: pnezentuH Mai exact, cum arilta I'h ptezenf ora~ellli ptoaspat dem0lal? Din (Oat€! am vazut paJ;Ja aourn,

r,espectivuJ arata: foalfte detaliat l'i realis't, baiat pe un engine propriu, capabi.isa tint tn frau apro@xrmativ doua rnrlioane clIO polig:oane. tieril1~el~ minims n-au fast f~cute pubhr:e, tar- €ardi,a,cui din mihe tine ~~ f:r'jult~rrii2dsta p-r~dLl(;:ator'itlor pe:ntr:ll',ac€~t gest frumEK Gqc:lltGrtl~ l'nrajtdil"l rnlne le"~f spnrgf;'ge\lffiUrile, dar 5~ liisam a$ta. .. ,), Tn rest, @ che~tie d~ ':gust p~erittu ac:,era care iilJb-ese narur-a moarta, p.limbarile sub dar de LemobaJ ~i Stirile de lama 5, peisajul este dtt se peare de rmhretor. Masinil~ prezint~ 'apetisante p~te de flJgina, 'd5.didJeexceleazl fie pe parte<J d~ tEnel;!r!2l';;"fte. p.~ -aia de depr-t:!siv; pslhic labil Sa ai, di internarea e astgurata de p.eisaj .. Tn plus" fiind uri orasel sta:Hnisi, nu \(>I'}f'lrpsi afI$ele de pmp<lganiila sovletlca; Stalin In sU5,£talin tn lOBe, dupta cum a d.lzut zidul sau o3t de beat S',fost lipitorul.

Miss Minerul

Martur!sesc'stncerj prirnul IUGU care rni-a atraS"atet:llia-f!'S_l!pf~ jecului de fa,t.~ a fost numeJe e?5trem ,de ciudat, potrivit mai dsgtab5 unui ad"'~nt\Jfe de.:at unui FPS. DincMte am aflat, "You Are Empty" t~1 g;fse~te jl,lstinJ;:are-a din cloua puncte €Ie vj;!dere. ln primul rand (ilia superficlal), gblicimle<i face 0 referire subtila la munitia di.sponibil-a sau, mai bine 2i5, indisplilnibila pe f?Cltcl.m;t! I joco lui. AdoLJd justifi care (!iia ma] profunda)~ilhe U.1'1 pic de natura

j We ij,te rulu i. Dupii tum spurrearn mal devrerne d uG:atp'ru I j:>il;loale ,u imi Wi:ete:'!na Cu. pi,Joorilelmle rnu1'a'rite. Din pacatB,lreaha asta nu e gratis.,. be poaie devenl extrem de stumpa. Fe,losft1e3 noilor puterl duce 12 sdl.denea lImanitatii. Dad lndividul $--8 golit cemplet~de umanitate, ,de,vin~ mvt)Pt eu aete tn reglll~ ~'i i$i m:i_r{~:in::a ptietena. C2e sa tV spun:' da-tl:'\ ai Q. prieterta ura1;{l ?I Cit~llt.pare:i p1t0qli'ctrH d'e faj.i\ e mal mule dec-at rettoman:dafa.

• .Jack'tihs ,Ripper

____ 1_, illu Vb).! Are Empty

fitM p;e_rsen 5h0omr

:0;igifal Spray StuSios TCEompany

Procesor N/A -

Mel11(nie NjA ~~~~

Al::c,elerare: fu-Da

-Mu'hiplayer N!A~ ~ - -

LEVEll INTERVIU

Championship Manager 5

----------------,-

Interviu c::u David Rutter, producatoru! executiv CM5, Beautfful,GarneStudiDS

... LEV~L: Care ~UAt pr,~ncipalele tmbuna-

.. tatiri pe' care Ch<1mpi'On~Mil'l Manager 5 Ie aduee rata de eM 03/041

David Rutte'r: Cea maT mare tliferent~ ar fi timpii de saivare, IncarGare.~i procesare a datelor, Jocul este mult rnai ra~ld dec.at versiunile anterioare ~1 jucatorul este mereu in joe in loc s:! a?tepte sase inearce ceva. TFebule sa-I yeti ca sa erezt.

De asemene'a, am modiftcat?i interf\ila [oeulu]. in prlncipiu este la fel, 'i'llsa Ileum este mult mai IQgica ~i are mai mullt spatiu pentru afisarea inl6rmatiilor. Am observat di" fanii joeuhri prefe-ra AQUa vansnta ~i chiar judltorii noi I~ij g~se:lc Galea feerte usor prin rnaniuri.

> •

In urma mai multor reS1te, ~i Training-ul s-a dQiJedit a ti un puna slah Tn variantele an~rio'are; asa caam creat unul nou mult mai flexlbiL~i U~QJ de utillzat, Ramane 1'n5a la fel de complex dad deresti acest Ilucru. Acum poti petrece putin timp laaeest capitol folosind prcgrarnele de arrtrenamentale lui Mel"\lyn Day (antrenor principalla Chari!dn Athletic) sau €:t'le create de tine, cafe pot fi leJem, rnediisau "intensive .. Da'E.a vrei, potl chiar seta prograrnul la sedtnte de dUe 3C de

rninute-sapte zile pe:sapiamani'i. Terenul este arum imparj:it in mull ma,j multe campuri, iar echipa poate fi a~ezata1n mai rnulte fo!'mLlI~. Am atfll.ug;l;t unele epJiuni noi ;;.1 1<\ sarcinile jucatorilor si ale ecnipei.

Per total, am' creal un jGi'C care contine tot ce >i-ar dori un fart eM - un joe rapid, eu meniuri u iOr de util~ZAt; th care am pus 'insa toata experient& noastra din jocurile anterioare.

L: Cum ati reu~itsa faceti joc{JlsiHie atat de rap.id,?

[l.R: Arl'l'itectllrtijocului este una in totalitate rioua ~i permlte de1'"ulllrea anumiter procese fn backgwund, in timp ce utilizatorul lsl continua jocul, Nu mai este ca la vechile manager-e unde, dupa. rnai rnulte clieuri de maus s€ fntrempe.a 0 actiune .~i relf~e:;;ti S'd intri din n0U 1'n joc,Acum vcrbirn despre prd!tese earese desfa$@ar~ rcapid sl constant in fundal ;;i care nu te i'rnpie., didisa c.ontinui jocul. Nu vel ifi afectat de ele, jar aeest lucrueste un irnportant pas tnainre pentru seria Champlonship Manager.

L: Oe unde ati adurratinformafiile pentru baza de date?

~-- .. -

. .

•• ,' •• , r I or, ... ,t,,. '" 1'1 _I • "" "I or ",

. EnCJIi'll1d v~ Ft''''~«l __ "

Dar in mhnrtele 90 ~i 93 ... vine Zizu

D.R: RiChard Green ~eful departarnenwlJUi de d6cumeritare) a foloslt !rei dti pentru a face rostde date. lucram eu PF5 - asel'l~ia pentru statisrici lin foIbal - care ne-n pus la cllsPQzfJ:ieo toate informajiile sale. A<::e~tl oarneni lucreaza In dorneniu, iar cl_atele pr@venite €lela ei sunt corecte ~i impmtia[e. Ap i mai este comunitatea fioasttlt, de 1I1lc;l~.lJn grup selectat de parsoane ne fum.izeaza date, Gdata aji:lnse [a n.di, informariite sunt p>r:elucrate;;1 verffica'te de Richard siechipa de Ia documentare pentru a controls acuratetea lor. Sunt rnulte vt"rifi<;':ari prin care tree pan~ se ajunge laformula filiah1.

L: 0 parte ~Iaba a versillnildr anterioare a fast cOllsiderat.a T rai n jng~u L Era greu de uti I izat :;1 SEt parea di nu in1iluen· ~eaza prestatia jucatoril6r. Cum at! €Qrectat aceasts problema In eMS?

D.R; L-am Irnplieat pe antrenorulechipel Charlton Athletic, Mervyn Day, In ectiunile legate de acest aspect i'nca din prima zi. Cum am mai spu,S", este programul de antrenament gandit de Mervyn ~i mai este ~i ungencgraMr pentru sesiunile de antrenarnent; Asta daea vrei Sa treci rapid pest-e aceasta parte. In'Sa dar.a dore$ti s~ ts implici In antrenarea jucatorilor, po):i alege £ate 0 perloada d~ 30 Ide: minute pentru Hecare jucator In parte $[ sa selectezi cate unul dintrecele peste 4Q de tipuri de antrenamerit. Fiecare JUGator va lucra la 0 anurnit'03 parte. fnca 0 oata spun, mare aeesteaau tost realtaate eu ajutorul lul Mervyn. 5ste simplu ~i direct sau {'Opill?~ltOf, OOGol asra doresti,

l; Ul1ul dintre lucrurile bune in eM 'este. descoperirea {je no;i talenta Au fG5t farute $chimbari in siSt€'lnul de "slbQuting" ~

D.R: tJ rnodificare lrnportanta este posibllltarea.dea trimite sCQute,r-i in rni!SiLmi penttu a ~i Neatori Gare inde- , plinesc anumite reluri. C~ tn;seml1~ <JceSt lucru ? Carf(;:l ai mare lleV0ie de urv mijloC<1$,central, 1i R:0ii spetifka scouter-ului faptul eli ~ti interesatde jUe2itori pe acest p.OSt. Nu vei f inunqat

www.~evel.rQ

de.atacant', funda~i saw' ,e?ttreme.. Vei pri rrti rapaa rte C41re sunt cspec1fi ce s i f0tositoare~erin!E!lor tale, Binein~eles, pot fi numai gunoaie dacascouter-ol tau este·slab ...

L: Cum gIl im,hlJnilttl,lit partea ta}::tidl?

D.R: Am vl1:J1.;;a Iacem ar.;easta.:parte mull rn a i bttn;'i,<l$lc~ am 'imp~!)it terenul fA mal multet:lm~ufi., in t@taI27U .. Mta lnseEu:nna d'i. te poli j uca mal mult GU fenriula de jo.; .. Afll mai adil.uglll $i s~gerHee8 "Feeds!i -spe IfJngii eele de "Rum!', PI'! carl'! le.aveam :d~ia irnplementale. Aeurn juditorii pot ~ ptl$i !'j§ fad rnarca] ta om SaU jJr~sing in anumite tpne. Esre f~alte siinplu,g rapitl. De asemerea, mai SU1~t ~i catev8 instH:lqiun'i noi pentru jucatori '~i echipa.

L: Sunt ~chimb~ri lla engine-ul 20 Match?

D.R: Cu sigurant;t Am ales I.,lh tersn de joctndinat care Qfera 0 vedere mai~uria. Se obse[\l~ acum ~1'Iai bihe poziJia mhigji fn aer, 1i5ite,un en,grne3D ~.e Cii!e' 1n:shl prezentifm in 2 D p€ritl1J dl: niJ suntern tnea' in ma~uril .if modi1k:all1 (intrcul:! raed "atisfac~t(}fc) modul grofic in care pIE!2~ntt1m !Qa~e t;:alc;ulele.

L: pure!i Sil ne dati unele informatii legate cle,MeJVin Qay $i sa ne spuneti de·ce iI~i ale's sa lucrati C.lI e~ ~i nu ,cualti manageri 5<'!U antre:riOr( rnult mal 'CUllOS:C:U ti?

INT~AVIl.J L.~EL

D.R: loam ales;' peMer;;.y1'l pentru di este ufI!J1 dintre eel mal <;xperirilen~tj anrrenfl)ri din IUlTie.$l d~ asemenea p'e:nlru dl echjpii pe care 0, antr'€M12a0,a a reusit stl aib:;Ji.suE.C@S tara suportul firraneia/ de care bE!nenciazaciuburl precum L"ne.ls€il" de €xemplu. Pe fanga·ast."l"el: a fostat5f)~CJ:tor, catfi ma<Mger, decisiie ce-esteaceea 0 cariera in fotbal. P,aoa aeurn, el ne"a'Qferit sfutillfi ~i i'l1clicil~1 i pre}ioase legfl,tecjetadici, satonile?i atributele jucat0filor ~j ant[€na1Tiente.

l: De ceeredeti ell sena Championship Manager se bucura de un asemenea succesi

~liiiiiiiiiiiiiii~"""-;'"

Chartton

.---------~~

I • --- J • -

• I • II,' ,,. II I ,,_ I I I • ',' I. I " I. ~I I I I. I • II II ,,,, '1

, -- - ----.~------ - - ~- --- ------ - - -- - - -

• I I I ~., i :, ~,_,_,::~- . ,I:. ~ . (,IH'I·.itl".,vs~L'V~~I··j(Jol ~:}~~;,~' ••. -.~: I, " •

Eh, acul1l Ch a rltnnare pile

D.R: F.aptJ.lI ~a eM ~.e un simulator de "Footba'il M~Jla:gem.ent" foa rte cQmj'lIGx.~i realist eMS f.tee.acela;;i IUGi'lI, dar are Avantajlll de' <J fi 1ndeiijlMls de antterlUJ1t fAdt juc.atmrul nu va ajunges.1 se w1k:lf:saasi;;{'i.

L: t'are esre hrcrul de care sunteti eel rnai rnultumit in jpc?-

D,R: Vitez'a.jQJ";L,l1 tboa~ gfectiv ~i int~ roll@j nu ne-am <JFluratsa-1 0Mirnitam.

L: Spunep-ne maT rnulte de"Spre B~autifuJ Game Studios.

O.R: Avem sediui"in nordul l.endrei 'jii suntem p~ste 30 de per'SQane If) acest mement, Echipa de baz.]. are 18 petsa,ane, iartri toral avem 17() de ani de ei<perienta in dcitneoiul j@curi.lo.r Sl aprQXirtiafiv 9Cl Gl~ J0curl EJ€ fotbal lansate; Avem alaturi de rl,Qi. ~i tatilt£l oarneni care au lucrat la SSC, un flDst f{)tbal.ist;;i citiva ilntreqori...

L:Qlnd va Ii imt5,al i9.cun

[}.R: In a~i'l:stti teamnl1.

L: (3a~1a va fi aiS~® ~blla {)' versiuIl(' dem0:~

L: D!;'lJ)i:l'1ul~ Rutter. va mu.ltuillim fe_arte ril1J It f,'!€ntru tJlll'Ip~J! a<emdat;;i vir ~Qrim llluJt~1,leG:e5 •

LEVEL RevIEW

lVIashed

m

.~

Din cures scapa cine paate'!

>

Mashed face parte dintr-o categorie agartt; de [ocur] pe care o· credearn disparutili, alaturi.de legentle precum Des" tn.tGtiQr'l Derby; Micro Machines ~! DeatK !tally. Jocul de: futaes·e p-fodus d'e Bupel'-5onic, urr pk,lblisher despra.cars sunt aproape sigurca InU ai l1)C1i auzit pana acurn, ~i foloseste aceea~l relEta pentru a ofe.f'l 0 experienta de neuitar, A~adar, a~aza.,te in fata mcnltorului $i pr~gate;;te-te pentru cursa vie~ii tale. 0 (;UrSa s:;3:l9gewa5'!L In eare totul este filermis $'i din care, pentru a ie~llnvr!J;g~torr Y'6i avea nevQie de viteza, vicleni $i mwlta, fo:arte- multilt pUJere disliructiv:a.

Anne de distrugere-n masa In Mashed tot ceea ce conteaza

Un Am de nadejde

este victoria ~i felul In care e oh~ij. ldeea este si'i cl$tigi cat mai rnuhe purrete, pe car.e le vei obpne luandun avans de-o lungime de ecran in (ata cellorla:lti competitori, cursa cerrtinuand pana cand unul dintr€: conorrenti va aduna un anumit nurnar de puncre. Dar pentru a obti m'~ victoria in rata.a trei ~oferi surarati pee vilata ;;i pe tot ceea .ee-i inconJoar2l.! inclusiv tu/vei avea nevoie de mal mult deeat de virezs. !li -anurne de

-- {26 j' sE;lP:t.erri::JriEl ao~

arrne, Acestea se gasesc de-a Iungul traseu lui sub t~rma unor Gutiu~e frurnos colorate ~i rnarcate sugestiv,ce ascund uneltele pe care Ie vei folesl pentru a-ti trimite dus:rnanii in bratele rnertii: asa-numitele P .. ower Ups. Yom in cepe cu minele, pentru ca sunt pri rnele peste care am dat:si pe'Cal:e le-arn tnjutat, Acestea se g&se~c doar gl.te doua la cutiu!a ~i sunt eXtrgrri de efieiente lmpotrlva urmarite>riloT nepr@vazatori_ Trebujesa fii foarte atent ell ele, deoarece dureaz:l puttn pant! se arnorseaza, iar dadf Ufmaritoriii nu SUn! -afectaJi de ele, ri-:;ti sa

le Ineasezi chiar tu, Pe loeul doi In preferintele rnele se aHa butoalele eu

Weeeeeeee ... Bumrnrn!

ulei care, tmpra'lltiat Tn pwncte €Iieie ale lraseului, pune mari problerne-st celor m<),i prieep~Ji .cascadorl. Ti-e mai mare dragul s~-i vezi pe unii In cate-o curba, cum p'IQnje'fza_QIO' ~e stanci In marea 111Vdlburata ssu cum seizbe.sc d,e lin parapet III fnCerc.ar€a disperata.de p supravietui petei cre ulei, Cu butcaietebomba e alta poveste, deoarece nu su nt 121 te-l Gie distractfve, in schirnb, dad sunt aruncate 121 momentul potrivit, pot

scoate din cursa doi juditori dintr-o 10- vrtura. Pe de alta parte, rnitralierelegrele sunt fol051tOare dear imf;JbtrivJ3. eoricurenti lor .aflati In fata t< i reusess de cele mai rnults ori sa.-i incetine,asE.'a si li~ le provoace pagube i'hsemnate. Sin caregoria armelor "daske" mai fac parte tunul cu cele trei gf1iulele, cu ajutorul caruia am reuslt la un moment dat sa scot toti eoncurenff din cursii, $i racheta ghidaUi, rnarele dezavantaj al acestelafiind controlul ceva mai greoi, o alta smecherte, flash bang-ul, este< asernanator blitulut de la aparatul fet.ol declansarea acestula orbindu-! pe tOli particlpanni, inclusiv ps eel care l-e folosit, pre] de. diteva secunde. De aceea trebuie sa ai rnaregrlja cand 11 declansezt pentru d\ ri~ti sa te tfez:e~ti cu rqateJe-n sus in cine stj~ ca rap~ sau canal. Slngul"a arrrta (are rosa nu prea rn-a a:jutat sau nu prea m-a:dl!s c.apul sa o rolosesc tum tl )'ju.Le este arLll'l G1 to n.i I de fiadiri, de care am fncercratsa scap ca.t rnai repede penrru-a pune mana pee rriscaiva mine sao "butoia-:;e'" pentru sadlcul din mine,

www.levsl.ro

Let's get sMa5hed~

Primeh~'! curse sunt destul de usoare, :sit.u<lJi a ,schiinbandu-se radical pe masura ce avansezi, iar la fiecare cursa ca~tigata vei debloca noi trasee $i rnadud de joe. Acestsa din urrna sunt In nurnar de ~flpte 1'i sunt destul de diferite tntre ele pentrufl-tr gar.anti! ore intregi de distractie In fa~a rnonitoruiui. De rnentionat ca aceste rnoduri se rega~e.<;f: 1'n necare traseu lii Eurs~Un parte. lar dIna spun diversJtate, vorbesc despre Survival, Team Battle', Bea! the-Bomb, Chase the Flfgitiw, Hold tlcre Flag sau

Ki II the Copt8f. Asadar, un joe II') care plicttseala nu I$i are IQcul.Sfrrgurullu-

ru pe [are il pot imputa acestui joe exeeteni sicare i-ar fi CF¢scut nota eu eel putin un punct are leg<l\.tu~ eu partes '(:Ie muitipi-ayer. ESte aproape incredibil, dar Mashed nu poate fj jucat in re~€B.! Mai mult ca sigur c-a esre verba despre 0 portare, cei de In 5u.pefSoni€: gandindll-se, prebabi], ell un succes garantat pe console estesuficient, La srartul unei curse se pot alinia dear patru jucatert: unulla tastatura, iar restul CIcl gamepadurile tn brate, C:u toate acsstea, multi~Iayef-ull'oat.@ fit )ii chiar este, rnai distractlv decat campania single player. (j~nJde~1e-le pentru 0 dipa,ca.t de )'nalfi1:teJare" poate f victoria infat,a a.trei prieteni care, la finfllul am"",!, nu fac altceva dedit sa conteste rszultatul curser rnarrifestandu-sl dezaprcbarea 1Q cele mai n lnc:hipuite teluri (10 mod pasn ic, bineintelesl. Pe de alta parte, preducatorul s-a g~ndit ~i 181 cei mai putin norocosi. Asifel, prin simpla apasare a unel taste Ie poti adresa.lnjurf adversarilcr, care nu ver sta Q'U ma1nile-n san'~i iti

"Of rasplJAde cu vi\ri ~i inoes;;!t, sau. dadi ai i e~if definitiv din QUrS4, vei avea o~zia sa tit razbull'i lalJ$'ana bombardamente asupra ceicroare ti-au faGut vista atataE:iamara. Centrolul este excelent chiarsi prin t~statu~, masina raspunzand eu prornptltudine eornen-

ReVIEW 'LEVEL

Chid cine vine la cina

zilor, Singurul lucru care m-a deranjat a fast pezitienarea nu prea reu~ita a camerei In anurnite rnemente ale jecuiui,. aceasta s'ilT1uliiod de cele mal multe eri filmatlM. de undeva din el icwpter a intregii curse, Partea de ,grafica nu a fast nici :e.a liisata de6par.t,e. Meniui din Mas~iedeste foarte intuitiv, navigarea prin el rezurnsndu-se de cele mai rnulte ori doar la apasarea taseei Enter tn dreptul optiuniloralese, La reallzarea deeorurilors-a clatgov<:1'da de fearte mull bun gust, Ip.catiile fiind fQa~te var~at~, {sunt'f;:ur$e pe t€ten accidentat, asfillt uscatsau udat de ploaie, prin (lor(}i. pe gheat~ ~i zilpadal, iar rna~inJle sunt bine

A~ ar<i'tii un invingator

Ard in t1lidiiri ... pentru fine

rnodelate, fiedi.rui ged aetras.eu corespunzahdu-i un anurnit tif!l de vehicul. Despre partsa audio din Mastled nu sunt prea multe de spUS. Mt,Jzi(;a C€ sg ne acornpan iezo ,lde-'a lungul q:lrselor nu ~xist~. iilr~eiaIQglu[ile.sw]t realizat€ decent. Daca totu~i acestea te enerveatij. poti foarte U~Dr s~le aezaetivezi din rneniul principal al jdcului.

Mashed este ~i va pii.mAne •••

.. , 0 experieflta de rreoitat, Un joe ex~elel'1t, de care rn-arrr dssprins cu greu, chiar ~i pentru a~i scrie review-ul, Asa t~ nLJ mai sta pegaJit!uri, puns marta eLI 'Oric.e pre! pe Joe, cumpariLgamepad-uri ~i irwit:Hi prietenii la ·Q.cursa cum rar ai 111ai vi;\zUlt ~i pe care 0 vei line rni nte pentru tot restul vieri i.1ti zic eu ca rnerital

• KiMC

Titlu Gell Produditor Distr.i bu ltor Proeesor

Memofte Accelerare 30 ON-LINE

Mas·ned Action

S lJ person i c

IEmplr~ fnteradive pry 1 GHz

128 MB RAM minnnurn 32 .MS www.getrnasneA.net

Sunet GamepJay Multiplayer 8/10

Storyline N/ A

Impresie 10/10

~~---=

/'

27 f

REVIEW

Army Men: Sarge's V\Iar

.. _, . .;;i la prop,riu,$i I~\ figu[iilt. 0,<1.(3"13' I;;]r1-

~.,.

• rna ve"di:;te un sold~tel de plastlc a rata

binc (verdeie aceta pur ~r siil1plu lila laeSa i~$.,sUnilre), odara CIe l."al pus-sub:

IUlfJa" luerurlle iau 0 inl:(\l~satura dudata. M~If1~TUI '.fte-,m CI) e inirnii de fier in ~ieptl;ll lui de pl¥tiqe1'0pl)!.~tCi' ~1$Oro ~i e);te reclus la rangul d~ coeoios inexpreliiy, 3D() !1U OJ, I~s",' S'if'se intfimple_ acela~i Iucru eu s~r II Almy Men 1n mornentu) in care a(':'e'fl.,>ffi a fOSI pus.a sub IUIJa crlticii. Din p1kate pehtrll msi, 3DO a murit.

A'Vem acelS!ii;i pi a.st:iC in vene '~i tralfi VO~ fi

... panadind 0 rnlnte bolnava NI:l'\Ia d~fuiI:i. PI'eaW),s-a <116..'>, qrgjdlcls~a l<1satlaful~d·, ia)'" pl~(£tipll'$i-a: p~erdut€l,in' 'Cil!litiillB atur(ci t:ill1d GlobJI Star$-oftwar€, eo pus mana (~aQ lupa) ~'e lic:en111 Arl1lr MM. Daci:i Ji)W a fac;:u:t dfn plastic bitd cavf:ll surprillz~t0r, a ~i' pocnlt lin I1tlmar i rtrpre5ione-II'lt de ga:r:l16:l'i, G 5'5"u I s-a 'reKlIln@l la dasicul proverb- mm~nes{:, mimus ,,9iGi", lJlin~$ ,,~ar~~l pMtrie~te", Mitusul, in schimb, a r~nlaS: .. Un Miro~ gr-eu de 11rd PersQf1-Action.-SPi'QQter,; BlaB'iaii1!Z@IDf) ill'~dbr, in!>lpid ~i "inervantil, Ametit de mirosLIi p:est'ile;ntral, 1l'U rn-am putut abtine sa fifQZ0fez I}Ytin des,? ra cal i latea oarrren i lor [)u~.[ ce ,3DO a dal falirnent. licenta de Army M€ln era I, L1t1 11~1l' td.e 'J dlilvEmi orfaml Q35 a lnf@t-\!ljii, ca I'll viat<l de zi cu. zit l-a rupt rl1'a;lrfil~ ~l pi\j:iQp.rel-e si a 'tfr.imig...p 10 ce-r.~ll. Mai 'intai pe XooX( Sear~ tlli:ziu, cJnd saracul @'filil i% iiij1;I!'tS R€ai:l)\i ~ra urr ban, a tnca~t 0 bi!l:tale SOfa: cu f~l(,irL<U'e;;i

A sa feri .de .ups_ ...

P!3 PC$i a r()~r trimis din !lOU la produs. C_il1;l~vad~ eil GS~ Ill) a Tnvatctt din gre-

seli (lill1itrn-arat!il ,2 lye preferalul

vosrru GillTleSPot), Sergentul de plqsli(: t1 fast t(inll~ Ii) cet~it ra-riLI' fi obloj1t E~$i de pu!'in du~'3_ batilla t:ra-ncena'pe care a mancat-Q prin transeele X-boR-iene.-Si dad! vrep $fI varleti cum a decurs.pm(.$$U~ C!lJ,l metamorfoeere a.unei llcente de famil le buna InU-\JI) cersetor schiII')Q1t1n LJllirt'lu I hal, care I~,i(;:i mil_car n'u in'S(;Iiril mila, c0nllriuali Ilectwa $1 ai'lati. ..

Povest.ea cacaoie a Leinor ot'nul,eti ver:zi

,

Vardeie lmpotrlva Cafeniuhli

(Gl"e~n vs: Tan), plasti'nl'l tmpotrtva plasti,eu lUi, S~rgen1bll (&1;1~r.!i'Oltll j ta re ~ ra--g

Illi!" ... ~'&J1a f1G:um) fmpotrlva I'umii cUw fenil. C;~<1',G€ p~ret: la inGeplJtl.m g,up,

obedient de tdfer'1li'-s-R lrarrsfolinattntr-riY hoard,a: selQtflSa de plMlic nevlnq,'Va:G ~(lnt:lusa de Colonelul Malice. Sergantul, In lop ~;1l doarnl8: Iini~tit§l sa vij;B-z€ lapv,enturile: lui ueeute (lOU mult mal int(!!l'€~ntf1 decau.;€ i-8,reZ:Gf'lat dlehal Star), pun-e pl~ti!>lll la l'rI'la9a l'i pl:)m~t€ din h0lJ Ia: ~1tzbGlr de unu] ~i't'1g.ur (armata .i-a fosr lua'ta :;i trimis"R la ,,~stral'e pell"tru wrfrlat€lrl.Jl Jod, $jilg:UI:, dar .sigur, g€!r~ gentul1Ji adfil1iril arsenalul (c-a data n-ar f tps.t", nuarfi'"exi;staf@),~i ottellza lagal'ldul di, Q~ta tot I-au lnsing~rat, cei de la GSS <!.r fi put~ll ga-i (je<1ni~<r-s!?wle nlai Mvedite. Odata il"l'sp,@qia lerminata,

~radatYI se tr!'Ue$t€ 1'fl ~trad~ rutin desGumpanlt"dEl .~eiil ce vede, ell o mi~b1- re hotari'Ua, Se:rgelltlJl baga gIant pe te&v~ $i c ru oe la r1Jga prinrre ruinespre glori~ iaraalitatea ~o~e{tii noastre galo" peaza t<lpi_d r;::_atre CF (CQRie'tidefal.

·Scare pLiternic. Pla5it.icul se t:cpe?te.

Portaril,~de p.e un flh.urn:lt tIP Ge con ol~ deFJil~€-sc origtnalu' o(!lar Elata echi.p-a din spatele jocului are>plaGU'tul

glil'i('Ji!"i de 11 nu fu!,eri Iuc;furile. Din pJeate.1 ac.t?~lucfU S~I!1- La;mlPla extrern de rar, pentru ca 1J:li fi.eea,re dintli€! noi se ascund€ un mi€: p~ltl,lll'O'$ p~N:are m''''jmitatea dlntr,€ noi 11 l~asIDn-sa zburme li,ner. G5:3 esteelln mamdru ~xp.oil\'!ntal majgrit5t:i'i. LJl'll'lllare I'leajuns al j,(9(;:lJIi lor pe Cbllspt~ ests i-tgiditafea lor. p're .. multI!! set:@ri n,u ll~Qti de fdcut, iar de rezoiutii mai mari saw mal rnici,

dupa gustul ii~tarldia; nici fill Jl'1ai v6fDVrn, TQt~l~i, Hind ViJrija de cQ'fi::sole, trebuie sa iert<1irn aqes-t neajwn~ aooqtoce televizerul <AS~ televizor s-i nu rnorritor eLI care'l(;! Jiffiti ruca dupa panel irrirn i I. iZ.e't!;l (C@ este de n€1'nteles~~ de nei erta la ArrnyMen:

Sarge's War, varianta de pc, este "mOr tenitea" acestei rlgldifali. Prlmul lucru care mil-a venlt ln rnlnte dupa ce.am pornit jocul im.adiardlJp·a lnstalare a foSt "schimb fh 1014 ~i Q s{i arate 11~uill11ai bine", Canci.ln <\fara 2~ nivelul sunetului Si 'CII:' uhti1rar;fe frlmul~telqr;;i ate dialogurilp'r l:st-upide ~i ele) NIMIC nu poare ft seni rnhat.

Un motor Wafie: iesit dill comuo ar fi avur efectul unei lamai dupa 0 be~i€ ctunl;:;~i mi~cr fi reclus clt:s'tulde mull great-a prOV9D13 deso sUJ;lTadozii de mediocrltate care ml-a fasl ihj,eclata direct 1(1 vena de gamer il1cii de 1<1 iM-

eput, Oil'! pijtate, G5S face jotUj'j 5i Ill! lamai. a;;a !;:~ rnl-arri Ill·a! arHo ,oe I .. un joe prost, ar cu Q g(afid rn irobohmtli ~i i-arn ural bun venit Sergentu lui de Plastic cu bug-u/ile lUI ell tot, cu

.Le"turjle e!c,doj bani>!'l cu suprafe¥ele Gol~uro<lse. Crcdeti G'~ toate Ilcesteil au foS't compensate de un level-design tnaltatGr! Va in§e!atL ~anil1itatffi.lti1~ne$:tE! din Army Me}i' ~rw:uf'h apa flt't·hinte «lin Cilld F~ithfu I.

Dupa ce au in€€:tat siI se plang-a. cJe grafici) ghitlid'ni$tij eare au dat bani pe varianta de XliQX ~j.,au'cor\trnuat crlticile, Ge data <H:e·as~a, eontrotul haotlc a, fest principals rint-ar i;!l:r locul unde a fest lovit eel rnai' crunt este auto-airn-ul, ears

REVIEW

are prbs~ul.pbkei ~qe a func:~io!la la int~mplare. Tn rest, :;jc~unile asoeiate buteanelcr conl'razic tQ.a:tE! regul i le ergenomie1 ~i confortLP!wi, rezultatul frlnd un Ser-gent verde ~i beat H.aos,anarilie! De aceea; (~ndam fost pus siIaleg fntre tast<ltura ~i cQ!ltroler, am ·~iut exact ce am de facut Am pus m~na hotjrat p,e til'Statwr@ (Iu.trLJI care mi ~'eil1latntila de-stul de rar il'l cazul unel p(')rt~i) ?hlm tdtlli'C!tItrol sa B;lses<; vreo met'(')dll. f>a elitnin carced care Ill-au apucat dupa douazeci de minute de joe. Nexam, tete0l Cea rnai Ctilnloo.ll (~I degan'ta) variant~ ar n f(;l'St ClI.51omicarea,CQHtro?ileior (care nu erep c~ J:r ri r~"'s~ c~1 mai mare ol:rstaGfJI (J'e;:ate'l-ar fi purut trttl'ilni EPR - Ecbipa Oil' Portare Rapi~(ij.Cu ris~jJl sarna repel, In"'Bf'tUrrsesc ca m-~ f @l:ii:;{luit p'ana la url'n~ eu acest lip de control dad a~ fi fost motivat flldeaJuns.

Cuprins dE< frustrate, am urlat, Exact 1fT aG",I·a~i mQment ml-arn d~t searna

brusc ca urletu! rneu rieartic.ulat pl.Jiea oo'hdll'a' lii'li~lit ell ef-e'(;;llefe sshere l,;.i voice-acting-al aruncare pardi, ih 5G:3rha I'n Razboiul Ser.genlului, pentrusimplul metiv C~ eu pusesern rnai mult,suflll!t.in urletul meu decat,GS5il1 ljIletele"pulturile ~i rnuzikia lor. A"$a c.a nu-rni ra" mane cJer::at sa urlu ...

Am zis VSRDEEEE!!!!

~i astfei, mai verde la farii deeM Sergentul, milf refug3ez 1ntr-ull Army Men 2" de unde nUG Sa §~Ot capul (j~a\'<Ilu I~Ii Iit~ I1d Armaja GIl' 1"·1 astic 1$1 va r€capata' 0n~:ral'(;~a pjer~l.l\a. Armata Nl:,) e £w n'oiU!

Titlu

Army Men:

S1irge'.s War Actiori

€i~Qljil .$-(@ir Ziul'tware lSilQbal Star Software Pili i GHz 15.6'MBRAM minimum ~4 M8 www.giQbalstar sonware.com/g!'lmesj arrf1ymtlnsarge~~vtfl/pc/

Ge:n Prod'Ucater Distribuitor Procesor Memorie Ac~~letare 3D

ON.LlNE

6/1f) Sun~t 6/10

Camepla.y 5/10

Multip,jayer 6'110

Storyline 6/1 (J

Impresie 5/10

---,;;;

REVIE-W

.Jaicnt Operations:

TyphDon R1ising

(faa rl;e. h otic pe net, recorna ntlaJ in reele de blec) $1 Team KillS of the Hill (entertaining, dar l1aQtk: din n,Pu).

Ai la dispoztf;ie (:in!:i clasetliln care sa alegi, din nou clasicele Rifleman (dotal OJ, rockellauncher \ii sslectie dintre rnulte alte pu;>ti, bun tmpotrlva vehiculelor), Gunner (mit~al;or fFunLa~ ... lneaseaza $i dil, barbarul din Joinl Ops), Engineer (anWaetian,\! + basi rifle + mortar). Medic ltraga eu p'ansam~nte) f\1 Sniper.

GarneplaY-lll !m:'[,m;a $a aoune la un loe parJ:ile bune din mal multe IciiCU i. Avem sistemul de rew,lrd·\Jri aiD America's Army, 0 Incercare buna ~i reu~ita de 18, orienta jowl (.~tre TunGa de echip~. Re ard-urtle sunt date de vlndecarea i'llia~il0r dina e~ti medic de conducerea unui vehieul eu aJia:ti in spate. !tare arn0ara inamici sau de pazirea ul'1,ei zone de control, Reveniul medaliei sunt acele acta ,/nespo Ivett ae geliull sinuc;lderf lntentlonate, ghidarea unui venitul cu aliati in mijlocul foculu] sau simpl·a rnoarte. Un altilrtifiG:'iu care aduce un avant~ echipe10r 9,lllansate din punct de \ledere al dasei j!,JcatQrului esie l11oJ;.lul In care sa com~lete1ilza armele tlif~rfte!@r class. Be exernplu, :dm:-a; snip€r~\IJ pum;~ target pentru m0l1qr~ul ingrneruJui, eel

dl f'I, ufm§ devi ne de'o'a."stator, at§.t prin acmatele, cal ~I prin damage.

o aditie Ctl adevarat interesantf ?i plinll de eiect sunt misiunile de noapte:

Gidul zl-noapte facandu.~i datmia ell brio, jUr\gla ind0neZiana (superb realizata, !'iil .. all:l.ii) vazuIA noaptea din elicopter esre splendjda, iar f€'B'ling-ul este de milioane, Adevarate Iupts €fe ghetiia se dau lntre o!~e doua echipe ... Dar sa 7~i explic: Gel mai eficient mod de lupta este eel cu echipe mid, de 4·5 jue{lLori. $trategia consta 11'1 pa-strarec lini~tii ~i pandima adwer,samlui, e>;act ca in filrne!a proaste. Efett191 vlzual al focului armei este'foarte bme realizat, dar trebuie evitat pe cat posi il. In nOHptea deasa, pi ina de veget-atie, focui arrnei, dar Si sunetul el dezva~LIie poz1tia perfect., ~i sa vezi atunei ramie din toate pallile .asupra ta dLlpB ce lr,llgi un glont la f'li·mer,eala.

Sau arta Delta Farce-ului pe net

ww'N.Ie.vel.ro

~ .. N(walogic:, arhicunoscura firma tJ@

..- shooter-s militate. consacrara prin serla Delta FOF<':e, lncearca de aeeasta data 5,1 dsa lovirurs eu joint Operations. Adapffindu-se 13 noi Ie. tendlnte, princtpalul

atu lie ca re m izeaza nQLl I joe (i fIlf'lropriu spus, vei vedl:\l) earemulttplaver-ul. Sa vedern da<g8. le-a ie~it.

inca de ~11d lntri Tn JQt te levesc

t:u AK-ul dura contrastele, In primul rand. rnterfata rigid;)

rechtni ~i prafuita, pe vechiul engirle din Black Hawk Down. Apoi, treci ca tot ornul la single player, sa vezi cu ce se rnanar;cii.

Aiei nu 0 sa pierii prea rnulr tirnp, ~x?e· rienta Hind eel PLtpn IIrnitata. Pracnc, consta In dl.teva mtsiurri de training piietisitoare la cuhne, fWa neagra produca-

tori lor di nu au intrtxlus niste boti saw macar dotJiil-t~eli misiuni 5'irrgle pla:y;er.

Trecem 121 poveste, cam e sitnpla si plictic0aga, dar nu deFanj-eazi:i, flindu-ml greu s -rni "inchipui Joint Operations eu vreun scenarlu bun, .. nici n-ar f adecvat. To'tul se inraFnf:5la in IndQtl€zia, unde pe fund-allJI !..IAe; democrafii perfecte, au ioc numeroase o:mf1:icte etnice Si religloase, Filin€l intQrs pe des de durere pentru confrsti i indonezieni, unchill' Sam !;ii aduna- prierenil $1 viml pe insuta 5~ salveze tot ce prinde,

Fiind bifiiatl LAN-uri cutreieram

Joint Operations pune "M" -ul in "Multiplayer". Probabil din nevoia de bani, dar in mod s'igur dill €011si-d@renlt> financiare, N·€)vi1log~c" tatutl joctli bszat pe multiplcqyer, toW I p'~rancl G replica a Battl€field-~!lui 6:litlor de la EA Garnes. Am fest uirnit c{lncl am aUZl! de B1!tlt'I.efieid eLi ai Si'ii 64 ae juclltori online (p aaeviiTata revelatie la vremea respec:fiv:O si rna declar uirnit de prezentul, om;: suporta pana la 1 50 de jud1tori p~ serverele Novaworld. Da, al citit blne. 150. Dar noutatea se" opreste aici. Modl;ri le de joe sunt arhicunoscutsle Cooperativ, Aavance and Secure (prinCipiul din Battlefield ~i I.:JT20G4 de control al chackpoi nt-uri 10rL T earn-Des til match

Fruet:rarea. in iccOri.

Iocurile l1u ar trebui sa fie frustrante, dar sunt, Prea des surrt. Joint Operations te Thee sa-ti smull'll parul din cap. Se rnoare des, rnuuult prea des ... ds-aela fad respawn ~t al rnurlt, Un ingur glon] ~I al rnurit. Haltiie"sURl;,.enorrne, dureaza pe P.IJPIl Qpt minute sa traversaal o ham irueg al.1n rnedie, Cam 2-3 minute pana ajungi 1<1 10cul HGtiunii, .. dna: ca sa

mori. Efrumos-cai medic si snipe ::;i strategie, dar degeaba. rapne], mortar, bullet..; toate sunt cuvinre p car Ie vel uri d cavei da eel 40 de,d~lart

Ma?ini'le de IUl"ta ~n d.l§tr cfi~e I, ificeput dar r..rin,cipala utiliQile e cf:f.l d~ tr ri"sport. S-a: renun'Jd,! la e itTQJui grgoj al elfcopterului din primul d'emo, In fa"o,area banajului WASD. Amfibia e preferata mea fCle H-artil cu ap:a.

Sunetul e bun, hu 58 rehlarca1 dar nlci nu deranjeal:a. Crafica e putin prafuitaJ dar Ii dai; UII 9 pentru jungJa bine f:acut~ prill care itl v!,i p~trece majoritatea tirnpuhzi, Vediea (de l\P'§e am) pr.obleml!i a .armei eare {iisp}l.re io p?rn§nt Ir'lC~ n U s-a rezelvat; Pe..cand, l':lJeJVaJogit?

Lag, 33 ~i ala de Ie :3

Lag nu am prins pe servsre. ni€i c;~nd sunt mai mult,oe 100 de jucatori, ~i m lrrcercat ]Gl;Gul ~i pea onexiurre de 33 kbps, deci mal putindecat un .Glial-up. Merge perfect. ee iti urez este sa aJ ~ah~ de cblk'bipieri normali, f,l'EiIfltru c2i deseorl apaf pe.servere teamklller-tsau oamen] care.n-au altceva mai bun de til.cut t;leclt 5~ doboare

el icopterul, de~;i vad seris mare hiendly.

Una peste Ita, jOint Op'erafons est!?, in '0f,rinia mea, mai bun d 5't 8'attlefielo, ca~tjgfll1d la gal11ep-lay 9i fun. A:>~ c' da-ca vrei un j:0C IOu cerin ~

REVIEW

Daca mal pun ni~fe

fire de farha, nu rna mal vude nirneni

medii, eu eare sa te simti bihe, fie,pe net, 'fie in retea eu ala de la trei, nu ezita ~i pune mana pe Joint Op rations!

• Nl"I2gulu'

lUlu

Gen Producator Distribuitor Procesor Memorie Ac:eelerare'SD

ON-LINE

Grafidi Sunet Cameplay Multiplayer Storyline lmpresie

joint elperations:

Typhoon RisJhg first Person Shooter Novalogi€

Vl:i Garnes

Pillil ,2 CHz

2.56 MB RAM minimum 128 MB www.joihttlp.s thesame.com

8/10 Z(10 9/10 9/10 6/10 -

8/W

--__;:

Pusca, jungla ~i rroaptea

ss¢t;ernbne 2.004 31

- ..... l- ...... "

-,._~..,...._.. .. -

===~

_lId~__._,_,.

_'-"_,,_l1Io._' MfW

1, __ Iofi .. Noit fti#J

ta. ..._.."t .... ~

........... """"- ...

'-;'-~'"

1- ~EI:_I REVIEW

>

in lumina uJtimt:)Jer everrimente, a:m r_enunfat s~ mal vreau jocuri noi, Lungii ani perrecuti 'in fata unui 486 bbo$it au Tnclinat ~i ei bahlnfa Ln'Tavearea remakeurilor. ~i cumstateam:;1 ma,gahaeam la t::ali bani ~i ore de nl\,lnca surtt lrositi (respeGtiv' iFG5ite~ pentru ca f€ZUItatuI

'finalctja nu dep'aj;;easc:a st*'ldi,ul de )~s/',

a aparut DOOM 3. Acul cantarului' ~-a schirnbar brusc pozitia spre "OMFGl", mal a;lesd am a~eptat patru ani ea minuneaoS(i: se InMmpte. fnsa, ell price minune ears se respect"", n is;:j aceasta OLI a 'au rat mal multde trei tile, tlmp, in care am fost convlns ca ln patru ani se f,luteau face mult mai muJte ~i ta data de lansare a fost aleasa cAt se poate de prost, Sa-rfii fie CUI pardon, dar dupa ce am vazut Far Cry, pUj:ifle,jO€uri Irni rnai pot smulge

un suspin. lar teeling-ul ... ei bine, tn rnaterie de $ehZatri dau:stFofobicil', AI ie'll >'5, Predator 2 AU a fest eg~lat de nirnic P;flna acum, BrU5~ am Oll'mutatin stares I,bldjes but G6'ldie,s~';.i am scormerrit arhiva Ih diutare~ Originalulcli. Originalului DOOM"mai exact. Q@IDM nu a fast de gasit (legal), iJ'lsa la interventia Pes<;<'ITI"II ui Fr9GGY (unll dintre voi il~tifi, alti i il vor ~tj), I nternetu I ne~a a~ternut la pid0are e frurnusete: de DOOM In trei dlmenstuni, I:n z$ci.dg re'zollJlli~ in

care n-arrt prins picior de sprite.

Mai'pe in~el~sul :utumr, acest D00M rrustenos despre care v-arn RI!.H'1lenit,este un simplu (la prima

r--', .

---138) sepj;embr\e 2004

......... 0 Remake

E;ii--arn placat Ie impufiicat DOOM.DDCM ea-naltiin'l ...

J

vederel remake al originalului. Adica, a ecnipa de oarneni ho!a~!ti, care s-ai, s~turat de sprite-uri, YGA ~i MIDI-uri,

d ar care tutusi duceau doru I .v rem i I or 7n cafe QOOM-LlI filcea leges. au fi!cul Q c!leta la care a contrlbult fie<;:arec::u cea puf111i rnalcu {) texlura, rnaieu un model sau cu 0 8f1'ima~i€>, pana s-a strans de U0 engine :3D. Mai apoi,

<f, '"

oamenu nestn au scormorut punn pnn

resursels DOOM-urilor vechl (ft:>ierele ".wad) ~.i au r~Uli'it s~ inCr0f'leaS"cJi, acel remake de care vii tet povestese aici. $i nu arat@, rau aproape deloe, Ca o~ic,e fT1(jtora~'facut pe rnasa dif'l bllfditarie, ?i aeesta da rateuri, ,pJilili" cate-o te>cturJ: sau 0 ia razna cand li-e lurnea mal drag~. Dar In. conditille 'In care nu .ali pl8itLt pentr.u el l?j nld nu vi .5-81 cerut), va

trebui sa va abtilleti pulin de 181 correntarti.In rest, numai de bins. Gloanleie lastl "miei" urme r()~i ifn viitoarele cadavre, butolasele explcdeaza destul de esteti,!", cacademonul este rna;! delicioscaorieand, iar pentagramsle SlJAt pictat€ eu un deosebit slrnt artistic ($tiu ca nu are nlci 0 legi:itura; dar nu m-arn putut al:ltins). Singura problema majma 0 reprezinta tendinta jocului de a Q lua prin haJ;~wii dupa l'I1al rnulte.ore-de joe. lDe5~ acasa nu am tocmai Q ra.l1nita, dupa ceva limp HD[)-ul 0 ia la trap.de pa.rdi ar ff possdat (e Si asta 0 pbsibilitate), hiutiea 0 13 raana, tar un reset nw mai poate'fi e\jitat. TbN~i" tfaca v-ati ria$!;ut

c<u BFG-ul in mana, aceste "mic( neajunsuri nu' vor avea puterea sa 'IS! strlce bun~tate de vaJ;latoare.

"

J ri caz dl nu v-arn SpU'5 '(sau dad! nu

v-a~ prim pana acuml, DODtv'! Remake (0 siH ztc ~a d~-afum rrl'!1nte) 5i ·batrfll1ul sau bunic seamafYa. ca dou~ pidituri de apa. La Q a:dic:a este ~i normal, deoarece pentru a juca rernaks-ul avetl nevoie de wad-uri le (fI~erele ln c;are sunt stocate toate ili1f0r1iiafi i Ie £l€ III deslgnu] de nivel paf1~ 18 Al-ul rnonstrilor] eelor patru precjecesori (DdOM 1,2i-, rNT ~i Ulhmaw DOOM) ai /VIarelui Trei, Monstrii sunt asezatt In acele,<l;~i 10- suri, au aeela.~i compertament (pecare su l-as denumj"stupid!lj si, ca urrnare, he gas i m lri situflIra 1n care nu in tel igf;;nUl, ci numaru' neprietenilor ne creeala

cele mai marl probleme.

Dad) va era putin dor ~e MIDI .. mile din DOOM, arti:;1:ii rsrnake-ulu i v-au ptegatit0~ surpriza. Pentru itnD!Jcutare:a'lJrechii, MIDI-wll CE!I urat a fost sarutat de c~tm Fat Frumos al Audiovizualulu! ~is-a transfermat lntr-un MR3 frumos ca lin priiirfl?W, numal bun de ascultat c~nd va calea parintii pe nervi. Din motive svi9~nte IlU 0 sa mai

pomenesc de storyline sau de gameplay (1:\ fost efectuat un regiaj fin a:1 contrelulul Rersonajului, care a "utnanizat" p..IJ~jn DOOM.ul eel vechi). P5:na aiel, tcate (aproape) bune $i

www.leM.lI.rc

(aoroap ) frurnoase. Repet: maca nu ave~l pretentii prea mari de la grafic~,

atisfactia va f aproape garantata. Sl chiar daGJ nu va da.ti lin vant dup~ DOOM, Bti putea tncerca putin< nitzdravania a~'fa dG!lr C1I ~A vepe!i d1tOtu~i se po-ate face un remjlifJO' bun al unui JOG ~i nlsi bun. ~i da'di rikl a$a nu v-am corrvins, aad defineti -?"i ft~i.etele~"'.wad ata?ate Heretic-ulul sau Hexen-ului (care

U este Heretic 2), cu putina ingeniozIta!e Ie ve}i putea JUGa ~i p~ acelea.

Instructiuni

I

de instalare

Orice blj~e'urie mare cere un saorliic:.iu la fel ~e mare, in cazul rrostru, sacrifiidul ~ste 0 conexiune 'Solida I:l'l Internet. CldataE0nexi u nea srabi I itil, se purcede la un download nu tccmai mic (vr.eo 550 demeg<l"de argin1 viu), Dupa ce v-au iesit peri albi asteptand, arhiva se <lfla pe harddisk-ul vostru, Oaat.a stabiHta loca~ia, arhiva se dsspacheteaza GU tiuhul blandetii (sl, eventual, ell ajuterul unui dezarhivatot oaz:at). Aiei IFlcepe greul. Inainte de a va bUG:um e],elehnlca modema, trebule sa puneti mana f3e fi§ierele DOGM.WAO; DOOM2. WAG (dadi ~reri sa [ucati DOOM 1 sau OGO.M·2),

PLUTON/A. WAO (ghieit'i voi pentruce e astti) ~i/5~u TNT..WAD. 'In acest scop,

REVIEW l LEVEL

.... Seleda~i D00M 2, dali click pe Add, iar apoi, din dlrectorul um!'e va p!astrati wad-urlle orlginale, selectati DOOM2..WAD

scotoeiti prin colectia de CD-ur.i, pentru t?~ aceste f ?iele- pet fi g'asi!e in versi u ni Ie originale (full) ale.jocurilor .Fol1len~te mai sus. Oda(~ fhcheia.t:ll eperapunea. de "salvare" a wad-ulu("r2itikitdr, rul-a!i .executabilul KfGks"exe..~i an.mcat'i-v:a un oehi peste screenshot-urile din dreapta,

P.S Daea nu rnerge~1 nu rneroge, dati dick pe P1ar·;;1 selectal'i Yesfn fersastra lie va apa~e"" i,a1' kicks.tar-t-ul va mcerca Ijs. ga,seascil' singJJf w?t.!-LJI necssar.

• cIoLAN

~ Nu cred eli mai este nevoie cJe nlci 0 explioatie. Just Play!

septembrie 2l0q4 n 39.J--

REVIEW

Community BD us Pack 2

Mare fun in the sun

>

Dupa succesul urias de care s-a bu~wfat Community Bonus Rack 1 pentru UTlD03, d1liva dintre eel mai buni I,COl'lstrudori" de hartl, skinned, modelatori si creatori de mutatari ~i-ilU dat ITfa'na pentru a oferi cQmunit~lli i uri pathetel reprezenrand ~()t ceea ce era mai bun din rnunca lor. a data CJ,J tre_cere:a tirnpului 9nsa, pe m~SLlra ce tot hlai

multi baie~i talentap 'ntr-ale Unreal-uLui s-au al alu rat ech Ipei oris; nale, micul protect a creseut devenind I.Jn bonus

pack de nivel profesional, acesta cuprinz,anEl nu mai pl1tin de 41 de harP, dOlJa noi rnedele pentrl! j-ucat!:>r, ~r-5e skin-uri '$i trei rnutatori (SpiderSterOlds, Target Practice $i An-gel Item Physics, pe care vii 1015 sa 1i desc®weriti t;ir)gurl), ,Altfel spus, peste

1 GB de bunatap, frurnos arhivate In doua volume a cate 200 MB, toate acestes oferlte gratu ilt dortrorilor.

Cam ;al1itueSf:lre "scurtu I" is,torie GIl P2leheteiulul, perrtru ·di urmeaza sa va a rat de ce e rnstate; acssta; S-Q lu am l'n ordlne.

Racheta Saturn iriainte de lansare

Assault-ul vine peste floi eu IJnCl bucata harta de toata frurnusdtea, ASThrust, realizara de un anurne Tynan Syllvester care, din ceea ~e am vazut ~i jLtcatl numai de talent nu duce Ifpsl:l.

Fi ecare harta are povestea sa, caa .tle fata raproducand infarna diEttug_ere a raehetel Saturn IX PCNR de ditre un gtupde rebell il,nti-NEG care au

luat eu asalt cernplexul eu pricina, lans.'lnd racheia in spatiu negh idata ~i al imentatasotjr pe jumatate (sad. Due:i-se. Gameplay-ul est€! alert, mqctelarea e__ste. excelenfa, far qbiectivele,sut1t de-fsN I de d ifi"i I de atins qadi aveti ocazia sa jucat~ 1111- petriva unor jUC3tdri IfJr'iceRu~i. Nu puteau.sa lipseasca vehiculete, tancul repr.ezentillld, 1111 rrima 'ffiza,

piesa dereztstenta a ataGaterilor, D€ partea ap~F<'irii avem la dispozltie un Rumar impertant de turels, foarte bfne ,amplasate din punct de vedere strategic,:

G Mie ~i Una !;Ie Nopti pe BR-Bahera

care, daci1 sunt centrolate de meseriasi, file r:xvagir printre rebell, acestla din urma Iiind

nevolti 1ii'l infn.mte ~i P.lI tel'e<t fl e foe a Mantei. Chiar datil e singura hal-Iii deassault din

bonus

pack, ea este extrern de distracUva ;;1 0 recornand cu ciildrur:a Irnpatirnttilor, pentru di el! I.mul am uitat de mine ore Intr'egl tn rata meniterului in campania unor adversar! care rn-au cam f.\kwt tina (;.,'U p<"-l~ mantu], reusind

doar de. trel ori di n 5ilpte sa due rnisiunea la tndeplinire. Deb,

b ?It ran eti Ie .. ,

Bombing Run

La capitolul bornbar!dea~~ ,f1vem path~ d'e ~(')a,r douii hML

"!iii ptrf; car,€, a In ales d@af una pentru a va face 0 idee

des pre ceea ce yep pi\!li dad!. va place sa -al£:rg<lli u mlngea-n brate 5j)fe pO!lfta advet5f,\, 5U!J ploaia de gloante $cl rachete eu care v~ va i'nt§mpina lnamicui in loc de ),!Juna dimineata". Este yorba del/pre BR.-Ba:ner(!, creata de~d Duke-Co;c. lerna &Ieil.sa de ditre'ScestaL este una orientala, autorui dand 0 atenlie deosebitB texturarii ?i i.luminarii inte-

rioarelor, acestea flind foarte lurniooase,

feu, ind s~ dea imgreoia ca vii plirnbali pe culoarele -. :;i [trin lncaperile palarului din Prince' of Persia, $i nu in rnijlocul unei lupte pe \data sl pe

rnoarte. Fiortile sunt user de .qp-arat, rna i ales

daca sunfel,i un sniper de na!;lejde, insll. adversarul poa~e1:rece cu u~urinta de vGlli' dadi "neferiG:ituJ" bijiatd~ mingi este bine' acoperlt de d:\trf! t.:oBJ:hipterl. Harta este una exttem de jucabila, iar arme r;i rnunitie se gasesc la tot pasul, mai purin redemer-e sau I@n painter-e, de care oricum nu veti avea nevoie, Despre BR-B:ahera merita ~ va rna, spun caare corespondent ~'iTrrmo8ul Clf', aee1;l5ta fiind la fel de distl"a'ctiv~ c{lsuf,;lM ei din SR.

CaptlUreThe F1sc9

Numarul hart-ilor de CfF este de clear sapte, PQate pemn: ca realizarea acestora necesitil. mat ml.!Jlta mundi, insii galneptay-ul este fearte alert pe fiecare dintre eIH-\>i SUI~t foarte-bine

balansate. AI'&turi;de CTF-Bahera, harta care rn-a impresionatcel mai mwlt:este CTF-Pistela, oMrra desiul de mk:a, dar GU pole nt'ra I mare: Ea

este visu] oridrui apo'iril.'tor $i cos-

rnarul aracatorilor de pretutindeni. Batele ~unt foarte usor de apiirat, iar ({ata aveti nesansa sa frave~sati ~Ie

capu] yo..stn.JCU steagu-n spate, j!)Qdl.!Jl ce le tfeSjil3rte, 2vet.i teats sansele sa va trez:i~i rnuscand din beton armat. Ghinion.

Death Match

Dupa onslaught, acesta este, pentru mine, Eel mai 'ilndragit mod de [oc, ~i vine ell nu maJ putin de 22 de nar!-i de toate forme le Y;I rnarirnlle. Dintre acestea 0 s~ vorbirn doar despre cea care mi-a arras eel mai mult atenf~a, nu de alta, dar I1U

n:e permite spatiul, Prima; si cea mal orlginalll dintreel~, estill DM-KilibilllyBam, opera Ilui: Teddie .reddabod" Tapawan, rncercati pentru 0 clipa sa va inchlpuiti di sunteti I,a tara la bunici si, In I'ipsa de altceva, va lua;i la cafteala cu baietii din batatura, follosindt~,va de puterea distructiva-a lansatorului tie rachete ssu a flak c,a:nnoll-(dui. Din

penct de vedere'.gr'afic, hana, nu E':ste.<;;u

n imic rnai pjreJ0s dedit surcateJ.e sale -di n

REVIEW .£VEl

Jo~ul prigin~1 ~i nu duce jipsa, de nimic. len palnter-ul.se gas€$te if'1 varful w1ui ~iloz plasar 1n Gent[J.JI hanii, iar daca ave,fl nQfOC:U! sa nu fiji observafi fn timp ce flxati tillta, pute~i maturajuma' de: harta dlntr-un singur dic de maus, Mi-a pl~cQJt in mati! desseblt rnicul ,.Ian" pazit de un Mr. CfO,w r~stigf1it (Ia pre~riu) Tn eare, odata intrat, vlzibilltarea scade aproape de zero, Lupta deaproape,?n aceste €onditii, devine O:adey~fa.ta j@ildi de~3 v-atlascunselea, iaf hambarul lu' bunicu' poate deveni rnartornl unora dintre cele rnai frumoase rnaceluri la Ci)r-e v~ti participa vre0daJ'il. l)1~eqastfel cle harti nu PL!tea s~-i lipse-i,lsaa 0 toloana_~onora pe masura, danganitul banjo-ului contribuind din phn 101 atmosfera tipldi unei zilie din viata raranului texan. Mal llpsesu raranli inarma~i cu furei Si cease rentru Cd tableul sa fie cornplet,

Cauble CcnT'li:natian

Aid il'ltalnim lafeLrJepuJlhe- h::1I1i ca ~lla BR, una dtntre de r:egi\sindu-s.e;;i

p'tin alte mod_uri ole jde. Vom Ctiscuta >

DM.Tl!mpest. Un remake. reu~lt

~tembria 2004 41

AeVIE1W

> dsspre DbMGerroid. 0 ill PUr1l;:l de vedete grafiG, haFt., arata fQarte pine, cu puternic~ influente

Dog fighting pe (JNS,V'alarna irrdustriale CQ

m-au facut <;~

uit pe rnornent chlar ~i de DOOM 3. Ap~r<lr€a unui (jigie~tiv asle destul de u~Gar·a,.1ns.!i l3'4Pesul e:\ltr-e acesta ~e faee p'e mai rnulte @iH, 4eea ce face uneorr aproape imp0.5'lbilll ciaminafea amlJelor obiecticve mal rnult de. 5-6. secuncl:b, Unde mal pun€~i d tiHstanJ:cl diritre obiective este scurtafa drastic i de cele deua trambuline prezentede-o parte ~i de aha a hartti. Inaceste GonditH nu

prea ve~ aViO'a multllmp' ~5tatJ la' dlsouti i, ;gameplay-ul pe aGl:l'iJt;fa" harta' filnd unul extrem de alert.

Cnslsu.ght:

Favorilul rneu ~i nu numai, orrsJaught-ul are siel doarsapte h-arti mad pi late. Trei dintr,e aeestea foiosese aceeasi tema,.de~ert\:ll, fieGare dlntre ele aV~lAd msa cal it1:Hi Ie $i defectele sate. Aid vorn vorbi rutin despre OI'>J$-Arg(;t:lto. Gr-afitaes{e decsnta, singurul minus (pel1tnJ unii) fiin~ searele ce bate pr:e1il put:ernic, ierarnplasarea !'l@purilor este foarte bine ganditJ, si pennite.echip~ilQlr sa lupte, pe d0l:1~ frorrturl giferite. Un mare minus pE'! care l-am des.cGp-erit este vulnerabllitatea power core-lIlt,i, care, dintr-un anurnit unghi" peate fi

foarte iJSa! "mkirTatn qe la-o distanl~ apl:'eCiabiia. Carnparea rje-aci;'ast~ hrrrta ~SLe diffcila in m,ar~ p:OWedin eauza furtunli de rrisip' ~I a soarelui orbitor, iar la cap Itol u I v&hicIJ le este de rernarcat lipsa Mantei. in schlmb, bazele sun! fQarte bine aparats de un numar "lpreciabij .de turele,

• Ki:MO

Tltlu Cell Produditor Dis1ribuitpr Procesor

Memorie Accelerare 3D ON-LINE

U120D4 CBP2

FrS

CQ,munitatea UT Internet

PIVl GHz

12S MEl RAM minimum 64 MB www.planetunreal.corn/ cbp/index.htm_

Sunet Gal1l1epJay Multiplayer Storyline hnpresie

w,ww.level.ro

If rce:

Tlhe Breath of \I\Iinter

Povestea unui dragon suparat

... Nu pot sa tneep aeest articol d~c~t eLl 0 ~ inlreb1ue (retoridlsi rascolitoare): Oare designerii din spatele-acesnll joe drtar nu au mila de 1l01?' intreb.asta deesrece at:§.t joeul original! c§_t $1 add-on-ul de far;;r sunt Insotite de nurneroase wallpa-

per'€, €'Qperte ~i alte elernente gr,afice care ihfarl~e<;!ta0 superba en tit-ate f-eminina; pIi>Sibil3"urms$a a ·anticei Afrodita, met)it-a sa ne "posE!dez.e,j noptile (~i zilele), §Ii eare este aG6varatui motiv.ce sta In spatsle nscazurllor €lin acest €xpanslon. Curnasar P-1!:i vezl tUI dadl1h

11--- 48 _ ~ee:mbr:ie 2004

Sp.ellfQree: The Order of bawn mal utea.l trai cu ldeea (era destul de fierbint 111 jur), rl1 The Br€&tll of Winter! efe(';tyl PJ@~US detll1e (prlntre altBle) I", vederea fetirei de pe (]opert:a (vgzi coperta) €Slte topirea instantanee a ghetii din JUL. Acest lisped nu apare III filrnuletul de in~rodlJcer,e, ci dear urrnarsa: I1n dragcm C:~ S~ trezeste, s!Jl'liirl;tl c:a: i-ai deranjat armenia Jinutului Sal! rnghetat.

Os Ie caldla wig

La prima.vedere, Tne Breath of Wilnter poate p~rea rnult rnai diflCiI dedit The Order of Dawn care, si asa, la randul sau, era suficieflt cl,e greu. Acest e"Xpansipn aduce Q. nou~ qrnp<1nie-;ti 0 p"6vesl:e Qriginala flli:ati;l in urliVG!fS!J1 jtrcului - Eo, care te retntreduce in (rentru.! aten~ieil in postura de lupt5:tor al runelor, Dupa cum am f05t' @bt~nuiri in jocul orlglnal, povestea 65te fOMe bine gandita ~i detallata, asa cum ar trebui s·a fie 0 poveste 0enm.1 de un RPG. Ea este axata pe iegenda unt .. 11 dragel1 (Aryn) - in acest caz unul foarte puternic - ee esteimpiedicats;i fnghete intreag<a lurne nurnai de dlntecel~ reginei elfilor. Totusi, firesc, apare @ prob1erna -In acestcaz, rapirea respectivei, fapt care IJ deranjeaza la culrne pe sus nurnitul dragon. $,i uite a;~a (reljntri l'r:l actiune,

Trsbuie s~ iti rearnlntesc "Ii lurrrea din ~pellfdr~eeste rupta in mii de iii, sule, ca rezultat al unui cataclism (de- 5pre "Convocare", diJ,~i .alte detalii I~gale.l'Je universul jocwul po!i .afla mli rnulte din review-ul din tebruarie2004l, Aceste lnsule sunt conectate printr-Q r.e1ea de portal uri .~i sunt populate de tot felul de spseirrrene, care mal de care rnai (iudat~, Printre ele 'alnirltes,e orcrii,f\9- blir1 ii ·\ii ... camer, i i, U nit8Si Ie pli'qpriu-z[c5e' sun! chemat€. ell ajutcirul unnr tune, I1Umal la un templu special consacrat ta·s!':i lor, fie ci sunt sirnpll muncitor] sau brute de dol rnetri .. Acesta e5te un ali

www,level.rp

e lernent de origi ria I itate a I parti i strateglee din JQC 5predeosebire insa,de O@D! La care iti crestea b?lrb'§- palla adunai U_:n Sr:!tcornplet-_al unei ~31;!;. -BeW at<;:e[!l.rea:za r'it111UI, pvnandu:~i ladlspoz:~leJl;rtniltli= largi lnca din p'rlmele 9re dejcitG:.

La lupta~ Vasile!

fle ['anSa runelip" ul'lli~Jilori vei p_utea gasi pe p-arcuI5ul av¢nturll tale ~f rune 5p,etlalj,!, _prin !;tlil;: PQ~I enema IE: c6- mandifa~tj e(oi (:J;Ie.a_jlfl'!I, aces-ta este unul dintreasperrele oeRPG alejoculdi, alaturi. ,de 'avatar ;;t operatiile 5pe~ cifice: rid icere in nivel, -jnventory&equlp, tn\l11tarea LII'Ior noi sklll-url $1 vr~jl, nego~ sa{j conver~ti€ cu cei din jyr). P~na ~ki, nirnie !'to,U. Totyl~i, larugfl:minJil!:! ~€fbihtl tile ~0mllll IraJii (5upara~e (Ca a¥.ft-<jfU,1 nu I\utea fi aMat umi3n) ~j In urrna unor intense dezb:ateri (Ia Care am I uat:$1 eu p:atte-l, s-a h6t<'lratsi1 ,se'raca un (!0mpromis rnenjt sa mai calmeze spirltele pa'na laaparltis lui' Spellforce 2: eroii pe candi Qomanzi nu mal sunt d0<ir umani, A~a si-au ia'Cut <lpm'lri?l rt;'ai rrfu1lti lupla,trOrl m~taHci, s,upar;3,ti f£a nut prlmeSCf:;l_ti<loe ulei ptO'mi~ij, un goblin 5u~Fat pe ¥i6Ja:; un -Grtii~uparat !ie .... iH !iffe ce ~i, desjglJf, sarea ~ piperu!; un iElf sl un t'Jark Elf.

Trd_imp ce ace;;ti eroivln cu trasaturi fi 'qte, avatarul are un numar irnpresionant 0§ optiurli in ceea -ce 'Prive~t8' $kill-urii.e', i'nsa aeest srst:em nu :!i--<l_Sl;::himbat in 'expan;; i&n, Exisftiacele;;t$J rieMumaritte fprme,de rnagi!'! ''iii t((llT;lb<tt, ean~"

-Selavii me;

RevlEiW [lEVEL

in frnaJ) dl:Jc;spre aL)'e'Ia,~i ILJ!;lli· Optiunea roo:l:i~te dx;t<lr Intle q ct\)n~tructie a (;af;lderului bazaNi - e. RTS sau pe RPG. lJh-l.\lrQu axal pe RTS va trebai sa a:lb:a 0 colectre ftumu~h":a de vraJi~i enchantments (a~'Jcnum'itele "troop buffs"), in timp' ee un ereu axat pe RPG are nevoie do:ar de skill-uri tn ;CQln'sat1i, evemual, de ni~tre vrafi de vrndecare, Totusi, "alland in ve'Glere rjifictwltatea. pa.ljji RTS din 'exrtansion, nici rnacaraceasta 'opliune-i1U rrraieste ... optiuil.e',

.Jacingheyat, sistem dez9he~

De~l The Breath of Winter nu aduoe modificijxi impertante in .ceea ce ptivft$te gameplay-ul,fil yine@u '~nlpar'l:rent ~i

vraji noi}:i, de ilsemefll'l:a, cu IlIllei rrrodifitari ale interfete:i, ce afecte~tatns~ thtregul joe fin bine), Pot spune ell m§'na pe inima;Ga, d_e~i- eerinteie de sistern au ramas a£elea~i, [ocui se mi~di rnuuuulr msi bine. De discutst aJf fi si cea mal lmportanta adi'iugare adus:il, de BoW - FreeP!ay mode, ell ajurorul 'G~r:elu poti jucaln !;ingle player e&tevtI'nll_tli (inainte:: nu pu:tt?.ai) ~ilIj J)Pti cQnstrul caracterul dup-a bunul pla!,':,-pentru uz ulterior.

Daca,ai jusat The e:.Jrde-r of Dawn, arurrci ?"tii exact la ce sa te il?tepn de la The- Breath of Winter. Oac!! nu, tee $Tatuiesc s~ ~,ne~rc;i acest Joe ctnc-ep~r:ld, evident, cu (!'II Qriginal, apilli ctlntinu~al'ld C\l ac!0S! e~pan!;ipn), 'deO<i:recee pi'icaLsa.1 rare:zi'.

Tillu SpellfQre-e:.

The Breath of WintEi~ Gen Rqle PlaYin.s Strategy!

Add-@n

Produ,aatQ,r Pfi.finom"k ~.,(me De'(l.ek'pment Distribuitor [ewcod Producrioas Procesor '1'111 1 GHz

Memorie 2% MB RAM Ac,,"elerate 3D rtiinimum12 MB ON-UNE sp#llforce.j0wo~bd:C:OJn

-

GrMica Sunet (lameplay Multiplayer 'Storyline Impr-esie

... Oatol'itaJaptul~r ctr'follrte mulclol dintre \!oj rJI aufostfoane ~hy3-nfafi de Patrician Il, am hotarat_ca ill 30ist l1umar joculliull sa fie Port Royale. [ocul, a1parut anu] trecur, este pmdus tol de Ascaron Entertainment (eel €'are au SGOS Patrician),?i poate ca de aceea aceste aOI)_ii jocurisunt destul de asema:n~t6are din mulle PlJnqe Elf' vedere. lidee<1 ar fi cadacit v-a placut Patrician II, osaluhi~i PmtRoyale, iar aaca nu v-a placut PatriCian II, po-ate Q s<"l va plata Pun Royale. Ce mi se pare interesant este ca producstorii nu au combiner aceste aaua jocuri, ci all preferat sa Ie pna sub QOl1a nume.diferite, de~i practic vorbjm despre 8(lela:>i joe prez-efl1atln forme d if.erite_ A:;a ca 7n timp CR Patrician a.ajwris la a treia parte, chiar in acoea's:ta luna se va lanS<! Port Rby;llie 2.

jOJ: ae:tfvil:atea d~ baZ'~ este cornertul C~I diferite predusetntre mal multe lex:atii. Spun come,!']: ~j nu tra:115j:lorl pentru e~ marfa o.cump~rali de ung.e ~ori~.i $; Q vindeti rot unde avett chef, iar profitul realizat prevlne dindifereFita de pretJ~i nu din numarlJli de mile marine paTcurse. Exceptie fae cazurlls cand aveti de lndeplinit l1iisi'uni ill care trebuie sa onoraf 0 anurnita cornanda In urma careid ve!i primi G suma fix;] de bani, In aceste situatiL produsul $i cantitatea sum I ucru ri imp use de II anga j ator", ba chiar exiS.la $i un tsrrnen limita pana la care marfa trebuie sa ajunga la des~jnatie, Terrnenul lirnita v.\l. poate "®b1iga sa curnpsrati produse la preturl destul de mari, daca. nu este marfa pe fJiafcl, iar tirnpul pe care' il aveti 1'<1 dispozltle.se Cam aproprie desfijr§it. Asta daca nu vretf Sa va stricati reputatia, ILJ.t:r~ cart:! in mOod dar va va aduce numai €lezavafltaje pe viitor, Un lucru impQrtantoe stiu' este locatla oraselor pe harta. lni-

La fel. darmarte diferit

Oupa cum probabll reiese foarte dar din cele spuse rnai sus, ~i 1It:l acest

50

tial. sent viziblle cinci erase. I<lr telelalte pot fi descopente 'In urma unul tur. de onoare facut prin zona, Astfel ve~i evita sa va treziti C~I cornanda-n brate :;i sa nu aveti niei eea rnai mica idee fncotro 5-,0 apwc-ati. t;apadrat~ vasului, 1h caz ca sltn~ril la incep'ut~1 nu av-eti decat unul, tremui¢ s" permiti:tinl:arqarea c_anti~a~ii de Noduse speclfkare tn contract;

Mai nou. rnai fain, 'mai ca.ld

Spre decseblre de Patrician, in Port Roya-Is actiunea se mllta Intr-un loc rnultrrra! pt'lcclt decstpeninsuta Scan€jif'lava; aSiGa in Car-aibe, Aurul se ca~~ riga 18. fel ta In Pa~ri_ci,Qn;, adici'i <;umR~rafi ieftin $i vincleti scump. Pre~rile din fiecare port variaza in fun-t~fe de productia orasulul resflectiv si, in mod normal, ce se ga5e~tedin bet$ug este si iei-' tin, Daca stocul este pe terminate, pretuiile stmtto:aFte ri!'iiGi1tq1 Tn aceashl ~rttlalie este re(mmaflqat 5.1 vindei-i,~1 nu s~ culi1iJarilri. Produsele !;JJnt RVPf1- di-

WWviI.ieyeJ.ro

terite iaJd de Pi'ltricia,n, berea a t,Qst Tnlocuitil de rom, biluLUra 'Spl2'~ifka ar;:~51ei zone, -'Ill '<i isR5nJl·printro,!-iJ.1 tele-el m ierea, lana S!lu l'¥iir(RJen~ile, Trt.:;.~ atun1 yeti plJlep face negoft"u tutun, :buIl1IipC, c;arfolli (;a~alf'lizj 5a\1 {;:c,;)~a. ~w, unul, m,am M.at pe produr.:j:iil ~i comerelali.zarea romului dupE (6 am vazut tIl: 1n foarte multa ora/lie lumea se rntr:eabl!, 180 fel ca J0nnl1¥ Depp in Pirate~ of the Gaiibllei'rn, "Wht:1.IITe rum,gona?'(. $i ~lfmnlJ pLiteatn $a~n va'd .slif~ri( ... cl, m-<! rj'l'

decissa devifl lides pe piaf,a bauturi lor spirtoase, care se pare cit au un succes nebun in Caralbe ~i nu n{Jm<.1i. Pentru asta a Lrebuit~j! ccnstruiese d!teva dlstllerll ~r::stf Ie ,aprovizione:z ,*orrslant cu zahijr fi st:;:&ndurfi, pentru ca apei $iI va'nd butolll!de .. cu rem cu un pr'o:fli Censiqerabil'. IDe mate ajetor este selectarea unei rute 'llltomate pentru a asjg~rra mcterla ptlme pentru difedtele aiaceri pe carl" Ie aveli. Se pot aLege loeUi, ~ro.dllSU[, nantiw,Iea?i pI"B~l!! la

.C<l re., ~a fi e. OJ m p1i rata marfa, daq;! in ce porturi sa erectLJeze IUCfflR d€! reparatle~ La fel se poate proceda sl ell depoz'itul.$iaces1a poate (i pmgramal Si!i

EU m pere S1!lU .s~ Vllil d a .e.<att dt~i Cur cat vr,eii, Alte moda.1 itati de a fare

bani ar mal ri misiunile p:e eaee le primi~5 ode l!:l &u"er,n<litor~all ~J"$'"Qmntil partieuI fjT,e. rtiintrll acestea, ,t'JllP~ tum am mai

s..flU s, es te b i ne $~ Ii: U naJa:;te.ti .:'l5et~r!!!<l I~ortldrilor pe h~rW, pertrru cA tlrnpul in Ca~e Q misiune tfeb'uie dUBZ:1.' la bun sfilr~it este lirnltat ~i nu ave~i dm~ sa va apucati 5~ cAvtarl cil16 ~l~ecei ord~. Re.cnm· p'~n!;el~ puse R~ cilpul r;>.iratilbr sJ.Jnt~iefe de5tLd de tentaf'lti81 rn'ai ales 00, pI::' 1~ng5 bani, l11al puteti s,ii va al~~ti ,i cu neva celul pe care l-a,ti· ptlns, N~vele

pe~Tt" Ie esapturati 1n \Irma

:t1CIi.''>tor IUfJte v,ji saJvein:8

tirupul ~i banii de C<rr(;!ilrt'fl avut nevme pentru a le construi. Tot lrj Port Royale f'luteti s!' porniti in dlutar~a cornorilor sscunse, aflate tn locurl daz;\taluFte de Ullf!lE- harti vechi. saw -sa v.a j.UC<1,ti banii la un joe d.e zarurl oarecum esemanator cu p.((lcherul.

Cate

V~rba merge repede

Ca ~j 11''1 Riltric<:i>l!'1, ~i Tn plott Ruyale, pe langA I,.mil pt! Clare ii faQeti, rrrai GQnleazi'i ~i reputaiia pe Gir~ Q <lveti. Aesasta.este influerrtata d'e: lucrurile pe <;are' Is faceli pentru un anumil eras, de la ~proviziClnlltea lui CU sl'ric;tWI nt::c!tsi'!,r {ih Port Royale JQcultQrfi hiu mai sum tmpartil'i pe clase sl'n:ialeJ, III construe~iHe-~i s~rn;3torile jJ@calle Ie fin~lllf1l:ti. Orasul $1 zona in eare va I;(eli porni ala[ere~ depil'ld de natiQt1.alTt,:nea s_Blectl\l.tit la inceput, Cbn(1 ictele care Izl5UGn€sc intreo.ele I?atru ttlri(Olandq:.; frsnta, Spai1ia:;1 Anglia) influenl'e:a.za mersul loc.ului. De e-xt:f1')lllu, d .. <:1\ s,unleti francezi ~j lntre Anglla $i Fran~a se slrlca re·

laliile de buna vecinaratesl infelegere, gata cu bl;nita pe terittariIJI englez. Navele pot fi selate.sa atace direct corl1biileanm pari sau pe Cele ale p'jratilor. Ora$ele pelt fI ~i e!e asediate din laF;g:5a~ se [JOO te GleharGil $i ataca ,,01"1 grO\J nd" . Sa ,n u v~ a~tli1tptaJ i La P r,\'!Cl inilll te J;le Ii at;ea5~a, din urrni1L Apare 0 rereastr~ in ,care este prel!!entat raportul de ferte, iar dupa aeeea este desemnat~ partes d~tlgaw<lre.

jOEul pbale if ji.lCdt Si in mod multiptaye~, ept niqd t1umattl! maxim de jllc."hod cars i'~i put ITlas.ur'a {onele In LAN sau rnultiplayer. Pe langa asta, Port ROyille contine l'i ur: tutorial care i'ns<i va n neililLositor celor care au jucat PatT'idatj. Poi1' RO}lale~le CUI adevarat un joe. de colectie S'aU, ca 'Sa rrra e;,.;prim, ma i exac.t "It's. 11 must ha\le" .. Aoeasta este¢l'llld Uzill In r.;Bre Jm ijjl,J.[1S; dup1"l tndelungi ore de- e!xplorat unlversul acestul joe.

.~,

____ T~i_tl_u Port ~e .... ya_[e _

Ascarcn

Gfertant LEVEL

Prl;)t":':espr PII 4.50 MHz

Memorie M ME RAM

Accelerall"e 3D' 16 Mil

ON-LINE www . .a!>~.aron.Gom

-

LEVEL CONSOLE

~i Richard Burns

fLl

Sa-nceapa D nDUa dinast:ie?

.. _ Se pare c~, mal nou, reteta suceesului JJ pentru un r,aHu este includerea numelui unui campton mo:nd.iallll titlu] j(3clllui. A:;teptt ell nerabdare Sa apar~ '~f jocul Gilles PANNIZZI Rally, chiar Richard Burns declara intr~un lnterviu ca slngurul lucru pe care nu 'II poate IIn~elege in acest.sport este nun reuseste PANNIZZlsa scoa!;"!asemenea timRi fJe asfalt. Din pacate pentru Richard Burns, campionul rnondlal din 2001 este rnornentan intr-d perioad~ de recuperate dupa· unele probll'lm€ medical ) Asa dl I s-a aiatumt lui Colin McRae pe lista absentilor din WRC-ul

a cestui 1111. Dar in ciuda acestor problema, eei dol ne stau apro pe pril1, celedoua jocurl care Ie poarta nurneie.

Munca liOi riibdare

In R-iCil'lrd Bums Rally, prirnul lucru pe care 11 lIei descoperl este un buronas pe care 0 5a-I folosestl pentru a reduce din vlteza de deplasare a bolidului. Aceasttl functie demult uitata rnai ate si denurnirea de Mina. GaLa eu [ocurile prin care zbori C<I vantul ~i uiti S8 rnai dai dt'umul la accelerajie. Totu~i producatorii. oamenl eu mult bun sirnl. s-au gandit sa ne pregaleasd peflltru acest soc si, inCiinte de a-li face debutul tn Carnplorratul MondiaL va trehul sa descoperi tainele unui raliu adevsrat sub i'ndrumarea dornnului BUrns.

II nstructa]ul facut la scoala de pilota] te va Tnvatatot ce al nevors pentrua face fata. in cursele din ii!!4e;st joc: de ta cele mai simple rnanevre pana-Ita aborderea virajelor ell fm-na de man-a sau derapaje controlate. 0dat<!!. absolyitii !,coala de piloraj, te po~i iin.scrie IFI campionai, Aceste se desfii~oara de-a lungula sase etape eu oat6 sase stagii flecare.Iar eei care il vor c~tiga din prirnele zeee Incerdlri se pot considera ad€lvara~j maestrl.Inamtea fiecarei curse se

poate (este rnai mult dec~t

recomandat) merge In rseunoastere pentru a teoblsnui cu traseul ~i a

st~cl;a (;Ompoftan1entul ma~inii [lilo ';Iederea adlaptliri i setarilor fa cerlntele drumului. In' mod evident, pregatirea ma~inji va afecta desffl:>-urarea cursei propriu-ztse, declrrebule s,~ te

8and~ti foarte bine ce fad cand fa apuci sa umbli la directie, suspensii

sau la diferen1tall.ll rnasln i i. Nu e.lJta sa c{)n~jti In8tnJctl~l'Ilie pu~e la dispozt~ie psntru a v!'!.dea ce efecte au schimb~ril,e setarilor, Ma~inile djsponiblle-sunL ~n humar de opt, spre deosebire de numarul etapelor, unde tn rea! itate sunt zece etape In plus, Asadar, rnasinlle pe care S€ peats concura sunt. Mitsubishi Eva VII, Subaru Imprezza 2003, Hyunf:lai Ac~enl( Peug_eot 2()61 Citroen Xsara 14, Toyota Corolla, $uiJaru lmprezza 2QOO i MG ZR Super 1 @OO. Sunt dezamagit de absenta lui Peugeot

De asta ce :dci ?

307 WRC Ma inile all 0 1inuta de drum de un realism lmpresionant, Flzica jocului este unul dlntre aspectele pe care produdi'torii au pus un accent deoseblt pentru 3"$1 atinge scepul propus, ~i anurne aceta flea crea un simulator inadevmtul seJ:l.5. al Ci.Jvant-LiluL D~ aceea ma~i4'-a a fast Imp~l1ita in mal mu~te paif-i ~i 8-<1

Nu e ~a u~or cum pare

calculat cum se va eomporta fiecare in urma diferitelor interactlunl din tirnpui cUfselor. Griflca~i sunetul primes, ~i ele califiCiltive bune, c;lar: totlJ~i nu acsstea sunt aspectele pentru care RBR-ul se face remarcar, Asta In ciuda unor comparap: f~cute de producstorl pe site-ul oficial tntre grafica din joe ~i locurile PI" care le-au folosit drspt suFs~~e insplratie. R3R peats'f [ucal ~i in rnodul Hot-Seat aiaturi de ind Irei prieteni.

""'iiiases coneurenta!

I

Apari)ia acesnrl joe nI.I poate dec:5t "siH rnorlveze pe ceilalti producatnrt. Moi. .. nu vom avea decat de ~[igat din aoeastd· I u pbt

Ti1t~u RiclTard Bums Rally

WARTHOG

SCJ Garnes

Best ~istribution Tel. 021-345.55.05

Calitate * "* * *

Consola PS2 oferita de

. Best Computers, tel. 021-345.55.05

\!V"ww.level.ro

LEVEL CONC,UR!!lURI

UBIBaFT~

www.level.ro

CONSDLE LEVEL

"d@grild'a:re". De:t;Xamplu, ztdurile iti vor oferi 9 proteqie lrlaefi n ita lnfal:<l firulul inamic! pEl. c~Jrfcl D'masin~ poate Pi dislrus~, tas~ndu-le complet expus, De-aiel derivacateva tacticl pe care Ie vel folosi de-a lungul [ecului. De exemplu. peti ~tJnge In situajia in care mal multl lnamici controh;~aza 0 slrad~, svnt ascunsi dlipa ztduri de beron Si 1ad tot ce mi$c.3 in camp deschis.Tu te, ascunzl cu ambsle ec;hipe d.upa un tornberon si nu ai cum _sa,..i atingi pe respectivil. Soilu~ia este pesCMra€!'ea unui fOG de acoperire de aatre 0 echipa, permi~nd col,egiior lor sa SI'! strecoare nevi'H:tmaJi p;}na pe partea C'ealalta a strazii. De'unde pot ocoli cladirea ~ieljmina adversaril dlstrasi

de focul sustinu al prLtrlei echipe.

Full Spectrum \I\Iarriar

>

Armata (!ll'Ieric:ana e~te cu n(lsel1tl;! pentru "p~iunea" pe-cMe a ~Cllt"O in ultimul

ti mF' pentru jOPJrll~ li'idBp. ~u, nu te alarrna, nu au i'ri:Gepu[ sa [oace tOli Counter-Strike sau lJnrea~1 Tournament, I~nd I.u) parte.contlietele armate reale (ceea ee ar fl fast totusi un I ucru bun), r{u, armata americBI1a a clovedit 0 cjarYfziune~i un cmaj¥,urprinzator pentru Q ilPJfe.l de institu~ie.,~i a inceput acum ditiva ani sA f/Jhilseasc.i joturile v~deQ in antrenamennrl soldatilor. Mai mult det:O!it atat, a angajat studlourl de prcductie rnai mult sao mal putin cunoscute pentrt:l a le dezvolta jocuri video gand!ite de 1<1 Gap la coad~ p~ntru a ii, fclosite intens nurnal In antrenarnenteie 50 Idati lor.

Printre acesre studlour! se numara !Pandemic Studios (Dark Reign 2, B'attlezone II EtC.), care aufest aI1gaj~fi de armata americana scum trei ant pentn: a le produce un joe care sa slrnuleze luptele de !itrad-a purtate de infantsrlstl, FolOslt.ClJ 5UCceS de so}dt1li1 american], respectivu I. simulator este transformat tn cele din urma de producator: Si tnn-un jec cu toate adele in r,egula, Full Spectrum Warrior.

Tactical nu gluma

Rira a exagj:l.ra, Full SpeUrum Warrior este un deschizator dedrurriuri, Este un joe ce se incaor@aza in genu I FrS-uri lor ractl e, dar rnodul in care este abordat acest en este unul nou ~i original.

Iocul te pune la comanda a doua trupe deseldaji, de (ate patru oameni fiecare, pe care trebuie sa le ghldezi ELI

sucres prin t~rftoriul inamic. RetineG'a nu pm! c;ontr(;liQ flecare st;)lpat 111 parrEl (p¢ti dear sa Ie ordoni o. anumiUi zona individuala pe care sa 0 acopere), Gi tntreaga e€hip~, ceeace ts DI3~ i.ga sa-Ii £~ndeftl altcumva mi;>c~rile. Mi~carea rntregili echipe S€! face alegandu-ti un punct tneare vrel.ca r~sp ctivil sa ajunga. Mediul inconjur -c 'itor corHea:lii enorm 'In acest [oc, asa ca trebuie >aa.i tonimpul grijJ.sa tti duci soddatii intr-LlI'l loc sigur, ~t mai apilit.lt de e:vem\ilalele

Ge~ali urilat ma pee fod

atacuri ale inarnlctlor. Poti ordona echipe! sa se tarasca pe langa un zid, sa se ep.reasdi chiar rn col~ ~i sa arunce 0 privire dupa lnarnicl. eel rnai important lucru fiJE care P-I bag.\! In sange IFSW ests necesitatea de a-ti acoperi in p:ermane.nta oamenil. tar aid intervine tea de-a doua echipa. Practi.c, reate misceri!e din FSW Sf' fac ihtHl succesfune deun-uoi-uri lntre cele dou~ echipe ale tale.

Un alt element irnportant din FSW sunr "scuturile"de care benefldaza atat oarnenil til:i, cat ~llni1lmjeii. Fi~qre element de. decor are un anumit grad de

Dad nu se mi:-di. sunt mIDrfi

Vine .§li pe PC:

Una pesle"alra, FlIli,'Spectrum Warrior aduce ceva dif~rit de restul jocurilor aflate in acest moment pe Plata. Are gameplay, grafica ~1 tot ce n trehule, Deocarnd ~, este dlsponlbll doer pentru Xbox, dar r~1 va face debutul ln curand ~ii p€ Pc. Fil eu ochii pe el sl nu-l rata!

• Mitza

Titlu Furl Spactrurn Warrior

Produditor Pandemic Studios

OJ Iribuitor THQ

Ofertant Best Dlstribution Tel. 021-:345.55.05

Best Computers, tel. 021-345.55.05

Sa ,)Iedim aeum, cand I1U se uitli!

CUvant inainte [sau II

Cahd a af:t<\PJr p,tirnul N SOu de et Cum de lelet(;)n nO; vearn nevoie, Jar un

avearn deja, bgiGl rni-a dlqj\ sa dau (:1.1 N-Gage-ul de LeO'

~l sa scsp de C) [Jil.sin< Tn plus. Kon;~c s.;.a d\1::;", Sebah .Ii pie

;;1 el, inf telefonul bucluca aalerizai1n mainile (prea)deilica_~e ale lui Mitzel. ell un zambet malefic, am respiral U~URlL

$i totusi, anii petrecu i in sa-nul comunei nata le ;;1 cele driti rninute dedesene animate pe s~pt,amana aIJ un cuvant gteu oe spus fmpoLriva pllctiselli, A~a dI, tn continuare 0 a IIi prezinr UJ1l,d oinlre cele mai tari jd£lIri de N-Oage apSrute pe pi~'l~i. Se peate jUl;;a numai In rnu Itipla'yer, i at .gl'anca este dtl un realism dus p""~ la mrem. Regulile sunt simpl . Se alege run prieten cu N-Gagesflu ~[J N~GSlge QID {se poale ~i alrfel, dar daca ai un N-Ga~ -e\rti rnuh prea .,cool" pentru el si I'll cazul acesta te sfatuiesc 'ia-ti alegl prietenilcu mare grijal. Odata srabilitl partlclpantli Ie joe, Sf! irece Is alegerea

hartii unde sevades~t1ra:

Capture the Chick, I arta trebule aleasa o;::u maregTif5 deoarece, dln pacate. deslgnul majbridi~ii locatlllor lasa de dorit, Eu recornand de_liceu_de_fete sau de_.par~, dar pori experirnenta ~i ttl. Alegeree fi i ncl mt:uta (pentRl pOWl'llo<l.cl e~te necesara 0 'Cnlle~iufle foarte raprda,de

Americanii F1.1I au c.um'Sa ma g~sea~d, ~eful nuare GUrf1 sa nlii chame 13 munffiJ:, lar ~a.gina aceea poate sa rna aS1'epJ;e

palla 0 sa corojeas}:.l tusul de-pe ea. Dar, verba unor

r<llke!i" viatil e complexa lii are mliite aspecte, Ca din senin, ~D-ul discordiet si-a facut>flparill<r la noi In redactie si l-am prim gudurandu-se pe lang mine. Pllll1a la urrna, rnis-a f~'icut mit~,:>i l-am adopter. Crezand ca.esa rrri-am ispa:;;lt pacateie, -am stall inistit. Panii acorn. Olei am aflat ([ill 0 datti eli rnicuml, am ~doplQt ~l pagina. 0 f')a:gina'go-ala:, pe care as IUITIple-0 daca a~ avea cu ceo Stocul de jecurl oi S-E; epulzat, lurnea e in conc;edlu, vara u sa intampla nlrnie, iar rnie nu rni-a rama altceva de.cat sa tl'!~in de yorlffi.

preferat prin BMW S<lIU Jag,uar), IlU i~i rltnnane decal sa. porn~ll jocul. A~eZBt cernod pe o banea (In caz d Jod pe de_park), il1conjurah:le rete zglobll. "coti telefenul eLI 0 rniscare l<lrga ~i iti suni pertenerul de joe. Clac;:.a oponentul a fost Int<:!lepl ~i s-a asezat siel strategic, jocul nu va dura prea mu It, f:arln nw~imllJ:n cinei mlnute veti pleca acasa fericiti.

~.eventnd la detaltile tehnlce, vremea realls.m ii11plemBlltata cu mare sucres de' ostre echlpa de produstle va influ.ent? Ar~d actfun1i. 0 p.loal,e va insemrm un B$f#c total, 1.1 I Q1.,m''l 0 adiete IJlaGuta ~I un ware dilcu.t V pot educe V victori e m dOar eateva ~ i 1'1. ute. JOdJl foleseste un sisteh1 de r~guli foarta u$or de inlefes dJ:d ai [ucat o:rigit"lalul FAZAN {ale carul origini se plEfoclln neguea tlrnpulul). Dad nu, chiar nu este necesar ~i;i stll, Di~uJi orice dorestl la telefon. Trebule tloars~ I1i vazut, Fac~.

• cioL.AN

www.levet.r-o

Donkey Kong Country 2

Unde espt:i capilarie'. cu garilatamu tot ......

)... . De'lieairi;\ dpta cand'ari'l

·experimentat Q minu'ne. a tehn.icii modeme,$oriliil a fast prirnul lucru pe

care l-am vamt Prima emlsiune-pe carE· am va..:ut-o la televlzor a fast Teleenddopeoia, unde rula un docurnentar gel,iwe gplile. DlJpa ceam maiu~[.llt p_ut:in; rn j~am dus t;!rTet~na de ~apte ant la cinematografuI ~Iescf unCle rula, slIrprb::a.. Tarzan. Saisprez.eae ani mai tarziu, ochil mei aling psntru primaQar,~ un GSA. Unde, 0 gOril~ arunca ve!l£jla cu hanan"!', in.strunga $i in .dreapta .. Siltul de g€lrit~ panar'n,g:i;t. am SpY:5 passl rn-am JUGal ShjnciJ,i. Dar cum degorlla potl rugi, dar nu te poti ascunde, pe blroul rneu rnan!lncJi 0 banan~ Donkey Kong Country 2.

Dupes dite.v<1 minute de joe rni-a piinlL E~U c.ll amrenegat goril,a din mine ~i, cu t.eamal rni-arn Qat searna ~a era dil pe ce,;sil! pierd unul dirnrecele rnai sirnpatil);e platfDrm-uri din IZAW:5"'<l:u,

fat-ut. 9i ~um ~~. nU Iacl'imeti pUti'll (;£lnd ai in faJli I) grafica impeGabiI6 (eMar prea lucra:tiL peritm uri platft:irm) ssu c~nd 'in urechi ifi sl;l~udt m-eiodii (')are rnai de care-rnai antrenante -jii mai salt.aret8, ,f;larecpafC-8 te lndearn 11 a. sa scati b<lIl~nil ~i sa le Q;;Ii omorul tutur9F.

Si asa, din salt In sail, am plimbat gQrHa prin vulcani, rntastini, pa:duri b.1nLuite, castele ~i prin.alte locatll plirre de tol felld de b~zd'&g:anji razboini:ee. ~i in cazul inarnlcllcr, divt"rsit.ate;a' e cuvi\ntul,

ff'h:el_e.·ln :a'eest cp.z, pi'Ltl!iSaaJa nu prea are wraj '53 sCQarn nasul la lumina, ill~ voi I"lIteji merge fara. grija eLI persenah, I la mare.

Fiti um(clq'!Jlrila!

• clc.LAN

Prodiucltor Rare.

Distribultor Nintendo

Ofertant f{e~Cli5tribuliQn Tel Cl21-345.55,05

Calitate * * * * *

Consola GBA ofel'ita de

Best DistribLltion/. tel .. 021-345.55.05

Ca

L:a cnnClIr'sul LEVEl impreuna (n Best Di$Jributionr iocull'hlef ~ De·adly Shadows a rost ta~ti~t di€catre f:h~J~ CQrn(!~ din Br'a':;QV' ..

la cnncursul lEVEL impteuna ell UbiIoft, [oeul Duke Nukem: Manhattan Project a fost di:;!'tlgat de ciitre Botoroaga Ceorge-.-Sorin din Galati·

La Cr;lnl;urSul LEVEL imprellna cu tll!I'CU~ Gavrila Te.odor-Mihail din BUeillre~ti a ca$:tigat-boXEle Hercules XPS 200 Classic.

La €ol'lcursu:1 LEVEl tmpreuna cu EoN Enrertaimnent 'Enterprisa, Burulea Laura~t'efania dihBucure~i ~i Kunradi Iiona-Jul.ia din Campuillng au dI§6gat cite Uri OVD C;:I,.I fiilmul Ora~1.l1 in flacari (Dark Blue),

i sunt

LEVEL

....

r-,

. .

Niintendo Game Bay Advance SP

Gifi dintre voi l~·j mai arnintesc vrernutile in~re prln fi"e-(arepiata, fiecere bazar, frecara chiosc 5(:'., vi ndeau "i'!cc,jle console ~e rulau un "lrn.gllr joe de,[etris? Uauu, ce vre.. murJl Tmi aduc aminf!'! de dl1.JnlUI'iIe ~!ictisitoan cu Erent,ll in care nu prea aveai ce sa vezi plO geam $i te apucai ~. Jod Tn sin,gle player pam1 se lua vopseaua de pe el, ta In erioe a:ltdomeniu, tirnpul le-a rezolvat pe toate- Si rn acestcaz eyolu~ia e.ste incredibila.

Coo mai rec.enffi chestie care a lnceput sa invadeze ~i Romani-a esteao;asrn col1so1~ Game Boy Advance SP de.la Nirl~nd0. Es!:e genu I de cof\sol~ lIltra mOdema, cu un d~ign robusr st 0 surnedenle de fadli'fa~i. Tn j3rim plan esre eeranul celor de tip TIT capabll sa afiseze simultan peste 32.000 .de culori In mod blitmap, ~i are 0 re.zolujie de 240 x 160 de pixell, Spre deosebire de predece orli sa), in arsenalul lui Game Boy Advance SP (sp«.iall au apal1Jt elemente cu adevarat extraordinare. Cel rnai importam este conslderat a fi llurninarea ecranului, in atele rnomeree ale zi lei ih care lumina I1U este punctul folte, apasati butenul ,)magic" :;i pulet! continua [oaca pana di~ de dimll1eat!. Datorita acestei Ilcomponenre", consurnul de energie crie$fe automat Aid irnervire faciliiatea oferiti:i de produdltori prin tntoeuirea.barenllor cc acu1l1ulator'i. impreun~ cu IIlCi'ircatorul din dotare, nu l;Jrebuie sa. va mai faceti prob'[eme in eeea ee priveste locul de ahrnentare cu .•. baterii. Tn acest rn d, a urnula-

torul v.a gafilnteaz 18, rEi de jucat nonstop, lar daca activap ~i IUnqiia de backlight, ~umfuul orelor de actiune scade Rana la 10. Re'incilreareaciOlmpletl\ <l acumulaterului se faC,.i':'ln pr.oxima:tlv Ire.i era

Spre deosebire de alu~ console, Game IBoy Adv8lE'lCe SP este forrnat~ din doua pMi (\iI~erniiln toare unui laptop), iaratuncl cand estefnchis~,ecranuI5au este pus la .ad5r'lO~l de eventualele <)'co:ddenb ce pot int-erveni Tn timpul calattlriilor.

Alimentarea c.u [ocnri se fa, i;'l extJ&!1Tl de s.i mplu datorita eardurilor de mernorle ce se conectsaza la

COn5o!.a p.rintr-o·tanta ce'eiimina po:>ibilitalea de a fi extrase din gre;;eala in timpuf ~pcului.

Control,ul ?i mlCl,dul cle.aqionare a:1 [ocurllor sunt extrern de lrnpertante, Pozilia ~i forma-botoanelor d navigarE! sunr cele clasice i'nta~nJte l.a toate consolele Nintendo. Noutatea 0 repretlnta cele dOlla i3utoanesuplimentar€, <rmpla!idte 71'l colturile consolei, exact la 1ndernana degetelor )/aratatoare" .

Pentru a tOl'llrola velumul sunerelor din speaker, pe 1II11<J dintre p~ttile later le ate GBA SP"ulu i a foSt a.daugat IJIT butonaa de tip slider, prin interrnediul caruia: se pot salva nervii partenerilor dediatorie..lh eeea ce priveste sunetul, am Q nernultumire. Une.oti imj doresc sa folcsesc ~tile. Din paeatf!, conectoril 5iandilfd de la c~i nu sunt e:omp.:ltibili u GlilA-ul. Pentru ·va

bucurade aceast~ iacilitat~, este nevoie sa faceti 0 investitie ~i lntr-un adaptor eese vinciesep:ar;u de con~ola.

Tn c:onsedn~, este Ii) judirie fearte reusitli. Este rnic~, 0 pUlI!li lua oriunde fara.sa va deranjeZ(e, nu rnai brepuie $'11 l::umpal\Cl~i baterii, nu va mal rnceti problerne eli nu puteti sa va jucati seam, ecompatibila ell jocurile de la consolele Nintendo mai vechi sl, Gel mai importaU1(,." se vinde 'intr-o palata coloristica foarte bogata. @

Denurnlre: Game Bo AdvanceSP

-

Gen: Cu [eaea nu-l de tuma

Produciitor: tliinlendo .

Distrlbuitor: Best Com uters '

-- -

Telefon: 021-345.55.05

WW'W.levsl.ra

La oraact!.mla,,"!nchega.rea uneJ retele de CalC1.:lI~tware nu i11ai reprezlntii o prob~ema doosebi!a. Dadi esle si I.) re!ea de dimensiurri rnici, anmcichiar nu ave}i de ce sa va mal faceti griji. Tn H!;;:est s-cqp, nenuma~te e;ompanii I,ucrsa~iil8 ~aJiza<l1!<I: unor echi'pamenre i! ~a~zjsi n teHg:en te ~j lJS:e r fr,ifontlJ y, <I$tfe I lncal elientul S'a aloce cat mai pl.{fin limp. configu:rarii ~! gesribnariil acestora,

In cazl.l:11 de fata, compania SMC a sees pe plafl'i IJn echlparnent oe irnglobeaza totceea ce are nevole a retea de dimensiuni mici pentru a funcUena in!pro~abil. Cu alts cuvmte, Barricade $MC 2804WBRf'-G jomca In acelasttlrnp rol de ruter, switch, access

point ~i print server. Asadar, _acest dispozitlrv real jzeaz:a cl i maltl~ perfect tn partajaraa urrai ('Q1"lexiuni la tntemet, a unei irnprimante ;;i ? dife:ritejorfi~ier€ pHS!,! 101 "faataie" de tati

uti lizatr.mii c:onectalr cu salJ fBra f re la :ace<rsta re~ea. Dad pe fir se pot realiza consxiani 101 '00 Mbps. in ceea ce priv~te wirsless-c], rata: maxi mil poate frde 54 Mbp$.

Denumire; Bllrril'-ilde SMC28011WBAp·G

Gen' 10flOO Mbps +54 Mbps

-- - - - - ---- -

Pmdl.lUillor: SMC Nelworks

DiSlribultor; Oll1nllo lc BGS

. -

Telelon: 021·303.31.00

Pre; 115 EUAO 1iira iVA) _

Cllhtate: ..,- Wi ... " n

Sony ATRACCD Walkrnan

Pr~htte cele mal recente modele de walkman-url de la Sony se nl1mar.i~i ac~t DNF400KIT. Noua Iinie "vestimen'tara", editia slim, realizata de (;atre 'eei de la Son){, inspka un aer tinetesc ~i modern. L'a ora .actua.~, rcarte pVtin produclltori rrsca sa lanseze mDdele de fv\P-3 player~ C;€ felosesc (a suport CD-urile, De·cand CIJ invazia de stick-uri' de memoria ced;;!iga:teren In privinte rapertelui pret/cantitate, plaver-ele cu dismri au 'fostdate putin deoparte, Vestea buna este eli aeeste player-a nu renuniii .~ ~jrt1.pllJ la batSli!;!, Numi:irul de aC('€i5ol'ii ~i.racil'i.tari a crescut nesimtit de mult, inc_ep{i!;1cJ de Iii! husa de lnln:S.port·:ii le:rmlnand ou IVnqli d9,radfo $1 tt.ehrlOlogil de eempresis,

Ecmnul din dotai'Ba aCe'stui Sony ATRAt, real izat dlntr-o mantee de punete, afi~aza diversele intorrnatii pe dotla mnduri.

'Spre deesebire de predecesortl ~Bi, acest model: de player dispune de 0 nouli tehnQlogie pentru con.~ervarea energiei, Astfelca, dou~ hateri i de lip M sum sufiQiel'lte- pentmJ a ascult<l80 de ore.de MP3·uri ~i peste 50 de ore dadl fobsili CD-uri audio,

Melomanii care iubesc drumetllle vor ap~eda cu sigurallit~ aces! model d'atoritill incredibllelor funcpi de Digital Mega Bass pentru controlul volumulul ~i Skip-Free G-Protectioh pentrua asigura contlnuitatea m~uziGaMi si incaz de socun p utern ice.

-

Oenum!re: DNF400KIT

Gen: Ex erienlii l.miea

--------

_ Prod u cillor: Sony

Dislribuil<lr: Flamingo Computers

Teleton: 02'1·222.5D,41

Pre: 114 i:URO flilii TVA)

Calitale; '"

o noua cansols de la Nintenda

LEVEL HAFlOWAJ;fE

Motorola SURFbDard SB5~DCi Cable Madern

sin ronizarea In refeaUa !SP-ulul SiB reahzeaza'ln aproxlrnativ 1 '1- 12 $eOunde. A!=easfa vl[lloare s-a (Jb~inut 1,!'conectarel'l tn ret!Olaua RQSBr~ov.

Gra~e intterf~!elor Ethernet ~j USB incluse 'in modem, conectarea cu PC-ul se poate face eXirem de simplu ~i u()arte rapld. Datorita functiei de miniruter de Gars MtltlDrola 5851 OOi dlspune, conexiunea la Internet peate fi 'imparfit1 cu psna la 32 de userl (31 p~in intelfata Ethernet $i un user pe iritert'ara USB). Ca fapldivers, urilizat0rul conectat prin UBQ poate comlmlca cu c.eilal~i uttlizatori conecrati prin Edlemet grulia rurnqiei dehridge r:ealirlateode modem tntre USB :;i Eth@met.

lnovatta cu (are eel de la MotiOrola au inze!:ilrat acest modern este, prezenta butonullui de Standby. La apasarea lui, m0gemltl "illie" automat conexiunea de lnternet lrnre modem ~i utllizator, Acest lucru cr~e,grn.dul de S€curitate ~i devinefoarte uti! in momenrul in are folosili respecrivul PC in alte activitaji ce nu au nici 0 legaturn cu lntemstul. Tn aeestfel, nu mai este.eazul sa: coateti mufadin placa de ~ a deilecare

dara cHl'\d dori~i sa ramafle~; offline.

Pentru a qiagnasti.ca ~at mai exact modemul in eazul unor eventuale problems/ 5851 OOi poate fi stlpravegheat fie prin interrnediul unei interfere WEB. in ca~f>vi'i sunt prezentaf toti paramerrii tehnici, rioe prin intermediuliledurillor de pe panou I fronts I.

M:ajerh:aitea posesorilor de eonexlun' broadband prin ceblu TV all achjzi\ion.at sau au lnchirlat pr riosu] modem de cablu direct de la furnizorul de Internet la eare sunt abonati, 111 cele rnai multe cazuri, aceste modem uri ilS€Cond hand" ce sunt ihsralate In locuintsle aborranlor nu sunt intotdeauna cele mal "modeme" echiparnente,

Inl'r-adevar, pennu Unii utflizatori de "weekc.end" care folosesc lntemetul doar pentru B cit; cfue im e-mail sau pentftJ a nclViga pe un site - douii, modeillul nu are 0 impbrta['lj3 deosebi~. ln schimh, un

util izat r rnrait, car consurna. zilnls Intemet pe paine, intotdeauna va acorclapriorrtate unui modem rapid ~i de ultima generatie

AvantajLlllmui modem Ge cabkl de uiltim.\t gehera(te este $i eel merit de Motorola prin modelul SURFboard 5B51 OOi, ce integreaza tehnologiile DOCS'IS 1.0 ATDMA l'J S,CDMA. Gratie. acestul lucru. GU MOtorola 5D51 oor se pot atin.ge rate maxime de transfer de 30 Mbps pentru ~lp~Qaci~i J8 Mbps pentru Qowl'lload" Per'ltru a asigura un grad t1?tl mal mare de compatibilifate in ret:eaLJ1iJ fumizorilor, acest modem paate fUhC~01Yol ~i 1'n mod backward, mnd compatlbi I ;;1 cu ~rand,,~dele DOCSIS 1.0 i 1.1.

Mbdul Gla instalare este ·extrem de Simplu. Din illon1E!ntul m c~re a~ spedn£.at furnizmului dumneavoastra adreS? de MAC ~'j sena mO(iemu lui, cOl'1ernrea ~i

in zlua deasrnzi, tot rnai multi utilizatorl de·lPC-uri se l!a{jd~ CI.J conel<iullile lor la lnternet prin.cablu, insafoarteputini sunt ac ia "are int@1eg "acel cablu, Glrte pentru mllloane de oarnenl nu esre nimic decato "sarm.\'l1Y ceo Isaga la televlzor pentm a rec;eP.lior'llll zed d~ canalE'l, rna i inseamr:ia Sf altc,~va.

Ifi bin I celebru! cablu c;oaxial ~oate juc;a mult mai multe rolLJri, printre Cffil'e ~i eel de transmisii de date. Acest lua.u 5e reBI~z:e~ de:.1U1 de, simpiu. Un canal TV ce este rr.1nSlnis catre utJiliZ'atorul final prin

interrnediul cab.lului coadal folo~e 0 ,Je:IiU~1 de"Soemnalce are. valoerea de 6 MHZ (meganeqi). Aces! liJct1.Jinseamn~ c:i, la plaja de frecvenl(;l suportate de cablul coaxial', acesta P03ie. .nansporta' . ute de canal TV. Tn momentul Tn cart" cornpania de eablu oferr'i ~i servic:ii de Inremel pe aceeasi infr;astrlllctura de cablu, asta in~l1lna dl 0 castrel de feliuta este destinata acesM 5COp. Ma)Britatea utlllzatorllo; care folosesc c19nl:!!xiuneaptin cat?lu 'In special ~ritru d'ownli:1;\d ublizeBza,.ui'l canal de 6 MHzpentru downstream ~ on canal de dear 2 MHz pentruUJpstream.

in mare, un modem de caolu (ifldif'erent de 111000BI) este ab1tuitdintr-un tuner! un [11oQl;ilator, W1 demQdulator, un eonttoler MAC (M(:dia Aecess Control) ~i un minipreceser.

Tuner-ul este aselllimator GU cele intalni\e in televlzoare, cu deosehl rea ca ele ful1ej:it'lt'1e3zb pe 0 pal€.>fi1 de frecvente cupr~nse in1re :; I)j .850 MHz.

Ca ~i in cazul rnoderrorller de dial-up, dernodulatorul lin rnodemul d!e cabhJl are rol~lli de OJ re~p~iona semnalul de radioflrecventa ce contine date, €le a-I decripta $f de a-l oferi pe tava unui convertor de semnal analogic in sernnal dlgita I. In cazul moduJatorului, situatia este 8semanattoall'€!, ,(;U rnentiunea ca procesul ,este il1vers.

TI'I ceea ce priv~te .MAC-ul dispozitivu lui, el are rolul de a face Ieg-atura'ihtre Soff\.vare $i hardwane prin, interm~iul unot protocoale de transmisie a datelor, incelt1 rnai multa cazuri, o parte dintre funqli.le MAC-ului sunt In subordinea directa ill proeeserulul rnedernului deooreoe,1n cszul unor atacuri· de genu I DOS; fungi",nares modemului sa nu fie afecta~.

Avantajul loloslrli ace,;tei:solu~H ripe cablu" consta i'n'faplul ca mttele de transfer nu au de suferit din pricina dist.anlei Tntre utilrzatorsi furnizorul de Internet, c:feo~e fiiecare modem de cablu face parte dintr-un cifCUit ee irlcepe~l S8 termina lasediul cornpanlelde cahlu,

Pe de alt\) parte rnsa, dac:a nurnarul de utiltZaforl este foarte mare i cornpan ia de cahlu nu 5u~jjnlenteaza cu fi"ecvenJe adl;ponale, r<ltelEj d~ transtervor scadea sirntitorSi timpul de sinmonizare"<J modemurilor poate c~e p~m@ la dlteva ore.

• BcigdanSl

l)cnwnlrt1; SURFhmlrd 8851 001

- ---

G~!~' I] roadbml(l g.1!('Wn

PrucluC:lllor. Molorol!!

Olslflblillol; Mtldlrl Concr! us

CniHlllo: . _ _

lonescu, Alen Delon

(daca atunci csnd s-a ales numele tau nu al avut nimic de spus, macar calculatorul aleqe-ti-l cum vrei tu)

Fa-ti propria conflquratle in reteaua de rnaqazlne Ultra PRO din Bucuresf §i din tara

Ultra PRO ......... Com,puters

ultrabuni in calculatoare

mult limp ih urma, IDI:,vrn~'5Caner 'at de R!Bt!:etiI,U c1emni de cl

!mlIecrffiri~·r:f'Dentru ca era at~ c:ornpor"!ent1i- hardware .. are lipsea de la porturlle paralele ale to,ute Inultor PC-uri. Sa fi fosl are din c:aUli.l oosturilor? Tot ce e posibil. La ora actuala, scanerele au evoh .. .at enorrn. Au f051 descoperne t~hf1OlClgij no], a .crescui viieza dE! scanare, au

cazut ;!gom:Qtele, a crescu: calitatea,au seazut preturile ~i lncet, tncet acest dlspozitiv a deven it cat se poate de .accesibll.

Pana unit :al~a; sa intram putin rnai 'inamanunt. Un scarier nu face nirnic altceva decat saffciteasca" 0 imagine (;0 unei poze sau a unul text) dajatipari:ra I'i ;s_a transforme rezultatul intr-un fi~i~r digftal. Datorita divef~italii eblectelor ce potfi "citite/', PI'! piaw 5e gas.esc ciitev;:t ti pu ri de scanere, eel mai cuncscut noua este eel f~atbed! deoarece este eel mal uzual ~i dlspune de un cap cititor mobil. Un -111 dotlea model f:ste ~d.in(.'!rul sheet-fed, Acest tip de scaner nu are foarte multe p.arj:i tn mlscare. slngurul lucru care se zbate fiind hartia care trece prin fal" unui.cap citlter fix.ln

ategoria cea m-a1ligl"ll sum scanerele handheld, ce su nt actlorrate manual {portab-ile~ iii eLL a,jutorlll dirora ~(j1 f sOlnate II.fct1Ud ce I'll mod nQrm~l'l nu pot fi poziticnste tntr-un scanar normal. Celiemai rar irttiUnite modele de scar-ere sunt cele cu tarnbur, Ele s:e im~1 nesc eel mal pfob<Jbili'!i laboratoare profeslonale :ulld!.'! s~ lucrearza eu materia Ie 9-i iiT1digini la rezolutil foarte marl,

In ceea.ce urmea,z,a, nol ne-arn oprit'(cleocamdaNiJ la rnodelele dessanere flatbed, deoarece sunt cele mal avantajoase pentru IOcll, IlJfnM.

Scanare rapids !iii eficients

Intel pentium 41a JGHz, 514MB de mernorie $i, eel mai important, un port USB 2,0, Scanerele' au fest evaluate la €apile!el~ calltatesl viteza cu aju[orul unor tiparitwi de mare rezoluriE!, special concepute pentru teste de scanere. RezolLllia S-B testat prin setares ~i scanarea la rezolu ia maxima hardware (rezoiutia optidi) afl mod alh-negru (bitmap) ;;i gra¥S.caJe, In timp ce, "entr~1 scanarsa crQmatlcfa $i a f t¢grafiilor am abuzat de reZcC;)ll,Ilia,de JOQ dpi. Teate acest.ete~e;au fest eronometrate, ~1fe.l cA 01 part€! tlin npfa otiliriutc'l:de flecare scarier se.datoreazasl vitezelor de scanare,

Scanning .. -.In

Progress

Majoritatea canerelor din acssi tesi au la bazi! csa mal now;] luhnblogie de seanare, gralie senzorului CCD.

Senzoril CCD (charge-coupled device) sunt fntalniti ~i la unele earners foto ,cUgirale;:;i nu sum nlmle altceva de.cbt fii~te- mid diode fcartesensiblle lilt 'uminJ al diror rol este sa transpuna fiecare pil!(~1 dimr-o imagine- tilP;l'ft~ tntr-un -fl~ier digital. Piinaa ajung~ [a a est senzor, imaginea ')'tee trecuta printr-un 1ntreg mecanism format din flltre, ')gll!nzl :!i nurneroase Ientile. Pentru c.~

imaglnea scanata sa, fie car mal i1prop.iat~ de tea rea la, trebuie ~uiJ!i in calcul ~i tipul :Ii puterea ~ampii CG lumlneaza respertivul document.

Sco:pul acestul test a fost acela de a va arata cum Sla SItu liB ru sam"rele rlatbed sub 100 tW euro de 1<1 nei. T~1UI a avut la bdlA un PC dotdt cu procesor

LEVEL HARDWARE

Canon CanoScan 32DDF

... vitez.a + calitate - zgomot

Nota LEVEL' - - 8,14

Nola calltate: - _. 7.1

------

Distribuitor: AtLIl! Comp.1 Tornado Sist.

Tele!on: 021-410.29.26/021-206.71.77

Pre: 87 EURO (I;'lra TVA

CanoScan ]200F 0fera cam a050lut tot.ceea G€ i~i poate dori un user. Pe cei care deja,dl14in l)n scaner de. pr~a mult timp 1"i statwles€ sa faea 0 achizitle Ilol:la. Pe eei care nu au mai avut ~i au de ga:nd sa schirnbe acest lucru fi 5~~uies,c sii cornpereacest model doar in cazul in care doresc sa il : .. i foloseasdt Ce-i drept, la ce design are ~j 1<1 rnodulln care este construit, tentali'a de 01-,1 folosi pe post de bibeleu este destul de mare. Kit-ur fQ,to pe care acest scaner 11 ate in' dotare poatefi de un real folos celor cars se

'i'mpiedka lafleoare pas de ca1e un film foto sau de vreun diapozitlv. lndlferent dac;a il folositi sa scanati doar ni~te deeumeate S<'I1..l epere de ami de prin diverse cataieage, nu veti Pi dezamagiti de rezultat. Din pa ate, rezolupa optica de 1200 dp;i (ddts per inch) va poate Grw mid probleme laanurrrite fotografii

de farnilie, Craclul de detalii s_coase la "interval" po te incorda putin ii'\ervH prietenei sau ai otiei,

in ceea ce priV$.e aot:irile software C€l inso~esc scanenrl. am putine retineri.Cei abi~nuiti cu programe putemice de editare foto vor Stf~n1ba purin din nas la cole<+ia de prograrne cesunt oferite l,gratisN,

Canon CaooScan 3200F

I.===---il 64"\ ~_ eq;;J4

Canon Lide50

((]1

~ LmD ~ 241)tl ~R

usa 1,(.1

Urna,x Astra 6"400

Genius Colo~Pa.geHR6X Slim

BenO Scanner 5550

www.level.ro

Genius CalarPageHR6X Slim

+ kit transparenw: + auto unlock

- .rezolupe_

Nota LEVEll: - - - 6.67

Perlormanta. - - 8,2

Distribuitor. UltraPRO Compulers

Telefon: 021-211.70.90

Pret: 63 EURO (lara TVA)

Nutr.ebuj€':sa-fii un geoi,u{s) ta sa,tti d~i seama d lucrurlle simple se rez.ol.va CI.J SOILIJii simple. Din .acseasl categor'ie face parte ~j aeest made1 de scaner Colorp_age-HR6X Slim, Lj~or, dsstul de suplu sl cu Lin 0~"teca:re iz de ~leganta) acest caner- 'iSi poate ca.:;tiga fani .dest;i.i,j de user. De~i are 0 rezoluli'f> op;tica de dosr 600 x 1200 dpi, (fie verba intre noi, foarte pujini folosesc mai mult), iar rezultatele obtinute eu ColorPage-HR6X Slim se remarca prtnrr-e GOlor~stica calda '§j foarte bogata.

Daea din Intah1pLare acest scaner ajunge a faca munca de birou, atunci el va pone la dispozitie celecinci butoan€ ell functli rapide de scan, copy, fax, recognize si send e-mail. Cil tot venl yorba despre recognize OCR, adicl functia de' rt!cuno<l$tere de caractere, acestscaner este InsOlit de unul dintre

cele rnai "re~unoscute" prQgrpme de acest gen: AlfuyyFineReader OCR:

La fel ca ~i in cazul altar ateva scanere, ~i Genius ColorPage--HR6X Slim dlspune de un dispozitiv ce ii permlte utillzatorulul ca atunci cand nu foloseste scane~ul, acesta s;a poata fi parear pe verticah1i.

739

USFl1.1 11
- --
"lJ rW
da- ,:r.;--
----cia-
• lOU ;&tii vechl Umax Astra 470(J>

Mustek Bear Paw 4800TA Pro II

Plustek OlPticPro ST 12

Umax Astr~Slim 1200 SE

BenQ Scanner 5000

aygU3t 8004 '65

LEVEll HAf1QWARE

BenG Scanner SODD

-+ aria da scanare + pret

- dptlri

Nota LEVEL: • • • • • 5.44

Perlormanla: _. 7,6

--

Oistrlbuitor: Tornado Sisterns

rereten: 021-2()6.77_IT

Pret: 35 EURO (farij TVA)

Campania BenQ nu a realizat foarte rnulte modele de scanere, ins a cele pe care Ie-a flicut sunt destul de lnteresante, Din punctul de ved~re ai elor de 101 BenQ, serla 5000, din care faGe parte !>i acesr model, se adreseazf unul segment de p~ar3 destul de des Tntalnit, mal ales la noi rn Romania. Este Yorba despre aeeia dintre moi care nu vrern sa dam prea

rnu Iri bam pe 0 chestie, dar sa ne ~i facem treaba cat s poate de.blne cu ceea ce avern, BenQ nu a lnvestit foarte mutt nici in imaginea ac:BSl:ui scsner, nid

Plustek OpticPro 5T;14

Genius CQlorPage HR7XIE

66 BLl9IJS1:: Q.D04

In dot~rj extraordlnere. BenQ of era utlltzatorilcr un scaner sirnplu, ieftln, usor de uti I inti mestuJ de performant.

Reznlbltlill maxirnae acestui scaner este de 1 9200 x 19200 dpi, bineinteles interpolaUi. Bagajul de ouno~tinte software ce tnsoteste acest scaner este destul de urnflat. prihtre alta lucruri numS.randu-S'€ ~i driver-ul proprietar MjJ<"iscan Scanner 6, MergeMagic

Software, Arcsoft Photo Impression, Arcsoft PhotolBase ~i, de ce nu, ABBYY FlneRe~ader Sprint pentru recunoastsrea de caractsre, Nu ~iu daco sunt mulTi pasionatl. tru1~ dadi doriti, putet1 sa apeJaj:i s; la HanWang OCR, un oft de recunoastere. pentru caraCOOre chine2~tj_ La dH sunl de asernanatoare GU scrisul de mana al unor doctori d'ai nostrl, nu se ~tie nldodata.

~I-OJ~.2--

HR7X Slim

Mustek Bear Paw 2448T!A Plus

Genius ColorPagle Vivid 1200XE

wwwJevel.ro

Nakia 66~Di

Oncl vine vorbll de a imbinn utllul cu pl-aCUlUI, tel efonul Nokia 66101 poats fi considerat ca fiinJ una dintre variantele ciI~g~tPale lndifereot de anturajul VOS\ru, cu aces! teleion putetl atrege mult, mai usor atentia celorlalti, in oplnia mea, combinatla foarte interesan~ de argintiu eu negru au argintiu I'.;U albastru seoate Tn eviden~:i rnult mal u~m ecranulssu color, Prin interrnedlul acestuia pot f vizionate P.!r1i probieme toate pozele ce se pot realiza prin lntermediul came rei foto dlgllale lncluse, Din patilte, rezolutla acestor poze este deslul de. r:nidl, "in ~ avem 0 f)alet~ larga de opiun i cand vine vorba despre rtngton-uri. in memoria

aeestuia se g:ilsesc nl.l mal putin de 21 d~ melodii poliron.ice ~i 10 rnelodll monofonice. Pentru rnomentele cu prea purirT.',l "ac~iunell, Nokia G6:10 se poate transforma 'Intr-un mini f ceptor de postun radio sau inlr-o mini consola de j curi pe care troneaza PUlll~Ch'5-~ i Bounce,

CARACTERISTICI:

Dimensiune: I Db x 44 x 19 mm

Greutate: tl7 ;g

Display. CSTN - 4096 culnri

Rezolutie Display: 128 x 128 pixeO

Tip acumulator: Li-Ion 780 mAh

Stand-by: p€m~ 111 430 de ore

Talk time: maxim 3,") ore

o fertanr: vezl ~j.:uo

LEVEL

Motorola RAZR V3

PrinLre rnodelele de telefoane mobile lansate de cornpania Motorola In aceasta perioada se numEiI"il ;;i

RAZR V3. Deslgnul au irnpreslcneaza in special prln "rmbracaminlea" reallzata dintr-un alla] S1) clal de aluminlu, ce confers I.ltiliz torulul un grad ridlcat de siguranta, Spre it1cantarea noastra, acest lucru nu este slngura noutate ce tnsoteste relefonul V3. Tastele telefonulul au (0 I reallzate dintr-un pclirner chlmic, filPl ce a redus grosirnsa telefonulul la dear 14 milimetri.1n ceea ce priv $te functionalitatea lui V3, palera de ervlcii l'i optiuni oferire este fourte eX'i(15~, Spre

Desi 5e;'lmana rnai mult cu unorgar1izer, acest telefGn este incredibil, in special pentru persoanele pentru care MIVIS-ul sau SMS·ul este un mod de vja~a. lnovatia celor de la Siemen est€ tastatura QWERTY co 37 de butoane,

ce poate fi extrern de utili! 'In sluratla 71'1 care trebuie sa luati Ioarte rapid niste notlte sau sa scrleti un e-mail. Siemens SK65 poate si!i tnrnegazlneze in eei 64 MB de rnemorte interns 0 cantil, te irnpreslonanta de loforrnatil, apllc a til Java sau rlngton-uri polifonlce. Pentru a usura transferul anumitor date. telefonul poate f conectat la un PC fie prin intermedlul portului infrarosu, fie prin USB.

Pauzele de recreate pol fi urnplute cu mal multa acttune gralie celor trei jccuri lndu.se (Ches~ master, Coll si Sea Battle'.

CARACTERISTlCI:-

Dirnensiune:

Greutare:

Display;

Rezdll~ie Display:

TIp acumulator:

Stand-by:

Talk time:

120 x 47 x 12 mm 144 g TFT - 55000 culorl 132 x 176 pixef l.l-lon 750 mAh pana la 250 de ore maxim 50te

• BagdanS

exernplu, fj~jere!e video codate MPEG4 Sail MP3~urile I1U surn 0 noulate pentru acest tt!lefon.

Pe d all~ parte, navigarea pe Internet/ [o urile Java au aparatul toto t1igita I indus sunt alte optiunl ce p I f utilrzate p ntru I eirecerea timpului liber.

CARACTERISTICI=

Dlmenslune: 98 x 53 x 14 mill

Creutate: 95 g

DJspla¥l: IFr - &500lJ t.u furl

Rezolutie Dlsplav, 17& X 220 pixeli

DispJay2: CSTN ~ 40% culori

Rezolujie Di play: . 9B x 80 pixel!

Tip acumulator- Li IOh TiO mAh

Stand-by: pan~ Iii 200 tit: me

Talk lit1'le: maxim 3 ore

-

LEVEL UFESTYLE - DVD

-

>-

UJ OJ

Eraul

(Hera [V1ng xiang))

La apogeul perioadei de razboi intre s~atele chi neze, ~rn este Imp~r1ita 7n ;;apta r,ega.t-e:

Qin, Zhao, Hal', Wei, Yan, Chu ~i Qi. De-a lungul anllor, regatele S-Jl1 luptat intra ele rara mil~ penJru il obtir1e soprernapa,

R~atul Qin e eel mal notarat sa G\1;ilige. Regele diR Qin eorbitQe vlsul tie a cueeri Inrreaga !<Ira ~I d~ a deveni prfmullmparal. Tirnp d· mal multi ani. el este cee mal vanala tint1 pentrU asasinii din cetelalte, se reg~tli'. Dintre acestia, cei mal de ternut arnt eei trei asaslni I~hdari : Sabia Franta, Fulg de Nea i Cerul,

and en igmaticu I sef al trupelor regale, Cel ftIJr:'i Nurre, soseste la p latpurtand arrnele

An:

Gem:

Distributie:

Regie; Campania:

asasinilor LJci~l, Regeleseamta nerabd~tor Q-i auda pove!Stea: o poveste cutremuratoare despre dmgoste, ohoare.:;i dalorie., care depa.~te granitele lstoriei,

2002 Action

Jet l.i, Tony Leung Chiu-Wai, Maiggie CheungZhaflg Vimou

NEW FILMS

Shrek (Shrek) evc

Aceastlii cornedle re:a!iz;ata· in intregime pe calculator prezinm avenfurile lui Shrek (Mike Myers), un capGftull verde ca~ rum 1"i place singuratatea, dar a dtrui ml~in;'! este invadata d creaiuri de poveste, alungate de dlabelkul Lord Farquaad (lobn Lithgow). Pentru a-sl redobandi singuratatea, Shrek uebuie 0;-0 salveze pe pritltesa Fiona (Carneron Diaz), eu. care farquaad i nte>ntiomw:a sa se Tn !>OJ r~, dlt, gheare.le U Ii u i dragon. Shrek e in5ulit In avenluril 5i'lle de un rnagar foarts vGrbaret ([delie Murphy), care

An:

2001

va des operi un ~ecrel ir1grozi· tor OIl prin~esei Fiona

Gen: Adveniture I Romance I Animation I Fantasy I Family I Comedy

Voci: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent Cassel

Regie: Andrew Adamson, Vicky J'ensol'l

Compania: UNIVERSAL PICTURES

Craniile II

(The Skuns II] VHS ~i DVD

CranHie a rust apreciar drapt "eel mai bun thriller de suspans" de catre revista Wireless Magazine. lat1i arum UI11l:afea uluitoare=Cranllle II.

SU pansul inc_epe cand un student nevinovat eo airas in ~umea mj~fjoasa a cerei 1l1ai puternice societilii secrete a natunll.

Dupa ce se lnscrte hnoeletatea Crall' ile, Ryan Sommers (Robin Dunne) e avertlzat sa nu tradeze secreteleorganlza lei saw ale mernbrllor sai sus-pus! Ryan e mantor la Q crimA 10 carnerele pr~vate a I e societatil ~i descopera cum, U dit 5(:' aprople mal mull de adevar, ell aliit mal perlculossa devine viata pentru el.

An:

Cen:

Distribufi.e; Regie:

Companfa!

Preslunea la cafe e 511PUS din partsa colegllor ai la un 110U inteles'in ace l thriller sexy.

Cel mal sexy film de groaza a1 anulull

2002

Thriller, Adion Thriller

IRobin Dunne, Lindy Booth/ Ashley Cafagna Joe Chappelle

UNIVERSAL PICTURES

Fracul magic [The 1\.Ixedol evc

Jackie Chan (Ol'a de ~rt) ~i Jennifer Love Hewitt (Heartbreaker) sunt partenerl crotili la cemanda pentru fF<lOJI magic, un ~ll'n de actiune plir: de urnor, adrenaHna ~i cascadorii nebun~H. Jimmy Tong (Chan) e un taxlrnetrist obisnult, deventt :;.ofer, care i'mbraca un costurn de super-spion, de cioua mil ieane de dolari, ~i cfevine brusc UI'l agent secret straluchor, PPeg~til pentru pmbleme, aces!: smoching de lux. II arundi pe Chan ~i pe partenera S<1 [Love Hewitt) Tn IUIllEa periculoass a spiona-

jului international, Ttnbracati-~ pentru aqiunel

An; Gen:

Distributil!":

Regie:

Compania;

2002

Action / Sci-Fi I Comedy

Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt Kevil1l Donovan

UNIVERSAL PICTURIESc

DVO-urile sunt oferite de dit.re EURO ENTERTAINMENT ENTERPRISES.

Telefol1: 021·203.96.69

LEVEL

CONOURSURI

Ultra PRO Computers

Vla~a, @Me cum nu se poate mar dulce p nlru Ganrtlld (Bill Murrayl, Un moran cum nu-se peate rnai surntrtte, ,~ez.Jl pefololiu in r;)t~ televizorului, se 7nfrup,t~ dill m~nca 00 sa favor.itt lasagi'lla, ~i 'pc~ giurne pro3!'1te pe~rna sti!lpanullil S1iLI, Jon. Carfield GtE!stapanul universului, Asfa pana intH) zi,

and Ie)" ilia pit- Garfield eu el ,n viz.)U;1 la (rumea veLerinar.! Liz Wilson (Jennifer

he

111 Un ivars ~st!!' 0 'pBrloaEla: intLlnecalil, Planet lie cad una dUI~ alta: sub

sta pa n j rea, N~ mrnCilgeri lor - rffzbol n lei eueeritoti care oferii l'lJmi~tnJre,gi 0 alegete srmpla: !>3 se cOtwerteasca sau M moara. Acela care refuzl§ regulile irnpuse de ei spe~a 1'n zadar ca cineva saw ceva V'<!l'l1cef.ini cfe:;1erea lmpariulul Necr~. R.-ebeli e~ista, dar au vleta S'curta, ler saJvafol'ii sun! Tn numar foarte red us. Clnd' lucrurlle merg prost, 5upfavi~tu" itorili seaga)1i llIe orice; rnllur], I'rDfetii ~i sperante d~~arte, cum sr fi existenta uoor eroi izbavrt.Q(i. 0~r bine~e nu este intotdeauna antidotul raului, lar legendele .pot fi gre he, Uneori, anrtdetul ri:iului este ceva $'1 fTla~ r,lu. Ca urmare, un exilat de rrista am inl ire este sol il!ital sii lrnre ln lur)t<\l. EI esL:e Riddick (Vin Diesen, un tip r;;ii-rurie nu~i 1)61. a !;in-e ~tapan,~l6 Unlversul atal tirnp c@lles[,e I~satin pace, EI locuie$te de cinci'ani pe e plilJ'lell uital8 de Dumneseu din slsternul Taurus. Aid s- .. refuglat 1)i de atunci nu -a mai uitat inapoi. Majmritatea Limpull1! si-e petrere

T

Love Hewill), care Ii of era Tn dar 0

realu,~ pwfoasa_ si netJstillnparata ce reprerintil tot ceea ce Garll-ald I)f~ mai mull nee lurne, Garfield face cuno~itlta cu dn~,gast0sul o'die .. , un caine. Pentru prima datil In eels !laUa vleti a-le_s;ale, sarcasticul rnotan ~maf1e t!t~ gJ:ai. Neastampamtd di!e111 c<flerga de colocole, pan3 csnd le~ina de DooS"eBla sau se izbe~t~ de Vl'eUIl perere, §i l~ tra vti~1 prin t4sa SJ!Ir-e dl')uzamentu!ltJi Jon, care se ;;rta~eaza pe locide el, Odie i-a dat lui

ronices of

ajutand mereenarii s:l e:vatie1!C:!1 acestia deveninrJu"i alia; i de nAd,ejcie. PenHU el totul este nelnteresant, ortce s"ar Tntampla. a-pocalup5a sau pace, to! ceea c:~-I preocupa este sac$i salveze pielea, Daca procedezi la fel, .esti prietenul lui. Aceasta pa:na Intr-n zi. tar atunci ...

LIFESTYLE - FILME

IVIDvie

GarfleJd vlata peste cap, Solu,I., lUi Garfield: AFAR ,cAINE AFURISITl 4tr diJ1[J n:a;zdrav.anuI cajel eade in mainik' unor rnuraclitQri,oi crede di Garfleld e 111 al noualea cer de hucurle.Insa ell. un rura] ,~j n ener ie cs nu T1 raraGterizeaz:S d-ef~l, Garfield reilun~ la leneve-ala pentru a rrece la aqiuI1lil. Esle ferm iTotaraLs-a realizez.e impoS"ibilLJI: sa-~ salveze pe Odte,

Cata~1i7~a004 Ci!¢rlbuit:del~RDmanla

id

ick

aeptern0ne-20P4 71

Genetic Saving & Olone Inc. 5aYingsandclone.com

Ti-a fugit rri~la de acasa :ri ti-a adus-o yednu' in't'irrs.'l'i PI" wc':lata (lin stanga fat& ~i jum~.tate de p-arbriz.? Sa:u poatE! iti e dor'de vrernurile bune, cand pisica era miia~i draguta, nu g;asa.~i nesimtit~ ca acern .... Cine ~ie, poate te-al atasat lntNltAt de anirnalul tal1 lncat ai vrea sa fie langa tine tot tlrnpul. EI blne, de acurn exista 0 firm.a care 5e ocupa cu cion area anirnalelor de casa, Pi~idle PQJ fi clorrate inca de aeum, iosa pentru Gaini trebuie sa.a;;:tepti pan~ in 20fl5.

...... -.oom &:.UI~

0<"".-

,....ow. Soan ... III!"

---

Angry Alien Praductjane WJ»:~

Atlln:ci cllnd Leonardo di Caprio nu este dedit un mlo iepure alb, tar dltarnai Tltanlcul este cennus de-alte rozatoare pufoa,se, Tti dai seama di ceva nu e in regul~. Ond Jack Nie:hQison are l'l£1ua l,Jrel;hi lungi, cocl,if~~i blaniJ:31 deja The Shining ara~ altcurnva lar arund cifl'ld Alien ~i Exurcisrul au numai 30 dE! secunde (dar btmel), in!ieamna:;~di iii ajuns pe Angry :Alien Productions.

Internet Tennis WJN..w.k1dJfHia..m.uk!ga.mui intem.eJ.Jenoi.s/)nterneLtennis,htm

Exsrnplul c~1 rnai elocvent al faptulul ca nu grafica face un joe. 0 partida de terns pe calculator nu trehuie sa aibil ter&1, arbltri sau .sp ctatori, Nlci rnacar fileu s.au rachete, Pana la urma, chlar ~i min.$ea e 0 chestie optiollala. DOM un rnaus .~j douit cuvinte: Click Here.www.q51eeper.com

Dad vre_i sii nu mai dormi eu un ochi la u;>a-si bata. de basebal I sub pernri:i. .. Dad vrei si5 ajung,i 503 nu te mai sperie nici m~c.ar sunetul bornbelor atom ice care Ttidistrug gradina ... Dad!: esti masochist ~i vrel w aflf CUll) 0 sa tie sa dormi ca Intr-un cosciug ...

mm ve,1 gasl:

.130.000 de semne

• peste 100 imag,ini

• drive teste .supercar ,.mondocar

• evenimente

• avampremiera ,.tuning

• cover story

• utilitare

• retro mobil

• autcspiona] .hig'h tech .mot,o

• interviuri .sporturi cu motor .pia~a auto

.84 de Ipagini cu numai 36.000 lei

roate intr-un singur nume __ ... + __ + .. ~4 mm

LEVEl T ALDANE

I

CD inc.us!Sfaturi pentruinstalarea echipamentului de retea Partajarea conexiunii la Internet

Modalitati de rezolvare a celor mai

,

frecvente probleme

Pe CD

,-. Firefox 0.9.1, Trllllan O.14i, Merak Mail Server 7.4.5,

__ ...,... G' 1. t er al 0

talon die camanda

Decupati talonul din revista, cernpletati-l ~i expediali-I impreurni cu dovada plii1ii pe adresa

loana Bade;.clI, OP 2 CP 4, 500530 Brasov

Plata 51' peate efectua prin mandai IlO$till pe adresa luana Badesw, OP :1 cr 4, 500530 Bra~o~

sau prin ordin de plaia in contul

Vogel Burda Communication" Rij71ABNAUa002&410006047~ deschls la ABN AMRO Bank Bra~o\',

Taloanele care nu sunt insolite de dovada pla~ii NU VOR FI LUAU iN CONSIDERARE!

toalon e abonement Decupati talonul din revisli'i, completati-l i expediatl-] impreunli cu dovadj) pl~ii PI' adresa

loana Badescu, or 2 CP 4, 500530 Br~o\'

Plata <;1' poate efectua prin mandat posts I pe adresa loana Bad cu, or 2 CP 4, 50U530 Bra5Q\

sau prin ordin de plata ill cantul

Vogel Burda Communications R071J\8NA08002&410UU60471> deschis 1<1 ABN AMRO Bank Bra 0",

Pentru hugetari, plata 51' face in contul nr. 50&910'19507 deschis Id Trezoreria Bra~o\

Taleanele care nu sunt insotile de dovada pliWi NU VOR fl LUAlE iN CONSIDERARE!

dows XP

Wlnrl_s 'XI' d""c,,'t 1I:g""" Io.b ... e you. CO!ll,pute. whit Windows MlII~lIlum. Om:

D'f them must gol

r Unlnst8f1 xp I CitnlstliU Mi'II.:nlunr!

- ----------- ------- --

Pun pariu di WftidowS Mili19,nildn1

plerde,

Imagi'lle primita de la G02GRA. VE.

se

Atena 20D4? hnagine trimisa de Firs.

Feng Shui freak.

Irnag,ine trimisa de Yami vegeta.

(red c-am dat peste MI5A TEAM B,llDING.

Imagine trimisa de G02GRAVE.

lmagine nesemnata.

inc:! 0 c;onlbpire::in absclut, Imagincprimila de I'a PIIRiCelt'!.

Ca~tigatorul din acest numar este G02GRAVE.

Accelereaza,

Am dublat viteza! Acum, noul CableLink are 0 viteza de pana la 256kb/s.

Tn plus, am marit traficullnclus cu pana la 100%, pre~ul abonamentului l-am redus cu pan~ 181 25% iar noul super-modem iI prim~ gratult in custodie.

Traficul intre 2 sbonatl Cable Link din acela~i oras este acum gratuit - a~a ca poti aduce muzldl sau Rime dela prietenll tai rnffi rosturi, 1a256 kb/s. Tot gratuit este ~i accesui la dislJ~a ta de e-mail

181 RDS.link, precum ~i accesulla aproape orice site din ora~1 t!u.

Noi 11 spunem ncul Cable link. Tu cum 11 spUi?

Nour modem Cable Il1ksollJ!lo pPrllrw relefol'lie ,; 5l1per.vite2.o f!H! net.

dS.LINK

www.rdslink.ro

"111!=;~: Orad",,: lap: 11IfJi~: Cmlova:
1l1.lI3 1.08.78 02591<1".72.S2 I0212'~6.OQ.6B 02;>6/<'1-9.91.91 IWj1/~1.6S.79
0211':OI.Qs.76 025:9/404,72.4>$ O:Bl/40.50.0Q (l356140.Q2.00 0]51/40.31..00
021/~'O LOIJ,. 71 0159/4 O. 04.00 jibl'u: ';Qrofe>,,!a: JQ~IIMQfI::
O~1/401.08.]8 ,A.'J,d: C269!2UIl.12 024l{6B9..29 0261 17L21.60
031 '~01.01l.76 O:ll7122.112.02 Tg. M~rq; 0241/55.41.01 OJcSl/40.04.02
0];11.0101.081.71 0257122.83.02 0265121.12.05 vas/uk
0235j11.49.70 III Of. inhlrnret

07. tal!e felefonice

CHATRQClM I LEVEL

ocurile in Romania

Imlu .. lri,l jOlwil(H in RClIll,iniJ .1S.1 ~Llh I"l'Pll'll'IlI.11;1 , llill \' t\l, ,ln' Ill,lrl,k, ,1\',llll,lj (;1 lolll"l l·\i~l:l. I,ll" lut rurik' in(t'p ",1 "'1' mi.,I,' dill (I.' in I'P 11l,1i mull. I.k ('\I:mphl, pOd It' Ill!

.. Ii.lli. d,H ,Iudi'lul din RIlI11.:1Ili,1 ,11 Ulli" ,II l',il' 'Id t ,HI' prmlun' S i 1('111 IIlI nil' I III. lin jm ell grl'lIl,lll'. Dill pJ<illL'. ,luriioUl-ik' tndi mil i vor ;"i\!(:'~l inlolci(:"llH1;'1 Illilli dilinillJri in il ~'l,i re~ursdt' 1111.1I1('i.11·(:' pl'l1lTlI a-si pule.> dUl_l' 1';111:1 1,.1 '-"1);1\ pruil'Cldl'. SUIlI ,;,igur Im,'1 (:1 III viil[ll

Mr., £J.uackers

"R"cunosc( am prins cam greu ce'<lli vrl.lt sil. zleern, dar neroc cu ~Q-IJII rneu. -in Romania sunt doua feturi de:§3J'nerL Cei cere au crescet eli jo.cU'dle pe telev.zoe, Matio~i He urlle, ~i eei care So-au nasclit cu €ounter-u'I la nas:;i care dadl te aud zidind Thief SBU Planetscape: Torment zie di 'Ii rnjurL Chest1" pre5anta nue mm1ai, diferen~a dintre aeeste clase garneristice, dar $i posaslunlle materia le, Adica eurn sa nu te oftid cand tu CU P31<I 700 MHZ si cu 128 SDRAM vrei sa joci Thief 3: ",1 vezi d nu merge S<IJ;l merge ca un album de poze si ali] eu P4 eu 512 DGRAM, GeFQfceFX 590'OXT JoaGlI: nlJm~i CT, Dar ~ revenirn la evolutta gamed lor

din Rom5nia. Cum am'\Zj~,

pUJini mai sunt c:ei Qre

a preci ala joe u ril e vsch i ~i care ehiar potsa' aprecieze un joe non la adevarata sa; valoare, Dad 11 lntrabi pe unu care ate' un, aaJ'Culator cie 1 ... n :;i habar nu are de bOOM 1 &2, de DOOM 3 ala zim d e super mi~to, e realist, graficj;i SllpeX (am <luzi( pe UI'lU c~ DOOM 3_are gralkt:l de- Calln!E!r, riolmai ell e FPS) ek:., Aid apar d iferentele, dill 0pinie: li.ia ved-1,j ~unt dezarnagifi, 'Mia nQi gunt

IUlIu:rill' VOl Illl'rgv m.li hint'. C.'II de>;ple jllc)tnri. m;; hLlcur;i ill prilllul r,lml tlpllli (.1 s.lliip ell' jocliri ,Ill dt'\t'ni( ,tt:]i ck· pOjlli!Ml" (('l'.l n_. il1~t"lllln.j [',i inll'fl";ul pl'lllfU jo(ul'i ('~I{' l'l1()rIll. Ci \Jllii 'i11l11 Il1.li g,Ulwri ril'c:'!1 .Iliii, ,1St;] hllii,,('UI.:lt ill "itt' (h,11mnl11- uri.

Pt~lllru d.l!,l vi ilo~lI~' 'v,l pl(l]l\l11 ul'l1l,'1I().II(;:'.l It-'Ill~i; LU:lIld l'\(,nlplulilli DOOM-I. (l' .IIi pr('i','I,l 1.1 Lll1jU(( S;i 011:'1110 un gtlml'pl,l)' inlaillil ~i ill .!lll' jm uri. l,Hl' <] flU aib .• '! nici 0 ~lIJpril:1. dM.1I"<' I1wrilul cit, ,l-si j,\(,(' Irl·.lh,1 ell bl-in, S,'llI UI' jn!' < .Ut' .;,) l''']-It.'lillll'l1it'/l', >i;i inCel'fT ,ii ofl'l'e 11uiexperiL'lltP, eu I"i,cul dt" ,1 (] d.1 ill b.lf;; r.lll de tot?

,\iI.JH-lirile k· pllll'1i trimi.l!;> P(' ,\llrt·:.,] 111ill.l@it'vd.IO, i.ll' sni,orih,' IJ(;' ,ldrt'~,l I'('d,l(\il,i_

entuziast'm]l'i. De aceea t"foilii$.ha cu bu 11 simll ~i XP 7n dorrtentuljcourilorsuntern enervati ca ftrma X scoate jocui Y cafe e '0 pDrdlrie, dar unu !lOU zice C;;~ e ctJl ma] bun. Firmeleau vazutcheiitia aS~il~i cum al'tia noi sum rnai multi deciit a~tia '!Iedli, scot nurnal [oace l~ent'Fu a~ti<l noi cu P4 'tIJ .. _ Dar lararn deviat d;j:! la s.ubie-ct. Carnereala In R:omijnill se ducespre CI

sirnpl itate, 0 genera hare; da di joaco1- tpatl'i c la~! bIE»)::U17satuI :), lrebui@$'1 tu neaparat sa il' joel GI sa fii cool, AstfeliQcLlrile anunim€ cafe nil se bucura de hyPe 06 rl:lman in umbra o-i vjn'~tia vechlisi II salveaztl de 13 distrugere Mala sau pO<ltechlar irrdeamn~ la Lin sequel. 0 a I!~ chasti!;,! enervanta e Cd rnaioritatea nu rnai joacB pentru storyline sau pelTtru 0 evolutle a caracterutui clitw-~·m RPG. Adit;:a am illIZii: de f'rlulte ari fraze de genul "c~ m~, ~ul-ai ju'cat Foir2i coduri? ba es fraier ellti" sau "cum? lu chiar te~{li chiruJit s~ termini Mtmowindul Tn -2 IUrli? eu am renuntat lIndi din prima zi". Dar indi rna mai chinuiests rreaptea 0 l"iI*perienr-a. M-am rugat de unu 3. zile Sa ljii ba1ie Fallout-ul, poate, poate vede ~I d ul,umhi'''. Am stat 1 0 mil'lute sa se'instaleze, iar eu In acest limp_Ii zieearncam cum sa faea etc. Clnd a intrat Tn lQC; s-a_uitq_t mirat;a intra! Tn Temple QfTrials:;i a omGrti,t 0 furnka. Apoi a scos un "bleahll din ala ~ari':lneS\c.~i' a ZIS "C8 ha.-~ta e jQd~a e eej rnai male ikkt pe.care l-am j ucat", Nimic ~n lume In II peate exprima ce-arn sirntit eu in ami moment Dar iara~i am -devlat Ar rna.i f rnulte de "Zis, dar ma rezum la ata1 $i spar CiiI gel1erilti~ de mii.irfe de gamed sa fie altfel. Desigur ca peste 10 ani a~tia ffi:)io si:ifie aia ve'Chi ~iei e Sase oftlceatunci a$a cum ne Qfti~:im ~i no i il1" acest rncrnenl. Dar aia vechi de at;,um ceJ')sii fie? Famili~ti~"

Mineean Valer

{lA-hem, '5(i'uz:e dao[ nu litiu cum sa lmze!~. Deci, este searat tocrnai am term.i11st decilii ChalrOQrt1-ul din

LEY'El ~i am ramas pllkut surp.rins 5<\ va,a: d FANI] ade0l.raJi sum ~laturi,r.le vpi intorde'auna gi V-a rnJeli);g problemele (r:i3. deh, tot oameni 3untemj, S"lngur'ul lucru pe care II r~ret @st€l faplul t& IlU v-arn rnai scris p:anii' acurn, chiar da ca sunt un newbie (o.dk;M m-afi cuceri t acnra aprO<lp0 df)i anl la mare ada, ~I nu,mi p<)l'e rau :j ). Motrivul pentru care nu v-arn .scris: sste 0 necUn!;lsclitl' ~i peruru mine, desi a:pmaFle dB ([atilte claU'i as flavut multe idei - eel pulil'l inraresante, data nu cludate - de impartdsj't eu \!Pi.

Si aru m s~ trecern 1.<1 sublectl Ce cred lOU despre, i ndustria joacelcr din Romania? Pai nu cred ·ca sa posre vml3i de 0 indu::1lrie, din punctul de vedere -a1 producliei (hen - Mi sterele Laurel) ~l, sineer, n-arn jueat p~ma acurn nid un joe romrtnes€, ehlar d'aca uni i vor radel Dacca arfisa apara 0 asa z]sa irrdustrie (rna refer.strict la partea de.prcductie), nu cred ca. arcflVE'<I- a~a' succes, dupa multele flume S'onOfe"care au cauzat detrOr'iari, r~s!llmtiri de 5it\;latj\,tlisp~e. Nu ned ea am fi 'ill starElJ nu INCA, sa !;!roduoern joCtJu'i care sa te lase cu WJrCl ciiscatlf, sa cream flume eare sir --ajur:uga fa un n ivel superior. Cmd d se poate vorbi fndi de a suprasarurare.a pierei delocuri, Idelle sum cam nCillleasl, lati'l e Cine le pune tn pracLic~ eel rnai

Welcome to RQmania

Counter-Strike pe bune, nu ca luzariii aia din cafe-uri!

bine, a Ofef€ garnerulul acal feEling d!:> milloane, 0 grafica excelenta care sa- i desfete retinas.a.rn.d, Toate D._U un In~eplll ~i creel c5 suntem undava pe drurnul eel bUTT tottu~i... POllitedi putlnll proau atori pe care-i avern 5t£lgneaz~ acurn, dar peram di Ie va "pica fisa" ;;1 Vfl fi eva care 58 sco~ta din floi ace! NWOW!".Si maisper cs nu se va prod,uce 0 explo:Zi,e de prodllc~ii care sa dezarnageasca totall PArerea rnea este dI decat rnult si prosi, rnai bine putin, dar aClIt bine, si reruz sa cred ca nU ar avea succes!"

Tancau AO.bert:

"D,l'd te duel vreodata la 0 salade jocuri ~i intrebi pe un oareeare ahtiat de Counter Strike sau Pifa 2004 dadl iese' .. nul aeesta Prince of Persia 2 sau daca are un pat h pentru Star Wors: Kriights oi lhe Old Republi ,5e va uita urat It! tine pentru 0 secunda {,li l1i va arata noua lui tactic;) de a da eu mingl"s"in bara, AcJevarull este (;3 C@OtI rl'mi rnare Ijarl~ din rornanii pasiqpaji de jonlri stau i diL0lv.3 de zl eu zi un jec la multif)layer (c~le rrtai des'£\! cazuri) f.lir~ a rna i If1CerCa ~i a ftceva, .. Unde ma'i este magia Jocului?1? RecunosG 1203 ~ ell acu' un an, dei rupeam cu prietenii Counterul, dar rm11 [u am • i UJl Spider Man, bin Snes Rom de dragul fostului Super Nintend.o (Cler nici prea mulra ca dll"'~ ala te tntrebl de ce I1U Ii kmcUqneaz.~ lui Chtvu [etpa kul), in fine, eu vreau 11 va spun ca I'.omani I nu sunt paslonatl de jocurll Cat despre locurile produse ill Rorn€lIlia ... Pai ce sa

spun dI nu prea sunt..Toate jocurlie pe care le stiu eu sunt rntnl-garne-urile de PI" nel' i jOCIJI asta nou Get! a!"

Bpidey

"Despre industria [ocurllor din Roman~a FlU srlu prea rnulte. AIr! mal .3L1Zi~ de ~li~te shooter-e 1'1 lne de bug-uri sl ala erotic I,Misterele Laurel' (p;m.ii asa S~ ehearna, n-srn avut ocazle ~~I joe) a;;a cal dupa pare-rea In a, industria [ocurilor din Romania ste sl5buta, dar nic,i n-arn prelen~ii sa fie ahfel.

Cu juditorii de pe la noi treaba !ita asa: sunt unii care sttu des s~ [oace Counter-Strike ~i eel mal nou FIFA, care

le merg, sau ale a noi care apar ca g:;j Sf' dea marl (eventual un Need Ior Speed), nu se prlo:p mai deloc, la calculate re ' (purereiJ Vilui cak;ula,tO'r o n1~'Soafa in Pentium, habar nu au ee-l ala un rnh, gb, kb. ram I;ltC)/st ill dear 5;:; de5chid~ pn;:tgramll!, asreape haoar nu au ('.ie'1pre< claslflcarea joc~lrilor etc,

Apof urm a2~ c. tegoria gamerHor care mal ioaca ~I un Quakel Arena, Warualt 3, Allen vs. Predator, Diablo 2. At_~ti ga,meri~tlu rnar;ar baslc-ul

cal cu latO<lrelor ~i poate pul1n mai multo Gamer-il dinacel'l!>tii categoric JliU e-i ala rpg, fps,tbs,rts.

$1 in cele din Llrmit urrnei;lza lUat~oda gamerilor lldev~rari, care pretuiesc jQcurile ~i recunosc UI1IJ I 1!1I ndevaraLbul'l (adic3 nu sec uita numai la graficJ i une]: S~ Ult~ la gamept-ay, la story line si t~i dau-searna dac'a producatorii au pus sufler in joe, sau dadi dear au vrut sa mal stoarca niste bani din buzunarele noastre), Ei sunt prlceputi in ale calcularoarelcr (sriu baslc:-ul ~j acvanced-ul Ilotiunilor cleo pentru jocuri, se pricep lei

pregrarrrare .. .).

AI mal intrebat de mass-media, Pai nu prea. Cea mai hLmil sursa sunt revistele: lEVEt, PC Games ...

De televiziune, parca este 0 emisiune ps Antena core mal zlce

dell pre joorri (dear vreo 3-4 i prezenrare scurta), ex~zilil ~l alre alea,

Oricum nu 0 sa Vl'\Zt VTeUl1l lraller ea redal11,i 51 mal am 0 nernultumtre; se lill prea purine concursuri, iar despre cele care se tln aflam loarte tarz.lu.

Un gamer adevaratse vede de rnie

www.reve1.ro

CI-IATFl.OoM I LEVEL _

8epOOmme 2004 i 19 I

LEVEll CHATRooM

NUUI,II Nu 11I1i1IBlS~ ~i pI! mine sa ma joe ClII ei. ..

Ce-l drept, <l~ dori mal multe. de pest€ [01. A dprisa tie mal ieftina revista (da(!..ar [lUAA aib5 mal multe informalii S8U jocuri), 8$ dori sa nu rnerg la $coal.ll, .1S dod ca tow I, sa f1e.grati~ as dorl GI fetele s~ se arunce pe mine, dar nu tot ce ne dorirn Sf:' lnulmpla @:"

dBt:hknlt:~

"Industria [ocurilrrr In Romania ...

Hmrn, acum pe oriclne al tntreba, orioine ~tie ce e aba un joe pe calculator q9!i'i au sau 11-:aU PC acasa, Acurn in Romania, peste [urnatate din populatle (eu mult peste) ~re calculator. Oe~i am evoluat mult (noi rornarni) i exist" multi gam ri eare stlu ce insearnna RPG ~i FPS, care snucare &,unt a~ea ~i ·~triu s-a Ie C!eosebeasoa unul de altul, exist\! MULT mai mUilti care habar n-aul 5e joad nonstop Gounter Strike, sunt meseriasl ge rneseria:;1 la j~lCul a.sta, dar habar n-au ce geAs rnika[ .. , Si sincersa flu, oriclrre poare s~ apese 4 butoane.j] un die. Ntl zicJt:a nu imf placec unteru (0elii tnalnte 11 urarn, ileum $i eu merg pe la ner dlin cant! in dind nurnai ea.sa rnai f.ac-caf.eV'a ftaguri:}), ,ACum dind merl5i pe la net vezi din 30 de

ealcul loare,;20 oClIpate de copli sub l4 ani in Counter pe net. ~f despre

rna s-media n~am ce ziee ... Suntem tot,,1 ignoratio Singurele dati e:find 'Suntem in atentilli Il'l<lss-medleiest~ numai Cltl,mci nand e m~i lace cate-o vktimadin cauza l1alculatorului (am~i fn cla>1'i UrlU COlre a ajlllli5 in zlar ... A

I~~i nat 'in lata t:aku latoru lui dupa 3:J de

ore ~i I-a luat arnbulanja ~l gniGilti la ce Joe .. Counter Strike, normal 0., Cnncluzla.este !=a exis:t~ destul c:unQ~ca:tOIi dar exist~ ~i mai t'n!.lltl l:ame ... necunosestcrl ©.r,

Ca un preview p tWU Chatroom-ul de hma viitesre (".Jocurile cauzaaza sau nu d"ependentat"), .,;3 propUI1 sa iJ.runcati Un' ochi peste (JrrnaJoarea !\crisoore:

Havasan Flenn

"Umblu pe s{rada rI~UC dupa opt ore de lucru tntr-un haas total.

in seqJa in care lucrez eu, media de vanit~ 5e invarre undeva pe la treized

de ani. in mementele .ch!: respire, reusim 3'5 rnai povesnm ce nivel am terrrrinat din Painkiller sau.Far Cry, sau G,e'i cu sisteme rnai slaoese rezurna la Delta Force- Black Hawk Down sau IRainbow Six. Tn fine, relJ~8SC s-a plec spre cas~l. Pe drum ln trelsibuz, capli de ~coalit! pFimara oi cuta despre 'Caurrter Strike, Unreal Tournament 2004 au rnai ~i~1 eu e. Clulesc ur-ed1jl.e. R:li!lJ~esc sa aud ",cdl1'1b:oI', IIhl;'l1.d" ~hot'J "multiplayer" i "B-arron\ "Oeativ Audigy" ~j altele. Raman blocarIrttr-un fel de transa reu~e!>c sa ma tariisc prin dlldura

r-eu~i nod sa. evil sGlarele ca Uln adevarat "TniefO, AjiJng aC"3s.i. Ou ullimele puteri, rn~ rndrept spre c~lculalor. Deschid u~a I~ cameRl ... Disw€r8fe. Fill-meu !Ie· joae NF5 Underground. SI,Jnt disperat, un tremur llsor rfla a~ud, intru i~ 'ii?vr<;lj, imi Vine sa ma dm.l CtJ capwl·d~ pereti

dm.l ... lmi vine 0 idee: .Laurentiu, du-te pal1~ 1<1 magazrn ~il: cumpsrio paine". Dupiil vreo zece minute, pleaca. Triumf~Lor, ~ d§ez la €al!;ulatpr si irrcep sa joe Painkille:r-, imaginandu-mi di ge:fleralullui LU.G:ifr~r de 101 sfar~itul nrvelu~ul e ~eftll 'm~u.. CJlI1d era liJpta in toif,sill1t 0 I.j ,Oaf~ biitaie pe urnar :>i aud un glas piligai.t"Tati,lmi plJi Tapu

Tieu (joe educativ) pe-cornpj". Ma tree toate nanspi Fafi i I@, m I sa incJellteaza mana pe maus, ·clar r£",use s:~ rna abtin, "De:Ai~", nu vrezj ca sunt otupa!, vino mai tar.zill". Dupa (') jLlnialate de Ora de maraieli, tr'ebule s~ eed z locul, Resl:lmnal{ a~tept seara,

E seara. l.umea Mierse la cl;Ilcare, iEl~ eu reusesc sli cuceresc ultima red.util, calculatorul. CU un tal1'lbet Til CQ'~uI gurii ince.p Medi(eval - Total War.

Tim pu I trece.. eu constru lese di ngreu ciaairi, antrenez trupe ~i; satisfacut, ICe trtrnlrapoi ill rnoarte. Tn tirnpul unul asediu, dupa e am bornbardat zldurile ce.tatil si am trlrnis trupele Tn castel, simt, d mJ la c) r'nole~e:-ala $1 rnl se taie-filmul. Auzearn 0 l1'1uzlc;a ol'ienl<l.lil ~i zgnmo'.te de iuptfi. La un moment dat; se <If'lropi-e un calii"ret I'n goana, descaleca si vj'ne la mine ~l ma scutura: /lGelle.ral~, gene ... gene .. ge ... Anormaaaalule, iar ar adorrnir ~fl calzulator;" Era E dirnineat<lt

~i trebuia a plec la serviclu,

Salut,

Ma nurnesc HZl1egalTFllorih" dar rni se spline Oom Pedro aka II Padrino ~i sunt din Tirnisoara, Am 32 de ani $i dupa CUm sper d. \'I-ali dar seams sunt un juditor (gam!'!r) inrnft. Din "p~'Gale", nu sun! singurul din 'familiej:am concurenta puternica.

hni cer uze ca nu m-am prezentat de la lnc~PLJt; dar a_ceasta introducers mi s-a parut mal potr:!vtta pE!ntrua r1spunde la i'nlreharea daca:se joa"di lurneape calculator. Parerea mea este ca se'jaaca ~i inc~ mult. Ce fel de joouri I1U stiu precis, dar fieear ar

pr.efe.rilillele lui. Eu de pilda joe in

ful1"€'~ie de starea Tin care sunt, Da.Gi: suot obosit prefer un shoolersau un ra.ong:, dadtsunl odihnit prefer 0 striitegie sau lin $an pe net.

Chiar i fUllqionarul de 101 ghl~eLl/. (jacm te uifi Gum trebut@ vezi dl are di::sd1lS Soli\a.ire-ul sau Mine Swiper-ul. Conteaza l;:e joad? Ii I n~ereseaz~ ceo jOat,:~'i? G! e te RPGJ ijU shooter, sau €Jjltest,sa~J~dventure? Pe unii (ja, pe ur1ii nu, daJtori <JiU ilcieea5i dbd r1!ii: S 'j,oace,"

www.level.rQ

Vogd Ilurdil Curnmuuicalious SRl

SIr. N.D. Cnce.l Nr.I.!. SOOI] I (I Br.isov Tel: (J2r,!J/41!i I sa, 072J·57051 I 0744·7."i4'}fB, 1',1x: 026f\!4111728 l:-rn.1il: level@,lev<=l.ro

ISSN: 1 ;'82-1498

General Managl't:

D,ln Sanesul

(d~ n _IMdl~"(lI@V(JI-\~ lhu rrla. ro)

Redactor se f :

Mikli Sfrij,1fl IMitl.Ji (mill,l@level.rui

I{cdllcl 01";:

Vladimir Ciol.m {cioLAN) kiol"ll@l(;'vel.ro,l MiKI;;,l DUll1ilrill (KUvICJ) (kil1lO@lev(;!l.ro) Ovicli:u Nl"delcu (Rznrcrtha) lrz'lreclilJ@level.roJ

Bogdan Arniteteluae f.Bogtl'lIlS1 (11Ug' 1,1 ns@level.1'01

M,uIU5 Gi1il1t;~a !}!,him'J@level.roi

Grafidi ~i OTP; Adri,lIl Arm.-l,elu

lad ri.1Il_C1flll,1 sel u ®Ievel. TO)

Secretar ell' redactie

Oana Albu IOall,l_<llblJ@v0r-ir:lllIJITI~.r())

Ma d,eting;

Le')1l11;' l\il;;irgine.ll1 (leonll'_nli1rginean@vngl;'l bu rrl.i, roi An<l·,'vl,lfia Sfrijan (,lmil_~fr[iill"l@\iogr;lburdil.ro)

Publici late;

bull Bodola il~oIU)od()lil@vog('lbunl.l.l"())

Crislian PO!-l (rri~ti;:nll_[JOp@vog"II)(lrd,:uo)

ON·lINE:

;\1 i 11" i g"descLi Imi hi! i _!Mde;;('u@ch'p.f(JI Oana Snulesr« (O.li1,l_Qulc"cu@chip.rol

Contahilitate:

M.ui.l P,Hge

l'\ " Szasz ka

Adrian Durnitru [collt"l)ililO1!e@vogl'IIJur{I".rO)

Distribulie:

I L\.H1a Hiide~( u

t iO,lfhl_bi'u I .... ,cu@\logelhunla.m) loan Claudiu Soiu

I i,lln.U_,oiu@hogelburda.f[J) Alex IJr .. lghini

I al<!x_dragh in i~n'og(?1 hurda. 101

Adr esa pentru corespondenta:

D.P. 1. c.p, ..[., 500530 Brasov l'entrLl diqrihulit:' conractati-ne lil tel: 1)...'68-11,)I:>fl

5i iax: 0168-,' IHi28

Monta] si tipan

Revai Nyornda, Budapesia. Ung,mJ.

este rnornhru [ondator al Ill«;ului RomZm de '\LlU It al Iirajelor mR/\ 1).

Deck Computers Ubisoft

Fanatic Gamer Best Distribution Playmore

K Tech Electronics Autoshow

ROO

Flamingo Computers

8 10, ·15,19 11

13,43 53 61 73 76 C4

CONTAc:T I LEVEl .

~~_B1

NeXT ISBuE

The Legend of Zelda: The Whnd Waker

Cu adevihal leg€nd, r

PeeD-ROM J

OVER II MILLIION eO~II. 8101..0

Chessmaster 1Dth Edition

lea mai evoluata verslune de sah pe calculator