You are on page 1of 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PREZIDENTS

RIga

it.03.20I L Uz 18.01.2011.

Nr.18/SAN-149 NrAAI3

Sabiedriska labuma biedribas "Sabiedriba par atklaribu - Delna" direktoram K.Petermanim A. v aka iela 49-4 RIga, LV -1011

Godatais K. cterrnana kungs!

Atbildot uz Jusu 2011 .. gada 18.janvara: vestuli NrA,A13, parsutu komisijas, kas tika izv idota ar Ministru prezidcnta 201 O.gada 22.novembra rikojumu NrAI8 "Par starpinstitilciju komisiju", 20lI.gada IO.janvara informatIvo zl1)oJumu.

Papildus minetajam inforrneju, ka saskana ar Informacijas atklatibas likuma 5.panta ceturto da]u mai a kornpetence neietilpst izvertet ierobezotas pieejamibas statusa picskirsanas informacijai pamatojur 1.1 tarn amatpersonam vai institucijam, kas nay mana padotiba.

Atbilstosi Q neralprokuraturas Kriminaltiesiska departamerrta

virsprokurora A.Kalnit)a 200] .gada 18.·ebruara vestule Nr.3-2-4-11/9 minetajam starpinstituclju komisijas 20II.gada 10.janvara zinojumam ierobezotas pieejamibas statuss ir noteikts ar kornisijas lemumu, kas fiksets kornisijas scdes protokola. Lemums par ierobezotas pieejamibas informacijas statusa not iksanu komisijas 201 I. ada 1 Ojanvara informativajam zinojumam ir pamatots a1' to, ka inforrnatfvaja zinojuma tiek atspogulota komisijas darbtba, kura pamata saistita ar tadu dokumentu izvertesanu, karn citas iestades pieskirusas i robezotas picejamibas informacijas statusu.

In formeju Jus, ka kavesanas, sniedzot atbildi, bija saistIta ar nepieci samibu atcclt jcrobczotas piccjamibas inforrnacijas statusu komisijas 201 1. gada 10.janvara informativajam zinojumam, Lai to izdaritu, bija jaaptauja visi bijusie komisijas locckli, un tas ir kornpliceti un lail ietilpigi.

o 1 49_ve

0149_vc

2

Pielikurna: Komisijas informativais zinojurns uz 5 lp,

Ministru prezidents

Lacis 67082897 andris.lacis@rnk.gov.lv

V,.Dombrovskis

T n f o r rnat Lv a i s z i n o j II rn s

Saskana ar 201 O.gada 22.novembra Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Dombrovska rikojumu Nr.418 tika izveidota starpinstituciju kornisija, lai atbilstosi starpinstitucijas komisijas (izveidota ar Ministru prezidenta 20 10.gada 2.juJija 1'11 ojumu Nr.276) zinojumarn "Par (orupcijas noversanas un apkarosanas biroju" izvertetu Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja (turprnak- Birojs) struktiiras rnode]a efektivitati Biroja fuukciju optimizesanai un darblbas uzlabosanai attieciba uz veid jamo regionala principa asaisti ar fuukcionalaji m blol iem, ka arf izstradatu pri kshl urnus par Biroja strukturas jauno modeli un izvertetu Biroja prieksnieka atsevisku lemumu un faktiskas rtclbas tiesiskurnu un atbilstfbu valsts interesern un dernokratiskas parvaldes principiem.

va rikojuma Lpunkta minetais vertejums un priekslikurni starpinstituciju k mi ijai (turprnak- Komisija) jasagatavo un Iidz 20l0.bacia ltl.janvarim jaiesni dz Ministru prezidentam,

Starpinstituciju komisij savu darbu uzsaka 20] O.gada .dec I1.1brT.

Pavisam it" notikusas cetras Komisijas sedes, kuras Komisijas locek]i iepaziuas ar Latvijas R publikas Ministru prezid nta V. ornbrovska iesniegtajiern un citiern Komisijas riciba C osajiern do! umentiem un informaciju, uzklausija

atvija Republikas Mini tru pr zidenta V. ornbrov I a vi dokli saistiba ar 2010.gada 22.l1ovcmbra rikojuma Nr.418 noteikto uzdevumu izpildi, ka arl iepaziuas ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta 201 O .. gada 2.jU1ija rikojurnu Nr.276 izvei iotas starpinstituciju komisijas 2010.ga la 20.oktobra Informativo zinojumu.

Komisija konstateja:

1/ iroja prieksnieks N.VilnItis, pamatojot savu 1'1 ibu ar to, I a atvijas ReI ublil a ' eneralprol urorarn ir I ar udzejis Latvij a Rcpublikas Ministru prezidenta 2010. ada 12 .. , 22. nn 23.novembra r zoluciju likumibu, nay izpildijis Ministru prezidenta V.Dombrovska rezoluciju, saskana ar kuru Biroja prieksni karn lidz 201 O.gada 6.decembrim tika uzdots sagatavot un iesniegt priekslikumus K rUl ijas noversanas un apkarosanas biroja r ikturas jauna

2

rnode]a izstradei, noversot funkciju dublesanos, piUJ1S tam nodrosinot so priekslikumu izskatlsanu Biroja padome un saskanosanu ar tarpinstituciju

. komisiju. Vienlaicigi sava 2010. ada 6.decembra vesrule Biroja prieksniel s NVilnltis inforrneja Kornisiju par to, ka Biroja uzsal ta jauna reglamenta izstradasana, kas ir darbietilpigs process, un to Komisij ai vares iesniegt tikai pee izstrades pabeigsanas.

Ne an mot no Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja jauna strul tiiras modela reglamentu un amatu apral stus, Kornisijai nerodas iespeja izpildit 201 O.gada 22.11ovembra rlkojuma .. Nr.4 J 8 doto uzdevumu un lldz rikoj Llma noteiktajam terminam sniegt atzinumu un priekslikumus par Biroja struktilras jauno modeli un ta efektivitati Biroja funkciju optimizesanai un darbibas uzlabosanai attieciba uz veidojamo regionala principa sasaisti ar funkcionalaji m blokiem.

M.inetil. saistiba Komi ija atzime, lea saskana ar 20 lO.gada 2.julija Latvijas Republikas Ministru prezid nta V.Dombrovska rikojumu Nr.276 izveidotas starpinstituciju kornisijas gala zinojuma noradito, Kornisija konceptuali atbalstija Biroja pricksnieka N.VilnTsa 2010.gada 7.oktobi'I E omisijai iesniegtaja projekta planoto B iroja strukturas modeli, kas paredz teritorialas (regionalas) strut turvienibas izveidosanu Biroja korupcijas apt arosanas bloka ietvaros.

Tapat Komisija secina, lea normativie akti neparedz izstradata Biroja reglamenta projekta saskanosanu ar citam institticijarn vai to izvertesanu speciali izveidota kornisija, jo atbilstosi 200S.gada 22.l11arta Ministru kabineta noteikumu Nr.201 "Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja nolil urns' 1., 4.pLlnkta noteikurniem Biroj ir Ministru prezid nta parraudztba esosa tidas parvaldes iestade .. Biroja prieksuieks veic Korupcijas ncversauas un apkarosanas biroja Iikuma noteiktas biroja prieksnieka funkcijas un Valsts parvaldes iekartas likurua noteiktas tiesas 1 arvaldes iestades vadttaja funkcijas. Valsts parvaldes iekartas likurna 75.panta l.dala paredz, ka tiesas parvaldes i stades reglamentu izdod His vaditajs. Saskana ar 200S.ga.da 22.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.201 ) Korupcijas noversanas un apl arosanas biroja nolikums" 5.punkta noteikumiern B iroj a pri 1 snieks p - c sasl ano ~ ana.s ar Ministru prezidenru izdcd biroj a r glamei tLl) ka art apstiprina biroja strukturvi nibu reglamentus.

Ka: jau tas tika kcnstatets ar Ministru prezidenta 201 Ovgada 2.jiiJija nk jurnu Nr.276 izveidotas starpinstituciju komisijas gala ziuojuma 201 Ggada 22.februatT Biroja priel sniek N. Vilnitis, ieverojot Valsts parvaldes iekarta lil uma 75.1 anta Ldalas noteikumus, nosutija Larvijas Republikas Ministru prezidentam V.Dombrovslcil11 saskanosanai reglamenta projektu Grozijumi Korupeijas noversanas un apkarosana biroja 2009.gada lS.maija reglarnenta Nr.1-4/4 Korupcijas noversan s un apkarosana biroja rcglaments", vienlaiclgi

Ministru prezidentu informejot, ka 11' pienernts Icmums veikt izmainas Biroja strukturv ienibu kompetence.

Nesanernot Ministru prezidenta rakstveida iebildumus Valsts parvaldes iekartas likuma 75,panta 5,da~a noteiktaja termina, Biroja prieksnieks N'Vilnitis 2010.gada Laprili Valsts parvaldes iekartas likuma 75.panta Ldalas kartiba izdeva rikojumu Nr.1-4/3 par grozijumiern Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja 2009.gada 15.maija reglamenta Nr.1-4/4 .Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja reglarnents",

Tiidejadi, Komisija norada, lea. sobrid ir likumiga speka. Biroja prieksnieka N.Vilnisa 20 10.gada l.aprlla rtkojums, ar kuru izdariti grozljumi Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja reglamenta.

21 atbilstosi 2010.gada 22 .. nov em bra rikojuma Nr.'-I·I8 noteiktajam uzdevumam Kornisijai uzdots izvertet Biroja prieksnieka N.VllnTSa atsevisku lernumu un faktiskas ricibas tiesiskumu un atbilstlbu valsts interesem un dernokratiskas parvaldes principiem, nemot vera, Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja darbinieku 20] ° "gada 24.l1ovembra iesnieguma, ka art 20l0.gada 13.novembrT no Ministru prezidenta sanemtajos Biroja darbinieku vestules un iesniegumos minetos faktus un izteikto viedokli.

Saskana ar Latvijas Republikas generalprokurora E .. Kalnmeiera Kornisijai sniegto informaciju 2010.gada 24.novembrI Generalprokuratura tika sanemts analogs Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja darbinieku iesniegums, adresets Latvijas Republikas Ministru prezidentam, Latvijas Republikas generalprokuroram un Saeimas A izsardzibasv iekslietu un korupcij as noversanas komisijai, par Biroja pri ksuieka N.Vilnisa iespejamiern Jikumparkapumiem, kuri noradtti sf iesnieguma 76 punktos.

. ,":.

Gencralprokuraturas departamentu prokurori, atbilstosi normatlvajos aktos noteiktajam funkcijam un kornpetencei, turpina parbaudit Biroja darbinieku 2010 .. gada 24 .. novernbra iesnieguma minetas administratrvo parkapumu lietas (7., 33.punkts), pilnlgi vai daleji atseviskos punktos (14., 15.,. 25., 33., 34., 48., 68.punkts) minetos jautajumus, verte iesniegurna noraditos kriruinalprocesus (J., 3.punkts), veic parbaudi dala par operativo darbfbu Iikumfbu, iekseja normattva akra "Operativaja eksperimeuta un specialaja izmeklesanas eksperimeuta izlietoto finansu Iidzeklu uzskaites un atgtisanas karube" izstradi un par iespejamiern klasifioetas informacijas izpausanas faktiern C'.) 5" 50" 54" 58,. 65., 66., 67.punkts),

Parbaude konstatets, lea atseviski iesnieguma punkti (pilnigi vai kada to dala) attiecas uz Biroja organizatorisko strukturu, finansu lidzeldu sadali starpstrukturvienibam, funkcijarn korupcijas noversana un apkarosana, ldi. arf uz politisko organizaciju (partiju) un to finansesanas noteikurnu izpildes kontroli (1., 4.) 7., 8., 20., 21., 23., 24., 28. ~ 32., 37 .. - 41., 47., 53..punlcts). Saskana ar Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja Iikuma 2.panta noteikto statusu Birojs it Ministru kabineta parraudziba esosa valsts parvaldes iestade, Ta.d.ejadi prokuraturas kompetence neietilpst ieprieks rnineto jautajumu vertesana, tonier, nemot vera, lea parbaude prokuratura turpinas, un UIS ietvaros tiek pienernti paskaidrojumi no iesniedzejiem, iespejarna situacija, lea koukretas informacijas, kuras parbaude ietilpst prokuraturas funkcijas un kompetence sanemsanas gadijuma parbaudarno jautajumu loks paplasinas ..

Iesnieguma 2., 6., 8.. - 13., 16. - 19.,26 .. ,27 .. ; 35., 36., 42. - 46.,49.,51., 52.; 54, - 61.,63.,64.,69. -71.,73. - 76,punkts pilnigi vai kada: to dala attiecas HZ N.Vilnisa k3. Biroja prieksnieka ricibu,

Biroja prieksnieka pilnvaras it noteiktas Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja likuma 4.panta 3.dala. Ne minetais hku111S, 11e Prokuraturas likurns neparedz prokuroram veikt visparejo uzraudzrbu par Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja darbibu, Iidz ar ko prokuraturai nay likumiga pamata vertet Biroja prieksnieka ricibu prieksnieka kompetence esosu jautajurnu risina.sana,

Komisija piekrit, ka prokuranrrai nay parnata nodarboties ar jautajumu vertesanu, kuri neietilpst prokuratiiras kompetence un funkcionalajos pienakumos, lea arf secina, ka vairakos 201 O.gada 24.novembra iesnieguma punktos ir tikai pausts Biroja darbinieku subjektivais viedoklis par Biroja prieksnieka N.Vi.lnisa faktiskas riclbas tiesiskumu.

Normattvejos aktos nav paredzetas un reglarnentetas starpinstituciju komisijas tiesibas veikt. parbaudes, lldz ar ko Komisija var sniegt tikai rekomendejosa rakstura vertejurnu par Kornisija izskatltiem jautaiumiem.

N. erno t vera, ka par 201 O. gada 24 .novern brai esn i eguma noradlta] iern faktiem generalprokuraturn turpinas parbaude, kuras ietvaros tiek pienemti arf paskaidrojumi no Biroja darbiniekiern, Kornisijas paraleli veikta parbaude zinama mera varetu dubieties, leas nebutu lietderigi.

Komisija uzskata, 1 a Biroja darbinieku 2010.gada 24,novembra iesnieguma minetie jautajumi, kurt neietilpst prokuraturas kompetence, vertejami parraudzibas kartIba (saistiba er prokuraturas parbaudes rezultatiem), nepicciesamibas gadijuma iesaistot citu institiiciju specialistus, 'pee lea varetu Iemt par B iroj a prieksnieka atsevisku lernumu un faktiskas rictbas tiesiskurnu un atbilstibu valsts interesem un demokratiskas parvaldes principiem.

IEROBEZO'FA ]fliffiEJAMIBA:

5

Vienlaici i Kornisija secina, ka saskana ar I orupcijas noversanas un apkarosanas biroja likuma 5..panta septlto da]u 2007.gada. 27.·novel11brf izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.818, kas nosaka kartibu, id1.da izveidojama komisiia, lai izvertetu Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja Iikurna 5.panta sestas dalas 5., 8. un 12,punkta minetos iemeslus Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja prieicsnieka atbrlvosanai no arnata, tacu Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja likuma joprojam trukst tiesiska regulejurna jautejuma risinajumam par Biroja prieksnieka disciplinaratbildibu.

Tapat kornisija secina, lea Korupcijas noversanas un apkarosanas biroja arnatpersonu savstarpejas nesaskauas un to publiska apspriesana neatbilst valsts interesem, jo rnazina uzticibu B iroj am, grauj iestades pre tiZll, sabiedrlba rada saubas par Birojam delegeto funkciju pilnvertigu lsteuosanu.

Kornisijas priekssedetajs:

ieslietu ministrij as valsts sekretars

Qen era! prokuraturas Kriminaltiesiska departarnenta virsprokurors

Kornisijas locekli:

Saeimas Nacionalas drosibas kornisijas priekssedetajs

G.Daudze

Sarversrnes aizsardzfbas biroj a direktors

.T. K azo ciQ.s

Saeimas Aizsardztbas, iekslietu un k:orupcijas noversanas kornisijas priekssedetajs

A. Latkov skis

M. Lazdovskis

Iekslietu ministrijas valsts sekretare

l.Peterscne

Drosibas policijas prieksnieks

J.Reiniks

20 1 1. gada tt/janvarl