- .. ~- ... ,.

\

®::: v::: : -= ::_ · ::: ). Alkmaar

® K:: =_: ::.: _:>

ft.

@ : - .. ::: .)

~......__----

............____ . ~ __" '----~-... _~..-. ..-J

----.....----_.-_

12 guilder 12 guilder

12. guilder

12 guilder

VQ_y nlt.i

.. . ...

ngtlOI tra

Toi

x 2 = 8

-----------------

------------

3

3

. _

12 guilder

.

= 4 guilder cho Quang dulrng nay

(tlt ~~Alklnaar)

3

Tof phai tra .

A .' phai tra

B phai tra

12 guilder 4 guilder 8 guilder

,

Lily 24 guilder chin thea khoang each tli Amsterdam den th] -tr-un I{ va khoang each ttl. th] 'tran K den '. Alkmaar (nhu trong hin h) lhl sa gliB rat de dang .

• PI-IAN BAI T~P :

- Neu bay gio tfen xe cua mbi nguo! duoc tinh thea

quang dirong' mbi ngiroi ngoi xe tire la ai n~oi xe nhieu thl phai tra tien nhfeuLhl n1bi ngirci phai tia baa

h·" ?

.Fl le~. ·

" _.,

PI-IAN CIWAN BJ :

.,

Ke tiep· chung ta 5e di Alkmaar

Ngayth1l46

. .1

.

AL"

(J-IA LAN

;

Cau hoi

..

,

f

. Hai anh nay sir dung nhirng. phuong phap nao, biet

~

. rang YUan hoa luon lucri co dang clur nhat,

97

. Nhu hlnh ve :

Hlnh (1) 18 vinrn boa hie

ban dau, ~t? .

,

,

I

,

- ( S 6 ) 7 :... t (3 J

Ph,en.g6 \

. -" ,: Y

_. -

'A " A

e PHAN DAI TAP:

...

·Neu khong hilt buoc VUdn hoa phai. co d~ng chit

.nhat, vAn dung 30 phien gb rna dlen tfch con co th~.

Ian hon nua, Hoi yuan hoa se co dang gt ?

.. r .....

'A At,'"

e PIJAN CI·IUAN nr :

..

Ke ticp 1£1 Rotterdam.

,

98

••

, .

+

~.

,

. 1

. . l

.: Cau hoi

;.. .

..

ROTTERDAM (HA LAN)

t

Tren xe lfra di',Rotter-

dam, mot ngtroi ban dong

hanh lU'y rn me>t hue tranh (nhu hlnh ben canh) dua

cho tOi xem. No giong' cai gl

chir chang' gi6ng tranh va tf nao, Ban cO bie't no th?t ra 18 cAi gl khong - ?

..

...

..

,

99

- --

,

\

,

..

~ .

. .

..

I11III r - '" • I. :

. No chinh 18 hue tranh ve phongcanh diroc ~t dung

dUng len. Neu ban ~t no nam ngang, ban se;thay thac

rnroc, rung cay, nui non ... soi mlnh ben dong nude.

Loy

• PIiAN BAI TAP:

. ..

.

. Ban hay nhln th~t ky buc tranh trcn, no khicn cho

ban lien tinrng den nhirng vat gl ? (thf du nl~t con trau

~ .

chang han) ·

. .

. . ~

• PIIJ\N CIIUAN nr.

ke ticp IA Paris-

• •

t

-

..

100

,i. .... --- - ...

....

...

.

Ng~ythu48

PARIS (pj

, •

. .

..

CAuhoi

Khel HoB" Mon

OJ

Toi nho mot :

ban von song lAu

d Paris : "Chi' tC

.

ehb nao thay

- thap· Eiffel ' d Chung tOi biit d , - di~n Elysee, di

. .

':: ':, :~'. 'con' dUC1ng" va 1

. -

I

'hinh ., den

.

,

, I .;-

I

_ Montmartre

..

e CII ttl ._

C ;

Vwn Luxembourg .6

. .

~

. ' :. 'Luxembourg.

_,. ..

. '. chop mii t mot hie, khi tinh day da di deh thang

• - "T"" - -' •• I

,,_ 'thu sau roi. Nhln quanh qual nhimgchang thay

Eiffel dau ca. Toi biro hoi n6i vai ban -: "Anh nut

•• •

. ' '. nhe !It Anh ban tOi cuoi ha ha, Ban bie't tai sao khr

• ••

.

-,. ..

- .

• I

Vl cluing 11>i d ngay chan thap : "Ai ghet thap Eiffel thl di den thap Eiffcl" TLr khap mol noi trong Paris ban Qeu co -th~ nhln thay thap Eiffel, chi khi nao ban (j chan thap hay d ngay trong thap thi rnoi khong thay

no thai. .

""" .... A

e PI-IAN BAI TAP:

Co mot ngiro! dirng ngay giua bi~n~ Nhln khap b6n

.

phfa, chang' cO ai ngoai anh ta, ngay ca thuyen be, bo

ru:1.. ... d~u khong-co.: Anh ta lai khong he cham m9t phan than thr; nao vao mroc bi~n ca ? CO kha nang xay

. -

ra chuyen nay hay khong ?

• PIIAN I-nfONG DAN: --

,

..... _

102

Ngaythu49

PARIS (PHAp)

Cau hoi

I

• •

..

H 1 Chu mot t~ln -an ...

'-----1 ti~m nay n6i. tieng ve I 1::-' I mon oc son - nghi ki~u

I I I r J I - b'" h·A h

f I LJ I I I ve ang H)U C 0 cira

I I I I I t'A ."'" h- Onz ta d

I~:::.J I 19111 min · vng ta ung

diem xep thanh dang

nhu hmh (1). Co mot

__ nguoi khach tfnh thich r~c roi, dai ehb 3 qua diem d~

bien n6 thanh ba hlnh vuong, -- .

Ong chu t(rc mlnh, xep diem thanh dang xoan DC

. nhfeu hon rnta (2) mpt ong khach khac tinh ct1ng

thich r~c roi, .dci ehb 5 que diem, bien no- thanh 4 hlnh .

. ~ . .

vuong, Cac ong khach da dbi ehb nhirng que diem nao

va dai cluing nhu the nao ?

H2

1------, I 1----1 I

r I r-~I I I I f I II I I I I I I 1- I I I

-- I

I 1 f I

J ~_.J I·

,

"

........

. .

. -

103

"

Nhu trong hlnh

(2)

(1)

-~~ ..... -. -------I

I -----1 I'

I I 'I ~~ I I I,

'I I I :"\ I I I

---~, I I

I 1 -: I

. I .~

---._,,-,._ _'_

_.. --- -'-'''-'''-1

I -~--I I I I __

I I I I I I I I I hi I I

--..., I I I 1 __ -, ')'1

1 -1).]

. ,

. 'A " A

". PliAN BAI TAP:

- .

-

Ban co each nao bi~n 8 que diem thanh 3 (hay nhfeu han 3) hlnh vuong khong ? (khong diroe be" gay

diem)

• pHAN CI-IUAN BI :

..

. -..._

Ke tiep lit ngay thu ba d Paris.

104

t

Tai mot. tiem ban tier1. (

ngiroi ban hang bay ba ,dOl

.tien vang trong tii kinh thl each sau : Ifm~t phai, m~t tr~ m~t -phai. Ba dong tien ni diroc bay hai ben .mot dUC1r thang' tiamg tuong. M9t or.

. .

khach di ngang qua, gop y

. · , .. "Neu nhu la toi, thl thi so bs

thco each sau : "mat phai, tn?t trai, mat phai, m~

. '

train. That ra thl chi co von veri ba dong tien vang, ba

hay nghl thir xernlam sao bay thea each rna ong khac

d~ nghi dUQc ? ' . ~ ·

I

Ngay tht15U .'

,

• "

,

•.

C• h""

.. au 01

"

..

P AllIS (PI-lA'

. .

....

..

..

, ~

- Ngaythu51

,

PARIS (PHAP) -

T ., l' · l-a or

,

, . .

Bay nhir trong hrnh,

Cau hoi

.:.. .

of

i .

,

)

_ Hai ben dai 19 Champs - Elysee lil nhirng nha hang va Call lac h{J sang trong vao bac nhat the gtci, 119t trong nhtrng Call lac bo nay hom nay tiS chirc thi dien xiec, Co 111{lt con cho gia fa san khau nhirng khong muon bieu dien. Chu no het\suc chong gheo no, YUot ve

4-

no, tham chi dem ca banh ra du no mra rna no vAn nam

da! tren san khiiu,_khong them nhln banh lay mot cai. No ra vo gi~n dOi, gac chm len tren chan truce, lo la nhln khan gi:.l. The rna chu con ch6 lai duoc hoan ho

+

nhiet I i~t, ban bi€t tai sao khong ?

. .

-

,~ , A

• PIJAN BAI TAP:

. '

'I'ai mot tiern ban db co khac co bay ban 1119t cuon . sach tien tri cu ky, 114an ben canh co lci chu thlch :

. ~

,

"Sach tir hai tram flam truoc 'I'ay ljch". Neu I~t trang •

.. ~ .......

dau tien ban s5 doc thay : "Nlnrng lbi tien tri ella tOi

vao mra sau the ky 20 sa ul1g nghlern", Vay thl thea ban, cuon sach tien tri nay co - phai 13 aD gia hay !chong?

, '.

~ , .

• PI-rAN clruAN BI :

to

..

..

Re tiep 18 ngay thir tir iJ Paris. .'

, .

I'

.'.J

. ~ ,

. ~ ...

. ·Y'

. '

-f

.. { .

. - :,~

. ~ .

J

\" ' . , .

• . ,,_.

..

,

..

"

J

i ·

I I

107

06

..

. . ...

..

..

"

Khong chiu bi6u di~n chlnh IA tro bicu di~n cua con

ch6. Con cho bicu dien that xuat s~c khi no lam ra ve

.

gian dbi, phrrt Ib nhirng Ibi doa nat, du do. Chu no

dinrng nhien 18 diroc hoan ho nhiet liet.'

'A " ...

e PHAN BAI TAP:

~ ••

Con ch6 neu nhu bicu di~n xuat sac han nua thl theo ban no phai bieu dien nhu the nao ?

• PI-IAN CIIUAN BI :

-

-

.

Ke'·· tiep 18 Pas-de-Calais. Kh08ng each Palais -

Dover 13. khoang each ngan nhat gifta hai mnrc Phap va Anh.

..

.

-

108

..

...

Ngay-thu52

. .

Cau hoi

. ~

t I

. t

j ,

• ,

~

• •

~

·

..

• ·

T 1

r

~

,

i

~

I

j

, ,

t

. I

·

>

·

~

,,*

. .

· ,

~ .

.....

,

P AS-DE-CALAIS (PHAP

Khi di thuyen den Anh;: tl

~p 811h S. N guai ban don . hanh cua tOi rfft thich su tam "cau hoi hoc bua". Anh a

, ~

do toi nhu sau :

Hai ngirct tho cling xay btl tUdng giong nhu trong hinl . ~bi nguci xay khoang lOrr Chi phi du tlnh cho birc tuon la 1000 franc (don vi tfen t

• • •

f '.

cua.Phap) do do moi ngirci th

diroc tra 500 franc. Anh th

.

xay phan tuong' ben phai phan doi, thea anh ta pha:

..

tinrng' ben phai sir dung nhieu v~t li9U hem phan turrn .

, .

ben tral. B~n nghi the n30, Ibi anh tho co dung ha

khong ?

" I

10

Trit li:ti

...

Vat lieu hai
• ,
·phan tuong thi
Bang nh~u bang' nhau. Neu

ban nhm hlnh ben .

eo ,

.

..,__.10 m .

thoo huang tti tren · ,

xuong dUC1i, ban se

de dang nhan thay rang hai the tich' . nay bang nhau,

}O m

-

-

...... " ..

e PlIAN HAl TAP:

...

Di) cong ella phan tuong' bon phai du Ian den dau thi

th6 tich haiphan tirong' van bang nhau. Dieu nay dung hay sal ?

..

,

. Kii Licp In Windsor a mfen Nam nuoc Anh.

,10

• .

-

,.- i;_' .

It,

. .

, ! ~ .

. ..

J .:" .

-

. .

~ .-

#'

\VINDSOR (ANH)

Cau hoi

I ..

..

I.

I

M9t trmrng ti6u h9C n6i tieng, vi thirc hi~n chu truong "it nhirng gioi'' nen toan trmrngchi co' 10 em hoc sinh. narn, 10 em hoc sinh nu va mot thay gtao, Mbi sang, mot ern hoc sinh phai cui chao tat ca ~c em

.

h9C sinh nam, mr khac va cui chao thay giao mot fan.

Hoi nloi sang c9ng tat ca lai thl co baa nhieu Ian cui

. . ..

chao?

t -. f ~

t

I

·

I

·

.. .

,

j .

~

J

, "

• •

I

t

,

• I

I

t

~ .

~

,

\ .. to.

,

l ,

,

• ,

,

~

~

·

~ .

I

,

j

I ~.

I ,

t-:

• ~

• •

I

i

f· "

./

..

t, 1

.

in . r,' -.";-0',

J t " ~ 1 11;. " I

.... • .&,; II. .

, .\ . .

f I .. .. • ... -

II .. .._ II ••

F ~ I

. .

Toan be> co 400 fan cui chao.

Cac em trai cui chao It'n nhau, cong lai co 90 fan (cui chao). Cac em gai cui chao IAn nhau, cong lai co 90

..

. " Tan (cui chao). Cac em trai va cac em gal chao nhau,

,

, .

cong lai co 200 fan (cui chao). Cac em h9C sinh cui chao'

th'ay gino, cong lai c6 20 Tan (cui chao). Tbng c9ng1a 400 Ian cui chao. d day chi co hoc sinh phai chao chu

. .

.

. . .

thay giao thl khong phai chao. Neu khong dQc·de kYo se

d~ bi sai d di~m nay. .

-

.• pHAN HAl TAP:

,

o m{>t trirong ti~u hoc khac cung co cung 86 hoc sinh nam, nu va ih'ay giao nhu truong tieu h9C tren nhirng vi9C cui chao duoc thay bang' bat tay. Hoi mbi . ·

· sang t6ng cong' cobao nhieu ian gio tay ra btit· ? ..

, ..

'" '" .

; • . PliAN CI·ruAN BI :

A

.. . Ke tiep 13 London, thanh phc krn nhat ella chau Au,

London cunggiong' nhu Tokyo, phai giai quyet, nhirng

. " .. . - -

van de san sinh tu 511 qua dong due elm cir dan .

112

..

'II • • •

l

. f

...

~ ,

I. .

. I

1

f l

J 1

"

t

. .

1

Ngaythu04

LONDON (ANH)

Cau hoi

" I

Canh sat trmrng R dang

. dien dau VI mot vu sat

t • ,

nhan : .

Cua kinh thuy tinh d hien trinrng co den hai vet ·d~~ (xem hlnhrnhirng dieu tra Wi lui vAn chi ghi nhan dircc .co mot phat sung .

. . Theo ban, cO" kha nangxay ra chuyen nay khong ?

0 i • 0
.
.~ ~
. , .
I.. •

•.

,- ..

..

,~

113

- ..

Tni lui

.,
.
01\ n
r u
. ~ .. ..

( -

.
0 ...
# ~
..
~ ~ ~.
~ t

.. •

,".. f

. - ,

Canh sat trinmg R, v6n thlch 19' luan, do toi rang: .

.

-ce mot vu.giet nguoi. Ten X hi nghi 18. thu ph~~

nen bi' bat, Chi co mlnh dall tay cua hAn tren khau

; Cf ·x khong dua ra diroc bang chirng han VQ can,

suno· ·

han lai co day dit cac dong co thuc dAy pham ~i. Tuy

nhieri tham ttl Y, nguoi phu trach dieu tra V\1 an nay dong thai cung In ban han, tin chac rang X khong phai

18 thu pham. Ong co biet tai sao khong ?"

~ .

LONDON (ANH)

Co kha nang.

Chung ta hay nghien· ciru

tnrong hop mot phat sung xuyen

..

. (1) qua hai tam th ... i :'. :~~11.

Neu ctia s6 md mot ben thi se

co dang nhir (l.rhoac (2) nhirng

.

(2) khi keo nguoc hal canh cira 56 ve

hai ben thl se co dang nhir (3). .

Nhir vf.iy co thfi ket luanc thai


,
r
r
,
l
t
t"
l

,

~
t

f
~
I
I
.. ·
. • . .
~ f

I.

i

~

, Cau hoi

~.

I

t

. ,

11

-

, .

.

(3) di51U xay ra an mang, canh elm

"

56 dang d dang (3)

. .

- .

• PlIAN BAI TAp-:

'I'oi 111UOn IDd etta s6 rna luai bat den nen mo mam

~rong bong taL 'I'oi sa rnai mot ben cira rna khong thay

:Ai my earn (dung d6 keo cua hay d£iy ella) dau nen sa :~ng phla d6i dien, cung khong thffy.

Cfra s6 thl vAn dong kin. Ban co bict tai sao. khong ? .-

. '.

\ . 4t

I -

- I

, . .

t

PlIAN ClIUAN nr

- .

.

"

~ ...

Ke den Ia n@..y thu hai d London

. 1

,

116· ..

, .

• •

Vi tham tu Y chlnh lEi thu pham,

-

'.. "' A

e PlIAN BAl TAP:

Call do thri' hai ella canh sat trinrng Y : "Ban hay chirng minh 'I'hmrng De khong toan nang bang each neu ra m9t vj~c rna Thircng De khong lam dircc"

J

.. '.... _fIJ

e PHAN ClIUAN BI :

: .

• ..

, . ~

Tie'p de'n 18 ngay thir ba d London. o Anh - dHt 'nude

.cua nhung."gentleman" - polo, dua ngua, dua ch6 ... r~t

diroc ua chuong. . .. ' .

r •

, •

I

~

. .

-

. .

• •

· ~

. .

+

I •

\

· -

I

..

.

~·116

Ngaythu56

LONDON (AN:

,

. .

. - - ..:,.

Cau hoi

t

,-

Phu nhan A d~t .mua a My mot con cho con thu

.noi n6i tieng roi lai girl no fiJi hoc d mot truong d~y c cung n6i tie'ng Cs Dire. Me>t narn sau, chu c6 con nay tit nghiep" diroc giri tra ve cho phu nhan A kern thea tl etta nginri day cho nhir sau : "Chi can chu ra lenh n

. ..,

nhu viec gi cho ct1n~ lam duoc'', Nhirng phu nhan

. rat roi trf vi con cho quy nay, ngay c8. nhirng viec d<

- . .

gtan nhat, nhu ngoi .xuong; ngirng an cho l~nh... cIi

. khon.g lam dircc. Ban giiii thich hp phu nhan A tl

xeln sao .

- -...

..

... .

..

. .

11

'ra ror

......

..

• I

p .. ~ - -

Vl con ch6 ducc huan luyen bang tieng Due nen lam 3.0 hi~u duoc lenh cua phu nhan A (bang tieng Anh) ?

• l'

., .

~ .

,

.'

r •

, . . -

. - .

,

, .

, ,\ i

I

< •

..

. , -

. J .

!

._

Con eh6 nay mbi fan co.ngirci di ngang c6ng iaisua

phut, Mot hom - co tai 5 nguot di ngang ce>ng nhirng

.

16 chi sua 4 phut, Ban biet tal sao khong ? ' -

- PI-IAN CIIUAN BI : -

. '

l
·
~
,
'\
~
,.
\
·
'\
1
}'
...
~~

.I
r
~
.
~.
...
:'"
l
.
• ;
t' .
,
.
or - .
,
, o·
,.
..
.
"\
. t
..
,
.. ~
f
I, ,
, ~. . Ke tiC'p~ lit ngay thu. ba a London. Chung ta ·sa di

. .

111 In cong vienHyde· Park' va dien Buckingham/"

uckingham la m(>t tOO lau did rat dep, cao 4 tang, bell

goa! co Iinh canh gac, . r - , -- .:

, ~

..

. ~-

, >

..

-;

• •

· .

. _-- _--

, t

. -

t •

, .

,

.. .

. - .

(

,

t

8

. ,

..

.... .- ........ - ... ~ _. -_ ......

. -

. .. .

t - .

~ . .

. LONDON (ANH) .

• •

. .

Cau hoi

I

.. . ,

Hal ngtroi .lfnh gac di~n Buckingham A vA B nhan

_ ~i1qC l~nh bao v~ hai Qau mot con duOng, mot n~ai

~, .~ ,

cung quay mat va phfa dong, mot ngiro! dUng quay

m{l.t \Ie phfa tay. Hai nguoi nghiern tuc thi hanh - .nhiem vu.

° '..

Anh A n6i : "Lanh qua nhi !II Anh B tra lbi : "at

Anh A lai n6i : "Cue ao i:J ngirc anh tu{>t ra kla" Anh B tra lai : "Dung roi" (dua tay cal 19i riiit ao) 'I'ai sao anh A thay duoc nut ao cua anh B tuot ra ?

• •

..

:

..

119

Hai ngirci tuy mot ngiml quay m~t ve huang dong,

. ,

mot ngttoi quay "m~t. ve huang tay nhirng th?t ra ho ,.

. dirng rn~t d6i. m~t) menh l~nh khong bat buoc ho phai dirng' quay hrng vao nhau.

. ,~.

'.. " ..

e PHAN BAI TAP:

M9t fan no, hai ngiroi linh nay dirng g3C dinrng, dau . hrng lai vdi nhau. MfJt lat sau, mot dau dtrong' co m9t con chim en bay ngang.

A ~ · '\ thl 1" him e , "

not :~1; 1 ra a C im en .

B dap " Dung roi"

. ,

Hoi anh B lam sao thay diroc chim en ?

I

.,

• PJ:rAN CI-IUAN BI :

. Ke tiep 18. ngay cuoi cung d London va cling 18 ngay .

. A

- cuol cung cluing ta i1 chau Au. Chung ta hay den phi

, .

truong Heathrow dap may bay sang My.

_'

,

..

, 120

..

..

,

. . .

\

Ngaythu5M_

.\

Cau ho!

..

c

LONDON (ANH:

Trang chific phr C(

I

nay, hai ben IiI gJ:1e, (

gi (fa 13 loi di. Mbi ben mot hang co ba ghe Tren phi eel co hai tier vien hang khong : co p. va co B, m6i co ph,

. ~

trach mot ben, dem tflng v~t d~n trao t;.?n tay tttn~

- . .

hanh khach mot. Luc co A Wi trao xong ~ng vat cho E

. ,

hanh khach d phia ben phai thl cO B xuat hien, than!

bao 18. co A phu trach phfa ben trai, Co A b5t Gau trar -tanz vat cho hanh .khach ngoi ben trai con co B th

• 0 . ,

tie-p- tuc lam not phan viec co A-dang lam do- dang. C<

. Blinn xong phan viec ern mlnh thl lai den giup co P

• , . f

trao ~ng v~t cho 15 nguoi hanh khach. Hoi co A va c(

B, co nao trao ~ng _V?t eho nhieu hanh khach hen, vi nhieu hen bao nhieu ngircl ?

. • I

12

,

• - nhieu han 18 h .mh

khach. Chac ban cho rang hili roan nay rat kh6 vi can khong biet t6ng so hanh k118Ch tren phi cO nhtrng nell ban xem hlnh ben- tht se thay no rat don gian. F .ian

. , ?

gach cheo 13 so hanh khach rna co B trao qua, pha. 1 de

" .

trang' 13. so hanh khach rna co A trao qua. Pharr giai

han giii"a hai &rang cham cham (. .... ) Iii 2 phan vi~( hai co lam bang nhau, con lal thl co A. trao tang' v~t chi 12 ngiroi, co B trao ~:ng v~t cho 30 nguoi. V?).y c8 B trao tang' v~t cho hanh khach nhfeu hen co A 18 nguoi , -

. -

A

Co B trao t ~ng vat cho nhfeu h .mh

• •

khach hen co A , va

.

Ngaythu59

. .,

NEW YORI{ (MY)

11"U JUI

....

. ~

"

.

1..

lt I

j 4 ..

f ~

I

• a. • •

... 'WI. • " ,...._.....:....

• + t· -.. 11- .. or _. - 1r.JU'Ur'I

... ........, .. oj • ... ," .. "

d. t~· .... " ........

I· .... ~ ,1_,

. + • --.. •

Cauhoi

f

~ . I.

Khoang each gi1ia nhirng toa nha choc tra~ ella khu

Mi.nhattan nhfeu khi chi co 11\1. 'I'ay be khoa neli tieng W lang hanh nghe tal Iau 8 ella mot 'C8:0 6c bi canh sat Nrw York baa yay nghiern n~t. Anh ta rna cua 86

. ,

nl iay sang cira s6 nha ben canh chi each do 1m. The

n 18 anh ta lai -00 chet, Anh ta nhay cua s6 r:~t ta! tlnh, lic kharn nghiern tit thi thl khong thsy vet dan, B{1n

;6 biet ly do tai sao khong ?

. -

'.... '" ....

e .PIIAN BAI TAP": ...

..

. -

. .

, Neu so hanh khach it 'hen hay bhng 42 nguo! (ben

.

. .

phai 21 ngirol, ben trai 21ngttoi) thl Call tra lbi s·_} nhir

the nita?' .

. . " .

. .. - - ---

,~ ,,-t

e PIIAN CIIUAN BI :6

••

. ke ticp 13. New York, thanh phD ella nhung ~.Oa nha

... - _.

choc troi, New York 'la trung tam kinh te va -'Ian hOO

...

elm My. -

..

.

I

• ..

12:3

Tnilbi '

:.~~~ r- _ Mac du hal tOO. nbs nay chi

!1~~

(ff?_ •... I,....I~.._...-+--G xay each nhau 1m nhirng d9

~~,W / - I chsnh lech ve

·1~· r 'v:1 ~ : ... •

~\I l.!r::r. r • ..

'J. ~~~ : I, #> de) cao co the rat Ian. Neu toa

:.._ . " v"'"

.... iT -~...... - nha ben canh chi co 2 hay :3 tang

....... ~ I-' ~ ~4' ~ '- ,_._.._.._.-...a

~ I thl anh ta se rot tren mal nha

""I....... Ll.... .. -:}-_!!

_~~;a~r~~ --It ~. 'T~~, rna chet. At han anh ta dinh

ninh rang d khu cac cao oc xay dung san sat nhau, cao oc ben canh nhat dinh phai ~o - hem 8 fang.'"

'. " A

e· PlIAN BAr TAP: I

Anh ban Z nghe xong cau chuyen tren thl mac phai chtrng "so d9 cao'', Num bat dien nhaanh lai qua cao, Inbi fan bat tAt phai leo len mot cai ruong cao 50cm. - Anh ta mbi fan dung tren rirong thl run l~ p cap, ban

khuyen anh ta nenlam the nao ?

-. PlIAN CHUAN BI :

to

~ .

- d New York, chuyen cac cong ty 16n va no hop nhat

. ~ -

lai voi nhau xay ra gan nhu hang ngay,

..

124

'.

l

Ngaythu60

• f

"\

.. •

Cauhoi

'f

~

~

·

1

,

t

\

. ~

. 1

f

.

NEWYORK(W.

f

J.

I

Hai cong ty ABC I]

dustry va "U

chemicalsco 11 quyt

dinh hop nhat, Ten con

.

ty mol se In 116a He

- .

ABC" M9t trong h:

giam doc cong ty p hai t

chaco Van de nay nen x ly thenao ?

w - ~

.

12

Tni li1i

. .. - ...

. Ban hay gap hue tranh d phan

.

cau hoi sao cho no thanh dang

~ i-:._.) ~ H - if nhu hlnh ben canh. Ten cong ty

, ,,, 11 ' moi 18 I16a H9c ABC (vl chu

; ~ .. if' ~ l "COng nghiep tren bang' hieu

, . . ~ ~ .

J •• ~, ~;.;:?.:.-::.I cong r ty "Cong nghiep ABC" bi

rl~; ~& .... !~-- #li -~I U _ II t

~I ~ ,

c z?~ lap mat, chu "US" tren bang hieu

cong' ty "Hoa H9c USI1 b] lap mat,

.

1ai bang hi~u nay rap lai thanh bang hi~u cong ty mdl

"H6a I-I9c ABCII) Dva theo hlnh dii gap lai nay, ong

. .

~iam doc cong ty IIH6a Hoc US" van con, ong giarn doc ~ong ty "Cong nghiep ABC" b] lap mat nen ong giiim

.

lac phai ttl CllUC chinh 18. ong' giam doc cong ty "Cong

l

~ ghiep ABC"

..

• *.

I PIJAN HAl TAP:

Nhin vao hlnh sau khi dii gap lai, co hoi thu chi con L19t nua s6lLt<Jng. Do lanlurng tht! gl ?

"

.,

t ,PlIAN ClIUAN BI :

.

. .

J(P' ti~p Iu Chicago. Truce day, 'Chicago Iii rnottrong

~hlf1.lt! t h.mh pho lit9\, ac" n6i tiring ella My. Chicago

J - •

flllg" niSi ti0'ng nho cong nghjrp chetao do da.

tI~, .

"II

26

..

... -- .. -.. _" .....

.. ~ ..

""" oft Ch · A,.-'t thi h 11 · "" ,

>'" -·4;'"r--:-;.:?fi·~ ') cua icago ra r.. ic ng ien cuu

, ·n~ ~ \

~ ~~ ~:.) _ ) nhirng "cau hoi hoc bua". Anh ta

~ '-..t.. I

chia ra lam giily ben trai, giay ben

phai, lui bo van 3 cal h9P, CJ ngoai dan nhan tip hai, phui", "tral, trai", "phui, trai'iTuy nhien nhan dan (j ngoai va giny d~t ben trong khong phu hop voi nhau .

Ngaythu61

Cau hoi

.,

CHICAGO (MY)

..

Bay g-iC1, ban rna bat. ky mot h9P , trong ba h9P tren chi lay ra Ill9t chiec gih,y xern Ia. giay ben trai hay giay ben phai rna ban doan dircc cac h9P con l~ r. Ban phai lam sao ?

127

...... - _ ....... -- -- ........_

Ban chi can mer h9P eo nhan "phai, trai" Iffy ra mot chiec giay len xcrn 18 co th~ dean trung cac h9P con lai, VI nhan va giay khong khop voi nhau, nell hai chiec

, ~-

giay nay 'hoac 18. "phai, phai", hoac 18. "trai, trai". Neu

chicc giay ban lay len xern la giay ben phai thi h9P giay nay lit "phai, phal'' neu chico giay ban lay len xem Iii giay ben trai thl hcp giay nay Ia "trai, trai", Gia sit

.

. h9P giay nay 13 "phai phai''. VI nhan va giay kh~ng

khop voi nhau nen hai h9P con lai h9P co nhan la "phai

phai" sa la 119P dirng giay "tra], trai", h9P eo nhan lit

. ~

"tral ,trail! se. dung giayIphai, tral' (Ap dung cung mot

phmrng phap suy luan eho truong hop hop cc nhan "phai, trai", dung' giay "trai, trai")

t

• t

I

,

I

- ~

1

'.. , ..

e ""--PIIAr~ BAI TAP: '

t "

Neu tron g ba h9P giay nay chi co mot 119P nh811 ben' ngoai va giay ben trong khong khrrp vol nhau thi ban co phirong phap nao chi can xern mot chiec giay cua mot h9P bat ky rna dean diroc cac h9P con lai hay

, •

·

1 ~

t

khong ? "

. ~ ~

.• - PlIAN CIIUAN BI :

NgaythtlU~

-

INDIANAPOLIS (MY)

Ciluhoi

.. .

Trang cuoc dua, VI *e

J

chay thea mot hinrng' nh~t

t

dinh nen banh xe nhm

.,

>

50m

phia ben ngoai se phal chay m~t quang' dinrng da! hem banh xe narn phia ben trong,

i"

Co m9t dtrong dua hlnh

. - .-

tron giong nhu hlnh ve, durrng kinh 501n. Neu banh

xe phia ben ngoai nam each banh xephia ben trong . 21n.thl sau khi chay mot yang, banh xe ben ngoai chay nhfeu hem. banh xe ben trong 12,-Sm.N~u duong' chay " · · co dtt~ng kinh 5.00m thl sau kh i chay 1119~ yang, banh

." xe ben ngoai chay nhfeu hcribanh "xe- b~n trong baa

-

nhieu m ?

\

..

. . .

~
~

,.
,
;
.. Ke tiep Iii Indianapolis, n6i ,tii3ng nho cU9C dua xe

500 datn.. .

128

"" ,

I ". N ~~~·;'~I·

129

"

Ngaythti63

VAn 13 12,5m

Cau hoi

\

VI banh xe ben ngoa: erich banh ,~e ben trong 2m

I !'II ~

e n db che nh Ve qua ng aua ng chinh 1.1 tfch so :X>-

, .

juang kinh yang tron Ian - durrng kinh yang tron

he)

= 3,14 x 4

::;: 12,5

'I'Ich "so nay khong phu thuoc VaG duong kinh ella Jimg Ch:.1Y.

o. 0

P I I~\N 131\ I 1"'}\ P :

o

, , . ..)

"Gia sir xe chay trenduoug xich dao, Khoo.ng each

. . ..... .

era hal banh van 18. 21n. Xe chay het mot yang trai '

't thi d{> chenh 19Ch ve quang dutrng' bay gii1 se la baa lieu?

'... ...~

I)II1\N CIIUAN n: :

. .

Ke ticp 13. Minneapolis, -thel phu ella bang Min ..

sota. Vung nay san xuat tnrng, seta, ph6 mat ... dern n cho cac thanh phD mien Dong.

1

. ..,

MINNEAPOLIS (MY)

1.

t

Mot anh chang ban 'trirng

dat len nen nha bon trai trirng

..

I~e;i dung may can nhua duang

(bang silt) Ian khap moi noi trong phong, khong chua mot khe ho nao, the nhung khong mot trai trirng nao hi b6 ca .

Ban co bie't tai sao khong ?

• •

..

,

. *.

..

131

,

i . , .

I '

\

D~t bon qua trirng a bon goc phong. Cai may can nhua

dtrong' tuy to lrrn, nang ne nhttng khi Ian den g6c phong

,

khong th6 din b6 qua trt'tng

dugc (xorn hlnh)

• elln

• •

: .,._ phong

· 0. ..

..

..

..

~ TrUng

~------__....

,

TNng .......__

..

,

• PIIAN BAt TAp :

N6u khong Ian bhng may can nhua duong' rna Ian bang 1 qua cau sat thl cau tra lbi se nhu the nao ?

• PlIAN CffUAN BI :

\ -

Ke tiep Is. Denver. Vung phu can co m6 ·vang, rna

_ ..

bac, n10 chi. ..

132

".

Ngaythu64

~

DENVER (MY)

Cau h(Ji

..

..

C6 mot V\1 da'u sung, ke't qua lit 1119t ngiroi chet. Hai.

_ ,1 ·

~

an h no vi co nghe thay tieng sung nen diroc goi ra lam

f

nhan chirngHai anh nay nbi tieng Ia thanh th~t. LOi

khai cua hal anh lal c6 ehb khong khop nhau khicn

ngiroi dieu tra dien abu. M{Jt anh khai chi nghe mot

.

tie'ng sung, mot anh khai nghc Wi hai t.ieng sung. 'I'ai

.

sao l~i co su' so Ie 11 h tt v~y (Loai bo trucng hop co ticng

yang)

• · • ,

. .

11

-,

\

,

J

133

...

,

I

Truong hop hai ngiroi dUu sung cung b~n me>t hie.

Neu khoang each tv ngiroi nghe Wi lnbi ngtroi nay khong bang nhau thl kho long rna chi nghe thtly mot tieng sung duy nhat.

'I'rirong hop ngiroc lai, hai ngtfui dUu sung ban sung xc xfch nhau tru"{1c sau 111{Jt chut tht co mot so noi, d d6

..

chi nghe nhu co n19t ticng sung duy nhat,

,

Van de nay th?t ra cling khong kh6 giai thlch lam.

I •

I

\

.

PI-iAN B.A.I TAp:

,

Luc xe lira di qua nha ga, khi each nha ga 300m thl

hu coi trong yang 10 giay. Nhirng nguoi trtrong ga qua quyet chi nghe duCJc co 9 giay. 13911 bH~'t tal sao khong ?

- . _,

• PIIAN CIIUAN BI:

• •

-

I{e ticp 18 Salt Lake City, boi canh ua chuong etta .

cac phim Western. Noi day hicn nay con hru truyen

..,

call chuyen quyet chien "mot Inat mot con" gnra anh l\

,;

va anh Brat tlni vi sau day.

134'

Ngay thu 65

SALT LAKE CITY (M

Cau hoi

f

~--i Hai nml'CJi A va B xep IJT c

! I bU.' .

\ ! mlnh nlur trong hlnh, ticp tt

,_--'

o nguoi trong tB.i C (hoac D) se c

~ .

. xuorig them n19t ly thuoc .

Thu6c . Hai ly A va B, ly nao d(rng sat

, IJ.., ..... •

. #' ..

· _,. thuoc bfit k~ iJ bon trai h

ben phai J.y thuoc thl so phai d6i ehb voi ly t ln

nay. Sau khi d6i ehb 55 fan, ly thu6c d C

nguoi nao thl nguoi do phai u6ng. Neu ban 13. trong va ban ngam muon A thang thl ban phai d~t ly thi VaG vi trt.C hay vi tri D ?

c

A

u

t

..

I

D?t Iy thu6c

CJ vi trf D.

'Th~ng bai dircc quyet dinh a fan thir 55 rna 55 Iaila mot sole.

,

Bg ~ ky ban d~t ly thucc vao vi trf C hny vi trf D,

nell EO fan d6i ehb Iii lTI9t so Ie thl ly thuoc' baa gib

ciing C1 giCta. V~y ncu muon A thfing till ban phai ~t 1y

thucc sao cho B i1 vao v] trf chlnh gifta. N6i mot

each khac, ban phai d~t ly thuoc d vi tri D.

• tPlIAN BAr TAP:

-

Neu thang' bai diroc quyet dinh d Ian d6i che> tlnr 50

(mot 56 chan) thi phai ~t Iy thuoc C1 dau ?

e· PI-rAN CHUAN DI :

Ke tiep. Iii Salinas, que hurrng - ella nha van Stein- - beck. Salinas co nhieu trang trai tl~ong rau va cay an trai,

I

136

Ngaytht166

,

SALINAS (MY)

,

.Cauhoi

J

t

~t~·t~i\ll ~ Trang trai cua ong F Tat hay 'PIn rnroc

,r~ \.t 1~"I'" .. -

~ t:J '~""ij

~ ~ I '~f~n~ rat nghich ngcm, db ell ho. mroc ca tQ .. mat

~ ~' _:-~j~ xuong dau John, ern 'rom, dang dung ngay phla dmri eva 56. Ong F hot hoang

II · chay de"n ben cira 56 nh in xern. Th ~ t ky'

VI . ~

la, tren crau John khong co mot giot rnnic

ca to-mat .nao cii, tren m~t dfit ciing

. khong co mot v~t nuoc ca to-111Ut nao. Co th~ xay ra chuyen nay khong ?

- ._

_ . ...

'.

,

II

137

Tra lOi.

.. ,

_______ . \",. John ha mieng ra, ngira 111~t len tren,

·':~1 u6ng sach tat ca mroc ca to-mat dt> tu

:~.' .

1r'A.----r 'v _ tren Iau xuong.

"

Co mVl anh no tho duu ra ngoa! cim so,

mot anh khric cung lhb d:iu ra ngoa! elm 56, ngay phia tren anh tao M9t anh ha -rnieng, ngua mat len tren. Iv1{Jt anh do mroc ca to-mat

... .

--

xuong' the nhirng anh ha mieng chang uong' duoc mot

2"19t llU'UC ca to-mat nao. Tai sao vay ?

..._ ., _ I

'A A t

- PlIt\N CIIU1\N OI :

"

,

Ke ticp lit J_A)S Angeles, thanh ph6 n6i tieng nho nghe thuat thu bay, cong nghiep che tao may bay va

loe auu .

138

,

Ngayth1i67

LOS ANGELES (MY)

Cau hoi

I.

I

,

Van de bao v~ bf mQt Iuon Juan diroc ~t ra trong cac

nganh cong nghiep che tao, C~U chuyen sau dAy xay ra tal mot xinrng che' 410 phi co d ngoai 0 I..,o5 Angeles.

. .

KhachIiang muon den tham quan n19t ch~ec phi co

nhirng tren dUC1ngden kho co bay fat nhfeu cac loai phi cd rno! dang trong vong thi nghiern. Nhirng phi co nay thl tuyet mat nen co nhieu phuong an khac nhau duoc de ra : nao Iii dung man che chung quanh cac phi ca nay, nao 18 dung baa boc lai.; kC't qua 13 ton rflt nhfcu LIen va thl gio .. Cuol cung thlchinh khach hang de righi Ine>t phuong phap tOn.it tfen va thai gian nhat.

~ - ~

Ban co ~iet phuorrg'phap nay nhir the nao khong ?

Duong ni.ier .. 18. khong dol ehb phi co cung khong thay . d6i con dub"ng rna khach hang sir dung .

....

....

139

.

'Ng~ythd68

I I

;

.Phuong phap nay 18 bit n1~t khach hang lai,

,

.. .

Cauhoi

..

'. , ~

PlIAN BAT T~P :

"

M9t may bay cho ~o thco don d{lt hang' ~Ua nha nuoc, sau khi hoan thanh thl dutrc dern giao bhng phunng ti9n gino hang thong Llumng. Nhirng de'n.cnng thl co chuyen true tr~c : thuyen b] hu va khong th~ sua kip trtroc ngay giao hang. Gia stt khong con phinrng tien giao hang nao khac thl ban phai gia!

quyet van de nay the nao ?

.?

e

":1.

,

?

-

. .,

• PlIAN ClIUAN 13J :

" .

. . ."

Ke tiep la.rnii Palomar, each Los Angeles lOOkm ve

ph-fa Narm.Kinh vi~n vong d~t tren dinh Palomar 18. kfnh vi~n vong ian nhat the gioi.

.. · •

t ~ ,

4

J

. •

I

. 1

• .

140

NirI PALOMAR (MY)

f

Sau khi di thnm ~t1an did

thien van iron dinh nui Palomar, wi co sno lai m{)t so b ieu do ve 5\1' VQ n han h ella cac

hanh tinh (nhu cac hlnh ben canh). Ban hay dern thtt xern co

tat ca bao nhieu vong tron tren

. -

·cac ban ve (ben canh)

..

.. "" .

141

#

I

C6 tAt cA 11 vong tron

. .

Hlnh (1) c6 3 vong tron, Hlnh (2) co 3 yang tron, Hlnh (3) c6 2 yang tron, 'I'hern 3 "long tron d phfa duai ba d~u cham hoi, t6ng cong lA 11 vong tron,

NgAythuO:1

. HOLLYWOOD (M'

.. ,

Cauhoi

Hollywood cung n6i tieng nho con so cac V\1 lyipi 11

nA~t the giai. . ,

...... -: •. ~.~_. 1

'. , ~

e PHAN BAl TAP :

Mot ba no den phong l~t sir hoi:

try CJ chong tOi bat eli viec gt cung bat dong y kie Chung tol dii nhau quanh narn suot thang, .khong 1

.

nao ngirng. Do do .ma toi muon ly di, Khong biet tl

tuc phai lam sao ~ ?" . , ..

Luat su suy nghi mpt chut roi tra lai :

"Khong diroc, ba ~!I

V?y ong luat su dii can cu' VaG cai gl rna tra Ibi nl:

'v~y ? ".

Ban de"m thtl xem tren trang giEry nay co Ina'y hlnh

1

tu giac, khong co hlnh naophai khong ?

'-", ",,"

e PHAN CHUAN BI :

. - .

Ke. tiEfp la Hollywood, thanh ph6 dien anh nam a ngoai 0 Los Angeles.

r

14

o

-..'_

..

--

.

...

....

14Z·

..

" a

Hai vC) chong nay bat eu c h uyen gl cung bat dong y

kianA nil vCJ rnutin ly d] thl ong chong phan doL Ong chong' muon ly d] thl bit vc:J khong chju, Do d6-rfit kh6

xay ra kha nang cii hui vc;! chong' cung dong y ly d].

'" " lit.

• PIIAN nA11'AI' :

,

" . -

Doi v{ji c~p vrJ chong' bat ctr chuyen gl cung bat dong

y kien nay, cung co tl1Qt chuycn rna ('3 hal ceu dong y.

Do la chuyen gt ? ·

·w

'A ~ //

• PHAN ClIUAN BI : /

. ""

." ~".-

Ke ticp 18 Arizona. Hai bang p- rizona va Colorado

xua kia co rat nhieu thiS dan da dt). Ngirol da do d My

rat Lhich hut thucc.

- &~

..

-....._ -_.

.

. .

144

..

. -

I

-

Al{IZUNA (MY)

. .

..

cn« hoi

· M9t tu trtti1ng da do 119 th feh hut thuoc den nbi suot cn ng:1Y khong luc nao IiI khong hut. M9t hani, ong tit trinrng duoc moi den tharn quan 1n9t xl1dng .IQc dAu d California. a khap noi trong xuirng deu troo bong. "CHin hllt thuoc" (No smoking). Trong su6t qua trlnh th~m quan mieng' eng ta khong hie nao In khong ngam thuoc la, Ngudihuang dlin tham quan ct1ng tfit

Itch sir, ~hong cam can gl ong' ta ca. Co kha nang xay

.., "" ".,.., . .

ra cnuycn nay o noi earn ng'Qt dot Ilia nhu trong xinrng

19C dau hay khong ? _. - .

. .

,

.

.. • .If. ...

,

I

..

'.

...

..

145

• •

. . . ...

+ .

Co kha nang' .

Ngayth~71

-I\iEXICO CITY (MEXICO)

Ong' til trinrng ngarn "thuoc nhai" trong mieng, Th~oc 18 co rat nhfeu loai, ngoai loai thuoc dieu thong thircng, con co thuoc but pipe' (tAu thuoc, thucc la hit

vi. thucc 18 nhai, Rieng hai loai thuoc hit va thuoc nhai

thl khong c'art dot hia. j

Cau ho!

. - ~.

. - . ~ - . J

Lang P co 4 con ngua At B, C, D. Bay gio ta ~hai dem 4 con ngua nay di tu lang P den lang Q. l)~ di tit P d6n Q, con ngua A di milt 1 gio, B m~t 2 gia, C n1n't 4 gia, D mat 5 g;i.1. B iet rhng moi fan chi dem di diroc hai con ngua va phai dung mot .con d~ ctt<Ji ve, thoi gian d~ dAt hai con ngira di thl phai ttnh theo con ngua

: .

- dl cham, . '

'.... , A

. e PlIAN BAI-T~t\P :

- .. N ghe n6i ong til truong' nay 1110i ngay an 50 cai trirng. Hoi It-hi bao ttl ong ta trong hoan toan thl eo th~ chua diroc bao nhieu cal trirng ?

..,

• PI-IAN CHUAN BI :

• .-

Neu muon lam xong cong viec nay (dem het, 4 con'

ngua Wi lang P) trong 12 gia thl ban phai linn sao? ·

,

..

Ke tiep 'Iii Mexico. Phan Ian dat dai ella Mexico Is

cao nguyen va sa 'mac nen eho t6i bay gia nguava Ilia

.

v~n lEi nhirng phuong ti~11 giao thong q ... ian trong.

...

I "I.

J

~ '.

..

\

..

. ~

,

....

·146

. ,

- .

147

Tr81Ctl

..

'._ Lam theo th~ ttl sau dAy : '

(1) Bern A va B den lang Q (rn.at 2 gib) (2) Cuoi A trd ve lang P (mat 1 gia)- '

(3) Bern C va D d~n lang Q (rn~t 5 gia) (4) Cuoi B trd'le lang P (m5t 2 gid)

(5) ~em A va B den lang Q (m~t 2 gifJ)

Chu Y phan viec (2) va phan viec (4) co th~ d6i chb

cho nhau duoc. '~ ;

. ..

• •

~ '..... " ..

-- PHAN BAI TAP:

~

. '

Tirong t\t nhir cau hoi tren, bay' gid co Wi 7 con ngua rna thai gian can thiet cho mbi' con theo thl1 tu 13 : 1

'I." •

gio, 2 gic, 3 -- gib, 4 gic, 5 gio, 6 giCt, 7 gia. Net! co 2 -

ngirci CWlg dAt ngua di thl phai tOn It nha·t la In.fly gio?

• PIMN CHUAN BI:

Ke tiep 18 thu do-Lim.~ etta Peru, narn tren day nul Andes. T9-i ~y vAn con dau tfch etta nen van minh Inca T\fC ra mot thoi. "" .

..

..

148

" .

NUl ANDES

Cau hoi

Chung ta hay d;{n tharn n1e>t den tho t~n nul

, ' i

Andes. Thoo truyen thuyet, v] thun ella dCll.nay rU't

ghet m~t trai ella dong tien nen ngirol gilt den. quy dinh : khi khach den l~ den li~ng tien cung vaoquy, nell lit mat phai thl diroc tiep tuc li~ng tiep con ncu 1:1

, m~t tra] thl .phai ngt.tng, khong dircc lieng' ticp mra.

. Ong gift den dinh ninh rhng vdi quy dinh nay, so mat '

~ I

phai 5e nhieu hon so m~t tral va so dong tfen I~t m~t

phai trol1~ quy se tang dan len. Tuy nhien kat qua lal khong giong nhir ong' ta mong muon, so dong tfen -l~t mat phai va so'dong tien l~t ll1{it trai trong quy vAn 18

moi thu m9t rnra, Ban bUi't tal sao khong ? __ ..

, .. _

..

• "

..

..

~ .

149

I

..

~Aoi khi lieng' dong' tfen thl xac suat ... dong tfen ~~t, thea mat phai bang' voi

xac soot dong tfen l~t mat trai (50%).

,

Ban xern bieu db ben canh, sau khi ~. lierig tien Ian thir nhat se co mot rnra

..

56 ngiroi co dong tfen ]i\ t thco mat

• •

1 2 3 A 5 i, ,.;. .phai do ?o dtrcc phep ticp tuc lieng' , tiep fan 2. Tucng tir, sau khi lieng'

" ~ .

. tien fan tha hal se cling co 1119t nua so

_ ngirot co dong tfen lat thea mat phai do do duoc phep

tiep t\1~ li~n.g t,iep fan thirS. Cirnhu the rna tiep tuc

. . ~

li~ng fan 4, Ian 5 ... 0 Phan den tr6n lll(!u do bi~u dicn

s6 dong ticnl?t nl~t tnii, phan trung tren bi6u do_bi5u d~~n so dong tien l~t mat, phai. V~y- so d6ng tien I~t

-

.

. . - -

rn~t trai va s6 dongtfcn l~f mat phai 5e b:lng .nhau.

• PIMN BAI TAp :

-

. -Hi~n tai trong tay tol narn 3 dong tIen. Hoi cq may

m~t phai, co may mat trai ?

"-. ,,"

e PHAN CHUAN BI :

, Ke tiep 13 thanh phc Manaus, each cira song · Amazon 2500 krn.

150

Ngay thu II;j

_ MA.NAUS (BRAZIL)

Cau hoi

"

l •

Mot ngiroi chuyen mua ban dong' v~t den mua caisa'u

... " ".. " t

con eua song Amazon. Mot con gia 3 do-la 60 xu (do 1a

My) ticn linn thu tuc In~t 36 X.U, gia thanh t6ng cong'

.la 3 do-Ia 96 xu. Nguoi ban ca sau Iii dan dia plnrong nen khong co tfen Ie d~ thai. nguoi mua chi dem thea hai loaigiay bac : giay 10 do-la va giay 1 do-lao De khoi phai thai tien nen-ngiro! rnua bat buoc phai mua it nhat 25 con ca sau (99 do-la). Hoi r Neu ngtrcirnua

dern thea hai loai tfell ~iay bac 10 do-Ia va dong 1 xu thl phai mua it nhat lit nlay con ca sau.

,

. .

I' _ .....

,

..

..

. .

t

151

.. ..

I .

t

..

I

. Ngay th117 4

RIO JANEmO (BRAZIL)

M9t con. Chi cln tra 396 dong mot xu.

~ r ... ,

'.... " A

PIIAN BAI TAP :

i

-CAuhoi

Me>t nguoi ~p ban, ~t 7 trai phat thu to nho khac nhau thanh hang ngang. Ket qua 13. anh ta ban thung 4 driu trai va 3 day trtii. Hoi anh ta phai ban it nhat mfly phri; sung.

..

..

./

t

A

. '. ~

e PIJAN CI·IUAN BI :

Ke tiep IiI Rio de Janeiro, mot trong ba cang Ian va dep nhat the giaf: Vii h9i h6a trang hang narn .cua Rio

de Janero rat n6i ticng.

A

xe mo

yang?

..

..

~52

153

.

. _

..

9 vong

. .

Chac co nhieu ban se l~y

. 20m chia cho 2m va ra dap so la 10 yang nhirng lam the III sal.

D~ hi~u ro tal sao cac

ban sai, cac ban hay nghien

_ ~

· CUll ky hlnh va, ben canh .. Tuy dinrng kfnh cua duong'

, . .

, 'trbn' IOn chi gap doi duong klnh ella dinrng tron nho

. ... . ,. .

nhung each ]~p Iuan vAn giong h~t nhu khi tra loicau

hoi Vita roi.-&) yang quay luon luon 18 thinrng so cua chu vi 2 duong tron tru bot cho 1

..

t

t ;

'A ,. ~

e PIIAN BAI TAP:

,

it ~ ~

a Nam My, khong' hiern cac thieu ncr cao krn, t;~ng

tren 80 kg. Ba M, vira ket han xong, cung Iii In9~ trong nhir .. lg phu nu to con nay. Ba ta lai mbi ngay m~t len ,ky nen rat ]0 li\ng. BiI ta lin kieng nhirng cling khong giarn duoc ky 10 naco The; nhirng me>t hom, chi trong vong mot ngay rna ba ta sut hen .4, kyo Ban co biet tai sao khong ?

I

r ... gay tnu , U

CAuhoi

Cho met Iong' slit B lan ben ngoai mot Tong sAt A co

, -

cung d{> km.Bau khi di bet mot yang ngoai Tong A thl

Iong' B Ian ducc may vong ? Day Iii truong hop Ian ben

.

ngoai, b~l1 hay so sanh thir vel truong hop Ian ben I

trong ~lbu ban nay XelTI sao.

"... A"

e I'liAN CI-IUAN BI :

.

Chung ta hay dc;n cac bai t~hn d ngoai 0 Rio de

. Janeiro. Ban se ~p rat nhieu thanh nien narn nit. Cac . thieu rnr - chau My la tinh xua nay vtin n6i Licng nho

net dep khoe manh cua ho:

154 ~

RIO DE JANEIRO (BRAZIL)

..

• ..

155

~ t

.

N gay hom do Iii fan dau tien ba M sinh em be. Em l .. ~ nang hem 4 kg non ba tasut hon 4 kg.

M9t ba no vong so 1 13 90Clll, vong so 2 la 60cIn,

~

vong 86 3 IiI 90cm. Th~t 18 mot than hlnh ly tirong, the;

nhu'ng su th?t th) trai rigiroc lai, Ban co biet tai sao

khong ?

• PI-IAN ClIUAN BI :

. \

. Ke ticp lil Bu~no5 Aires, m9t thanh ph6 IOn narn d

etta song Rio de 18 Plata.

156

Ngay thl1 ~'b nUE~OS AIRES (ACHENTINA)

'II

Cfluhol

....

Trang mot cong vi~.n Ian ella Buenos Aires ngUai ta

dung mot cOt chi ductD.g nhir hlnh ben. Cpt nay chi huang cUB. cac thanh pho Ian tren the giol, nhad6 du khach biet duoc t6 quae rnlnh nam d

hmrng nao. M9t du khach nguoi Nhat tun mal rna

..

khong thay bang chi- huang

"Tokyo" dau nen tlrn ong quan Iy cong vien d~ phan doL Ong

.

quoin ly vua cubi vua chi vao

cai cot. Ban co bie't tai sao

.. ..

khong ?

\

. .-

157

Tokyo va Buenos Aires d vuo ha i vi trf doi xirng n hau

to

qua tflIn dia diU. Hlnh YC ben

canh d~l tra Uri ro rang cho ban tai S:lQ ong quan ly lai chi

.I

vao cui cot.

\

-

'... , "

e PI rr\N IJAJ TAl) :

N6u ban ghi "Tokyo" vao phan goc c(>t nhir trong , hlnh th! dinh cpt ban s5 ghi clnr gt ?

..

,

. ,

, Ke tiep 18. dong co Pampas (j Trung b9 Achentina,

Dong eo Pampas, trai dai hen 500km, la cot tru ella

, . .

nong nghiep va nganh chan nuoi d Achcntina.

..

..

158

Ngayti"iu77

PAMPAS (ACHENTINA)

,

.• t

1

J

·

r .

,

~

+

.r

~

· ~

,

1 ,

CAu hoi

. '

. )

I .

t

(

· ~

1

·

, .

-, Tron dong-'co Pampascomot con duong' chi ;9nJ du

mot xe hoi di vua. Co lTI9t xe hoi di sau xe chung tol khon g' baa xa. 'I'ren canh dong co menh mong nay

.

khbng co lay bong dang mot can nha nab, canh v~t .don

di9U khien chung tbi g~t gil g-~t girong. Luc chu y nhin -

,

I t ,

,

• •

• ,

, .

ky Iai thl cal xe ban nay dang chay triroc mat xe chung

taL Cai _xe nay khong th6. qua matxe chung tOi tren con dirong' nay duoc. N gold con duong' nay ra toan ]u dong co, khong the! chay xe duoc, Ban co bict tai sao khong _?

i

·

,

...

, .

· ~

1

150

I Ngaythd78

.. ~

PATAGONIA.(ACHENTINA)

.L ... U. AU&. .

- _.

- ....

Cuu hoi

II\.

~ -

... .

, 1

1-

~

1

f

-Tay X~ thii n6i ticng ~iia he> It).~ nhrim b~n In~t ngttoi ~-

dan ong' cao 21n a each do 100n1. 1111i ten khong bl trech dtrong bnl1, luc nao cling d each mat dat Irn, lao vut tai ch6 nguo! dan ong' no, Dicll ky I? Is .ngirol dan

. ong nay khong b] trung ten, vAn Ctl nhon phd. M(H tCn cua ray xa thu _nbi tieng nay', thuc,ng thl co thfi bdn Wi

. .

dich each xa Wi 2001n .• Ngiroi dan ong' lai khong bo

chay, cting khong tranh ne, Ban co biel tal sao khong?

- ....

-.

.

, .

'.. , ..

e PIIAN BAI TAP:

Khi to.i chay: xc tren xa 19 cao tOe thang tAp, phia sau tOi khong xa co mot chiec xe hoi rnau do. Toi khong muon eho no qua nlQt non tang tOe. Toi khong he b] no , virot qua rna cuo! cung chico xe hoi do IQi chay ngay truce mat toi. Co kha nang xay ra chuyen nay khong ?

1- .. '

• PliAN CIIUAN nI :

..

,

Ke tiep.18 Patagonia, nam a phia nam khu dong eo

Pampas. eli dan i:1 vung nay thuoc 100i cao nhat the gtoi.

I

J

~ ,

J ,

,

• ~

I

l i

l

I

'" '

~. +.

160

I

I

I

I

..

..

161

..

. ,

Tri Iltl

. .

N gttci dan ong nay nam tren co each nguai b~n

a

100m. M~c du anh . chang ngttbi Patagonia nay cao Wi

2m nhirng khi nhln xuong thl chi con cao tu 20 den

~

30cm th?i, do do mill ten lam sao ban trung anh ta

r

· dune .

.~ t

, .~ •

~ ·

'... '" ~

e PllAN BAl TAP:

<

M9t Ian khac, ten v&n bay each nl~t dill Lm, anh

chang ngjroi 'Patagonia 'vfin nfim rna lai b] trung ten.

B~ri co b iet ta i sao khong ? . .' ,

,

• 1

• PIIAN CIIUAN Dr :

,

{

·t

(

"

Ke' "ticp In Waikiki thuoc I-Iawaii

..

'.

t

t

i - .•

f

-

....

.. •

·

• t

~

I .

"

..

· .

o • •

"

'f

J • ..

,

• ..

.. · •

'!

I

, o·

f

. .

...

Ifl2

Ngaythu.79

• I

\VAIKIKI (HAWAr

Cau hoi .

t

+ r

~

1-

. -

163

+

Nhu trong hlnh. Do la bong

bon co gHi dang nhay hu-Ia-hu .. la

trong san.

. .

,~ , A

It PlIAN BAI-TAP :

'II ..

, ,

'~

. Co nguci di rigang qua reru etta so. N ghe gi9ng n6i

thi co hai nguoi 1113. chi thf{y bong co lTI(.>t nguoi. Tai ~ ?

. S3,0 V?y .

'. . .. '"

PI·IAN CIIUAN BT :

... Ke ti~p lit Honolulu, sau do La 5e dap may bay tri1 ve

Tokyo. '

«>

164

...

I

- "'~-J ---- .__.. .......

..

C£lu hoi

..

l

J

,

. .

Chuycn du lich vong quanh the;' gioi trong 80 ngay .

, f

cuoi cung da kct Lhuc, 'I'Ir Honolulu di nU1Y bay lye den .

phi truung Hanoda Inai 6 gio. Mil)' bay cUl canb luc 10 gil$" sang' chip xllung Hancda Ide hoang hun •.

.-

Ncu ng,\y khui hnnh, cung tv Hancda, (ngay Q[\U

ticn etta chuycn du Ijch)· 13 ngny 1 thring 7 th) chung· ta so vc den Hanada (ngay cuci cung cua .chuycn du

lich) luc hoang hon ella ngay TI1RY thang TI1ay ?

f

. ,.

- .

• •

...

165

..-

...

..

,

Ngay 19 thang' 9, c6 nghia la ngay tlnr 81. Ngay 1 · 'thang 7 khoi hanh, sau 80 ngay thl ve mroc, Ie ra phai lavao ngay 18 thang 9. Vao ngay 18 thang 9 chung ta

, -. .

0t 0-nh ttl Hawaii, bay virot qua "dirong doi ngay quae

tr?' non phai doi thanh ngay 19 thring 9. Do do tfnh ra thl phai dO:n. 81 ngtlY sau 111ai ve den Hancdn.

• '. " .tIiIo

. e l'IIAN llAI TAP:

~ ,. .." 4

.. ' ,M9t nguci.khoi hanh. ttl Hancda vito ngay thir hai,

. "

?i~·von·ff quanh ~h~ gioitrong 80 gio, Neu n13Y bay 'ban

,. dau bay ve'huang' dong (ve phia mroc My) thl sau khi

di quanh the gic1i. nguoi nay trd ve Hancda vao ngay thir n1ay ?

...

" . Khong con ph~·\n chuan b] nfta. Nlurng ng£ly vira qua

cdc ban d;l qu(t 11l9t nhoc. fillY gid c.ic ban hay nghi ngci eho th~t khoe n he.

,~

luG

..

11", 'I .

)-

Lui giafph~n hili t{lp

f

J.

I

t

1. G i6ng nhir khl C:IU ... khong C'fll1 nghi co thuc hivn diroc hay khong thuc hi9n diroc, chi Cfln tv do suy

n gh r 18 tOt Tai.

. .

2.20 con so. Nho d~ y tu 90 den 99 co tat ci 11

. con s6 9.

..

3. Dung n19t nl~t phUng tli 3 trong 4 diem nay. '1\), .

.

, trung diem ella d()(,ln LhtIng ha iu' di61TI con lai (di5nl

• •

· ' thl'r 4) xuongvuong g6c voi In~t ph~.ng n£1Y, xoug VG ,

. n1~t phang song song voi In~l,t phung nay ..

. ,

, ~

. 4. Nhirng TIloi quan h~ 1113 chung ta d5. bict tv Ifill liMn,

cch, sen" hay "Nguui di san, sung, cao' v.v ...

5.l(hi ern Lhanh ngu'(ji 10n t.h) sc dat diroc rnuc dieh.

, .

" ~ ,

fi.Xuyen vong A qua 9 vong con lai. Nhu v~y, nell ~ilt

&.

Yang 1\ th 1 k:tt ca."- cac yang deu riJi ra,

7.NhU'ng du ki911 dii cho lrong bui khong du d(~ i.Inh xern ai ~iHn xong lrU{5c ..

th6 co mua, khong th~.c6 80 ho~'

9. Cung cuon giay quanh m~t tru (h9P tra chang han) Dung com-pa quay mot vong In co ducc hlnh c-lip.

. 10. Gap doi ti1 giay lai, hrot nhe viet qua duong g-d'p nay, khi rna giay ra se co mot duong' thang,

11.Neu ong ta n6i khong trung thl lai phu hop vdi ]i1i boi, co nghla 13 ong ta noi trung.: Neu ong' ta noi 'lrung thl lai khongphu hop v<1i Ibi boi, co nghia 13 ·ong ta n6i khong trung,

. ,

12. A .nam ben ngoai (ttl ngoai deln vao so co mot so

chan)

.

13~ M9t ngay chay cham 24 gid Iil dong ho chet. M{lt

ng8~ chay cham 30 giG la dong ho chay ngircc lu6i

. -

ngay 6 gio. .

14.Khi dicn1 danh. khong tra lui co nghla 18. tra .lbi

I

"vfing mat",

-

15. Ne~ qua th{it anh chang nay tfnh hay nghi ky thi

~

phai nghi nga cau "De tol lira anh nhe !"

.

16. Luc do, thco Gl;IU - Vac thl tren trai diit chi' co m9t

ngtrbi dan ba duy nhfit 18 Eve.

-17. N6i 4 trung dicITI cua 4 canh hlnh vuong se co diroc -

hlnh vuong phai -tln1.

..

168·

I

-

L9. Cay CQC clhn thilng rna mat lrui i1 ngay tren -dinh dau,

20- That ra Iii nhln tlr diroi ·len .

- ,

21. Bilng nhau vi khi di thco chieu ngircc Iai thjl duong

len doc lui thunh dirong xucng doc. f

,

I 11 ! I

· ,

,

..

4 .

22 Th00 nhu lrong hlnh,dbi cfflu dfiy ben tf~~li snng ben

~ ,

phai, Ion qua 1110 trong cua phno : Cling co the quan

nh ieu vong quanh m{>t ehb roi moi phan doi ra,

23 XCl11 fang dimi cling cua thap, xcrn phan xay bling

da cao' han mat dill hay lun vao 111~~ clift thl 'biet

dune tluip nghieng' vo phla nao.

24 Muon them 2 cui bong bong. A nh ca diroc 6 cui, anh

• •

hai duoc 3 cui, ern ut diroc 111Qt cai. I lui cui con du

. .

. thl dcrn di true .-- ...

25. Cat hi) J11Qt nU3 ta ljch ghi phan thong truce di, nhir the se thay diroc phan thang wi niun cr tb lich

1

bell d uai.-

26. Neu xe -xuong nuico khoang each giira moichuycn

.~

nho hon thai gian xc tOn d~' len nu! thl 55 xay ra ..

,

t I

!

I

1

· ·

,

.. I

'"

'-- .. - ... _

,

t

I

. .

-- h i~n' tuong noi tren, -

..

~ .

169

..

. d.ut (tral ~t quay quanh chfnh rnlnh) vdi cung v(

,

tOe. I· .

......... ----- ---- -- - - ....,

bac dl thl hoac vl cira ra h9P qua, ho{lc .. vl lit n1C

cung, khong co each gl thoat ra ngoai diroc.

28. Con vu quay Lit xern ra rut giong dirng yen ..

I

29. Khong bict 18. tieng gl thl lam sao dich duoc ?

30.NgDi quay hrng ve phfa truce. ·

. :31.Giong nhu cau tra ldi cua ngny 31, so 12 ViI 11 b] rurt thanh cac so 1 va 2, 1 va 1 sau db cong thorn 6 va 1, t.a duoc 12. Cac manh b6 con lai lit : .

..

38, Nhtt hlnh

(1 )

1.

i

39. Nl~u 111nh

.

40.1-11nh blnh hanh, cac da gidc dcu.

- .

. '-:?!-. ~ .. '

.. ~
......
10 va 2 ,
-
...... 9 va 3 •
.-
. .
8 va ·1
7 va 5 -

41. Tai vi eo nhirng duong thang tho va nhirng dinrn

.

thang' manh lfi·n 1911 v(1j nhau. Neu cac duong than

+

nay co cung d9 day thl se de tun ra mui ten hen,

I

'I'Sng cong co 5 manh,

32.43 tuoi (nghia IiI me nho han bID 1- tuoi) 33.Dia C<1n ben co don can dai sc thap h(111.

. 34. Tuy chay tren 'cling 1119.t duong ray nhirng ChUY9n .. nay ch 1 xay ra sau khi 2 xe cia g~ p nhau.

42. Ban quay ve phla sau, khi cung quay ve phia sau d do khong each gt tifYp tuc b5t·chudc ban duoc .

.

. 43. Nhu trong hlnh,

..

... I
, Ii ., •

,oj
I II i)II ... ,-- .... -,.
. - .. ...
, .. f, j.
~ Ai :.t ft - -.

I

.

. .

44Chicc xc phong Wi lit xo hoi chi co mot den pha

45-Toi phai tra khoang 10,7 guilder

4 -.
-- . -
35. -
-
9 Anh A phai tra khoang 5,3 guilder

. . .

/\.]11-, B phai tra khoang 8 guilder

].6

..

. . .

46. Da giac deu co 30 canh, ~jn gi6ng nlur l11{lL hlnl

tron .

36 ·

25

170

17

- - ~

- ~ -- -........ V & '-A & '-' ., ....... -:- •• .. - - - - - ~ - U"

v~t cang tD't.

48.Moi chan anh La di)t lren rnot Lang da nho,

49.4 que diem xf{p Lhanh 1 hlnh vuong. 8 que diem xcp thnnh 2 hlnh vuong, {)rlL eh("\ng 2 hlnh vuong nay len nhau ("1 phfm gc")C VU{Hlg, se e6 3 hlnh vuong.

. .

L.~ .. j .

B9-n nihn 8 que diem l~li thanh n19t bo trong tay, nhln ttl phia day C:1C que diem, ta so co 8 hlnh vuong.

-..,

50. Day la hang gi<i. Truce cong nguyen chua h'C co

each t.inh "the ky thir nhat, the ky t.hir hai, .. the ky ·tht120"

51. Thf du nhu ra ve gi~n doi,' phot la, di rna phot 10

khong diroc phai mien cuung bi6u dien.

- .. ,

- .~

52.Dung.

53.420 fan. But tay khong giflng nhir cui chao, ca hal ben deu p hal dun Lay rae

!l.t. Cua so dong nguuc nen hui lay earn C1 vao ngny giua , cua sb.

.

55.Thl1qng De co tao duoc mot tang d,i rna chinh minh

nhac khong noi khong ? Neu t~10 duoc th) 'I'Iurong

172 .

,

-- """"----~-c ----- ---- ~-.- ---.~~- --··0 -, -r., -~--

'I'huong De khong toan nang. Neu khong tao diroc thl Thuong I)c ct1ng khong Loim nang.

56.5 nginri n"f1y chia lam hai nhorn di ngang qua cong : n1\)t nhorn 2 ngtrci, mot nhom 3 ngiro! hoc)c 18 mot n horn 1 ngirci, n19t n hom ~4 nguul. Nhir v~/y 5 nginr!

nay di ngang qua c6ng chi co 2 fan.' 1

57. r.::111 nay hoi ngiroi lln h khong phai gtic ben trtii vu ben phai con dltdng 111a dirng g-.Jc phla trtroc va phfa - sau con duong.·

58, Neu so hanh khach it hrrn 42 nguoi thl dap so van 18. 18 hanh khrich (phan 6 nguui ella co A va phan

.

15, nguui cua co B se trung 10 p. N gucc lai voi each

. . ~ - . .

giai quyet van de 58, ban dCl11 c{:lng phan trung l~p

nay vao hai ben sau do l~p luau y h9t. nhu ell).

59. Trang cay chui tren n5p ruong, dung chan 11)6 hay

. ~

tAt den. .

It

60 D' 1'" .'."' 1·

~ 0 ia : ngLl(11-V,1 xe lel1.

• +

G'lKhong co phuung phap nao c,i (so hop co nhan ben -- ----ngO'9i va giay ben trong khong phil hop nhau phai

-

- - 16~n han "hai moi ducc)

62-D9 chcnh 19Ch Ia 0 (xe khong chay tren In{lt phang'

~

xfch dno)

• ~

173

6':'1.1 I.,."U 6'U£l IJUVllb Vil llCII n nu.

.

f

'I;). M9t pnat, ~h~t thu X~p thanh hang ngang ~~

phat sung xuysn qua phan day cua tra! to, phan d1

..

64. Thcl gian ttl kh i xe Iva bfit aau hu coi den khi (j nha -

. ga c6·th~ nghc dU(jc 13 "1 giay.

65. D~t. i:J v] trf C. Neu so fn 11 doi ch6 IiI mot so chan th)

oil

bao gia ly thuoc cling CJ mot trong hai ben, f)~t i'1

,

V! trf C thl xau nhat 13 A khong bi u6ngloL nhrIt Iii

B bj u ong .

66, Anh ben tren ha micng, ngira mat len tren conanh ben dirci thl do mroc ca to-mat xuong,

. .

. 67 May bay do tt! bay di,

ella tral nhc ..

• ..

74.2 vong, Ne'u l~n ben ngoai thl phai cong them Jl

. . ~.J

75. Nhln thang thl ba ta giong nhir cal "thung x~nJ

chi khi n20 nhln ngang mci thay hi! ta "th~t dE lung ong".

t

t

f

...

,

- ...

68. Co n19t urgiac. Do chfnh 13 trang gif(y .

7G.Th! du ghi "Thien Dang"

oil

.

69. Dong")' vc chuY911 ca hal V(j chong biit cuchuyen gl

cung bat dong y kien:

70. Mpt cai tnrng. Vi sau khi an mot cai trtrng 1:6i thl bao tv khong diroc xern Iii tr6ng nita .. ··

77. Khong co kha nang xay ra chuyen nay. Neu ( chiec xe do chay truce m~t ban thi do 18. mot chit

+ .

· . xe khac, giong' h~t chiec xe chay sau lung ban,

78.Anh ta nam tren Yang each mat da't Irn.

79. Di hai ben rem cira,

80. N gay thu ttt. 80 giClla ba ngay va 8 gio,

...

.

71. 12 gio. Tren dU'ong've diroc hai nguui cung cttai

.chung CO~ ngua dau ticn (con ngua A di dI1Qc quang dUCrng chi ·mat 1 gia)

72. Neu trong tay co ba dong tion, dirong nhien Iil co ba mat phai, co ba rn~t trai,

... ..

-. ~ Dang le nguoi D. ay se trd ve phi truong' Haneda VE

ngay thu ttrtinh tu ngaykhoi hanh, c6 nghia 13. vs

ngay thu nam cling tuan 1~ nhirng vi sau khi cl

canh khong bao lau phi cd lal vuotqua "dinrng' di

.. .. .ngay quae te~t (theo chfeu nguoc voi chiou bay tron

-.(_

. cau hoi 80) nen phai giarn bat'. mot ngay,

'",

..

, -

~

174

!

-

..

..

~ ._. .

.. . ..

17

. ',-

- .

. ..

. .

. .

. ~ .

,'k •

... .

LCJi tlfB' '

I

Nglly thtl nhKt

Ngby thtt 2 Ngay thll 3 Ngay thtf 4 Ngny 'lhl1 5

Ngay thtt 6 Ngay t.htl 7 ' Ngny thtl 8 Ngny thu 9 NgilY tht1 .10 Ngny thu 11 Ng:\y thli 12 Ng,)y 1h\1 13

N gny tint 14 Ng:ly tht1 15

N gh Y t h tl 1 G N gily thti' 17

.

N g:lY til tl 18

76

, ..

.,,' ~,' ~

Ngly thtt 19

~

" - Npy thd 20

." . '

.

..' . ." --, .

'II '" 'II .. or,

• . • h. ~., .• .

. M·. .

-.

" .. .. ~ -~

~ -I

• . 1 .',

. .

I, '.

MUCLUC

• •

. -

. '

• • I- • - • ... ... ~.... ..

. ".. '. 1., ~ •

• ) .... .. iii • '" ..... -

...

.. I • • ..

.-'·Nghy thd 2t

...

N gay th tt 22

Ngay thll 23 Ngay thtt 24 Ngb.y thtt 25

.

Ngny thll 26

., -

..

.... .

I , • •

L .

I I .. • • • t ,. 5

.

• t • • •

TOI{l'Q

.. I • • • • • • • • • • 7 , . . . . . , , 9

.. . . . . . . . 11,

-

Ngay thd 27

Ngny thtt 28

Ngay t,hu 29 Ngay thtl 30 N gay th'u 31

. Ngay thtl 32

IIONG I{ONG

.

SINGAPORE'

DJAKi\RTA CALCUTTA

, . . . .

· . . 13

.. • • • It •

· . . 15

I{AT1\L:\:~Dq 17

. NE\V DELIII ~ 19

1( .. \ R.~ \ C I I I t • • • 2 1

13 4 \ G L). \ D . . . . ~ . . . t ~ • 2 3

.

Ngay th ii 33

Ngay tht? 34 Ngny 1hti' 35 N gay th 11 36 Ngay thtl 37

· , ... 25 ..

_,.

• • • •

. .

N gn.y th t1 38

Ngay thif 39 N guy th t1' 4 O. Nguy thi! 41

'" .. .

. . ..

.. . ..

• a •. 27

• • • ... III

" . . .

. . 29

SA ~L~C I\:\L:\TL·\HI S • \ ~,r ~: \ c S.', I I i\ n. \ .

· . . 31

,., fJ

• to • • u.

..

~ .. .

.. . . . . .

~

l'~ Ll r ~ \ 1 ~ _- \ n. vr

I...:: 'I" .\ "'- .. I ~ I r L

_ V ~.\ .........

.. . . . .

37 · .. . .. 3 D

.. . . .

.. . .

A T I I !." ,. .,

... ~ ... " ,,)

. . . .. ., ., . .

. . 41

'-

..

I

, ',bAa CRETE

• ., ,.. .. t • . • .• 43. ~

.. , • 11.,

.

• ... < T41::

• .. ,"'T ,.;'. ...... v

CASTELLA

• •

..

'.. . .

~ ,

." .: AIADRID ..

• • •

~ ,

: co TEO'AZUR ..

• ., ,T

, .• J ... ·47

..,. . •• III

• •• • , •• WOo

.

• .. I " •

I.

.. I

· , . 51

" .

PISA .. t

ROl\fA ...

t • • • • •

,

· .' .

53'

. , . . . .

V ATIC,\N . t • t • • • • • 55

NAPLES P():\I PEl

• • • • •

• • • I • ~ ~

• • • • • • • •

. . 50

DJ\Y Nur ALPS

G E~ l~ V ,\ .

,..

,

N E U ell i\ '!'E L

• • , . • • t:; Jl

· ... .. ..

· . . C5

"

BE 11Z':E

· . . . G 7

. .. .. , . . .

ZUliICII

· . . . .. . .

.. . , G9

.. .. . .. . .. . . 71

_ ~IOSCO\V ....

I I l~ I .s I x 1\1

• f • t 73

• • •

. .. . . ." .

• t t 7 [)

.. • • • f

,.., 7

• f • •

..

S 'l'OC 1\110 I ~;'.[ S 'I-'CJ (: I"~ [ I 0 I .. ;. 1

C () I ) , ... '\ ,. , [ \ G ' '" 'T

. .. I ' •. '\ I J II ~J .. ~

• • a

· . .. 85

• .. 6 • .. •

.. S 1

• • •

• • t • 83

-J

LIl·'" "I '·GOI

. & _ ... ~ •.. ) .. ,

• • • •

· . . . 87

)77

Ngl£y thd 42
Ngay thtl 43 io
.. Ngb.y tht1 44
I
Ngay thtt 45
Ngay thtl 46
N gay t.h\! 4 7
Ngny·thll 48
Ngay thll 49
Ngay thtl 50
Ngay thtl 5-1
.-
Ngay thtl 52
Ngay thti 53
-
, Ng:1Y tht1 54
.Ngay thu 55
Ngaytlni 56
Nguy thi! 57
.,.
..
_ Ngay tht1 58
N gay thtl _59
Ngay thtt GO '.
Ngay thtl 61

Ngay thtl 62
Ngay tht1 63
- Ngay thtl 64 178

· IIA11DURG ..

89

91 ~

1'4 gc!.}Y t!": U 00 ,
,

... Ngny thu GG
,
l
Ngay thu 67
N gay th t1' 68
Ngay thtl G9
.
Nga)Y thl1 70 •
Ngny t!:u 71
Ngay thU: 72
Ngny thl1 73
Ngay thtl 74
Ngay thu 75
~
Ngny tht1 76
Ngny thtl 77
Ngay thtt 78
Ngay tht? 79
Ngny"thU- 80 I • • •

• • •

LEIPZIG . I • • • • I

HEIDELBERG

• • •

· , .

• I • • 93

• • • • • • •

ALI{~rAAR

. n7

• .. • t • , V

• • •

. . . 99

• • • •

PARIS PAllIS

PARIS PARIS

t • • •

· .. .

.. . ..

• • a • • •

. . . . . 103

• I , • • 1 05 ... 107

• • • • • •

t .. I It •• I'

P J\S-D r~-C/\ LAIS

I , .. , I 1 09 · .111

\\'I~DS011.

• • • • •

. . ,

LO:\'DON LoxnON LO~DO:,{ LO~DO~ LONl)ON

.. • I '" • • • ..... • 1 13

• .. .. • • .. '" I .. . 115
.
117 -/
'" • .. • • • .. It • • ..

· '" .

• • •

• • •

.119

· . .. ~ '" .

· . ..

.121

. '

.123

., . .. .

.. . .

Lei gi5.i phan bhi t~p

. .

1

• • • • ... I

SJ\LI N J\3 .... LOS· J\NGEI~ES.

. . . 1 ~

.. . .

. . . . . . 1:

NUl P i\LO:Xl;\R HOLLY\\"OOD

". . .. . . ,. 14

. '" . . .. .. .J1 '-

I

ARIZON.t\ ,..

I' ~ ( .

· .. ..

.. . .

l\IEXICO CI'l'Y

.. . .

6 • • • 1 <

NUl ANDES

• • • • • • •

. 1 ~

.r.-1AN1\US I & • IE

RIO J ,'\r\EIRO '" . . 15

RIO DE JA~EIRO .. ., .. 15

B.UE~:OS AITIES .., P 1\1\1 P J\S

. . .,

. 15

.15

. . .. . . . . .. .

1) J\ 'I'.:\G 0 i~ I.i\ \\' ,\II(J r<I

• .. .. • • '" t

,1G

.. . • ., 1 G

a • .. • • ..

- '.

IIO:~OI~L;r~u

• • •

e • 1 G .

• • •

. . . .. . . . ..

• • •

• • • •

. -N E\V YOI1I( • .. • • • • • .125
......
ClfIC,\CO , • • .. , • .. .. .127
I
Il':D li\~~ l\POLIS • '" • • • . 12.9
· ...
~II:,:, 1~1\POLIS , ,131
,. '" • 4 •
• .-
D I~:,\ vsn • • , • • • • • , ~ 133
- _.

-""'-.

..

, .

17'J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful