You are on page 1of 2

Heeft u interesse?

Aanmelden Meer informatie


De Tike
Wilt u zich inzetten voor het behoud en het
versterken van het bijzondere singellandschap
Wilt u meer weten over het project
bel of mail dan met: Singellân en Doarp yn ’t Grien
rondom De Tike en hecht u waarde aan de
Teatske van Dalen
groene uitstraling van het dorp? Geeft u zich
Landschapsbeheer Friesland
dan op als deelnemer aan het project. Direct T 0512 – 38 38 00
aanmelden kan door de antwoordkaart op te t.vandalen@landschapsbeheefriesland.nl
sturen. Doe dit voor 25 april 2011. Natuurlijk
Wietze Jans
bent u ook van harte uitgenodigd om eerst
Gemeente Smallingerland
naar de informatieavond in het dorpshuis te T 0512 – 58 14 95
komen. w.jans@smallingerland.nl

Dit project wordt gedeeltelijk gerealiseerd met financiële steun van de provincie.
Project voor het versterken van landschap
Deze folder is een uitgave van de gemeente Smallingerland, maart 2011 en groen in en rondom De Tike
De gemeente Smallingerland en Landschapsbeheer Friesland starten in april 2011 met het
project: ‘Singellân en Doarp yn ’t Grien’. Met dit project biedt de gemeente u de mogelijkheid
om mee te denken en vooral mee te werken aan de groene inrichting van dorp en landschap in
en rondom De Tike. Tegen een geringe eigen bijdrage kunt u singels laten opknappen en een
haag of fruitboom op uw erf laten aanplanten. In deze folder zetten wij de mogelijkheden op
een rij.

De Tike ‘een lustoord’ • Singellân.


Het dorp De Tike ligt in een uniek coulis- Heeft u elzensingels in eigendom, dan kunt u
senlandschap: ‘een lustoord’ zoals dat in een deze aanmelden en tegen een geringe eigen
krantenknipsel uit 1890 is benoemd. Het bijdrage laten opknappen. Ook is het mogelijk
karakter van dit besloten landschap wordt nieuwe singels aan te planten. De werkzaam-
bepaald door het verleden van vervening, de heden worden in overleg met u voorbereid en
verspreid gelegen huizen en boerderijen, de in het veld door derden voor u uitgevoerd.
nabijheid van De Leijen en natuurlijk de el-
zensingels. In dit landschap is het aangenaam • Doarp yn ‘t Grien.
wonen en werken. Wilt u de inrichting van uw erf op een streek-
Dat is het nu en met u steken wij graag ener- eigen wijze aanpakken dan kunt u meedoen
gie in de toekomst. in Doarp yn ’t Grien. U krijgt de mogelijkheid
hagen, leilinden, laan- of fruitbomen aan te
planten. Een groencommissie, bestaande uit
Samen aan de slag een aantal mensen uit het dorp, bereidt de
De gemeente en Landschapsbeheer Friesland plannen voor. De commissie kijkt niet alleen
kunnen dit niet alleen. Daarbij zoeken wij de naar erven, maar ook naar centrale plekken
samenwerking met alle inwoners van het dorp, in het dorp zoals de entrees en het school-
particuliere grondeigenaren en agrariërs. Het plein van basisschool De Gielguorde. Op een
project wordt een succes als u meedoet. Dit gezamenlijke plantdag gaat u zelf - onder Projectgebied : U kunt deelnemen aan het project wanneer u woont of gronden in eigendom
kan op verschillende manieren: begeleiding - met het plantwerk aan de slag. heeft binnen het gebied zoals hierboven met een rode lijn is aangeduid.

Subsidiemogelijkheden Informatieavond

De subsidiemogelijkheden op een rij: U bent van harte welkom op de informatieavond van het project Singellân en Doarp yn ‘t Grien.
De gemeente organiseert deze avond, samen met Landschapsbeheer Friesland en dorpsbelang
Singellân De Tike.
Tot 95% subsidie voor het herstellen of aanleggen van:
• Hout- en/of elzensingels Woensdag 6 april 2011
Doarp yn ‘t grien Dorpshuis, Master de Jongwei 17, De Tike
Tot 75% subsidie in de kosten van het plantmateriaal voor:
• Leilinden
Aanvang 20.00 uur
• Hagen
• Laanbomen
• Vruchtbomen
• Bosplantsoen

Binnen Doarp yn ’t Grien bestaat ook de mogelijk om


plannen uit te werken voor het plaatsen van een bankje
of het aanleggen van een wandelpad.