You are on page 1of 4

GAMBAR

Photograph
FELDA HOLDINGS BHD
(358158-V)

PERMOHONAN BIASISWA IJAZAH PERTAMA (KEPUJIAN)


LUAR NEGARA BAGI TAHUN 2011

Tandakan ( √ ) di ruangan yang dipilih

Bidang Pengajian Yang Dipohon √ Pilihan Tempat Temuduga Tandakan √


1. Pemasaran Antarabangsa 1. KL / Selangor
2. Kewangan 2. Terengganu / Pahang
3. Kejuruteraan * Pilih Satu Negeri Sahaja
4. Bioteknologi
5. Perakaunan

BAHAGIAN A : BUTIRAN PERIBADI


(PERSONAL INFORMATION)

1. Nama : 2. Umur :
Name Age

3. No Kad Pengenalan : 4. Tarikh Lahir :


Identity Card No. / Passport No. Date of Birth

BAHAGIAN A1: KELULUSAN AKADEMIK Keputusan SPM :


(ACADEMIC QUALIFICATION) Results

(i) Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2010

5. Nama Sekolah : 6. Aliran :


School Stream
7. Keputusan SPM :
Results

8.

Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran Gred


No Subjects Grade No Subjects Grade
BAHAGIAN B : BUTIRAN MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA (PARENT’S INFORMATION)

Bapa/Penjaga Ibu/Penjaga
Butir - Butir Parent’s Information Parent’s Information

9. Nama
Name

10. Pendapatan Isi Rumah Sebulan (RM)


Monthly Income (Household Income)

11. Majikan
Employer

12. Pekerjaan
Occupation

Sila sertakan penyata gaji sekiranya bekerja.

BAHAGIAN B1 : BUTIRAN PERIBADI PEMOHON (CANDIDATE PERSONAL INFORMATION)

13 Taraf Perkahwinan Bujang Kahwin 14. Tempat Lahir


Maritul Status Single Married Place of Birth

15. Bangsa 16. Jantina Lelaki Perempuan


Race Gender Male Female

17. Kewarganegaraan 18. Alahan / Kecacatan Anggota Badan (Jika ada):


Nationality Allergic / Physical Disabilities (if any)

19. Alamat Tetap Telefon :


Permanent Address Telephone
Telefon Bimbit :
HP Mobile
Faks :
Fax
Poskod : E-mel :
Post Code E-mail

20. Alamat Surat Menyurat Telefon :


Correspondence Address Telephone
Telefon Bimbit :
HP Mobile
Faks :
Fax
E-mel :
Poskod :
E-mail
Post Code
BAHAGIAN C : AKTIVITI KO-KURIKULUM (CO-CURRICULUM ACTIVITIES)

21. Ko-Kurikulum Co-curriculum :

Aktiviti Peringkat Penglibatan Tahun Jawatan


Activities Sekolah / Daerah / Negeri / Negara Year Position
Level

22. Sukan Sports :

Aktiviti Peringkat Penglibatan Tahun Jawatan


Activities Sekolah / Daerah / Negeri / Negara Year Position
Level

23. Lain-lain Others :

Aktiviti Peringkat Penglibatan Tahun Jawatan


Activities Sekolah / Daerah / Negeri / Negara Year Position
Level
BAHAGIAN D : PENGAKUAN PEMOHON (DECLARATION BY APPLICANT)

Saya akui segala maklumat dokumen yang diberikan dalam permohonan ini adalah benar dan
lengkap. Saya akui bahawa pihak Felda Holdings Bhd berhak menolak permohonan saya sekiranya
maklumat dan dokumen didapati tidak lengkap atau tidak benar.
I declare that the information and document provided are true and complete. I acknowledge that
Felda Holdings Bhd reserves the right to reject my application and documents provided are found to
be incorrect or incomplete.

Tandatangan Tarikh
Signature Date

Borang yang telah lengkap hendaklah di hantar ke alamat berikut dengan mencatatkan perkataan
BIASISWA di penjuru kiri sampul surat
Ketua
Pengambilan & Perhubungan Universiti
Jabatan Sumber Manusia Kumpulan
Tingkat 9, Balai Felda,
Jalan Gurney 1,
54000 Kuala Lumpur.

Sila lampirkan salinan dokumen sokongan yang telah disahkan. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan
dilayan. Permohonan melalui fax tidak akan dilayan. Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja
yang akan dipanggil untuk ditemuduga.

Borang dan salinan yang dihantar tidak akan dikembalikan.

BAHAGIAN E : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE ONLY)

KEPUTUSAN JAWATANKUASA PEMILIHAN

Disokong Ulasan Pemilih :

Ditolak

Lain-lain (Nyatakan)

Nama dan tandatangan Pengerusi Pemilihan : Ulasan Pemilih :

Tarikh :