You are on page 1of 2

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta – http://www.zones.

sk 1/2
MO 10: LOGARITMICKÁ FUNKCIA, ROVNICE A NEROVNICE

MO 10:

Logaritmická funkcia, rovnice a nerovnice
Logaritmická funkcia – každá funkcia tvaru f: y = logax, a>0 ∧ a ≠ 1, x ∈ R+
• je to inverzná funkcia k exponenciálnej funkcii
• a = základ

Inverzná funkcia:
• k danej funkcii existuje inverzná funkcia ⇔ daná funkcia je prostá
• inverznú funkciu označujeme ako f -1 alego g
• H(f) = D(f -1)
• D(f) = H(f -1)
• grafy sú súmerné podľa priamky y = x
• ak f je rastúca (klesajúca), tak f -1 je rastúca (klesajúca)

0<a<1 a>1
2
x
1 3
y=
2
x
y=x
2 1
y=2

1

-2 -1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 2
-3 -2 -1 1 2 3
y = log 1 x -1 y = log2x
-1
2

-2
-2

D(f) = R+ D(f) = R+
H(f) = R H(f) = R
klesajúca ⇒ prostá rastúca ⇒ prostá
neohraničená neohraničená
nemá minimum ani maximum nemá minimum ani maximum
nie je periodická nie je periodická
ani párna ani nepárna ani párna ani nepárna
asymptota je os y
spojitá

g(a) = 1
g(1) = 0

Logaritmus kladného čísla x pri základe a (a∈R+-{1}) je také číslo y, pre ktoré platí ay = x, t.j.
logax = y ⇔ ay = x.
• a∈R+-{1}
• x∈R+
• y∈R

využívame vety o logaritmoch 3..sk 2/2 MO 10: LOGARITMICKÁ FUNKCIA. platnej číslice 10. ROVNICE A NEROVNICE Vety o logaritmoch: • logaa =1.42 = 1.SK – Zóny pre každého študenta – http://www. zavádzame substitúciu 4. t. nerovnice riešime aj pomocou grafov alebo tak ako rovnice. zápis log x Prirodzený logaritmus – logaritmus so základom e.j.zones.42 . loga1 = 0 • ay = x ∧ y = logax ⇒ a log a x = x • logax + logay = loga(x. obe strany rovnice sa snažíme upraviť na logaritmus s rovnakým základom a následne využijeme prostosť logaritmickej funkcie. logxa = 1 log y x • log a x = log y a Dekadický logaritmus – logaritmus so základom 10.logay = loga(x/y) • logaxn = n. f(x1) = f(x2) ⇒ x1 = x2 logax1 = logax2 ⇒ x1 = x2 2. prvého rádu ⇒ 1 .. ale ak a<1.y) • logax . logax • logax ..01787 • charakteristika: určuje rád 1.ZONES. zápis ln x Riešenie logaritmických rovníc a nerovníc: 1. otáčame znamienko nerovnosti Riešenie logaritmov s tabuľkami: log 10.01787 logaritmus pozostáva z: • mantisa: (0. 1 → 0.