THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

A résztvevők. ivásban. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. mint a találás maga. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. pozícióinkat feladjuk. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. akik akár hely-. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. de különösen azok. azaz rugalmassá válunk. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. . A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. A keresés ugyanis nem más. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. arra ösztönöztek. S e keresés csaknem fontosabb lehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. A keresés megnyitja az embert. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. alvásban és birtoklásban.

s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. 1978 októberében Th. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. Mint a tanfolyam első szemesztere. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. amely ellenállást válthat ki belőle. beállítottságát feladnia. mint gondolnánk. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. ragaszkodunk a megszokotthoz. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. de belső nyitottságot igen. s így szokatlan gondolatokat. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Kívánom. D. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. . Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel.

azt. Valamennyien tudományos kategóriákban . A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. mondván. ami kijelöli a Teremtmények célját. amellyel bármely megállapítás. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. természettudományos világkép határozza meg. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. a mélyértelműt.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. hogy emiatt szégyenkezzünk. Mindebben csak az a groteszk. és így tovább. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. mindenki tudja. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. E célból olyan elméleteket alkot. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. A tudományos munkának az a célja. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. A tudomány története az emberi tévedések története. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. Törvényszerű tehát. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. s új felismeréseket fogadjon be. Semmi okunk rá. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. hogy az emberiség egyre fejlődő. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik.

amelyek feljogosítanak bennünket arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. hogy gondolatilag rögződünk. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: . Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Egyik legfőbb gyengeségünk. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. Ez az a pont. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető.

Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? . 2. Az l. tehát az anyagon kívül nincsen semmi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. hogy ezt a lépést megtegyük. ha felismerjük saját módszereink korlátait. Alighanem megérett az idő arra. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. hogy csak ez mérhető. Egyre nő azoknak a száma. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. pontból arra következtetnek. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. vagy pedig adekvát. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. s kiterjesztik azokra a területekre is.

Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. vagy melyek azok. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. úgy látszik. Eredetileg az ezotéria és a . Mindazzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. mert ugyanakkor nem szólnak arról. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. amit eddig elmondtunk. annál kevesebb ideje van. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. inkább csak azt akartuk bemutatni. mint egyes szomatikus tüneteket. mely betegségek váltak gyakoribbá. amellyel időt takaríthat meg.

mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. A tudomány átadható. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. Az ezotéria tehát aszociális. Ez olyan magától értetődő számunkra. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. az okkultizmus stb. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. Ennek a könyvnek az a feladata. a bölcsesség tana. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. hogy csodálkozva kérdezzük. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Aki elég tehetséges. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. ez azt jelenti. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudás nem. – azonos fogalmak. A tudást . egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. s így nem más. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá.

jó okom van-e arra. amely metafizikus természetű. sem továbbadni nem lehet. Az sem számít. de sohasem tudhatom. hogy „a tudás legyen mindenkié”. azt csak hihetem. márpedig azt. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. individuális megismerési aktussal. hogy valamiben higgyek vagy sem. . amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. nem tapasztalhatjuk meg. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. amit nem tartunk lehetségesnek. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. amelyek teljességgel érdektelenek. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. Hinni annyi. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. céltalanok. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. csak olyan teljességgel személyes. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. A hit alapvetően azt jelenti. sem átvenni. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. Ez utóbbi átadható. mint nem tudni. hogy lehetségesnek tartunk valamit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. de nem szabad összekeverni őket egymással. A hit és a tudás két különböző fokozat. Amit másoktól veszek át.

mint amennyit tagtoborzásra áldoz. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). Egy. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). Később. több fáradságot fordít arra. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. tehát .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. hogy létét homályban tartsa. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. az ezotéria is csak a keveseké. Ebből a tudásból az következik. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. hogy e két kör feltételezi egymást.

aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. Ugyanígy van ez az ezotériával is. 1. A tudóknak nem az a feladatuk. („És a világosság a sötétségben fénylik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. akik kérik ezt a segítséget.” János ev. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. a titkos tanokkal is. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz.) Ha nem tudok kottát olvasni. de a sötétség nem fogadta be azt. 7. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről.) . Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. zörgessetek és megnyittatik néktek. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. ez nem jogosít fel arra. Ilyenkor el kell döntenem. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. 5. a tudatlan mégsem meríthet belőle. A törvények felismerése csak azt viheti előre. mert azokat ismerem. „Kérjetek és adatik néktek. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. 7. Ezért el sem kell rejteni. hanem az. keressetek és találtok. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. vagy ahogyan nevezik.” (Máté ev. hogy képesek legyünk látni. használjon műve leírására betűket vagy számokat. hogy vagy veszem a fáradságot. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. és megtanulok kottát olvasni.

meg kell tennünk ezt az utat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. útnak kell indulnunk. információink hasznosnak bizonyulnak. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. Minden út valamilyen célhoz vezet. Az ezotéria út. Bécset. amelyet csak akkor érhetünk el. hogy előzetes tájékozódásunk. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. akik. kiszámolhatjuk. mint az. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. ha útra kelünk. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. bár teli torokból hirdetik. mozgásba kell lendülnünk. hány kilométer. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. tényeknek vagy törvényeknek. és így tovább. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. Lehet. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Lehetséges. még inkább ösvény. akik utaztak már ezen az úton. Ha egyáltalán el akarjuk érni. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. de még fél lábbal sem léptek rá az . Az ezotéria olyan célhoz vezet. hogy tudjunk. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. beszélhetünk olyanokkal.

magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. még a legkisebbet is. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. . szidhatja a társadalmat és így tovább. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. Ha valaki például valóban megértette. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. Saját életünket. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. így magunk is változunk. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. Sajnos. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. nem fog pereskedni és így tovább. hogy felismeréseinket. hogy az ezoterikus út kötelez. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. (Hangsúlyozzuk. mert tudat alatt pontosan érzi. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. e kettő ritkán esik egybe. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. a dolgok átélését. ez azt jelenti. megújulunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. mi az asztrológia. pereskedhet a bátyjával. azonnal át kell helyeznünk a valóságba.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. Ezen az úton járni azt jelenti.

hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. s levonja belolük a konzekvenciákat. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. A sors iróniája. amíg az funkcionális jellegű. mert még ahhoz sincs bátorsága. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. hogy felismeréseihez tartsa magát. . s így semmire sem kötelez. A parapszichológia hazug és gyáva. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Képességei azonban ahhoz sem elegendők.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést.

mind a parapszichológiától. s meg kell tanulnunk. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. Ji Csing. jóga. az Unio Mystica. Igen hasznos. a kémiai menyegző. tarot. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. útmutatók utunkon. kabbala. meditáció. az Istennel való egyesülés. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. a bölcsesség megtalálása. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. a polaritás legyőzése. mágia. tudatosabbá kell válnunk. de remélem. eligazítanak bennünket. alkímia. sok van mindkettőből. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. hanem a tájékozódásban segítenek. a kozmikus tudat elérése. Ahhoz. hogy ezt a célt elérjük. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. . útmutatók és útjelző táblák. forduljunk végre az ezoterikus út felé. Meglehet. hogyan értsük meg őket. hogy merre is menjünk tovább.

Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. hogy az úton továbbhaladjanak. Ezek az emberek. Van egy sereg olyan specialista. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. s nem veszik észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Ezt csak azért említem meg. aki azt képzeli. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Igazság csak egy van. hogy továbbjutottak. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. milyen gazdag a választék itt . Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. Ezért aztán nehéz észrevenni. ahelyett. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. és így saját magukat akadályozzák abban. vagy csak az ingára esküsznek. Ezt teszik azok. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Azt hiszik tehát. sajnos. hogy utunkat követnénk. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. hogy leragadunk egy útjelzőnél. akik csak az asztrológiára.

Tanításai függetlenek az időtől. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki.és életmódunkhoz. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. Abban a tévhitben él. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- . mikor fogunk „mindent” tudni. Mindig volt és mindig lesz. vagy modernizálni őket. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. hogy minden tudás mindig jelen van. az alkímiára és a mágiára. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. hiszen nem öregszenek el. és lassan odáig fejlődnie. Ezért támaszkodom. sosem kell korrigálni. a kémia stb. mint az asztronómia. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. de a gyermeknek. Az ezotéria egyidős az emberiséggel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. a kabbalára. tanulnia kell az iskolában. A tudás mindig jelen van. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. A modern tudomány nem érti. s csak idő kérdése. hogy felismerhesse. csaknem minden munkámban.

A gyermek számára nincs jelentősége annak. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. hanem a centrumában kezdődik. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. hányan olvasták előtte Homéroszt. biológia stb. ő először olvassa. vagyis a speciális területekre. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. A specialistát zavarja az ilyen tudás. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. mert minden területre vonatkozik. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi.). pedig évezredek óta olvasható. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. akit így hívtak: Hermész . s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. Azt reméli. kémia. fizika. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába.

biztos és igaz. Tizenöt tézisét zöld. ugyanaz. Ez a világ első anyagának forrása. 5. ami lenn van. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. 4. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. úgy. És ahogy minden dolog az Egytől származott. 8. A tábla. 3. pontos életútja a történelem homályába vész. elfogadva azt. anyja a Hold. és ami fenn van. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. A szél hordozta méhében. ugyanaz. Az. Dajkája a föld. hazugság nélkül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. melynek jó ideje nyoma veszett. lett minden teremtett dolog. 2. 7. ha a földbe visszafordul. Apja a Nap. 6. mint ami fenn van. . Így érted meg az egyetlen csodát. az Egy gondolatból. ami lenn van. Ereje tökéletes. Való.

a durvát a finomtól. mert a világ tudásának három része birtokomban van. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. Így teremtették a világot. aztán pedig a földre. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. eredménye csodálatos lesz. hanem megértőképességünké. 11. 15. fölöslegessé vál- . Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. 14. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. ami ezt a módszert követi. Annak a számára. aki teljességében megérti ezt a szöveget. gyengéden. Ez azonban nem a szöveg hibája. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. befejeztem. hozzáértéssel. A földről az égbe száll. 13. Válaszd el a földet a tűztől. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Annak. és minden szilárdat áthat. 10. 12. Amit a Nap műveleteiről mondtam.

hogy az univerzumban mindenütt. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. Aki azonban veszi a fáradságot. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. . melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. Biztosan vannak.” Ez a tézis. fenn és lenn. úgy lenn”. Az a feltételezés áll mögötte. Az analógia törvénye: amint fenn. amely így szól: „Az. ugyanaz. és ami fenn van. ami lenn van. ugyanaz. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. a hermetikus filozófia kulcsa. „az égben és a földön”. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. s ez elegendő ok lesz számukra. ami lenn van. birtokában lesz a bölcsesség egésze. mint ami fenn van. Így érted meg az egyetlen csodát. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak.

Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. úgy lenn” zseniális formulája. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. Megismerésünk rá van utalva. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. a „közepes” nagyságrendre. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. Minden. Manapság tudjuk például. elképzelnünk azonban lehetetlen. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. ami ez alatt vagy e fölött van. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. hogy a törvények szemléletét és . Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. az emberi. amelyek körül atomrészecskék köröznek. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. csak segédeszközzel.

ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. . ezért napjainkban szokatlannak tűnik. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. a véletlennek nincs helye benne.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. Ugyanez érvényes világunkra is. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. minden kozmoszt káosszá változtat. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. s működése is e törvények betartásától függ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. Ha létrehozunk egy komputert. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. A véletlen. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. Az „amint fenn. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe.

hogy X. hogy a véletlen profi védelmezői. Nem véletlenül beteg az ember. Minden esemény mögött egy törvény áll. sem az az időpont. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. úr fejére esik. Az már megint csak a sors iróniája. öt vagy valamilyen más szám. az eredmény véletlenül lesz három. Sem a tény nem véletlen. amelyet szabványos (vagy: normális) . nem üti el véletlenül az autó. úr fejére esett egy kő. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. és így tovább. akkor az nem véletlenül. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. akkor X. mégsem riad vissza attól. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. amelyben ez történt. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Ha ez a kő történetesen X. A statisztikus ugyanis azt gondolja. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. hanem törvényszerűen fog leesni. hogyha kockát vetünk. az ugyanis. hogy a törvény létét tagadjuk. Még egyszer: véletlen nem létezik. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. úrnak éppígy nem véletlenül. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. annak is érvényesnek kellene lennie. emberek. egyes eredményekre épül. Hasonló a darwinista logika is. hogy kozmoszról beszéljünk. ami az emberrel törvényszerűen megesik. mind kicsiben. annál helyesebb lesz az eredmény. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. (Véletlen németül: Zufall: megesés. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. A világ szemlélése arra késztet bennünket. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. hogy eredetileg más értelme lehetett. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. hogy mi. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. „amint fenn. odaesés). és. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. Azt jelzi. hogy törvényszerű. mind nagyban. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. . akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. úgy lenn”. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne.

nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad.”* Test. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. Ez korántsem magától értetődő. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal.” (A kiadó) . Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. először az emberi testtel találkozunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. és fordítva. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. hogy megismerhesd Istent. és tanúsíts önmérsékletet. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül.

az az instancia. régebben használt fogalom neve: lélek. Köztudott. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. . a halottban nem működik többé. Egy másik. nehezen lehetne ő maga is anyag. A lélek olyan instancia. hogy képes az anyagot koordinálni. érzékelő individuumot éli meg önmagát. individualitás. Ha ez az élő ember esetében nem így van. Mindenki tapasztalatból tudja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. Születésétől haláláig mint létező. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. az élete tűnik el. hiszen ha lényegi kritériuma az. Ennek egyenes következménye. Kézenfekvő tehát. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. A lélek tudat. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie.

E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. mint például az amerikai dr. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. elimináció. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. Ez a valami azonban nem a lélek. amiből következik. Bár nagyra van szakterminológiájával. hát még ha . hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. amivel azt a látszatot kelti. sem nem függ ezektől. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. nem anyagi instanciát értünk. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. ezen olyan önálló. ha egy mai kutató. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). hanem a tudomány terméke. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. sőt annak mélységeit és rétegeit is. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. mintha ismerné a lélek természetét. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. s azt is tudták. 1.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke.

konfliktusok és komplexusok helye. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. hallottak és érzékeltek”. ahol alaki folyamatok zajlanak le. Minden állatnak. minden növénynek. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. nehogy valaki a génekben keresse az információt. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. hogy mindenütt a természetben. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. hogy tevékenykedjék. Úgy gondolják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. annak csupán eliminációja. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. 2. minden embernek lelke van. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. . ahol mindent továbbra is láttak. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. Végül említsük még meg. A pszichológia psziché. az információ azonban soha nem anyagi természetű. A macska tehát saját farkába harap.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. szorongások.

hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. mint „az élet”. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Ebből arra a következtetésre jutott. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. Ennek ellenére óvakodjunk attól. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. kifejlett növény formáját. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. Ebben a láthatatlan. Az . amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. amely az élő szervezetet körülveszi. legújabb kutatási eredményei. s ez nem más. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. hátra van még egy igen fontos fogalom. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Harold Saxon Burrnak. Az élet nem lehet azonos a tudattal.

A tudomány már magát a lelket sem ismeri. egy élet van. Az ember életet sem teremteni. lélek. nem magával az élettel. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. szellem. Részt vehetünk benne. Az élet olyan minőség. ez az az „isteni szikra”. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. Az élet (szellem). amely minden élőlény sajátja. lélek és szellem hármasságából áll. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. sem elpusztítani nem tud. Ez a funkcionális individuali- . Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. Önmagát egységként érzékeli. mint például a szervek egységeire.ilyenkor élünk. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. Csak egy szellem. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . ellentétben a lélekkel. személytelen. A szerv is egy individuális egység. Ha „földi életünket” befejezzük. anonim.

hogy tudata is van. A sejtek egyenként szintén individuumok. az ember. bár felmerül a kérdés. újabb egységekbe ütközünk. amelyeknek a neve sejt. Sajnos. hogy minden szervnek individuális tudata van. szaporodni képes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. tudata van akkor is. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. rosszul érezné magát. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. s individualitást mutat. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Feladata. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. mint az emberé. individualitásként érzékeli önmagát. A sejt él. Egyedüli és kizárólagos feladata. amely élve fejlődik. mert egyébként a fölérendelt individualitás. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. kétségtelen tehát. amelybe ő (a máj) integrálva van. aki egy légynek tulajdonít tudatot. A máj szintén önmagába zárt egységként. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. Minden lénynek. . de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. vagy hál' istennek.

Az. és személyes szabadságvágy ébred benne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. hogy nekünk. hanem egy halott égitesttel. felbomlik a halott égitestek teste is. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. a szervnek. a Föld is individuális intelligencia. amely hamarosan elveszíti formáját. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. hogy saját létét megőrizze. része egy nagyobb individuumnak. Igyekeznünk . amely nemcsak testtel. hanem tudattal is rendelkezik. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. csak hullát látnánk. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. a naprendszeré. mint sejteknek. inkább megpróbálja őket eltávolítani. Ha ez nem így lenne. Ha nem így volna. Hozzá kell szoknunk végre. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. és így tovább. Mint a többi égitest. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. Amint a sejt. mint individuum. az embernek. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. hamarosan tudatára ébredünk. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. ráksejtté válik. Minden testnek – legyen az kő. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. szintén az a feladatunk. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek.

úgy lenn. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. Hiszen: amint fenn. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. ne csodálkozzunk. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. ha megsemmisülünk. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet.

mint különösen hatékony „gyógyeszköz”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. G. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. Azokat az embereket. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. 3. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. 2. Azt. akik okkultizmussal foglalkoznak. hogy most mégis miért tárgyaljuk. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. aki teljesen felfogja. . hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges.

hogy az emberben is van valamilyen erő. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. sőt a Bibliában is. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. . ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Friedrich Anton Mesmer. mert az első. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. Mesmer. lelkes”. pusztán azért. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. Utoljára. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Paracelsusnál is megtaláljuk. Mesmer arra a következtetésre jutott. aki a mágnessel szép sikereket ért el. Meglehetősen ostoba dolog. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. Az animális itt azt jelenti: „élő. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt.

mint ahányan gyűlöltek. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. Párizsban élt. Bécset el kellett hagynia. s végül magányosan. Jogos az a bűntudat. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. akit legalább annyian tiszteltek. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. . magnetizmusként interpretálta őket”. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. nyomorban halt meg. „akinek az volt a tragédiája. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. azonban teljesen tévesen. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert.

amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. melynek törté- . Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. amely enyhén szemmagasság felett. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. Braidre. körülbelül húsz centiméterre van. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). s bizony ma sem érti. eljön lassan az a nap. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. térjünk most át az angol szemorvosra. A magnetizmus önálló kezelési módszer.

A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. kézenfekvő volt. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. a szuggesztió áll. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. mint minden más pszichózist. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). Elméletük középpontjában. Sigmund Freud fiatal. mint a hipnózis lényegi faktora. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Miután akkoriban. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. és Charcot-t is Párizsban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs . hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Visszatért Bécsbe.

alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. hogy erőltessék meg magukat. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. amely számára további. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. Azt gyanította. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. amelyre az érintett nem akar emlékezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. amely a hipnózis során történt. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . mint a zenéhez. mégis.

3. a hipnotikus álom indukciója. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. álmosságot szuggerálunk. hogy verbális úton fáradtságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. 2. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. ébresztés a hipnózisból és 4. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. kísérletek hipnotikus állapotban. hogy a páciens elfelejtett. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes . s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette.

nem is zavarja a hipnózist. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. Ha viszont azt mondja. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. a kísérleti személy verejtékezni kezd. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. hogy első hipnózisról van-e szó. A hipnotikus kísérletek határtalanok. . ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. korongot. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. és attól is. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. amit akarunk. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. hogy melegszik. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. Ez az első szakasz változó időtartamú. és egyre nagyobb a hőség. amelyben embernek nyoma sincs. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. például egy tollat. hogy elviselhetetlenül hideg van.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. hogy egy. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. hogy az egy darab izzó acél. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. hogy inzulint kapott. hogy a jobb kar merev. ha háromszor tapsolunk. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. s valamilyen jelzéshez kössük. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. Bár teljesen ébren van. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. de arra is. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. Lehetőség van arra. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. s azt szuggeráljuk. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. mégsem tudja a jobb karját moz- . hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. ennek csak az a feltétele. amelyeknek értékeiről. így mozgásképtelen.

. Abszolút éber. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. pihentnek érzi magát. ahogyan azt elmondtam önnek. Gyanakszik. A Mikulás beszélni is fog. Egy másik. Odamegy az ajtóhoz. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. hogy rágyújtok egy cigarettára. ha elhangzik a három taps. és még egy ajándékot is átnyújt önnek.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. tökéletesen frissnek. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. hiszen nyár van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. s minden úgy fog történni. hogy mind a Mikulás. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. hogy kopognak az ajtón. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. amikor meglátja. Emiatt meg is érinti a Mikulást. semmire sem fog emlékezni. Az igézet csak úgy oldható fel. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. mind az angyal valódi. hogy ellenőrizze. hallja. Abban a pillanatban viszont. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. amit most megbeszéltünk. hogy valaki tréfát űz önnel. valódi-e. meghúzza a szakállát. Most én felébresztem önt. se nem hallani semmit. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. bár valójában se nem látni. és csak beöltözött.

hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. hogy valaki tréfát űz önnel. amelyet a hipnózis során adtunk. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. sosem fog eszükbe jutni. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. hogy csak utasítást hajtanak végre.. beszéd). Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. hogy miért teszi. ajándék).. mert egyszerűen tennie kell. de nem tudja. elfogadható okot találjanak. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. (. . hogy mindent azért tesznek. angyal. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. Gyanakszik. Minden megbízatás.. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. Ezért aztán. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. a jelenség kritikája. hogy mit csinál. Ehhez jön még a szuggerált kétség. mert mind akusztikus (kopogás. mert meg akarják tenni.. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. mind optikai (Mikulás. miért teszik éppen ezt vagy azt. kivitelezésre kerül éber állapotban is. a kísérleti személy tesz valamit. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli.

s a cselekmény leköt bennünket. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. a függöny felemelkedik. hogy színházban ülünk. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. Tudjuk. Az embereket. a szomszéd székeken ülők öltözékét. így sok mindent érzékelünk. a darab elkezdődik. megfigyelések. mi is tulajdonképpen a hipnózis. A terem elsötétedik. Előadás után talán még beülünk valahová. Gondolatok. Képzeljük el. a színház belső terét. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. egy pillantásnyira a programfüzetet. a hangszerek hangját. Az előadás még nem kezdődött el. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. másnap kialhatjuk magunkat. hogy szombat este van. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. benyomások sokasága kavarog bennünk. ami körülöttünk van.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. Ugyanerre az effektusra építünk. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. Ez mindennapos folyamat. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. hogy egyáltalán színházban vagyunk. különböző intenzitással. Szó szerint elfelejtjük. de állandóan megtörténik velünk. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. Ezekben az esetekben ugyanaz történik. Mindenki ismeri azt a jelenséget. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. hogy mutatunk neki valami érdekeset. sőt azt is. míg a felület többi része sötétbe . Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. sem az előadást követő vacsorára. és kivilágosodik a nézőtér. Csak amikor lemegy a függöny. a fény koncentrálódik. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. a tudat beszűkül egy pontra. nem gondolunk hétköznapjainkra. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. s mind a tudatból. hogy mások is jelen vannak. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. amikor egy megsebesült. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés).

s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. illetve lézersugár). Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . gyújtólencse. Ilyenkor történhet meg az is. biofeedback stb. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. vércukorszintjét. a hormonok kiválasztását. mind másoknál. hipnózis. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. Ha koncentrálunk. de lyukat is égethet a felszínbe. mint a teljes felület megvilágítása esetén. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. autogén tréning.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. s egy új. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. s új. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. ahol a dolog átcsap ellentétébe. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. szívverését és így tovább.

Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. ahol a magnetofon működik. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. amelynek termeiben zene szól. Szándékosan mondok „szimptómát”. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. kívánatos programra cserélhetjük fel. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. az egész test verejtékezni kezd. ami- . Ha valaki bejuthat abba a terembe. Ha ezt a hipnózisban egy új. megszűnik a szimptóma. Abból indulunk ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Képzeljünk el egy óriási szállodát. Ugyanez történik a hipnózisban is.

Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. mely elfoghatja azt. mint mondjuk a sebészet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. és így tovább. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. az talán csak a könyv végére lesz világos. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. örök egészséghez jutni. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) . így nagyjából ugyanazon a szinten van. gazdagságot szerezni. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. aki egyébként nem volt orvos. pénzt. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Ezek a módszerek azt tanítják. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. tulajdont.

hogy módszereit terjeszteni kell a világban. hiszen mindig hazugság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. nem állja meg a ráépített módszer sem. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. hanem az. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. a betegség problémájával azonban nem adekvát. hogy a betegségek eltűnjenek.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. Az ember ugyanis az. amelyet couéizmusnak neveztek. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. amit gondol. aminek kigondolták. mint azt a mai orvostudomány teszi. amit gondol. hogy ezek . Bár ez szeretetre méltó gondolat. Coué is. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. amellyel egészséget. Mivel ez irányítható. Nem vonjuk kétségbe.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az.

túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. mint inkább az ember saját belső programjaitól. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. azzal a különbséggel. fontos felismerésekre juthatunk. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. mint bárki más. hogy jogosult lenne. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. Abból. még távolról sem következik. hogy lásson mindenkit kopasznak. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. Ez az észlelés számára . hogy mindenkit kopasznak lát. hogy valamely cselekmény hatékony. csak a valódi viszonyokat rajzolta át.

szemfényvesztések világáról. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. Először tehát azt kell megtanulnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. emberünk nem egészen normális. a valóság fogalmával. hogy nincs minden egészen rendben nála. mert övék az abszolút többség. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. s hozzuk őket össze csak két másikkal. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. hogy semmi sem valódi. hogy a többiek kopaszok. amit látnak. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. de kettő állítani fogja. Gondolkozzunk el ezen a példán. illúzió áldozatai. csak árnyék. az illúziók. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. Ha tíz másik ember társaságában van. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. hogy azt feltételezik. A valóságot . Kézenfekvő. hogy mindenkinek haj van a fején. az objektivitás. akkor az ő azon meggyőződése. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. hogy felismerhessük. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik.

hogy minden érzékelés. azt akartam bemutatni vele. Az ember azt hiszi. Azt a tévedést. tetszés szerint lecserélhető. vélemény. s ezen felül van még egy speciális program is. Az a tény. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. hogy mindezek programok. mint azok. Az ember programok terméke. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. mert így akarom. A neurotikusok többet éltek át. azt bizonyítja. holott tétetnek vele. ha elhagyjuk a barlangot. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. amely szerint: „Azért teszem ezt. Ha viszont nem viseljük el. beleértve a kritika képességét is. nézet. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. úgy tévedésbe esünk. látóvá leszünk. hogy még a kritikus megfontolások.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. azt mondaná: azért . A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. hogy az ember programjai terméke. manapság neurózisnak nevezzük. amely az igazsággal való találkozást követi. hogy tesz valamit.

Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. nem ismeri fel azokat. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. tükröt tart elénk. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. akik ébren vannak. amelyről titokban mindenki álmodik. láthatatlan fonalon függő marionett. mert szokatlanok. Látványa szokatlan és idegen lesz. Amíg alszik az ember. . A hipnotizált ember rab. így kevésbé feltűnőek. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. Amíg azonban alszik az ember. hogy majdnem mindenki alszik. nem állapíthatja meg. mert repülni akarok. azt sem állapíthatja meg. de vannak néhányan. hogy aludtunk. melyekben. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. csak saját. Az emberlét olyan terv. Amíg alszik az ember. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. siralmas valóságunkat példázza. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. ezek azonban szokványosak. akik még nem váltunk tudatossá. akik ébren vannak. hogy a többiek alusznak-e.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. mint a gépek. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. hogy alszik. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. mégis ez az a valóság.

akik már nem alszanak olyan mélyen. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. ne gondolja azt. akik képesek kinyitni a szemüket. hiszen a valóság mindenütt jelen van. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. Az ezotéria felrázza azokat. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért.

Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. . Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. két pólusú. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. az igazságok csak féligazságok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. s az ellentmondások összhangba hozhatók. a végletek találkoznak. csak mértékükben különböznek. mindennek megvan ellentétében a párja. Utunk célja a polaritás legyőzése.

az szó szerint halálos. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. s egy harmadik világba lépünk. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. az ember keresztje. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. két pólusban nyilvánul meg. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. ezt szimbolizálja a kettő. az emberi út fő állomásairól szól. A számszimbolikában ez azt jelenti. Ez a kérdés azonban több ennél. délben kettő. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. Az emberben minden. Kezdetben túl egyszerűnek. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. . élete delén két lábon jár. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. megsemmisülés várt. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. Kisgyermek korában négykézláb mászik. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. arra pusztulás. amíg nincs a kettő. s öreg korában harmadik lába a botja. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. Oidipusz tudta a választ: az ember. aki ezt a feladatot megoldja. ami reggel négy. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Az örök életet az éri el.

A kettő mindig csak az egy következménye lehet. Van plusz és mínusz. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. vagy sötét vagy világos. A pontnak tehát nincsen dimenziója. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. s konkrét esetben megszoktuk. savas és lúgos. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. Valami vagy nagy vagy kicsi. ha mégoly kicsivel is. hogy azt hiszszük. dúr és moll. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. vagy jó vagy rossz. sem felületi kiterjedése. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. Gondolkodásunk hibája. alá van rendelve a kettőnek. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. ezek az ellentétek kizárják egymást. elektromos és magnetikus. hogy nem is létezik. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. A végtelenségig folytathatnánk a sort. jó és rossz. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. fény és sötétség. Mi azonban az . Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. ha lenne. férfi és nő. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. A valóság egységekből áll. gömb vagy kör lenne.

amíg tartásunk. hogy kilégzünk. az életet pusztítjuk el. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. amint fenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Az emberek egészségesek akarnak lenni. tehát „mind-mind”. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. nem lélegezhet be. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. azt minden további nélkül. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. Ha elpusztítjuk a ritmust. elpusztítjuk az egységet. s a betegségek . Aki nem hajlandó kilélegezni. és fordítva. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. úgy lenn. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. A ritmus minden élet alapmintája. mint már mondtuk. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. sohasem „vagy-vagy”. Az egyik pólus a másikból él. Mindaddig. Ha belégzünk. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. eltűnik a másik is. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. létük egymástól függ. A ritmus mindig két pólusból áll. Ha kiküszöbölöm az egyiket. Hiszen.

hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. a céllal ellentétes irányba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. hanem lehetőleg mennél hátrább. az dobás közben nem a cél irányába. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. Aki megértette a polaritás törvényét. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. Állandóan közvetlen utakat keres. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált.” Krisztus is azt tanítja. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. nem tanulhatja meg az életet sem. Az élet ritmus. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. az tudja. tehát mozgás. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. A fixáció megakadályozza a . A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. hátra hajlik. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. Nem akarják felfogni. amelyek egymásból élnek. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. ha alávetjük magunkat a törvénynek. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni.

Az ősi tanok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. amely a valóságra vonatkozik. semmi nem esik olyan nehezünkre. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. A módszer lényege. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. Az lett a tudomány végzete is. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. Úgy tűnik. Így bármely kijelentés. az akadályozza a fejlődést. meg kellene állapítanunk. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. mint véleményünk megváltoztatása. a kijelentés tökéletlen. . hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. ezért életellenes. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. nézeteinket. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. paradoxon. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Ahhoz. hogy a teljes igazságot leírhassuk. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. csak részkijelentés lehet.

és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king. joga van a létezéshez. Ha viszont részecskékből áll. ami létezik. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. A polaritás törvényéből az következik. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Így a fény hullám. hogy az ember teljesen determinált. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. részecske is. Ha a fény hullámokból áll. vajon az ember szabad-e vagy determinált. nem áll részecskékből. . A fénysugár természetét illetően két. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. a másik a részecskeelmélet. s felismerjük. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. Időközben aztán kiderült. hogy mindennek. Az egyik a hullámelmélet. akkor nem hullám. és egyszersmind teljesen szabad. s a kettő látszólag kizárja egymást. Vagy-vagy. mégis való. Minden korban szenvedélyesen vitatják. Bár ennek a két. hogy hibás a kérdésfeltevés. A fény hullám is. Itt sem veszik észre. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen.

”* * Jékely Zoltán fordítása. az többnyire azt jelenti. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. hogy az ellentéte mellett vagyunk. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. a jó kikényszeríti a rosszat. mely örökké rosszra tör. Csak éppen azt nem vesszük észre. egyébként nem jöhetne létre. amelyeknek szabad lenniök. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. Aki ezt nem tudja elfogadni. s örökké jót mível. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. elválaszthatatlan egységet alkotnak. és olyanokra. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. megszűnik a pozitív pólus is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. . s ezt mi nem téphetjük szét. többé nem tudok belélegezni sem. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Ha valami ellen foglalunk állást. s a rossz televénye a jónak. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. hogy mindezek a fogalmak párban vannak.

hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. hogy elismerjük a valóságot. amelyek már manifesztálódtak. Így például a magány sem nem jó. amelyek még nem váltak valósággá. sem nem kellemes. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. sem nem kellemetlen. megvan a maga értelme és oka. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. sem nem rossz. Ebből nem következik az. csak annyit jelent. Ha szembeszállunk a valósággal. Önmagukban a dolgok értékmentesek. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. Ha például egy gyilkosság történik. neutrálisak. semmi értelme. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. vagy az. s olyanok közt. az a valóság részévé lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. egyébként nem történt volna meg. Az egyik ember szenvedésként . Az. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük.

Az az ember ugyanis. ugyanez a másik számára fölösleges teher. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. s ebben reménytelenül tönkremennek. mert van. hogy azonnal bele akarna avatkozni. s mégse válunk tétlenekké. Azt gondolják. s azok alakítják őt. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hogy minden. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. attól. ami van. Nem szívesen mondanak le már meg- . ha valaki történni enged valamit anélkül. Az érettség jele. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. ha követik ezt a szabályt. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. aki azt hiszi. jó. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. mások játékszerévé válnak. többnyire észre sem veszi.

amelyekről az a véleményünk. hogy minden úgy történt. ahol vagyunk. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. s jobb lett volna. s hagyjuk. meg akarják „mutatni”. amikor elfogták. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. hogy ez az egész úgy. akikről úgy gondoljuk. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. hogy jobb lett volna. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. tudatosítsuk magunkban. ha soha nem találkozunk velük. csukjuk be a szemünket. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. hogy „kicsodák”. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. s ezzel csak azt bizonyította. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. . hatalmat akarnak gyakorolni. s lassan hálásak leszünk. személyeket. ha nem éltük volna át őket. ahogyan történt. a mögöttünk lévő évek eseményeit. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. ahogy van. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk.

ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. a fal is erősebben fog visszanyomni. Ha erősebben nyomjuk. intellektusunk ne működjék közre ebben. s közben panaszkodunk. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. hogy levesszük a kezünket a falról. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. s ha ellenállásunk csökken. a fal ellenállhatat- . Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. Hagyjuk. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. hogy egyre könnyebbé válik. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. Ez a helyzet úgy oldható meg. azt fogja tapasztalni. de aki rendszeresen gyakorol. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. még ha úgy gondoljuk is. mert „a fal nyom minket”. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. hogy „már rég megbékéltünk velük”. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. hogy nyomnunk kell a falat. hogy visszanyom. megszabadul a belső nyomástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. amelyekkel „hadilábon állunk”. érezzük.

s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. elég bátornak kell lennünk ahhoz. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. a fal sem fogja őt háborgatni. Minden területen arról beszélünk. mintha a fal nyomna bennünket. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Az emberiség közös szokása. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. hogy elengedjük a falat. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. Ez azonban tévedés. Ténylegesen az a benyomásunk. igaz. Aki elismeri a fal létjogosultságát. hogy mindarra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- . annak már nem kell azt nyomnia. aminek nem volna szabad lennie. a külvilágban keresi a vétkest. Sőt.

amelyek betegséget okoznak. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. Minden elmélet ugyanis. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. ezáltal nyújtja mindazt. amit mások csak ígérgetni tudnak. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. Nincsenek olyan környezeti befolyások. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. Bárki mesélje is el sorsát. kiutat mutat a betegségből. amit az ezotéria e témában kínál. amelyek formálják az embert. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. amely lehetővé teszi. Akik azt hiszik. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. viszont megmutatja. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. az mindenképpen közös bennük. egy ponton tévednek: .

Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. amit mi állítunk. akkor az is”-ból suba alatt „azért. hiszen csak annyit mondanak. hogy minden olyan esetben. hogy ezek a vírusok a betegség okai. amit ők bizonyítéknak tartanak. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. de ha ebből azt vezetjük le. A megfigyelt „ha ez. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. ezek pedig csak korrelációk. hogy nincsenek külső befolyások. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. amikor fellép az egyik. Ezek a korrelációk stimmelnek. . ahogyan mi nevetünk azon. jelen van a másik is. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. hogy a Föld korong alakú. összefüggések megfigyelésén alapul. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. Korreláció az. Nem vitatjuk. mert” lesz. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni.

amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. sosem pillanthatnánk meg a Napot. Ha ez nem így van. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. amelyre rezonáns.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). ez hozza olyan helyzetbe. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. Ahhoz. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. amelyik középhullámra van beállítva. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. hiszen nem képes érzékelni. Semmi sem érzé- . hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. nem tartozik a „világképéhez”. s ha nem lenne bennünk isteni erő. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. hogy egy ember valamit érzékelhessen. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. amely bennünket is foglalkoztat. a hangvilla számára a hang nem is létezik. Az a rádióvevő.

ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. Csak olyan eszmékkel. aki azt hiszi. Ha valakit elgázolnak az utcán. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. Miután az évek során tudatunk kitágult. amelyekre rezonánsak vagyunk. emberekkel. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. Aki például olvas egy könyvet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. gondolatokkal. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. ami kívül van rezonáló képességünk határain. hogy teljesen megértette. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. holott az. nincs semmi más. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. amit olvasunk. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. nem is került volna bele. Ezért hiszi mindenki azt. amit ismer. amelyekkel affinitásunk van. aki mégis. azt hiszi. s hogy azon kívül. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . „jobban értjük”. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. mindenkori tudatállapotától függ. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. vagy. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. hogy a valóság egészét ismeri.

s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. Nem nagy ügy. mert az igaz. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. A környező világ mint tükör Tudom. hogy ezért jól lehordom. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. s így a tükröt is ripityára töröm. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. hogy megszokott legyen. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. . Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. ez nem változtat azon a tényen. különben nem tapasztalhatta volna meg. míg végül behúzok ennek a konok pofának. sőt. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. objektív. megtehetem. amihez neki magának affinitása van. az ellentétek fokozódnak. az téves viselkedési formákba kényszerül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. együtt fog velem szitkozódni. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. Ha reggel belenézek a tükörbe. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan.

ha . Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. főnökeink jogtalan húzásaival. amelyekkel konfrontálódunk. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. a társadalommal és sok minden mással. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. hogy megfigyeljük saját környezetünket. Egyébként nem zavarná. csak azt mutatja. s azokat az eseményeket. mégis használjuk. ami a külvilágból zavar bennünket. és sehol egyetlen győztest. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. mert minden. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. Az egyik legjobb önismereti módszer az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. az biztonsággal jelzi. hogy ő maga is fukar. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. mind negatív értelemben érvényes.

és ennek nyilván megvan a maga értelme. hogy létezik a világban háború. az emberiességért. A kulcs mindenkinek a kezében van. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. vele együtt az egész világ megváltozik. Aki megváltoztatja affinitását. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. s kezdődik a harc a békéért. . A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. ugyanolyan tény. mint a mező zöldje. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. s így egészen más világot lát. új programra lesz vevő. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. amely nem izgatja fel. Az. akkor az olyannak mutatkozik. mert ez nem érint emberi problémákat. mint olyan tényt. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. csak használni kell tudni. s lám. amelyek sikerhez vezetnek. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. Mindenért „harcolunk”: a békéért. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. és amitől nem hagyja zavartatni magát. Elfogadná. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. de zöld. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. az egészségért. amilyen. az igazságosságért.

amely örök törvényeket követ. Minél tudatosabb az ember. A legfontosabb követelmény . a külvilág. nyilvánvaló. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. rövidesen meg fogjuk tanulni. Van a pszichopatológiában egy fogalom. a „vonatkoztatási rögeszme”. de a változtatás lehetőségét is. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. ami a világban történik. ez általában a skizofrén betegek sajátja. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. s megfejteni hozzánk való viszonyát. amelyben éppen vagyunk. Ahány ember. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. rákérdezzünk az értelmére. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. annál inkább a helyére tesz mindent. ami velünk történik. hogy mindennek. akik mindent. Bármi történik velünk. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. Ha megtanuljuk azt. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. Ez azt jelenti. annyi világ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él.

Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. a makrokozmosz pontos mása. médium. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. s odaáll sorsa elé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. magában keresse az okot. Minden gonosz ember. Akinek ez nem sikerül. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. ha megértünk rá. amit kívül érzékel. Az emberek úgy . amely a láthatatlant láthatóvá teszi. aki vállalja a felelősséget. Korunk fő foglalatossága. Abban. minden bosszantó esemény csak hírnök. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. Az ember mikrokozmosz. Mindazt. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. megtalálja önmagában is. s gazdagok sem leszünk véletlenül. ha affinitásunk van vele. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. ezt felhívásként kell értékelnem. hogyan előzzük meg. aki ezt felfogja. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól.

mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. szintén van egy cikk a témáról. Még éppen azon csodálkozunk. hogy létezik egyáltalán olyan ember. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. sőt. információval vagy kontaktussal. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. széles e világban keresik a nekik való gurut. hogy jó ismerősünk. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. a legjobb rendszert. A képes folyóiratban. . Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. ahhoz a guru maga megy oda. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. Ha valóban szükségünk van valamire. Így biztosak lehetünk benne. hogy aki megérett. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. aki ilyen különös témával foglalkozik. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. s nem jut eszükbe. amelyet olvasunk. alig sejtettük. ugyanerről. hogy egyáltalán létezik. s egy látogatás alkalmával felfedezzük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával.

.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. a törekvésnek. mert megtalálta – önmagában. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. Nem keresi a boldogságot többé. ezért világa minden világok legjobbika. megváltoztatja a világot is. A világon nincs mit javítani. Látja a valóságot. és felismeri. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. az ólomból arannyá nemesedés útja. ami van. Aki megváltozik. annál több javítanivaló van rajtunk. Az ezoterikus út az örök vándorlás. hogy minden jó.

más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. a rendeltetett formát. mely élve nő. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford.) . Mivel idők s hatalmak el nem rontják. mely végzetednek célt ád. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. s trónjánál a Planéták. Így kell lenned. állott a Nap.

A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. 2. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. Azt remélik. 4. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. Ezért úgy tekintjük. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. hogy próbálja megoldani az itt követke- . Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. 3. s ez mind a hívek. Mielőtt még néhány. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. kérem az olvasót. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani.

alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1... 2.. krokodil.)..Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. Kutatunk azok után az egységek után. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. Megoldás:. a) kutya. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. ásványok stb. b) ólom. növényvilág... kecske. elefánt. pisztráng. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. fekete.. seregély. mind a Szókratész előtti filo- . Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. hangya. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. borostyán. szerzetesi cella.. állatok. Megoldás:.. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. fog. bányász. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. kövek).. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. Mind az elemek tana. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. medve.

Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. mind pszichés szinten. Mondhatjuk tehát. A változó összetétel. olyan egységeket kell találnunk. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. mind materiális. amelyek minden szinten érvényesek. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. mindig valamilyen információra van szüksége. mind a növényvilágban. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. Úgy gondolják. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. hogy először ott a kő. mint a dolog maga. hogy formát öltsön. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. s aztán az ember a kő szemlélete so- . mind az állatvilágban. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. Induljunk ki abból a megfontolásból.

. Ha a festő festeni akar egy képet. Tegyük fel. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. A valóságban ez pontosan fordítva van. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. z és így tovább. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. Pillanatnyilag teljesen mindegy. csak azután valósíthatja meg. amely tisztán csak ideákból áll. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Még pontosabban azt jelenti ez. Nem a kép teremti meg az ideát. „).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. hanem az idea sűrűsödik képpé. először a kép ideáját kell megtalálnia. y. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Van tehát valami olyan konkrét dolog. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. amely . s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket..

hogy ezt felismerjük. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. sörrészvénytársaságok. mi ennek a beosztásnak az értelme. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. Előfordulhat. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. mind az ásványok között. ne vizsgáljuk most. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. építészeti stílusok és így tovább). hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. Vegyük tudomásul viszont. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Ezáltal csak az válik érthetővé. Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. hogy helyes-e. A szintek száma korlátlan. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. Az a) feladat egyetlen szint. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. miben áll jogosultsága. hangszerek. Egyelőre elegendő. amelyben a közösséget az . bár most még nem látjuk át egészen. amely különböző szinteket jelöl.

kolostor. kőképződés börtön.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. impulzus sorvadásos betegségek. magyal. hogy függőlegesen gondolkodjunk. fogak y (?) vas csalán ragadozók. sebesülések sedés. jóllehet. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. bogáncs.kovácsműhely. idő energia. mesze.gyulladások. gátlás. temető . ahogyan ez majd lassan kiderül. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. harcmező na. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. zsurló holló. mész borostyán. artériás vér a princípium definíciója struktúra. ellenállás. rágcsálók izom. jelen vannak. kecske csontváz. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. amelyet most x-nek nevezünk. öregek ottho.

úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. idős emberek fekete. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. Az „amint fenn. hideg pusztaság bányászok. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. .

Abból a megfigyelésből. következtetni tudok . az emberi társadalomra. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. mind más. akkor abból a tényből. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. konkrét szintekre. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. Ha ezt a megfelelést ismerem. hogy ma templomba kell mennem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. és minden vasárnap disznósült van ebédre.

hogy ma disznósült lesz ebédre. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. Később még látni fogjuk. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Alapvetően mindegy. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. mégpedig azon. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. s az is mindegy. Így például mindenkit lebeszélnék arról. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi.

mint a többi. hogy minden. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. amelyeket az égbolton képviselnek. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. y-nak vagy z-nek hívták. persze csak ideiglenesen. a test–lélek–szellem hármasságára épül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. . amint mi tettük. A lélek jele a félkör. A bevezetőben már említettük. a felvevőképességet. nyilván emlékeznek is rá. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. illetve a héj. amelyeket nem tetszés szerint választottak. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. ami a természetben található. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. ez a fogékonyságot. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja.

s szimbóluma egy kör. egységben mutatja be. hogyan dominál az anyag a szellem felett. és így tovább. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. hogy a szivárványnak hét színe van. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. magában nem fordul elő. manapság. hét kérés van a miatyánkban. Elég. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). hét napból áll a hét. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. ugyanakkor a szellem az. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. szimbóluma a héj R. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. Az ókorban hét égitestet ismertek. Q. középen a centrummal. a befogadót reprezentálja. Megszakítaná gondolatmenetünket. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. ami az anyagot alulról mozgásba hozza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. . ez mutatja. ha emlékezetünkbe idézzük. A Hold a lelkit. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták.

a Hold.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. idő Szaturnusz (y) energia. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. s ezek rendszere. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. nem az . Csak a merőben gyakorlati munkánál. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. ellenállás. s istenségként tisztelték őket. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. a Szaturnusz nevű égitestet. a Vénusz. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. a Merkúr. a Mars. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. gátlás. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad.

. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. tudományosnak tartják magukat. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. Aki tényleg ért az asztrológiához. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. akik hisznek egy ilyen befolyásban. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. mivel megtanulta. Az egész zavar onnan ered. Az égitestek egy praktikus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. Ellenvetésük azért nem találó. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. mert maga az asztrológia sem feltételezi.

. 2. alapkőletételre és így tovább. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. direkciók. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. abban az időben. szerződéskötésekre. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. amelyek reálisan. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Foglaljuk össze: 1. amelyre értelmezésük vonatkozik. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. 3. szolárok és így tovább). Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra.

Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. de nem befolyásolja. a Hold. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. s ezt krómacéllal kombinálják. de nem okozza azt. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). a Mars. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. a Vénusz. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. A vertikális analógialáncolatok azonban sok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. amelyekben minden fekete. a Neptunuszt. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. 6. a Merkúr. úgy lenn. 7. az Uránuszt és a Plútót. a Jupiter és a Szaturnusz. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. 5.

. Az a német kifejezés. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. és ez a magyal. az expanziót. s figyeljük meg ezeket a terveket. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. „becsavarodik”. hogy valaki „kiugrik a sorból”. annak ez világos összefüggés. a bőséget. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. Aki azonban képzett az asztrológiában. azt. Látni fogjuk. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. „abnormálisan viselkedik”. a „nagy szerencsét”. a magyalt. – A ford. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek.

ha háromszor lekopogjuk egy falapon. mikor történt. mennyi idő telt el azóta. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. meddig tartott. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. Az idő minősége Ahhoz. . ezen általában mennyiségi mértéket értünk. Ha az időről beszélünk. Azt kérdezzük.

Régen ez éppen fordítva volt. Ez a törvény azt jelenti. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. minősége is van. és a mennyiségét hanyagolták el. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. az időkvalitás azt jelenti. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . egy másodperc. nevezetesen. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. de egy évtized is) meghatározott minőségű. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. csak akkor. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. Másképpen ez azt jelenti. Manapság azonban alig akad valaki.

A személyes horoszkóp. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. horoszkópot csinálni nem más. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. ugyanúgy. bele lehet szólni. mint a háború kezdő időpontja. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. Mégis. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. Ebből származik a „horoszkóp” szó. új magjaival együtt. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. . skopein = nézni). Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. nagy súlyt helyeztek arra. mint „belenézni az órába” (hora = óra. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. amelyben kezdődött. szerződések kötése stb. Mindig mindenben minden ott van. hogy megtudja annak minőségét. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. minden kezdetben ott van a vég is. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták.

Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. a Ji Csing és hasonlók. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. mint a horoszkópkészítés. mint a tarot. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. Ez azonban értelmetlen dolog. Minden jós-. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. megfigyelték a madarak röptét. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. Felhasználták erre az állati belsőségeket. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. Azt. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. egyedül az dönti el. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer.

mint az a funkcionális tudás. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. hogy reggel felkel a Nap. Az ember ugyanis. tehát teljesen irreleváns. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Véleményünk szerint ez helyes. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. nap mint nap átéli például. függetlenül az asztronómiai számításoktól. ebből a perspektívából szemléli az eget. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. hogy a Föld a Nap körül kering. este pedig lenyugszik. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. mindegy. .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. Ha nem ezt teszi. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. . de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. lelkileg gyökértelenné válik.* Ez így helyes. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. s eszébe sem jut. s ez ebből a szempontból jogos is volt. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. Ha a mélyére nézünk. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. elveszíti székhelyét. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja.

kívánnivalót hagynak maguk után. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. sem azt nem csinálják. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. több gondolkodási hiba található. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. munkája tetszőleges pontosságú. Amíg csak a napórát ismerték. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. de nem kényszerítenek. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. . Az itt következő mondás viszont. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek.” Ebben a mondatban. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. a mechanikus órával. mint később.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. Ma már ezred. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg.

A környező . Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ha a fent idézett mondat igaz volna. annál több viszont a vágy. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Első kérdésünk az lenne. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. Ha ilyen eredményeket akarunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. a nevelésből. egyszerűbb. ha feldobunk egy tízfillérest. azaz vagy stimmel – vagy nem. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. amelyet az asztrológiára fordítunk. csak azt mutatják meg. Egy további. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. Mik ezek. elveszett idő lenne még öt perc is.

Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. kezdetben az egész testre vonatkozott. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. a fülében. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. Ha az asztrológussal megesik. ha sziklaszilárd meggyőződése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. a lábában. a kéz. később felfedezte a fülben az egész embert. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. hogyan ölhetnének meg bennünket. kijelentéseik azonosak. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. a kezében. vonatkozásában. ahogyan a magban is benne van a növény. mint az égboltból. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. . A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. majd ugyanez bekövetkezett az orr. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. minden sejtjében. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. a láb stb. mindig csak a sors „végrehajtói”.

amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. kuruzslónak az olyan orvost. Megvolt annak az alapja. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. s így belülről megbékélhessünk velük. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. meg kell tanulnunk. akit meg- . miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. univerzális. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Az igazi asztrológia a beavatás útja. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Megvolt az oka. Az asztrológia megtanít bennünket arra. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. Hogyan is haragudhatnánk arra. aki nem ért az asztrológiához. hogy megismerhessük az asztrológiát. Annak is megvolt az alapja. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. Ahhoz. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás.

pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. s ezt egy ember életútjának nevezzük.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. hogy az a későbbiekben milyen. Megmutatja azt. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. itt is elkezdődik valami.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. amit a pszichológusok karakter.vagy személyiségstruktúrának neveznek. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. A horoszkóp azt méri. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. 2. Mind az életre. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. Más szavakkal: egy ember . 3. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. ezért azt is tudja. A születési horoszkópnak – alap.

emberek. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. pozitív vagy negatív sorsesemény). . Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. amely egy ember sorsában megjelenik. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. azt mondhatjuk. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. s akkor említettük. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. akkor ráismerünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. Ugyanez érvényes arra. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. hogy mi. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. Ha fordítva szemléljük. Minden esemény.

Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. ha nem képes azt tudatába beépíteni. be kell töltenie. A valóságban nincsenek problémák. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ha egy feladatot megoldunk. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. váltsuk meg őt problé- . s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. problematikát testesít meg. A horoszkóp az a feladat. Fontos. így azt kívánja tőlünk. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. illetve tanterv. ezzel megváltjuk „problémásságától”. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. s oldjuk el. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye.

mint az emberre. sokak számára nem olyan magától értetődő. Beszéltünk már arról. hogy minden fejlődik. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. sajnos. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. A tudomány hajlamos arra. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. Abban viszont mindenki egyetért. ami él. . Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. s a környező világtól várják el. fejlődik. hogy elhárítsa őket. Mind a tudomány. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. hogy minden. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Életünk tanulási folyamat – ez. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. azt találjuk. s meg kell váltanunk problémásságuktól. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. mint amilyennek lennie kellene. Mindezeket a konstellációkat tanulással.

ezért sokan azt állítják. hol van az emberi szabadság. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. hanem konfrontálódniuk kell velük. Ha viszont tantervről. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. illetve feladataink betöltése. amely ezen változtathatna. amely gondoskodik arról. amelynek semmi sem állhat ellent. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. Ez viszont úgy hangzik. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. mint egy fátum. tehát be kell . vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. A tanterv maga bizonyosan determinált. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat.

hogyan teljesítsük saját tantervünket. . s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. Ez a törvény választás elé állít bennünket. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. Az emberek többsége a második lehetőségre. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. hogy újakat sajátítsunk el. s minden problémát szabad akaratából. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Ha készek vagyunk arra. hogy fixációinkat. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. hogy álljon sorsa kihívásai elé. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. A tudatos tanulás. betegségektől sem kell félnünk. 2. hogy tudatunkat kitágítsuk. aktív módon váltson meg problematikusságától. a legnagyobb sorscsapásoktól. Ez automatikusan életbe lép. A tudattalan tanulás. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. Ez azt követeli az embertől.

A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. amikor problémáinkat elodázzuk. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. struktúra. gátlás. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. Nézzünk erre egy példát. s nem választható el egymás- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. megpróbálunk menekülni előlük. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). szükségszerűen megoldjuk. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. amelyet kvadrátnak nevezünk. Tisztán technikailag ez azt jelenti. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. ez azt jelenti. hogy amikor ez az ember született. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. ha megbékélünk vele. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján.

azt teszi felelőssé érte. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. se nem negatív. se nem rossz. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. A konstelláció tehát: feladat. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. a probléma azonban magában az érintett emberben van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. különben nem tudna energiát kifejteni. Tételezzük fel továbbá. Akárhová kerül. mindig ellenállásba fog ütközni. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. amely se nem jó. Nem is tartja a „saját problémájának”. . az lesz a véleménye. se nem pozitív.

mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Meglehetősen függetlenül attól. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. Így aztán megtapasztalja. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. amelyekkel felismerhetjük. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). ezt nevezik kiváltásnak. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. olyan foglalatosság után kéne néznie. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. Így megismerte az ősprincípiumot. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk.

hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. Aki ezt a sportágat megtanulja. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. ha 180 km-es sebességgel vezet. de nem fogja őt veszélyeztetni. Példánkban kínálkozik erre a karate. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. Ezeknek a kézzel. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. lehet. Így. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. új dant kap. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. vagy ilyesmi. Aki ezt a megoldást választja.

Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. A „távolról sem” itt azt jelenti. Később még látni fogjuk. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. vagy ha győz . nem az út minőségében. A sors a végeredményben jelentkezik. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. ha valaki nekimegy a fának. nem tartozik a sorsra az. Tisztában kell lennünk azzal. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk.

hanem azért. Az ember keres valamit. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. a sorssal szemben. gazdagok. boldog is . Annak. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. s úgy gondolja. ezt boldogságnak nevezi. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. hogy jól érezzék magukat. Ez nemcsak joga. hogy fejlődjék. egészségesek és boldogok legyenek. meg is találja szerencséjét. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. mintha joguk lenne ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. Úgy viselkednek. az szenved. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. amit mondtunk. Aki tudatosan ezt teszi. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. hogy ezt a keresést siker koronázza. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi.

A boldogság ott nő. s úgy gondolja. egy kertes házra fog vágyakozni. dicsőségre. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. Nem vesszük észre. Aki éhes. kiderül. ha egy lakása is lesz. alkalmatlan arra. s azt fogja gondolni. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. A boldogság ott nő. amikor azt hisszük. A boldogság a tudat.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. azt hiszi. . ő lenne a világ legboldogabb embere. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. Akkor követjük el a hibát. Kigyógyítják betegségéből. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. ha teleehetné magát. A boldogságra nem lehet vadászni. s magányosnak érzi magát. Ha ez is megvan. a lélek egy állapota. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. hogy boldog legyen. ameddig nem a mieink. elismerésre vágyik. s a boldogságot nem lehet birtokolni. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. hogy szolgálhat. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. Megkapja a vágyott eledelt. S ha ezt is elérte. Ha megvan a lakás.

hogy jóllehet. ezért más életutat jelent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. A szenvedés gondoskodik róla. más lenne a tanterve. hogy ne adjuk fel a keresést. hogy leálljunk. Egy ember életútja születésekor eldől. más időpontnak más a minősége. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. hogy az élet tantervét. A szenvedés mindig kerülőút. Azt gondolhatják. s ezáltal mégiscsak út. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. megakadályozza. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. az ember sorsát mutatja be. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. vajon egy embernek. Felvetődik a kérdés. így végül is ugyanaz. . A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. s mint ilyet. a sorsa? Ez így van. amely célhoz vezet. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Az emberi életben nincsen véletlen. Láttuk.

amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. amit nem fogott fel. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. ahogyan a gyermeket elképzeljük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg.) A születés formai esemény. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. és fordítva. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. A formából megismerhetjük a tartalmat. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. (Tipikus fiatalkori tévedés. s egy tartalmat reprezentál. szűzies lélek. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). vagy nem oldott meg. azaz egy tiszta. Legritkább eset. olyan ez. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Majdnem mindig marad valami.

A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. Itt derül ki. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. amely csak akkor nyílik meg. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. miért van az egyik embernek ilyen. se nem igazságtalan. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. Ha . Így se nem véletlen. vagy a sors akaratának terméke lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. a másiknak olyan horoszkópja. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. így mondhatjuk. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. aki a reinkarnációt tagadván. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. köztes eredménye. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. nincs olyan asztrológus. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű.

ha a bolygók befolyásáról beszélnek. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. Mindenekelőtt akkor. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. a munkahelyen. a családban. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. az államban keresték. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. A horoszkóp olyasmi. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. amely növeli azt a veszélyt. nem szabad azon csodálkoznunk. hogy az . amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. amelyeket könnyebb. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. Így a csillagok is olyan területté válnak. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. mint amennyi haszna származik belőle.

s itt lesz az ideje. hogy kicsit átverjék a sorsot. hogy a sorsot meg lehet csalni. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. s legjobb. meg akarják tudni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. Inkább semmilyen asztrológiát. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. Akkor következnek majd be a szerencsés események. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. Kérjük. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. az . Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. semmire ne vállalkozzék. hogy minden feladatába belefogjon. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. Mégse essen kétségbe egészen az illető. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. győzelmek és így tovább.

amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. . mintha holt égitestekként. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Ugyanaz a szakadék. Ez a formula máig is érvényes. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. Csak megemlítjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal. A valósághoz is közelebb áll. hogy segítségével átverjük. mint amilyen az asztrológia. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. nem ártanak nekünk. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk.

hogy megismerhesse. így semmi félnivalója nincsen. mint vesztes. Aki azonban hallván az istenség kopogását. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. amelyeket még nem valósítottunk meg. panaszkodni fog a gonosz sorsra. s nem veszi észre. s az istenséget magába engedi. hogy bezárkóznak. becsukja ajtaját. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. az biztos lehet benne. még hiányoznak belőlünk. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. elfojtják a valóságot. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. Ez az a veszélyes pont. az áldozott neki. Aki elébe áll a felszólításnak. amely tönkreteszi. amelyek még idegenek számunkra. hogy helyet biztosítson nekik. ha valami addig hiányzót. Az ember. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. valami ismeretlent integrálunk. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. tehát tudatunkba integráljuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. nem akarja megismerni. hogy ő maga volt az. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. aki a meghívást nem fogadta el. nem bocsátja be. . szembesüljön velük. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. amikor áldozniok kellene.

Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. bátorítást kell adnia ahhoz. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. illetve azok különböző konstellációihoz. amelyekkel szembesülnie kell. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. azt megtanuljuk szeretni is. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. a konstellációt beválthatja. hogy megismerhesse. ellenkezőleg. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. tanácsot. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. megszerethesse. Azt viszont megteheti. hogy informálja arról. nem ismeri gyűlölete tárgyát. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. hogy amit valóban megismerünk. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. hogyan szembesüljön vele az érintett. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. A gyűlölet mindig azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. hogy aki gyűlöl. hogy az ember tudomására hozza.

Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. ezért mindenki szörnyen fél tőle. mert azt különösen „rossz”-nak tartják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. tehát függőleges irányban szintet váltunk. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. balesetektől tartanak. mert már megismerkedtünk vele. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. veszteségektől. másrészt pedig. megszorításoktól. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. Kiszámíthatjuk például. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. Minden betegségnek az a feladata.

mindent. azt. ami szétszór. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. vonuljon vissza . Amilyen gyakran csak lehetséges. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. a partikat. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. hogy ez a valóság egyik építőköve. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. szórakoztat. hacsak annyit nem. hogy szorongani kezd. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. Ahhoz. ahová egyedül visszahúzódhat. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. hogy tökéletesebbé váljék. saját életébe integrálja azt. rendezzen be magának egy olyan szobát. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. aminek a bujasághoz köze van. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. Ha teheti. kerülje a társaságot. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. s járjon gyakran temetőbe. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek.

vagy koplaljon. amit tesz. homeopátiás formában. hogy módja nyílt a valóság . Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. meg fogja állapítani. figyeljen a rendre. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. Teljesen áttekinthető. zsurló. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. klasszikus zenét. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. analógiás láncából erednek: struktúra. a magányosság. azok is tesznek velünk valamit. temető. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. halálszimbólumok és így tovább. nem fog ellenállást kifejteni. egyszeri nagy dózisban. Hallgasson komoly.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. Ha ez az időszak elmúlt. ólom. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. hogy a halál. fekete. Mindenben.

hogy a lemondás. mert úgy véli. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. mi is azt ajánlottuk. a magány „nem neki való”. Többször átéli. a társaságról. éppen ezt tanácsoltuk neki. s van ideje végiggondolni a dolgokat. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. vagy kényszer hatására. minden szórakozásról. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. hogy egy ilyet rendezzen be magának. hogy „hogyan” tanulunk. hogy a tanulás célja determinált. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. hogy foglalkozzék a halállal. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére. csak mi úgy gondoltuk. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. ezeket a dolgokat nem kedveli. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. szabad akaratunkból. Hiszen megmondtuk már. Ebben az időszakban aktívan azt tette. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. a beszorítottság. éppen azt ajánlottuk. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. inkább eddigi életstílusát folytatja. . Ha ajánlásainkat nem követi. Sokat van egyedül. a bőséges evésről. jobb. Láthatjuk. milyen halálközelségben volt balesete alatt. hogy a végeredmény ugyanaz.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. Komplikált elméleteket fabrikálnak. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. ha meg akar gyógyulni. a halállal és így tovább. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák.) Nem túl színvonalas módszer. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. el akarjuk terelni őt a problémájától. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. a magánnyal. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. problémákra is. amely az analógia törvényére hallgat. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. Ebből adódik. . hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. Ahelyett hogy támogatnánk. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. A betegszobák tarkák és barátságosak. az olvasmányok vidámak.

víz. tudattalan. víziók. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. az álomszerűvel. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. hasonlókhoz vezet. másrészről magyarázat arra is. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. ezotéria. csalás. álmok. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. Ez valamelyest segít. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. az illúziót és az ezotériát. méreg. az intellektus. akkor neki azt kell felmutatnia. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról . a logika. s nem az. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. Itt tényleg megteheti azt. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. mert „méreg”. illetve áteresztőképes legyen a felületi. láb. az irracionálissal. a tudat. ködösítés. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. mi van élete hátterében. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. misztika.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. a konkrét dolgok feloldása. álmodozáshoz. a palackzöld szín. drogok. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Ehhez az szükséges.

s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. ahogyan azt a legtöbben gondolják. a szabadság annak . Sorolhatnánk még a példákat. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. amely lehetővé teszi. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. nem pedig kizárja egymást. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. és egy ezoterikus regényt olvasna. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. mit is jelent a sors fogalma. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. és éppenséggel feltételezi. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. az ugyanígy segítene. állításainak törvényszerű struktúráját. amely összetartozik.

ahogyan a fény a sötétséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. aki engedelmeskedik a törvénynek. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. A szenvedés nem más. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. s kövesse pályáját. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. aminek neve: szabadság. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. ami útjába állhatna. nem érzékelünk súrlódást többé. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Ha beteljesítjük a törvényt. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. mint egy csillag. a belégzés a kilégzést. Ismerd fel.” . Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. és fordítva. az egy lesz azzal.

hogy nem a saját pályánkon haladunk. s nem az „azt csinálok. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. különben érezni fogjuk a súrlódást. amelyet az vált ki. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. amit akarok” éndominanciájából. fülelnie kell. Sem az aktivitást. ha pályájáról letér. Az embernek először el kell hallgatnia. amíg pályáján mozog. ha azt mondhatjuk: „Uram.” . legyen meg a te akaratod. A rabság akkor kezdődik. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. Ez az aktivitás bizalomból ered. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája.

s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje . Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. s egyre drágább a betegség. A gyógyulás üdvözülés. csodálkoznunk kell azon. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. mind a társadalom számára. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Az egyik oldalon. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében.

e.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. a papi orvoslással. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. 400. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. Túlságosan is elnézőek vagyunk. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel.). A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. pedig attól. s a betegségeket a vallástól függetlenül. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. szakított törzse tradícióival. önmagukban kezdte vizsgálni. A . A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. így a vallás ügye. Hippokrátész. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. s így békítette meg az istenséggel.

hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. a jó útra téréshez. mint senki más. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. Ezért írj a Hans Blüher. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. hogy beteg. Nem mondhatjuk azt. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. a világban megjelenő betegek száma nem változik. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. az az egyes betegség. illetve ha változik is. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. Azzal. tehát e téren nem is változott semmi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. s a gyógyulás a bűnbánathoz. az emberiség betegségét nem érintik. azt kell mondanunk. Csak hogy éppen ez a betegség az. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). amivel viszont foglalkozik. Ha az orvos meggyógyít . Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. illetve annak konkrét tünetei. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. hogy valakinek ez és ez a betegsége.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

hogy megjavította a gépet. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. hogy az ember kicsúszott a rendből. amilyen manapság a miénk. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. büszkén bejelentse. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. A betegség azt jelzi. A szimptómáknak jelző funkciója van. nem él többé a törvény szerint. Az em- . hogyan bánjon a sorssal. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Ez az egyes esetekre is érvényes. A szimptómák maguk nem betegségek. Esetünkben ez azt jelenti. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. A betegséget szimptómák jelzik. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. amely akkor villan föl. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. hogy a szimptómákat megszüntessük. hogy meglazítsa a körtét. amire rászolgál. s ha e jelzéseket helyesen értjük. s ha az elalszik. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. amilyent megérdemelnek.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

D 29+9 rész alkohol = Bell. Minden. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). az korántsem jelenti azt. D 500-as. mindnyájan tudjuk. ha úgy nézzük-. s ennyiben. . mint D 12-es. nem más. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. Ha a kémia szintjén nézzük. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is.mindkettő tiszta alkohol. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. ami a D 23-as hatvány után történik. D 30-as. mint az alkohol rituális összerázása. Nos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. de D 200-as. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik .

az adag mindig 7 csepp. hiszen ezzel beigazolódott. hogy biztos lehessen benne. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. amely az alkoholt helyettesíti. . ebből. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. ez a magas hatványoknak felel meg. vagy 7 globuli. minden két órában egy adagot kell bevennie. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. a zavar csak nő. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. Ha már az a tény is problémákat okoz. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. amit felirata ígér. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. de a terápiában jobban alkalmazható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. mondjuk. már nem az anyaggal dolgozik. ezek a globulik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. Ezeknél a tejcukor az oldószer.

hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. A zavarodottság csak nő. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. ha azt éljük meg. ha azt hallja. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. Az is feltűnő. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. használati javaslat nincsen. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. Ezek annyira egyértelműek. spontán gyó- . így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. túl sok a tisztázatlan részlet. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. mint placebo-effektus.

Ez olyan tény. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. és miért. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. aki akar. amiről bárki meggyőződhet. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. Figyeljünk meg .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. Itt azonban szó sincs arról. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. Inkább azt emelnénk ki. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. Ha így volna ugyanis. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. Naiv és ostoba az. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább.

Mondjuk. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. Ha két kazettánk van. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. a spektrálanalízis eredményei. Az előadás vagy a zene az információ. és melyiken az előadás. a laborban nem mérhető. amelyen rajta áll a könyv súlya.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. melyiken van a zene. s ez Európa története. pontos méretei. a kazetta maga pedig az információ hordozója. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. Az. a pontos kémiai összetétel és így tovább. Az információ mindig valami nem materiális. s nincsen rajtuk felirat. nem tudjuk megmondani. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. hogy a tartalma Európa története. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. vászonból és nyomdafestékből áll. A könyv papírból. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . tehát nem állapítható meg. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. végül kaphatunk egy listát.

fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. kő. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. Fontos maga az információ. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. . fa. Ha egy tabletta arra tart igényt. aki beteg. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. a hordozó nem olyan fontos. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. hogy mindig az ember az. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. hogy papírra van-e nyomva. másodlagos. papír. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. nem az anyag. A tudat kitágulása információáramlást jelent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). mert minden anyag már magában is „beteg”. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. alkalmasnak kell lennie arra. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. fém. lemez. levegő és így tovább –. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. Általában elsődleges az információ.

amely szerint az ember a mikrokozmosz. mint ásvány. . információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. A makrokozmoszban minden princípium. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. az állat stb. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. növény vagy állat válik egyedivé. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. s a szabaddá váló információt egy új. a növény. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. annál magasabb lesz a hatvány. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. lelkében rejlik. amely képes azt továbbadni. Ehhez azonban az kell. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. hogy az ásvány. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik.

mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mint egy.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. akkor sem történne se több. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. se kevesebb. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Aki megértette. mert a homeoterapeuták egyik. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. így hatásuk testi kitérőket tesz. mint egy. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. Ezt azért hangsúlyozzuk. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. a homeopátia lényege a hatványozás. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk.

az nem gyógyszer. hogy a mér- . hanem az energián. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. rátérünk a dolog lényegére. amelyekre a betegnek szüksége van. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. Nem a testen múlik. Hogyan tudom megállapítani. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. a gyógyszer nem látható.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. ezzel mindig árulást követnek el. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. és hogyan ismerem föl. hogy melyek azok az információk. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe.

mint a higanyból. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. illetve gyógyhatásának képét.). növény stb. Ha az orvos olyan beteget talál. . akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. szubjektív reakcióját mutatja. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. akkor ez a szer „simile”. hanem hatványozott formában kapja. hogy attól megbetegszik. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. hogy mérgező legyen. amely képes a beteget meggyógyítani. azaz a megfelelő orvosság. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. olyan tünetegyüttese van. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Gondoljunk itt Krisztusra. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. Az orvos megbetegítette magát. mint a beteg. Ha egy beteg embernek. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. aki nem szedett Belladonnát. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. Nyilván az sem véletlen. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. így együtt szenvedett pácienseivel. az a betegnek orvosság. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. . Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. pathein = szenvedni. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő.

mert ők maguk sincsenek még megváltva. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. de zuhanó. mert az egészségesnek. bűnös formájukban. megmérgezi magát. ha mérgező. megbetegszik. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. hogy így esetenként a helyes. Ha felidézzük azt. Ezért is mondtuk fentebb. A betegben az egyik. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. A beteggel is ugyanez történik. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. . „meghülyül” (Fritsche). amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. s testében materializálódik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. dacára annak.

A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. de gyógyítást nem. A kapott információ gondoskodik arról. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. Ezt minden nagy orvos tudta. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. hogy kitalálja. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. amire szüksége van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. a nagy Paracelsus már Hahnemann . A beteg azt kapja.76 grammot naponta. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. bár hatásokat kiválthatunk vele. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. mint normálisan – 5. akinek az a nehéz feladat jutott. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. A homeoterapeuta. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. vagy sem. de a nem anyagi szinten. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába.

mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. . csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). hogyha egy betegség arzénikum jellegű. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. az anthrax anthraxot. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. de a hatványozástól eltérő módon. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. azt megmutatja a kúra. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. és nem tarka színekre stb.

kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. hatolj. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. Aki mindenáron kerülni kívánja. csak azt árulja el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Néggyel mit érsz? Ötölj. hogy még nem nyert beavatást.

három fokot stb. tíz: megmeredj. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. s ez a minőségük. mennyiségi és minőségi aspektusáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. kilenc is egy. Beszéltünk már az idő polaritásáról. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. egyszerű szójátékra gondolunk. Ha megértjük a számok minőségét. három litert. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. Gyakran értelem nélküli. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk.

gyökere. Ha helyesen nézzük. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. csak rájuk találtak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. egy magasabb rend valóságai. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. nem is ők teremtették. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. . A számok ősminőségek. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. nekifogott a Biblia-fordításnak. Sem a számokat. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte.

s ezeket addig adja össze. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. összegzés . hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. hogy elemeire bontja. mégpedig úgy. Csak kilenc számjegy van. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ.

mert: . hogy az első ciklus (0) teljes: 10. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. 10-es mind ugyanaz. A teozófikus addíció abból áll. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. 7-es. hogy az 1-es. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. 4-es. csak más szinten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. Meg kell állapítsuk. vagyis 1. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. mondhatjuk.

de magasabb szinten. 19 stb. 4. Ellenőrizzük: . 16. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. 7. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. hogy a számsor hármasával felosztható. 13.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. 10. Így leírhatjuk.) ugyanannak az egységnek különböző formája. Láthatjuk.

mint például a . Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll.

Így ez aktív. hanem az első három keveréke. és így tovább. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. a nőies princípium. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. antagonizmus). A 2-es a befogadó. a formálható Víz. ebből indul ki az impulzus. . A 3-as közömbös. A Föld azonban nem tiszta princípium. az 1-es viszont pozitív (+). s mint ilyen: eredmény.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. teremtő princípium. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. a semleges közvetítő a Levegő-elem. a magába fogadó. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. bipoláris. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. teremtő princípium. férfias. a kabbalisták tetragrammatonja. A Tűz. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. passzív. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). „Jod Hé Vau Hé” tanában. újrakezdés egy új szinten. a püthagoraszi tetraktisz.

A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). hogy végső soron minden rendszer. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. a tűzzel. a vízzel. s csak szimbólumaikban. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. a levegővel és a földdel. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést.

hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.

A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. ami megint csak azt mutatja.

nem lepődhetünk meg azon. Isten annak az egységnek a fogalma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. az „egy Istennel”. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen . amely bár nem hozzáférhető az ember számára.

csak kiterjesztése által észlelhetjük. Ezt az eredeti. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. apa nélkül nem lenne fiú. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. Egység nélkül polaritás sem lenne. Ahol kettősség van. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. mindenható Istenre. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. ami nem poláris. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. képzelőerőnk azt. mert minden emberi elképzelés poláris.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. Ebből a definícióból következik. ott feltételeznünk kell az egységet. nem képes felfogni. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. . ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. ez pedig az egység. nem változtatható. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. látensen megbújnak benne az összes többi számok. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. Az egyes minden lehetőséget magában foglal.

Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. Az egyes ott van minden számban. a korlátoltság. megkezdődik a teremtés folyamata. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Rajta kívül nem létezhet semmi. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. szüksége van a polaritásra. élő. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. . abban a pillanatban. amíg nincsen semmi. Térben és időben végtelennek kell lennie. véges és korlátolt. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. amely tükréül szolgál. de az Univerzum nem fogja át Istent. akkor Istennek mindent át kell fognia. de ő is ott van minden teremtett dologban. Az Isten viszont végtelen. Rajta kívül nem létezhet semmi más. ami a valóságban létezik. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. ami nem 1.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. tiszta szellem. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. hiszen a végesség. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. Isten átfogja az univerzumot. Ha Isten mindenható. meg akarja ismerni önmagát. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés.

a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. Ízisz. passzív. Ozirisz és Hórusz. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. annak a 3. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. az a vég nélküli antagonizmushoz. sem atya. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. három próbát kell kiállni a mesében. ellentétekből álló világ alapjai. hármat találhatsz. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. a hármas egységben foglalja össze. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. amely még nem lépett a materialitás területére.” A 3-as szám tehát. mint női. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. megteremtődtek a poláris. pontnak. Ezért három. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. magasabb egységben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2. s az 1-esből következett kettősséget új. A népnyelvben is a hármas a teljes. három a magyar igazság . Fiú. közömbösíti. Visnu és Siva. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. vagy a meghasonláshoz vezetne. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. Szentlélek. Brahma. ha kettő lenne. akkor nem lehetne sem teremtő.

Isten továbbra is átfogja. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. poláris. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. s bár a teremtést önmagából merítette. az következik. Isten teremtővé vált. A teret is átfogja a hármas: hossza. Az időt múltra. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. változó. emberekre azonban mindez paradox módon hat. az továbbra is benne marad. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. Isten. szilárd vagy gáznemű lehet. kiderül. még meg nem nyilvánult Isten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább. piros. a teremtés nem állhat szemben ővele. a kén és a higany. mert ha így volna. az alapszínek száma három: kék. Számunkra abból. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. hogy Isten önmagából teremtett. az anyag halmazállapota folyékony. a minden- . itt csak azt akartuk érzékeltetni. Isten nem lenne többé mindenható. széle és magassága van. hogy az univerzum valójában nem is létezik. a zenében ott a hármashangzat. mint az egy. Ez azonban tévedés. sárga. Ránk. Az univerzum véges. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. jelenre s jövőre osztjuk.

9 számjegy létezik. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. ugyanakkor nem is azonosak vele. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. Az ember is teremt ideákat anélkül. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. az idő és a tér polaritása. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. sem valamely részével. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. tehát 3 x 3. határtalan. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. A 4-es az anyag száma. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. kizárólagos. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. csakúgy. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. hogy a terem- . Ez azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. Ha a kocka felületét kiterítjük. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. fejlődése. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. szellemi teremtés. keresztet kapunk. hogy ezek rajta kívül is léteznének. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. mint a megváltást a matériától. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. mert minden szellem. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál.

a lélek és a test. Az „amint fenn. Teremté tehát az Isten az embert az ő . mind az egész földön. az asztrál-. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. Így az ezotériában mentális. illetve a fizikai test felel meg. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. vagy más szavakkal: a szellem. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. az ég madarain.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. és uralkodjék a tenger halain. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. mind a legnagyobb világban jelen van. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. az állatokat és az embereket. előbb meg kell értenünk. a növényeket. mi a különbség a különböző „világok” között. a fényt és a sötétséget. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. a barmokon. asztrális és materiális szintről beszélünk. Mózes első könyvében. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. amelyeknek az ember esetében a mentális-. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető.

ez neveztetik asszonyembernek. így lőn az ember élő lélekké. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. I. mint élő. és az égen repeső minden állatokat.” (Móz.” (Héberül isch = férfi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. 7. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából.) A 19.” A nő teremtéséről végül a 21-23. l. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. A Genezis első két kötetében Ádámról. mert ez férfi-emberből vétetett. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. és Ádámhoz vitte volna. „Valának pedig ők mindketten mezíte- . lelkes lényről olvashatunk.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. hogy látná. az annak neve. és elaluvék. és az én testemből való test. ischsa = asszony). 2627. az ember képét éppenséggel. ki az én csontomból való csont. amely ezen a fokon még androgün volt. az ősideák teremtését írja le. I.” (Móz. 2. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. És azt a csontot.

férfi és asszony egyszerre. hogy egyes. 2. a másodikban azonban észrevesszük. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. az ideák szintjén az ember androgün.. majd az aszszonyt Ádám bordájából.). nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. Isten már itt megteremti az „embert”. még nem lépett be a polaritásba. mind a növények és az állatok teremtéséről.” (Móz. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. az ember ősképe. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. I. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. Csakhogy itt az áll. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. Bármilyen gyakran idézzék is. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. tehát legyetek olyan tökéletesek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. 25. az állat és a .. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. ezért még nem is vált anyagivá. hogy az ember. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. amely még nem esett bűnbe. hogyan formálta Ádámot a földből. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. Az első szinten. de sokkal később következik annak a leírása.

Az utalás. a vasárnappal lezárt. Ezért is mondják. Ezen a szinten az ember még androgün. nem individualizálódott. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. ami azt jelenti. lehelet. hogy tudata még teljes volt. s így „lett az ember élő lélekké”. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. s nem kívülről állítja az ember mellé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. Az első teremtés az ősideák. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. arra mutat. míg a második (1. mindkét nemet magában hordja. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. mely később az anyagi megformálás alapját adja. ami azt jelenti. lélek. a második fejezetben egy másik szinten. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. ami abban fejeződik ki. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. egy másik világban megismétlődik. Egységben lenni annyit . nem különült még el a kozmikus tudattól. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. a polaritás még nem jelent meg tudatában. (Vö. ezúttal az alakok földből való megformálásával. Az a teljes teremtési folyamat. a görög „psziché” szót.

hogy lépjen a megismerés útjára. A bűn a megismerés ára. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. s ugyanakkor az anyagiságba . hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. mert ha eszik. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. Az embernek a Paradicsomból. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. és leválván az egységről. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. halandó lesz. a nemek még nem váltak el egymástól. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. A kígyó beszélte rá az embert arra. az ember még nem ismerte az individualitást. amelyben az ember eredetileg élt. Következésképp minden ember bűnös. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. bűnössé vált. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. hogy az ember mindennel azonos. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. A bűn – leválás az ősegységről. az Istentől. de tudással nem rendelkezett.

hogy valódi otthonát keresse. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. mint „a fény hiánya”. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. Mint a fény ellenpólusát. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. s újra megleljük az egységet. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. legyőzzük a polaritást. az anyag a sötétséget szimbolizálja. amint elérte a legmélyebb pontot. a sátáni jelzők tapadtak. evolúcióba csap át. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. Erre gondoltunk. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. az ősfénytől. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. amely a nemekben ölt testet. amely örökösen arra késztet mindenkit. mint a szexualitás. Bűnös az egész anyagi világ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . az evolúcióba. kikerült az egységből. Csak az anyagi ember halandó. csak az anyagi világ bűnös. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. amely. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). és visszavágyik oda. a sötét. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. átvált egy felfelé irányuló mozgásba.

mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. mint poláris lény. olyasmire képes. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. csak a polaritást szilárdítja meg. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. korlátolt tudatunkat a nagy. hogy szeressük felebarátainkat. a conjunctio oppositorium. Azért tanítja minden vallás. ha visszatérünk az egységbe. Amíg van „én”. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. hogy kicsi. az unio mystica. amely elválasztja az embert az egységtől. nem lenne az: életet nemz. a megvilágosodás és így tovább. amelyből kiszakadtunk egykoron. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. visszatérést az Isteni Egységbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. a misztikus menyegző. . A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. a mindent átfogó. amire egyébként. világos lesz előttünk. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. kozmikus tudattal egyesítsük.

holott a problémákat nem oldhatjuk meg. az anyagi világot. hogy Isten őt különösen szerette. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. űzzük el a bűnt. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. mert ő elbukik. meneküljön minden földi dolog elől. és ünnepet ül. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. A megtett út. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. a válasz ugyanis olyan területekre visz. hogy átkozzuk el a földi. és megismerésre tör. Nem arról van szó tehát. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. éppen mert széttörte.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. s Isten ennek úgy fog örülni. gazdagabban. ellökte magától az egységet. mert bűnt követett el. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. amelyek az egységet gazdagítják. akinek elveszett fia hazatért. ha nagy kanyarral kike- . Lucifer. mint ahogyan levált róla. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. a tanulás. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. s szólítsuk fel az embert. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. a fényhozó mítosza arról szól. mint az apa. s aki ennek örömére borjút vágat. tudatosabban tér vissza.

Nem menekülhetünk el a sötétség elől . akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. ameddig gyökerei elbírják. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. csakis ha szembesülünk velük. a fény születését azon a napon. amíg anyagi teste van. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. Jézus istállóban született és nyomorban. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. az első vihar kidönti. Mindaddig. lent is be kell biztosítanunk magunkat. hogy felfelé nyithassunk. Ezt a törvényt hágják át mindazok. halálával pedig megjárta a poklot. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. vagy a világi problémák legyőzéséhez. amikor a leghosszabb a sötétség. hogy a felemelkedés útjára lépjen. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. a téli napfordulón. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. szenvedések. Csak az lehet elég érett ahhoz. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. az embert megköti a polaritás. csak addig terebélyesedhet. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. jogtalanságok érték. A fa koronája csak addig nőhet.

a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. az egész anyagi teremtés beteg. igaz. Az ember beteg. s bűnösségében mondani rá igent. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. Az ember mint olyan bűnös. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. ez csak az or- . ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. Egészséges ember nem létezik. A megismerés és a bűn. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. hogy nem nézünk oda.

A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. ami gyógyítható. mind metafizikai értelemben –. igen. s megmérgezik az élő szervezetet. A beteg bűnös – mind konkrét. bűnösségével konfrontálódnia kell. Nem fogják fel. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. mert csak a beteg az. Az emberek még mindig azt hiszik. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. A betegség gyógyíthatóvá tesz. nem szabad kitérnünk előle. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. „A higiéné egészséges ideáltípusát. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. valójában ez teszi emberré az embert. ehhez azonban hagynunk kell. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. mely mentes az eredendő bűntől. hogy keresztülmenjen rajtunk. A szülők tudják. a fejlődéssel. s ezért tud segíteni a betegnek abban. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. és belezuhanhatnak az anyagiságba. hogy minden gyer- .” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. Annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). ha kigyógyulunk valamely betegségből.

C. E világ gyógyítójává.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. s ez az ellenkezőjét jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. Aki mindenáron kerülni kívánja. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó.. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. mert nem kerülte el a szenvedést. (A kiadó) . nem demonstrálta hatalmát. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. hogy még nem nyert beavatást. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. ha Isten Fia vagy.. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről.” Jézus azért lett Üdvözítő. ő a betegség okozója. A. Aszklépiosz botján felegyenesedik. hanem fölé kerekedni. csak azt árulja el.

amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. sem nyers koszttal. anyagi hordozói a kenyér és a bor.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. sem korai lefekvéssel. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. fel sem merül. mint pozitív gondolkodással. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. sem barna kenyérrel. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. Ebből a szempontból korunk orvostudomány.

hogy „egészséges maradjon”. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. Nem arról van szó elsősorban. betegség árán üdvösséghez jutnia. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. hanem arról. . A test a szellem temploma. természetes életet él. akik az állatok természetes. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. ebből azonban nem következik. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. hogy mit teszünk. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. Vannak. s így „egészséges” is lehet a diéta. Így elképzelhető. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. A beteg számára egy ideig szükséges. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. hogy aki egészséges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van.

s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. a gyümölcsöt. . Meggondolandó például. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. annál tartósabb. amelyben egészen magától. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. hogy egészségesebb vagy sem. Meglehetősen közömbös. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. hogy magunk szedjük a zöldséget. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. A tapasztalat azt mutatja. ha azt képzeljük el. Gyakorlatnak nem rossz. Minél tisztább egy termék. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. Aki azt hiszi. a gabonafélét. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. ennél sokkal érdekesebb kérdés. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. aminek elveszítésétől fél. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől.

és nem az egyházakra vonatkozik. látni fogjuk. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. hogy valójában mi is az „élet”. amelynek a kifejeződései. Az. . az csak a csomagolás különbségeit látja. mint az a tudatállapot. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. Ha vesszük a fáradságot. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. mert kultúránk. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. aki még képes agyoncsapni egy legyet. tökéletlen és gyarló. hogy mindig ugyanaz. Aki azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. minden. Ez persze a vallásokra. mint maga az agyoncsapott légy. ami emberi. Ha vallásról beszélünk. és kibontjuk a tartalmat. Korábban már beszéltünk arról. hogy a vallások különböznek egymástól. Az egyházak emberek művei. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg.

hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Az egyházak létjogosultsága abban áll. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára.” . hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Az ezotéria azokhoz szól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. mert a konkréthoz ragaszkodnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni.

Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. az inga rezgése mindenben .és beáramlik. minden rezgés. onnan csak akkor szabadul. mindennek megvan a maga ideje.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. Emlékszünk még rá. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. minden élet alapmintája. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. minden mozog. Minden ki. ha a szeretetben lel tudásra. minden felemelkedik és lesüllyed.

hogy az ember átláthassa ezt. hogy egyszer meg fog halni. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. hogy képes függőlegesen. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál.” Ezzel elárulja. hogy „minden rezgés”. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. abban. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. mint a belégzést a kilégzés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. a ritmus egyensúlyt teremt. A törvény érvényességét. mint a be. analógiás láncban gondolkodni. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. Az élet és a halál – ugyanúgy.és kilégzés. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. . az ébredést. az ébrenlét – alvás ritmusára.

miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. Az élet és a halál olyan polaritások. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. azzal azonban tisztában kell lennie. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. az elektromosság. az évszakok. a háború és a béke periódusai. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. mint az ébrenlét. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. hogy tudott róla. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. mint Goethe. ébrenlét és így tovább. . hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. Szándékosan mondtam. Erről Platón ugyanúgy tudott. alvás. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. és nem azt. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. Láthatjuk.

amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- . Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. ahol kimutathatnók. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. s így vezet a tudáshoz. miután másokat is arra kényszerít. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. mert nem a hit tárgya. mint a tudat. „bebizonyítottam”. A külső.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. mert nem része a valóságnak. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. Aki tud valamit. annak nem kell hinnie. hogy higgyenek benne. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. így független lesz a bizonyítékoktól. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. így nem is válhat tapasztalattá. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. Ha azt mondom. A valóságot is léte igazolja. Az a megállapítás például.

Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. amit mi evilágnak nevezünk. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. A halál nem „nemlét”. ellentétes pólusú formája. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. A meghalás így nem más. . a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. Annak. Így a testiben lévő emberek szintje. hanem arra a teljes ritmusra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. hogy azután átéljen egy olyan. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. mint annak a küszöbnek az átlépése. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. és átkerülünk a túlvilágra. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. csak a létnek egy másik. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük.

A halál tehát szubjektív élmény. se le nem nyugszik. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. felismeri. Egy túlvilági halált mi. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. amellyel pályáját befejezi. s ez a fenti törvényeket követi. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. amelynek célja a tökéletesség. ahogyan a Nap mit sem tud arról.ugyanúgy. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . hiszen valójában se fel nem kel. hogy az időtlen. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. Az emberi lélek útja a tanulás útja. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. születés és halál végső soron ugyanazok. sok téve- . hosszú út. s ezalatt meg kell tanulnia. sok apró lépésből áll. Olyan tanulási folyamat ez. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. túlvilág lesz számunkra. hogy evilág és túlvilág. hogyan fejlődjék. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk.

s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. nehézségeivel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. mely alatt néha pótolnunk kell azt. megfelel egy iskolai osztálynak. a maga feladataival. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. Attól függően. Amit mi egy földi életnek nevezünk. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. tényleg kétségbe vonhatjuk. sikereivel és sikertelenségeivel. A tanulást a szünidő követi. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. problémáival. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. hogy mindenki azt tanulja meg. hogy ebben az életben nem mindenki . vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. Nyilvánvaló. s a hibákat kompenzálja. hogy a sors határtalanul türelmes. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. Az élet tanulás – függetlenül attól. következő osztályba léphet. Szünet után újra kezdődik a tanév. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. amit a legkevésbé akar elfogadni. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból.

. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. s felismeri. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. A karma a kiegyenlítődés törvénye. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. gondoskodik arról. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. akár ateista valaki. Az élet értelmének keresése alapvető igény. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki.

hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. hogy felháborodást szül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. . A karma törvénye azt követeli az embertől. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. Világos. amelyet korunk embere nem akar megtenni. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. ha mindazért. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. rá kell jönnie. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. ő vállalja a teljes felelősséget. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. s a bűnösséget a társadalomra. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. ami történik vele. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. amit átél. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük.

kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. hogy minden új élet új esély. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. felismeréseinket tükrözi. mire használjuk. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. amely eddigi problémáinkat. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. Aki a bűnt elfogadja. legelőször is a bűnbe ütközik. Amikor reggel felébredünk. lelkét elhanyagolta. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. elkövetett hibáinkat. annak a dolgok értelme megnyilatkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. befolyása alatt áll. vagy jelentős adósságot csinált. esetleg testét. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. illetve tapasztalatainkat. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. mi döntjük el. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. amely a lehetőségek tömegét kínálja. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . Aki a dolgok értelmét keresi. ugyanakkor azonban új. pedig ez csak azért van. hogy nekikezdjünk az új napnak. Bizonyos. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. Nehéz felfognunk.

hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. Ez a hatás a tudat . Mások épp ellenkezően. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. ugyanazt kell tovább szőnünk. minden bizonnyal megvan az oka. gondolatainkat és cselekedeteinket. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. minden új testet öltéskor elfelejti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. s ebből azt vezetik le. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. s így kezdhet mindig mindent elölről. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. amit addig szőttünk. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. azt mondják. amely akkor is tovább rezeg. hogy mindazt a tudást. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. Nem igaz. amelyet ma már nem tudunk.

általános érvényű megoldások sem lehetnek. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. vajon az intelligencia tanulható-e. Mivel nincsenek objektív problémák. Mindaz. képességekkel stb. vagy öröklődik. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. s ennek sem az örökléshez. A pszichológusok máig is vitatják. A színes papírbetűk is csak arra valók. amelyen éppen van. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. a nyolcadikos játszva megoldja őket. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. nincs többé szükségünk rájuk. intelligenciával. Szubjektíve . hogy segítségükkel megtanuljunk írni. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Válaszunk: sem-sem. de amint megtanultunk. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll.

aki még védi magát. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. megfeledkezünk arról. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. Abból. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Minden hittérítés hibás. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. semmit sem felejtünk el. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. hogy az individuumok különböző szinten vannak. hogy az emberek különböző szinten állnak. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. ami lényegi. ha ezzel feladatainkat . Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. Az ezotéria ajánlat azok számára. mert nem veszi figyelembe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Ugyanígy van ez minden emberi problémával.

amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. és nem veszünk tudomást arról. ha ezek segítségünkre vannak. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. hogy azok csak segédeszközök. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. . annak erre a forrásra nincsen szügsége. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. ebben gondolkozunk. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. Azokat a képességeinket viszont.

Nem gondolom. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. ez olyan időzavarhoz vezethet. azzal dolgozzunk. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. hanem a lélek érési folyamatára is. amit elsajátíthatott. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. s arról sem ábrándozom. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. amink nincs. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. nem kell. Az emberiség többsége . ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. amink van. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. a zenének nincs többé értéke a számára. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. mint a Sabin-cseppek. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. hogy jobb lenne.

Van egy jelenség. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. ez azt jelenti. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. ha ennek még nem jött el az ideje. Az . hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. úgy mondjuk: van. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. Mivel véletlenek nincsenek. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. aki belelát mások inkarnációiba. és. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. vagy egyszerűen magától megtörtént. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. hogy az illető olyan szenzitív lélek. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. azaz az ember és a kozmosz megváltásában.

hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. nem kell abszolút módon. mint általában . az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. Azok. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak. A kíváncsiság korunk betegsége. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. a jelen és a jövő minden eseménye. kritikátlanul hinnünk ebben. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt.). amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. akiről szólnak. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk. minden természetesen másként van. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- . elfojtják őket. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. hogy nyilvánosságra hozzák őket. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. nyugodtan mondhatjuk. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. Bármilyen külső szituáció. vagy elhallgatják. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. Azokban a kultúrákban. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. ezért fel sem merül. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható.

„Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. Mindamellett tudatában vagyunk annak. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. Pontosan tudom. Ez a tanulás . ad infinitum. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. függetlenül attól. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Azt állítjuk tehát. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve.

akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. Mindazzal. megvan a saját. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. sem a születésnél. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. számunkra szükséges tanulási programja. vagy nem érti meg annak értelmét. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. amit eddig elmondtunk. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. ha visszafelé nézzük. hanem átfogja összes inkarnációinkat. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- . a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. speciális. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. és 1975 óta alkalmazzuk. Ez a módszer. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként.

melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. Alapállásunkból természetesen következik. hogy mind nézeteink. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. sem nem primérterápiás kezelés. s az ezoterikus világ.

s az idő időtlen. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. hogy élet és halál ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. váltakozó ölekbe. s látod. Manfred Kyber . s a csönded – csönd és örökkévalóság.

amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. fogantatásukat. Ezek a kísérletek sem új dolgok. s közzé is tették eredményeiket. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. az az ötletem támadt. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. A korábbi életekből . Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. Ezen tisztán kísérleti célú. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. fejlődésüket az anyaölben. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam.

marionettként él. hogy az ember folyamatosan „alszik”. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. mintsem a hipnotizőrtől. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. vakon. s ez. megtanítsuk őket. Célunk az. tudatosabbá tegyük. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. pilledtté. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. s végre tudatosan élne. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. minden terápia központi kérdése. ahelyett hogy felébredne. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. hogy lemondtunk a hipnózisról. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. A hipnotizációs eljárás fáradttá. A probléma ugyanis éppen az. álmossá teszi a pácienst. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. hogy az embereket éberebbé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. Mindannak. s óvnak tőle ősidőktől fogva. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. mint később látni fogjuk. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . kicsiben azt kellene reprezentálnia.

hogy hipnotizáltuk volna. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. kellően megindokoltam. hogyan funkcionál hát az „új módszer”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. Módszerünk eredménye. sőt majdnem lehetetlen leírni. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. Ez az ellazítás lehetővé teszi. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. miért kerestem olyan módszert. Jogos a kérdés. Ez azonban tévedés. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. . hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. Röviden ellazítással kezdünk. ez segíti elő. Ezt meglehetősen bonyolult. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. s a páciens megtanulja. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. sem álmosság nem jelentkezik. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. s ezalatt sem fáradtság. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. Úgy gondolom.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. alig hiszi. s ismét valami behatároltban. ha azonban megtanuljuk. egészen magától értetődő lesz. anyagiban. átéli a szülők nemi aktusát. mennyi szorongást. újra érzi. Ekkor azt éli át. így kiderül. egészen a fogantatásig. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. minden anyaméhben töltött hónapot. látja a teret és jövendő szüleit. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. mint temetésekor. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. ami születése alatt és után történt. Aki maga nem tapasztalta. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. még tovább megyünk visszafelé az időben. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. . sötétben találja magát. fájdalmat. látja. abortuszkísérletet él át az embrió. hallja és érzékeli azt. Ha már képes arra. ez ismét sok.

az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. s így fennáll annak a veszélye. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. Persze szenzációnak hat. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. és az embrionális állapotba. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogyan alakult ki az az el- . ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. illetve a születésben lehet megtalálni. mint több száz óra analízis.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. Erre azt tudjuk válaszolni. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe.

miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. A születés előtti nevelés. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. mint szülei. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. ami történik. azt is. minden mondatot ért. s amit beszélnek körülötte. hogy az újszülött lelkileg idősebb. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. hogy megfelelően fejlődjenek. de legyen itt elég annyi. tudatosan érzékel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. kifejezik érkezése . Teljes mértékben lehetséges. az eugenetika abban áll. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. lehetőleg már azon a napon. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. gyámoltalan és fiatal. Semmi okunk sincs arra. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. Hál' istennek Dr. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. amilyen korán csak lehet – azaz. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű.

az embrió sokkal inkább attól fél. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. jó irodalomban. ez többet segít. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. klinikai technika. jó filmben és jó színházban részesítik őt. Ezért bejárása van még múltjába. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. elmondják neki a születés folyamatát. ekkor kerülünk be a polaritásba. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. nem egészen foglya a polaritásnak. amikor először levegőt veszünk. hogy a születési horoszkópot a felsírás. akik hetekig . Azok a szülők pedig.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. hogy tudása a születéssel kioltódik. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. s tudja. és csak jó zenében. mint egy többhetes terhesgimnasztika. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. mint bármilyen más. jelenébe és jövőjébe. Ez az oka annak is. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon. amit dr. hogy ilyen egyszerű meghalni. ha gyermekük zavart lesz.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. akkor hozzásegítjük. a halállal. születésétől haláláig. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. sose gondoltam volna. Ezután már nem fél a haláltól. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. ne csodálkozzanak. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- . Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. szorongása meghátrál tudása előtt. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. Magától értetődik. dr. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. áttekinti ezt az életét. úgy oldódik el tőle a halálban. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Moody. vagy elutasítja őket.

Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. . amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Nehéz lenne számokat mondanom. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. amelyeket egyegy terápián átívelünk. mint azt a modern történetírás teszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal.

Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Az emberiség sokkal idősebb. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. így még sok. az menjen csak el egy planetáriumba. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. . Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. hogy az emberi tudat felfogja. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. mint azt manapság feltételezik. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult.

A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. Vagy egy másik páciens. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. Átéli. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. az. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. ugyanazon a szinten marad. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. s átéli. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. következő életében félni fog a víztől. hogy megfulladt. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. aki egyik életében vízbe fulladt. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. hajlamosak vagyunk arra. aki fél a magasságtól. . hogy annak az embernek a lelke. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. hanem egy olyan probléma kifejeződése. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. törvényszerű történés. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. mint az az elképzelés. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk.

A döntő lépés akkor következik be. ha egy páciens úgy gondolja. ez azt jelenti. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. amelyben a bal szeme világát elveszíti. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. amelyek mind olyan minőségűek. hogy a tünet. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. méghozzá olyan cselekvőként. sok más. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. olyan szituációt fogunk találni. vagy ha úgy. mert azt gondolja. Nincs számottevő különbség aközött. Mindezek az események egy lánc szemei. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. . aki másoknak okozza mindazt. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk. örök áldozatként éli meg önmagát. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. még sok olyan szituáció lesz. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. hogy annak a páciensnek a múltjában. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. Ha folytatjuk példánkat.

Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. . hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. hogy ezt mégsem tesszük. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. 2. hogy megismerjék saját bűneiket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. a következő gyakorlati okai vannak: 1. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. akik szoronganak attól. Konkrét végpont. félnek. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. Vannak. Annak. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. nem létezik. determinánsai után tovább is kutathatnánk. olyan. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. de hatalmas lépés a gyógyulás felé.

amit elfojtunk”. az a nyomás. s a páciens a látványt. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. Ami tudatos. megkönnyebbültnek érzi magát. ez az egész nyomás megszűnik. A bűn elfojtása. hogy valamikor megöltek valakit. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. egyszerűen a valóság megpillantása. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. hanem megszabadulunk egy tehertől. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. annak nem lehetnek negatív hatásai. ha megtudják. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. nem újabb terhet veszünk magunkra. Hibák nélkül . hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. s ez az ára tanulásunknak. egészségesebb lesz. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. Ősi bölcsesség. El kell fogadnunk. egyre teljesebb. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. hogy „csak az nyomaszt. amelyet olyasmi okozott. utána mindenki szokatlanul szabadnak. egészebb. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. kerülnünk kell minden szélsőséget. Amikor a bűnnel foglalkozunk.

e kettő is középen egyesül. Ezért nincsen olyan ember. az megérett a kegyelemre. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. mint minden más polaritás. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. aki kéri. hogy mint ember bűnös.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés. Nincsen olyan ember. akik azt vetik ellenünk. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. aki átmegy a sötétségen. az elismeri bűnösségét. aki korábban ne követett volna el bűnt. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. aki ezt elérte. A karma célja az emberi belátás. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. Kegyelemben csak az részesülhet. A karma törvénye gondoskodik róla. . hogy egyszer minden ember eljusson hibái. és mégis kerüli a tüzet. tehát bűn terheli. bűnei felismeréséhez. Csak az érheti el a fényt. aki még soha nem égette meg magát. Vannak. Aki kéri a kegyelmet. Először is tudatosítja a hívőben.

ők mindent megtettek. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. hiszen. hogy egészséges szeretne lenni. amely az embert kudarcra ítélte. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. hogy azok egy közös témára redukálhatók. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. mindent megpróbáltak. mint egykor. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. hogy ismét egészségesek legyenek. szublimálódott. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. ez a téma pedig a hatalom. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. ez az a pont. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. ma rafináltan kendőzi –. mint mondják. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. ugyanis beteg- . bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Természetesen a beteg azt hiszi. A hatalom ellentéte az alázat. s azok karmikus bűnokait követjük. azt találjuk. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. Minden kijelentés.

Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. csak hogy hatalomhoz jusson. ezért is gyógyul meg a páciens.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. bár nem is kezeltük őket. mint az egodominancia. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. aki átlátja. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. Hogy hatalmát megtarthassa. hogy választania kell: beteg legyen-e. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. kísérlet arra. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. Csak az lesz képes arra lassanként. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. Senki sem élhet itt és most tuda- . hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. hogy leckét vegyen alázatból. avagy lemondjon a hatalomról. Ha felismeri. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. A tudat a jelenben változik. ami átpolarizálja az embert. adta el neki a lelkét. mi a jó. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. ő akarta eldönteni. hanem a valóság megtapasztalása útján. mi a rossz. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. A hatalom ugyanaz. ez az. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni.

A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. mert a felismerés a mérget hatványozza. mert olyan érdekesnek tartjuk. Azért nézzük meg a múltunkat. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. ha elfojtja a múltját. meg kell tisztítanunk. Csak az tud megválni a múltjától. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. s az tudattalanul hat benne tovább. s közben rátalál a bűn mérgére. ameddig az fejlődésünk szem- . Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. Mindaddig igent mondunk a földi életre. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. Minden ezoterikus út célja az. hanem éppen azt a követelményt. így az idősíkok összekeveréséhez vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan. aki beépítette azt tudatába. nem a nép ópiuma. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. mert ma már lényegtelen – és nem azért.

s amelybe visszavágyunk. amely ma- . vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. A túlvilág asztrális világ. s kerüljük azokat a kérdéseket. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. hanem éppen olyan differenciált. tisztán képi szint. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. amelyből egykoron kiváltunk. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. célunk azonban túl van a materiális világon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. mint alig néhány évvel ezelőtt. egy olyan egység. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. Ezért is van az. A túlvilágról.

Az egyik páciensem például. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. A táj diszharmonikus. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. többek között patkányszerű állatok. lassú és magányos. Mindig az adott lélektől függ. a levegő telve rémült sóhajokkal. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. Más lények is vannak itt. hogy majd megőrülök. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. de nem találok semmit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. hideg. illetve bizarr tájon találom magam. elutasító. Szörnyű zajt és robajt hallok. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. s minden remeg a rémülettől. minden éles. Fúj a szél. Az a legrémesebb. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. Mivel ezek a szintek különbözőek. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Céltalanul bolyongok. mint egy tájat. Minden félelemkeltő. Hosszú . majd valamilyen sötét szférában. szögletes. amiben elbújhatnék.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

ha imádkoznak. Mindebből az következik. s nem égi bölcsességek közvetítői. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. Sok minden szól amellett. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. Az az elterjedt vélekedés azonban. hogy imádkozzunk értük. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. egészen biztosan téves. A köztes időszakok meg- . Ezért tisztában kell lenniük azzal. visszaszólíthatja. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. amely a holtat idekötözheti. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. gondolattal. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon.

illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. inkább csak egy köztes állomás. amelyek egészen az állat-. hogy az emberiség mint olyan. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. amely már kívül esik az emberi birodalmon. nem egy zárt kör állandó létszámmal. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. növény-. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. az emberiségre például azt mondhatjuk. Sokszor fölvetődik az a kérdés. a lélek is különböző birodalmakat jár be. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. Minél rövidebb a köztes időszak. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. míg eléri azt az érettségi szintet. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. annál több ember él a földön. illetve csökkenését. Egyes esetekben mégis előfordulhat. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja.

hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. hogy a nemek váltakozhatnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. amely a nemek változtatását vezérli. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. Bár tapasztalatból tudjuk. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. A szerelem és a gyűlölet. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. gyakran találkoznak. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. akivel szemben elkövettük. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. de nincsenek mindig együtt. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai.

hogy az „itt és most”-ban éljen. terápiánk végső célja. hogy megváltozzék. Felismeri. hogy a tünetei megszűnjenek. amit egykor elvetett. azaz. ugyanakkor újból elvet vele valamit. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. A páciens eredetileg csak azt várja. amit egyszer le kell majd aratnia. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. rákényszerül. A reinkarnációs terápia úgy működik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. hogy minden tettével csak azt aratja le. ha a dolgok elveszítik . A lélek csak akkor betegszik meg. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. Ez a felismerés rákényszeríti. Azáltal. s nem veszi észre. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. mint egy mikroszkóp. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. s felismeri. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban.

A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. amelytől megbetegedett. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. akit már megérintett az a valóság. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. mint ellenségeiben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára. mint megbetegedése előtt volt. megbetegedett az igazság mérgétől. Ezért aztán . Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. mi a megváltás. Éppen a pszichésen beteg az. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. van-e Isten. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti.

Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. aki felfogta. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. s így is marad. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. saját döntésére bízzuk. Bár nehezen igazolható. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. nem az egyházakat és az intézményeket. azok. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. hogy mi a vallás. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. keresztre feszítik őket. s ez jól példázza. hamisítatlan. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. akik a valódi. hogy Krisztus ide- . vagy pedig folytatja individuális útját. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. Abban. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. mint minden más intézmény. ezen mindig a religiót. Amikor mi vallásról beszélünk. sok minden szól amellett. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez.

553-ban. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. 10-13.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. mégis egyértelműen azt mutatják. némelyek pedig egynek a próféták közül. ”(Vö. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. 13-14.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. hogy Illés . az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. és útközben megkérdé az ő tanítványait. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. s förtelmes restaurációjában. 27-28. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. Máté evangéliuma 16. Csak Jusztinián császár idején. mondván: Miért mondják tehát az írástudók.) Majd Máté evangéliumában (17. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. (Márk evangéliuma 8. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. és némelyek Illésnek.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. és mindent helyreállít. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. De mondom néktek.

amely nem volt benne a kérdésben. És kérdezék őt tanítványai. és nem ismerék meg őt. 1-3. mondván: „Mester. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. ha be akarjátok venni. Ezen Jézus válasza sem változtat.” (Máté 11. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. máskor a gonoszra. Akinek van füle a hallásra. K. Ekkor megértették a tanítványok. O. keresse az okot egy olyan életben. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. És. ez-é.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött. amit akarának. vagy ennek szülei. aki születésétől fogva vak vala. Illés ő. láta egy embert. aki eljövendő vala. – Az életek egymá- . nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát.” (9. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. 13-15. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. sem ennek szülei. hanem azt mívelék vele. ki vétkezett. amely megelőzi ezt a mostanit. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. hallja. hanem.

Szent Hilarius. – Sorsunk. vagy sem. hogy nem. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. legyen az a földön. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. ezen mind a földön. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. Philo. Alexandriai Kelemen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. hogy jelentős lépést tennénk előre. . hogy vagy keresztény marad. Nem hiszem azt. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. Nemesius és mások is. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Tertian. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. Színvonalasabbnak tartom. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. vagy más világokban. Szent Jusztinusz. Nyssai Szent Gergely. azt kell mondanunk. Ruffinus. mintha bizonyítható lenne. hogy komolyan ellenőrizzük.

.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra.

amelyen járni kell. aki metafizikai vészkijáratot keres. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. Nem az valósítja meg Isten akaratát. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. Már könyvünk legelején említettük. akinek léte mindig kockázatos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. hanem az. hogy célhoz érjünk. hogy az ezotéria út. hanem valóban az ezoteri- .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. Így eljön az a nap. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. a kereső ember tudatszintjéhez képest. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. inkább csak relatíve. aki megtanult tudatosan látni. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. ne közvetítene valamiféle információt. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. az azt mutatja. impulzust. . hogy annak. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. újabb megismerési szintre érkezett. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz.

s attól függetlenül használjuk őket. Kialakul egy tanítványi kör. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. térítésre. A „fehér”. 2. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. sem a másik irányzatba nem sorolhatók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. felmerül a kérdés. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. 3. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. Saját tanaikat. azok a csoportok. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. Ha eltekintünk ez utóbbi. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. . a tiszta fehér mágiát követő csoportok. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. Így pedig az útból zsákutca lesz. s a társasági fontoskodásra.

mi itt csak azt hangsúlyozzuk. . betegségről. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. csak az út árnyéka. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. melyik irányt válassza. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. a megismerésről. megvilágosodásról a fényre. szenvedésről a sötétségre. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. szükségünk van rá. hogy „bal” és „jobb oldali” út. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. A bal oldali.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. Meg kell fontolnunk azonban. mint olyan antagonisztikus ellentétre. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. hogy minden a fényből született. tévedésről. ezért vissza is kell térnie a fénybe. A sötétség a fény hiánya. a hazugságról. illetve el kell viselnie. A döntést mindenki maga hozza meg. csak óriási kerülőút. mert a másik tulajdonképpen nem is út. a fényét-e vagy a sötétségét. a megváltásról. a csalásról.

Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ha valakinek segítségre van szüksége. legjobb. anélkül hogy keresésére indulna. ha valóban szükségünk van rá. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. kísérletek arra. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. elegendő. ameddig csak szüksége van rá. szolgálatára állni. bármilyen drogfogyasztás. csak segíteni a kereső embernek. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. meg fogja kapni. Ahhoz. ameddig tanácsot. hogy segítséget kapjunk. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. . amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. Ezért mielőtt valahova belépnénk. és soha nem vezet függőséghez. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. hittérítés vagy hasonlók –.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. segítséget kér.

A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. Nem annyira azon múlik. hogy fejen állunk-e. teljesen hatástalanok maradnak. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. ha rendszeresen elvégezzük. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. s ezzel értelmet adunk neki. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. Ha le akarjuk győzni a polaritást. akkor válik azzá. ha tudatosan csináljuk.

Törekvéseinknek az a célja. anyagi természetű. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. Nem szabad. akik megvetnek mindent. Mi mást tesz az a mezei virág. hogy minden kézfogást. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. megváltsuk vele. nem lesz kitéve annak a veszélynek. és mint tisztátalant. amelyet nem képesek kézben tartani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. minden szót. Azok. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. a mennybélihez. sötétet. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . ami alsó. a tisztához fordulhassanak –. veszélyes útra lépnek. földi. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. hanem segítenie kell abban. hogy földi létünket átlényegítsük. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát.

felsőbb szintekre húzódjék vissza. . s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. míg az meg nem szilárdul annyira.” A forma világa úgy sajátítható el jól. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. ha korán vesszük le róla az öntőformát. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. míg a forma világát el nem sajátítja. tudjuk. ahogyan az agyag is szétesik. a káosz és nem a fény világába kerül. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. hogy ne tudjon szétfolyni többé. s túl nagy a kísértés. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. A forma – edény. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. a tudat a formátlanba hull. akik a mindennapi élettel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. s mielőtt arra megérett volna. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. annak ellenszenves a formák fegyelme. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre.

hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. . hogyan tartsa nyitva a szemét. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az. amelyeket nem is sejtett. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. s megtanulja. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. s megtanítsuk látni a valóságot. A bölcsek azt állítják. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. Aki engedi tudatát felébreszteni. amelyet „nem én”ként érzékelünk. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. hogy felébresszük az alvót. amíg aludt. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –.

és lassan megértjük. s felfedezzük. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. s így fogjuk fel. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. hogy minden úgy jó. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. s felfedezi. Szükségképpen megbékélünk mindennel. amelyek rejtve maradnak azok előtt. hogy megoldhassuk. fejlődésnek. és amint változunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. ami van. . új összefüggések. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. változik.” Akárhová nézzünk is. ahogy van. semmi sincs nyugalomban. minden folyik. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. akik feleselnek a valósággal. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. evolúciónak nevezzük. hogy minden probléma kihívás. úgy lenn. s megválthassuk „problémásságától”.

méghozzá olyan partner. Minél jobban vonakodunk attól. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. ami a lét minden . hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. Feltárulnak törvényszerűségei. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. amelyik megakadályozza. hogy a sors az az instancia. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. Ehhez az szükséges. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. aki alá tudja rendelni magát neki. s önszántunkból követni. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. egyáltalán nem anonim. A szenvedést az a súrlódás okozza. a szenvedést. és maga is összeolvad a törvénnyel. amely gondoskodik róla. és kiderül. A szeretet az egyetlen.

a szeretet transzmutációra. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. az alázatos pedig hatalmas. Az ember szenved a megismerés polaritásától. hogy a gyenge valójában erős. nagy lépést tesz útján előre. A megismerés azonban méreggé vált számára. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. vékony asszonyt látunk. az Erő. gyűlöletre gyűlölet. Az ember még androgün lény volt. mert csak . mi jó. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. s gyógyulásban reménykedik. Az emberi lét alapvetően beteg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. s most tudja. mi jó. A betegség az ember esélye. mi rossz. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. Küzdelemre küzdelem. nyomásra ellennyomás a válasz. mi rossz. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. Így leszakadt az egységről. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. így átváltoztatásra képes. mert meg akarta tudni. képén egy rózsáktól körülölelt. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. A szeretetben megmutatkozik.

Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. amit átél és ami történik vele. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. a karma pedig a személyes. hogy nem találjuk az élet értelmét. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. Ezzel fizetünk azért. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. mint zavaró körülményeket az életünkben. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. Korunk betegsége az. A tudatos élet lehetőséget ad arra. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Amikor átéljük és megszenvedjük őket.

. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. A cél a tökéletesség. ha ismerjük eredetünket. Az egység neve: Isten. A tökéletesség az egység kifejezése. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás.