You are on page 1of 12

VEGYESKAR

Lantos Rezsonek es a KISZ Kozponti ltnekkaranak a XVI. arezz6i nemzetkiizi k6rusversenyre (1968)

CSILLAGVIRAG

I. Ej~ haj, gyOngyvirag

Bubatri, sostenuto

Ej,' haj; ej, haj ,

ej,haj,

.-::::::

BARnOS Lajos (1899-1986)

allargando

-~"-

I II~ mpA 1 A \ ~ L I- f -I T==--
, . " ,
-> I. ej. I I I
EJ. ej haj,
" .~ mp,....._. - = ====-
, . .
~. . .
., .'- _...-
'. Ej • haj. ej, heg , ej, haj,
I It
~
.
,
_",_, s."U·

..

T.·.U• .... .IL

B. .

,...........--

Andante, poco parlando (.J=·ca.60) 6 . t:'\

I" ~'pp'~ .t -
,
. .
-> I I --= . ..._ v ~ r Hi
Ej, &JMolva)
" ~PPt:'\
-> E"- _./ 71 ... .. ~
J, (dJidolva)
" JJ Pt:'\ 1":'1'
. .
~ dolce - I - I
Ej t:'\ baj, gy5ngyvi .: rag , tel- jes szeg - fii , szar- ka-l3b, bim-bos rna- JO-
:
" 1J

I" ~. I"""'t I = '1
.
.
. .,. r W 1/ ... ... -.:I 1 =:I I
~. ~ ~.- ._
'.
. el .., .. #41 .. " .... • _, W· ...
, a u • .-1
.
t - n ..• me-het - riek, _
ran - na. p Ha ker- ted-be
.
~ haj,

hame ..

A sz6lamok "!aSoI.~t a szerzlSjogi torveny tiltja! ©1970.by Edino MusicaBudapest .

Z.6183

2

." I , "

=- '1 I

.*

1Ii.

••

u .............

I I •

'_, ~,~

-'

. ~ _. -

~ I ..

.~ pi-rost64:S1it - szed-rhet-nek , ';-szi-vem meg-Ii - jul - ·na.

~

..

Ha ker-ted-be

het- nek, .. a . szi

I V

vern' - meg - ii - jul - na. A

ker ted-

21

I .II 1 I . r::::I - - (~)
.- . ' .
.. .
• I I I J I r
, .II ( t:"I)
. .l fIG" -fl- f";# -eJ
I 101 .. .....; - (t:"I)
. .
.t 1 • I •
. me-bet- nek , pi - ros cO - i.<.;at SlOO - het - n&., szi- vern meg - u - jul ~·na .
. - - '1!!"!01 I (t:"I)
.
· . .
I ha me - ret -nek, a

szi - vern

meg 7 U

jul-(na)_

26' t:'\

tel jes szeg fii

/A J,I pT T r--:. - - ,
1 ~ I
·
·
·
.
-' ~ -I ---= Y r I t..-= .. b-I r I I I
- ~
Ej haj , .. tel jes
g}6ngyvi- rag, - szar- ka. - Jab , nyl- 16 til- ba-
A 1.1 P
· .
., ? I..!I .' ... .. jt-
Ej haj, gy60gyvi - rag , tel - jes szar- ka-Iab , nyi - 16
Jlp t:"I
.
1.:1 ,. I
"E' , haj. gyoilgy- . - vi - rag, nyi - 16
a.
.p
·
I.:.J Ej,

Z.6183

31

poco rite

3

I " .u mp ~
e) . .. .1
ro - zsa! Ha ker- ted-be me - bet- nek,
~ J.t P
,
.I. -:;J_-.T--- ~ 7:f .. ..
ro . zsa! tu-ba-ro-zsa, ha el - me-
I ~pp ,_..,._ . p
.
. ~ ...._...... .~ I ....
szep tuba-ro-zsa, szep, szep tuba- ro - .zsa haj, el- - men-.
PP. p
:
.
, - I. r a tempo V

haj,

36

/J\lt v_ I .~ -
e) '.:.I - •
ha ott ker- tesz le - het- nek , mindjart meggyo - gyul - nek , mindjartrneggyo-
" .u
e) tt:=:, ~.. - ..J .... #:;i ~
het - DeSk, rnindjart meggyo - gyul - nek , meg - gy6-
, J,j. r--L 1':'1 ~. (m,f)
.
r - I ..
nek, ott len - neSk, 'meg - gyo - gyul - nek, mindjirt meggyo-
1':'1 .. ~ 1"""'1
. .
. ....... - meg - gy6 -' gyul- nek , mindjart rneggyo-

41

ill ~ ~ =« I PI
e) ~ ~~~ ... __...-- --...
gyul - nek ===::::::::nif ej , . haj,
" u . ' P
. ., ~ it~ -.T .r ":" v .... "", "" ..... '----""
ej, haj,
.u gyul> nek , mp ==-
s <,
gyul - nek . Ej. ..-haj,
.
" ul vnek . I" . gy

Z.6183

4

;f~ . dim.
'.' I I pp I
..
• ._.../ . I <, .", -r •
gyijngy- vi *. mg ... 1
". dim . P.P
. ~
,;--
·11 _,~ '[_..P, ••• f" <, ..... d~ pp0
tm. 1
~
, ~ - »< .' . r-.....~ <, ..-- "'-""
,. ~.:.- , 1
, .. < ..
· "-
attacca /: ~ Kisse ritmikusahban, ~ -_.ca 76

II. Zold erd5ben

m.f'

~.

"u mp

to- ben,

!ZOld er-d6ben slk mezdben

el ~.~ 71

Z&d e~ * don.

_'.I+- mp_

y.

sik

me- zoo,

t -.j ~.

zDld er * don. me-

Z~ld e~ - 11ip...

~ld

er -

d6 * ~n. sik

me -

."\

zeu ;-.- ~o- ben. sik ;;;:-

io - ben, zold

59

do - ben,

;; - do - ben,

; II ~
.
. ·
., s6.,. tat dar sar - Ia - ba, k6k a szar- nya;
egy rna , ga
II U
. ·
el - _. - .. ~~-
zon se - tal egy ma- dar, a hi - ba, k6k a szlir-nya,
~
. ·
.
I' I
sik me - W - ben s3r - ga 13. - ba, k6k a szar-nya ,
~
·
· .
. .'
- - - tal,

se tal egy rna dar,

Z.6l83

5

63

.)" If p_ -
f) .: I "" ~ I
6 be gyongyon jar! Oda-hiv, o-da-hfv,
" ~ p
f) • u· ___ . -,I. T' It ..
6 be gyongyon jar ; begyongyon jar! o-da- hlv , o-da-
, ~ r-- m.f
!J. 6 be gyongyon jar ! Hi U ti-tars, nak,
- va en -gem -
.
'\ ......... I
.. .. 6

be gyongyon ' Jar!

Hiv,

iigy

67

.I" If ~
.
f) r-
ei is, el - me - gyek ve -Ie, mert nines, de. nines, de
" ~
f) n n n - <; ./ - -.J-
hiv, el is me-gyek en, nines a- ki
u u
.~
~ I
el is me-. gyek en, nines Er - dely- be oly-lyan le-any,
u u
.. p
. .
.. ~
- hIV,

el IS .me- gyek en,

71

f

,; ,,~ ........ -=r=--
- -
.
f) I
nines, a-ki tar-za-na mar. Jaj, ha el - megy, me-gyeken
" ~ fr--=. ,~ -
.
. .
.
.J *. . ~ 'ii . -- ::_ ~ ..... * "~.
tar - ta-na mar. Jaj, ha el - megy, me-gyek en
_l.1l -1"- - -
- -
.
~. -..___, ;; I I ." I
ki meg - tart-son mar. Jaj, ha el - megy, me-gyek en
f~_ - -
.
.
.~ I
, nmes ki tart-son mar.

Ja], Z.0183

ha ,

el - rnegy, me-gyek .en

6
76
,) _t" JJ I U u
el ---
is, Hogy ne szannam ga-lam- bo-rnat hiv- se- gi-ert
ft. 101
., .. - .... ...
J,_
~: hogy ne SZaD - nam hiv - se - ge - ert
<, ,:,.;'.~
,.101 ..... ·1~· ,-.,._-,.,
-~ I n -
Is; Ji9IDr ne szannarn ga - lam- bo-rnat hiv v se > ge - ert jaj , ha el- megy , en

~

IS,

-

szan - nam

hiv - 5e- ge - ert

80

,) ,," -
· ·
tl I ;;..;.& ;;"""j
is, mi-kor im - mar ha-lal fi- a, ram fie-vet m~g-
.11 "
· .
., tt .. If ... · .. ... .... It-' - ...
- is im-mar s a ha-hU .. fi- a, ram never meg-
.~ 101 -
. ·
·
~ ........
is. mikor im- mar 0 a ha- lAi fi - a, ram nevet meg-
- -
· · .
, ~, I , 1S , mikor 1ITI - mar 0

a

ha-W

fi - a,

ram

nevet meg-

84

"/,, " p - pp ~ ._
., nun ne- vet ~, - ..
is. Mikor irn - mar me-gyek en, ve-le eI- me-gyek
ft.. " pp~
., .... ........
is. . ne-ver 0, me-gyek en, ve-Je el- me-gyek
, " ·m p.e_!pr. . . ~ . I
.
~ I I
is. Jaj, ha el - megy, me-gyek en
" --
. .
"\ I == I Iiiiiiiiii is.

ne-vet 0,

rne-gyek en,

ve-le eo!

Z.6183

7

88

)" ~ II U --
· .
·
..,
en, Hogy ne szarr-nam ga - lam - bo - mat hiv -. re- gi-er(
'A U ~f .'
·
el ... ... ...
en, bogy ne szan - mim hlv - se - ge - - ert
I II lnif
·
·
-~- R R
is, hogy ne szan-narn ga- lam- bo- mat Illv ," se - ge - ert
IJ
.
.
·
'\ , ! , , , - " , , ' ,
- - - . Jaj, ha el- megy, en

IS,

szan - nam

hlv se ge

ert

92

,/ " II - 1':\
el J c=....I Jiiii.ooI
is, Mi-kor im-mar ha- illl fi- a, ram ne - vet meg-
fI_.Jf.
·
., ft .. ~ ... .. -.J T 11~' 'lJ. #~...,. ...
is im- mar {j a ha- ill ' fi - a, ram ne-ver meg-
iI -
. · .
~ -,,;-,,; .
\.:I ... - -
is, mi-kor im-mar 5 a ha"hil fi - a, ram ne-vet meg-
I"!""""'" ~
.
· .
'\ I" I I.!.I
, IS, nn- kor un- mar

o

a

ha-lal

fi- a,

ram

ne-ver .meg-

96

poco ritard •...

;" ~ 1':\
tJ I~.~ Vr rr (~
is
" II mp .I~
.., ~ :.t--* .. -_ -
IS· Mi-kor im-mar ram ne - vet meg- - is .' ..
, II ,_..., P <, ....- ,.._;"t:\
-~ -r .
is. La-la- lal-lal - la., .
~/" I ~
~.,.,..... ~
.'\ ~- • atacca IS. La-la- lal-Ial • la ...

Z.fi183

8

IlL F~nyes-csillag

(Rossa Ernl))

"j~1 ~'~~~; csillOg6an, J = 104

." _ ~ _'-----~ ..... ....J

r ' - /~F.e- nyes csil-.lag fenn az e - gen. szep rnenyasz- szooy Iesz be-Id - lem,

,_--r. ~---- -p-

-~ - reny ...

p

. .,

,~,c 'Fe- nyes csil-lag fenn 'az e - gen, szep menyasz- szony lesz be-to" lern,

_A u P

,,-

feny ...

103

-.III jj- r--1 I U u
. ·
·
" 004 ~
sze- der - in - da, ma(m)menyasszony .holnap asszony, bol- nap .. u- tim komam - asszony
-,., 'JO
.
·
el ,. ~- n n
sze-der - in - cia, ~a(m)menyasszony. holnap assszony hol-nap- u- tan.komam- asz-szony
_t' _~ ~ I
~- sze-der- in- da, aj
-~- .;
.
-der- - da 106-

-,),., JO ,......., I mf. •
·
·
eI bo-kor- in - cia. fiizzUnk.fiizziink r6 - zsa-lan-cot,
" ~ Imf -
--
·
eI -.,; .. .. if
r-- bo-kor- in - cia. m.f. ffiizunk,ffizziink r6 - zsa-Ian-cot,
_U ~ _l"
.
~ - "!'" I' l~
bo-kor- in - da. nifJar-junk,jar-junk fur- ge tan-cot, fliz - ztink - cot,
- _J.l
.
.
'\ .~ '- ., , bo-kor - m - da.

Jar-junk"Jar-junk fur - ge tan-cot,

Z.6183

109

9

,/,., » -, '"'f
· ·
· . ·
tJ
sze-der-in ~ da, meoyasz-szonynak, YO - leg~~~nek~ hol- tigkiis-se osz-sze 0- ket,
I "
· · .' ·
tJ -
sze-der- in - cia, sze-der-in - da, lmenyasz-SlOlI)!Ilak, . YO - Jegeny-nek. hol- tig kos':'<;e' osz-sze o-~et,
, U ...... ~
·
·
t I 1 r V
sze-der- in - da, menyasz-szonynak, w - !egeny- nek, hol -e • tig kiis - se a
r"'-'! .11
. · .
·
'\ ' '. I ::-
" '" sze-der - Ul - da,

meojasz-szonynek, YO - Iegeny-nek, bogy kos -seo

ket

bo- kor - in, ~ 'da.

-: tJ. .... ... .. ,-.I bo-kor- In - 00.

,u, _,

pp.

I,.

fi or:

'li. bOeko,:- in ~ 'cia.

J....."",I I

bo- kor - in ~da.

nYOm, ,

115 '/"'uPF

U.

1 Domm

'1 bonn',

I domm

I .

, bonn,

'U

nyom,

nom,

1 ·1 '1' 1

1 I., 1 I " ,

,'~

la

_'

Szeg-ffi,ro-zsa,rria':jo-ran- na,

,,!lFP .

szi-vei:riig szall az il-Iat~ja ste:..der..:m-'-da·'

'-- ..:'

tJ n n... '~'

Szeg-fti, m-zsa.ma - jo-rai-na, sri- vemig ... szall az iI-lat- ja,sze~der-,in - .da,

.,_~. ' 'I ,'~'

ta-li- pa

'\

I . domm

I .

bonn,

. I domm

'.' . bonn,

Z.6183

n

u

u u

-. , I
. raj- tam van a rozsam esokja , ha s.y-naI - ja, ve-gye visz-sza , bo-kor- in - da.
~ fl:
ttl 11 n ·n .._ .. -. .. ..
raj-tam van a rozsam. cs6kja , ha saj-nal - ja , ve-gye visz-sza, bo-kor- ill - da.
,,, p - - la,

p,.; .... ;, .,,'

nyom,

I ""'" --.,
tu-Ii-pa nom, bo-korvin - cia.
I . L.";",,.,,( 1
bonn bo-kor - in - cia. '\

'1 ""'-. ",,',

Domm

'1 bonn,

I domm

121

~_"" ~ -"'I '" -
· :
·
el. sza-rad-ion ineg az , ki nem ad, sze-der- in cia,
-
'" .101 ttif -
· .
ttl . ... .. - ,
~mp .~~ radjon meg az, ki' nem ad, sze-der- in- da,5Ze- der-jn -da,
u u u ._ -
~ ,r II F T
Egy par csok meg nem a vi-Jag, sza - Tad - jon meg a· sze-der-in -. da,
mp .u _u '.u.'u :0; ._
..
'. I, Egypar csdc meg nem avi - lag,

sze-der-jn .-:da,

124

dim.e rit.

";"Mi "Oii( - p
· ·
·
., 11
Adj81 rozsam hoIdvi- la-gon, nem adhatsz a mas-vi- Jagon, bo-kor-in - da.
." J,I' P
· ·
." n - -,J.-.J. t~ .,;
"
Adj81 n'£sam holdvi- Ja .. goo , nem adhatsz a mas-vi- la-gon, bo-kor-in ..;
. I j,j . , - - _. P
·
.
.
~ , " I" ...
Adj81 t6zsarn hokfvi-la- goo • nem adsz mas - kor,de bo- kOT~ in - da.bo-kor-jn - da.
_Ii Pl
. .
'. - . __ I ,!
" . . , AdJaIrozsam holdvi-ls-gon, nem adsz temas - kor, bomm, Z.6183 .

m - da.

attacca

IV. ,,Dana-dana"

11

a ~

, p :f
'II . 11 ~
. ~.~ •
He~ ej, ·i - ga- zit - sad
. p f J
II I&lf
W ~ •
. He~ ej, i-ga-zit - sad
e
,., p il i :f
.. ~ •
He- ej, i~ ga-zit - sad
P F
1':'\,;..-- . .. "Il""--. ..
'\ , He-

e]. 1 - ga- ZIt- sad

M~el.ent vegye8kari vaJtozailian:@1953 by Editio Musica.Budapest fl.·268/

,.P ..
--.,;
'W ~ ..
He- ej, 'i - ga~ zit- sad
II' P f. J.
.r ~. n ..
He- ej, i - ga- z{t~s.ad·
e
t. P f
iI: \!l H .. , .
ije- ej, i - ga- zit. sad
Pt;'\ r ..

.
I tC1 te.)

He-

ej, i- ga-zft- sad

vagy

,;5z61 a doromh"

c, d,

/: t:'\ il +I
il }
" dP ! il It.
eI 0- ,c;;;', ..!' .. ..
Sz61 a do- et
t:'\ 11 ~
, ~
t:'\ .. ~
,
'\ I , " t:\
fl.
,., UP I ,...-- , ' ~
., ~ ji'- ...... - .-.
~
Sz6! a do~ et
t:\ I
~
~ ifp
.' I .". Megjelent:©1970hy Editio Musica.Budapeat /Z. 61751

Szol 8261

'Z.6183

ONLINE INTERNET CATALOGUE

., . , -

-www.emb.·hu

- ... - .. -' .

KOTTAKATALOGUS AZ·INTERNETEN

F elel5skiad6 az ENif3-zenemillcia,doKft.· igazgat6ja .... -._ Z. 6183/D (1,6A1S iv)ZOO(i1709Jsii\duPrihtKft:, Budape~t Felillos. vezeto; T6thBelaneiigyvezetoigazgatp - .....

Felelos szerkeszt5: Aczel Zsuzsa· Miiszakiiszerkeszto: . Tihanyi Eva