You are on page 1of 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Học phần:QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ & THÔNG


TIN MARKETING
PROMOTIONAL MANAGEMENT &
MARKETING INFORMATION

- Mã số: KT348
- Số Tín chỉ: 03
+ Giờ lý thuyết: 25
+ Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 20

1. Thông tin giảng viên


Tên giảng viên: Th.S La Nguyễn Thùy Dung
Tên người cùng tham gia giảng dạy: CN Ngô Mỹ Trân
Đơn vị: Bộ môn Marketing & Du lịch-Dịch vụ, Khoa Kinh tế-QTKD
Điện thoại: 0907.745.818
E-mail: lntdung@ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết: Marketing căn bản (KT479)
3. Nội dung
3.1. Mục tiêu: Xem xét vai trò của chiêu thị và mối quan hệ giữa chiến lược chiêu
thị với chiến lược tiếp thị (marketing) chung. Giới thiệu các thành phần cơ bản
của họat động quản trị chiêu thị cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố
trong chương trình chiêu thị. Cách thức để phân tích các quyết định chiêu thị
quan trọng…
3.2. Phương pháp giảng dạy:
Lý thuyết : 25 tiết
Thực hành (Thảo luận, làm bài tập nhóm):20 tiết
3.3. Đánh giá môn học:
- Thực hành 30 %
- Kiểm tra giữa kỳ: 10 %
- Chuyên cần 10 %
- Thi kết thúc 50 %
4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)
Nội dung Tiết – buổi
Chương1: Tiếp thị & chiêu thị 5t
- I. Khái niệm chiến lược chiêu thị
- II. Tác động qua lại giữa Chiêu thị & các thành phần
khác trong Marketing-Mix
- III. Môi trường của Chiêu thị
- IV. Giới thiệu khái quát các các yếu trong chiến lược
chiêu thị
Chương 2: Tổng quan quản trị chiêu thị
- I. Khi nào xây dựng các chương trình chiêu thị?
- II. Chuẩn bị tổ chức để thực hiện chiêu thị
- III. Các quyết định chiêu thị
Chương 3: Quá trình thông tin
- I. Các hệ thống thông tin tiếp thị
Chương 4: Quá trình ra quyết định tiêu dùng
1
- I. Các ảnh hưởng xã hội tác động đến quýet định tiêu
dùng
- II. Tổng quan về các quá trình ra quyết định
- III. Quá trình quyết định & kế họach chiêu thị
Chương 5: Thiết lập các mục tiêu chiêu thị & ngân sách
chiêu thị
- I. Thiết lập các mục tiêu chiêu thị
- II. Các mục tiêu & hỗn hợp chiêu thị
- III. Xác định ngân sách chiêu thị
- IV. Các kỹ thuật định lượng dùng trong họach định NS
Chương 6: Quản trị quảng cáo
- I. Tổng quan về quản trị quảng cáo
- II. Mục tiêu quảng cáo
- III. Quyết định ngân sách
- IV. Chiến lược & thực hiện chiến lược thông điệp
- V. Họach định phương tiện
- VI. Đánh giá việc thực hiện chương trình
- VII. Sử dụng các hãng quảng cáo
Chương 7: Bán hàng trực tiếp
- I. Vai trò của bán hàng trực tiếp
- II.Họat động bán hàng
- III. Quá trình bán hàng
- IV. Đánh giá & kiểm sóat các nổ lực bán hàng
- V. Cải thiện kết quả bán hàng
Chương 8: Quản trị khuyến mãi
- I. Mục đích của khuyến mãi
- II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức khuyến mãi &
sử dụng khuyến mãi
- III. Khuyến mãi đối với người tiêu dùng
- IV. Khuyến mãi đối với trung gian & nhân viên bán hàng
Chương 9: Quan hệ công chúng (PR)
- I. Vai trò của PR
- II. Các đặc điểm của PR
- III. Xác định đối tượng PR
- IV. Quy trình PR
- V. Các công cụ PR
Chương 10: Quản trị chiêu thị nhìn trên diện rộng
- I. Đánh giá & điều khiển chương trình chiêu thị
- II. Mục đích của hệ thống đánh giá & điều khiển
- III. Các đặc trưng của một hệ thống đánh giá & điều
khiển hiệu quả
- IV. Quy trình đánh giá
- V. Điều khiển
5. Tài liệu của học phần:
- Quản trị chiêu thị (Hòang Trọng & Hòang thị Phương Thảo)
Ngày 1 tháng 12 năm 2007
Duyệt của đơn vị Người biên soạn

2
La Nguyễn Thùy Dung