PROGRAM SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY 1994

P r o g r a m m á z a c i e ľ g a r a n t o v a t , p o d p o r o v a t a rozvíjat d e m o k r a t i c k ý , s a m o s t a t n ý , e k o n o m i c k ý a p o l i t i c k y nezávislý, p r á v n e a s o c i á l n e s p r a v o d l i v ý štát - Slovenskú r e p u b l i k u . SNS p r e s a d z u j e t a k ú státnost Slovenskej republiky, k t o r á je z a l o ž e n á n a z á s a d á c h d e m o k r a c i e , suverenity, s l o b o d y , otvorenosti, h u m a n i t y , s o c i á l n e h o z a b e z p e č e n i a , n á r o d n e j svornosti, s p r a v o d l i v o s t i a rovnosti p r e d z á k o n o m , b e z p e č n o s t i a d e c e n t r a l i z á c i e m o c i . Úsilím v y n a l o ž e n ý m S l o v e n s k o u n á r o d n o u s t r a n o u n a u t v o r e n i e slovenskej štátnosti s a jej s n a h a z d a l e k a n e k o n č í . Založenie v l a s t n é h o š t á t u b o l o len z á k l a d n o u p o d m i e n k o u t o h o , a b y s a n a p l n o mohli zužitkovat n i e l e n p r í r o d n é b o h a t s t v á , m a j e t o k a p o l o h a S l o v e n s k a , a l e aj s c h o p n o s t i a prirodzený t a l e n t o b y v a t e ľ o v Slovenskej republiky. Aj d n e s , rok p o v y t v o r e n í v l a s t n é h o š t á t u p o k r a č u j e SNS v u p e v ň o v a n í slovenskej š t á t n o s t i , p r i č o m k l a d i e d ô r a z h l a v n e n a e k o n o m i c k ú , s o c i á l n u a morálnu p r e m e n u spoločnosti. O p o d s t a t n e n o s ť e x i s t e n c i e strany n á r o d n é h o p r a v i c o v é h o z a m e r a n i a je v súčasnosti č a s t o s p o c h y b ň o v a n á . J e d n ý m z d ô v o d o v je a j skutočnosť, že v politických štruktúrach m n o h ý c h z á p a d n ý c h štátov n e m a j ú pravicové n á r o d n é strany v ý r a z n ý c h p r e d s t a v i t e ľ o v . Z a b ú d a s a pritom n a t o , že p r o c e s s e b a u r č e n i a t ý c h t o n á r o d o v skončil p r e d m n o h ý m i d e s a ť r o č i a m i , č i s t á r o č i a m i . A n i d o p l n e n i e a l e b o z m e n a historického n á z v u SNS o prívlastky a k o ľ u d o v á , d e m o k r a t i c k á , s o c i á l n a , č i kresťanská, n e z m e n í historickú p o t r e b u e x i s t e n c i e m o d e r n e j , n á r o d n e j p r a v i c o v e j strany v t o m t o o b d o b í . N a t o , a b y SNS m o h l a vstúpiť d o b o h a t ý c h a v p l y v n ý c h zoskupení existujúcich n a Z á p a d e , n e s t a č í i b a zmeniť jej n á z o v , a l e t r e b a a j prispôsobiť jej p r o g r a m . A n i tu s a SNS n e m ô ž e spreneveriť s v o j m u h i s t o r i c k é m u p o s l a n i u chrániť integritu S l o v e n s k a v o všetkých o b l a s t i a c h aj n a d a l e j . Súčasná n á r o d n á a sociálna proťilácia m n o h ý c h l i b e r á l n y c h a k o n z e r v a t í v n y c h strán n a Z á p a d e a silnejúci v p l y v n á r o d n ý c h strán v s t r e d n e j a v ý c h o d n e j E u r ó p e p o u k a z u j e n a o p o d s t a t n e n o s ť a p e r s p e k t í v u SNS v b u d ú c n o s t i . SNS je s t r a n o u p r a v i c o v é h o t y p u . Jej p r a v i c o v o s ť je d a n á p r e d o v š e t k ý m jej v z ť a h o m k u v l a s t n í c t v u v ý r o b n ý c h p r o s t r i e d k o v a k a p i t á l u . SNS p o k l a d á z a h l a v n ý zdroj n á r o d n é h o b o h a t s t v a s ú k r o m n é vlastníctvo. V p r í p a d o c h , kd(= 1

1

to n e v y h n u t n é , n i e je proti n á r o d n é m u a l e b o š t á t n e m u vlastníctvu, n a j m ä a k je t o v z á u j m e z v r c h o v a n o s t i a suverenity S l o v e n s k a . SNS u p r e d n o s t ň u j e sústredenie k a p i t á l u , v ý r o b n ý c h p r o s t r i e d k o v a m a j e t k u d o rúk n á r o d n ý c h s u b j e k t o v a k o záruky e k o n o m i c k e j sily S l o v e n s k a . SNS n e p o d p o r u j e a nikdy p o d p o r o v a t n e b u d e v ý p r e d a j a k é h o k o ľ v e k b o h a t s t v a d o rúk a n o n y m n ý c h n a d n á r o d n ý c h a k o z m o p o l i t n ý c h s u b j e k t o v , k t o r é svoju e k o n o m i c k ú m o c využívajú n a p o l i t i c k é o v p l y v ň o v a n i e . SNS s a p l n e hlási a j k u krestanským p r i n c í p o m . Kresíanská o r i e n t á c i a P r o g r a m u SNS, d e k l a r o v a n á už v o vyhlásení z m a r c a 1990 n e z n a m e n á l e n p o k r a č o v a n i e v c y r i l o m e t o d s k ý c h t r a d í c i á c h , a l e p r e d o v š e t k ý m t o , že ž i a d n a č a s t P r o g r a m u n i e je v r o z p o r e s krestanským u č e n í m . Platí t o p r e d o v š e t k ý m p r e tie časti P r o g r a m u , k t o r é s a z a o b e r a j ú č l o v e k o m , r o d i n o u , s p o l o č n o s f o u a š t á t o m . Platí t o a j pri f o r m u l o v a n í p r í s t u p o v k t a k ý m o t á z k a m , a k o sú z a m ě s t n a n o s t , c h u d o b a , s o c i á l n e istoty, m o r á l k a s p o l o č n o s t i , s ú d n i c t v o , postoj k m e n š i n á m , e t n i k á m a l e b o nekresťanským n á b o ž e n s t v á m . V ý c h o d i s k o m p r e p o l i t i c k ú líniu SNS v blízkej b u d ú c n o s t i sú reality európskej a s v e t o v e j politiky. SNS s a svojimi p r o g r a m o v ý m i z á s a d a m i d o s t á v a č a s t o d o konfrontácie s nadnárodným paneuropanizmom a svetovým k o z m o p o l i t i z m o m . V tejto k o n f r o n t á c i i v y c h á d z a SNS v ž d y z n á r o d n o - š t á t n y c h z á u j m o v . Pritom SNS p o d p o r u j e všetky formy h o s p o d á r s k e j , v e d e c k e j a kultúrnej s p o l u p r á c e S l o v e n s k a v m e d z i n á r o d n o m m e r a d l e . Z á k l a d n ý m kritériom je tu o t á z k a prospešnosti n i e l e n S l o v e n s k a , a l e a j európskej a s v e t o v e j kultúre, v e d e a h o s p o d á r s k e j s p o l u p r á c i . P r o g r a m SNS z d ô r a z ň u j e tie h o d n o t y , ktoré sú d n e s p r e d m e t o m z á m e r n e j d e š t r u k c i e , a t o h l a v n e m o r á l k u , s v e d o m i e , n á r o d n é p o v e d o m i e a vieru v B o h a . P r o g r a m SNS o d s u a z u j e a k é k o ľ v e k násilie, b e z p r á v i e , s o c i á l n u a p r á v n u neistotu, n á r o d n ý a n á r o d n o s t n ý ú t l a k a a s i m i l a č n é s n a h y k o h o k o ľ v e k proti k o m u k o ľ v e k . Politická línia j e z a m e r a n á tiež proti z á m e r n e j d e m o r a l i z á c i i S l o v e n s k a , j e h o h o s p o d á r s k e m u v y d i e r a n i u a o ž o b r a č o v a n i u m e d z i n á r o d n ý m k a p i t á l o m . Čelí m a f i á n i z m u v r i a d e n í š t á t u a e k o n o m i k y , korupcii a t ý m j a v o m , ktoré ohrozujú p o d s t a t u rodiny, n á r o d a a štátu. Ťažko nájst p r o g r a m politickej strany, ktorý s a o t v o r e n e z a o b e r á n e g a t í v n y m i j a v m i s p o l o č n o s t i . P o u k a z o v a n i e n a p o k r a č u j ú c i p o k l e s kultúrnosti, m o r á l k y a rast ľahostajnosti a n e p o c t i v o s t i v s p o l o č n o s t i je rizikom, k t o r é b y m o h l o priniesť stratu p o p u l a r i t y . P r o g r a m SNS s a t o m u t o riziku n e v y h ý b a . P o u k a z u j e n a t o , že z a j e d n o z n a č n é v ý c h o d i s k o z d n e š n e j krízy s p o l o č n o s t i p o v a ž u j e v ä č š i n a strán len z a b e z p e č e n i e jej m a t e r i á l n y c h p o t r i e b . Z t o h o t o p o t o m z á k o n i t e v y c h á d z a i d e a sústredenia v š e t k ý c h síl v ý l u č n e n a t r a n s f o r m á c i u e k o n o m i k y a decentralizáciu politického a hospodárskeho riadenia. Kľúčom k p o c h o p e n i u s k u t o č n ý c h p o t r i e b S l o v e n s k a je však všestranný p r o g r a m , ktorý z n a m e n á nielen materiálne, a l e aj d u c h o v n é povznesenie Slovenska. J e d n o b e z d r u h é h o n i e je m o ž n é z a b e z p e č i ť . Z a d e s a ť r o č i a totality neprišlo i b a k p o r u š e n i u o p t i m á l n e j štruktúry p r i e m y s l u , d e v a s t á c i i pn'rody. a l e aj k m a t e r i a l i z á c i i a určitej d e m o r a l i z á c i i s p o l o č n o s t i . D e m o k r a t i z á c i o u s p o l o č n o s t i p o r o k u 1989 s a . žiaľ. n e p o d a r i l o zabrániť n á s t u p u n e p r e d v í d a n e j vlny kriminality, b e z o h ľ a d n o s t i a m o r á l n e j deštrukcie. P r e t o SNS p o v a ž u j e s a d ô l e ž i t é vyviesť n á r o d z u r č i t é h o m o r á l n e h o ú p a d k u , n e z á u j m u o v e c i v e r e j n é a krajného pesimizmu. K t o m u samozrejme potrebuje p o m o c všetkých, ktorým záleží' n a o s u d e S l o v e n s k a . V e r í m e , ž e h l a v n é z á s a d y našej politickej aktivity u v e d e n é v p r o g r a m o v ý c h p r i n c í p o c h v y t v o r i a z á k l a d n ú p l a t f o r m u p r e s p l n e n i e c i e ľ o v , ktoré s m e stanovili. P o d r o b n o s t i , k o n k r é t n e a š p e c i f i c k é úlohy SNS u v á d z a m e v č i a s t k o v ý c h p r o g r a m o c h p o d ľ a j e d n o t l i v ý c h sfér v e r e j n é h o a š t á t n e h o života. 2

II.

Vychová, vzdelávanie a školstvo

1.

Škola, obec, občan

Školy a školské z a r i a d e n i a o v p l y v ň u j ú d u c h o v n ý a m a t e r i á l n y život s p o l o č n o s t i . Formujú o s o b n o s t n é vlastnosti m l a d ý c h ľudí a d e t e r m i n u j ú možnosti b u d ú c e h o h o s p o d á r s k e h o r o z v o j a š t á t u . P r e t o , a k m á naše školstvo v plnej m i e r e naplniť svoje historické p o s l a n i e , musí b y ť svojim o b s a h o m n á r o d n é , z a m e r a n é n a u p e v ň o v a n i e s l o v e n s k e j š t á t n o s t i , o r i e n t o v a n é n a všestranný rozvoj Slovenskej r e p u b l i k y , n a u s p o k o j o v a n i e p o ž i a d a v i e k a p o t r i e b všetkých jej o b y v a t e ľ o v . V o r g a n i z á c i i školstva je p o t r e b n é usilovať s a p r e d o v š e t k ý m o t o . a b y s a posilnilo p o s t a v e n i e školy a k o verejno - p r á v n e j , n á r o d u slúžiacej inštitúcie, otvorenej pre m l á d e ž a d o s p e l ý c h , ktorá b u d e zdrojom jeho výchovy, v z d e l á v a n i a , kultúry a osvety. Filozofia školy m á byť z a l o ž e n á n a rozvíjaní v e d o m o s t í a kreativity žiakov. Škola s a m á n e u s t á l e o t v á r a ť n o v ý m p o d n e t o m . Ď a l e j b u d e t r e b a rozširovať v š e o b e c n ý z á u j e m o v ý c h o v n ú a v z d e l á v a c i u činnosť škôl, o p r á c u u č i t e ľ o v , a b y b o l o m o ž n é v úzkej s p o l u p r á c i s r o d i č m i a širokou v e r e j n o s ť o u realizovať n e v y h n u t n é o p a t r e n i a k p o s t u p n e j reforme n á š h o školstva. Pre ú s p e š n é f u n g o v a n i e školského systému a k o c e l k u v n o v ý c h p o d m i e n k a c h , b y s a m a l i v n a s t á v a j ú c o m o b d o b í v y k o n a ť v i a c e r é legislatívne úpravy, napríklad: p r e h o d n o t i ť a n o v e l i z o v a ť systém š t á t n e j školskej s p r á v y a s a m o s p r á v y . v y p r a c o v a ť z á k o n o s p ô s o b e f i n a n c o v a n i a škôl, p r e h o d n o t i ť a n o v e l i z o v a ť školský z á k o n , prepracovať zákon o vysokých školách, d o p r a c o v a ť legislatívu t ý k a j ú c u s a školských z a r i a d e n í , pripraviť n o v e l i z á c i u d a ň o v ý c h z á k o n o v . Tieto kroky však m u s i a b y ť o b s a h o v o a č a s o v o n a v z á j o m z o s ú l a d e n é , a b y v h o d n e n a d v ä z o v a l i a j n a legislatívne ú p r a v y z a s a h u j ú c e d o i n ý c h oblastí s p o l o č e n s k é h o ž i v o t a a a b y k o m p l e x n e riešili v n i c h o b s i a h n u t ú p r o b l e m a t i k u .

2.

Organizácia slovenského školstva

Slovenské školstvo b y m a l o b y ť b u d o v a n é n a n á r o d n o m p r i n c í p e s d ô r a z o m n a j e h o p o s t u p n é o b s a h o v é i o r g a n i z a č n é zbližovanie so školstvom v o v y s p e l ý c h e u r ó p s k y c h k r a j i n á c h . Z t o h t o hľadiska v i a c a k o z m e n y vonkajšej p o d o b y školskej sústavy sú p o t r e b n é z m e n y v n ú t o r n é h o o b s a h u , foriem a s p ô s o b u v ý c h o v y a v z d e l á v a n i a , a b y s a m o h l a výraznejšie prejaviť v p r o c e s e výchovy a vzdelávania individualita dieťaťa. O r g a n i z a č n á štruktúra s l o v e n s k é h o školstva m á s m e r o v a ť k realizácii t ý c h t o princípov: p o s t u p n e d o b u d o v á v a t existujúcu v z d e l á v a c i u štruktúru školstva, rozšíriť j e h o pestrosť, v r á t a n e i n t e g r á c i e škôl a školských z a r i a d e n í . 3

-

v p r á c i škôl i pri h o d n o t e n í i c h činnosti u p l a t ň o v a t š t a n d a r d y u r č u j ú c e s ú b o r v e d o m o s t í a zručností žiakov. Tieto š t a n d a r d y p o s t u p n e približovať k š t a n d a r d o m z a v e d e n ý m vo vyspelých európskych krajinách, u m o ž n i t už o d 2. s t u p ň a z á k l a d n e j školy široký v ý b e r predmetov v súlade s ponukou vzdelávacích programov, fakultatívnych

v z d e l á v a n i u a ľ n d i v i d u á t n e , p o d ľ a d r u h u a s t u p ň a postihnutia i c h z a č l e ň o v a t medzi ostatné deti. N a d a l e j t r e b a u m o ž ň o v a t , a b y v zmysle p l a t n ý c h z á k o n o v boli z r i a d o v a t e ľ m i škôl a školských z a r i a d e n í o k r e m š t á t n y c h inštitúcií a j iné subjekty a k o sú o b c e , s p o l k y , s p o l o č e n s k é , c i r k e v n é , t e l o v ý c h o v n é , kultúrne a družstevné o r g a n i z á c i e a tiež s ú k r o m n é o s o b y .

• •

v z d e l á v a n i e d o 18. roku v e k u t r e b a v z á s a d e p o v a ž o v a t z a b e z p l a t n é , školy však m ô ž u v rozširujúcich f o r m á c h š t ú d i a ž i a d a f č a s f ú h r a d y nákladov. Školstvo v S l o v e n s k e j r e p u b l i k e p r e d s t a v u j e o t v o r e n ý systém a tvoria h o tieto štrukturálne k o m p o n e n t y :

c)

Stredné školy

a)

Materská škola

M a t e r s k ú školu c h á p e m e n i e l e n a k o službu t ý m , ktorí z rozličných d ô v o d o v p o t r e b u j ú umiestnit d e t i d o predškolského z a r i a d e n i a , a l e a j a k o d o p l n o k n a o b o h a t e n i e r o d i n n e j v ý c h o v y a p r í p r a v u d e t í n a vstup d o z á k l a d n e j školy. T e n d e n c i u rušenia m a t e r s k ý c h škôl n e p o v a ž u j e m e z a s p r á v n u . N a o p a k , t r e b a p o d p o r o v a t m o ž n o s t i , a b y i c h mohli z r i a d o v a ť aj o b c e , s p o l o č e n s k é , č i cirkevné organizácie a k o i súkromné osoby.

b)

Základná škola = Národná škola

Rozvoj s t r e d n ý c h škôl, i c h štruktúru, a k o a j štruktúru i c h š t u d i j n ý c h a u č e b n ý c h o d b o r o v o v p l y v ň u j ú n a j m ä s p o l o č e n s k é z m e n y , p o ž i a d a v k y p r a x e a trh p r á c e . O č a k á v a m e , že v b u d ú c n o s t i p o k l e s n e p o č e t a b s o l v e n t o v z á k l a d n ý c h škôl p r i c h á d z a j ú c i c h d o s t r e d n ý c h o d b o r n ý c h učilíšť a zvýši s a p o č e t u c h á d z a č o v z o z á k l a d n ý c h škôl o š t ú d i u m v g y m n á z i á c h a s t r e d n ý c h o d b o r n ý c h š k o l á c h . Tento p r o c e s je pozitívny a j e v s ú l a d e s p o ž i a d a v k o u zvýšit c e l k o v ú v z d e l a n o s t n ú ú r o v e ň n á r o d a . N a druhej s t r a n e však prináša so s e b o u požiadavku umožnit a b s o l v e n t o m , ktorí z rôznych dôvodov (napr. p r o s p e c h o v ý c h , s o c i á l n y c h ) n e p o k r a č u j ú v štúdiu n a vysokej škole, zavŕšenie o d b o r n é h o v z d e l a n i a v d a l š e j f o r m e š t ú d i a n a S O U a l e b o SOŠ. T r e b a tiež ž i a k o m vytvoriť v ä č š i u m o ž n o s t p r e s t u p u m e d z i j e d n o t l i v ý m i druhmi a t y p m i s t r e d n ý c h škôl už p o č a s š t ú d i a , a l e b o a j možnosť a b s o l v o v a t časf š t ú d i a n a škole j e d n é h o a č a s f n a škole i n é h o t y p u . Tým s a d o s i a h n e s t a v , k e d p o p r i už existjúcej sieti g y m n á z i í , s t r e d n ý c h o d b o r n ý c h škôl a o d b o r n ý c h učilíšť vzniknú aj i n t e g r o v a n é v z d e l á v a c i e c e n t r á o p e r a t í v n e r e a g u j ú c e n a p o t r e b y r e g i ó n o v .

N a š a z á k l a d n á škola n e b o l a v ž d y n á r o d n e z a m e r a n á , h o c i jej p ô v o d n ý n á z o v a k o z á k l a d n e j inštitucionálnej zložky v z d e l á v a n i a b o l ' n á r o d n á škola". Teraz je najvyšší č a s , a b y s a k n á r o d n e j o r i e n t á c i i z n o v u vrátila. Jej r e f o r m a z a č a l a obsahovými a organizačnými úpravami (právne normy, u č e b n é plány, o s n o v y , h o d n o t e n i e , klasifikácia) už v roku 1990, a l e n a jej dovŕšenie b u d e ešte potrebné: • r e v i d o v a t o b s a h u č i v a , j e h o s t a v b u , kontinuitu v r á m c i p r e d m e t o v i m e d z i p r e d m e t m i , v y č l e n i t z á k l a d n é u č i v o a r á m c o v o n a z n a č i t rozširujúce u č i v o , modifikovat s k l a d b u v z d e l á v a c i e h o o b s a h u tak, a b y sa dodržala priepustnosť m e d z i príslušným r o č n í k o m z á k l a d n e j školy a 8 - r o č n ý m gymnáziom, nahradiť nepoužívateľné učebnice novými, ktorých obsah bude z o d p o v e d a ť s ú d o b é m u p o s l a n i u školy, h u m a n i z o v a t v z ť a h m e d z i u č i t e ľ o m a ž i a k o m a umožniť starostlivosť o ž i a k o v p o d f a i c h s c h o p n o s t í a p r e d p o k l a d o v , diferencovanú

d)

Špeciálne školstvo

V minulosti b o l o š p e c i á l n e školstvo n a okraji s p o l o č e n s k é h o z á u j m u , č o s a prejavilo n a j m ä v s l a b o m m a t e r i á l n o - t e c h n i c k o m v y b a v e n í škôl. Z a s v e t o v ý m t r e n d o m zaostávala i verejná m i e n k a , ktorá n e b o l a primerane f o r m o v a n á vo v z ť a h u k p o s t i h n u t ý m . D n e s n a v š t e v u j e š p e c i á l n e školy v i a c d e t í . a k o t a m s k u t o č n e patrí. Aj p r e t o je p o t r e b n é p o k r a č o v a t v p o s t u p n e j realizácii o t v o r e n é h o systému š p e c i á l n y c h škôl s m o ž n o s ť o u p l y n u l é h o p r e c h o d u žiakov z o š p e c i á l n y c h škôl d o škôl b e ž n é h o t y p u .

• •

e)

Vysoké školy

o p ä ť s a vrátiť k m a l o t r i e d n y m š k o l á m , a b y s a škola č o n a j v i a c priblížila k dieťaťu V n o v e j c e l o n á r o d n e j k o n c e p c i i v z d e l á v a c i e h o systému b u d e p o t r e b n é d e ť i n o v a ť profil a b s o l v e n t a ZŠ v s ú l a d e s jej n o v ý m o b s a h o m . V y c h á d z a j ú c z u z n á v a n é h o h o d n o t o v é h o s y s t é m u , p o t r i e b d e t í a z á u j m u r o d i č o v určiť proporcionalitu spoločenskovednej, prírodovednej, jazykovej a výchovnej zložky v z d e l á v a c i e h o p r o c e s u . Z á k l a d n á škola musí z a b e z p e č o v a ť v y u č o v a n i e v š t á t n o m j a z y k u p r e v š e t k ý c h o b č a n o v b e z rozdielu. N á r o d n o s t i a m s a m ô ž e poskytnúť p r i m e r a n é m n o ž s t v o v ý c h o v y a v z d e l á v a n i a z a č i a s t o č n é h o p o u ž i t i a m a t e r i n s k é h o j a z y k a , p o d ľ a školského z á k o n a v n a d v ä z n o s t i n a ú s t a v n ú ú p r a v u používania slovenčiny a k o štátneho jazyka. Zdravotne postihnutým d e ť o m j e p o t r e b n é v y t v á r a ť r o v n a k é možnosti prístupu k v ý c h o v e a

V y s o k é školstvo p r e c h á d z a v ý r a z n ý m i z m e n a m i . V y s o k á m i e r a s a m o s t a t n o s t i r o z h o d o v a n i a o v š e t k ý c h o t á z k a c h v n ú t o r n é h o c h a r a k t e r u v y s o k ý c h škôl a fakúlt, postavenie a úloha volených orgánov, decentralizácia a d e m o k r a t i z á c i a v s y s t é m e v y s o k é h o školstva vytvorili p r e d p o k l a d y p r e pozitívne i n o v á c i e . Urobili s a p r v é kroky k p r e h o d n o c o v a n i u funkčnosti p r a c o v í s k v y s o k ý c h škôl, a t o n i e l e n z hľadiska p e d a g o g i c k é h o p r o c e s u , a l e a j z h ľ a d i s k a i c h v e d e c k o - v ý s k u m n e j činnosti a k o integrálnej súčasti i c h aktivít. Ďalšími krokmi b y m a l o byť: v y t v á r a t s t i m u l u j ú c e p r o s t r e d i e v s p o l o č n o s t i ktoré b y zvyšovanie v z d e l a n i a a kvalifikácie, a k o aj d o s a h o v a n i e vynikajúcich študijných výsledkov n e p o n e c h á v a l o len n a o s o b n ú m o t i v á c i u , posilnit ú r o v e ň v e ä e c k o - v ý s k u m n e j činnosti a usilovat o t o , a b y p r e d n á š a t e ľ m i n a v y s o k ý c h š k o l á c h b o l i najlepší a k t í v n e v e d e c k y činní p r a c o v n í c i z j e d n o t l i v ý c h v e d e c k ý c h oblastí,

rozšířit prepojenie vysokých škôl s ekonomickou, výrobnou a podnikateľskou sférou, o k r e m s ú č a s n ý c h stredísk v y s o k é h o školstva v SR, ktoré b u d ú plniť úlohy v r c h o l n ý c h inštitúcií, v y t v á r a f p o d m i e n k y aj p r e b u d o v a n i e o d b o r n ý c h v y s o k ý c h škôl b a k a l á r s k e h o t y p u , k t o r é b u d ú r e a g o v a t n a p o ž i a d a v k y prípravy o d b o r n í k o v pre regionálne potreby, d i f e r e n c o v a t v y s o k é školy p o d ľ a d o s a h o v a n e j ú r o v n e a p o d ľ a t o h o prispievať n a i c h činnost. aj

p s y c h o l ó g o v , s o c i o l ó g o v , v š e o b e c n ý c h p e d a g ó g o v a p r e c e l ý servis, ktorý m á u č i t e ľ o v i slúžiť a p o m á h a ť .

5.

Riadenie školstva

V n a d v ä z n o s t i n a u v e d e n é úlohy a p o ž i a d a v k y m o ž n o p r e d p o k l a d a ť , že p r e i c h r ý c h l e , e f e k t í v n e a ú s p e š n é s p l n e n i e s a b u d e n a d a l e j vyvíjať a meniť o r g a n i z a č n á štruktúra v y s o k é h o školstva.

P o r o k o c h d e f o r m o v a n é h o r i a d e n i a školstva je p o t r e b n é r i a d i a c i systém p o s t u p n e z d o k o n a ľ o v a ť . J e h o v ý z n a m n o u č r t o u , ktorú b u d e t r e b a p o d p o r o v a ť je v s t u p o b č a n a d o s p r a v o v a n i a školy p r o s t r e d n í c t v o m r á d škôl a ú z e m n ý c h školských r á d , a l e a j p o m o c o u s p o l k o v r o d i č o v a rozličných komisií pri o b e c n ý c h s a m o s p r á v a c h . T r e n d , a b y o b e c , m e s t o , r e g i ó n stále v i a c žili so š k o l o u a škola s o b c o u je s p r á v n y a t r e b a h o z a c h o v a ť . V štruktúre s p r a v o v a n i a v y s o k ý c h škôl b y s a m a l a dôslednejšie uplatniť z á s a d a že, t e n kto n e s i e z o d p o v e d n o s ť m á m a ť aj príslušné r o z h o d o v a c i e kompetencie. Ministerstvo školstva a v e d y musí p o p r i k v a l i f i k o v a n o m r i a d e n í rezortu z a b e z p e č o v a t p r e d o v š e t k ý m legislatívu, s p o l u p r á c u s v l á d o u a o s t a t n ý m i r e z o r t a m i , m e d z i n á r o d n é školské k o n t a k t y , kontrolu v školskom systéme a o d b o r n o - m e t o d i c k ú p o m o c š k o l á m a školským s p r á v a m . V súčasnosti ministerstvo školstva svojím extenzívnym z a m e r a n í m , k e d o k r e m školstva z a b e z p e č u j e aj š t á t n u starostlivosť o m l á d e ž , šport, v e d u a v ý s k u m , len s n e s m i e r n y m v y p ä t í m d o k á ž e z a b e z p e č o v a ť p l n e n i e svojich ú l o h . Aj p r e t o je p o t r e b n é p r e h o d n o t i ť o r g a n i z á c i u ú r a d u a v úrovni ministerstva osamostatniť r i a d e n i e v e d y a v ý s k u m u t a k , a b y s a vytvorili p r e d p o k l a d y p r e o p t i m á l n y rozvoj tejto s p o l o č e n s k y v ý z n a m n e j činnosti a a b y b o l o m o ž n é d o b u d o v a ť štruktúry p o t r e b n é k e f e k t í v n e m u využitiu n á š h o v ě d e c k o - v ý s k u m n é h o potenciálu.

3.

Obsahové zmeny v školstve

Z m y s l o m o b s a h o v ý c h z m i e n v školstve je skvalitniť všestrannú p r í p r a v u a m e t o d i k u p ô s o b e n i a n a rozvoj o s o b n o s t i žiakov. Úlohy a c v i č e n i a m a j ú rozvíjať a h o d n o t i ť n i e l e n p a m ä ť , a l e a j kritické myslenie. O b s a h v z d e l á v a n i a m á vychádzať zo všeobecne záväzných štandardov s vymedzením základného u č i v a , t.j. m i n i m á l n y c h v e d o m o s t í a zručností n a k o n c i k a ž d é h o r o č n í k a , resp. s t u p ň a školy. S ú č a s n e s a m á u t v á r a ť v h o d n ý priestor n a a k t u a l i z o v a n i e u č i v a p o d ľ a špecifík r e g i ó n o v . Štruktúra u č i v a a k o aj o r g a n i z á c i a v ý u k y n e m á preberať m o d e l rozvoja v e d y , ani m o d e l myslenia dospelého človeka, a l e m á d ô s l e d n e r e š p e k t o v a ť p o ž i a d a v k u f o r m o v a n i a p s y c h i c k ý c h funkcií d i e ť a ť a . S t ý m úzko súvisí a j p r o b l e m a t i k a u č e b n í c , ktoré je p o t r e b n é očistiť o d politiky a i d e o l ó g i e a p r e p r a c o v a ť p o d ľ a n o v e j m e t o d i k y t a k , a b y s a odstránila n e ú m e r n á p r e d i m e n z o v a n o s f u č i v a . Vznik a m e d z i n á r o d n é u z n a n i e Slovenskej r e p u b l i k y tiež u m o ž n i l o , a b y s m e d o u č e b n í c k o n e č n e v neskreslenej f o r m e z a p r a c o v a l i n a š u b o h a t ú históriou a predstavili našim d e ť o m v ý z n a m n é o s o b n o s t i s l o v e n s k é h o n á r o d a . Nadišiel č a s , a b y s m e o b s a h našej školy o r i e n t o v a l i n á r o d n e , a b y s a v ň o m odrazili d e m o k r a t i c k é t r a d í c i e , k t o r é si pôvodné obyvateľstvo m e d z i D u n a j o m a Tatrami u c h o v a l o napriek d l h o t r v a j ú c e m u n á r o d n o s t n é m u útlaku.

4.

Miesto a poslanie slovenského učiteľa

Škola je t a k á , a k ý je učiteľ. N a š e školské reformy si v i a c všímali štrukturálno o r g a n i z a č n é z m e n y , a k o osobnosť učiteľa, spôsob a p o d m i e n k y jeho p r á c e . Zmeniť filozofiu a s t r a t é g i u z m i e n v školstve z n a m e n á však meniť aj postoje a prístupy k v z d e l a n i u , ku škole a k učiteľovi. V súčasnosti a n á v ä z n e n a t o a j v b u d ú c n o s t i t r e b a d o c e n i ť v ý z n a m u č i t e ľ a n i e l e n p r e d e t i , š k o l u , a l e a j p r e n á r o d . V e d j e d n o u z j e h o h l a v n ý c h ú l o h je ukázať d i e ť a ť u s p r á v n u c e s t u ž i v o t o m . A c e s t a , ktorú d n e s v y t y č u j ú naši u č i t e l i a , o v p l y v n í d a l š i e s m e r o v a n i e c e l é h o n á r o d a . Najvyššie kvality p r á c e u č i t e ľ a s a p r e j a v u j ú v láske k d e ť o m , v s c h o p n o s t i k o m p l e x n e rozvíjať i c h osobnosť. P r e t o j e u č i t e ľ r o z h o d u j ú c o u p o s t a v o u v o v ý c h o v n o - v z d e l á v a c o m p r o c e s e , v školstve. T r e b a s y s t e m a t i c k y a p r e m y s l e n e u v o ľ ň o v a ť j e h o tvorivý p o t e n c i á l , j e h o i n d i v i d u a l i t u , t r e b a h o zbaviť z b y t o č n ý c h záťaží, vytvoriť diferencovaný profesiogram učiteľa, vychovávateľa. Vytvárať m u optimálne d u c h o v n é aj materiálne prostredie, motivovať jeho potrebu vzdelávať sa a z d o k o n a ľ o v a ť . Pri z a v á d z a n í t ý c h t o z m i e n s a o t v á r a široký priestor p r e

III.

Kultura a vzťah k cirkvám

Kultúrny život našej s p o l o č n o s t i m á d v a h l a v n é rozmery: Prvým j e z a c h o v a n i e starostlivosti o n á r o d n é kultúrne d e d i č s t v o , č o p a t r í k z á k l a d n ý m p o v i n n o s t i a m š t á t u , ktorý k j e h o s p r á v e musí z a b e z p e č i t z o d p o v e d a j ú c e f i n a n č n é prostriedky. D r u h ý m je s ú č a s n á t v o r b a a rozvoj u m e n i a a kultúry, k t o r é je p r o j e k c i o u sociálno-ekonomickej transformácie spoločnosti. Kultúrna p o l i t i k a SNS s a z a m e r i a v a n a o b e tieto oblasti r o v n a k ý m s p ô s o b o m , n a k o ľ k o m a j ú v z á j o m n ú v á z b u . Kultúrne d e d i č s t v o v širších súvislostiach je z á k l a d o m našej identity, našim p r í s p e v k o m d o p o k l a d n i c e e u r ó p s k e j kultúry a u m e n i a a j e a k t í v n o u ž i v o u s ú č a s f o u d n e š n ý c h dní. M e d z i o b l a s t i , p o s t i h n u t é rýchlymi s p o l o č e n s k ý m i z m e n a m i patrí n a j m a u m e n i e a kultúra. Ďalší p o s t u p t r a n s f o r m á c i e p r o c e s o v v o sfére u m e n i a a kultúry, k t o r ý m j e d e c e n t r a l i z á c i a , b y m a l z a b e z p e č i t vytvorenie podmienok p r e d o v š e t k ý m k zavŕšeniu straty m o n o p o l u š t á t u a p r e c h o d u k pluralitnej. s l o b o d n e j , p r i t o m však všestranne ú č i n n e j kultúre a u m e n i a pri z a c h o v a n í ž á n r o v e j pestrosti v j e d n o t l i v ý c h o b l a s t i a c h . P r o c e s d e c e n t r a l i z á c i e r i a d e n i a kultúry c h á p e SNS n i e l e n a k o p r e j a v m e n i a c i c h s a v z f a h o v v d u c h o v n e j sfére ž i v o t a s p o l o č n o s t i , a l e a j a k o prostriedok o c h r a n y u m e n i a a kultúry p r e d a k ý m k o ľ v e k jej m o c e n s k ý m a politickým zneužívaním. SNS s a z a s a d í , a b y s a ú č e l n e strukturalizovala s ú č a s n á inštitucionálna z á k l a d ň a kultúry n a ú r o v n i : 1. 2. 3. štátnej správy o r g á n o v regionálnej samosprávy z á k l a d n é h o s t u p ň a miestnej s a m o s p r á v y .

V t o m t o s m e r e je ú č e l n é , a b y s a v z á u j m e e f e k t í v n e h o f u n g o v a n i a n o v o k o n š t i t u o v a n é h o s y s t é m u f i n a n c o v a n i a kultúry z r i a d o v a l i r e g i o n á l n e f o n d y kultúry a vytvorili s a a d e k v á t n e legislatívne p r e d p o k l a d y p r e a k t i v i z o v a n i e s p o n z o r s t v a , n a d á c i í a d a l š í c h a l t e r n a t í v n y c h z d r o j o v f i n a n c o v a n i a kultúry. SNS b u d e p r e s a d z o v a f , a b y p r e z e n t á c i a k u l t ú r n y c h h o d n ô t v zahraničí s a v y u ž í v a l a n i e l e n n a p o d p o r u s l e d o v a n ý c h z á m e r o v z a h r a n i č n e j politiky S l o v e n s k a , a l e a j n a výraznejšie získavanie a využívanie f i n a n č n e j p o m o c i v r á m c i p r o g r a m u P H A R E , s p o l u p r á c e s RE. ES a U N E S C O , a l e i s p o l u p r á c e s k r a j a n m i v z a h r a n i č í s c i e ľ o m využitia i c h i n f o r m a č n é h o p o t e n c i o n á l u , skúseností a k o n t a k t o v n a p o p r e d n é p o l i t i c k é , kultúrne, s p o l o č e n s k é a v e d e c k é osobnosti. SNS b u d e p o d p o r o v a ť u s p o r i a d a n i e v z f a h o v štátu s c i r k v a m i a n á b o ž e n s k ý m i s p o l o č n o s f a m i t a k , a b y s a prijali legislatívne o p a t r e n i a z o d p o v e d a j ú c e š t a n d a r d u o b v y k l é m u v o v y s p e l ý c h d e m o k r a t i c k ý c h š t á t o c h z á p a d n e j Európy. N a š o u s n a h o u b u d e d o p o m ô c ť k t o m u , a b y s a vytvorili p r e činnosť cirkví a náboženských spoločností n o v é ekonomické podmienky a postupné s m e r o v a n i e k i c h e k o n o m i c k e j s a m o s t a t n o s t i a nezávislosti o d finančných zdrojov štátu. Súčasťou kultúrnej politiky SNS je z d ô r a z ň o v a n i e historického o d k a z u dejín našej kultúry a b o h a t s t v a tradícií n á š h o n á r o d a v k o n t e x t e s j e h o kresťanskou minulosťou. V n i c h m o ž n o s l e d o v a ť o p r á v n e n o s ť z á p a s u S l o v e n s k a z a svoju zvrchovanosť, bohatstvo a jedinečnosť nášho ľudového a proťesionálneho u m e n i a a j e h o s c h o p n o s ť i n a d a l e j prispievať k rozvoju európskej kultúry. SNS p r e t o m e n o v i t e : dbá na štátmosf • • upevňovanie pocitu hrdosti občanov Slovenska na viastnú

d b á o d u c h o v n ú o b r o d u n á r o d a a p o m á h a snahám vypĺňať d u c h o v n ú p r á z d n o t u , k t o r ú z a s i a l t o t a l i t n ý režim, stráži nezávislosť kultúrnej a d u c h o v n e j t v o r b y a v y t v á r a p o d m i e n k y p r e jej rozvoj, v e n u j e pozornosť kultúrnej a d u c h o v n e j t v o r b e p r e d e t i a m l á d e ž , p o d p o r u j e rozvoj v e d y v n a d v á z n o s t i n a s v e t o v é t r e n d y , kultúrnu v ý m e n u p r o s t r e d n í c t v o m k u l t ú r n y c h d o h ô d a p o s k y t o v a n i e v š e m o ž n ý c h informácií z o b l a s t i s l o v e n s k e j kultúry, bojuje proti m o r á l n e m u rozkladu spoločnosti, p r o p a g o v a n é m u v o z n a m o v a c í c h p r o s t r i e d k o c h u k á ž k a m i násilia, kriminality, o b s c é n n e j erotiky, m a j ú c i z h u b n ý v p l y v n a j m ä n a m l á d e ž .

V d ô s l e d k u t o h o s a vytvorí z á k l a d n ý e k o n o m i c k ý a legislatívny r á m e c n a p o d p o r u , n a p o m á h a n i e a i n i c i o v a n i e pozitívneho rozvoja kultúry n a úrovni r e g i ó n o v , miest a o b c í . V privatizácii b u d e SNS p o ž a d o v a t d o r i e š e n i e o t v o r e n ý c h problémov z a p o č a t e j p r i v a t i z á c i e v p o d m i e n k a c h knižnej kultúry a k i n e m a t o g r a f i e . Č o s a t ý k a r o z p o č t o v ý c h a p r í s p e v k o v ý c h o r g a n i z á c i í . SNS nevidí r e á l n e p r e d p o k l a d y p r e i c h c e l o p l o š n ú p r i v a t i z á c i u , a l e len n a z á k l a d e o s o b i t n é h o v ý b e r u v ojedinelých prípadoch. SNS b u d e p r e s a d z o v a f . a b y f i n a n c o v a n i e kultúry v p r o c e s e t r a n s f o r m á c i e b o l o z a b e z p e č e n é transparentnosfou finančných tokov, čím v o vybraných o b l a s t i a c h kultúry, a l e n a j m a u m e n i a , s a b u d ú e l i m i n o v a t n e ž i a d ú c e t r e n d y komercionalizácie Štát musí n a j m á v p r e c h o d n o m o b d o b í finančne z a b e z p e č i t n i e l e n p o d m i e n k y p r e f u n k č n ý a k o n t i n u á l n y rozvoj kultúry, a l e aj f i n a n č n e s a t u r o v a t r o v n o m e n n ý rozvoj kultúry n a c e l o m území š t á t u V tejto súvislosti b u d e SNS p r e s a d z o v a f , a b y b o l i j e d n o z n a č n e v y m e d z e n é z á k l a d n é úlohy, ktoré b u d ú f i n a n c o v a n é zo štátneho rozpočtu, rozpočtu regionálnych samosprávnych o r g á n o v , z prostriedkov sponzorov, nadácií, f o n d o v , d a r o v a pod., prípadne i vo vzájomnej kombinácii.

8

9

IV.

Telesná výchova, šport a mládež

V.

Menšiny, etnické skupiny a zahraniční Slováci

V s ú č a s n o m o b d o b í r o z v o j a n á š h o š t á t u , k e d s a u t v á r a j ú n o v é v z t a h y , tvoria n o v é p r á v n e p r e d p i s y , m e n í s a c h a r a k t e r života i p o s t a v e n i e telkesnej kultúry v ň o m , m u s í m e si u v ě d o m i t c e l o s p o l o č e n s k ú p o ž i a d a v k u p o t r e b y h a r m o n i c k é h o rozvoja o s o b n o s t i a j v súvislosti s t e l k e s n o u v ý c h o v o u a š p o r t o m n a j m ä u mladej generácie - mládeže. Slovenská n á r o d n á s t r a n a vidí rozvoj telesnej v ý c h o v y a š p o r t u v olympijskej životnej filozofii a p r e t o m i m o i n é h o v o s v o j o m v o l e b n o m p r o g r a m e p o d p o r u j e Slovenský olympijsky v ý b o r . V z h ľ a d o m n a t o , že Ministerstvo školstva a v e d y SR v o s v o j o m širokom z á b e r e n e m ô ž e d o s t a t o č n e vyhovief všetkým p o ž i a d a v k á m a p o t r e b á m telovýchovy, š p o r t u a m l á d e ž e , SNS p r o s t r e d n í c t v o m svojich p o s l a n c o v v NR SR b u d e i n i c i o v a t u t v o r e n i e s a m o s t a t n é h o v ý b o r u p r e t e l o v ý c h o v u , šport a m l á d e ž v NR SR. V d a l š o m b u d e p o d p o r o v a t vznik s a m o s t a t n é h o ministerstva SR p r e t e l o v ý c h o v u , š p o r t a m l á d e ž , resp. š t á t n e h o v ý b o r u p r e telesnú v ý c h o v u , š p o r t a mládež. SNS p o p r i p o d p o r e rozvíjania v r c h o l o v é h o športu v n a p o j e n í n a r e p r e z e n t á c i u Slovenskej r e p u b l i k y , b u d e p o d p o r o v a t a j 'ŠPORT PRE VŠETKÝCH*, ktorý je j e d n o u z o zložiek n á š h o s y s t é m u telesnej v ý c h o v y a š p o r t u . Z a h ŕ ň a všetky d r u h y a f o r m y t e l o v ý c h o v n e j , š p o r t o v e j a turistickej aktivity. SNS b u d e h ľ a d a f c e s t y k t o m u , a b y s a k a ž d ý o b č a n m o h o l v ě n o v a t š p o r t u a t a k t o m u u m o ž n i t ú č e l n é t r á v e n i e v o ľ n é h o č a s u . Týka s a to n a j m a m l á d e ž e , n a k t o r ú v d n e š n e j d o b e č a k a j ú m n o h é "civilizačné", n o veími n e g a t í v n e nástrahy. V o b l a s t i z a b e z p e č e n i a p r o s t r i e d k o v n a rozvoj telesnej v ý c h o v y , športu a m l á d e ž e , SNS b u d e p o d p o r o v a t e k o n o m i c k ú s t r a t é g i u , s p o j e n ú s legislatívnymi n o r m a m i v y t v á r a n i a e k o n o m i c k ý c h p o d m i e n o k r o z v o j a telesnej kultúry, p o d n i k a n i e v š p o r t e s c i e í o m vytvořit p o t r e b n é f i n a n č n é zdroje. Z á r o v e ň b u d e p r o s t r e d n í c t v o m svojich p o s l a n c o v v NR SR n a v r h o v a ť a p o d p o r o v a t návrhy p o d a n é k úprave d a n í p o d n i k a t e ľ o v tak. a b y mohli s p o n z o r s t v o m , d a r m i , p r í s p e v k a m i f i n a n č n e p o d p o r o v a t t e l o v ý c h o v u a šport c h a r i t a t í v n u činnost i d o b r o č i n n o s t , a k o je t o v i n ý c h v y s p e l ý c h k r a j i n á c h b e z ujmy v p o d n i k a n í . Slovenská n á r o d n á s t r a n a b u d e v š e m o ž n e p o d p o r o v a t u s p o r i a d a n i e Z i m n ý c h o l y m p i j s k ý c h hier v roku 2002 n a Slovensku, ktoré b u d ú t o u n a j l e p š o u p r e z e n t á c i o u Slovenskej r e p u b l i k y p r e d c e l ý m s v e t o m !

1.

Legislatíva
V y p r a c o v a t a prijaf n o v ý m o d e l riešenia m e n š i n o v e j o t á z k y v SR, ktorý b u d e zohľadňovaf: 1) e x i s t e n c i u s a m o s t a t n e j SR 2) m e d z i n á r o d n ý š t a n d a r d u p l a t ň o v a n ý v súčasnosti v š t á t o c h z d r u ž e n ý c h v R a d e Európy.

• •

Prijaf ú s t a v n ý z á k o n o o c h r a n e slovenského j a z y k a a j e h o u p l a t ň o v a n í n a ú z e m í SR a k o š t á t n e h o j a z y k a . Prijaf k o m p l e x n ý z á k o n o p o s t a v e n í príslušnými v y k o n á v a c í m i p r e d p i s m i . národnostných menšín v SR s

Pri riešení m e n š i n o v e j o t á z k y v SR z o h ľ a d ň o v a f a j p o s t a v e n i e S l o v á k o v v t ý c h n á r o d n ý c h š t á t o c h , k t o r ý c h menšiny žijú n a území S l o v e n s k a . A t o n a j m ä p o k i a ľ s a z o strany p r e d s t a v i t e ľ o v n á r o d n o s t n ý c h menšín v SR vehementne prejavujú tendencie po dosiahnutí a udržaní n a d š t a n d a r d n ý c h práv. • Otvorene odmietnuf k o n c e p c i u kolektívnych práv pre n á r o d n o s t n ý c h menšín a k o d e z i n t e g r a č n ú t e n d e n c i u , ktorá v n e m á o p o r u v m e d z i n á r o d n o m p r á v e . V tejto súvislosti je o t v o r e n e o d m i e t n u f všetky f o r m y a u t o n ó m i e , resp. s a m o s p r á v , s a o e t n i c k ý p r i n c í p , č o je v z á s a d n o m r o z p o r e s u t v á r a n í m spoločnosti. príslušníkov súčasnosti potrebné opierajúce občianskej

Pri n o v o m ú z e m n o - s p r á v n o m č l e n e n í SR z á s a d n e o d m i e t n u f e t n i c k ý p r i n c i í p , a k o p r i n c í p u r č u j ú c i . A k o o p t i m á l n y m o d e l ú z e m n é h o č l e n e n i a SR p o d p o r i ť v l á d n y n á v r h z n o v e m b r a 1993 - I, v a r i a n t , rozčleňujúci ú z e m i e S l o v e n s k a n a 7 oblastí. Až p o prijatí z á k o n a o n o v o m ú z e m n o m č l e n e n í SR a k o m p l e x n é h o z á k o n a o p o s t a v e n í n á r o d n o s t n ý c h menšín v SR zvážiť účelnosť p o d p í s a n i a e u r ó p s k e j C h a r t y s a m o s p r á v , e u r ó p s k e j Regionálnej a m e n š i n o v e j c h a r t y , a k o a j d a l š í c h m e d z i n á r o d n ý c h d o h ô d a konvencií. Zamedziť p r e j u d i k á c i i formujúceho s a p r á v n e h o systému n a o c h r a n u ľudských p r á v v SR. N o v ý v o l e b n ý z á k o n k o m b i n o v a ť v o vzťahu k n á r o d n o s t n e z m i e š a n ý m ú z e m i a m SR s p r i n c í p o m p o m e r n é h o z a s t ú p e n i a . • V p r í p a d e a k c e p t o v a n i a d v o j j a z y č n é h o o z n a č o v a n i a miest a o b c í v SR n a n á r o d n o s t n e zmiešaných územiach vychádzať z týchto princípov: 1. 2. n e o f i c i á l n e n á z v y v j a z y k u n á r o d n o s t n ý c h menšín tvoriť n a transkribcie z oficiálneho názvu v slovenskom jazyku princípe

d v o j j a z y č n o s t u p l a t ň o v a ť v o b c i a c h a m e s t á c h , k d e žije v i a c a k o 50% príslušníkov n á r o d n o s t n ý c h menšín, p o d ľ a o f i c i á l n e h o sčítania ľudu. 11

10

Zápisy d o matrík, a k o aj d a l š í c h ú r a d n ý c h o f i c i á l n y c h d o k u m e n t o v s a v z á s a d e v y k o n á v a j ú v ý l u č n e v š t á t n o m (slovenskom) jazyku.

VI.

Štát a právo

2.

Školstvo

P o d p o r a konštituovaniu s a dvojjazyčného alternatívneho vyučovania n a š t á t n y c h š k o l á c h p ô s o b i a c i c h n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m území SR. V y p r a c o v a t u c e l e n ú k o n c e p c i u v ý u č b y slovenčiny a k o š t á t n e h o j a z y k a so zvláštnym z r e t e ľ o m n a n á r o d n o s t n e zmiešané ú z e m i a SR. • • Vytvorif v š e s t r a n n é p o d m i e n k y n a t o . a b y k a ž d ý o b č a n SR m a l p r á v o i p o v i n n o s ť osvojiť si š t á t n y jazyk. Využiť i n t e l e k t u á l n y p o t e n c i á l M S pri t v o r b e u č e b n í c , n a j m ä v oblasti h u m a n i t n ý c h disciplín. Pri Ministerstve školstva SR n e v y t v á r a ť n a e t n i c k o m p r i n c í p e tzv. m e n š i n o v é o d d e l e n i a , a l e o t á z k u školstva n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m území SR riešiť k o m p l e x n e a s y s t é m o v o n a o b č i a n s k o m p r i n c í p e . To z n a m e n á v y t v o r e n i e ú t v a r o v pri M S SR. k t o r é s a n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m území b u d ú z a o b e r a ť š t á t n y m i š k o l a m i t a k slovenskými, a k o a j m e n š i n o v ý m i . Pri d e c e n t r a l i z á c i i oblasti školstva a národno-štátnych území SR s c i e ľ o m oblastiach. š t á t n e j s p r á v y n a miestnu a r e g i o n á l n u s a m o s p r á v u v kultúry vytvoriť legislatívne ú č i n n ý systém u p l a t ň o v a n i a z á u j m o v SR, a t o n a j m á n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m z a b r á n i ť majorizácii slovenskej kultúry a j a z y k a v t ý c h t o

H l a v n ý m c i e ľ o m p r o g r a m u Slovenskej n á r o d n e j strany, ktorý s t r a n a h o d l á p r e s a d z o v a ť v b u d ú c o m v o l e b n o m o b d o b í je d o b u d o v a n i e nezávislého, d e m o k r a t i c k é h o a p r á v n e h o š t á t u v Slovenskej r e p u b l i k e . Z a t ý m t o ú č e l o m b u d e SNS n a j m ä p r e s a d z o v a ť : Z d o k o n a l e n i e a u p r e s n e n i e u s t a n o v e n í Ústavy SR t a k , a b y t á t o lepšie o d z r k a d ľ o v a l a p o s t a v e n i e n á š h o n o v é h o z v r c h o v a n é h o štátu a j e h o inštitúcií v d e m o k r a t i c k e j Európe. V y c h á d z a m e z t o h o , ž e Ústava SR b o l a p r i j a t á ešte z a e x i s t e n c i e ČSFR a v súčasnosti už jej n i e k t o r é u s t a n o v e n i a n e v y h o v u j ú , resp. sú už v ý v o j o m š t á t u prekonané. • Z a b e z p e č e n i e stability a f u n k č n o s t i slovenskej justície a v tejto súvislosti u r ý c h l e n e prijať z á k o n o š t á t n e j službe s u d c o v , n o v é h o z á k o n a o štátnej správe súdov a vytvorenie primeraných materiálnych p o d m i e n o k pre výkon súdnej m o c i , porovnateľných z celoeurópskeho pohľadu. Doterajšie o p a t r e n i a v o b l a s t i rezortu spravodlivosti síce priniesli určité z l e p š e n i a , nevytvorili a l e z á s a d n é z m e n y v s ú d n i c t v e , nepriniesli zvýšenie eťektivity a plynulosti s ú d n e h o k o n a n i a a a n i n e d a l i slovenskému s ú d n i c t v u p o s t a v e n i e t a k e j nezávislej s ú d n e j m o c i , a k ú m á n a mysli Ústava SR. V z á u j m e z d o k o n a l e n i a s y s t é m u o c h r a n y p r á v n e h o p o s t a v e n i a našich o b č a n o v u r ý c h l e n é z a v e d e n i e inštitútu o m b u d s m a n a a k o inštitútu d á v n o známeho a osvedčeného v demokratických štátoch. V y t v o r e n i e inštitútu š t á t n e h o zastupiteľstva, ktorý b y n a h r a d i l s ú č a s n ú p r o k u r a t ú r u a k t o r ý b y z a svoju činnosť p r i a m o z o d p o v e d a l ministrovi s p r a v o d l i v o s t i , a k o sústavy š t á t n y c h ú r a d o v u r č e n ý c h n a z a s t u p o v a n i e štátu v p r í p a d o c h s t a n o v e n ý c h z á k o n o m . Tu p ô j d e o n a h r a d e n i e o r g á n o v p r o k u r a t ú r y nepodliehajúcej nikomu útvarom orgánov kontrolovanou výkonnou m o c o u . a k o nezávislej inštitúcie štátneho zastupiteľstva

3.

Kultúra
N a Ministerstve kultúry SR n e v y t v á r a ť tzv. m e n š i n o v é o d d e l e n i a n a e t n i c k o m p r i n c í p e , a l e k tejto o t á z k e p r i s t u p o v a ť t ý m istým s p ô s o b o m , a k o v p r í p a d e š t á t n e h o školstva n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m území SR. Pri rozvoji miestnej a r e g i o n á l n e j kultúry využiť p o t e n c i á l M S n a j m ä n a s l o v e n s k o m juhu. P r e tieto činnosti M S n a n á r o d n o s t n e z m i e š a n o m území vyčleniť z o š t á t n e h o r o z p o č t u a d e k v á t n e f i n a n c i e . S p o l u p r á c a v l á d n y c h n a d á c i í a f o n d o v s N a d á c i o u MS.

4.

Zahraniční Slováci
V o v z ť a h u k riešeniu p o s t a v e n i a z a h r a n i č n ý c h Slovákov s p o l u p r a c o v a ť a k o o r d i n o v a ť v l á d n u politiku s M S a jej š p e c i a l i z o v a n ý m i p r a c o v i s k a m i so zvláštnym z r e t e ľ o m n a j m ä k s u s e d n ý m š t á t o m . Prijať štatút z a h r a n i č n é h o S l o v á k a (krajanská karta). Uľahčiť z a h r a n i č n ý m S l o v á k o m získať š t á t n e o b č i a n s t v o SR, c e s t o v a n i e , p o b y t , p r a c o v n é m o ž n o s t i , p o d n i k a n i a a p o d . n a Slovensku. S p o l u p r a c o v a ť s M S v o v š e t k ý c h o b l a s t i a c h pri u t v á r a n í pozitívneho o b r a z u o S l o v á k o c h a SR v zahraničí. K o o r d i n o v a ť v l á d n u politiku. S p o l u p r a c o v a ť s M S pri jej k u l t ú r n o - s p o l o č e n s k ý c h a k t i v i t á c h v zahraničí, a k o a j pri o c h r a n e a z á c h r a n e slovenského kultúrneho a historického dedičstva a p o d o b n e . 12

Z a v e d e n i e o s o b i t n e j sústavy s p r á v n e h o s ú d n i c t v a v y č l e n e n é h o zo s ú d n i c t v a v š e o b e c n é h o zastrešeného Najvyšším s p r á v n y m s ú d o m . k t o r é b u d e lepšie r e a g o v a t n a p o t r e b y o b č a n a i štátnej s p r á v y . Z a b e z p e č e n i e postupnej kompatibility r e p u b l i k y s p r á v o m Európskej únie. právneho poriadku Slovenskej

U r ý c h l e n é prijatie j a s n é h o z á k o n a o z a m e d z e n í r o z p o r u z á u j m o v pri v ý k o n e funkcií ú s t a v n ý c h č i n i t e ľ o v a vyšších š t á t n y c h f u n k c i o n á r o v . k t o r ý m s a upraví p o s t a v e n i e a p o v i n n o s t i š t á t n y c h f u n k c i o n á r o v a ú č i n n e s a zamedzí' možnostiam zneužitia f u n k c i e n a n e o p r á v n e n é , á l e i o p r á v n e n é o b o h a c o v a n i e s a v dôsledku medzier v našom zákonodarstve. U r ý c h l e n é prijatie z á k o n a o verejnej službe š t á t n y c h z a m e s t n a n c o v , ktorý určí i c h p o s t a v e n i e , p r á v a a p o v i n n o s t i , stanoví i c h tzv. definitívu a d á im t r v a l é p r á v n e istoty. V o b l a s t i p r e v e n c i e kriminality a ú č i n n é h o p ô s o b e n i a proti a s o c i á l n y m živlom u r ý c h l e n é prijatie z á k o n a o boji proti o r g a n i z o v a n é m u z l o č i n u .

13

n o v é h o Trestného z á k o n a a Trestného p o r i a d k u . V tejto súvislosti b u d e SNS z v a ž o v a t aj o p ä t o v n é z a v e d e n i e trestu smrti. Ú č i n n ý m i legislatívnymi o p a t r e n i a m i b u d e m o ž n é a s p o ň č i a s t o č n e zabrzdit stúpajúcu vlnu kriminality, hlavne organizovaného zločinu, ako c e l o e u r ó p s k e h o j a v u v š t á t e a z a m e d z i t aj v z m á h a n i u s a e t n i c k é h o terorizmu. B u d e s a z v a ž o v a t a j prijatie p o t r e b n é h o z á k o n a o o c h r a n e republiky. V záujme dôslednejšej o c h r a n y zákonných práv o b č a n o v zriadenie Úradu p r á v n e h o z á s t u p c u SR v k o n a n í p r e d Európskou komisiou p r e ľudské p r á v a a Európskym s ú d o m p r e ľudské p r á v a v Štrasburgu a k o o s o b i t n e j inštitúcie z r i a d e n e j pri Ministerstve s p r a v o d l i v o s t i SR. Z r i a d e n í m ú r a d u s a vytvorí ú č i n n ý systém o c h r a n y o p r á v n e n ý c h p r á v n a š i c h o b č a n o v v oblasti d o d r ž i a v a n i a ľudských p r á v s t a n o v e n ý c h Ú s t a v o u SR a z á k o n m i š t á t u t a k . a k o je t o m u d n e s v o v y s p e l ý c h demokratických krajinách sveta. V oblasti väzenstva vytvorenie materiálnych p o d m i e n o k pre p r á c u príslušníkov Z b o r u väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). m a t e r i á l n y c h p o d m i e n o k p r e h u m á n n y a s ú č a s n e represívny v ý k o n trestu o d ň a t i a slobody a právne riadenie Generálneho riaditeľstva ZVJS príslušným ministerstvom. SNS v y c h á d z a z t o h o že p r á c a a z o d p o v ě d n o s t p r a c o v n í k o v ZVJS n i e je d n e s n á l e ž i t é o c e n e n á , javí s a n e d o s t a t o k ú s t a v o v p r e v ý k o n trestu o d ň a t i a s l o b o d y , ústavy nie sú d o s t a t o č n e m a t e r i á l n e v y b a v e n é a o s o b i t n é p o s t a v e n i e G R ZVJS v r á m c i rezortu spravodlivosti s a n e o s v e d č i l o . V o b l a s t i o r g a n i z á c j e s ú d n i c t v a v SR s a vytvoria p o b o č k y Krajského s ú d u v Banskej Bystrici - v Žiline a Krajského s ú d u v K o š i c i a c h - v Prešove a d a l š i e p o b o č k y o k r e s n ý c h s ú d o v p o d ľ a p o t r e b y , v z á u j m e priblíženia justície k o b č a n o v i a lepšej o c h r a n y j e h o p r á v a b u d e s a z v a ž o v a t z r i a d e n i e v r c h n é h o s ú d u v Bratislave a l e b o v Žiline a k o s ú d u d o v o l a c i e h o . V m e d z i n á r o d n o p r á v n e j o b l a s t i s a b u d e realizovat p o s t u p n ý prístup SR k m n o h o s t r a n n ý m z m l u v n ý m d o k u m e n t o m O S N , R a d y Európy, Európskej ú n i e a Haagskej konferencie o medzinárodnomn práve súkromnom a k novým z m l u v á m , k t o r é b u d ú u z a v r e t é v r á m c i t ý c h t o m e d z i n á r o d n ý c h organizácií. Č l e n s t v o m SR v t ý c h t o m u l t i l a t e r á l n y c h z m l u v á c h p r í d u k ž i a d ú c e m u z a p o j e n i u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y d o s p o l u p r á c e v p r á v n e j oblasti a pri poskytovaní právnej p o m o c i .

VII.

Obrana štátu a vnútorná bezpečnosť

SNS c h á p e b e z p e č n o s t SR a k o k o m p l e x z a h r a n i č n o - a v n ú t r o p o l i t i c k ý c h , e k o n o m i c k ý c h , f i n a n č n ý c h , s o c i á l n y c h , e k o l o g i c k ý c h a v o j e n s k ý c h faktorov. I j e d n o t l i v ý faktor m ô ž e s p ô s o b i f o h r o z e n i e c e l k o v e j b e z p e č n o s t i S l o v e n s k a . Z a r o z h o d u j ú c e p r e b e z p e č n o s ť SR p o v a ž u j e SNS r e á l n u a n a l ý z u rizík o h r o z e n i a SR. Najvážnejšie riziká v t o m t o a najbližšom o b d o b í p r e d s t a v u j ú p r e SR: iredentizmus u r č i t ý c h p o l i t i c k ý c h špičiek m a d a r s k e j n á r o d n o s t n e j menšiny n a Slovensku č e c h o s l o v a k i z m u s , o s o b i t n e v a r m á d e a kultúra i n t e r n a c i o n a l i z á c i a b a l k á n s k e h o konfliktu n e s t a b i l n á s i t u á c i a n a Ukrajine s k u p i n o v ý , r e g i o n á l n y , e t n i c k ý terorizmus. Preto b u d e p r e s a d z o v a ť t a k ú b e z p e č n o s t n ú politiku SR o b r a n n ú doktrínu a stratégiu o b r a n y Slovenska, ktoré b u d ú vyjadrením všetkých u v e d e n ý c h f a k t o r o v a m o ž n ý c h rizík. O b r a n a suverenity, neporušiteľnosti š t á t n y c h hraníc musí byt zaistená i v d o b e b e z záruk E u r ó p s k y c h b e z p e č n o s t n ý c h štruktúr. V z a h r a n i č n e j o b l a s t i b e z p e č n o s t i s a b u d e z a s a d z o v a ť z a nezávislejší, realistickejší prístup k z a p o j o v a n i u d o e u r ó p s k y c h b e z p e č n o s t n ý c h štruktúr, k t o r é r e š p e k t u j ú c e l o e u r ó p s k y v y v á ž e n ý vzťah. Pri k o r e k t n o m v z ť a h u k s u s e d n ý m š t á t o m o d m i e t a u z a t v á r a n i e v o j e n s k ý c h zmlúv SR p r e d u z a v r e t í m š t á t n y c h z m l ú v , k t o r ý c h p r e d p o k l a d o m je d e k l a r o v a n i e n e m e n i t e í n o s t i š t á t n y c h hraníc. B u d e d ô s l e d n e d b a ť . a b y a k á k o ľ v e k činnosť j e d n o t i e k vojsk z c u d z í c h š t á t o v i b e z p e č n o s t n ý c h o r g a n i z á c i í a v y s i e l a n i e v o j a k o v a j e d n o t i e k A r m á d y SR m i m o ú z e m i a SR b o l i u s k u t o č n e n é l e n s o súhlasom NR SR. Zaistenie r o v n o v á h y p r á v a p o v i n n o s t í , prísne r e š p e k t o v a n i e z á k o n o v , ú č i n n é preventívne o p a t r e n i a n a zaistenie o c h r a n y každého o b č a n a , p o r i a d o k v štáte.obci a spoločenskom prostredí p o v a ž u j e za základ vnútornej bezpečnosti. Bude žiadať dôrazný a kvalifikovaný postup proti o r g a n i z o v a n é m u z l o č i n u , m a f i á m , p r i e k u p n í c t v u s d r o g a m i . Zasadí s a o sprísnenie o c h r a n y š t á t n e j h r a n i c e a v ä z e n s k é h o režimu. Preventívne i n a s l e d u j ú c e c i e l e o b r a n y m ô ž e SNS splniť i b a a k b u d e r e š p e k t o v a ť p o ž i a d a v k y o b r a n y v s ú l a d e s e k o n o m i c k ý m i možnosťami. T o m u z o d p o v e d á t r a n s f o r m á c i a A r m á d y SR n a m a l ú a r m á d u s p o s t u p n e n a r a s t a j ú c i m s t u p ň o m p r o ť e s i o n a l i z á c i e a c e l o n á r o d n á d o m o b r a n a . Útvary a jednotky d o m o b r a n y by mali byt tvorené v súlade s predpokladanými priestormi o b r a n y , o b j e k ť a m i a ú l o h a m i . Z a z á k l a d v ý c h o v y v o j a k o v A r m á d y SR p o v a ž o v a ť v l a s t e n e c t v o . Prísne r e š p e k t o v a ť p o u ž í v a n i e s l o v e n č i n y a k o j e d i n é h o služobného j a z y k a . SNS b u d e i n i c i o v a ť z m e n u z á k o n a o civilnej službe n a a l t e r n a t í v n u službu, ktorý u m o ž n í v y k o n á v a ť v o j e n s k ú službu b e z z b r a n e v a r m á d e a civilnú službu. B u d e

14 15

p r e s a d z o v a ť d a l š i e s k r á t e n i e vojenskej z á k l a d n e j služby v s ú l a d e s p r i e b e h o m profesionalizácie. A k o p r e d p o k l a d r e á l n e h o prístupu z a b e z p e č e n i a o b r a n y SR vidí SNS v z m e n e s p r a c o v a n i a a s c h v a ľ o v a n i a r o z p o č t u n a o b r a n u a tiež z á v e r e č n é h o ú č t u ministerstva o b r a n y . D o s i a h n u ť t ý m nielen t r a n s p a r e n t n o s t , a l e i p r e h ľ a d eťektívnosti využitia v y č l e n e n ý c h finančných prostriedkov n a o b r a n u . Udržanie v l a s t n é h o o b r a n n é h o priemyslu p o v a ž u j e z a j e d n u z r o z h o d u j ú c i c h p o d m i e n o k vlastnej o b r a n y s c h o p n o s t i . T r a n s f o r m á c i u A r m á d y SR c h á p e SNS a k o k o m p l e x n ú o r g a n i z a č n ú a t e c h n i c k ú p r e s t a v b u . B u d e p r e s a d z o v a ť d ô s l e d n é o m l a d e n i e veliteľského z b o r u , o z d r a v e n i e m e d z i ľ u d s k ý c h v z ť a h o v a d u c h o v n ú službu v a r m á d e . U c e l e n ý , k v a l i ť i k o v a n ý systém civilnej kontroly n i e l e n a r m á d y , a l e c e l k o v e j b e z p e č n o s t n e j politiky p o v a ž u j e SNS v súčasnej a n a s l e d u j ú c e j d o b e z a predpoklad splnenia úloh transformácie Armády SR n a armádu z o d p o v e d a j ú c u p o t r e b á m a z á u j m o m Slovenska. SNS si je p l n e v e d o m á , že p o d c e n e n i e ktorejkoľvek stránky b e z p e č n o s t i m ô ž e z n a m e n a ť o h r o z e n i e s l o v e n s k e j štátnosti.

VIII. Sociálne zabezpečenie
V s ú č a s n e j v n ú t r o p o l i t i c k e j situácii s a d o s t á v a v i a c a v i a c d o p o p r e d i a o t á z k a s o c i á l n e j politiky, k t o r á m á veľmi úzke p r e p o j e n i e n a aktívnu politiku v zamestnanosti. Pri t r a n s f o r m á c i i h o s p o d á r s t v a n e b o l i p r i p r a v o v a n é a k t í v n e p r o g r a m y riešenia n e z a m e s t n a n o s t i . N e z a m e s t n a n o s ť je n e p r i m e r a n e vysoká ( c c a 360 000 ľudí v a k t í v n o m v e k u ) . J e t o d ô s l e d o k n e s p r á v n y c h h o s p o d á r s k y c h rozhodnutí ( k o n v e r z i a , r o z p a d v ý c h o d n ý c h trhov). Doterajšia k o n c e p c i a v l á d y pri riešení o t á z o k v sociálnej oblasti n e b o l a najefektívnejšia. O b j e m p r o s t r i e d k o v v y p l á c a n ý c h a k o h m o t n é z a b e z p e č e n i e v nezamestnanosti b y n e m a l prevažovať n a d o b j e m o m prostriedkov, určených n a a k t í v n u politiku z a m e s t n a n o s t i . N a r a s t a j ú c e v y p l á c a n i e s o c i á l n y c h d á v o k n e m ô ž e k o n e č n ý m riešením. K o n c e p c i a t r a n s f o r m á c i e s o c i á l n e j sféry musí b y t z a l o ž e n á n a ú z k o m vzťahu m e d z i e k o n o m i c k o u t r a n s f o r m á c i o u a s o c i á l n o u t r a n s f o r m á c i o u . T r e b a i c h len správne doladiť. Ú s t r e d n o u m y š l i e n k o u p r o g r a m u SNS, ktorý p r e d k l a d á o b č a n o m j e , že len s p o k o j n ý o b č a n , ktorý m á p r e d s e b o u perspektívu lepšej b u d ú c n o s t i , m ô ž e byť nosným pilierom prosperujúcej spoločnosti.

Hlavným cieľom sociálnej politiky SNS je:
V y t v o r e n i e ť u n k č n é h o systému s o c i á l n e h o p o i s t e n i a . V y t v o r e n i e ť u n k č n é h o systému š t á t n e j s o c i á l n e j p o d p o r y a p o m o c i . • P o d p o r a a k t í v n e j politiky v z a m e s t n a n o s t i .

Funkčný systém sociálneho poistenia b u d e t v o r e n ý : Z á k l a d n ý m s y s t é m o m s o c i á l n e h o p o i s t e n i a , v k t o r o m b u d ú z a h r n u t é všetky druhy d ô c h o d k o v , nemocenské, peňažné dávky v materstve D o p l n k o v ý m d ô c h o d k o v ý m p o i s t e n í m , u m o ž ň u j ú c i m zvýšenie d ô c h o d k u Systém s o c i á l n y c h poisťovní b u d e p l n e ťunkčný.

• •

Funkčný systém štátnej sociálnej podpory a pomoci b u d e c i e l e n e o r i e n t o v a n ý n a p o s k y t o v a n i e s o c i á l n e j p o d p o r y n a tie skupiny o b č a n o v a j e d n o t l i v c o v , ktorí s o c i á l n u p o m o c s k u t o č n e p o t r e b u j ú . Tým s a zvýši eťektívnosf systému, d a n é prostriedky s a n e b u d ú r o z d e ľ o v a ť a n o n y m n e v š e t k ý m , a l e a d r e s n e t ý m , ktorí p o d ľ a d e ť i n o v a n ý c h kritérií p o m o c p o t r e b u j ú . Pre r e a l i z á c i u a u p l a t n e n i e ť u n k č n é h o systému s o c i á l n e h o z a b e z p e č e n i a b u d e p o t r e b n é v y p r a c o v a ť z á s a d y z á k o n a NR SR.

16

17

Rodiny s defmi Prioritnou ú l o h o u s y s t é m u š t á t n e j s o c i á l n e j p o m o c i je p o t r e b a v ě n o v a t zvýšenú p o z o r n o s t r o d i n e s d e f m i , a k o z á k l a d n e j j e d n o t k e s p o l o č n o s t i , ktorá m á r o z h o d u j ú c i v ý z n a m v o vývoji d e t í a nesie z a n e h l a v n ú z o d p o v ě d n o s t . K e d ž e r o d i n a je najprirodzenejším v ý c h o v n ý m p r o s t r e d í m , t r e b a ju v o v e d o m í ľudí o p á t p o z d v i h n ú ť n a vyššiu p r i e č k u v rebríčku ž i v o t n ý c h h o d n ô t . J e p o t r e b n é sústrediť pozornosť n a v ý c h o v u m l a d e j g e n e r á c i e tak, a b y k životu p r i s t u p o v a l a z o d p o v e d n e j š i e , č í m b y s a č i a s t o č n e z a m e d z i l o vzniku n e u v á ž e n ý c h manželstiev a n á s l e d n e b y p o k l e s o l p o č e t r o z v á d z a j ú c i c h s a m l a d ý c h manželstiev s maloletými defmi. P o s k y t o v a n i e p r í d a v k o v n a d e t i s a b u d e realizovať nezávisle o d t o h o , či sú r o d i č i a n e m o c e n s k y poistení, t.j. p r í d a v k y n a d e t i b y n e m a l i byť d á v k o u n e m o c e n s k é h o p o i s t e n i a . M a l i b y patriť p o d s o c i á i n u starostlivosť. Prídavky n a d e t i s a n e b u d ú riešiť p l o š n e , a l e p o d ľ a v e k o v ý c h kategórií, p r e t o ž e f i n a n č n á n á r o č n o s ť v z h ľ a d o m n a v e k d i e ť a ť a je r o z d i e l n a . V h o d n o u d o t a č n o u p o l i t i k o u s a b u d e realizovať stabilizácia c i e n p o t r a v í n , k t o r é už d o s i a h l i ( a pri n i e k t o r ý c h t o v a r o c h prekročili) h r a n i c u únosnosti. J e p o t r e b n é p r e s a d i ť ú č i n n ú kontrolu n a d h r a m i a l o t é r i a m i a ú č i n n o u d a ň o v o u p o l i t i k o u získať p e n i a z e p r e s o c i á l n u oblasť, p r e t o ž e i d e v o v i a c e r ý c h p r í p a d o c h o úmyselné z b e d a č o v a n i e o b č a n o v . Prerozdelenie prostriedkov s a b u d e riešiť z á k o n n o u f o r m o u len d o z d r a v o t n í c t v a a d o s o c i á l n e j oblasti. A b y prístup k v y s o k o š k o l s k é m u v z d e l á v a n i u mali n i e l e n príslušníci b o h a t š í c h vrstiev, a l e i s o c i á l n e slabších vrstiev, b u d ú s a f i n a n č n e p o d p o r o v a ť študenti z o slabších vrstiev. Š t u d e n t o m s a z á r o v e ň d á možnosť p o b e r a ť p o č a s vysokoškolského n á v r a t n ú p ô ž i č k u n a z a b e z p e č e n i e štúdia. štúdia

Z a m e s t n á v a t e ľ o m , ktorí z a m e s t n a j ú ZŤP o b č a n o v , n e n á v r a t n é f i n a n č n é d o t á c i e a d a ň o v é úľavy.

budeme

poskytovať

B u d e m e p o d p o r o v a ť činnosť združení o b č a n o v , ktorí m a j ú z a cieľ p o m á h a ť o b č a n o m z d r a v o t n e ťažko p o s t i h n u t ý m . B u d e m e m o t i v o v a ť rozvoj v ý r o b y o r t o p e d i c k ý c h p o m ô c o k z a prijateľné c e n y . Pobyt a z a m e s t n á v a n i e cudzincov na území SR N a v r h n e m e z á s a d y z á k o n a p r e u d e ľ o v a n i e víz a s c h v a ľ o v a n i e d l h o d o b ý c h p o b y t o v c u d z i n c o m z a ú č e l o m i c h z a m e s t n a n i a v SR. P o v o l e n i e n a z a m e s t n á v a n i e c u d z i n c o v s a b u d e d á v a ť p o d n i k a t e ľ o m len p o d o h o d e s r e z o r t o m p r á c e , ktorý m á p r e h ľ a d o všetkých u ý c h á d z a č o c h o práce v ich odbornosti. Trh p r á c e b u d e m e c h r á n i ť p r o s t r e d n í c t v o m b i l a t e r á l n y c h zmlúv s inými štátmi. A k s a pri k o n t r o l e p o d n i k a t e ľ a zistí, že z a m e s t n á v a c u d z i n c o v b e z p o v o l e n i a , b u d e s a n k c i o n o v a n ý . C u d z i n e c b u d e v y h o s t e n ý z ú z e m i a SR so z á z n a m o m v pase - nežiadúci. Verejnoprospešné p r á c e Nezamestnaní s a b u d ú zapájať d o verejnoprospešných prác hlavne v o b c i a c h s c i e ľ o m v y t v o r e n i a l e p š i e h o a zdravšieho ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a a pri m a l ý c h s t a v e b n ý c h a k c i á c h pri d o b u d o v á v a n í infrastruktury. B e z d o m o v c i , ktorí sú n e z a m e s t n a n í a n e m a j ú k d e b ý v a ť s a b u d ú riešiť b u d o v a n í m a z y l o v ý c h d o m o v . B ý v a n i e a stravu d o s t a n ú z a p o d m i e n k y o d p r a c o v a n i a u r č i t é h o p o č t u dní n a v e r e j n o p r o s p e š n ý c h p r á c a c h p r e o b e c . SNS n a v r h n e z á s a d y z á k o n a NR SR. Aktívna politika zamestnanosti N a š e riešenie n e z a m e s t n a n o s t i s p o č í v a v stabilizácii n á r o d n é h o h o s p o d á r s t v a SR a v oživení e k o n o m i c k é h o rastu s o c i á l n o - e k o n o m i c k é h o r o z v o j a , v o zvýšení e x p o r t n e j v ý k o n n o s t i n á š h o priemyslu. V p l n o m z h o d n o c o v a n í p r i m á r n y c h z d r o j o v d o m á c e h o p r í r o d n é h o b o h a t s t v a . C h c e m e uviesť d o života o p a t r e n i a k o n c e p č n e j p r i e m y s e l n e j , e k o n o m i c k e j , p o ľ n o h o s p o d á r s k e j , potravinárskej, infraštruktúrnej a v e d e c k o - t e c h n i c k e j politiky s r e š p e k t o v a n í m p o ž i a d a v i e k o c h r a n y životného prostredia. Svoju pozornosť c h c e m e sústrediť n i e l e n n a rozvoj z a m e s t n a n o s t i v o v e r e j n o m s e k t o r e ( o b c h o d , služby), a l e i n a v ý r o b u . B u d e m e p o d p o r o v a ť rozvoj rozvoj m a l ý c h p o d n i k a t e ľ o v a v y t v o r e n i e n a j m ä silnej strednej vrstvy p o d n i k a t e ľ o v v h o d n o u d a ň o v o u politikou, ú v e r o v o u p o l i t i k o u a inými f o r m a m i úľav. Politiku z a m e s t n a n o s t i c h c e m e riešiť t a k , a b y f i n a n č n é prostriedky š t á t n e h o r o z p o č t u tvorili p o d s t a t n ú časť p r o s t r i e d k o v u r č e n ý c h n a rozvoj z a m e s t n a n o s t i a h m o t n é z a b e z p e č e n i e h r a d e n é z F o n d u z a m e s t n a n o s t i b o l o len d o p l n k o v o u časťou. Pre s p r á v n e r o z h o d o v a n i e s a v o t á z k e aktívnej politiky b u d e s a musieť urobiť prieskum štruktúry v o ľ n ý c h z d r o j o v p r a c o v n ý c h síl, štruktúry rozloženia t ý c h t o v o ľ n ý c h p r a c o v n ý c h síl, p o n ú k a n é možnosti v o ľ n ý c h p r a c o v n ý c h miest. B u d e s a musieť v y h o d n o t i ť účinnosť d o t e r a j š i e h o systému o p a t r e n í v l á d y . C h c e m e z a b e z p e č i ť r i a d e n i e a rozvoj p o r a d e n s k ý c h c e n t i e r p r e z a č í n a j ú c i c h p o d n i k a t e ľ o v , k d e b y d o s t a l i k o m p l e t n ú p o r a d e n s k ú službu, ktorá b u d e

B u d e s a z a b e z p e č o v a ť kontinuita v informovanosti m e d z i rezortom p r á c e a s o c i á l n y c h v e c í a r e z o r t o m školstva. Dôchodcovia V kritickej situácii s a o c i t a j ú n a j m ä d ô c h o d c o v i a , ktorí p o c e l o ž i v o t n e j p r á c i n e m a j ú s o c i á l n u istotu v zajtrajšok. Preto b u d e m e d b a ť n a d o d r ž i a v a n i e v a l o r i z á c i e d ô c h o d k o v . M i n i m á l n a h r a n i c a d ô c h o d k o v b y m a l a byť vyššia a k o životné minimum a minimálna m z d a . U starších ľudí n a d v e k o v ú h r a n i c u 60 r o k o v u m u ž o v a 57 r o k o v u žien a pri určitej výške d ô c h o d k u c h c e m e p o s k y t o v a ť n e v y h n u t n e p o t r e b n é lieky p r e život b e z d o p l á c a n i a . Títo starší ľudia si olatili p o č a s c e l o ž i v o t n e j p r á c e s o c i á l n e p o i s t e n i e . A t e r a z , k e d sú v d ô c h o d k o v o m v e k u b y b o l o n e s p r a v o d l i v é o d n i c h ž i a d a ť d o p l á c a n i e z a lieky. Pri v ý p o č t e dôchodkov chceme podstatne viac zohľadniť počet o d p r a c o v a n ý c h r o k o v a t ý m z v ý h o d n i ť t ý c h o b č a n o v , ktorí p o č a s života o d p r a c o v a l i m a x i m á l n y p o č e t rokov. A b y tí o b č a n i a , č o c e l ý život p r a c o v a l i , pri d o s i a h n u t í d ô c h o d k o v é h o v e k u ostali n a d ô c h o d k u - n a zaslúžilom o d p o č i n k u a v e n o v a l i s a svojim k o n í č k o m a svoje m i e s t a uvoľnili m l a d ý m . Zdravotne f a ž k o postihnutí o b č a n i a Ď a l š o u v ý z n a m n o u ú l o h o u b u d e p o s t u p n é v y t v á r a n i e lepších ž i v o t n ý c h p o d m i e n o k p r e z d r a v o t n e f a ž k o p o s t i h n u t ý c h o b č a n o v , Týmto o b č a n o m c h c e m e zabezpečiť primerané uplatnenie sa v p r a c o v n o m procese.

18

19

z a h ŕ ň a f všetky o b l a s t i , k t o r é pri s v o j o m p o d n i k a n í p o t r e b u j ú , v r á t a n e p r á v n e h o poradenstva. Pre dlhodobo nezamestnaných sa vypracuje systém krátkodobého z a m e s t n a n i a (je t o a j f o r m a v e r e j n o p r o s p e š n ý c h p r á c ) . V oblasti m z d o v e j politiky n a v r h n e m e upravit m i n i m á l n u m z d u v o č i ž i v o t n é m u minimu. Z a p r á c u b y m a l č l o v e k d o s t a t t a k ú o d m e n u , a b y m o h o l zo svojho p l a t u u s p o k o j o v a t všetky ž i v o t n é p o t r e b y . O d m e n a z a p r á c u b y m a l a byt v ý r a z n e vyššia a k o s o c i á l n e d á v k y , a b y s a f u d o m o p l a t i l o p r a c o v a ť . Pri v y p r a c o v á v a n í n á v r h o v v oblasti m z á o v e j politiky b u d e m e rešpektovať neinflačný vývoj miezd. Pri riešení s o c i á l n y c h o t á z o k s a b u d ú p r i p r a v o v a n é o p a t r e n i a konzultovať s o d b o r o v ý m i zväzmi SR s c i e ľ o m z a c h o v a ť s o c i á l n y zmier a h ľ a d a ť v úzkej súčinnosti v h o d n é riešenia t ý c h t o o p a t r e n í .

Z a m e s t n á v a t e ľ o m , ktorí z a m e s t n a j ú Z?P o b č a n o v , n e n á v r a t n é ť i n a n č n é d o t á c i e a d a ň o v é úľavy.

budeme

poskytovať

B u d e m e p o d p o r o v a ť činnosť združení o b č a n o v , ktorí m a j ú z a cieľ p o m á h a ť o b č a n o m z d r a v o t n e ťažko p o s t i h n u t ý m . B u d e m e m o t i v o v a t rozvoj v ý r o b y o r t o p e d i c k ý c h p o m ô c o k z a prijateľné c e n y . Pobyt a z a m e s t n á v a n i e cudzincov na území SR N a v r h n e m e z á s a d y z á k o n a p r e u d e ľ o v a n i e víz a s c h v a ľ o v a n i e d l h o d o b ý c h p o b y t o v c u d z i n c o m z a ú č e l o m i c h z a m e s t n a n i a v SR. P o v o l e n i e n a z a m e s t n á v a n i e c u d z i n c o v s a b u d e d á v a t p o d n i k a t e ľ o m len p o d o h o d e s r e z o r t o m p r á c e , ktorý m á p r e h ľ a d o všetkých u ý c h á d z a č o c h o práce v ich odbornosti. Trh p r á c e b u d e m e c h r á n i ť p r o s t r e d n í c t v o m b i l a t e r á l n y c h zmlúv s inými štátmi. A k s a pri k o n t r o l e p o d n i k a t e ľ a zistí, že z a m e s t n á v a c u d z i n c o v b e z p o v o l e n i a , b u d e s a n k c i o n o v a n ý . C u d z i n e c b u d e v y h o s t e n ý z ú z e m i a SR s o z á z n a m o m v pase - nežiadúci. Verejnoprospešné p r á c e Nezamestnaní s a b u d ú zapájať d o verejnoprospešných prác hlavne v o b c i a c h s c i e ľ o m v y t v o r e n i a lepšieho a zdravšieho ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a a pri m a l ý c h s t a v e b n ý c h a k c i á c h pri d o b u d o v á v a n í inťrašťruktúry. B e z d o m o v c i , ktorí sú n e z a m e s t n a n í a n e m a j ú k d e b ý v a ť s a b u d ú riešiť b u d o v a n í m a z y l o v ý c h d o m o v . B ý v a n i e a stravu d o s t a n ú z a p o d m i e n k y o d p r a c o v a n i a určitého p o č t u dní n a verejnoprospešných p r á c a c h pre o b e c . SNS n a v r h n e z á s a d y z á k o n a NR SR. Aktívna politika zamestnanosti N a š e riešenie n e z a m e s t n a n o s t i s p o č í v a v stabilizácii n á r o d n é h o h o s p o d á r s t v a SR a v oživení e k o n o m i c k é h o rastu s o c i á l n o - e k o n o m i c k é h o r o z v o j a , v o zvýšení e x p o r t n e j v ý k o n n o s t i n á š h o priemyslu. V p l n o m z h o d n o c o v a n í p r i m á r n y c h z d r o j o v d o m á c e h o p r í r o d n é h o b o h a t s t v a . C h c e m e uviesť d o života o p a t r e n i a k o n c e p č n e j priemyselnej, e k o n o m i c k e j , poľnohospodárskej, potravinárskej, infraštruktúrnej a v e d e c k o - t e c h n i c k e j politiky s r e š p e k t o v a n í m p o ž i a d a v i e k o c h r a n y životného prostredia. Svoju pozornosť c h c e m e sústrediť n i e l e n n a rozvoj z a m e s t n a n o s t i v o v e r e j n o m s e k t o r e ( o b c h o d , služby), a l e i n a v ý r o b u . B u d e m e p o d p o r o v a ť rozvoj rozvoj m a l ý c h p o d n i k a t e ľ o v a vytvorenie n a j m ä silnej strednej vrstvy p o d n i k a t e ľ o v v h o d n o u á a ň o v o u politikou, ú v e r o v o u p o l i t i k o u a inými f o r m a m i úľav. Politiku z a m e s t n a n o s t i c h c e m e riešiť t a k , a b y f i n a n č n é prostriedky š t á t n e h o r o z p o č t u tvorili p o d s t a t n ú časť p r o s t r i e d k o v u r č e n ý c h n a rozvoj z a m e s t n a n o s t i a h m o t n é z a b e z p e č e n i e h r a d e n é z F o n d u z a m e s t n a n o s t i b o l o len á o p l n k o v o u časťou. Pre s p r á v n e r o z h o d o v a n i e s a v o t á z k e a k t í v n e j politiky b u d e s a musieť urobiť prieskum štruktúry v o ľ n ý c h z d r o j o v p r a c o v n ý c h síl, štruktúry rozloženia t ý c h t o v o ľ n ý c h p r a c o v n ý c h síl, p o n ú k a n é možnosti v o ľ n ý c h p r a c o v n ý c h miest. B u d e s a musieť v y h o d n o t i ť účinnosť d o t e r a j š i e h o systému o p a t r e n í v l á á y . C h c e m e z a b e z p e č i ť r i a d e n i e a rozvoj p o r a d e n s k ý c h c e n t i e r p r e z a č í n a j ú c i c h p o d n i k a t e ľ o v , k d e b y d o s t a l i k o m p l e t n ú p o r a d e n s k ú službu, k t o r á b u d e

20

19

zahŕňať všetky o b l a s t i , k t o r é pri s v o j o m p o d n i k a n í p o t r e b u j ú , v r á t a n e p r á v n e h o poradenstva. Pre dlhodobo nezamestnaných sa vypracuje systém krátkodobého z a m e s t n a n i a (je t o a j f o r m a v e r e j n o p r o s p e š n ý c h p r á c ) . V oblasti m z d o v e j minimu. Z a p r á c u platu uspokojovať v ý r a z n e vyššia a k o politiky n a v r h n e m e upravit m i n i m á l n u m z d u v o č i ž i v o t n é m u b y m a l č l o v e k d o s t a t t a k ú o d m e n u , a b y m o h o l zo svojho všetky ž i v o t n é p o t r e b y . O d m e n a z a p r á c u b y m a l a b y ť sociálne dávky, a b y sa ľudom oplatilo pracovať. rešpektovať

IX,

Zdravotníctvo

Pri v y p r a c o v á v a n í n á v r h o v v oblasti m z d o v e j politiky b u d e m e neinflačný vývoj miezd.

Pri riešení s o c i á l n y c h o t á z o k s a b u d ú p r i p r a v o v a n é o p a t r e n i a konzultovať s o d b o r o v ý m i zvázmi SR s c i e ľ o m z a c h o v a ť s o c i á l n y zmier a h ľ a d a ť v úzkej súčinnosti v h o d n é riešenia t ý c h t o o p a t r e n í .

SNS pri k o n c i p o v a n í s v o j h o z d r a v o t n í c k e h o p r o g r a m u v y c h á d z a z k o l a p s o v é h o s t a v u rezortu a n e v y h o v u j ú c e h o s t a v u n á r o d n é h o z d r a v i a našej p o p u l á c i e . Tento c h a r a k t e r i z u j e p r e d o v š e t k ý m v y s o k ú c h o r o b n o s ť a úmrtnosť n a c i v i l i z a č n é c h o r o b y n a j m ä ľudí v p r o d u k t í v n o m v e k u a z t o h o v y p l ý v a j ú c a nízka s t r e d n á dĺžka ž i v o t a . T r a n s f o r m a č n ý p r o c e s s l o v e n s k é h o z d r a v o t n í c t v a je zložitý a d l h o d o b ý . Výsledky n e m o ž n o o č a k á v a ť i h n e d . Aj v z á p a d n ý c h k r a j i n á c h , k d e r o b i a m e n š i e z m e n y ť u n g u j ú c e h o z d r a v o t n í c k e h o systému, z a relatívneho d o s t a t k u f i n a n č n ý c h z d r o j o v , t e n t o p r o c e s t r v á niekoľko r o k o v a v y ž a d u j e si v i a c e r é priebežné korekcie. M y m á m e s i t u á c i e sťaženú o t o , že z a č í n a m e n a zelenej lúke. b e z t r a d í c i e , s n e d o s t a t k o m skúseností, n a v y š e v prostredí c h r o n i c k e j finančnej p o d v ý ž i v y . H l a v n ý m c i e ľ o m z d r a v o t n í c k e h o p r o g r a m u SNS je v y b u d o v a ť m o d e r n ý , f u n k č n ý , pluralitný m o d e l v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a , ktorý p r e d p o k l a d á pluralitu vlastníkov z d r a v o t n í c k y c h z a r i a d e n í , pluralitu p o s k y t o v a t e f o v z d r a v o t n í c k e j starostlivosti. K l a d i e d ô r a z n a v i a c z d r o j o v ó f i n a n c o v a n i e z d r a v o t n í c t v a , j e h o ekonomizáciu, decentralizáciu a samosprávu. Takýto m o d e l musí b y t p l n e k o m p a t i b i l n ý s p o d o b n ý m i m o d e l m i krajín EÚ.

Priority zdravotníckeho programu:
1. 2. 3. Pluralitný systém z d r a v o t n é h o p o i s t e n i a a f i n a n c o v a n i a Privatizácia v z d r a v o t n í c t v e Z m e n y v l i e č e b n o - p r e v e n t í v n e j činnosti

A d 1. V e r e j n á p o i s ť o v ň a a k o nezávislá f i n a n č n á v e r e j n o - p r á v n a inštitúcia p r a c u j e n a p r i n c í p e solidarity ( b o h a t í a zdraví prispievajú n a c h u d o b n ý c h a c h o r ý c h a p r i n c í p e neziskovosti ( p r í p a d n ý zisk z o s t á v a v z d r a v o t n í c t v e ) . • • Z á k l a d n é p o i s t e n i e je p o v i n n é , z d r a v , starostlivosť g a r a n t u j e štát. Pluralita p o i s ť o v a t e ľ o v (verejné p o i s ť o v n e - n á r o d n é a z a m e s t n a n e c k é a privátne poisťovne). Z á k l a d n ý balík z d r a v o t n í c k e j starostlivosti s a poskytuje z a r o v n a k ú c e n u . Z á k l a d n ý balík s a realizuje v d e f i n o v a n e j sieti zariadení ( o d n a j m e n š i e h o a m b u l a n t n é h o z a r i a d e n i a až p o univerzitnú n e m o c n i c u ) . V y p r a c o v a n i e d i a g n o s t i c k ý c h a t e r a p e u t i c k ý c h protokolov, voči ktorým sa b u d e p o r o v n á v a ť k v a l i t a a h o s p o d á r n o s ť p o s k y t o v a n ý c h služieb. Z á k l a d n é f i n a n c o v a n i e tvorí poistný systém, perspektívne vytvoriť pluralitný-viaczdrojový model financovania (regionálne a miestne r o z p o č t y , s p o n z o r s t v o - d a ň o v é ú ľ a v y , g r a n t y p r e p e r s p e k t í v n e projekty, c h a r i t a , d a r y a p o d . ) , k t o r é b y m a l tvoriť 6.5-7 p e r c e n t n ý H D P .

• •

20

21

F i n a n c o v a n i e c e l o p l o š n ý c h p r o j e k t o v (napr. N á r o d n ý p r o g r a m p o d p o r y z d r a v i a ) a c e l o p l o š n ý c h i n v e s t i č n ý c h akcií (napr. N á r o d n ý o n k o l o g i c k ý ústav. Ústav k a r d i o v a s k u l á r n y c h c h o r ô b a p o d . ) š t á t o m zo š t á t n e h o r o z p o č t u , p r í p a d n e zahraničnými úvermi a grantami. A d 2. Privatizácia n i e je cieľ, a l e len prostriedok, a k o preniesf časf z o d p o v e d n o s t i n a p r i v á t n y sektor, a t ý m znížif neustály rast v e r e j n ý c h v ý d a v k o v n a zdravotníctvo Privatizácia v e d i e k vytvoreniu konkurenčného prostredia a trhu z d r a v o t n í c k y c h služieb a v k o n e č n o m d ô s l e d k u k zlepšeniu i c h kvality a hospodárnosti a/ úplná privatizácia: p r i m á r n a a š p e c i a l i z o v a n á a m b u l a n t n á starostlivost • • • b/ s t o m a t o l o g i c k á starostlivost lekárne r e h a b i l i t a č n á , ošetrovateľská a d o l i e č o v a c i a starostlivost

X.

Hospodárska politika

SNS d e k l a r u j e svoj r o z h o d n ý z á u j e m t r a n s f o r m á c i e e k o n o m i k y ekonomiku, ekologicky a sociálne orientované hospodárstvo. Transťormácia e k o n o m i k y b u d e r e a l i z o v a n á : transparentnou privatizáciou • liberalizáciou c i e n liberalizáciou zahraničného o b c h o d u p o d p o r o u súkromného podnikania p o d p o r o u hospodársko-strategicky dôležitých odvetví m e n o v o u a d a ň o v o u politikou

na

trhovú

čiastočná privatizácia: p r i v a t i z á c i a z d r a v o t n í c k y c h služieb a nie z á k l a d n ý c h prostriedkov ( p o z e m k y , b u d o v y , z a r i a d e n i a , stroje) • p r i v a t i z á c i a n e m o c n í c - z n i c h vytvořit v e r e j n o - p r á v n e inštitúcie, s t r a t e g i c k y s p r a v o v a n é s p r á v n o u r a d o u , (ktorá m e n u j e v e d e n i e nemocnice) p r i v a t i z á c i a k ú p e ľ o v (s p r e s n e d e f i n o v a n o u ú č a s f o u š t á t u , o b c e . m e s t a , p o i s f o v n e a i n ý c h subjektov) nemožnosť privatizácie: n i e k t o r é z d r a v o t n í c k e z a r i a d e n i a a k o n a p r . Štátny ústav kontroly liečiv. Ústavy h y g i e n y a e p i d e m i o l ó g i e , Ústav z d r a v o t n e j v ý c h o v y . Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, niektoré v e d e c k o - v ý s k u m n é ústavy

p o d p o r o u v e r e j n o - p r o s p e š n é h o sektoru. J e s a m o z r e j m é , ž e u v e d e n é z á s a d n é z m e n y m ô ž u b y ť r e a l i z o v a n é len z a p o d p o r y a p o c h o p e n i a o b č a n o v . Preto o z á s a d n ý c h r o z h o d n u t i a c h b u d e m e rozhodovať so spolurešpektovaním o d b o r o v ý c h organ, podnikateľov tak, a b y b o l z a c h o v a n ý s o c i á l n y zmier.

Transformácia hospodárstva
H l a v n ý m c i e ľ o m j e zastaviť p o k l e s e k o n o m i k y c e l é h o i n f l á c i u a vytvoriť p o d m i e n k y p r e rast h o s p o d á r s t v a . h o s p o d á r s t v a , znížiť

c/

Transformácia e k o n o m i k y n a súkromné-trhové hospodárstvo.je p o d m i e n e n á p r i v a t i z á c i o u š t á t n e h o sektoru. Privatizácia však nie je cieľ.ale prostriedok p r e v y t v o r e n i e s ú k r o m n é h o p o d n i k a t e ľ s k é h o sektoru, o b d o b n e a k o v š t á t o c h z á p a d n e j Európy. Pri privatizácii je n u t n é v y c h á d z a ť n a j m á z p r i n c í p o v : • • transparentnosti p r o c e s u privatizácie rýchlosti p r o c e s u používanie š t a n d a r d n ý c h d o p l n k o v é m e t ó d y a k o KP metód privatizácie, pričom neodmietneme

A d 3. p t ŕ v n y c h a r a k t e r z d r a v o t n í c t v a , p r e t o ž e p r e v e n c i a je m n o h o n á s o b n e l a c n e j š i a než l i e č b a . • D o m i n a n t n é p o s t a v e n i e p r i m á r n e j starostlivosti. O d p o r ú č a m e časf d r a h ý c h a k ú t n y c h lôžok t r a n s f o r m o v a ť n a lacnejšie d o l i e č o v a c i e lôžka. N a zvyšných a k ú t n y c h l ô ž k a c h znížiť n a d b y t o č n é , n a j m ä d i a g n o s t i c k é a s o c i á l n e h o s p i t a l i z á c i e , n a h r a d i ť i c h a m b u l a n t n o u a d o m á c o u ošetrovateľskou starostlivosťou.
r e v e n

v ý h o d n é p o d m i e n k y p r e d a j a pre d o m á c i c h podnikateľov tak, a b y s a vytvorila silná s t r e d n á p o d n i k a t e ľ s k á vrstva účasť z a h r a n i č n é h o k a p i t á l u pri j e d n o z n a č n e d e f i n o v a n ý c h p r a v i d l á c h . Pri privatizácii je p o t r e b n é vrátiť f i n a n č n é prostriedky získané z p r i v a t i z á c i e späť d o e k o n o m i k y n a jej revitalizáciu. V s t u p z a h r a n i č n é h o k a p i t á l u b u d e u m o ž n e n ý pri v o p r e d s t a n o v e n ý c h j a s n ý c h p o d m i e n k a c h a nedostatku d o m á c i c h finančných zdrojov. K t o m u t o je p o t r e b n é z a b e z p e č i t akvizíciu z a h r a n i č n é h o k a p i t á l u .

22

23

Zabezpečenie transformácie hospodárstva
B u d e r e a l i z o v a n é štrukturálnymi nevyhnutné: 1. 2. 3. 4. z m e n a m i hospodárskej politiky, p r i č o m je

ekonomiky b u d e potrebné prednostne zabezpečiť proexportně orientované o d v e t v i a prostredníctvom: •

finančné

zdroje

pre

p ô ž i č i e k z o z a h r a n i č n ý c h z d r o j o v n i e l e n n a úrovni b á n k , a l e i n a úrovni vládnej zvýšiť d e v í z o v é rezervy š t á t u / n a p r , z á u j e m c o m v privatizácii p o d n i k o v / p r e d a j časti m a j e t k u zahraničia zahraničným na

zastaviť e k o n o m i c k ý ú p a d o k vytvoriť-realizovať k o n c e p c i u h o s p o d á r s k e h o oživenia e k o n o m i k y udržať s o c i á l n y zmier zachovať ekonomickú dôležitých projektoch, e k o l o g i c k ý c h narušení. účasť n a realizácii n o v ý c h hospodársky vypracovať p l á n odstránenia závažných

bankovými opatreniami pre inkaso zo c e l o s v e t o v ý b a n k o v ý systém SWIFT, REUTER).

(napojenie

Uvedené strategické zámery p r e d p o k l a d a j ú hlbokú a pravdivú analýzu stavu e k o n o m i k y v s ú č a s n o m o b d o b í . P r e t o je p o t r e b n é najprv stabilizovať e k o n o m i k u a v d a l š o m o b d o b í vytvoriť a realizovať k o n c e p c i u oživenia hospodárstva. K t o m u t o b u d e p o t r e b n é j a s n e d e k l a r o v a ť h o s p o d á r s k u politiku š t á t u , n a j m ä j e d n o t l i v ý c h odvetví', k t o r é b u d e štát p o d p o r o v a ť , Pre stabilizáciu je p o t r e b n é prehĺbiť t r h o v é princípy; • udržať a s p o ň v n ú t o r n ú konvertibilitu SK zabezpečiť makroekonomickú rovnováhu vytvoriť p r o g r a m r o z v o j a n a v n ú t r o e k o n o m i c k e j úrovni. Pre u v e d e n é c i e l e m e n o v á a ť i n a n č n á politika b u d e stabilizovať: • kurzovú ú r o v e ň v y r o v n a n ý ŠR (resp, d o h o d n u t ú ú r o v e ň ) s t a b i l i z o v a n ú ú r o v e ň c i e n a l e b o jej m i n i m á l n y p o h y b . M e n o v á a ť i n a n č n á p o l i t i k a musí pružne r e a g o v a ť n a e k o n o m i c k ý v ý v o j a musí byť p r u ž n e m o d i ť i k o v a n á , S p o s t u p n ý m znižovaním inťlácie b u d e u p l a t ň o v a n ý p r e c h o d o d reštriktívnej k i n ť l a č n e n e u t r á l n e j m o n e t á r n e j politike (pri s l e d o v a n í úrovne H D P , o b e h u peňazí a dalších m a k r o e k o n o m i c k ý c h ukazovateľov). Pre p r o g r a m o ž i v e n i a b u d e p o t r e b n é a n a l y z o v a ť a stanoviť o d v e t v i a , ktoré b u d ú tvoriť z á k l a d slovenskej e k o n o m i k y . D o t ý c h t o o d v e t v í b u d ú i n v e s t o v a n é a p o s k y t o v a n é f i n a n č n é zdroje t a k , a b y d o š l o k oživeniu p o d p o r n ý c h v ý r o b n ý c h a o b c h o d n ý c h činností. Pre u v e d e n é o d v e t v i a b u d ú p o s k y t o v a n é š t á t n e g a r a n c i e p r e poskytnutie z a h r a n i č n ý c h f i n a n č n ý c h z d r o j o v , p o a n a l ý z e návratnosti t ý c h t o prostriedkov,

Pre realizáciu p r o e x p o r t n e j politiky vytvoriť skupinu e x p e r t o v vrátane z a h r a n i č n ý c h p r e p o s u d z o v a n i e , p r o j e k t o v , i c h návratnosti a efektívnosti. Taktiež je p o t r e b n é vytvoriť p o d m i e n k y p r e vstup z a h r a n i č n ý c h b á n k z a p r e d p o k l a d u získania ú v e r o v ý c h z d r o j o v o d t ý c h t o b á n k . A k c e p t o v a n i e n a š i c h b á n k v z a h r a n i č í - p o i s ť o v a c í m i ústavmi z n a č n e zvýšiť kredibilitu n a š i c h b á n k . Pre rozvoj ť i n a n č n é h o presadzovať: trhu V etape stabilizácie ekonomiky budeme SR a

ú p r a v u b a n k o v e j legislatívy t a k , a b y v y h o v o v a l a p o d m i e n k a m z o h ľ a d ň o v a l a n o r m y b a n k o v n í c t v a p o d ľ a bazilejského d o h o v o r u

• rozvoj k a p i t á l o v é h o trhu a j e h o legislatívne z a b e z p e č e n i e . P o v a ž u j e m e z a p o t r e b n é o r i e n t o v a ť s a nielen n a M M F , SB, a l e taktiež n a iné m e d z i n á r o d n é b a n k o v é ú s t a v y , získavať št. úvery a ťin. zdroje o d k o m e r č n ý c h ústavov p r e p o d n i k a t e ľ o v v y p r a c o v a ť jasný a p r e h ľ a d n ý systém z á s a d p r e z a h r a n i č n é f i n a n č n é ú v e r o v é zdroje zahraničných investorov v p r í p a d e reinvestovania kapitálu oslobodiť o d platenia daní v určitom období. m o d i f i k o v a ť ú v e r o v ú politiku p r e investičné úvery / n a j m ä d l h o d o b é / z a b e z p e č i ť legislatívu p r e i c h ú č e l o v é využívanie a

stanoviť š t á t n u politiku z a účasti M M F , M F , NBS p r e ú v e r o v ú politiku b á n k , k d e m á štát s v o j u účasť. Pre d a ň o v ý systém modifikáciu najmä: je potrebné definovať pre budúce obdobie jeho

p l a t e n i e d a n í nie p o d ľ a ú č t o v n ý c h d o k l a d o v , a l e inkasa oslobodiť o d d a n í štátne a komunálne investičné a verejno-prospešné a k c i e dlhopisy v y d á v a n é n a j m ä na

znížiť d a n e p r e n o v é t e c h n o l ó g i e , v ý r o b n é i n o v á c i e stanoviť d a ň o v é p r á z d n i n y p r e z a h r a n i č n ý c h investorov / d o v o z n o v ý c h technológií, vytvorenie pracovných príležitostí, likvidácii ekologicky náročných výrob a p o d . /

Oblasť menovej a finančnej politiky
E k o n o m i c k é nástroje m e n o v e j a f i n a n č n e j politiky m u s i a p o d p o r o v a ť z a s t a v e n i a ú p a d k u a oživenia e k o n o m i k y . Za primárne považujeme: udržať rast inťlácie k o m p a r a t í v n e k š t á t o m z á p a d n e j Európy zvýšiť rýchlosť o b r á t k y p e ň a z í udržať kurz SK v o č i v o ľ n e z a m e n i t e ľ n ý m m e n á m udržať v n ú t o r n ú konvertibilitu m e n y . P r e z a b e z p e č e n i e stabilnej m e n o v e j a f i n a n č n e j politiky je n e v y h n u t n á r e a l i z á c i a p r o e x p o r t n e j politiky š t á t u . V e t a p e t r a n s f o r m á c i e o ž i v o v a n i a 24 « politiku

V z h ľ a d o m n a t o , že c e l é h o s p o d á r s t v o je z a ť a ž e n é p l a t o b n o u n e s c h o p n o s ť o u , investíciami z p r e d o š l é h o o b d o b i a , d o p o r u č u j e m e : r o z p r a c o v a ť a z á m e r n e uložiť o r g a n i z á c i á m úlohy p r e urýchlenie o b e h u ťinančných prostriedkov p r e d ĺ ž e n é a n e s c h o p n é o r g a n i z á c i e d a ť d o konkurzu p o d ľ a zákona u p e v n i ť f i n a n č n ú disciplínu sprísneným f i n a n č n ý m legislatívnymi o p a t r e n i a m i . upraveného

s p o d p o r o u z a h r a n i č n é h o k a p i t á l u realizovať o d k ú p e n i e p o h ľ a d á v o k dohľadom a novými

25

Rozvoj podnikateľskej sféry
P o d p o r a p o d n i k a t e ľ s k e j sféry s a prejaví' n a j m ä v y t v o r e n í m silnej strednej vrstvy p o d n i k a t e ľ o v . Títo z á r o v e ň a b s o r b u j ú p r a c o v n é sily n a trhu p r á c e a znižujú počet nezamestnaných. Pre rozvoj / n a j m ä / m a l é h o a s t r e d n é h o p o d n i k a n i a je v y p r a c o v a n ý k o m p l e x n ý p r o g r a m , ktorý b u d e o b s a h o v a t : z á s a d y p o s k y t o v a n i a ú v e r o v / ú v e r o v e j politiky/ p o d n i k a t e ľ o v pri zníženom resp. o d p u s t e n o m úroku pri z á v a ž n e d e f i n o v a n ý c h podmienkach / v y t v o r e n i e p r a c . príležitostí, progresívne t e c h n o l ó g i e a p o d . / modifikáciou daňovej politiky najmä pre začínajúcih a malých podnikateľov podporovat rozvoj služieb /živnostníkov/, ktoré p o o b d o b í malej privatizácie nepokrývajú potreby obyvateľov p o d p o r o v a t a k o o r d i n o v a t z á m e r y p o d n i k a t e ľ o v , p o d n i k a t e ľ s k ý c h zväzov s o Z M O S z a ú č e l o m l e p š i e h o p o s k y t o v n i a služieb vytvoriť f i n a n č n é z d r o j e a p o d p o r o v a ť aktivity p o d n i k a t e ľ o v pri získavaní f i n a n č n ý c h zdrojov, účasti v medzinárodných p r o g r a m o c h a poskytovaní záruk.

XI.

Poľnohospodárstvo
1

Naše poľnohospodárstvo sa nachádza v h l b o k o m útlme. Kritická v ý r o b n o - d ô c h o d k o v á a f i n a n č n á s i t u á c i a je v príčinnej súvislosti p o l i t i c k é h o voluntarizmu a e k o n o m i c k é h o romantizmu. Privatizácia v ý r o b y a k o j e d e n z prostriedkov oživenia h o s p o d á r s k e h o m e c h a n i m u j e v e ľ m i p o m a l á a p o z n a č e n á diskriminačnými p r v k a m i . Popri z a v e d e n e j liberalizácii c i e n n e d o c h á d z a k d e m o n o p o l i z á c i i a k o n a strane d o d á v a t e ľ a - vstupov, tak aj s p r a c o v á v a t e ľ o v - výstupov. • • Nastal útlm v ý k o n o v poľnohospodárskych dárskej a n e p o t r a v i n á r s k e j v ý r o b y , N a s t a l ú p l n ý ú t l m v o b l a s t i služieb. Hrozí k o l a p s v o b l a s t i v e d y , v ý s k u m u a v z d e l á v a n i a . D i s k r i m i n a č n é prvky v privatizácii zabránili v s t u p u p r v o v ý r o b y d o p o t r a v i n o v e j vertikály ( p r v o v ý r o b a - n á k u p - s p r a c o v a t e ľ s k ý priemysel - o b c h o d ) , p r i č o m skúsenosti z v y s p e l ý c h e k o n o m í k nám hovoria, že poľnohospodárski výrobcovia b e z prieniku k s p o t r e b i t e ľ o v i sú neúspešní. Insolventnosť p o ľ n o h o s p o d á r s k e j p r v o v ý r o b y m á n e g a t í v n y d o p a d n a c e l ú oblasť služieb, či už t e c h n i c k ý c h a l e b o b i o l o g i c k ý c h . N a p ä t o s ť v š t á t n o m r o z p o č t e m á svoju negatívnu o d o z v u v celej oblasti poľnohospodárskej v e d y , výskumu a vzdelávania. P o ľ n o h o s p o d á r s t v o úzko n a d v ä z u j e a j e h o rozvoj je závislý o d výkonnosti o s t a t n ý c h o d v e t v í n á r o d n é h o h o s p o d á r s t v a . J e h o e k o n o m i c k á stabilita p r i s p i e v a k m a k r o e k o n o m i c k e j stabilite slovenskej e k o n o m i k y . C i e ľ o m našej a g r á r n e j politiky v t o m najširšom zmysle s l o v a musí byť z d r a v ý n á r o d a t o a k o p o s t r á n k e d u c h o v n e j , t a k aj telesnej. A g r á r n a politika sľ d á v a z a svoj cieľ n a p l n e n i e tej druhej stránky z d r a v é h o n á r o d a a t o p r o s t r e d n í c t v o m z d r a v e j výživy a z d r a v e j krajiny. Zdravá výživa a zdravá krajina je v ý s l e d k o m komplexnej ochrany p o t r a v i n o v é h o r e ť a z c a pri p l n o m r e š p e k t o v a n í v š e t k ý c h p r o d u k č n ý c h a mimoprodukčných funkcií poľnohospodárskeho, lesného a vodného hospodárstva. J e to ú v a h a , ktorá s a v značnej miere d o t ý k a štátnych orgánov, O k r e m i n é h o tu p ô j d e o o c h r a n u o v z d u š i a , o c h r a n u v ô d , o c h r a n u lesov, o c h r a n u p ô d y , o c h r a n u rastlín, starostlivosť o z d r a v i e zvierat, starostlivosť o výrobu, uskladnenie a predaj potravinových článkov. Z a b e z p e č e n i e je p r á v n y c h úprav. potrebné hľadať vo vybudovaní uceleného systému podnikov z nepoľnohospo­

Z a b e z p e č e n i e z á k l a d n é h o c i e l a a g r á r n e j politiky - z d r a v e j výživy a z d r a v e j krajiny musí b y ť prioritou h o s p o d á r s k e j politiky š t á t u . Táto musí: 1. r e š p e k t o v a ť : o s o b i t n o s t i a riziká b i o l o g i c k e j v ý r o b y , zraniteľnosť s e k t o r a , citlivosť n a v y s o k ú ú r o k o v ú m i e r u v y p l ý v a j ú c u z vysokej k a p i t á l o v e j n á r o č n o s t i a nízkej n á v r a t n o s t i 2. s l e d o v a ť c i e l e a k o : zvýšiť produktivitu p r á c e v p o ľ n o h o s p o d á r s t v e , z a b e z p e č i ť prijateľný d ô c h o d o k a životnú ú r o v e ň p o ľ n o h o s p o d á r o v 26 27

(zlepšit s o c i á l n e p o s t a v e n i e o b č a n o v č i n n ý c h v p o ľ n o h o s p o d á r s t v e ) , s t a b i l i z o v a t c e n y p o t r a v í n , s t a b i l i z o v a t a g r á r n y trh, riešiť p o t r a v i n o v ú b e z p e č n o s ť a s t u p e ň s e b e s t a č n o s t i (kvalitatívnu a k v a n t i t a t í v n u ú r o v e ň z á s o b o v a n i a o b y v a t e ľ s t v a z v l a s t n ý c h zdrojov), z a b e z p e č i t p l n ý rozvoj m i m o p r o d u k č n ý c h funkcií p o ľ n o h o s p o d á r s t v a . Urýchlenie a s p r i e h ľ a d n e n i e t r a n s f o r m á c i e a p r i v a t i z á c i e , z r o v n o p r á v n e n i e v š e t k ý c h p o d n i k a t e ľ s k ý c h štruktúr, p o d p o r e n i e prieniku p o ľ n o h o s p o d á r s k e j p r v o v ý r o b y d o o s t a t n ý c h častí p o t r a v i n o v é h o r e ť a z c a , a k o a j d o i n ý c h p o d n i k a t e ľ s k ý c h aktivít, rozvoj p o d n i k a t e ľ s k ý c h aktivít v s l u ž b o v ý c h o b l a s t i a c h , a t o a k o t e c h n i c k ý c h , tak a j b i o l o g i c k ý c h , p o d p o r a v e d y , výskumu a v z d e l á v a n i a a t o e k o n o m i c k ý m i nástrojmi a legislatívnymi o p a t r e n i a m i , t o sú z á k l a d n é prostriedky n a d o s i a h n u t i e c i e ľ o v a g r á r n e j politiky. O s o b i t n ý prístup si v y ž a d u j e rozvoj p r o d u k č n ý c h a m i m o p r o d u k č n ý c h funkcií p o ľ n o h o s p o d á r s t v a , lesného a v o d n é h o h o s p o d á r s t v a v horských a p o d h o r s k ý c h ( k o n k u r e n č n e n e s p ô s o b i l ý c h ) o b l a s t i a c h a to: • riešenie p r o b l é m o v z a m e s t n a n o s t i nižším d a ň o v ý m zaťažením d o t a č n o u a d a ň o v o u politikou p o d p o r o v a ť podnikateľské činnosti (agroturistika, ľ u d o v á u m e l e c k á v ý r o b a a p o d . ) a k o d o p l n k o v é zdroje príjmov i n i c i o v a ť ( v y t v á r a ť ) f o n d y r e g i o n á l n e h o rozvoja p o d p o r o v a ť reštrukturalizáciu v ý r o b y podporovať mimoprodukčné v o d n é h o hospodárstva funkcie poľnohospodárstva, lesného a

minimálne, prípadne pevné nákupné ceny kvotáciu množstva u v y b r a n ý c h komodít • štátny intervenčný n á k u p e x p o r t n é d o t á c i e pri v ý v o z e v y r o v n á v a c i e d á v k y pri d o v o z e vývozné a dovozné licencie • " clá a k o a j n e t r a d i č n é nástroje a k o sú: licenčná regulácia d o v o z u minimálne dovozné c e n y a p o d . K o m p l e t i z á c i a s l o v e n s k é h o p o t r a v i n o v é h o h o s p o d á r s t v a prinesie so s e b o u oživenie n o v ý c h p o d n i k a t e ľ s k ý c h aktivít v strojárenstve, v c h é m i i a dalších odvetviach národného hospodárstva. S a m o s t a t n ú k a t e g ó r i u tvorí oživenie a reštrukturalizácia služieb. Eťektívnosť p o d n i k a t e ľ s k ý c h s u b j e k t o v v c e l e j p o t r a v i n o v e j retazi je závislá o d p o n u k y širokého s o r t i m e n t u , kvality a efektívnosti, č i už t e c h n i c k ý c h a l e b o b i o l o g i c k ý c h služieb. T e c h n i c k é služby so z r e t e ľ o m n a vlstnú efektivnost a n a n a h r a d z o v a n i e n e e f e k t í v n y c h d o v o z o v t e c h n i k y s c i e ľ o m prispieť k stabilizácii p o t r a v i n o v e j bezpečnosti štátu musia v s e b e zahrňovať: v ý r o b n é č i n n o s t i , o r i e n t o v a n é n a kontinuitu v ý r o b k o v u nás v y r á b a n ý c h , ich inováciu a modernizáciu s l u ž b o v é č i n n o s t i , a k o je o p r a v á r e n s k á činnost, p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h a p o t r a v i n o v ý c h strojov a z a r i a d e n í , d o p r a v n ý c h a m a n i p u l a č n ý c h strojov a z a r i a d e n í , služby p o ľ n o h o s p o d á r s k e j p r v o v ý r o b e , a k o sú p o ľ n é p r á c e , z b e r o v é p r á c e , o c h r a n a rastlín, z ú r o d ň o v a n i e p ô d y . d o p r a v n á a školiteľská činnosť • o b c h o d n é činnosti a t o a k o t u z e m s k á , tak aj z a h r a n i č n o - o b c h o d n á činnosť a tiež ä e a l e r s k á činnosť p r e i n ý c h t u z e m s k ý c h a z a h r a n i č n ý c h výrobcov.

• •

v y p r a c o v a t a r e a l i z o v a t k o m p l e x n é c h o v a t e ľ s t v o - e k o n o m i c k é systémy c h o v u o v i e c , kôz a h o v ä d z i e h o d o b y t k a v y p r a c o v a ť a r e a l i z o v a t k o m p l e x n ý systém z h o d n o c o v a n i a p r o d u k c i e v nadväznosti n a špeciťiká jednotlivých regiónov z h o d n o c o v a t Q kvalitu m l i e k a (protidovozové opatrenia) n a v ý r o b u detskej a dietetickej výživy

vypracovať a realizovať programy obnovy mimoprodukčných celospoločenských a produkčných funkcií lesov so zohľadnením ekologických podmienok. Z a c h o v a n i e p o ľ n o h o s p o d á r s t v a v n e k o n k u r e n č n ý c h , n a j m ä horských a p o d h o r s k ý c h o b l a s t i a c h , a k o z á k l a d n e j p o d m i e n k y rozvoja k r a j i n o t v o m ý c h , e k o l o g i c k ý c h a s o c i á l n y c h funkcií a aktivít a udržanie v i d i e c k e h o osídlenia je c e l o s p o l o č e n s k o u prioritou. Legilastívne je p o t r e b n é zakotviť: systém ú v e r o v a n i a (zelený úver) poistné p o d m i e n k y • • d a ň o v ú stimuláciu c e n o v ú politiku t a r i f n ú a n e t a r i f n ú o c h r a n u d o m á c e h o trhu dotačnú podporu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva, štrukturálnych z m i e n v p o ľ n o h o s p o d á r s t v e a o p a t r e n í n a o r i e n t á c i u d o m á c e h o a g r á r n e h o trhu o d c h ý l k y o d v š e o b e c n e j ú p r a v y v e r e j n é h o o b s t a r á v a n i a pri použití d o t á c i í . Z e k o n o m i c k ý c h n á s t r o j o v o b c h o d n e j politiky je p o t r e b n é p o p r i p r e h l b o v a n í p ô s o b e n i a š t á t n e h o f o n d u trhovej r e g u l á c i e zriadiť: 28

Efektívna p o ľ n o h o s p o d á r s k a v ý r o b a je p o d m i e n e n á o c h r a n o u , u d r ž a n í m a d a l š í m r o z v o j o m b i o l o g i c k ý c h služieb. O s o b i t n e citlivý prístup je p o t r e b n é voliť n a o c h r a n u , u d r ž a n i e a rozvoj g e n o f o n d o v . S a m o z r e j m e , že i c h rozvoj je v o veľkej m i e r e závislý o d n a d š t a r t o v a n i a "oživujúcich" nástrojov v c e l o m systéme potravinového refazca. Balík b i o l o g i c k ý c h služieb z a h ŕ ň a v s e b e o r g a n i z á c i u š ľ a c h t e n i a a s e m e n á r s t v a v rastlinnej v ý r o b e , p l e m e n á r s t v o . v e t e r i n á r s t v o , z á s o b o v a c i e služby n a j m ä v o b l a s t i k ŕ m n y c h zmesí. K a ž d á z t ý c h t o služieb si v y ž a d u j e o s o b i t n ú a n a l ý z u a n á v r h riešenia. J e d n o u z h l a v n ý c h g a r a n c i í r e a l i z á c i e a g r á r n e j politiky je u d r ž a n i e a n o v á p r í p r a v a i n t e l e k t u á l n e h o p o t e n c i á l u v rezorte p ô d o h o s p o d á r s t v a - o c h r a n a pred únikom mozgov. Prostriedky n a p l n e n i a g a r a n c i í z o strany v e d y , v ý s k u m u , a v z d e l á v a n i a sú v p r i a m o m vzťahu n a oživenie c e l é h o h o s p o d á r s k e h o systému š t á t u a v oživení vstupov d o štátneho rozpočtu.

29

XII.

Doprava, spoje a verejné práce

XIII. Ekológia
E k o l o g i c k ý p r o g r a m SNS v y c h á d z a z c h á p a n i a životného p r o s t r e d i a , a k o zložitého k o m p l e x u i n t e r a k t í v n y c h v z ť a h o v m e d z i p r í r o d o u a č l o v e k o m . SNS o d m i e t a využívanie p o t e n c i á l u prírody p r e p o t r e b y č l o v e k a z a c e n u regionálneho p o š k o d e n i a a d e v a s t á c i e prírodného prostredia, rovnako a k o p o v a ž u j e z a n e e t i c k é o b m e d z o v a n i e p r í r o d n ý c h p o t r i e b č l o v e k a m a ľudskej s p o l o č n o s t i p o d záštitou d e m a g o g i c k ý c h a n e r e a l i z o v a t e ľ n ý c h hesiel o n a v r á t e n i e prírody d o tzv. p ô v o d n é h o s t a v u . SNS pri k o n c e p c i i e k o l o g i c k e j politiky v y c h á d z a z a n a l ý z y s ú č a s n é h o s t a v u ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a a p r í č i n , k t o r ý c h d ô s l e d k o m je súčasný stav. N a t ý c h t o p r i n c í p o c h p o t o m s t a v i a h i e r a r c h i u priorít v p r o c e s e t v o r b y a o c h r a n y životného prostredia. SNS si u v e d o m u j e p r o b l é m n á v ä z n o s t i v l a s t n é h o e k o l o g i c k é h o p r o g r a m u n a súčasný stav a výsledky realizácie ekologického p r o g r a m u v uplynulom o b d o b í . V súvislosti s t o u t o s k u t o č n o s ť o u p o v a ž u j e s a n e v y h n u t n é z a c h o v a ť kontinuitu v realizácii u r č i t ý c h p o z i t í v n y c h p r v k o v v d o t e r a j š o m vývoji a obmedziť dôsledky n e k o n c e p č n ý c h , organizačne a odborne nezvládnutých prvkov p r e d c h á d z a j ú c e h o o b d o b i a .

H l a v n ý m c i e ľ o m Slovenskej n á r o d n e j strany v oblasti d o p r a v y v b u d ú c o m o b d o b í b u d e n a d a l e j p o k r a č o v a ť v uplatňovaní zásad trhového hospodárstva v p o d m i e n k a c h dopravyV železničnej d o p r a v e je p o t r e b n á reštrukturalizácia železníc s p o j e n á s p r i v a t i z á c i o u o b s l u ž n ý c h činností a n a p o j e n i e s a n a e u r ó p s k e siete r ý c h l y c h tratí. SNS b u d e p r e s a d z o v a ť a j rozvoj k o m b i n o v a n e j d o p r a v y s c i e ľ o m p o d p o r i ť aktivity súvisiace s r o z v o j o m a m o d e r n i z á c i o u t e c h n i c k e j z á k l a d n e a z á r o v e ň znižovať n e g a t í v n e ú č i n k y d o p r a v y n a životné prostredie. V c e s t n e j d o p r a v e b u d e SNS p r e s a d z o v a ť privatizáciu a u t o b u s o v e j d o p r a v y s m o ž n o s ť o u š t á t n e j r e g u l á c i e p l o š n é h o v y ť a ž e n i a , rozvoj v ý s t a v b y d i a ľ n i c , c e s t n e j s i e t e , s n á s l e d n ý m d o r i e š e n í m p o s t a v e n i a diaľnic n a území miest a obcí, doriešenie vstupu c u d z i e h o kapitálu d o výstavby nových diaľnic, reštrukturalizáciu c e s t n é h o h o s p o d á r s t v a s možnosťou z a p o j e n i a miest a o b c í . V civilnej l e t e c k e j d o p r a v e m á SNS z á u j e m vytvoriť vnútroštátny p r a v i d e l n ý systém l e t e c k e j d o p r a v y a zapojiť Slovenskú republiku d o m e d z i n á r o d n é h o systému l e t e c k e j d o p r a v y d o b u d o v a n í m letísk v Bratislave. K o š i c i a c h a v Poprade. V o v o d n e j d o p r a v e s a b u d e SNS usilovať reštrukturalizáciou a p r i v a t i z á c i o u vytvoriť systém l o d n e j d o p r a v y s u m o ž n e n í m v s t u p u miest a rozšírením l o d n e j d o p r a v y n a d a l š i e úseky V á h u a M o r a v y . V oblasti t e l e k o m u n i k á c i í b u d e p o t r e b n é d o k o n č i ť p r i v a t i z á c i u p o š t o v e j služby, uskutočniť reštrukturalizáciu a č i a s t o č n ú p r i v a t i z á c i u s p o j o v a t e l e k o m u n i k á c i í a vytvoriť legislatívne p o d m i e n k y p r e vstup z á p a d n é h o k a p i t á l u . V o b l a s t i b ý v a n i a b u d e p r v o r a d ý m c i e ľ o m š t á t n e j b y t o v e j politiky vytvoriť p o d m i e n k y p r e zvýšenie ú r o v n e b ý v a n i a o b y v a t e ľ s t v a , doriešiť p r o b l e m a t i k u r o z o s t a v a n e j k o m p l e x n e j b y t o v e j v ý s t a v b y n a Slovensku, doriešiť p r o l e m a t i k u t e c h n i c k e j infrastruktury v n a d v ä z n o s t i n a z á k o n o m a j e t k u o b c e . V n a d v ä z n o s t i n a s c h v á l e n é Z á s a d y š t á t n e j b y t o v e j politiky b u d e p r i p r a v e n á K o n c e p c i a b y t o v e j politiky a r o z v o j a b y t o v e j v ý s t a v b y , ktorá stanovi' p o s t u p y a p o t r e b n é nástroje n a d o s i a h n u t i e u v e d e n ý c h cieľov. N a d o s i a h n u t i e v y t ý č e n ý c h ú l o h je v o v š e o b e c n o s t i p o t r e b n é u r ý c h l e n e vytvoriť legislatívne p o d m i e n k y p r e Inštitút v e r e j n o p r o s p e š n ý c h s t a v i e b , urýchliť s p r a c o v a n i e a prijatie n o v é h o C e s t n é h o _ z á k o n a , Z á k o n a o železnici a T e l e k o m u n i k a č n é h o z á k o n a , konštituovať Železničnú poisťovňu a k o Inštitút p o i s t e n i a ž e l e z n i č i a r o v v r á m c i Inštitútu v e r e j n é h o p r a c o v n í k a .

Ciele a metódy
E k o l o g i c k ý p r o g r a m r e p r e z e n t u j e široké s p e k t r u m aktivít p r a k t i c k y v o v š e t k ý c h o b l a s t i a c h z á k o n o d a r n e j a v ý k o n n e j m o c i š t á t u , p r o s t r e d n í c t v o m ktorej je r e á l n e u p l a t n i ť h l a v n é s t r a t g i c k é c i e l e p r o g r a m u . Z a t a k é t o p o v a ž u j e SNS n a s l e d o v n é priority: 1. V y t v o r e n i e legislatívnych p o d m i e n o k p r e sústavnú kontrolu a r e g u l á c i u stavu a zmien prírodného prostredia. Proces predstavuje súbor legislatívnych podmienok pre vznik monitorovacieho a informačného subsystému pre prírodné a a n t r o p i c k é p r o s t r e d i e , a k o i n t e g r á l n e j súčasti i n f o r m a č n é h o systému SR s p r e p o j e n í m a n á v ä z n o s ť o u n a m e d z i n á r o d n ý i n f o r m a č n ý systém. B u d o v a n i e m o n i t o r o v a c e j siete z á k l a d n ý c h ú d a j o v , získavanie a p r v o t n é s p r a c o v a n i e z á k l a d n ý c h ú d a j o v o ž i v o t n o m prostredí, v r á t a n e i c h v s t u p u d o i n f o r m a č n é h o systému, z a b e z p e č i ť z prostriedkov štátneho rozpočtu. 2. V y t v o r e n i e p o d m i e n o k p r e rozvoj p o z n a t k o v o ž i v o t n o m prostredí. P r o c e s v y ž a d u j e reštrukturalizáciu u č e b n ý c h o s n o v s m e r o m k rozšíreniu priestoru v ý u k y v e k o l o g i c k ý c h d i s c i p l í n á c h a k rozvoju d i d a k t i c k ý c h m e t ó d , k t o r é v e d ú k p o c h o p e n i u střetného c h a r a k t e r u j e d n o t l i v ý c h p r í r o d o v e d n ý c h a s o c i e k o n o m i c k ý c h p r e d m e t o v , d o vyústenia v e k o l o g i c k é p o z n a t k y . P o d m i e n k o u d i d a k t i c k é h o p r o c e s u je s ú č a s n é rozšírenie v ý u k y klasickej filozofie s o r i e n t á c i o u n a e t i c k é a o b e c n é m o r á l n e p r i n c í p y . Zvlášt d ô l e ž i t é je preniesť tieto k a t e g ó r i e d o p r o c e s u g r a d u á c i e v oblasti e k o n o m i c k é h o a k o m e r č n é h o vzdelávania vyššieho školstva.

30

31

V o b l a s t i v e d y a v ý s k u m u p r e f e r o v a t rozvoj střetných disciplín a rozvoj v ý s k u m u a p l i k o v a n é h o n a životné prostredie a výskum i n t e r a k t í v n y c h v z f a h o v j e h o j e d n o t l i v ý c h zložiek. V e d e c k o v ý s k u m n ý p o t e n c i á l z a i n t e r e s o v a t n a vytvorení p a s p o r t i z á c i e e k o l o g i c k ý c h rizík a kritérií p r e k a t e g o r i z á c i u č i a s t k o v ý c h ú z e m n ý c h c e l k o v a lokalít z hľadiska s t a v u ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a z a ú č e l o m priorít pre realizáciu s a n a č n ý c h opatrení. V o b l a s t i verejnej Informovanosti vytvořit p o d m i e n k y p r e voľný prístup verejnosti k o d b o r n e s p r a c o v a n ý m i n f o r m á c i á m o s t a v e a vývoji j e d n o t l i v ý c h zložiek p r í r o d n é h o p r o s t r e d i a a o d b o r n ý m i t e r p r e t á c i á m v p l y v u ľudskej aktivity n a tieto zložky prírodného prostredia. S p o l u z o d p o v ě d n o s t z a ú r o v e ň i n f o r m á c i í verejnosti o s t a v e p r í r o d n é h o p r o s t r e d i a d e l e g o v a t n a príslušný rezort v l á d y SR. 3. V y t v o r e n i e p o d m i e n o k p r e f u n k č n é p ô s o b e n i e štátnej s p r á v y ž i v o t n é h o 'prostredia. P r o c e s v y ž a d u j e štrukturálne z m e n y v r e z o r t o c h v l á d y SR a z m e n y v kompetenciách a zodpovednosti jednotlivých rezortov voči ústrednému o r g á n u štátnej správy životného prostredia. Vytvorlf legislatívne predpoklady pre tvorbu regionálnych informačných systémov o životnom prostredí na úrovni d r u h o s t u p ň o v é h o o r g á n u štátnej správy životného prostredia v súlade s p o d m i e n k a m i i n f o r m a t i z á c i e n a Slovensku. Vytvořit ekonomické predpoklady pre funkčné pôsobenie d r u h o s t u p ň o v ý c h o r g á n o v š t á t n e j s p r á v y životného p r o s t r e d i a , 4. Zabezpečenie p r e c h o d u výroby n a báze moderných technológií bez o d p a d u , resp. s m i n i m a l i z á c i o u o d p a d u a j e h o n á s l e d n o u l i k v i d á c i o u . Proces vyžaduje pasportizáclu výrobných technológií podľa výrobných o d v e t v í a revíziu t e c h n o l o g i c k ý c h r e g l e m e n t o v v r á t a n e t e c h n o l ó g i e likvidácie o d p a d o v . K a t e g o r i z á c i o u t e c h n o l o g i c k ý c h p a s p o r t o v p o d ľ a e k o l o g i c k ý c h kritérií škodlivosti o d p a d o v stanovit priority p r e z m e n u t e c h n o l ó g i e , z m e n u v ý r o b n é h o p r o g r a m u , a l e b o likvidáciu výroby. 5. Vytvořit p o d m i e n k y p r e p o s t u p n ú s a n á c i u e k o l o g i c k y d e v a s t o v a n ý c h lokalít n a území SR. Sanácia priemyslom devastovaných lokalít s a p r e d p o k l a d á v dlhodobom programe a v náväznosti na modernizáciu technologických procesov. P r o g r a m s a n á c i e d e v a s t o v a n ý c h lokalít v y c h á d z a zo s k u t o č n o s t i , že b u d e n e v y h n u t n é z á k o n n ý m i o p a t r e n i a m i o b m e d z o v a f a l e b o i zastavit neefektívne a neekologické výrobné procesy za súčasného m a x i m á l n e h o zvýhodnenia prostredia pre nástup alternatívnych výrobných p r o g r a m o v s výnimkou havarijných stavov a l e b o stavov havarijného ohrozenia. 6. Vytvořit p o d m i e n k y p r e stabilizáciu kvality ovzdušia. Proces vyžaduje bezprostrednú návaznost ňa medzinárodné programy a d o h o d y v r á t a n e aktívnej ú č a s t i , kontinuitu a intezifikáciu s ú č a s n é h o p r o g r a m u s efektívnejším využitím d o m á c i c h o d b o r n ý c h k a p a c í t . Program ochrany povrchových a podzemných vôd vychádza z r o v n a k ý c h p r i n c í p o v s p r i h l i a d n u t í m n a faktor prirodzenej dispozície územia Slovenska, a k o územia s prvotným formovaním chemizmu v ô d 32 • • 7.

a t ý m d a n o u vyššou z o d p o v e d n o s f o u z a kvalitu o d t e k a j ú c i c h v ô d v o č i susedným štátom. Hospodárenie s pitnou v o d o u b u d e orientované n a úsporné o p a t r e n i a s m e r o m k revízii a rekonštrukcii v o d á r e n s k ý c h z a r i a d e n í a r o z v o d o v . Vytvořit p o d m i e n k y p r e o c h r a n u a f u n k c i u l e s a v prostredí r o z p t ý l e n é h o v l a s t n í c t v a lesov. P r o c e s v y ž a d u j e vytvořit legislatívne p o d m i e n k y p r e o c h r a n u lesného b o h a t s t v a a f u n k c i e lesa v p r í r o d n o m a ž i v o t n o m prostredí n a území S l o v e n s k a , b e z r o z d i e l u v l a s t n í c k y c h p r á v n a e x p l o a t á c i u lesov a lesných.pôd. SNS b u d e p r e s a d z o v a l v o svojej e k o l o g i c k e j politike k o m p a t i b i l i t u s c e l o s v e t o v ý m t r e n d o m o c h r a n y a t m o s f é r y a o b m e d z e n i a skleníkového e f e k t u . SNS b u d e v y t y á r a f e f e k t í v n u e k o l o g i c k ú politiku. K t o m u b u d e p o t r e b n é p ř e b u d o v a t Ministerstvo ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a SR n a pružný a f u n k č n ý o r g á n š t á t n e j s p r á v y , o r g á n s p r a v u j ú c i príslušnú r o z p o č t o v ú k a p i t o l u , p r o g r a m o t v o r n ý a k o n c e p č n ý o r g á n kooperujúci s o d b o r n ý m i organizáciami, b e z škodlivých prvkov administratívneho riadenia. SNS s t a v i a priority s v o j h o e k o l o g i c k é h o p r o g r a m u n a t ý c h t o k r o k o c h : • Z a p r v o r a d ú p o v a ž u j e m e o c h r a n u zdravia a života v najviac postihnutých p r i e m y s e l n ý c h a g l o m e r á c i á c h , k d e je n e v y h n u t n é znížif e m i s i e v ovzduší i za c e n u n á r o č n ý c h opatrení. Z a o t á z k u z o d p o v e d n o s t i SR. a k o ú z e m i a z k t o r é h o o d t e k a j ú p o v r c h o v é i p o d z e m n é v o d y n a územie susedných štátov, považujeme o c h r a n u v ô d , zníženie m n o ž s t v a znečisťujúcich l á t o k v o d p a d n ý c h v o d á c h a b u d o v a n i e čistiarní o d p a d o v ý c h v ô d . Z a o v e r e n e e f e k t í v n u e k o l o g i c k ú politiku p o v a ž u j e m e politiku úspory energií, č e r p a n i a energií z o b n o v i t e ľ n ý c h z d r o j o v a b u d o v a n i e e n e r g e t i c k e j z á k l a d n e n a b á z e p r i r o d z e n e j m o r f o l o g i c k e j a h y d r o g r a f i c k e j dispozície ú z e m i a SR. Z a p r o g r e s í v n u súčasf e k o l o g i c k e j politiky p o v a ž u j e m e p r e s a d z o v a n i e energeticky úsporných bezodpadových technológií a technológií s p r a c o v a n i a d r u h o t n ý c h surovín a e f e k t í v n e h o s p r a c o v a n i a o d p a d o v . Za perspektívne nevyhnutný krok e k o l o g i c k e j politiky považujeme zefektívnenie d o p r a v n ý c h trás ú z e m í m SR, s m a x i m á l n y m využitím riečnej siete a k o d o p r a v n e j t e p n y k o m b i n o v a n e j d o p r a v y . Za nevyhnutný krok ekologickej politiky považujeme program e k o l o g i c k é h o v z d e l a n i a v najširšom m e r a d l e , a k o j e d i n ý ú č i n n ý prostriedok k z a m e d z e n i u p o l i t i z o v a n i a a n e e t i c k é h o zneužívania e k o l ó g i e k politickej m a n i p u l á c i i s v e d o m í m o b č a n o v SR, a k o j e d i n ý ú č i n n ý prostriedok k najširšej p o d p o r e o d b o r n e p r i p r a v e n ý c h k o n c e p c i í e k o l o g i c k e j politiky a najúčlnejší p r o s t r i e d o k p r í p r a v y a r e a l i z á c i e l o k á l n y c h e k o l o g i c k ý c h programov.

33

XIV. Zahraničná politika
Vznik S l o v e n s k e j r e p u b l i k y b o l v e u r ó p s k o m p o l i t i c k o m priestore v ý z n a m n o u skutočnosfou. S p o n t á n n e u z n a n i e SR d r v i v o u v ä č š i n o u š t á t o v vytvorilo d o b r ú v ý c h o d i s k o v ú p o z í c i u p r e z a h r a n i č n ú politiku n o v é h o š t á t u a slovenskú d i p l o m a c i u , ktorú u m o c n i l o n a s m e r o v a n i e z a h r a n i č n o p o l i t i c k e j o r i e n t á c i e n a európsky priestor a e u r ó p s k u h o d n o t o v ú o r i e n t á c i u . V ý s l e d n ý m e f e k t o m boli n e s p o r n é ú s p e c h y p r v ý c h k r o k o v n o v é h o š t á t u v m u l t i l a t e r á l n e j oblasti z a h r a n i č n e j politiky. SNS s a b u d e preto v zahraničnej politike usilovat o sebavedomé p r e s a d z o v a n i e n á r o d n o š t á t n y c h z á u j m o v SR m e t ó d a m i a p r o s t r i e d k a m i serióznej a k t í v n e j d i p l o m a c i e . Z a n á r o d n o š t á t n y z á u j e m SR v s ú č a s n o m o b d o b í SNS p o v a ž u j e o t á z k u z v r c h o v a n o s t i . Integrity a b e z p e č n o s t i š t á t u , b u d o v a n i e priateľských v z ť a h o v so všetkými k r a j i n a m i s v e t a , p r i č o m p r i r o d z e n e b u d e v e n o v a f zvýšenú p o z o r n o s t svojim b e z p r o s t r e d n ý m s u s e d o m . S t ý m i t o prioritami SNS b e z p r o s t r e d n e s p á j a otázku V o d n é h o d i e l a G a b č í k o v o , otázky transhraničných regionálnych ú t v a r o v s o š t á t m i , s ktorými existujú o t v o r e n é p r o b l é m y a k o i o t á z k y z a s a h o v a n i a d o v n ú t o r n ý c h záležitostí SR. SNS s a b u d e u s i l o v a t o t o , a b y s a z a h r a n i č n á politika n á r o d n o š t á t n e h o z á u j m u o p i e r a l a o u z n e s e n i a NR SR. SR v otázkach

kľúčových b e z p e č n o s t n ý c h a stabilizačných aktivitách svetovej a európskej politiky. B u d e m e r e á l n e h o d n o t i t možnosti z j e d n o t e n i a e x t e r i t o r i á l n y c h z á u j m o v j e d n o t l i v ý c h č l e n s k ý c h š t á t o v t o h t o z o s k u p e n i a a d i p l o m a t i c k ú aktivitu u p r i a m i m e n a n e o d d i s k u t o v a t e l n é s p o l o č n é a rivalitou n e o v p l y v n e n é oblasti pôsobnosti. Z a v y l ú č e n é b u d e m e p o v a ž o v a ť politizovanie hospodárskych stykov m i m o z o s k u p e n i a a submisivitu v b i l a t e r á l n e j oblasti z a h r a n i č n e j politiky. V o b l a s t i b e z p e č n o s t n e l politiky a v oblasti p o d p o r y stability v E u r ó p e s a z a m e r i a m e n a f u n g u j ú c e m e c h a n i z m y R a d y Európy a KBSE. M a x i m á l n y d ô r a z b u d e m e klásť n a p r o c e s v y t v á r a n i a d o b r ý c h susedských v z ť a h o v n a dvojstrannej ú r o v n i , a v š a k b e z p o d m i e n o k z a s a h u j ú c i c h d o v n ú t o r n ý c h v e c í partnerskej krajiny. Partnerstvo p r e m i e r p o v a ž u j e m e z a r e á l n y a č a s o v o a k t u á l n y s m e r o v a n í a priblížení s a k p o l i t i c k y i vojensky s t a b i l n ý m z o s k u p e n i a m . krok v

SNS b u d e v b e z p e č n o s t n e j a stabilizačnej politike v y c h á d z a f z historických skúseností s V i e d e n s k o u a r b i t r á ž o u a p r e t o je o d p o r c o m a r b i t r á ž n y c h m e t ó d riešenia o t v o r e n ý c h o t á z o k m e d z i susednými štátmi. T a k é t o m e t ó d y v e d ú ku k r á t k o d o b é m u riešeniu, v y t v á r a j ú historické jazvy a n a p ä t i e m e d z i n á r o d m i . Z t o h t o p o h ľ a d u p o v a ž u j e m e iniciatívu Európskeho s p o l o č e n s t v a , z n á m u p o d n á z v o m P a k t stability v E u r ó p e , z a n e v y p r o f i l o v a n ý a v s ú č a s n ý c h turbulentných pomeroch stredovýchodnej a východnej Európy za destabilizujúci p r o c e s . V súčasnej turbulentnej e t a p e f o r m o v a n i a p o m e r o v v Stredovýchodnej Európe a v širšom s l o v a z m y s l e v c e l o m e u r ó p s k o m priestore, p o v a ž u j e SNS v y t v á r a n i e regionálnych formácií v hraničných oblastiach susedných štátov, medzi ktorými existujú o t v o r e n é p r o b l é m y z a p r e d č a s n é , p ô s o b i a c e proti integrite SR a v k o n e č n o m d ô s l e d k u v y t v á r a j ú c e n á s t u p n é priestory n e p a c i f i k o v a n ý m e x p a n z i o n i s t i c k ý m silám. SNS s a r o z h o d n e s t a v i a m e n o v i t e p r o t i - s ú č a s n ý m s n a h á m o vytvorenie Karpatského a Dunajského regionálneho útvaru. D v o j s t r a n n á z a h r a n i č n á p o l i t i k a je v n a s t á v a j ú c o m o b d o b í p r e SNS z á k l a d n ý m p r v k o m v y t v á r a n i a a u p e v ň o v a n i a v z ť a h o v Slovenskej republiky so s v e t o v ý m i v e ľ m o c a m i , európskymi a vzdialenými štátmi sveta. SNS b u d e d o k o n c e p c i e b i l a t e r á l n e j politiky p r e s a d z o v a ť prvky v z á j o m n e j ú c t y , priateľstva, p a r t n e r s t v a , s p o l u p r á c e a n e z a s a h o v a n i a d o v n ú t o r n ý c h záležitostí i n é h o š t á t u . I v t o m t o s m e r e b u d e SNS p r e s a d z o v a ť kontinuitu so z a h r a n i č n o p o l i t i c k o u k o n c e p c i o u , k t o r á b o l a v y p r a c o v a n á v p r v o m roku existencie S l o v e n s k e j republiky. D ô r a z v realizácii d v o j s t r a n n ý c h v z ť a h o c h b u d e SNS p r i k l a d a ť v z á j o m n e j v ý h o d n o s t i a v y l ú č e n i u p o d m i e ň u j ú c i c h p r v k o v , d o t ý k a j ú c i c h s a v n ú t o r n ý c h záležitostí k t o r é h o k o ľ v e k z p a r t n e r o v a l e b o p r v k o v , l i m i t u j ú c i c h k t o r é h o k o ľ v e k z p a r t n e r o v v o č i k t o r é m u k o ľ v e k tretiemu štátu. SNS v n í m a d v o j s t r a n n é vzťahy Slovenskej r e p u b l i k y s v e ľ m o c a m i a so susednými štátmi n i e l e n a k o p r v o k stability a b e z p e č n o s t i v l a s t n é h o š t á t u , a l e s o h ľ a d o m n a š p e c i f i c k ú g e o p o l l t i c k ú s i t u á c i u Slovenskej republiky i a k o p o d m i e n k u stability a bezpečnosti stredoeurópskeho priestoru. Uvedomujúc si z o d p o v e d n o s ť z a s t r e d o e u r ó p s k y priestor b u d e SNS vyvíjať úsilie o intenzifikáciu vzťahov s krajinami, ktoré sú v podobnej alebo porovnateľnej zahraničnopolitickej situácii, n e m a j ú so Slovenskom s p o l o č n ú hranicu a v širšom k o n t e x t e svojej z a h r a n i č n e j politiky v n í m a j ú p o t r e b u reflektovať z á u j m y krajín s nižším g l o b á l n y m p o t e n c i á l o m . B u d e a m b í c i o u SNS v oblasti dvojstrannej zahraničnej politiky docieliť prostredníctvom bilaterálnych zmluvných vzťahov iniciáciu a koncentráciu politického, hospodárskeho a g e o s t r a t e g i c k é h o v ý z n a m u t ý c h t o krajín a j e h o využitie v p r o c e s e stabilizácie a u p e v ň o v a n i a b e z p e č n o s t i s t r e d o e u r ó p s k e h o a b a l k á n s k e h o priestoru.

V m u l t i l a t e r á l n e j o b l a s t i z a h r a n i č n e j politiky b u d e SNS p o d p o r o v a t n a s t ú p e n é s m e r o v a n i e k e u r ó p s k e m u h o d n o t o v é m u systému s j a s n ý m a o t v o r e n ý m d e k l a r o v á n í m c i e ľ o v SR. P o s o b n o s t SNS b u d e z a m e r a n á n a partnerskú s p o l u ú č a s t n a t v o r b e e u r ó p s k e j politiky b e z p r e c e ň o v a n i a , či p o d c e ň o v a n i a potrieb ktoréhokoľvek štátu v r á t a n e Slovenska a b u d e z a m e r a n á n a p o d p o r u z á u j m o v a p o t r i e b krajín s m e n š í m c e l k o v ý m p o t e n c i á l o m . P ô s o b e n i e SNS v m u l t i l a t e r á l n e j oblasti b u d e v y c h á d z a f zo s n a h y o b m e d z i f a vylúčif a k é k o ľ v e k d i s k r i m i n a č n é a l e b o n á t l a k o v é m e t ó d y m a j o r i t n ý c h š t á t o v v r á m c i Európy a l e b o E u r ó p s k e h o r e g i ó n u n a v y t v á r a n i e v l a s t n ý c h z ó n v p l y v u , či v y t v á r a n i e p o d m i e n o k p r e o p ä t o v n é b i p o l á r n e r o z d e l e n i e s v e t a a l e b o Európy. V y c h á d z a j ú c z a n a l ý z y v ý v o j a e u r ó p s k e j politiky v historickom o b d o b í v e ľ k ý c h g l o b á l n y c h konfliktov b u d e SNS n a multilaterálnej úrovni p o u k a z o v a t n a o p a k o v a n é zneužívanie a m a n i p u l á c i u s p r o b l é m o m n á r o d n o s t n ý c h menšín k o n f r o n t a č n ý m i a konfliktnými silami. SNS b u d e p ô s o b i f n a v y t v o r e n i e e u r ó p s k e h o š t a n d a r d u p r á v o s ô b príslušných k n á r o d n o s t n e j menšine. P r e t o ž i a d a m e s p r a c o v a n i e komparatívnej štúdie o postavení n á r o d n o s t n ý c h menšín v E u r ó p e . P r o b l e m a t i k u menšín p o v a ž u j e SNS v s ú l a d e s e u r ó p s k y m n á z o r o m a skúsenosťami z a m o ž n é riešif v ý l u č n e n a b á z e i n d i v i d u á l n y c h p r á v občanov. Aktivita z a h r a n i č n e j politiky SNS b u d e z a m e r a n á n a aktivizáciu p ô v o d n ý c h z á m e r o v p r o j e k t u S t r e d o e u r ó p s k e j iniciatívy, o d p o l i t i z o v a n i e jej z a m e r a n i a n a h o s p o d á r s k u s p o l u p r á c u , rozvoj a s p e v n e n i e h o s p o d á r s k e j interaktivity v s t r e d o e u r ó p s k o m priestore t a k , a b y h o s p o d á r s k e faktory b o l i ú č i n n ý m i s t a b i l i z a č n ý m i p r v k a m i s t r e d o e u r ó p s k y c h štátov. Z a h r a n i č n o p o l i t i c k á a n a l ý z a SNS b u d e z a m e r a n á n a r e á l n e z h o d n o t e n i e o b l a s t i m o ž n é h o s p o l o č n é h o p ô s o b e n i a krajín Vyšegrádskej štvorky v 34

35

SNS b u d e v e n o v a f p o z o r n o s f o k r e m zintenzívnenia a rozšírenia svojich v z t a h o v ku svojim b e z p r o s t r e d n ý m s u s e d o m , krajinám EU a USA i d a l š i e m u rozšíreniu rozvíjajúcim s a v z f a h o m s Ruskou f e d e r á c i o u a Ukrajinou, a k o i s p o l u p r á c i s Bieloruskom, krajinami P o b a l t i a a Balkánskeho p o l o s t r o v a a n a j m ä s Rumunskom i Bulharskom. V o v z d i a l e n o m z a h r a n i č í b u d e SNS usilovat o zintenzívnenie najmä h o s p o d á r s k e j , t e c h n i c k e j a o b c h o d n e j s p o l u p r á c e s krajinami Blízkeho v ý c h o d u . I n d i c k é h o p o l o o s t r o v a , južnej a j u h o v ý c h o d n e j Ázie. Z a krajiny zvláštneho zreteľa o k r e m USA p o v a ž u j e Č í n u . Indiu a o s o b i t n e J a p o n s k o . SNS s a b u d e z a s a d z o v a f z a o d p o l i t i z o v a n i e z a h r a n i č n ý c h h o s p o d á r s k y c h v z f a h o v , v y c h á d z a j ú c z historickej skúsenosti, k t o r á hovorí, že b e z hospodárskej prosperity n e m o ž n o d o s i a h n u f t r v a l ú p o l i t i c k ú stabilitu. SNS p r e t o p o v a ž u j e v z a h r a n i č n o p o l i t i c k e j o b l a s t i h o s p o d á r s k e i p o l i t i c k é stabilizačné prvky z a v z á j o m n e n e p r o t i r e č i v é , r o v n o c e n n é , nezastupiteľné a z á s a d n é .

XV.

Samospráva

J e d n o u z o z á k l a d n ý c h priorít SNS je d e c e n t r a l i z á c i a štátnej m o c i s m e r o m k samosprávam. M e s t á a o b c e S l o v e n s k a b y mali b y f p r e c h o d o m väčšiny k o m p e t e n c i í štátnej s p r á v y n a s a m o s p r á v u g a r a n t o m p o d s t a t n e efektívnejšieho využívania e k o n o m i c k ý c h z d r o j o v získaných z o svojho s a m o s p r á v n e h o územia. Prechodom kompetencií sa predovšetkým odbúra obrovská p r e b y r o k r a t i z o v a n o s f a s k o r u m p o v a n o s ť š t á t n e h o a p a r á t u , ktorý e n o r m n e zaťažuje štátny r o z p o č e t , a l e p r e d o v š e t k ý m z n e m o ž ň u j e dynamickejší rozvoj m n o ž i n y miest a o b c í S l o v e n s k a , ktoré tvoria štát. SNS musí zdôrazniť, ž e p r e c h o d o m k o m p e t e n c i í n a s t á v a určité riziko zneužitia niektorými predstaviteľmi samospráv, ktoré by viedli k diskriminácii š t á t o t v o r n é h o n á r o d a a integrity š t á t u . B u d e m e n e k o m p r o m i s n e presadzovať t a k é o p a t r e n i a slovenského š t á t u , a b y tieto m o ž n é t e n d e n c i e n e m o h l i byť realizované. J e d n ý m z p r e d p o k l a d o v zeťektívnenia činnosti s a m o s p r á v je a j n o v é ú z e m n o s p r á v n e č l e n e n i e Slovenskej republiky. SNS b u d e presadzovať r o z d e l e n i e r e g i ó n o v SR d o 4 , m a x i m á l n e 7 oblastí. H r a n i c e oblastí b y s a v ž i a d n o m p r í p a d e n e m a l i riadiť historickým u s p o r i a d a n í m b ý v a l ý c h ž ú p Rakúsko-Uhorska. S m e p r e s v e d č e n í , že t a k é t o u s p o r i a d a n i e oblastí je z p o l i t i c k é h o , a k o a j h o s p o d á r s k e h o hľadiska prežité a a b s o l ú t n e n e z o h ľ a d ň u j e p o t r e b y slovenského š t á t u . Najzákladnejším p r e d p o k l a d o m f u n g o v a n i a u v e d e n e j p r e s t a v b y je z m e n a d a ň o v é h o systému. B e z e k o n o m i c k ý c h z d r o j o v , ktoré b y b o l i nezávislé o d j e d n o t l i v ý c h r e z o r t n ý c h ministerstiev je funkčnosť s a m o s p r á v y iluzórna. SNS b u d e p r e s a d z o v a ť p o s u n u t i e termínu k o m u n á l n y c h v o l i e b v t a k o m č a s e , a b y n o v ý slovenský p a r l a m e n t , ktorý vzíde z p r e d č a s n ý c h p a r l a m e n t n ý c h v o l i e b v s e p t e m b r i 1994, m o h o l prijať príslušné k o m p e t e n č n é z á k o n y , a k o a j ú z e m n o s p r á v n e č l e n e n i e Slovenskej republiky.

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful