Himno N acional Argentino Version para piano y canto

1

Letra de Vicente Lopez y Planes

BLAS PARERA, 1813 Arreglo de Juan Pedro Esnaola, 1860

~= 76

f'I I - --= == I .! J
.. ·
.
·
t.J -z:; ••• "II .. :4j ~ :4j ~ <z:» r I
< f .....___......
p
I_I ~ I b.
·
· .. ·
- "II •• i r~p ~ I!'~ c.: __." -
-z:; "11 6 f'I~11 I I J I II~I _..-3 _
. .
t.J I I I I I I I • .. ~ ~'*. ~. _,.
< m/ m/
.... P
? ~ 0 ~ r-3~
·
·
_. _. _. • •
:4j "II -
:4j 11f'1 I · 1\1 1':\ ·
· . · .
. .
·
t.J ., j • 1:)1 .......... .......... •
1:4j - -
<
1~1t:'\ p f'J p
· · .
· · .
·
r'----"r - _. ]I - t.J.: ••.•• : • _. - _.
"11 - ~ - :4j -
:4j :::::; :4j :4j
.. ~ ~ = 116

15

f

r

r

r

r

18 f'J I =
r-.'/- r::: 3~ " ...I r~
t.J -. .... r .... !. ----r t ~ -,T. LJ
f
cresc. - - - - - - - - - - - - - - - - - cresc. - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
·
·
- - - - ~ ~ • • r

r

r

r

2

21 fI I 1':\ l I ~ l
·
t.J -
0- id mor- ta- les el gri- to sa-
~ ~= 76
fI I I ..... <, 1\ 1':\ ~ - -
. .
·
·
t.J r ~ ~ •• - .. "-::: .... · ...... ~ ~ ~ . - .. .. ..: ...... ~. ~
..
< - -
I III I) - i i
·
·
.
~ • • - .. ... - - f- - -
.... ~ • ~ •. ~ 1; tr r:;- ... ... 26f1 I

l I

.. --

li- ber- tad li- ber- tad li- ber- tad

~)~~ *1 0- id el

- .

· .

· .

r--::

III... ..

. .

]I. ]I-::::~.I ~ ......

.

t.J ..... • II

r~

.

· .

"". -

~ ~

• ..". ~I

29 fI L ~ ~
·
t.J • •• . ' . .._./ .,. .,.
rui- do de ro- tas ca- de- nas Ved en tro- noa la no- blei- gual-
--= ~
fI L · .. III III· .. L •
· ·
· · ·
· · ·
. · ·
t.J ... ... : ... ... .,.. .... "II ~ .,. ~
·
·
·
·
- . ..". ~ ~ - -:~ ~ • - - - - .= ~ ~
... - - ~ . ~ "II .... i
~. ~ :::
... 3

32 f'1 1 • 1
. ·
t.J .._ - - v. vr:; .'
dad Ya su tro- no dig- ni- si- moa- brie- ron Las Pro-
............. Nose interpreta ............
-~ :-\""": ~
(} L .~ I~ • iD. I , - _ . _
·
· . . ·
t.J :t :I v. vc.. .... .,. v-J •• • ...... ..- v~ :t' ~
< II _~ II ;~ p f
I"'o!o... I_ r--:
. ·
.
.
.. •• . - - - - :..__.- - - ~. ~ ~. • • •
::::; -z:; • ,= ::;::; -z:; ..
.... ~c.. 37 f'1 1 1

IA

1

r r 11--

vin- cias U- ni- das del Sud

Y los

li-

I bres del mun-

r r

do res-

f'1 1

II

p

t.J ::::: -..".. =i

den

Al gran pue-

bloar- gen- ti-

no sa-

4

42f1 I I I ~ I ~ • ~ •
t.J r - -
Iud Al gran pue- bloar- gen- ti- no sa- lud Y los
fI !'ffl ~~ Ir-": - - - -
I I -
·
·
.
t.J v •. - - v. - .... .. :t: :t~ 11- -
<
(} L ........ _
.
.
t.J ~-. "~'- _ - _ ,_ ~ .. . ~ - ..
':j'- ... "'II ...... - ~ -
~ ~ ~ 45f1 I I ~ • ~
·
t.J .......... .. - - - .. ""--' .. ...
li- bres del mun- do res- pon- den Al gran pue- bloar- gen- ti- no sa-
fI I ~ • _ ,._ _ _. l""'-
· ·
. ·
· ·
t.J • •• ...... ..- qt .... ~ ~ ~ • • ..
-- --=
f
• •
·
·
i i - :I ,. ... • • •
- 48f1 I • I ~ •
t.J r:; - "--" - • - -
Iud Y los li- bres del mun- do res- pon- den Al gran
fI
I - 1\ ~ •
· ·
· · ·
· . ·
t.J • • • • • 11- .. ~ • • • - • ..... ..- qt .... ~
l..-=
< f
• • •
·
·
i i i :J 5

51 fI I -"'" ~ ~ • I
.
t.J - -
pue- bloar- gen- ti- no sa- Iud ~ = 92
fI I ... -= l I: ~-= , Q. I Jy
r::- -=-. · --...
·
.
.
·
t.J ~ __..::. r
<
• • • I .I
·
·
r'_ I .. II!' II!' - .. • •
- - "'I -
:4j :4j ~}_,,_~. <,
54f1""""_ --= r\ }r
· 1':\
·
.
.
·
t.J ~ --- • ..... • - . - .. t , ::J:I:
< :8:
• • ~ ~
·
·
~I r "'I i ~ • • i i -
:4j ~ ~ = 132

58f1 I --
t.J i .. ,-# ... ~-,j# .. #~ :::::; ~- - - ~ ----
..
<
f f f ;. ~
·
·
i ~ i ....-
:4j 61 fI L I I I I
. .
t.J .. ..
Sean e- ter- nos los lau- re- les Que su- pi- mos con- se-
fI L I - iii. ..:.. ..:.. ,,_ - ;... ..:.. ..:..
t.J ~ II!' -,j~-,jl V II!
f
• • • r\ ;. • 1\ ;.
·
·
• II! l!' II! i_ _i • II! l!' II!' 6

65f1 I I ~ I I 1':\ ~ • I
.
t.J I <:»: - •
guir Q] su- pi- mos con- se- guir c, ro- na- dos de glo- ria vi-
= 76 = 60
fI !II- ~ 1':\ 1-: .. c:». ~ --=
I
. ·
· . ·
.
· . ·
t.J T~TI .... • .. .. :I 1 :1= --= - - •
--=
< p
• I"""-- f.\
·
· ·
V - _ .... i _ ... :4j :4j - ~ -
... - _ ... :4j ~ "'U" 69 fI I

l

I ~ ~ III I

l l

r

o ju- re- mos con glo- ria mo-

.~ ... -

va- mos 0 ju- re- mos con glo- ria mo- rir

~ = 132

"

-

. .... ...

f

..

::::; ....

,

L .. •

::::; ::::;

-6 ... , ....

. _.

::::; ..

...

-

...

73fJ L I ,.--...... f.. I f.\
·
t.J r
rir 0 ju- re- mos con glo- ria mo- rir
fJ L ! ~. ~ ~ ~ ~ !II-~ e- !- ~ f.\
r r- r- IA
·
t.J - • • • • • • i= i :::n:::
< :8:
, f
·
· ·
.
_ ......... ... :4j _ • _. _ _. ,_ ,_. ,_ _. _ _ _ -
... ... ::::; ... ::::; : ... '::::; ... ::::; ... ....... ~
.. .. .. .. Edici6n de Hector Monacci, febrero 2001

¾½       ´ ¡ ¨ Â Â Â Â È Â Ã ¾ Çß Â Ì ´ ¨ ÑÓÖß Ø ß Ð × Ð Ö ß ØÓ × ß ¸ ¸ Ä § § µ ¾ Â ¡ § § Â Â ¨ Â Ã Â Ã Â Ã § ¨ Ã Â Ã Ö ß Ó Ðß Öß Ø Ðß Öß Ø Ðß Öß Ø Çß Ð Â Â ¨ Â ¨ Ä ÇÂ ¨ ¨ Â Â ¨ § ¾ Â Ã Â Ã § Â Ã Â Ã Â Ã ÖÙ ß Ó ÖÓß Ø × ß ß Ò × Î Ò ØÖÓß ÒÓ Ð ÒÓß Ð ß Ù Ðß § Ä ¨ Â ¨ .

¿¾ § ¨ ¨§    ¡ ¨  à  à ¨  à ¿ ×Ù ØÖÓß ÒÓ ººººººººººººº ÆÓ × ÒØ ÖÔÖ Ø ºººººººººººº ß Ò ß × ß ÑÓ ß Ö ß ÖÓÒ Ä × ÈÖÓß Â Â Â¨ Ä Â ¸  ¸ ¸  ¨ § Ô Â ¨ ¿ ¼  à § § Â Ã Â Ã Ç È Ú Òß Ç × Íß Ò ß È × Ð ËÙ ÐÓ× Ðß Ö× Ð ÑÙÒß Ó Ö ×ß § § § Ä Â § Ô ¼ § Â Ã Â Ã Ç È ÔÓÒß Ò Ð Ö Ò ÔÙ ß ÐÓ Öß Òß Ø ß ÒÓ × ß § § § § Ä .

¾  § È Ç Â Â Â § ¨  ÐÙ Ð Ö Ò ÔÙ ß ÐÓ Öß Òß Ø ß ÒÓ × ß ÐÙ Â ÐÓ× § Ç ¨ Ä Â ¨ §   ¨ §  à   §  à     Ðß Ö× Ð ÑÙÒß Ó Ö ×ß ÔÓÒß Â Ò Ð Ö Ò ÔÙ ß ÐÓ Öß Òß Ø ß ÒÓ × ß ¨  ¨ Ä § §   ¨ ¨ §  ¨  à  à §  à ÐÙ Â ÐÓ× Ðß Ö× Ð ÑÙÒß Ó Ö ×ß ÔÓÒß Â Ò Ð Ö Ò ¨  ¨ Ä Â ¨ Ç § § §   ¨ ¨ § .

½ Â Ç Â Â ¡   ÔÙ ß ÐÓ Öß Òß Ø ß ÒÓ × ß ÐÙ Ì ¾ Â Æ § Ä Â ¸ ¸ ¸ Ç ¨ § Â Ç Â Æ Â Â Æ § § ´ Ä È Â Â § § µ Ì ½¿¾ ¸ ¸ Ä ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Ç ¨ Ç ¨ ½ ¡ §  à § Â Ã Ë Ò ß Ø Öß ÒÓ× ÐÓ× Ð Ùß Ö ß Ð × ¸ ¸ ¸ ¸ ¨ ¸ ¸ ¸  ¨ ¸  ¨ ÉÙ ×Ùß Ô ß ÑÓ× ÓÒß × ß ¸ ¨ ¸ ¸ ¸ ¨ ¸ ¸ ¸ ¸ § § Ç Â ¨ Ä ¨ Ç Ç ¨ Ç ¨ Ç Â .

 § È ´  à  à  à ÙÖ ÉÙ ×Ùß Ô ß ÑÓ× ÓÒß × ß Ì ÙÖ ´ Óß ÖÓß Ò ß Ì ¼ Ó× ÐÓß Ö Úß ¨  ¨ Ä Ç Â ¨ Ç ´       § Ç Ç Â Â Â ¨ Ô ´ § Úß ÑÓ× Ç Ì ´  Ùß ½¿¾ Ö ß ÑÓ× ÓÒ ÐÓß Ö ÑÓß Ö Ö Ç Ùß Â § Öß ÑÓ× ÓÒ ÐÓß Ö ÑÓß Ä ´  §  ¿  § Ç Ç Â Â ¡   ´   ÖÖ Ç Ùß Öß ÑÓ× ÓÒ ÐÓß Ö ÑÓß Ö Ö Â ´ § Ç Â ¨ § Â Ä § ¨   § µ ÓÒ À ØÓÖ ÅÓÒ ¸ Ö ÖÓ ¾¼¼½ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful