You are on page 1of 8

அ஫ிந்து கொள்வயாம்.

திருப்஧தி கெல்ெிவ஫ாம், திருவயங்ெடப௃டடனான் ஌ழுநட஬


யாெட஦ யணங்ெி நெிழ்ெின்வ஫ாம். ஆ஦ால் திருப்஧தினில்
஥ம்நில் ெி஬ருக்குத் கதரினாத அதிெனங்ெள், உண்டநெள்,
஥டடப௃ட஫ெள் ஋வ்ய஭வயா உள்஭஦. அயற்஫ிவ்
ெி஬யற்ட஫ கதாகுத்து யமங்ெப்஧ட்டுள்஭து.

஧ிபம்நிக்ெ டயக்கும் திருப்஧தி அதிெிங்ெள்

திருப்஧தி ஸ்ரீ ஌ழுநட஬னான் திருவுருயச் ெிட஬னில்


ெி஬ிர்க்ெ டயக்கும் பெெினங்ெள் உள்஭஦
அடயெ஭ில் ெி஬.........

1. திருப்஧தி ஆ஬னத்தி஬ிருந்து 1 ெிவ஬ாநீ ட்டர் கதாட஬யில்


"ெி஬ாவதாபணம்" ஋ன்஫ அபூர்ய ஧ாட஫ெள் உள்஭஦.
உ஬ெத்திவ஬வன இந்த ஧ாட஫ெள் இங்கு நட்டும் தான் உள்஭஦.
இந்த ஧ாட஫ெ஭ின் யனது 250 வொடி யருடம். ஌ழுநட஬னா஦ின்
திருவந஦ிப௅ம், இந்த ஧ாட஫ெளும் எவப யிதநா஦டய.

2. ஌ழுநட஬னான் திருவுருயச்ெிட஬க்கு ஧ச்டெக்ெற்பூபம்


ொர்த்துெி஫ார்ெள். இந்த ஧ச்டெக்ெற்பூபம் எரு இபொன஦ம்.
அரிப்ட஧க் கொடுக்கும் எருயடெ அநி஬ம். இந்த இபொன஦த்டத
ொதாபணக்ெருங்ெல்஬ில் தடயி஦ால் ெருங்ெல் கயடித்துயிடும்.
ஆ஦ால், ெி஬ாதாபணத்தில் உள்஭ ஧ாட஫ெ஭ில் இடதத்
தடயி஦ால் அந்தப்஧ட஫ெள் க஧டிப்஧தில்ட஬. ஌ழுநட஬னாக்
திருவுருயச்ெிட஬க்கு 365 ஥ாளும் ஧ச்டெக்ெற்பூபம் தடவுெி஫ார்ெள்.
ஆ஦ாலும்கயடிப்பு஌ற்஧டுயதில்ட஬.

3. ஋ந்தக் ெருங்ெல் ெிட஬னா஦ாலும் ஋ங்ொயது எர் இடத்தில்


ெிற்஧ினின் உ஭ி஧ட்டிருக்கும் இடம் கதரிப௅ம்..
உவ஬ாெச்ெிட஬னா஦ாலும் உவ஬ா ெத்டத உருக்ெி யார்த்த இடம்
கதரிப௅ம். ஌ழுநட஬னான் திருவுருயச்ெிட஬னில் அப்஧டி ஋துவும்
அடடனா஭ம் கதரினயில்ட஬. ஋ந்த ெருங்ெல் ெிட஬டன
஋டுத்துக்கொண்டாலும் சுபசுபப்஧ாெ இருக்கும். ஆ஦ால்
஌ழுநட஬னான் திருவந஦ினில் த௃ட௃க்ெ வயட஬ப்஧ாடுெள்
஋ல்஬ாம் கநருகு வ஧ாடப்஧ட்டது வ஧ால் இருக்ெின்஫஦.
஌ழுநட஬னான் யிக்பெத்தில் க஥ற்஫ிச்சுட்டி , ொதணிெள், புருயங்ெள்,
஥ாொ஧பணங்ெள் ஋ல்஬ாம் ஥டெக்கு ஧ா஬ீ ஷ் வ஧ாட்டது வ஧ால்
஧஭஧஭ப்஧ாெஇருக்ெின்஫஦.

4. ஌ழுநட஬னான் திருவுருயச்ெிட஬ ஋ப்வ஧ாதும் 110 டிெிரி


ஃ஧ாபன்ெீ ட் கயப்஧த்தில் இருக்ெி஫து. திருநட஬ 3000 அடி
உனபத்தில் உள்஭ கு஭ிர்஧ிபவதெம். அதிொட஬ 4.30 நணிக்கு
கு஭ிர்ந்த ஥ீர் , ஧ால் நற்றும் திபயினங்ெ஭ால் அ஧ிவரெம்
கெய்ெி஫ார்ெள். ஆ஦ால் , அ஧ிவரெம் ப௃டிந்தவுடன்
஌ழுநட஬னானுக்கு யினர்க்ெி஫து.஧ீதாம்஧பத்தால் யினர்டயடன
எற்஫ி ஋டுக்ெி஫ார்ெள். யினாமக்ெிமடந அ஧ிவரெத்திற்கு
ப௃ன்஦தாெ, ஥டெெட஭க் ெமற்றும் வ஧ாது , ஆ஧பணங்ெள் ஋ல்஬ாம்
சூடாெக்கொதிக்ெின்஫஦.

திருப்஧தி ஆ஬னம் , அதன் யமி஧ாடு , உண்டினல் யசூல் , பூடை


ப௃ட஫ெள், ெரித்திப ெம்஧யங்ெள் அட஦த்தும் அதிென
஥ிெழ்வுெ஭ாெஇருக்ெின்஫஦.

1. திருப்஧தி திருக்வொனில் ெடநனல்ெட்டு நிெகூம் க஧ரினதாகும்.


க஧ாங்ெல், தனிர்ொதம்,பு஭ிச்ொதம், ெித்பான்஦ம், யடட, ப௃றுக்கு,
ைிவ஬஧ி, அதி பெம், வ஧ா஭ி, அப்஧ம், கந஭ொபம், ஬ட்டு, ஧ானெம்,
வதாடெ, பயாவெெரி, ஧ாதாம்வெெரி, ப௃ந்திரிப்஧ருப்பு வெெரி
வ஧ான்஫டய தி஦ப௃ம் க஧ரின அ஭யில் தனார் கெய்னப்஧டுெின்஫஦.
2. ஌ழுநட஬னானுக்கு தி஦ப௃ம் எரு புதின நண்ெட்டி
யாங்குெி஫ார்ெள். இதில் தனிர்ொதம் தயிப வயறு ஋ந்த
ட஥வயத்தினப௃ம் வொயில் ெர்஧க்ெிருெத்திற்குக் கு஬வெெபப்
஧டிடனத் தாண்டாது. டயபம் , டயடூரினம், தங்ெப்஧ாத்திபங்ெள்
஋துவும் கு஬வெெபப்஧டிடனத் தாண்டச் கெல்஬ாது. ஆண்டயனுக்கு
ட஥வயத்தினம் கெய்னப்஧ட்ட ஋ச்ெில் நண்ெட்டிப௅ம் , தனிர்ொதப௃ம்
எரு ஧க்தனுக்குக் ெிடடக்ெப் க஧ற்஫ால் அது நிெப்க஧ரின
஧ாக்ெினநாகும்.

3. ஌ழுநட஬னான் உடட 21 ப௃ம ஥ீ஭ப௃ம் 6 ெிவ஬ா ஋டடப௅ம்


கொண்ட புடடய ஧ட்டு ஧ீதாம்஧பநாகும். இந்த ஆடடடன
ெடடனில் யாங்ெ ப௃டினாது. திருப்஧தி வதயஸ்தா஦
அலுய஬ெத்தில் 12500 ரூ஧ாய் கெலுத்த வயண்டும்.யாபத்தில் எரு
ப௃ட஫ கயள்஭ிக்ெிமடந அன்று நட்டும் தான் யஸ்திபம்
ொத்துயார்ெள். இது வநல் ொத்து யஸ்திபம். ஧ணம் கெலுத்தின
஧ி஫கு யஸ்திபம் ொத்துயதற்கு ப௄ன்று யருடங்ெள் ொத்திருக்ெ
வயண்டும்.

4. உள் ொத்து யஸ்திபம் எரு கெட் இரு஧தானிபம் ரூ஧ாய்


ெட்டணநாகும்.எவ்கயாரு கயள்஭ிக்ெிமடநப௅ம் 15 யஸ்திபங்ெள்
ொர்த்துயதற்கு ெநர்ப்஧ிக்ெப்஧டும். ஧ணம் கெலுத்தின ஧ி஫கு
யஸ்திபம் ொத்துயதற்கு ஧த்து யருடங்ெள் ொத்திருக்ெ வயண்டும்.

5. ஧க்தர்ெள் ெநர்஧ிக்கும் யஸ்திபங்ெள் தயிப அபொங்ெம்


ெநர்஧ிக்கும் ெீர் யஸ்திபங்ெள் ஆண்டுக்கு இபண்டு ப௃ட஫
ொத்தப்஧டுெி஫து.

6. ஌ழுநட஬ ஆண்டயனுக்கு அ஧ிவரெம் கெய்ன இன்று ெட்டணம்


கெலுத்தி஦ால் ப௄ன்று ஆண்டுெள் ொத்திருக்ெ வயண்டும்.

7. அ஧ிவரெத்திற்ொெ ஸ்க஧னி஦ில் இருந்து குங்குநப்பூ ,


வ஥஧ா஭த்தி஬ிருந்து ெஸ்தூரி , டெ஦ாயி஬ிருந்து புனுகு , ஧ாரிஸ்
஥ெபத்தி஬ிருந்து யாெட஦ திபயினங்ெள் ப௃த஬ின உனர்ந்த
க஧ாருட்ெள் யபயடமக்ெப்஧ட்டு , தங்ெத்தாம்஧ா஭த்தில்
ெந்த஦த்வதாடு ெடபக்ெப்஧டும் 51 யட்டில் ஧ால் அ஧ிவரெம்
கெய்னப்஧டும். ஧ி஫கு ெஸ்தூரி ொத்தி , புனுகு தடயப்஧டும் , ொட஬
4,30 நணி ப௃தல் 5,30 நணி யடப அ஧ிவரெம் ஥டடக஧றுெி஫து.
அ஧ிவரெத்திற்கு சுநார் எரு ஬ட்ெ ரூ஧ாய் கெ஬வு ஆகும்.

8. ஍வபாப்஧ாயில் உள்஭ ஆம்ஸ்டர்டாநில் இருந்து


஧க்குயப்஧டுத்தப்஧ட்ட வபாைா ந஬ர்ெள் ஧க்தர்ெ஭ால் திருப்஧திக்கு
யிநா஦த்தில் அ஦ப்஧ி டயக்ெப்஧டுெின்஫஦. எரு வபாைா ந஬ரின்
யிட஬சுநார்80ரூ஧ாய்.

9. ெீ஦ாயி஬ிருந்து ெீ஦ச்சூடம் , அெில், ெந்த஦ம், அம்஧ர், தக்வொ஬ம்,


இ஬யங்ெம், குங்குநம், தநா஬ம், ஥ிரினாெம் வ஧ான்஫ யாெட஦ப்
க஧ாருட்ெள் ஌ழுநட஬னான் திருக்வொனிலுக்ொெ
அனுப்஧ப்஧டுெின்஫஦.

10. ஌ழுநட஬னா஦ின் ஥டெெ஭ின் நதிப்பு ரூ. 1000 வொடி, இயருடன


஥டெெட஭ டயத்துக்கொள்஭ இடம் இடப௃ம் இல்ட஬.
ொத்துயதற்கு வ஥பப௃ம் இல்ட஬. அத஦ால் ஆண்டிற்கு எரு
ப௃ட஫ உ஧ரினாெ உள்஭ ஥டெெட஭ கெய்தித்தாட்ெ஭ில்
யி஭ம்஧பப்஧டுத்தி ஌஬ம் யிடுெி஫ார்ெள்.

11. ஌ழுநட஬னா஦ின் ொ஭க்ெிபாந தங்ெநாட஬ 12ெிவ஬ா ஋டட.


இடத ொத்துயதற்கு ப௄ன்று அர்ச்ெெர்ெள் வதடய. சூரின ெடாரி 5
ெிவ஬ா ஋டட. ஧ாதக்ெயெம் 375 ெிவ஬ா. வொயி஬ில் இருக்கும்
எற்ட஫க்ெல் ஥ீ஬ம் உ஬ெில் னாரிடப௃ம் ெிடடனாது. இதன் நதிப்பு
ரூ.100வொடி.

12. நாநன்஦ர்ெ஭ா஦ இபாவெந்திப வொமர் , ெிருஷ்ண வதயபானர் ,


அச்ெதபானர் வ஧ான்வ஫ார் .஌ழுநட஬னானுக்கு ஧஬
ொணிக்டெெட஭ப௅ம், அ஫க்ெட்டட஭ெட஭ப௅ம் கெய்து அயற்ட஫
ெல்கயட்டுெ஭ிலும், கெப்வ஧டுெ஭ிலும் க஧ா஫ித்துள்஭஦ர். வொம
அபெிப௅ம் இங்கு யந்து ொணிக்டெ ெநர்஧ித்து இருக்ெி஫ார்.

13. ஆைானு஧ாகுயாெ இருக்கும் ப௄஬யர் ஌ழுநட஬


ஆண்டயட஦ப்வ஧ா஬வய, அ஧ிவரெ அ஬ங்ொபம் கெய்து ஧ார்க்ெ
எரு ெி஫ின யிக்ெிபெம் ெி.஧ி. 966 ைுன் 8ஆம் வததி கயள்஭ினால்
கெய்னப்஧ட்டது. இந்த யிக்பெத்திற்கு ஧ல்஬ய குறு஥ி஬ நன்஦ன்
ெக்தி யிடங்ெ஦ின் ஧ட்டத்து அபெி ொடயன் க஧ருந்வதயி
஥டெெட஭த்தந்து, பூடைக்கு அ஫க்ெட்டட஭ப௅ம் டயத்தார்.
ப௃த஬ாம் குவ஬ாத்துங்ெ வொமன் திருநட஬ வதடியந்து
ொணிக்டெகெலுத்திஉள்஭ார்.

14. திருப்஧தி ஏயினங்ெள் 300 ஆண்டுெள் ஧மடநனா஦டய.

15. கயள்஭ிக்ெிமடநெ஭ில் யில்ய இட஬ அர்ச்ெட஦க்கு


உ஧வனாெப்஧டுத்தப்஧டுெி஫து. நார்ெமிநாத அர்ெட஦க்கும்
உ஧வனாெப்஧டுத்தப்஧டுெி஫து.

16. ெியபாத்திரி அன்று வேத்ப ஧ா஬ிொ ஋ன்஫ உற்ெயம்


஥டடக஧றுெி஫து. அன்று உற்ெயப்க஧ருநானுக்கு டயபத்தில்
யிபூதி க஥ற்஫ிப்஧டடட ொத்தப்஧ட்டு திருயதி
ீ உ஬ா
஥டடக஧ருெி஫து. தா஭ப்஧ாக்ெம் அன்஦நய்னா , ஌ழுநட஬னாட஦
஧பப்஧ிபம்நநாெவும், ெியாம்ெம் க஧ாருந்தின ஈஸ்யப஦ாெவும் , ெக்தி
ஸ்யரூ஧நாெவும் ஧ாடி , அந்த ஧ாடல்ெட஭ கெப்வ஧டுெ஭ில்
஋ழுதிடயத்துள்஭ார். திருப்புெழ் ஧ாடின அருணெிரி஥ாதப் க஧ருநான்
திருப்஧திக்வொனிலுக்கு யந்திருக்ெி஫ார். அயரும் அன்஦நய்னாவும்
ெநொ஬த்தயர்ெள். ெங்ெீ த ப௃ம்ப௄ர்த்திெ஭ில் எருயபா஦
ப௃த்துொநி தீட்ெிதர் ெி஫ந்த யித்னா உ஧ாெெர் , நந்திப ொஸ்திபம்
கதரிந்தயர், த௄ற்றுக்ெணக்ொ஦ கதய்யங்ெள் நீ து ஧ாடிப௅ள்஭ார்.
஌ழுநடனான் நீ து வெரெ஬ ஥ாநம் யபா஭ி பாெத்தில் ஧ாடிப௅ள்஭ார்.

17. அ஧ிவரெத்தின் வ஧ாது ஌ழுநட஬னான் த஦து ப௄ன்஫ாயது


ெண்டண தி஫க்ெி஫ார் ஋ன்஫ ஍தீெம் உள்஭து.

18. ஌ழுநட஬னா஦ின் ஸ்த஬ யிருட்ேம் பு஭ின நபம்.

19. ஋ந்த ொத்யெ,


ீ ொந்தநா஦ கதய்யத்தின் திருவுருயச்ெிட஬னிலும்
டெனில் எரு ஆப௅தநாெிலும் இருக்கும். ஆ஦ால் ஌ழுநட஬னான்
திருவுருயச்ெட஬னில் ஋ந்த ஆப௅தப௃ம் ெிடடனாது. அயர்
஥ிபாப௅த஧ாணி. அத஦ால்தான் தநிழ் இ஬க்ெினத்தில் ஥ம்
ப௃ன்வ஦ார்ெ஭ால், கயறுங்டெ வயடன் ஋ன்று அடமக்ெப்஧ட்டார்.

20. 1781 ஆம் ஆண்டு ஧ிரிட்டிஷ் ஧ீபங்ெிப்஧டட தக்வொ஬ம் ஋ன்஫


இடத்தில் ப௃ொநிட்டிருந்தது. அப்஧டடனின் 33 ஆயது
஧ிரிடயச்வெர்ந்த க஬கயல்஬ினன் ஋ன்஫ வ஧ார் யபர்
ீ ஧டுொனம்
அடடந்தார். அயர் குணநடடன ஌ழுநட஬னாட஦
஧ிபாத்தித்திருெி஫ார். குணநடடந்ததும் ஏர் இந்து ெிப்஧ாய் ப௄஬ம்
வ஥ர்த்திக்ெடன்கெலுத்தினிருக்ெி஫ார்.

21. ஆங்ெிவ஬னர்ெள் ெர் தாநஸ் நன்வ஫ா , ெர்஦ல் ைிவனா


ஸ்டிபாட்டன் வ஧ான்஫யர்ெள் ஌ழுநட஬னா஦ின் ஧க்தர்ெள் ஆயர்.

22. திருநட஬னின் பு஦ிதத்தன்டந ெருதி 1759 ப௃தல் 1874 யடப


஋ந்த ஆங்ெிவ஬னரும் நட஬ ஌஫யில்ட஬. ஆங்ெி஬ப்஧ாதிரிெள்
நட஬னில் ஌தாயது எரு ஧குதினில் எரு ெிலுடய ஥ட
யிரும்஧ி஦ார்ெள். ஆ஦ால் அதற்கு ஆங்ெிவ஬னத் த஭஧திெவ஭
அனுநதி அ஭ிக்ெயில்ட஬. திருநட஬ திருக்வொனி஬ில் ஥ித்ன஧டி
பூடைெள் ஥டக்ெ வயண்டும் ஋ன்று ஆங்ெிவ஬னர்ெள்
யிரும்஧ி஦ார்ெள். பூடைெள் ெரியப ஥டக்ொயிட்டால் தங்ெள்
ஆட்ெிக்கு ஧ங்ெம் யரும் ஋஦க் ெயட஬ப்஧ட்டார்ெள்.

23. திருப்஧தி அ஬வநல்நங்டெக்கு உள்஧ாயாடட ெத்யால் ஋ன்஫


ஊரில் ஧ருத்தினில் தனார் கெய்னப்஧டுெி஫து. கெஞ்சு
இ஦த்டதச்வெர்ந்த க஥ெயா஭ர்ெள் இடத ஧ன஧க்திப௅டன்
க஥ய்ெி஫ார்ெள். உள் ஧ாயாடட ெீநாட்டினின் திருவந஦ினில்
஧டுயதால், இடத க஥ய்ப௅ம் வ஧ாது க஥ெயா஭ர்ெள் ப௄ன்று வயட஭
கு஭ிப்஧ார்ெள். அயர்ெள் நது , நாநிெம் உண்ணநாட்டார்ெள்.
கயள்஭ிக்ெிமடந அ஧ிவரெத்திந்கு ஧ரிந஭ அட஫னில் யினாமன்
இபவு அட஫த்து தனார் கெய்னப்஧டுெி஫து. குங்குநப்பூ ெ஬டயப௅ம்
அ஧ிவரெத்திக்கு வெர்ெப்஧டுெி஫து. கய஭ி஥ாடுெ஭ி஬ிருந்து
யாெட஦ திபயினங்ெள் ஧க்தர்ெள் அனுப்஧ின யண்ணம் உள்஭஦ர்.
எரு யாபத்திற்கு ரூ ,50000 நதிப்புள்஭ யாெட஦ திபயினங்ெள்
யருெின்஫஦.

24. ஌ழுநட஬னான் யாபத்தில் ஥ான்கு ஥ாட்ெள் அம்஧ா஭ாெவும் , 2


஥ாட்ெள் யிஷ்னுயாெவும் , எரு ஥ாள் ெிய஦ாெவும் ெருதப்஧ட்டு
பூடை ஥டடக஧ற்று யந்துள்஭து.

25. ஌ழுநட஬னா஦ின் அ஧ிவரெ ஥ீர் குமாய் ப௄஬ம் புஷ்ெபணினில்


ெ஬க்ெி஫து. ஆெவய இது பு஦ிதநா஦ ஥ீபாகும். இங்வெ
கு஭ித்துயிட்டு ஥ீரில் ஥ின்஫ ஧டிவன இரு டெெ஭ாலும் தண்ண ீடப
஋டுத்து கு஭த்திவ஬வன யிடவயண்டும். இது யிவெர
யமி஧ாடாகும்.

25. கயள்஭ிக்ெிமடந அதிொட஬ அ஧ிவரெத்திற்கு ப௃ன்பு எரு


யிவெர ொத்து ப௃ட஫ ஥டக்கும்.யடெட஬ ெம்஧ிபதானத்தில் ''
வயங்ெடகந஦ப்க஧ற்஫" ஋ன்஫ ஧ாசுபப௃ம் , த஦ினன்ெளும் இடம்
க஧றும். ொத்துப௃ட஫னின் வ஧ாது பூ , யஸ்திபம் இல்஬ாநல்
஌ழுநட஬னான் திருவந஦ிப௅டன் இருப்஧ார். ப௃த஬ில் எரு
தீ஧ாபாதட஦ ஋டுக்ெப்஧டும். ஧ி஫கு கதன் ெட஬ ொத்து ப௃ட஫
வெயிக்ெப்஧டும். ஧ி஫கு ட஥வயத்தினம் கெய்னப்஧டும். ஧ி஫கு எரு
தீ஧ாபாதட஦ கெய்னப்஧டும். ஌ழுநட஬னான் அந்த தீ஧ எ஭ினில்
ெண்டணப் ஧஫ிக்கும் அமவொடு இருப்஧ார்.

26. ெி.஧ி.1543ல் யிைன஥ெப நாநன்஦ர் அச்சுதபானர்


஧த்நாயதிதானாருக்கு திருக்வொனில் ஋ழுப்஧ி கும்஧ா஧ிவரெம்
கெய்துள்஭ார். ெி.஧ி. 1764ல் ஥ிைாம் கத஭஬ா ஋ன்஧ய஦ின்
தட஬டநனில் யந்த ப௃ஸ்஬ீ ம் ஧டடெ஭ால் இடித்து
தடபநட்டநாக்ெப்஧ட்ட஦. இதன் இடி஧ாடுெள் இன்ட஫க்கும்
உள்஭஦.

27. திருயில்஬ிப்புத்தூர் வொயி஬ில் இருந்து ஸ்ரீ ஆண்டாள் அணிந்த


நாட஬ெள் திரு஧தி கொண்டு யபப்஧ட்டு ஌ழுநட஬
ஆண்டயனுக்கு ொத்தப்஧டுெி஫து. ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஌ழுநட஬னாட஦
ெடவு஭ாெ யமி஧ட்டு யாழ்த்தி யணங்ெிணார்.
28. திருநட஬ திருக்வொயி஬ில் 1180 ெல்கயட்டுக்ெள் உள்஭஦.
இதில் 236 ஧ல்஬ய, வொம, ஧ாண்டினர் ொ஬த்தடய. 169
ெல்கயட்டுக்ெள் ொளுய யம்ெ நன்஦ர்ெள் ொ஬த்தடய. 229
ெிருஷ்ண வதயபானர் ொ஬த்தடய. 251 அச்சுதபானர் ொ஬த்தடய.
147 ெதாெியபானர் ொ஬த்தடய. 135 கொண்டட யடு
ீ அபெர்
ொ஬த்தடய. ஥ந்தியர்நன் (஧ல்஬யர்) ஆண்ட ெி.஧ி. 830 கதாடங்ெி
1909 யடப உள்஭஦. ெல்கயட்டுெ஭ில் 50 ெல்கயட்டுக்ெள் தான்
கதலுங்கு, ென்஦ட கநாமிெ஭ில் உள்஭஦. நீ தம் 1130
ெல்கயட்டுக்ெள் தநிமில் தான் உள்஭஦.

஥ன்஫ி: ஸ்ரீ ஆஞ்ெவ஥னர் யிைனம் (கெப்டம்஧ர் 2009).


டாக்டர்.இந்தர்ெந்த்சுபா஦ா