You are on page 1of 15

c

Æ ȆĮȖȓįĮ IJÆȢ ǻȦȡİÆȢ ÆȡȖȐȞȦȞ țĮȓ Æ ÆȜȒșİȚĮ


IJÆȢ ÆțțȜȘıȓĮȢ
ȉȠȣ ʌȡİıȕȣIJȑȡȠȣ ǼÆșȣȝȓȠȣ ȂȠȣȗĮțȓIJȘ
ÆijȘȝİȡȓȠȣ Æ.ȃ. ÆȖ. ȀȠıȝÆ ǹÆIJȦȜȠÆ ÆȝĮȡȠȣıȓȠȣ

ȈIJȒ ıȘȝİȡȚȞȒ ÆʌȠȤȒ IJÆȞ ÆĮIJȡȚțÆȞ ÆʌȚIJİȣȖȝȐIJȦȞ țĮȓ


IJÆȢ ʌĮȡĮʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘȢ, țȣțȜȠijȠȡİÆ ȝȓĮ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ
ÆȞIJȓȜȘȥȘ ÆIJȚ Æ įȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ ıȫȝĮIJȠȢ İÆȞĮȚ Æ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ʌȡȠıijȠȡȐ, Æ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ÆʌȩįİȚȟȘ
ÆȞșȡȦʌȚÆȢ țĮȓ ȝİȖĮȜȠȥȣȤȓĮȢ. Ȃ¶ ĮÆIJȩ IJȩ ÆʌȚȤİȓȡȘȝĮ
ʌȡȠIJİȓȞȠȣȞ ıIJȠȪȢ ÆȞșȡȫʌȠȣȢ ȞȐ ȖȓȞȠȣȞ įȦȡȘIJȑȢ
ÆȡȖȐȞȦȞ. ȀȐșİ ³ÆȖțİijĮȜȚțȐ ȞİțȡȩȢ´ ȝʌȠȡİÆ ȞȐ
șİȦȡȘșİÆ "įȩIJȘȢ ÆȡȖȐȞȦȞ". ǹÆIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ÆIJȚ țȪȡȚĮ
ÆȡȖĮȞĮ ȝʌȠȡȠÆȞ ȞȐ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠÆȞ Æ Ȣ ȝȠıȤİȪȝĮIJĮ
ȖȚȐ ÆıșİȞİÆȢ ʌȠȪ įȘȜȫȞȠȞIJĮȚ ıȑ ȝȓĮ ȜȓıIJĮ ȖȚȐ
ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ. Æ įȩIJȘȢ, ȞȠıȘȜİȪİIJĮȚ ÆįȘ ıȑ ȝȓĮ
ȝȠȞȐįĮ ÆȞIJĮIJȚțÆȢ șİȡĮʌİȓĮȢ ıȣȞįİįİȝȑȞȠȢ ıȑ ʌȠȜȜȐ
ȝȘȤĮȞȒȝĮIJĮ ʌȠȪ ȕȠȘșȠÆȞ IJȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJÆȢ țĮȡįȚȐȢ
țĮȓ IJÆȢ ÆȞĮʌȞȠÆȢ. p
Æ țȫįȚțĮȢ įİȠȞIJȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚȐ IJȓȢ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ
İÆȞĮȚ ıĮijȒȢ:
«ÆIJĮȞ ÆȞĮȢ ÆıșİȞȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȩ ıIJȐįȚȠ țĮIJȐ IJȩ
ÆʌȠÆȠ İÆȞĮȚ ÆįȪȞĮIJȘ Æ ÆȞIJȚıIJȡȠijȒ IJÆȢ IJİȜİȚȦIJȚțÆȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȖȚȐ IJȒȞ ʌĮȪıȘ IJÆ Ȟ ȗȦIJȚțÆȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚÆȞ, ȠÆ ÆʌȠÆİȢ įȚĮIJȘȡȠÆȞIJĮȚ ȝȑ IJİȤȞȘIJȐ
ȝȑıĮ, ȠÆ ȖȚĮIJȡȠȓ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞȐ ʌȡȠȕȠÆȞ ıȑ
ÆijĮȓȡİıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ, ʌȚıIJȠʌȠȚȠÆ Ȟ IJȩ șȐȞĮIJȩ IJȠȣ(ʌȡȓȞ
ȞȐ ʌİșȐȞİȚ!) ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ÆʌȩȥȚȞ IJȐ ʌȜȑȠȞ ıȪȖȤȡȠȞĮ
įİįȠȝȑȞĮ IJÆȢ ÆʌȚıIJȒȝȘȢ. Æ ȡȖȠ IJȠÆ ȃȠıȘȜİȣIJÆ ʌȠȪ
ȝİIJȑȤİȚ ıIJȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ İÆȞĮȚ Æ ıȣȞįȡȠȝȒ IJȠÆ
ÆĮIJȡȚțȠÆ ÆȡȖȠȣ țĮșȫȢ țĮȓ Æ ȜȒȥȘ țȐșİ ÆʌĮȡĮȓIJȘIJȠȣ
ȝȑIJȡȠȣ ȖȚȐ IJȒ įȚĮʌȓıIJȦıȘ ÆIJȚ IJȘȡȒșȘțĮȞ ȠÆ
țİȓȝİȞİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ, IJȩ ÆʌȩȡȡȘIJȠ, țĮșȫȢ țĮȓ ÆIJȚ Æ
įȩIJȘȢ ȠÆįȑʌȠIJİ ÆțįȒȜȦıİ ÆȞIJȓșİIJȘ ȕȠȪȜȘıȘ İÆIJİ
ȖȡĮʌIJȐ, İÆIJİ įȚĮȝȑıȠȣ IJÆȞ ıȣȖȖİȞÆȞ IJȠȣ !

ȈIJȐ IJȑȜȘ IJÆȢ įİțĮİIJȓĮȢ IJȠȣ µ60, IJȩ ÆȞȚĮÆȠ


ȃȠȝȠıȤȑįȚȠ ȖȚȐ IJȒ ǻȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ (Uniform
c

natomical Gift ct) ȥȘijȓıIJȘțİ ıȑ țȐșİ ʌȠȜȚIJİȓĮ


IJÆȢ ÆȝİȡȚțÆȢ.
Æ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĮÆIJȒ ÆʌȚIJȡȑʌİȚ ıȑ ÆIJȠȝĮ, ʌȠȪ İÆȞĮȚ
ÆțȩȝȘ ÆȞ ȗȦÆ, ȞȐ ıȣȞĮȚȞȑıȠȣȞ ıIJȒ įȦȡİȐ
ÆʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȝȑȜȠȣȢ IJȠÆ ıȫȝĮIJȩȢ IJȠȣȢ ȝİIJȐ IJȩ
șȐȞĮIJȩ IJȠȣȢ!
ÆȐȞ Æ ÆʌȠșĮȞȫȞ įȑȞ ÆȤİȚ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ, ÆȜȜȐ ȠÆIJİ țĮȓ
ÆȤİȚ ÆʌĮȖȠȡİȪıİȚ ȡȘIJȐ ȝȚȐ IJȑIJȠȚĮ įȦȡİȐ, IJȩIJİ ȠÆ
ıȣȖȖİȞİÆȢ IJȠȣ ÆȤȠȣȞ IJȩ įȚțĮȓȦȝĮ ȞȐ ıȣȞĮȚȞȑıȠȣȞ
ÆȞIJ¶ ĮÆIJȠÆ.
ȉȐ IJİȜİȣIJĮÆĮ ȤȡȩȞȚĮ ÆȝȦȢ, Æ ÆȞȐȖțȘ ȖȚȐ
ȝİIJĮȝȠıȤİȪıȚȝĮ ÆȡȖĮȞĮ İÆȞĮȚ IJȩıȠ ȝİȖȐȜȘ, ÆıIJİ,
ıIJȒȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ, Æ țĮșȠȡȚıȝȩȢ IJȠÆ șĮȞȐIJȠȣ
ȖȓȞİIJĮȚ ȖȚȐ ȞȐ ÆȟĮıijĮȜȚıIJİÆ Æ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȓ Æ
ʌȡȠȝȒșİȚĮ IJÆȞ «ÆȞĮȖțĮȓȦȞ» ÆȡȖȐȞȦȞ. (DZȡșȡȠ
ī.ȈȠȣȜȚȫIJȘ)

ȉȩ ȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚȐ IJȓȢ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ ÆȡȖȐȞȦȞ


ıȣȞIJȐȤșȘțİ ȖȚȐ ȞȐ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȒıİȚ IJȒȞ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ. ǹÆIJȩ IJȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȜȠȚʌȩȞ įȑȞ †
ȝʌȠȡİÆ ȞȐ ÆʌĮȞIJȒıİȚ , ȠÆIJİ ȞȐ țĮȜȪȥİȚ ȗȘIJȒȝĮIJĮ
ÆșȚțÆȢ ijȪıȘȢ ʌȠȪ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ. ȂʌȠȡȠÆȝİ ȞĮ
IJİȡȝĮIJȓıȠȣȝİ țȐʌȠȚȠȞ ȕĮȡȚȐ ÆıșİȞÆ ȖȚȐ ȞȐ ȗȒıİȚ
țȐʌȠȚȠȢ ÆȜȜȠȢ;
īȚȐ IJȩȞ țĮșȑȞĮ ʌȠȪ șȑȜİȚ ȞȐ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞȐ ȗİÆ,
țȐʌȠȚȠȢ ÆȜȜȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ʌİșȐȞİȚ.

īȚĮIJȓ ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ;

ǼÆȞĮȚ ȗȒIJȘȝĮ ȝȚÆȢ ȞȑĮȢ ÆșȚțÆȢ IJȐȟȘȢ ʌȠȪ IJĮȚȡȚȐȗİȚ


ıIJȒ ıȣȝijİȡȠȞIJȠȜȠȖȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ ȝĮȢ. ȅÆ ȖȚĮIJȡȠȓ
țĮȓ ȠÆ ȞȠȝȠșȑIJİȢ șİȠȜȠȖȠÆȞ, țȡȓȞȠȞIJĮȢ ĮÆIJȠȓ ʌȠȚȩ
İÆȞĮȚ IJȩ ıȦıIJȩ țĮȓ ʌȠȚȐ İÆȞĮȚ Æ ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮ. ȉȒȞ
ÆȟȓĮ IJÆ Ȣ ȗȦÆȢ IJȠÆ țĮșİȞȩȢ IJȒȞ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ȠÆ ȞȩȝȠȚ
IJȠÆ țȡȐIJȠȣȢ țĮȓ IJȩ ʌȠÆ ÆȞȒțİȚ țĮȞİȓȢ, ıȑ ÆțİȓȞȠȣȢ
ʌȠȪ IJȠʌȠșİIJȠÆȞIJĮȚ ıIJȩȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȠÆ șĮȞȐIJȠȣ
Æ ıIJȠȪȢ ÆȜȜȠȣȢ, ȖȚȐ IJȒ ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ.
Æ țȠȚȞȦȞȓĮ ȝĮȢ șİıȝȠșİIJİÆ IJȩ «įȓțȚȠ IJȠÆ
ÆıȤȣȡȠIJȑȡȠȣ» ÆijȠȪ ȠÆ įȩIJİȢ, (ʌIJȦȝĮIJȚțȠȓ,
c

ȝȠȖȖȠȜȐțȚĮ, ĮȞİȖțȑijĮȜĮ ÆȝȕȡȣĮ), įȑȞ ȝʌȠȡȠÆȞ ȞȐ


ÆʌİȡĮıʌȓıȠȣȞ IJȩȞ ÆĮȣIJȩ IJȠȣȢ.
ȈIJȩ șİȡĮʌİȣȝȑȞȠ ȜȒʌIJȘ ȤIJȣʌȐİȚ Æ țĮȡįȚȐ ʌȚȩ
įȣȞĮIJȐ; ȂʌȠȡİÆ ȞȐ ÆȖĮʌȒıİȚ IJȫȡĮ ʌȚȩ ʌȠȜȪ IJȩȞ
ʌȜȘıȓȠȞ IJȠȣ; ÆIJĮȞ ıȑ ÆȞĮȞ ÆıșİȞÆ Æʌȩ Parkinson
ÆȤȠȣȞ ȝİIJĮȝȠıȤİȣIJİÆ țȪIJIJĮȡĮ Æʌȩ ÆȝȕȡȣĮ țĮȓ ȤȐȡȘ ı¶
ĮÆIJȐ ȝʌȠȡİÆ ȞȐ ȤĮȝȠȖİȜÆ ȟĮȞȐ, ʌȠȚĮȞȠÆ İÆȞĮȚ IJȩ
ȤĮȝȩȖİȜȠ; ȉȠÆ ÆıșİȞÆ Æ IJȠÆ ÆȝȕȡȪȠȣ ʌȠȪ įȑȞ IJȩ
ÆijȘıĮȞ ȞȐ ȖİȞȞȘșİÆ;

ȆȡȠȠʌIJȚțȒ IJȠÆ ȝȑȜȜȠȞIJȠȢ

ȉȩ țȡȐIJȠȢ ʌȡȩȞȠȚĮȢ įȣıIJȣȤÆȢ ıȣȡȡȚțȞȫȞİIJĮȚ, țĮȓ


ĮÆIJȩ ʌȠȪ ȝȑȞİȚ İÆȞĮȚ ÆȞĮ ıȪȝʌȜİȖȝĮ ȠÆțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȓ
IJÆȞ ÆȜȜȦȞ ÆʌȚıIJȘȝÆȞ ʌȠȪ IJȒȞ ÆʌȘȡİIJȠÆȞ.
ȅÆ ³ÆțțȜȘıȚĮıIJȚțȠȓ´ IJĮȖȠȓ țĮȓ ȠÆ ȞȠȝȠșȑIJİȢ
įȑȤIJȘțĮȞ IJȐ ʌİȡȓ IJÆȢ «ÆȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȕȚȠȝȐȗĮȢ».
ȆĮȜȚȩIJİȡĮ, ȝȑ IJȠȪȢ įȠȪȜȠȣȢ, Æ ÆijȑȞIJȘȢ İÆȤİ
ÆʌȫȜİȚĮ, Æ IJĮȞ ĮÆIJȠȓ ʌȑșĮȚȞĮȞ.
ȈȒȝİȡĮ ȝʌȠȡİÆ ȞȐ țİȡįȓıİȚ ȝȑ IJȩ șȐȞĮIJȩ IJȠȣȢ. Æ ±
țĮșȑȞĮȢ İÆȞĮȚ Æȟ ÆȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȠȜȪIJȚȝȠȢ, ÆȢ ȞİțȡȩȢ Æ
ÆȞ ȗȦÆ, įȑȞ ÆȤİȚ ıȘȝĮıȓĮ. Æ țȠȚȞȦȞȓĮ ȝĮȢ ÆʌȦȢ
ÆȟȠȞIJȫȞİȚ IJȐ ³ȝȠȖȖȠȜȐțȚĮ´ ÆȝȕȡȣĮ, ȝȑ IJȒȞ ʌȡȩijĮıȘ
ȞȐ ȝȒȞ IJĮȜĮȚʌȦȡȠÆȞIJĮȚ ĮÆIJȐ, ȠÆ ȖȠȞİÆȢ țĮȓ Æ
țȠȚȞȦȞȓĮ, ÆIJıȚ ÆȟȠȞIJȫȞİȚ țĮȓ IJȠȪȢ ÆıșİȞİÆȢ ʌȠȪ įȑȞ
İÆȞĮȚ ȤȡȒıȚȝȠȚ ıIJȠȪȢ ıȣȖȖİȞİÆȢ țĮȓ ıIJȒȞ ȠÆțȠȞȠȝȓĮ
IJȠÆ țȡȐIJȠȣȢ.
ÆIJıȚ ȜȠȚʌȩȞ ȠÆ șĮȞĮIJȠʌȠȚȞȓIJİȢ ıIJȒȞ ȀȓȞĮ įȑȞ
ʌȣȡȠȕȠȜȠÆȞIJĮȚ ȖȚȐ ȞȐ ʌİșȐȞȠȣȞ, ÆȜȜȐ ȖȚȐ ȞȐ
IJȡĮȣȝĮIJȚıIJȠÆȞ ÆijȠÆ Æ șȐȞĮIJȠȢ șȐ ÆʌȑȜșİȚ ȝȑ IJȒȞ
ÆijĮȓȡİıȘ IJÆ Ȟ ÆȡȖȐȞȦȞ IJȠȣȢ ȖȚȐ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ.
ȈȪȝijȦȞĮ ȝȑ IJȠȪȢ ǺȡİIJĮȞȠȪȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȠȪȢ ʌȠȪ ÆțĮȞĮȞ
IJȒȞ țĮIJĮȖȖİȜȓĮ, ȠÆ ÆȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ÆțIJȑȜİıȘȢ IJÆȞ
șĮȞĮIJȠʌȠȚȞȚIJÆȞ ÆʌȚȜȑȖȠȞIJĮȚ ıȑ ıȤȑıȘ ȝȑ IJȓȢ
ÆȞȐȖțİȢ IJÆȞ ÆıșİȞÆȞ ʌȠȪ ʌİȡȚȝȑȞȠȣȞ ȝȠıȤİȪȝĮIJĮ,
ȝİIJĮȟȪ IJÆȞ ÆʌȠȓȦȞ İÆȞĮȚ ʌȠȜȜȠȓ ǻȣIJȚțȠȓ. ȅÆ
ÆȡȖĮȞȫıİȚȢ ÆʌİȡȐıʌȚıȘȢ IJÆȞ ÆȞșȡȦʌȓȞȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ
țĮIJȘȖȠȡȠÆȞ Æʌȩ țĮȚȡȩ IJȒȞ ȀȓȞĮ ȖȚȐ ÆijĮȓȡİıȘ țĮȓ
ʌĮȡȐȞȠȝȘ ʌȫȜȘıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ șĮȞĮIJȠʌȠȚȞȚIJÆȞ, Æ ÆȡȚșȝȩȢ
c

IJÆȞ ÆʌȠȓȦȞ ÆȞİȡȤȩIJĮȞ ıȑ 3.400 ÆIJȠȝĮ IJȩ 2004,


ıȪȝijȦȞĮ ȝȑ IJȒ ǻȚİșȞÆ ÆȝȞȘıIJȓĮ. ȆȠȜȜȐ ȞȠıȠțȠȝİÆĮ
țĮIJȘȖȠȡȠÆȞIJĮȚ ÆʌȓıȘȢ ÆIJȚ ÆijĮȚȡȠÆȞ ʌĮȡȐȞȠȝĮ, ÆȡȖĮȞĮ
Æʌȩ IJȐ șȪȝĮIJĮ IJÆȞ IJȡȠȤĮȓȦȞ.(20-4-2006 BBC).
ÆȟȐȜȜȠȣ, ıȑ ȝȓĮ ʌȡȩıijĮIJȘ ȝİȜȑIJȘ IJÆȢ ǼÆ ȡȦʌĮȧțÆȢ
ÆȞȦıȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝȑ IJȒ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠÆ ȞȠȝȚțȠÆ
țĮșİıIJÆIJȠȢ ȖȚȐ IJȓȢ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ įȩșȘțİ
ÆįȚĮȓIJİȡȠ ȕȐȡȠȢ ıIJȒȞ ȠÆțȠȞȠȝȚțȒ ÆʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJÆȢ
ȤȡȩȞȚĮȢ ȞȠıȘȜİȓĮȢ IJÆȞ șȣȝȐIJȦȞ Æʌȩ IJȡȠȤĮÆĮ țĮȓ
ʌȩıȠ ĮÆIJȒ Æ ÆıȩȕȚĮ ȞȠıȘȜİȓĮ ÆʌȚȕĮȡȪȞİȚ IJȩȞ țȡĮIJȚțȩ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ«
ȈIJȩ «ÆʌİȜİȣșİȡȦȝȑȞȠ» ȀȩııȠȕȠ ȕȡȓșȠȣȞ IJȐ
ıIJȡĮIJȩʌİįĮ ÆȟȩȞIJȦıȘȢ ÆȞȘȜȓțȦȞ ʌȠȪ IJȐ ÆȡȖĮȞȐ IJȠȣȢ
ʌȠȣȜȚȠÆȞIJĮȚ ıIJȓȢ įȚİșȞİÆȢ ÆȖȠȡȑȢ.
ÆȜȜĮ įȘȝȠıȚİȪȝĮIJĮ ÆȞĮijȑȡȠȣȞ ıțȐȞįĮȜȠ ȝȑ țȜİȝȝȑȞĮ
ȝȠıȤİȪȝĮIJĮ Æʌȩ IJȓȢ ǾȆǹ ʌȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıIJȒȞ
ǹÆıIJȡĮȜȓĮ. (ȃĮȣIJİȝʌȠȡȚțȒ).
ǻȚİșȞİÆȢ ÆȞIJȚįȡȐıİȚȢ ʌȡȠțȐȜİıĮȞ țĮȓ ȠÆ ÆʌȠțĮȜȪȥİȚȢ
IJÆȢ ȀȐȡȜĮ ȃIJİȜ ȆȩȞIJİ, ʌȡȫȘȞ İÆıĮȖȖİȜȑȦȢ IJȠÆ
ǻȚİșȞȠÆȢ ȆȠȚȞȚțȠÆ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȖȚȐ IJȐ ÆȖțȜȒȝĮIJĮ $
ʌȠȜȑȝȠȣ ıIJȒȞ ʌȡȫȘȞ īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮ, ÆIJȚ ıIJȒ
įȚȐȡțİȚĮ IJȠÆ ÆȝijȣȜȓȠȣ ıIJȩ ȀȩıȠȕȠ ȠÆ ÆȞIJȐȡIJİȢ IJȠÆ
UCȀ ÆijĮȓȡİıĮȞ IJȐ ÆȡȖĮȞĮ ÆțĮIJȠȞIJȐįȦȞ ȈȑȡȕȦȞ
țȡĮIJȠȣȝȑȞȦȞ țĮȓ IJĮ ȝİIJȑijİȡĮȞ ıIJȐ ȉȓȡĮȞĮ ȖȚȐ ȞȐ
ʌȦȜȘșȠÆȞ.
ȈIJȩ ȕȚȕȜȓȠ IJȘȢ Æ ȃIJİȜ ȆȩȞIJİ ÆȞĮijȑȡİȚ ÆIJȚ ȠÆ
ÆȡİȣȞȘIJȑȢ IJȘȢ Æ ʌȚıțȑijIJȘțĮȞ ÆȞĮ ıʌȓIJȚ ıIJȒȞ
ÆʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȘ Æ ȡİȚȞȒ ʌİȡȚȠȤȒ ȂʌȐȡİȜ IJÆȢ ÆȜȕĮȞȓĮȢ,
IJȩ ÆʌȠÆȠ İÆȤİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİÆ ÆȢ ĮÆIJȠıȤȑįȚĮ țȜȚȞȚțȒ
ȖȚȐ IJȒȞ ÆijĮȓȡİıȘ IJÆȞ ÆȡȖȐȞȦȞ 300 ȈȑȡȕȦȞ ʌȠȪ İÆȤĮȞ
ĮÆȤȝĮȜȦIJȚıIJİÆ Æʌȩ IJȩȞ ÆʌİȜİȣșİȡȦIJȚțȩ ȈIJȡĮIJȩ IJȠÆ
ȀȠıȩȕȠȣ (UCȀ) țĮȓ İÆȤĮȞ ȝİIJĮijİȡșİÆ ȝȑ ijȠȡIJȘȖȐ Æʌȩ
IJȒȞ ÆȜȜȘ ȝİȡȚȐ IJÆȞ ıȣȞȩȡȦȞ, ıIJȒȞ ÆȜȕĮȞȓĮ. ÆʌȦȢ
ȖȡȐijİȚ țĮȓ Æ ÆijȘȝİȡȓįĮ «īțȐȡȞIJȚĮȞ», ıȪȝijȦȞĮ ȝȑ
ȝȐȡIJȣȡİȢ, țĮIJǯ ÆȡȤȒȞ Æʌȩ IJȠȪȢ ĮÆȤȝĮȜȫIJȠȣȢ
ÆijĮȚȡȑșȘțĮȞ IJȐ ȞİijȡȐ țĮȓ Æ ȡȖȩIJİȡĮ IJȠȪȢ ÆijĮȚȡȠÆıĮȞ
țĮȓ ÆȜȜĮ ÆȡȖĮȞĮ, ÆȞÆ ȠÆ țȡĮIJȠȪȝİȞȠȚ-įȩIJİȢ ÆțȑIJİȣĮȞ
IJȠȪȢ ȖȚĮIJȡȠȪȢ ȞȐ IJȠȪȢ ıțȠIJȫıȠȣȞ ʌȚȩ ȖȡȒȖȠȡĮ.
c

ÆįÆ Æ ȟȓȗİȚ ȞȐ șȣȝȓıȠȣȝİ ÆIJȚ Æ ȞĮȗȚıȝȩȢ,


ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠÆıİ IJȐ țȠȜĮıIJȒȡȚĮ IJÆȞ ıIJȡĮIJȠʌȑįȦȞ
ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ ȖȚȐ ʌİȚȡȐȝĮIJĮ ÆijĮȓȡİıȘȢ țĮȓ
ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘȢ ȝİȜÆȞ țĮȓ ıʌȜȐȤȞȦȞ ȝȑ ıțİʌIJȚțȩ IJȒȞ
ÆʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJÆ Ȟ ȕĮȡȚȐ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȑȞȦȞ ıIJȡĮIJȚȦIJÆȞ,
ÆȜȜȐ țĮȓ IJȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȃȚIJıİȧțȒȢ ijȚȜȠıȠijȓĮȢ
ÆʌİȡĮȞșȡȫʌȦȞ, ʌȠȪ ȞȐ ȝʌȠȡȠÆȞ ȞȐ ÆʌȚȕȚȫȞȠȣȞ ıȑ
ıțȜȘȡȑȢ ıȣȞșÆțİȢ ȝȐȤȘȢ. ȅÆ ȞĮȗȓ «ÆʌȚıIJȒȝȠȞİȢ»,
ıIJȐ ʌȜĮȓıȚĮ IJÆȞ ʌİȚȡĮȝȐIJȦȞ IJȠȣȢ, įȑȞ įȓıIJĮȗĮȞ ȞȐ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝȑȜȘ ÆțȩȝĮ țĮȓ Æʌȩ ȗȦȞIJĮȞȠȪȢ
ĮÆȤȝĮȜȫIJȠȣȢ/įȩIJİȢ, ȖȣȞĮȓțİȢ țĮȓ ʌĮȚįȚȐ, ȤȦȡȓȢ țÆȞ
ÆȞĮȚıșȘıȓĮ.

ȉȅ ȆȇȅǺȁǾȂǹ ȉȅȊ ǼīȀǼĭǹȁǿȀȅȊ ĬǹȃǹȉȅȊ

Æ ÆʌȩșİıȘ IJÆ Ȟ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȦȞ İÆȞĮȚ ÆȡȡȘțIJĮ


ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȑ IJȒ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȜȒȥȘȢ ȗȦIJȚțÆȞ
ÆȡȖȐȞȦȞ ıȑ țĮIJȐȜȜȘȜȘ țĮIJȐıIJĮıȘ. ǹÆIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ
ÆIJȚ IJȐ ÆȡȖĮȞĮ ĮÆIJȐ șȐ ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ÆijĮȚȡİșȠÆȞ Æʌȩ IJȩ Å
įȩIJȘ ÆʌȦıįȒʌȠIJİ ʌȡȓȞ țĮIJĮʌĮȪıİȚ Æ țĮȡįȚĮțȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, įȚȩIJȚ Æ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȠÆ ĮÆȝĮIJȠȢ İÆȞĮȚ
ĮÆIJȒ ʌȠȪ IJȐ ıȣȞIJȘȡİÆ ıIJȒ ȗȦȒ. Æ ÆʌȚȞȩȘıȘ IJȠÆ
ÆȞĮʌȞİȣıIJÆ ȡĮ ÆȜȣıİ ĮÆIJȩ IJȩ ÆįȚȑȟȠįȠ, ȝȚȐ ʌȠȪ ıIJȓȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ÆȖțİijĮȜȚțȐ ȞİțȡÆȞ ÆIJȩȝȦȞ ıIJȐșȘțİ ÆIJıȚ
įȣȞĮIJȩ ȞȐ įȚĮIJȘȡȘșİÆ Æ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȠÆ ĮÆȝĮIJȠȢ ʌĮȡȐ
IJȒ ȞȑțȡȦıȘ IJȠÆ ÆȖțİijȐȜȠȣ. ǹÆIJȒ ÆȝȦȢ Æ ÆįȚȩȝȠȡijȘ
ÆĮIJȡȠȖİȞȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘ ÆįȒȖȘıİ ıIJȩ ʌĮȡȐįȠȟȠ
ijĮȚȞȩȝİȞȠ ȞȐ ȝȚȜȠÆȝİ ȖȚȐ ȞİțȡȠȪȢ ʌȠȪ ÆȝȦȢ
įȚĮIJȘȡȠÆȞ ȗȦȞIJĮȞȩ ıÆȝĮ! īȚȐ ȞİțȡȠȪȢ ʌȠȪ įȑȞ
ÆȤȠȣȞ ³ȟİȥȣȤȒıİȚ´.
Æ ÆʌȚțȡĮIJȠÆıĮ ÆʌȠȥȘ ȝİIJĮȟȪ IJÆȞ İÆįȚțÆȞ ȥİȣįȠ-
ÆʌȚıIJȘȝȩȞȦȞ țĮȓ Æ ȡȝȠįȓȦȞ ÆʌȚIJȡȠʌÆȞ İÆȞĮȚ ÆIJȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȩȢ șȐȞĮIJȠȢ İÆȞĮȚ Æ ÆʌȫȜİȚĮ IJÆȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțÆȢ ıȣȞȠȤÆȢ IJȠÆ ıȫȝĮIJȠȢ ÆȢ ÆȡȖĮȞȚıȝȠÆ.
Ȃȑ ÆȜȜĮ ȜȩȖȚĮ, Æ șȐȞĮIJȠȢ ÆʌȑȡȤİIJĮȚ ÆIJĮȞ ÆıIJȦ ȝȓĮ
Æț IJÆ Ȟ ȗȦIJȚțÆ Ȟ ȜİȚIJȠȣȡȖȚÆȞ (țĮȡįȚĮțȒ, ÆȖțİijĮȜȚțȒ,
ȞİijȡȚțȒ, ÆʌĮIJȚțȒ, ʌİʌIJȚțȒ, ʌȞİȣȝȠȞȚțȒ ț.Ȝ.ʌ.)
ÆįȣȞĮIJİÆ ȞȐ ÆʌȚIJİȜİıșİÆ, įȚȩIJȚ IJȩIJİ Æ ȗȦȒ IJȠÆ
ÆȡȖĮȞȚıȝȠÆ ÆȢ ıȣȞȩȜȠȣ țĮIJĮȡȖİÆIJĮȚ, ÆıIJȦ țȚ ÆȞ ȝȑ
c

țȐʌȠȚȠ ÆʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ IJȡȩʌȠ ıȣȞİȤȓıȠȣȝİ IJȒ


ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ÆȡȚıȝȑȞȦȞ Æț IJÆȞ ÆʌȠȜȠȓʌȦȞ.
ǻȘȜĮįȒ Æ ÆȖțİijĮȜȚțȩȢ șȐȞĮIJȠȢ, ıȑ ÆȞIJȓșİıȘ ȝȑ IJȩȞ
ÆȢ IJȫȡĮ ȖȞȦıIJȩ ijȣıȚțȩ șȐȞĮIJȠ, İÆ ȞĮȚ ÆĮIJȡȠȖİȞȒȢ
ÆȞȞȠȚĮ, ıȣȞȑʌİȚĮ ȝȚÆȢ ıȣȝijİȡȠȞIJȠȜȠȖȚțÆȢ
IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ.

ȆÆȢ İÆȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞȐ ÆȤȠȣȝİ ȝʌȡȠıIJȐ ȝĮȢ ÆȞĮȞ Ȟİțȡȩ


țĮȓ ĮÆIJȩȢ ȞȐ ÆȤİȚ ÆȞįİȓȟİȚȢ țĮȓ İÆțȩȞĮ ȗȦȞIJĮȞȠÆ;
ǼÆȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ÆȞĮȢ ȞİțȡȩȢ ȞȐ ÆȤİȚ ÆȡȖĮȞĮ ʌȠȪ
ȜİȚIJȠȣȡȖȠÆȞ țĮȓ țĮȡįȚȐ ʌȠȪ ʌȐȜȜİIJĮȚ; ȀĮȓ ÆȞ ıIJȩ
ÆʌȓʌİįȠ IJÆȢ ÆʌȚıIJȘȝȠȞȚțÆȢ ȖȞȫıİȦȢ țȐʌȠȚȠȚ
ÆʌȚȝȑȞȠȣȞ ÆIJȚ Æ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ Æ ȞșȡȦʌȠȢ įȑȞ
ÆȞIJȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ, įȑȞ ʌȠȞÆ, įȑȞ ÆȞIJȚįȡÆ, ʌȠȚȩȢ
ȝʌȠȡİÆ ȞȐ ȝÆȢ ȕİȕĮȚȫıİȚ ÆIJȚ IJȒ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȪ țȐʌȠȚĮ,
ÆıȦȢ ÆȜĮ, ʌȜȒȞ IJȠÆ ÆȖțİijȐȜȠȣ, ÆȡȖĮȞȐ IJȠȣ țȐʌȦȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȠÆȞ, įȑȞ ÆijȓıIJĮȞIJĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ıIJȒȞ ȥȣȤȒ ʌȠȪ ÆȝİÆȢ įȑȞ ȝʌȠȡȠÆȝİ ȞȐ
ÆȞIJȚȜȘijșȠÆ ȝİ; Ȉȑ IJİȜȚțȒ ÆȞȐȜȣıȘ, Æ șȐȞĮIJȠȢ ʌȠȪ
ijIJȚȐȤȞİȚ Æ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȝÆȢ ÆįȘȖİȓ ıȑ ÆȞIJİȜÆȢ ·
ʌĮȡȐįȠȟȘ țĮȓ ÆȟȦʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ İÆțȩȞĮ ȖȚȐ IJȩ șȐȞĮIJȠ.
ÆʌȐȡȤİȚ șȐȞĮIJȠȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȩȢ Æʌȩ IJȩȞ țȠȚȞȐ
ÆʌȠįİțIJȩ șȐȞĮIJȠ; Æ ÆȖțİijĮȜȚțȩȢ șȐȞĮIJȠȢ İÆȞĮȚ
ÆĮIJȡȠȖİȞȑȢ ijĮȚȞȩȝİȞȠ, ÆʌȠIJȑȜİıȝĮ IJÆȢ ȝȘȤĮȞȚțÆȢ
ÆʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ IJÆȢ ÆȞĮʌȞȠÆȢ. ȉȐ ÆȖțİijĮȜȚțȐ ȞİțȡȐ
ÆIJȠȝĮ Æ ȝijĮȞȓȗȠȣȞ ıIJȠȚȤİÆĮ ʌȠȪ ʌĮȡĮʌȑȝʌȠȣȞ ıȑ ȗȦȒ,
țĮșȫȢ İÆȞĮȚ șİȡȝȐ, ÆȤȠȣȞ țĮȡįȚĮțȩ ʌĮȜȝȩ țĮȓ
ĮÆȝĮIJȚțȒ ȡȠȒ, ʌĮȡȐȖȠȣȞ ȠÆȡĮ țĮȓ ÆʌȠȡȡȠijȠÆȞ țĮȓ
ȝİIJĮȕȠȜȓȗȠȣȞ IJȓȢ IJȡȠijȑȢ. īȚȐ ȞȐ ȖȓȞİȚ
ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ÆʌĮIJȠȢ, țĮȡįȚÆȢ, ʌȞİȣȝȩȞȦȞ,
ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞȐ ÆʌȠȕȜȘșİȓ Æ įȩIJȘȢ ıȑ ÆȜȚțȒ ȞȐȡțȦıȘ.
īȚĮIJȓ ȜȠȚʌȩȞ ıȑ ÆȞĮȞ ³Ȟİțȡȩ´ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞȐ
țȐȞȠȣȞ ȞȐȡțȦıȘ; īȚĮIJȓ ÆȞȠȝȐȗȠȣȞ IJȠȪȢ ȕĮȡȚȐ
ÆıșİȞİÆȢ ÆȞșȡȫʌȠȣȢ ʌIJȦȝĮIJȚțȠȪȢ įȩIJİȢ Æ ȞİțȡȠȪȢ;

Æ ȕȚȠȜȠȖȚțȩȢ șȐȞĮIJȠȢ İÆȞĮȚ ÆȞĮ ıȣȝȕȐȞ, Æ ȤȚ ȝȓĮ


įȚĮįȚțĮıȓĮ. Æ ÆȞșȡȦʌȠȢ ʌİșĮȓȞİȚ țĮȓ IJȒȞ ÆʌȩȝİȞȘ
ıIJȚȖȝȒ ÆȡȤȓȗİȚ Æ įȚĮįȚțĮıȓĮ IJÆȢ ÆʌȠıȪȞșİıȘȢ.
ȀȐʌȠȚȠȢ İÆȞĮȚ İÆIJİ ȗȦȞIJĮȞȩȢ İÆIJİ ȞİțȡȩȢ, įȑȞ
ȝʌȠȡİÆ ȞȐ İÆȞĮȚ țĮȓ IJȐ įȪȠ Æ IJȓʌȠIJİ Æʌȩ IJȐ įȪȠ.
c

ÆIJĮȞ țȐʌȠȚȠȢ ʌİșĮȓȞİȚ İÆȞĮȚ ȗȦȞIJĮȞȩȢ, ÆIJĮȞ ÆȤİȚ


ÆįȘ ʌİșȐȞİȚ țĮȓ ÆȤİȚ Æ ȡȤȓıİȚ ȞȐ ÆʌȠıȣȞIJȓșİIJĮȚ IJȩIJİ
İÆȞĮȚ ȞİțȡȩȢ.
ȆÆȢ ȜȠȚʌȩȞ IJȫȡĮ ʌȠȪ įȘȝȚȠȣȡȖȒıĮȝİ ÆȞșȡȫʌȠȣȢ, ʌȠȪ
ÆȞÆ İÆȞĮȚ ȗȦȞIJĮȞȠȓ, ȞȐ ʌȡȠıįȚȠȡȓıȠȣȝİ IJȩ șȐȞĮIJȩ
IJȠȣȢ; ȆÆȢ ȝʌȠȡȠÆȝİ IJȒȞ ÆįȚĮȝijȚıȕȒIJȘIJȘ ĮÆıșȘıȘ IJȠÆ
șĮȞȐIJȠȣ ȞȐ IJȒȞ ÆȞIJȚțĮIJĮıIJȒıȠȣȝİ ȝȑ ÆȞĮ
ÆȝijȚıȕȘIJȒıȚȝȠ ÆȡȚıȝȩ Æ IJȒȞ ÆʌȩijĮıȘ țȐʌȠȚĮȢ
ÆȡȝȩįȚĮȢ Æ ʌȚIJȡȠʌÆȢ Æ ȝȓĮ ȞȠȝȠșİIJȚțȒ įȚĮIJȪʌȦıȘ;

ȅÆ ÆʌȓıȘȝİȢ ĬȑıİȚȢ IJÆȞ șȡȘıțİȚÆȞ ȖȚȐ IJȒ


ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ.

īȚȐ IJȠȪȢ ȝȠȣıȠȣȜȝȐȞȠȣȢ İÆȞĮȚ ÆʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Æ


ʌİȡȚijȡȠȪȡȘıȘ IJÆȢ ÆțİȡĮȚȩIJȘIJĮȢ IJȠÆ ÆȞșȡȦʌȓȞȠȣ
ıȫȝĮIJȠȢ ÆțȩȝȘ țĮȓ ȝİIJȐ șȐȞĮIJȠȞ, ȖȚȐ IJȠȪȢ
ÆȡșȩįȠȟȠȣȢ Æ ıȡĮȘȜȓIJİȢ Æ șȐȞĮIJȠȢ ÆʌȐȡȤİȚ ÆIJĮȞ
ʌȐȥİȚ ȞȐ ȜİȚIJȠȣȡȖİÆ Æ țĮȡįȚȐ țĮȓ ÆȤȚ Æ ÆȖțȑijĮȜȠȢ.
ȅÆ ÆȐʌȦȞİȢ șİȦȡȠÆȞ ÆIJȚ Æ șȐȞĮIJȠȢ İÆȞĮȚ IJİȜİıȓįȚțȠȢ }
ȝȩȞȠ ȝİIJȐ IJȒȞ ÆİȡȠȣȡȖȓĮ IJÆȢ IJĮijÆȢ țĮȓ IJȠÆ
ȝȞȘȝȠıȪȞȠȣ 49 ÆȝȑȡİȢ ÆȡȖȩIJİȡĮ.
ÆȜȜȐ ÆțȩȝȘ țĮȓ ıIJȓȢ ǾȆǹ IJȩ 50% IJÆȞ ıȣȖȖİȞÆȞ
șĮȞȩȞIJȦȞ ÆȡȞİÆIJĮȚ IJȒȞ ʌȡȠıijȠȡȐ ÆȡȖȐȞȦȞ.(ǼÆIJ.
ǺȠȡȓįȘȢ 26/4/98 ǺǾȂǹ)
īİȞȚțȐ IJȩ ijȐıȝĮ IJÆȞ șȑıİȦȞ IJÆȞ įȚĮijȩȡȦȞ șȡȘıțİȚÆȞ
ʌȠȪ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ, țȣȝĮȓȞİIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ ÆțİȓȞȦȞ ʌȠȪ
ÆʌȠıIJȘȡȓȗȠȣȞ IJȒ įȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ, ȕȜȑʌȠȞIJȐȢ IJȘȞ ÆȢ
«ʌȡȐȟȘ ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮȢ, ÆįİȜijȚțÆȢ ÆȖȐʌȘȢ țĮȓ
ĮÆIJȠșȣıȓĮȢ» țĮȓ ÆțİȓȞȦȞ ʌȠȪ IJȒȞ ÆʌȠȡȡȓʌIJȠȣȞ
ÆıȣȗȘIJȘIJȓ.
ȅÆ ʌȡȠIJİıIJĮȞIJȚțȑȢ țȣȡȓȦȢ «ÆțțȜȘıȓİȢ» ıȣȞȘșȓȗȠȣȞ
ȞȐ ÆʌİȡĮıʌȓȗȠȞIJĮȚ ȝȑ șȡȘıțİȣIJȚțȩ IJȡȩʌȠ IJȓȢ
ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ țĮȓ IJȒȞ ÆȜȩȖȚıIJȘ țİȡįȠijȠȡȓĮ ȝȑ
țȐșİ ȝȑıȠ.
ȈȣȞȒșȦȢ Æʌȩ IJȒȞ ÆȖȓĮ īȡĮijȒ ȠÆ ÆʌȑȡȝĮȤȠȚ IJÆȞ
ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȦȞ įĮȞİȓȗȠȞIJĮȚ ȤȦȡȓĮ ÆʌȦȢ : «ÆȜȠȚ
ÆȝİÆȢ șȑȜȠȣȝİ ȞȐ ȝȚȝȘșȠÆ ȝİ IJȒȞ ȤȦȡȓȢ ÆȡȠȣȢ Æ ȖȐʌȘ
IJȠÆ ȀȣȡȓȠȣ ȝĮȢ, ʌȠȪ İÆʌİ ȞȐ «ÆȖĮʌȠÆȝİ IJȩȞ ʌȜȘıȓȠȞ
c

ȝĮȢ» țĮȓ «ȞȐ țȐȞȠȣȝİ ıIJȠȪȢ ÆȜȜȠȣȢ ĮÆIJȩ ʌȠȪ


șȑȜȠȣȝİ ȞȐ țȐȞȠȣȞ ÆțİÆȞȠȚ ı¶ ÆȝÆȢ».
ȈțİijIJİÆIJİ IJȒ șȣıȓĮ ʌȠȪ Æ ÆȘıȠÆȢ ÆIJĮȞ ʌȡȩșȣȝȠȢ ȞȐ
țȐȞİȚ, țĮșȫȢ ʌȡȠıȑijİȡİ IJȩ ȈÆȝĮ ȉȠȣ ȖȚȐ ÆȜȘ IJȒȞ
ÆȞșȡȦʌȩIJȘIJĮ țĮȓ ȝȑ įȚȐijȠȡĮ ȤȦȡȓĮ IJÆ Ȣ Æ Ȗ. īȡĮijÆȢ
ÆʌȠıIJȘȡȓȗȠȣȞ IJȒ įȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ.
ȀĮIJȐ țȐʌȠȚȠ IJȡȩʌȠ ʌȡȠıʌĮșȠÆȞ ȞȐ ÆȟĮȞĮȖțȐıȠȣȞ IJȠȪȢ
ÆȞșȡȫʌȠȣȢ ȞȐ ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ ÆʌȠȤȡİȦIJȚțȐ ÆȢ
ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮ IJȐ ÆȡȖĮȞȐ IJȠȣȢ, ³șȑȜȠȣȞ įȑȞ șȑȜȠȣȞ´.

Æ ÆʌȓıȘȝȘ șȑıȘ IJÆȢ ÆțțȜȘıȓĮȢ

ȉȐ ÆįȐijȚĮ ĮÆIJȐ, ÆȜȜȐ țĮȓ ÆȜȜĮ ʌȠȪ ʌȡȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ,


įȑȞ ʌİȓșȠȣȞ ÆIJȚ Æ ÆȘıȠÆȢ ȋȡȚıIJȩȢ ÆʌȠıIJȒȡȚȗİ IJȒ
įȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ (țĮȓ IJȒȞ țİȡįȠijȠȡȓĮ IJȡȓIJȦȞ Æʌȩ
IJȑIJȠȚİȢ «įȦȡİȑȢ»). ÆȞIJȓșİIJĮ ȝȐȜȚıIJĮ, Æ ÆțțȜȘıȓĮ
ÆȤİȚ țĮIJĮįȚțȐıİȚ ÆȢ țĮțȩijȡȠȞİȢ ĮÆȡİIJȚțȠȪȢ ĮÆ IJȠȪȢ
ʌȠȪ ÆșİȜȠȞIJȚțȐ ÆʌȠıʌȠÆȞ țȐʌȠȚȠ ȝȑȜȠȢ IJȠÆ ıȫȝĮIJȩȢ
IJȠȣȢ, ȖȚȐ ȞȐ țȐȞȠȣȞ ³țĮȜȠıȪȞȘ´ Æ
³ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮ´.(ȆȘįȐȜȚȠȞ, ıİȜ.23) ȌİȪįȠȞIJĮȚ Â
ʌȡȠıʌĮșȫȞIJĮȢ ȞȐ ʌȞȓȟȠȣȞ IJȩȞ ÆȖȡĮijȠ ȞȩȝȠ ʌȠȪ ÆȤİȚ
ȕȐȜİȚ Æ ĬİȩȢ ȝȑıĮ ıIJȩȞ ÆȞșȡȦʌȠ ʌȠȪ İÆȞĮȚ IJȩ: «ȠÆ
ijȠȞİȪıİȚȢ, ȠÆ ȥİȣįȠȝĮȡIJȣȡȒıİȚȢ, ȠÆț ÆʌȚșȣȝȒıİȚȢ
ÆıĮ ÆȞȒțȠȣȞ ıIJȩȞ ʌȜȘıȓȠȞ ıȠȣ....»(10 ÆȞIJȠȜȑȢ ±
ȁȠȣțÆ ȚȘǯ 20)
ȂʌȠȡȠÆȝİ ȞȐ ÆȖĮʌȠÆȝİ țĮȓ ȞȐ șȣıȚĮȗȩȝĮıIJİ ÆȞ
șȑȜȠȣȝİ ȖȚȐ IJȩȞ ıȣȞȐȞșȡȦʌȩ ȝĮȢ, ȝȒ ijȠȞİȪȠȞIJĮȢ, ȝȒ
ȥİȣįȠȝĮȡIJȣȡȫȞIJĮȢ, ȝȒȞ ÆʌȚșȣȝȫȞIJĮȢ ÆıĮ ÆȤİȚ Æ
ʌȜȘıȓȠȞ ȝĮȢ.
Æ ĬİȩȢ ÆįȦıİ ÆȞIJȠȜȒ ıIJȠȪȢ ÆʌȠıIJȩȜȠȣȢ țĮȓ ıIJȒȞ
ÆțțȜȘıȓĮ, ȞȐ ȝȒȞ ÆijĮȚȡİÆ țĮȞİȓȢ Æ ȞșȡȦʌȠȢ ȝȑȡȠȢ Æ
ȝȑȜȠȢ IJȠÆ ıȫȝĮIJȩȢ IJȠȣ ȖȚȐ țĮȞȑȞĮ ȜȩȖȠ.
ȅÆ ÆʌȠıIJȠȜȚțȑȢ įȚĮIJĮȖȑȢ ȜȑȞİ: ÆʌȠȚȠȢ ÆțȡȦIJȘȡȚȐȗİȚ
ÆȞĮ ȝȑȜȠȢ IJȠÆ ıȫȝĮIJȩȢ IJȠȣ İÆȞĮȚ ÆȤșȡȩȢ IJÆȢ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ IJȠÆ ĬİȠÆ, țĮȓ ijȠȞȚȐȢ IJȠÆ ÆĮȣIJȠÆ IJȠȣ.
ÆʌȠȚȠȢ șȑȜİȚ ȞȐ Æ țȡȦIJȘȡȚȐıİȚ, Æ İÆȞȠȣȤȓıİȚ IJȩȞ
ÆĮȣIJȩ IJȠȣ, Æ ȕȐȜİȚ ÆȜȜȠȞ ȞȐ IJȩ țȐȞİȚ ȞȐ ÆijȠȡȓȗİIJĮȚ
Æʌȩ IJȐ ȝȣıIJȒȡȚĮ țĮȓ Æʌȩ IJȒȞ ÆțțȜȘıȚĮıIJȚțȒ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘ IJÆȞ ȋȡȚıIJȚĮȞÆȞ IJȡȓĮ ȤȡȩȞȚĮ, ÆʌİȚįȒ ȝȑ
ĮÆIJȩȞ IJȩȞ IJȡȩʌȠ ȖȓȞİIJĮȚ ÆʌȓȕȠȣȜȠȢ IJÆȢ ȗȦÆȢ IJȠȣ.
c

(ÆʌȠıIJ. ǻȚĮIJ. țĮǯ țȕǯ țįǯ ) ȉȐ ÆįȚĮ ȜȑİȚ țĮȓ Æ


ʌȡÆIJȠȢ țĮȞȫȞ IJÆȢ ʌȡȫIJȘȢ ȅÆțȠȣȝİȞȚțÆȢ ȈȣȞȩįȠȣ.
ȉȩ ÆįȚȠ ÆʌȚIJȓȝȚȠ ÆȤȠȣȞ țĮȓ ÆıȠȚ țĮțȩijȡȠȞİȢ
ĮÆȡİIJȚțȠȓ, ʌȠȪ ÆțȠȪȖȠȞIJĮȢ IJȐ ȜȩȖȚĮ IJȠȣ ȀȣȡȓȠȣ:
«ÆȞȓıȦȢ IJȩ ȤȑȡȚ ıȠȣ Æ IJȩ ʌȩįȚ ıȠȣ ıȑ ıțĮȞįĮȜȓıİȚ
ÆțȠȥȠȞ ĮÆIJȐ..» IJȐ ÆȡȝȘȞİȪȠȣȞ țĮIJȐ ȖȡȐȝȝĮ țĮȓ ÆȤȚ
IJȡȠʌȠȜȠȖȚțÆȢ (ȆȘįȐȜȚȠȞ, ıİȜ.23). ȈIJȩ ĮÆIJȩ ʌȞİÆȝĮ
İÆȞĮȚ țĮȓ ȠÆ ȆĮIJȑȡİȢ IJÆȢ ÆțțȜȘıȓĮȢ.(Æ ȖȚȠȚ
ȋȡȣıȩıIJȠȝȠȢ, ĬİȠijȪȜĮțIJȠȢ, ÆʌȚijȐȞȚȠȢ, īȡȘȖȩȡȚȠȢ Æ
ĬİȠȜȩȖȠȢ, ț. Ȑ.) Æ ȂȑȖĮȢ ǺĮıȓȜİȚȠȢ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȜȑȖİȚ ÆIJȚ IJȩ ȖȑȞȠȢ ĮÆIJȩ IJÆȞ
ÆȞșȡȫʌȦȞ ʌȠȪ ÆijĮȚȡȠÆ Ȟ (șİȜȘȝĮIJȚțȐ) țȐʌȠȚȠ ȝȑȜȠȢ
IJȠÆ ıȫȝĮIJȩȢ IJȠȣȢ İÆȞĮȚ ÆIJȚȝȠȚ, ʌĮȞȫȜİșȡȠȚ,
ÆȞĮȞįȡȠȚ, ıȚįȘȡȠțĮIJȐįȚțȠȚ, țĮȓ ÆȜȜĮ.
Æ Æ ʌȩıIJȠȜȠȢ ȆĮÆȜȠȢ țȡȓȞİȚ IJȩȞ ³ÆșİȜȠȞIJȒ įȩIJȘ´ ÆȢ
³țĮIJȐȡĮȢ ÆʌİȪșȣȞȠ´, ÆijȠÆ șİȜȘȝĮIJȚțȐ ÆʌȠțȩʌIJİȚ
ȝȑȜȠȢ Æʌȩ IJȩ ıÆȝĮ IJȠȣ, ÆıIJȦ țȚ ÆȞ IJȩ țȐȞİȚ ĮÆIJȩ
ȖȚȐ IJȩ țĮȜȩ IJÆȢ ȥȣȤÆȢ IJȠȣ țĮȓ IJÆȞ ıȣȞĮȞșȡȫʌȦȞ IJȠȣ
(ȆȘįȐȜȚȠȞ, ıİȜ23).
”
ȈIJȒȞ ÆțțȜȘıȓĮ ȝĮȢ Æ ıțȠʌȩȢ įȑȞ ÆȖȚȐȗİȚ IJȐ ȝȑıĮ.

ǻȑȞ ÆʌȐȡȤİȚ ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮ Æ ÆȖĮșȠİȡȖȓĮ ʌȠȪ ȖȓȞİIJĮȚ


ȝȑ ÆȖțȜȘȝĮ ȖȚȐ ÆʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ, țĮȓ įȑȞ
ÆʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ Æ İÆșĮȞĮıȓĮ.
ǻȑȞ ȝʌȠȡİÆ țȐʌȠȚȠȢ ȞȐ ȖȓȞİȚ ÆșİȜȠȞIJȒȢ įȩIJȘȢ
ÆȡȖȐȞȦȞ ʌȡȓȞ ʌİșȐȞİȚ įȚȩIJȚ ĮÆIJȩ İÆȞĮȚ ĮÆIJȠțIJȠȞȓĮ
țĮȓ įȑȞ ıȫȗİIJĮȚ. ǼÆȞĮȚ ıȐȞ ȞȐ ȜȑİȚ ıIJȩ Ĭİȩ ÆIJȚ:
³ʌȡȓȞ ȝȠÆ ʌȐȡİȚȢ IJȒȞ ȗȦȒ, ÆȤȦ IJȩ įȚțĮȓȦȝĮ ȞȐ IJȒȞ
ÆijĮȚȡȑıȦ ÆȖȫ´. ÆijȠÆ Æ țĮșȑȞĮȢ ʌȠȪ ÆʌȠijĮıȓȗİȚ ȞȐ
įȫıİȚ IJȒ ıȣȖțĮIJȐșİıȒ IJȠȣ ȖȚȐ țȐIJȚ IJȑIJȠȚȠ, ıIJȒȞ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ÆȟȠȣıȚȠįȠIJİÆ ȝȑ IJȩȞ ʌȚȩ ÆʌȓıȘȝȠ
IJȡȩʌȠ țȐʌȠȚȠȣȢ ʌȠȪ șȑȜȠȣȞ ȞȐ ȜȑȖȠȞIJĮȚ ȖȚĮIJȡȠȓ, ȞȐ
IJȩȞ IJİȝĮȤȓıȠȣȞ ȗȦȞIJĮȞȩ.
ÆțȩȝĮ Æ įȩIJȘȢ ıȣȝʌĮȡĮıȪȡİȚ ıIJȒȞ ÆȝĮȡIJȓĮ IJȠÆ ijȩȞȠȣ
țĮȓ ÆıȠȣȢ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıIJȒȞ ȜȒȥȘ IJÆȞ ÆȡȖȐȞȦȞ.

Æ ÆșİȜȠȞIJȚțȒ șȣıȓĮ IJȠÆ įȩIJȘ İÆ ȞĮȚ ÆȞIJȓșİIJȘ ȝȑ IJȒ


șȣıȓĮ IJȠÆ ȋȡȚıIJȠÆ. ǻȚȩIJȚ Æ ȋȡȚıIJȩȢ, įȑȞ ȗȒIJȘıİ
c

Æʌȩ IJȩȞ ÆȠȪįĮ ȞȐ IJȩȞ ʌȡȠįȩıİȚ ȠÆIJİ Æʌȩ IJȠȪȢ


ıIJȡĮIJȚÆIJİȢ, IJȠȪȢ ÆȡȤȚİȡİȓȢ Æ IJȩ ȜĮȩ ȞȐ IJȩȞ
ıIJĮȣȡȫıȠȣȞ. ÆȞIJȓșİIJĮ ȝȐȜȚıIJĮ, ʌȡȠıʌĮșȠÆ ıİ ȞȐ
IJȠȪȢ ÆʌȠIJȡȑȥİȚ Æʌȩ ĮÆIJȩ IJȩ ȝİȖȐȜȠ șĮȞȐıȚȝȠ
ÆȝȐȡIJȘȝĮ ʌȠȪ ÆȝʌĮșȫȢ ʌȡȠıʌĮșȠÆıĮȞ ȞȐ įȚĮʌȡȐȟȠȣȞ.
īȚ¶ ĮÆIJȩ IJȩ ȜȩȖȠ țĮȓ ÆıȠȚ ıȣȝȝİIJİÆȤĮȞ ıIJȒȞ
ıIJĮȪȡȦıȘ IJȠÆ ȋȡȚıIJȠÆ ÆȝȐȡIJȘıĮȞ șĮȞȐıȚȝĮ.
ÆʌĮȖȠȡİȪİȚ Æ Æ țțȜȘıȓĮ IJȩ ijȩȞȠ. Æ īȚĮIJȡȩȢ įȑȞ
ȝʌȠȡİÆ ȞȐ IJİȡȝĮIJȓıİȚ țȐʌȠȚȠȞ ÆıșİȞÆ ÆıIJȦ țȚ ÆȞ
ĮÆIJȩȢ ÆȤİȚ įȘȜȫıİȚ ³įȩIJȘȢ ÆȡȖȐȞȦȞ´. ÆȞ Æ ÆıșİȞȒȢ
ʌİșȐȞİȚ ȝȩȞȠȢ IJȠȣ, įȑȞ İÆșȪȞİIJĮȚ țĮȞİȓȢ ÆʌȑȞĮȞIJȚ
ıIJȩ Ĭİȩ. ÆȞ Æ ȝȦȢ IJȩȞ IJİȡȝĮIJȓıİȚ Æ ȖȚĮIJȡȩȢ ȖȚȐ
ÆijĮȓȡİıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ, IJȩIJİ ȤȡİȫȞİIJĮȚ ĮÆIJȩȢ IJȩ ȝİȖȐȜȠ
ÆȝȐȡIJȘȝĮ IJÆȢ ÆıțİȝȝȑȞȘȢ țȜȠʌÆȢ ȝİIJȐ ijȩȞȠȣ țĮȓ ÆȤȚ
ȝȩȞȠ Æ ȖȚĮIJȡȩȢ ÆȜȜȐ țĮȓ ÆıȠȚ ıȣȞĮȚȞȠÆȞ ı¶ ĮÆIJȩ.
ȆȠȜȪ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Æ ĬİȩȢ ÆʌĮȖȠȡİȪİȚ IJȩȞ ijȩȞȠ Æț
ʌȡȠȝİȜȑIJȘȢ. ȆȡȑʌİȚ ȜȠȚʌȩȞ ȝȑ ʌȠȜȜȒ ʌȡȠıȠȤȒ ȞȐ
įȠÆȝİ, Æʌȩ IJȩ ijÆȢ IJÆȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ IJȠÆ ȁȩȖȠȣ IJȠÆ
ĬİȠÆ, țĮIJȐ ʌȩıȠ Æ ÆȞĮʌȞİȣıIJȒȡĮȢ IJȡȠijȠįȠIJİÆ ȝȑ
ÆȟȣȖȩȞȠ Æ ʌȜÆ Ȣ ÆȞĮ ʌIJÆȝĮ Æ Æ ȐȞ įȚĮIJȘȡİÆ ıIJȒ ȗȦȒ ÆȞĮ p
ȗȦȞIJĮȞȩ ÆȞșȡȫʌȚȞȠ ÆȞ ȖȚȐ ³ÆȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ´. ǻȣıIJȣȤÆȢ
ȠÆ ÆıșİȞİÆȢ ıȣȤȞȐ ÆȞIJȚȝİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ Æʌȩ IJȠȪȢ
ȖȚĮIJȡȠȪȢ țĮȓ Æʌȩ IJȩ țȡȐIJȠȢ ʌȡȩȞȠȚĮȢ ÆȤȚ ÆȢ
ÆȞșȡȦʌȠȚ, Æ ȜȜȐ ÆȢ «ȤȡȒıȚȝĮ ʌȡȠ-ʌIJȫȝĮIJĮ».
Æ ȜȒʌIJȘȢ IJȠÆ ȗȦȞIJĮȞȠÆ ȝȠıȤİȪȝĮIJȠȢ, ȖȓȞİIJĮȚ Æ
ÆșȚțȩȢ ĮÆIJȠȣȡȖȩȢ IJȠÆ ijȩȞȠȣ. ÆʌȠįȑȤİIJĮȚ ȞȐ ʌİșȐȞİȚ
țȐʌȠȚȠȢ ÆȜȜȠȢ ȖȚ¶ ĮÆIJȩȞ IJȩȞ ÆʌȠÆȠ, țĮIJȐ IJȒȞ
ÆĮIJȡȚțȒ įİȠȞIJȠȜȠȖȓĮ, įȑȞ ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ȝȐșİȚ ʌȠIJȑ.
ȀȚ ĮÆIJȩ ȖȚĮIJȓ ȝȑ IJȒ ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ IJȒ ıȦȝĮIJȚțȒ IJȠȣ ÆȖİȓĮ ÆȜȜȐ ÆȤȚ IJȒȞ
ȥȣȤȚțȒ. ȉȩ ÆĮIJȡȚțȩ ĮÆIJȩ ÆʌȓIJİȣȖȝĮ, įȚĮijȘȝȓȗİȚ
țĮȓ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ IJȩȞ ȜȒʌIJȘ ÆȞÆ IJȩȞ ijȩȞȠ IJȩȞ
ÆʌȠțȡȪʌIJİȚ.
ȉȩ ÆįȚȠ țȐȞȠȣȞ țĮȓ IJȐ ȝĮȚİȣIJȒȡȚĮ, ʌȠȪ ʌȡȠȕȐȜȜȠȣȞ
IJȓȢ ȖİȞȞȒıİȚȢ, ÆȞÆ IJȓȢ ÆțIJȡȫıİȚȢ IJȓȢ ÆʌȠțȡȪʌIJȠȣȞ.
ȉȒȞ țȜȠʌȒ ÆȡȖȐȞȦȞ IJȒ ȜȑȞİ įȦȡİȐ ÆȡȖȐȞȦȞ țĮȓ IJȒȞ
İÆșĮȞĮıȓĮ IJȒ ȜȑȞİ ijȚȜĮȞșȡȦʌȓĮ. ǻȑȞ ȝʌȠȡİÆ Æ
ȜȒʌIJȘȢ ȞȐ țȐȞİȚ ³țĮȡįȚĮțȒ´ ʌȡȠıİȣȤȒ, ȝȑ țȜİȝȝȑȞȘ
țĮȡįȚȐ, įȚȩIJȚ įȑȞ İÆıĮțȠȪȖİIJĮȚ Æʌȩ IJȩ Ĭİȩ ÆʌİȚįȒ Æ
c

țĮȡįȚȐ ʌȠȪ ÆȤİȚ İÆȞĮȚ ʌȡȠȧȩȞ Æ įȚțȓĮȢ țĮȓ


ijȩȞȠȣ.(ÆĮțȫȕȠȣ ȕǯ 8-12)
ȀĮIJȐ IJȒȞ Æ țțȜȘıȓĮ ȝĮȢ, Æ įȩIJȘȢ, Æ ȖȚĮIJȡȩȢ, Æ
ȜȒʌIJȘȢ, țĮȓ ȠÆ ıȣȞİȡȖȠÆȞIJİȢ ÆȝʌȓʌIJȠȣȞ ıȑ șĮȞȐıȚȝĮ
ÆȝĮȡIJȒȝĮIJĮ țĮȓ įȑȞ ȝʌȠȡȠÆȞ ȞȐ ıȦșȠÆȞ. (ÆțIJȩȢ țȚ
ÆȞ ȝİIJĮȞȠȒıȠȣȞ ÆȜȘșȚȞȐ). ȀȪȡȚȠȢ IJÆȢ ȗȦÆȢ țĮȓ IJȠÆ
ĬĮȞȐIJȠȣ İÆȞĮȚ ȝȩȞȠ Æ ĬİȩȢ.
ȅÆ īȚĮIJȡȠȓ ÆȝȠȚȐȗȠȣȞ ȝȑ IJȠȪȢ ıIJȡĮIJȚÆIJİȢ ʌȠȪ
ıIJĮȪȡȦıĮȞ IJȩȞ ȋȡȚıIJȩ. ȅÆ ıȣȖȖİȞİÆȢ ʌȠȪ įȓȞȠȣȞ
IJȩȞ ÆȞșȡȦʌȩ IJȠȣȢ ıIJȠȪȢ ȖȚĮIJȡȠȪȢ ÆȝȠȚȐȗȠȣȞ ȝȑ
IJȩȞ ÆȠȪįĮ. Æ ıȠȚ ÆʌȠįȑȤȠȞIJĮȚ ĮÆ IJȒ IJȒȞ țĮIJȐıIJĮıȘ
ÆȝȠȚȐȗȠȣȞ ȝȑ IJȠȪȢ Æ ȡȤȚİȡİÆȢ țĮȓ IJȠȪȢ ĭĮȡȚıĮȓȠȣȢ,
ʌȠȪ șȑȜȘıĮȞ ȞȐ șȣıȚĮıIJİÆ Æ ȋȡȚıIJȩȢ ȖȚȐ ÆįȚȠIJİȜİÆȢ
ȜȩȖȠȣȢ. ȉȑȜȠȢ, IJȩȞ ȆȩȞIJȚȠ ȆȚȜȐIJȠ IJȩȞ ʌĮȡȚıIJȐȞİȚ
IJȩ ȀȡȐIJȠȢ, IJȩ ÆʌȠȓȠ ȞȠȝȠșİIJİÆ ȝȑ ȕȐıȘ IJȩ įȚțȩ IJȠȣ
ʌȠȜȚIJȚțȩ ȠÆțȠȞȠȝȚțȩ ÆijİȜȠȢ, IJȓȢ ʌȚȑıİȚȢ IJÆȞ
ÆȞIJȚȋȡȚıIJȚĮȞȚțÆȞ ıȣȝijİȡȩȞIJȦȞ IJȠÆ ȜĮȠÆ țĮȓ ȝİIJȐ
³ȞȓʌIJİȚ IJĮȢ ȤİȓȡĮȢ IJȠȣ´.
īİȞȚțȐ ĮÆIJȠÆ IJȠÆ İÆįȠȣȢ ȠÆ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ İÆȞĮȚ
ȝȓĮ țĮȜȠıIJȘȝȑȞȘ ʌĮȖȓįĮ IJȠÆ įȚĮȕȩȜȠȣ ȖȚȐ ȞȐ pp
ȝĮȗİȪİȚ ȥȣȤȑȢ.
ÆțȩȝȘ țĮȓ Æ įȦȡİȐ ȝȑ IJȩȞ įȩIJȘ ÆȞ ȗȦÆ (įȦȡİȐ ȞİijȡȠÆ
ȖȚȐ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ) įȑȞ İÆȞĮȚ ʌȐȞIJĮ ÆʌȠįİțIJȒ». (ȈȈ.
ÆȝȦȢ Æ įȦȡȘIJȒȢ İÆȞĮȚ ÆȡĮȖİ ʌȜȒȡȦȢ ÆȞȘȝİȡȦȝȑȞȠȢ ȖȚȐ
IJȩ ʌÆȢ șȐ ȗȒıİȚ IJȒȞ ÆʌȩȜȠȚʌȘ ȗȦȒ IJȠȣ; ȆȩıĮ șȐ
ıIJİȡȘșİÆ ıIJȒȞ ʌȡȐȟȘ țĮȓ ʌȩıȠ șȐ țȚȞįȣȞİȪıİȚ ıIJȩ
ȝȑȜȜȠȞ; ȈȓȖȠȣȡĮ ÆȤȚ, ÆȞ țȡȓȞȠȣȝİ Æʌȩ IJȐ
ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ IJÆȞ įȠIJÆȞ Æʌȩ IJȓȢ ÆȞĮIJȠȜȚțȑȢ ȤÆȡİȢ
țĮȓ IJȓȢ ȝĮȡIJȣȡȓİȢ IJȠȣȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞȐ țĮIJĮȜȐȕȠȣȝİ ÆIJȚ Æ ÆʌȚıIJȒȝȘ șȐ ıȣȞİȤȓıİȚ
ȞȐ ʌȡȠȤȦȡİÆ ȝȑ ȕȐıȘ ĮÆIJȩ ʌȠȪ ÆȤİȚ ȖȓȞİȚ ȖȞȦıIJȩ ÆȢ
«IJİȤȞȠȜȠȖȚțȐ ÆʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȠ», įȘȜĮįȒ, «ÆȞ ȝʌȠȡİÆ ȞȐ
ȖȓȞİȚ țȐIJȚ, ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ȖȓȞİȚ». ÆȢ ȋȡȚıIJȚĮȞȠȓ,
ÆijİȓȜȠȣȝİ ȞȐ Æ ıȠȗȣȖȓıȠȣȝİ IJȒ ȗȦȒ ȝĮȢ ȝȑ IJȩ
ǼÆĮȖȖȑȜȚȠ țĮȓ ȞȐ İÆȝĮıIJİ ÆIJȠȚȝȠȚ ʌİȡȚıIJĮıȚĮțȐ ȞȐ
ʌȠÆȝİ «ÆȤȚ» ıȑ ÆĮIJȡȚțȐ ÆʌȚIJİȪȖȝĮIJĮ, ʌȠȪ İÆȞĮȚ
ÆșȚțÆȢ ÆʌĮȡȐįİțIJĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞȐ įİȓȟȠȣȝİ ıȑ ÆȜȠȣȢ
ÆIJȚ, ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȪ ÆțIJȚȝȠÆȝİ IJȐ ÆʌȚIJİȪȖȝĮIJĮ IJÆȢ
ÆĮIJȡȚțÆȢ ÆʌȚıIJȒȝȘȢ, ÆȞIJȠȪIJȠȚȢ, ıIJȒ ȋȡȚıIJȚĮȞȚțȒ
ÆșȚțȒ ĮÆIJȐ įȑȞ ÆȤȠȣȞ IJȩȞ ʌȡÆ IJȠ ȜȩȖȠ.
c

ǹȁȁǼȈ ȆǿĬǹȃǼȈ ȀȅǿȃȍȃǿȀǼȈ ȆǹȇǹǺǹȉǿȀǼȈ ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ

ǻȣıIJȣȤÆȢ įȑȞ ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ȟİȤȞÆȝİ ÆIJȚ ÆʌȐȡȤİȚ ʌȐȞIJĮ


țĮȓ Æ ʌȠȜȪ ıțȠIJİȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ IJȠÆ ÆȞșȡȫʌȠȣ. ÆʌȐȡȤİȚ
ȜȠȚʌȩȞ Æ țȓȞįȣȞȠȢ ȞȐ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİÆ IJȩ ijĮȚȞȩȝİȞȠ
IJȠÆ ȀĮȧȞȚıȝȠȪ ıȑ ijIJȦȤȑȢ ÆıȦȢ ȠÆțȠȖȑȞİȚİȢ, ÆʌȠȣ
țȐʌȠȚȠ Æʌȩ IJȐ ʌĮȚįȚȐ șȐ șȣıȚȐȗİIJĮȚ ÆȞIJİȤȞĮ (ȝȑ
ȝȚȐ țĮțȠʌȠȓȘıȘ IJȪʌȠȣ ³ÆIJȣȤȒȝĮIJȠȢ´), Æ ıIJİ Æ
ȠÆțȠȖȑȞİȚĮ ȞȐ ÆȟĮıijĮȜȓıİȚ ʌȩȡȠȣȢ ȖȚȐ IJȒȞ ÆʌȚȕȓȦıȒ
IJȘȢ.
ÆʌȐȡȤİȚ Æ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȞȐ įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠÆȞ ıȣȝȝȠȡȓİȢ
șĮȞȐIJȠȣ ʌȠȪ șȐ ÆțIJİȜȠÆȞ ÆȞșȡȫʌȠȣȢ ıȑ įȚȐijȠȡĮ
ÆIJȣȤȒȝĮIJĮ (ĮÆIJȠțȚȞȘIJȚıIJȚțȐ, ȟȣȜȠįĮȡȝȠȪȢ țȜʌ) ÆıIJİ
ȞȐ ÆʌȐȡȤİȚ ʌȐȞIJĮ ÆȜȚțȩ ȖȚȐ ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ țĮȓ ȤȦȡȓȢ
țȐʌȠȚȠ ÆȞȠȤȠʌȠȚȘIJȚțȩ țȓȞȘIJȡȠ İÆȢ ȕȐȡȠȢ IJȠȣȢ, ÆıIJİ
ȞȐ ȜİȚIJȠȣȡȖȠÆȞ ÆȞİȞȩȤȜȘIJİȢ.
ÆʌȐȡȤİȚ Æ țȓȞįȣȞȠȢ IJȐ ʌĮȚįȚȐ ʌȠȪ İÆȞĮȚ
ÆʌȡȠıIJȐIJİȣIJĮ ȞȐ İÆȞĮȚ İÆțȠȜȠȢ ıIJȩȤȠȢ țĮȓ ʌȘȖȒ p†
ÆȡȖȐȞȦȞ, Æ ʌȦȢ țĮIJĮȖȖȑȜȜİIJĮȚ Æ įȘ ȖȚȐ IJȠȪȢ
ȝİIJĮʌȡȐIJİȢ ÆʌĮȖȦȖİÆȢ.
ȂʌȠȡİÆ įȘȜĮįȒ ȞȐ ȟİıʌȐıȠȣȞ ÆȞİȟȑȜİȖțIJİȢ
țȠȚȞȦȞȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ.

ȈȊȃǼǿȇȂȅǿ ± ȆȇȅǺȁǾȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȉİȜȚțȐ, Æ ȝİIJĮȝȩıȤİȣıȘ ÆȡȖȐȞȦȞ șȣȝȓȗİȚ IJȓȢ


țĮȞȚȕĮȜȚıIJȚțȑȢ ıȣȞȒșİȚİȢ ʌȡȦIJȩȖȠȞȦȞ ȜĮȫȞ ʌȠȪ
șİȦȡȠÆıĮȞ ÆIJȚ IJȐ ıʌȜȐȤȞĮ IJÆȞ ȞİțȡÆȞ ÆȞIJȚʌȐȜȦȞ IJȠȣȢ
ÆIJĮȞ ÆȞĮȢ IJȡȩʌȠȢ ÆȞIJȜȘıȘȢ IJÆ Ȣ įȪȞĮȝȘȢ IJȠȣȢ.
ÆȜȜȠȚ șȣȝȠÆȞIJĮȚ IJȒȞ Æ ıIJȠȡȓĮ IJȠÆ ĭȡĮȞțİıIJȐȧȞ, Æ IJȓȢ
ÆıIJȠȡȓİȢ ȝȐȖȦȞ ʌȠȪ ȝȑ țȐʌȠȚȠ įĮȚȝȠȞȚțȩ IJȡȩʌȠ,
ʌȡȠıʌĮșȠÆȞ ȞȐ ÆʌȠȝȣȗȒıȠȣȞ IJȒȞ ȗȦȧțȒ ÆȞȑȡȖİȚĮ IJÆȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȞİĮȡÆȞ șȣȝȐIJȦȞ IJȠȣȢ ȝȑ ıțȠʌȩ IJȒȞ
țĮIJȐțIJȘıȘ IJÆȢ ĮÆȫȞȚĮȢ ȗȦÆȢ. ÆȞĮ ȖȞȦıIJȩ ʌĮȚįȚțȩ
IJȡĮȖȠȣįȐțȚ ȝÆȢ ȜȑİȚ: «ÆIJĮȞ ÆȞĮ ȝȚțȡȩ țĮȡȐȕȚ ʌȠȪ
ÆIJĮȞ Æ IJĮȟȓįİȣIJȠ, țĮȓ ıȑ ʌȑȞIJİ ÆȟȚ ÆȕįȠȝȐįİȢ
ıȦșȒțĮȞ ÆȜİȢ ȠÆ IJȡȠijȑȢ țĮȓ IJȩIJİ ȡȓȟĮȞİ IJȩȞ țȜÆȡȠ
c

ȞȐ įȠÆȞİ ʌȠȚȩȢ șȐ ijĮȖȦșİÆ țĮȓ Æ țȜÆȡȠȢ ʌȑijIJİȚ


(ıȣȞȒșȦȢ) ıIJȩ ʌȚȩ ȞȑȠ, Ƞȑ Ƞȑ Ƞȑ Ƞȑ».
ĭȣıȚțȐ ıȒȝİȡĮ ıIJȩȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȑȞȠ țȩıȝȠ ĮÆIJȑȢ ȠÆ
ʌȡĮțIJȚțȑȢ įȑȞ ÆȤȠȣȞ șȑıȘ. ȈȦıIJȐ;
ȀȚ ÆȝȦȢ Æ ÆȞșȡȦʌȠijĮȖȓĮ įȑȞ ÆȤİȚ ʌİșȐȞİȚ. ÆʌȜÆȢ
ÆȜȜĮȟİ ȝȠȡijȒ. ÆȖȚȞİ Æ ʌȚıIJȘȝȠȞȚțȩ ÆʌȓIJİȣȖȝĮ țĮȓ
ijȚȜĮȞșȡȦʌȚțȩȢ ıțȠʌȩȢ. ȀĮșȘȝİȡȚȞȐ ȠÆ țȚȞȠÆȞIJİȢ IJȐ
ȞȒȝĮIJĮ șȑȜȠȣȞ ȞȐ IJȡȑijȠȞIJĮȚ Æʌȩ ıȐȡțİȢ țĮȓ ȥȣȤȑȢ
țĮȓ ȠÆIJİ ʌȠȪ IJȩ ʌĮȓȡȞȠȣȝİ ȤĮȝʌȐȡȚ..... ǺİȕĮȓȦȢ Æ
ÆȞșȡȦʌȠijĮȖȓĮ ȝİIJĮȟȪ "ʌȠȜȚIJȚıȝȑȞȦȞ" ȖȓȞİIJĮȚ ȝȑ
IJȐțIJ, įȚʌȜȦȝĮIJȚțȐ țĮȓ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ȤȦȡȓȢ țÆȞ ȞȐ
IJȩ țĮIJĮȜĮȕĮȓȞİȚ IJȩ "șÆȝĮ". ȉȫȡĮ ȠÆ ÆȡȤȘȖȠȓ IJÆȞ
ijȣȜÆȞ ȝĮȢ İÆȞĮȚ ʌĮȤȚȠȓ țĮȓ ȡȠįĮȜȠȓ ȝȑ ȖȡĮȕȐIJİȢ
țĮȓ ʌIJȣȤȓĮ.
ÆȞ įȑȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȞ ıȐȞ ÆĮIJȡȠȖİȞİÆȢ ĮÆIJȓİȢ, IJȩIJİ
Æ ÆȡʌĮȖȒ ÆȡȖȐȞȦȞ Æʌȩ ȗȦȞIJĮȞȠȪȢ ÆȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ șȐ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩIJĮȞ ȝȑ ıȣȞȠʌIJȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ijȩȞȠȢ.
ÆIJıȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ Æ ÆĮIJȡȚțȒ Æ ʌȚıIJȒȝȘ ȞȐ įȓȞİȚ
ÆȜȜȠșȚ ıȑ ȝȓĮ țĮIJĮįȚțĮıIJȑĮ ʌȡȐȟȘ.
Æ ÆȡțȠȢ IJȠÆ ÆʌʌȠțȡȐIJȘ Æ ȝȦȢ ÆȞĮijȑȡİȚ: ««ȞȐ p±
șİȡĮʌİȪȦ IJȠȪȢ ʌȐıȤȠȞIJİȢ țĮIJȐ IJȒ įȪȞĮȝȒ ȝȠȣ țĮȓ
IJȒȞ țȡȓıȘ ȝȠȣ ȤȦȡȓȢ ʌȠIJȑ ÆțȠȣıȓȦȢ ȞȐ IJȠȪȢ ȕȜȐʌIJȦ
Æ ȞȐ IJȠȪȢ ÆįȚțȒıȦ«» țĮȓ ÆȞĮȡȦIJȚȑIJĮȚ țȐʌȠȚȠȢ
įȓțĮȚĮ, ÆȞ Æ ÆʌȩıʌĮıȘ ȗȦIJȚțÆȞ ÆȡȖȐȞȦȞ ʌȠȪ ÆʌȚijȑȡİȚ
ÆʌȦıįȒʌȠIJİ IJȩȞ șȐȞĮIJȠ, įȑȞ İÆȞĮȚ ȕȜȐȕȘ Æ Æ įȚțȓĮ
ʌȡȩȢ IJȩȞ ʌȐıȤȠȞIJĮ Æʌȩ IJȩȞ ÆĮIJȡȩ;
Æ ʌĮȡĮȕȠȜȒ IJȠÆ țĮȜȠÆ ȈĮȝĮȡİȓIJȘ ȝÆȢ įȚįȐıțİȚ Æ IJȚ Æ
ĬİȩȢ șȑȜİȚ ȞȐ ijȡȠȞIJȓȗȠȣȝİ IJȠȪȢ ÆıșİȞİÆȢ ȝȑȤȡȚ
IJȑȜȠȣȢ, ÆıIJȦ țȚ ÆȞ įȑȞ ÆȤȠȣȝİ țĮȞȑȞĮ ÆijİȜȠȢ Æʌȩ
ĮÆIJȠȪȢ, ÆıIJȦ țȚ ÆȞ ȝÆȢ ÆʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ȠÆțȠȞȠȝȚțȐ. ȅÆ
ÆʌȠȥȒijȚȠȚ ȜÆʌIJİȢ ʌȠȪ įȑȞ įȑȤșȘțĮȞ ȝȩıȤİȣȝĮ, țĮȓ
IJİȡȝȐIJȚıĮȞ -ijȠȕȠȪȝİȞȠȚ ȝȒȞ ÆįȚțȒıȠȣȞ IJȩȞ ʌȠȞİȝȑȞȠ
ıȣȞȐȞșȡȦʌȩ IJȠȣȢ- ÆʌȠȜȠȖȓȗȠȞIJĮȚ Æʌȩ IJȒȞ ÆțțȜȘıȓĮ
ÆȢ ȂȐȡIJȣȡİȢ, įȚȩIJȚ ȝȚȝȒșȘțĮȞ IJȩ ȋȡȚıIJȩ ıIJȩ
ȝĮȡIJȪȡȚȠ ȝȑȤȡȚ IJȑȜȠȣȢ.
ǻȑȞ ijȠȕȒșȘțĮȞ IJȩ șȐȞĮIJȠ, ȖȚĮIJȓ ÆȞȫșȘțĮȞ ȝȑ IJȩ
ȋȡȚıIJȩ ʌȡȠıįȠțȫȞIJĮȢ ÆȞȐıIJĮıȘ ȞİțȡȫȞ țĮȓ ȗȦȒ IJȠÆ
ȝȑȜȜȠȞIJȠȢ ĮÆÆȞȠȢ.
c

ȈȊȂȆǼȇǹȈȂǹȉǹ

ǻȑȞ ÆʌȐȡȤȠȣȞ «ʌIJȦȝĮIJȚțȑȢ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ», įȚȩIJȚ Æ


ÆȖțİijĮȜȚțȐ ȞİțȡȩȢ įȑȞ İÆȞĮȚ ʌIJÆ ȝĮ. ÆȟĮțȠȜȠȣșİÆ ȞȐ
țIJȣʌÆ Æ țĮȡįȚȐ IJȠȣ țĮȓ ȞȐ ÆȞĮʌȞȑİȚ. ǻȑȞ İÆȞĮȚ
ȞİțȡȩȢ ÆȜȜȐ ȗȦȞIJĮȞȩȢ įȩIJȘȢ. ÆȞ ıIJĮȝĮIJȒıİȚ Æ
țĮȡįȚȠĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, IJȐ ʌȡȩȢ
ȝİIJĮȝȩ-ıȤİȣıȘ ÆȡȖĮȞĮ İÆȞĮȚ ÆțĮIJȐȜȜȘȜĮ. ȅÆ ÆȞIJȠȜȑȢ
«ȠÆ ijȠȞİȪıİȚȢ, ȠÆ țȜȑȥİȚȢ» țĮȓ Æ ÆʌʌȠțȡȐIJİȚȠȢ
ÆȡțȠȢ ʌİȡȓ IJȠÆ ÆIJȚ Æ Æ ĮIJȡȩȢ ʌȡȑʌİȚ, ȝȑȤȡȚ
IJİȜİȣIJĮȓĮȢ ÆȞĮʌȞȠÆȢ, ȞȐ ijȡȠȞIJȓȗİȚ ȞȐ ıȫıİȚ IJȩȞ
ÆıșİȞÆ țĮȓ IJȩȞ ȕĮȡȪIJĮIJĮ IJȡĮȣȝĮIJȚıșȑȞIJĮ, ȝȑȤȡȚ ȞȐ
țĮIJĮȜȒȟİȚ, įȑȞ İÆȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞȐ ÆȖȞȠȠÆȞIJĮȚ țĮȓ ȞȐ
ʌĮȡĮȕĮȓȞȠȞIJĮȚ ȝȑ IJȒȞ ÆʌȠȣȜȘ țĮȓ ıțȩʌȚȝȘ șİȦȡȓĮ
ʌİȡȓ «ÆȖțİijĮȜȚțȠÆ șĮȞȐIJȠȣ».
ÆȞĮ ÆȞİȖțȑijĮȜȠ ʌĮȚįȓ, ʌȠȪ șİȦȡİÆIJĮȚ ÆȤȡȘıIJȠ țĮȓ
ÆıȦȢ ÆȤȚ Æȟ ÆȜȠțȜȒȡȠȣ ÆȞșȡȫʌȚȞȠ Æʌȩ ȝȚȐ ĮÆ ıIJȘȡȐ
țȠȚȞȦȞȚțȒ ıțȠʌȚȐ, ıIJȐ ȝȐIJȚĮ IJȠÆ ĬİȠÆ İÆȞĮȚ ÆȞĮ
ÆȝȥȣȤȠ ʌȡȩıȦʌȠ, țĮȓ ÆıȤȪȠȣȞ ȠÆ șİÆ ȠȚ ȞȩȝȠȚ țĮȓ ÆȤȚ p$
ȠÆ ÆȞșȡȫʌȚȞȠȚ. ȉȩ ÆįȚȠ ÆıȤȪİȚ țĮȓ ȖȚȐ IJȩȞ ÆıșİȞÆ
ıȑ ÆʌȓȝȠȞȘ ijȣIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ, ʌȠȪ įȑȞ ÆȞIJȚįȡÆ
țĮșȩȜȠȣ Æ ȖȚȐ IJȩȞ IJȡĮȣȝĮIJȓĮ, ʌȠȪ įȑȞ ȝʌȠȡİÆ ȞȐ
įȚĮIJȘȡȘșİÆ ıIJȒ ȗȦȒ ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ ȝȑ ÆȞĮʌȞİȣıIJÆȡĮ.
Æ Æ ʌȠȥȒijȚȠȢ ³įȩIJȘȢ´ țĮȓ Æ ÆʌȠȥȒijȚȠȢ ³ȜȒʌIJȘȢ´,
İÆȞĮȚ ȕĮȡȚȐ ÆıșİȞİÆȢ ÆȞșȡȦʌȠȚ ʌȠȪ ÆȤȠȣȞ ȝİȖȐȜȘ
ÆȞȐȖțȘ Æʌȩ ȕȠȒșİȚĮ țĮȓ șİȡĮʌİȓĮ ÆȝijȩIJİȡȠȚ. Æ
șİȡĮʌİȓĮ ȖȚȐ ȞȐ İÆȞĮȚ ÆʌȠįİțIJȒ Æʌȩ Ĭİȩ țȚ
ÆȞșȡȫʌȠȣȢ, Æ ʌİȚįȒ Æ ÆȞșȡȦʌȠȢ İÆȞĮȚ įȚijȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞȐ İÆȞĮȚ ȥȣȤȠıȦȝĮIJȚțȒ, ʌȠȪ ıȘȝĮȓȞİȚ ÆIJȚ
ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ IJȐ ȞȩȝȚȝĮ (țĮIJȐ ĬİȩȞ) ȝȑıĮ.
ÆȡșȒ țĮȓ ÆȜȘșȚȞȒ ÆĮIJȡȚțȒ ÆʌȚıIJȒȝȘ. ȅÆIJİ Æ ʌȡÆIJȠȢ
ȞȐ șĮȞĮIJȫȞİIJĮȚ ȠÆIJİ Æ įİȪIJİȡȠȢ ȞȐ ȗȘȝȚȫȞİȚ IJȒȞ
ȥȣȤȒ IJȠȣ.
Æ ÆȡșȒ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ȖȚȐ IJȓȢ ȝİIJĮȝȠıȤİȪıİȚȢ ȗȦIJȚțȫȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ, İÆȞĮȚ Æ ÆȞĮȗȒIJȘıȘ țĮȓ ʌȡȠȫșȘıȘ IJİȤȞȘIJÆȞ
Æ ȗȦȚțÆȞ ȝȠıȤİȣȝȐIJȦȞ ȖȚȐ IJȒȞ ÆȞĮțȠȪijȚıȘ țĮȓ IJȒȞ
ÆȖİȓĮ IJÆȞ Æ ıșİȞÆ Ȟ, țĮȓ Æ ÆȞİȪȡİıȘ ȞȑȦȞ ȝİșȩįȦȞ ȖȚȐ
IJȒȞ ÆʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJÆȞ ÆȖțİijĮȜȚțȐ ³ȞİțȡÆȞ´ țĮȓ ÆȤȚ Æ
ȝȑȤȡȚ IJȫȡĮ ÆșȜȚĮ țĮIJȐıIJĮıȘ.
c

ǹÆIJȩ șȐ ıȣȝȕİÆ ȝȩȞȠ ÆȞ ʌȚıIJİȪȠȣȝİ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ ıIJȩ


Ĭİȩ, ʌȠȪ İÆȞĮȚ Æ ÆȜȘșȚȞȩȢ ÆĮIJȡȩȢ IJÆȞ ȥȣȤÆȞ țĮȓ IJÆȞ
ıȦȝȐIJȦȞ, ÆȞ Æ ȖĮʌȠÆȝİ ÆȜȠȣȢ IJȠȪȢ Æ ıșİȞİÆȢ
ıȣȞĮȞșȡȫʌȠȣȢ ȝĮȢ ÆʌȦȢ IJȩȞ ÆĮȣIJȩ ȝĮȢ țĮȓ
ÆȡȖĮȗȩȝĮıIJİ ʌȡȠıİȣȤȩȝİȞȠȚ ȖȚȐ IJȒȞ ÆȖİȓĮ Æ ȜȦȞ.
ÆȝȒȞ.