You are on page 1of 3

Fişa modulului / disciplinei

Denumirea modulului /
Sociologia comunicării
disciplinei
Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – F Numărul de credite 6
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, O
F-facultativă, L A – liber alese
Total ore din planul de 90 Total ore studiu individual 90 Total ore pe semestru 180
învăţământ
Titularul modulului / HANGANU Aurelia
disciplinei

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării Numărul total de ore (pe semestru)
Catedra Comunicare din planul de învăţământ
Domeniul general de
Total C S L T
studiu
Domeniul de Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării 90 60 30
formare profesională
(specialitate)
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an

Obiectivele standard ale disciplinei
Competenţe 1. Cunoaştere şi înţelegere
specifice
disciplinei  să determine relaţia dintre sociolingvistică şi alte discipline:
etnolingvistica, etnografia vorbirii, dialingvistica, ecologia limbii etc.;
 să identifice factorii sociali şi lingvistici în formarea mesajului;
 să descrie particularităţile factorilor socio-lingvistici;
 să identifice nivelul de reflectare a structurii sociale în structura limbii;
 să identifice funcţiile sociale ale limbii;
 să explice legătura dintre limbă şi cultură;
 să descrie fenomenele sociolingvistice.
2. Aplicare
 să stabilească corelaţia dintre factorii sociali şi cei lingvistici;
 să determine specificul influenţei factorilor sociali asupra celor
lingvistici;
 să determine influenţa factorilor sociali asupra purtătorilor de limbă;
 să explice relaţia dintre structura limbii şi structura societăţii;
 să determine legătura dintre limbă şi comportamentul individului;
 să explice motivele şi modelele de integrare lingvistică a individului;
 să stabilească motivele comportamentului adoptat de individ în diferite
situaţii.
3. Integrare
 să aprecieze influenţa factorului social asupra structurii limbii;
 să determine şi să evalueze rolul social al vorbitorului în situaţiile
colocviale;

 să explice cauzele de care depinde comportamentul social al individului. Funcţionarea sistemelor social-comunicative în Republica Moldova Sistemele social-comunicative şi formele de reflectare a diferenţei etnice şi sociale a societăţii. Sferele de răspîndire a comunicării lingvistice. Definiţii şi particularităţi. Nivelurile de manifestare a interferenţei lingvistice.  să elaboreze modele de planificare lingvistică a glotopoliticii. Etapele planificării politicii lingvistice ca procese organizate. Comunicarea lingvistică şi tipurile funcţionale ale comunităţilor de vorbire în Republica Moldova. Problema concordanţei dintre limbă şi structura socială. Limba şi naţiunea. Metodele de colectare a datelor sociolingvistice. Tipologia politicii lingvistice. Matricea de roluri şi matricea de coduri a comunităţii lingvistice. Stabilirea comunităţilor lingvistice. fenomene de bilingvism şi diglosie. Metodele de cercetare sociolingvistică Metodele contemporane de studiu sociolingvistic. Planificare şi politică lingvistică Definirea noţiunii de planificare lingvistică şi a celei de politică lingvistică. Clasificarea sociolingvistică a limbilor. Ancheta sociolingvistică şi particularităţile ei. Tipuri de comunităţi lingvistice. Bilingvism şi diglosie Bilingvismul şi diglosia ca fenomene de studiu ale sociolingvisticii.  să propună strategii de reintegrare sociolingvistică Conţinutul disciplinei Sociolingvistica şi locul ei între disciplinele lingvistice şi sociologice Opinii despre statutul sociolingvisticii şi locul acesteia între disciplinele lingvistice şi sociologice. Situaţia lingvistică în Republica Moldova. Limba şi cultura. Contactul limbilor şi interferenţa lingvistică. Corespondenţa dintre diviziunile lingvistice şi cele de natură nonlingvistică. Comportamente sociale ale bilingvilor în Republica Moldova. Baza metodologică a sociolingvisticii. Relaţia dintre planificare şi politică lingvistică. Strategii de adaptare. .  să elaboreze strategii de integrare socială a vorbitorului. Distincţia bilingvism individual – bilingvism social.  să estimeze rolul vorbitorului în funcţie de scopul şi locul comunicării. Problemele şi obiectivele sociolingvisticii. Interferenţa limbilor română şi rusă. Modele de planificare lingvistică şi soluţionare a conflictelor lingvistice. Modele de anchetă sociolingvistică. Caracteristici definitorii ale bilingvismului şi diglosiei ca forme de situaţii lingvistice. Metodele de analiză a informaţiei sociolingvistice. Condiţii de apariţie a diglosiei. consecinţele ei. Comunitatea lingvistică Colectivele şi comunităţile de vorbire (lingvistice).

Москва. Социолингвистика. Obligatorie 2. Белл Р. Realizare de teme. etc. 1965.U. corp. Calvet Louis-Jean.. Sous la direction de Henri Boyer. Calvet Louis-Jean. 1987. etc. L. Conflict linguistigue et normalisation (socio)linguistique Bibliografie dans l’Europe. eseuri. Calvet Louis-Jean. Ionescu-Ruxăndoiu). Москва. 4. пер. Calvet Louis-Jean. Activităţi specifice de pregătire pentru 0 25 8. 7. 1996.. 9. 0 14 9. 14. Papers de sociolinguistique. Новое в лингвистике. – Lausanne – Paris.. Linguistique et colonialisme. C. Studiul (notiţelor de curs. 1994.. с англ.. Alte activităţi. . 1975. 2000. 8. Alte activităţi. atestări 0 25 11. Alte activităţi. Alte activităţi. Наука. 1982. 1976 11. методы и проблемы. Activităţi practice 0 10. Paris. 1979. seminar/laborator 3. 1996... 1980. petit traté de glottoghogie. Т. Sociolingvistica: orientări actuale. В. 15. Tipologie de politiques linguistique. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка.. 10. 0 manualelor) şi documentare suplimentară în 18 7. Handbook of Language and Ethnic Identity. pe teren. Le voix de la ville. Examinare finală 2 TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =90 1. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. bibliotecă. Aracil Luis Vincent. Pregătirea pentru lucrări de control. Fisman Joshua A.Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 0 5. Aracil Luis Vincent. pe Internet. Социолингвистика. Paris. 1976. 1979. Paris. Paris. Москва. La sociolinguistique. 1999. 13. 2. Sociolinguistique: territoire et objets. Nancy. в. – Bucureşti. traduceri. Степанов Г. Calvet Louis-Jean. suportului de curs. semestriale 6. 7. Alte activităţi. Introduction a la sociolinguistique urbaine. *selectiv 3.. Consultaţii 6 12.. Oxford UP. 12.. Москва... 5.. (red. Langue.П. 1989. societé. referate. Can Threetened Languages be saved? Reversing Lanuage Shift Revisited. 6. Paris. // Multilingual Metters.E. 4. Fisman Joshua A. Цели. Крысин Л. Barcelona.