Πάμε στα σίγουρα;

Πάκε Beer Academy!
www.beeracademy.gr

Μηα κνλαδηθή θαη αζθαιήο πξφηαζε ζπλεξγαζίαο!

BEER ACADEMY
FRANCHISE SYSTEM

Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ
΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢

Όιεο νη κππξαξίεο πνπ αλήθνπλ
ζηελ αιπζίδα δηθαηφρξεζεο Beer
Academy έρνπλ φιεο ηνπο
νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Απηφ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα
απνδνζεί ζε θάζε λέα κππξαξία
ην ίδην ζηπι θαη χθνο,
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ
απηνλνκία θαη ηνλ ηδηαίηεξν
ραξαθηήξα ηνπ θάζε ρψξνπ θαη
ηεο θάζε αγνξάο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεξεζεί
ην ηδηαίηεξν εθείλν αλαγλσξίζηκν
ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θάλεη ην
Beer Academy λα μερσξίδεη θαη
λα απνηειεί κνλαδηθή παξνπζία
ζηνλ ρψξν.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ
΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

Τν franchising είλαη πιένλ παγθνζκίσο απνδεθηφ σο ην ζχζηεκα πνπ
πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε επέλδπζεο-απφδνζεο κε ηαπηφρξνλε
κείσζε ή θαη εμάιεηςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.
Κάζε ζχζηεκα franchise είλαη δνκεκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλεη
ζηνλ ζπλεξγάηε δηθαηνδφρν κφληκε ηακεηαθή ξνή, πςειή θεξδνθνξία θαη
κεγάιε απφδνζε επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ ηνπ, πνπ ζα
απνζβεζηεί, αλάινγα κε ην βαζκφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλεξγάηε ζηελ
ηνπηθή ηνπ αγνξά, πνιχ ζχληνκα.
Τν franchise ηνπ Beer Academy ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα εθκεηαιιεπηείηε
ηελ ήδε ππάξρνπζα εκπνξηθή θήκε θαη ηελ εκπνξηθή επηηπρία καο θαη λα
δεκηνπξγήζεηε θαη ιεηηνπξγήζεηε κία λέα κνλάδα franchise Beer
Academy ζηελ αγνξά ηεο πεξηνρήο ζαο.
Τν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο απηήο επθαηξίαο δελ
πξνζθέξεηαη ζε φινπο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη, λα ηαπηίδεζηε κε θάπνηεο βαζηθέο
πξνδηαγξαθέο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ζπλεξγάηε ηνπ δηθηχνπ καο.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
΢ΤΝΔΡΓΑΣΗΦηιφδνμνο κε αλήζπρν πλεχκα πνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο
πξσηνπνξηαθέο ηδέεο
Ιθαλφο λα δέρεηαη ηε θηινζνθία ηνπ franchising
Απαξαίηεηε νηθνλνκηθή επηθάλεηα
Μεγάιν θχθιν γλσξηκηψλ
Δπρέξεηα αλάπηπμεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Δπηρεηξεκαηηθή δηαίζζεζε θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο
Υπνζηήξημε απφ ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ ηνπ

Με βάζεη ηα αλσηέξσ, ν ππνςήθηνο ζπλεξγάηεο θαιείηαη λα
ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, Θεκαηηθή
Δζηίαζε Α.Δ., ηε θφξκα πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα αμηνινγεζεί
κε απφιπηε ερεκχζεηα

ΟΦΔΛΗ

Τν κέινο ηνπ δηθηχνπ Beer Academy απνιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
απφιπηεο θαη εγγπεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο.
Δπίζεο:Δθκεηάιιεπζε ηεο θήκε θαη ηνπ θχξνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Όθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο (brand name) θαη ηνπ νλφκαηνο
Beer Academy, αθνχ είλαη ήδε γλσζηφ θαη θαηαμησκέλν ζηελ
ειιεληθή αγνξά (high brand awareness > 87%)
Ωο franchisee ηνπ Beer Academy, ρξεζηκνπνηείηε θαη νηθεηνπνηείζηε
ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Παξνρή αξρηθήο θαη πεξηνδηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζπλερνχο
ππνζηήξημεο
Άκεζν φθεινο απφ θάζε παλειιαδηθή αλαθνξά θαη δηαθήκηζε ζηα
Μ.Μ.Δ

ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΜΔΝΔ΢
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ΢
΢ΤΜΒΑ΢Η΢

Παξνρή παθέηνπ κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ ζσζηή επηινγή θαη
αμηνιφγεζε ηνπ θαηάιιεινπ εκπνξηθνχ ζεκείνπ ή ηεο πεξηνρήο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εζηηαηνξίνπ

Παξνρή ηερληθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ εζηηαηνξίνπ


Δλδεηθηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο
Δλδεηθηηθή νηθνλνκνηερληθή κειέηε κε εμεηδηθεπκέλα δεδνκέλα

Καζνδήγεζε γηα ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο.

ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΜΔΝΔ΢
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢
ΜΔΣΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ΢
΢ΤΜΒΑ΢Η΢Υπνζηήξημε ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ
Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, φισλ ησλ βαζκίδσλ
Μέξηκλα γηα ηελ έλαξμε ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ
φιεο ηεο αιπζίδαο
Λεηηνπξγηθφ θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ, π.ρ. εθεκεξίδεο «Academy
Report» (κελνχ), επηζηνιφραξηα, folders, θαθέινπο. καθέηεο θ.η.ι.
Ιζηνξηθφ αξρείν δεκνζηεπκάησλ ζηα Μ.Μ.Δ.
Φσηνγξαθίεο, θηικ, video, βηληενζθνπεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη
αθηεξψκαηα γηα ηε γλσζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ηνπ Beer Academy
ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα δηαθεκηζηηθά έληππα, δειηία ηχπνπ, flyers
θ.η.ι.
Αλαθνξά ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο αιπζίδαο
(www.beeracademy.gr).
Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο Beer Academy.

ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΜΔΝΔ΢
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢
ΜΔΣΑ ΣΗΝ
ΔΝΑΡΞΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢Γηαξθήο Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε
Γηαξθήο Λεηηνπξγηθή Υπνζηήξημε
Γηαξθήο Γηαθεκηζηηθή Υπνζηήξημε

Δηδηθφηεξα:
• Δπηζεψξεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εχξπζκεο, νκαιήο
θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ καγαδηνχ
• Δλεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
αδηθαηνιφγεησλ απνθιίζεσλ ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ
θαζνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
• Σπρλή αλαλέσζε ηεο εθεκεξίδαο-κελνχ, θαζψο θαη παξνπζίαζε
εηδηθψλ κελνχ γηα ηηο ενξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, Αγίνπ Βαιεληίλνπ
θ.η.ι.
• Δπνπηεία ζηελ εθαξκνγή ηεο ζσζηήο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ


Παξνρή νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ εθαξκνγψλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ
Σπζηήκαηνο Παξαγγειηνιεςίαο. Πξφθεηηαη γηα ην εμειηγκέλν
ζχζηεκα M.I.S. πνπ εμαζθαιίδεη αθελφο ηνλ ηέιεην ζπληνληζκφ
κεηαμχ ηακείνπ , πξνζσπηθνχ θαη θνπδίλαο θαη αθεηέξνπ ηελ
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ απφ ηνλ
ηδηνθηήηε. Τν ζχζηεκα δίλεη δσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε
θάζε πηάηνπ, ελεκεξψλεη θαη απνγξάθεη απηφκαηα ηελ απνζήθε,
ππνινγίδεη ηνλ ηδίξν θαηά θεθαιή, ηελ απφδνζε αλά ζεξβηηφξν θαη
εθδίδεη ζηαηηζηηθά θαηαλάισζεο θαη πξνηίκεζεο «πηάησλ-κππξψλ».
Υπνζηήξημε ζηνλ ζπληνληζκφ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ
marketing, δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ.
Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ζε δηαδηθαζίεο ηνπηθνχ marketing θαη
social media marketing

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΝΔΟΤ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

Τα δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλεη ν θάζε λένο ζπλεξγάηεο franchisee
εληαζζφκελνο ζην ζχζηεκα franchise ηνπ Beer Academy,
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ζηε ζχκβαζε franchise, πνπ δέλεη λνκηθά
ηελ φιε ζπλεξγαζία θαη ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο κνξθέο
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο.
Σε γεληθέο γξακκέο φκσο, ηα δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα
ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:
Φξήζε θαη πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο.
Δθκεηάιιεπζε ηεο θήκεο θαη πειαηείαο
Δθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ franchisor
Σπλερήο θαη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε
Απνθιεηζηηθφηεηα γεσγξαθηθήο πεξηνρήο

ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΙ΢
ΝΔΟΤ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
franchise Beer Academy είλαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
franchise θαη λα δηαηεξεί αλαιινίσην ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
θηινζνθίαο πνπ δηέπεη φια ηα εζηηαηφξηα ηνπ δηθηχνπ.
Δπίζεο, λα αθνινπζεί θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε εκπνξηθή, πηζησηηθή
θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φινπ ηνπ δηθηχνπ θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη
πάληα σο κέινο ηνπο δηθηχνπ πνπ εθπξνζσπεί ην πςειφ θχξνο θαη ηε
θήκε ηνπ Beer Academy.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

Τν αξρηθφ δηθαίσκα εγγξαθήο θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο franchise θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαρψξεζε άδεηαο
ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο, ηηο πηλαθίδεο, ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο,
ηα εγρεηξίδηα κε φιε ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο (know how).
Αλαιπηηθφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία παξέρνληαη απφ ηελ Θεκαηηθή
Δζηίαζε Α.Δ., πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ franchise
Beer Academy.
Η ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο είλαη κηα ηππνπνηεκέλε πεξηγξαθή ηνπ
ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο θαη βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ franchising
κε ζεβαζκφ ζην Διιεληθφ Γίθαην θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα
Γενληνινγίαο πεξί franchising.

Πάμε στα σίγουρα;
Πάκε Beer Academy!

Πληροφορίες Franchise:
Τ +30 210 4225424
E info@easyfranchise.gr
www.beeracademy.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful