Terminologie utilizat în proiectarea i exploatarea drumurilor AAccelerator de priz Adaos special care gr be te priza unui mortar sau beton

de ciment Acostament Fâ ie lateral situat între marginea p r ii carosabile i muchia platformei drumului Acostament consolidat Acostament realizat printr-o tehnologie de stabilizare a agregatelor naturale cu lian i sau prin pereere Acvaplanare Alunecarea autovehiculelor, f r posibilit i de control, pe o pelicul de ap existent accidental pe partea carosabil Adâncime de înghe Nivelul cel mai coborât (m surat) de la suprafa a drumului la care apa intersti ial se transform în ghea în timpul iernii (în practic se admite c aceast adâncime coincide cu cea a izotermei zero) Aderen Fenomenul complex generat de for a de frecare la contactul dintre pneurile ro ilor autovehiculelor i suprafa a p r ii carosabile Adezivitate Proprietate care caracterizeaz aptitudinea a dou materiale de a se lipi între ele. Caracteristic a lian ilor bitumino i, exprimat prin rezisten a pe care o opune la dezlipire pelicula de bitum de pe granulele agregatelor naturale sub ac iunea tensiunilor interfaciale ale sistemului liant-agregat în prezen a apei Afuiere (la drum) Ac iunea de dezagregare i sp lare local a unui rambleu de drum sub ac iunea unui curent de ap Agregate naturale Materiale granulare de origine mineral , (ob inute) din sf râmarea natural sau artificial a rocilor, (provenind) din cariere sau balastiere Alee Drum îngust, trasat i amenajat special, de regul încadrat de planta ii, destinat în mod obi nuit circula iei pietonilor, bicicli tilor, c l re ilor etc., i pentru accesul la cl dirile care nu sunt amplasate adiacent str zilor Aliniament Sector în linie dreapt din traseul unui drum, cuprins între dou curbe

Alterare Vicierea (modificarea) la suprafa a unei roci datorit agen ilor atmosferici Alunecare de teren Ruperea unui versant natural sau taluz, în care o mas de p mânt se deplaseaz de-a lungul unei suprafe e de rupere în raport cu masivul care r mâne pe loc Ambuteiaj Aglomerarea vehiculelor în circula ie, constând în oprirea sau încetinirea anormal a circula iei, care poate s apar pe un sector de drum sau la o intersec ie, atunci când debitul (intensitatea) traficului rutier dep e te capacitatea de circula ie sau când intervin defec iuni în sistemul de dirijare a traficului Amonte În susul v ii, al apei, spre izvoare, mai aproape de surs fa de un punct de referin Amorsare Opera ia de ungere, de regul , cu un liant bituminos, a suprafe ei unui strat suport, în scopul asigur rii leg turii cu stratul de acoperire Amprenta ro ii Urm întip rit prin presarea pneului pe suprafa a p r ii carosabile Ampriz Suprafa de teren ocupat de elementele constructive ale drumului: parte carosabil , trotuare, piste pentru cicli ti, acostamente, an uri, rigole, an uri de gard , ziduri de sprijin i alte lucr ri de art (- sau proiec ia pe orizontal a suprafe ei amenajate a unui drum în profil transversal) Anrobare Opera ie prin care granulele agregatelor naturale se acoper (se învelesc) cu o pelicul de liant bituminos Ap subteran Pânza freatic sau apa care exist în cavit ile din interiorul p mântului

Aplatizare Modificarea formei unei granule, unui obiect, astfel încât s capete dou fe e plane, paralele i relativ apropiate Argil

P mânt granular fin care manifest plasticitate într-un anumit domeniu de umiditate i con ine peste 30 % frac iuni sub 0,005 mm Arter de penetra ie Strad în prelungirea unui drum public (interurban) care face leg tura (periferiei) cu zona central a ora ului Arter de tranzit Drum public pe care, pe un anumit sector sau printr-o localitate, se desf oar cu preponderen o circula ie de trecere (traversare a localit ii) Arter rutier Strad din localit ile urbane sau rurale Asanare Opera ia de înl turare a surplusului de ap de pe un teritoriu prin lucr ri specifice Asfalt natural Amestec natural compus din materiale calcaroase sau silicioase impregnate cu bitum Asfalt turnat Mixtur asfaltic special la care golurile scheletului mineral sunt umplute integral cu mastic bituminos; se realizeaz la cald, cu bitum dur, nu necesit compactare i se recomand pentru trotuare, str zi, platforme i c i pe poduri Asfaltare Opera ia de aplicare a unor straturi bituminoase Asfaltizare Proces de des vâr ire a anrob rii i închiderii stratului bituminos de la suprafa a îmbr c mintei sub efectul c ldurii i circula iei autovehiculelor

Atelier de compactare Ansamblu de utilaje i de personal necesare pentru realizarea compact rii terasamentelor sau a straturilor rutiere Autostrad Drum public de interes republican, de mare capacitate i vitez , rezervat exclusiv circula iei autovehiculelor, prev zut cu dou c i unidirec ionale separate printr-o zon median , având cel pu in dou benzi de circula ie pe sens i band de sta ionare accidental , intersec ii denivelate i accese limitate, intrarea i ie irea autovehiculelor fiind

permis numai prin locuri special amenajate denumite noduri de circula ie. Posed dot ri speciale pentru siguran a i confortul utilizatorilor Autostrad urban Autostrad situat în interiorul unei localit i Aval În josul v ii, al apei, spre v rsare, mai departe de surs [decât] (în raport cu)un punct de referin Axa drumului Locul geometric, format din linii drepte i curbe, al punctelor egal distan ate de marginile p r ii carosabile, f r a se considera supral rgirea în curbe Axa zero Ax virtual , frânt , având pe tronsoane declivitate constant Badijonare Opera ia de ungere, de regul cu o pelicul de bitum, a suprafe ei poroase a unei îmbr c min i rutiere urmat de acoperire cu agregate naturale m runte Balast Agregat natural de balastier constituit dintr-un amestec natural de pietri Balastier Exploatare la suprafa , deschis în albiile râurilor, în versan ii dealurilor etc. , în scopul extragerii balastului Banchet Fâ ie de teren amenajat la baza taluzului de debleu pentru protejarea an ului sau rigolei i nisip, cu granula ie 0...71 mm i la care linia proiectului coincide cu linia terenului

Band de accelerare Band de circula ie suplimentar , adiacent p r ii carosabile, prev zut la intersec ia dintre dou drumuri pentru a permite autovehiculelor dintr-un flux lateral s ating , la intrarea pe o autostrad sau pe un drum principal, viteza corespunz toare arterei respective Band de circula ie Subdiviziune longitudinal a p r ii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, destinat circula iei unui singur ir de vehicule Band de decelerare

adiacent p r ii carosabile. fragmentând lungimea acestora. s nu jeneze participan ii la trafic de pe drumul pe care îl p r sesc Band de ie ire din flux Band de circula ie. prev zut în continuarea benzii de accelerare pentru a permite accesul fluxului lateral în curentul principal de circual ie Band de sta ionare accidental Band suplimentar prev zut la autostr zi în partea dreapt a c ii unidirec ionale. în scopul m ririi stabilit ii lor . pentru a permite ie irea unui flux lateral din fluxul principal de circula ie Band de încadrare Fâ ie consolidat din acostamentul drumului lâng partea carosabil Band de p trundere în flux Band de circula ie adiacent p r ii carosabile. care precede banda de decelerare. destinat opririi i sta ion rii autovehiculelor în cazuri de necesitate Band de stocare Band de circula ie. care se deplaseaz pe banda obi nuit a p r ii carosabile Barbacan Deschidere cu sec iune transversal mic realizat în elementele unei construc ii (zid de sprijin) care permite trecerea apelor infiltrate în spatele acestora Barier Ansamblu de piese ac ionate manual sau mecanic care marcheaz închiderea circula iei pe o anumit zon Barier de dezghe Restric ie temporar de tonaj introdus pe un sector de drum pentru evitarea apari iei degrad rilor din înghe dezghe . pe care vehiculele sta ioneaz în vederea schimb rii direc iei de mers Band suplimentar pentru traficul lent Band de circula ie realizat în zonele cu declivit i în scopul de a crea posibilitatea autovehiculelor care circul cu viteze reduse s urce f r a jena deplasarea autovehiculelor rapide.Band de circula ie suplimentar . adiacent p r ii carosabile. prev zut la intersec ia dintre dou drumuri pentru a permite autovehiculelor care î i reduc viteza la ie irea pe un drum lateral. amenajat într-o intersec ie. în perioada de dezghe Berm Banchet amenajat pe taluzurile înalte.

pentru preluarea eforturilor din întindere Beton asfaltic Mixtur asfaltic (vezi Mixtur asfaltic ) în care agregatele naturale principale sunt. ob inut în urma înt ririi unui amestec judicios stabilit de agregate naturale sau artificiale.) Îmbr c minte rutier din beton de ciment armat cu arm tur longitudinal contrac ie Beton de ciment Amestec de agregate naturale.Beton Material de construc ie cu structura unui conglomerat artificial. materialul poart numele de beton asfaltic Beton armat Material de construc ie realizat din conlucrarea betonului de ciment i arm turilor executate obi nuit din bare de o el. iar când liantul este bitumul.. lian i anorganici în amestec cu apa sau lian i organici. iar uneori din diverse tipuri de fibre. În cazul utiliz rii lian ilor anorganici (cimenturi) rezult betoane de ciment.. f r rosturi transversale de . ciment i ap în anumite propor ii Beton precomprimat O varietate a betonului armat obi nuit caracterizat prin introducerea unei st ri ini iale de tensiuni i deforma ii create prin precomprimare Bitum (pentru drumuri) Material de construc ie ob inut prin oxidarea reziduului r mas dup distilarea uleiurilor din p curile rezultate (de) la distilarea primar a i eiurilor neparafinoase selec ionate Bitum aditivat Bitum cu adaos de substan e tensioactive pentru îmbun t irea adezivit ii acestuia Bitum fluidifiat i transversal . criblurile Beton asfaltic rugos Beton asfaltic cu un schelet mineral puternic (> 70 % cribluri) realizat printr-o tehnologie adecvat din care se execut un strat de uzur cu foarte mari asperit i Beton ciclopian Material de construc ie cu structura unui conglomerat artificial alc tuit din bolovani de râu sau fragmente de piatr brut legate printr-un beton de ciment obi nuit Beton de ciment cu arm tur continu (îmbr c minte din. de regul .

format din elemente rotunjite cu dimensiuni cuprinse între 71. Se caracterizeaz prin capacitatea de aglomerare a agregatelor naturale. administrativ) sau a distan elor fa de punctul adoptat drept origine (borne kilometrice.Bitum amestecat cu un solvent în scopul de a-i diminua vâscozitatea Bitum fluxat Amestec de dou bitumuri cu consisten e diferite sau a unui bitum dur cu un ulei mineral Bitum modificat Bitum în care s-au introdus. utilizat la încadrarea unor anumite tipuri de îmbr c min i rutiere sau a trotuarelor Born Dispozitiv (de regul stâlp din beton de mic în l ime) pentru marcarea pe teren a unui punct (topografic. prin intermediul unor instala ii speciale. geodezic... solubilitate în sulfur de carbon i reactivitate chimic sc zut Bitum t iat Amestec de bitum cu un solvent organic adecvat Blocaj Strat de funda ie în structura rutier realizat din piatr brut sau bolovani de râu executat manual pe nisip sau balast Bolovani Roc sedimentar detritic mobil . diverse adaosuri (de exemplu polimeri) cu însu iri reologice superioare celor ale bitumului Bitum pentru drumuri Bitum cu consisten a exprimat prin valoarea penetra iei la 25 °C (cu valori între 25 i 220 zecimi de milimetru) utilizat la lucr rile rutiere. cu sau f r racordare între ele în treimea mijlocie Bordur Material fasonat din piatr natural sau prefabricat din beton de ciment. borne hectometrice) Bretea de leg tur Cale de racordare unidirec ional la o intersec ie cu o autostrad Buciardare .160 mm Bombament Profil transversal al suprafe ei p r ii carosabile în form de acoperi cu dou pante.

în diferite scopuri Canalizare Ansamblu de lucr ri tehnice executate pentru colectarea i evacuarea apelor întrebuin ate într-o localitate. cu rol de îndep rtare a apelor de suprafa din zona drumului. 2. s pat total sau par ial în terenul natural. fiind astfel o important ax compozi ional în teritoriul urban Cadastru rutier Totalitatea lucr rilor tehnice. destinat circula iei vehiculelor Canal 1. magistral sau principal .6. în scopul asigur rii protec iei patrimoniului rutier Casiu an în trepte. destinat s transporte lichide. în scopul asigur rii scurgerii apelor Calcar Roc sedimentar format în principal din carbonat de calciu (CaCO3) Cale (parte carosabil ) Parte din platforma drumului special amenajat . construit pe taluzuri sau versan i cu pante mari.Opera ie de ob inere a unor adâncituri de 0. prin care se realizeaz cunoa terea i inventarierea sistematic permanent a propriet ilor din zona drumului cu toate caracteristicile lor. în vederea p str rii salubrit ii solului i a aerului sau pentru îndep rtarea apelor din zona drumului Cantonier Lucr tor calificat în între inerea unui sector de drum de circa 5 km lungime i . protejat.. economice i juridice.1 cm pe suprafe e netede în scop decorativ sau pentru m rirea rugozit ii Bucl de racordare Bretea între (dou ) drumuri (la) într-o intersec ie. având numai intersec ii la nivel (semaforizate sau de tip girator) i cu delimitarea foarte clar a spa iilor destinate diferi ilor utilizatori.. cu l imea p r ii carosabile mai mic de din l imea total între fa ade i cu zone laterale pentru pietoni. cu întoarcere la circa 270 ° Bulevard Strad de categorie superioar . de pe un teren. Conduct construit din beton sau din tuburi îmbinate. spa ii verzi. într-un sistem tehnic. Construc ie deschis . cicli ti. cu lungimea mare în raport cu dimensiunile sec iunii transversale. sau a apelor din precipita ii.

care permite accesul din exterior.Capacitatea portant a complexului rutier Caracteristic de baz a complexului rutier de a prelua înc rc rile din trafic Caracteristici de suprafa Ansamblul propriet ilor unui strat de uzur (conformitate. în vederea controlului i cur rii drenurilor (sau conductelor subterane) Cilindrare Opera ie de îndesare i fixare cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede a straturilor...) din z c minte care ajung la suprafa Cartea drumului Fi tehnic în care se eviden iaz . f r s se integreze în proces (de exemplu varul introdus în procesul de stabilizare a cenu ilor de termocentral ) C min de vizitare Construc ie subteran . al c ror grad de compactare nu se poate determina prin metode obi nuite Ciment Portland Ciment ob inut prin m cinarea fin a clincherului cu adaos de 2. pe pozi ii kilometrice.5 % ghips pentru reglarea timpului de priz Ciment rutier Ciment ob inut dintr-un clincher cu un con inut de max. drenabilitate etc. executat din zid rie.) Carier Exploatare la zi de roci consistente (calcare. 6 % C3A i min. granite. elementele constructive i geometrice ale drumului. beton armat sau tuburi prefabricate din beton. 18 % C4AF împreun cu ghips. rugozitate. pentru reglarea procesului de priz Clotoid Curb progresiv folosit la racord ri. a c rei curbur variaz propor ional cu lungimea arcului Cofraj Form în care se toarn betonul proasp t i se men ine pân la înt rire pentru realizarea elementelor i p r ilor de structur din beton Colmatare . bazalturi etc. lucr rile de art i eventualele condi ii particulare care influen eaz parametrii de exploatare ai drumului Catalizator Material care modific viteza de reac ie chimic .

pe osii. prin mijloace mecanice. de circa 20 cm în l ime Compactor tandem Compactor cu dou rulouri identice. Pneurile pot fi netede sau cu sculpturi (profilate) Compactor cu rulouri netede Utilaj de compactare cu rulouri netede Compactor mixt Utilaj de compactare având de regul în fa un rulou neted i în spate ro i cu pneuri Compactor picior de oaie Utilaj de compactare a terasamentelor ale c rui rulouri sunt înzestrate cu multe piese în trunchi de con sau de form piramidal . unul în fa cel lalt în spate Compactor tridem Compactor cu 3 rulouri. Calitatea compact rii se apreciaz prin gradul de compactare Compactor Utilaj folosit pentru îndesarea în straturi a p mântului i a altor materiale de construc ie Compactor cu pneuri Utilaj de compactare cu mai multe ro i cu pneuri. de regul . fisurilor i cr p turilor îmbr c min ilor rutiere cu materiale adecvate Compactare Proces de îndesare a p mântului sau a materialelor din straturile rutiere.Opera ie de umplere a rosturilor. unul în fa i dou în spate cu diametre mai mari i l ime mai mic decât ruloul din fa Compactor vibrator (compactor cu rulouri vibratoare) Utilaj de compactare având rulourile vibratoare în scopul de a ob ine o bun îndesare a materialelor necoezive i o compactare în adâncime Complex rutier Ansamblul format din structura rutier Concasare Opera ia artificial de sf râmare i de m run ire a rocilor dure în vederea ob inerii de agregate naturale Confortul circula iei i zona activ a terasamentelor .

la intrarea i la ie irea din curb . contrabanchete etc. într-unul cu o singur pant transversal . profil longitudinal i transversal.Totalitatea condi iilor materiale. prin eliminarea fluidelor din pori Consolidarea patului drumului Îmbun t irea capacit ii portante a terasamentelor la nivelul patului drumului. în limitele amprizei la rambleu i a an urilor sau rigolelor de la marginea platformei la debleu Cota liniei ro ii Cota axei drumului Cot de execu ie Diferen a m surat pe vertical între cota liniei ro ii i cota terenului în axa drumului . de mediu. a profilului transversal cu dou pante din aliniament. p mânturi armate. pl cut .) Convertirea profilului transversal Transformarea progresiv .) Consolidarea terasamentelor Executarea unor lucr ri pentru a preveni sau remedia degrad ri ale terasamentelor (ziduri de sprijin. cleionaje etc. coloane forate. care define te calitatea unui drum referitoare la perceperea de la o distan suficient de mare a platformei i alurii traseului ce urmeaz s fie parcurs. în concordan cu clasa tehnic a acestuia Confort optic ia Caracteristica unui drum rezultat din suprapunerea efectelor geometrice în plan. egal cu cea din aliniament i cu înclinare spre interiorul curbei Corpul drumului Totalitatea elementelor constructive ale drumului. prin solu ii adecvate Consolidarea taluzurilor Executarea unor lucr ri specifice în scopul de a preveni sau remedia degrad ri ale taluzurilor (planta ii de arbori sau arbu ti. care asigur o circula ie pe drumuri civilizat . înierb ri. informa ionale. barete. (a) reglement rilor legale i de bun cuviin rela iilor dintre ele. comod . igenic i sigur Confortul drumului Totalitatea exigen elor de performan ale drumului care asigur confortul în circula ia rutier . umane. precum i încadrarea în peisajul înconjur tor Consolidarea terenului Procesul de evolu ie în timp a deform rii p mânturilor prin reducerea volumului porilor sub ac iunea unei solicit ri exterioare constante.

de regul magmatice. înainte de utilizare. iar pe ordonat cantitatea de material ce trece prin ciurul sau ochiul respectiv.Covor asfaltic Strat bituminos aplicat pe stratul de rulare al structurii rutiere în scopul îmbun t irii condi iilor de etan are i de siguran a circula iei Creasta taluzului Intersec ia dintre suprafa a taluzului de debleu cu suprafa a terenului natural. având pe abscis dimensiunea ochiurilor sitei sau ciurului. într-o pelicul de liant bituminos Curb Por iune de drum având axa definit printr-un centru i o raz de curbur constant sau variabil Curb circular Curb cu raz de curbur constant în lungul arcului Curb de granulozitate Reprezentarea grafic a granulozit ii. respectiv dintre suprafa a taluzului de rambleu cu platforma drumului Criblur Agregat natural alc tuit din granule de form poliedric . de regul într-un sistem de referin semilogaritmic. delimitat în plan prin rosturi Debit Volumul de fluid (sau de material foarte fin) care trece în unitatea de timp printr-o sec iune dat . bazice i semibazice Criblur preanrobat Criblur învelit . ob inut prin concasarea. granularea i selec ionarea în sorturi a rocilor dure. exprimat în procente din masa total a agregatelor naturale uscate Curb progresiv Curb cu raz de curbur variabil în lungul arcului Curbur Inversul razei unei curbe (de racordare) Dal Element al îmbr c mintei din beton de ciment.

Sector de drum având axa înclinat fa de orizontal Decovil Cale ferat cu ecartament de 400. în fabrici etc. semifabricat sau fabricat.. 2. par ial. executat sub nivelul terenului natural. pentru realizarea platformei drumului Decapare T ierea i îndep rtarea mecanic sau manual a stratului vegetal de p mânt în vederea execut rii unor lucr ri. sau. local sau în ansamblu. a unui material brut.Debleu (debleuri) S p tur având forme regulate. în raport cu condi iile impuse de normele tehnice Deforma ie Schimbarea formei unui corp sub ac iunea unei sarcini exterioare Deforma ie elastic Deforma ie ce dispare o dat cu solicitarea care a produs-o Deforma ie permanent Deforma ie care se p streaz Defri are Opera ia de t iere a arboretului i scoatere a r d cinilor eliber rii terenului înainte de realizarea unei construc ii sau în scopuri agricole Degradare Schimbarea în r u a calit ii materialelor sau a structurilor rutiere care face dificil sau imposibil folosirea lor în condi ii normale de exploatare Degrad ri produse de înghe -dezghe Defec iuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulat provocat de acumularea apei i transformarea acesteia în lentile sau fibre de ghea în p mânturi sensibile la înghe . a unui strat rutier etc. folosit în exploat ri locale i temporare pe antiere.. calculat prin tangenta trigonometric a unghiului pe care îl face cu orizontala. situate pân la adâncimea de i dup încetarea solicit rii care a produs-o . [sau] a stratului de p mânt în vederea nivel rii. Înclinarea liniei ro ii a drumului fa de orizontal . Defec iune Lipsa de calitate. a stratului rutier deteriorat în vederea repar rii lui Declivitate 1.600 mm.

în cazul racord rilor cu raz cel pu in egal cu raza recomandabil (înclinare nefavorabil prelu rii for ei centrifuge) Dever pozitiv i care nu îndepline te condi iile .p trundere a înghe ului sau datorate diminu rii capacit ii portante a p mântului de funda ie în timpul dezghe ului determinat de sporirea umidit ii prin topirea lentilelor i fibrelor de ghea Denivelare Por iune din partea carosabil sau dintr-o suprafa al c rei nivel difer fa de cel proiectat Densitate Masa unit ii de volum dintr-o substan Densitatea re elei rutiere Raportul dintre lungimea re elei rutiere i suprafa a teritoriului aferent Depozit Amenajare sau construc ie realizat cu scopul de a p stra i conserva materiale Depozit de p mânt Mas de p mânt rezultat ca exces de la lucr rile de s p turi i care nu poate fi folosit pentru realizarea rambleurilor. urmând s fie folosit la redarea vechilor destina ii a terenurilor ocupate temporar de antier Descopertare Opera ia de îndep rtare. în vederea realiz rii terasamentelor Desz pezire Ansamblu de lucr ri necesare pentru cur area i îndep rtarea z pezii de pe platforma drumului De eu de carier Material care r mâne în procesul tehnologic de realizare a produselor de carier standard. el putând fi valorificat ulterior prin tehnologii adecvate Dever Înclinarea transversal a benzilor de circula ie în curb Dever negativ Înclinare transversal a benzii de circula ie din exteriorul curbei. identic cu cea din aliniament. manual sau mecanizat. a stratului de p mânt cu caracteristici necorespunz toare de pe terenul natural.

dimensiunile elementelor de construc ii (structurile rutiere) în func ie de solicit rile la care acestea sunt supuse i de performan ele materialelor ce se utilizeaz Distan de vizibilitate Distan a minim pân la care conduc torul autovehiculului trebuie s vad suprafa a drumului pe care urmeaz s o parcurg .) sap prin târâre pe teren sub nivelul platformei de lucru Drenajul drumului Sistem pentru captarea.) Opera iile prin care se stabilesc.. Preocup rile sociale ale dezvolt rii durabile sunt concretizate în jurul a 7 principii: protec ie. modera ie.Înclinare transversal unic a profilului p r ii carosabile în curb spre interiorul acesteia la racord rile cu raz mai mic decât raza recomandabil . respectând ecosistemele. trebuie s vad un vehicul care vine din sens opus Dozaj Propor ia. în cazul racord rilor cu raz cel pu in egal cu raza recomandabil (înclinare favorabil prelu rii for ei centrifuge) Deviz Documenta ie tehnico-economic necesar în vederea realiz rii unei lucr ri Dezanrobare Dezlipirea. care urmeaz s execute o dep ire. astfel încât s poat efectua în bune condi ii manevrele de frânare sau de ocolire a obstacolelor Distan de vizibilitate pentru dep ire Distan a minim de la care conduc torul unui vehicul. a liantului bituminos de pe suprafa a granulelor de agregate naturale anrobate Dezvoltare durabil Evolu ia (dezvoltarea) care r spunde nevoilor prezentului. dotat cu o cup ac ionat cu lan uri. colectarea i evacuarea apelor de infiltra ie în scopul asan rii corpului drumului Dren . exprimat în procente. respectiv a benzii de circula ie din interiorul curbei. umanitate. pe baz de calcul. f r a compromite capacitatea genera iilor viitoare de a progresa.. de regul sub ac iunea apei. pruden . cet enie Dimensionare (calcul de. dintre componen ii unui amestec de tipul mixturilor asfaltice sau a betoanelor de ciment Draglin Echipament de lucru montat pe anumite tipuri de excavatoare folosit la s pat i înc rcat p mântul sau materialele dezagregate. diversitate. responsabilitate.Draglina(.

material filtrant) destinat s colecteze i s evacueze apa de infiltra ie. verticale etc. se consider ca f când parte din drum cl dirile de serviciu i orice alte construc ii. pasajele denivelate. în scopul satisfacerii cerin elor de transport unitar ale economiei na ionale. agricole. s capteze apa dintr-un strat de mic adâncime. s coboare nivelul pânzei de ap subteran . locurile de parcare. Din punct de vedere administrativ fac parte integrant din drum: podurile.Dispozitiv amenajat corespunz tor (tuburi. ca i cele din interiorul acestora. ale popula iei i de ap rare a rii. viaductele. precum i cu rile învecinate Drumuri publice Obiective de utilitate public destinate circula iei rutiere. ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare Drum expres Drum na ional cu dou sau mai multe benzi de circula ie accesibil numai în noduri sau intersec ii reglementate. trotuarele. indicatoarele de semnalizare rutier i alte dot ri pentru siguran a circula iei. energetice. forestiere. destinat circula iei de tranzit Drum de utilitate privat Drumurile destinate satisfacerii cerin elor proprii de transport rutier în activit ile economice. tunelurile. Drum Cale de comunica ie terestr special amenajat pentru circula ia vehiculelor i pietonilor. construc iile de ap rare i consolidare. terenurile i planta iile amplasate în zona drumului. precum i cele pentru organiz rile de antier. amenaj ri sau instala ii destinate ap r rii sau exploat rii drumurilor inclusiv terenurile necesare aferente Drum asfaltat Denumirea uzual atribuit unui drum cu îmbr c minte bituminoas Drum de centur Drum public care ocole te o localitate. Acestea sunt proprietate public Drumuri deschise circula iei publice Toate drumurile publice i acele drumuri de utilitate privat care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care publicul are acces Drumuri închise circula iei publice Drumuri de utilitate privat care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces . De asemenea. miniere. de acces în incinte. care poate fi interzis anumitor categorii de utilizatori i de vehicule i pe care oprirea i sta ionarea pe partea carosabil sunt interzise Drum na ional Drum public de interes republican care asigur leg turile dintre capitala rii i ora ele re edin de jude . În func ie de scop exist diferite tipuri de drenuri: orizontale. municipii sau alte localit i importante. oprire i sta ionare. industriale i altora asemenea. pistele de cicli ti. petroliere. mai pu in zonele de protec ie.

drumuri na ionale europene (E). legate de ap rarea rii. drumuri expres. cu obiectivele importante. re edin e de comun Drumuri de interes local Drumurile care apar in propriet ii publice a unit ii administrative pe teritoriul c reia se afl    drumurile comunale. între sate Drumuri vicinale Drumuri care servesc mai multe propriet i. cu sta iunile balneoclimaterice i turistice. precum i cu alte sate. drumuri na ionale secundare Drumuri de interes jude ean Drumurile ce fac parte din proprietatea public a jude ului i cuprind drumurile jude ene care asigur leg tura între:  re edin ele de jude cu municipiile. cu re edin ele de jude e. cu porturile i aeroporturile. precum i cu rile vecine. între ora ul cu satele care îi apar in. str zile Drumuri comunale Drumurile care asigur leg turile:    între re edin a de comun cu satele componente sau alte sate. care asigur leg turile cu capitala rii. cu obiectivele de interes strategic na ional. fiind situate la limitele acestora Durat de exploatare i cuprind:   . cu ora ele.Drumuri de interes na ional Drumuri ce apar in propriet ii publice a statului i cuprind drumurile na ionale. i cu obiectivele istorice importante. ora e i municipii. cu re edin ele de comun . între ele. i pot fi:      autostr zi. drumurile vicinale. drumuri na ionale principale.

de la darea drumului în exploatare pân la prima repara ie capital . exprimat în ani. emulsiile bituminoase pot fi cationice. în prezen a unui emulgator.) Dispersie de bitum în ap .B. respectiv anionice Epruvet Corp de prob de diferite forme geometrice. În func ie de natura emulgatorului i de mediul acid sau bazic al fazei apoase. instala iilor etc.Perioada de timp. profil longitudinal i transversal. care depind de viteza de proiectare i de condi ia de confort Elevator Utilaj pentru transportul materialelor pe direc ie vertical sau aproape vertical Emulgator Substan tensioactiv care favorizeaz dispersia bitumului în ap Emulsie bituminoas (E. care urmeaz a fi supus la încerc ri în scopul determin rii unor caracteristici fizico-mecanice Estetic rutier Îmbinarea armonioas a elementelor geometrice ale drumului i a celorlalte caracteristici tehnice i func ionale ale acestuia cu mediul înconjur tor E afodaj Construc ie provizorie din lemn sau metal utilizat la sus inerea materialelor. a personalului. în timpul execut rii unor construc ii E antion i pe distan e relativ scurte . Num rul de osii standard cumulat corespunz tor perioadei de timp men ionat mai sus Elasticitate Proprietatea unui corp solid de a se deforma sub ac iunea sarcinilor exterioare revenind la forma i m rimea ini ial . sau între dou repara ii capitale consecutive. cu particule de ordinul micronilor. dup încetarea ac iunii sarcinilor Elastomer Polimer sintetic cu comportare plastic -elastic asem n toare cu (cea) a cauciucului natural Elemente geometrice Parametri care definesc forma drumului în plan orizontal.

) Unitate industrial în care se produc betoane de ciment compus de regul din: betoniere.M.) Fabric de mixturi asfaltice (F. predozatoare.B. Faian are Defec iune sub forma unei re ele de fisuri. Fabric de betoane de ciment (F. tratamente bituminoase etc.) Etan eitate Proprietatea îmbr c mintei rutiere de a nu permite p trunderea apelor din precipita ii în structura rutier Eterogen De natur sau de origine diferit . prin suc iune spre suprafa a îmbr c mintei bituminoase Extrac ie Separarea par ial sau total prin procedee mecanice. parte reprezentativ dintr-un întreg pe baza c reia se determin . se verific sau se atest anumite caracteristici ale întregului Etan are Opera ie de închidere a porilor unei suprafe e rutiere prin tehnologii specifice (badijonare. mostr . fizice sau chimice a unui component dintr-un amestec sau dintr-o solu ie.) Unitate industrial în care se produce emulsia bituminoas .E.B. malaxor. depozite de materiale specifice. nisip.) Unitate industrial în care se produc mixturi asfaltice compus în principal din: usc tor de agregate naturale. transportoare etc. pe vreme c lduroas . corp compus din elemente diferite Exfoliere Dezagregarea betonului de ciment în zona superioar a dalelor urmat de smulgerea agregatelor i îndep rtarea acestora. care apare de regul la suprafa a unei îmbr c min i rutiere datorit capacit ii portante insuficiente a complexului rutier sau (a) fenomenului de oboseal .Scoaterea din z c mânt a unor materiale de construc ie (balast.C. siloz pentru ciment. transportoare. sub ac iunea traficului. depozite de agregate naturale etc. înghe -dezghe ului i a s rurilor cu m rire de volum Exsudare Apari ia excesului de bitum.Prob . piatr etc. Fabric de emulsie bituminoas (F.A.

Fisurile ce apar la suprafa a îmbr c min ilor bituminoase se datoreaz de regul dep irii rezisten elor la întindere.F ga Defec iune a complexelor rutiere care apare în eviden la nivelul stratului de rulare. cu granule sub 0. astfel încât acestea s nu dep easc portan a patului. în cadrul unor lucr ri de între inere a drumurilor Funda ia drumului Strat sau ansamblu de straturi din structura rutier care prime te. adezivitatea i stabilitatea termic Film de liant Înveli foarte sub ire dintr-un liant bituminos pe un suport sau pe suprafa a unor agregate naturale Fisur Discontinuitate. suprafa a liber necesar asigur rii circula iei nestânjenite a vehiculelor cu dimensiuni normale Gabion .63 mm i minimum 80 % granule sub 0. ob inut prin m cinarea fin a rocilor calcaroase sau prin stingerea în pulbere a varului. în profil transversal i longitudinal. urmat de separarea corespunz toare Filerizare Încorporarea filerului în masa bitumului spre a-i m ri consisten a. sub forma unor albii longitudinale de adâncimi i l imi variabile Filer Pulbere mineral . în condi iile cele mai defavorabile care pot surveni în perioada de perspectiv considerat la dimensionarea complexului rutier Gabarit de liber trecere Contur poligonal în plan vertical perpendicular pe axa drumului care delimiteaz .09 mm. deschidere foarte fin produs la suprafa a sau în profunzimea unui corp. transmite i repartizeaz patului drumului eforturile verticale provenite din trafic. respectiv de întindere din încovoiere ale materialului i altor cauze Fluidifiant Diluant provenit de la distilarea petrolului utilizat pentru a diminua vâscozitatea bitumului Fluxare Opera ia prin care se amestec un bitum dur cu un fluxant (bitum foarte fluid) pentru a-i reduce consisten a Frezare Opera ia mecanizat de rupere i de m run ire a unui strat sau grup de straturi situate la partea superioar a structurii rutiere.

Co paralelipidedic. protec ia taluzurilor expuse la eroziune etc. piatr spart sau alte materiale disponibile. conceperii. folosit la ap r ri de maluri. consolid ri de taluzuri. în scopul de a conserva i adapta structura evolu iei traficului. executat în afara amprizei drumului. în vederea ob inerii p mântului necesar execut rii rambleurilor Hald Depozit f cut la suprafa cu material provenit din lucr rile de la cariere. Geliv Material ale c rui caracteristici fizice sunt alterate prin înghe Geotextil Produs sau articol textil esut sau ne esut din fibre artificiale utilizat în construc ii la executarea straturilor de separa ie între patul de p mânt i funda ia de agregate naturale. ap r ri de maluri. îndiguiri etc. ranforsarea i reabilitarea îmbr c min ilor rutiere. Hidrocarbur Compus chimic format numai din carbon i hidrogen Hidrofil Calitatea unui corp de a lega u or apa. din excava ii. a asigura calit ile de suprafa ale îmbr c mintei. asigurând cea mai eficient posibil utilizare a resurselor disponibile. confec ionat din plas de sârm galvanizat sau dintr-o împletitur de nuiele necojite. reabilit rii i între inerii drumurilor. extras din min etc. confortul i siguran a circula iei Gira ie Mi carea de rota ie în jurul unei axe fixe sau a unui centru fix Grad de compactare Criteriu de apreciere a compact rii unui strat rutier sau a umpluturilor definit prin raportul dintre densitatea în stare uscat ob inut efectiv pe teren i cea maxim determinat pe baza încerc rilor prealabile de laborator. fie chimic. cilindric sau tronconic. fie prin absorb ie sau adsorb ie . construc iei. umplut cu bolovani de râu. pe o suprafa bine precizat prin proiect. Gestiunea drumurilor Procesul complex de coordonare i control a unui ansamblu complet de activit i în vederea planific rii. exprimat în procente Granulozitate Reparti ia procentual a particulelor agregatului natural dup m rimea lor Groap de împrumut (camer de împrumut) S p tur de form regulat . drenuri.

) Tratament constând în r spândirea unui liant bituminos foarte fluid pe suprafa a poroas a unei îmbr c min i rutiere cu scopul de a o colmata Indicator kilometric (hectometric) Born executat de regul din beton. instala iilor i dot rilor care sus in desf urarea circula iei rutiere Insul pentru dirijarea circula iei Suprafa situat pe partea carosabil amenajat sau marcat special pentru canalizarea circula iei rutiere . lucr rile de consolidare.Hidrofob Calitatea unui corp de a nu lega apa sub nici o form Higroscopic Calitatea unei substan e de a absorbi apa sau vaporii de ap dintr-un mediu oarecare Impermeabilitate Calitatea unui material care nu las s treac prin el o substan lichid Impermeabilizare Opera ia prin care o suprafa poroas este tratat astfel încât s nu permit p trunderea unui lichid în masa acesteia Impracticabil (drum) Drum care nu poate fi utilizat pentru circula ie datorit st rii tehnice necorespunz toare Impregnare (tratament de.. viaducte.. inclusiv lucr rile de art (poduri. care sus in(e) suprastructura drumului i transmit(e) terenului solicit ri din trafic i din for ele care încarc construc ia Infrastructur Totalitatea elementelor unei construc ii care sus ine partea util a acesteia. tuneluri etc.). inscrip ionat . protejare a lor. ce serve te la marcarea pe teren a pozi iei kilometrice (hectometrice) fa de originea drumului Infrastructura drumului Partea din construc ia drumului alc tuit din lucr rile de terasamente. o leag de teren i transmite acestuia for ele care încarc construc ia Infrastructur rutier Ansamblul construc iilor.

Se exprim în vehicule fizice sau etalon în 24 ore i se determin pe baza prelucr rii rezultatelor recens mânturilor i/sau înregistr rilor automate de circula ie Intersec ie Loc de întret iere a dou sau mai multe drumuri. la niveluri diferite. din macadam penetrat sau semipenetrat sau din tratamente bituminoase i aplicat .Intensitatea medie zilnic a traficului (M. pe drumuri pietruite pentru îmbun t irea confortului i a siguran ei circula iei Îmbr c minte din beton de ciment Îmbr c minte rutier realizat din unul sau dou straturi de beton de ciment . pe un suport impermeabil i cu capacitate portant corespunz toare. cu scopul înlesnirii circula iei i a schimburilor de trafic între drumuri sau autostr zi Intersec ie giratorie Intersec ie la acela i nivel.) Raportul între volumul total anual de trafic i num rul de zile ale anului. în scopul dren rii rapide a apelor din precipita ii i îmbun t irii rugozit i Îmbr c minte bituminoas u oar Îmbr c minte rutier realizat din mixturi asfaltice pe baz de materiale locale (anrobate bituminoase).A. de regul . amenajat pentru înlesnirea circula iei i a schimb rii direc iei de mers Intersec ie denivelat Loc de întret iere a dou sau mai multe drumuri.Z. având o insul sau un marcaj central în jurul c ruia se desf oar circula ie rutier Intersec ie multipl Intersec ie la acela i nivel cu mai mult de patru ramuri de circula ie Îmb trânirea lian ilor bitumino i Evolu ia ireversibil a compozi iei lian ilor bitumino i pân la pierderea capacit ii de aglomerare datorit ac iunii nocive a factorilor naturali i de trafic din exploatare Îmbr c minte bituminoas Îmbr c minte rutier realizat din unul sau dou straturi bituminoase Îmbr c minte bituminoas drenant Îmbr c minte rutier realizat din mixturi asfaltice cu un volumul de goluri remanent ridicat (mai mare de 20 %).

rezistent la uzur . împr tierea în toate p r ile a unui lichid sau noroi In situ La fa a locului Încercare in situ Încerc ri realizate direct la fa a locului. care suport direct ac iunea traficului i a agen ilor atmosferici i protejeaz straturile inferioare Îmbr c minte rutier rigid Îmbr c minte rutier realizat din beton de ciment sau macadam cimentat Împ nare Opera ie de introducere prin cilindrare a splitului sau a altui material granular în golurile dintre piatra spart mare a macadamului sau funda iei din piatr spart în scopul încle t rii acesteia Împro care Stropirea.Îmbr c minte rutier Partea superioar a structurii rutiere alc tuit din unul sau dou straturi. lam bituminos .a. pe antier Închiderea porilor suprafe elor Opera ia de etan are (colmatare) prin diverse tehnologii (badijonare.) a suprafe elor poroase Încruci are Intersec ie la acela i nivel cu patru ramuri de circula ie Îndopare Opera ia de introducere în golurile dintre pietrele macadamului a unui material m runt sau split bitumat Înierbare Cre tere a vegeta iei ierboase pe un teren în mod spontan sau prin îns mân area unor amestecuri de ierburi Înnisipare Îmbun t irea suprafe ei unui drum din p mânt coeziv prin aport succesiv de nisip Înnobilarea agregatelor .

didactice de control. m re te intervalul de priz Între inerea drumurilor Ansamblu de ac iuni i lucr ri fizice de interven ie ce se întreprind pentru a conserva i a adapta calitatea tehnic optim a drumului în scopul de a asigura utilizatorilor. inclusiv locul de ad postire a acestora. pe orice vreme. având lungimi variabile. pe toat durata de exploatare Între inere curent Activitatea de (cur enie. securitate i confort. condi ii bune de [viabilitate] (circula ie). precum i permanent cur enie i aspect estetic zonei. înfrumuse are-estetizare). estetic ) (igienizare. inclusiv sectoare rutiere laborator (?) Lapte de ciment Amestec de ciment cu ap în propor ii stabilite oentru a fi foarte fluid Lapte de var . Se deosebesc laboratoare mobile de cercetare.Tratarea agregatelor naturale cu lapte de var sau al i aditivi pentru a m ri adezivitatea bitumului fa de acestea Întârzietor de priz a betonului Substan care. destinat marc rii elementelor geometrice ale drumului pe teren Jalonare Opera ia fix rii de jaloane ( ru i) pe un traseu stabilit în vederea materializ rii acestuia pe teren Laborator Ansamblu de mijloace de experimentare. ad ugat în beton. repara ii i ajust ri stabilit cu ocazia reviziilor Între inere periodic Activit i rutiere programate a se realiza punctual sau pe un sector de drum la expirarea unei perioade de exploatare în scopul ridic rii nivelului tehnic sau prevenirii apari iei defec iunilor Între inere preventiv Activitatea efectuat pe baz de program cu scopul de a men ine starea bun a drumului prin evitarea apari iei defec iunilor sau întârzierea lor precum i adaptarea structurii rutiere la evolu ia traficului Jalon Tij de lemn sau metal. cercetare i verificare.

Include cenu a de termocentral . reprezentând intersec ia dintre suprafa a vertical care trece prin axa drumului cu suprafa a terenului natural Lucrabilitate Calitate specific a mixturilor asfaltice. Se utilizeaz i pentru îmbun t irea adezivit ii bitumului fa de agregatele naturale L imea drumului M rimea platformei drumului în aliniament format din l imea p r ii carosabile i a acostamentelor Liant bituminos Denumire generic dat lian ilor pe baz de bitum (bitum natural sau de petrol.Suspensie stabil . în amestec cu un activant în prezen a apei. devin inaccesibile pentru verificare i recep ie ca urmare a acoperirii prin lucr ri efectuate ulterior Lucrare de art Construc ie special ca poduri. mortarelor i betoanelor proaspete de a da amestecuri omogene i de a se pune cu u urin în oper Lucrare ascuns Elemente i p r i din lucr rile de construc ii care. reac ioneaz dând o past care se înt re te în timp Liant modificat Liant ob inut prin încorporarea de polimeri în liantul hidrocarbonat Liant puzzolanic Material care. de var stins cu ap cu structur de hidrosol. emulsie bituminoas .) Lucr ri anexe ale drumului . cursuri de ap etc. pasaje superioare etc. zgura granulat etc. în decursul execu iei. Linia proiectului (linia ro ie) Axa proiectat a drumului. în amestec cu apa. bitum t iat. subif) Liant hidraulic Pulbere mineral care. care se execut cu scopul de a sus ine o cale de comunica ie ( i) pentru a-i asigura continuitatea în cazul apari iei unor obstacole (v i adânci. în profil longitudinal. cap t propriet i hidraulice. viaducte. reprezentat în profil longitudinal Linia terenului Linia. mediul de dispersie fiind apa. tuful vulcanic. foarte fluid .

cercetare. împ nat cu split. al unei construc ii. prezentare etc. a ternut i cilindrat pân la fixare.) M rg ritar . împiedic deraparea (lunecare) autovehiculelor Material concasat Roci prelucrate prin f râmi are în ma ini speciale (concasoare. Malaxare Procesul de amestecare pentru omogenizare a agregatelor naturale cu lian i i eventual cu ap Malaxor Dispozitiv în care se amestec materialele granulare cu lian i Mastic bituminos Amestec realizat de regul din filer i liant bituminos în anumite propor ii Material antiderapant Agregate naturale granulare care. în aliniament i în palier. pe care s-ar efectua acela i lucru mecanic la deplasarea unui autovehicul ca i în cazul deplas rii pe traseul real Macadam Strat rutier alc tuit din piatr spart monogranular sort 40-63. dup care urmeaz umplerea golurilor r mase cu savur sau nisip i cilindrarea umed în continuare pân la fixarea definitiv a pietrei în strat Machet Model. apoi udat i cilindrat pân la încle tare. a ternute pe o suprafa cu polei.Totalitatea lucr rilor i dispozitivelor de pe platforma i zona drumurilor care fac parte integrant din drum (vezi drum) Lucr ri de ap rare Totalitatea lucr rilor ce se execut pentru protejarea taluzurilor de ac iunea apelor curg toare Lucr ri de terasamente Totalitatea lucr rilor din p mânt i roci executate în scopul sus inerii suprastructurii unei c i de comunica ie terestr Lungimea virtual a traseului Lungimea unui traseu fictiv. granulatoare etc. în scop de studiu. executat la scar redus .

bioxid de titan etc. lipsit de parte fin . executarea malax rii i punerii în oper la temperaturi foarte ridicate Mixtur asfaltic cu execu ia la rece Mixtura asfaltic realizat Mixtur asfaltic cu fibre Mixtur asfaltic realizat cu adaos de fibre naturale sau sintetice care permit sporirea grosimii peliculei de liant pe scheletul mineral (ac iune pe termen scurt) i cre terea performan elor mecanice i de durabilitate ale amestecului bituminos (ac iune pe termen lung) Mixtur asfaltic special Mixtur asfaltic realizat în condi ii deosebite cu propriet i ce o recomand pentru anumite scopuri (mixtur asfaltic colorat .Pietri cu granula ia 7..A.16 mm. aglomerate cu bitum. pe baza unor dozaje judicios stabilite. alb sau galben ce se prepar cu dozaje speciale folosindu-se diver i pigmen i coloran i cu mare putere de acoperire (oxizi ro ii de fier. bitumului. de obicei granulare Mixtur asfaltic (M. folosit în special la prepararea mixturilor asfaltice. printr-o tehnologie adecvat Mixtur asfaltic colorat Mixturi asfaltice de culoare ro ie.) Mixtur asfaltic stocabil Mixtur asfaltic realizat printr-o tehnologie special astfel încât s poat fi p strat în vrac sau saci de polietilen în scopul de a fi utilizat pentru plomb ri de regul în perioadele când fabricile de mixturi asfaltice sunt în stare de nefunc ionare i pus în oper la temperatura mediului ambiant i de mic adâncime.5 mm Mixtur Produs alc tuit dintr-un amestec de mai multe materiale. ce ( i care) nu îi prejudiciaz stabilitatea . din agregate naturale sau artificiale i filer. material de a ternut pe alei. la suprafa a îmbr c mintei rutiere.) Material de construc ie realizat din amestecuri ob inute.) Mixtur asfaltic cu execu ia la cald Mixtur asfaltic realizat printr-un proces tehnologic care presupune înc lzirea agregatelor naturale. îngust Microrugozitate Asperit ile suprafe ei unui agregat natural legate de natura sa specific .. mozaicuri. Microfisur Fisur . în cur i etc. Scara de m rime este de ordinul sub 0. mixtur asfaltic cu performan e superioare etc.1.

prin sistematizarea elementelor geometrice i aplicarea unei îmbr c min i moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglement rilor tehnice în vigoare Mortar Material de construc ie alc tuit dintr-un amestec. din nisip.1 mm Nisip de concasaj Agregat natural sf râmat artificial cu dimensiunile 0. filer i liant bituminos Mortar de ciment Mortar în compozi ia c ruia intr ciment. altitudinea. nisip i ap Mortar de var Mortar în compozi ia c ruia intr var.7.. ceramic etc.. a unui obiect în raport cu un plan orizontal dat Nivelare Opera ia prin care suprafa a unei platforme se aduce la acela i nivel Nivelment .. nisip i ap Mozaic Amestec special de beton i diferite buc ele de piatr . de granula ie 0. de un înalt grad de finisare.15 mm Nivel (niveluri) Se refer la în l imea. o linie sau o suprafa a unui loc. în anumite propor ii. marmur .. neprelucrat sau prelucrat prin sortare i sp lare. un liant i eventual ap Mortar asfaltic Mixtur asfaltic alc tuit din nisip. folosit pentru ob inerea unor suprafe e decorative i impermeabile Muchia platformei drumului Linia de intersec ie între planul platformei drumului cu planul taluzului Nisip natural Agregat natural de balastier . stadiul.3.Modernizarea drumului Amenajarea complex a unui drum existent. la care se g se te un punct.

precum i a dot rilor din zona de intersec ie a dou sau mai multe drumuri care se intersecteaz denivelat Norm tehnic Reguli stabilite pe baze tiin ifice i tehnice pentru efectuarea unui proces tehnologic Oboseal Sc derea rezisten ei unui material. din cauza unor solicit ri repetate sau a unor angrenaje necorespunz toare Ochi de pisic (catadioptri) Dispozitiv de sticl sau material plastic care are pe fa a exterioar numeroase fa ete ce reflect razele de lumin proiectate asupra lor i care este folosit ca pies de semnalizare a vehiculelor rutiere. pe suprafa a p r ii carosabile în vederea m ririi siguran ei circula iei Odihn Sector de drum în palier sau cu o declivitate mic .Totalitatea metodelor. procedeelor i opera iilor prin care se determin altitudinea unor puncte terestre în scopul reprezent rii lor pe un plan Nod rutier Totalitatea construc iilor i instala iilor de semnalizare. o alc tuire unitar ale c rei p r i sunt de aceea i natur Omogenizare Opera ia de amestecare a componen ilor unui sistem eterogen pentru a se ob ine un material care s aib aceea i compozi ie în toat masa lui Palier Por iune orizontal din profilul longitudinal al unui drum Pan de racordare Suprafa triunghiular prin care se face racordarea p r ii carosabile nesupral rgite din aliniament cu partea carosabile supral rgit din curb Panou antiorbire .. a panourilor rutiere. a unui strat rutier. a unei piese etc. intercalat pe por iunile de traseu cu declivit i mari prelungite Omogenitate Proprietatea unui obiect de a avea acelea i propriet i în toate punctele sale.

amenajat la acela i nivel Pasaj denivelat Intersec ia între dou c i de comunica ie. în profil transversal. exprimat în general în procente Parapet (parapete) Elemente de construc ie din metal sau beton a ezate la marginea platformei drumului sau pe zona median a autostr zii în scopul m ririi siguran ei circula iei rutiere Paraz pezi Panouri fixe. cu scopul elimin rii efectului d un tor al luminii farurilor pentru utilizatorii care circul din sens contrar Panou (ecran) antizgomot Zid special construit (astfel) încât s limiteze transmiterea zgomotelor produse de circula ie în zonele locuite Panou de semnalizare Tabl indicatoare pe care sunt inscrip ionate informa ii importante pentru utilizatorii rutieri Pant Sector de drum în lungul c ruia se coboar în sensul kilometrajului drumului Pant transversal Înclinarea în raport cu orizontala. în zona median a autostr zilor. de regul . a suprafe ei p r ii carosabile i a acostamentelor. mobile sau planta ii amplasate în vecin tatea drumului cu scopul de a evita înz pezirea acestuia Parte carosabil Parte din platforma drumului amenajat corespunz tor i destinat circula iei vehiculelor Pas de proiectare Distan a dintre dou schimb ri consecutive de declivitate Pasaj de nivel Intersec ia între un drum i o cale ferat .Element de construc ie special realizat. amenajat la niveluri diferite Pasaj inferior .

îngust rezervat pietonilor Patul drumului Suprafa amenajat a terasamentelor care constituie suportul structurii rutiere Pavaj Îmbr c minte rutier format din materiale în form de blocuri (pavele. tunel) Penetrare Ac iune care determin p trunderea prin gravita ie a unui liant bituminos sau a mortarului de ciment într-un strat cu goluri relativ mari.) a ezate pe o funda ie prin intermediul unui strat de nisip sau mortar Pavea Pies de form cubic sau prismatic confec ionat din piatr dur . cale ferat (sau pe sub un obstacol) Pasaj superior Construc ie de art (pod). produse prin dezagregarea fizic sau chimic a rocilor care pot con ine sau nu materii organice P mânt stabilizat P mânt ale c rui propriet i sunt modificate prin lian i. care permite unui drum s treac pe deasupra unui alt drum. lemn. inclusiv c ile de acces. calupuri. cale ferat (sau obstacol) Pasarel Pasaj superior. viaduct. beton etc. procedee mecanice sau chimice în sensul asigur rii unor caracteristici fizico-mecanice constante independent de varia iile de umiditate sau influen e climaterice P mânt vegetal Stratul superior al p mântului pe grosimea r d cinilor ierburilor Peaj Dreptul de a percepe o tax pentru folosirea unei c i de comunica ie.Construc ie special care permite unui drum s trec pe sub alt drum. Pre pl tit pentru a avea acces la o cale de comunica ie (autostrad ) sau la o lucrare de art (pod. folosit la executarea pavajelor P mânt Acumulare de particule solide minerale. clincher. pe o adâncime variabil Perdea de protec ie . bolovani etc.

construite pe straturi izolatoare i de funda ie din materiale corespunz toare (balast). pist de decolare-aterizare(pentru avioane) Pist pentru cicli ti Fâ ie de teren amenajat . f r fisurare.0 mm. asigurându-se un teren de funda ie negeliv i scurgerea apelor.. sferturile de con etc. locul de plantare a unor stâlpi etc.1. pist pentru cicli ti.Planta ie de arbori i arbu ti pe zona drumului pentru protec ia contra înz pezirilor Pereu Strat de protec ie din pavaj din piatr brut sau dale din beton cu care se c ptu esc taluzurile.71. pentru a le proteja împotriva eroziunilor sau surp rilor de p mânt Permeabilitate Proprietatea unui material poros de a permite unui fluid s treac prin el Pichet ru de lemn sau metal care se înfige în p mânt pentru a marca axa unui traseu.. când este supus anumitor sarcini . Se recomand ca macadamul s fie etan at printr-o tehnologie adecvat Pist Cale special amenajat pentru circula ia unui anumit tip de vehicule (ex. pist de încercare. Se realizeaz ) prin consolidarea p r ii carosabile cu piatr spart cilindrat sau macadam. an urile. destinat circula iei cu bicicleta Plac vibratoare Dispozitiv care ac ioneaz prin vibra iile verticale ale unei pl ci orizontale în scopul compact rii materialelor Plasticitate Proprietatea unui material de a c p ta deforma ii permanente. Pichetare Opera ia de plantare a piche ilor ( ru ilor) pentru a marca ceva (de exemplu axa drumului) Piciorul taluzului Partea inferioar a unui taluz în punctul de contact al acestuia cu terenul natural Pietri Agregat natural de balastier cu granula ia 7. selec ionat în sorturi Pietruirea drumului Ansamblu de lucr ri ce se realizeaz pe baz de proiecte în scopul de a trece drumurile de p mânt într-o categorie superioar (.

Cadru metalic realizat cu scopul sus inerii unor panouri de semnalizare deasupra p r ii carosabile. de euri industriale etc. 2..05 mm) i u oare produs prin dezagregarea natural sau prin m cinarea unor roci Prefabricat i acostamentele sau. apele. la intrarea într-o localitate Portan a terenului de baz Presiunea maxim admis în terenul de baz care nu provoac apari ia zonelor de rupere i care nu conduce la pierderea stabilit ii generale Praf Material solid în form de particule foarte fine (0. a gropilor dintr-o îmbr c minte rutier Polei Strat sub ire de ghea . aerul etc.. în afara gabaritului drumului.0. continuu i neted. zone verzi . Raportul între volumul porilor dintr-o cantitate de p mânt i volumul aparent (volumul total al p mântului inclusiv golurile) al acelei cantit i Portal 1. Faptul ca aerul.Plastifiant pentru beton de ciment Adaos pentru îmbun t irea lucrabilit ii betonului proasp t i care permite reducerea raportului ap /ciment Platforma drumului Suprafa a care cuprinde partea carosabil Platform de sta ionare L rgirea local a p r ii carosabile sub forma unei fâ ii longitudinale pentru sta ionarea vehiculelor f r a stânjeni circula ia rutier Plombare Opera ia de reparare îngrijit . dup caz.005. format pe suprafa a de rulare a drumului sau pe alte obiecte. piste pentru cicli ti. prin înghe area apei provenite din ploaie sau din topirea z pezii Poluare Complex de fenomene care au schimbat sau tind s schimbe mediul ambiant în detrimentul echilibrului ecologic natural. Porozitate Proprietatea unui corp de a avea pori în masa sa prin care poate trece apa. r spândirea de reziduuri chimice. prin umplere cu material adecvat. Lucrare monumental situat în afara gabaritului drumului. mediul înconjur tor s devin nocive prin evacuarea de gaze. trotuare.

caracterizeaz un sector de drum Protejarea taluzurilor Opera ia de ap rare a taluzurilor prin lucr ri adecvate împotriva influen elor d un toare ale unor agen i externi Pulverulent Material care se prezint sub form de pulbere Punct negru Sector de drum de lungime redus pe care apare o concentrare a accidentelor de circula ie Pu absorbant S p tur de form cilindric f cut în p mânt pân la un strat permeabil prin care se introduc în sol. prin alc tuire i detalii constructive. în cantit i mici.. înainte de a fi transportat la locul de montare sau asamblare Prelevare de probe Ac iunea de extragere.) Proiec ia desf urat pe un plan vertical a intersec iei dintre suprafa a generat de verticalele duse prin axa drumului cu suprafa a p r ii carosabile i cu terenul natural Profil transversal Reprezentarea sec iunii drumului i a terenului natural într-un plan normal pe axa drumului într-un punct oarecare al traseului Profil transversal mixt Profil transversal format par ial din umplutur (rambleu) i par ial din s p tur (debleu) Profil transversal tip Sec iune transversal care. de luare dintr-un întreg. cantitate mic .. reprezentativ dintr-un material prelevat în vederea efectu rii asupra sa de încerc ri în laborator Profil longitudinal (profiluri .Element sau parte din construc ie confec ionat în fabric sau în atelier. de regul în serie. apele uzate din an uri dup o cur are prealabil de corpurile în suspensie pe care le con in Puzzolan . a unei anumite cantit i mici în vederea efectu rii de încerc ri în laborator Prob E antion.

care în prezen a apei i a varului cap t propriet i liante. destinat s sus in suprastructura drumului Ramifica ie Intersec ie la acela i nivel a trei direc ii de circula ie Ramp Sector de drum în lungul c ruia se urc în sensul kilometrajului drumului Ranforsare Ansamblul de lucr ri pentru m rirea capacit ii portante a complexelor rutiere existente. Prin extindere. în principal prin executarea unor noi straturi rutiere i asanarea corpului drumului Raza curbei Distan a de la centrul racord rii la orice punct situat pe arcul de cerc (în cazul racord rilor circulare sau a celor cu curbe progresive i arc de cerc central) sau de la centrul racord rii la mijlocul acesteia (în cazul racord rilor cu curbe progresive f r arc de cerc) Reabilitarea drumurilor . bogat în silice amorf i alumin .Produs natural de origine vulcanic . pentru facilitarea înscrierii vehiculelor în curb Racordare vertical Introducerea între dou declivit i consecutive din profilul longitudinal a unui arc de cerc sau parabol tangent la cele dou declivit i Rambleu (rambleuri) Umplutur compactat de p mânt sau de materiale locale având forme regulate. produs natural sau artificial având propriet i puzzolanice Racordare în plan Introducerea unei curbe tangente la dou aliniamente consecutive Racordare în spa iu Transformarea progresiv a profilului transversal cu dou pante din aliniament în profil transversal cu pant unic în curb Racordare progresiv Introducerea unei curbe progresive între aliniamente i curbe arc de cerc sau între dou aliniamente.

in situ sau în fabrici de mixturi asfaltice Reflectorizant (strat) Strat alc tuit din numeroase bile mici de sticl înglobate într-un material plastic transparent i colorat care reflect bine lumina incident i care se utilizeaz în semnalizarea rutier Refugiu pentru pietoni Fâ ie supraîn l at . în scopul de a-l reutiliza ca material brut similar materialelor de origine din care a provenit Reciclarea mixturilor asfaltice Opera ia de recondi ionare a mixturilor asfaltice vechi ob inute din îmbr c min ile bituminoase decapate (frezate. dac este necesar. rabotate) prin adaos de agregate naturale i lian i.Ansamblul lucr rilor privind m rirea capacit ii portante a complexelor rutiere a drumurilor existente. asigurarea scurgerii apelor i a siguran ei circula iei Reciclare Recuperarea unui material cu începere de la fluxul de eurilor de produc ie i tratamentul acestuia. Opera ia poate fi realizat la cald sau la rece. de regul prin aplicarea de tratamente bituminoase Regim hidrologic Caracteristic a complexului rutier determinat în func ie de posibilit ile de alimentare cu ap a frontului de înghe în corpul drumului Reînc rcare Refacerea unei pietruiri degradate prin adaos de material pietros. necarosabil . amenajat la str zi în sta iile mijloacelor de transport în comun sau la traversarea str zilor Regenerarea îmbr c mintei bituminoase Opera ie de readucere a îmbr c mintei bituminoase la propriet ile ini iale prin tehnologii specifice. prin a ternerea i cilindrarea acestuia dup o prealabil scarificare Reologie Ramur a tiin ei care studiaz curgerea lent exercitate asupra lor Repararea suprafe ei degradate Ansamblu de opera ii ce trebuie realizate pentru readucerea în condi ii bune de func ionare a tuturor suprafe elor carosabile degradate Reprofilare i deformarea în timp a corpurilor solide sub ac iunea for elor . (re)amenajarea elementelor geometrice.

de adâncime mic . la marginea platformei. f r ai modifica dimension rile ini iale Ridicare topografic Totalitatea opera iilor de teren i birou care au drept scop determinarea pozi iilor punctelor în vederea întocmirii unui plan sau a unei h r i topografice Rigol Construc ie anex pentru colectarea i evacuarea apelor meteorice. dându-i o form corespunz toare Re ea rutier Ansamblul drumurilor pe care se realizeaz circula ia autovehiculelor pe un anumit teritoriu sau a(l) drumurilor de aceea i categorie Reutilizarea mixturilor asfaltice Opera iile de aducere a mixturilor asfaltice recuperate în situa ia de a putea fi folosite în anumite scopuri Revizia drumurilor Ansamblu de ac iuni realizate în scopul de a constata starea tehnic a drumurilor prin examinare i cercetare la fa a locului în scopul de a (stabili lucr ri de interven ie pentru a corecta eventualele defec iuni i a constitui baza unor decizii fundamentate (în elaborarea de strategii pe orizonturi de timp diferite) Revizia podurilor Ansamblu de ac iuni realizate în scopul de a constata starea tehnic a podurilor prin examinare i cercetare la fa a locului în scopul de a corecta eventualele deficien e i a constitui baza unor decizii fundamentate Rezisten la uzur Proprietatea agregatelor naturale de a suporta ac iunea de uzur produs în cadrul unor încerc ri de laborator.Ansamblul de lucr ri executate prin rabotare sau adaos de materiale. de regul cu profil curent triunghiular. în scopul de a reface profilul longitudinal i mai ales profilul transversal al drumului. care formeaz scoar a terestr definit prin compozi ie mineralogic . de compozi ie aproape uniform . pe care la nevoie vehiculele se pot opri Roc Asocia ie de materiale minerale naturale. Spa iu liber amenajat în mod special care împarte îmbr c mintea din beton de ciment în dale pentru a împiedica fisurarea datorit contrac iei sau dilat rii acestora i pentru necesit i de execu ie Rugozitate . amenajat în lungul drumului sau str zii. structur i textur Rost Spa iu liber dintre pietrele pavajelor din piatr fasonat sau dintre pl cile prefabricate din mixturi asfaltice sau beton.

colectare sau triere a circula iei Por iune de drum prev zut înaintea unei intersec ii dirijate pentru canalizarea circula iei pe direc ii de mers Segregare Separarea granulelor de dimensiuni diferite în timpul manipul rii. indicatoare de circula ie a unor mesaje c tre utilizatori Semnalizare rutier . folosind un utilaj adecvat (autogreder. prin reac ia cu agregatele naturale. marcaje. utilizat în lucr rile de combatere a poleiului Sarcin pe osie Greutatea preluat de osia unui vehicul la care se adaug greutatea proprie a acesteia Savur Sortul 0-8 mm sau 0-16 mm ob inut în procesul de concasare simpl a rocilor dure i de duritate medie folosit. Dup viteza de rupere se disting emulsii cu rupere rapid . de regul . ca material de agrega ie la executarea macadamului Scarificare Opera ia de desfacere mecanizat a unui strat rutier pe o anumit adâncime sau afânarea unui p mânt foarte tare. Caracteristic a suprafe ei de rulare care confer o bun aderen [între pneurile] a pneurilor ro ilor vehiculelor ( i) la îmbr c mintea rutier Ruperea emulsiei Separarea ireversibil a celor dou faze ale unei emulsii prin coalescen a particulelor de bitum. scarificator. cu rupere semirapid .Asperit i ale (aspect sau textur ) suprafe ei de rulare produs prin dimensiunile. lent i suprastabile Saramur Solu ie apoas de clorur de sodiu sau al i fondan i chimici. instala ii. depozit rii sau transportului. cele cu mas mare migrând spre baza gr mezilor Semnalizare Ac iunea de în tiin are. forma i asprimea suprafe ei granulelor agregatelor naturale. Ruperea emulsiei de bitum se produce mai ales: pentru emulsiile anionice prin evaporare. plug) Sector de drum Por iune de drum delimitat conven ional Sector de sortare. panouri. pentru emulsiile cationice. comunicare prin semnale.

) dou aliniamente care se intersecteaz sub un unghi ascu it (sub 40°). cu ajutorul unor curbe auxiliare. accesorii i semne conven ionale amplasate pe platforma sau în zona drumului pentru dirijarea. fenomene. Mod de organizare a unui proces. acronim Semn conven ional. racordând. IPTANA. prelevarea unor probe pentru studii în laborator Sortare Opera ia de separare a granulelor agregatelor naturale dup m rimi folosindu-se site i ciururi Split Agregat natural rezultat din concasarea simpl a rocilor i sortat în sorturile: 8-16 mm . cu ajutorul unor curbe auxiliare. grupate dup anumite criterii (tehnic. 16-25 mm . integrate etc. recurgând la tehnologii i în special la sistemele inteligente de transport Sondaj Opera ia de cercetare a modului de alc tuire a structurilor rutiere i stabilirea naturii materialului.) Sistem Ansamblu de elemente care sunt în interdependen alc tuind un întreg organizat. nume etc. func ionând în interdependen .5 % Simbol. grosimii straturilor. Simbolurile se noteaz cu litere mari. opera ii. grup de semne conven ionale folosite în tehnic i tiin pentru reprezentarea unor no iuni. f r puncte între ele atunci când acestea alc tuiesc un cuvânt i cu puncte între literele mari când acestea se citesc separat (de ex. 25-40 mm Stabilizarea p mântului . fie în exteriorul acestora. ini ial scris cu liter mare. a unei opera ii. orientarea i siguran a circula iei rutiere Sens giratoriu Intersec ie în care circula ia se desf oar în gira ie (mi care circular ).) pentru a realiza o activitate de transport organizat . fie în exteriorul acestora.R. f r restric ii. Pe serpentin declivitatea nu trebuie s dep easc 3. situat fie în interiorul aliniamentelor.P. precum i no iunile de ramp i pant Serpentin Curb situat fie în interiorul aliniamentelor. m rimi. respectiv D. cu raz mic (sub 40 m) . a unei activit i Sistem de transport Totalitatea mijloacelor i instala iilor de transport. în func ie de care se stabilesc no iunile de: parte stâng i parte dreapt a drumului. geografic.Ansamblu de instala ii.D. de la dreapta la stânga Sensul drumului Direc ia de cre tere a kilometrajului drumului fa de origine.

ascu i i Strad Drum public în interiorul localit ilor. chimic sau cu lian i. special amenajat. tunel) Stânc Bloc mare de piatr (în mun i) cu pere i col uro i. destinat circula iei autovehiculelor. utilizat pentru protec ia taluzurilor digurilor marine i disiparea energiei valurilor Stropirea liantului Opera ia de r spândire a liantului bituminos (bitum cald.) Parte din structura rutier situat între îmbr c minte i stratul (straturile) de funda ie având rolul de a prelua înc rc rile din trafic. realizat în scopul m ririi stabilit ii p mântului sau îmbun t irii propriet ilor sale Stabilizare Tratarea mecanic sau cu lian i a agregatelor naturale utilizate în straturile rutiere în scopul m ririi capacit ii portante i a rezisten ei în timp a acestora Stabilopod Element din beton.. destinat a prelua. pe stratul de uzur . emulsie bituminoas etc) pe suprafa a straturilor rutiere. în special ac iunile tangen iale i de întindere. situat sub stratul de baz sau sub îmbr c minte. a pietonilor. viaduct. repartiza i transmite terasamentelor solicit rile traficului Strat de leg tur . de regul . a cicli tilor. de regul . repartizând funda iei eforturi verticale în limita capacit ii de rezisten a acesteia Strat de form Partea superioar a terasamentelor alc tuit din p mânt îmbun t it sau stabilizat în scopul realiz rii unei capacit i portante satisf c toare i uniforme sub structura rutier Strat de funda ie Strat (straturi) din materiale prelucrate corespunz tor.. având o form stelat cu patru bra e tronconice simetrice.Tratament mecanic. amplasat . a mijloacelor de transport în comun. pe o autostrad sau la capetele unei lucr ri de art (pod. amplas rii re elelor tehnico-edilitare i asigur rii acceselor la cl diri Strat de baz (straturi. în tehnologia tratamentelor bituminoase Sta ie de peaj (taxare) Punct de oprire special amenajat pentru perceperea peajului.

izolator sau antigeliv. pe stratul de uzur în tehnologia tratamentelor bituminoase Structur Ansamblu format din elemente care asigur rezisten a i stabilitatea unei construc ii. iar straturile de acoperire i îmbr c mintea sunt de natur bituminoas Structur rutier multistrat Structura rutier format din mai mult de dou straturi n ule e (striuri) în scopul de a-i m ri rugozitatea . alc tuit dintr-un ansamblu de straturi realizate din materiale prelucrate prin tehnologii adecvate i dimensionate astfel încât s poat prelua. pe o perioad determinat .Strat situat la partea inferioar a îmbr c mintei bituminoase (când aceasta este format din dou straturi) care face leg tura între stratul de uzur i stratul de baz sau de funda ie al structurii rutiere. de regul . de obicei rugos. care este în contact direct cu pneurile autovehiculelor i cu condi iile climaterice Strat rutier Strat din componen a structurii rutiere Strierea betonului Opera ia de executare pe suprafa a betonului a unor mici Stropirea liantului Opera ia de r spândire a unui liantului bituminos pe suprafa a straturilor rutiere. anticapilar. a ezat pe pamântul din patul drumului în scopul de a feri structura rutier sau p mântul de efecte d un toare Strat de rezisten Strat situat la partea inferioar a îmbr c mintei din beton de ciment (când aceasta este format din dou straturi) care face leg tura dintre stratul de uzur i stratul (straturile) de funda ie ale structurii rutiere Strat de uzur (strat de rulare) Stratul de la suprafa a îmbr c mintei rutiere. dup caz: drenant. Se realizeaz dintr-o mixtur asfaltic cu un volum de goluri mare Strat de protec ie Strat constructiv cu rol. impermeabile. solicit rile din trafic i din condi iile climaterice în limita deforma iilor admisibile Structur rutier mixt Structura rutier care are în alc tuirea sa un strat sau straturi în compozi ia c rora intr lian i hidraulici sau puzzolanici. preluând i transmi ând la funda ii înc rc rile care ac ioneaz asupra ei Structur rutier Scheletul de rezisten al drumului. executat din materiale rezistente.

cu sec iunea trapezoidal . în prezen a varului hidratat în past Subprodus industrial Material ob inut în timpul producerii unui alt material considerat ca produs principal Suprafa de rulare Suprafa a din platforma drumului special amenajat pentru circula ia vehiculelor Supraîn l are în curb Transformarea profilului transversal convertit prin m rirea pantei transversale unice în curb . în banda de circula ie Suprastructura drumului Parte din corpul drumului care cuprinde structura rutier i amenajarea acostamentelor ablon Dispozitiv (tipar). iar îmbr c mintea este de natur bituminoas Subif (suspensie de bitum filerizat) Dispersie de bitum în ap . de regul sub form de canal deschis. în scopul combaterii derapajului Supral rgire în curb Sporul de l ime dat p r ii carosabile în curbe pentru a permite înscrierea vehiculelor. nerigid ) Structura rutier în alc tuirea c reia nu intr nici un strat care con ine lian i hidraulici sau puzzolanici. destinat colect rii apelor meteorice de pe platforma drumului sau taluzuri i dirij rii lor c tre un sistem de evacuare an de gard . folosit la trasarea an urilor sau verificarea profilurilor transversale ale drumului an Construc ie. în special a celor lungi. de regul din scândur .Structur rutier rigid Structura rutier care are îmbr c mintea din beton de ciment sau macadam cimentat Structur rutier supl (flexibil .

an executat în amonte de creasta unui taluz de debleu sau la o mic distan de piciorul unui taluz de rambleu. a unei roci etc. sau din alte materiale provenite din roci sau subproduse industriale. compact . scarificare u oar i compactare. scarificare i reutilizarea corectat a materialului recuperat inclusiv aplicarea unui nou strat sub ire din mixtur asfaltic care se recomand s aib caracteristici antiderapante Termoreprofilare Opera ia de recondi ionare suprafe ei unei îmbr c min i bituminoase vechi (cu defec iuni) prin înc lzire. sau în p mânt.) Torent . dimensiunilor i mai ales al aranj rii componen ilor i al raporturilor dintre ace tia (textur granular . împiedicând astfel degradarea taluzurilor sau rambleurilor osea Drum public situat în afara localit ilor Taluz (taluzuri) Suprafa a înclinat a terasamentelor sau terenului natural care m rgine te lateral un rambleu sau un debleu T v lug Rulou metalic sau beton utilizat pentru compactarea local a materialelor (de exemplu mixturi asfaltice) Terasamente Totalitatea lucr rilor executate din p mânt i pe. fibroas etc. permi ând izolarea fa de influen ele termice exterioare Termoregenerare Tehnologia de îmbun t ire a caracteristicilor stratului de uzur prin înc lzire. în scopul colect rii apelor meteorice de pe versant i dirij rii lor c tre un sistem de canalizare. f r a se ridica materialul vechi din îmbr c minte i f r adaos de material nou Textur Modul de alc tuire a solului. în vederea realiz rii rambleurilor i debleurilor ce constituie infrastructura drumurilor Teren de fundare Volum de roc sau de p mânt. influen at de solicit rile transmise de structura rutier Termoizolant Material sau dispozitiv care are proprietatea de a îngreuna sau împiedica transmiterea c ldurii. din punctul de vedere al formei.

optimizând folosirea mijloacelor de transport existente i resursele energetice. cu sarcina pe osie de 115 kN. urmate de acoperiri cu agregate naturale i cilindrare Trotuar Partea lateral amenajat de-a lungul unei str zi. (ce circul ) pe banda de circula ie cea mai solicitat . în particular. dispunând de venituri modeste.M. o mai bun accesibilitate la mijloacele publice de transport Transport integrat Transport accesibil permi ând circula ia liber pe mai multe re ele. m rind securitatea. limiteaz emisiunile i de eurile la parametri care nu dep esc capacitatea planetei de a le absorbi. transportul durabil trebuie s permit pe termen lung diferi ilor clien i.Curs de ap temporar. Transportul durabil este abordabil. sub semnul echit ii genera iilor i între ele. între care sunt posibile coresponden e situat în interiorul unei amenaj ri urbane sau teritoriale concepute într-o manier global Transport inteligent Transportul inteligent utilizeaz un anumit num r de idei. destinat circula iei pietonilor .) Tratament bituminos realizat din mai multe stropiri cu liant. locuind în regiuni îndep rtate etc. În cadrul transportului inteligent se dezvolt sistemele avansate privind transportul public. controlul vehiculelor. Tran ee an de dimensiuni foarte mari. reduce la minimum zgomotul i utilizarea terenurilor. gestiunea fluxului. debleuri pentru construc ia unor c i de comunica ie terestre Traseul drumului Proiec ia axei drumului pe suprafa a terenului Tratament bituminos (T. transportul individual etc.B.) Înveli ob inut pe o suprafa (partea carosabil ) prin una sau mai multe stropiri cu un liant bituminos urmate de acoperiri cu agregate naturale concasate i cilindrare u oar Tratament bituminos multiplu (T. cu vitez i putere de eroziune mare. pe povârni urile mun ilor i dealurilor Trafic de calcul Num rul de osii standard. echivalent vehiculelor care vor circula pe drumul proiectat pe perioada de perspectiv Transport durabil Concept care are în vedere sistemul care permite particularilor i societ ilor satisfacerea principalelor nevoi de mobilitate într-o manier consistent i compatibil cu s n tatea oamenilor i a ecosistemelor. informarea utilizatorilor. func ioneaz eficient. de regul supraîn l at . protejând în acela i timp mediul înconjur tor. care apare în urma ploilor repezi i abundente sau dup topirea brusc a z pezii.B. având o limit mai mic fizic sau intelectual . ofer alegerea modurilor de transport i sprijin o economie durabil . Pe plan social. sisteme i tehnologii (moderne) în scopul îmbun t irii eficien ei transportului i mobilit ii.

Tuf vulcanic Roc format prin înt rirea depozitelor de cenu Tunel rutier (tuneluri . în cursul opera iei de compactare. ascu it la un cap t. f r varia ii Utilizator (rutier) Persoan care folose te drumul pentru circula ie. pe sub nivelul solului sau pe sub ap vulcanic ru Pies scurt din lemn rotund. precum i efectuarea unor construc ii de ap rare situate deasupra nivelului terenului înconjur tor Unghiul taluzului natural Unghiul fa de un plan orizontal sub care se a az liber un material granular Uniformitate Caracteristic a suprafe ei unei îmbr c min i rutiere care are aceea i form .) Galerie subteran care permite trecerea unui drum printr-un masiv de teren. Umiditate Raportul dintre masa apei con inut în porii unei cantit i de p mânt i masa particulelor solide din acea cantitate Umiditate optim de compactare Umiditatea pentru care. al unei alinieri etc. ca pieton sau prin intermediul unui vehicul Uzura îmbr c mintei rutiere Reducerea grosimii îmbr c mintei structurii rutiere sub ac iunea circula iei rutiere . se ob ine valoarea maxim a densit ii în stare uscat a p mântului compactat pentru un lucru mecanic specific de compactare dat Umplutur Completarea la nivelul proiectat cu p mânt sau alte materiale... aceea i înf i are. care se poate bate în p mânt pentru a marca un punct al unui traseu.

Viraj Schimbarea direc iei de mers Vitezometru Instrument adaptat pentru m surarea vitezei unui vehicul Vizibilitate Distan a maxim pân la care poate fi v zut cu ochiul liber un obiect în condi ii atmosferice date . f r întreruperi a circula iei rutiere Viaduct Lucrare de art (pod). în general de lungime mare.Variant Sector de drum provizoriu care permite continuitatea circula iei rutiere în zona construirii unor lucr ri de art sau pe durata realiz rii unor lucr ri de între inere a complexelor rutiere Vâscozitate Rezisten a pe care un fluid supus la forfecare o opune la deplasarea straturilor care îl alc tuiesc Vehicul agabaritic Vehicul care dep e te gabaritul standard sau sarcina admis Viabilitatea drumului Calitatea unui drum de a asigura condi iile necesare desf ur rii normale. a topirii bru te a z pezii. a ruperii unor baraje etc. care permite traversarea unei v i adânci de c tre un drum sau cale ferat Vibrofinisor Ma in special care pune în oper mixturi asfaltice sau betoane de ciment în straturi de grosimi stabilite Viitur Cre terea i descre terea rapid a debitului unui curs de ap din cauza ploilor toren iale.

executat din materiale pietroase (piatr brut ) sau beton de ciment. destinat planta iilor i altor scopuri în exploatarea drumului Zona drumului Suprafa a de teren ocupat de drum i de lucr rile aferente drumului. recomandat pentru ob inerea calit ii dorite la un anumit material. de regul amenajat cu planta ii de arbu ti.Zestrea drumului Totalitatea materialelor componente ale straturilor din structura rutier Zid de sprijin Construc ie masiv . cu rol în amplasarea unor dispozitive de siguran a circula iei. stâlpi pentru portale de semnalizare. de regul compozit Zona de protec ie Suprafa de teren situat de o parte i de alta a zonelor de siguran . rezistent . instala ii pentru diminuarea efectului de orbire datorat luminii farurilor autovehiculelor. colectarea i evacuarea apelor etc. necesar protec iei i dezvolt rii viitoare a drumului Zona de siguran Fâ ie de teren. constituit din ampriz Zona median Fâ ie de teren necirculabil care separ cele dou c i unidirec ionale ale autostr zilor. pentru a prelua împingerea p mântului i eventualele înc rc ri utile i s le transmit la teren. i zonele de siguran . fie prin intermediul unei funda ii Zona de granulozitate Suprafa a dintre dou curbe de granulozitate succesive. situat de o parte i de alta a amprizei drumului. fie direct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful