P. 1
fundamentare teoretica cercetare

fundamentare teoretica cercetare

|Views: 162|Likes:
Published by Alina C. Gavra

More info:

Published by: Alina C. Gavra on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

1.

Comunicarea
1.1 Conceptul de comunicare Comunicarea este un proces care din unghiul tiin ei comunic rii dispune de patru componente fundamentale: un emi tor, un canal, informa ie i un receptor. Comunicarea este un ansamblu de ac iuni care au în comun transmiterea de informa ii sub forma de mesaje, tiri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise .a. între dou persoane, numite interlocutori, sau mai formal, emi tor i receptor. A nu se confunda îns cu aparatele de comunica ie numite emi torul i receptorul de radio, care folosesc la comunica iile la distan = telecomunica ii. Termenul de « comunicare » este legat de existen a noastr ca oameni, mai apoi ca societate, fiindc fiin ele umane i comunicarea sunt interdependente. F r comunicare i limbaj noi ca fiin e ce interac ion m i rela ion m în cea mai mare parte, sau chiar în întregime prin actul comunic ri, existen a noastr pe p mânt ar fi inutil . Este un proces dinamic, aflat într-o permanent transformare. Societatea exist datorit comunic rii, ea înseamn comunitate i este v zut ca un proces care implic participare din partea membrilor unei societ i. Comunicarea îmbrac forme variate i diverse, dintre care ne vom opri la comunicarea mediatizat i la comunicarea de mas , care este de fapt o form a comunic rii mediatizate, destinat unor mase mari de indivizi i poate avea o form subiectiv , care are ca scop manipularea opiniei publice, i forma obiectiv , care dore te simpla informare a persoanelor. Comunicarea în mas este o parte integrant a mass-mediei, concept relativ nou, care s-a dezvoltat în special în perioada postbelic , ca o consecin direct a apari iei noilor forme de transmitere a informa iilor, fie prin unde radiofonice, fie prin imagini pe micul ecran.

1.2 Teorii ale comunicarii: 1. Mass-media 2. Telecomunica iile 3. Informatica. Pentru mai bun în elegere a teoriilor comunic rii, rememor m punctele lor nodale i interferen ele: în secolul 15 - tipografia; în secolul 19 - inventarea telegrafului, revolu ia transporturilor; în secolul 20 - radioul, televiziunea, calculatorul.

dependente de sistemul mass-media. dreapta jos. în opinia unor speciali ti (Robert E. 1. e constituit mai recent. 1. evolutiv. de asta data. vorbirea.2. autorul unei lucr ri apreciate. scrisul. interpreteaz . Cahn).Media. Omologii în profesie ai jurnalistilor/comunicatorilor sunt. exemplific reliefuril e mass-media pe firul celor mai controversate teorii: societatea de mas . telecomunicatia . constrângerile). tras turile de for ale comunic rii.E. Norbert Wiener.2 Telecomunica iile. speciali ti în ramurilematematicii. mass media-telecomunicatia i informatica. înc înainte de Secolul Luminilor. autorii descriu. film.A. p.3 Informatica Lapidar definit ca tiin a care se ocup cu studiul prelucr rii informa iei. semnalele. ale c rei trei p rti. Drumul str b tut de informatic a încrustat pe parcursul sau câteva nume de referin : R.1 Mass-media Sunt numeroase problemele care intr în unghiul de abordare a teoriilor despre mass-media. Polirom) realizeaz un tur de for de mare p trundere în interiorul feno menului mediatic. pan la teleziunea personal . mass-media. informatica.ca i mass-media. Collegium. în O istorie a comunic rii moderne . cu multe module fiecare. ale începutului tehnologic (proiec ii. sub forma de date. al stimul rii cererii de servicii de Informatii electronice. în stanga. dezvoltat. in coltul opus. ingineri/tehnicieni/operatori.2. în principal. paradigma socializ rii (natura acesteia. al cre rii de re ele audiozuale transfrontaliere. O introducere in presa scrisa si vorbita .O imagine conving toare ne-oofer Patrice Flichy. cit. DeFleur si Sandra Ball-Rokeach.2. O linie final a contur rii i coexist rii celor trei teorii moderne ale comunicarii. 27). in Teorii ale comunicarii de masa (1999. eviden iaz . deplin cuprinz toare de etapele care au cristalizat. in cuprinsul careia a definit entropia informa ional ). sau codate electric. In spa iul interior al triunghiului sunt dispuse compo nentele de baz ale . teoriile influen elor selective (individuale. teoria glon ului magic. sociale. jos. informa ia pe calculator va stapâni secolul 21. pe care le sistematizeaz câ iva speciali ti. comunicarea de masa. tiparul). Puternic catalizator al progresului. a dobândit o semnifica ie major în lumea de azi impânz it tot mai mult de re elele de calculatoare.1. ra iune pentru care s-au elaborat/se elaboreaz de foruri interna ionale europene/transatlantice o serie de programe în sprijinul coordonarii i promov rii cercet rii în domeniul informa iei. telegraf) si epoca noilor sisteme mass-media. Intre epocile de început (semnele. Cibernetica sau tiinta comenzii i comunic rii la fiin e i ma ini . aleutiliz rilor si gratifica iilor). (cf. i -a asumat. C. cu ajutorul sistemelor automatice de calcul. fizicii. ne-o sugereaza Rémy Rieffel in spa iul unui triunghi la ale carui vârfuri plaseaz . epocile de mijloc. camere obscure. Shannon (care a publicat lucrarea O teorie matematica a comunicatiei . Acest al doilea mare tronson al comunicarii moderne. Fisher (care a definit informa ia ca o no iune clasic a statisticii matematice). Pornind tot de la genez dar într-o viziune expres . limbajul. la baz . Meln L. complicata misiune a transmiterii de mesaje. electronicii. iar in varful triunghiului..

cu care cititorul de azi este/dore te s fie în contact. De unde se dedu e modifi ând un element al pro esului vom                                                                                                                                   . u e efe te? /(Who says what to whom through whi h hannel with what effe t?. telematica. Harold Lasswell este primul are formuleaz o s hem informa ional unilateral : 1. Când? 4. 1948). sateli ii. Es arpit distinge între omuni are i informa ie. adaptat în 1948 a model de omuni are linear: Cine spune. Cine ob ine? 2. Exist modele ce arat structura. fiind mai interesat de efe tele omuni rii de ât de în elesuri. varia ia energiei unui sistem în func ie de for ele exercitate asupra acestui sistem etc. When. apar inând celor trei domenii interferente. În a est ontext. Func iile pe care modelul le are de îndeplinit sunt euristice (a explica).3 Modele ale comunic rii Un model permite s se interpreteze un ansamblu de fenomene prin intermediul unei structuri ce pune în eviden principalele elemente i rela iile care exist între aceste elemente. faxul. Fenomenului schema elementelor procesului de comunicare. deocasetofonul.1 Modelul lui Lasswell R. Ce? 3. iar informa ia a m sura matemati a on inutului mesajelor informa ia poate fi pe are le transmite «media». onsiderând omuni area a un pro es omplex fun ionând împreun u un anumit num r de aparate din are «media» este doar partea tehnologi . ci anume: ziarele. radioul. Sublinierea pe are o fa e este transmis unilateral. televizorul. agen iile de pres . analiza efectelor pentru a transmite mo tenirea social .sau multilateral . re elele cablate. ui. re elele informatice. fiind posibil ca mai multe modele s in cont de acela i ansamblu de fenomene. prin efe t în elegem o s himbare observabil i m surabil a st rii re eptorului e este produs de un element identifi abil din pro es. How?). A est model prive te omuni area a transmitere de mesaje i reprezint versiunea verbal a modelului Shannon & Weaver.comunic riimoderne. c r ile. prin e anal. ale c rorsemnificatii le tie/dore te/trebuie s le tie. The Stru ture and Fun tion of Communi ation in So iety. Ele reprezint doar o modalitate de a descrie realitatea i nu realitatea îns i. 193 6. Este un model linear are prive te omuni area a transmitere de mesaje.3. dar i modele ce pun eviden rela iile ce exist între diferitele componente ale sistemului i influen ele care le exercit unele asupra altora punerea în rela ie a componentelor societ ii. calculatorul. 1. Cum? (Who Gets What. centralele telefonice. organiza ionale (a ordona) i predictive (a formula ipoteze). e. Dintre numeroasele modele ale comunic rii amintim 1. iar omuni area este întotdeauna bi.

nici de valoarea de utilitate a informa iei.3. Ei au interpus un al patrulea element. este trimis de c tre emi tor. transmiterea informa iei i adaptarea. 1. distrac ie (entertainment). Dac teoria informa iei nu inea cont nici de sens. informa ional i simbolic a mesajului. Acestor func ii Lazarsfeld i Merton le vor ad uga i func ia de spectacol. ar tându-se c informa ia este fie dat de la un individ A unui individ B. este în echilibru. mesajul este element al circuitului comunica ional . procesul de comunicare îndepline te trei func ii principale în societate y y y supravegherea mediului.comanda i modificarea efectului. Sistemul ABX este stabil la un moment dat. în favoarea acelora ale c ror mesaje sunt semnificative. Dup Lasswell.3. fie este c utat de B la o surs A ce dispune de competen e specifice în raport cu nevoile lui B. Idei (no iuni). Lucruri (realit i de referin ). este intermediar între realitate i imaginea acestei realit i ( se refer la o realitate. . Rolul lui C este de a opera selec ii între comunicatori. trimite la ea) Cele dou procese. 1.4 Modelul Ogden & Richards Teoria informa iei a re inut i aten ia lingvi tilor în ceea ce prive te problema comunic rii umane.2 Modelul lui Newcomb Porne te de la premiza dup care comunicarea între indivizii umani îndepline te func ia esen ial de a permite ca doi sau mai mul i interlocutori s men in orientarea simultan unii c tre ceilal i i c tre obiectele din mediul exterior A i B sunt indivizii. mesajul este elementul unui proces de reprezentare . dezv luind tot ceea ce ar putea amenin a sau afecta sistemul de valori al unei comunit i sau al p r ilor care o compun. de comunicare i reprezentare. Comunicarea este conceput ca procesul ce permite men inerea simetriei rela iei între cele trei elemente. 1. punerea în rela ie a actorilor societ ii pentru a produce un r spuns fa de mediu. iar X este un obiect din ambientul comun. transmiterea mo tenirii sociale. ac ionând ca agent al comunicatorului i al publicului în acela i timp. ce reprezint activit ile de intermediar între A i B ale comunicatorului de mas . sunt descrise de Ogden i Richards printr-un grafic: Ideea reprezent rii simbolice presupune urm toarea defini ie: 1. 2. modelul lingvistic se centreaz pe «dubla situa ie». Cuvinte (simbol).3. circul printr-un canal i ajunge la receptor. Acest element C are un rol de canal. 3.3 Modelul Westley&Maclean Este inspirat de modelul lui Newcomb descrie procesul comunic rii interpersonale.

gândirii. Mesajul este v zut ca o construc ie a semnelor care. mode a modului în care mesajele interac ioneaz cu oamenii pentru a produce în elesuri. (e) Pre ul lor de vânzare este accesibil. (c) Au un suport comercial re elele de difuzare. în interac iunea cu receptorii. Balle astfel: (a) Au o apari ie regulat . Interac iunea social este definit ca fiind ceea ce constituie individul ca membru al unei culturi specifice sau al unei societ i. Studiul sistematic al comunicarii a fost influen at de schimb rile tehno logice i sociale. lucrurilor. mituri. (d) Sunt receptate de un public larg. Efectele diferite fa de inten ia comunica ional nu sunt v zute ca e ecuri. cuvintelor cu ajutorul c rora gândim i comunic m cu ceilal i. Accentul nu mai este pus pe emi tor. evolu ia mediilor moderne de comunicare începe odat cu inventarea tiparului de Guttenberg. ci pe text i felul în care acesta este în eles. publicul.Acest model d prioritate în analiza comunic rii: realit ilor. ideilor.1 Dezvoltarea teoriei informatiilor si a tehnologiilor asupra comunicarii Elementul decisiv în dezvoltarea teoriei informa iilor i a tehnologiilor asupra comunicarii l-a constituit trecerea comunic rii de la formele de comunicare public i comunicare interpersonala la forma comunicarii de mas i la apari ia mijloacelor de comunicare în mas mass-media în a doua jum tate a secolului XIX. 2. Ziarele moderne au o serie de caracteristici. care au fost sintetizate de F. divertismentul. ci ele rezult din diferen ele culturale dintre emi tor i receptor. Informa ia 2. produc semnifica ii. coala semiotic influen eaz lingv istica i se autodefine te prin termenii de producere ai comunic rii. psihicului. Datorit perfec ion rii tiparului i organiz rii po tei (ca serviciu permanent) apare o inova ie atât în suportul tehnologic (posibilitatea transmiterii informa iei regulat) cât i în plan social (o institu ie specializat în comunicarea de mas ) . cititorul introducând aspecte ale propriei experien e culturale în descifrarea semnelor i codurilor ce alc tuiesc textul . La începutul secolului XX comunicarea a fost studiat în scopul g sirii mijloacelor pentru a m rii influen a politic a ziarelor si a m sura consecin ele morale i sociale ale . Este un proces al (semnifica ii). coala semiotic consider comunicarea ca fiind producere i schimb de sens Obiectul s u de cercetare îl reprezint studiul formelor sociale care func ioneaz ca un limbaj sistem de înrudire. dar abia în secolul XVII apar primele ziare tip rite regulat. limbajului. descoperirii semnifica iilor prin citit. La sfârsitul secolului XIX începutul secolului XX apare radioul. iar metodele de analiz utilizate provin din interiorul semioticii. Din punct de vedere istoric. Pentru aceast coal . (b) Vizeaz mai multe obiective informa ia. descoperit de Marconi 1896/1897 iar anii 1925-1930 marcheaz apari ia televiziunii ca mijloc de informare în mas . studiul comunic rii rezid în studiul textului i a culturii.

Actualitate reprezint capacitatea informa iei de a prezenta evenimente recente.Informa iile. 2.3 Calitatea informa iei Deoarece informa ia constituie obiectul principal al comunic rii. modalit ile de stocare etc. ob inerea unor informa ii relevante i actuale influen eaz pozitiv deciziile adoptate de c tre organiza ii. astfel încât se vorbe te de societatea informa ional care poate fi identificabil prin caracteristici proprii. capitalul). a matematicii i ciberneticii.4 Clasificarea informa iei Informa ia este fundamentat pe date care au dobândit. care au ca obiect transmiterea. y Frecven reprezint num rul de informa ii de acela i tip într -o unitate de timp. sunt poten ial nelimitate.Dezvoltarea activit ilor sociale.. trebuie s ating urmatoarele calita i y Vitez stabile te timpul necesar unei informa ii pentru a parcurge drumul de la emi tor la receptor. Vârst se exprim prin durata din momentul colect rii informa iilor. 2. în timp ce în anii 50 analiza comunic rii a fost ghidat mai ales de preocup ri practice si a fost influen at de dezvoltarea informaticii. fiind generate prin procese de cunoa tere i inovare. memorarea sau tratarea informa iei. informa ia fiind considerat a patra resurs .filmului si radioului (apoi ale televiziunii). au o rat de cre tere extrem de rapid . y y y y y y Accesibilitate depinde de mijloacele de comunicare. Pertinen presupune calitatea informa iei de a oferi r spunsuri într -o situa ie dat . Fiabilitate reprezint capacitatea informa iei de a asigura o imagine real i sigur a unui eveniment/obiect. pân în momentul transpunerii în ac iune a deciziilor luate pe baza acestora. scop sau utilitate. semnifica ie. prin prelucrare (procesare). mai important chiar decât cele clasice (munca. Inteligibilitate presupune proprietatea unei informa ii de a fi perceput de c tre utilizatori. natura. ca resurse.2 Caracteristicile informa iei În orice domeniu de activitate. a generat o diversificare far precedent a . determinând ritmicitatea informa iilor. gradul de preg tire a personalului. În anii 80 concep tul de informa ie se aplic la nivel general. 2. se dezvolt în mod pro gresiv i cumulativ. ele se multiplic prin diseminare .

y secvente audio generate de vocea umana. pelicula film. tiparirea lor la imprimanta sau la dispozitivul de realizare desene (plotter) etc. y Informa ie aflat pe suporturi grafice:  suporturi opace realizate din hartie. si care pot fi vizualizate prin afisare pe monitorul calculatorului.naturii informa iilor. y secvente video de natura animata sau film. Clasificarea informa iei din punct de vedere al suportului tehnic utilizat y Informa ie aflat pe suporturi tehnice:  suporturi magnetice: banda magnetica. y Forma digital a informa iei se realizeaz . cum sunt: documentele clasice. fie pornind de la fenomenul real. desene schite tehnice etc.  suporturi cu lectura optica: discurile optice a caror informatie este citita optic cu dispozitive lasser. paragrafe. y documente grafice ce pot contine reprezentari grafice. microfilm etc. în ambele cazuri avand loc o codificare numeric . punerii in forma si apoi in pagina a textului redactat. o evaluare cantitativ . alfanumerice. y texte organizate sub forma de documente. imagini fixe. Clasificarea informatiei dupa natura sa: y date: numerice. fraze.  suporturi transparente realizate din pelicula fotografica. . pagini de texte. documentele realizate cu ajutorul mesei de desen (plotter). o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezent rii. caseta magnetica. discul flexibil. sunete i imagini în mi care a a cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare. discul magnetic. cuvinte si caractere. Clasificarea informatiei dupa forma sa: y Forma analogic a informa iei const în reprezentarea fenomenelor fizice. instrumente muzicale sau sintetizoare electronice de voce si acustice. documentele informatice obtinute la imprimanta. far a fi necesar o conversie sau codificare a acestora înainte de transmiterea sau memorarea pe suporturile tehnice de informa ii. destinate a fi prelucrate cu programe adecvate de editare si tehnoredactare a textelor. insotite de cele mai multe ori de informatie sonora: voce sau sunet. fenomene din realitate. cartela magnetica etc. control gramatical si semantic al cuvintelor. fie de la forma analogic a acestuia. concomitent cu cre terea exponen ial a volumului acesteia. alfabetice. Se impune astfel clasificarea informa iei atât dup forma sa cât i dup natura si suportul utilizat. Pe suportul tehnic informa ia se prezinta ca o succesiune de valori binare (0 si 1) ordonate dupa un sistem de regul i (cod) si prin urmare introdus î n sistemul de calcul se transmite i se memoreaz direct.

Dezvoltarea societ ii informa ionale s-a concretizat. la nivel mondial prin: y dezvoltarea infrastructurilor de comunica ii. calificarea profesional pentru o pia global a for ei de munc . dar mai ales profunzimea acestor schimb ri. Societatea informa ional presupune folosirea intensiv a tehnologiilor informatice i de comunica ii în toate sferele activit ii i existen ei umane. În condi iile accentu rii . Considerat vector esen ial al societ ii informa ionale.2. num rul utilizatorilor fiind în continu cre tere. progresul tehnologiilor digitale se manifest în domeniul educa ional prin: y documentarea într-o bibliotec virtual r spândit în toat lumea. În contextul interna ionaliz rii organiza iilor i globaliz rii pie elor. Dinamica accelerat a schimb rilor sociale. 3). facilitând astfel accesul la informa ie pentru to i membrii societ ii. îmbog irea permanent a propriei culturi cu elemente din alte culturi. în care informa ia de ine un loc primordial. dar i factor determinant al globaliz rii. În evolu ia c tre societatea bazat pe cunoa tere (fig. impun direc ii de restructurare i a realit ii educa ionale ce vizeaz alinierea obiectivelor instructiv-educative la cerin ele concrete ale societ ii supertehnologizate. Astfel. principalul mediu de informare i comunicare. cu impact economic i social semnificativ . cunoscut sub numele de societatea informa ional sau societatea bazat pe informa ie. y dezvoltarea abilit ilor individuale în utilizarea i valorificarea informa iei. Fenomenele de continu cre tere a puterii de prelucrare i de diminuare sistematic a dimensiunii i pre urilor calculatoarelor conduc la generalizarea utiliz rii noilor tehnologii informa ionale. y dezvoltarea componentelor hardware. Impactul tehnologiilor asupra societ ii umane î i are originea în caracterul lor apatrid. care presupune în prealabil o bun educa ie. Internetul devine o resurs interna ional i o pia interna ional în acela i timp. fiind considerat un mare succes atât tehnologic cât mai ales social. un factor decisiv îl reprezint preg tirea profesional . preg tirea pentru activit i la distan bazate pe tehnologiile informatice i de comunica ii teleactivit i.5 Principalul mediu de informare i comunicare Expansiunea Internetului este o consecin direct a impactului utiliz rii sale asupra societ ii. prin serviciul World Wide Web. y implementarea unor instrumente software adecvate. evolu ia civiliza iei umane a cunoscut o nou etap . y y y y formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de kilometri distan . Internet -ul a devenit. calitativ superioar . y crearea de con inut digital. dup apari ie tehnologiile având o difuzare universal .

1-16 (3+4). 38 43. Polirom. 2000.. Editura Algos. Noomen.W. multimedia. cât i a noilor tehnologii IT&C (teh nologii Web. G. 77 94 (1). Psihologia comunic rii.Bucure ti. Introducere în tiin ele comunic rii. Dinu. 5. Mihai. Daniel. p. O. toleran . Mijloacele didactice s-au diversificat de-a lungul timpului: de la suportul de curs tip rit. Metoda didactic impus de societatea informa ional este instruirea asistat de calculator care valorific principiile instruirii programate (fig. capacitate de comunicare etc.7 28.111 121 (8) 3.. Humanitas. p. la programele de înv are prin televizor (transmisie direct sau înregistrare video). Beneficiul esen ial al unei societ i educate rezid în capacitatea sa de alegere a drumului c tre pr ogres i bun stare. Bougnoux. p. . calit ile profesionale trebuie dublate abilit i personale precum: echilibru. 1995. Jean-Claude.. Abric. Ed. Van Cuilenburg. 2002.muncii în echip . J. Stanton. 208 246 (3). Polirom.25 29 (1). Scholten. Astfel apare evident necesitatea dezvolt rii tehnologiilor i standardelor educa ionale care s contribuie la eficientizarea procesului de înv mânt. tehnologii de comunica ie). 2000. 2000 p. tiin a comunic rii. p. Bibliografie 1. la informa ii multimedia interactive în timp real prin intermediul Internet -ului. Noile tehnologii educa ionale sunt o consecin direct atât a evolu iei metodelor psihopedagogice din educa ie. J. 23 35 (3). Bucure ti.. sim ul r spunderii. 4) în contextul noilor tehnologii informatice i d e comunica ii. Nicki. 313 347 4. Societatea tiin i Tehnic S.22 -31 (2) 2.A. Comunicarea. Comunicarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->