You are on page 1of 5

కನాటక సಕార

పంಚాయ ఆవృ ఆಕాగళ ఆ ಪాಕార
ಗాౕಣావృ! మతు% పంಚాయ& ರా( స)ವాలయ,బహుమహ. కట/డ ಬెంగళೂరు.
సం.ಗా.అప 115 ಗాపంಕా 2008(1) ನాంక :10.03.2010

ఆసూచನె
సಕా౯రద అసూచನె సం.ಗాఅప 115 ಗాపంಕా 2008 (3), ನాంక 7ನెౕ జుಲై 2009 మతు% ದెూౕಲె సం.ಗాఅప
115 ಗాపంಕా 2008, ನాంక 7ನెౕ అಕెూ/ౕబ= 2009ಕె అనుగుణವా@ కನా౯టక ಸాಮానC ಸెౕವె (అవృ! ಶాಖె మతు% సFGౕయ సಕా౯ర
ಶాಖె) పంಚాయ అవృ! అಕాగళ ನెౕమಕా [Hಶెౕష] [ನెౕమಕా] Jయమగళು, 2009ర అనుಸార బಳాM NಲెOಗె సంబంPదంತె
పంಚాయ అవృ! అಕాగళ Rల ದాఖಲాగళ పTౕలನెಗె ఆಯాద అభCW౯గళ ತాತాXక పY/యనుZ ನాంక 28.01.2010ర
అసూచನెయXO పకYP ಬాతರాగువ అభCW౯గGంద ఆ[ెౕపಣెగళనుZ ఆಹా]Jసಲా@తు%.

ತాತాXకವా@ ఆಯాద అభCW౯గళು ನాంక 06.02.2010 రందు ನెౕమಕా ಪాಕారವాద ముఖC
ಕాయJವాహಣాಕా, బಳాM NಲాO పంಚాయ, బಳాM NಲెO, ఇవర ముంದె Rల ದాఖಲాగళ పTౕలನెಗా@ ಹాజರాగలు సూ)Pతు%.
సద ನాంకదందు ದాఖಲాగళ పTౕలನెಗె ಹాజರాగద/ ದాఖಲాగళనుZ సXOసద అభCW౯గళనుZ ಹెూరతుప.P, ಹాజರాద అభCW౯గళ
Rల ದాఖಲాగళనుZ పTౕXP మతు% బంద ఆ[ెౕపಣెగళనుZ పTౕXP ఆపY/యనుZ అంమಗెూGసಲా@రుత%ದె. అంమ ఆ పY/యనుZ
ఈ అసూచನెయ అనుబంధదXOరువంತె పకYPದె. ఈ ನెౕమಕాయు అభCW౯గళ Rల ದాఖಲెగళనుZ సంబంధపట/ ಪాಕారదవంద
దృaౕకసువ, Pంధుత] పಮాణ మతు% bXౕc ఇಲాಖెయ పTౕలನెయ దృaౕకరణಕె ఒళపY/రుత%ದె.

ఈ అంమ ఆ పY/యు ಮానC కನాటక ఉచf ನాCಯాలయద ಬాg ఇరువ h అN౯ (iఐఎl) సం: 29065/2009
మతు% ಮానC కನాటక ఆడGత ನాCయమండGయXO ಬాgmరువ అN౯ సం.1335/2010 రXOన అంమ ౕಮా౯నಕె ఒళపY/రుత%ದె.

NಲాO పంಚాయయ ముఖCಕాయJವాహಣాಕాగళು అంమ ఆపY/యXOన అభCW౯గGಗె పತెCౕకವా@ ನెౕమಕా
ఆದెౕశవనుZ ಹెూర.సతకదు.

(ಗెూౕHందರాజు)
సదసC ಕాయదT,
పంಚాయ ఆవృ! ఆಕాగళ ఆ ಪాಕార,
మతు% Jದెౕశకరు (పం.ರా() మతు%,
పదJత% సಕారద జంY ಕాయదT,
ಗాౕಣావృ! పం.ರా( ఇಲాಖె.

SlNo RollNo RefNo Name DOB Selected Category Selected group Marks
VASANTH RAJ A
C/o ABRAHAM A
1 301E0021 203584 20/04/1977 GM Others 103
VASANTH RAJ A, C/O W VIJAYA PRABHAKAR, DOOR NO 339
JOSEPHS MANSION, ISR ROAD, WARD NO 11, HOSPET
NAGARAJA G M
C/o MALLAREDDY
2 305E0328 303820 30/12/1982 GM Others 102
NAGARAJA G M, S/O MALLAREDDY, H.NO.18/3/5
OPP. SBM, KAPPAGAL ROAD, GANDHI NAGAR,
SOMASHEKAR M S
C/o SHARANENDRAPPA
3 407E0203 305948 01/07/1980 GM Others 98
C/O MALLAPPA SHARANA SADANA 4TH CROSS EDGA MOHALA
M H ROAD CHITRADURGA
MALLIKARJUNA REDDY.N
C/o MOHANA REDDY.M.D.
4 300K0289 195638 01/06/1984 GM Rural 98
C/O MOHANA REDDY.M LECTURER DOOR NO.120/17
SARANGAM COMPOUND 3RD CROOS S.N.PET BELLARY
MANJUNATHA SWAMY K M
C/o SIDDAIAH K M
5 298K1015 147926 10/10/1978 GM Rural 97
MANJUNATHA SWAMY K M TEACHER
BYLUR POST BELLARY TALLUK
SREE KUMAR R K
C/o RAGHUPATHI K
6 298K0854 141419 23/04/1986 GM Rural 97
SREE KUMAR RK C/O A POMPAPATHI WARD 7
KUDATHINI
SOMASHEKARA. U.H.
C/o HOLAYAPPA.M.

VAADIRAJA NAGARA. B. MILLER PET POLICE QUARTE RS.THOTA POST. BELLARY NARASANA GOUD P C/o VEERANA GOUD P 25 303K0094 256646 06/01/1977 3B Others 90 NARASANA GOUD P. HONNALI TQ.16. 23 621E0241 144709 07/11/1981 GM Others 91 UMESH . B 20 298K0069 103738 01/07/1985 GM Others 92 ANIL KUMAR. BELLARY TQ.HALLI MAHAMAD HUSEIN C/o P. HOUSE NO 12. ASHOK KUMAR B C/o RANGAPPA.R.M. S/O SHANTHAVEERAPPA.3RD CROSS.P. GOVT HIGH SCHOOL SHRIDHARAGADDA POST BELLARY TQ AND DIST RAGHAVENDRA K B C/o K BASANNA 26 300E0030 183196 21/07/1980 2A Others 90 S/0 K. GUGGARATTI. SIRAGUPPA TALUK. ANIL KUMAR S V C/o VITTAL S D 8 305K0341 304627 01/04/1975 GM Rural 95 ANIL KUMAR S V S/O VITTAL S D NEAR GOWRAMMA TEMPLE MOLAKALMURU POST CHITRADURGA DISTRICT PRAVEENA KUMARA HANNI C/o VEERAPPA HANNI 9 436K0075 159776 01/06/1975 GM KMS 95 PRAVEENA KUMARA HANNI S/O VEERAPPA HANNI RENUKANAGARA HOOVINA HADAGALI MADAGINA BASAPPA C/o VEERABHADRAPPA 10 102K0384 200746 01/06/1976 GM Rural 95 MADAGIN BASAPPA SON OF LATE VEERABHADRAPPA NAGALAPURA POST.HANUMANTHAPPA. KORLAGUNDI POST.B. S/O RUDRAGOWDA AT POST RARAVI TQ SIRAGUPPA NARASAPPA C/o NAGAPPA SIMPIGA 12 298E0791 138288 01/06/1976 GM Rural 94 NARASAPPA FDA CIVIL JUDGE AND JMFC COURT SIRUGUPPA VIJAYA KUMARA HOLAGUNDI C/o NAGAPPA HOLAGUNDI 13 298K0322 115727 09/05/1981 GM Rural 94 RUKMINEMMA HOLAGUNDI HAMPASAGARA 3RD COLONY H.M. S/O HANUMANTHAPPA.M 17 298K0479 123655 20/08/1973 GM Others 92 K. K.17. C/o SHANTHAVEERAPPA.V.KUSHTAGI. S/O HOLEYAPPA. U. C/o HANUMANTHAPPA 18 299K0212 161586 01/10/1975 GM Others 92 S/O.S.NO. UMESH . PRAKASH NAGAR.H.K. TQ. SOMASHEKARA.H C/o HANUMANTHAPPA 16 306E0295 324125 02/05/1973 GM Others 92 TARANATHA. BELLARY TALUK TARANATHA. H. KANAKPUR ROAD. CHOWDESH WARI NAGAR. 5TH WARD HONNALLI RD.H. BELLARY BASAVARAJA R. WARD NO. PATEL NAGAR 1ST CROSS PAMPAPATHI K.GANDHI COOPERATIVE COLONY. TATAGUNI POST.B. YAMUNA MURTHY.M 7 722K0051 166414 04/05/1981 GM Rural 96 KENCHIKOPPA POST. 19 159E0260 310007 31/07/1982 GM Others 92 ASHOKKUMAR B.NO.V.S.G. 745 SHANKER GOWD COLONY.B BANAVIKAL POST KUDLIGI TALUK BELLARY MANJUNATH E C/o ESHWARA R 21 305K0320 303504 09/04/1986 GM Others 92 13TH WARD.K. 2ND WARD.K.M C/o SHIVAMURTHY. KHADAR SAB 14 298K0301 114930 01/06/1973 GM KMS 93 MAHAMAD HUSSAIN S/O PINJAR KHADAR SAB. HOSPET SIDDALINGAPPA N C/o NARAYANAPPA 27 751K0363 179115 01/04/1982 2A Rural 90 JODIACCHAMMANAHALLI Y N HOSAKOTE H PAVAGADA TQ SANTOSH BIRADAR . C/o MOHAMMED KHASIM 24 300K0103 186595 22/12/1974 2B Others 90 MOHAMMED GHOUSE RISALDAR.B. H. KUSHTAGI. 15/345.L C/o LINGAPPA K.L PAMPAPTHI C/O BASAVASADANA OPP GOVT SCHOOL MP PRAKASH NAGARA HOSPET GANESH. MILLER PET. M. C/O THIMMAREDDY P. S. D. SIRUGUPPA SIVARAMA REDDY P C/o RANGAREDDY 15 304K0292 276588 01/06/1976 GM Rural 93 SIVARAMA REDDY P. HOSPET MOHAMMED GHOUSE.BASANNA.S. AGARA CR ANIL KUMAR.ROAD. C/o RUDRAGOWDA 11 301K0228 215767 01/06/1976 GM Rural 94 BASAVARAJA R. 3RD CROSS VIJAYVITTAL NAGAR SIRUGUPPA RAMESH MAHALANGAPUR C/o MAHADEVAPPA MAHALINGAPUR 22 625K0010 217856 01/06/1976 GM Others 91 RAMESH MAHADEVAPPA MAHALINGAPUR KRISHNAGIRI COLONY. SREE RENUAK DEVI NIVASA NO.

M. H.HOSPET HEMADRI NAIK D N C/o NINGYA NAIK D 38 443K0047 256832 14/07/1980 SC Rural 89 HEMADRI NAIK D N S/O NINGYA NAIK D SOVENAHALLI THANDA SOVENAHALLI POST HADAGALI TALUQ BHAGYA B. T S KUDLUR POST.N. KARNATAKA KAVITHA HOLEBASAPPA KARNAM C/o HOLEBASAPPA KARNAM 35 623K0219 188121 20/07/1978 GM Female 89 KAVITHA W/O MAHANTHESH K ASSISTANT TEACHER ATPOST KIDADOOR.DAM.G. JAIN COLONY MEDEHALLI ROAD GOVINDARAJU P H C/o HANUMANTHAPPA P 32 303K0187 261643 23/04/1975 2A Rural 89 GOINDARAJU P H C/O GAVIYAPPA SADASHIVA NAGARA KURUGODU BELLARY TQ AND DT VEERESHA.NO.B C/o BUDENSAB 31 398K0294 149468 21/01/1974 2B Rural 89 MANIKANTHA KRUPA. 39 724K0819 216853 07/04/1981 GM Female 89 BHAGYA B.MALLESHA NO 42 11TH CROSS NEAR L C R SCHOOL 2 D MAIN MATHIKERE MAIN ROAD YESHWANTHPUR SEKANNA C C/o NAGARAJA C 44 621K0047 130276 04/03/1980 SC Others 88 VANENOOR VILLAGE TQ BELLARY KANTHARAJA .C/O LATE B.N C/o NARASIMHAPPA B. JUMMOBANAHALLI POST KUDLIGI TALUK VEERESH C/o DODDA NAGAPPA 47 298K0371 118305 20/07/1986 ST Others 88 MATUR VILLAGE. S C/o GURUBASAPPA. AD HALLI POST. DEVANAHALLY TALUK. SIRUGUPPA TALUK BELLARY DIST. MARUTIH ROAD RAMANAGARA. SUGUR POST.M. HONNALI. TQ KUSHTAGI MANJUNATH K H C/o HANUMANTHAPPA L 36 298K0970 146659 01/12/1978 2A Others 89 MANJUNATH K H BALLPUR VILLAGE CHIKKA JAIGANUR POST HOSPET TALLUK SHAMEEM BANU DALAYAT C/o BANDAGI SAB DALAYAT 37 301E0496 228036 01/04/1979 GM Female 89 SHAMEEM BANU DALAYAT .H C/o OBAIAH. DURGIGUDI.M 43 137K0160 204759 22/03/1976 3A Others 88 M. KR MARKET MALLESHA.H 46 158K0085 304519 04/04/1983 ST Rural 88 MYASARAHATTI VILLAGE. GOVT JUNIOR COLLEGE BOYS MANVI . D/O B.143. S SOGI POST HUVINAHADAGALI TALUKE MAHESHA REDDY B C/o ERESHA REDDY B 34 303K0170 260622 01/06/1978 3A Rural 89 B.B. BORAIAH.T.M C/o MALLAIAH. TQ HADAGALI. HAGARIBOMMANAHALLI TALUK AND POST RAVINDRANATHA G C/o GANESHAPPA CHINNIKATTE 42 432K0536 115963 15/07/1973 2A Others 88 SCRAP MERCHANT CREDIT CO OP SOCIETY NEAR OLD MIDDLE SCHOOL ROAD . S S/O VEERAMMA.RAJESWARI C/O PARASHURAM L NEELANAYAK GOUTAM KIRANI STORES 45TH SECTOR NAVANAGAR BAGALKOT DILEEPSAB.. C/o MAHADEV 28 340K2303 162732 SANTOSH M BIRADAR 01/06/1982 2A Others 90 AT/PT SHIRASHYAD TQ INDI DIST BIJAPUR UNDADI SANTHOSH C/o UNDADI SIVALINGAPPA 29 473K0236 236381 20/07/1982 3B Rural 90 UNDADI SANTOSH POST HAKKANDI.N C/o NARASIMHAIAH 45 811K1123 203987 02/05/1980 SC Rural 88 BEERASANDRA.NARASIMHAPP. HATCHOLLI VIA SIRUGUPPA TALUK H PEERBASHA C/o SRI SANNA CHINGI SAB 48 298K0005 100804 01/06/1976 CA Others 87 H PEEBASHA ASST TEACHE. DIST BELLARY BANNIKALLU RAJESWARI C/o BANNIKALLAPPA B 30 102K0387 200803 01/06/1973 GM Female 89 B.G.DALAYAT NEAR KENDRIYA VIDYALAY.S 33 299K0470 175841 08/06/1976 3B Others 89 VEERESHA. 10TH CROSS. KURUBARA GURUMURTHY C/o BASAPPA K 40 298K1069 150367 01/05/1981 2A Others 89 GURUMURTHY K TEACHER NEAR OLD POLICE STATION KURUGODU POST BELLARY TALLUK SRIKANTHA N C/o NEELYANAIK LATE 41 305K0261 300319 05/07/1983 SC Rural 89 SRIKANTHA N S/O SAVITHRIBAI.

D C/o PAKEERANAIK 57 299K0490 178030 19/03/1975 SC Others 85 MUDLAPURAHOSATHANDA SOVENAHALLI POST .S C/o SANNAPPA.GOVINDAPPA 66 302K0060 237851 14/09/1982 GM Female 84 JAYALAKSHMI.H TEMPLE HOSPET YOGARAJ. JALAHALLI WEST MANJULA RANI. HOSPET. CHALLAKERE TALUK VEERANNA NAIK.M. V.M.V. SAVITRI GOUROJI C/o KALAPPA 49 340K1350 139927 01/06/1977 GM Female 87 SAVITRI KALAPPA GOUROJI TUPPAD GALLI DESAI WADE JAMAKANDI UPPARA RAMAPPA C/o LATE HATTI YANKAPPA 50 298K0101 104600 22/07/1978 GM PDP 87 UPPARA RAMAPPA S/O LATE HATTI YANKAPPA POST AND TQ HERAKEL SIRUGUPPA ISHWAR C/o SHIVAPPA KAVADI 51 103K0576 251384 01/06/1979 GM PDP 87 ISHWAR.H. NAGAR 9TH CROSS RIGHT KAPPAGAL ROAD BELLARY H NAGARAJA C/o H VIRUPAKSHA SETTY 68 136E0391 203626 31/10/1971 GM EX-SMN 83 T 413/9. LOKESH BABU C/o M. AIR FORCE QUARTERS.P. J. GOWRASAMUDRA VIL POST. HUDA BUILDING ISR ROAD.B C/o NARAYANAPPA 64 299K0475 176473 23/07/1974 CA Others 84 B GANGADHARA TEACHER GOVT HIGH SCHOOL NALWAR TQ CHITTAPUR SHASHIKALA M KOPPAD C/o MAHADEVARADDI H KOPPAD 65 442K0751 252800 02/11/1975 GM Female 84 GIRIJA NIVAS.H. DAVANAGERE JAYALAKSHMI. JATHAIAH 67 304E0072 266002 25/04/1985 GM Female 84 SRI CHANNAVEERESWARA NILAYA.T.COWL BAZAR.RAMACHANDRAPPA. RANIPET BEHIND K.V.II CROSS SS LAYOUT. KUMARASWAMY ADIGA 53 298E0272 113623 12/05/1987 GM Female 87 SRI NIVASA. LOKESH BABU S/O M. V C/o VENKOBANNA.NAGARAJA TEACHER G.SCHOOL VADDATTI BELLARY TQ AND DT NAVALI MATADA ANNAPURNA C/o N. I MAIN . .K 54 306K0358 236973 14/09/1975 SC Rural 86 R/O II WARD RAMASAGARA POST HOSPET TALUKA SUMALATHA M C/o SHANTHAVEERAIAH M 55 298K0108 105043 15/02/1981 GM Female 86 SOUKHYA MYRADA OFFICE. AT/YATNATTI. BELLARY DISTRICT. JAMBANALLIKERI. BEHIND K.M. HUVINAHADAGALI TALUQ BASAVARAJA H C/o SHANKRAPPA H 58 300K0079 185471 01/06/1976 SC Others 85 O/O LOCAL VAT OFFICE.G C/o B.A. 61 304K0184 271162 05/12/1981 GM Female 85 WO BM PRABHUDEV DISTRICT AIDS PREVENTION AND CONTROL UNIT BESIDE DHO OFFICE ANANTHAPUR ROAD B. POWER HOUSE LANE.K C/o OBALESHAPPA. C/o THIPPESWAMY A.K C/o S.KAVADI. BHEEMAPPA 62 298K0040 102472 01/06/1982 SC Others 85 B. SIR M. BHEEMAPPA. 33RD WARD.DIST/BAGALKOT GANGADHARA K C/o KADAPPA 52 305K0106 291540 15/02/1980 2A Rural 87 KAMAGONDANAHALLI P N HALLI POST SIRA TALUK TUMKUR DISTRICT SWATHI ADIGA S.G W/O G.C. C/O. POST/HONNIHAL TQ/BILAGI. S. V 69 303K0039 252295 01/06/1979 ST Female 83 MANJULA RANI.S. KUDLIGI UPPAR HANUMANTHAPPA C/o UPPARA CHANDRAPPA 63 465K0232 108005 05/06/1982 CA Rural 85 UPPAR HANUMANTHAPPA S/O CHANDRAPPA AT POST HANASI TQ HAGARIBOMMANAHALLI GANGADHARA.S S/O SANNAPPA.H 56 407K0375 314878 06/07/1971 SC Others 85 SRINIVASA. DEPT. BELAGAL CROSS. HOSPET RANI MANJULA T C C/o CHANDRSEKAR T C 59 298E0542 126756 11/07/1976 GM Female 85 WARD 14 ALLAM STREET BELLARY BELLARY YASHODA HOSUR C/o CHANDRAPPA 60 472K0514 229608 02/06/1981 GM Female 85 YASHODA HOSUR D/O CHANDRAPPA HOSUR SORATUR POST GADAG TALUK RAJESHWARI T.R. BELLARY SRINIVASA.

S R P COLONY KHAJABANI N C/o YAKUBSABU N 79 298K0827 140309 10/03/1980 2B Female 78 KHAJABANI N D/O YAKUBSABU N. CHANDRAKALA D/O M. (ಗెూౕHందರాజు) సదసC ಕాయదT. HOUSE NO D7/6.ರా( ఇಲాಖె. BELLARY TALUQ P. TORANAGALLU POST. మతు% Jದెౕశకరు (పం. VASUKI M C/o MURUGESHAN K 80 305K0333 304114 11/01/1987 SC Female 77 VASUKI M C/O RAJASHEKHAR M . KUDLIGI CIRCLE. పదJత% సಕారద జంY ಕాయదT. V C/o HULUGAPPA. A.P C/o PARAMESHWARAPPA. MIGII/18. ಗాౕಣావృ! పం. SHANKAR COLONY.V 74 300E0016 182148 10/06/1981 2A Female 80 PUSHPALATHA. CHIRATHAGUNDU POST KUDLIGI TALUK .GUDI. పంಚాయ ఆవృ! ఆಕాగళ ఆ ಪాಕార. SANDUR TALUK PRAKASHA ACHARI A C/o NAGALINGA CHARI 81 302E0110 240734 30/11/1977 GM EX-SMN 69 14TH WARD MAIN ROAD KUDLIGI TQ KITHNURMATH KOTRAIAH C/o VIRUPAIAH K M 82 298E0912 144333 01/06/1965 GM EX-SMN 68 ARMT FLT 405 AF STATION SAMBRA BELGAUM GURU PRASAD T C/o PUNDALEEKA RAO T 83 150K0889 265273 02/12/1981 GM EX-SMN 66 PADMASHRI NILAYA. VIDYA NAGAR .HAGARIBOMMANAHALLI.P W/O KAMASHETTY KOTRESHA RENUKA EXTENSION.SHILPA RANI D/O SHARANAPPA GOUD S. .PET SHARANABASHAVESHAVRA NILAY KAMPLI PUSHPALATHA.N.SHILPA RANI C/o SHARANAPPA GOUD. ADILAKSHMI M C/o NETTAKALLAPPA M 76 302K0025 236323 13/06/1987 2A Female 80 ADILAKSHMI M D/O NETTAKALLAPPA M BASAVANAKUNTE SIRUGUPPA ROAD OPP DURGA BHAVAN HOTEL BELLARY CHANDRAKALA. HOSPET. BELLARY DISTRICT RAJESWARI K G C/o GADILINGAPPA 72 306K0007 308071 22/08/1988 2A Female 83 D/O GADILINGAPPA. HULUGAPPA HOUSE NO. DASARA NAGENA HALLI POST. TILAK NAGAR. M.S.RETD POSTMASTER. KOTTUR POST KUDLIGI TALUQ MANGALAGOURI M C/o VITOB KATTIMANI 75 301K0566 232319 09/09/1983 2A Female 80 MANGALA NILAYA. CANTONMANT M K SANDHYA RANI C/o M K SEKHAR 78 126E0482 127546 01/02/1980 SC Female 78 D/O M K SEKHAR. RAMANAGARA . ROOPA BAI K C/o PRAKASH RAO K 70 304K0383 281139 06/04/1982 CA Female 83 SRI SAI KRUPA KASAI STREET MOTHI CIRCLE 3RD WARD NEAR TANK BUND ROAD BELLARY KAVITA K V C/o VEERABHADRAPPA K 71 298K1074 150522 01/07/1985 3B Female 83 S/O VEERABHADRAPPA.P 73 301K0350 222372 02/07/1984 3A Female 81 P.KOTTUR ROAD.K .ರా() మతు%.KUDLIGI CIRCLE. 142/15B VISHWANATHAPURAM.RAMANAGAR HAGARIBOMMANAHALLI TALUK. Print Exit .B. 77 298K0259 113176 04/05/1978 SC Female 79 V.