You are on page 1of 4

c  


Ϧϴϣ΃ ΔόϤΟ / ΫΎΘγϷ΍

ΎϬΑέ ϥΫΈΑ ΔϣϷ΍ ϞμΗ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ΓήμϨϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ Ϳ΍ ϰϟ· ϞπϔΑ
ΎϬΗΰϋϭ ΎϬΗΎΒΛϭ ΔΌϔϟ΍ ϩάϫ ιϼΧΈΑ ϪϧϷ ˬ ΓΩΎϴδϟ΍ϭ ΔϤψόϟ΍ϭ ΪΠϤϟ΍ ϰϟ·
ΔϣϷ΍ ΢ΒμΘϟ ήϴΨϟ΍ ϢϬϳΪϳ΃ ϰϠϋ ϖϘΤϧϭ ˬ ϖΤϟ΍ Δϳ΍έ ΎϬΑ Ϳ΍ ϊϓήϳ ΎϬΗήϴμΑϭ
. ͿΎΑ ϦϣΆΗϭ ήϜϨϤϟ΍ Ϧϋ ϰϬϨΗϭ ϑϭήόϤϟΎΑ ήϣ΄Η αΎϨϠϟ ΖΟήΧ΃ Δϣ΃ ήϴΧ
ϝ
˴ Ύ˴ϗϭ˴ Ύ˱Τ˶ϟΎ˴λ Ϟ ˴ Ϥ˶ ϋ˴ ϭ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴ϋΩ˴ Ϧ͉Ϥϣ͋ ϻ ˱ ˸Ϯϗ˴ Ϧ
˵δ˴ ˸Σ΃˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ } ϞΟϭ ΰϋ ΎϨΑέ ϝϮϘϳ
ϢϬϴϠϋ ˯ΎϨΜϟ΍ϭ ΓΎϋΪϟΎΑ ϪϳϮϨΘϟ΍ ΔϳϷ΍ ϩάϫ ϰϓ .33ΖϠμϓ{ Ϧ ˴ ϴ˶ϤϠ˶˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ϲ˶Ϩϧ͉ ·˶
Δϣϼγ Ϳ΍ Ε΍ϮϠλ ϡ΍ήϜϟ΍ Ϟγήϟ΍ ϢϬγ΃έ ϰϠϋϭ ϢϬϨϣ ϻϮϗ ϦδΣ΃ ΪΣ΃ ϻ Ϫϧ΃ϭ
. Ϟπϔϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ϭ ΓϮϋΪϟ΍ ϰϓ ϢϬΒΗ΍ήϣ ΐδΣ ϰϠϋ ϢϬϋΎΒΗ΃ ϢΛ ˬ ϢϬϴϠϋ
Ϧϣ ϰϨϧ· ϝΎϗϭ ΎΤϟΎλ ϞϤϋϭ Ϳ΍ ϰϟ· ΎϋΩ ϦϤϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ Ύϓήη ϚϴϔϜϳ ϻ΃
ϮϋΪΗ Ϛϧϻ ϪΑ ήόθΗ ϑήη ϯ΃ϭ ˬ ΎϬϟϮϘΗ Ζϧ΃ϭ ϙήϤϐΗ ΓΩΎόγ ϯ΃ ˬ ϦϴϤϠδϤϟ΍
͊ Β˶ Ϩ͉ ϟ΍ Ύ˴Ϭϳ͊ ΃˴ Ύ˴ϳ} . ϩΪΣϭ ϪΑέ ϥΫΈΑ ϻ· ϰϋΩ Ύϣϭ ˬ ϻ ϒϴϛϭ ˬ ϚΑέ ϞϴΒγ ϰϟ·
Ύ͉ϧ·˶ ϲ
΍˱ήϴ˶Ϩϣ͊ Ύ˱Ο΍˴ήγ ˶ ϭ˴ Ϫ˶ ϧ˶ ˸ΫΈ˶Α˶ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˱ϴ˶ϋ΍˴Ωϭ˴ * ΍˱ήϳ˶άϧ˴ ϭ˴ ΍˱ή͋θΒ˴ ϣ˵ ϭ˴ ΍˱Ϊ˶ϫΎ˴η ϙ ˴ Ύ˴Ϩ˸Ϡγ
˴ ˸έ΃˴
.Ώ΍ΰΣϷ΍{
Ϛ
˴ ϟ˶ά˴ Β˶ ϓ˴ Ϫ˶ Θ˶ Ϥ˴ ˸Σή˴ Α˶ ϭ˴ Ϫ˶ Ϡ˷ϟ΍ Ϟ˶ ˸πϔ˴ Α˶ ˸Ϟϗ˵ } . ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϞπϔΑ ήόθϳϭ ϰϋ΍Ϊϟ΍ Ρήϔϳϻ ϢϠϓ
58βϧϮϳ{ ϥ ˴ Ϯ˵όϤ˴ ˸Πϳ˴ Ύ͉Ϥϣ͋ ˲ή˸ϴΧ ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ˸΍Ϯ˵Σή˴ ˸ϔϴ˴ ˸Ϡϓ˴
΢ϴΤμϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϰϓ ϚϠϟ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϯήθΑ ϚϴϔϜϳ ϻ΃
ϯϭέ ΎϤϛϭ(( ϪϠϋΎϓ ήΟ΃ ϞΜϣ ϪϠϓ ήϴΧ ϰϠϋ ϝΩ Ϧϣ)) ϢϠδϣ ϡΎϣϹ΍ ϩ΍ϭέ ϯάϟ΍
ϥΎϛ ϯΪϫ ϰϟ· ΎϋΩ Ϧϣ ) : ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮϗ Ύπϳ΃ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϥ΍Ϯοέ
ΎϋΩ Ϧϣϭ ΎΌϴη ϢϫέϮΟ΃ Ϧϣ ϚϟΫ κϘϨϳ ϻ ϪόΒΗ Ϧϣ έϮΟ΃ ϞΜϣ ήΟϷ΍ Ϧϣ Ϫϟ
ΎΌϴη ϢϬϣΎΛ΃ Ϧϣ ϚϟΫ κϘϨϳ ϻ ϪόΒΗ Ϧϣ ϞΜϣ ϢΛϹ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϥΎϛ Δϟϼο ϰϟ·
ϩΎοέ΃ϭ ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ϰϠόϟ ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϨϋ ΢λ Ϊϗϭ .((
ΎϬϟΎϴϓ . (( ϢόϨϟ΍ ήϤΣ Ϧϣ Ϛϟ ήϴΧ ΍ΪΣ΍ϭ ϼΟέ ϚΑ Ϳ΍ ϯΪϬϳ ϦΌϟ Ϳ΍ Ϯϓ )) :
ϖϠΧϭ ήϴΨϠϟ ΖϘϠΧ Ζϧ΃ ϥ· ϢϴϤϋ ήϴΧϭ ˬ ΔϠϴϠΟ ΔϟΰϨϣϭ ˬ ΔϤϴψϋ ΔϤόϧ Ϧϣ
Ϳ΍ ϝϮγέ ϊϤδΗ Ζϧ΃ϭ ϚϠϟ ΎΌϴϨϴϫϭ ˬ ϚϳΪϳ ϰϠϋ ήϴΨϟ΍ Ϳ΍ ϯήΟ΃ϭ ϚϠϟ ήϴΨϟ΍
ϰΑ΃ Ϧϋ ϯάϣήΘϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϩ΍ϭέ ΚϳΪΤϟ΍ ϰϓ Ϛϟ ϝϮϘϳ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
ϪΘϜ΋ϼϣϭ Ϳ΍ ϥ· ) : ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ : ϝΎϗ ΎϋϮϓήϣ ΔϣΎϣ΃
ήΤΒϟ΍ ϰϓ ϥΎΘϴΤϟ΍ϭ ΎϫήΤΟ ϰϓ ΔϠϤϨϟ΍ ϰΘΣ νέϷ΍ Ϟϫ΃ϭ Ε΍ϮϤδϟ΍ Ϟϫ΃ϭ
.(( ήϴΨϟ΍ αΎϨϟ΍ ϢϠόϣ ϰϠϋ ϥϮϠμϳ
: ã    ¯
ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ϢϬπόΑ ϥϮϋΪϳ ϥϮϟ΍ΰϳ ϻ ϡϮϴϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥΈϓ ΪϳΪθϟ΍ ϒγϸϟϭ
ϦϴϤϠδϤϟ΍ ήϴϐϟ ΓϮϋΪϟ΍ Ϟλ΃ ΎϤϨϴΑ ϡϼγϺϟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϮϋΪϧ ΎϨϟίΎϣ ϦΤϧ Ϣόϧ
. ΪϴϤΤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ρ΍ήλ ϰϟ· ϢϬΑέ ϥΫΈΑ έϮϨϟ΍ ϰϟ· ΕΎϤϠψϟ΍ Ϧϣ ϢϬΟΎΧϹ
ϪΘόϳήθΑ ϪϣϮϤϋϭ ϡϼγϹ΍ ϝϮϤθΑ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ωΎϨϗ· ϝϭΎΤϧ ΎϨϟίΎϣ ± ϝϮϗ΃
ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϊϨϘϧϭ ϦϫήΒϧϭ ϦϴΒϧϭ ΢οϮϧ ΎϨϟίΎϣϭ ˬ ϪϗϼΧ΃ϭ ϪϣΎψϨΑ . ϪΗήϴόηϭ
. ΪϳΪθϟ΍ ˯ϼΒϟ΍ Ϧϣ ΍άϫ βϴϟ΃ ϡϼγϹΎΑ
΍Ϋ· ϢϬψόϧϭ ΍Ϯδϧ ΍Ϋ· ϢϫήϛάϨϓ ˬ ϚϟΫ ϰϓ Ϛη ϻ ΐΟ΍ϭ ϦϴϤϠδϤϠϟ ΢μϨϟ΍ ϥ·
ϰΘϟ΍ ΔΑήϐϟ΍ ϰϫ ϩάϬϓ ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ϢϫϮϋΪΗ ϥ΃ Ύϣ΃ ˬ ΍ϮϨϫϭ ΍Ϋ· ϢϬϨϴόϧϭ ΍ϮϠϔϏ
Ύ˱ΒϳήϏ ϡϼγϹ΍ ΩϮόϴγ ) : ϝΎϗ ϦϴΣ ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΎϨϟϮγέ ΎϬϴϟ· έΎη΃
. ( ˯ΎΑήϐϠϟ ϰΑϮτϓ Ύ˱ΒϳήϏ ΃ΪΑ ΎϤϛ
ΫΎϘϧϹ ΎϨΜόΘΑ΍ Ϳ΍ ϥ· : ϢϬϟ ϥϮϟϮϘϳ Ϳ΍ ϦϳΪϟ ϢϫήϴϏ ΓϮϋΩ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϡΎϬϣ ϥ·
ϰϓ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΎϬΗ΍έϮμΗϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΎϬΗέΎπΤΑ ΎϬ΋ΎϘηϭ ΎϬΗΪϫϭ Ϧϣ ΔϳήθΒϟ΍
Ϊ˴ Β˵ ˸όϧ˴ ϻ ͉ ΃˴ ˸ϢϜ˵ Ϩ˴ ˸ϴΑ˴ ϭ˴ Ύ˴ϨϨ˴ ˸ϴΑ˴ ˯΍˴Ϯγ˴ Δ˳ Ϥ˴ Ϡ˴ϛ˴ ϰ˴ϟ·˶ ˸΍˸Ϯϟ˴Ύ˴όΗ˴ ...} ϡΎψϨϟ΍ϭ ϊϳήθΘϟ΍ϭ ΩΎϘΘϋϻ΍
ϥ˶Έϓ˴ Ϫ˶ Ϡ˷ϟ΍ ϥ ˶ ϭ˵Ω Ϧ͋ϣ Ύ˱ΑΎ˴Α˸έ΃˴ Ύ˱π˸όΑ˴ Ύ˴Ϩπ ˵ ˸ό˴Α ά˴ Ψ ˶ Θ͉ ϳ˴ ϻ
˴ ϭ˴ Ύ˱Ό˸ϴη
˴ Ϫ˶ Α˶ ϙ
˴ ή˶ ˸θϧ˵ ϻ
˴ ϭ˴ Ϫ˴ Ϡ˷ϟ΍ ͉ϻ·˶
. 64ϥ΍ήϤϋ ϝ΁{ ϥ ˴ Ϯ˵ϤϠ˶˸δϣ˵ Ύ͉ϧ΄˴Α˶ ˸΍ϭ˵ΪϬ˴ ˸η΍ ˸΍Ϯ˵ϟϮ˵Ϙϓ˴ ˸΍˸Ϯϟ͉Ϯ˴ Η˴
Ϧϋ ϑήόΗϻ ϰΘϟ΍ ωΎϘΒϟ΍ϭ ωΎϘλϷ΍ ϰϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓϮϋΪϟ΍ ϊδΘΗ ϥ΃ ΩϮΗ Ϣϛϭ
ϥ΃ Ϊϳήϧ ϞΑ ˬ ϞλϷ΍ ϭ ήϫϮΠϟ΍ ϰϟ· ϢϫΪηήϨϓ ΕΎϴϠϜηϭ ΎγϮϘσ ϻ· ϡϼγϹ΍
ϩ˴ ή˶ ϛ˴ ˸Ϯϟ˴ϭ˴ Ϫ˶ Ϡ͋ϛ˵ Ϧ ˶ ϳ͋Ϊϟ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϩ˵ ή˴ Ϭ˶ ˸ψϴ˵ ϟ˶ ) Ε΍έΎϘϟ΍ ήΒϋ ϞμΘϟ ΓϮϋΪϟ΍ ϩάϫ ϊδΘΗ
.( ϥ˴ Ϯ˵ϛή˶ ˸θϤ˵ ˸ϟ΍
ΞϬϨϣϭ ˬ ϢψϨϣ ϞϣΎη ςτΨϣ ϦϴϤϠδϤϠϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϧϣ ΪΑϻ ϥΎϛ ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ
ϪόϨϘϳ ϯάϟ΍ ΏϮϠγϷΎΑ ήμόϟ΍ ΍άϫ Ϟϫ΃ ϪΑ ϮϋΪϧϭ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ϪΑ ϪΟ΍Ϯϧ αϭέΪϣ
Ϯϫ ΍άϫ . ΔϨϴΑ Ϧϋ ϰΣ Ϧϣ ϰϴΤϳϭ ΔϨϴΑ Ϧϋ ϚϠϫ Ϧϣ ϚϠϬϴϟ ϪϴϠϋ ΔΠΤϟ΍ ϢϴϘϧϭ
ˬ ήΧ΃ Ίη Ϧ΋Ύϛ Ϯϫ Ύϣϭ Ίη ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ϦϜϟϭ ˬ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΐΟ΍ϭ
΍ϮϘτϧ Ύϣ ϥϮϤϠδϣ ϢϬϓ Ϣόϧ ± ϦϴϤϠδϤϠϟ Ρήθϧ ΎϨϧ· : ϝϮϘϳ αϮϤϠϤϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϭ
ϰϓ ϢϬϧϷ ΎϨΗϮϋΩ ϢϬϟ ϦϴΒϧϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϮϋΪϧ ϝϮϗ΃ ± ΎϬϘΤΑ ΍ϮϠϤϋϭ ϦϴΗΩΎϬθϟΎΑ
ˬ Ίη ϞϜϟ ΎϧΎϴΒΗ Ϳ΍ ϪϠόΟ ΏΎΘϛ Ρήη ϊϣ ϪϠϛ ϡϼγϹ΍ νήϋ ϰϟ· ΔΟΎΣ
ΔσΎΣ·ϭ ϪϠϛ ϰϧΎδϧϹ΍ ϝΎϤϜϟ΍ ϦϳΩΎϴϣ ϰϟ· ΓΩΎϳέ Ϳ΍ ΎϬϠόΟ ΓϮΒϧ ΐϳήϘΗϭ
ϢϬϧΎϣί ϰϓ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϩΪϘΘϓ΍ ΎϤΑ ΔϘϴϗΩ Δϓήόϣϭ ΎϬμ΋ΎμΧϭ ΓϮϋΪϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘΑ
ΎϨϟϮγέ ϝϭϷ΍ ϰϋ΍Ϊϟ΍ ϕϼΧ΄Α ϰγ΄Η Ϊϗϭ Ϳ΍ ϰϟ· ϰϋ΍Ϊϟ΍ ϪϣΪϘϳ ϚϟΫ Ϟϛ ˬ ΍άϫ
ϊπΨΗϭ ˬ ΓΪΌϓϷ΍ Ϫϴϟ· ϯϮϬΗϭ ΏϮϠϘϟ΍ Ϫϴϟ· ΏάΠϨΗ ϰΘΣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
ϻ· ϞϣΎθϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϚϟΫ ϢΘϳ ϻϭ ΎϨϳΩ ϡϼγϹ΍ ήϴϏ ϰϐΘΒΗ ϻϭ ϰλ΍ϮϨϟ΍ ΎϬϘϟΎΨϟ
ˮ ΎϨΗϮϋΩ κ΋ΎμΧ ϰϫ ΎϤϓ ϪΗϮϋΩ κ΋ΎμΧ ϰϠϋ ϢϠδϤϟ΍ ϑήόΗ ΍Ϋ·
: ΎϨΗϮϋΩ κ΋ΎμΧ ¯
ΎϬϴϟ· ήϴθϧ Ε΍ϮϋΪϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ Ϧϋ ΎϬΑ ΩήϔϨΗ κ΋ΎμΧ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓϮϋΪϠϟ
-: ϰϫϭ ΪϳΪη ίΎΠϳΈΑ
. Ϳ΍ ΪϨϋ Ϧϣ ϰΣϭ ϰϬϓ ΎϫέΪμϣ ϰϓ ΔϴϧΎΑέ -1
. ΎϬϟ Ϳ΍ έΎϴΘΧ΍ ϰϓ Δϴτγϭ -2
. ΓΎϴΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ϭ ϥϮϜϠϟ ΎϬΗήψϧ ϰϓ ΔϴΑΎΠϳ· -3
. ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ϊϣ ϝΎϤόΘΗ ϦϴΣ Δϴόϗ΍ϭ -4
. ΎϬΘϳΎϏϭ ΎϬΘϠϴγϭ ϰϓ ΔϴϗϼΧ΍ -5
. ΎϬΟΎϬϨϣ ϰϓ ΔϴϟϮϤη -6
. ΎϬϴϟ· ΓϮϋΪϟ΍ ϰϓ ΔϴϤϟΎϋ -7
. ΎϬΑ ϢϜΤϟ΍ ϰϓ ΔϳέϮη -8
. ΎϫέΎθΘϧ΍ ϊϨϤϳϭ ΎϬϘϳήσ Ϊμϳ ϦϤϟ ΔϳΩΎϬΟ -9
.ΩΎϘΘϋϻ΍ϭ έϮμΘϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ΔϴϔϠγ -10
ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ΓϮϋΩ ΎϬϧ· ˬ ΎϬΑ ΕΰϴϤΗ ϰΘϟ΍ ΎϬμ΋ΎμΨΑ ΎϨΗϮϋΩ ϰϫ ϩάϫ
ϪϤϴϟΎόΗ ϝΰϧ΃ϭ ϦϴϠϣΎόϠϟ Ϳ΍ ϩΎπΗέ΍ ϯάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϰϫ ΓϮϋΪϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΍ΫΈϓ
ΔϨγ ΎϬϨϴΑϭ Ύϧ΍ήϗ ΎϬψϔΣϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϦϴϣϷ΍ ϪϟϮγέ ϰϠϋ ΎϴΣϭ
ϰϟ· ϰϋ΍Ϊϟ΍ ϥΈϓ ˬ ΎόϴϤΟ αΎϨϠϟ ΎϬϐϴϠΒΘΑ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮγέ ήϣ΃ϭ
ΔϣΎϗ·ϭ ϪΑ ϞϤόϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ άϴϔϨΗ ϰϟ· ϦϴϤϠδϣ ΎόϴϤΟ αΎϨϟ΍ Ύπϳ΃ ϮϋΪϳ Ϳ΍
ϪϠϛ ΍άϫϭ Ϣϫ΍ήΧ΃ ϰϓ ΍ϮϤόϨϳϭ ϢϫΎϴϧΩ ϰϓ ΍ϭΪόδϴϟ νέϷ΍ ϰϠϋ Ϫϋήη
ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγήΑ ΓϮγ΃ ϼϴμϔΗϭ ΎΣήηϭ ΎΤϴοϮΗϭ ΎϧΎϴΒΗ ϰϋ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ΐϠτΘϳ
ϝ
˴ ΰ͋ ϧ˵ Ύ˴ϣ α˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ Ϧ ˴ ˸ϴϟ˴·˶ ΎϨ˴ ˸ϟΰ˴ ϧ˴΃ϭ˴ ) : ϪΑέ Ϫϟ ϝΎϗ ϯάϟ΍ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍
˴ ϴ͋ Β˴ Θ˵ ϟ˶ ή˴ ˸ϛά͋ ϟ΍ Ϛ
Ϳ΍ ϰϠλ ΎϨϟϮγήϟ ϩΩΪΣ ϯάϟ΍ Ϫδϔϧ ϥ΍ήϘϟ΍ ΞϬϨϤΑ ϡΰΘϠϳ ϥΎϴΒΘϟ΍ ΍άϫϭ ( ˸ϢϬ˶ ˸ϴϟ˴·˶
ϲ˶Θϟ͉Ύ˶Α Ϣ˵Ϭ˸ϟΩ˶ Ύ˴Οϭ˴ Δ˶ Ϩ˴ δ
˴Τ ˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ψ˴ϋ ˶ ˸ϮϤ˴ ˸ϟ΍˴ϭ Δ˶ Ϥ˴ ˸ϜΤ ˶ ˸ϟΎ˶Α Ϛ˴ Α͋ έ˴ Ϟ
˶ ϴ˶Βγ
˴ ϰ˶ϟ·˶ ω
˵ ˸Ω΍} ϢϠγϭ ϪϴϠϋ
.125ϞΤϨϟ΍{ ... Ϧ ˵δ˴ ˸Σ΃˴ ϲ
˴ ϫ˶
Ϫϗήσϭ ωΎϨϗϹ΍ ΐϴϟΎγ΃ Δϓήόϣ ϰϠϫ ΔϠϴϠΟ ΔϤϬϣ ϰϋ΍Ϊϟ΍ ϰϠϋ ΢Βλ΄ϓ
: ϞΜϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϪΠϫΎϨϣϭ
. νήόϟ΍ ϦδΣ -1
ΏϮϠγϷ΍ ϝΎϤΟ -2
. ϖΤϟ΍ ϰϓ ΐϴϏήΘϟ΍ -3
. ΔϨδΤϟ΍ ΔψϋϮϤϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ -4
. ϦδΣ΃ ϰϫ ϰΘϟΎΑ ΔϟΩΎΠϤϟ΍ -5
0 ϝΎΤϟ΍ ϰπϨϘϣ ΓΎϋ΍ήϣ -6
. ήμόϟ΍ Ε΍ΰΠϨϣϭ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ Ϟπϓ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍ -7
. ϮϋΪϳ ΎϤϴϓ ΎϤϴϜΣ ˬ ϝϮϘϳ ΎϤΑ ΎϤϴϠϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϋ΍ΪϠϟ ΪΑϻ ϥΎϛ ΎϨϫ Ϧϣϭ
ˬ ϰϤϠϋ ϝΎϤϛ ΎϬϤϴϠόΗϭ ϢϜΤϣ ϢϠϋ ϰϠϋ ϝΪΗ ΔϤϜΤϟ΍ )) : ϰϨϴόϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝϮϘϳ
ϖϴϗΩ ϢϠόϟ΍ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΔϤϜΤϟ΍ : ϝϮϘϳ ΎϤϛ ˬ (( ϰϠϤϋ ϝΎϤϛ ΎϬΑ ˯ΎπϘϟ΍ϭ
ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ Ύϧήϣ΃ Ϊϗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ωΎοϭ΃ϭ αϮϔϨϟ΍ ϊ΋ΎΒσϭ ΓΎϴΤϟ΍ έ΍ήγ΄Α
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϪϟϮγέ Ϳ΍ Ϟγέ΃ Ϊϗϭ ˮϻ ϒϴϛϭ ΔϤϜΤϟ΍ ϢϠόΘΑ ϰϟΎόΗϭ
˸ϢϬ˶ ϴ͋ϛΰ˴ ϳ˵ ϭ˴ Ϫ˶ Η˶ Ύ˴ϳ΁ ˸ϢϬ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϯ˵Ϡ˸Θϳ˴ ˸ϢϬ˵ ˸Ϩϣ͋ ϻ ˱ Ϯ˵γέ˴ Ϧ ˴ ϴ͋ϴϣ͋ ΄˵˸ϟ΍ ϲ˶ϓ Κ ˴ ό˴ Α˴ ϱ˶άϟ͉΍ Ϯ˴ ϫ˵ } ΎϬΑ
. 2 : ΔόϤΠϟ΍{ Ϧ ˳ ϴ˶Βϣ͊ ϝ ˳ Ύ˴Ϡο ˴ ϲ˶ϔϟ˴ Ϟ ˵ ˸Βϗ˴ Ϧ˶ϣ ΍Ϯ˵ϧΎ˴ϛ ϥ˶·ϭ˴ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ ˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ώ
˴ Ύ˴ΘϜ˶ ˸ϟ΍ Ϣ˵ Ϭ˵ Ϥ˵ Ϡ͋ό˴ ϳ˵ ϭ˴
Ύ˴Ϩ˸ϴΗ˴ ΁ ˸Ϊϗ˴ ˴ ) : ΔϤϜΤϟ΍ ϩΎΗ΍ϭ ϻ· ϪϣϮϗ ϰϟ· Ϳ΍ ϪϠγέ΃ Ύϣ ϰΒϧϭ ϝϮγέ Ϟϛ ϥ· ϞΑ
. (54 : ˯ΎδϨϟ΍)( Ύ˱Ϥϴ˶ψϋ ˴ Ύ˱Ϝ˸Ϡϣ͊ Ϣ˵ϫΎ˴Ϩ˸ϴΗ˴ ΁˴ϭ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ ˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ώ ˴ Ύ˴Θ˶Ϝ˸ϟ΍ Ϣ˴ ϴ˶ϫ΍˴ή˸Α·˶ ϝ ˴΁
Γ˴ ΍˴έ˸ϮΘ͉ ϟ΍˴ϭ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ώ ˴ Ύ˴ΘϜ˶ ˸ϟ΍ Ϛ ˴ ˸Ϋ·˶ϭ˴ ) : ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϰδϴόϟ ϝϮϘϳϭ
˴ Θ˵ ˸ϤϠ͉ϋ
. (11 : ΓΪ΋ΎϤϟ΍)( Ϟ ˴ ϴ˶Πϧ˶Ϲ΍˴ϭ
Ύ͉Ϥϣ˶ Ϫ˵ Ϥ˴ Ϡ͉ϋ ˴ ϭ˴ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ ˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ϛ ˴ ˸ϠϤ˵ ˸ϟ΍ Ϫ˵ Ϡ˷ϟ΍ ϩ˵ Ύ˴Η΁˴ϭ Ε˴ Ϯ˵ϟΎ˴Ο Ω˵ ϭ˵ϭ΍˴Ω Ϟ ˴ Θ˴ ϗ˴ ϭ˴ ): Ωϭ΍Ω Ϧϋ ϝϮϘϳϭ
. (251: ΓήϘΒϟ΍) ( ˯Ύ˴θϳ˴
ϝΎϗϭ (12 : ϥΎϤϘϟ)(Ϫ˶ Ϡ͉ϟ˶ ˸ήϜ˵ ˸η΍ ϥ ˶ ΃˴ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ
˶ ˸ϟ΍ ϥ ˴ Ύ˴Ϥ˸Ϙϟ˵ Ύ˴Ϩ˸ϴΗ˴ ΁ ˸ΪϘ˴ ϟ˴ϭ˴ ): ϥΎϤϘϟ Ϧϋ ϝϮϘϳϭ
˸Ϣϟ˴ Ύ˴ϣ Ϛ ˴ Ϥ˴ Ϡ͉ϋ ˴ ϭ˴ Δ˴ Ϥ˴ ˸ϜΤ˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ώ ˴ Ύ˴ΘϜ˶ ˸ϟ΍ Ϛ ˴ ˸ϴ˴Ϡϋ˴ Ϫ˵ Ϡ˷ϟ΍ ϝ ˴ ΰ˴ ϧ˴΃)˴ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΎϨϟϮγήϟ
ϰϟ· Ϳ΍ ϰϟ· ΓΎϋΪϟ΍ ΝϮΣ΃ ΎϤϓ .(Ύ˱Ϥϴ˶ψϋ ˴ Ϛ ˴ ˸ϴϠ˴ϋ˴ Ϫ˶ Ϡ˷ϟ΍ Ϟ ˵ ˸πϓ˴ ϥ ˴ Ύ˴ϛϭ˴ Ϣ˵ Ϡ˴˸όΗ˴ ˸ϦϜ˵ Η˴
ΔλΎΧ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ Γήϴγϭ ΔϣΎϋ ˯ΎϴΒϧϷ΍ Γήϴγ Δϓήόϣ
ϰϓ ΔϤϜΣϭ ΞϬϨϤϟΎΑ ΎϤϠϋ ϪϠϛ ϚϟΫ Ϧϣ ϥϭΪϤΘδϳ ΢ϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍ Γήϴγϭ
Ίη Ϟϛ ϞΒϗϭ ϻϭ΃ Ϫδϔϧ ϝ΄δϳ ϥ΃ ϰϋ΍ΪϠϟ ΪΑϻ ϥΎϛ Ϛϟάϟϭ . ϖϴΒτΘϟ΍
ϖϘΤϴϟ ˮ ϢϫϮϋΪϧ ϒϴϛ ήΧ΃ ϝ΍ΆδΑ ϚϟΫ ϑΩήϳ ϢΛˮ αΎϨϟ΍ ϮϋΪϧ Ίη ϯ΃ ϰϟ·
. ΎϬϐϴϠΒΗ ϰϓ ΔϤϜΣϭ ΎϬΑ ΎϤϠϋ ΓϮϋΪϟ΍ ϚϟάΑ