You are on page 1of 24

http://voriaevia.blogspot.

com
http://istiaianews.blogspot.com
http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò

×ÑÏÍÏÓ 12ïò - ÖÕËËÏ 136 - ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

∑ε τλα η
περιθαλψη
5
ΠΡΟΚΟΠΙ
Ανησυχον για τι λλειψη αγροτικν γιατρν
περιουσ&ε του
Κεν θσει στα Κντρα Υγεα
23 Μπαρζ κλοπν σε ιακοπ εργασιν στο Κ.Υ Ιστιαα
πολλ χωρι τη Βρεια
Εβοια

Εφυγε
η αγων&στρια
Μαρ&α
Μπ(ικου που
ε&χε γεννηθε&
στην Ιστια&α
24
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ∑- ΒΕΝΕΤΗ∑ Οι 789αρχοι δεν 8θελαν να διαταρξουν τα συ9φ(ροντα
2 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Προτσει

Αυτ που ∑υζητονται Κλικ


Χα%ογελστε...
ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ των κρουσ%των
Έλληνα λαέ βασιλιά απελπι- «…Σας στέλνω και τη
κλοπν σε Κουρκουλο, Παπδε,
σμένε φωτογραφία του γιορτα-
Αγα 4ννα και σε λλα χωρι τη Να χάσεις άλλο πια δεν έχεις σμού της 25ης Μαρτίου
Βρεια Εβοια πάρεξ τη λευτεριά 1914 (η χρονολογία είναι
Τον έρωτα σου για τη λευτεριά γραμμένη στο πίσω μέρος
Η ΤΡΙΜΗΝΗ παρταση στην κοι- της πρωτότυπης φωτογρα-
και για τη δικαιοσύνη
νοπραξα που κατασκευζει το απο- Και τον άπειρο σεβασμό του φίας). Το ότι ο μικρός
χετευτικ Αιδηψο. Οι παρατσει ίδιου του εαυτού σου Κώστας Γυφτοδήμος
απήγγειλε το ποίημα του
συ%πληρνουν $να χρνο, %αγερε- Βασιλιά λαέ δε σ' απειλεί ο Αγγελή το ξέρω από τις
%α για να βρεθε λση για τον θάνατος αφηγήσεις του ίδιου και
Στον έρωτά σου είσ' όμοιος των γονιών του. Αλλά το
Ανακεφαλαιωτικ Πνακα κύριο ενδιαφέρον της
είσαι αγαθός
Η ΑΝΟ7Ο∑ τη Ακαδη%α Ιστια- Και το κορμί σου κι η καρδιά
φωτογραφίας είναι ότι σε
α στην Α2, η νκη τη 7ξα Προ- αυτήν δίνεται μι σχεδόν
πεινούν για αιωνιότητα
ολόκληρη και ζωντανή
κοπου στο Βασιλικ, η Ισοπαλα Βασιλιά λαέ που πίστεψες
εικόνα από έναν πανηγυ-
πως σου χρωστούν το ψωμί
τη Ιστιαα στην $δρα τη ρικό εορτασμό με τον πλη-
θυσμό της πόλης συγκε-
ΑΙ∑ΙΟ7ΟΞΙΑ για την τουριστικ “Αθήνα” Ποίημα του Πωλ ντρωμένο γύρω από τη
κνηση ενψει του καλοκαιριο. Η Ελυάρ εμπνευσμένο από τον σημαία μας. Νιώθω κάτι,
αγώνα του ελληνικού λαού σαν ιστορικό προσκύνη-
κοσ%οπλη%%ρα του τριη%$ρου τη ενάντια στους 'Aγγλους ιμπε- μα…»
25η Μαρτου θεωρεται απ του ριαλιστές και τους ντόπιους Από επιστολή της Μαρίας
επαγγελ%ατε ω καλ $νδειξη υποτακτικούς τους Καραγιώργη

Φωτδεντρο : Αφι(ρω9α στον


φωτογρφο Κστα Μπαλφα
Το ∑ββατο 19 Μρτη στην αθουσα Πολλα-
πλν Χρσεων Ιστιαα ο Πολιτιστικ ∑λλογο
7ΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
«Φωτδεντρο», φτισε το πολυπληθ$ κοιν %ε τη
28 31 10 10 φωτογραφικ προσ$γγιση του %εγαλτερου φωτο-
γρφου Κστα Μπαλφα. Για τη ζω και το $ργο
ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ του Κστα Μπαλφα %λησαν ο Πρεδρο τη
Ιστορικ και Λαογραφικ Εταιρεα Τζου%$ρκων
Κστα Μαργνη και ο Κοινωνιολγο Βαγγ$λη
Τζοκα. Ο Κστα Μπαλφα %ετ$φερε %ε την
φωτογραφικ του προσ$γγιση στιγ%$ τη Εθνικ
Εκδλωση τη ΕΛΜΕ στι Ο Αγροτοαλιευτικ ∑λλο-
Αντσταση τη οποα ταν ενεργ %$λο. Οι
=ναρξη των εργασιν του Ο Πολιτιστικ ∑λλογο
6 %% στην αθουσα εκδηλ- φωτογραφε του αποτελον %$ρο τη καταγρα-
σε%ιναρου που πραγ%ατο- Κερασι διοργαννει αι%ο- γο Λ%νη, το Τ.∑.τη 7η%οτι-
σεων του Γ.Λυκεου Ιστιαα φ τη ιστορα τη εποχ τη αντσταση και
ποιται απ τη 7ευτ$ρα $ω δοσα στο χρο του 7η%οτι- κ Κοιντητα Λ%νη και η
%ε θ$%α “το νε σχολεο” του ε%φυλου, και πληροφορε του νετερου για
και την Παρασκευ 1 Απριλ- κο ∑χολεου. ΕΛΕ, διοργαννουν συνεδριο τα γεγοντα που διαδρα%ατστηκαν %ε την φωτο-
%θοι και πραγ%ατικτητε.
ου στο 7ασικ Χωρι στι %ε θε%ατα α) ∑υν$χιση ρψη γραφικ του αποτπωση.
Ο%ιλητ$:Χαρα% Παλο
Παπδε %ε θ$%α “7ασικ τη σκουρι απ τη ΛΑΡΚΟ Το «Φωτδεντρο» για λλη %ια φορ διοργνω-
- πρεδρο ΚΕΜΕΤΕ και
Παιδαγωγικ στα Μεσογεια- στον Β. Ευβοϊκ β) Η συν$χιση σε %ια ιδιατερα ποιοτικ εκδλωση, ουσιαστικ
εκπρσωπο τη ΕΛΜΕ
κ 7ση” Για εκπαιδευτικο γονε του τρπου υπεραλευση στο συνεισφ$ροντα στη γνση και τον πολιτισ% τη
και %αθητ$ Πνευ%ατικο Κεντρο στι 11 π% περιοχ. Α $χουν λοιπν καλ συν$χεια..

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ


- ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ
ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ
- ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ
ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓ-
ÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA
ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3
ÑåðïñôÜæ

∑Ε ΤΕΛΜΑ Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ∑ΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Αποχετευτικ Λουτρν Αιδηψο

Κι λλη παρταση ζ8τησε ο Ντρουβ


7ο 7η9οτικ ∑υ9βο- λγηση των φρεατων τονζο- τη 24 Μαρτου ο κ. Ντρου-
λια χρειστηκαν για να ντα χαρακτηριστικ τι β κατ$θεσε επιστολ %ε
συζητηθε& η (γκριση η 9η «$χουν χρεωθε σο $να την οποα ζητοσε παρταση
του Ανακεφαλαιωτικο αυτοκνητο (10.000 ευρ (!!) τριν %ηνν και αντιπρ-
Π&νακα για το (ργο «Ολο- $καστο), χωρ να υπρχει τεινε συ%βιβαστικ ΑΠΕ.
κλ8ρωση και θ(ση σε λει- πιστοποηση αφο πρκειται Το θ$%α πω τ$θηκε
7ιακοπ8 των εργασιν στο Κ(ντρο Υγε&α Ιστια&α τουργ&α του αποχετευτι- για πατ$ντα». αλλοωνε το θ$%α τη η%ερ-
κο δικτου Λουτρν Αναφ$ρθηκε στην νο%ι- σια διταξη πω ταν
Αιδηψο (α φση)». %τητα του ΑΠΕ αφο δεν διατυπω%$νο στι 21 Μαρτ-
Η διακοπ των εργασιν τη αναβθ- νε υγειονο%ικ$ υπηρεσε, δεν $χει γνει Η ανδοχο κοινοπραξα υπρχει απφαση απ το ου. Παρ’ λα αυτ αποφασ-
%ιση του Κ$ντρου Υγεα Ιστιαα απ κα%α προσπθεια, οτε φανεται στο $φερε ΑΠΕ ψου 177.000 7η%οτικ ∑υ%βολιο Αιδη- στηκε κατ πλειοψηφα να
την ανδοχο εταιρεα ρθε ω «το κερα- εγγ %$λλον να προκηρυχθε ανλογο ευρ, χωρ %ω οι διαδικα- ψο. δοθε παρταση ($χει πρει
σκι στη τορτα» για την κατσταση των διαγωνισ%. Οι Βουλευτ$ συνεχζουν σε που προβλ$πονται να Ο Αντιδ%αρχο Γιννη τ$σσερι), %ε την δ$σ%ευση
υπηρεσιν υγειονο%ικ περθαλψη για %ε τι ερωτσει του στη Βουλ να υπεν- εναι συ%βατ$ ω προ νο%ι-
την Βρεια Εβοια θυ%ζουν και το υπουργεο να απαντ %ε %τητα και χωρ να υπρχει
Η χρη%ατοδτηση του $ργου δεν εναι την %$θοδο «του χρησ%ο τη Πυθα». απφαση 7η%οτικο ∑υ%-
απρσκοπτη απ το φορ$α υλοποηση Εν τω %εταξ σε πλρη υποβθ%ιση εναι βουλου για τι εργασε που
(Υπουργεο Υγεα) %ε αποτ$λεσ%α ο και ο θεσ% του αγροτικο γιατρο. ∑τα αναφ$ρονται απ το προη-
εργολβο να καταθ$σει του απλρω- περισστερα χωρι υπρχει παντελ γο%ενο 7η%οτικ ∑υ%βο-
του λογαριασ%ο που αν$ρχονται στο $λλειψη επσκεψ για %νε ολκλη- λιο τη Αιδηψο.
ποσ των 300.000 ευρ και να κνει ατη- ρου %ε αποτ$λεσ%α οι ηλικιω%$νοι να Ο εκπρσωπο τη κοινο-
%α διακοπ εργασιν. αναγκζονται να %εταβανουν στο Κ$ντρο πραξα κ. Ντρουβ ανφε-
Β$βαια αυτ η τακτικ εναι συνηθι- Υγεα για να συνταγογραφον η εξετα- ρε στο ∑υ%βολιο τι εργα-
σ%$νη πλ$ον απ του εργολβου που στον, πληρνοντα β$βαια την εσοδο σε που $γιναν και περι$χο-
εκτελον δη%σια $ργα, διασφαλζοντα των π$ντε ευρ. Επση και το ΕΚΑΒ $χει νται στον ΑΠΕ, χωρ %ω
$τσι την βιωσι%τητ του, γνωρζοντα ελλεψει αφο απ τι ενν$α θ$σει που να πεσει του συ%βολου
τι το δη%σιο εναι πλ$ον επισφαλ προβλ$πονταν καλφτηκαν οι επτ, εν ω προ το ψο τη απατη-
εργοδτη. Η αποπερτωση των εργα- δο θ$σει εναι σε δεια λγω εγκυ%οσ- ση, καθ και την νο%ι%τη-
σιν πντω εναι δεδο%$νη, απλ η οδ νη. Η δια κατσταση και στο Κ$ντρο τ του. Αν$φερε δε τι το
αυτ εναι %$σον πεση των εργολβων Υγεα Μαντουδου. Μλιστα εκε κποι- δκτυο εναι $τοι%ο να λει-
για την απρσκοπτη χρη%ατοδτηση των ο ασθεν πριν $να %να %εταφ$ρθηκε τουργσει, εν $θεσε πρ-
$ργων. %ε χη%α τη πυροσβεστικ. Εν τω %ετα- βλη%α για την %εση λει- Γοδα αναφ$ρθηκε στην τι πριν το Πσχα θα $χει
Το ζητο%ενο β$βαια εναι τι η υλο- ξ το καλοκαρι $ρχεται ο πληθυσ% τη τουργα αν δεν ψηφιστε ο αναγκαιτητα «να εγκριθε ο ολοκληρωθε και θα $χει
ποηση των εξαγγελιν απ την πολιτικ περιοχ θα διπλασιαστε… ΑΠΕ. ΑΠΕ και να λειτουργσει το ασφαλτοστρωθε η οδ που
ηγεσα βαδζει %ε ρυθ%ο χελνα. Και Μπροστ σε αυτ τα προβλ%ατα η Οι 7η%οτικο ∑%βουλοι δκτυο». $χει δεχτε τον αγωγ.
β$βαια χι %νο στο κτιριακ ζτη%α του Κνηση Πολιτν για το Νοσοκο%εο, εξ$- ζτησαν να %ειωθον οι απαι- ∑τη συν$χεια $γινε ανα- ∑τη συνεδραση παρα-
Κ$ντρου Υγεα αλλ και στην στελ$χωση δωσε ανακονωση αναφερ%ενη σε αυτ τσει του εργολβου, εν ο βολ τη συνεδραση και βρ$θηκαν πολλο επαγγελ-
των ειδικοττων σ%φωνα %ε το οργαν- τα ζητ%ατα και υπενθυ%ζοντα σε λου αρχηγ τη %εζονο %ειο- του θ$%ατο για τι 24 Μαρ- %ατε τη Λουτρπολη
γρα%%α λειτουργα που $χει κατατεθε. τι εξαγγελε του εν ζτησαν και την ψηφα Ηλα Πετσ ανα- του. ζητντα να δοθε τ$λο
∑την πλρωση των θ$σεων που χρειζο- θ$ση του 7η%ρχου Ζχου Χριστοφ για φ$ρθηκε στην υψηλ κοστο- ∑το 7η%οτικ ∑υ%βολιο στην ταλαιπωρα.
νται στε να λειτουργσουν οι παραχ%ε- το θ$%α
4 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ÅéäÞóåéò

ΜΗΝΥ∑ΕΙ∑ ΝΕΑ 7ΙΟΙΚΗ∑Η ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ∑ ΕΥΒΟΙΑ∑


Με αφορ98 δη9οσ&ευ9α του 9ην
Απριλ&ου του, που δη9οσιεσα9ε καταγ-
∑υνεχ&ζει στη θ(ση του Προ(δρου ο Γιννη Καπελαρ8
γελ&α του υποψηφ&ου 7η9ρχου Ιστια&α – 7/∑ για την κατανο% αρ%ο-
Αιδηψο Ηλ&α Πετσ8 για το (ργο τη απο- διοττων.
κατσταση του Αποχετευτικο 789ου Πρεδρο : Γιννη Καπε-
Αρτε9ησ&ου, ο εργολβο του (ργου κ. λαρ
Αναγνστου 9α υπ(βαλε 98νυση για προ- Αντιπρεδρο : Γεργιο
σβολ8. Βρσα%ο
∑το δη9οσ&ευ9α δεν αναφ(ρεται καν το Β Αντιπρεδρο : Γιαννα-
νο9 του. κπουλο Ιωννη
∑το πρωτοδικε&ο που κληθ8κα9ε να Τα%α : Γεωργου Ιων-
δσου9ε εξηγ8σει οι συντελεστ( τι νη
εφη9ερ&δα Παντελ8 Αγγ(λου, Πνο Γρα%%ατ$α : Καρφκη
Βασιλπουλο και Αντνη ∑κορα κατα- Βασλη
θ(σα9ε το ακλουθο υπ9νη9α. Αν Γρα%%ατ$α : Τριβ$λη
∑τι 17/3 $γινε η Γενικ και $λαβαν : Νκο
∑χετικ 9ε την υποβληθε&σα 98νυση =φορο : Τσακρογλου
∑υν$λευση και η εκλογικ δια- ∑υνδικαλιστικ Εντητα :
απ τον Κο Ιωννη Αναγνστου, (χω να Αγγελικ
δικασα για την ανδειξη του 21 και «7Α∑» 7. ∑τη ∑υν$λευ-
δηλσω τα εξ8: Μ$λη Κα%αρτο Θαν-
ν$ου 7/∑ του Εργατικο ση ο εκπρσωπο τη 7Α∑
Κ$ντρου Βρεια Εβοια. Ικωβο Γσπαερη, αναφε- ση και Γσπαρη Ικωβο
1. 7εν γνωρ&ζω τον 9ηνυτ8 , οτε (χω Οι αντιπρσωποι απ τα ρ%ενο στην λειτουργα τη Ο Πρεδρο του ΕΚ Β.
οποιαδ8ποτε σχ(ση 9αζ& του. Εβοια Γιννη Καπελαρ
π$ντε ∑ω%ατεα (Οικοδ%ων προηγο%ενη 7ιοκηση
Ιστιαα – Αιδηψο, Λουτρο- δλωσε τι «ουδ$ποτε καλ$- δλωσε στην «ΒΕ» «οι στιγ-
2. Το δη9οσ&ευ9α στην εφη9ερ&δα %$ που περνον οι εργαζ%ε-
Βρεια Εβοια-Απρ&λιο 2010 δεν αναφ(- ν%ων, Αλιευτν, Τουριστι- στηκε για ∑υ%βολιο, δεν του εργαζ%ενου να βρουν
κν Επαγγελ%των), ταν υπρχει ενη%$ρωση για θ$%α- νοι εναι δσκολε. Πρ$πει να το δκιο του %ε ευνοϊκ κατ-
ρετε ονο9αστικ σε αυτν και προ(ρχεται
τριντα και συ%%ετεχαν σε τα που αφορον ετε στη λει- ε%αστε ενω%$νοι στε %ε ληξη. Πρ$πει να ε%αστε ενω-
απ ανακο&νωση του Ηλ&α Πετσ8 , υποψη-
δο ψηφοδ$λτια. τουργα, στα οικονο%ικ, λε %α τι δυν%ει να προ- %$νοι και συσπειρω%$νοι στο
φ&ου δη9ρχου ττε του ν(ου 789ου Ιστι-
Την «∑υνδικαλιστικ Εν- αλλ οτε γνωστ %α εναι το στατ$ψου%ε τα δικαι%ατ Εργατικ %α Κ$ντρο, στε
α&α Αιδηψο.
τητα» και την «7η%οκρατικ πσα εναι τα %$λη». %α. Εναι πολλ τα περιστατι- να $χου%ε ισχυρ παρ$%βαση
κ που η εργοδοσα αδκησε
3. Η εφη9ερ&δα για λγου ενη9(ρω- Αγωνιστικ ∑υνεργασα». Τα Την επ%ενη εβδο%δα
εργαζ%ενου στην περιοχ
στι επιθ$σει τη εργοδο-
ση οφε&λει να δη9οσιεει τι ανακοιν- $γκυρα ψηφοδ$λτια ταν 28 συνλθαν οι εκλεγ%$νοι για το σα κατ των εργαζο%$νων».
σει πολιτικν προσπων και φυσικ δεν %α. Το ΕΚ στριξε αυτο
(χει τον ρλο οτε και τη δυναττητα να
τι διερευν , την στιγ98 που αναφ(ρονται ΘΑΝΑ∑Η∑ ΚΑΜΑΡΑΤΟ∑
και σε συγκεκρι9(να δη9σια (γγραφα. Να αφ8σουν π&σω τον εργοδοτικ συνδικαλισ9 και τι συ9βιβασ9(νε ηγεσ&ε τη Γ∑∑Ε
Με αφορ% τι πρσφατε εκλογ$ στο Εργατικ Κ$ντρο Εβοια. Παροτρνου%ε λου του
4. ∑το &διο φλλο υπρχει παρλληλα Βρεια Εβοια θα θελα να ευχαριστσω σου %α ψφισαν εργαζ%ενου, αυτοαπασχολο%ε-
και δη9οσ&ευ9α παρανο9ιν απ λλο και %ε αυτν τον τρπο διπλασασαν τι δυν%ει του ΠΑΜΕ στη νου, αγρτε, συνταξιοχου να στη-
εργολβο σ9φωνα 9ε καταγγελ&ε του 7ιοκηση του Εργατικο Κ$ντρου. Κνου%ε κλεσ%α προ λα ρξουν τι Λαϊκ$ Επιτροπ$ που οργα-
ττε 7η9ρχου Αιδηψο Πολυχρνη τα σω%ατεα που επανδρνουν το Εργατικ %α Κ$ντρο να αφ- ννονται στον τπο %α για την αντι%ε-
Ματκια, που δη9ιουργε& ακ9α 9εγαλτε- σουν πσω τον εργοδοτικ συνδικαλισ% και τι συ%βιβασ%$νε τπιση των προβλη%των που $χει προ-
ρη π&εση απ(ναντι σε πιθαν( παραλε&- ηγεσε τη Γ∑ΕΕ που στηρζουν την αντιλαϊκ πολιτικ τη καλ$σει η αντιλαϊκ πολιτικ τη κυβ$ρ-
ψει αναλγων συ9φερντων. κυβ$ρνηση. Καλο%ε τα %$λη και τι 7ιοικσει των ∑ω%ατεων, νηση, του 7ΝΤ, Ν7 και ΛΑΟ∑, $τσι στε
παρ τι διαφωνε που κατ καιρο %πορον να υπρχουν να ορθσου%ε ανστη%α και να δη%ι-
5. Η συγκεκρι9(νη 98νυση θεωρ τι %εταξ %α, να στρατευτον %αζ %ε τι δυν%ει του ΠΑΜΕ, $τσι ουργσου%ε $να λαϊκ αγωνιστικ
στρ(φεται κατ τη ελευθεροτυπ&α, τη στε να δσο%ε πνο, αγωνιστικτητα και τον ταξικ προσανα- %$τωπο.
ελεθερη διακ&νηση ιδεν και κατ του τολισ% που $χει χσει τι τελευταε δεκαετε το Εργατικ Καλτερο να %χεσαι, παρ να
αδ(σ9ευτου επαρχιακο τπου πω η Κ$ντρο και κατ’ επ$κταση το συνδικαλιστικ κνη%α στη Βρεια φοβσαι (Γκντι)
Βρεια Εβοια. Ο εκφοβισ9 επαρχιακν
εντπων 9ε ποινικ( και οικονο9ικ(
κυρσει , στοχεει στον περιορισ9 του Iκθεση αρχα&ων στην πλατε&α
ελ(γχου πιθανν παραλε&ψεων και βλαπτι-
κν συ9βσεων και πρακτικν για τι Μαντουδ&ου
τοπικ( κοινων&ε. Ιδια&τερα στι εποχ(
που ζο9ε ο κσ9ο απαιτε& την πλ8ρη Με πρωτοβουλα του 4γγελου Ριτσνη %εταφ$ρθηκαν αρχαα
διαφνεια γρω απ τι εργολαβικ( αντικε%ενα στην πλατεα του Μαντουδου %ε σκοπ να εκτθενται.
δοσοληψ&ε 9ε την τοπικ8 αυτοδιο&κηση Τα αντικε%ενα αυτ βρσκονταν στο «Κονκι» και αφορον βσει
και η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ θα σταθε& στην απο- αγαλ%των, ενεπγραφε πλκε και λλα π$τρινα %$λη. Ο χρο
κλυψη και δη9οσ&ευση κθε πρξη που θα δια%ορφωθε κατλληλα πω αρ%ζει σε παρ%οιε περιπτ-
αντιβα&νει το κοιν συ9φ(ρον. σει, στε να αποτελε ση%εο αναφορ τη πλατεα Μαντουδου.
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 5
ÅéäÞóåéò

Προκπι
Ανακαιν&ζεται
το γεφρι τη Βχλα Αγωνιον για τι περιουσ&ε του
στι Κεχρι(
Μετ την πρτη αποτυχη%$νη προσπθεια ανακανι-
ση του γεφυριο τη Βχλα στι Κεχρι$, ρχισε και
Το ποτ9ι κατατρει δρ9ο και
δετερη προσπθεια %ε ση%αντικ πστωση ψου
45.000 ευρ. 9αγαζ&
%ηχαν%ατα να εκτρ$ψουν την Επ τπου $γινε τηλεφωνικ
Μετ τι πρσφατε κοτη του ποτα%ο. επικοινωνα τη «ΒΕ» %ε τον 7ιευ-
συνεχε& βροχοπτσει το «7εν ζητ%ε τποτα παρ να θυντ των Τεχνικν Υπηρεσιν
ποτ9ι πριν το Προκπι, ρχισε %α δσουν δεια διευθ$τηση τη Περιφ$ρεια Κυριγο Ηλ&α,
του ποτα%ο. Mλα τα $ξοδα θα τα θ$τοντα την λη κατσταση
να κατατρει το παρακε&9ενο
αναλβου%ε ε%ε, αφο %πορο- υπψη του και δεσ%ετηκε να
το&χο αντιστ8ριξη, 9ε αποτ(λε- %ε και $χου%ε την δυναττητα να στελει Μηχανικ στε να δει το
σ9α τρα να βρ&σκεται στον το κνου%ε». πρβλη%α.
«α(ρα». Αφο ρχισαν τι εργασε, Πντω ο δρ%ο, απ’ αυτ

∑την πρτη προσπθεια τοποθετθηκαν πλκε


Καρστου και $γινε δουλει πρχειρη και το αποτ$λεσ%α
κο%ψο και αταριαστο
. ∑ε αυτ την ανακανιση η Περιφ$ρεια (πρην Νο%αρ-
χα), δι$θεσε αυτ το ποσ στε να αποπερατωθε το
$ργο. Ο εργολβο εναι ντπιο και $χει βλει περισσ
%ερκι στε το αποτ$λεσ%α να εναι αυτ που πρ$πει.
Και $τσι πρ$πει να γνει γιατ το παραδοσιακ γεφρι
εναι δπλα στο κεντρικ δρ%ο και %πορε να εναι πλ$ον
αξιοθ$ατο.

ΒΑ∑ΙΛΙΚΑ
%ετ απ λγε %$ρε του στα%- που εδα%ε ε%ε, κυριολεκτικ
Πετνε ακ9η και του Αν πσα στιγ% κινδυνεει να
υποχωρσει απ τη συνεχ δι- τησαν και %λιστα του $γινε εναι στον α$ρα αφο τα «σαρζα-
κδου. βρωση. Ο τοχο στηρζει την
παρακε%ενη εθνικ οδ αλλ και
%νυση για παρνο%η α%οληψα.
«7εν κνα%ε κα%α α%οληψα,
ν$τ» $χουν κουφωθε απ τη ορ%
του νερο.
Mταν λ$%ε τι δεν πρ$πει να πεττε τα σκουπδια, δεν την ταβ$ρνα που εναι ιδιοκτησα απλ παρνο%η α%οληψα γινταν Πριν λοιπν προκψει πρβλη-
εννοο%ε τι πρ$πει να πεττε του κδου. Αυτ δεν το των αδελφν Χαλιολια. παρακτω απ λλου εργολ- %α πρ$πει να επιλυθε, κι ταν
εχα%ε ξαναδε και το εδα%ε στα Βασιλικ. Ο κδο Οι ιδιοκττε απευθνθηκαν βου και την πληρσα%ε και ε%ε. %λιστα προσφ$ρονται κποιοι να
σκουπιδιν του δ%ου πετα%$νο στο ρ$%α που διασχζει στον 7%ο και στην Περιφ$ρεια Επα%ε στι υπηρεσε τη Περι- προσφ$ρουν αφιλοκερδ την
το χωρι. Μαζ %ε τον κδο φυσικ και τα ανλογα χωρ %ω να δσουν λση. φ$ρεια να $ρθουν να κνουν επι- εργασα που διαφορετικ θα χρει-
παντ εδου σκουπδια. Καθαρστε τα γιατ $ρχεται =τσι αποφσισαν απ %νοι %ετρσει. Mλο το χαλκι εναι ζονταν πιστσει, που σ%ερα
καλοκαρι. του, %ε δικ του $ξοδα, αφο εδ. Θα διευθετηθε για να αλλ- τι αναζητο%ε %ε το σταγον%ε-
$χουν και δικ του χω%ατουργικ ξει την κοτη του ποτα%ο». τρο.
6 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ρεπορτζ

ΟΡΙ∑ΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 7ΗΜΟΤΙΚΟ ∑ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 7ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥ7ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗ∑- ΑΓΙΑ∑ ΑΝΝΑ∑

Οι Πρεδροι και τα Μ(λη των 7η9οτικν Επιχειρ8σεων


Ορστηκαν ο Πρεδρο και τα %$λη Κοινοφελ8 Επιχε&ρηση
τη 7η%οτικ Επιχερηση Rδρευση Κατ την δια συνεδραση ορστηκαν
του 7%ου κατ τη συνεδραση του τα %$λη και ο Πρεδρο τη Κοινωφε-
7η%οτικο ∑υ%βουλου στι 15 Μαρτου. λο Επιχερηση ( εναι η συν$νωση των
Κατ τον κανονισ% το 7ιοικητικ 7η%οτικν Επιχειρσεων Πολιτισ%ο και
∑υ%βολιο αποτελεται απ 7 %$λη εκ Ανπτυξη) οι οποοι εναι:
των οποων οι 4 εναι αιρετο (3 τη πλει- Πρεδρο: Μπρετ Αντνη
οψηφα και 1 τη %ειοψηφα) $να Αντιπρεδρο: Ριτσνη Kγγελο
εκπρσωπο φορ$α, $να 7η%τη, και Μ$λη: ∑τ(φου Κυριακ8
$να εκπρσωπο των εργαζο%$νων. Γιαννι Κωνασταντ&νο
Υδρευση -Αποχ(τευση Φλκο Γεργιο
Η σνθεση εναι η εξ: Βουτσιν Χρυσολα
Πρεδρο: Λεοντ8 Αθανσιο Χασιτη Γιννη
Αντιπρεδρο: 7ρκο Ιωννη Αθανασιδου ∑οφ&α ( Απ το χορευτι-
Μ$λη: κ ∑λλογο Μαντουδου Μκιστο)
Μπρατζ&κου- Χριστοδολου Kννα ∑τη συνεδραση υπρξε $νσταση απο
Κο9ποθανση Χρ8στο τη πλευρ τη %εζονο %ειοψηφα αν
Μαγγαν Μιχλη εκπληρε το ποσοστ των γυνακων η
Λοκα Βασιλικ8 (απ τον Ε%πορικ σνθεση. σ%φωνα %ε τη διαρεση θα
∑λλογο Μαντουδου) $πρεπε να εναι 2,3 γυνακε. Εναι ζτη- Ο Πρεδρο τη Επιχε&ρηση Lδρευση
Ο Πρεδρο τη κοινοφελο Επιχε&ρηση Ρο9πο Ιωννη (εκπρσωπο των %α ερ%ηνεα αν οιγυνακεα εκπροσ-
Θανση Λεοντ8
Αντνη Μπρετ εργαζο%$νων) πηση θα επρεπ$ να εναι %ε 3 %ε 2

Με %ια ενδιαφ$ρουσα διαδικασα ο ( Γερογιννη Γεργιο)


7%ο Μαντουδου - Λ%νη - Αγα 4ννα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ΙΑΒΟΥΛΕΥ∑Η∑ - Πολιτιστικ ∑λλογο ∑κεπαστ «Η
προχρησε στην σσταση τη Επιτροπ ΒΕΛΑΝΙ7ΙΑ» ( Θαλασσιν Αθανσιο)
7ιαβολευση. =κανε δεκτ$ λε τι προ- του 789ου Μαντουδ&ου - Λ&9νη - Αγ&α Kννα - Αγωνιστικ Λ$σχη Αυτοκιντου Μοτο-
τσει των φορ$ων που ανταποκρθηκαν συκλ$τα (ΑΛΑΜ) (Παναγιτου Παναγι-
στο κλεσ%α και για του πολτε διενερ- «ΜΑΚΙ∑ΤΟ∑» τη)
γθηκε κλρωση %εταξ των ενδιαφερο%$- Μαντουδου (Αθανασιδου ∑οφ&α). -∑λλογο ∑υνταξιοχων Μαντουδου
νων. - Ο%δα Τοπικ Πρωτοβουλα Ροβιν (Παλιτσο Ιωννη)
Κατ τη συζτηση εξ$φρασαν την επιθυ- (Βαλλ8 ∑τ(φανο) -∑νδεσ%ο Μηχανολγων Ηλεκτρολ-
%α πολτε που παρεβρσκονταν στην - ∑λλογο ∑αρακατσαν$ων Μαντουδου γων Εβοια ( Χατζηγεωργ&ου Κυρικο)
αθουσα του 7.∑. να λβουν %$ρο στη κλ- ( Βλαχογιννη Παναγιτη) -Χριστιανικ ∑λλογο Μαντουδου Αγ,
ρωση πργ%α που αρνθηκε η πλειοψηφα - Κυνηγετικ ∑λλογο Μαντουδου Ιωννη ο Θεολγο (Καραγκονη Πανα-
και αποτ$λεσε αφορ% για τη %εζονα %ειο- (Γρα99ατικγιαννη ∑τα9τιο) γιτα)
ψηφα να %ην ψηφσει την Επιτροπ 7ια- - ∑λλογο Γον$ων και Κηδε%νων 7η%. 7ΗΜΟΤΕ∑
βολευση. ∑χολεου Μαντουδου (∑τα9ατ&ου ∑τα9ατι- 1. Ζ(ρβα Νικλαο 7η%οτικ Κοιντητα
Αναλυτικ η σνθεση τη Επιτροπ $χει κ8) Παπδων
ω εξ: - ∑λλογο Γον$ων και Κηδε%νων 2. Παπαστρατ8 Κων/νο - 7η%οτικ
ΕΚΠΡΟ∑ΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ Νηπιαγωγεου Λ%νη ( Κατονη Γεωργ&α) Κοιντητα Μαντουδου
- Αναγκαστικ ∑υν/σ% Μαντουδου - ∑λλογο Γον$ων και Κηδε%νων 3. Μανωλ(α Ηλ&α - 7η%οτικ Κοιν-
(Χονδρογιννη Γεργιο) Γυ%νασου Λ%νη (Μα9ουχ Αικατερ&νη) τητα Α%ελντων
- Αναγκαστικ 7ασικ συν/σ% Αγ. - ∑λλογο Γον$ων και Κηδε%νων Λυκε- 4. Μπ&λα Αλεξνδρα - 7η%οτικ Κοιντη-
4ννα ( Βοκορκο Χρ8στο) ου Λ%νη ( Γεραλ8 Νικλαο) τα Προκοπου
- Πολιτιστικ ∑λλογο παραδοσιακν ο Ν&κο Γεραλ8 απ το ∑λλογο Γον(ων και - 7´Κυνηγετικ Ο%οσπονδα ∑τερε 5. Γεωργιννη Ζ8ση - 7η%οτικ Κοι-
χωρν «ΤΟ ΛΥΜΜΝΙ» ( Φλκο Γεργιο) Κηδε9νων Λ&9νη Ελλδα (Παπατσολη 7η98τριο) ντητα Λ%νη
-Επι%ορφωτικ & Πολιτιστικ ∑λλο- - Πολιτιστικ ∑λλογο Ζωοδχου 6. Κλωτσοτ8ρα 7η98τριο - 7η%οτικ
γο Απανταχο Α%ελαδιωτν ( Κατσια9- -∑λλογο Περιβλλον και Πολιτισ% Πηγ ( Φ&φα Ιωννη) Κοιντητα Κεχριν
κα Ιωννη) ΚΗΡΕΑ∑ ( Μπαλα9πννη Γεργιο) - Αναγκαστικ 7ασικ ∑υνεταιρισ% 7. Λρα ∑οφ&α - 7η%οτικ Κοιντητα
- Ε%πορικ ∑λλογο Λ%νη (Ξυν - Α.Ο 7ΟΞΑ Προκοπου ( Κουτσουφλκη Βλαχι (Τσο9αρη Ιωννη) Πηλου
Κωνσταντ&νο) Ηλ&α) - Ερασιτεχνικ ∑λλογο Αλιεν 8. Γεωργατζ8 Ευστθιο - 7η%οτικ
-Ε%πορικ ∑λλογο Μαντουδου και - Ναυτικ M%ιλο Λ%νη (7ια9αντ8 Μαντουδου «Ο ΚΥΜΑ∑ΙΩΤΗ∑» (Βολγα- Κοιντητα ∑κεπαστ
Περιχρων (Ψαραδπουλο Ιωννη) 7ια9αντ8) ρη ∑τα9τιο) 9. Γερογιννη Γεργιο - Οικισ%
-Πολιτιστικ Περιβαλλοντικ ∑λλο- - Τοπικ ∑υ%βολιο Ν$ων Κηρ$ω (Κοη - Εταιρεα Ευβοικν ∑πουδν παρρτη- 7φνη
γο Πηλου «ΕΝΑΕΡΙΟ∑» (Τσι9ιλιτη 7(σποινα) %α Λ%νη (Αλεξ&ου 7η98τριο) 10.Πανταζ8 Θεοφνη - 7η%οτικ Κοι-
Νικλαο). - ∑λλογο Ελυ%νων Εθελοντν Αι%οδο- - Περιβλλον Πολιτισ% Ελυ%νων ντητα Λ%νη
- Πολιτιστικ ∑λλογο Ροβιν (Μακρ8 τν (Μπλ(τσου Αικατερ&νη ) «ΜΑΚΙ∑ΤΟ∑» (Γαρυφλλου Νικλαο) 11.Μαλ9α Ιωννη -7η%οτικ Κοιν-
Βικτρια) - Χορευτικ Πολιτιστικ ∑λλογο - Εκπολιτιστικ ∑λλογο Κουρκουλν τητα Αγα 4ννα
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 7
Παρεβσει

Επικ&νδυνε Κουτοπονηρι(

ο
ι εφη%ερδε $χουν καταγγελα δεν εξυπακοεται και η που επιτελεται, το πσο σωστ και %$ρωση, $χει στχο την δια τη
υποχρ$ωση να δη%οσι- υιοθ$τηση τη απ το $ντυπο. Το καλ εναι τα $ργα των εργολβων δη%οκρατα. Και δεν εναι υπερβολ
εουν τι απψει και αντθετο δεχνει κουτοπονηρι. και τι τα χρ%ατα του κσ%ου πι- αυτ.
τι καταγγελε των ΠΟΙΟΥ∑ δε συ%φ$ρει αυτ η νουν τπο. Tσω θα ταν χρσι%ο να =να ελχιστα κακ πληρο-
πολιτν και των πολιτικν προσ- τακτικ; Αυτο που δεν θ$λουν τον τη γρφου%ε και στη καθαρεουσα. φορη%$νο πολτη δεν $χει τη
“..7εν θ(λει πων (σχετα αν συ%φωνον χι). $λεγχο,την κριτικ, την διαφνεια... Mπω στη χοντα. δυναττητα να πρει τι ορθ$ απο-
πολ 9υαλ να Αυτ εναι %ια κατκτηση τη ελε- Αυτο που θ$λουν να επικρατε Μια τ$τοια εφη%ερδα δεν $χει φσει. Mταν συσκοτζει τα γεγο-
καταλβει κανε& θερη $κφραση, τη πληρ$στερη %ογκα στη στρογκα. λγο παρξη για ε%. ντα του αφαιρε την ικαντητα
τι η δη9οσ&ευση
ενη%$ρωση και τη δη%οκρατα. ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ7Α %ω που απο- Η ΜΗΝΥ∑Η που υπ$βαλε ο κ. τη κριτικ σκ$ψη.
9ια καταγγελ&α
ΜΕ ΒΑ∑Η αυτ τη πρακτικ ο σιωπ τι καταγγελε, τι ανακοι- Αναγνστου δεν $χει σκοπ την ∑ΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ σε αυτ$ τι περι-
δεν εξυπακοε-
θιγ%ενο $χει το δικαω%α να απα- νσει, τι απψει που γυροφ$ρ- αποκατσταση τη αλθεια. Θα πτσει να λ$γεται τι $χου%ε ε%πι-
ται και η υιοθ(τη-
ντσει, να εκφρσει την αντθεσ νουν στη κοινωνα, εναι αναγκα- %ποροσε κλλιστα να εκφρσει στοσνη στη 7ικαιοσνη και %πλ
ση τη απ το
του, να %ιλσει ελεθερα και οι σελ- σ%$νη να δη%οσιεει %νο εκδηλ- την αντθεσ του και να δη%οσιευτε %πλ %πλ..
(ντυπο. Το αντ&-
δε %α ταν και εναι ανοιχτ$. σει, %ορφου λγου, ανδυνε η δικ του αλθεια και να κρνουν οι Θα το πο%ε κι ε%ε.. χι γιατ
θετο δε&χνει κου-
τοπονηρι...” =χει γνει στο παρελθν αυτ σκ$ψει και το %νο που τη %$νει αναγνστε το δκαιο. =χει σκοπ θ$λου%ε να τη γλψου%ε, αλλ γιατ
και τα παρδεγ%ατα εναι π%πολλα. εναι να εκθειζει αυτο που την αποσιπησ τη αλθεια, την στη συγκεκρι%$νη περπτωση το
7εν θ$λει πολ %υαλ να κατα- ασκον εξουσα και του συν αυτ. τρο%οκρτηση για %ελλοντικ πιστεου%ε.
λβει κανε τι η δη%οσευση %ια Να γρφει για το τερστιο $ργο δη%οσιε%ατα, $χει στχο την ενη-

Μ$σα σε λγε %$ρε η


Σκέψεις για Βορ(ρ)α πετξουν τα F16 , δεν
διθεσ %ου αλλζει απ πολυανησυχ , ο Καντφι
εκδικητικ, επαναστατικ Εκε που %ε κο%%$νο δνουν %ω τποτα πσω 2,3,4,5000,10000 και βλε Κερατ$α (κου νο%α $χει κτι καταργη%$να
σε πονοψυχιρικη, ανθρω- %ισθ και αισιοδοξα ατ$νι- απ τα επιπλ$ον κερδισ%$- νεκρο , οτε στην τεχνο- χωριο!) και αν τα πλρω- Μινγκ δρο απ τον
πιστικ, %ετ σε αλτρουι- ζα το %$λλον %ε αγνε , να. λογα των Ιαπνων δεν σε %νο του η τα πληρ- Μπρ$ζνιεφ, που π$φτουν
στικ ,τ$λο πντων ,πνω ρθε η επι%κυνση των Να 'σου και τα 8,9 των ελπζου%ε πια, %νο στο σα%ε %αζ. %να του.
κτω προσπαθ να επα- εξοφλσεων, χωρ φυσι- Γιαπων$ζων %ε 1,2 ,15 Θε %α γιατ και ο Βοδα Τ$λο η Λιβη-που Απλ τα %να σνορα
ν$λθω σε κτι "φυσιολογι- κ επι%κυνση των %ισθν νεκρο -τι τ$λειο τεχνο- ανκανο %οιζει να του π$φτει ραγε πλι στην που εχα%ε ησυχα , τα
Ιαπωνα;- εκε που ο Καντ- ταρξα%ε κι αυτ , $χει και
φι $πεφτε απ του επανα-
Αδελφ( 9ου Καντφι , που ε&σαι; Του Πνου
Βασιλπουλου
σττε τη ∑α τελικ δεν
$πεσε και αν$λαβαν να τον
κατ κτω ο χρτη και
καθ $φτυνα το πτω%α
βρκα που π$φτει η Λιβη.
κ" που δεν ξ$ρω και γω τι ρξουνε ο ∑αρκοζ και η Η φωτι εναι (και) στα
εναι, πω %ουν που θα αλλ %νο των χρεν. λογικ λα και πω τα προστατ$ψει. Κρλα, %αζ %ε του εγγλ$- %πατζκια %α δηλαδ, και
πω. Χρωστ%ε λιγτερα %αζ καταφ$ρνει $τσι. Προσπαθ να συ%πα- ζου και τον Πρωθυπουρ- πλι κατθλιψη.
%ε το Θδωρο δεν %α Μπα% το τσουν%ι ρασταθ στο δρ%α τη γ %α. ∑κ$φτο%αι τα Ευτυχ %ω ο Θε
πω ανατολ , ξαφνικ ο κκαλα του Αντρ$α να τρ- εναι %εγλο.Εκε που
α$ρα του κσ%ου γε%ζει ζουν (σχετικ στο 7%ητρα ετοι%αζ%ουν να πρω 20
ιαπωνικ ραδιεν$ργεια , Παπανδρ$ου: «Εγ, ο σαλοσπιρ %αζ (ασπιρνε
γα% το κ$ρατ σα για- Ανδρ$α και ο Καντφι») δεν κυκλοφορον πια, δεν
πων$ζοι και την σκατοτε- και να ξερνει τα σοκολα- αφνει ο Λοβ$ρδο) και να
χνολογα σα, %α ξεκνα- τκια που $φαγε στην αυτοκτονσω, εδα το
τε λου %ε τα πυρηνικ Τ$ντα. ΜΑΤ∑.
πνω στα ργ%ατα. Επιτ$λου %ω βλα- Πανηγυρζω!
Το γιαορτω%α του %ε τα γυαλι σε ΝΑΤΟ,Γερ- =χω κτι να ελπζω!
Πγκαλου απ τον Τσπρα %ανο,Τορκου κλπ και Θα πρου%ε και το επ-
αυτοπροσπω , που τελι- %αζ %ε του Ιπωνε κατα- %ενο,$στω και Τ%ιο, πρω-
κ αποδεικνεται %$λο τρεγ%$νου υποστηρζου- τθλη%α.
του ΛΑΟ∑, και τελικτερα %ε την επ$%βαση στη Κρση, ποια κρση;
εργοδτη 20 προβοκατ- Λιβη-βρε που π$φτει (Μαρινκη, %πω πρ$-
ρων Αλβανν, καλπτει το αυτ; πει να γνει πρωθυπουρ-
πσο $φαγε ο αντιπρε- Τρα %ε 1,73 η α%λυ- γ;)
δρο στη ταβ$ρνα τη βδη σιγ %ην $χουν να
8 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Προσ(ξτε τα ζα, ζα…


Οι χνε τη φωτογραφα ο%ορφανουν τον κεντρικ δρ%ο στι Γοβε.
7ιατρ$χουν %ω τον κνδυνο να τι πατσει οποιοδποτε διερχ%ενο αυτοκνητο. Βλ$-
πετε οι χνε πω λα τα ζωνταν δεν γνωρζουν απ κδικα οδικ κυκλοφορα. Απλ
βρ$θηκαν %$σα στο δρ%ο σ%φωνα %ε το δικ του $νστικτο.
Επειδ τελευταα παρατηρεται να συναντ%ε στου δρ%ου πολλ σκοτω%$να ζα
κατοικδια η ελεθερα στη φση, πω γτε, σκυλι, αλεποδε, κτε κλπ, σα προτε-
νου%ε να τα αποφεγετε %ε τον διο τρπο που θα προσ$χατε για κποιον συννθρωπ %α.
Κψτε ταχτητα, δεν εναι ανγκη να τα πατσετε. =χουν κι αυτ, αν βρεθον σε δρ%ο, το
δικαω%α να τα προστατ$ψετε. Επση ταν δι$ρχεστε %$σα απ οικισ%ο ελαττστε ταχ-
τητα. Θα %ποροσε και το δικ σα κατοικδιο ζο να βρεθε σε αυτ τη θ$ση κινδνου.
Μη τρ$χετε λοιπν. Εκτ αν κι εσε εστε ζο και δεν νοιζεστε.
Γιατ λλο εναι να πρττει σαν ζο ταν εσαι νθρωπο. Εναι ζτη%α πολιτισ%ο. Και
πολιτισ% για %ια κοινωνα εναι να %ην υπρχει σκοτω%$νο ζο στη %$ση του δρ%ου.
Επειδ τχα%ε να ε%αστε %ρτυρε σε περπτωση, που ο οδηγ $κανε προσπθεια
να πατσει ζο, συνιστο%ε σε αυτ τα ζα, να προσ$χουν τα ζα.

Πρσληψη Ναυαγοσωστν Χωρίς


Ο ∑λλογο Κηρ(α επα-
τις υποχρεώσεις του παρελθό-
Την πρσληψη $ξι ναυαγοσω-
στν αποφσισε το δη%οτικ συ%- ν(ρχεται στην πρτασ8 του ντος ο πρώην Δήμαρχος Κώστας
βολιο Ιστιαα – Αιδηψο ενψει περ& θεσ9οθ(τηση η9(ρα Μάρκου παρακολουθεί την κατάθεση
του καλοκαιριο. Οι προσλψει 9ν89η για τα θ9ατα τη στεφανιών από τα σχολεία στο μνημείο
αφορον τι παραλε που $χουν σφαγ8 απ τον Μπερκ- Εθνικής Αντίστασης στη Λίμνη.
χαρακτηριστε ω πολυσχναστε τσαυλη το 1823 στο Άλλες εποχές με κουστούμι,
και εναι δο παραλε στην Αιδη- Μαντοδι. Η πρταση &σω χαιρετούρες.Τώρα ξένιασε!
ψ, και απ %α στη Λιχδα, Πευκ τρα να γ&νει αποδεκτ8 απ
και Τσοκαϊτη. Οι προσλψει θα τον Αν(στη Ψαρρ αφο
γνουν %$σω Α∑ΕΠ και θα εναι ξ(ρου9ε τι (χει ιστορικ(
τετρ%ηνη διρκεια και τετρω- ευαισθησ&ε.
ρη απασχληση.

Το γ8πεδο Βασιλικν
∑την πλτη
του (χει πρει
Ο γραφικ το γ8πεδο
Γιργο Καλατζ Βασιλικν ο
πρην Πρε-
Εκ παραδρο% τη γλσσα ;
δρο 7η98-
Πντω ο Γιργο Καλατζ που τοπο-
τρη Μακαντ-
θετθηκε για το αποχετευτικ τη Λου-
ση. Το γ8πε-
τρπολη στο 7η%οτικ ∑υ%βολιο,
δο κατασκευ-
χαρακτηρστηκε «γραφικ» απ τον
στηκε απ την
Αντιδ%αρχο Γιννη Γοδα. Μλλον για
πρην Νο9αρ-
Τριαντφυλλα για τον Βαγγ(λη την διαρκ ενασχλησ του για το θ$%α.
χ&α, αλλ (χει τεχνικ( ατ(λειε, λγω εισδου βαρ(ο οχ89α-
=τσι κι αλλι εναι λγοι οι γραφικο
το στον αγωνιστικ χρο εν ε&χε τοποθετηθε& ο τπητα. Ο
=να %πουκ$το τριαντφυλλα φησε στη που συνεχ ασχολονται %ε τα κοιν.
Μακαντση ζητ απ την υπηρεσ&ε να παραλβουν το (ργο,
θ$ση που καθταν ο Βαγγ$λη Ευαγγελπου- Απλ του $λειπε ο ττλο.
9ε τι επιδιορθσει που πρ(πει να γ&νουν στον αγωνιστικ
λο στο 7η%οτικ ∑υ%βολιο η Αναστασα
χρο και στην περ&φραξη. Υπθεση που θα (πρεπε και η
Τσαροχα που πρε τη θ$ση του. Κνηση συ%-
ο9δα που το χρησι9οποιε& να δε&ξει το ανλογο ενδιαφ(ρον.
βολικ αλλ και ουσιδη.
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 9

Αποχρησα λγω του αποχετευτικο


«Μετ απ 16 χρνια ενασχλησ %ου %ε την τοπικ αυτοδιοκηση,
εγκατ$λειψα λγω του αποχετευτικο. Αυτ εναι ο κυριτερο λγο
που αποχρησα» δλωσε στο δη%οτικ συ%βολιο ο πρην 7%αρχο
Αιδηψο Πολυχρνη Ματκια.

Απεταξ9ην του ανακεφαλαιωτικο


Πραγ%ατικ ο ανακεφαλαιωτικ πνακα του $ργου που εκτ$λεσε ο κ. Ντρουβ ψου 177.000
ευρ εναι πολλ σε σνολο $ργου 550.000. Ο εργολβο συ%φνησε στον οικονο%ικ συ%βιβασ%
των 105.000 ευρ. Τι εναι τα ευρ ρε παιδι για κποιου ; Πλατανφυλλα ; 7ηλαδ θα χσει τρα
ο εργολβο ; Κι αν συ%φωνοσε το δη%οτικ συ%βολιο ο εργολβο θα εχε συν 70.000 ευρ ; Κι
λα αυτ για χριν τη λειτουργα του $ργου ; Πολ κουβαρντδε δεν εναι εκε στα Λουτρ Αιδη-
ψο ;

∑ωτ8ρη 4.000 ευρ νο9&ζου9ε τι ε&ναι ακριβ για την


κατασκευ8 αυτ8 τη βρση. Τι αγορστηκαν οι π(τρε ;
Πσα 9εροκ9ατα χρειστηκαν για την κατασκευ8 τη ;
Β(βαια ε&9αστε τη ποψη τι τ(τοια (ργα πρ(πει να τα
κνουν και οι σλλογοι και ο 789ο να συ99ετ(χει 9ε τα
υλικ η κποιο χρη9ατικ ποσ ανλογα το 9(γεθο τη Η Κλ8ρωση
ανπλαση εν (ργου.
Την κλρωση για του πολτε που θα συ%%ετ$χουν στην
επιτροπ διαβολευση πραγ%ατοποιοσε το 7η%οτικ
Μου φανεται τι αν η ΤΕΡΝΑ αποφασσει να χρησι%ο- ∑υ%βολιο και ο Πρεδρο Χ. Τζαχρστο και για λγου ευκο-
ποισει λιθνθρακα κποιοι θα κνουν εκστρατεα υπ$ρ λα κλρωναν αριθ%ο που αντιστοιχοσαν σε ον%ατα. Ο
του. Μακρι να βγω ψετη. «Η …ανεργα φυλει τα αριθ% 7, ο αριθ% 13... ο αριθ%... και ταν τελεωσε ο
$ρ%α», πω λ$ει η παροι%α. Κστα Φραγκογιαννκη σχολασε... Τζκερ δεν $χει;

7εν (χανε ευκαιρ&α ο Αν(στη Ψαρ- Ο Μουλ ψχνει για εθελοντ(


ρ, ποτε του (κανε κριτικ8 ο Περ8φα-
νο, να του επιση9α&νει τι απουσ&ε του Μθα%ε τι απολθηκε φλακα απ επιχερηση τη περιο-
απ το 7η9οτικ ∑υ9βολιο. χ Μαντουδου, πολτεκνο επειδ η γυνακα του ταν υποψ-
Τα «καρφι» (διναν και (παιρναν σε φια %ε τον Περφανο. Τι σχ$ση $χει αυτ ; Τον πρτο λγο σε
κθε κντρα. πολλ$ προσλψει τυπα την εχε ο πρην 7%ο Κηρ$ω. Η
συν$χεια στο λλο τεχο τη εφη%ερδα %α.

Πσα πα&ρνει;
Επειδ στι τηλεορσει και στι εφη%ε-
Ο Αντιδ%αρχο καθαριτητα
ρδε $χουν βαλθε να %α τρελνουν, ταν
Γιργο Μουλ προσπαθε να $χου-
%ιλον για τη κρση. Καλ θα εναι απ εδ Αναστασ&α Τσαροχα : Iδειξα τι 89ουν
%ε το καθαρτερο καλοκαρι. Προτε-
και π$ρα, εκτ απο την ιδιτητα του ο%ιλη- ανεπιθ9ητη για τον 789αρχο
νει τον εθελοντισ% σε πολλο ∑υλ-
τ - αρθρογρφου, να %α βζουν δπλα και
λγου τη περιοχ στε να συ%%ε-
το εισδη% του. Την στση του Ζχου Χριστοφ στη διρκεια τη ορκο%ωσα
τσχουν στην καλ εικνα τη Βρεια
Αν κποιο παρνει 5.000 ευρ το %να τη, στηλτευσε η Αναστασα Τσαροχα στην πρτη τη παρου-
Εβοια. Εκτ του συνεχο ενδια-
και $χει και 200.000 καταθ$σει να ξ$ρου%ε σα στο 7η%οτικ ∑υ%βολιο. « =δειξα αρατη $ω ανεπιθ%ητη
φ$ροντο για την καθαριτητα, ο Γιρ-
κι ε%ε τι ζρια τραβει και λ$ει αυτ που στον 7%αρχο. 7εν %ου $δωσε οτε το χ$ρι να ευχηθε. Του ε%αι
γο πρωτοπορε τρα και %ε την ιδ$α
λ$ει. αρεστ η χι, πρ$πει να καταλβει τι εδ %ε $χει φ$ρει ο κσ%ο
του εθελοντισ%ο.
%ε την ψφο του»
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 11
Παρβαση

kireas.org: Μια Βραχνιασ9(νη Πρταση. Iντονο προβλη9ατισ9 σε λου


Τρ&ζουν τα κκκαλα των του αγρτε τη περιοχ8 Μαντουδ&ου
2.000 σφραγιασθ(ντων
Το χι στην (νταξη τη “ Για αυτο που ανησυ- και ο κ%πο του Λαγκα-
κοιλδα και του 7(λτα χον για την τουριστικ αν- δ/Βλβη ( 275 χιλιδε
Κηρ(α στο δ&κτυο πτυξη τη περιοχ, σω να στρ.) εναι λοι ενταγ%$νοι
ΝΑΤΟΥΡΑ 9πορε&-απ´τι %ην γνωρζουν τι ολκληρο στο δκτυο Νατορα.
φα&νεται – να (χει σοβαρ( το Πλιο , το δετερο πδι Γιατ δεν δια%αρτρο-
η και καταστροφικ( επι- τη Χαλκιδικ και ολκλη- νται οι αγρτε σε αυτε τι
πτσει στην επο9(νη ρη η Μεσσηνιακ Μνη, περιοχε;
10ετια αφο πλ(ον λε οι λε τουριστικ αναπτυγ%$- Tσω να γνωρζουν κτι
ενισχσει απ την Ε.Ε. θα νε περιοχ$, εναι ενταγ%$- που δεν γνωριζου%ε ε%ει.
δ&νονται 9ε γν9ονα τα νε στο δκτυο Νατουρα και Οι αγρτε στι περιοχ(
αγροτοπεριβαντολογικ. δεν αντι%ετωπζουν προ- Νατουρα χρη9ατοδοτονται
Επση καν$να περιορι- βλ%ατα περαιτ$ρω αν- παραπανω απ την ΕΕ.

σ% δεν υπρχει σε λε


τι καλλι$ργειε (βα%βκι
καλα%πκι κηπευτικ κλπ)
παρ %ονο η αγροτοπεριβα-
Πριν λγε %$ρε γα $ριψαν, τ δε κποια τοπωνυ%α ντολογικη συ%%ρφωση
γιορτσου%ε την επ$- νεσκολπισαν. M δ$ %$νουν στην περιοχ στου καννε ορθη πρα-
τειο τι 25η Μαρτου $πλοιπο λα λαβν για να θυ%ζουν στου κτικ τη γεωργα που
%ε λγε αναφορ$ στα την εδησιν, %$ρο %$ν λγου γνωρζοντε το ηδη εδ και χρνια ισχει
σχεδν γνωστα γεγο- ει ρη και σπλαια τραγικ συ%βν. για ολου του αγρτε τη
ντα που $λαβαν χρα εκρβη, %$ρο..." Η πρταση του Ελλδα ταν υποβλλουν
κατ την διρκεια του (Ναθαναλ Ιωννου, Kireas.org εναι: δλωση καλλι$ργεια Ο∑7Ε
απελευθερωτικο "Ευβοικ" ,1857, σελ. 1 Να συ%περιλη- και υπογρφουν γι´αυτ
αγνα στην. Για τρτη 58 φθε η θλιβερ η%$ρα Και εν στην Θεσσαλα
συνεχ%ενη χρονι o 7υστυχ %ω τη σφαγ (23 Ιουλ-
Kireas.org επαναφ$ρει σ%ερα, δεν υπρχει ου) στο τοπικ εορτο- Για την Ελλδα 1,7 δι.
πρταση στο 7η%οτικ οτε $να %νη%εο %ια λγιο, σαν η%$ρα Ευρω τη ΕΕ σε σνολο 5
∑υ%βολιο για να τι%η- πλκα σε καν$να απ δη%οτικο π$νθου δι. για αγροτικ ανπτυξη
θον τα αθα θ%ατα τα δυο δη%οτικ δια%ε- 2 Να φτιαχτε $να (περοδο 2007-2013) προ-
τη σφαγ απ τα ρσ%ατα που υπ$φε- %νη%εο για τα θ%ατα ορζονται ειδικ για του
στρατε%ατα του ραν (Προκπι και τη καταστροφ αγρτε σε περιοχ$
Οθω%ανο Μπερκ- Μαντοδι) που να %αρ- 3 Να δη%ιουργηθε Νατουρα.
φτσαλη στα Αχ%$τ Αγ τυρε το γεγον και $να πρκο στο πλατα- Οι αγρτε των περιο-
(ση%εριν Προκπι) να αποδδει τον ανα%ε- νδασο Κηρ$ω χν Νατουρα παρνουν
και το Μαντοδι τον ν%ενο σεβασ% και (κοντ στην γ$φυρα %εγαλτερε επιδοτσει
Ιολιο του 1823. Ο τι% στα θ%ατα τη Μαντουδου που απ του λλου αγρτε.
στρατ των Οθω%α- σφαγ. 7εν υπρχει $γινε η %εγαλτερη Ο τρπο που καλλιερ-
νν ρθε στην καν$να δρ%ο σφαγ) προ τι% των γονται οι εκτσει στην
Εβοια %ε σκοπ να πλατεα που να αναφ$- θυ%των. περιοχ %α δεν $χει βλαβε-
καταπνξει την επαν- ρεται στο γεγον. Τα Η προγρα%%ατι- ρ$ συν$πειε στο περιβλ-
σταση στην Εβοια. Η παιδι %α στο σχο- σ%$νη συνεδραση του λον και δεν θα επηρεζο-
αποτρπαια σφαγ λεο %αθανουν για την νεοσστατου ∑υ%βου- νταν %ε την $νταξη του.
$χει καταγραφε απ ιστορα και τι σφαγ$ λου 7ιαβολευση για ∑την Ελλδα 4,5 εκατο%%-
διφορου ιστορικο σε λλα %$ρη, χι την 26η Μαρτου 2011 ρια στρ$%%ατα γεωργικν
τη εποχ και απ %ω για την σφαγ θα %ποροσε ασχολη- εκτσεων εναι ενταγ%$νε
ν$ου ιστοριογρ- των προπππων και θε %ε αυτ το θ$%α. π$ραν των 955 χιλιδων πτυξη. ∑χεδν ολκληρη η στο δκτυο Νατουρα χωρι
φου τη τοπικ ιστο- προγιαγιδων του. Να ση%εισου%ε τι η στρ. που δη εναι ενταγ%$- Κυαν ακτ στην Ντια Γαλ- να επηρεζεται η παραγωγι-
ρα τη Ευβοα. 7εν αποτελε %$ρο δη%οτικ αρχ $κρινε να στο δκτυο Νατουρα λα απ τι Καννε %εχρι τον κτητα του”
Ο Ναθαναλ Ιων- τη διδακτ$α λη. ακατλληλη την συ%- χωρ καν$να πρβλη%α ∑αν Τροπεζ εναι ενταγ%$νη Επση οι χρσει γη
νου γρφει "....Ει τα Οι επι%νη%συνε δε- %ετοχ του Kireas.org αφο απολα%βνουν επι- στο Νατουρα και συνεχζει τη περιοχ %α πρ$πει να
Αχ%ταγα κα το σει, οι καταθ$σει σε αυτ το συ%βολιο πλ$ον 50.00 ευρω/στρ$%%α να αναπτσσεται τουριστικ ξεκαθαρσουν στε λοι να
Μαντοδι εξηδραποδι- στεφνων και οι απαγ- και απ$ρριψε σχετικ %$σω τη απονιτρορυπαν- . Μακρι να εχα%ε και ε%ε γνωρζουν
σθησαν δισχλιαι γελε λγων για την ατη%α του. Καλονται ση τωρα υπρχουν επιπλ$- τον τουρισ% του. Ποιε εναι για βιο%ηχα-
ψυχα αφνιδω το 25η Μαρτου δεν τα ευαισθητοποιη%$να ον αιτ%ατα και απ τι Το %εγαλτερο %$ρο νικ και βιοτεχνικ χρση
πρτον, εκ των οποων κνουν κα%ι αναφο- %$λη αυτο του συ%- λλε περιοχ$ τη Θεσσα- του Θεσσαλικο κ%που και ποιε για γεωργικ εκ%ε-
τ %εν $σφαξαν, τ ρ σε αυτ τα θ%ατα.. βουλου να προωθ- λα και τη υπλοιπη (955 χιλιδε στρ.) ο εφο- τλλευση.
δε ε αχ%αλωσαν ελ- Το γεγον $χει περ- σουν αυτ το θ$%α Ελλδα στε να εντα- ρο κ%πο τη Λα%α στο mantoudinews
κυσαν, τ δε ε φλ- σει στην λθη και %νο χθον και αυτ$ στο δκτυο.. ∑περχειο( 475 χιλιδε στρ)
12 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ρεπορτζ

Καταστρ(φου9ε τη ζω8 στι ακτ(


Πυροβολη9(νη φκια - Αφαν&ζονται οι ενυδρ&δε και τα αγριοπερ&στερα
Η %εσογειακ φκια στα δχτυα για να αποσπσει τα σκταν στο τελικ στδιο γαλου-
Monachus monachus εναι απ εγκλωβισ%$να ψρια. Οι ψαρ- χα %ε εξαιρετικ διατροφικ
τα πλ$ον εδη υπ εξαφνιση και δε για να αντι%ετωπσουν αυτν κατσταση. Η τυχη φκια
η πλειοντητα του πληθυσ%ο την απειλ καταφεγουν και στην $φερε τρα%ατα στο κεφλι απ
τη απαντται κυρω στην θαντωσ τη %ε διφορε %εθ- σκγια κυνηγετικ καρα%πνα
Μεσγειο και ιδιατερα στην δου. και πυροβολθηκε λγο πριν
θαλσσια περιοχ γρω απ τι ∑το Αχλδι κατ$φυγαν σε εκβραστε στην παραλα Αχλαδ-
∑πορδε. κυνηγετικ καρα%πνα. Η τυχη ου.
=τσι πολλ$ φορ$ λγω τη φκια βρ$θηκε νεκρ, πυροβο- Η ηθελη%$νη θαντωση εναι
%ια απ τι κυριτερε απειλ$
για την επιβωση τη συγκεκρι%$-
νη φκια. Η Εθνικ και Κοινοτι-
κ νο%οθεσα απαγορεουν Κορ9ορνοι στι Ροβι(
αυστηρ χι %νο την θαντωση
αλλ ακ%η και την ενχληση». Αγκλη. Αφο κατρθωσαν να ∑%ερα εκτθεται στο Μου-
Ο Λι%ενρχη του Λι%ενικο επιβισουν στην προδο του σεο του Κυνηγετικο ∑υλλγου
∑ταθ%ο Πευκου %α ενη%ερ- χρνου, κυνηγθηκαν απ ντπι- Ιστιαα. Κποιο λοιπν πρ$πει
νει «Mπου διαπιστωθε α%$λεια η ου κυνηγο απ θαλσση %ε να πρει την πρωτοβουλα και να
εσκε%%$νη εν$ργεια σε βρο βρκε και σ%ερα ζτη%α εναι αναθ$σει σε επιστ%ονα την
των απειλο%ενων ειδν (φκια- αν υπρχουν κποια ακ%η εν κατσταση στην οποα βρσκο-
κητδη-θαλσσιε χελνε), θα ζω. νται σ%ερα τα ενδη%ικ εδη τη
κινεται %εσα διαδικασα επιβο- Επση η παρξη ενυδρδων Βρεια Εβοια %ε σκοπ να
λ των προβλεπ%ενων κυρ-
Οι απκρη9νε ακτ( 9εταξ Αχλαδ&ου – Αγ&α Kννα φιλοξενον λιγοστ σεων. Ο%οω σε περπτωση
πλ(ον αγριοπερ&στερα εντοπισ%ο τραυ%ατισ%$νου
θαλσσιου ζου να ενη%ερνε-
γειτναση εντοπζονται και στι λη%$νη στο κεφλι. Το γεγον ται %εσα η οικεα Λι%ενικ Αρχ.
ανατολικ$ ακτ$ τη Βρεια κατγγειλε στο Λι%ενικ ∑ταθ% Επση θα διενεργονται συνε-
Εβοια. Κυριτερο εχθρ τη Πευκου η Εταιρεα Προστασα χε $λεγχοι στα αλιευτικ σκφη
εναι ο νθρωπο. Οι ψαρδε τη Μεσογειακ Φκια, «πρ- για παρξη κυνηγετικν πλων».
την θεωρον εχθρ γιατ εφορ% κειται για νεαρ θηλυκ ζο, βρι-
∑ε στδιο αφανισ9ο και
οι πληθυσ9ο& ενυδρ&δων
και αγριοπερ&στερων
Η ανθρπινη δραστηριτητα
επση $χει οδηγσει και λλου
ντπιου πληθυσ%ο γρια
πανδα τη Βρεια Εβοια σε Γλροι στα [λια
εξαφνιση.
Εχα%ε επιση%νει πριν λγα στον ποτα% Νηλ$α, απλ ανα- ευαισθητοποιηθε το κοιν στε
χρνια, τι υπρχουν ακ%η πλη- φερταν απ του παλιτερου να κατανοσει την παρξη αυτν
θυσ%ο αγριοπερστερων στα ω «σκυλοπτα%οι», σπου τελι- των σπνιων ειδν που διαβιον
απκρε%να βρχια %εταξ τη κ βρ$θηκε %ια νεκρ στο δρ%ο στην περιοχ %α και να τα προ-
παρχθια ζνη Αχλαδου και σκοτω%$νη απ διερχ%ενο στατ$ψουν, πριν εναι πια αργ.
Χελνα που απανττε στι θλασσε 9α αυτοκνητο.

ÊÅÍÔÑÏ ÉÐÐÁÓÉÁÓ
Êáìáôñé Üäå ò Éóô éáß áò

Á ÍÁØÕÊÔÇÑ ÉÏ - ÐÏÄÇËÁÓ ÉÁ -
MOUNTAI N BIKES - ÐÅÆÏÐÏÑÉ Á
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: 22260 87201
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 13
ΠΑΙ7ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΙΜΝΗ∑ Ευχαριστ δεν θα πρω

Νο%ζω τι δεν χρει- σθησα του 7%ου απ$να-


ζεται να βγλου%ε τα παι- ντι στην πολ ν$α γενι.
δι και τα εγγνια 7%αρ- Τρα που $φτιαξε ο
καιρ , α πει κποιο παγδα στην εσοδο.
χεστι κονιε για να
συνεργεο να καθαρσει Μετ α περνει που
δο%ε τι συ%βανει.
απ κπρανα,προφυλα- και που κποιο να βλ$πει
Η εικνα εγκατλει-
κτικ,σκουριασ%$να σδε- τι γνεται.
ψη στη παιδικ χαρ τη
ρα,π$τρε, σκουπδια, (Η εφη%ερδα και το
Λ%νη προσβλει του
ξερκλαδα κλπ και να %πλογκ περι%$νει τι
...αυριανο ψηφοφ-
φτιξει και την ανθρωπο- δικ$ σου φωτογρα-
ρου σου και την ευαι-
φε...%ετ)

Planetbook στου Ωρεο


οργνωση Κ.Ε.Α.Ν (Κτ- ανθρπου 9(σα σε αυτ.
ταρο Εναλλακτικν Ανα- ∑την εκδ8λωση παρα-
ζητ8σεων Ν(ων), παρου- βρ(θηκε ο 7ιευθυντ8
σ&ασε το εκπαιδευτικ τη Πρωτοβθ9ια
επιτραπ(ζιο παιχν&δι Εκπα&δευση Ιστια&α
planetbook, που δη9ι- 7η98τρη Αγγελπουλο
οργησαν οι &διοι. και ο Αντιδ89αρχο
Με το παιχν&δι αυτ οι Γιργο Μουλ.
9αθητ( 9αθα&νουν του ∑το περιθριο τη
παρα9(τρου που απει- εκδ8λωση ο κ. Μουλ
λον το περιβλλον, του συζ8τησε 9ε 9(λη του
κινδνου που προκ- ∑υλλγου για την συ99ε-
πτουν απ την κλι9ατικ8 τοχ8 των ∑υλλγων των
αλλαγ8, την πρσινη Ωρεν στον εθελοντισ9 ξουν τα 9(λη του ∑υλλ- σ&α εκπαιδευτικν, ιδια&-
Μια πρωττυπη προ- βλλον πρτεινε ο ∑λ-
εν(ργεια, την χρησι9τη- γρω απ την καθαρι- γου. τερα των 7η9οτικν ∑χο-
σ(γγιση ευαισθητοπο&- λογο Γον(ων του 7η9ο-
τα τη παν&δα και χλω- τητα, πρταση που Αρνητικ8 εικνα τη λε&ων τη περιοχ8.
ση των 9αθητν και τικο ∑χολε&ου Ωρεν.
ρ&δα και την θ(ση του δ8λωσαν τι θα στηρ&- εκδ8λωση 8ταν η απου-
9εγαλτερων για το περι- Η 9η κυβερνητικ8
14 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ÅéäÞóåéò

Πολιτιστικ ∑λλογο Μονοκαρυ


Ζ8τησε χρο στ(γαση απ το 7η9οτικ ∑υ9βολιο, που αποφσισε…. (ξωση για την “Πολιτιστικ8 Κ&νηση Μονοκαρυ”

Για πραξικπη9α 9ιλον τα 9(λη τη “Πολιτιστικ8 Κ&νηση”


∑το 7η%οτικ ∑υ%βολιο τη 21 Μρτη απο- χωριο και προ χρση λων των δη%οτν κι
φασστηκε η εκκ$νωση του γραφεου που εχε χι %νο των %ελν του συλλγου που τα $φτια-
παραχωρηθε στην «Πολιτιστικ Κνηση Μονο- ξε….
καρυ», εν το θ$%α η%ερσια διταξη ταν ∑%ερα ο Πολιτιστικ ∑λλογο Μονοκα-
«παραχρηση χρου στ$γαση του Πολιτιστι- ρυ 2002 $χει αναλβει %ε δικ του $ξοδα και
κο ∑υλλγου Μονοκαρυ». Η απφαση προ- ρχισε τι εργασε για την αποπερτωση ΚΑΙ
φαν και εναι παρτυπη αφο πρθηκε απ- του παλιο 7η%οτικο ∑χολεου 4νω Μονοκα-
φαση σχετη %ε το θ$%α η%ερσια διταξη. ρυ (κουφ%ατα, τουαλ$τε, ηλεκτροφωτι-
Για «%εθδευση και πραξικπη%α» %ιλον τα σ% σε πρτη φση) %ε ν%ι%ε διαδικασε
%$λη τη «Πολιτιστικ Κνηση», που καλο- β$βαια, αφο $χει πρει την δεια %ε απφαση
νται να βγουν απ το γραφεο το οποο $φτιαξαν 7η%οτικο ∑υ%βουλου (98/2010) και βσει σχε-
%ε δικ του $ξοδα (ταν $να ερεπιο πριν). Εν δου τη Τεχνικ Υπηρεσα του 7%ου. Μ$χρι
τω %εταξ %αζ %ε την ατηση για στ$γαση (εν την αποπερτωσ του ζητ%ε χρο να στεγα-
του $χει δη γνει παραχρηση το σχολεο στο%ε γιατ %$χρι σ%ερα δυστυχ δεν $χου-
νω Μονοκαρυ), ο «Πολιτιστικ ∑λλογο %ε καταφ$ρει οτε τα κλειδι του ∑χολεου να
Μονοκαρυ 2002», %ορασε και ενη%ερωτικ βρο%ε για τι συνελεσει %α, τι συνεδρι-
ση%εω%α. σει %α, και τι εκλογ$ %α…»
«Ε%αστε ο «Πολιτιστικ ∑λλογο Μονο-
καρυ 2002» και θ$λου%ε να κνου%ε σε
λου γνωστ τι ο ∑λλογ %α δεν $νοιωσε
Μπορε&τε να αναφ(ρεστε στο νο9 9ου. Λ(γο9αι Παντελ8 Αγγ(λου
ποτ$ την ανγκη να διατυ%πανζει το $ργο του ∑τα δ$κα χρνια τη «Βρει- του σχολεου %ε σκοπ να βγουν %ω δεν υπρχε συνεννηση τρκη, του 7η%οτικο ∑υ%βολου
γιατ αυτ στηρχθηκε αποκλειστικ στι δυν- α Εβοια», ζτη%α εναι να $χω τα $ξοδα των αναπλσεων τα %εταξ σα. κ. ∑ταθαρ ο οποο «ντρ$πεται
%ει του και στα $σοδ του απ σκληρ, προσω- αναφ$ρει λγε φορ$ το νο% οποα εχαν αυξηθε. =τσι $γινε ο δετερο σλλο- για το χωρι του», κλπ, %ε το θ$%α
πικ και %ισθη εργασα των %ελν του. 7εν %ου η να την χρησι%οποισω για γο «Πολιτιστικ Κνηση Μονοκα- η%ερσια διταξη «παραχρη-
χρη%ατοδοτηθκα%ε ποτ$ απ 7%ο, Νο%αρχα να απαντσω η να προβληθ, 7. Γνεται το γλ$ντι που ανα- ρυ». Απ κει και π$ρα αυτ ο ση χρου στ$γαση του Πολιτι-
η απ δωρε$ κανεν στε να προβο%ε σε %εσα η $%%εσα. φ$ρεστε, δολεψα ω %ουσικ σλλογο τ$λειωσε το σχολεο, στικο ∑υλλγου Μονοκαρυ».
δη%σιε τυ%πανοκρουσε και ευχολγια. κουβλησα τα ηχητικ %ου, $κανα τον περγυρο χρο, το τοιχο %ε Αντ τη παραχρηση, προ$κυ-
Αφο %ω προκαλο%αστε θα απαντσου%ε 1.Πριν το 2007 δεν γνριζα την $κθεση φωτογραφα χωρ φωτισ% στο ποτ%ι, γκαζν στο ψε παρτυπα απφαση περ $ξω-
τι το κτριο του 7η%οτικο ∑χολεου Κτω τι υπρχε Πολιτιστικ ∑λλο- να πληρωθ γι αυτ. Η υπλοιπη προαλιο, ανακανιση του γρα- ση τη «Πολιτιστικ Κνηση»,
γο στην Μονοκαρυ. ορχστρα πληρθηκε απ’ το φεου που στεγζεται, $γιναν απ το χρο του γραφεου (2χ3)
Μονοκαρυ αποπερατθηκε και πρε τη
δ%ο (στ’ αλνια), %ω εγ πλ- ανθρπινε οι τουαλ$τε αφο που τη εχε παραχωρηθε απ το
ση%εριν του %ορφ %ε $ξοδα και εργασα του
2.Mταν ρθα γνρισα %ια ρωσα του %ουσικο απ την ταν ερεπιο, τα πεζοδρ%ια στην προηγο%ενο δη%οτικ συ%βο-
∑υλλγου %α το $το 2007. Το διο και η γ$φυ- ο%δα ανθρπων που εχε ενδια- τσ$πη %ου την δια βραδυ, κτι εσοδο ου χωριο, παρτ$ρια, λιο.
ρα του χωριο. =ργα που οικειοποιθηκε ο φ$ρον για το χωρι του. Με την που $πρεπε να το κνετε εσε. φωτισ% και λλα που δεν ξ$ρω. 7υστυχ $τσι $χουν τα
ν$ο σλλογο «Πολιτιστικ Κνηση» που ιδρ- ιδιτητα του Νο%αρχιακο ∑υ%- Για %$να πνω απ’ λα ταν οι πργ%ατα, θα %ποροσατε να τα
θηκε το 2008 και που %$χρι ττε δεν υπρχε βολου %ου ζητθηκε να διορθω- 8. Μ$χρι εδ σασταν λοι ποιοτικ$ εκδηλσει που οργ- εχατε αποφγει λα αυτ αν
οτε στη φαντασα %α, δυστυχ!! Αυτ το θε η γ$φυρα του χωριο που %αζ. M%ω διαφαινταν τι εχα- νωσε στο χωρι τα επ%ενα χρ- δεχσασταν να γνουν εκλογ$ το
γνωρζουν καλ οι αρθογρφοι – εκδτε εφη- ταν σε νο%αρχιακ δρ%ο και τε πρβλη%α επικοινωνα %εταξ νια : Παναγιτη Λλεζα, Ονε- 2007 και να σεβσασταν του
%ερδα και νυν δη%οτικο σ%βουλοι γιατ κατ διασχζει το χωρι. σα. 7εν λειτουργοσατε πω οι ρου Ελλ %ε τον Κστα Φ$ρρη, συγχωριανο σα που ταν
την διεξαγωγ τη πρτη επιτυχη%$νη εκδ- λλο σλλογοι, οτε πρεδρο Αρετ Κετι%$, Θεοδοσα ∑τγκα, ξ$νοι για σα που δια%$νουν στην
λωσ %α, τον Αγουστο του 2007 συ%%ετε- 3. ∑τη συν$χεια πιθανν και υπρχε. Τα κ$ρδη απ την εκδ- Μανλη Ρασολη. Εκδηλσει Αθνα. Θα πρτεινα να διαλσετε
ενψει τη χρη%ατοδτηση, λωση, 6.000 ευρ τα βλατε στο που δνουν στγ%α πολιτισ%ο και και του δυο συλλγου σα για
χαν ω %ουσικο και εκθ$τε φωτογραφα, που
δραστηριοποιθηκαν κποιοι τα%εο σα, αντικαθιστντα τα η Μονοκαρυ $γινε παντο γνω- να ησυχσετε λοι.
εναι αδιψευστοι %ρτυρε, στο Αρχεο του…
χωριανο σα και ρχισαν να 5.000 που εχατε βλει πριν $να στ και εκτι%θηκε %ε την παρου- M%ω λυπ%αι για κποια
Ο σλλογ %α εκτ των πιο πνω $χει ενεργον ω εθελοντ$ περισσ- %να περπου. σα του κσ%ου. παιδι του χωριο που απ το
φτιξει %ε τι λιγοστ$ του δυν%ει τι ξλινε τερο, αρχζοντα τι εργασε Εσε αφο οι λλοι $καναν 2007 και %ετ τα βλ$πω %ε $να
κατασκευ$ και τη βρση στην Παναγα Αχ%$τ – αποκλυψη τη π$τρα του σχο- 9. Ψεδεστε ταν λ$τε τι λλον σλλογο που προχρησε, τσαπ στο χ$ρι, %ε %πογι$, να
Αγ, $χει προσφ$ρει επ σειρ ετν φαγητ λεου και επιδιρθωση πλακν δεν χρη%ατοδοτηθκατε απ τη θα $πρεπε %ε την παρουσα σα, συντηρον το γκαζν, να σκ-
στου προσκυνητ$ εκε το 7εκαπενταγου- στο χρο τη πλατεα. Νο%αρχα. Ω Νο%αρχιακ ∑%- στη συν$χεια να προσφ$ρετε το βουν %ε τα %ηχαν%ατ του. 7εν
στο, $χει οργανσει δασοπροστασα %ε νυχτε- βουλο ττε σα καλ να πτε δικ σα $ργο στο χωρι. 7εν θα γνωρζω τι κνατε πριν το 2007.
ριν$ περιπολε, γιορτ$ Πρωτο%αγι, $χει 4. Εκ των υστ$ρων $%αθα τι στην Νο%αρχα (τρα Περιφ$- αναφερθ σε λλε λεπτο%$ρει- Εγ %ω βλ$πω και σ%ερα
βοηθσει οικονο%ικ, το%α ευπαθ, στ χωρι για τι εργασε αυτ$ χρησι%ο- ρεια), να δετε δο πιστσει για ε, δεν χρειζεται. του διου να ασχολονται και οι
%α και αλλο, $χει συνεισφ$ρει σε φιλανθρωπι- ποιθηκαν 5.000 ευρ απ τον το χωρι σα. (ΚΑΠ, $το $νταξη Μετ τι δη%οτικ$ εκλογ$, περισστεροι εναι ν$οι. Επση
«Πολιτιστικ ∑λλογο Μονοκα- 2008 «Επισκευ Γ$φυρα Μνοκα- εν στα προηγο%ενα χρνια δεν να κα%αρνετε για του ετεροδη-
κ$ οργανσει αλλ αυτ δεν αφορον παρα-
ρυ 2002». ρυ» και 2009 «Εργασε στο υπρχε καν$να πρβλη%α, η %τε σα που $χουν προσφ$ρει
$ξω. Κι αν %ασταν ενω%$νοι θα εχα%ε κνει
7η%οτικ ∑χολεο Μονοκαρυ», εκλεγ%$νη πρεδρο κ. Κλια ενδιαφ$ρον και χρ%α για λα
πολλ περισστερα αλλ %ετ ρθε η αλαζο- 5. ∑τη συν$χεια υπρξε χρη- συνολικ 37.000 ευρ. 7η%ητρκη, α%$σω %ε την ορκω- αυτ.
νεα και η προσωπικ φιλοδοξα να χωρσει $να %ατικ προσφορ απ εθελοντ$, %οσα τη $στειλε την Αστυνο%α Εχο%αι δε, κποια στιγ% να
χωρι 150 κατοκων στα δο. Η «περιουσα» του χωριανν σα που δια%$νουν Μετ το γλ$ντι υπρχε η για $ργα που $κανε στα πεζοδρ- βρεθετε πλι λοι %αζ. Αν %ω
∑υλλγου %α βρσκεται στα σπτια των %ελν στην Αθνα για συν$χεια τη αν- ρεξη απ πολλο να συνεχ- %ια του χωριο ο ∑λλογο, ζτη- δεν βρεθετε ανα%ετρηθετε
του και δεν κατ$λαβε αυθαρετα καν$να κοινοτι- πλαση του χωριο. σουν τι αναπλσει για το χωρι σε τα κλειδι απ το σχολεο, ποιο θα προσφ$ρει περισστε-
κ κατστη%α για να την τοποθετσει… κι οτε του. Ζητθηκε να γνουν εκλο- ιατρεο, εν στο 7η%οτικ ∑υ%- ρο $ργο στο χωρι και αφστε τι
ποτ$ θα θελσει %ε καν$ναν τρπο να οικειοποι- 6. ∑ου προτθηκε να βοηθ- γ$ στο σλλογο στε να συ%%ε- βολιο τη 21 Μρτη, $γινε το ε%πθειε και τι προσωπικ$
ηθε τα $ργα που φτιχνει και να τα κνει περι- σω στην διοργνωση γλεντιο %ε τσχουν, καθ και συγχωριανο θ$ατρο του παραλγου %εταξ κακε και ζηλοφθονε.
ουσα του. Mτι καλ, γνεται για φελο του πολιτιστικ χαρακτρα στο χρο σα που κατοικον στην Αθνα, τη Προ$δρου κ. Κλια 7η%η-
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 15

SUPER MARKET Ìåßãìáôá ôñïöþí


ÁñôåìÞóéïí ¢ëåõñá - ¼óðñéá
ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá
Éóôéáßáò ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ

Ôçë.: 22260 40500, 22260 41190


Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁ-


ÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓ-
ÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ
ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ
31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò
Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å.


ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ
-ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ
 ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ

 ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ

 ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ

 ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ËÉÔÓÁÓ ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ


×ÑÙÌÁÔÁ-ÓÉÄÇÑÉÊÁ ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ
ÁÓÌÇÍÉÏ ÉÓÔÉÁÉÁÓ

Áðïêëåéóôéêüò
Áíôéðñüóùðïò
Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé
16 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Καφενεο

Κουβ(ντε του Καφ( Του Γιννη Χρυσνθη

Καλη%$ρα και καλ εβδο%δα σε λου. =να πολ ο Ολυ%πιακ, στ$φθηκε για ακ%α %ια φορ πρωτα- διαιτησα.
%ορφο τρι%ερο, %ε καιρικ$ συνθκε που θ%ιζαν θλητ στο ποδσφαιρο, πολ νωρτερα απ το τ$λο ''Οι προπονητοφγοι'': Λγο πριν την $ναρξη του
καλοκαρι, $φτασε στο τ$λο του. Ειλικριν πιστεω του πρωταθλ%ατο. 7εν $χω σκοπ να ασχοληθ %ε αγνα, ο προπονητ τη ο%δα του, εναι δσκα-
πω ποιο δεν το εκ%εταλλετηκε και $%εινε στην την συγκεκρι%$νη ο%δα, αλλ %ε του φιλθλου του λο του Μουρνιο, αλλ αν η ο%δα ηττηθε, ο προπο-
πρωτεουσα, το $χει δη %ετανισει. 7ευτ$ρα πρω συγκεκρι%$νου σπορ οι οποοι σε γραφικτητα εναι νητ του εναι %αθητ του Αλ$φαντου και φυσικ
στα αλθεια παιχτοι. Παραθ$τω %ερικ$ κατηγορε ευθνεται για λα.
απ δατου.. ''Οι στη%$νοι'': Γι' αυτο λα εναι στη%$να. ∑τη%$να
Iλληνε Φ&λαθλοι ''Οι φασαριζοι'': Φορον πντα %πλοζα τη αγα- απ τον Μαρινκη, τον Βαρδινογιννη, τον Ο%π%α,
πη%$νη του ο%δα, δηλνουν φωναχτ σγουροι την C.I.A! Και αυτ δεν εναι τποτα. Τα δσκολα $ρχο-
για το αποτ$λεσ%α και αν το παιχνδι στραβσει, φε- νται ταν τολ%σει να του ρωτσει: ''Και εσ που το
γουν αθρυβα στο 60', πολλ$ φορ$ χωρ να πληρ- ξ$ρει?''
σουν οτε το λογαριασ%. ''Οι ειδ%ονε'': Κθονται πσω - πσω %νοι του.
''Οι νευρικο'': Μπανουν, βγανουν, περπατνε π$ρα 7εν του πλησιζει καν$να, γιατ συνθω θεωρο-
δθε και καπνζουν αστα%τητα. Αν το παιχνδι εξελι- νται γκαντ$%ηδε και προκαλον %ε φρσει του στυλ:
χθε σε θρλερ, καταλγουν να δουν τα τελευταα ''∑α τα $λεγα, δεν σα τα $λεγα, τι θα το φ%ε..''
λεπτ, $ξω στο πεζοδρ%ιο, %$σα απ την τζα%αρα. Για το τ$λο φησα λου του υπλοιπου: 4φρα-
''Οι σιγανοπαπαδι$'': Μ$χρι να %πει το γκολ για την γκοι πιτσιρικδε, γεροντκια, περαστικο, που %πα-
%ια 'η την λλη ο%δα, δεν %πορε να καταλβει τι νουν στο καφενεο την ρα του αγνα για 5'-10', κθο-
υποστηρζουν. 7εν συ%%ετ$χουν στα σχλια, δεν νται ρθιοι, ρωτον για το σκορ παζοντα %ε την υπο-
κνουν κριτικ και κρατον το στ%α του κλειστ. %ον του καφετζ. Φεγουν, ξανρχονται και φτου και
Αλλ ταν βλει γκολ η ο%δα του, καλτερα απο%α- απ' την αρχ.
κρνσου γργορα, για να %ην σε προυν τα ''σκγια''. Και τρα απαντστε %ου ειλικριν: Αξζει να χσει
Εν το %ατ λξει 0-0 θα %ενει %ε την απορα: ''Τι %πο- λο αυτ το θ$α%α του καφενεου, πηγανοντα στο
λοιπν, ο καιρ συνεχζει να %ην %ου ''επιτρ$πει'' να ρε να θελε αυτ εδ?'' γπεδο και φυσικ πληρνοντα εισιτριο που η τι%
%$νω σπτι και που %υαλ για να βρεθε θ$%α για την ''Οι που φυσει ο νε%ο'': Αυτο πντα ξεκινον του δεν ανταποκρνεται καθλου στο θ$α%α που περι-
εφη%ερδα.. υποστηρζοντα τον ισχυρ και καταλγουν να υποστη- %$νει να δει..;
Μλι θυ%θηκα τι την προηγο%ενη εβδο%δα ρζουν πντα τον νικητ. ∑το 0-0 ασχολονται %ε την

Παραλειπ9ενα
Μεθοδευ9(νη η απουσ&α στα βοθροφρα του 789ου, για ξ του) την πρτασ8 του για την ψο. 7ηλαδ8 αν 8σουν στον
Πετσ8 απ το 7η9οτικ ∑υ9βο- Βζου9ε στο&χη9α επειδ8 θα την κατσταση του δρ9ου απ διαξαγωγ8 των αγνων 9ηχανοκ&- Κρυονερ&τη και χρειαζσουν Γρη-
λιο, χαρακτηρ&στηκε απ του 9υρ&ζει η παραλ&α απ το αντλιο- Κβο Λιχδα (ω Φρο, για την νητου αθλητισ9ο στα Λουτρ γρη 9ου «γαλτσε» για να περ-
∑υ9βολου τη πλειοψηφ&α, 9ε στσιο, σε λ&γο ο εργολβο θα σκουπιδιρα που δεν (χει πει Αιδηψο. Προηγο9ενα ο 789αρ-
σκοπ να 9ην αναλβει ευθνε. ζητ8σει ΑΠΕ ; η ν(ο (ργο για απο- εδ και τρει 98νε, για τα τα9ει- χο απευθνθηκε απαξιωτικ
Ο &διο ε&χε δηλσει τι θα συ9- σ9υωτ8. Εν τω 9εταξ η ΧΑΛΚΙ∑ ακ υπλοιπα στο Παρακαταθη- στην πρταση Κοντζι, λ(γοντα
9ετσχει την &δια 9(ρα στο συ9- ΑΤΕΤΕ θα εισπρττει χρ89ατα κν και 7ανε&ων. Τδε (φη ο «(χου9ε να ασχοληθο9ε 9ε
βολιο του ΟΕΚ στην Αθ8να. Ω του 789ου απ δικαστικ( απο- Ζχο Χριστοφ8. σοβαρτερα θ(9ατα»!!!
προ την ρα 9ω που ρωτ8θη- φσει. Για σου ευθνονται
κε ο Ηλ&α Πετσ8 απ τον Πρε- γιαυτ8 τη κατσταση θα (πρεπε
δρο του 7η9οτικο ∑υ9βουλ&ου να στηθον οι ανδριντε του
Γιννη Αναστασ&ου, συ9φνησε. στο κτ&ριο του βιολογικο. Κι αν
Kρα δ&κιο (χουν οι τη πλειοψη- κποια στιγ98 γ&νει αποτ&9ηση
φ&α που του «τα ρ&χνουν» για το τελικ ποσ που δαπαν8-
θηκε απ το ελληνικ δη9σιο για
«Μη δικαιολογε& τα αδικαιο- το (ργο αυτ, ττε θα περσει
λγητα». Sms του Ζχαρη στον στο βιβλ&ο Γκ&νε, ω παρδειγ9α
Αγγ(λου κατ την διρκεια του ανικαντητα, κατασπατληση
7η9οτικο ∑υ9βουλ&ου. και αρπαγ8.
πατ8σει το χει9να, θα ντρεπ-
Καλ αυτ8ν την επιστολ8 ο Τελικ την (γκριση για τον σουν για τι γαλτσε η για τι
Ντρουβ γιατ& δεν την κατ(θεσε ΑΠΕ αφο δεν την (δωσε το λσπε του δρ9ου ; Γιαυτ λοι-
στο τακτικ ∑υ9βολιο τη 21/3 7η9οτικ ∑υ9βολιο Αιδηψο, ∑την τξη κλεσε ο Γιννη πν 9ην ντρ(πεσαι για τα πεζο-
και την (φερε στι 24/3, ζητντα ποιο την (δωσε ο Ματκια ; Κοντζι τον 789αρχο και τον Ο Γρηγρη ∑ταθαρ ντρ(- δρ9ια και τα παρτ(ρια του χωρι-
παρταση ; Απλ πιθανν να Πρεδρο του 7η9οτικο ∑υ9βου- πεται για το χωρι του την Μονο- ο σου. Περισστερο δε, να 9ην
χρειαζταν τρει 9(ρε 9αγε&ρε- Λοιπν για λα φτα&ει ο λ&ου Ιστια&α – Αιδηψο, επειδ8 καρυ !! Iτσι δ8λωσε στο 7η9ο- ντρ(πεσαι γιαυτο που (χουν
9α σπου να δ(σει το γλυκ !!! Πετσ8, που δεν υπρχει οδηγ δεν πρσεχαν (συζητοσαν 9ετα- τικ ∑υ9βολιο Ιστια&α – Αιδη- κνει το χωρι σου παν(9ορφο.
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 17
Ειδσει

«το Λ9νι» για την


∑ΤΟ "ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ" ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΑΡΕΛΑ∑Η ∑ΤΗ ΛΙΜΝΗ Παγκσ9ια Η9(ρα του
Χορο
Το ΚΤΕΛ καταγγ$λει ο ∑λλογο Γον$ων ∑το κουσ%α δε τι το λεωφορεο εχε αποφασσα%ε να %εταφ$ρου%ε τα παιδι Την 29η Απριλου, πω κθε
και Κηδε%νων Γυ%νασου Λ%νη για την δη φγει, τα παιδι αναστατθηκαν και %α στη Λ%νη οι διοι. Ζητ%ε συγγν%η χρνο απ το 1982, η Παγκσ%ια
απαρδεκτη (για λλη %ια φορ) στση του ρχισαν να ειδοποιον του γονε στε να απ του κατοκου Λ%νη και λοιπν οικι- Η%$ρα του Χορο θα γιορταστε σε
σχετικ %ε τη %ετακνηση των %αθητν του βρεθε τρπο %ετβασ του στη Λ%νη. σ%ν, επειδ του στερσα%ε την ευχαρ- ολκληρο τον κσ%ο.
Γυ%νασου και Λυκεου Λ%νη. Αρχικ προτθηκε απ αγανακτισ%$- στηση να "θαυ%σουν" %ια πρωττυπη Κριο στχο των εκδηλσεων
∑υγκεκρι%$να την η%$ρα του εορτασ%ο νου γονε και %αθητ$ να %ην %ετακινηθε παρ$λαση, αλλ την επ%ενη φορ που θα εναι να τραβξουν την προσοχ του
συ%βε κτι παρ%οιο, υποσχ%αστε να ευρ$ω κοινο προ την τ$χνη του
του απολασετε...... κ.κ. οδηγο, αρ%διοι χορο. 7νεται $%φαση στην προσ$λ-
και λοιπ "στελ$χη" του ΚΤΕΛ, επιεικ κυση εν "ν$ου" κοινο, δηλαδ ατ-
εστε απαρδεκτοι. %ων που δεν συ%%ετ$χουν σε εκδηλ-
∑τη συν$χεια ο ∑λλογο απευθνετε σει %ε χορ κατ τη διρκεια του
στο πρεδρο του ΚΤΕΛ και αναφ$ρει $του.
7ιοργανωτ$ εναι ο Χορευτικ
κ. Παπουτσ, επικοινωνο%ε τελικ %ε
∑λλογο «το Λ%νι» και ο 7%ο.
αυτν τον τρπο γιατ στι
∑την καλτερη περπτωση, οι
αλλεπλληλε¨προσπθει$ για τηλεφωνι-
εκδηλσει γνονται σε "ν$ου"
κ επικοινωνα %αζ σα λα%βνα%ε το %νυ- χρου, πω δρ%ου, πρκα, πλα-
%α τι "..... η τηλεφωνικ θυρδα εναι πλ- τεε, καταστ%ατα, εργοστσια,
ρη, σα παρακαλο%ε να καλ$σετε αργ- χωρι, ντισκοτ$κ, σχολεα, στδια
τερα.....". κλπ.
τη Εθνικ Εορτ τη 25η Μαρτου και κανε προ τη Λ%νη. ∑ε αυτ την περπτω- Εδ θα πρ$πει να επιση%νου%ε το περι- Τοποθετντα την εκδλωση σε
εν %ετ απ ενη%$ρωση των δο 7ιευθυ- ση στην παρ$λαση και τι εορταστικ$ στατικ δια %$ρα π$ρσι (2010), το λεωφο- πρωττυπο πλασιο, τονζου%ε το τι
ντν θα $πρεπε το λεωφορεο να βρσκετε εκδηλσει, δεν θα συ%%ετεχαν σχεδν οι ρεο να $ρθει %ε καθυστ$ρηση 45 λεπτν. εναι αφιερω%$νη στην πλανητικ
στι Ροβι$ στι 8.45´ π.%. (1 ρα %ετ την %ισο %αθητ$ των δο ∑χολεων, %εταξ Πλι $τρεχαν γονε και %αθητ$..... οικογ$νεια των χορευτν.
συνηθισ%$νη ρα), αυτ ε%φανστηκε στι των οποων και οι δο ση%αιοφροι. Tσω Φυσικ υπρχουν και λλε πολλ$ =τσι και %ε πω κθε χρνο
Ροβι$ 15 - 20 λεπτ πριν την καθορισ%$νη θα ταν και η καλτερη επιλογ, γιατ $τσι περιπτσει στη διρκεια τη σχολικ φ$το θα γιορτσου%ε το ∑ββατο
ρα και $φυγε α%$σω %ε 3-4 %αθητ$. Απο- θα θαυ%ζα%ε ΟΛΟΙ το "ΠΕΡΗΦΑΝΟ χρονι που παρατηρονταιπροβλ%ατα 30 Απριλου ρα 6 το απγευ%α την
τ$λεσ%α ταν να βρσκονται την προκαθορι- ΠΑΡΑ∑ΤΗΜΑ" των οδηγν του ΚΤΕΛ Εβοι- στι %ετακινσει των %αθητν, απ λου Παγκσ%ια η%$ρα χορο δη $χου%ε
$ρθει σε επαφ %ε αρκετ σω%ατεα .
σ%$νη ρα συγκεντρω%$νοι στι δο στ- α, γιατ αυτο θα $πρεπε να παρελ- του οικισ%ο τη περιοχ τη Λ%νη.
Καθ επση θα φιλοξενηθε και $να
σει το σνολο σχεδν των %αθητριν & σουν...... 7εν ε%αστε διατεθει%$νοι να ανεχτο%ε
συγκρτη%α απ την Βουδαπ$στη
%αθητν Γυ%νασου & Λυκεου. Τελικ στερα απ πιο ρι%η σκ$ψη λλο τα τερτπια σα.
τη Ουγγαρα.

Αφορ% για το δη%οσευ%α αποτ$- Του Θεδωρου %, επιση%ανοντα την αποπερτωση
λεσε η επιτυχη%$νη, κατ την ταπειν
%ου γν%η, συν$ντευξη που παραχρη-
Αν δεν κλψει το 9ωρ…. Αποστλου του λι%ενοβραχονα στο Κυ%σι και την
κατασκευ %αρνων στην παραλα τη
σε στη «ΒΕ», ο φλο και Πρεδρο του Αγα 4ννα και των Ροβιν, λων των
Τοπικο 7η%οτικο ∑υ%βουλου Λ%νη παραπνω χρσι%ων και %ακρι να κατα-
κ. Γιννη Ψαρρ. Mλε οι απαντσει σκευαστον, εν για τη Λ%νη απλ προ-
του ταν εστοχε, εγ %ω θα σταθ τθηκε η πορθ%ειακ σνδεσ τη %ε
σε κενη η οποα %εταξ των λλων ανα- την Μαλεσνα, $να α%φιλεγ%ενο $ργο
φ$ρει : «Να $χου%ε τακτικ επικοινωνα στο οποο θα επαν$λθου%ε σε λλο %α
%ε λου του συνδη%τε %α και να δη%οσευ%α, εν αγνοθηκε η κατα-
απαντ%ε γργορα στα παρπονα και σκευ δετερη %αρνα.
στι προτσει του». Να διευκρινσου%ε τι λα τα λι%ενι-
Α %ου επιτραπε %ω πριν την κ $ργα υποδο% δεν πραγ%ατοποιο-
κρια πρτασ %ου, να αναφερθ στη νται %ε τα ισχντατα $ω ανπαρκτα
%ακρσυρτη ονο%ασα του ν$ου Καλλι- εκλογ$ στο περιοδικ «Παρε%βσει», δφη «Ελ%νιο», εχε κνει απλ πρ- βοσκοτπια καταλ%βαναν την οροσει- δη%οτικ κονδλια, αλλ %ε εκενα τη
κρτειου δ%ου %α. που αναφ$ρεται κυρω σε θ$%ατα που ταση, ο ν$ο δ%ο να ονο%αστε 7%ο ρ απ Ψηλ Ρχη $ω το Πευκ$λι, στα Περιφ$ρεια η του Κρτου, συνεπ οι
Λγο πριν τι περασ%$νε δη%οτικ$ αφορον του ΟΤΑ Ευβοα, ο ιστοριο- Αιγαων και θυ%%αι πω, αν κνω λθο ρια των πρην δ%ων Ελυ%νων και διφοροι δ%αρχοι σε αυτ$ τι περι-
συγχωρστε %ε, η πρταση εχε γνει Κηρ$ω. πτσει «%νη%ονεουν %ε ξ$να κλλυ-
αποδεκτ τσο απ το περιοδικ σο και Η κρια πρτασ %ου $χει σχ$ση %ε βα», απ την λλη %ω πλευρ κνουν
απ του τρει Καποδιστριακο τον προτειν%ενο δετερο λι%ενοβρα- σωστ για $ργα που αφορον το δ%ο
7η%ρχου, επειδ οι δυο πρην δ%οι χονα τη %αρνα Λ%νη τη οποα του, γιατ ισχει η ρση πω «αν δεν
e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076 Νηλ$ω και Κηρ$ω βρ$χονται αποκλει- $γινε ολοφνερη λγο %ετ την παρδο- κλψει το %ωρ, η %να του δεν το
ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 στικ απ το Αιγαο, β$βαια αυτ το ση τη πρτη %αρνα, που απ την τα_ζει», εναι εκενοι που γνωστοποιον
ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ νο%α $φερε πρτα ο δ%ο Ελυ%νων αρχ προ$κυψε ο κορεσ% τη απ τα σε αντερα διοικητικ κλι%κια τι αν-
ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ
και που οφελετο στο αρχαϊκ ποι%ενικ διφορα σκφη. Απ ττε το εχα γρ- γκε του τπου του.
- ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401
ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ οικισ% «Αιγα», του οποου τα χει%αδι ψει στη «Λι%νιτικη Φων» και %$χρι
ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 22270 32387, εκτενονταν απ την περιοχ του Αγου σ%ερα το $ντυπο κατ διαστ%ατα το ∑το επ%ενο τεχο θα δη%οσιε-
e-mail:antonskou@yahoo.gr σου%ε την πρταση του κ. Θεδωρου
Γεωργου (Μαρντζα) %$χρι τη Γλφα επαναλα%βνει, %ω στη πρτη σσκε-
ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ
στι υπρειε του Κανδηλιο κτω απ ψη του ν$ου %α δ%ου, η οποα ασχολ- Αποστλου για την Μαρνα Λ%νη.
τη Μον Γαλατκη, εν τα θεριν θηκε κυρω %ε λι%ενικ $ργα υποδο- Απ την ∑νταξη
18 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

στοχοι απ το πντα επκαιρο


τραγοδι
ΜΟΥΡ∑ΕΛΑ .
του Κστα Ω! ΤΙ ΚΟ∑ΜΟ∑ ΜΠΑΜΠΑ! κσ%ου, %νο αυτο $χουν τη
δνα%η να αντ$ξουν του κλυ-
δωνισ%ο, να αντισταθον
Εναι απλ λγια που τα %νο σαν τον ΚΑΝΤΑΦΙ, τον και αυτο να επιτρ$πουν %ετ βρζει και κανε δεν ξ$ρει αν και να απαιτσουν ριζοσπαστι-
περισστερα παιδι του ΚΑ∑ΤΡΟ και λλου δικττο- ευχαριστα την ευη%ερα των το νερ που κοχλζει %$σα του κ$ λσει για τη σγχρονη
κσ%ου καθη%εριν, πιστεω ρε, αλλ εναι και σαν τον ελχιστων. Θεωρ τι βαδ- θα ξεχειλσει και θα ζε%ατσει %ζερη πραγ%ατικτητα, αρκε
θα θελαν να πουν σε λου ΟΜΠΑΜΑ, τον ∑ΑΡΚΟΖΙ, την ζου%ε στον αινα του εκφυλι- αν θα βρεθε ο απ %ηχαν %νο να ξεκολλσουν απ την
ε% του %εγλου που %ε ΜΕΡΓΚΕΛ, δη%οκρατικ σ%ο του ανθρπινου εδου θε, αυτ που τη κατλληλη ιδ$α τη καλοπ$ραση και του
την ανεκδιγητη ισχυρογνω%ο- εκλεγ%$νοι που του ψηφζου- και τη κατ το 7αρβνο αρχι- στιγ% θα βγλει το καζνι απ ωχαδερφισ%ο, διευρνοντα
σνη και τι ανεξγητε πρ- %ε ε%ε οι υπλοιποι για να κ %α προ$λευση, δεν νοε- τη φωτι. του πνευ%ατικο του ορζο-
ξει %α λιγοστεου%ε τον $ρχονται σ%ερα και ετε %ε ται διαφορετικ η ση%εριν Μαρανεσαι ταν αντικρ- ντε.
α$ρα που αναπν$ουν και του ανεξγητα δυσβστακτα οικο- κατδειξη των πιο γριων ζωω- ζει γρω σου λη αυτ την Ξυπντε παιδι %ου και
%ικρανου%ε συνεχ τον ορ- νο%ικ %$τρα ετε %ε αναγκα- δν ενστκτων. ασχ%ια. Mπου και να κοιτ- ενεργοποιηθετε, η ζω ανκει
ζοντα. ου κατ την ποψη του Αλθεια, διαφ$ρει πολ η ξει πνο θλψη, δυστυχα, σε λου και λοι $χου%ε δικα-
Κσ%ο αδυσπητο, πολ$%ου να %α $χουν κυριο- καθη%εριντητα %α απ τη λε και $χουν βαλθε λοι αυτο ω%α σε αυτν και κανε δεν
νθρωποι τρελο και καιροσκ- λεκτικ %αυρσει τη ζω και να ζω στη Ζογκλα; οι %εγαλοσχ%ονε να %α δικαιοται να %α τη στερσει.
ÍÉÊÏËÁÏÓ.Ó.ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ
ποι, κτνη φιλργυρα που προχωρο%ε σε $να δσβατο Ο ισχυρτερο κατασπα- αναιρ$σουν και την τελευταα ΠΑΛΕΨΤΕ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ
ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ
αυτοϊκανοποιονται βελτινο- δρ%ο γε%το λακκοβε και ρζει τον αδνατο και επιβι- ικ%δα αισιοδοξα, να %α 7ΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 7ΙΚΙΑ ∑Α∑.
Å.Á.Õ.Í.ÅÕÂÏÉÁÓ
ντα οπλικ συστ%ατα, τα %ε αβ$βαιο προορισ%. νει, αυτ αν$καθεν υπρχε, κνουν απλυτα πειθνια ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ∑Α∑
ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Ð.Ï.ÁÓ.Õ
οποα αφειδ πουλον και 7εν εναι φυσιολογικ$ απλ σ%ερα $χει υπ$ρ%ετρα ργανα πινια στη σκακι$ρα ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ
δοκι%ζουν σε συνανθρπου αυτ$ οι καταστσει, δεν εναι γιγαντωθε. Το τραγικ τη του, $να απλ παιχνδι για να ∑Α∑ ΠΝΙΓΟΥΝ. ΦΥ∑ΗΞΤΕ
του. Αυτο ε%αστε σ%ερα %υαλ συνετν ανθρπων κατσταση εναι τι τα πργ- περνει η ρα του. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙ∑ΕΙ Η
∑ε τι κσ%ο %πα%π %ε αυτ που αφνουν εκατο%%- %ατα γνονται ολο$να και πιο b %νη ελπδα που διαβλ$-
και λ$ω αυτο ε%αστε, γιατ ΑΤΜΟ∑ΦΑΙΡΑ.. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
$χει φ$ρει να ζσω, δε %ου ρια κσ%ο και ιδιατερα παιδι σκιδη και αβ$βαια, λο ο πω εναι οι ν$οι νθρωποι, τα
λοι αυτο που κατευθνουν ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟ∑ΜΟΥ
κνει %α% επιστρ$φεται πσω, να λι%οκτονε και να πεθανει κσ%ο εναι $να καζνι που ν$α παιδι, το %$λλον του
τον κσ%ο στο γκρε% δεν εναι 7ΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ∑Α∑ ΑΝΗΚΕΙ..

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ


ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ Ôçë.: 6936 568922 , 22620 54865


åñã: 22620 54776
ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. tsirozogloumt@in.gr
(ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)
ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ
ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ
ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ðáéäïäåñìáôïëïãßá 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá
28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï Äçìüóéï- ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200
Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518 ÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017
ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529
ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ
Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ
Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639 ×ÑÉÓÔÉÍÁ ÆÇÓÇ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò
ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ
ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ
Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò
ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ 2 Éóôéáßá 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865
Ôçë.: 22260 54520 Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420
ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922
(Ðñùß - Áðüãåõìá ìå ñáíôåâïý) ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý
Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003
Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr 2226024363(Áðüãåõìá) Êéí: 6936575999
ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ
Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ
ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society
Ïñèïäïíôéêüò ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200
Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç)
ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833
Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574
Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò Êéí.: 6974 813992
ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00
Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá e-mail: mar.anton@yahoo.gr
Åêôüò ÔåôÜñôçò
Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149 Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397
Email: Kos.souras@yahoo.gr ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ ×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ
ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ Να ηοτικ Οδ (πισθεν ΟΤΕ) Ιστια'α ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ
ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351 Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ»
Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00
ÄÝ÷åôáé: ÉÓÔÉÁÉÁ Ðñùß: 8:00 – 13:30 Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ
Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Êéí: 6945971467-6972910924 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò
Ë. ÁÉÄÇØÏÕ: ÊáèçìåñéíÜ 18:00 -20:00 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ)
Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382
Ôçë.: 22260 22393 - Êéí.: 6977 716268 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000 Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß - ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ


ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò - 22260 54745 - 22270 92025
MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí - 6972404496
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 19
Ειδσει

Ελ9νιον Α&γε- Μκιστο- Οροβ&αι- Κεγχραια& – Αιγα&ον – Αγηϊδα


γρφει ο Γιννη Ψαρρ - Μκιστο
Ο Μκιστο ταν (ελλην. Μυθολο- νο%α Μκιστο, Μκιστου η περιοχ γρω απ
γα) αδελφ του Φρξου, γι του Αθα-
%ντα. Η Μκιστο το πλι τη Τριφυ-
Μκιστο το ρο Μκιστου ονο%αζταν «Μακστου περιο-
χ».
Οι Μακστιοι αναγκζονται να εγκαταλψουν ιστοριοδφη, το ον%ασαν Μκιστο σε αν%νηση
λα και πρωτοκατοικθηκε απ Κακω- Μια λλη εκδοχ υποστηρζει, τι το νο%α
τη Μκιστο τη πλη του που καταστρφηκε. =χο%ε και
νε. Ιδρυτ$ ταν οι Πελασγο και στην αυτ %ετ$φεραν οι ποικοι του Αρχαου Μκιστου
Ο Ξενοφν στα Ελληνικ του, %α λ$ει: περο- %ια %αρτυρα του ∑τρβωνα (σ. 447 – 448) « Η εν
εποχ του Ο%ρου την ον%αζαν τη Ηλεα και το $δωσαν στο βουν για να θυ%ο-
δο 401 – 399 π.Χ. Ξεσπει δια%χη %εταξ Ηλε- εβοια Ερ$τρια κατ τνα %εν απωκσθη απ Μακ-
Ιστορ&α Πολιτισ9

«Αρνη» και «Μκιστο» νται την πατρδα του (∑τρβων 349). Εδ $χου%ε
ων και Λακεδαι%ονων %ε αφορ% του ολυ%πια- στου πλεω τριφυλα υπ’ Ερετρι$ω»
Οι Μινοι τη Λ%νου (Ηρδοτο) %ια θετικ σ%πτωση %ε τα στοιχεα που %α ανα-
κο αγνε (48η ολυ%πιδα) οι ∑παρτιτε %ε Το γεγον αυτ εχε γνει επ εποχ ο%-
$καναν τη Μκιστο Κ$ντρο τη ο%οσπον- φ$ρει ο αγαπητ %α φλο απ τη Μκιστο.*
αρχηγ τον 4γι εξεστρτευσαν κατ τη bλιδα. ρου, ο ∑τρβων %ω το αναφ$ρει πω το πλη-
δα τη Τριφυλα και θρυσκευτικ Ο Αισχλο το ονο%ζει «Μακστου σκοπια».
Α%$σω αποσττησαν απ του Ηλεου οι ροφορεται, πηγανοντα στην περιοχ Μακστου.
κ$ντρο %ε το να του Ποσειδνα, κοντ Γρφει: «Βιζεται τη λ%ψη τη χρυσφεγγη σαν
Λεπρετε και οι Μκιστιοι και πγαν %ε του Μια %αρτυρα του Παυσανα το 171- 173 %.Χ.
στη θλασσα. λιο στι σκοπι$ του Μκιστου η λα%πδα να
∑παρτιτε. Πλοι συγγραφε %ω λ$νε τι που ταξδεψε στην γειτονικ Ηλνα, δεν κατρθω-
Η Μκιστο ενα $να τ%%α τη ιστο- στελει. 7εν αργε, απ τον πνο νικη%$νο το-
αυτ το $καναν εξ ανγκη και συ%%χησαν %ε σε να %θει τποτα για την Μκιστο 400 χρνια
ρα και του πολιτισ%ο τη επαρχα το, %δε αν$%ελο το χρ$ο του αγγ$λου τη
του Λακεδαι%νιου στο πρτο πλε%ο %ε τον περπου %ετ την καταστροφ τη απ του Ηλε-
τη Ολυ%πα. Η Μκιστο βρσκεται λ%ψη τη φωτι , στο ρ$%α του Ευρπου %ακρι
4γι. ου.
περπου στο κ$ντρο τη επαρχα, που να φ$ρει στου Μεσσπιου του σκοπο».
Οι Ηλεοι %ω του το φλαγαν. =τσι το Αυτ βεβαινει αρκετ την %εγλη καταστρο-
αρχζει απ την Ολυ%πα ε τη Ν$δα και ∑την κορυφ του, κατ την αρχαιτητα, υπρ-
Λ$πρεο και η Μκστο αργτερα υποτχθηκαν φ που προηγθηκε και ακ%η τη φυγ των Μακι-
απ το Λκαιο $ω το Ινιο Π$λαγο. χαν σκοπι$ φρυκτωριν, εδο οπτικο τηλ$γρα-
και πλι στην bλιδα. Αργτερα οι ∑παρτιτε στων προ την Εβοια και λλα %$ρη.
Οι πρτοι κτοικοι (απ τη %υθολο- φου. 7ι %$σου αυτν %εταδθηκε η εδηση τη
νικθηκαν στα Λεκτρα απ το Θηβαο στρατηγ Μκιστο. Το οικολογικ βουν τη Β.7.
γα) ταν οι πελασγο. (Παυσανα Η.4) λωση τη Τροα στι Μυκνε απ του =λλη-
Επα%ειννδα. Ττε οι Ηλεοι πραν το θρο και Εβοια.
και οι Κακωνε (∑τρβων 8-3) περπου νε. Ακολοθησε τι ακλουθε κορυφογρα%%$:
κατ$στρεψαν την Μκιστον που εχε επιτεθε σ’ Για να δο%ε %ω, τι λ$ει και η Ευβοϊκ Εγκυ-
το 1500 π.Χ. του 9ου π.Χ. αινα λθαν Tδη, Λ%νο, 4θω, Πλιο, Μκιστο, Μεσσπιο,
αυτο %αζ %ε του ∑παρτιτε. Rστερα απ την κλοπαδεια, που αναφ$ρεται %ε λεπτο%$ρειε στο
απ τη Βοιωτα (Ορχο%εν) οι Μνωε Κιθαιρν, Γερνεια, Αιγπλακο, Αραχναο, Αν-
ολοκληρωτικ καταστροφ που υπ$στη η Μκι- ευβοϊκ θ$%ατα.
(Παπαρηγπουλο Ιστορα τ%ο Α) κτορα Μυκηνν.
στο, οι Μακστιοι σκρπισαν πρ κθε κατε- Μκιστον: ου, το και Μκιστον. 7ασφυτο
Οι Μακστιοι επση κθε χρνο στι Μα πληροφορα αναφ$ρει τι: Μκιστο 
θυνση. 4λλοι πγαν πρ την bλιδα και λλοι ρο στη Β7 Εβοια, συν$χεια τη 7ρφυο. Η
γιορτ$ προ τι% του Ποσειδνα ανγ- Μκιστο, ταν 7%οι τη αρχαα Ιστιαα στο
$φυγαν πολ %ακρι. ψηλτερη κορυφ του εναι στα 7υτικ η ∑τρουγ-
γελαν ιερ εκεχειρα και ανακωχ κθε ο%νυ%ο ρο. 4γνωστη ακ%η η ακριβ θ$ση
Ο Μακστιο ερευνητ %α, συνεχζοντα γτσα (1225 %) εν η ανατολικ κορυφ του το
εχθροπραξα %ε του γειτνου, την του εκτ και αν εναι το βουν Μκιστο τη Β7
γρφει και το εξ ιστρικο και αποκαλυπτικ Κορβουλο, $χει ψο (1218 %)
οποα φειλαν να σεβατον λοι οι Τρι- Εβοια.
γεγον. «οι λγοι που $φυγαν για λλη περιοχ, Το αρχαο ρο Μκιστο (ση%εριν Καντλι)
φλιοι. *Το αρχαο ορων%ιο Μκιστο %ε το δωρικ
πιθανν να πγαν στην Εβοια κοντ στην περιο- ονο0%στηκε $τσι απ τον Μκιστο, γι του Αθ-
Γρω απ τη ση%εριν Μκιστο α αντ η (Μκιστο) ση%ανει «Rψιστο» καθ
χ του Ελ%νιου. Εκε για περισστερη ασφλεια %αντα, αδελφο του Φρξου (%υθολογα). Το
υπρχουν πολλ ερεπια %νη%εων, περ- φανεται πανψηλο απ τη θλασσα βρχο.
εγκαταστθηκαν κοντ στη θλασσα δπλα σ´ $να νο%α εναι προελληνικ, $γινε δε γνωστ απ %ια
τεχνοι τφοι των ελληνιστικν χρνων, (συν$δρειο ονο%ατολογα- Αρβαντη Ι.)
ψηλ βουν. Το βουν αυτ, %α λ$ει ο φλο επιγραφ εν Ιστιαου 7%ου, που φ$ρει το
κερα%οποιεο κ.α. ∑υνεχζεται...

Το 7η9οτικ ∑υ9βολιο τι9


τον Βαγγ(λη Ευαγγελπουλο
∑την πρτη
∑ΥΝΕ7ΡΙΑ∑Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ∑ 7ΙΑΒΟΥΛΕΥ∑Η∑ 7ΗΜΟΥ
συνεδραση %ετ
τον αιφνδιο θνατο
ΜΑΝΤΟΥ7ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗ∑ - ΑΓΙΑ∑ ΑΝΝΑ∑
του Βαγγ$λη Ευαγ-
γελπουλου, το Το ∑ββατο 26 Μαρτου στο θεσ% τη 7η%οτικ Επιτροπ 7ια- γων καθ και οι πολτε, οι οποοι
7η%οτικ ∑υ%βο- Μαντοδι συνεδρασε η 7η%οτικ Επι- βολευση που $χει επιφ$ρει ο Καλλι- κατθεσαν τι απψει και προτσει
λιο του 7%ου Ιστι- τροπ 7ιαβολευση του 7%ου κρτη στην Α’ βθ%ια τοπικ αυτοδι- του επ του τεχνικο προγρ%%ατο,
αα-Αιδηψο κρ- Μαντουδου – Λ%νη – Αγα 4ννα, οκηση. των οικονο%ικν στοιχεων αλλ και
τησε εν λεπτο υπ την προεδρα του δη%ρχου κ.
σιγ στη %ν%η του. Αν$στη Ψαρρο %ε τα εξ θ$%ατα:
∑τα θ$%ατα η%ε- 1. Γνω%οδτηση επ του τεχνικο
ρσια διταξη
προγρ%%ατο του δ%ου $του 2011.
υπρχε επιστολ
2. Γνω%οδτηση επ σχεδου οικο-
του πρην Αντιδη-
νο%ικο προϋπολογισ%ο $του 2011.
%ρχου Κστα Κατσορα %ε την οποα
3. Προτσει των %ελν επ γενι-
ζητοσε να ονο%αστε το γπεδο 5χ5
κν θε%των.
«Γπεδο Βαγγ$λη Ευαγγελπουλου». ∑τη
∑τη συνεδραση παραβρ$θηκαν
συζτηση προτθηκε απ τον Ηλα Πετσ
τριντα τ$σσερα %$λη –επ συνλου
να ονο%αστε η αθουσα του 7η%οτικο
σαρντα π$ντε- εκπρσωποι φορ$ων,
∑υ%βουλου «Αθουσα Βαγγ$λη Ευαγγελ-
συλλγων , πολιτν καθ και εκπρ-
πουλου», πω επση και οδ τη πλη.
σωποι τη Τ.Ο. ΠΑ∑ΟΚ και τη Τ.Ε.
Την ονο%ασα οδο πρτεινε και η Ανα-
στασα Τσαροχα η οποα ω πρτη επιλα- Ν.7. τη δη%οτικ εντητα Κηρ$ω.
χοσα πρε τη θ$ση του στο 7η%οτικ ∑υ%- Επση παραβρ$θηκαν οι αντιδ- Εν στη συν$χεια ο κ. Ψαρρ επ γενικτερων θε%των που αφο-
βολιο. %αρχοι, δη%οτικο σ%βουλοι και πρε- παρουσασε το σχ$διο του τεχνικο ρον το νεοσστατο δ%ο.
Τι προτσει αυτ$ θα τι αξιολογσει δροι και σ%βουλοι των τοπικν κοινο- προγρ%%ατο του δ%ου για το $το Μ$νει να δο%ε αν οι προτσει των
και θα επεξεργαστε το Προεδρεο %ε τον ττων. 2011 φορ$ων θα εισακουσθον απ το
7%αρχο και θα φ$ρουν συγκεκρι%$νη πρ- ∑την αρχ τη εισγηση του ο ∑τη συν$χεια το λγο πραν οι 7η%οτικ ∑υ%βολιο και δεν $χασαν το
ταση στο επ%ενο συ%βολιο. 7%αρχο $κανε αναφορ στο ν$ο εκπρσωποι των φορ$ων και συλλ- ∑βββατο τσ%πα και βερεσε.
20 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ιστορα

Η Ι7ΡΥ∑Η ΤΟΥ ΓΥΜΝΑ∑ΙΟΥ Λ. ΑΙ7ΗΨΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΜ


Του Γεργιου
∑ταραντζ8 Η Αιδηψ στα ρ9ατα και στα γρ99ατα
δικηγρου

«Ετοτο το σπ&τι (το Πανεπιστ89ιο) αε%νηστο Κστα ∑οϊλ$ καθη-


θα φει το λλο (το παλτι)» γητ, ο αε%νηστο 7. Βρεττ, ο
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ∑ αε%νηστο Γιννη Ππα $%πο-
ρο, ο αε%νηστο Βασλη ∑νο,
Το Γυ%νσιο-παρρτη%α ττε, ο αε%νηστο Κστα Λβδα, ο
Λ. Αιδηψο ιδρθηκε στα πιο βαρι αρχηγ του Ε7Ε∑ στην Αιδηψ
, στα πιο σκοτειν χρνια τη Κατο- και ο Πλτων Τριαντφυλλου.
χ το 1944. Η φωτειν πρωτοβου- Επειδ η επιτροπ εκενη %ε
λα ανκε στην τοπικ οργνωση την δραστηριτητα τη $κανε πρ-
του ΕΑΜ Αιδηψο τη οποα γενι- σφορα αληθινο πολιτισ%ο στην
κ γρα%%ατ$α ταν ο Γιννη Αιδηψ θα παρακαλ$σω ποιον
Βασιλκο . =να ν$ο πλη%%υρι- λλο Αιδψιο γνωρζει και λλου,
σ%$νο απ τα ιδανικ του ΕΑΜ για στε να περιληφθον τα ον%ατα
%ια Ελλδα %ε εθνικ ανεξαρτησα. του στον τι%ητικ κατλογο, γιατ
Με δη%οκρατικ σστη%α διακυ- η προσφορ του εναι $ργο «
βερνσεω. Μια Ελλδα τη Ελευ- Ε∑ΑΕΙ » στην πνευ%ατικ και πολιτι-
θερα, τη κοινωνικ δικαιοσ- στικ προδο τη Αιδηψο και
νη, τη δουλει, τη προδου ΠΡΕΠΕΙ να του παραδσου%ε
και τη ανρθωση. Μια Ελλδα στην αινια %ν%η και την ευγνω-
που, ω πρτη προτεραιτητα θα %οσνη τη πλη. Η επιτροπ
$βαζε την παιδεα και την %ρφωση αυτ α%$σω %ετ την συγκρτη-
του λαο %α. ση τη %εταβανει στην Λα%α,
Αυτ ταν ο ιδεολογικ προ- που η $δρα τη γενικ επιθε- ροι αντρτε του ΕΛΑ∑ και κατ bταν αδνατον ιδω, εκενα Αιδηψο ΠΡΩΤΟ∑ΤΑΤΟΥΝΤΩΝ
σανατολισ% του νεαρο , ττε, ρηση %$ση εκπαδευση και την διρκεια τη εργασα του τα δσκολα χρνια τη Κατοχ του Γιννη Βασιλκου και του
γρα%%ατ$α του ΕΑΜ Αιδηψο, ο διεκδικε σθεναρ το ατη%α ολο- στνουν τα πλα του στον προα- και του Ε%φυλου που επακολο- Κστα Τσ%η, δικηγρου.
οποο δι$θετε και %ρφωση και κλρου πλ$ον τη Αιδηψο ενω%$- λιο χρο πω ακριβ οι αγωνι- θησε να %πορ$σει ω %αθητ να Το ρθρο αυτ α εναι
σνεση. ∑υνεπικουρο%ενο απ νη και ο%ψυχη, πνω στο %εγ- στ$ του 1821 ταν επιδδονταν σε φοιτσει στο Γυ%νσιο Ιστιαα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟ∑ΥΝΟ,
το ΕΑΜ Ιστιαα του οποου ο γενι- λο σκοπ! Η δεια ιδρσεω και λλε εργασε εκτ πολ$%ου. Η και να καλυφθον τα $ξοδα σου σων $φυγαν απ τον κσ%ο αυτ
κ γρα%%ατ$α ταν ττε ο δικη- λειτουργα του γυ%νασιακο ΑΙ7ΗΨΟ∑ ∑ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ∑ΤΑ απ τον ............... ανπαρκτο οικο- και ΕΠΑΙΝΟ∑-ΑΞΙΟΙ Ε∑ΤΙ-οσων
γρο Κστα Τσ%η - %ου τον παραρτ%ατο δδεται και η επι- ΓΡΑΜΜΑΤΑ! γενειακ προϋπολογισ%. ζουν ακ%α και αγνοον την %εγ-
γνρισε εδ, στην Αθνα ο φλο τροπ επιστρ$φει «εν θρια%βω», Ο συ%βολισ% εναι υπ$ρο- =τσι, %'αυτο του πρωταγω- λη του προσφορ. Καλ και προ-
%ου γιατρ ∑προ Περπατρη - αφο $χει επιτχει %εγλο κι ευγε- χο. Η απελευθ$ρωση που θα νιστ$- τη φωτισ%$νη ο%δα- το τρ$πω τον 7%αρχο Αιδηψο (το
αν$πτυξε και υλοποησε την πρω- ν σκοπ. Επιδδεται α%$σω στην $ρθει, θα $ρθει %ε την παιδεα και γυ%νασιακ παρρτη%α $φερε τη εχα ζητσει και απ τον Πολχρο-
τοβουλα του, για την δρυση υλοποηση του $ργου. την %ρφωση σαν θε%$λιο και υπο- γνση και την %ρφωση κοντ στο νη Ματκια, ταν ω δ%αρχο
Γυ%νασου στα Λ. Αιδηψο. Η =χει καταρρεσει η Ιταλα του δο% για το χτσι%ο %ια δη%οκρα- φτωχ λα, απ φτωχο και πει- παρακολοθησε διλεξη %ου στην
ορθοφροσνη και η σνεση που φασστα Ντοτσε και η Αιδηψ τικ Ελλδα! 4λλο .το τι $γινε. νασ%$νου καθηγητ$ στου οπο- Αιδηψ για την παιδεα), τα ον%α-
δι$θετε ο Γιννη Βασιλκο τον %$νει για $να διστη%α ελεθερη Τα εγκανια του γυ%νασου ταν ου κθε %αθητ κατ$βαλε %ηνι- τα τη επιτροπ και σα αλλ
οδηγε σε %ια ευρτερη συ%%αχα απ τον κατοχικ ιταλικ στρατ, $να πνευ%ατικ %εθσι, %ια βακ- αα δδακτρα $να ντενεκ$ λδι! γνωστοποιηθον να αναγραφον
λαϊκ πρωτοβουλα για την επ- προτο γνωρσει την πιο επδυνη χεα πνε%ατο, %ια φωτειν αν- M%ω η γενι εκενη $%αθε γρ%- σε %αρ%ρινη πλκα και να τοπο-
τευξη του σκοπο και δεν την περι- γερ%ανικ κατοχ. ∑την περοδο ταση κι $ξαρση τη πλη και του %ατα! Η Αιδηψ το αγπησε σα θετηθε στο ση%εριν δη%αρχεο-
χαρακνει ιδεολογικ, στε να αυτ, εξουσα ασκε το ΕΑΜ κι λαο τη %ε τα γρω χωρι τη. ΛΑΟΓΕΝΝΗΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ το πρτο γυ%νσιο-και στο γυ%ν-
προβληθε και να %ονοπωληθε, ω αρχζει η διαχεριση και η διοκηση Πνευ%ατικ γιορτ, πνευ%ατικ ΘΕ∑ΜΟ, δικ τη δη%ιοργη%α και σιο- λκειο Αιδηψο. ΕΠΑΙΝΟ∑
ΕΑΜικ %νο δραστηριτητα. των κοινν απ το τοπικ ΕΑΜ ο πανηγρι η $ναρξη των %αθη%των ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝ7Υ∑Η του πρ$πει και η ΕΥΓΝΩΜΟ∑ΥΝΗ
7η%ιουργε - %ε ψυχ αυτο και τον Παρνασσ, που σ%ερα το και η λειτουργα του γυ%νασου. ΕΛΠΙ7ΩΝ για %ρφωση και παιδεα ΤΗ∑ ΠΟΛΗ∑.
Κστα Τσ%η - ο%δα λαϊκ πρω- δη%αρχεο τη Αιδηψο αρχζει να Ενω%$νοι, ο%ψυχοι %ε δκρυα των ΝΕΩΝ. Απ ττε $βγαλε φουρ- Υ.Γ. : Το ρθρο αυτ αφιερνε-
τοβουλα απ Αιδψιου, οι οπο- επισκευζεται και να διαρρυθ%ζε- στα %τια οι Αιδψιοι ακον τον νι$ ξιων και ικανν στελεχν ται %ε ευγνω%οσνη πολ σ' εκενη
οι ανκουν σε διαφορετικ ιδεολο- ται, στε να λειτουργσει ω Εθνικ R%νο. Το κ%%α απουσιζει που επνδρωσαν την τοπικ κοινω- την επιτροπ αγνα που ευεργ$-
γικ στρατπεδα αλλ λειτουρ- γυ%νσιο. Οι ρυθ%ο εργασα και εναι παροσα η Ελλδα, $να να σε λε τι δραστηριτητε. τησαν την πλη %ε ευεργεσα παι-
γον %ε εντητα και %εθοδικτητα, εναι συντονισ%$νοι και απ ξ$φρε- κο%%τι τη απελευθερω%$νο απ =να πολυπληθ$ επιστη%ονικ δεα και πνε%ατο. Αφιερνεται
προκει%$νου να διεκδικσουν και νο ενθουσιασ% , για το %εγλο την ιταλικ κατοχ. Το 1944 εναι ο δυνα%ικ διασκορπισ%$νο σε ολ- επση στον αε%νηστο φλο %ου
να πετχουν $να θεσ% παιδεα, $ργο ταχτατοι. Βλ$πετε οι εργο- χρνο φρικτ στ$ρηση και επ- κληρη την χρα εναι το αγλισ%α Μανλη Αρτση, που αποφοτησε
$να να %ορφσεω και πολιτι- λβοι,ττε, δεν ταν «διαπλεκ- δυνη πενα και δψα %ερικν και η υπερηφνεια τη πλη απ το γυ%νσιο Λ. Αιδηψο, στον
σ%ο στην Αιδηψ, το Γυ%νσιο %ενοι»! 4νθρωποι πολλν ειδικο- φωτισ%$νων Αιδψιων για γνση αυτ. ιδεολγο και αγωνιστ τη 7η%ο-
τη. Την Επιτροπ αποτελον: Ο ττων, %αραγκο,χτστε, σιδη- και %θηση των παιδιν τη πλη 7νει το παρν σ%ερα στον κρατα, που αναπαεται στην
αε%νηστο γιατρ Παναγιτη ρουργο προσφ$ρουν δωρεν την και των γρω χωρων, 4γιο, Γιλ- επιστη%ονικ στβο και γρφει 7υτικ Γερ%ανα: 7εν πρλαβε να
Καρατζ, ο αε%νηστο δικηγ- εργασα του στε να ανοικοδο%η- τρα, Γουργουβτσα,bλια. σελδε στην πνευ%ατικ και επι- δει την αποκατσταση τη 7η%ο-
ρο 7η%τριο Τσικρικ, ο αε- θε και να διαρρυθ%ιστε κατλλη- Αε%νηστοι Γιννη Βασυλκο στη%ονικ ιστορα του τπου. Η κρατα για την οποα αγωνστηκε
%νηστο δικηγρο λα το συντο%τερο δυνατν ο και Κστα Τσ%η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Αιδηψ, πολ %ικρ σε πληθυσ%, και την ΑΙ7ΗΨΟ, που λτρευε,
Γιργο Κρκο, ο αε%νηστο ΝΑΟ∑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟ∑! Η εικνα ΩΡΑ που πρατε την απφαση $δωσε πλειδα λα%πρν επιστη- λυτρω%$νη απ την «εσωτερικ
«κκκινο δ%αρχο Αιδηψο» που παρουσιζει η ανοικοδ%ηση αυτ, να ιδρσετε γυ%νσιο στα Λ. %νων που διακρθηκαν και διακρ- κατοχ» τη Απριλιαν Χοντα.
Κωστκη Ευθυ%ιδη, ο αε%νη- του Παρνασσο-πω την περι$- Αιδηψο. Τα φτα τη παιδεα και νονται στι επιστ%ε τι%ντα Γιργο Κ. ∑ταραντζ8 7ικηγρο
στο Λεωνδα Λαγκουρνη, γραψαν σε %$να οι πρωταγωνιστ$ τη γνση ρθαν κοντ στο λα $τσι την γεν$τειρα του, την στον Kρειο Πγο
πολιτικ %ηχανικ, ο αε%νηστο τη πρωτοβουλα- εναι πργ%ατι και η πιο φτωχ οικογ$νεια %πο- ΑΙ7ΗΨΟ -τη οποα εναι και το και ∑υ9βολιο Επικρατε&α
∑προ Καρατζ ξενοδχο, ο εντυπωσιακ και θυ%ζει αγντητα ροσε τρα να «στελει το παιδ πνευ%ατικ κεφλαιο- και το Επιστη9ονικ ∑υνεργτη
αε%νηστο Παναγιτη ∑τα%ατ- του ΑΓΙΟΥ ΕΙΚΟ∑ΙΕΝΑ! Οι εργτε και το κορτσι τη στο Γυ%νσιο Γυ%νσιο-Λυκειο που «Αρχε&ου Νο9ολογ&α»
κη ( ο διανοο%ενο του ΕΑΜ), ο και οι τεχντε εναι οι περισστε- Αιδηψο» για να %θει γρ%%ατα. ΠΡΩΤΟΪ7ΡΥΘΗΚΕ απ το ΕΑΜ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 21
Παρεβσει

Η 25η Μαρτου ω Εθνικ πορσ%ατα που η δια η ιστο-


Τι γ&νεται 9ε τη δυνα- Εορτ καθιερθηκε το 1838 , Η 25η Μαρτ&ου και το 98νυ9α τη ρα τα παρουσιζει. Καθλου
%ε βασιλικ διταγ%α , για Επετε&ου τυχαο δεν εναι τι ο Ργα
ττητα επανδου δο λγου : πρτο , γιατ οδηγθηκε να γρψει του
των λεγ9ενων ταν λα%πρ καθ´ ευαυτν πυκνο σε εθνικ αυτογνω-
λγω του Ευαγγελισ%ο και σα στχου , ω ποτ´
γρα99ατικν στα δετερο , γιατ τη %$ρα αυτ οφφικιλο σε ξ$νου
χωρι ; το 1821 $γινε η $ναρξη του
υπ$ρ τη ανεξαρτησα αγ-
βασιλε ; =λα να γ$νη στ-
λο δικ σου τη φυλ.
νο του ελληνικο =θνου. Εναι νο%ζω ιδιατερη
∑%ερα , σοι φλοι τη αξα γεγον , χι %νο για
∑%φωνα %ε τη θεσ%οθ$τηση του ν%ου Ιστορα θ$λουν να αιτιολο- την περοδο στην οποα ανα-
του λεγ%ενου Καλλικρτη ( ρθρο 84 , γσουν το γεγον αυτ φερ%αστε επετειακ , αλλ
παρ. 9 ) %ε απφαση του δη%ρχου %ετ %πορον να πουν , χι χωρ και για τι δσκολε %$ρε
απ εισγηση τη εκτελεστικ επιτροπ στοιχεα , τι η 25η Μαρτου που περνο%ε σ%ερα , να
ορζονται υπλληλοι του δ%ου για τη εχε προβλεφθε ω η%$ρα επιση%νου%ε τι αυτ που
γρα%%ατειακ εξυπηρ$τηση των συ%βου- για την $ναρξη τη επαν- προ$χει εναι το Μνυ%α τη
λων των τοπικν κοινοττων, του εκπρο- τη. πρακτικ$ ση%αντικν αγωνι-
σταση και τι η καθι$ρωσ Επετεου και χι ο εντοπι-
Οι ασχολο%ενοι %ε το στν του ’ 21 , που εσταζαν
σπου τη τοπικ κοιντητα, τη στελ$χω- τη απορρφησε τι ποιε σ% τη ορθτητα %η
ζτη%α αυτ , τι περισστε- στη λογικ του να στηριζ%α-
ση των υπηρεσιν του δ%ου που εδρεουν αντιδικε αν%εσα στου τη σ%ανση τη η%ερο%η-
ρε φορ$ , επιδικουν να το στε , πνω απ´ λα , στι δικ$
σε τοπικ$ κοιντητε, καθ και για την πρωταγωνιστ$ τη επαν- να τη επετεου.
εντξουν στα δικ του σχ$- %α δυν%ει , αλλ και λογι-
παροχ «διοικητικ βοθεια» των κατο- σταση , εν παγωσε συγ-
δια και σκοπι%τητε και κ που θελε να στηρζεται
κων και διατθενται κατλληλοι χροι και χρνω την επιδιωκ%ενη Παναγιτη Γεωργ&ου
παραλεπουν να αναφερθον χωρ χνο σωβινισ%ο 
εξοπλισ% για τι ανγκε τη τοπικ κοι- εθνικοθρησκευτικ διστασ Κοβαρη , Θεολγο
στι ιδεολογικοπολιτικ$ εθνικ περιχαρακσεω στα
ντητα.
M%ω , οι δη%οτικο ρχοντε των δο
δ%ων τη βρεια Εβοια δεν αξιοποιον
την παραπνω θεσ%οθ$τηση , που προβλ$-
πει τη δυναττητα επανδου των λεγ%ε-
Επιδρο98 9ακρυχ(ρηδων σε χωρι τη Βρεια Εβοια
νων γρα%%ατικν για την γρα%%ατειακ
εξυπηρ$τηση των διφορων σχετικ
%ικρν πληθυσ%ιακ τοπικν κοινοττων «Ανοχρωτη πολιτεα», κε στην Παλιβρυση στο σε τ$τοιε καταστσει αφο δρσει των ντπιων.
και δη κτοικοι διφορων χωριν πω δεχνουν να εναι τα χωρι ξωκλσι τη Αγα Θ$κλα. υπρχε πνε%α ε%πιστοσ- =τσι δεν εναι λγε οι
τη περιοχ του πρην δ%ου Αρτε%ισου %α, σε περιπτσει οργανω- Επση στου Παπδε $σπα- νη. Η Αστυνο%α δεν εναι φορ$ που $χουν «$ρθει και
, που γνωρζουν το ν%ο , δια%αρτρονται %$νων επιδρο%ν απ κλ$- σαν την τζα%αρα απ καφε- δυνατν να %πορε να περιπο- στα χ$ρια».
για την παρληψη αυτ. ∑κοπεουν να αξιο- φτε κθε εδου. νεο και $κλεψαν κουτι %ε λε παντο και %λιστα ταν ∑την Κοκινο%ηλι $κλε-
ποισουν τη σχετικ θεσ%οθ$τηση οι δο Μ$σα σε %ια βδο%δα τσιγρα. ∑του Κουρκουλο το προσωπικ τη δεν επαρ- ψαν απ αποθκη τα %προ-
δ%αρχοι ; ση%ειθηκαν κροσ%ατα εκτ απ σπτια που νοιξαν, κε. τσινα καζνια που εχε κτοι-
στου Κουρκουλο, Παπ- παραβασαν αυτοκνητα που Επση τελευταα τσιγγ- κο για την παραγωγ τσ-
Παναγιτη Γεωργ&ου Κοβαρη , δε, Αγα 4ννα, κλπ. %ζεψαν τι υπρχε %$σα σε νοι τριγυρνον στα χωρι και πουρου !!! οι καταστσει
Θεολγο 4νοιξαν σπτια, αυτοκνη- αυτ. %αζεουν σιδηρικ και λλα αυτ$ $χουν σαν αποτ$λεσ%α
τα, καφενεα. ∑την Αγα 4ννα Γενικ φανεται να υπρ- αντικε%ενα. M%ω πιθανν πλ$ον να υπρχει φοβα, να
$κλεψαν απ %ντρα υλικν χει αποκ$ντρωση τη κλοπ απ υπερβλλοντα ζλο !! κλειδνονται τα πντα και να
γερανοφρο χη%α και $κλε- και $χουν βλει στχο πλ$ον Μπανουν στι αυλ$ των αντι%ετωπζονται %ε δυσπι-
ψαν κουλορε %ε καλδια και την επαρχα. σπιτιν και %αζεουν τα στα ξ$νοι που επισκ$πτονται
απ τον ΟΤΕ. Το αυτοκνητο Την εξ$λιξη αυτ, την εχα- πντα, αρκε να εναι απ τα χωρι. Η φιλοξενα δηλαδ
βρ$θηκε στα Μ$γαρα. %ε προβλ$ψει και επιση%νει %$ταλλο. =τσι χρσι%α αντι- «πει περπατο», που ταν

Αι9οδοσ&α Μοτοποδλατο που κλ-


πηκε στου Παπδε βρ$θη-
σε προηγο%ενο τεχο %α.
Τα χωρι δεν $χουν συνηθσει
κε%ενα κνουν φτερ, προ-
καλντα τι ελογε αντι-
γνρι%η για λου στα χωρι
%α.

στον Ταξιρχη

Αι9οδοσ&α διοργνωσε στο χρο του Ιατρε&ου Ταξιρχη ο Πολιτιστικ ∑λλογο του χωριο. συνολικ συ9-
9ετε&χαν κοντ στα σαρντα το9α. «Με την αι9οδοσ&α θ(λου9ε να βοηθ8σου9ε του συγχωριανο, αυτο που
θα (χουν ανγκη α&9ατο αν πσα στιγ98. Π(ραν 9ω τη χρησι9τητα θ(λου9ε να δσου9ε και το 98νυ9α
τη σπουδαιτητα τη προσφορ προ του συνανθρπου 9α», δ8λωσε ο Πρεδρο ∑τ9ο Κουλουρι-
τη. Τα τελευτα&α χρνια ο Ταξιρχη φα&νεται τι προσπαθε& να (χει πολιτιστικ8 δραστηριτητα. Εκτ τη αι9ο-
δοσ&α, ο ∑λλογο θα διοργανσει την Πρωτο9αγι και τον Ιονιο διοργαννει 9ια ση9αντικ8 εκδρο98 στι
χα9(νε πατρ&δε, στη Μικρ Ασ&α. Ο Ταξιρχη ε&ναι χωρι προσφυγγικ.
22 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε ∑
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτθλη9α 9ηχανοκ&νη- ΟΜΑ7Α ΑΓ Β Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΟΜΙΛΟ∑

του αθλητισ9ο στην Αιδηψ KYMH


ΔΡΟΣΙΑ
24 65
24 59
ΟΜΑ7Α
ΚΑ∑ΤΕΛΛΑ
ΑΓ
23
Β
55
τικ ∑υ%βολιο τη 24 Μαρτου, ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 24 43 Ι∑ΤΙΑΙΑ 23 49
διο %ε την ιδιτητα του Αντιδη%ρ- ΚΑΘΕΝΟΙ 23 46
ΚΡΙΕΖΑ 24 43
χου πρτεινε η φετιν διοργνωση να ΠΑΝΤΡΙΑ7ΙΚΟ∑ 23 37
γνει στην Αιδηψ. «Θα %ποροσε να ΑΡΤΑΚΗ 24 41
∑ΚΕΠΑ∑ΤΗ 23 37
γνει και πλι στο Πευκ, αλλ επειδ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 34 ΠΙ∑∑ΩΝΑ∑ 23 37
πρ$πει να δεξου%ε «Καλλικρατικ
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 24 33 ΑΤΡΟΜΗΤΟ∑ ΒΑ∑ΙΛΙΚΩΝ 23 33
νοοτροπα προτενω φ$το να γνει
στην Αιδηψ», δλωσε στην τοποθ$- ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 24 32 ΕΝΩ∑Η 7ΙΡΦΥΩΝ 23 30
τησ του. Επση τνισε τι αρωγ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 24 32 ΑΙ7ΗΨΟ∑ 23 26
και συνδιοργανωτ θα εναι ο ∑λλο- ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 23 25
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 24 31
γο «Αν$λιξη» των Λουτρν Αιδηψο. ΑΤΤΑΛΗ 23 22
Η πλ$ον επιτυχη%$νη διοργνωση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. 24 25
Η Λ$σχη Μηχανοκνητου Αθλητι- ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΓΟΥΒΩΝ 23 17
σ%ο τα προηγο%ενα χρνια διοργ-
ταν αυτ των Βασιλικν, που οι ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 24 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 23 16
αγνε που τερ%τιζαν στην παραλα
νωσε πρωταθλ%ατα και επιδεξει ΑΥΛΩΝΑΡΙ 24 22 Α∑ΤΕΡΑ∑ ΒΑΤΩΝΤΑ 23 15
συγκ$ντρωσαν πνω απ 3.000
στα Βασιλικ, Πευκ και σε ορειν$ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 24 18
διαδρο%$ τη περιοχ. Οργανωτ
το%α. Εναι λοιπν %ια δραστηριτη- Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΟΜΙΛΟ∑
το Προεδρεο τη Λ$σχη και ο Πρε-
τα ση%αντικ για την Λουτρπολη, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 24 17
αφο παρ%οιε δεν $χουν ξαναγνει ΟΜΑ7Α ΑΓ Β
δρ τη Γιννη Κοντζι. ∑το 7η%ο- ΩΡΕΟΙ 24 15
λλοτε. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 23 57
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 23 47
ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 23 43
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ∑ Μ Α Τ Α Α Γ Ω Ν Ω Ν
ΕΡΑΠΟΣ 23 39
Α1 Κατηγορ&α Α2 Κατηγορ&α 1ο 9ιλο Β Κατηγορ&α 1ο 9ιλο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 37
ΚΗΡΙΝΘΟΣ 23 33
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ∑ Χ. – ΑΕ ΧΑΛΚΙ7Ο∑ 0-2 ∑ΚΕΠΑ∑ΤΗ – ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΓΟΥΒΩΝ 3-3 ΑΡΗ∑ ΑΓ. ΑΝΝΑ∑ – ΑΚΑ7ΗΜΙΑ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ 3-1 ΕΡΜΗΛΙΟΣ 23 31
ΓΥΜΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑ∑ 4-2 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ – ΑΤΤΑΛΗ 2-0 ΑΓΙΟ∑ – ΕΡΜΗΛΙΟ∑ 2-2 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 23 31
ΚΥΜΗ – ΚΡΙΕΖΑ 5-0 ΠΙ∑∑ΩΝΑ∑ – ΚΑ∑ΤΕΛΛΑ 1-1 ΠΑΟ ΛΙΧΑ∑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΗΡΙΝΘΟ∑ 1-6 ΘΥΕΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 23 31
ΠΡΟΠΟΝΤΙ7Α – ΤΑΜΥΝΑΪΚΟ∑ 3-1 ΠΑΝΤΡΙΑ7ΙΚΟ∑ – Α∑ΤΕΡΑ∑ ΒΑΤΩΝΤΑ 2-2 ΑΟ ΠΑΠΑ7ΩΝ – ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1-1
ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 23 28
ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟ∑ – 7ΡΟ∑ΙΑ 1-2 ΑΤΡΟΜΗΤΟ∑ ΒΑ∑ΙΛΙΚΩΝ – ΑΙ7ΗΨΟ∑ 3-2 ΕΡΑΠΟ∑ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟ7Ε∑ΠΟΤΙΟΥ 4-1
ΚΑΜΑΡΙΑ 23 27
ΑΡΤΑΚΗ – ΩΡΕΟΙ 2-1 ΕΝΩ∑Η 7ΙΡΦΥΩΝ – ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1-4 ΦΟΙΝ. ΨΑΧΝΩΝ – ΑΚΡΑΤΗΤ. ΚΕΧΡΙΩΝ 0-2
ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ 2-0 Ι∑ΤΙΑΙΑ – ΚΑΘΕΝΟΙ 0-0 ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΕΡΑΥΝΟ∑ ΧΑΛΚΙ7Α∑ 0-0
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 23 25
ΛΗΛΑ∑ – 7ΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 0-2 ΑΓΙΟΣ 23 25
ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 2

ΘΑΝΑ∑Η∑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ∑- ∑ΤΑΘΗ∑ ΒΕΝΕΤΗ∑


Οι 789αρχοι δεν 8θελαν να διαταρξουν το οικονο9ικ σστη9α τη περιοχ8
Πρ(πει να λειτουργ8σουν τα εγκαταλει99(να λατο9ε&α
Πρταση προ το 7η%οτικ ∑υ%βολιο ρισου που εναι εθνικ και τη Κοκινο%η- νο%ι%οποηση. Αν παρ’ ελπδα δεν επιθυ%ε-
τη Ιστιαα – Αιδηψο $φερε η παρταξη λι, αλλ και αλλαχο εναι εντελ ανα- ται (απ το 7/∑), η εκ%ετλλευση απ το
του Βασλη Κεδκογλου, που την υπογρ- γκαα και απαρατητα για την πρωτογεν 7%ο, η απ 7η%οτικ Επιχερηση, %πορε
φουν οι Θανση Ρου%ελιτη και ∑τθη %α παραγωγ, γεωργικ, δασικ, κτηνο- να γνει πλειοδοτικ διαγωνισ% για την
Βενετ καθ και πολλο πρεδροι, %ε την τροφικ και αλιεα, γιατ απαιτον καλ ανδειξη αναδχου ο οποο θα παρ$χει τα
οποα συνδ$ουν την κακ κατσταση των επικοινωνα, δρ%ου. υλικ %ε τ%η%α κατ τνο προ το δ%ο
αγροτικν δρ%ων %ε ο κστο του αδρα- Για την παραγωγ των ορυχεων απαιτε- αλλ και προ του ιδιτε, %ε διαφορετικ
νο υλικο που χρειζεται για στρσι%ο. ται δεια λειτουργα απ την Περιφ$ρεια η τ%η%α. Μπορε να αναδειχτον δυο και
∑την επιστολ του αναφ$ρουν «…δυο ορυ- οποα προϋποθ$τει την υποβολ των απα- τρει στε να υπρχει ανταγωνισ%. Εναι
χεα, στο Ταξιρχη και το Ασ%νιο, παραγω- ρατητων δικαιολογητικν…. Για την εκ%ε- προφαν$ απ λα τα παραπνω τι %ια
γ κατ’ εξοχν καταλλλου και δοκι%ασ%$- τλλευση %ετ την αδειοδτηση ο %ηχανο- ση%αντικ δραστηριτητα, %ε θ$σει εργα-
νου υλικο αγροτικ οδοστρωσα, παρα- λογικ εξοπλισ% του 7%ου υπεραρκε. σα, χωρ ουσιαστικ επ πλ$ον $ξοδα του
%$νουν κλειστ και ανενεργ διτι οι 7%αρ- Ο κ%πο Αγου και Αιδηψο %πορε νετα 7%ου, %πορε ν’ ανθσει». Οι 7η%οτικο ∑%-
χοι δεν θελαν να διαταρξουν το οικονο%ι- να εξυπηρετηθε απ το ορυχεο Ταξιρχη βουλοι ερωτον τον 7%αρχο Ζχο Χριστο-
κ σστη%α τη περιοχ. η λειτουργα των εν στο κ%πο Λιχδα υπολειτουργε ορυ- φ, αν αποδ$χεται την πρτασ του και
ορυχεων αυτν, η παραγωγ του αδρα- χεο πολ καλο υλικο το οποο %πορε να ζητον να συζητηθε ω θ$%α η%ερσια
νο υλικο, καθ και τουλχιστον ακ%η εξυπηρετσει και τον κ%πο των Γιλτρων. διταξη στο επ%ενο δη%οτικ σ%βολιο.
δο που ευρσκονται στο δσο του Κυπα- Το ορυχεο τη Λιχδα σω χρειαστε
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 23
Ρεπορτζ

Κακ το αποτυγχνειν, χε&ριστο το 9η επιχειρε&ν. Παραλαβ8 τη Β Φση του Αποχετευτικο


Λουτρν Αιδηψο
Του Χρ8στου Ι. Ε99ανου8λ
Το 7η%οτικ ∑υ%βολιο Ιστια- το δη%σιο».
α – Αιδηψο κατ πλειοψηφα Επση διατυπνεται σαφ
∑το ση%εριν ρθρο θα κρση δη%οσου χρ$ου, εκδδο- συνολικ προϋπολογισ% 180
αποφσισε την παραλαβ του επιφλαξη τη Πολιτικο Μηχανι-
ασχοληθ %ε το ζτη%α τη κρ- ντα δικ τη ευρωο%λογα (e- εκατ. ευρ και αφορ χοργηση
$ργου. κο του 7%ου Αιδηψο, κατ την
ση του δη%οσου χρ$ου . Το bonds) αξα ση %ε εκενη που δανεων $ω 500.000€ σε επιχει-
Ενδιαφ$ρον προκλεσε η υπογραφ τη στι παρατηρ-
βασικ ερτη%α που %α απα- απαιτε η εξυπηρ$τηση των ρσει %ε προσωπικ $ω 250
κατθεση εγγρφου απ την %ε- σει τη $κθεση του ∑.Ε.7.Ε. Ο
σχολε ,εναι το αν θα γνει η ανα- χρεν. ∑τη συν$χεια, και αφο το%α, που θα κνουν επενδ-
ζονα αντιπολτευση που αφορο- 7%αρχο Ζχο Χριστοφ,
διρθρωση. Η απντηση εναι πλ$ον $χει αγορσει η Ε.Κ.Τ. το σει στου το%ε Πληροφορι-
σε το Πρισ%α του ∑%ατο Επι- αναφερ%ενο στο θ$%α τη
κατηγορη%ατικ ναι. Τρα το αν χρ$ο %α, ξεκιν η διαδικασα κ και Επικοινωνιν. Το προϊν
θεωρητν 7η%οσων =ργων. παραλαβ τνισε τι, «δεν
θα γνει σε $να %να σε $να τη αποπληρω% του. Θα ορι- αυτ υπολογζεται τι θα βοηθ-
∑%φωνα %ε το πρισ%α οι ελε- υπρχει καν$να πρβλη%α, αφο
χρνο δεν $χει και τσο ση%ασα. στε $να χρονοδιγρα%%α εξ- σει 2.000 περπου επιχειρσει
γκτ$ αναφ$ρονται «να σταλε η οι αρ%διε υπηρεσε που παρα-
Εναι ραγε αναγκαο να γνει; φληση 25 30 35 $τη. Τονζω να γνουν πιο ανταγωνιστικ$
παροσα $κθεση στον αρ%διο λα%βνουν το $ργο $χουν υπο-
Και εδ η απντηση εναι κατη- λλη %α φορ πω εξακολου- στι διεθνε αγορ$ και θα δια-
εισαγγελ$α για τι περαιτ$ρω γρψει».
γορη%ατικ ναι. Μακρι να θο%ε να χρωστ%ε ,%νο που τεθε στην αγορ %$χρι τον Μιο.
εν$ργειε, παραλεψει, κλπ, Υπη- Η απφαση τη παραλαβ
υπρχε εναλλακτικ λση αλλ αλλζου%ε δανειστ. 7εν πρ- Αναφορικ %ε τα υφιστ%ενα
ρεσιν και 7ιοκηση, οι οποε του $ργου πρθηκε κατ πλειο-
δυστυχ δεν υφσταται κα%α. κειται να χσει οτε $να ευρ η διαθ$σι%α προγρ%%ατα που
7εν υπρχει λλο δρ%ο. Το Ε.Κ.Τ..∑υ%περασ%ατικ αυτ η εχα παρουσισει στο προηγο- εναι διαπιστω%$να βλαπτικ$ για ψηφα.
κρσι%ο ση%εο εναι το π θα διαδικασα %α δνει τη δυνατ- %ενο ρθρο, παρα%$νουν ανοι-
γνει η αναδιρθρωση.
Υπρχει ραγε τρπο να
τητα να αποπληρσου%ε το
χρ$ο %α, %πανοντα ταυτ-
χτ τα ακλουθα: Ι)ΠΡΑ∑ΙΝΟ∑
ΤΟΥΡΙ∑ΜΟ∑, ΙΙ)DIGI-RETAIL -
Αποχετευτικ παραλειπ9ενα
λβει χρα η αναδιρθρωση,
χωρ να πληγον οι ο%ολογιο-
χρονα σε %α τροχι ανκα%ψη
αφο οι δσει που θα καταβλ-
ΕΝΙ∑ΧΥ∑Η
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ∑ΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
...απ το 7η9οτικ ∑υ9βολιο
χοι; Φυσικ και ναι .Αν προχωρ- λου%ε θα εναι υποφερτ$ .Ταυ- ΥΛΟΠΟΙΗ∑Η ΨΗΦΙΑΚΩΝ περ& αποχετεσεω Λουτρν Αιδηψο ο λγο
σου%ε σε %α αναδιρθρωση του τχρονα το κστο για την Ε.Κ.Τ. ΕΠΕΝ7Υ∑ΕΩΝ, ΙΙΙ)
χρ$ου %ε τον συνθη τρπο, %ε το π$ρα τη αποπληρω% ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αλλ και αποποηση ευθυνν
ττε οι πρτοι που θα πληγον θα εναι %ηδενικ. ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑ∑ απ αυτο που «επ 4ετε» ασελ-
θα εναι οι κτοχοι ο%ολγων του ∑τη συν$χεια θα κνω %ια 22-64 και IV) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ∑Η γοσαν πνω στο $ργο τη αποχ$-
Ελληνικο 7η%οσου. =να παρ- συνοπτικ αναφορ στην $ναρξη ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ τευση τη Αιδηψο αφηγο%ενοι
δειγ%α φορ$α που διατηρε των πρτων συγχρη%ατοδοτο- Mσον αφορ στον ν$ο Ανα- τρα $κθεση ιδεν και %η αναλα%-
%εγλη θ$ση σε ελληνικ ο%λο- %ενων προϊντων του Τα%εου πτυξιακ Ν%ο ,παρλο που $χει βνοντα τι ευθνε του …
γα εναι το Ι.Κ.Α..Αντστοιχα Κεφαλαου JEREMIE, για την εν- ψηφιστε στην βουλ, δεν $χουν 7υστυχ θα %α ξαναπνε κι
παραδεγ%ατα εναι ο Ο.Γ.Α., το σχυση των %ικρν και πολ υπογραφε οι σχετικ$ Κ.Υ.Α. λλε δεκαετε πσω….
Και δυστυχ η ασ$λγεια
Τ∑ΜΕ7Ε, τα ασφαλιστικ τα%εα %ικρν επιχειρσεων. Τα τρα ακ%η ,%ε αποτ$λεσ%α πολλ
συνεχζεται και τρα. Βλ$πετε πολ-
των τραπεζν, το ασφαλιστικ πρτα χρη%ατοδοτικ προϊντα ζητ%ατα να %ην εναι ακ%η
λο γνονται παρδειγ%α και για
τα%εο του Ο.Τ.Ε. κ.α. Απλ του JEREMIE, αφορον στα γνωστ. Θα αφιερσω $να απ
λλου. Και η %%ηση αλλ και η
φανταστετε στην υφιστ%ενη εξ: τα επ%ενα ρθρα για την πλρη
%ηση δεν εναι πντα ανδυνε.
δσκολη θ$ση που βρσκονται τα Ν$α Επιχειρη%ατικτητα: παρουσαση του ν$ου Ν%ου. Ψευτοδιλ%%ατα και εκβια-
Και δυστυχ λα αυτ
τα%εα αυτ, να υποστον και %α =χει συνολικ προϋπολογισ% Τ$λο προκηρχτηκε το πρ- σ%ο του τπου:
ακογονται απ αυτο που επ
ζη%ι κποιων εκατοντδων εκα- 120 εκατ. ευρ και αφορ χορ- γρα%%α "Εξωστρ$φεια-Ανταγω- • «Θα ξεχειλσουν τα λ%ατα
χρνια ταν στη εξουσα και ξανα-
το%%υρων. Επιπλ$ον, β$βαιο γηση δανεων $ω 100.000€ σε νιστικτητα των Επιχειρσεων" αν δεν ψηφιστε ο Ανακεφαλαιωτι-
εναι τρα. Και γιατ πρ$πει τρα
εναι πω θα πληγε και ο Ευρω- %ικρ$ και πολ %ικρ$ νεοϊδρυ- που αφορ στην ενσχυση και κ Πνακα Εργασιν»
να του πιστ$ψου%ε;
παο φορολογο%ενο πολτη θεσε επιχειρσει επιχειρ- υποστριξη των ΜΜΕ, και υπ •«Θα βγλω τα τοποθετη%$να
Κποια στιγ%, κποιο εισαγ-
που δεν χρωστει και τποτα εδ σει που $χουν $ω και 3 χρνια προϋποθ$σει και των μεγλων φρετια και θα ξαναβλω παλαιο
γελ$α θα πρ$πει να κνει τη δου-
που τα λ$%ε. λειτουργα και προσωπικ επιχειρσεων, για την τπου»
λει του για τα χα%$να χρ%ατα
Π%ε τρα να δο%ε ποιο %$χρι 50 το%α. Αιτσει για $ναρξη/συν$χιση τη εξωστρε- • «Εδ $χου%ε πληρσει 12
των συ%πολιτν %α τσο χρνια.
εναι ο τρπο να γνει η ανα- ευνοϊκ δανειοδτηση, %ε επιτ- φο ανταγωνιστικτητα και εκατο%%ρια %$χρι τρα, στα 170
«Οι $ντι%οι και ειλικρινε
διρθρωση χωρ πλγ%ατα. κιο που ξεκιν κτω απ 3% και επιχειρη%ατικ του δρση, χιλιαρικκια θα κολλσου%ε και
ασφαλ και δεν $χουν τποτα να
Υπρχει $να θεσ% στην περοδο αποπληρω% απ 36 εν προδη%οσιετηκε το πρ- δεν ψηφσου%ε το ν$ο Ανακεφαλαι-
φοβηθον, οι υπλοιποι α ρωτ-
Ευρωπαϊκ =νωση που ονο%ζε- $ω 72 %νε, $χουν ξεκινσει να γρα%%α "Εναλλακτικ Τουρι- ωτικ Πνακα»
σουν του δικηγρου του!»
ται Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπε- γνονται απ τι 22 Φεβρουαρ- σ%" που αφορ στην υλοποη- •4ρνηση για πραγ%ατικ %εω-
(δανεικ το τελευταο)
ση του κστου (αλθεια τι φρε-
ζα. 7ιαθ$τοντα την απαιτο%ε- ου. ση επενδσεων στον το%$α του Αγαπητο συ%πολτε του ν$ου
τια εναι αυτ που κοστζουν 12
νη ρευσττητα, ρθε η ρα να Μικροδνεια: =χει συνολικ τουρισ%ο, απ επιχειρσει 7%ου Ιστιαα Αιδηψο και
χιλιρικα το $να)
προσφ$ρει περισστερο $ργο. προϋπολογισ% 60 εκατ. ευρ που δραστηριοποιονται προ- συ%πατριτε Αιδηψιτε
• «Μη φοβστε και ψηφστε,
Πω; Ο τρπο εναι απλ. 7εν και αφορ χοργηση δανεων τθενται να δραστηριοποιηθον ´Η θα απαιτσου%ε το νοικοκ-
αλλι να π%ε στα σπτια %α!»
θα χαρσει στη Χρα %α %$ρο $ω 25.000€, %ε ρου αντστοι- στην ανπτυξη εναλλακτικν ρε%α του 7%ου %α εδ και τρα
(λγια του νυν δη%ρχου εν %$σω
των χρεν τη-δεν θα πληγε χου του πρτου προϊντο, σε %ορφν τουρισ%ο και λειτουρ- εδ θα ε%αστε και θα ξαναλ$%ε
χειροκροτη%των) …αλλ τελικ
δηλαδ οικονο%ικ. Θα αναλβει πολ %ικρ$ επιχειρσει λων γον εντ τη ελληνικ επι- τα δια και σε λγα χρνια.
γιατ δεν ψφισαν τουλχιστον οι
να εξυπηρετσει τα ο%λογα τη των το%$ων οικονο%ικ δραστη- κρτεια.∑το επ%ενο ρθρο θα Και δυστυχ ο χρνο δε %πο-
τη συ%πολτευση γιατ δεν επ$-
Ελλδα ,αλλ και των λλων ριτητα. Το προϊν θα διατεθε αναφερθ εκτετα%$να στα δο ρε να περι%$νει την Αιδηψ
%εναν σε περαιτ$ρω $κπτωση για
Χωρν τη Ευρωζνη που αντι- στην αγορ %$χρι τον Απρλιο. αυτ ν$α προγρ%%ατα. να τον ψηφσουν λοι;
%ετωπζουν θα αντι%ετωπσουν Ψηφιακ ∑τρατηγικ: =χει Μαυροζο9η Γιννη
24 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
∑τιγ

ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙ ∑ΤΗ ΜΟ∑ΧΑ ΚΑΙ ∑ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΦΙΛΙΑ ΤΗ∑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΚΟΦ∑ΚΙ

Iφυγε η ευγενικ8 αγων&στρια Μαρ&α Μπ(ικου


γη» εν ε%φανζονται οι πρτε τη Αλβανα το 1949.
ο%δε ανταρτν. Μπανει στην Ο Πωλ Ελυρ $γραψε στο Ατο-
ΕΠΟΝ %ε τη δη%ιουργα τη και, %ικ τη Βιβλιριο Αξιω%ατικο:
παρλληλα %ε το σχολεο, %αζεει “∑τη Μαρα που πρσφερε την
υλικ για του αντρτε και %ιλει ο%ορφι τη στου δρ%ου του
στα χωρι καλντα του πολτε πολ$%ου.”
να στηρξουν την Αντσταση. ∑τη Μσχα επιλ$γεται να γνει
Οι γονε τη αποφασζουν να η εκφωντρια του ελληνφωνου
ακολουθσει τον αδελφ τη τ%%ατο του ραδιοφωνικο
στην Αθνα και να σπουδσει σταθ%ο. «Εδ Μσχα» το 1952.
ιατρικ. Εκε ο σνδεσ% τη Τον επ%ενο χρνο αρχζει να
εναι ο Λ. Κρκο και βρσκει τον σπουδζει σκηνοθεσα και συνδ$-
αδελφ τη στη φυλακ. Μετ την εται %ε βαθι φιλα %ε τον Αντρ$ι
απελευθ$ρωση του, επιστρ$φουν Ταρκφσκι, που και συνσκηνοθε-
στην Ιστιαα εν %$σα τη $χει τον και %α ταινα. Εν δνει και
ωρι%σει η ιδ$α να %πει στον $νο- το νο%α στον $να του γι. ντρα τη $χει πεθνει. «bταν Μεγλη ∑οβιετικ Εγκυκλοπα-
Η Μαρα Φ$ρλα γεννθηκε το πλο αγνα. Ξαναβρσκεται %ε τον ντρα ασλληπτο. 7εν %ου το επαν δεια, στην εφη%ερδα «=θνο»
1925, στην Ιστιαα τη Εβοια, Πλαστογραφε την υπογραφ τη το 1961, ο οποο $χει καταφ$- %$χρι που $φτασα σπτι. Να %ετα- κ.α.
απ γονε τη %εσαα τξη. του πατ$ρα τη για να γνει δεκτ ρει να %εταβε στη Μσχα %ε δια- φ$ρω την τ$φρα του στα χ$ρια Π$ρυσι κυκλοφρησε το
7ιατηροσαν παντοπωλεο. Η στην 13η %εραρχα του ΕΛΑ∑ πστευση τη «Αυγ». Το 1975, %ου, σαν την Ηλ$κτρα. 7εν θελα βιβλο τη ιστορικο Τασολα
Κατοχ την βρσκει %αθτρια Καρπενησου. Πολιτικ επτρο- %ε τη Μεταπολτευση, η Μαρα να ζσω… %ετ το θνατο του Βερβενιτη, που κατ$γραψε τη
Γυ%νασου. Η πρτη τη αντιστα- πο εκε εναι ο Γεωργολα Μπ$ι- Μπ$ικου επιστρ$φει στην Ελλδα Γεωργολα δεν %ε ενδιαφ$ρει βιογραφα τη, %ε ττλο "Αφο %ε
σιακ πρξη ταν να στεφανσει, κο, %ε τον οποο παντρεεται %ε για να ξαναπρει την ιθαγ$νεια. τποτα, δεν ασχολο%αι καθλου ρωττε, να θυ%ηθ... (εκδ.
%αζ %ε του συ%%αθητ$ τη, το την απελευθ$ρωση και $πειτα απ Μετ απ 25 χρνια χωρ ιθαγ$- %ε το κ%%α, $κοψα κθε σχ$ση». Καστανιτη).
ηρο στην πλατεα του χωριο, 5 %νε τον συλλα%βνουν. νεια και $ξι %νε ταλαιπωριν %ε Εργστηκε στι διαπραγ%α- =φυγε απ τη ζω σε ηλικα 86
στι 25 Μαρτου του 1942. ∑ντο- Εντσσεται στον 7η%οκρατικ το ελληνικ σστη%α, παρνει το τεσει για τι %ετακλσει %εγ- ετν στι 25 Μαρτου. 69 ακριβ
%α οργαννεται στην «Αλληλεγ- ∑τρατ και οργαννει την φυγ ελληνικ διαβατριο και γυρνει λων σοβιετικν καλλιτεχνν στην χρνια απ την πρτη τη αντι-
τη στη ∑οβιετικ =νωση %$σω στη Μσχα για να %θει τι ο Ελλδα. Εργστηκε επση στη στασιακ πρξη.

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å.


ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ
¸ðéðëá
åðáããåëìáôéê
þí
÷þñùí

ÉÓÔÉÁÉÁ
ÅÕÂÏÉÁÓ
ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü Ôçë.: 22260 54774
- ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ & 55444
- ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ FÁ×: 22260 69374