You are on page 1of 5

ĐҤI HӐC QUӔC GIA THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH

› 
  › ›

    

 !"#

$%&'( )*+,- . /

LUҰN VĂN/ĐӖ ÁN MÔN

Nhұp Môn Công NghӋ Phҫn MӅm

Tp. HCM ± Tháng 10/2010

ĐҤI HӐC QUӔC GIA THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH


› 
  › ›

    

 !"#

$%&'( )*+,- . /

LUҰN VĂN/ĐӖ ÁN MÔN

Nhұp Môn Công NghӋ Phҫn MӅm

( Đây là trang phө bìa)

Tp. HCM ± Tháng 10/2010


0 ,0 

Trang
Trang phө bìa

Mөc lөc

Danh mөc các ký hiӋu, các chӳ viӃt tҳt

Danh mөc các bҧng

Danh mөc các hình vӁ, đӗ thӏ

LӠI NÓI ĐҪU


Chương 1 ± TӘNG QUAN
1.1. ««««««
1.2. ««««««

Chương 2 ± «««««
2.1. ««««««««
2.1.1. «««««««
2.2.2. «««««««
2.2. «««««««««
««««««««««
...
NHҰN XÉT VÀ KӂT LUҰN

HƯӞNG PHÁT TRIӆN

PHӨ LӨC

TÀI LIӊU THAM KHҦO


Ìáo cáo đӅ tài

Môn:

Nhұp Môn Công nghӋ phҫn mӅm

ĐӅ tài: ³Xây dӵng phҫn mӅm Quҧn lí khách sҥn ´.

Chương 1- Tәng quan

Chương 2- Xác đӏnh và mô hình hóa yêu cҫu phҫn mӅm

2.1. Phân loҥi các yêu cҫu phҫn mӅm:

2.1.1. Yêu cҫu nghiӋp vө

%Ê Danh sách các yêu cҫu nghiӋp vө:

/›› ›1!2! 34!56! )! 9


789 9:
1 Lұp danh mөc phòng ÌM1 QĐ1
2 Lұp phiӃu thuê phòng ÌM2 QĐ2
3 Tra cӭu phòng ÌM3
4 Lұp hóa đơn thanh toán ÌM4 QĐ4
5 Lұp báo cáo tháng ÌM5

Ê Yêu cҫu lưu trӳ: Lұp danh mөc phòng, Lұp phiӃu thuê phòng.
Ê Yêu cҫu tra cӭu: Tra cӭu phòng.
Ê Yêu cҫu KӃt xuҩt: Lұp hóa đơn thanh toán, Lұp báo cáo
tháng.

2.1.1.1. Yêu cҫu lұp danh mөc phòng

3;< '=9>9?
/›› 9? ,@A9? B 9 9:
1
2

);< CD @AE9?FG3G HI7BJBKF;LMNMMMG;OMNMMMG


PMMNMMMH
);< CD @AE9?FG3G HI7BJBKF;LMNMMMG;OMNMMMGPMMNMMMHN

2.1.2. Yêu cҫu chҩt lưӧng:

2.1.2.1. Yêu cҫu tiӋn dөng

2.1.2.2. Yêu cҫu tiӃn hóa

2.1.2.3. Yêu cҫu hiӋu quҧ

2.1.2.4. Yêu cҫu tương thích

2.1.3. Yêu cҫu hӋ thӕng:

2.1.3.1. Yêu cҫu bҧo mұt

2.1.3.2. Yêu cҫu an toàn

2.2. Ìҧng trách nhiӋm cho tӯng loҥi yêu cҫu

2.3. Sơ đӗ luӗng dӳ liӋu đӕi vӟi tӯng loҥi yêu cҫu