You are on page 1of 1

SỐ HỌC

TRIỆU MINH TOÀN

Ngày 28 tháng 1 năm 2011

1 Số nguyên tố
1.1 Một số tính chất
1. Tính chất 1: Ước số nhỏ nhất khác của tất cả các số nguyên lớn hơn 1
là một số nguyên tố.

Lời giải: Gọi d là ước của số nguyên n > 1. Giả sử rằng d là hợp số, tức
là d có ước 1 < m < d.
Do m|d mà d|n nên suy ra m|n. Mặt khác thì m < d do đó d không phải
là ước nhỏ nhất của n, trái với giả thiết của bài toán!
Vậy tính chất 1 đã được chứng minh.

Áp dụng: Chứng minh rằng tập các số nguyên tố là vô hạn.

Lời giải: Giả sử tập các số nguyên tố là hữu hạn và p là số nguyên tố lớn
nhất trong tập đó.
Xét số nguyên Q = p! + 1

• Nếu Q là số nguyên tố, hiển nhiên Q > p, điều này vô lý do trái với
giả thiết rằng p lớn nhất.
• Nếu Q là hợp số thì theo Tính chất 1 vừa chứng minh thì Q phải có
ước nguyên tố lớn hơn 1. Giả sử rằng m ≤ p là một ước nguyên tố
nào đó của Q, do Q = p! + 1 nên khi chia Q cho m sẽ dư 1 thay vì
dư 0, vô lý

Vậy tập số nguyên tố là vô hạn.

2. Bổ đề Bezout: Nếu d là ước chung lớn nhất của hai số a, b không đồng
thời bằng không thì tồn tại x, y ∈ Z sao cho d = ax + by
3.