You are on page 1of 3

Zsolt 05

Kereszthivatkozások1
Protestáns Újfordítás

5:10
Rm 3:13-14 Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon;
szájuk átokkal és keserűséggel van tele.

1 Protestáns Újfordítás

Gyál, 2011. április 1. 1/3


Zsolt 05
Allen P. Ross: A zsoltárok könyve, A Biblia ismerete III., KIA, Bp. 1999.
5:1 Ezt a zsoltárt akkor imádkozta Dávid, amikor gátlástalan ellenségek vették kö-
rül. Vannak, akik úgy vélik, hogy Dávid nem lehet a szerzője ennek a zsoltárnak,
mert a 8. vers említi a templomot (melyet Salamon épített). Azonban azt a héber
szót, amely itt a templomot jelenti2, a szent sátorral kapcsolatban is használták 3.
Emellett a Zsolt 5:8-beli „ház” szó mind a szent sátorra 4, mind a templomra utal-
hat.
Amikor Dávid Istenhez könyörgött, hogy hallgassa meg reggeli imáját, azt fejezte
ki, hogy reménye szerint közeledhet Istenhez (aki gyűlöli a gonoszságot), s imád-
kozott az igazak isteni vezetéséért és áldásáért, valamint a gonoszok pusztulásáért.
A. Reggeli ima (5:2-4)
5:4 A nagyobb nyomaték kedvéért kétszer szerepel a „reggel” kifejezés. Ez kiemeli,
hogy minden nap az imádság volt a zsoltáros első gondolata.
B. Istenben vetett bizalom (5:5-8)
5:8 Dávid nem a saját érdemeit magasztalja ezzel a gonoszsággal szemben. Inkább
Isten iránta való szeretetére5 hivatkozik. Ezért mehetett a szent sátorhoz …, hogy
tisztelettel imádhassa az Urat. A „leborul” szó héber megfelelője6 meghajlást jelent,
amely az Istent imádó ember helyes belső hozzáállását jelzi. A gonoszok gőgösek,
az Istenhez imádattal közeledő ember megalázza magát az Úr előtt.
C. Imádság vezetésért (5:9-13)
5:9 … „egyengesd előttem az utat”: Mivel Isten igaz, és az ellenség gonosz, Dávidnak
az a vágya, hogy a helyes magatartás útján járjon, és ne tartozzon azok közé, akiket
Isten gyűlöl. „ellenség”: a „les [valakire]” igéből származik.
5:10-11 Erre a veszélyre való tekintettel Dávid imádsága sürgető könyörgéssé vál-
tozik, melynek az a célja, hogy Isten ítélje meg Dávid ellenségeit. … számba veszi
vétkeiket. Szavaikban nem lehet megbízni, hízelgésük megtévesztő. Az a szándé-
kuk, hogy romlást idéznek elő. … Beszédük feltehetően hízelgőnek látszik, azon-
ban aljas szándék áll mögötte.

2 lk'yhe
3 vö. 1Sám 1:9 „Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken
az ÚR templomának az ajtófélfájánál.”
1Sám 3:3 „Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az ÚR templomában, ahol az
Isten ládája volt.”
4 vö. „az Úr háza”; Zsolt 23:6 „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az
ÚR házában lakom egész életemben.”
Józs 6:24 „A várost pedig mindenestül fölperzselték. Csak az ezüstöt és az aranyat, meg a réz- és
vastárgyakat tették az ÚR házának a kincstárába.”
1Sám 1:24 „Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy hároméves bikát, egy
véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az ÚR házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt.”
5 ds,j, = hűséges szeretet
6 melyet gyakran az „imádkozik” igével fordítanak, pl. 1Móz 22:5 „Ekkor így szólt Ábrahám
a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána
visszatérünk hozzátok.”

Gyál, 2011. április 1. 2/3


Zsolt 05
5:12-13 A zsoltár egy bátorító megjegyzéssel zárul … Isten megáldja és megvédi
azokat, akik szeretik őt. Az éneklés az Úr dicséretének természetes megnyilvánulá-
si formája. A Zsoltárok könyve több mint 70 helyen utal az éneklésre, és ez az első
ilyen hely. Az az igaz ember, aki szereti Isten nevét. Az Úr „neve” (mely több mint
százszor fordul elő a Zsoltárok könyvében) Isten jellemére és tulajdonságaira utal,
melyeket ő kijelentett az emberiségnek. Isten neve itt oltalmat és pajzs gyanánt
szolgáló kegyelmet jelent7.

7 Zsolt 3:4 „De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.”

Gyál, 2011. április 1. 3/3