ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
စာအမွတ္ ။

။ ၂/၂၀၁၁(မဃတ+၈၈+ဗကသ)

ရက္စြဲ။ ။ မတ္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။

သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္
က္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္
စစ္အစိုးရ၏ တာဝန္ပ်က္ကက
ြ ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္
ခ်က္
၁။(က) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား ရုတ္တရက္က်ေရာက္ၿပီး လိႈင္းေလထန္ခဲ့ရာ
ဖ်ာပံုခရိုင္မွ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား၊ ေထာင္ခ်ီရွိသည့္ က်ားေဖာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေသာင္းခ်ီေသာ ေရလုပ္သားမ်ားမွာ
ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေရေမ်ာလုပ္သား ၁၄ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၀၀၀ ခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။
(ခ) မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ညက လြယ္ေမြၿမိဳ႕အနီးကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားျပင္းထန္ေသာေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ
တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ တာေလၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၌ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၇၃ ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း
တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။
၂။ မိသားစုတဝမ္းတခါးအတြက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အသက္ႏွင့္ရင္းကာ ရိုးသားစြာဝမ္းစာရွာေဖြရင္း ရာသီမဟုတ္ မိုးသက္
ေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရေသာ ေရလုပ္သားႀကီးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူ မိမိတို႔မွ ဝမ္းနည္းေၾက
ကြဲရပါသည္။ ထို႔အတူ တာခ်ီလိတ္၊ တာေလေဒသ၌ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူေဆြးေသာကျဖစ္ရေၾကာင္း မိမိတို႔မွ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ေျပာၾကားပါသည္။
၃။ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားမွ ထိခိုက္မႈ အသက္သာဆံုးႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအစီ
အမံမ်ား၊ လုပ္သည္ဆိုရံုမွ် ဝါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ သတင္းႏွင့္အသိ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ကယ္ဆယ္
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေျမာက္မ်ားစြာကို အတိအလင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ရွိအစိုးရ
အေနျဖင့္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနရပါသည္။
၄။ လက္ရွိစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္မေနေစရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ရွိေနေစရန္ လိုအပ္ေသာ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို နယ္ပယ္ အမ်ိဳး
မ်ိဳးမွေန၍ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔မွ ေတာင္းဆိုသည္။ အစိုးရပိုင္းမွ
တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ----(က) ။

။ မတ္လ ၁၅ ရက္ကတည္းက စတင္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါခဲ့သူ

မ်ားအား မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီဝန္းက်င္တြင္မွ တပ္မေတာ္ေရ အမွတ္(၁)ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စု လက္
ေအာက္မွ စစ္ေရယာဥ္သံုးစင္းက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္မွာ အလြန္မ်ားစြာ ေနာက္က်လြန္း
ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း မေသေပ်ာက္သင့္ဘဲ ေသေပ်ာက္သြားရသည့္ အျဖစ္ဆိုးမ်ား မ်ားစြာရွိသြားႏိုင္ပါသည္။

Page 1 of 2

စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ေခ်မႈန္းေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၌သာ
အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ လူထုကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မီအသံုးျပဳသည္ကို မေတြ႔
ရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရသည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ တာဝန္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိပါသည္။
(ခ) ။

။ ယခုတေလာ ကမာၻႏ
႔ ိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား ႀကံဳေနရခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

လည္း စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားမွာ ေကာလာဟလသတင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားတြင္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
ရဟန္းသံဃာေတာ္ အခ်ိဳ႕၏ ငလ်င္ေဘးလြတ္ယၾတာမ်ားကသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး အစိုးရတရပ္အေန
ျဖင့္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို မေတြ႔ရပါ။ ျဖစ္သင့္သည့္အခ်က္တခုမွာ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္
သံၾကားမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မလိုအပ္၊ အက်ိဳးလည္း မရွိေသာ VOA BBC ရန္တိုက္ေပးေနသည္ဆိုသည့္
ရန္လိုေဒါသပြားေနေသာ ႀကိမ္းဝါးသံမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ အပုပ္ခ်ေဆာင္းပါးေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ
ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ငလ်င္ေဘးအပါအဝင္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနထိုင္ရမည္ဆိုသည္
ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။
(ဂ) ။

။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာအား စစ္ေရးအသံုးစရိတ္တြင္ေလွ်ာ့ၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း

သိမ္းေရး၊ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
၅။ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ NGO မ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မီ လံုလံုေလာက္
ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ယခုလတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ့ရေသာ ေရေမ်ာလုပ္သားႀကီးမ်ား
၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းႏွင့္ စိတ္
ဓါတ္ေရးရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအား အနီးစပ္ဆံုး ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြ၍ အျမန္ဆံုး ေပးပို႔ၾကပါရန္ မိမိတမ
ို႔ ွ
အေလးအနက္ ႏွိဳးေဆာ္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

Page 2 of 2