49_ĐẶC TẢ MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1. Mã môn học: BSA 3007 2.

Tên môn học: Kế toán quản trị 3. Khối kiến thức: Chuyên ngành 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 5. Số tín chỉ: 03 6. Giảng viên: TS. Đặng Đức Sơn, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm. 7. Mục tiêu môn học: Môn học cung cấp các kỹ năng căn bản trong kế toán quản trị. Môn học liên quan đến quá trình phân tích và đánh giá các thông tin kế toán phù hợp và kịp thời cho việc lập kế hoạch, giám đốc kiểm soát và ra các quyết định kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động của một tổ chức. Nội dung của môn học bao gồm các kỹ năng về tính và phân bổ chi phí theo đơn đặt hàng và quá trình sản xuất, mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, phương pháp tiếp cận chi phí theo phần đóng góp, lập ngân sách và sử dụng các thông tin chi phí cho việc ra các quyết định kinh doanh. 8. Giới thiệu chung về môn học: Môn học có thời lượng 03 tín chỉ được tổ chức theo hình thức học trên lớp, thực hành, thảo luận và tự học. Phân bổ số giờ lên lớp cho các hoạt động: Nghe giảng lý thuyết: 25 Làm bài tập thực hành trên lớp: 13 Thảo luận: 05 Kiểm tra: 02 Nội dung giảng dạy: Bài 1: Những vấn đề chung của kế toán quản trị Bài 2: Phân loại chi phí Bài 3-4: Các phương pháp xác định chi phí Bài 5: Phân tích biến động chi phí sản xuất Bài 6: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận Bài 7-8: Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận Bài 9: Dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh Bài 10: Quyết định về giá Bài 11-12: Thông tin kế toán cho việc ra quyết định ngắn hạn Bài 13 - 14: Thông tin kế toán cho việc ra quyết định dài hạn 9. Số giờ lên lớp/tuần: 03 giờ 10. Phương pháp giảng dạy: tín chỉ 11. Đánh giá: Môn học được tổ chức đánh giá dưới theo các nội dung sau:

1

2 . (hoặc 11th Ed.Bài tập cá nhân: . 13. (3). Giáo trình bắt buộc (tác giả.).Bài thi cuối kỳ: 7.5% . Phạm Văn Dược . năm xuất bản) a. Nhà xuất bản McGraw-Hill/Irwin. (2).Kiểm tra giữa kỳ: .5%/buổi): 7. .Đặng Kim Cương. Yêu cầu tiên quyết: sinh viên phải hoàn thành các khối kiến thức (1). Noreen và Brewer.Bài tập nhóm: .5% 10% 15% 60% 12. tên sách.Điểm chuyên cần hàng ngày (0. Managerial Accounting 12th Ed. Kế toán quản trị.. 2009. môn học tiên quyết: Nguyên lý kế toán 14. Garrison. Nhà xuất bản Thống Kê. Thuộc chương trình đào tạo: Cử nhân QTKD. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful