You are on page 1of 24

Ministerul agriculturii şi industriei alimentare

Agenţia Agroindustrială „Moldova – Vin”
şi
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală

Material informativ
Forme de sprijin şi înlesniri
acordate producătorilor agricoli
pentru anul 2009

chişinău • 2009
1

Prezenta lucrare are ca scop familarizarea producătorilor agricoli şi antre- CUPRINSUL:
prenorilor rurali din Republica Moldova, cu regulamentul subvenţionării sectoa-
relor prioritare agricole şi obţinerii mijloacelor financiare asigurate de Bugetul I. SUBVENŢIONAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..................................3
de Stat pentru anul 2009, precum şi facilităţile fiscale, aplicabile n sectoarele de Hotărârea de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a
producere agricolă. mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli . .................3
Notele explicative pentru capitolele respective au fost elaborate de către direc-
Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru
ţiile şi secţiile corespunzătoare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
subvenţionarea producătorilor agricoli...............................................................4
şi Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”.
Capitolul I. Dispoziţii generale. Dispoziţii
............................................................................5
generale
Capitolul II. Administrarea mijloacelor fondului. Administrarea
. ..................................................5
mijloacelor fondului
Capitolul III. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice. Susţinerea
................6 promovării
Capitolul IV. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar. Subvenţionarea utiliza
Ianuarie 2009 . (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale) ........................8
© MAIA, ACSA, 2009
Capitolul V. Subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură . Subvenţionarea
..........................9
asigurării de
Capitolul VI. Subvenţionarea investiţiilor capitale . ................................................9
Subvenţionarea investiţiilor capitale
A. Subvenţionarea investiţiilor utilizate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi . Subvenţionare
susţinerea dezvoltării culturilor nucifere.......................................................9
B. Stimularea investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat şi în . Stimularea inves
procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi
. mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor,
amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere.....15
C. Stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic . .............................................20
Stimularea investiţiilor în sectorul zootehn
D. Stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi . Stimularea investiţiilor
echipamentului de irigare...........................................................................26
Capitolul VII. Stimularea creării de staţiunilor tehnologice de maşini. .Stimularea
.................28
creării de staţ
Capitolul VIII. Subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea,. Subvenţionarea producătorilo
. pe teritoriul ţării, a producţiei agricole de fabricaţie proprie............29
Capitolul IX. Compensarea cheltuielilor energetice de irigare. Compensarea
............................32
cheltuielilor ener
Com. 5120 Hotărârea de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor
Întreprinderea de Stat Firma Editorial-Poligrafică “Tipografia Centrală“ fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole....................................34
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 1 Regulamentul privind gestionarea mijloacelor fondului pentru
Tel. 43-03-60, 49-31-46 subvenţionarea susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole...................................35
II. FACILITĂŢI FISCALE. FACILITĂŢI FISCALE
.....................................................................................40
III. TENDINŢE ÎN POLITICA DE SUSŢINERE A COMPLEXULUI . TENDINŢE ÎN POLITICA D
AGROINDUSTRIAL........................................................................................43
IV. REZULTATELE TENDINŢELOR/ASPECTELOR INVESTIŢIONALE. REZULTATELE TEN
. ALE POLITICII DE SUBVENŢIONARE..........................................................44

2 3

312-XVI. cuprins în anexă. şi anume: . 1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – 230 milioane de lei pentru: a) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice. prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – 50 milioane de lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la li- vrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie. (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. pentru producerea legumelor pe teren protejat şi pentru procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare. în sumă de 313. cu excepţia subvenţiilor la cererile care nu au fost satisfăcute în anul 2008 din insuficienţă de finanţe şi care se satisfac din mijloacele fondului de aprobare a Regulamentului privind modul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 2009 conform prevederilor de utilizare a mijloacelor fondului Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.3. cum urmează: Nr. Art.244-XVI din 21 noiembrie 2008. utilajului agricol şi echipamentului de iri- gare. .b) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.2. – Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.310-XVI din 27 decem- pentru subvenţionarea producătorilor agricoli brie 2007. cu modificările ulterioare.1. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.4. 4) Ministerului Finanţelor. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2009. I. pentru procurarea tehnicii. amplasate în localităţi rurale. HOTĂRÎRE Art. 3) Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” – 10 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei. c) subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură.5 milioane de lei. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. nr. . . şi pentru casele de ambalare şi frigidere. în sectorul zootehnic. SUBVENŢIONAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Art. 4 5 . MARIAN LUPU Art. pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi plantaţiilor nucifere. d) stimularea investiţiilor capitale. – Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fon- dului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.5 milioane de lei pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini. 25 decembrie 2008. 7-9 din 20 ianuarie 2009) b) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).4 lit. În vederea executării prevederilor art. 2) Întreprinderii de Stat „Moldresurse” – 23. se repartizează spre administrare şi gestionare după Chişinău. – Se interzice utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate conform prezentei hotărîri.

Prevederile prezentului regulament se extind asupra tuturor persoanelor fi. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru sub. De mijloacele prevăzute în prezentul capitol pentru compensarea parţială de nivelul al doilea (în cele ce urmează – comisii locale de profil) se includ re. 8. Comisiile centrale de profil: a) înaintează propuneri privind aprobarea planurilor de finanţare şi modificarea lor. La distribuirea mijloacelor din fond se admit şi alte condiţii de plată pre- 5. ai organizaţiilor neguvernamentale de privind modul de utilizare a mijloacelor fondului profil. ţia în vigoare şi cu prezentul regulament. a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune a producţiei agricole tradiţio- prezentanţi ai direcţiei pentru agricultură şi alimentaţie. a) verifică seturile de documente confirmative depuse de solicitanţi şi elaborează 2. Capitolul II Beneficiarul nu are dreptul să modifice scopul investiţiei timp de 5 ani. a) la proiectele de investiţii – în termenele stabilite de prezentul regulament. Moldovei” şi de Întreprinderea de Stat „Moldresurse”. cu excepţia agenţilor economici în privinţa cărora este iniţiată procedura b) la celelalte tipuri de subvenţii – în ordinea depunerii documentelor (cu excep- de insolvabilitate şi celor care. în termen de 15 zile. a cererilor de alocare a mijloacelor financiare din fond: a) în comisiile de profil create în cadrul organelor centrale de specialitate ale Capitolul III administraţiei publice (în cele ce urmează – comisii centrale de profil) se in- clud reprezentanţi ai ministerului. prin b) remit comisiei centrale de profil seturile de documente confirmative depuse de intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de Ministerul Finanţelor. produc în ţară – şi de producţie străină. nu au respectat ţia proiectelor). sindicatului. În cadrul autorităţilor administraţiei publice se constituie comisii de profil de văzute în mod expres în prezentul regulament. prevederile regulamentelor respective. înce- Administrarea mijloacelor Fondului pînd cu ultima plată. patronatului de ramură şi ai SUSŢINEREA PROMOVĂRII ŞI DEZVOLTĂRII organizaţiilor neguvernamentale de profil. examinare. Comisiile locale de profil: agricole prevăzute de prezentul regulament. c) verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate de beneficiari. c) corespunderii utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de orga. d) elaborează rapoarte şi le depun la comisia centrală de profil. pentru subvenţionarea producătorilor agricoli 6. c) examinează în şedinţe documentele depuse de solicitanţi şi adoptă decizii re- Dispoziţii generale spective. Administrarea şi gestionarea mijloacelor fondului se efectuează de propuneri referitor la obiectul solicitării. nale în producţie ecologică (în cele ce urmează – conversiune) beneficiază solici- 6 7 . venţionarea producătorilor agricoli stabileşte modul de administrare şi de utilizare e) primesc de la comisiile locale de profil documentele solicitanţilor şi le verifică a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (în cele ce ur. 9. Capitolul I b) determină succesiunea în distribuirea mijloacelor fondului. iar în cazul în care acestea nu se a) corespunderii proiectului scopurilor indicate. care activează urmează: în domeniul agricol. inspectoratului fiscal. REGULAMENT sindicatului de ramură „Agroindsind”. utilajului tehnologic privată şi publică se selectează prin concurs de comisia centrală de profil în baza: şi tehnicii agricole noi de producţie autohtonă. de Agenţia de Stat „Apele solicitanţi. Se acordă subvenţii pentru procurarea echipamentului. AGRICULTURII ECOLOGICE b) în comisiile de profil create în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 11. Solicitanţii de mijloace financiare pentru realizarea proiectelor prin contribuţie 4. în modul stabilit. 10. Materialele depuse la comisia centrală de profil se examinează după cum zice şi juridice. nizare. 3. beneficiind anterior de subvenţii. d) controlează corectitudinea calculelor şi distribuirea mijloacelor din fond. Componenţa comisiilor se aprobă de preşedintele raionului. mează – fond) şi mărimea compensării parţiale a cheltuielilor aferente activităţilor 7. în conformitate cu legisla. 1. b) graficului de implementare şi eficacităţii proiectului. înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

A.. pensării T. autohtoni. Ministerul Agriculturii delor şi îngrăşămintelor minerale producătorii agricoli care au: - procurat preparatele chimice de la agenţii economici deţinători de licenţă de acti- şi Industriei Alimentare perfectează. Ministerului Finanţelor. ţinut de comisia centrală de profil. pe versoul facturilor fiscale e) autorizaţie privind acceptarea implementării perioadei de conversiune.V. În termen de 5 zile de la data primirii documentelor respective de la comi- Ecologice din cadrul Centrului Republican de Pedologie Aplicată. inclusiv gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli. h) copie de pe contractul privind exportul produselor agroalimentare ecologice. ale. care urmează să efectu- eze transferul în termen de 10 zile. Agenţii economici depun la comisia centrală de profil următoarele docu.A. conform legislaţiei în vigoare.V. şi fertilizanţilor (îngrăşămintelor minerale). pe care le prezintă. duse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi atît în cazul în care sînt înregistraţi în calitate b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii şi de pe buletinul de de plătitori ai T. siile locale de profil. în termen de 10 zile. în termen de 5 zile. Pe măsura prezen.A. vitate în domeniu. şi fac parte componentă a fondului de eterooleаginoase şi derivatele lor) ecologice exportate. (22) 24 30 75. 13. în conformitate cu legislaţia în vigoare.V. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol sînt destinate com- republicii. eterooleaginoase şi derivatele lor) comercializate pe teritoriul 15. Notă explicativă: Persoanele juridice şi fizice se adresează la Co- f) copie de pe contractul privind livrarea produselor către agenţii economici au. Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil. eliberată sau invoice se face menţiunea „T. 12.V. documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor. MD 2005. Comisiile locale de profil. tel. 2. Persoanele fizice prezintă suplimentar: i) copie de pe declaraţia vamală cu privire la exportul producţiei ecologice. raionale cu o Cerere la care se anexează: g) copie de pe factura de transport şi livrare a produselor către agenţii economici 1. fax (22) 22 10 47. Certificatul de confirmare a contului bancar. de organul de certificare autorizat. După examinarea documentelor d) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole. în modul stabilit. 8 9 . depun la Ministerul c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială. - procurat produse chimice omologate pe teritoriul Republicii Moldova. Mărimea mijloacelor de subvenţionare este de: Capitolul IV .tanţii care activează în domeniul agriculturii ecologice. 2. 40% la preţul produselor agroalimentare (inclusiv plantele medicinale. et.. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează nău. în cazul acceptării unei astfel de compensări. Ministerul Finanţelor transferă integral benefi. înregistraţi la Ministerul ciarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune Agriculturii şi Industriei Alimentare. Copia buletinului de identitate. Cosmonauţilor 6. (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale) . 16. nitar şi de fertilizanţi pentru compensarea T. Facturile fiscale în original şi copiile acestora în 3 exemplare. 24 34 72. cît şi în cazul în care nu sînt plătitori ai T. Chişi. utilizatori de pro- a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond.V. cu vechimea nu mai mare de 12 luni din data eliberării. după caz. 1. 2.A. şi se examinează întocmindu-se un proces-verbal. identitate. specţie şi certificare acreditat şi autorizat. Important !!! Autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune a Data limita de prezentare a materialelor până la 01 decembrie 2009. suprafeţelor cu destinaţie agricolă şi producţie agroalimentară ecologică este eliberată de către Organismul Naţional de Inspecţie şi Certificare a Produselor Agroalimentare 18.A. conform tării dispoziţiilor de plată trezoreriale. dispoziţii de plată trezoreri. misia raională de profil din cadrul aurtorităţilor administraţiei publice tohtoni. subvenţionare a producătorilor agricoli. în care va fi indicat con. Atenţie !!! Sunt eligibili la compensarea TVA pe facturile fiscale de procurare a pestici- 14. 20% la preţul produselor agroalimentare ecologice (inclusiv plantele me- dicinale. şi de comercializare a produselor agroalimentare pe piaţa internă şi externă. or. Documentele depuse se înscriu într-un registru special. 17. Agriculturii şi Industriei Alimentare listele utilizatorilor de produse de uz fitosa- tul în lei moldoveneşti. depuse. inspectaţi şi certificaţi de organismul de in. compensată”. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii. calculată la procurarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) . str. 700 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar în primul an şi de 400 lei în al doilea an. Beneficiari de mijloace prevăzute în prezentul capitol sînt agenţii econo- mente: mici.

Conform articolului 25. . 24. În Anexa 1. însă pentru a 22. Prezentarea actelor se face pe parcursul întregului an calendaristic. a plantaţiilor multianuale până la 31 decembrie. - Cerere de subvenţionare pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nu- A. stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii. De dreptul la compensare parţială a cheltuielilor pentru înfiinţarea planta. decembrie. g) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole.5. b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii şi de pe buletinul de Notă explicativă: În anul 2009 primele de asigurare a riscurilor agri- cole de producţie sunt subvenţionate din bugetul de stat. 7.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscu.2 liv-vii). şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere - Actul privind înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere). SUBVENŢIONAREA INVESTIŢIILOR CAPITALE h) copie de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (for- 20.A. - Caracteristica plantaţiei pomicole (de culturi nucifere). p. înfiinţarea de plantaţii pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere. Capitolul V . 21.V. calitate). curarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii j) copie de pe certificatul de atribuire a codului fiscal. i) copie de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de . - 2 copii a buletinului de identitate. Mijloacele fondului pentru investiţii capitale vor fi distribuite pentru: mularul nr. în care va fi indicat con- subvenţionarea primelor de asigurare numai în cazul când: tul în lei moldoveneşti.A. Agenţii economici depun la comisia centrală de profil următoarele docu- rilor de producţie în agricultură şi cu Lista riscurilor şi obiectivelor supuse asigurării mente: subvenţionate în agricultură în anul 2009. agricoli care nu sînt plătitori ai T. - Certificatul de calitate (a materialului săditor pomicol *(nucifer)). şi pentru casele de ambalare şi frigidere. pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere. . Se acordă subvenţii pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole cu soiuri în. scrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova în mărime de: .V. Subvenţionarea investiţiilor utilizate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole cifere). sau de pe • au achitat cota parte din prima de asigurare.. mitate cu Legea nr. aprobată prin hotărîre de Guvern. ţiilor pomicole şi nucifere pot beneficia agenţii economici care au înfiinţat plantaţii Solicitantul de subvenţii prezintă setul de acte specificate în cerere. pomicole şi nucifere. Mijloacele financiare destinate dezvoltării culturilor nucifere se acordă SUBVENŢIONAREA ASIGURĂRII DE RISCURI ÎN AGRICULTURĂ în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 23. înfiinţare a plantaţiilor pomicole. stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în pro. • au înregistrat culturile şi animalele agricole asigurate în registrul agricol al primăriei. d) copii de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe). 15 mii de lei la un hectar de livadă superintensivă şi de 10 mii de lei la un hectar de livadă intensivă sau clasică de specii sămînţoase.  Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se utilizează în confor. amplasate în Important !!! Persoanele fizice prezintă suplimentar: localităţi rurale. • au contracte încheiate de asigurare subvenţionată. Încheierea contractelor pentru asigurarea culturilor de toamnă se face până la 01 e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole.189 din 15 martie 2001 cu privire la măsurile 19. de procesare. 2 şi 3 sunt prezentate modelele de: mentului de irigare. gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători şi le prezintă pentru examinare Comisiei centrale de profil.5 mii de lei la un hectar de livadă de specii sîmburoase. utilajului agricol şi echipa. în cazul în care nu sînt plătitori ai T. în mapă cu şină. a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond. aprobat de autoritatea administraţiei Capitolul VI publice locale şi confirmat de direcţia pentru agricultură şi alimentaţie raiona- lă/municipală sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. . iar pentru culturile de f) actele care confirmă calitatea materialului săditor (copie de pe certificatul de primăvară – până la 01 iunie a anului în curs. al Legii menţionate – producătorii agricoli beneficiază de c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială. menţionaţi la pct. 10 11 . beneficia de alocarea subvenţiilor în anul plantării culturilor horticole urmează de a fi prezentate nu mai târziu de 01 decembrie 2009. după caz. - 2 copii a certificatului de confirmare a contului bancar. facturile de expediţie. după caz. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.3. stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic. identitate.

7) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (nr. Publicat în Monitorul Oficial (Ediţie specială) la 25.Ş.03.denumirea completă a întreprinderii sau numele. în mod obligatoriu. traţiei publice locale şi confirmat de direcţia raională agricultură şi alimentaţie.5 mii lei pentru un hectar de livadă plantată cu alte specii de culturi solicită (solicit) acordarea subvenţiei la înfiinţarea plantaţiei pomicole cu suprafaţa de nucifere. aprobat de autoritatea adminis- pe o suprafaţă mai mare de 0. pe propria răspundere. factura de expediţie).03. Întreprinderea (Subsemnatul)*. (localitatea) (comuna) (raionul/municipiul) - 7. • Pregătirea terenului în vederea plantării 2) copia de pe certificatul de atribuire a codului fiscal pentru gospodăriile ţărăneşti. loturi de pămînt) sînt scutiţi (denumirea băncii) proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt: Codul bancar ________________________________________________________________ a) sînt ocupate de rezervaţii.2001 (Monitorul Oficial. rele etape: • Alegerea terenului La cerere se anexează: • Proiectarea plantaţiei 1) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii. Acestea. aprobat prin Hotărîrea Guvernului ____________________ nr. în care se indică contul bancar • Subvenţionarea în lei moldoveneşti (în cazul persoanelor fizice . următoa- lor agrotehnice pentru pomicultură. b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor.5 ha. un suport financiar în mărime de: CERERE - 10.2 copii). iar pentru persoanele fizice . conform legislaţiei în vigoare. conform prevederilor art.2 • Asigurarea necesarului în material săditor copii de pe buletinul de identitate. 2 liv-vii). ______ ha. Anexa 1 ATENŢIE !!! COORDONAT: Pentru înfiinţarea plantaţiilor de culture nucifere. _______________ d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod. taţie. şi plantarea a fost efectuată conform proiectului cu respectarea norme- FONDAREA PLANTAŢIILOR POMICOLE cuprinde. 219) producătorilor „____” _________ 2009 agricoli se acordă. 1163 din 24. la solicitare. Scutirea de impozit în Banca Comercială ___________________________________ filiala __________________ (4) De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri. 189 din 05. Actul de recepţie serveşte drept do. _______________________. la venituri printr-un act. c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil Telefoane de contact: ___________________. elibe- rate de organele abilitate. prenumele persoanei fizice) culturi nucifere altoite. întocmit de către o comisie creată de către organul 6) copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor. în original.2005 Numărul de identificare de stat . invoice. iar primăria ia decizia. EXTRAS DIN CODUL FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA 10) copia de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole. fondate primăvara anului în curs sau toamna anului trecut 4) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole.0 mii lei pentru un hectar de livadă intensivă. Plantaţiile tinere. Nr. de subvenţionare pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* turi nucifere altoite. terenului. sunt recepţionate şi înregistrate 5) copia de pe facturile pentru materialul săditor (fiscală. plantată cu pomi de cul. administraţiei publice locale (primărie). ÎNLESNIRI LA PLATA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE Contul curent în MDL _____________________________ Articolul 283. ______________________________________________ - 20. 27-28. Declar. nr. 2001.04. că suprafaţa plantată corespunde documentelor legale. • Plantarea 3) copia de pe certificatul eliberat de banca comerciala. cument în baza căruia organele cadastrale efectuează schimbarea destinaţiei confirmat de Direcţia raională pentru statistică.codul fiscal (IDNO) _______________________________ Titlul VI IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE Cod fiscal (în cazul Gospodăriilor Ţărăneşti sau persoanle fizice) ________________________ Capitolul 5. art. parcuri dendrologice şi naţionale.0 mii lei pentru un hectar de livadă clasică. 5 Şeful Direcţiei raionale al Regulamentului cu privire la modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului agricultură şi alimentaţie pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere. 9) copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole. referitor la scutirea de plata im. se consideră plantaţii în primul an de vege.1997. Notă:* . în cazul în care nu sînt antrenate L. soiuri specifice culturii intensive şi densitatea din____________________. _________________________ pomilor mai mare de 200 pomi/ha. ___________________ agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive.se vor radia cuvintele ce nu corespund cazului 12 13 . plantată cu pomi de (solicitantul . grădini botanice. 8) copia de pe actele ce confirmă dreptul de deţinător sau dreptul de folosinţă al terenu- pozitului funciar până la intrarea pe rod a plantaţiei rilor agricole. _______________ (____________________________) (semnătura) (numele şi prenumele conducătorului) în activitate de producţie. eliberat de pepinieră. conform legislaţiei în vigoare.

satisfăcătoare. Corcoduş pepiniera pomicolă licenţiată _________________________________________________. Prun 2. Vişin conducătorul întreprinderii (deţinător de teren agricol)*__________________________şi (denumirea completă a întreprinderii agricole) 4. prenumele) Subtotal supraveghere şi control semincer ___________. prenumele) (funcţia) (raionul) EM9 M26 __________________ inginerul cadastral al primăriei___________. Anexa 2 Anexă la APROB: COORDONAT: Actul privind înfiinţarea Primarul comunei __________________ Şeful Direcţiei raionale plantaţiei pomicole Raionul __________________________ agricultură şi alimentaţie din „____” _________ 200___ ________________________________. prenumele) (semnătura) (numele. Piersic mit prezentul act prin care se confirmă următoarele: 1. prenumele) (semnătura) _____________________________ __________________ _____________________________ __________________ (numele. Cireş ______________________. 1. prenumele) _______________________. Nectarin (denumirea completă a întreprinderii. Materialul săditor cu Certificatul de calitate nr. a fost produs în 9. prenumele) (semnătura) ________________ _____________________________ __________________ Notă:* . prenumele) (numele. d/o altoit Plantată la 1 ha plantaţi „______”___________200___ proiect mxm Comisia. ca rezultat al (numele. Soiul privind înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* Specia Portaltoiul După plantar. prenumele) 5. _____________ al Direcţiei agricultură şi alimentaţie ___________. prenumele) (semnătura) (numele. II. Păr (numele. raionul ____________ 2. Migdal 5. Specii sîmburoase (raionul) (numele. prenumele) (semnătura) (numele. în componenţa: I. Întreprinderea (persoana fizică) _______________________________________________ 7. Suprafaţa de proiect: totală___ha. Gutui (numele. raionul_________________ ACT Suprafaţa livezii. Caracteristica plantaţiei se anexează. prenumele) (semnătura) _____________________________ __________________ _____________________________ __________________ (numele. Măr MM106 (numele. primăria_________________. nesatisfăcătoare. ________________________________. Culturi nucifere 3. în luna ____________ 200____ 8. ştampila) (semnătura. prenumele) 3. Subtotal (denumirea completă a pepinierei) III. Caracteristica plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* înfiinţate de către (numele. inspectorul Direcţiei teritoriale al Inspectoratului general de 3. Specii sămînţoase ________________. în prezenţa dlui ____________________. numele şi prenumele persoanei fizice) a înfiinţat o livadă cu suprafaţa de _____ ha. Starea agrotehnică de întreţinere a plantaţiei: bună. ____ din „____” 200__. Alun _____________________________ __________________ Subtotal (numele.ha Schema de Numărul de pomi Nr. prenumele) (semnătura) (numele. 2. din care suprafaţa de plantare___ha. Proiectul a fost elaborat de biroul de proiectare a _________________________________. prenumele) (semnătura) _____________________________ __________________ _____________________________ __________________ (numele. Nuc (denumirea biroului de proiectare) 4. ştampila) (denumirea completă a întreprinderi sau numele şi prenumele persoanei fizice) în localitatea _________________. contabilul întreprinderii (consilier al primăriei)*. 3. Cais examinării plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* şi documentelor primare solicitate a întoc- 6. prenumele) _______________________________ _______________________________ _______________________________________________________________________ (semnătura. prenumele) (semnătura) 14 15 . prenumele) (semnătura) Total _____________________________ __________________ _____________________________ __________________ (numele. 1. de drumuri ___ha.se vor radia cuvintele ce nu corespund cazului (numele.

2005 Important !!! Persoanele fizice prezintă suplimentar: - 2 copii a certificatul de confirmare a contului bancar.  Puritatea soiului şi corespunderea categoriei biologice se garantează Cererea de acordare a mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţiona- rea procurării de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Materialul săditor corespunde cerinţelor de calitate şi este primit în cantitatea indicată 26. e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor. însă pen- tru a beneficia de alocarea compensărilor la investiţiile efectuate în cursul Cultura _______________ Soiul ______________ Certificatul de corespundere a anului urmează de a fi prezentate nu mai târziu de 01 decembrie 2009. se completează con- testarea. după examinarea documentelor depuse de solici- tanţi. investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat. şi pentru casele de ambalare şi frigidere d) originalele facturilor fiscale. amplasate în localităţile rurale L.Ş. se prezintă în original şi copiile acestora în pentru _______________________________________________________________________ materialul săditor pomicol sau de arbuşti fructiferi 2 exemplare. procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială._____din_____________ lajului procurat şi instalat pentru întreprinderile de procesare.V.03.a) depun Cumpărător   _______________________________ la comisia locală de profil următoarele documente: L. uscare şi conge- lare a fructelor şi legumelor.25 lit.). cu indicarea suprafeţei de teren protejat şi a echipamentului şi utilajului procurat. inclusiv invoice. completează borderoul cererilor solicitanţi- nr. aprobat prin ordinul MAIA nr. CERTIFICAT DE CALITATE Comisia locală de profil. inclusiv prin intermediul Proiectului de asistenţă 2KR. certificarea şi comercializarea materialului form modelului stabilit în Anexa 4.47-50/168 din 24. de înmulţire săditor pomicol şi bacifer. necesare producerii legumelor vor propune sumele fără T.A. amplasate în localităţi tul în lei moldoveneşti (elementele de identificare bancare ale solicitantului). întocmeşte procesul-verbal.Moldova nr. Nr. după caz. numele şi prenumele a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond. numele şi prenumele şi pentru casele de ambalare şi frigidere. copie de pe buletinul de B. şi pentru casele de Cantitatea şi tipul ambalajului Statutul fitosanitar Licenţa ambalare şi frigidere. 16 17 . _____ din ________________ lor conform Anexei 5 şi le prezintă Comisiei centrale de profil. de Producător   _______________________________ uscare şi congelare a fructelor şi legumelor. Prezentarea actelor se face pe parcursul întregului an calendaristic. pe teren protejat (sere şi solarii). amplasate în localităţi rurale. în care va fi indicat con- procesare. echipamentului şi utilajului prin intermediul Proiectului de asistenţă tehnică tului şi al utilajului procurat._____________________   Important !!! Persoanele fizice prezintă suplimentar: din _____________________ - 2 copii a certificatul de confirmare a contului bancar.198 din 22.08. se completează conform modelului stabilit în Anexa 6. facturilor de expediţie şi copii de pe acestea 25. Stimularea investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat şi în identitate. Anexa 3 Cererea de acordare a mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţionarea la Regulamentul tehnic privind producerea. Mijloacele financiare prevăzute în prezenta secţiune sînt destinate: (agenţii economici vor primi subvenţii pentru suma achitată la procurarea a) compensării în proporţie de 30% din costul modulelor de sere. b) copie de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii.Ş.     categoriei biologice Denumirea materialului Portaltoiul __________ _______________________ b) compensării în proporţie de 40% din costul echipamentului tehnologic şi uti- săditor_______________   Nr. - 2 copii a buletinului de identitate. (Monitorul Oficial al R. Facturile fiscale. al echipamen.2006) - 2 copii a buletinului de identitate. depunînd documentele confirmative) sau invoice (spre subvenţionare se tehnică pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR). Agenţii economici care solicită subvenţiile prevăzute la pct. rurale.

Pe Agentul econo. a) cerere de acordare a mijloacelor financiare. facturile de expediţie sau invoice. întocmeşte procesul-verbal. a declaraţiei vamale (copia şi originalul pentru verificare). ___________________ punerea la comisia centrală de profil a copiei (şi originalului pentru verificare) de _______________ pe actul de recepţie (dare în exploatare) a obiectivului construit (reutilat). Suprafaţa terenului protejat constituie _______________m2. din contul mijloa- depun la comisia locală de profil următoarele documente: celor destinate subvenţionării producătorilor agricoli pe anul 2009. după examinarea documentelor depuse de solici- tanţi. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil. 18 19 . Comisia locală de profil examinează documentele depuse şi întocmeşte un Numărul de identificare de stat .25 COORDONAT: lit.codul fiscal (IDNO) _______________________________ proces-verbal care se trimite comisiei centrale de profil. Cod fiscal (în cazul Gospodăriilor Ţărăneşti sau persoanle fizice) ________________________ Agenţii economici selectaţi primesc prima tranşă (avans) în proporţie de 50% Contul curent în MDL _____________________________ în Banca Comercială ___________________________________ filiala __________________ din subvenţia acordată în baza depunerii la comisia centrală de profil: (denumirea băncii) . măsura depunerii dispoziţiilor de plată trezoreriale.A. mărfii.V. Specificarea achiziţiilor efectuate în anul 2009: a) certificatul de confirmare a contului bancar. bancare fiscal) prezentate mărfii te . Şeful direcţiei raionale agricultură şi a utilajului şi a echipamentului. CERERE Comisia locală de profil examinează documentele prezentate şi întocmeşte de subvenţionare a investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat un proces-verbal care se depune la comisia centrală de profil. fără TVA crt. integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate. şi data Suma totală a mărfii. dispoziţii de de subvenţionare a investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat plată trezoreriale. vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură alimentaţie_____________________ „_____” ___________________2009 şi alimentaţie. Semnează Prezentarea actelor Comisiei centrale de profil se face pe parcursul întregului Preşedintele comisiei raionale _____________________ Secretarul comisiei raionale _____________________ an calendaristic. menţiunea „compensat ___%”. _______________________.Ş.30% (lei) transport (lei) Comisia locală de profil. crt. _______________m2. utilajului şi echipamentului necesar produceri legumelor pe teren protejat (sere şi solarii). prenumele persoanei fizice) fiscale. ___________________________________________________ compensării prevăzute de prezentul regulament. termenul limită fiind până la 01 decembrie 2009. Ministerul Finanţelor transferă nr. Furnizorul facturii pre- Specificarea TVA şi cheltuielile de Mărimea subvenţiei b) copie de pe buletinul de identitate. Nr. (localitatea) (comuna) (raionul/municipiul) 27. _______________m2. în modul stabilit. _______________________. finalizat. pe versoul originalelor facturilor se face din _______________________. Agenţii economici care solicită subvenţiile prevăzute la prezenta secţiune solicită (solicit) compensarea investiţiilor efectuate la procurarea modulelor de sere. pe care cultivăm următoarele culturi: _______________m2. completează borderoul cererilor solicitanţi- lor conform Anexei 7 şi le prezintă Comisiei centrale de profil. În cazul acceptării Întreprinderea (Subsemnatul)*. la Ministerul Finanţelor. _______________ (____________________________) Cea de-a doua tranşă a subvenţiei acordate solicitantului se transferă după de- (semnătura) (numele şi prenumele conducătorului) Telefoane de contact: ___________________. Ministerul BORDEROUL CERERILOR Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează.a) depun suplimentar actul de recepţie şi actul de instalare a modulelor de sere. Localitatea mic. zentate mărfii transport (lei) solicitate (lei) Sînt de asemenea acceptate la concurs gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli care nu sînt plătitori ai T. Furnizorul Nr. _______________m2. rechizitele (codul facturii carea şi cheltuielile de venţiei calcula. Anexa 4 Solicitanţii de mijloace financiare a căror destinaţie este prevăzută la pct. şi data Specifi- Suma totală a Mărimea sub. a facturii fiscale sau invoice. în termen de 10 zile. Anexa 5 28. Codul bancar ________________________________________________________________ . L. b) documentaţia de proiect. Notă:* . pe care le depune.se vor radia cuvintele ce nu corespund cazului vizat de comisia locală de profil. c) planul de afaceri. 1. din sumele indicate în facturile (solicitantul-denumirea completă a întreprinderii sau numele. Persoanele fizice depun suplimentar: 2. fără nr.

3. prenumele) 20 21 . de subvenţionare a procurării de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi Cererea de acordare a mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţionarea mijlocii.29 lit. La cerere se anexează suplimentar: 1. Mijloacele specificate la pct.29 Solicitantul ___________________________ _______________________________________ (semnătura) (numele) lit. Mijloacele prevăzute pentru stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic se utilizează pentru: CERERE a) stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică a fermelor zootehnice de bo- de subvenţionare a procurării de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi vine. amplasate în localităţile rurale şi acestui sector agricol. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct. lei lei exploatare Numărul înregistrării de stat ________________________ din __________________________ nouă (data înregistrării) Cod fiscal ___________________________ Cod bancar ___________________________ Semnează Cont nr. Cont lei nr. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor. Stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic Comisia locală de profil a raionului _______________ 29. 31. pentru casele de ambalare şi frigidere Anexa 8 Raionul ___________________________________________ la data de __________________ Comisia locală de profil a raionului _______________ CERERE de subvenţionare a procurării utilajului pentru dotarea fermelor zootehnice de bovine Profilul întreprinderii. Denumirea Suma Suma Luna şi Denumirea persoanei juridice. licitanţilor de subvenţii separat. se completează conform modelului stabilit în Anexa 8. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor. vor întocmi procese-verbale şi borderourile cererilor so. numele şi prenumele persoanei fizice ______________________ Agentul solicitată Rechizite Locuri de Adresă. şi Cod bancar _____________________________________ abatoarelor. telefon. Anexa 7 Important !!! Cererile se depun la Direcţia raională de Agricultură şi Alimentaţie. în care se indică suma Notă:* Se anexează originalul şi copiile de pe facturile sau invoice a mărfurilor procurate. Denumirea persoanei juridice (fizice) Stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică a fermelor zootehnice de bovine ____________________________________________________________________________ 30. situate în extravilan. data dării în economic conform bancare muncă sau construcţie utilajului facturi. - investiţiile în producerea de legume pe teren protejat. pentru: 2. Solicitantul ______________________ ___________________________ (semnătura) (numele. pentru casele de ambalare şi frigidere c) menţinerea fondului genetic al animalelor de prăsilă. următoarele documente: _________________ a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond. - procurării de echipament şi utilaje pentru casele de ambalare şi frigidere. Copia buletinului de identitate. Cantitatea Suma. tipul lei Comisiile locale de profil. fax ____________________________________________________________ reutilare echipamentului şi acceptat. ___________________________________________in ______________________ b) renovarea (reconstrucţia. pînă la 1 mai 2009. mijlocii. lei d/o solicitat.a) se direcţionează către: Numărul înregistrării de stat _____________________________din______________________ a) procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zoo- Cod fiscal _____________________________________ tehnice de bovine cu capacitatea de la 20 la 100 vaci.a) depun la comisia locală de profil. 4. 1. reutilarea) fermelor zootehnice de bovine de prăsilă. amplasate în localităţile rurale şi b) stimularea procurării animalelor de prăsilă. Denumirea utilajului Preţul unei unităţi. Certificatul de confirmare a contului bancar. marca._______________ în _____________________________________________________ Preşedintele comisiei raionale _____________________ (denumirea băncii) Secretarul comisiei raionale _____________________ nr. BORDEROUL CERERILOR 2. 5. solicitată şi scopul pentru care se solicită subvenţia. Anexa 6 C.

În cazul susţinerii proiectului.29 lit. pînă la 1 mai. solicitanţi de subvenţie. Prioritate la concurs se acordă solicitanţilor care au început deja realizarea ţie. 39.29 lit. întocmind un proces-verbal de susţinere sau res. condiţiile prevăzute la pct. comisiei centrale de profil setul de documente cu scrisoare de însoţire. dernă conform tehnologiei noi de întreţinere a bovinelor în cuşete cu stabulaţie liberă. Agenţii economici menţionaţi la pct. 37. în cazul în care lucrările au fost efectuate de agentul economic contractant. a) dispoziţia de plată (cu ştampila băncii) a mijloacelor transferate în avans fur- construcţie). Comisia locală de profil examinează. conform schiţei de proiect. a) corespunderea proiectului scopurilor de renovare şi modernizare. confirmă prin volumele de lucrări deja realizate şi prin mijloacele financiare uti. întrunesc condiţiile prevăzute la pct.32 prezintă.29 lit. de reconstrucţie (în caz de acordare a subvenţiei în acest scop). cificate la pct. amplasare a obiectivelor infrastructurii vor fi în prealabil coordonate şi avizate de de executare a lucrărilor de proiectare sau reconstrucţie (în cazul acordării direcţia de profil a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. depuse de comisia locală de profil la comisia actului de instalare şi dare în exploatare a utilajului. tele stipulate la pct. despre rezultatele examinării şi decizia adoptată. comisia centrală de profil este în drept să reporteze soldul la alţi agenţi economici proiectului. destinate scopurilor indicate la pct. denumirile compo. În caz de înstrăinare. con.34 primesc prima tranşă (avans) 42. subvenţiei în acest scop). declaraţia vama- teren. după verificarea prealabilă a) actul de recepţie a lucrărilor efectuate la obiectivul în reconstrucţie. efectuării acestora cu forţele proprii. iar schiţa de proiect şi planul general de amenajare a teritoriului şi de nizorului de utilaj conform prevederilor contractului de procurare a utilajului. 41. 33.30 locale de profil. devizul orientativ de cheltuieli (în cazul solicitării de subvenţie pentru re. 38.a) nu vor reuşi să depună. prin intermediul comisiei 32. la comisia centrală de profil următoarele documente (copii şi ori- lit. Solicitanţii de subvenţii în scopurile menţionate la pct. 22 23 . fi- meniu. înştiinţează agenţii economici din teritoriul gestionat.a). Agenţii economici selectaţi potrivit pct. b) facturile fiscale de predare-recepţie a lucrărilor de construcţie (reconstrucţie). suplimentar la documentele specificate la ginalele pentru verificare): pct. comisiei centrale de profil despre acordarea subvenţiei. capabili să întrunească.a) nu în proporţie de 50% din subvenţia acordată în baza următoarelor documente (co. în scopurile indicate la pct. pînă la 1 noiembrie tructurii în care se preconizează instalarea utilajului. al anului în curs.31. corespunderea cererilor şi documentelor agenţilor economici criteriilor spe. Beneficiarul de subvenţia destinată scopului specificat la pct. pct. suplimentar la documen- 34. verificînd în prealabil situaţia pe b) facturile fiscale de procurare a utilajului din ţară sau invoice. b) compatibilitatea proiectului cu programele de ramură republicane.31.b) pliantul utilajului tehnologic cu caracteristicile tehnice.38: lectaţi prin concurs de către comisia centrală de profil. la rîndul lor. la construcţia (reconstrucţia) încăperilor. de executare a lucrărilor de proiectare şi de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei. Agenţii economici care au ratat şansa de a beneficia în termen de cea de-a care. c) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general b) contractul de procurare a utilajului. ce se zootehnic teritorial. benefi- centrală de profil: ciarul restituie statului suma subvenţiei primite. c) actul de instalare şi dare în exploatare a utilajului.37 şi 38. lă (în cazul procurării utilajului tehnologic de import).29 lit.29 lit. şi obiectivelor infrastructurii. toate documentele necesare pentru cea de-a doua tranşă de subven- 35.a) se transferă după ce solicitantul depune. asupra acordării subvenţiilor. Comisia centrală de profil înştiinţează în scris comisiile locale de profil. efectuînd un volum important de lucrări de construcţie (reconstrucţie) mo.30 lit. În cazul în care unii agenţi economici beneficiari de prima tranşă a subvenţiei lizate la construcţia (reconstrucţia) modernă a încăperilor şi obiectivelor infras. în cazul a situaţiei pe teren şi luarea deciziei. a) scrisoarea de înştiinţare primită de la comisia locală de profil privind decizia nentelor setului şi preţul orientativ al fiecărui component. pînă la 20 decembrie al anului în curs. d) documentele ce confirmă volumele de lucrări realizate şi mijloacele financiare c) certificatul de la reprezentantul raional al Registrului animalelor ce confirmă utilizate la procurarea utilajului. c) actul de recepţie (dare în exploatare) a obiectivului construit (reconstruit). în că animalele deţinute de solicitantul de subvenţie sînt înregistrate.a) vor fi se. 40. este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de 5 ani de la data semnării pii şi originalele pentru verificare). care au doua tranşă a subvenţiei au dreptul să solicite această tranşă în anul următor dacă depus cereri de subvenţionare. vizat de specialiştii raionali pingere a proiectului. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct. 36. vizat de organele raionale competente în construcţii şi de inspectorul d) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul preponderent în anul în curs. nalizat. Cea de-a doua tranşă în proporţie de 50% din subvenţia acordată potrivit form schiţei de proiect şi devizului de cheltuieli.37 şi 38. c) gradul de corespundere a utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din do. care se preconizează instalarea utilajului. comisia locală de profil remite competenţi în domeniu şi de inspectorul zootehnic teritorial. vizat de organele raionale competente în luîndu-se în considerare următoarele criterii: construcţii şi de inspectorul zootehnic teritorial.a) şi pct.b) depun la comisia locală de profil.

privind deschiderea con. e) copia de pe certificatul. cel mult 3 50.29 lit. ţapi) şi vacilor donatoare de embrioni se acordă rea documentelor stipulate la pct. berbeci (ţapi) şi mioare (căpriţe) – 3 ani. încheiat cu potenţialul vînzător. donat). precum şi au sacrificat anima- nic teritorial. efectivul. Persoana a cărei cerere a fost aprobată procură animalele de prăsilă speci- subvenţie de stat. cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa 10 şi prin scrisoare de însoţire. condiţi- 43. 24 25 . junci şi juninci – 30 lei/kg Agriculturii şi Industriei Alimentare procesul-verbal şi borderoul persoanelor care vaci donatoare de embrioni – 65 lei/kg au procurat animale de prăsilă pentru a li se acorda subvenţie.b) se acordă persoa. Comisia locală de profil sistematizează cererile într-un borderou. scrofiţe (rasă pură) – 20 lei/kg 51. Ministerului Finanţelor dispoziţia de plată. precum şi a cazurilor de epizootie sau de contractul de intenţie a procurării animalelor. donat) utilajul şi animalele subvenţionate. de animalelor. neînsămînţate şi vieri. ţa unor specialişti de profil de la direcţia raională pentru agricultură şi alimentaţie. care.c) vor fi utilizate în scop de producţie de către tului de decontare în lei moldoveneşti. 45. Actul urmează a fi aprobat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prezintă. au deja în posesiune sau procură cel puţin 3 vaci. după examinarea documentelor depuse de solicitanţi.5 ani) restituie suma subvenţiei primite pentru aceste animale. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine depune la Direcţia raională de Agricultură şi Alimentaţie Animală ţine permanent sub control respectarea procedurii de vînzare-cumpărare şi a termenelor de exploatare a animalelor şi utilajelor tehnologice procurate cu 47.43 şi 44. vizată de inspectorul zootehnic teritorial. Comisia locală de profil examinează actele primite şi aprobă cererile de inspectorului zootehnic teritorial. la care se anexează cu excepţia situaţiilor de forţă majoră. rămîn valabile spre subvenţionare în anul următor. Persoana care a procurat animale de prăsilă cu subvenţie de stat şi care le-a mioare. rarea termenului normativ de exploatare (vaci. ile de întreţinere şi autenticitatea documentelor. în cazul procurării animalelor din vind restituirea sumelor de subvenţionare de către persoanele care au înstrăinat străinătate). copia şi originalul pentru verificare. vieri – 1 an. 46. berbeci. b) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal. vizate de inspectorul zooteh. berbeci şi ţapi. (căpriţe) şi le întreţin în ferme zootehnice situate în extravilan. Mijloacele indicate la pct.29 lit. Subvenţiile destinate scopului specificat la pct. completează borderoul cererilor solicitanţilor conform Anexei rele grupuri. La procurarea mas. prin care nelor fizice şi juridice care dispun de condiţiile necesare creşterii şi exploatării se adevereşte că solicitantul subvenţiei dispune de numărul necesar de animale. Persoanele menţionate la pct. expediază setul de documente Comisiei centrale de profil. 6–20 luni pentru mioare. le-a sacrificat sau care a admis pieirea lor pînă la expi- mătci de albine – 50 lei/bucata. în vîrstă de cel puţin 12 luni pentru juninci. Dacă. eliberat de banca comercială. centrală de profil cu scrisoare de însoţire. centrele (fermele) republicane pentru selecţia şi reproducţia animalelor de prăsilă. cererile de acordare a subvenţiei specificate la pct. Stimularea procurării animalelor de prăsilă 48. întoc- meşte procesul-verbal. la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care în ţară lipsesc mătci de albine – 1. 49. semnată de şeful Direcţiei raionale pentru Agricultură I (masculi). cu anexa- culilor de prăsilă (vieri. se completează conform modelului stabilit în Anexa 9 şi se 53. 44. 6–8 luni pentru scrofiţe şi Alimentaţie.43 care intenţionează să procure animale de junci – 4 ani. Comisia locală de profil verifică pe teren faptul procurării animalelor. confirmate prin act de o comisie competentă în componen- care se specifică grupul de animale. Comisia locală de profil. Cererea de acordare a mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţionarea acestui sector agricol. 55. la rîndul său. şi le depune la comisia subvenţie indiferent de numărul lor şi de locul întreţinerii. în anul în curs nu vor fi satisfăcute toate c) copia de pe certificatul de înregistrare (în cazul persoanelor juridice). întocmeşte procese-verbale de constatare şi adoptă decizii pri- ficate în cerere şi depune la comisia locală de profil următoarele documente: a) factura fiscală (invoice şi declaraţia vamală.47 şi proceselor-verbale. (vîndut. 5 scroafe. în termen de 5 vieri – 25 lei/kg zile. greutatea lor vie. din insuficienţă de finanţe. în termen de 15 zile. procurate din ferme de prăsilă atestate de următoa. documentele depuse d) copia de pe buletinul de identitate (în cazul persoanelor fizice). berbeci.29 lit. medicului veterinar de circumscripţie şi de spe- procurare a animalelor de prăsilă ce corespund prevederilor pct. întocmind un proces-verbal. autenticitatea luni pentru matca de albine şi pentru vaci donatoare de embrioni cu productivita- documentelor şi depune la Direcţia finanţe şi contabilitate a Ministerului tea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie. în termen de 5 scrofiţe (birasiale) – 10 lei/kg zile. Comisia centrală de profil verifică. căpriţe. 5 mioare condiţiile respective de întreţinere a acestora în extravilan. cialiştii locali. transferă mijloacele bugetare la contul beneficiarului de subvenţie. după cum urmează: vaci primipare. animalele solicitate) depun la comisia locală de profil o cerere. căpriţe – 15 lei/kg înstrăinat (vîndut.b). în anomalii reproductive. Se acordă subvenţie pentru fiecare kilogram de masă vie a animalelor şi pentru fiecare matcă de albine. scroafe – 2 ani. ţapi – 25 lei/kg 52. cu excepţia masculilor. 54. lele ori au admis pieirea lor. inclusiv donatoare de embrioni.

Agenţii economici depun la comisia locală de profil următoarele documente: Totalul sumei calculate a subvenţiilor. în Totalul sumei calculate a subvenţiilor. care transferă mijloacele băneşti către beneficiari. __________________________________________ 59. Stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. subvenţiei. kg masă vie. Comisia locală de profil examinează documentele depuse şi întocmeşte un proces-verbal care. perfectează documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor. Preşedintele Comisiei locale de profil __________________________________________ Se acordă subvenţii. Anexa 9 D. vizat de şeful pe raionul ____________________________________ la data de _____________ direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie. ____________________ __________________________ b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii. lei facturile de expediţie sau invoice. fax ____________________________________________________________ Numărul înregistrării de stat ________________________ din __________________________ mătoare nr. de pe statutul ei şi de pe (semnătura) (numele. de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii şi de pe paşaportul tehnic. BORDEROUL CERERILOR de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă f) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului de irigare. în termen de 5 zile de la data semnătura primirii documentelor de la comisiile locale de profil. 11). la prezentarea documentelor Grupul de Efectivul de animale Masa vie Subvenţia la 1 kg de Suma calculată a confirmative. prenumele (semnătura) pensarea sumei în mărime de 30% din costul combinelor cu capacitatea motorului CERERE de 260 CP şi mai mare şi al tractoarelor cu capacitatea motorului de 290 CP şi de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă mai mare. utilajului agricol şi echi- APROBAT: pamentului de irigare Preşedintele Comisiei locale de profil ___________________ ____________ 56. În cazul acceptării compensării sumei indicate în factura fiscală. pe versoul acestora se face menţiunea „compensat”. al tehnicii şi utilajului Denumirea persoanei juridice.V. Inspectorul zootehnic teritorial ____________________ __________________________ c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială. vor primi subvenţie şi agenţii economici care au beneficiat de tehni- că agricolă în anul 2008. după caz. cu achitarea ei în anul 2009. animale solicitat. se depune la comisia centrală de profil. Denumirea Masa vie totală Subvenţia Suma Solicitanţii la subvenţii prezintă suplimentar copia din paşaportul tehnic la tractoa- Solicitantul grupului Efectivul de a animalelor la 1 kg calculată a re şi combine pentru a demonstra puterea motorului. prenumele ţărăneşti. 1. 26 27 .A. lei a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond (indicarea suprafeţei de Solicitantul teren irigat cu utilajul şi echipamentul procurat). în care va fi indicat con- (semnătura) (numele. 57. capete procurate. telefon. de pe facturile de expediţie sau invoice. d) copii de pe facturile fiscale. precum şi în mărime de 20% din costul tehnicii şi echipamentului (data înregistrării) destinate irigării culturilor pomilegumicole prin aspersiune şi de 30% din costul Cod fiscal ___________________________ tehnicii şi echipamentului pentru irigare prin picurare. Anexa 10 e) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole. şi gospodăriilor numele. Cod bancar ___________________________ Agenţii economici beneficiari de tehnică. capete totală. numele şi prenumele persoanei fizice ______________________ agricol nou procurate în anul 2009 (conform anexei nr. împreună cu listele producătorilor agricoli. utilaj agricol şi echipament de iri- Cont nr. de subvenţie de animale animale. în publicaţie anexa ur- Adresă. după caz. prenumele) tul în lei moldoveneşti. kg de masă vie. de 15% din costul celorlalte combine. lei subvenţiei._______________ în _____________________________________________________ (denumirea băncii) gare vor profita de subvenţie pentru suma achitată. în conformitate cu prezenta secţiune. lei Totodată. prenumele) buletinul de identitate. procurate lei lei 58. altor producători agricoli care nu sînt plătitori ai T. Mijloacele financiare prevăzute în prezenta secţiune se utilizează la com- numele. tractoare.

cultivatul. Maşină autopropulsată pentru recoltarea culturilor furajere 2. Ministerul Finanţelor. privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de buget. discuitul. Mijloacele financiare acumulate de la rambursarea creditelor tehnice se utili- Instalaţii pentru uscarea cerealelor procurate de producătorii agricoli zează la crearea de noi staţiuni tehnologice de maşini şi la dezvoltarea celor existente. Maşină pentru fărîmiţat crengile 8. Business-planul de activitate pe parcursul anului curent şi următorii 5 ani.65 este Combine pentru recoltarea frunzelor de tutun Întreprinderea de Stat „Moldresurse”. calibrarea şi tratarea lor 66. rambursabil. Tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de pînă la 290 CP 61. Angajamentul în scris de rambursare a creditului tehnic ce urmează a fi acordat. acordată în condiţiile prezentului regulament. Cositoare Maşină pentru curăţarea seminţelor. Maşină de balotat paie în rulouri cu diametru de 1–1. protecţia Combine pentru recoltarea cerealelor cu capacitatea motorului de 260 CP şi mai mult plantelor. bilanţul contabil nu se prezintă). în anul 2009. Cultivator pentru lucrarea solului între butucii de vie şi livadă 3. Combine pentru recoltarea mazării 62. va transfera mijloa- Echipament (heder) pentru recoltarea porumbului cele respective Întreprinderii de Stat „Moldresurse” la un cont special deschis la Echipament (heder) pentru recoltarea florii-soarelui Banca de Economii. Beneficiarul de subvenţie. şi prezintă business-planuri - din al căror cost se compensează 15%: de viabilitate şi de rambursare a creditului tehnic. 9. Mijloacele financiare rămase neutilizate la contul Întreprinderii de Stat „Moldresurse”. Anexa 11 Capitolul VII Tehnica şi utilajul agricol procurat STIMULAREA CREĂRII STAŢIUNILOR TEHNOLOGICE DE MAŞINI - din al căror cost se compensează 30%: 60. Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial. pentru Combine pentru recoltarea porumbului zaharat un termen de 5 ani de la data acordării. Procesul-verbal al şedinţei membrilor unităţii economice privind confirmarea Freză pentru vie şi livadă fondării staţiunii tehnologice de maşini. Scrisoare de garanţie şi recomandare de la consiliul raional. conform sintezei la zi (în cazul în care gospodăria este nou formată. Rambursarea creditului tehnic de către bene- ficiar se efectuează în părţi egale. administrarea îngrăşămintelor şi recoltarea. fără dobîndă. Combinator cu subsolare (cizel) nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării pînă la rambur- Maşină de plantat cu carosel sarea integrală a subvenţiei. Maşină pentru curăţatul viţei-de-vie 5. Maşină de plantat cartoful 6. ni- velatul solului. începînd cu al treilea an de la acordare. Combinator multifuncţional (minimum 4 operaţii concomitent) 64. creată pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare urmă- Semănători de înaltă precizie pentru semănatul culturilor tehnice dotate cu sistem de torul set de documente: control al semănatului 1. cum ar fi aratul. Subvenţia acordată pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de ma- Combine pentru recoltarea cerealelor cu capacitatea motorului de pînă la 260 CP şini se consideră credit tehnic din partea statului. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează agen- ţilor economici care. Gestionar şi responsabil de utilizarea mijloacelor menţionate la pct. care îndeplinesc la o trecere discuitul. Cererea pentru crearea staţiunii tehnologice de maşini. semănatul şi tăvălugitul anterior se utilizează în acelaşi scop în anul următor. Certificat de la primăria localităţii. cu lista tehnicii agricole solicitate. Bilanţul contabil. 4.8 m sau rectangulare Notă explicativă: Producătorii agricoli pregătesc şi prezintă Comi- Plug reversibil siei de lucru privind selectarea beneficiarilor de tehnică agricolă. Copiile documentelor de constituire a gospodăriei agricole. Combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr 63. semănatul. Maşină de recoltat cartoful 7. Maşină pentru siloz care asigură fărîmiţarea la recoltare nu mai mult de 1 cm 65. creează astfel de staţiuni pentru efectuarea lu- Tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de 290 CP şi mai mult crărilor agricole de bază. precum şi cele provenite din rambursarea subvenţiilor acordate Semănători combinate (No-Till). 28 29 . privind suprafaţa terenului agricol deţinut de Maşină pentru cîrnit agentul economic. în termen de 5 zile de la data primirii de la Ministerul Combine multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor de poamă Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor de plată. cultivatul.

12). calculată şi plătită la buget pentru perioada fisca- SUBVENŢIONAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI lă respectivă. În cazul subiecţilor subvenţionării care au livrat lapte de producţie LA LIVRAREA PE TERITORIUL ŢĂRII A PRODUCŢIEI proprie impus cu T. înregistraţi în calitate de plătitori ai T. după caz. Inspectoratul fiscal teritorial de stat sau. b) au calculat T.V. 77.4 + A d) copii de pe extrasele din contul bancar. proprie. cu condiţia depunerii declaraţiei privind T. indicele determinat la pct. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.A.V. venţionare. care. Pentru efectuarea controlului cameral.67 şi din Codul fiscal. valorii determinate conform pct. pentru perioada fiscală respectivă.. după caz.67 care întrunesc cumulativ ur. a livrărilor. Direcţia administrare a L x 0. a) copie de pe declaraţia privind T.V. controlul A – valoarea fără T.A. care confirmă plata la buget a T. Plata subvenţiei se face în baza deciziei şefului sau a şefului adjunct al fiscal şi au achitat-o la buget. 76.71 cu suma T.V. sau.A. inspectoratului fiscal teritorial de la locul de deservire a subiectului subvenţionării 69. În cazul în care subiectul subvenţionării efectuează pe teritoriul ţării livrări de registrate operaţiunile de vînzare-cumpărare. L x 0. depunînd cerere. mărimea subvenţiei se determină prin AGRICOLE DE FABRICAŢIE PROPRIE înmulţirea sumei T. Mărimea subvenţiei se calculează prin înmulţirea indicelui determinat conform pct. documentar al beneficiarilor de subvenţii.4 + A + V contribuabililor mari remite decizia de acordare a subvenţiei Inspectoratului Fiscal     în care: Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.A.V. plătită la buget prie în totalul livrărilor pe teritoriul ţării se va determina prin următoarea formulă: şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata.A.V. la mătoarele condiţii: buget a T. a producţiei agricole de fabricaţie pro. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.V.V.V.72. teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrare a contribuabililor 68. Subiecţii subvenţionării care corespund cerinţelor specificate la pct. care practică unul dintre genurile de activitate specificate în ane. efectuate de su. Inspectoratele fiscale de stat efectuează. în termen de o zi. şi achitării.V.69 în totalul mează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă.A. a producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de sub. decontare al beneficiarului îl efectuează Trezoreria de Stat în termen de o zi de la L – valoarea totală fără T. totale sau parţiale.A.(1) din titlul III al Codului 75. organului fiscal).  adoptată în urma efectuării controlului fiscal cameral (în oficiul reprezintă produse ale practicării genurilor de activitate specificate în anexa nr. lapte de producţie proprie. la cota de 8%.V. în care sînt în- 72.V. în care se indică suma T. V – valoarea fără T. a livrărilor impozabile mează să depună la organul fiscal următoarele documente: efectuate pe teritoriul ţării de subiectul subvenţionării.A. K= .A.A.101 alin. Se determină cota-parte a valorii determinate conform pct. 30 31 . prinzătorilor.70 pentru fiecare perioadă fiscală în parte. din care să rezulte suma T.V.V. Cererea se acceptă calendaristică) îl au persoanele specificate la pct.. Dreptul de a beneficia de subvenţie pentru o anumită perioadă fiscală (lună mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. achitată la buget pentru perioada fiscală respectivă cu 67. Cererea se examinează la in- a) au efectuat pe teritoriul ţării livrări impozabile de producţie agricolă de spectoratul fiscal teritorial sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari în fabricaţie proprie.V. cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie pro.2. 2 (în publicaţie anexa următoare nr. în baza deciziei şefului sau şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal biectul subvenţionării pe teritoriul ţării. 68 solicită plata subvenţiei pentru perioada fiscală respectivă la inspectoratul fiscal xa nr.A.A. în conformitate cu art. cel puţin o dată în an. per- K reprezintă ponderea valorii fără T.A.A. termen de 2 zile de la data depunerii.A. solicitantul subvenţiei ur- 70. în conformitate cu art. a mărfurilor livrate pe teritoriul ţării..A. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează între. b) copii de pe registrele de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor.V.A.V. fectează dispoziţia de plată trezorerială şi o remite Trezoreriei de Stat. c) copii de pe dispoziţiile de plată. cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării. de producţie agricolă de fabricaţie proprie ce Principal de Stat.V. integral al subvenţiei de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor la contul de toriul ţării.A. Capitolul VIII 73. a livrărilor pe teri.112 74. cu excepţia produc- ţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare. a livrării pe teritoriul ţării a laptelui de fabricaţie data primirii dispoziţiei de plată. Transferul prie pasibile de subvenţionare în totalul valorii fără T. ce ur- 71.

2 Cultura bostănoaselor şi a seminţelor 01.2 Creşterea cabalinelor a Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” şi prin semnăturile 01.1 Cultura vegetală Stat „Apele Moldovei” în limita alocaţiilor bugetare preconizate în aceste scopuri.11.V.12.24. Agenţii economici şi persoanele fizice care au încheiat contract de pompa- 01. 01.25.12.2 Creşterea animalelor rea apei pentru irigaţie se efectuează de Agenţia de Stat „Apele Moldovei”. Agenţia de Stat „Apele Moldovei” are dreptul de a 01. 01.12 Cultura legumelor. un exemplar al 01.3 Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor) energie electrică şi/sau de combustibil. aferente plătite la buget* 78.22.24 Creşterea păsărilor turilor prezentate de reţelele electrice. ale cărui pagini se numerotează 01. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”.24.00 05.22 Creşterea ovinelor.25 Creşterea altor specii de animale 01. Controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alo- 01. Veridicitatea registrului se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei şi 01.2 Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor 01.1 Creşterea păsărilor pentru carne. pomicultură şi creşterea producţiei de pepinieră re a apei pentru irigarea culturilor agricole: 01. Datele 01.11. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”.0 Creşterea porcinelor. măgarilor şi catîrilor înscriu în registrul de lucru al staţiei de pompare.22.13.1 Apicultura Actele pentru pomparea apei la mica irigare se întocmesc suplimentar la pri- 01.24.V. de prăsilă şi celor tinere 01.0 Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor cărora se remite agentului economic. folosit la pomparea apei. caprinelor.5 Cultura plantelor furajere şi a seminţelor redistribui limitele mijloacelor bugetare alocate şi neutilizate de Întreprinderea de 01.21.3 şi secţiunii B diviziunea 05 grupa 05. în care se indică volumul de apă pompat şi cheltuielile de 01. fructelor. se 01.11 Cultura plantelor cerealiere.0 05. servicii auxiliare Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” îl stabileşte Agenţia de 01.21 Creşterea bovinelor privind funcţionarea staţiilor de pompare. inclusiv prelucrare primară: culesul şi uscarea Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”.3 Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor 80.1 Cultura pomuşoarelor.12.1 Creşterea ovinelor şi caprinelor şi se cos. nucilor şi altor culturi fructifere 82.8 Cultura tutunului. întocmeşte lunar cu fiecare agent economic 01. a combustibilului utilizate la pomparea apei pentru irigaţie în anul 2009 de către Grupă Clasă Subclasă Denumirea genurilor de activitate ziune 01 Agricultură. în baza con- Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe.24.11. economia vînatului. frunzelor 81.3 Cultura strugurilor cate pentru achitarea energiei electrice şi a resurselor energetice utilizate la pompa- 01.2 Creşterea altor specii de animale mărie cu fiecare agent economic.1–01.1 Cultura legumelor şi seminţelor a) întocmesc documentele primare şi ţin evidenţa contabilă în corespundere cu 01. tehnice şi a plantelor furajere 79.23. În caz de necesitate.A.30 Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor 01.4 Creşterea producţiei de pepinieră b) asigură starea tehnică satisfăcătoare a sistemelor de irigare şi a rezervoarelor 01.25.3 Creşterea măgarilor şi catîrilor 01.22. şi costul acesteia.1 seminţelor tractelor încheiate cu agenţii economici.13. stabileşte limitele fiecărui agent economic cu 01.11.A.00.V.0 Creşterea bovinelor 01. cabalinelor..11.9 Alte specializări în cultura plantelor 01.2 Producerea ouălor acte de pompare a apei.23 Creşterea porcinelor. precum şi documentaţia tehnică de rigoare. 01.3 Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor cheltuielile de energie electrică şi/sau de combustibil fără T.A. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” prezintă * Conform secţiunii A diviziunea 01 grupele 01.13. 01.2 Piscicultura 84. în care se indică volumul de apă pompată şi 01.0 din Clasificatorul Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” un exemplar al actului de pompare a apei şi al Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM. 01.11. 32 33 . 05 05.4 Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie inclusiv T.3 Cultura florilor şi cultura seminceră legislaţia în vigoare. Anexa 12 Capitolul IX Lista genurilor de activitate în agricultură a căror producţie se subvenţionează COMPENSAREA CHELTUIELILOR ENERGETICE PENTRU IRIGARE prin restituirea T. documentelor de plată pentru energia electrică şi/sau combustibilul folosit. 2005). în baza con- 01. inclusiv producerea 01. Volumul mijloacelor bugetare pentru achitarea energiei electrice şi/sau Divi. 01. inclusiv a animalelor de prăsilă persoanelor de răspundere.4 Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor 01.13 Cultura fructelor artificiale. inclusiv a animalelor de prăsilă 83.30. aflate la balanţa agenţilor economici.11.12. 01.2 Cultura cartofului şi a materialului săditor care a fost încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole.

conturile prezentate de reţelele electrice şi facturile fiscale pentru pro. . actele de pompare a apei la sistema de stat şi mica irigare. HOTĂRÎRE în limitele alocaţiilor aprobate. martie 2006. .31 alin. Agenţia de Stat „Apele Moldovei” perfectează. documentele primare referitor la evidenţa contabilă în corespundere pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.   mitate cu legislaţia fiscală în vigoare. SNC şi în confor.2007) 34 35 .   nr. documentele de plată a energiei electrice şi a com.14-XVI.Se aprobă Regulamentul privind gestionarea mijloacelor fondului 2.Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. expus în anexă. utilizate la pomparea apei la irigare în anul *** 2009 de către întreprinderile de Stat „Staţiunii tehnologice Întru executarea art.03. 5. Art. nistrarea mărcilor proprietate de stat. re a înfiinţării plantaţiilor viticole şi a mijloacelor destinate utilizării pentru admi- 4. În baza actelor prezentate. ce aceştia au prezentat documentele primare ce confirmă aceste cheltuieli. din fondul pentru subven.(16) din Legea viei şi vinului nr. registrul de lucru a staţiei de pompare. 85. documentaţia tehnică care asigură starea satisfăcătoare a sistemelor tru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului de susţine- de irigare.57-XVI din 10 pentru irigare” şi agenţii economici. contractele încheiate de Staţiuni tehnologice pentru irigare cu agenţii economici. nr.2. Chişinău. (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Drept bază pentru acordarea subvenţiilor vor servi:   1. ţionare a producătorilor agricoli sunt alocate 10 milioane lei.1. Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 6.29-31/96 din 02. nu mai târziu de data de 10 a lunii imediat următoare documentele primare ce confirmă astfel de cheltuieli.2007  Notă explicativă: Pentru achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului.   curarea combustibilului. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 86. 113-XVI din 27 aprilie 2007. cu Legea contabilităţii nr. 14-XVI  din  09. 9 februarie 2007. de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor bustibilului folosit şi le prezintă lunar Ministerului Finanţelor nu mai tîrziu de data fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole de 10 a lunii următoare lunii de raportare.21-XVI din 8 aprilie 2005 pen- 3. Art.02. Agenţia de Stat „Apele Moldovei” transferă agenţilor economici mijloace. Agenţia „Apele Moldovei” prezintă Ministerului Finanţelor lunar pentru Marian LUPU plată. le băneşti pentru achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului folosit după Nr.

cel puţin o dată pe lună. cîte în şedinţa consiliului. Ministerului Economiei şi Comerţului. 3. prezentarea lor zentanţi din partea acestei agenţii. a actelor prezentate de solicitanţi şi adop- din Legea viei şi vinului nr. se stabileşte de preşedinte şi se aduce la cunoştinţă tuturor membrilor cu cel puţin 3 Vin” în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament.  Anexă 9.57-XVI din 10 martie 2006. domeniul vitivinicol. Administrarea mijloacelor fondului c) pregătirea ordinii de zi a şedinţelor consiliului.(16) d) examinarea. verificarea plantaţiilor viticole nou-înfiinţate şi acumulările de mijloace 7. înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Mijloacele fondului se acumulează la un cont trezorerial al Ministerului zile din data ţinerii ei. în cadrul şedinţelor sale. la solicitarea consiliului. inclusiv secretarul. reglementează modul de ges. De competenţa consiliului ţin:   a) aprobarea şi modificarea planurilor de finanţare. consiliului prezenţi la şedinţă. zile înainte. II. deţine dreptul la un singur excepţia unităţilor vinicole care înfiinţează plantaţii viticole conform obligaţiilor investi. de informaţii privind înaintarea documen- din 11 persoane. Fiecare membru al consiliului. după caz. Finanţelor şi se utilizează conform devizului de cheltuieli şi planului de finanţare. a patronatului din complexul agroalimentar şi III. Agroindustriale “Moldova-Vin”. Şedinţele ordi- acoperirea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole producţie-marfă. 1. telor. a Ministerului Finanţelor. Şedinţa consiliului se consemnează în proces-verbal. organizarea lucrărilor de secretariat. REGULAMENT b) stabilirea numărului de tranşe pentru compensarea parţială a cheltuielilor de în- privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea fiinţare a plantaţiilor viticole (în continuare . Prezentul regulament. Dispoziţii generale renţei acestei distribuiri. Mijloacele fondului se utilizează după cum urmează: Componenţa nominală a consiliului se aprobă şi se modifică prin dispoziţie de a) 98 la sută pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole. precum şi a cuantu- înfiinţării plantaţiilor viticole mului fiecărei tranşe. Cuantumul fondului se stabileşte anual în legea bugetului de stat. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. inclusiv preşedinte. nare se ţin. Repartizarea mijloacelor fondului a federaţiei sindicatelor din ramură. 11. compus e) prezentarea. tionare (administrare şi repartizare) a mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţă. Prevederile prezentului regulament se extind asupra persoanelor fizice şi per. a) primirea de la solicitanţi a actelor. rii plantaţilor viticole (denumit în continuare fond) şi mărimea compensaţiei pentru 10. un reprezentant din partea Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie. semnate de toţi membrii consiliului. intermediul unui consiliu de administrare (denumit în continuare consiliu).31 alin. Decizia se adoptă cu votul majorităţii absolute a membrilor ţionale incluse în contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului. pentru înregistrarea 8. cu 12.compensaţie). 14. Mijloacele fondului sînt gestionate de Agenţia Agroindustrială “Moldova. 36 37 . b) examinarea plantaţiilor viticole nou-înfiinţate.6 la sută pentru administrarea mărcilor proprietate de stat. Şedinţa consiliului este deliberativă dacă sînt prezenţi cel puţin 2/3 din mem- soanelor juridice. 13. a g) efectuarea unor alte acţiuni în vederea gestionării eficiente a mijloacelor fondului. trei repre. Din componenţa consiliului fac parte: directorul general al Agenţiei băneşti în fond. f) întocmirea de rapoarte trimestriale privind cheltuielile curente. care activează în brii lui. e) controlul asupra corectitudinii calculelor şi distribuirii mijloacelor fondului. exercitat personal. în calitate de preşedinte al consiliului. 6. aprobat la prima lor în ţară şi în străinătate. unul dintre care este secretar al consiliului. a uniunilor profesi- onale din viticultură şi din vinificaţie. Consiliul se convoacă în şedinţe ordinare şi extraordinare. tarea deciziilor asupra lor. Data şedinţei 2. Guvern. verificarea lor. vot. Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” asigură: aprobate de consiliul de administrare a fondului şi de Ministerul Finanţelor. întocmit în termen de 3 5. 15. lui şedinţă. Şedinţele extraordinare se convoacă inclusiv a plantaţiilor-mamă altoi şi portaltoi. 4. de preşedintele consiliului sau la cererea a cel puţin 1/3 din membri. c) stabilirea succesiunii în distribuirea mijloacelor fondului şi asigurarea transpa- I. Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” gestionează mijloacele fondului prin d) elaborarea şi modificarea planurilor de finanţare. elaborat în conformitate cu prevederile art. vicepreşedinte şi secretar. Consiliul îşi organizează activitatea în baza unui regulament. b) 1. în 2 exemplare.

c) 0. conform proiectului de înfiinţare. a plantaţiilor cu soiuri pentru producerea vinurilor cu Notă explicativă: Persoanele fizice şi juridice. de soiuri în. nr. Se acordă compensaţie parţială.12. 22. publicare. cu soiuri din aceeaşi grupă agrobiologică. tor obiecte de proprietate intelectuală care aparţin statului. 5 ha sau mai mare.2008] aceeaşi grupă agrobiologică.17 se acordă începînd cu cele plantate în anul 2006. a intereselor privind protecţia mărcilor şi al. în vigoare 19.5 ha. se adresează cu o Cerere la Consiliul [Pct. întreprinderile individuale au înfiinţat plantaţii viticole pe o suprafaţă compactă de trial Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. in.17 modificat prin Hot. urmează de a fi prezentate nu mai târziu de 01 octombrie 2009. cu indicarea în extrasul prezentat a portaltoi.12. în cazul în care acestea sînt amplasate compact lîngă alte plantaţii viticole. Mijloacele destinate administrării mărcilor proprietate de stat se vor folosi la: 20. pentru o suprafaţă a) plata taxelor de înregistrare în ţară şi în străinătate a mărcilor şi altor obiecte compactă cu soiuri de struguri pentru masă de cel puţin 1 ha ori pentru o suprafaţă de proprietate intelectuală care aparţin statului. d) actul privind plantarea materialului săditor. însă şi. Compensaţiile sporite pentru categoriile de plantaţii inţării plantaţiilor viticole şi depun setul de acte. inclusiv plantaţii altoi şi plantaţii o organizaţie de proiectare licenţiată. cu un grad respectiv de 23. pe o suprafaţă compactă de cel puţin 5 hectare Prezentarea actelor se face pe parcursul întregului an calendaristic. alcătuind împreună o suprafaţă de cel puţin 5 ha. autorizat.21. de verificare Compensaţia se acordă şi în cazul în care gospodăriile de fermier (ţărăneşti) şi şi monitorizare a plantaţiilor viticole nou-înfiinţate. din durata de exploatare a categoriei respective de plantaţii. lectuală care aparţin statului. începînd cu anul 2007. instanţelor de judecată.Parl. hotărîrea adunării generale a cooperativei privind înfiinţarea plantaţiei mamă cu material săditor de categorii biologice ridicate (“prebază” şi “bază”). nr. după înfiinţarea plantaţiilor viticole: b) plata serviciilor. mijloace care se alocă trimes. a plantaţiilor de producţie cu soiuri de struguri pentru masă cu 10 mii de lei. d) promovarea în ţară şi în străinătate a mărcilor şi altor obiecte de proprietate inte. 21. puţin 1 ha. Mărimea compensaţiei.268-XVI din 11. însă nu mai devreme de 1. după colecta- denumire de origine cu 5 mii de lei. prestate de mandatarii din ţară şi din străinătate.2008. Atenţie !!! Sunt eligibili la accesarea fondurilor. 18.15 în redacţia Hot. privitor la solicitarea accesării fondurilor de susţinere a înfi- pînd cu primăvara anului 2004. înregistrate potrivit legislaţiei. eliberare a titlului de protecţie. în faţa oficiilor pentru proprietate intelectuală. zice.12.12. plantaţiile viticole nou-înfi- 38 39 .2008. al terenului. Pentru a beneficia de mijloacele fondului. legate de această protecţie. solicitantul prezintă Agenţiei tecţia mărcilor. unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. În termen de 30 de zile după prezentarea documentelor specificate la îngrijire.4 la sută pentru acoperirea cheltuielilor de acordare a consultanţei. respectiv. în vigoare 19.2008] fondului din cadrul Agenţiei Agroindustriale „Moldova Vin”. viticole şi planul cadastral al plantaţiei nou-înfiinţate confirmat de primărie.3.5 luni de la plantare.268-XVI din 11.Parl. com. inclusiv a taxelor de depunere amplasată compact lîngă plantaţii viticole înfiinţate anterior alcătuind împreună cel a cererilor de înregistrare. Se admit pentru acordarea compensaţiei şi suprafeţe mai mici. cu soiuri din [Pct. eliberat de către dicate la pct. rea actelor necesare. examinare.20. pe o suprafaţă compactă de cel puţin 1 hectar pentru plantaţiile viticole pentru a beneficia de alocarea compensaţiilor în anul plantării viţei de vie specificate la pct. menţionate în pct. organelor de stat rilor agricole pe care sînt înfiinţate plantaţii viticole. competente. cu material săditor. se stabileşte în sumă de 25 mii de (pe loc) cote de teren echivalent prezintă. persoanele juridice si fi- 19. înfi. începînd cu 0. Se acordă compensaţie pentru plantaţiile viticole care au fost înfiinţate înce. Documentele depuse de solicitanţi se înscriu într-un registru special. care au înfiinţat plantaţii viticole. ce confirmă dreptul de deţinător al terenu- reprezentării. 16. originea şi calitatea materialului săditor viticol. Pot beneficia de compensaţie persoanele fizice şi persoanele juridice. în anii 2006-2009. cu vîrsta de cel mult 1/2 Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”. ţinut de inţate anterior. pensaţia se majorează cu 15 mii de lei. b) extras din proiectul de înfiinţare a plantaţiilor viticole. ca acte ce confirmă dreptul de deţinător lei pentru un hectar de suprafaţă utilă de plantaţie viticolă. La înfiinţarea plantaţiilor. scrise în Registrul soiurilor de plante. confirmat de autoritatea adminis- c) organizarea şi monitorizarea utilizării în ţară şi în străinătate a mărcilor şi altor traţiei publice locale de nivelul întîi şi de direcţia agricultură şi alimentaţie a obiecte de proprietate intelectuală care aparţin statului. pct. care obligator au proiectul de înfiinţare a plantaţiei. după un proiect comun sau după proiecte separate. Cooperativa agricolă de producţie membrilor căreia nu li s-au atribuit în natură 17. în vederea a) actele. soluţionarea litigiilor c) actele ce confirmă procurarea. Agroindustriale “Moldova-Vin”. precum şi de efectuare a unor alte acţiuni cu semnificaţie juridică ce ţin de pro. condiţiilor generale şi costului înfiinţării plantaţiei. e) certificatul de înregistrare şi atributele bancare.

epizootii.(1) Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de de Stat.  acreditare. Conducătorul şi contabilul-şef ai Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin” sumă echivalentă cu 250 mii dolari S. nr. Responsabilităţi art. Titlul II. Codul fiscal. şi Ministerului Finanţelor dări de seamă privind utilizarea mijloacelor din fond. CODUL FISCAL. alin. care cad sub incidenţa art.1011 Restituirea T. Scutirea va fi acordată cu începere 28. efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în localităţile republicii. În cazul retragerii certificatului de mărul tranşelor şi de cuantumul lor. d3) sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul 25. Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”. Taxa pe valoarea adăugată art. în modul stabilit. organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării va fi privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală În care i se retrage certificatul de acreditare.A. Acreditare şi Atestare. cu condiţia că cel puţin 80% din suma impozitului form legislaţiei în vigoare. pe parcursul a 5 perioade fiscale.492 Facilităţi fiscale pentru investiţii 29. se scutesc de impozit pe venit în mărime sînt responsabili personal de corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor efectuate. în calamităţi naturale sau tehnogene. cataclisme. cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport 40 41 . în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a investiţiilor în mijloace de transport alin.60 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Ministerul Finanţelor din perioada fiscală în care organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de transferă beneficiarilor de compensaţii sumele respective din fond. 491 Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării “Moldova-Vin”. serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale. ai autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi alineat. Documentele prezentate de solicitanţi se examinează în şedinţa consiliului în cel mult 30 de zile după prezentarea actului de verificare pe teren a plantaţiilor În venitul brut nu se includ următoarele tipuri de venit: viticole nou-înfiinţate. sumele respective. de un litera model aprobat de consiliu. oferit material săditor viticol în avans.A. alcătuită din reprezentanţi ai Agenţiei II. înscrise în procesele-verbale respective. proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. se scutesc integral de plata impozitului pe venit cu condiţia ca Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” perfectează dispoziţii de plată trezoreriale. în vigoare 19. IV. la investiţii (cheltuieli) capitale. În baza deciziilor consiliului. iar de utilizarea lor la destinaţie. Rezultatele verificării se consemnează într-un act.V.U.23 completat prin Hot. în anul plantării. acreditate de Consiliul Naţional pentru 27. suma impozitului pe venit.12. în funcţie de nu. ai direcţiilor agricultură şi alimentaţie ale unităţilor administrativ-terito- Articol. Impozitul pe venit [Pct. Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor. să fie utilizată la finanţarea pe care le prezintă. în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi. calculată şi nevirată la buget. amînarea sau refuzul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor de a o acorda se aduce la cunoştinţă solicitantului.2008. legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în mărime ce depăşeşte o 30. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării. Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” prezintă trimestrial Parlamentului de scutire de impozit pe venit. epidemii. de către secretarul consiliului. Titlul III. începând cu 1 ianuarie 2008. şi ai întreprinderii viticole. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.1 Acţiunea prezentului articol se extinde asupra subiecţilor impozabili care. Decizia consiliului privind acordarea compensaţiei.2008] art.268-XVI din 11. prin coordonare cu Agenţia Agroindustrială art.inţate se verifică pe teren de către o comisie.Parl. Pe măsura prezentării dispoziţiilor de plată trezoreriale. z2) mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu 26. termen de o săptămînă din data întocmirii procesului-verbal al şedinţei lui. li se acordă integral. alin. Conţinutul riale de nivelul al doilea. FACILITĂŢI FISCALE Agroindustriale “Moldova-Vin”. ai Institutului Naţional pentru Viticultură şi acordate agenţilor economici şi producătorilor agricoli Vinificaţie. de 50%.20 Sursele de venit neimpozabile 24. Responsabil de acumularea mijloacelor în fond este Inspectoratul Fiscal Principal alin.12. con. pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc În dezvoltarea producţiei (lucrărilor. începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul 31. Beneficiarilor de compensaţii cărora pepinieriile viticole autohtone le-au destinaţia fondurilor.

3 destinate realizării proiectelor respective. iar în lipsa datoriilor. producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. de scutire de plata impozitului pe veniturile obţinute exclusiv din TVA pentru o perioadă fiscală. serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform forma juridică de organizare. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decât suma TVA achitată pentru valorile efectivă prevăzută la anexa nr.103 Scutirea de T. de impozitul pe bunurile imobiliare (pentru clădiri şi Guvernului sau acordate cu garanţie de stat. la finele fiecărui an fiscal. iar în cazul economic achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la data art. începînd cu 1 ianuarie alin. realizate pe de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază alin.2 alin.(1). Scutirea menţionată se acordă. Modul de aplicare a facilităţii fiscale Pentru terenurile dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern.A. Asupra agenţilor economici mare de 100 000 de lei. alin. de plata impozitului pe veniturile obţinute exclusiv din activitatea de bază conti. din contul împrumuturilor acordate construcţii) sînt scutiţi agenţii economici producători agricoli. la finele fiecărui an fiscal.(1).8 alin. indiferent de forma de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului).11 În anii 2006-2010 inclusiv.251 mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică. aceste persoane beneficiază de dreptul la o reducere alin. este mai activitatea de bază efectivă prevăzută la anexa nr. anilor 2007-2010 . Restituirea TVA se efectuează art. a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. şi agenţilor economici producători agricoli care beneficiază. juridică de organizare. determinată potrivit prezentului alineat. persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător. Avizele de plată a impozitului de exploatare depăşeşte un an. de 30 iunie a anului respectiv. achită bugetul public naţional.3.cu condiţia că. modul şi În termenele prevăzute de legislaţie.alin. Subiecţilor impozabili care au efectuat investiţii (cheltuieli) capitale în 2006. calculului impozitului funciar.2 Subiecţii impozabili.d) din Codul fiscal nu teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare se extind pe parcursul anului 2006. precum şi din contul granturilor acordate la Legea nr.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006. în baza art. în părţi vamale. serviciilor art.V. începînd cu 1 ianuarie 2006.8 alin. nu vor fi admise restanţe servicii ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate. că. pe un termen de 5 perioade fiscale consecutive. nu vor fi admise restanţe la impozite.3 agenţii economici producători agricoli.c) impozitul funciar în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective. serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date.23 activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. stipulaţi la alin. achitarea se efectuează nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs alin. cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele lit. destinate includerii în capitalul statutar (social) În funciar. care au o depăşire a sumei TVA achitate Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale. cel tîrziu la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs.(1) lit. se întocmesc ţinîndu-se cont de acest drept. conform listei aprobate de Guvern. taxe şi la alte Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care de asistenţă tehnică.4 Dispoziţii finale şi tranzitorii în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de a l i n . indiferent de nuarea materiale. precum şi modul de aplicare a scutirii de TVA la livrarea pe se beneficiază de facilităţi teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern 42 43 .22 Se scutesc.cu condiţia în limita tratatelor la care aceasta este parte. 7 . iar pe perioada anilor 2007-2010 . conform listei aprobate de Guvern. în modul stabilit de Guvern. iar pe perioada art. 3 Subiecţii impozabili înregistraţi în calitate de plătitori de TVA în conformitate cu alin. înmînate subiecţilor impunerii.49 oraşe şi în municipiul Comrat li se restituie TVA în cazul în care de depăşirea sumei din Codul fiscal. care au constituit temei la impozite.25 mărfurile şi serviciile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate alin. ale Codului fiscal. restituirea se efectuează la contul bancar al agentului egale. taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului pentru înregistrarea subiectului ca plătitor de TVA fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi alin.24 Dispoziţii tranzitorii faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile. 4 Restituirea TVA conform prezentului articol se efectuează în termen de 45 de zile de Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal la data depunerii cererii.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II instituţiilor finanţate de la buget.1121 au dreptul la restituirea sumei TVA achitate furnizorilor de valori materiale.(1) lit.

suplimentate prin introducerea unui compartiment complex. ca: stimularea investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare. s-a încercat o abordare cît mai complexă şi multidi- naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi mensională a acestui sistem.menite să dezvolte avan- tajele competitive ale sectorului agrar şi integrarea acestuia în sistemul comercial internaţional. iar începînd cu anul 2007.2 În anii 2006-2010 inclusiv.3 Dispoziţii finale şi tranzitorii nilor tehnologice de maşini. indiferent de forma juridică de organizare. nu se aplică taxa pentru apa utilizată de agenţii economici producători agricoli. Fondul a fost suplinit cu ale Codului fiscal. Legea pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal V. la finele fiecărui an fiscal. domeniile de suport se Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal limitau la stimularea creditării. TENDINŢE ÎN POLITICA DE SUSŢINERE A COMPLEXULUI art.1164-XIII din 24 aprilie 1997 tica agrară a statului.prioritate în poli- bază efectivă este prevăzută la anexa nr. subvenţionarea lucrărilor agricole şi crearea staţiu- art.(1) lit. 44 45 . utilizate subvenţionării asigurării de riscuri în agricultură. vor fi admise restanţe la impozite. indiferent de forma pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie şi procurarea produ- juridică de organizare. Astfel.3 Dispoziţii tranzitorii AGROINDUSTRIAL alin. agenţii economici producători agricoli. obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care Totodată. nu vor fi admise restanţe la impozite. a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. se beneficiază de facilităţi au vizat preponderent aspectele investiţionale.8 alin. taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public Pe parcursul ultimilor ani. Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază domenii completamente noi pentru suport financiar din partea statului. încurajarea dezvoltării se extind pe parcursul anului 2006. iar pe perioada anilor 2007-2010 – cu condiţia că. înregistrînd un spor grăitor: de la 11 mln lei în 2002 – la peste 658 2006.8 alin.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului ultimii ani. susţinerii sectorului zootehnic. iar pe perioada anilor 2007-2010 .3 selor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II şi a producătorilor de tutun. alin.2 Din anul 2006 pînă în anul 2010 inclusiv. a căror activitate de Perfecţionarea sistemului de subvenţionare în agricultură . începînd cu anul 2006. d) din Codul fiscal nu susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice. fiind un instrument important în promovarea creşterii eco- pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. acestea s-au extins asupra înfiinţării plantaţiilor pomicole. subvenţionării producătorilor sfeclei de zahăr la Legea nr.(1) lit. cu o extindere. la finele fiecărui an fiscal. casele de ambalare şi frigidere . compensării TVA la realizarea în procesul tehnologic. or subvenţiile s-au majorat considerabil în economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.3 la Legea nr. precum: de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. atunci. taxe şi la alte nucului. Asupra agenţilor nomice şi dezvoltării mediului rural. nu mln lei în 2008. sursele aferente subvenţionării producătorilor agricoli în anul 2008. stimularea investiţiilor în procurarea de tehnică şi utilaj agricol. dacă în faza incipientă. sînt scutiţi de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.cu condiţia că. etc.

2 30 31. 2 12 97. 2 22 40. 2 28 50 Basarabeasca Moiseev Ivan 297 s. 2 20 56 Orhei Babin Simion 235 s. 2 40 56 Teleneşti Harghel Vasile 258 s. 2 22 50 - redresarea situaţiei economico-financiare şi revitalizarea activităţii a peste 20 Cantemir Boghean Dumitru 273 s. Cahul Tutovan Sergiu 299 s. 2 27 50. 2 27 50. 2 20 56. 2 20 88. prin plantarea a circa 3100 ha plan. 2 33 53. 2 27 50 Sursa: Direcţia Control General şi Serviciul Uman.4 ha în 2001 . 2 53 07. 2 72 93. 2 07 01 lului seminal. 2 27 50 procurarea animalelor de prăsilă. 2 20 56 întreprinderi avicole şi 15 unităţi de producere a cărnii de porc. 2 13 59 - relansarea unei ramuri noi – nucicultura.T. 2 27 50. Comrat Topciu Ilia 298 s.T. 2 20 56 şi restabilirea resurselor genetice. 2 54 86. etc. însămînţarea artificială şi păstrarea materia. Vulcăneşti Codjâbaş Mihail 293 s. Nisporeni Butnaru Tudor 264 s. prin compensarea parţială a cheltuielilor la Căuşeni Gogu Sergiu 243 s. 2 27 50. 2 30 08 Ocniţa Bairac Stanislav 271 s. 2 28 50. 2 18 18 - startarea. 2 20 56. 2 20 56 Străşeni Staver Zaharia 237 s. 2 35 48 nizarea a 25 frigidere. colectarea laptelui şi ocrotirea Dubăsari Porubin Petru 248 s. 2 20 56 Criuleni Grecu Ion 248 s. 2 42 51 Ştefan Vodă Buzu Vasile 242 s. 2 24 75 că – la circa 22 mii ha. menţinerea Călăraşi Coşcodan Veaceslav 244 s. 2 20 56.3 mii ha Leova Olaru Săndel 263 s. 2 25 57. prin revitalizarea şi moder- Glodeni Boubătrîn Veaceslav 249 s. Cimişlia Stomatov Valeriu 241 s. Ceadîr Lunga Cîvîrjic Mihai 291 s. Anenii Noi Onofrei Andrei 265 s. 2 20 69. în anul 2008. 2 28 66 Floreşti Şura Procopii 250 s. 2 20 56. 2 48 26. 2 20 56 Sîngerei Valender Leonid 262 s. 2 27 50. 2 20 56. 2 44 38 tivă de reînnoire a acestora. REZULTATELE TENDINŢELOR/ASPECTELOR LISTA INVESTIŢIONALE ALE POLITICII DE SUBVENŢIONARE Şefilor Direcţiilor Raionale de Agricultură şi Alimentaţie (DRAAM) Denumirea U. Ialoveni Ungureanu Eudochim 268 s. şi extinderea suprafeţelor aflate în producerea ecologi- Briceni Dodu Valerii 247 s. 2 20 56. 2 20 56 oficiilor locale pentru însămînţarea artificială.A Găgăuzia. 2 20 56 taţii nucifere.T. cu o perspec. 2 28 50 Şoldăneşti Muţuţchi Andrei 272 s.la 23. crearea la sate a infrastructurii de prestare a serviciilor deţină- Donduşeni Şaragov Iurii 251 s. Bălţi Guţul Lilia (Vice Primar) 231 s. în premieră. 2 20 56. Chişinău Spătaru Timofei 22 s. MAIA 46 47 . prin înfiinţarea şi consolidarea bazei tehnico–materiale a Drochia Manea Andrei 252 s. 44 748 sănătăţii animalelor. 2 20 73. mun. 2 20 56 uscătorii. 2 28 76. sau o creştere mun.A Găgăuzia. U. VI.de 7 ori: de la 3. pe o arie de 60 mii ha. 2 20 56 Rezina Josan Nicolae 254 s. 2 27 50. 22 19 97 de circa 11 ori: de la 519 ha în 2001 – la 6100 ha. 2 45 37 Rîşcani Iovu Gheorghe 256 s. U. Edineţ Gavrilov Veaceslav 246 s. 2 22 50 torilor de animale. 2 32 37 şi păstrare a producţiei agricole în mediul rural. 2 23 84 în 2008. 2 28 50. 2 33 56 Soroca Branişte Nicolae 230 s. 4 întreprinderi de procesare a fructelor/ legumelor şi 3 Hînceşti Breahnă Vasile 269 s.A Găgăuzia. 2 20 56 Ungheni Arhire Anatol 236 s. 2 20 56. 2 20 56 Taraclia Petcov Feodor 294 s. 2 34 60 U.A. 2 27 50 - renovarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a unităţilor de procesare Făleşti Tăbîrţă Viadimir 259 s. 2 22 65 - extinderea suprafeţelor irigate . 2 20 56.T Şeful DRAAM Cod Telefon / Fax - sporirea înfiinţării plantaţiilor pomicole noi cu circa 18 mii ha.