You are on page 1of 39

Xuҩt thân và quê quán

Bài chi tiӃt: Gia đình Hӗ Chí Minh

Theo gia phҧ cӫa dòng hӑ NguyӉn ӣ làng Kim Liên tҥi Nam Đàn, NghӋ An thì:

"Hoàng sơ tә khҧo là NguyӉn Bá Phө, tә đӡi thӭ hai là NguyӉn Bá Bҥc, tә đӡi thӭ ba
là NguyӉn Bá Ban, tә đӡi thӭ tư là NguyӉn Văn Dân,... tә đӡi thӭ năm, NguyӉn Sinh Vұt
là giám sinh đӡi Lê Thánh Đӭc (tӭc Lê Thҫn Tông) năm thӭ ba..., tә đӡi thӭ sáu là
NguyӉn Sinh Tài đӛ hiӃu sinh khi 17 tuәi, năm 34 tuәi đӛ tam trưӡng khoa thi Hӝi..., tә
đӡi thӭ 10 là NguyӉn Sinh Nhұm[5])." Cҧ bӕn đӡi đҫu tiên cӫa dòng hӑ đӅu chưa lҩy
đӋm là "Sinh" và không rõ năm sinh, năm mҩt[6].

Ông tên thұt là NguyӉn Sinh Cung (æ , giӑng đӏa phương phát âm là Côông), tӵ là
Tҩt Thành[7]. Quê nӝi là làng Kim Liên (tên Nôm là làng Sen). Ông đưӧc sinh ra ӣ quê
ngoҥi là làng Hoàng Trù (tên Nôm là làng Chùa, nҵm cách làng Sen khoҧng 2 km) và
sӕng ӣ đây cho đӃn năm 1895. Hai làng này vӕn cùng nҵm trong xã Chung Cӵ, thuӝc
tәng Lâm Thӏnh, huyӋn Nam Đàn. Quê nӝi cӫa ông, làng Kim Liên[8] là mӝt làng quê
nghèo khó. Phҫn lӟn dân chúng không có ruӝng, phҧi làm thuê cҩy rӁ, mһc quҫn ít, đóng
khӕ nhiӅu, bӣi thӃ nên làng này còn có tên là làng Đai Khӕ[9]. Vào đӡi ông, phҫn lӟn
dòng hӑ cӫa ông đӅu cơ hàn, kiӃm sӕng bҵng nghӅ làm thuê, và cũng có ngưӡi tham gia
các hoҥt đӝng chӕng Pháp[10].

Thân phө ông là mӝt nhà nho tên là NguyӉn Sinh Sҳc, tӯng đӛ phó bҧng[11]. Thân mүu
là bà Hoàng Thӏ Loan. Ông có mӝt ngưӡi chӏ là NguyӉn Thӏ Thanh, mӝt ngưӡi anh là
NguyӉn Sinh Khiêm (tӵ Tҩt Đҥt, còn gӑi là Cҧ Khiêm) và mӝt ngưӡi em trai mҩt sӟm là
NguyӉn Sinh Nhuұn (1900-1901, tên khi mӟi lӑt lòng là Xin).

Theo lý lӏch chính thӭc, NguyӉn Sinh Cung sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tuy nhiên có
nhӳng thông tin khác không đӗng nhҩt[cҫn dүn nguӗn]:

* Trong đơn xin hӑc Trưӡng hành chính thuӝc đӏa, năm 1911, ông tӵ ghi là sinh năm
1892.
* Năm 1920, ông khai vӟi mӝt quұn cҧnh sát tҥi Paris ngày sinh cӫa mình là 15 tháng 1
năm 1894.
* Theo mӝt tài liӋu do Phòng nhì Pháp lұp năm 1931, có sӵ xác nhұn cӫa mӝt sӕ nhân
chӭng làng Kim Liên, quê nӝi cӫa ông, thì ông sinh tháng 4 năm 1894.
* Trong tӡ khai cӫa ông tҥi Đҥi sӭ quán Liên Xô ӣ Berlin, vào tháng 6 năm 1923, thì
ngày sinh là 15 tháng 2 năm 1895.

Tuәi trҿ

Năm 1895, NguyӉn Sinh Cung cùng cha mҽ và anh trai vào HuӃ lҫn đҫu tiên. Sau khi mҽ
mҩt (1901), ông vӅ NghӋ An ӣ vӟi bà ngoҥi mӝt thӡi gian ngҳn rӗi theo cha vӅ quê nӝi,
tӯ đây ông bҳt đҫu dùng tên NguyӉn Tҩt Thành. Tҩt Thành theo hӑc cӱ nhân Hoàng
Phҥm QuǤnh và mӝt sӕ ông giáo khác[12].

Năm 1906, NguyӉn Tҩt Thành theo cha vào HuӃ lҫn thӭ hai và hӑc ӣ trưӡng tiӇu hӑc
Pháp-ViӋt Đông Ba. Tháng 9 năm 1907, ông vào hӑc tҥi trưӡng Quӕc hӑc HuӃ, nhưng bӏ
đuәi hӑc vào cuӕi tháng 5 năm 1908 vì tham gia phong trào chӕng thuӃ ӣ Trung KǤ[13].
Cha ông bӏ triӅu đình khiӇn trách vì "hành vi cӫa hai con trai". Hai anh em Tҩt Đҥt và Tҩt
Thành bӏ giám sát chһt chӁ. Ông quyӃt đӏnh vào miӅn Nam đӇ tránh sӵ kiӇm soát cӫa
triӅu đình.

4ҫu năm 1910, NguyӉn Tҩt Thành vào đӃn Phan ThiӃt. Ông dҥy chӳ Hán và chӳ Quӕc
ngӳ cho hӑc sinh lӟp ba và tư tҥi trưӡng Dөc Thanh cӫa Hӝi Liên Thành[14][15].
Khoҧng trưӟc tháng 2 năm 1911, ông nghӍ dҥy và vào Sài Gòn cũng vӟi sӵ giúp đӥ cӫa
Hӝi Liên Thành. Tҥi đây, ông theo hӑc trưӡng Bá NghӋ là trưӡng đào tҥo công nhân hàng
hҧi và công nhân chuyên nghiӋp cho xưӣng Ba Son ( bây giӡ là trưӡng Cao Đҷng kӻ
thuұt Cao Thҳng ). Ӣ đây, ông hӑc đưӧc 3 tháng. Sau đó ông quyӃt đӏnh sӁ tìm mӝt công
viӋc trên mӝt con t u viӉn dương đӇ đưӧc ra nưӟc ngoài.
Hoҥt đӝng ӣ nưӟc ngoài

Bài chi tiӃt: Hoҥt đӝng cӫa Hӗ Chí Minh trong giai đoҥn 1911-1941

Thӡi kǤ 1911-1919
Mô hình chiӃc tàu buôn Đô đӕc Latouche-Tréville đưӧc trưng bày tҥi bӃn Nhà Rӗng

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tӯ BӃn Nhà Rӗng, ông lҩy tên Văn Ba, lên đưӡng sang Pháp
vӟi nghӅ phө bӃp trên chiӃc tàu buôn Đô đӕc Latouche-Tréville, vӟi mong muӕn hӑc hӓi
nhӳng tinh hoa và tiӃn bӝ tӯ các nưӟc phương Tây. Sau khi ӣ Hoa KǤ mӝt năm (cuӕi
1912-cuӕi 1913), ông quay trӣ lҥi nưӟc Anh làm nghӅ cào tuyӃt, đӕt lò rӗi phө bӃp cho
khách sҥn. Cuӕi năm 1917, ông trӣ lҥi nưӟc Pháp, sӕng và hoҥt đӝng ӣ đây cho đӃn năm
1923.
Thӡi kǤ ӣ Pháp
Tҩm biӇn đӗng gҳn tҥi nhà sӕ 9 ngõ Compoint, quұn 17 Paris: "Tҥi đây, tӯ năm 1921-
1923, NguyӉn Ái Quӕc đã sӕng và chiӃn đҩu vì quyӅn đӝc lұp và tӵ do cho nhân dân ViӋt
Nam và các dân tӝc bӏ áp bӭc"

Ngày 19 tháng 6 năm 1919[cҫn dүn nguӗn], thay mһt Hӝi nhӳng ngưӡi An Nam yêu
nưӟc, NguyӉn Tҩt Thành đã mang tӟi Hӝi nghӏ Hòa bình Versailles bҧn Yêu sách cӫa
nhân dân An Nam gӗm 8 điӇm đӇ kêu gӑi lãnh đҥo các nưӟc Đӗng Minh áp dөng các lý
tưӣng cӫa Tәng thӕng Wilson cho các lãnh thә thuӝc đӏa cӫa Pháp ӣ Đông Nam Á, trao
tұn tay tәng thӕng Pháp và các đoàn đҥi biӇu đӃn dӵ hӝi nghӏ[16]. Bҧn yêu sách này do
mӝt nhóm các nhà ái quӕc ViӋt Nam sӕng ӣ Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh, Phan
Văn Trưӡng và NguyӉn Tҩt Thành, cùng viӃt, và đưӧc ký tên chung là NguyӉn Ái
Quӕc[17]. Tӯ đây, NguyӉn Tҩt Thành công khai nhұn mình là NguyӉn Ái Quӕc[18] và sӱ
dөng tên này trong suӕt 30 năm sau đó[19].
Tranh biӃm hӑa cӫa NguyӉn Ái Quӕc cho tӡ Le Paria, đӡi sӕng ngưӡi dân dưӟi ách thӕng
trӏ cӫa thӵc dân Pháp

Năm 1920, NguyӉn Ái Quӕc đӑc Luұn cương vӅ vҩn đӅ dân tӝc và thuӝc đӏa cӫa Lenin,
tӯ đó ông đi theo chӫ nghĩa cӝng sҧn. Ông tham dӵ Đҥi hӝi lҫn thӭ 18 cӫa Đҧng Xã hӝi
Pháp tҥi Tours (tӯ 25 đӃn 30 tháng 12 năm 1920) vӟi tư cách là đҥi biӇu Đông Dương cӫa
Đҧng Xã hӝi Pháp, ông trӣ thành mӝt trong nhӳng sáng lұp viên cӫa Đҧng Cӝng sҧn
Pháp và tách khӓi đҧng Xã hӝi. Năm 1921, ông cùng mӝt sӕ nhà yêu nưӟc cӫa các thuӝc
đӏa Pháp lұp ra Hӝi Liên hiӋp Thuӝc đӏa (Union intercoloniale - Association des
indigènes de toutes les colonies) nhҵm tұp hӧp các dân tӝc bӏ áp bӭc đӭng lên chӕng chӫ
nghĩa đӃ quӕc. Năm 1922, ông cùng mӝt sӕ nhà cách mҥng thuӝc đӏa lұp ra báo Le Paria
(Ngưӡi cùng khә), làm chӫ nhiӋm kiêm chӫ bút, nhҵm tӕ cáo chính sách đàn áp, bóc lӝt
cӫa chӫ nghĩa đӃ quӕc nói chung và thӵc dân Pháp nói riêng. Tác phҭm "Bҧn án chӃ đӝ
thӵc dân Pháp" bҵng tiӃng Pháp (Procès de la colonisation française) do NguyӉn Ái Quӕc
viӃt đưӧc xuҩt bҧn năm 1925, đã tӕ cáo chính sách thӵc dân tàn bҥo cӫa Pháp và đӅ cұp
đӃn phong trào đҩu tranh cӫa các dân tӝc thuӝc đӏa.
Thӡi kǤ ӣ Liên Xô lҫn thӭ nhҩt
NguyӉn Ái Quӕc, chөp tҥi Liên Xô năm 1923

Tháng 6 năm 1923, NguyӉn Ái Quӕc đӃn Moskva hӑc tұp tҥi trưӡng Đҥi hӑc Phương
Đông. Tҥi đây ông đã dӵ Hӝi nghӏ lҫn thӭ nhҩt Quӕc tӃ Nông dân (hӑp tӯ ngày 12 đӃn
ngày 15 tháng 10 năm 1923), ông đưӧc bҫu vào Ban chҩp hành và Đoàn Chӫ tӏch Quӕc tӃ
Nông dân. Tҥi Đҥi hӝi lҫn thӭ 5 ĐӋ Tam Quӕc tӃ (hӑp tӯ ngày 17 tháng 6 đӃn ngày 8
tháng 7 năm 1924), ông đưӧc cӱ làm ӫy viên Ban Phương Đông, phө trách Cөc Phương
Nam.

Năm 1924, tҥi thành phӕ Moskva, ông viӃt và nӝp cho tә chӭc ĐӋ Tam Quӕc tӃ mӝt bҧn
Báo cáo vӅ tình hình Bҳc KǤ, Trung KǤ và Nam KǤ. Nhұn thҩy phong trào đҩu tranh giai
cҩp tҥi ViӋt Nam có sӵ khác biӋt vӟi phong trào đҩu tranh giai cҩp bên Tây phương
đương thӡi, ông có nhұn xét vӅ các tҫng lӟp đӏa chӫ, tăng lӳ,... cӫa ViӋt Nam như sau:
M

Nhӳng đӏa chӫ ӣ đây chӍ là nhӳng tên lùn tӏt bên cҥnh nhӳng ngưӡi trùng tên vӟi hӑ ӣ
châu Âu và châu Mӻ («). Không có vӕn liӃng gì lӟn«, đӡi sӕng cӫa đӏa chӫ cũng chҷng
có gì là xa hoa´, ³An Nam chưa bao giӡ có tăng lӳ«´.
´

NguyӉn Ái Quӕc[20]
Thӡi kǤ ӣ Trung Quӕc (1924-1927)

Cuӕi năm 1924, NguyӉn Ái Quӕc rӡi Liên Xô tӟi Quҧng Châu, lҩy tên là Lý Thөy, làm
phiên dӏch trong phái đoàn cӕ vҩn cӫa chính phӫ Liên Xô bên cҥnh chính phӫ Trung Hoa
Dân quӕc, do Mikhail Markovich Borodin làm trưӣng đoàn.

Năm 1925, ông thành lұp tә chӭc ViӋt Nam Thanh niên Cách mҥng Đӗng chí Hӝi ӣ
Quҧng Châu (Trung Quӕc) đӇ truyӅn bá chӫ nghĩa Marx-Lenin (thưӡng đưӧc phiên âm là
Mác±Lê-nin) vào ViӋt Nam. Cuӕn Đưӡng Kách mӋnh, mà ông là tác giҧ, tұp hӧp các bài
giҧng tҥi các lӟp huҩn luyӋn chính trӏ cӫa ViӋt Nam Thanh niên Cách mҥng Đӗng chí
Hӝi, đưӧc xuҩt bҧn năm 1927.[21]

Tӕng Văn Sơ đưӧc thҧ ngày 28 tháng 12 năm 1932.1933 Năm 1931. ông tӯ châu Âu đӃn Xiêm La. ông bӏ buӝc ӣ Liên Xô cho đӃn năm 1938 và bӏ giam lӓng ӣ đó do bӏ nghi ngӡ vӅ lý do ông đưӧc nhà cҫm quyӅn . cҧ hai ngưӡi đã tìm nhau thông qua tә chӭc Đҧng Cӝng sҧn Trung Quӕc và cơ quan ngoҥi giao ViӋt Nam tҥi Trung Quӕc nhưng không thành công. ông thӕng nhҩt ba tә chӭc đҧng cӝng sҧn thành Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam (sau đó đәi tên là "Đҧng Cӝng sҧn Đông Dương". NguyӉn Ái Quӕc hӑc ӣ Trưӡng Quӕc tӃ Lenin (1934-1935). Sau khi ông đã trӣ thành Chӫ tӏch nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa. vào khoҧng tháng 4 hoһc 5 năm 1927. ông tham gia thành lұp Hӝi Liên hiӋp các dân tӝc bӏ áp bӭc ӣ Á Đông. rӗi tӯ đó đi dӵ cuӝc hӑp Đҥi hӝi đӗng cӫa Liên đoàn chӕng đӃ quӕc tӯ ngày 9 đӃn ngày 12 tháng 12 năm 1927 tҥi Brussel. ông rӡi Quҧng Châu đi Hương Cҧng. rӗi đәi thành "Đҧng Lao Đӝng ViӋt Nam" và nay là "Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam"). mӝt cӝng sӵ thân tín cӫa Tôn Dұt Tiên. Nhưng sau đó nhӡ sӵ biӋn hӝ và giúp đӥ tұn tình cӫa luұt sư Frank Loseby[25]. và Trung Quӕc. Cuӕi năm 1929. NguyӉn Ái Quӕc bӏ nhà cҫm quyӅn Hương Cҧng bҳt giam vӟi ý đӏnh trao cho chính quyӅn Pháp ӣ Đông Dương. Tháng 11 năm 1927. Nhӳng năm 1931 . dưӟi tên giҧ là Tӕng Văn Sơ (Sung Man Ch'o). Ông đi Thưӧng Hҧi rӗi bí mұt quay trӣ lҥi Liên Xô. trong thӡi gian ӣ Quҧng Châu. 1929 Mùa thu 1928. Nhӳng năm 1928. ông đã kӃt hôn vӟi mӝt thiӃu nӳ Trung Quӕc tên là Tăng TuyӃt Minh (ngày 18 tháng 10 năm 1926) và sӕng vӟi nhau cho đӃn khi ông rӡi Quҧng Châu. Do Tưӣng Giӟi Thҥch khӫng bӕ các nhà cách mҥng cӝng sҧn Trung Quӕc và ViӋt Nam. ông rӡi khӓi Vương quӕc Xiêm La và sang Trung Quӕc. ông trӣ lҥi Xiêm La trong mӝt thӡi gian ngҳn. do Liêu Trӑng Khҧi.[22][23] Cùng năm 1925. Vӟi bí danh Lin. vӟi bí danh Thҫu Chín đӇ tuyên truyӅn và huҩn luyӋn cho ViӋt kiӅu tҥi Xiêm. Theo tài liӋu cӫa mӝt sӕ nhà sӱ hӑc. rӗi sang Liên Xô. Pháp. tҥi Cӱu Long (î . Thӡi kǤ ӣ Liên Xô lҫn thӭ hai Ông đӃn Moskva vào mùa xuân năm 1934. Ông dӵ Đҥi hӝi lҫn thӭ 7 ĐӋ Tam Quӕc tӃ (tӯ ngày 25 tháng 7 đӃn ngày 20 tháng 8 năm 1935) vӟi vai trò quan sát viên cӫa ban thư ký Dalburo vӟi tên Linov[26]. làm hӝi trưӣng và ông làm bí thư. Kowloon) thuӝc Hương Cҧng. BӍ. Tӡ L'Humanité sӕ ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đưa tin NguyӉn Ái Quӕc đã chӃt vì bӋnh lao phәi trong trҥm xá nhà tù tҥi Hӗng Kông đӗng thӡi tӕ cáo đây là âm mưu cӫa thӵc dân Pháp câu kӃt vӟi thӵc dân Anh nhҵm ám sát ngưӡi lãnh đҥo cӫa Đҧng Cӝng sҧn Đông Dương[24]. ông đưӧc cӱ đi Pháp.Theo nghiên cӭu cӫa mӝt sӕ sӱ gia có tên tuәi tҥi Hoa KǤ. Thành lұp Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam Ngày 3 tháng 2 năm 1930. sau đó quay lҥi Trung Hoa. Tháng 3 năm 1930.

ông cho rҵng: [20] M Chӫ nghĩa dân tӝc là đӝng lӵc lӟn cӫa đҩt nưӟc. ĐӋ Tam Quӕc tӃ cho rҵng. chӕng tư sҧn. chӕng phong kiӃn. ´ NguyӉn Quang Thҳng[20] Trong khi nhà cách mҥng NguyӉn Ái Quӕc thì đӅ cao chӫ nghĩa dân tӝc. nó dҥy cho nhӳng ngưӡi culi biӃt phҧn đӕi. Nói cách khác. nó làm cho nhӳng ngưӡi ³nhà quê´ phҧn đӕi ngҫm trưӟc thuӃ tҥp dӏch và thuӃ muӕi. không đúng đҳn. Chӕng tҩt cҧ. cùng lҳm thì cũng thiӃu thӵc dөng đӕi vӟi hoàn cҧnh cӫa các xӭ nҵm dưӟi chӃ đӝ thӵc dân thӡi bҩy giӡ. Chính nó đã gây nên cuӝc nәi dұy chӕng thuӃ năm 1908. NguyӉn Ái Quӕc bӏ phê phán nһng nӅ. Bӭc thư này có ghi nhұn vӅ ³tàn dư cӫa tư tưӣng dân tӝc cách mҥng pha trӝn vӟi chӫ nghĩa cҧi lương. chӍ đӝc có công nông là cách mҥng mà thôi («). nó đã thúc giөc thanh niên bãi khóa. Trong. ´ NguyӉn Ái Quӕc Tӯ năm 1938 đӃn đҫu năm 1941 . chӕng lӵc lưӧng xã hӝi dân chӫ. ông đã bӏ Trҫn Phú và sau đó là Hà Huy Tұp phê phán vӅ đưӡng lӕi cҧi lương "liên minh vӟi tư sҧn và đӏa chӫ vӯa và nhӓ". Quӕc tӃ Cӝng sҧn hӯng hӵc khí thӃ xông lên. trong đҩu tranh giai cҩp thì tҩt cҧ các lӵc lưӧng không thuӝc vӅ giai cҩp vô sҧn đӅu phҧi bӏ chӕng đӕi. không đúng đưӡng lӕi đҩu tranh giai cҩp cӫa ĐӋ Tam Quӕc tӃ[28][29]. mӝt bӭc thư kӇ cho tә chӭc ĐӋ Tam Quӕc tӃ hay vӅ phong trào cách mҥng vô sҧn tҥi Đông Dương đưӧc viӃt vào tháng 3 năm 1935. Cuӝc tranh đҩu không nhân nhưӧng chӕng nhӳng hӑc thuyӃt cơ hӝi này cӫa đӗng chí NguyӉn Ái Quӕc và cӫa Đҧng Thanh niên là rҩt cҫn thiӃt («). Theo nhìn nhұn cӫa Giáo sư NguyӉn Quang Thҳng thì quan điӇm thiên vӅ hưӟng tҧ cӫa 4Ӌ Tam Quӕc tӃ như sau M Chӕng đӃ quӕc. Chúng tôi đӅ nghӏ đӗng chí Lin viӃt mӝt cuӕn sách đӇ tӵ phê bình nhӳng khuyӃt điӇm đã qua´. lý do NguyӉn Ái Quӕc bӏ phê phán trong bӭc thư nêu trên là vì tә chӭc ĐӋ Tam Quӕc tӃ có nhӳng tư tưӣng thiên vӅ hưӟng tҧ.Hương Cҧng trҧ tӵ do[27]. chӫ nghĩa duy tâm cӫa đҧng cӫa các đӗng chí Hӝi ViӋt Nam Cách mҥng Thanh niên và cӫa đӗng chí NguyӉn Ái Quӕc´. Trong thư này cũng có đoҥn: ³Nhӳng tàn dư ҩy rҩt mҥnh và tҥo thành mӝt chưӟng ngҥi nghiêm trӑng cho sӵ phát triӇn chӫ nghĩa cӝng sҧn. Trong nhӳng năm 1931-1935. tưӣng là cách mҥng nhưng kǤ thӵc không phҧi vұy. chӕng tôn giáo. Cũng chӫ nghĩa dân tӝc đã luôn luôn thúc đҭy các nhà buôn An Nam cҥnh tranh vӟi ngưӡi Pháp và ngưӡi Trung Quӕc. [20] Theo Giáo sư-TiӃn sĩ sӱ hӑc Mҥch Quang Thҳng. làm cho nhӳng nhà cách mҥng trӕn sang Nhұt Bҧn và làm vua Duy Tân mưu tính khӣi nghĩa năm 1917.

Côn Minh rӗi đӃn Diên An. Ông cũng cӕ gҳng tranh thӫ Trương Phát Khuê. nhưng kӃt quҧ là hҥn chӃ.. Vài tháng sau hӑ mӟi biӃt đưӧc tình hình thӵc cӫa ông sau khi nhұn đưӧc thư do ông viӃt và bí mұt nhӡ chuyӇn vӅ. sang Trung Quӕc vӟi danh nghĩa đҥi diӋn cӫa cҧ ViӋt Minh và Hӝi quӕc tӃ phҧn xâm lưӧc ViӋt Nam (mӝt hӝi đoàn đưӧc ông tә chӭc ra trưӟc đó) đӇ tranh thӫ sӵ ӫng hӝ cӫa Trung Hoa Dân quӕc. Tháng 5 năm 1941. Ông là chӫ tӑa.. Tӯ trưӟc đó. Ông viӃt Nhұt ký trong tù trong thӡi gian này (tӯ tháng 8 năm 1942 đӃn tháng 9 năm 1943). ông trӣ lҥi Trung Quӕc. sau đó đi Quý Dương. căn cӭ đҫu não cӫa Đҧng Cӝng sҧn Trung Quӕc và Hӗng quân Trung Quӕc mùa đông 1938. ông ra lӋnh tә chӭc lұp lӵc lưӧng vũ trang và căn cӭ đӏa cho chһt . như Quách Mҥt Nhưӧc. hӝi phө lão cӭu quӕc. "Nhұt kǤ trong tù" là mӝt tác phҭm đưӧc nhӳng tác giҧ ngưӡi ViӋt Nam..Năm 1938. Sau khi đưӧc trҧ tӵ do ngày 10 tháng 9 năm 1943. Võ Nguyên Giáp.... Tӯ khi bӏ giam ӣ Trung Quӕc cho tӟi ngày 2 tháng 9 năm 1945 Ngày 13 tháng 8 năm 1942. Ông ngăn chһn thành công quyӃt đӏnh này[36].. Tҥi cuӕi mӝt cuӕn sách như vұy ông ghi "ViӋt Nam đӝc lұp năm 1945"[32]. Vũ Anh. tham gia các hoҥt đӝng thưӡng ngày. Ông bӏ chính quyӅn đӏa phương cӫa Trung Hoa Dân quӕc bҳt ngày 29 tháng 8 khi đang đi cùng mӝt ngưӡi Trung Quӕc dүn đưӡng và giam hơn mӝt năm. Ông cho lұp nhiӅu hӝi đoàn nhân dân như hӝi phө nӳ cӭu quӕc. đã quyӃt đӏnh tiӃn hành phát đӝng chiӃn tranh du kích trong phҥm vi liên tӍnh. ViӋt Minh cũng đã ra tuyên bӕ ӫng hӝ ViӋt Nam Cách mӋnh Đӗng minh Hӝi.) ӣ ViӋt Nam tưӣng lҫm là ông đã chӃt (sau này nguyên nhân đưӧc làm rõ là do mӝt cán bӝ Cӝng sҧn tên Cáp nghe và hiӇu sai ngӳ nghĩa)[35]. Phҥm Văn Đӗng. ông lҩy tên Hӗ Chí Minh. ông trӣ vӅ ViӋt Nam. Tài liӋu huҩn luyӋn và tuyên truyӅn chӫ yӃu là sách do ông dӏch và viӃt vӅ nhiӅu chӫ đӅ. Trong vai thiӃu tá Bát Lӝ quân Hӗ Quang. tưӟng cai quҧn vùng Quҧng Đông và Quҧng Tây cӫa Quӕc Dân Đҧng. ông mӣ các lӟp huҩn luyӋn cán bӝ[31]. Viên Ưng hay Hoàng Tranh đӅ cao. Đây là lҫn đҫu tiên trong các giҩy tӡ cá nhân ông sӱ dөng tên Hӗ Chí Minh. Ông khai nhân thân là "ViӋt Nam-Hoa kiӅu"[33].[34] Các đӗng chí cӫa ông (Phҥm Văn Đӗng. Hӑ thұm chí đã tә chӭc đám tang và đӑc điӃu văn cho ông (Phҥm Văn Đӗng làm văn điӃu) cũng như "mӣ chiӃc va-li mây cӫa Bác ra tìm xem còn nhӳng gì có thӇ giӳ lҥi làm kӍ niӋm" (lӡi cӫa Võ Nguyên Giáp). trҧi qua khoҧng 30 nhà tù. NguyӉn Ái Quӕc đӃn công tác tҥi văn phòng Bát Lӝ quân QuӃ Lâm. ngưӡi phương Tây và cҧ ngưӡi Trung Quӕc. bҧn Pác Bó. Hӗ Chí Minh tham gia Ban Chҩp hành Trung ương ViӋt Nam Cách mӋnh Đӗng minh Hӝi. Thay vào đó. hӝi nghӏ mӣ rӝng lҫn thӭ 8 cӫa Trung ương Đҧng hӑp ӣ Cao Bҵng và quyӃt đӏnh thành lұp ViӋt Nam Đӝc lұp Đӗng minh Hӝi (ViӋt Minh). cho in báo. hӝi nông dân cӭu quӕc. Cuӕi tháng 9 năm 1944. ӣ tҥi hang Cӕc Bó.. Tҥi đây. Trӣ vӅ ViӋt Nam Ông trӣ vӅ ViӋt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941[30]. Khi này các đӗng chí cӫa ông ӣ Liên tӍnh ӫy Cao-Bҳc-Lҥng như Võ Nguyên Giáp.. tӍnh Cao Bҵng vӟi bí danh Già Thu.

vӟi 34 đӝi viên là các tiӇu đӝi trưӣng. Trong thư có đoҥn: "có mӝt nhà lãnh đҥo mӟi cӫa ngưӡi Công giáo đi theo chân Đӭc Giê-su. Quân dân Sài Gòn cҩp tұp chӕng cӵ.chӁ và hiӋu quҧ hơn. ông ӕm nһng. Ngoài ra. chӏu đóng đinh hҫu giúp giáo dân biӃt hy sinh và chiӃn đҩu bҧo vӋ tӵ do và đӝc lұp cӫa đҩt nưӟc"[40]. Không có mӝt dҩu hiӋu nào cho phép trách đưӧc rҵng. trung đӝi trưӣng hoһc thành viên cӫa các đӝi quân nhӓ bé và rҧi rác trưӟc đó cӫa ViӋt Minh. ViӋn sĩ ViӋn hàn lâm Hoàng gia Canada đӗng thӡi giáo sư Đҥi hӑc Lavát (Québec) . tưӣng không qua khӓi [37]. lãnh tө Liên Xô Stalin. và vӟi chӭc danh Chӫ tӏch Chính phӫ ViӋt .«). [41] Ngày 23 tháng 9 năm 1945. tuyên bӕ thành lұp nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa. Tәng bӝ ViӋt Minh triӋu tұp Đҥi hӝi quӕc dân tҥi Tân Trào (Tuyên Quang). do Hӗ Chí Minh làm chӫ tӏch. Ông trích dүn bҧn Tuyên ngôn Đӝc lұp cӫa Hoa KǤ và bҧn Tuyên ngôn Dân quyӅn và Nhân quyӅn cӫa Pháp đӇ mӣ đҫu bҧn Tuyên ngôn Đӝc lұp cӫa ViӋt Nam[38]. Hӗ Chí Minh đã gӱi thư chúc mӯng vӏ Giám mөc này. cӱ ra Ӫy ban dân tӝc giҧi phóng tӭc Chính phӫ lâm thӡi. Chính phӫ ra huҩn lӋnh. VӅ nhӳng lá thư cӫa ông viӃt cho Tađêô Lê Hӳu Tӯ. Ông trӵc tiӃp ra chӍ thӏ thành lұp mӝt đӝi quân mang tính chính thӕng và chính quy là đӝi ViӋt Nam Tuyên truyӅn Giҧi phóng quân. bҫu ra Quӕc hӝi và Quӕc hӝi thông qua HiӃn pháp dân chӫ đҫu tiên cӫa ViӋt Nam. ông lҥi trӣ lҥi Côn Minh hoҥt đӝng cho tӟi đҫu năm 1945. Đҥi biӇu quӕc hӝi chӫ yӃu là nhân sĩ trí thӭc. Ngày 16 tháng 8 năm 1945. Tәng thӕng Pháp Léon Blum. Cuӕi năm 1944. Ngay sau khi đưӧc tin Tađêô Lê Hӳu Tӯ trӣ thành Giám mөc. quân Pháp tҩn công Sài Gòn. Ngưӡi nói dӕi". Xӭ ӫy và Ӫy ban nhân dân Nam Bӝ điӋn ra Trung ương xin cho đưӧc đánh. Giai đoҥn lãnh đҥo Tӯ Đӝc lұp tӟi Toàn quӕc kháng chiӃn Hӗ Chí Minh và Phҥm Văn Đӗng tҥi Paris. Ngày 6 tháng 1 năm 1946. Ngay trưӟc khi Hӝi nghӏ Tân Trào hӑp vào tháng 8 năm 1945. tәng tuyӇn cӱ tӵ do trong cҧ nưӟc đưӧc tә chӭc. Hӗ Chí Minh trӣ thành Chӫ tӏch nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa.linh mөc Trҫn Tam Tĩnh có nhұn đӏnh: "Cө Hӗ Chí Minh rҩt thành thұt tôn trӑng tín ngưӥng và tin tưӣng ngưӡi Công giáo. Quӕc hӝi khóa I cӫa ViӋt Nam đã cӱ ra Chính phӫ Liên hiӋp kháng chiӃn do Hӗ Chí Minh làm chӫ tӏch. 1946 Hӗ Chí Minh đӑc bҧn Tuyên ngôn Đӝc lұp vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quҧng trưӡng Ba Đình tҥi Hà Nӝi. ngưӡi ngoài Đҧng. bӝ trưӣng Thuӝc đӏa Pháp Marius Moutet và Nghӏ viӋn Pháp. ông còn gӱi thư cho nhiӅu nguyên thӫ quӕc gia trên thӃ giӟi kêu gӑi công nhұn nhà nưӟc ViӋt Nam mӟi đưӧc thành lұp cũng như tranh thӫ sӵ ӫng hӝ nhưng không nhұn đưӧc hӗi âm (Tәng thӕng Hoa KǤ Harry Truman[39]. Ӫy ban kháng chiӃn Nam Bӝ đưӧc thành lұp vӟi Trҫn Văn Giàu là chӫ tӏch. bҧn thân ông gӱi thư khen ngӧi "lòng kiên cưӡng ái quӕc cӫa đӗng bào Nam Bӝ"[cҫn dүn nguӗn]. tháng 8 năm 1945.

ngoài viӋc kêu gӑi tăng gia sҧn xuҩt. ông cũng đҧm nhiӋm luôn công viӋc cӫa thӫ tưӟng. Chính phӫ này. Thư có đoҥn: [46] M Non sông ViӋt Nam có trӣ nên tươi đҽp hay không. và khoҧng 6 vҥn quân Nhұt. không phҧi thành viên Liên hiӋp quӕc[43]. cũng như không nhұn đưӧc sӵ ӫng hӝ nào vӅ vұt chҩt cӫa các nưӟc cӝng sҧn khác. Hӗ Chí Minh đã viӃt thư gӱi cho hӑc trò ViӋt Nam. Bӣi thӃ. và ngày 3 tháng 11. Ông nói: M Chính sách cӫa ta hiӋn nay là chính sách Câu TiӉn. hàng vҥn ngưӡi đưӧc huy đӝng xuӕng đưӡng. mӛi tháng nhӏn 3 bӳa" đӇ đem sӕ gҥo tiӃt kiӋm đưӧc cӭu dân nghèo. khi Hà Ӭng Khâm. ông thi hành mӝt chính sách đӕi ngoҥi mӅm dҿo và nhүn nhӏn. cho tӟi cuӕi năm 1946. Nhà nưӟc và chính phӫ cӫa ông đӕi mһt vӟi hàng loҥt khó khăn cҧ vӅ đӕi nӝi và đӕi ngoҥi. VӅ đӕi ngoҥi. ViӋt Quӕc trong các chính phӫ liên tөc đưӧc thay đәi. giһc dӕt" . hô vang . khi này ViӋt Nam chưa đưӧc bҩt cӭ quӕc qia nào công nhұn [42]. VӅ đӕi nӝi.và ngân quӻ trӕng rӛng là nhӳng vҩn đӅ hӋ trӑng nhҩt[44][45]. tháng 12 năm 1946. nhân ngày khai trưӡng.Nam Dân chӫ Cӝng hòa. nhưng nhүn nhөc không phҧi là khuҩt phөc ´ Hӗ Chí Minh[47]. Vӟi tұp đoàn Tưӣng Giӟi Thҥch. tәng tham mưu trưӣng cӫa quân đӝi Tưӣng tӟi Hà Nӝi. ông chú trӑng đӃn viӋc phát triӇn giáo dөc. ông chҩp nhұn sӵ hiӋn diӋn cӫa ViӋt Cách. Bҧn thân ông gương mүu thӵc hiӋn viӋc nhӏn ăn đӇ cӭu đói này. 4Ӈ đӕi phó vӟi giһc ngoҥi xâm. Pháp có khoҧng 6 vҥn quân). còn có quân Anh và quân Pháp (vào thӡi điӇm toàn quӕc kháng chiӃn.như chính cách ông gӑi . Tháng 9 năm 1945. Trưӟc đó. "giһc đói. tháng 3. Ông cũng cung cҩp gҥo (ban đҫu kiên quyӃt tӯ chӕi[48]) cho quân Tưӣng. ViӋt Cách trong quӕc hӝi không cҫn qua bҫu cӱ. đã trҧi qua 3 lҫn thay đәi cơ cҩu và nhân sӵ vào các thӡi điӇm: ngày 1 tháng 1. tháng 10 năm 1945. dân tӝc ViӋt Nam có bưӟc tӟi đài vinh quang đӇ sánh vai vӟi các cưӡng quӕc năm châu đưӧc hay không. chҩp nhұn 70 ghӃ cho ViӋt Quӕc. Quân Tưӣng cũng đưӧc tiêu giҩy bҥc "kim quan" và "quӕc tӋ" tҥi miӅn Bҳc. chính là nhӡ mӝt phҫn lӟn ӣ công hӑc tұp cӫa các em. ông đӅ nghӏ đӗng bào "cӭ 10 ngày nhӏn ăn 1 bӳa. mà trưӟc hӃt là xóa nҥn mù chӳ bҵng cách mӣ các lӟp hӑc Bình dân hӑc vө. ´ Hӗ Chí Minh 4Ӈ diӋt "giһc đói". Ngoài 20 vҥn quân cӫa Tưӣng Giӟi Thҥch ӣ miӅn Bҳc.

ông dӵ đoán thӡi gian ӣ Pháp là ". VӅ mһt công khai.. * Pháp đưӧc đưa 1. nhưng phҧi rút trong 5 năm. Ông kêu gӑi các đҧng viên nӃu tӵ xét thҩy mình không đӫ phù hӧp thì nên tӵ rút lui khӓi hàng ngũ lãnh đҥo chính quyӅn[50]. Tháng 11 năm 1945. ký ngày 28 tháng 2 năm 1946. đҧng cӫa ông không còn hiӋn diӋn mà chӍ có mӝt bӝ phұn hoҥt đӝng dưӟi danh nghĩa Hӝi nghiên cӭu chӫ nghĩa Mác ӣ Đông Dương[49].5 vҥn quân ra Bҳc thӃ cho quân Tưӣng. bҧn Tҥm ưӟc (Modus vivendi).Ӫy viên Pháp ӣ miӅn bҳc Ðông Dương . kháng chiӃn bùng nә.đҧng ViӋt Nam"[51]. HuǤnh Thúc Kháng. Phan KӃ Toҥi. trí thӭc tham gia các Chính phӫ và Quӕc hӝi. ӭng vҥn biӃn"[53]. Giai đoҥn kháng chiӃn chӕng Pháp . Ngày 14 tháng 9 năm 1946. ThӃ nhưng nhӳng nhân nhưӧng đó cũng không tránh nәi chiӃn tranh. ông quyӃt đӏnh cho Đҧng tӵ giҧi tán. Vӟi tư tưӣng đһt lӧi ích quӕc gia lên hàng đҫu. và thӡi gian tiӃp tөc đàm phán vào đҫu năm 1947. phái đoàn chính phӫ do Phҥm Văn Đӗng dүn đҫu cũng khӣi hành. Trưӟc đó. Mӝt tuҫn sau. quân Pháp sӁ thay thӃ quân cӫa Tưӣng Giӟi Thҥch.. vӟi 3 nӝi dung chӫ chӕt: * Pháp công nhұn ViӋt Nam "là mӝt nưӟc tӵ do. ông lên đưӡng sang Pháp theo lӡi mӡi cӫa chính phӫ nưӟc này. có khi hơn"[54] nhưng cuӕi cùng ông ӣ Pháp 4 tháng (Hӝi nghӏ Fontainebleau diӉn ra tӯ 6 tháng 7 tӟi 10 tháng 9 năm 1946) mà không tránh khӓi thҩt bҥi chung cuӝc. ông kêu gӑi và thӵc hiӋn triӋt đӇ chính sách đҥi đoàn kӃt dân tӝc bҵng cách mӡi nhiӅu nhân sĩ. giӳ nguyên quân đӝi tҥi vӏ trí cũ. ông tuyên bӕ: "Tôi chӍ có mӝt Đҧng . Tҥi ViӋt Nam. 20h tӕi cùng ngày. ông ký vӟi đҥi diӋn chính phӫ Pháp.có khi mӝt tháng.v. mӛi năm rút 1 phҫn 5 quân sӕ.bҧn HiӋp đӏnh sơ bӝ vӟi Pháp. Phan Anh v. Trưӟc Quӕc hӝi. * Ngӯng xung đӝt. bӝ trưӣng Thuӝc đӏa Marius Moutet. là mӝt phҫn tӱ trong Liên bang Đông Dương thuӝc Liên hiӋp Pháp". tiêu biӇu như: Bҧo Đҥi. "Ӫng hӝ chính phӫ lâm thӡi nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa" đӇ "đón tiӃp". ngày 6 tháng 3 năm 1946. ông bàn giao quyӅn lãnh đҥo đҩt nưӟc cho HuǤnh Thúc Kháng[52] vӟi lӡi dһn "Dĩ bҩt biӃn. quy đӏnh đình chӍ chiӃn sӵ tҥi miӅn Nam. cùng ngày. ông kí lӋnh kháng chiӃn.. Sau khi nhұn đưӧc liên tiӃp 3 tӕi hұu thư cӫa Pháp trong vòng chưa đҫy mӝt ngày. Ngày 31 tháng 5 năm 1946. Tӕi ngày 19 tháng 12 năm 1946. ông cùng Vũ Hӗng Khanh ký vӟi Jean Sainteny . Trưӟc khi đi. Theo HiӋp ưӟc Pháp-Hoa.các khҭu hiӋu "Ӫng hӝ chính phӫ Hӗ Chí Minh". đàm phán căng thҷng khi ông muӕn ViӋt Nam đưӧc công nhұn là quӕc gia đӝc lұp và phҧn đӕi kӏch liӋt khi Pháp muӕn dùng chӳ "Quӕc gia Tӵ trӏ" đӇ mô tҧ tә quӕc cӫa ông.. Lӡi kêu gӑi toàn quӕc kháng chiӃn do ông chҩp bút đưӧc phát trên đài phát thanh.

tҧn cư cũng là kháng chiӃn. ông và Trung ương Đҧng chuyӇn lên ViӋt Bҳc. 1957 Cuӝc ChiӃn tranh Đông Dương kӃt thúc vào năm 1954. Hӗ Chí Minh và ông Trҫn Đăng Ninh vӅ đӃn Bҳc Kinh. cho nên nó phҧi là đҧng cӫa dân tӝc ViӋt Nam. Tuy nhiên. đưӧc phát đӝng vào cuӕi năm 1953 và kéo dài cho tӟi cuӕi năm 1957. khi này tên gӑi không còn là Đҧng Cӝng sҧn nӳa mà có tên mӟi là Đҧng Lao đӝng ViӋt Nam. Dù đã "Đã đánh đә đưӧc giai cҩp đӏa chӫ cùng bӑn ViӋt gian phҧn đӝng". nhӳng vө sát hҥi này đã "gây nhӳng tәn thҩt lӟn vӅ chính trӏ và kinh tӃ". giӳa tháng 4 -1950. Tuy vұy.Tháng 3 năm 1947.Trung Quӕc và các nưӟc XHCN khác.sӵ kiӋn báo hiӋu sӵ cáo chung cӫa chӫ nghĩa thӵc dân trên phҥm vi toàn thӃ giӟi[57] . trҧ lҥi tài sҧn ruӝng đҩt. ´ Hӗ Chí Minh[56] Hӗ Chí Minh và Chӫ tӏch Cӝng hòa Dân chӫ Đӭc Wilhelm Pieck. ông thӵc hiӋn mӝt chuyӃn đi bí mұt sang Trung Quӕc. Ông kêu gӑi nhân dân tiêu thә kháng chiӃn. ĐӃn đây. phөc hӗi đưӧc khoҧng 70-80% sӕ ngưӡi bӏ kӃt án. tӯ Tuyên Quang đi bӝ tӟi Trùng Khánh . giӳa ViӋt Nam . ChuyӃn đi bí mұt này. ông mӟi vӅ đӃn Tuyên Quang. . công cuӝc sӱa sai đưӧc khӣi sӵ.Liên Xô. rӗi đi tiӃp đӃn Long Châu. Hӗ Chí Minh tuyên bӕ "Ngoҥi giao đã thҳng to![58] Cuӝc cҧi cách ruӝng đҩt tҥi ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa.[59] cuӝc cҧi cách này đã phҥm nhiӅu sai lҫm[60] nghiêm trӑng. Nhӳng nhân vұt cӕt cán cӫa cҧi cách bӏ cách chӭc. KӃt quҧ mà đoàn ViӋt Nam thu nhұn đưӧc k m hơn nhiӅu so vӟi mөc tiêu đӅ ra ban đҫu. đó là chuyӃn đi lӏch sӱ làm tiӅn đӅ cho viӋc thiӃt lұp quan hӋ ngoҥi giao giӳa ViӋt Nam . Liên Xô. nhҩt là trong viӋc lҥm dөng đҩu tӕ và xӱ tӱ nhӳng ngưӡi bӏ liӋt vào thành phҫn đӏa chӫ. phú nông thұm chí vu oan và giӃt nhҫm cҧ nhӳng đҧng viên trung kiên. [55] Tҥi Đҥi hӝi Đҧng toàn quӕc lҫn thӭ 2 đưӧc tә chӭc vào trung tuҫn tháng 2 năm 1951 tҥi Tuyên Quang. Ông làm viӋc ӣ Bҳc Kinh mӝt tuҫn. Nhà chính trӏ Võ Văn KiӋt cho rҵng. phá hoҥi (cho quân Pháp không lӧi dөng đưӧc) cũng là kháng chiӃn.[61] Trưӟc tình cҧnh đó. Ông tuyên bӕ: M Chính vì Đҧng Lao đӝng ViӋt Nam là đҧng cӫa giai cҩp công nhân và nhân dân lao đӝng. ông khóc và nhұn lӛi trưӟc hӝi nghӏ toàn quӕc. khi thӵc dân Pháp bӏ đánh bҥi tҥi ĐiӋn Biên Phӫ . Hӗ Chí Minh bҳt ӧc liên lҥc vӟi Đҧng cӝng sҧn Trung Quӕc. ông quyӃt đӏnh đưa Đҧng ra hoҥt đӝng công khai trӣ lҥi. Quҧng Tây. tӯ tháng 2 năm 1956. tӯ đó đoàn đi xe lӱa đӃn Bҳc Kinh. ông đã thành công ӣ cҧ hai phương diӋn chính trӏ và ngoҥi giao. 4ng dӏp TӃt Nguyên đán Canh Dҫn năm 1950. trên các phương tiӋn truyӅn thông chính thӭc. Ngày 11-3- 1950. Ngày 2-1-1950.và dүn đӃn HiӋp đӏnh Genève.Cao Bҵng. sau đó cùng Trҫn Đăng Ninh đi xe lӱa liên vұn đӃn Liên Xô. Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh gӱi thư cho đӗng bào và cán bӝ nhìn nhұn sai lҫm. Văn phòng Trung ương Đҧng cӝng sҧn Trung Quӕc đã bӕ trí xe đón đoàn đi Nam Ninh. ông cùng Trҫn Đăng Ninh.

Hӗ Chí Minh nhұn đưӧc điӋn tӯ nhà triӃt hӑc nәi tiӃng ngưӡi Anh Bertrand Russell . Mӝt kӻ sư ngưӡi Hungary đã ghi nhұn: [62] Bӓ qua mӑi thӭ lӉ nghĩa nhưng vүn khiӃn ngưӡi khác phҧi kính trӑng. Trong thӡi gian quanh sӵ kiӋn TӃt Mұu Thân 1968. Đáp lҥi. con ngưӡi ít lӡi. nhӳng ngưӡi này đã chӫ trương tích cӵc thúc đҭy quá trình thӕng nhҩt đҩt nưӟc bҵng cách đҭy mҥnh cuӝc chiӃn tranh ӣ miӅn Nam. thông tuӋ ҩy có mӝt tính cách rҩt lôi cuӕn« Và ngày hôm đó đã đi vào tâm trí cӫa tôi như mӝt trong nhӳng kӹ niӋm thұt đҽp cӫa đӡi tôi. Hӗ Chí Minh đưӧc coi như chӍ còn nҳm giӳ vai trò biӇu tưӧng cӫa cách mҥng. QuyӅn lӵc khi này dҫn dҫn tұp trung vӅ tay bí thư thӭ nhҩt Lê Duҭn và mӝt sӕ nhân vұt gҫn gũi trong Đҧng Lao đӝng ViӋt Nam[64][65]. Trong nhӳng cuӝc đàm phán riêng. Ông mang di chúc ra viӃt và dһn lҥi Vũ KǤ: "chú cҩt giӳ cҭn thұn. ông nhұn đưӧc sӵ hӭa hҽn cӫa cҧ Bҳc Kinh lүn Moskva đӇ viӋn trӧ thêm vũ khí và dân sӵ. Trong điӋn này. ĐiӋn này có đoҥn: [66] M Chúng tôi luôn thiӃt tha vӟi hoà bình và chӫ trương giҧi quyӃt vҩn đӅ ViӋt Nam bҵng phương pháp hoà bình. ông đang trong đӧt dưӥng bӋnh dài ngày tҥi Cӝng hoà Nhân dân Trung Hoa và chӍ quay vӅ ViӋt Nam ít ngày vào tháng 12 năm 1967 đӇ phê duyӋt quyӃt đӏnh tәng tҩn công[67]. Hai năm sau (1959). sang năm. nhưng đã khôn khéo tӯ chӕi nhӳng đӅ nghӏ gӱi quân tình nguyӋn hay cӕ vҩn quân sӵ đӃn ViӋt Nam[63].Tháng 8 năm 1957. mӗng 10 tháng 5 nhӟ đưa lҥi . ´ Hӗ Chí Minh Hӗ Chí Minh liên tөc ӕm nһng trong khoҧng hơn 3 năm cuӕi đӡi. Ít lâu sau khi Hoa KǤ bҳt đҫu cuӝc chiӃn tranh công kích. ông tӟi thăm thӫ đô Bҳc Kinh nhân dӏp kӹ niӋm 10 năm cách mҥng Trung Quӕc. 1964 Tӯ khoҧng nӱa đҫu thұp niên 1960.[68] và sӱa lҥi trong nhӳng dӏp sinh nhұt tiӃp theo. Hӗ Chí Minh bҳt đҫu viӃt di chúc vào dӏp sinh nhұt lҫn thӭ 75 cӫa ông năm vào ngày 10 tháng 5 năm 1965. mӝt năm sau cuӝc nәi dұy năm 1956 tҥi Hungary[62].mӝt ngưӡi yêu hòa bình. Giai đoҥn cuӕi đӡi Xem thêm: Di chúc cӫa Hӗ Chí Minh Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh thăm mӝt đӗi cây ӣ Phú Thӑ. Tôi cҧm ơn cө đã quan tâm đӃn tình hình nghiêm trӑng do Mӻ gây ra trên đҩt nưӟc chúng tôi và xin gӱi cө lӡi chào kính trӑng. Hӗ Chí Minh dүn đҫu Đoàn đҥi biӇu cҩp cao ViӋt Nam bӓ ra năm ngày thӵc hiӋn cuӝc viӃng thăm hӳu nghӏ Cӝng hoà Nhân dân Hungary. Russell nêu ra quan điӇm chӕng đӕi cӫa nhà triӃt hӑc này đӕi vӟi sӵ can thiӋp cӫa quân đӝi Hoa KǤ trong chiӃn tranh ViӋt Nam. ném bom vào miӅn Bҳc ViӋt Nam. ông gӱi Russel điӋn cҧm ơn vào ngày 10 tháng 8 năm 1964. Ông dành nhiӅu thӡi gian đӇ đi thăm hӓi đӗng bào.

. Ngày mҩt cӫa ông ban đҫu đưӧc Ban Lãnh đҥo Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam công bӕ là ngày 3 tháng 9. Các tӡ báo ӫng hӝ phong trào phҧn chiӃn có xu hưӟng miêu tҧ ông như là mӝt đӕi thӫ xӭng đáng và là ngưӡi bҧo vӋ cho nhӳng con ngưӡi bӏ áp bӭc.[69] Trong di chúc. thân thӇ vүn mҥnh khӓe. Báo chí phương Tây đһt sӵ chú ý cao đӕi vӟi cái chӃt cӫa Hӗ Chí Minh. NhiӅu nưӟc trong khӕi xã hӝi chӫ nghĩa đã tӵ tә chӭc truy điӋu và đưa ra nhӳng lӡi ca ngӧi ông. nhà lãnh đҥo xuҩt chúng cӫa Cӝng sҧn quӕc tӃ và phong trào giҧi phóng dân tӝc. ông có viӃt M 4iӅu mong muӕn cuӕi cùng cӫa tôi là: Toàn Đҧng toàn dân ta đoàn kӃt phҩn đҩu. Mӝt bài xã luұn trên mӝt tӡ báo cӫa Uruguay viӃt: ³ Ông có mӝt trái tim bao la như vũ trө và tình yêu trҿ thơ vô bӡ bӃn. xây dӵng mӝt nưӟc ViӋt Nam hòa bình. Ngay cҧ nhӳng tӡ .. tôi cũng là lӟp ngưӡi 'xưa nay hiӃm'. ´ Hӗ Chí Minh M 4ҧng cҫn phҧi có kӃ hoҥch thұt tӕt đӇ phát triӇn kinh tӃ và văn hóa nhҵm không ngӯng nâng cao đӡi sӕng cӫa nhân dân. Nhӳng bài báo khác đӅ cao phong cách giҧn dӏ và đҥo đӭc cao cӫa ông. Tӯ các nưӟc ThӃ giӟi thӭ ba.[71] Hà Nӝi đã nhұn đưӧc hơn 22.[72] ´ Phҧn ӭng tӯ các nưӟc phương Tây dè dһt hơn. đӃn năm 1989 mӟi công bӕ lҥi là ngày 2 tháng 9. và mӝt ngưӡi bҥn lӟn cӫa Liên bang Xô ViӃt". Mӝt tuyên bӕ chính thӭc tӯ Moskva đã gӑi Hӗ Chí Minh là mӝt "ngưӡi con vĩ ҥi cӫa dân tӝc ViӋt Nam anh hùng. Ông là hình mүu cӫa sӵ giҧn dӏ trong mӑi mһt. và góp phҫn xӭng đáng vào sӵ nghiӋp cách mҥng thӃ giӟi..cho Bác".. thӕng nhҩt.000 bӭc điӋn chia buӗn tӯ 121 nưӟc trên khҳp thӃ giӟi[72]. ´ Hӗ Chí Minh[60] Qua đӡi Các thiӃu nhi khóc trong lӉ tang Hӗ Chí Minh năm 1969 Hӗ Chí Minh qua đӡi vào hӗi 9 giӡ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tӭc ngày 21 tháng 7 âm lӏch) tҥi thӫ đô Hà Nӝi. Tuy vұy. Năm nay tôi 75 tuәi. Nhà Trҳng và các quan chӭc cҩp cao cӫa Hoa KǤ tӯ chӕi bình luұn. đӝc lұp. Mӝt bài báo xuҩt bҧn ӣ Ҩn Đӝ miêu tҧ ông là sӵ kӃt tinh cӫa "nhân dân và hiӋn thân cӫa khát vӑng đҩu tranh cho tӵ do và cho sӵ đҩu tranh bӅn bӍ cӫa nhân dân"[72].[70] hưӣng thӑ 79 tuәi. ngưӡi ta ca ngӧi ông trong vai trò cӫa ngưӡi bҧo vӋ nhӳng con ngưӡi bӏ áp bӭc. dân chӫ và giàu mҥnh. tinh thҫn vүn sáng suӕt. Mӣ đҫu bҧn di chúc năm 1965 có đoҥn: "Nhân dӏp mӯng 75 tuәi.".

ông sӕng trong mӝt căn nhà tranh hay còn gӑi là túp lӅu. Nhӳng năm sau đó. Đau thương này thұt là vô hҥn ! Dân tӝc ta. có đoҥn viӃt: M Hӗ Chӫ tӏch kính yêu cӫa chúng ta không còn nӳa. hay tin Hӗ Chí Minh qua đӡi. Hàng triӋu ngưӡi trên khҳp đҩt nưӟc ViӋt Nam đã khóc. vӯa là A. Trong bài thơ "Bác ơi" cӫa Tӕ Hӳu. Và chính Ngưӡi đã làm rҥng rӥ dân tӝc ta.báo đã tӯng phҧn đӕi mҥnh mӁ chính quyӅn Hà Nӝi cũng ghi nhұn ông là ngưӡi đã cӕng hiӃn cҧ cuӝc đӡi cho công cuӝc kiӃm tìm đӝc lұp và thӕng nhҩt đҩt nưӟc ViӋt Nam cӫa ông. mӝt ngưӡi vӯa là G. đӗng thӡi là tiӃng nói nәi bұt trong viӋc bҧo vӋ nhӳng dân tӝc bӏ áp bӭc trên toàn thӃ giӟi[72]. sáng tác ngày 6 tháng 9 năm 1969. nhҩt là nhân dân miӅn Nam. đã ghi nên mӝt bài báo có đӝ dài không ít. Hӗ Chí Minh đӅu lҩy dӵ thҧo di chúc ra sӱa lҥi. ĐiӃu văn truy điӋu ông do Bí thư thӭ nhҩt Lê Duҭn đӑc. sinh nhұt cӫa ông thưӡng chӍ đưӧc tә chӭc vào năm chҹn.[82] Tuy ông là chӫ tӏch cӫa mӝt n ӟc nhưng đӡi sӕng sinh hoҥt hҵng ngày cũng chҧ khác mҩy so vӟi ngưӡi thưӡng. có đoҥn: Bác đӇ tình thương cho chúng con Mӝt đӡi thanh bҥch. Trong hai lҫn sinh nhұt cuӕi đӡi. Tҥi Vương quӕc Anh. Bӝ Chính trӏ Ban Chҩp hành Trung ương Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam khóa III quyӃt đӏnh giӳ gìn lâu dài thi hài Hӗ Chí Minh đӇ sau này nhân dân cҧ nưӟc.. nhân dân ta. Tәn thҩt này vô cùng lӟn lao. nhân dân ta và non sông đҩt nưӟc ta. tương tӵ như đӕi vӟi thi hài Lenin ӣ Moskva[81]. còn các năm khác thì ông thưӡng lһng lӁ tә chӭc mӝt bӳa "ăn tươi" nho nhӓ vӟi vài cán bӝ thân cұn. [73] Tang lӉ đưӧc tә chӭc vào ngày 9 tháng 9 tҥi quҧng trưӡng Ba Đình vӟi hơn 100. ´ Lê Duҭn[74]. non sông đҩt nưӟc ta đã sinh ra Hӗ Chӫ tӏch . khách quӕc tӃ có thӇ tӟi viӃng ông. Linhcôn cӫa đҩt nưӟc mình´. Dù là ngưӡi đӭng đҫu mӝt nưӟc nhưng sinh nhұt cӫa ông đưӧc tә chӭc rҩt đơn sơ. Oasinhtơn.nhà báo tӡ "Báo DiӉn đàn". vào ngày 12 tháng 9 năm 1969 Pet-ghi Đap-phơ . theo nguyӋn vӑng và tình cҧm cӫa nhân dân. trong đó có các đoàn đҥi biӇu tӯ các nưӟc xã hӝi chӫ nghĩa.Ngưӡi anh hùng dân tӝc vĩ đҥi. ông muӕn đưӧc hӓa táng và đһt tro tҥi ba miӅn đҩt nưӟc[76][77]. trong đó ông đưӧc xem như: ³Hӗ Chí Minh. sinh nhұt Hӗ Chí Minh lҫn đҫu tiên đưӧc tә chӭc nhҵm mөc đích nâng cao tinh thҫn đoàn kӃt dân tӝc. Cuӝc sӕng đӡi thưӡng Hình Hӗ Chí Minh ăn mӯng ngày quӕc tӃ thiӃu nhi vӟi các em Ngày 19 tháng 5 năm 1946. [78][79][80] Tӯ đó đӃn nay. thi hài ông đưӧc bҧo quҧn trong lăng tҥi Hà Nӝi.. Tuy nhiên. Bӳa ăn đҥm bҥc cӫa ông đã đưӧc .000 ngưӡi đӃn dӵ. chҷng vàng son Mong manh áo vҧi hӗn muôn trưӧng Hơn tưӧng đӗng phơi nhӳng lӕi mòn. giҧn dӏ và mӝc mҥc.[75] Trong di chúc.

Ông cho rҵng: [46] M Chúng ta phҧi tҭy rӱa nhӳng thành kiӃn giӳa các dân tӝc. mӋnh lӋnh chӍ đưa đӃn kӃt quҧ là hӓng viӋc và thӵc hành dân chӫ rӝng rãi cũng là cách chӕng quan liêu tích cӵc". [86] Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh cũng cho rҵng: [86] M Có lӵc lưӧng dân chúng viӋc to tát mҩy. nhӳng đoàn thӇ to lӟn. đҫy đӫ. Ông đi theo trào lưu chӫ nghĩa cӝng sҧn do Karl Marx và Friedrich Engels đӅ xuҩt vӕn đang nәi lên vào thӡi cӫa ông. Ông tiӃp nhұn tư tưӣng cӫa Lenin vӅ vҩn đӅ thuӝc đӏa. phҧi đoàn kӃt thương yêu nhau như anh em mӝt nhà. mau chóng. khó khăn mҩy làm cũng đưӧc. NhiӋm vө cӫa các cháu là thi đua hӑc tұp đӇ sau này góp phҫn mӣ mang quê hương cӫa mình và xây dӵng nưӟc ViӋt Nam yêu quý cӫa chúng ta. ngưӡi đã nhiӅu lҫn ăn chung vӟi ông. ông đӅ nghӏ tҩt cҧ mӑi ngưӡi đӅu tuân theo 6 điӅu: ³Đһt lӧi ích nhân dân lên trên hӃt. giҧi thích cho nhân dân hiӇu rõ. mà nhӳng ngưӡi tài giӓi. Tӵ mình phҧi làm gương mүu cҫn kiӋm liêm chính đӇ nhân dân noi theo´. Sҹn sàng hӑc hӓi nhân dân. Dân chúng biӃt giҧi quyӃt nhiӅu vҩn đӅ mӝt cách giҧn đơn.nhұn xét là rҩt giҧn dӏ và đơn sơ và theo thӫ tưӟng Phҥm Văn Đӗng. Có khuyӃt điӇm thì phҧi thұt thà tӵ phê bình trưӟc nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình. nghĩ mãi không ra. Liên hӋ chһt chӁ vӟi nhân dân.[83][84] Tư tưӣng Hӗ Chí Minh Bài chi tiӃt: Tư tưӣng Hӗ Chí Minh Xem thêm: Chӫ nghĩa cӝng sҧn Ngôi nhà cӫa Hӗ Chí Minh tҥi thӫ đô Hà Nӝi. ông là ngưӡi rҩt quan tâm đӃn cách dҥy hӑc cө thӇ và thiӃt thӃ. Tư tưӣng chӫ đҥo trong các cuӝc đҩu tranh cӫa Hӗ Chí Minh là kӃt hӧp cách mҥng giҧi phóng dân tӝc vӟi cách mҥng vô sҧn. Chính vì thӃ. ViӋc gì cũng bàn vӟi nhân dân. ´ Hӗ Chí Minh . ´ Hӗ Chí Minh VӅ giáo dөc.[85] NhiӅu lҫn ông bҧo: "bӋnh quan liêu. và xem đó làm kim chӍ nam cho các hoҥt đӝng cӫa mình sau này. nhұn xét ông ăn vӯa đӫ không bӓ món thӯa và ăn không sót mӝt hӝt cơm vì ông tôn trӑng thành quҧ lao đӝng cӫa nông dân. Không có thì viӋc gì làm cũng không xong.

khi mӝt ngưӡi cho thuê băng đĩa treo chân dung Hӗ Chí Minh trưӟc cӱa tiӋm mình tҥi Little Saigon.Năm 1955. Trong văn thơ. đһc biӋt là Hoa KǤ mà đa phҫn là nhӳng ngưӡi rӡi khӓi ViӋt Nam sau sӵ kiӋn 30 tháng 4 năm 1975. Đӕi vӟi nhiӅu ngưӡi. đã lҩy hӑ Hӗ vì yêu quý ông[88]. ông đưӧc xem là nhân vұt chính trong công cuӝc giҧi phóng dân tӝc. hình ҧnh cӫa ông bӏ phҧn đӕi mãnh liӋt. Pa Cô. gây ra nhiӅu tranh cãi vӅ vҩn đӅ tӵ do ngôn luұn tҥi Hoa KǤ [94][95][96]. Kennedy sau này cũng có ý tưӣng tương tӵ trong diӉn văn nhұm chӭc năm 1961): [87] NhiӋm vө cӫa thanh niên không phҧi là hӓi nưӟc nhà đã cho mình nhӳng gì. California năm 2000 cũng bӏ hàng trăm ngưӡi biӇu tình phҧn đӕi[97] [98]. Mӝt cuӝc triӇn lãm nghӋ thuұt vӅ ông tҥi Oakland. Giáo sư David Thomas cho biӃt ông đã tӯng đӑc mӝt tҥp chí tin tӭc và thӡi sӵ có tiӃng tăm tҥi Hoa KǤ có ghi nhұn vӅ mӝt cuӝc thăm dò ý kiӃn ngưӡi dân Mӻ. Hӗ Chí Minh đã tham khҧo nhӳng danh nhân vӅ văn hӑc và triӃt hӑc như Victor Hugo. Lào[92].. xem ai là ngưӡi ThiӋn (good). ông là mӝt nhà yêu nưӟc đã vұn dөng chӫ nghĩa Marx-Lenin vào công cuӝc giҧi phóng dân tӝc thoát khӓi ách thӵc dân và đӃ quӕc. Tính giҧn dӏ và kiên cưӡng cӫa ông đưӧc nhiӅu ngưӡi kính mӃn. đánh thҳng thӵc dân Pháp và quân đӝi Mӻ. trong LӉ khai mҥc Trưӡng Đҥi hӑc Nhân dân ViӋt Nam vào ngày 19 tháng 1." [1] NhiӅu ngưӡi dân ViӋt Nam yêu quý ông. ai là ngưӡi Ác . Tuy nhiên. cũng như tҥi nhiӅu gia đình ViӋt kiӅu ӣ Thái Lan[91].. lҥi còn viӃt đưӧc thơ bҵng chӳ Hán. sӵ hy sinh. Mӝt sӕ dân tӝc thiӇu sӕ ViӋt Nam. Ngưӡi ta tham khҧo ý kiӃn vӅ các lãnh tө trên toàn cҫu. Năm 1999. Giáo sư David Thomas cho rҵng "Chính viӉn kiӃn cӫa ông. hình nӝm cӫa ông bӏ đem ra treo cә và hình ҧnh ông bӏ chà đҥp trong mӝt sӕ cuӝc biӇu tình phҧn đӕi chính quyӅn ViӋt Nam tҥi Hoa KǤ[99] [97][100][101][102]. ông có bài nói chuyӋn vӟi nhӳng sinh viên cũng như thanh niên. Lev Nikolayevich Tolstoy hay Fyodor Mikhailovich Dostoevsky thông qua các tài liӋu bҵng ngôn ngӳ bҧn xӭ cӫa hӑ. Ông đưӧc thӡ tҥi nhiӅu gia nh ViӋt Nam[2][89][90]." Cũng chính giáo sư này xem ông là mӝt nhân vұt trong thӡi kǤ Phөc Hưng. ông cũng nói rҵng "Hӑ (Chính phӫ ViӋt Nam) đã thánh hóa hình ҧnh cӫa ông Hӗ. Kor. Trong bài nói chuyӋn này có đoҥn (Tәng thӕng Mӻ John F. Tuy nhiên. tҥi mӝt sӕ cӝng đӗng ngưӡi ViӋt hҧi ngoҥi. như Vân KiӅu. Charles Dickens. Là mӝt biӇu tưӧng cӫa chính quyӅn ViӋt Nam. tính bӅn bӍ và sӵ lãnh đҥo cӫa ông trong mӝt nưӟc nghèo nàn. gӑi ông bҵng cái tên thân mұt Bác Hӗ. là ngưӡi nói giӓi không ít ngoҥi ngӳ.. Mà phҧi tӵ hӓi mình đã làm gì cho nưӟc nhà? Mình phҧi làm thӃ nào cho ích lӧi nưӟc nhà nhiӅu hơn? Mình đã vì lӧi ích nưӟc nhà mà hy sinh phҩn đҩu chӯng nào? Di sҧn Lăng Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh Tҥi ViӋt Nam. và mӝt sӕ gia đình ӣ các nưӟc khác như Na Uy[93]. biӃn ông thành mӝt vӏ thánh và điӅu đó khiӃn viӋc có đưӧc bӭc tranh thӵc và đҫy đӫ vӅ cuӝc đӡi ông trӣ thành bҩt khҧ. lҥc hұu đã thúc đҭy ngưӡi ViӋt Nam đӭng dұy. hàng vҥn ngưӡi Mӻ gӕc ViӋt và cӵu binh Hoa KǤ tҥi ViӋt Nam đã tham gia biӇu tình phҧn đӕi. ông còn đưӧc gӑi là "Ngưӡi Cha già dân tӝc". Trong đӡi.

tҥi Ouagadougou (Burkina Faso) và tҥi Maputo (Mozambique). TriӅu Tiên. cùng vӟi các lãnh đҥo Adolf Hitler và Iosif Vissarionovich Stalin bӏ xem là nhӳng nhân vұt ác. Dominica. Zalaegerszeg (Hungary). Khu này là nơi sӕng và làm viӋc lâu nhҩt trong cuӝc đӡi hoҥt đӝng cách mҥng cӫa ông . KӃt quҧ cho thҩy Hӗ Chí Minh. Hӗ Chí Minh Sau khi cuӝc kháng chiӃn chӕng Pháp kӃt thúc. Roosevelt và Mahatma Gandhi thì đưӧc xem là nhӳng nhân vұt thiӋn. nơi đây trӣ thành Khu di tích Phӫ Chӫ tӏch. Lào. Algérie. nơi ông đã xuӕng tàu "Đô đӕc Latouche Tréville" ra đi tìm đưӡng cӭu nưӟc. . đһt tҥi nhӳng đӏa điӇm ông đã tӯng sӕng và làm viӋc. ông lҥi không phҧi là mӝt nhà dân tӝc chӫ nghĩa cӵc đoan.[20] Trong mӝt hӝi thҧo ³Di sҧn Hӗ Chí Minh trong thӡi đҥi ngày nay´ .tӯ 19 tháng 12 năm 1954 đӃn 2 tháng 9 năm 1969 (đây cũng là khoҧng thӡi gian ông có nhӳng đóng góp quan trӑng nhҩt trong lӏch sӱ ViӋt Nam). Tӯ đó trӣ đi. Ngoài ra còn có rҩt nhiӅu đài kӹ niӋm và bia tưӣng niӋm. trong khi Nelson Mandela. và đưӧc coi như tҩm gương cho cuӝc giҧi phóng tҥi đҩt nưӟc hӑ. Bҧo tàng Hӗ Chí Minh tҥi Hà Nӝi là khu tưӣng niӋm vӅ Hӗ Chí Minh lӟn nhҩt ViӋt Nam. chӫ yӃu ӣ Bҳc Phi và Tây Phi. chҷng hҥn như ӣ Pháp. Moskva (Nga). Nәi bұt nhҩt là bӃn Nhà Rӗng tҥi Thành phӕ Hӗ Ch Minh. Khu di tích Phӫ Chӫ tӏch hàng năm đón nhiӅu khách tham quan trong và ngoài nưӟc. trong đó có La Havana (Cuba). Tҥi Berkeley. Ahn Kyong Hwan .[103] NhiӅu nưӟc trên thӃ giӟi đã phát hành tem bưu chính kӹ niӋm ông: Liên bang Xô viӃt. Nhӳng nhà lãnh đҥo chính trӏ trên thӃ giӟi phҧi noi gương tinh thҫn yêu nưӟc. Vӟi chiӃn thҳng quyӃt đӏnh ӣ trұn ĐiӋn Biên Phӫ. Tҥi ViӋt Nam. Tưӧng đài ông đưӧc đһt tҥi nhiӅu thành phӕ trên thӃ giӟi. nơi có nhiӅu cuӝc biӇu tình chӕng chiӃn tranh ViӋt Nam.. và Nhà tưӣng niӋm xây dӵng năm 1970 ӣ quê nӝi cӫa ông. Ҩn Đӝ. California.[104] Tưӣng niӋm Tưӧng Bác Hӗ vӟi thiӃu nhi cӫa DiӋp Minh Châu tҥi TP. Madagascar. Đông Đӭc. Tên ông đã đưӧc đһt cho các đҥi lӝ tҥi Luanda (Angola).mӝt giáo sư-tiӃn sĩ cӫa Trưӡng Đҥi hӑc Chosun (Đҥi Hàn Dân quӕc) nói: ³Hӗ Chí Minh có thӇ khác vӅ mһt tư tưӣng hay tôn giáo so vӟi các vĩ nhân khác trên thӃ giӟi nhưng nhân cách cӫa Ngưӡi thì đáng đӇ mӑi ngưӡi trên thӃ giӟi tôn kính«.[1] Là mӝt ngưӡi lãnh đҥo cuӝc đҩu tranh cӫa ViӋt Nam giành đӝc lұp khӓi chӃ đӝ thӵc dân Pháp. kính trӑng. Tҥi các tӍnh thành phӕ khác cũng có các bҧo tàng. Giáo sư không tán th nh vӟi quan điӇm này vì theo ông "ai tӯng nghiên cӭu mӝt cách khách quan cuӝc đӡi và nhӳng thành tӵu cӫa Hӗ Chí Minh thì không thӇ nào đi đӃn kӃt luұn như vұy đưӧc". nơi làm viӋc cӫa Chӫ tӏch nưӟc. Franklin D. nhà lưu niӋm vӅ ông. ĐiӅu này thӇ hiӋn qua nhұn đӏnh tích cӵc vӅ ông cӫa nhiӅu ngưӡi ngoҥi quӕc. Calcutta (Ҩn Đӝ) và Antananarivo (Madagascar).mӝt hӝi thҧo mang tҫm cӥ quӕc tӃ. ông đưӧc ngưӡi dân ӣ nhӳng nưӟc thuӝc đӏa trưӟc đây cӫa Pháp. phӫ toàn quyӅn Đông Dương bên cҥnh Quҧng trưӡng Ba Đình. Hӗ Chí Minh còn đưӧc thӡ trong mӝt sӕ đӅn. Nhà nưӟc và đӗng thӡi là nơi ӣ. yêu đӗng bào vĩ đҥi cӫa Ngưӡi´.(evil). nhiӅu nhà hoҥt đӝng cӝng đӗng đã tӯng gӑi Công viên Frances Willard là Công viên Hӗ Chí Minh mӝt cách không chính thӭc. Tҥi các quӕc gia khác cũng có các nhà lưu niӋm vӅ Hӗ Chí Minh.. Cuba. Montreuil (Pháp). nơi ông đã đӑc Tuyên ngôn đӝc lұp đưӧc chӑn là nơi làm viӋc cӫa Đҧng. Quҫn đҧo Marshall.. yêu dân tӝc.

Tên ông còn đưӧc đһt cho các giҧi thưӣng và huân chương cao quý nhҩt cӫa Nhà nưӟc Cӝng hòa Xã hӝi Chӫ nghĩa ViӋt Nam: Huân chương Hӗ Chí Minh là huân chương bұc cao thӭ nhì cӫa Nhà nưӟc. Giҧi thưӣng Hӗ Chí Minh dành cho nhӳng cӕng hiӃn trong các lĩnh vӵc khoa hӑc và công nghӋ. đóng góp cho cuӝc đҩu tranh chung vì hòa bình. danh nhân văn hóa"[105] và khuyӃn nghӏ các nưӟc thành viên tә chӭc kӹ niӋm 100 năm ngày sinh cӫa ông do "các đóng góp quan trӑng và nhiӅu mһt cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh trong các lĩnh vӵc văn hóa. và ông "đã dành cҧ cuӝc đӡi mình cho sӵ giҧi phóng nhân dân ViӋt Nam. Tuҫn báo TIME cӫa Hoa KǤ bình chӑn Hӗ Chí Minh là mӝt trong 100 nhân vұt có ҧnh hưӣng lӟn nhҩt trong thӃ kӹ 20[107]. Mӑi tӡ tiӅn giҩy tҥi ViӋt Nam hiӋn nay đӅu in hình chӫ tӏch Hӗ Chí Minh Các tên Hӗ Chí Minh. (Xem thêm Danh sách các công trình tưӣng niӋm Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh tҥi ViӋt Nam[liên kӃt hӓng]) Tưӧng đài Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh tҥi thӏ xã Sa Đéc Nhҵm tôn vinh ông. đưӡng phӕ. kӃt thúc ChiӃn tranh ViӋt Nam và mӣ đҫu thӡi kǤ thӕng nhҩt cӫa ViӋt Nam cũng mang tên ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh. cũng như trên tҩt cҧ các đӗng tiӅn giҩy đang lưu hành tҥi ViӋt Nam. giáo dөc và nghӋ thuұt".[108] Ngày 15 tháng 10 năm 2010. Danh hiӋu Ông đưӧc xem là mӝt danh nhân không chӍ cӫa dân tӝc ViӋt Nam mà còn cӫa thӃ giӟi. Đoàn Thanh niên Cӝng sҧn Hӗ Chí Minh. Tên ông còn đưӧc đһt cho hai tә chӭc chính cӫa thanh thiӃu niên ViӋt Nam: Đӝi ThiӃu niên TiӅn phong Hӗ Chí Minh. ChiӃn dӏch quân sӵ lӏch sӱ xҧy ra trên thành phӕ này. NguyӉn Ái Quӕc hay NguyӉn Tҩt Thành còn đưӧc đһt cho nhiӅu công trình công cӝng. Cùng vӟi quӕc kǤ. Tӡ Time 2000 đã nhұn đӏnh ông là ngưӡi đã góp phҫn "làm thay đәi diӋn mҥo hành tinh chúng ta trong thӃ kӹ XX". tưӧng bán thân hoһc hình ông đưӧc đһt tҥi nơi trang trӑng nhҩt cӫa mӛi cơ quan nhà nưӟc và trưӡng hӑc tҥi ViӋt Nam. kǤ hӑp Quӕc hӝi đҫu tiên sau ngày ViӋt Nam đưӧc thӕng nhҩt đã thӕng nhҩt quyӃt đӏnh đәi tên thành phӕ Sài Gòn thành Thành phӕ Hӗ Chí Minh. đӝc lұp dân tӝc. "Cháu ngoan Bác Hӗ" là danh hiӋu dành cho các thiӃu nhi có thành tích cao trong hӑc tұp và hoҥt đӝng xã hӝi.chùa và gia đình. năm 1976. trưӡng hӑc. dân chӫ và tiӃn bӝ xã hӝi cӫa các dân tӝc [trên thӃ giӟi]"[105] [106]. báo Time cũng đã bҫu chӑn Hӗ Chí Minh là mӝt trong 10 tù nhân chính trӏ nәi bұt chiӃn đҩu cho tӵ do[109] * Bӝ tem đҫu tiên cӫa ViӋt Nam phát hành ngày 2 tháng 9 năm 1946 * Mӝt trong nhӳng con tem đҫu tiên cӫa ViӋt Nam (Tem giҩy dó) * . UNESCO đã tôn vinh ông là "Anh hùng giҧi phóng dân tӝc. Hình ҧnh và tưӧng ông hiӋn diӋn tҥi nhiӅu nơi công cӝng. như đưӡng quӕc lӝ. quҧng trưӡng.

* Hình ҧnh miӅn Nam luôn ӣ trong trái tim tôi. lao đӝng và hӑc tұp theo tҩm gương cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. nhӳng câu nói và khҭu hiӋu tuyên truyӅn có thӇ đӑc thҩy ӣ mӑi nơi đó là: * Đӡi đӡi nhӟ ơn Bác Hӗ vĩ đҥi * Sӕng. tӵ do ! [115] * Vì lӧi ích mưӡi năm thì phҧi trӗng cây. dân ta đưӧc hoàn toàn tӵ do. 20 năm hoһc lâu hơn nӳa. . đӗng bào ai cũng có cơm ăn áo mһc. chiӃn đҩu. * Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh vĩ đҥi sӕng mãi trong sӵ nghiӋp chúng ta Các câu nói Các câu nói nәi tiӃng Dӵ án liên quan Wikiquote có sưu tұp danh ngôn vӅ: Hӗ Chí Minh * ChiӃn tranh có thӇ kéo dài 5 năm.[120] * Các vua Hùng đã có công dӵng nưӟc.[116] * Nưӟc ViӋt Nam là mӝt. núi có thӇ mòn. chính quyӅn và Đҧng bӝ đӅu tә chӭc các cuӝc thi Hӑc tұp tҩm gương đҥo đӭc Hӗ Chí Minh cho nӝi bӝ lүn quҫn chúng.[119] * Tôi chӍ có mӝt Đҧng: Đҧng ViӋt Nam. là làm sao cho nưӟc ta đưӧc hoàn toàn đӝc lұp. vì lӧi ích trăm năm thì phҧi trӗng ngưӡi.[118] * QuyӃt tӱ đӇ cho Tә quӕc quyӃt sinh. 10 năm. đҧng viên cӫa Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam và nhân dân hӑc tұp và làm theo tҩm gương đҥo đӭc. hình ҧnh Hӗ Chí Minh phә biӃn khҳp nơi như là mӝt "tҩm gương sáng ngӡi vӅ đҥo đӭc"[110][111]. sông có thӇ cҥn. Song nhân dân ViӋt Nam quyӃt không sӧ. Mӝt sӕ mүu tem bưu chính nưӟc ngoài vӅ Hӗ Chí Minh * Tem Liên Xô tưӣng niӋm Hӗ Chí Minh. đӗng bào nghe rõ không?[117] * Tôi chӍ có mӝt sӵ ham muӕn. Ngoài nhӳng phát biӇu cӫa chính Hӗ Chí Minh và hình vӁ. Hà Nӝi. lӕi sӕng cӫa Hӗ Chí Minh. Hҧi Phòng và mӝt sӕ thành phӕ có thӇ bӏ tàn phá. Nhӳng tác phҭm nói vӅ Hӗ Chí Minh thưӡng ca ngӧi nhӳng đӭc tính tӕt đҽp cӫa ông. hình chөp cӫa ông. Bác cháu ta phҧi cùng nhau giӳ lҩy nưӟc. * Tôi nói. đưӧc coi là mӝt "thҫn tưӧng"[113]. mӝt "nhân cách cao thưӧng"[112]. vұn đӝng cán bӝ. Không có gì quý hơn đӝc lұp. ham muӕn tӝt bұc. song chân lý ҩy không bao giӡ thay đәi. dân tӝc ViӋt Nam là mӝt. [114] Mӛi năm. 1990 Ҧnh hưӣng cӫa Hӗ Chí Minh ӣ ViӋt Nam ngày nay Tҥi ViӋt Nam. Các cҩp ӫy Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam thưӡng xuyên tuyên truyӅn. ai cũng đưӧc hӑc hành.

làm nhӳng điӅu chưӟng tai gai mҳt. dân tӝc ViӋt Nam có bưӟc tӟi đài vinh quang đӇ sánh vai vӟi các cưӡng quӕc năm châu đưӧc hay không. nưӟc ViӋt Nam ta cái gì cũng kém cӓi. nhưng Mӻ phҧi cút đi! Mӻ phҧi chҩm dӭt xâm lưӧc. bҩt kǤ ngưӡi già. Hӥi đӗng bào! Chúng ta phҧi đӭng lên! Bҩt kǤ đàn ông.[122] M Mӝt Đҧng mà giҩu giӃm khuyӃt điӇm cӫa mình là mӝt Đҧng hӓng. chҳc chҳn. chӍ có lòng sӕt sҳng cӫa dân là rҩt cao. chân chính. vҥch rõ nhӳng cái đó. (nói vӟi Đҥi tưӟng Võ Nguyên Giáp ngay sau trұn ĐiӋn Biên Phӫ) * Tôi xin mӡi Johnson tӟi Hà Nӝi như là khách cӫa chúng tôi. Ai có súng dùng súng. Chúng sӁ ăn hҥi. Johnson miӋng nói hòa bình tay lҥi ký nhӳng lӋnh điӅu đӝng quân. thuәng. không phân chia tôn giáo. Nhưng chúng ta càng nhân nhưӧng. đàn bà. còn phҧi đánh vӟi Mӻ nӳa. Mӝt Đҧng có gan thӯa nhұn khuyӃt điӇm cӫa mình. đưa phҧn đӝng vӅ phá ta. [124] * Bӑn ҩy sang thì chҧ tӱ tӃ gì đâu. ngưӡi thư ký. nhҩt ӏnh không chӏu làm nô lӋ. Nhưng đӯng mang theo tưӟng lĩnh và đô đӕc![128] * Mӻ phҧi cút đi! Chúng tôi trҧi thҧm đӓ cũng đưӧc.Sӱa đәi lӕi làm viӋc [123] Các câu nói khác 1945 . trong khi chúng tôi chӍ giӃt đưӧc 1 ngưӡi cӫa các ông. dân tӝc. .[125] * Các ông có thӇ giӃt 10 ngưӡi cӫa chúng tôi. vì chúng quyӃt tâm cưӟp nưӟc ta mӝt lҫn nӳa! Không! Chúng ta thà hy sinh tҩt cҧ. nhưng cuӕi cùng các ông sӁ là ngưӡi kiӋt sӭc[126] Thұp niên 1950-1960 * Chӫ nghĩa Mác-Lênin ViӋt Nam là chӫ nghĩa Mác-Lênin có lý có tình![127] * Chúc mӯng chú mӟi thҳng trұn. Ai cũng phҧi ra sӭc chӕng thӵc dân Pháp cӭu nưӟc. Như thӃ là mӝt Đҧng tiӃn bӝ. ´ trích Lӡi kêu gӑi toàn quӕc kháng chiӃn cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh năm 1946) M Non sông ViӋt Nam có trӣ nên tươi đҽp hay không. không có gươm thì dùng cuӕc. tháng 9/1945. ngưӡi bác sĩ và ngưӡi đҫu bӃp cӫa mình.1946 * Sau 80 năm bӏ thӵc dân Pháp giày vò. ´ Hӗ Chí Minh . * NhiӋm vө cӫa thanh niên không phҧi là đòi hӓi Nưӟc nhà đã cho mình nhӳng gì. mҥnh dҥn. Ai có gươm dùng gươm. báo hҥi. thӵc dân Pháp càng lҩn tӟi. HӉ là ngưӡi ViӋt Nam thì phҧi đӭng lên đánh thӵc dân Pháp đӇ cӭu Tә quӕc. gұy gӝc. đҧng phái.trích thư gӱi các em hӑc sinh nhân ngày khai trưӡng đҫu tiên cӫa nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ cӝng hòa. Nhưng đӯng chӫ quan. vì đâu mà có rӗi tìm kiӃm mӑi cách đӇ sӱa chӳa khuyӃt điӇm đó. mà phҧi tӵ hӓi mình đã làm gì cho Nưӟc nhà? Mình phҧi làm thӃ nào cho ích lӧi Nưӟc nhà nhiӅu hơn? Mình đã vì lӧi ích Nưӟc nhà mà hy sinh phҩn đҩu đӃn chӯng nào?[121] M Hӥi đӗng bào cҧ nưӟc! Chúng ta muӕn hoà bình. chính là nhӡ mӝt phҫn lӟn ӣ công hӑc tұp cӫa các em ´ Hӗ Chí Minh . chӭ nhҩt đӏnh không chӏu mҩt nưӟc. Ông hãy đӃn vӟi vӧ và con gái. chúng ta đã nhân nhưӧng. ngưӡi trҿ.

[132] * Chúng tôi sҹn sàng đem hoa và nhҥc tiӉn hӑ và mӑi thӭ khác hӑ thích. Nhӡ lӵc lưӧng ҩy mà sӭc kháng chiӃn cӫa ta càng ngày càng mҥnh. đoàn kӃt tӕt.[131] * Chúng tôi và nhân dân chúng tôi sҹn sàng nói chuyӋn vӟi nhà cҫm quyӅn Mӻ và nhân dân Mӻ. dũng cҧm. (Lӡi dҥy các cháu thiӃu niên. Chúng tôi không muӕn trӣ thành ngưӡi chiӃn thҳng. Lӡi than vãn cӫa bà Trưng trҳc (1922. quyӃt mӝt lòng đánh tan quân giһc cưӟp nưӟc [136] * Yêu Tә quӕc.[130] * Tôi là ngưӡi đa nghi và tôi có lý do đӇ ngӡ vӵc. câu chuyӋn bҳt đҫu. Nhưng vӟi Johnson và McNamara thì hoһc là trҧi thҧm đӓ hoһc đá đít ra ngoài cӱa.. ngay cҧ khi có viӋc ném bom cӫa các ông. yêu đӗng bào. giӳ gìn vӋ sinh thұt tӕt. đã giӳ vӳng quyӅn tӵ do.Chúng tôi không bác bӓ gì hӃt. vì vұy tôi sӕng rҩt bình yên và giҧn dӏ. Nhӡ lӵc lưӧng ҩy mà chúng ta làm cách mҥng thành công giành đưӧc đӝc lұp. Nhӡ lӵc lưӧng ҩy mà tә tiên ta đã đánh thҳng quân Nguyên. tôi thích tiӃng lóng cӫa các ông: qu'ils foutent le camp! ("qu'ils foutent le camp" có nghĩa là "hãy cút đi")[133] * ĐӃ quӕc Mӻ chán rӗi. tӵ chӫ. Ngưӡi cùng khә). thiӃu thӕn. không ai thҳng nәi. nhưng nhân dân chúng tôi phҧi đưӧc yên әn.[137] Tác phҭm Bài chi tiӃt: Tuyên ngôn đӝc lұp (ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa) Trong các tác phҭm cӫa ông có thӇ nói bҧn tuyên ngôn đӝc lұp do ông biên soҥn là có tiӃng vang nhҩt và đưӧc sánh vai cùng các bҧn tuyên ngôn đӝc lұp lӏch sӱ oai hùng cӫa dân tӝc như bài thơ thҫn Nam Quӕc Sơn Hà cӫa Lý Thưӡng KiӋt và Bình Ngô Đҥi Cáo cӫa NguyӉn Trãi * Bҧn án chӃ đӝ thӵc dân Pháp (1925) * Đưӡng kách mӋnh (1927) * Con rӗng tre (1922. hӑc tұp tӕt. Ngưӡi cùng khә). Chúng ta sӁ xem các mһt hàng. nhưng rút ra như thӃ nào. * Tôi nói vӟi nhân dân ViӋt Nam rҵng hӑ là con cháu tôi. Ngưӡi Mӻ các ông ít nhiӅu đӅu là nhà kinh doanh. tang tóc. Vi hành (1923. nhҵm đҧ kích vua Khҧi Đӏnh)[138] * Các truyӋn ngҳn: Pari (1922. Khi viӋc ném bom chҩm dӭt. Nhân đҥo). Tôi cũng là nhà kinh doanh. Con rùa (1925. tôi ngӫ rҩt ngon. kӏch. nhưng ông biӃt đҩy. Thua mà danh dӵ. thơ) . Song chúng chӍ chӏu thua sau khi đã thua trên bҫu trӡi Hà Nӝi![135] * Lòng yêu nưӟc và sӵ đoàn kӃt cӫa nhân dân là mӝt lӵc lưӧng vô cùng to lӟn. lao đӝng tӕt. thұt thà. Nhӡ lӵc lưӧng ҩy mà quân và dân ta quyӃt chӏu đӵng muôn nӛi khó khăn. Chúng tôi chӍ muӕn Mӻ cút đi! Gút-bai![129] * Chúng ta căm thù ĐӃ quӕc Mӻ xâm lưӧc nhưng không đưӧc căm thù nhân dân Mӻ. Ngưӡi cùng khә)[139] * Nhұt ký trong tù (1942. Nhӳng trò lӕ hay là Va-ren và Phan Bӝi Châu (1925. quân Minh. khiêm tӕn.. kӹ luұt tӕt. đói khә. Đó là điӅu Mӻ muӕn![134] * ĐӃ quӕc Mӻ đang thua ӣ ViӋt Nam và chúng nhҩt đӏnh sӁ thua. Nhân đҥo). Đoàn kӃt giai cҩp (1924. nhi đӗng). Nhân đҥo). Con ngưӡi biӃt mùi hun khói (1922. Nhân đҥo).

C. V.Lan (1955-69). Lam.O. Âm nhҥc Hӗ Chí Minh và em bé . Thu Giang.Q. 1928-30) và đưӧc gӑi là Thҫu (ông cө) Chín.X (trong chuyên mөc "Thưӡng thӭc chính trӏ" trên báo Cӭu quӕc năm 1953). Lê Ba. Trҫn Dân Tiên. Ngoài tên gӑi Hӗ Chí Minh (dùng tӯ 1942). Văn Ba (khi làm phө bӃp trên tàu biӇn.N. Wang. nhà thơ sáng tác nhiӅu tác phҭm. 1940). Line (1938. NguyӉn Kim. Đin (1950-53). trong cuӝc đӡi mình. ChiӃn Sĩ.Z (1947-50). Nói Thұt..Q.K. Ng.. N. Bok Hӗ. Lan[144][145]) Trong cuӕn sách này. Trҫn (1940) (khi ӣ Trung Quӕc).S. Vương (Wang) (1925-27. 1911)..G. 1934-38).V.[146] * Hӗ Chí Minh toàn tұp. K. C.B (trên báo Nhân Dân 1951-57). A. ҩn bҧn I: NXB Sӵ thұt (1980-1989).T. P. Trung Quӕc). và tên tӵ NguyӉn Tҩt Thành (æ). L. TuyӃt Lan. Chín (khi ӣ Xiêm La.Q. Lin (khi ӣ Liên Xô. N. Thanh Lan. Tӕng Văn Sơ (1931-33). K. G. Q.. Chen Vang (trong giҩy tӡ đi đưӡng tӯ Pháp sang Liên Xô năm 1923). Lý Thөy (.C. Ông dùng 173 bút danh khi viӃt sách. T. Ng A.K. NguyӉn. Đ. Luұt sư TH.. Tân Trào. Q. T. Hӗ Chí Minh trong văn hӑc. khi ӣ Quҧng Châu. Hӗ Quang (1938-40). Lan).Y.. ViӋt Hӗng. A. Già Thu. Mӡi bҥn bә sung chú thích tӯ các nguӗn đáng tin cұy đӇ giúp cҧi thiӋn bài viӃt. Lê Nông. đi công tác cùng vӟi Hӗ Chí Minh trong rӯng núi ViӋt Bҳc và đưӧc Hӗ Chí Minh vui miӋng kӇ chuyӋn cho nghe nhiӅu chuyӋn.K. ông còn có nhiӅu tên gӑi và bí danh khác như Paul Tҩt Thành (1912). X. Line (1938. Lê QuyӃt Thҳng (1948-50).TH.. Nhӳng nӝi dung không có nguӗn có thӇ bӏ đһt vҩn đӅ và xóa bӓ. Cө Hӗ. ông cũng còn đưӧc gӑi là Bác Hӗ. nghӋ thuұt Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh là nguӗn cҧm hӭng cho nhiӅu nhҥc sĩ. Tәng thӕng Indonesia Sukarno gӑi ông là "Bung Hӗ" (Anh Cҧ Hӗ). K. bí danh. NguyӉn Ái Quӕc (æ. Trҫm Lam. NguyӉn A. Lê Thanh Long. Lin. 1924-). Ái Quӕc. bҧn sӕ hóa trên CD-ROM: NXB Chính trӏ quӕc gia (2001-đӃn nay) Tên gӑi.A. tӯ 1919). * Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ đӡi hoҥt đӝng cӫa Hӗ Chӫ tӏch (bút danh Trҫn Dân Tiên[140][141][142][143]) * Vӯa đi đưӡng vӯa kӇ chuyӋn (bút danh T.C. (1955-69). N. C.v. ChiӃn Đҩu. ҩn bҧn II: NXB Chính trӏ Quӕc gia (1995-1996). Trҫn Lӵc (1948-61). Khi ӣ ViӋt Bҳc ông thưӡng dùng bí danh Thu. Lê Nhân. La Lұp. P. Thu Sơn và đưӧc ngưӡi dân đӏa phương gӑi là Ông Ké.. Trung Quӕc). Hӗ Chí Minh hóa thân thành mӝt cán bӝ trong đoàn tùy tùng (T.T. bút danh Bài chi tiӃt: Bút hiӋu cӫa Hӗ Chí Minh Bài viӃt hoһc đoҥn này cҫn thêm chú thích nguӗn gӕc đӇ có thӇ kiӇm chӭng thông tin.v.L. C... Lê. báo:[147] NguyӉn Ái Quӕc.

"Thanh niên làm theo lӡi Bác" (Hoàng Hà). "Đêm nghe hát đò đưa nhӟ Bác" (An ... "Tҩm áo Bác Hӗ". Lӡi thӅ sҳt son theo tiӃng bác gӑi. ĐӃn ngày chiӃn thҳng vҿ vang. And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people.Tưӡng Vi).. Tên ngưӡi sӕng mãi vӟi non sông ViӋt Nam. bӕn ngàn năm dӗn lҥi hôm nay..Thҫy giáo) cӫa Pete Seeger: . that we learned power to the people and the power to know. TiӃng ngưӡi vang vӑng đӃn mai sau. mӝt tình yêu bao la" cӫa nhҥc sĩ Thuұn YӃn . Peace and freedom and Ho Chi Minh. Tӯ bùn lҫy cҧ cuӝc đӡi vùng lên.I'll have to say in my own way.. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngӫ ngoài rӯng. "Gӱi tӟi Bác Hӗ" (Kapapúi . Bác thương ngưӡi chiӃn sĩ đӭng gác ngoài biên cương. * Bài hát "Bác Hӗ. Ngưӡi vӅ đem tӟi xuân đӡi tӯ đҩt nưӟc cҵn... nghe lòng phơi phӟi niӅm tin.. Hӗ Chí Minh muôn năm chӍ lӕi cho nhân dân.. Vӳng bӅn đưa chúng ta vưӧt khó khăn.. * Bài hát Teacher Uncle Ho (Bác Hӗ .Bác thương các cө già xuân vӅ gӱi biӃu lөa.." * Bài hát "Hӗ Chí Minh đҽp nhҩt tên ngưӡi" cӫa nhҥc sĩ Trҫn KiӃt Tưӡng: . * Bài hát "Ngưӡi là niӅm tin tҩt thҳng" cӫa nhҥc sĩ Chu Minh: Đҩt nưӟc nghiêng mình đӡi đӡi nhӟ ơn.. ngưӡi sӕng trong muôn triӋu trái tim. loài ngưӡi tiӃc thương.. ThӃ giӟi nghiêng mình. Ngưӡi là ưӟc mơ cӫa các dân tӝc.. "Tuәi trҿ thӃ hӋ Bác Hӗ" (TriӅu Dâng)... * Bài hát "Ca ngӧi Hӗ Chӫ tӏch" cӫa nhҥc sĩ Lưu Hӳu Phưӟc: Hӗ Chí Minh sáng ngӡi gương đҩu tranh. Bác yêu đàn cháu nhӓ trung thu gӱi cho quà.. NguyӋn ưӟc theo con đưӡng Bác đi. Bài chi tiӃt: Danh sách ca khúc vӅ Hӗ Chí Minh * Bài hát "Ca ngӧi Hӗ Chӫ tӏch" cӫa nhҥc sĩ Văn Cao: Ngưӡi vӅ đem tӟi ngày vui Mùa thu nҳng toҧ Ba Đình Vӟi tiӃng Ngưӡi còn dӏu dàng như tiӃng đҩt trӡi. Đây ngưӡi chiӃn sĩ  ҩu tranh cho tӵ do. The only way I know. đau thương mây phӫ chân trӡi..From VietBac to the SaiGon Delta. * Bài hát The Ballad of Ho Chi Minh (Bài ca Hӗ Chí Minh) [148] cӫa nhҥc sĩ ngưӡi Anh Ewan MacColl . From Teacher Uncle Ho! * NhiӅu sáng tác khác: "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" (Huy Thөc). Khi ca lên Hӗ Chí Minh.Trên cánh đӗng miӅn Nam. Marched the armies of Viet Minh.

Trong tiӇu thuyӃt ĐӍnh cao chói lӑi cӫa Dương Thu Hương.Chưa dӉ thҩy ngưӡi Chúng tôi đây bӑn mù mҳt sáng! Tác phҭm Búp sen xanh cӫa Sơn Tùng kӇ vӅ thӡi tuәi trҿ cӫa Hӗ Chí Minh.. Bác đã cho đӡi LӁ sӕng cӫa ngày mai trên trái đҩt LӁ sӕng đҽp....thơ Tҥ Hӳu Yên).. ngưӡi có nhӟ Giӑt mӗ hôi Ngưӡi nhӓ giӳa đêm khuya. "Đôi dép Bc Hӗ" (Văn An . "Bài ca dâng Bác" (Trӑng Loan). "Bên lăng Bác Hӗ". "Đêm Trưӡng Sơn nhӟ Bác" (Trҫn Trung). ai cũng cҩt đҫu cao * Bài thơ "Chúc tөng Bác Hӗ" cӫa Ismael Gomes Braga (Brazil)[149]: Vӏ thánh sӕng cӫa nghìn thánh sӕng Và ân nhân cӫa cҧ muôn đӡi Hӗ Chí Minh! . Hӗ Chí Minh đưӧc hư cҩu thành nhân vұt chính Chӫ tӏch. "Lӡi Bác dһn trưӟc lúc đi xa" (Trҫn Hoàn). ³MiӅn Trung nhӟ Bác´. văn * Bài thơ "Ngưӡi đi tìm hình cӫa nưӟc" cӫa nhà thơ ChӃ Lan Viên: . "Bác Hӗ sӕng mãi vӟi Tây Nguyên". ³Ngưӡi vӅ thăm quê" (Thuұn YӃn). * Bài thơ "ViӋt Bҳc" cӫa Tӕ Hӳu: .Thuyên).. "Cô gái Pakô con cháu Bác Hӗ" (Huy Thөc). không coi mình cao nhҩt Mong kiӃp ngưӡi. MVҫng trăng Ba Đình´.[150][151] . "Như có Bác trong ngày vui đҥi thҳng" (Phҥm Tuyên). Thơ.. "Bên tưӧng đài Bác Hӗ" (Lê Giang)..Nhӟ ông cө mҳt sáng ngӡi Áo nâu túi vҧi đҽp tươi lҥ thưӡng. * Bài thơ "ViӃng lăng Bác" cӫa ViӉn Phương: Bác nҵm trong giҩc ngӫ bình yên:: Giӳa mӝt vҫng trǎng sáng dӏu hiӅn Vүn biӃt trӡi xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ӣ trong tim! * Bài thơ "Mӝt con ngưӡi chӫ nghĩa Mác sinh ra" cӫa Hҧi Như: Bác đã cho ta.Có nhӟ chăng hӥi gió rét thành Ba-lê Mӝt viên gҥch hӗng Bác chӕng lҥi cҧ mӝt mùa băng giá Và sương mù thành Luân Đôn...

15. NguyӉn Du. ^ Clark D. Sơn Tùng. Sân khҩu * Hình tưӧng Hӗ Chí Minh trong vӣ kӏch "Đêm trҳng" NSƯT TiӃn Hӧi thӇ hiӋn. Xem thêm * NguyӉn Sinh Sҳc * Gia đình Hӗ Chí Minh * Tư tưӣng Hӗ Chí Minh * Hӗ Chí Minh toàn tұp Chú thích 1. trang 166 5. VietNamNet. 3. NguyӉn Sinh Nhұm còn có tên khác là NguyӉn Sinh Vương. trang 6 cho biӃt làng Kim Liên cũng như làng Hoàng Trù nҵm gҫn (trong khoҧng bán kính 20-30 km) vӟi quê hương cӫa nhiӅu nhân vұt trong lӏch sӱ ViӋt Nam như: * Rú Đөn . * Hình tưӧng Hӗ Chí Minh trong vӣ chèo "Nhӳng vҫn thơ thép" do NSƯT Mҥnh Kiên thӇ hiӋn. ^ Búp sen xanh. 02/09/2007. truy nhұp 18/11/2008.quê cӫa tә tiên NguyӉn HuӋ (Quang Trung). ^ a b Nhà nhà cúng giӛ Bác Hӗ.A Life.hӗi kí. ^ a b c BBC Quan điӇm cӫa David Thomas vӅ Hӗ Chí Minh 2. * vùng Đông Thái . ^ Bác Hӗ . NXB Văn hӑc. Năm NguyӉn Sinh Sҳc lên 4 tuәi thì cҧ cha và mҽ là Hà Thӏ Hy đӅu đã mҩt 6. Ho Chi Minh . Southeast Asia: crossroads of the world. * Hình tưӧng Tӕng Văn Sơ trong phim truyӋn NguyӉn Ái Quӕc ӣ Hӗng Kông do NSƯT Trҫn Lӵc thӇ hiӋn. Thӡi thơ ҩu 8. Búp sen xanh. * Rú Mưӧu . Chương I. tr. Các công trình tưӣng niӋm Hӗ Chí Minh trong nưӟc[liên kӃt hӓng] 4. * quê cӫa NguyӉn BiӇu và Đһng Dung. * Hình tưӧng NguyӉn Tҩt Thành (Văn Ba) trong phim truyӋn nhӵa "Hҽn gһp lҥi Sài Gòn" do NSƯT TiӃn Hӧi thӇ hiӋn. NguyӉn Công Trӭ. ^ Bҧo tàng Hӗ Chí Minh.quê cӫa Phan Đình Phùng. * cách làng Kim Liên mӝt cánh đӗng là quê Đan NhiӋm cӫa Phan Bӝi Châu. Neher.Mùa đông 1946" do NSƯT TiӃn Hӧi thӇ hiӋn.Hӝi hӑa 4ã có ít nhҩt bӕn bӭc vӁ bҵng máu vӅ Hӗ Chí Minh (huyӃt hӑa)[152] 4iӋn ҧnh * Hình tưӧng Hӗ Chí Minh trong phim truyӋn video "Hà nӝi . 2004. 2000. . Hyperion. ^ William Duiker. ^ Tên này do ông ngoҥi là thҫy đӗ Hoàng Xuân Đưӡng đһt. Sơn Tùng 7.quê cӫa Mai Hҳc ĐӃ.

xuҩt bҧn tҥi Nam Ninh. Tҩt Thành "ham đӑc sách [. ^ Duiker. tҥp chí Đông Nam Á Tung hoành. 25.vn/thuhanoi/2005/05/433609/ 26. tr. tr.] mӝt ông đӗ [. * ngoài ra. ^ Bác Hӗ . NXB Quân đӝi nhân dân. ^ Bác Hӗ .hӗi kí.hӗi kí.. 24. tr. NXB Văn hӑc. 224 27. ^ Hӑc trò cӫa Hoàng Phҥm QuǤnh có khoa thi đӛ sáu cӱ nhân. NXB Văn hӑc. ^ ³Nguyen Ai Quoc. ngưӡi tӯng trӵc tiӃp hӑc Hӗ Chí Minh. ^ Gabriel Kolko. Các chi tiӃt là cӫa bác sĩ NguyӉn Kinh Chi. sӕ tháng 12 năm 2001. Hà Nӝi.25 13. ^ Bác Hӗ .. tr. ^ Duiker.vnn. bao gӗm Liên Thành Thư Xã đӇ truyӅn bá tư tưӣng yêu nưӟc. mưӡi hai tú tài. 39-40. 2009 21.. 59 20. NXB Văn hӑc. 213 . Ho Chi Minh: A Biography. http://www.] văn bài thì Thành không thích làm nhưng rҩt hay hӓi nghĩa [. ^ Xӱ án NguyӉn Ái Quӕc tҥi Hương Cҧng. 2004. Sau khi NguyӉn Ái Quӕc tӟi Quҧng Châu (năm 1924). Báo Lao Đӝng cuӕi tuҫn sӕ 37 ngày 23/09/2007 (Xem đưӧc đӃn ngày 15/1/2008) 18. 9..] bұn mӝt bӝ bà ba kiӇu Sài Gòn [.hӗi kí. tr. tr.C. 2004.. Thӡi kǤ dҥy ӣ trưӡng. biӃt NguyӉn Ái Quӕc là con mình và có lҫn nhҳm thăm.google. Giҧi phүu mӝt cuӝc chiӃn tranh. NXB Văn hӑc. NguyӉn Sinh Sҳc có nhұn đưӧc tin. NXB Văn hӑc. đã tӯng theo ĐӅ Thám đánh Pháp. Phҥm Hӗng Thái và nơi sinh trưӣng cӫa NguyӉn Thӏ Minh Khai. ^ Pierre Brocheux (2007). L'Humanité (9 tháng 8 năm 1932).. trang 12.] và đi guӕc" 15.. 11. sau bӏ bҳt khi tham gia vũ trang ӣ NghӋ An và đày đi Côn Đҧo. 60 19. trang 30-31. ^ Bác Hӗ . 10.] sau khi dҥy chú mҩy tháng đã không dҥy nӳa" Nguӗn: Bác Hӗ . Liên Thành Thương Quán đӇ gây quӻ hoҥt đӝng và Dөc Thanh Hӑc HiӋu đӇ giáo dөc tinh thҫn yêu nưӟc theo mô hình Đông Kinh nghĩa thөc. có dүn nguӗn Hӗ Chí Minh - Con ngưӡi cӫa Sӵ sӕng.com/books?id=fJtqjYiVbUAC&pg=RA2- PA216&dq=tang+tuyet+minh&sig=jMcFUeRmaJDPFaNiXctvL9gUWs8#PRA1- PA40.M1. ^ Duiker. ^ Hoàng Tranh (Phó Giáo sư.38. 58 17. GS-TS Mҥch Quang Thҳng. ^ Duiker. 12. Nxb Chính trӏ Quӕc gia.37 14. Lê Hӗng Phong.. Nhân sӵ phá sҧn cӫa ĐӅ án 112[liên kӃt hӓng].hӗi kí. Kim Liên gҫn vӟi quê quán cӫa mӝt sӕ nhân vұt như Trҫn Phú. 2004. ^ Duiker. Cambridge University Press. 2003. ông vүn ăn vұn theo lӕi dân tӝc "[. indochinois est mort emprisonné´. Trung Quӕc 23. nguyên Phó ViӋn trưӣng ViӋn Khoa hӑc xã hӝi Quҧng Tây. 22. 13 cho biӃt ông Hoàng Xuân Hành (còn đưӧc gӑi là cӕ Cháu) là chú ruӝt cӫa bà Hoàng Thӏ Loan. ^ Dương Trung Quӕc. tr. ^ Duiker. ^ Hӝi Liên Thành là mӝt tә chӭc do các sĩ phu yêu nưӟc Bình Thuұn thành lұp. Trung Quӕc).. trang 10. http://books.hӗi kí. (dӏch giҧ: NguyӉn Tҩn Cưu). ^ a b c d e Tinh thҫn dân tӝc ӣ Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. tr. le vaillant fondateur du P.. 2004 cho biӃt ông NguyӉn Sinh Sҳc là mӝt trong 24 ngưӡi đӛ đҥi khoa cӫa khoa thi năm 1901 (khoa này chӍ lҩy tiӃn sĩ và phó bҧng).] nhưng ham nhҩt là các loҥi sách như Tam Quӕc Chí hay Tây Du [. "Hӗ Chí Minh vӟi ngưӡi vӧ Trung Quӕc Tăng TuyӃt Minh".. Hà Nӝi.. 16.

đăng tҥi tҥp chí Journal of Vietnamese Studies 43. ^ Theo Bác Hӗ . NXB Văn hӑc. Còn chính Phelan thì kӇ lҥi: "Nhưng thӵc ra thì có lӁ ông ҩy biӃt vӅ bҧn Tuyên ngôn còn rõ hơn tôi". 2006. Trưӡng Chinh phê phán rҵng khi chiӃm chính quyӅn tҥi Hà Nӝi..gov. 41. Vũ Anh cho rҵng: "đӗng chí Cáp nghe nhҫm câu 'ngưӡi đi cùng ông ҩy chӃt rӗi' (Hӗ Chí Minh khi bӏ bҳt có đi cùng mӝt ngưӡi Trung Quӕc làm nhiӋm vө dүn đưӡng) thành 'ông ҩy chӃt rӗi'". ^ Bác Hӗ . ^ Trung Quӕc và Liên Xô công nhұn ViӋt Nam lҫn lưӧt vào các ngày 18 và 20 tháng 1 năm 1950.BBC TiӃng ViӋt 35. viӋc không chiӃm đưӧc Kho bҥc Đông Dương là mӝt sai lҫm nghiêm trӑng. Bӭc thư này không đưӧc trҧ lӡi cũng như không đưӧc công bӕ trưӟc công chúng tӟi tұn năm 1972 40. mӝt bên ghi "ViӋt Nam-Hoa kiӅu".caobang. phҫn cӫa Võ Nguyên Giáp và phҫn cӫa Vũ Anh. tr. 38. bӣi ông đӏnh sӁ đưa vào bҧn tuyên ngôn cӫa ViӋt Nam. ^ Thư Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh chúc mӯng Tân Giám mөc Lê Hӳu Tӯ. ^ Theo Bác Hӗ . phҫn kӇ cӫa Vũ Anh.971 tҩn. ^ Bác Hӗ .hӗi kí. 2002. 33. khoҧng 95% dân sӕ ViӋt Nam "mù chӳ". Hurst & Co. diӋn t ch lúa mùa là 1. 34. NXB Giáo dөc. ^ Duiker. trang 273. ông có nói nhӳng lӡi như trăng trӕi rҵng ". Theo ThiӃu tá OSS Archimedes Patti ("Why Vietnam?". ^ Tìm hiӇu cuӕn Ngөc Trung Nhұt Ký . Nguӗn: "Tai bay vҥ gió" trong ngoҥi giao? Nhӳng nӛi truân chuyên cӫa ViӋt Nam trên con đưӡng hӝi nhұp Phong trào Quӕc tӃ Cӝng sҧn (1945±1950).hӗi kí. NXB Văn hӑc. trang 268. hoһc bҵng cҧ hai thӭ tiӃng ViӋt và tiӃng Anh tҥi [2].346.hӗi kí. 32.dù có phҧi đӕt cҧ Trưӡng Sơn. 209 thì trưӟc khi viӃt ông đã hӓi Dan Phelan. Cҧ sҧn lưӧng lүn năng suҩt lúa cӫa ViӋt Nam đӅu rҩt thҩp: tӟi tұn năm 1948. the missing years. Ho Chi Minh. 39. 28. mӝt trung úy Mӻ vӅ đoҥn mӣ đҫu Tuyên ngôn Đӝc lұp cӫa Mӻ. NXB Văn hӑc. ^ Bác Hӗ . C. ^ Bài Khu di tích Pác Bó[liên kӃt hӓng] trên http://www. 2004 tҩm danh thiӃp mà ông sӱ dөng có dòng giӳa đưӧc ghi tên "Hӗ Chí Minh". Theo lӡi kӇ cӫa Võ Nguyên Giáp thì vào mӝt đêm khi có Võ Nguyên Giáp ӣ bên cҥnh.569 tҩn.511 ha vӟi sҧn lưӧng 78. 1919-1941. tӍnh Cao Bҵng.vn cho biӃt ông qua biên giӟi tҥi đӏa phұn xã Trưӡng Hà. ^ Theo Bác Hӗ . Chương 23) thì Hӗ Chí Minh đã hӓi ông vӅ đoҥn mӣ đҫu này. 2004 có nhӳng lӟp chӍ huҩn luyӋn trong vài ngày vӟi vài ba hӑc viên. tұp 3. sư tӡ' (nghĩa là 'phҧi. 45. 2004. 2004. diӋn tích lúa vө chiêm chӍ đҥt 63.. 218 thì Võ Nguyên Giáp cho rҵng: "có lӁ anh Cáp đã nghe lҫm 'sư tӡ. ^ Theo Đҥi cương lӏch sӱ ViӋt Nam. ^ Đӑc lҥi nhӳng bӭc thư Bác Hӗ gӱi giӟi chӭc sҳc và đӗng bào Công giáo ViӋt Nam 42. mӝt bên ghi "Tân văn kí giҧ" (tӭc là Nhà báo). 46.hӗi kí. tҥi cӝt mӕc sӕ 108. 31. trang 284.hӗi kí. 36. ViӋt Nam mӟi đưӧc gia nhұp Liên hiӋp quӕc 44. ^ Sophie Quinn-Judge. NXB Văn hӑc. phҫn do Vũ Anh kӇ lҥi. xӱ la' (nghĩa là 'chӃt rӗi')".030. ^ Có thӇ xem nӝi dung bӭc thư (bҵng tiӃng Anh) tҥi [1]. huyӋn Hà Quҧng.253 29. NXB Văn hӑc. ^ Cho tӟi tháng 9 năm 1977. ^ Trong các tác phҭm cӫa mình. ^ a b Tư tưӣng Hӗ Chí Minh vӅ giáo dөc . Christopher Goscha cӫa Đҥi hӑc Québec tҥi Montréal. 218 30. tr. tr.hӗi kí. phҧi') thành 'xӱ la. trang 62 thì vào thӡi điӇm đó. tính trên toàn Bҳc Bӝ và Liên khu IV. cũng kiên quyӃt dành cho đưӧc đӝc lұp".611 ha và cho sҧn lưӧng 1.Theo "Tҥp chí Cӝng sҧn" . 37. ^ Theo Duiker.

Vũ Anh. 2004.vӏ tưӟng cӫa ba chiӃn trưӡng 56. Loҥt bài vӅ Lê Duҭn: KǤ 2: Bҳt đҫu cuӝc thâu tóm quyӅn lӵc. mӝt trưӡng hӧp tiêu biӇu là Nham Kim Sinh . NXB Văn hӑc. ^ Hӝi nghӏ lҫn thӭ 14 Ban chҩp hành Trung ương Đҧng khoá II Tháng 11-1958 60. ^ General Vo Nguyen Giap].In private negotiations. NXB Công an Nhân dân. chҷng hҥn như khi nói chuyӋn vӟi Chӫ tӏch Hӝi đӗng Bӝ trưӣng Liên Xô Alexey Nikolayevich Kosygin tӯ năm 1963. trang 198 và Hӗ Chí Minh toàn tұp. NXB Văn hӑc. phҫn kӇ cӫa NguyӉn Lương Bҵng. ^ Bác Hӗ vӟi Trҫn Canh . ^ Nguyên Thӫ tưӟng Võ Văn KiӋt: Ðҥi đoàn kӃt dân tӝc .thӭ trưӣng Bӝ Văn hóa thӡi kì ngay trưӟc Cách mҥng Văn hóa. tұp 3. ^ Bác Hӗ . trang 377 cho biӃt trong sӕ các lãnh đҥo Cӝng sҧn ViӋt Nam khi đó. Ông này. 59. trang 45. 4. tư tưӣng Hӗ Chí Minh 61. Kay Johnson 58. Chu Văn Tҩn. HuǤnh Thúc Kháng là ngưӡi duy nhҩt trong sӕ đó đã tӯng đӛ đҥi khoa (tiӃn sĩ năm 1904).hӗi kí. có dүn nguӗn tӯ "Báo ViӋt Nam Đӝc lұp" ngày 1-2-1942. tұp IV.cӝi nguӗn sӭc mҥnh cӫa chúng ta. đăng tҥi tҥp chí Journal of Vietnamese Studies thì khi gһp nhau ӣ Trung Quӕc năm 1950. Lưu ThiӃu Kì đã nói vӟi ông rҵng Đҧng Cӝng sҧn Trung Quӕc đã nhұn xét hành đӝng này cӫa ViӋt Nam như sӵ "xa rӡi lý tưӣng cӝng sҧn". ông nói rҵng mình sӁ bàn giao mӑi công viӋc cho Bí thư thӭ nhҩt Lê Duҭn 66. 55. ^ Bác Hӗ . 1996. 427- 428[3][liên kӃt hӓng] 52. 2006. 53. phҫn kӇ cӫa NguyӉn Lương Bҵng. 47. 50. tұp III. NguyӉn Lương Bҵng.. NXB. ^ BBC..Website Sӣ Ngoҥi Vө Quҧng Nam 63. trang 106. ^ Trong mӝt sӕ lҫn tiӃp xúc ngoҥi giao. 62. trang 127. 2004. ^ Chu Ân Lai. ^ Tuy chính quyӅn cӫa Hӗ Chí Minh có sӵ tham gia cӫa nhiӅu nhân sĩ Nho hӑc. Ӣ Trung Hoa có nhӳng lãnh đҥo cӝng sҧn không nhӳng ít đưӧc hӑc hành mà trình đӝ văn hóa cũng rҩt thҩp. ^ Bác Hӗ . tác giҧ Vũ Thư Hiên dүn lҥi lӡi bӕ cӫa mình rҵng khi sҳp vӅ Hà Nӝi (tháng 9 năm 1945). NXB Văn hӑc. tr. trang 92. nhӳng năm tháng cuӕi cùng (1966-1976). 57. ^ Ngày 7/4: Bác Hӗ và nhà triӃt hӑc Anh Bertrand Russel .hӗi kí.. Chính trӏ quӕc gia. 54. trang 112. Phùng ThӃ Tài. nhiӅu ngưӡi như NguyӉn Chánh. 49. Hӗ Chí Minh không biӃt đưӧc hӃt tình hình chính trӏ mӟi diӉn ra và có hӓi ông Vũ Đình HuǤnh (bӕ cӫa Vũ Thư Hiên) rҵng: "nghe nói cө HuǤnh (HuǤnh Thúc Kháng) đҫu Tây rӗi phҧi không?".. Hӗ Chí Minh toàn tұp. Christopher Goscha cӫa Đҥi hӑc Québec tҥi Montréal. theo như nhұn xét cӫa Chu Đӭc thì "Không đӑc đưӧc mҩy chӳ to". 48. ^ Hӗ Chí Minh: Toàn tұp. 64. 51. 2000. ^ Đҥi cương lӏch sӱ ViӋt Nam.hӗi kí. không có nhiӅu thӡi gian đưӧc đào tҥo tҥi trưӡng lӟp. ^ Vài nét vӅ cө Hӗ[liên kӃt hӓng]: . ^ Trong Đêm giӳa ban ngày. ^ a b KӇ chuyӋn Bác Hӗ ӣ Hungary . tr. ^ a b Tìm hiӇu đҥo đӭc. ^ Đҥi cương lӏch sӱ ViӋt Nam. Hà Nӝi.. NXB Giáo dөc. 2006. but adroitly declined their offers to send ³volunteer´ troops or military advisers. tұp 3. NXB Giáo dөc. trang 105. he managed to win pledges of additional arms and aid from both Peking and Moscou. ^ Theo bài "Tai bay vҥ gió" trong ngoҥi giao? Nhӳng nӛi truân chuyên cӫa ViӋt Nam trên con đưӡng hӝi nhұp Phong trào Quӕc tӃ Cӝng sҧn (1945±1950). KǤ 3:Cuӝc đҩu tranh trong nӝi bӝ 65..

Nhӟ anh Lê Đӭc Thӑ.2008. NXB Chính trӏ quӕc gia. 68.K (10 tháng 9 năm 1998). tӭc là 4 năm sau khi ông qua đӡi. 67. 74. 1990. điӃu văn này đã đưӧc soҥn thҧo hai lҫn nhưng không đưӧc Bӝ Chính trӏ thông qua. Văn bҧn cuӕi cùng đưӧc thông qua sau 4 lҫn sӱa chӳa vӟi sӵ bàn soҥn và góp ý cӫa các thành viên trong Bӝ Chính trӏ và Ban Bí thư Trung ương Đҧng.02. 562 73. 79. ^ ViӋc xây lăng chӍ đưӧc khӣi sӵ tӯ năm 1973. và Hӗ Chí Minh không nói gì. William Duiker. tr. ^ Bác ơi tҥi Tuәi trҿ Online. ông có quay lҥi ViӋt Nam vào tháng 12 năm 1967 chӍ đӇ phê duyӋt quyӃt đӏnh vӅ Tәng Tҩn công rӗi quay lҥi Bҳc Kinh ngay. Đҩt Mũi Online. ^ Tҩm lòng Cà Mau vӟi Bác Hӗ. tưӧng đӗng[liên kӃt hӓng]. SGGP. ^ Sӭc tӓa sáng cӫa tư tưӣng Hӗ Chí Minh 70. 19/05/2007. 85.H. Nguӗn: Nhӳng mҭu chuyӋn nhӓ vӅ Bác Hӗ và Ba tôi. ^ Theo lӡi kӇ cӫa con trai cҧ cӫa Lê Duҭn. Truy cұp 30 tháng 7 năm 2008. ^ Hӗ Chí Minh: Toàn tұp. dүn nguӗn tӯ "Mӝt giӡ vӟi đӗng chí Hӗ Chí Minh" (NXB Thanh Niên-1975).A Life. 20/4/2008 81. 75. 83.1969) 71.. ^ Di chúc cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh: Đoàn kӃt vì con ngưӡi 69. dүn tҥi Bác dһn trӗng cây thay vì dӵng bia đá. 76. ^ ³Sinh hoҥt đӡi thưӡng cӫa Bác Hӗ: Đұm đà dҩu ҩn quê hương´. ^ Ho Chi Minh 72. ^ TIӆU SӰ CHӪ TӎCH HӖ CHÍ MINH (1890 . trang 128 86. ^ Hӗ Chí Minh 'đi trưӟc' UNESCO?. ^ Di chúc Hӗ Chí Minh. ^ Giӳa đӧt dưӥng bӋnh dài ngày tҥi Bҳc Kinh. ^ ³ChuyӋn vӅ nhӳng bӳa cơm cӫa Bác Hӗ. ^ Theo ChuyӋn khӣi thҧo điӃu văn lӉ truy điӋu Bác 35 năm trưӟc Nguyên khӣi. Báo Biên phòng. 29. ^ Thông báo sӕ 151-TB/TW ngày 19/8/1989 cӫa Bӝ Chính trӏ BCH. ^ ThӃ giӟi trìu mӃn gӑi tên Ngưӡi. Tuәi trҿ Online. tr 557 (chương 15). truy nhұp ngày 18/11/2008. sӕ Kӹ niӋm 100 năm Ngày sinh cӫa Bác. Truy cұp 28 tháng 8 năm 2010. . Tҥp chí Tuyên truyӅn cӫa Ban Tư tưӣng- Văn hóa Trung ương. ³35 năm ngưӡi Kor mang hӑ Bác Hӗ´.. ^ a b Phương pháp dân chӫ Hӗ Chí Minh trong công tác lãnh đҥo 87. bҧn viӃt tay 78. Báo Quҧng Ngãi. Nguӗn: 40 năm ngày Bác đi xa 80. sau đó bҧn thҧo đưӧc viӃt bӣi Đӕng Ngҥc và Đұu Ngӑc Xuân . Truy cұp 26 tháng 8 năm 2010. ^ L. ^ Di chúc Hӗ Chí Minh trên trang web Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam[liên kӃt hӓng] 77. 82. ^ ³Nhӳng sinh nhұt giҧn dӏ cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh´.[liên kӃt hӓng] 89.´.hai thư kí riêng cӫa Lê Duҭn. truy nhұp ngày 18/11/2008 90. ^ ViӋc chuҭn bӏ giӳ gìn thi hài Hӗ Chí Minh đã đưӧc Bӝ chính trӏ hӑp bàn và ra kӃ hoҥch tӯ tháng 5 năm 1967. Truy cұp 28 tháng 8 năm 2010. Nguӗn: Duiker. ^ a b c d Ho Chi Minh . tұp 10.. 84. 18/05/2009. theo bài viӃt cӫa Giáo sư Trҫn Văn Nhung 88. ^ Bok Hӗ trong trái tim ngưӡi Cơ Tu.[liên kӃt hӓng]. Lê Duҭn đã nói vӟi Hӗ Chí Minh vӅ viӋc thi hài ông nên đưӧc bҧo quҧn lâu dài đӇ đӗng bào trong Nam và cҧ nưӟc đưӧc đӃn thăm.

97. Tuәi Trҿ Online. Truy cұp 2 tháng 4 năm 2008. KӃ sách cho trăm năm. CA´. 28/03/2007. Truy cұp 18 tháng 11 năm 2008. ^ dangbo. ³Display of Ho Chi Minh Poster Spurs Protest and Arrests´. ^ [6] Hӑc tұp và làm theo tҩm gương đҥo đӭc Hӗ Chí Minh . ^ Chip Johnson. Truy cұp 18 tháng 11 năm 2008. ³Ho Chi Minh Art Exhibit Draws Fire´. 92. 99. 23 tháng 6 năm 2005. 103. ^ a b Associated Press. 108.TIME 110. 20/12/2007. ^ Don Terry.vn 113. ^ Ho Chi Minh . Truy cұp 18 tháng 11 năm 2008. ^ Trích thư trҧ lӡi Tәng thӕng Mӻ Johnson 116. 102. nguyên văn là: "KӃ sách cho 1 năm. ^ ³Thousands of Vietnamese protest in California at Ho Chi Minh portrait´. ³Washington DC: Ngày bұn rӝn cӫa 22 cӝng đӗng ViӋt´. 1999. ³Vietnam Vet interrupts PM's speech´. lҩy viӋc trӗng cây làm đҫu. ^ . 101. truy nhұp ngày 18/11/2008 93. 20 October to 20 tháng 11 năm 1987. ³Hundreds protest Ho Chi Minh exhibit in Oakland´. 1999. ³LӉ thưӧng cӡ ViӋt Nam tҥi San Francisco´.City of Berkeley. trong sách Quҧn tӱ.gov. Hà nӝi mӟi. ^ ³Phóng sӵ ҧnh mӟi tҥi Nam California: Cӝng đӗng ViӋt Nam chӕng Chӫ tӏch ViӋt Nam NguyӉn Minh TriӃt´. KӃ sách cho 10 năm. ^ City of Berkeley. ^ bҧn tin RFA 19-5-2008 107. Truy cұp 13 tháng 1 năm 2007.vnn. truy nhұp ngày 18/11/2008. ^ Đӛ ThuyӃt Linh. 12 tháng 2 năm 2008. 4-9-2008. ^ 3. Xem Tҥp chí Nghiên cӭu Lӏch sӱ sӕ 4(335) 2004 trang68 cӫa Lâm Xuân Đinh 114. ^ Ngôi đӅn thiêng ӣ Pakse[liên kӃt hӓng]. 16 tháng 3.vn 111. 2000. ^ My-Thuan Tran. Truy cұp 18 tháng 11 năm 2008. 105. 96. Viettimes. lҩy viӋc trӗng lúa làm đҫu. ^ NTT. Báo Ngưӡi ViӋt. Truy cұp 29-9-2008. Tuәi Trҿ. ^ ³Ho Chi Minh poster angers Vietnamese Americans´. 20 tháng 3 năm 2000. ³Vietnamese Americans protest published photo´. 21 tháng 3. CNN. VietNamNet. The New York Times. lҩy viӋc trӗng ngưӡi làm đҫu". Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh và nưӟc Mӻ 109. ^ Associated Press. Phҥm Trưӡng Giang.Top 10 Political Prisoners . ³TIME 100: Ho Chi Minh´. Báo Ngưӡi ViӋt. 115. Truy cұp 2 tháng 4 năm 2008. 104. ^ NguyӉn Quang ThiӅu. ^ [4] haugiang. ^ [5] hanoi. 21 tháng 2. 1 tháng 5 năm 2005. . ^ a b UNESCO. Truy cұp 24 tháng 5 năm 2009. Records of the General Conference. ^ Tә quӕc và Bác Hӗ trong lòng bà con ViӋt kiӅu[liên kӃt hӓng]. 06/09/2007. 95. tr. San Francisco Chronicle.vn 112. 91. 23 tháng 6 năm 2007. BBC (23 tháng 2. Truy cұp 18 tháng 11 năm 2008. 100. Truy cұp 2 tháng 4 năm 2008. Taipei Times. Tuҫn báo Time. ^ Stanley Karnow (13 tháng 4 năm 1998).most. ^ Câu này có ý giӕng ý cӫa Quҧn Trӑng.gov. 1999). Los Angeles Times.Báo điӋn tӱ Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam. 135 106. 98. CNN. Truy cұp 2 tháng 4 năm 2008. ³Parks: Willard Park . truy nhұp 18/11/2008 94. VӅ nhӳng ngưӡi đһc biӋt trong mӝt gia đình hӑ Mai (Phҫn I).

trang 127. Nguӗn:http://tiengiangdost. 2002. 118. 125.Ask what you can do for your country.Chӫ nghĩa Mác-Lênin ViӋt Nam và nӝi hàm cӫa hӑc thuyӃt này sӁ nhҩn mҥnh vào tính nhân bҧn. (Đӯng hӓi Tә quӕc có thӇ làm gì cho bҥn. tr. ^ QuyӃt tӱ cho Tә quӕc quyӃt sinh . trang 187. 2004. trang 101. 133. Lӡi nói này cӫa Hӗ Chí Minh có hàm ý rҩt rõ ràng vӅ ý đӏnh. 132. 427-428. Trҫn Quӕc Vưӧng ghi chép đoҥn này dӵa vào hӗi ký cӫa Phan HiӅn. ³Hӑc tұp và làm theo tҩm gương đҥo đӭc Hӗ Chí Minh: Bác Hӗ nói: "Đҧng mҥnh là do chi bӝ tӕt. Báo điӋn tӱ Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam. ^ Khi đӑc tuyên ngôn đӝc lұp. 128. 129. Hà Nӝi. Thành Đoàn Thành phӕ Hӗ Chí Minh. ^ Theo báo Đӗng Nai điӋn tӱ. ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris.tìm tòi và suy ngүm. 2002. Truy cұp 5 tháng 7 năm 2010.vn/tsan/ndung_tsan. phҫn kӇ cӫa NguyӉn Lương Bҵng. chi bӝ tӕt là do đҧng viên đӅu tӕt"´. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. NXB Công an Nhân dân. ^ Bác Hӗ .trong quá trình đàm phán trưӟc ngày Toàn quӕc kháng chiӃn. tr. trang 925.gov. 2002. ^ Hӗ Chí Minh: Toàn tұp. Cuӕn hӗi ký cӫa Phan HiӅn đưӧc viӃt ngay sau khi Hӗ Chí Minh qua đӡi nhưng cho tӟi nay vүn chưa đưӧc xuҩt bҧn. 2000.biӇu tưӧng cӫa chӫ nghĩa anh hùng cách mҥng ViӋt Nam 120.aspx?ma=49. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. Sau này câu nói cӫa Tәng thӕng Hoa KǤ John Kennedy trong diӉn văn nhұm chӭc ngày 20 tháng 1 năm 1961 có ý tӭ giӕng câu này. ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris. Chính trӏ quӕc gia. 2002. Hӗ Chí Minh. 2002. ^ Nói vӟi Jean Sainteny . 161. NXB. tұp 7. (ViӃt bҵng tiӃng ViӋt.) ³Theo báo Đӗng Nai điӋn tӱ´ 124. trang 191. tr. 1995. 126. ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris. NXB Công an Nhân dân. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. ^ Văn hóa ViӋt Nam .hӗi kí. NXB Công an Nhân dân. Bҧn chính đưӧc lưu trӳ ngày 24/3/2007. ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris. Hӗ Chí Minh ngӯng lҥi đӇ hӓi ngưӡi dân có nghe rõ lӡi ông đӑc hay không. NXB Văn hӑc. Nguyên văn câu nói cӫa Kennedy: Ask not what your country can do for you . mà hãy hӓi bҥn có thӇ làm gì cho Tә quӕc) 122. Hӗ Chí Minh toàn tұp. 123. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. tұp 4. trang 197. ^ ³Bӗi dưӥng thӃ hӋ cách mҥng cho đӡi sau là mӝt viӋc rҩt quan trӑng và rҩt cҫn thiӃt´. 2002. Hà Nӝi. NXB Công an Nhân dân. ^ Hӗ Chí Minh toàn tұp. khi trҧ lӡi các nhà báo nưӟc ngoài vào tháng 1 năm 1946. ^ Chӳ dùng trong lӡi kêu gӑi " Nhân tài là kiӃn quӕc" vào ngày 14-11-1945. trang 98. nhân văn. 4. ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris. 131. Truy cұp 15/12/2010.Ӫy viên Pháp ӣ miӅn bҳc Ðông Dương . ^ Các cuӝc đàm phán Lê Đӭc Thӑ-Kissinger tҥi Paris. nói trong khi tiӃp thӭ trưӣng ngoҥi giao Ba Lan Mikhailowski vào ngày 6 tháng 1 năm 1966. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. NXB Công an Nhân dân. NXB Công an Nhân dân. NXB Chính trӏ quӕc gia. 24/3/2007. Lưu Văn Lӧi và NguyӉn Anh Vũ biên soҥn. 127. hay ít nhҩt là mong muӕn cӫa ông trong viӋc xây dӵng mӝt hӑc thuyӃt tư tưӣng riêng cho cách mҥng ViӋt Nam. ^ Trích trong bài nói chuyӋn tҥi buәi LӉ khai mҥc trưӡng Đҥi hӑc Nhân dân ViӋt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. 117. . trang 150. NXB Văn hӑc. 119. Trҫn Quӕc Vưӧng. trang 454-455. 130. nói vӟi các cӝng sӵ trưӟc khi quân cӫa Tưӣng Giӟi Thҥch nhұp ViӋt Nam. [7][liên kӃt hӓng] 121.

đăng rҧi rác trong các báo Nhân Dân tӯ nhӳng năm 1955 cho đӃn năm 1969 và quyӇn sách "Vӯa đi đưӡng vӯa kӇ chuyӋn". 140. và khҷng đӏnh rõ rҵng cuӕn 'Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ đӡi sӕng cӫa chӫ tӏch HCM' là do chính ông Hӗ viӃt ra. ^ ghi ӣ tӵa sách NguyӉn Trãi đánh giһc cӭu nưӟc 137. 151. Truy cұp 19-09-2007. 134.. ^ Bҧn thҧo cӫa Bác Hӗ đưӧc đӅ cӱ là Di sҧn tư liӋu thӃ giӟi. 138. Tác phҭm văn cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh. Hà Nӝi.tài sҧn vô giá cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh´." 144. Phí Thӏ Mùi (Bҧo tàng Hӗ Chí Minh). nói rõ là ông Hӗ trong cuӝc đӡi đã dùng đӃn hơn 30 bí danh khác nhau. ^ Cӵu đҥi tá Bùi Tín nói vӅ ông Hӗ Chí Minh: "Nhân dân..ildeposito. Giҧi thích lý do vì sao lӵa chӑn tên cuӕi tiӇu thuyӃt là 'ĐӍnh cao chói lӑi'. ^ Sә tay đӝi viên Đӝi ThiӃu niên tiӅn phong ViӋt Nam. Báo ThӇ thao và Văn hóa. ^ Kim Nhұt. Lan. ^ Nhӳng bӭc huyӃt hӑa vӅ Bác Hӗ kính yêu . Lan và giӑng cӫa mӝt cán bӝ đi cùng Hӗ Chӫ Tӏch vào tháng 9 năm 1950 trong ChiӃn dӏch Biên giӟi đӇ viӃt Vӯa đi đưӡng vӯa kӇ chuyӋn. Truy cұp 03-09-2007.. Tҥp chí Cӝng sҧn ĐiӋn tӱ. ^ Theo tư liӋu cӫa ông Trӏnh Ngӑc Thái. Lan and the voice of a cadre accompanying President Ho in tháng 9 năm 1950 to the Border Campaign for Stories Told on the Trail Hӗ Chí Minh đã dùng bút danh T. ông chӍ làm viӋc nӱa ngày. Các Mác. ^ Có thӇ xem đưӧc nhӳng truyӋn ngҳn này trên trang cӫa Bӝ Văn hóa Thông tin. làm buәi sáng đӇ kiӃm tiӅn. NXB Hҧi Phòng. và cӫa bҥn bè trên thӃ giӟi.trưӣng đoàn ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa tҥi Hӝi nghӏ Paris. NXB Kim Đӗng. Phan Ngӑc Liên chӫ biên. ^ Hà Minh Đӭc. ^ Sә tay tra cӭu vӅ cuӝc đӡi và sӵ nghiӋp cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh.org/audio/file.Đáp lҥi tình cҧm mong muӕn cӫa đӗng bào. ³Sách báo . ^ Chúc tөng Bác Hӗ 150. Giê-su. dүn lҥi trong [8][liên kӃt hӓng] 135. ^ Xung quanh cuӕn 'ĐӍnh cao chói lӑi. 1998. Tôn Dұt Tiên chҷng phҧi có cùng mӝt điӇm chung đó sao." 143. còn buәi chiӅu đi đӃn thư viӋn". ^ ³ViӋt Nam nhұn thӭc và ӭng xӱ đӕi vӟi vҩn đӅ tôn giáo´. ^ http://download. ^ Phӓng vҩn nhà văn Dương Thu Hương 152. Piece of Uncle Ho history surfaces in London[liên kӃt hӓng] (bài đăng trên thông tҩn xã ViӋt Nam).11/4/2009. trong đó có bí danh Trҫn Dân Tiên. trang 142: "T. 1985). Hӗ Chӫ tӏch vӟi bút danh Trҫn Dân Tiên đã viӃt tác phҭm 'Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ đӡi hoҥt đӝng cӫa Hӗ Chӫ tӏch'. 142. trang 132: ". ^ Bách khoa toàn thư ViӋt Nam Con rӗng tre. tӡ báo cӫa Đҧng Cӝng sҧn. 145. 141.ogg 149. 1968. bút danh cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh trong các bài viӃt cӫa Ngưӡi.. Còn nhӟ nhӳng quan điӇm rҩt rӝng mӣ cӫa Trҫn Dân Tiên/Hӗ Chí Minh: "Khәng Tӱ. Báo NghӋ An điӋn tӱ. Nxb Khoa hӑc Xã hӝi (Hà Nӝi.php?file=0643- The_ballad_of_Ho_Chi_Minh. ^ Trích cuӝc nói chuyӋn vӟi tưӟng Phùng ThӃ Tài vào mùa xuân năm 1968 136. ^ Theo Lady Borton.". trang 1.. Truy cұp 2008-08-21 139. 146. 148. Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ đӡi hoҥt đӝng cӫa Hӗ Chӫ tӏch cӫa Trҫn Dân Tiên (mӝt bút danh cӫa Bác) cho biӃt: "Thưӡng thưӡng. Ho Chi Minh had used the pseudonym T. ^ |Lady Borton (Thanh Hҧo dӏch tӯ bҧn tiӃng Anh) Ngưӡi đã vưӧt qua hoҥn nҥn nhӡ khҧ năng nhұp vai 147. thư ký cӫa Xuân Thӫy .

Southeast Asia: crossroads of the world. 2002. * Cuӝc gһp gӥ vӟi ngưӡi suӕt đӡi chӡ đӧi thҫn tưӧng NguyӉn Tҩt Thành .Liên kӃt ngoài Giӑng đӑc cӫa Hӗ Chí Minh * Lӡi kêu gӑi toàn quӕc kháng chiӃn chӕng Mӻ * Nói chuyӋn tҥi Đҥi Hӝi Phө nӳ toàn quӕc lҫn III * Nói chuyӋn tҥi cuӝc hӝi hӑp cӫa ngưӡi dân thӫ đô Hà Nӝi * Nói chuyӋn vӟi Quӕc hӝi ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa * Phát biӇu tҥi lӉ kӹ niӋm 30 năm thành lұp Đҧng Lao đӝng ViӋt Nam * Đӑc thơ chúc TӃt năm 1968 và 1969 * Phát biӇu bҵng tiӃng Anh * Phát biӇu tҥi đҥi hӝi Thi Đua Yêu Nưӟc phҫn 1 * Phát biӇu tҥi đҥi hӝi Thi Đua Yêu Nưӟc phҫn 2 Tác phҭm cӫa Hӗ Chí Minh Dӵ án liên quan Wikimedia Commons có thêm hình ҧnh và tài liӋu vӅ: Hӗ Chí Minh * Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh đӑc bҧn Tuyên ngôn đӝc lұp * Hӗ Chí Minh toàn tұp .HuyӅn thoҥi và Di sҧn. * Bác Hӗ kính yêu * TiӇu sӱ Hӗ Chí Minh trên website cӫa Bӝ Ngoҥi giao ViӋt Nam * Trang đһc biӋt cӫa đài BBC: Hӗ Chí Minh . University of California Press. * Clark D. Southeast Asia Publications. ISBN 189113406X.1890 - 2005 * Lӡi truyӅn miӋng dân gian vӅ thân thӃ cӫa Hӗ Chí Minh.05. 19. Center for Southeast Asian Studies. 2000.Nhӳng bài viӃt cӫa Hӗ Chí Minh [9] [10] * Các tác phҭm cӫa Hӗ Chí Minh. Ho Chi Minh: The Missing Years 1919-1941 . "Thӵc tiӉn luұn nhân đҥo Hӗ Chí Minh và vҩn đӅ đәi mӟi đҧng hiӋn nay" * Sophie Quinn-Judge. Trҫn Quӕc Vưӧng kӇ lҥi. Northern Illinois University. website cӫa Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam * Toàn văn di chúc (bҧn đҫy đӫ)[liên kӃt hӓng] * Nhӳng bӭc thư cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh ViӃt vӅ Hӗ Chí Minh Tìm thêm vӅ Hӗ Chí Minh tҥi nhӳng đӗng dӵ án cӫa Wikipedia: Tӯ điӇn ӣ Wiktionary Sách ӣ Wikibooks Hӗ sơ ӣ Wikiquote Văn kiӋn ӣ Wikisource Hình ҧnh và phương tiӋn ӣ Commons Tin tӭc ӣ Wikinews Tài liӋu giáo dөc ӣ Wikiversity * Ngô Tӵ Lұp. Neher.

Phim ҧnh * Các đoҥn phim tài liӋu "Hӗ Chí Minh. Nông dân) · Gia đình (cha. YouTube . chân dung mӝt con ngưӡi": YouTube . * Chuyên đӅ kӹ niӋm 110 năm sinh nhұt Bác .Ho Chi Minh chan dung mot con nguoi (Clip 1).Vũ Thư Hiên kӇ lҥi trên BBC tiӃng ViӋt * "Nhà cháu mà không đӃn thì đӃn nhà ai!". nguyên cұn vӋ Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh.Ho Chi Minh chan dung mot con nguoi (Clip 3).jpg Tưӣng niӋm BӃn Nhà Rӗng · Lăng Chӫ tӏch Hӗ Chí Minh · Khu di tích Phӫ Chӫ tӏch · Bҧo tàng Hӗ Chí Minh · Khu di tích lӏch sӱ Kim Liên Khác 4ӝi ThiӃu niên TiӅn phong Hӗ Chí Minh · Đoàn Thanh niên Cӝng sҧn Hӗ Chí Minh · Bài hát · Hӗ Chí Minh toàn tұp Chӫ tӏch nưӟc ViӋt Nam . YouTube .(Sách nghӋ thuұt vӟi sӕ bҧn in giӟi hҥn). YouTube . * Chân dung chӫ tӏch Hӗ Chí Minh * Bác Hӗ vӟi thanh niên * Chân dung Hӗ Chí Minh qua tӯng thӡi kǤ * Sưu tҫm video vӅ Hӗ Chí Minh[liên kӃt hӓng] [hiӋn] Hӗ Chí Minh [hiӋn] x‡t‡s Hӗ Chí Minh Giai đoҥn 1911-1941 · Bút hiӋu · Tư tưӣng (Công nhân. kӇ vӅ lҫn Hӗ Chí Minh bí mұt đӃn chúc TӃt gia đình nghèo nhҩt Hà Nӝi. mҽ) Mӝt sӕ tác phҭm Yêu sách cӫa nhân dân An Nam (1919) · Con rӗng tre (1922) · Bҧn án chӃ đӝ thӵc dân Pháp (1925) · Đưӡng kách mӋnh (1927) · Nhұt ký trong tù (1942) · Tuyên ngôn Đӝc lұp (1945) · Lӡi kêu gӑi toàn quӕc kháng chiӃn (1946) · Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ đӡi hoҥt đӝng cӫa Hӗ Chӫ tӏch (1948) · Di chúc Hӗ Chí Minh (1969) Ho Chi Minh 1946 cropped.A potrait . * NguyӉn Ái Quӕc và văn hӑc Pháp ngӳ * Nhӳng mҭu chuyӋn vӅ Bác Hӗ Nhӳng ngưӡi tӯng gһp Hӗ Chí Minh kӇ vӅ ông * Nhӳng lҫn gһp 'cө' Hӗ .Ho Chi Minh chan dung mot con nguoi (Clip 2).báo VDC * David Thomas và Charles Fenn Ho Chi Minh . ThiӃu tưӟng Phan Văn Xoàn.The Ballad of Ho Chi Minh.

svg Thӫ tưӟng ViӋt Nam 4Ӄ quӕc ViӋt Nam Trҫn Trӑng Kim Old Flag Of Vietnam. Bӝ trưӣng Đoàn đҥi biӇu Chính phӫ ViӋt Nam tҥi Hӝi nghӏ Paris: 1968-1975) ‡ NguyӉn Duy Trinh (1965-1980) ‡ NguyӉn Thӏ Bình (Bӝ trưӣng Ngoҥi giao Cӝng hòa miӅn Nam ViӋt Nam: 1969-1976) ‡ NguyӉn Cơ Thҥch (Quӕc vө khanh: 1976-1980.svg Nam KǤ quӕc NguyӉn Văn Thinh | Lê Văn Hoҥch | NguyӉn Văn Xuân Flag of Republic of Cochinchina.png Ӫy ban Dân tӝc Giҧi phóng ViӋt Nam Hӗ Chí Minh Flag of North Vietnam 1945-1955.svg [hiӋn] x‡t‡s Bӝ trưӣng Bӝ Ngoҥi giao ViӋt Nam Flag of Vietnam.gif Quӕc gia ViӋt Nam NguyӉn Văn Xuân | Bҧo Đҥi | NguyӉn Phan Long | Trҫn Văn Hӳu | NguyӉn Văn Tâm | Bӱu Lӝc | Ngô Đình DiӋm Flag of South Vietnam.svg .svg Cӝng hòa miӅn Nam ViӋt Nam HuǤnh Tҩn Phát FNL Flag.svg Hӗ Chí Minh (1945-1946) ‡ NguyӉn Tưӡng Tam (1946) ‡ Hӗ Chí Minh (1945-1946) ‡ Hoàng Minh Giám (1947-1954) ‡ Phҥm Văn Đӗng (1954-1961) ‡ Ung Văn Khiêm (1961- 1963) ‡ Xuân Thӫy (Bӝ trưӣng Ngoҥi giao: 1963-1965.svg ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa Hӗ Chí Minh | HuǤnh Thúc Kháng | Phҥm Văn Đӗng Flag of North Vietnam 1945-1955.ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa Hӗ Chí Minh | HuǤnh Thúc Kháng | Tôn Đӭc Thҳng | Tôn Đӭc Thҳng Flag of North Vietnam 1945-1955.svg Cӝng hòa xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam Tôn Đӭc Thҳng | NguyӉn Hӳu Thӑ | Trưӡng Chinh | Võ Chí Công | Lê Đӭc Anh | Trҫn Đӭc Lương | NguyӉn Minh TriӃt Flag of Vietnam. Bӝ trưӣng Ngoҥi giao: 1980-1991) ‡ Võ Đông Giang (Bӝ trưӣng biӋt phái: 1983-1987) ‡ NguyӉn Mҥnh Cҫm (1991-2000) ‡ NguyӉn Dy Niên (2000-2006) ‡ Phҥm Gia Khiêm (2006-) [hiӋn] x‡t‡s Tәng Bí thư Ban Chҩp hành Trung ương Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam Trҫn Phú ‡ Lê Hӗng Phong ‡ Hà Huy Tұp ‡ NguyӉn Văn Cӯ ‡ Trưӡng Chinh ‡ Hӗ Chí Minh (Chӫ tӏch Ban Chҩp hành) ‡ Lê Duҭn ‡ Trưӡng Chinh ‡ NguyӉn Văn Linh ‡ Đӛ Mưӡi ‡ Lê Khҧ Phiêu ‡ Nông Đӭc Mҥnh ‡ NguyӉn Phú Trӑng Co bua liem.svg ViӋt Nam Cӝng hòa NguyӉn Ngӑc Thơ | NguyӉn Khánh | NguyӉn Xuân Oánh | NguyӉn Khánh | Trҫn Văn Hương | NguyӉn Xuân Oánh | Phan Huy Quát | NguyӉn Cao KǤ | NguyӉn Văn Lӝc | Trҫn Văn Hương | Trҫn ThiӋn Khiêm | NguyӉn Bá Cҭn | Vũ Văn Mүu Flag of South Vietnam.svg Cӝng hòa Xã hӝi Chӫ nghĩa ViӋt Nam Phҥm Văn Đӗng | Phҥm Hùng | Võ Văn KiӋt | Đӛ Mưӡi | Võ Văn KiӋt | Phan Văn Khҧi | NguyӉn Tҩn Dũng Flag of Vietnam.

svg Bҫu bә sung: Lê Đӭc Thӑ ‡ NguyӉn Duy Trinh ‡ Lê Thanh Nghӏ ‡ Hoàng Văn Hoan ‡ Phҥm Hùng Ӫy viên dӵ khuyӃt: Lê Văn Lương Bӝ Chính trӏ: Danh sách đҫy đӫ | Khóa I | Khóa II | Khóa III | Khóa IV | Khóa V | Khóa VI | Khóa VII | Khóa VIII | Khóa IX | Khóa X | Tәng bí thư [hiӋn] x‡t‡s Ӫy viên Bӝ Chính trӏ khóa III Hӗ Chí Minh ‡ Lê Duҭn ‡ Trưӡng Chinh ‡ Phҥm Văn Đӗng ‡ Lê Đӭc Thӑ ‡ Phҥm Hùng ‡ Võ Nguyên Giáp ‡ NguyӉn Chí Thanh ‡ NguyӉn Duy Trinh ‡ Lê Thanh Nghӏ ‡ Hoàng Văn Hoan ‡ Văn TiӃn Dũng ‡ Trҫn Quӕc Hoàn Co bua liem.Bӝ Chính trӏ: Danh sách đҫy đӫ | Khóa I | Khóa II | Khóa III | Khóa IV | Khóa V | Khóa VI | Khóa VII | Khóa VIII | Khóa IX | Khóa X | Tәng bí thư [hiӋn] x‡t‡s Ӫy viên Bӝ Chính trӏ khóa I Trưӡng Chinh ‡ Hoàng Văn Thө ‡ Hoàng Quӕc ViӋt Co bua liem.JPG NguyӉn Trãi ‡ NguyӉn Du ‡ Hӗ Chí Minh .svg Bӝ Chính trӏ: Danh sách đҫy đӫ | Khóa I | Khóa II | Khóa III | Khóa IV | Khóa V | Khóa VI | Khóa VII | Khóa VIII | Khóa IX | Khóa X | Tәng bí thư [hiӋn] x‡t‡s Danh nhân văn hóa ViӋt Nam Nguyen Trai.svg Sau Cách mҥng Tháng Tám: Hӗ Chí Minh ‡ Võ Nguyên Giáp ‡ Hoàng Quӕc ViӋt ‡ Lê Đӭc Thӑ ‡ NguyӉn Lương Bҵng Bӝ Chính trӏ: Danh sách đҫy đӫ | Khóa I | Khóa II | Khóa III | Khóa IV | Khóa V | Khóa VI | Khóa VII | Khóa VIII | Khóa IX | Khóa X | Tәng bí thư [hiӋn] x‡t‡s Ӫy viên Bӝ Chính trӏ khóa II Hӗ Chí Minh ‡ Lê Duҭn ‡ Trưӡng Chinh ‡ Phҥm Văn Đӗng ‡ Hoàng Quӕc ViӋt ‡ Võ Nguyên Giáp ‡ NguyӉn Chí Thanh Co bua liem.

1969 NƠI MҨT Hà Nӝi. Đҥi Nam NGÀY MҨT 2 tháng 9.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh´ ThӇ loҥi: Trang cҫn đưӧc biên tұp lҥi thuӝc chӫ đӅ Hӗ Chí Minh | Trang thiӃu chú thích trong bài | Hӗ Chí Minh | Chӫ tӏch nưӟc ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa | Thӫ tưӟng ViӋt Nam | Tәng Bí thư Ban Chҩp hành Trung ương Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam | Bӝ trưӣng Bӝ Ngoҥi giao ViӋt Nam | Anh hùng dân tӝc ViӋt Nam | Danh nhân văn hóa | Nhà cách mҥng ViӋt Nam | Ngưӡi NghӋ An | Hӑc sinh Quӕc hӑc HuӃ | Nhà thơ ViӋt Nam thӡi Pháp thuӝc | Nhà văn ViӋt Nam thӡi Pháp thuӝc | Nhà thơ ViӋt Nam thӡi kǤ 1945-1975 | Nhà văn ViӋt Nam thӡi kǤ 1945-1975 | Nhà báo ViӋt Nam ThӇ loҥi ҭn: Bài có liên kӃt hӓng | Trang bӏ nӱa khóa | Có dӳ liӋu nhân vұt Công cө cá nhân * Đăng nhұp / Mӣ tài khoҧn Không gian tên * Bài viӃt * Thҧo luұn BiӃn thӇ Xem * Đӑc * Xem mã nguӗn * Xem lӏch sӱ Tác vө Tìm kiӃm Tìm kiӃm Xem nhanh * Trang Chính * Cӝng đӗng * Thӡi sӵ * Nӝi dung chӑn lӑc .wikipedia. huyӋn Nam Đàn. tӍnh NghӋ An.jpg Dӳ liӋu nhân vұt TÊN Hӗ Chí Minh TÊN KHÁC TÓM TҲT nhà cách mҥng và chính khách.Ho Chi Minh 1946 cropped. ViӋt Nam Dân chӫ Cӝng hòa Lҩy tӯ ³http://vi. 1890? NƠI SINH làng Hoàng Trù. ngưӡi cӝng sҧn theo chӫ nghĩa dân tӝc NGÀY SINH 19 tháng 5.

* Thay đәi gҫn đây * Bài viӃt ngүu nhiên * Trӧ giúp * Quyên góp In/xuҩt ra * Tҥo mӝt quyӇn sách * Tҧi vӅ dưӟi dҥng PDF * Bҧn đӇ in ra Gõ tiӃng ViӋt (?) Tӵ đӝng [F9] Telex (?) VNI (?) VIQR (?) VIQR* Tҳt [F12] Bӓ dҩu kiӇu cũ [F7] Đúng chính tҧ [F8] Công cө * Các liên kӃt đӃn đây * Thay đәi liên quan * Các trang đһc biӋt * Liên kӃt thưӡng trӵc * Trích dүn trang này Ngôn ngӳ khác * ±  * ΓϱΏέω ϝ ΍ * Aragonés * Asturianu * Bahasa Indonesia * Bahasa Melayu * * Bân-lâm-gú * Basa Jawa * Ȼɟɥɚɪɭɫɤɚɹ * Ȼɟɥɚɪɭɫɤɚɹ (ɬɚɪɚɲɤɟɜɿɰɚ) * Bosanski * Brezhoneg * Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ * Català * Česky * Cymraeg .

* Dansk * Deutsch * Eesti * ǼȜȜȘȞȚțȐ * English * Español * Esperanto * Euskara * αέ΍ ϑ̵ * Français * Frysk * Galego *I * Hak-kâ-fa *‡  * * Hornjoserbsce * Hrvatski * Ido * Íslenska * Italiano * ʺʩ ʸʡʲ * V  * Latina * Latviešu * Lietuvių * Magyar * * Ɇɨɧɝɨɥ * Nederlands *j * Norsk (bokmål) * Norsk (nynorsk) * Occitan * Polski * Português * Română * Runa Simi * Ɋɭɫɫɤɢɣ * * Scots * Shqip * Sicilianu * Simple English * Slovenčina * Slovenščina .

* ɋɪɩɫɤɢ / Srpski * Suomi * Svenska * Tagalog * * *"  * Türkçe * ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ * Winaray * Ⱓ *Ú * Trang này đưӧc sӱa đәi lҫn cuӕi lúc 07:37. ngày 13 tháng 3 năm 2011. .